همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 76.00 8.88 937 81.00 9.46 1400/07/28 - - - 59,374.23 856 954 925 964 0 0 0 0 - 740.324 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,670 81.00 2.26 3,607 18.00 0.50 12:29 1,051 8.509 میلیون 31.07 میلیارد 8,096.5 3,589 3,538 3,526 3,677 4 8,718 3,618 2 33,806 3,633 270.525 هزار میلیارد 363.47 میلیون 195.537 میلیون 75 میلیون 92.945 میلیون 102.592 میلیون 55.885 میلیون 47.359 میلیون 5.71 2.64 4.84 7.559 میلیون 950,000 6.549 میلیون 1.96 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,424 23.00 1.59 1,421 26.00 1.80 12:30 1,358 43.348 میلیون 61.61 میلیارد 31,920.44 1,447 1,441 1,376 1,488 3 533,027 1,420 1 100,000 1,425 108.247 هزار میلیارد 124.235 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 38.6 1.42 33.44 41.878 میلیون 1.47 میلیون 43.348 میلیون -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,970 2.00 0.07 2,965 7.00 0.24 12:29 1,376 8.372 میلیون 24.69 میلیارد 6,084.07 2,972 2,946 2,820 3,024 1 1,738 2,923 1 113 2,939 192.725 هزار میلیارد 290.403 میلیون 186.265 میلیون 65 میلیون 97.678 میلیون 88.587 میلیون 118.767 میلیون 11.716 میلیون 16.45 2.19 1.62 7.922 میلیون 450,000 7.899 میلیون 473,063
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,370 14.00 1.03 1,382 26.00 1.92 12:29 658 21.881 میلیون 30.24 میلیارد 33,254.22 1,356 1,395 1,363 1,403 2 28,147 1,370 1 26,558 1,382 85.684 هزار میلیارد 86.36 میلیون 68.071 میلیون 62 میلیون 676,177 67.395 میلیون 5.439 میلیون 5.084 میلیون 16.86 1.27 15.75 21.481 میلیون 400,000 21.871 میلیون 10,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 17,410 360.00 2.03 17,500 270.00 1.52 12:29 1,881 8.757 میلیون 153.22 میلیارد 4,655.47 17,770 17,410 17,410 17,410 1 1,257 17,730 10 194,002 18,000 1018.049 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 33.25 12.8 17.24 5.577 میلیون 3.18 میلیون 8.727 میلیون 30,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,290 21.00 1.65 1,279 10.00 0.79 12:29 12,558 616.759 میلیون 788.57 میلیارد 45,322.79 1,269 1,235 1,191 1,323 13 2,077,374 1,262 2 300,000 1,262 54.511 هزار میلیارد 55.105 میلیون 46.032 میلیون 42.62 میلیون 594,250 45.438 میلیون 297,692 176,904 308.14 1.2 183.11 588.073 میلیون 28.686 میلیون 610.676 میلیون 6.083 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 5,310 130.00 2.51 5,190 10.00 0.19 12:29 381 3.831 میلیون 19.99 میلیارد 10,054.7 5,180 5,060 5,060 5,330 1 37,529 5,310 2 210,000 5,320 155.7 هزار میلیارد 204.646 میلیون 121.384 میلیون 30 میلیون 48.946 میلیون 72.438 میلیون 40.657 میلیون 35.807 میلیون 4.35 2.15 3.83 1.541 میلیون 2.29 میلیون 3.165 میلیون 665,500
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,150 200.00 0.46 43,350 0.00 0.00 12:29 138 421,795 18.25 میلیارد 2,959.46 43,350 42,700 41,800 43,700 1 276 43,100 1 223 43,400 1083.75 هزار میلیارد 1.248 میلیارد 308.157 میلیون 25 میلیون 164.428 میلیون 143.73 میلیون 315.491 میلیون 139.596 میلیون 7.76 7.54 3.44 98,746 323,049 291,883 129,912
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,770 190.00 1.40 13,620 40.00 0.29 12:29 380 1.536 میلیون 21.2 میلیارد 4,041.39 13,580 13,840 13,570 14,060 1 60,008 13,770 2 868 13,780 340.5 هزار میلیارد 475.861 میلیون 265.911 میلیون 25 میلیون 135.361 میلیون 130.55 میلیون 199.059 میلیون 48.661 میلیون 7 2.61 1.71 1.429 میلیون 107,018 1.533 میلیون 3,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,926 50.00 2.67 1,912 36.00 1.92 12:29 1,154 26.059 میلیون 49.82 میلیارد 22,581.4 1,876 1,914 1,882 1,940 1 5,000 1,926 2 65,238 1,929 46.166 هزار میلیارد 53.05 میلیون 38.172 میلیون 24.145 میلیون 6.884 میلیون 31.288 میلیون 7.118 میلیون 2.869 میلیون 16.09 1.48 6.49 25.984 میلیون 75,000 26.056 میلیون 2,442
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,190 180.00 1.63 12:29 1,201 7.628 میلیون 85.37 میلیارد 6,351.38 11,010 10,690 10,680 11,370 2 5,746 11,230 2 10,100 11,310 268.086 هزار میلیارد 333.712 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 10.15 5.47 1.28 2.323 میلیون 5.305 میلیون 5.186 میلیون 2.442 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,390 300.00 4.93 6,290 200.00 3.28 12:30 676 7.135 میلیون 44.85 میلیارد 10,554.61 6,090 6,080 6,080 6,390 1 50,000 6,350 5 810,000 6,680 106.301 هزار میلیارد 168.472 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 7.7 3.87 1.62 5.505 میلیون 1.63 میلیون 5.809 میلیون 1.325 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,956 8.00 0.20 4,145 197.00 4.99 12:29 278 8.868 میلیون 36.76 میلیارد 31,897.57 3,948 4,282 3,876 4,282 29 2,308,145 4,145 1 14,514 4,504 69.988 هزار میلیارد 174.738 میلیون 134.28 میلیون 16.885 میلیون 104.749 میلیون 29.53 میلیون 66.374 میلیون 8.298 میلیون 8.03 2.26 1 8.462 میلیون 405,940 2.953 میلیون 5.915 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,350 20.00 1.46 1,360 10.00 0.73 12:29 818 20.929 میلیون 28.46 میلیارد 25,586.07 1,370 1,367 1,330 1,398 1 8,500 1,335 1 1,267 1,362 21.829 هزار میلیارد 116.347 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.52 -9.57 6.35 10.935 میلیون 9.994 میلیون 20.929 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,450 53.00 1.51 3,483 20.00 0.57 12:29 1,599 34.587 میلیون 120.46 میلیارد 21,630.49 3,503 3,500 3,370 3,609 1 3,594 3,440 1 80,000 3,467 49.459 هزار میلیارد 56.343 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 26.17 2.46 2355171.44 26.399 میلیون 8.188 میلیون 32.621 میلیون 1.967 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 76,450 800.00 1.06 78,050 2,400.00 3.17 12:29 2,157 1.796 میلیون 140.16 میلیارد 832.68 75,650 74,800 74,500 76,650 2 3,565 77,950 8 5,197 78,300 1073.306 هزار میلیارد 1.152 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 10.63 12.04 3.87 404,029 1.392 میلیون 1.704 میلیون 91,600
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 17,830 350.00 2.00 17,510 30.00 0.17 13:30 373 922,235 16.25 میلیارد 2,472.48 17,480 17,280 16,810 17,950 2 50,700 17,460 1 15,048 17,470 210.12 هزار میلیارد 272.987 میلیون 111.675 میلیون 12 میلیون 62.867 میلیون 48.808 میلیون 134.773 میلیون 30.858 میلیون 6.81 4.31 1.56 420,787 501,448 922,235 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 13,860 320.00 2.36 13,910 370.00 2.73 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 7,078.85 13,540 13,900 13,800 14,210 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 228.324 میلیون 124.54 میلیون 11 میلیون 75.314 میلیون 49.227 میلیون 476.325 میلیون 41.808 میلیون 3.66 3.11 0.32 730,199 79,567 709,590 100,176
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 3,070 15.00 0.49 2,973 82.00 2.68 12:29 1,472 26.12 میلیون 77.65 میلیارد 17,744.68 3,055 3,046 3,046 3,120 1 122,862 2,919 2 58,248 2,935 59.46 هزار میلیارد 656.072 میلیون 578.128 میلیون 10 میلیون 596.612 میلیون -18,484,801 66.725 میلیون -24,817,547 -2.4 -3.22 0.89 24.395 میلیون 1.725 میلیون 25.026 میلیون 1.094 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,010 100.00 1.69 6,050 140.00 2.37 12:29 1,532 18.283 میلیون 110.53 میلیارد 11,934.15 5,910 5,610 5,580 6,140 1 20,000 5,970 1 1,300 6,000 60.5 هزار میلیارد 87.005 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 5.55 2.56 6.1 15.101 میلیون 3.182 میلیون 17.592 میلیون 690,693
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 11,410 30.00 0.26 11,350 30.00 0.26 12:29 1,267 5.486 میلیون 62.25 میلیارد 4,330.13 11,380 11,330 11,330 11,700 2 5,480 11,310 2 59,866 11,370 113.5 هزار میلیارد 126.984 میلیون 34.224 میلیون 10 میلیون 13.484 میلیون 20.739 میلیون 30.616 میلیون 11.584 میلیون 9.81 5.47 3.71 4.088 میلیون 1.398 میلیون 5.486 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,500 160.00 1.71 9,440 100.00 1.07 12:29 4,517 38.438 میلیون 362.84 میلیارد 8,509.57 9,340 9,600 8,960 9,950 3 5,668 9,360 2 25,382 9,440 79.296 هزار میلیارد 80.907 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 35.24 7.62 33.64 37.465 میلیون 972,888 32.159 میلیون 6.279 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,500 40.00 0.62 6,410 50.00 0.77 12:29 517 4.766 میلیون 30.54 میلیارد 9,218.01 6,460 6,630 6,250 6,630 1 1,000 6,340 3 197,000 6,500 51.28 هزار میلیارد 59.261 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 9.56 3.67 12.28 2.614 میلیون 2.152 میلیون 4.766 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,700 300.00 1.55 19,700 300.00 1.55 12:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,968.65 19,400 19,850 19,500 20,150 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 208.529 میلیون 99.255 میلیون 8 میلیون 50.929 میلیون 48.327 میلیون 472.705 میلیون 42.067 میلیون 3.75 3.26 0.33 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 183,900 2,200.00 1.21 181,750 50.00 0.03 12:29 87 21,639 3.96 میلیارد 72.93 181,700 183,000 179,800 184,000 1 329 182,100 1 500 182,450 1454 هزار میلیارد 1.664 میلیارد 324.353 میلیون 8 میلیون 209.645 میلیون 114.708 میلیون 336.409 میلیون 100.453 میلیون 14.47 12.68 4.32 6,910 14,729 21,639 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,430 30.00 0.55 5,510 50.00 0.92 12:29 247 2.649 میلیون 14.59 میلیارد 10,725.69 5,460 5,510 5,370 5,800 1 5,000 5,420 1 48,955 5,520 42.581 هزار میلیارد 51.918 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.336 میلیون 12.842 میلیون 5.24 میلیون 2.288 میلیون 18.61 3.32 8.14 2.552 میلیون 96,943 2.064 میلیون 585,155
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,830 250.00 5.46 4,800 220.00 4.80 12:29 380 16.046 میلیون 77.02 میلیارد 42,226.09 4,580 4,590 4,370 4,830 159 7,371,133 4,800 1 3,000 4,960 36.72 هزار میلیارد 45.918 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 9.72 2.48 3.38 16.046 میلیون - 7.612 میلیون 8.434 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,030 71.00 1.79 3,918 41.00 1.04 12:29 3,183 92.584 میلیون 362.71 میلیارد 29,086.89 3,959 3,880 3,804 4,055 3 89,996 3,980 1 3,000 4,038 29.103 هزار میلیارد 40.174 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.88 3 3.62 57.363 میلیون 35.22 میلیون 23.706 میلیون 68.878 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,300 110.00 2.12 5,240 50.00 0.96 12:29 319 3.116 میلیون 16.32 میلیارد 9,766.58 5,190 5,190 5,100 5,340 1 20,000 5,240 1 10,000 5,300 36.68 هزار میلیارد 43.619 میلیون 18.183 میلیون 7 میلیون 6.939 میلیون 11.244 میلیون 7.202 میلیون 4.204 میلیون 8.73 3.26 5.09 2.849 میلیون 266,376 3.1 میلیون 15,560
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,452 75.00 3.16 2,531 154.00 6.48 12:29 1,755 55.186 میلیون 139.67 میلیارد 31,444.85 2,377 2,350 2,251 2,500 4 227,156 2,543 1 80,000 2,669 17.457 هزار میلیارد 19.833 میلیون 11.714 میلیون 6.897 میلیون 2.377 میلیون 9.337 میلیون 8.212 میلیون 1.678 میلیون 10.4 1.87 2.13 53.986 میلیون 1.2 میلیون 52.453 میلیون 2.733 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,510 110.00 1.49 7,560 160.00 2.16 12:29 279 1.266 میلیون 9.57 میلیارد 4,535.87 7,400 7,740 7,160 7,870 1 6,669 7,470 1 1,720 7,590 49.14 هزار میلیارد 62.113 میلیون 21.748 میلیون 6.5 میلیون 12.973 میلیون 8.775 میلیون 27.921 میلیون 4.268 میلیون 11.51 5.6 1.76 928,101 337,407 1.131 میلیون 135,000
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,897 81.00 4.46 1,856 40.00 2.20 12:29 762 14.612 میلیون 27.12 میلیارد 19,176.38 1,816 1,884 1,820 1,897 1 28,901 1,898 1 7,904 1,898 11.328 هزار میلیارد 13.756 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 9.56 1.39 1.39 14.412 میلیون 200,000 14.612 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,359 109.00 2.44 4,317 151.00 3.38 13:44 927 10.79 میلیون 46.58 میلیارد 11,639.93 4,468 4,559 4,245 4,574 1 88,323 4,331 1 46,469 4,368 25.902 هزار میلیارد 31.888 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 23.06 3.07 8.52 9.286 میلیون 1.504 میلیون 10.268 میلیون 522,709
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,501 43.00 1.24 3,416 42.00 1.21 12:29 903 9.709 میلیون 33.17 میلیارد 10,751.91 3,458 3,565 3,406 3,677 1 6,889 3,502 1 13,990 3,516 20.496 هزار میلیارد 44.917 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 71.27 2.97 1.22 9.2 میلیون 509,091 9.485 میلیون 223,570
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,362 47.00 1.07 4,409 0.00 0.00 12:28 312 3.31 میلیون 14.59 میلیارد 10,608.47 4,409 4,365 4,320 4,530 1 7,867 4,360 1 22,957 4,389 26.234 هزار میلیارد 141.157 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 12.14 2.07 0.72 3.042 میلیون 267,622 3.215 میلیون 95,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 18,300 150.00 0.83 18,200 50.00 0.28 12:29 805 1.898 میلیون 34.57 میلیارد 2,357.39 18,150 18,000 18,000 18,900 1 300 18,050 2 2,000 18,150 100.464 هزار میلیارد 122.936 میلیون 36.869 میلیون 5.52 میلیون 22.472 میلیون 14.398 میلیون 13.285 میلیون 5.708 میلیون 17.61 6.98 7.56 1.588 میلیون 310,000 1.898 میلیون -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,574 30.00 1.94 1,570 26.00 1.68 12:28 236 4.61 میلیون 7.24 میلیارد 19,535.14 1,544 1,550 1,534 1,611 1 6,338 1,574 1 140,000 1,579 7.85 هزار میلیارد 21 میلیون 18.62 میلیون 5 میلیون 13.15 میلیون 5.47 میلیون 10.159 میلیون 249,755 31.43 1.44 0.77 4.38 میلیون 230,444 4.578 میلیون 32,265
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,747 42.00 2.46 1,718 13.00 0.76 12:29 864 18.45 میلیون 31.7 میلیارد 21,354.41 1,705 1,728 1,631 1,828 1 9,350 1,720 2 135,717 1,730 8.59 هزار میلیارد 49.097 میلیون 47.986 میلیون 5 میلیون 40.507 میلیون 7.479 میلیون 17.299 میلیون -791,027 -10.86 1.15 0.5 17.792 میلیون 657,976 17.315 میلیون 1.135 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,062 7.00 0.34 2,078 23.00 1.12 12:29 314 5.445 میلیون 11.31 میلیارد 17,341.38 2,055 2,088 2,050 2,150 1 8,338 2,062 3 125,000 2,080 16.208 هزار میلیارد 19.039 میلیون 11.299 میلیون 5 میلیون 2.83 میلیون 8.469 میلیون 4.938 میلیون 5.383 میلیون 3.01 1.91 3.28 5.421 میلیون 23,900 5.443 میلیون 2,500
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,700 340.00 3.28 10,570 210.00 2.03 12:29 1,027 5.6 میلیون 59.22 میلیارد 5,452.84 10,360 10,630 10,260 10,870 1 15,407 10,700 1 4,166 10,710 52.85 هزار میلیارد 116.246 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 22.66 4.5 1.99 3.528 میلیون 2.072 میلیون 5.576 میلیون 24,333
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,290 30.00 0.41 7,370 50.00 0.68 12:29 965 11.872 میلیون 87.45 میلیارد 12,303.09 7,320 7,430 7,240 7,580 2 30,469 7,270 1 2,899 7,300 36.85 هزار میلیارد 75.635 میلیون 49.342 میلیون 5 میلیون 38.785 میلیون 10.556 میلیون 101.041 میلیون 4.795 میلیون 7.69 3.49 0.36 11.782 میلیون 90,000 10.32 میلیون 1.552 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,449 11.00 0.32 3,432 28.00 0.81 12:29 1,719 9.136 میلیون 31.35 میلیارد 5,314.67 3,460 3,550 3,302 3,589 4 50,472 3,400 1 124 3,401 34.32 هزار میلیارد 34.413 میلیون 16.126 میلیون 5 میلیون 92,523 16.034 میلیون 3.96 میلیون 3.838 میلیون 8.94 2.14 8.67 7.374 میلیون 1.761 میلیون 8.919 میلیون 216,938
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,040 133.00 6.97 2,025 118.00 6.19 12:29 2,016 30.44 میلیون 61.63 میلیارد 15,099.13 1,907 1,994 1,970 2,040 1 107,583 2,038 1 3,000 2,090 10.125 هزار میلیارد 10.515 میلیون 8.488 میلیون 5 میلیون 390,019 8.098 میلیون 2.736 میلیون 2.642 میلیون 3.83 1.25 3.7 29.784 میلیون 655,355 23.18 میلیون 7.26 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,479 85.00 2.50 3,519 125.00 3.68 12:29 2,195 31.515 میلیون 110.9 میلیارد 14,357.56 3,394 3,459 3,286 3,633 1 10,000 3,560 6 140,441 3,570 17.574 هزار میلیارد 19.754 میلیون 8.238 میلیون 4.994 میلیون 2.181 میلیون 6.057 میلیون 5.4 میلیون 1.113 میلیون 15.78 2.9 3.25 31.515 میلیون - 31.178 میلیون 336,683
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 7,350 50.00 0.68 7,420 20.00 0.27 12:29 246 847,460 6.3 میلیارد 3,444.96 7,400 7,400 7,120 7,770 1 1,000 7,300 1 6,913 7,350 34.953 هزار میلیارد 50.98 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 17.59 4.12 1.62 800,285 47,175 847,460 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,000 120.00 1.01 11,690 190.00 1.60 12:29 93 300,175 3.51 میلیارد 7,080.49 11,880 11,990 11,100 12,200 1 32,981 11,630 1 1,000 11,770 51.904 هزار میلیارد 62.381 میلیون 24.693 میلیون 4.44 میلیون 10.477 میلیون 14.216 میلیون 33.931 میلیون 6.399 میلیون 8.11 3.65 1.53 245,001 55,174 300,175 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,400 30.00 0.22 13,480 50.00 0.37 12:29 2,054 1.232 میلیون 16.62 میلیارد 599.81 13,430 13,400 13,400 13,820 2 2,390 13,480 3 150 13,550 57.964 هزار میلیارد 66.346 میلیون 14.885 میلیون 4.3 میلیون 8.382 میلیون 6.503 میلیون 7.325 میلیون 3.633 میلیون 15.95 8.91 7.91 1.028 میلیون 203,664 1.232 میلیون 50
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,673 50.00 3.08 1,633 10.00 0.62 12:29 202 2.443 میلیون 4.05 میلیارد 12,095.13 1,623 1,610 1,604 1,696 1 5,000 1,650 1 3,100 1,674 9.488 هزار میلیارد 84.697 میلیون 82.253 میلیون 4.195 میلیون 75.21 میلیون 7.044 میلیون 33.342 میلیون 908,654 10.44 1.35 0.29 2.443 میلیون - 2.443 میلیون -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 7,110 10.00 0.14 7,190 90.00 1.27 12:29 401 3.91 میلیون 28.12 میلیارد 9,749.73 7,100 7,110 6,950 7,260 2 96,098 7,200 1 93,000 7,230 28.76 هزار میلیارد 44.857 میلیون 23.8 میلیون 4 میلیون 16.097 میلیون 7.702 میلیون 26.83 میلیون 4.836 میلیون 5.95 3.73 1.07 3.695 میلیون 215,000 3.06 میلیون 850,000
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,328 73.00 3.24 2,322 67.00 2.97 12:29 1,047 8.378 میلیون 19.45 میلیارد 8,001.5 2,255 2,336 2,280 2,369 1 9,373 2,328 1 60,453 2,330 16.254 هزار میلیارد 19.46 میلیون 15.653 میلیون 4 میلیون 3.206 میلیون 12.447 میلیون 4.636 میلیون 4.554 میلیون 3.57 1.31 3.51 8.357 میلیون 20,228 8.327 میلیون 50,228
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,757 152.00 3.30 4,633 28.00 0.61 12:29 256 775,488 3.66 میلیارد 3,029.25 4,605 4,790 4,700 4,790 1 10,000 4,704 1 5,000 4,758 30.115 هزار میلیارد 30.857 میلیون 12.705 میلیون 3.888 میلیون 742,424 11.962 میلیون 6.373 میلیون 6.149 میلیون 4.87 2.5 4.7 720,276 55,212 775,488 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,019 31.00 1.56 2,001 13.00 0.65 12:29 517 13.766 میلیون 27.55 میلیارد 26,627.25 1,988 1,970 1,962 2,090 1 11,100 2,001 1 34,581 2,023 7.662 هزار میلیارد 8.112 میلیون 4.537 میلیون 3.829 میلیون 449,469 4.087 میلیون 1.454 میلیون 292,437 26.2 1.87 5.27 13.736 میلیون 30,000 13.751 میلیون 15,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,930 50.00 1.02 5,090 210.00 4.30 12:29 1,577 15.145 میلیون 77.11 میلیارد 9,603.95 4,880 4,950 4,680 5,040 2 2,443 5,040 1 100,000 5,130 19.127 هزار میلیارد 21.64 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 35.19 3.25 7.78 15.045 میلیون 100,000 14.645 میلیون 500,742
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,065 67.00 2.23 3,028 30.00 1.00 12:29 786 8.699 میلیون 26.34 میلیارد 11,067.28 2,998 3,143 2,937 3,170 1 2,500 3,035 2 23,560 3,050 11.301 هزار میلیارد 16.137 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 20.39 2.23 2.21 8.175 میلیون 524,183 8.464 میلیون 235,356
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,080 141.00 3.58 4,050 111.00 2.82 12:29 2,316 41.364 میلیون 167.52 میلیارد 17,860.04 3,939 4,040 3,955 4,170 1 1,240 4,080 1 100,000 4,098 14.742 هزار میلیارد 16.694 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 10.86 2.78 2.93 41.074 میلیون 290,000 41.364 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 18,770 70.00 0.37 18,960 260.00 1.39 12:29 1,147 1.646 میلیون 31.21 میلیارد 1,435.43 18,700 19,250 18,650 19,250 1 53,282 18,700 2 80 18,850 66.36 هزار میلیارد 79.659 میلیون 24.615 میلیون 3.5 میلیون 13.299 میلیون 11.315 میلیون 22.878 میلیون 8.608 میلیون 7.71 5.86 2.9 1.285 میلیون 361,435 1.539 میلیون 106,978
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,780 310.00 6.94 4,720 250.00 5.59 12:29 1,255 19.958 میلیون 94.12 میلیارد 15,902.59 4,470 4,530 4,480 4,780 1 10,000 4,780 1 42,327 4,840 16.52 هزار میلیارد 28.5 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 8.17 2.28 1.58 19.432 میلیون 526,000 18.548 میلیون 1.41 میلیون
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 6,420 40.00 0.62 6,440 20.00 0.31 12:28 108 704,195 4.49 میلیارد 2,789.01 6,460 6,240 6,240 6,540 1 785 6,410 1 3,100 6,430 41.86 هزار میلیارد 42.096 میلیون 16.502 میلیون 3.35 میلیون 235,802 16.267 میلیون 5.961 میلیون 5.816 میلیون 7.2 2.57 7.02 576,487 127,708 319,195 385,000
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,585 48.00 1.89 2,579 42.00 1.66 12:29 1,255 25.413 میلیون 65.54 میلیارد 20,249.11 2,537 2,600 2,524 2,669 1 5,000 2,560 1 16,517 2,585 8.253 هزار میلیارد 15.059 میلیون 11.105 میلیون 3.2 میلیون 6.807 میلیون 4.299 میلیون 7.532 میلیون 1.428 میلیون 5.78 1.92 1.11 25.161 میلیون 251,764 24.823 میلیون 589,438
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 9,790 310.00 3.07 10,000 100.00 0.99 12:29 444 2.138 میلیون 21.38 میلیارد 4,816.16 10,100 9,760 9,760 10,300 2 3,520 9,780 1 7,666 9,790 32 هزار میلیارد 41.553 میلیون 18.694 میلیون 3.2 میلیون 9.553 میلیون 9.141 میلیون 17.594 میلیون 2.858 میلیون 11.2 3.5 1.82 1.738 میلیون 400,000 2.135 میلیون 3,000
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 15,100 350.00 2.37 14,910 160.00 1.08 12:29 1,128 2.362 میلیون 35.22 میلیارد 2,093.58 14,750 14,550 14,500 15,110 1 264 15,020 1 73 15,120 44.73 هزار میلیارد 49.756 میلیون 11.215 میلیون 3 میلیون 5.026 میلیون 6.189 میلیون 5.854 میلیون 2.662 میلیون 16.8 7.23 7.64 865,672 1.496 میلیون 2.352 میلیون 9,783
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 9,780 240.00 2.52 9,710 170.00 1.78 12:29 1,725 1.83 میلیون 17.76 میلیارد 1,060.8 9,540 9,520 9,400 9,950 1 800 9,780 5 785 9,790 29.13 هزار میلیارد 36.398 میلیون 11.781 میلیون 3 میلیون 7.268 میلیون 4.513 میلیون 3.854 میلیون 1.581 میلیون 18.43 6.45 7.56 1.696 میلیون 134,077 1.779 میلیون 51,083
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 31,600 500.00 1.56 31,700 400.00 1.25 12:30 3,820 20.057 میلیون 636.02 میلیارد 5,250.64 32,100 30,650 30,650 32,550 1 159 31,850 5 4,787 31,950 95.1 هزار میلیارد 97.912 میلیون 9.791 میلیون 3 میلیون 2.812 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 4.55 13.63 38.62 11.111 میلیون 8.946 میلیون 11.807 میلیون 8.25 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,970 240.00 2.47 10,120 390.00 4.01 12:29 4,531 33.646 میلیون 340.5 میلیارد 7,425.76 9,730 9,990 9,430 10,230 50 743,628 10,410 1 1,000 10,790 24.854 هزار میلیارد 29.351 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 16.47 5.2 2.63 33.259 میلیون 387,122 32.525 میلیون 1.121 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 4,400 100.00 2.33 4,340 40.00 0.93 12:29 726 8.895 میلیون 38.64 میلیارد 12,252.34 4,300 4,520 4,180 4,560 1 2,324 4,350 1 19,788 4,400 10.437 هزار میلیارد 13.641 میلیون 7.516 میلیون 2.405 میلیون 3.204 میلیون 4.313 میلیون 6.903 میلیون 1.176 میلیون 8.87 2.42 1.51 8.895 میلیون - 8.895 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 130,200 1,800.00 1.40 130,450 2,050.00 1.60 12:29 360 166,085 21.67 میلیارد 461.35 128,400 130,000 125,000 131,950 4 20,564 130,000 3 1,666 130,300 313.08 هزار میلیارد 399.777 میلیون 116.755 میلیون 2.4 میلیون 86.697 میلیون 30.057 میلیون 212.169 میلیون 1.418 میلیون 220.74 10.42 1.48 154,085 12,000 166,085 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 18,110 360.00 2.03 17,780 30.00 0.17 12:29 139 543,609 9.68 میلیارد 4,096.25 17,750 18,150 17,330 18,420 2 13,613 17,780 1 275 18,110 42.672 هزار میلیارد 108.629 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 4.88 3.94 0.36 472,506 71,103 530,377 13,232
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,557 89.00 3.61 2,559 91.00 3.69 12:29 208 2.472 میلیون 6.33 میلیارد 11,883.02 2,468 2,501 2,394 2,560 1 138,847 2,572 2 6,818 2,589 6.142 هزار میلیارد 13.058 میلیون 10.106 میلیون 2.4 میلیون 6.916 میلیون 3.19 میلیون 5.06 میلیون 667,263 9.2 1.93 1.21 2.314 میلیون 157,368 2.378 میلیون 93,401
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,460 10.00 0.22 4,450 20.00 0.45 12:29 596 6.12 میلیون 27.24 میلیارد 10,268.11 4,470 4,510 4,440 4,830 2 61,328 4,380 2 59,115 4,440 10.013 هزار میلیارد 12.171 میلیون 5.533 میلیون 2.25 میلیون 2.158 میلیون 3.375 میلیون 6.693 میلیون 396,800 25.23 2.97 1.5 6.12 میلیون - 5.459 میلیون 661,183
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 9,520 450.00 4.96 9,510 440.00 4.85 12:29 342 2.678 میلیون 25.47 میلیارد 7,830.76 9,070 9,140 9,140 9,520 1 1,112 9,410 2 256,246 9,520 21.222 هزار میلیارد 22.941 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 31.96 4.81 23.55 975,584 1.703 میلیون 2.463 میلیون 215,000
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,129 39.00 0.95 4,253 163.00 3.99 12:29 718 15.857 میلیون 67.44 میلیارد 22,085.62 4,090 4,160 4,077 4,363 4 209,649 4,294 1 107,096 4,560 8.719 هزار میلیارد 10.411 میلیون 6.137 میلیون 2.05 میلیون 1.693 میلیون 4.445 میلیون 1.957 میلیون 1.893 میلیون 4.62 1.96 4.46 10.211 میلیون 5.647 میلیون 10.736 میلیون 5.122 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 13,210 10.00 0.08 13,160 60.00 0.45 12:29 1,121 1.608 میلیون 21.16 میلیارد 1,434.46 13,220 13,210 13,210 13,450 1 2,914 12,980 9 53,160 13,000 26.846 هزار میلیارد 39.81 میلیون 15.846 میلیون 2.04 میلیون 12.964 میلیون 2.882 میلیون 23.524 میلیون 278,119 96.53 9.31 1.14 1.608 میلیون - 1.608 میلیون 52
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,870 150.00 2.62 5,990 270.00 4.72 12:29 424 4.586 میلیون 27.47 میلیارد 10,816.65 5,720 5,920 5,420 6,040 1 4,134 6,020 1 575 6,020 11.98 هزار میلیارد 16.049 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 7.53 2.44 1.41 1.599 میلیون 2.987 میلیون 4.586 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 4,940 90.00 1.86 4,920 70.00 1.44 12:29 447 5.802 میلیون 28.57 میلیارد 12,979.04 4,850 4,900 4,790 5,060 1 42,642 4,940 1 785 4,960 9.84 هزار میلیارد 13.023 میلیون 7.41 میلیون 2 میلیون 3.183 میلیون 4.227 میلیون 3.095 میلیون 1.844 میلیون 5.34 2.33 3.18 4.866 میلیون 936,000 5.802 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 62,500 1,550.00 2.54 61,350 400.00 0.66 12:29 194 345,720 21.37 میلیارد 1,782.06 60,950 62,400 61,000 62,500 1 244 61,250 3 13,621 62,500 122.7 هزار میلیارد 151.529 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 6.14 6.41 1 48,489 297,231 295,438 50,282
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,740 10.00 0.07 14,230 500.00 3.64 12:29 355 2.013 میلیون 28.64 میلیارد 5,670.89 13,730 13,830 13,480 14,170 2 31,065 14,030 1 474 14,260 27.464 هزار میلیارد 45.971 میلیون 53.883 میلیون 1.93 میلیون 18.507 میلیون 35.375 میلیون 31.24 میلیون 3.551 میلیون 7.73 0.78 0.88 1.892 میلیون 120,820 1.891 میلیون 122,568
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,890 250.00 4.86 4,940 200.00 3.89 12:29 2,138 39.17 میلیون 193.32 میلیارد 18,320.75 5,140 4,970 4,890 5,170 0 0 0 1 50,672 4,960 8.892 هزار میلیارد 17.094 میلیون 10.063 میلیون 1.8 میلیون 8.202 میلیون 1.861 میلیون 3.496 میلیون 238,763 37.24 4.78 2.54 31.58 میلیون 7.59 میلیون 39.051 میلیون 119,000
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 8,860 130.00 1.49 8,970 240.00 2.75 12:29 196 1.601 میلیون 14.36 میلیارد 8,167.56 8,730 8,750 8,070 8,860 1 560 8,960 1 3,342 9,000 15.339 هزار میلیارد 17.587 میلیون 6.785 میلیون 1.71 میلیون 2.249 میلیون 4.537 میلیون 9.967 میلیون 2.061 میلیون 7.44 3.38 1.54 1.131 میلیون 470,000 1.521 میلیون 80,000
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 3,800 19.00 0.50 3,744 37.00 0.98 12:29 476 6.618 میلیون 24.78 میلیارد 13,903.77 3,781 3,932 3,762 4,140 1 2,150 3,735 1 2,150 3,735 6.103 هزار میلیارد 9.487 میلیون 5.732 میلیون 1.63 میلیون 3.384 میلیون 2.347 میلیون 1.106 میلیون 188,555 32.37 2.6 5.52 6.118 میلیون 500,000 6.576 میلیون 42,100
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 8,500 110.00 1.31 8,610 220.00 2.62 12:29 930 8.591 میلیون 73.97 میلیارد 9,237.81 8,390 8,520 8,410 8,960 2 50,216 8,440 2 15,477 8,500 12.915 هزار میلیارد 15.074 میلیون 5.592 میلیون 1.5 میلیون 2.159 میلیون 3.433 میلیون 6.879 میلیون 1.807 میلیون 7.15 3.76 1.88 7.33 میلیون 1.261 میلیون 8.482 میلیون 109,000
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 3,400 4.00 0.12 3,342 54.00 1.59 12:30 2,585 21.582 میلیون 72.13 میلیارد 8,349.12 3,396 3,424 3,350 3,489 1 101,929 3,292 2 56,899 3,325 10.026 هزار میلیارد 10.044 میلیون 6.797 میلیون 1.5 میلیون 17,844 6.779 میلیون 2.754 میلیون 2.668 میلیون 3.76 1.48 3.64 15.379 میلیون 6.203 میلیون 21.582 میلیون 75
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,720 400.00 3.25 12,190 130.00 1.06 12:30 782 5.735 میلیون 69.92 میلیارد 7,333.91 12,320 12,430 12,210 13,020 2 12,000 11,990 1 5,206 12,060 18.285 هزار میلیارد 23.837 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 9.36 5.05 2.05 5.125 میلیون 610,050 5.623 میلیون 112,099
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,380 30.00 0.32 9,650 240.00 2.55 12:29 14,372 107.442 میلیون 1.037 هزار میلیارد 9,077.17 9,410 9,710 9,320 10,060 2 6,248 9,380 1 19,000 9,390 14.475 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 31.93 6.7 2.86 107.437 میلیون 5,000 104.662 میلیون 2.78 میلیون
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 26,550 350.00 1.34 26,600 400.00 1.53 12:29 42 51,649 1.37 میلیارد 18,858.65 26,200 25,750 25,700 26,800 2 2,240 26,600 2 10,423 26,900 35.644 هزار میلیارد 41.949 میلیون 15.048 میلیون 1.34 میلیون 6.305 میلیون 8.743 میلیون 11.734 میلیون 4.605 میلیون 7.74 4.08 3.04 51,649 - 51,649 -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,544 61.00 2.46 2,547 64.00 2.58 12:29 565 8.28 میلیون 21.09 میلیارد 14,655.01 2,483 2,593 2,423 2,740 1 12,000 2,555 3 87,449 2,581 3.362 هزار میلیارد 5.429 میلیون 3.748 میلیون 1.32 میلیون 885,885 2.863 میلیون 423,029 261,695 12.85 1.17 7.95 8.28 میلیون - 8.2 میلیون 80,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 9,700 320.00 3.41 9,560 180.00 1.92 12:29 269 2.152 میلیون 20.58 میلیارد 8,000.35 9,380 9,430 9,380 9,780 1 33,000 9,650 1 10,000 9,730 12.619 هزار میلیارد 12.935 میلیون 3.388 میلیون 1.32 میلیون 315,691 3.072 میلیون 1.174 میلیون 881,079 14.32 4.12 10.75 2.035 میلیون 116,968 2.152 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 6,150 140.00 2.33 6,140 130.00 2.16 12:29 657 4.878 میلیون 29.95 میلیارد 7,425.19 6,010 6,200 5,970 6,340 2 4,800 6,140 1 884 6,170 9.892 هزار میلیارد 14.526 میلیون 6.364 میلیون 1.311 میلیون 4.635 میلیون 1.73 میلیون 3.996 میلیون 301,761 32.78 5.72 2.48 4.747 میلیون 131,638 4.856 میلیون 22,722
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 11,620 90.00 0.77 12,420 710.00 6.06 12:29 1,595 23.23 میلیون 288.52 میلیارد 14,564.09 11,710 11,200 10,870 12,400 42 1,536,009 12,520 0 0 0 16.146 هزار میلیارد 17.095 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 12.45 4.6 9.24 21.173 میلیون 2.057 میلیون 22.446 میلیون 783,370
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,700 70.00 1.03 6,830 60.00 0.89 12:29 880 5.619 میلیون 38.38 میلیارد 6,384.91 6,770 6,700 6,670 7,160 1 7,749 6,760 1 48,011 6,820 8.196 هزار میلیارد 10.748 میلیون 5.131 میلیون 1.2 میلیون 2.552 میلیون 2.579 میلیون 2.741 میلیون 1.269 میلیون 6.46 3.18 2.99 5.599 میلیون 20,000 5.619 میلیون -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 34,750 1,350.00 4.04 34,750 1,350.00 4.04 12:29 352 1.121 میلیون 38.94 میلیارد 3,183.43 33,400 34,200 33,550 35,050 1 150 34,150 1 4,637 34,150 62.55 هزار میلیارد 154.438 میلیون 100.219 میلیون 1.2 میلیون 91.888 میلیون 8.331 میلیون 122.883 میلیون 7.312 میلیون 8.56 7.51 0.51 412,718 707,848 1.093 میلیون 27,800
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 8,470 260.00 3.17 8,370 160.00 1.95 12:29 548 2.407 میلیون 20.14 میلیارد 4,392.46 8,210 8,810 8,090 8,810 1 200 8,380 2 43,097 8,480 15.066 هزار میلیارد 19.319 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 28.54 7.65 2.51 2.347 میلیون 60,000 2.36 میلیون 46,919
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 20,220 400.00 2.02 21,160 1,340.00 6.76 12:28 1,136 11.022 میلیون 233.21 میلیارد 9,702.19 19,820 19,000 18,010 20,220 159 15,135,600 21,200 1 240 21,300 24.747 هزار میلیارد 31.945 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 15.38 5.73 1.88 10.655 میلیون 366,324 5.823 میلیون 5.199 میلیون
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 8,500 170.00 2.04 8,390 60.00 0.72 12:29 400 2.96 میلیون 24.82 میلیارد 7,399.7 8,330 8,500 8,160 8,600 2 72,955 8,500 1 9,385 8,520 9.731 هزار میلیارد 12.892 میلیون 5.226 میلیون 1.16 میلیون 3.161 میلیون 2.065 میلیون 17.062 میلیون 1.055 میلیون 9.23 4.71 0.57 2.935 میلیون 24,632 2.9 میلیون 60,000
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 12,460 930.00 6.95 12,590 800.00 5.97 12:29 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 8,817.65 13,390 12,710 12,460 13,020 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 18.233 میلیون 6.794 میلیون 1.13 میلیون 4.007 میلیون 2.787 میلیون 9.862 میلیون 882,367 16.12 5.1 1.44 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,010 310.00 4.63 6,980 280.00 4.18 12:29 595 2.816 میلیون 19.66 میلیارد 4,733.09 6,700 6,770 6,700 7,140 1 4,981 7,000 1 82,705 7,010 7.887 هزار میلیارد 9.832 میلیون 3.989 میلیون 1.13 میلیون 1.945 میلیون 2.044 میلیون 2.815 میلیون 595,917 13.24 3.86 2.8 2.816 میلیون - 2.754 میلیون 62,000
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 6,630 30.00 0.45 6,730 70.00 1.05 13:30 1,359 16.795 میلیون 112.96 میلیارد 12,358.69 6,660 6,630 6,630 7,050 2 40,297 6,580 1 4,449 6,700 6.73 هزار میلیارد 8.317 میلیون 2.667 میلیون 1,000,000 1.587 میلیون 1.079 میلیون 1.8 میلیون 24,352 261.99 5.91 3.54 16.603 میلیون 192,179 16.084 میلیون 711,300
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,600 350.00 1.20 29,650 400.00 1.37 12:29 108 186,129 5.52 میلیارد 1,781.81 29,250 29,550 28,800 30,250 1 3,522 29,600 4 2,598 29,700 47.44 هزار میلیارد 114.342 میلیون 73.489 میلیون 1,000,000 66.902 میلیون 6.587 میلیون 88.868 میلیون 5.093 میلیون 9.31 7.2 0.53 133,743 52,386 119,716 66,413