همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,119 1.00 0.09 1,129 11.00 0.98 12:29 15,035 454.71 میلیون 513.26 میلیارد 23,364.01 1,118 1,144 1,117 1,149 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 152.415 هزار میلیارد 595.501 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.87 2.21 1.52 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,697 34.00 1.96 1,678 53.00 3.06 12:29 1,366 34.22 میلیون 57.42 میلیارد 25,052.21 1,731 1,690 1,648 1,740 1 100,619 1,731 1 5,000 1,735 111.044 هزار میلیارد 118.552 میلیون 83.882 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.374 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.87 1.45 9.49 5.766 میلیون 10.915 میلیون 16.136 میلیون 545,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,090 31.00 0.75 4,134 13.00 0.32 12:30 3,439 42.59 میلیون 176.07 میلیارد 12,384.45 4,121 4,145 4,070 4,219 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 254.256 هزار میلیارد 401.597 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10.32 3.04 1.04 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,224 58.00 4.97 1,215 49.00 4.20 12:30 9,609 373.36 میلیون 453.71 میلیارد 38,854.92 1,166 1,178 1,170 1,224 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 51.784 هزار میلیارد 52.175 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 33.46 1.13 30.31 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,058 336.00 5.00 7,058 336.00 5.00 12:29 32,042 47.17 میلیون 332.94 میلیارد 1,585.87 6,722 7,058 7,058 7,058 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 282.32 هزار میلیارد 315.814 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.09 - - 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,220 391.00 4.99 8,108 279.00 3.56 12:29 4,853 11.84 میلیون 96.03 میلیارد 2,439.51 7,829 7,633 7,633 8,220 1 2,350 7,761 3 2,167 7,765 243.24 هزار میلیارد 364.007 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 13.73 9.62 13.59 10.595 میلیون 1,000 10.28 میلیون 316,050
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 16,999 134.00 0.78 17,057 76.00 0.44 12:29 1,572 10.45 میلیون 178.32 میلیارد 6,650.29 17,133 17,450 16,777 17,450 1 734 17,400 2 13,000 17,420 426.425 هزار میلیارد 486.809 میلیون 169.253 میلیون 25 میلیون 60.384 میلیون 108.869 میلیون 170.274 میلیون 64.462 میلیون 6.62 3.92 2.5 8.2 میلیون 3.928 میلیون 10.556 میلیون 1.572 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,331 27.00 1.17 2,344 40.00 1.74 12:29 1,372 13.15 میلیون 30.82 میلیارد 9,583.7 2,304 2,330 2,311 2,398 1 17,997 2,339 1 5,000 2,368 56.597 هزار میلیارد 59.325 میلیون 31.594 میلیون 24.145 میلیون 2.729 میلیون 28.865 میلیون 4.091 میلیون 2.208 میلیون 25.63 1.96 13.83 24.542 میلیون 15.748 میلیون 40.288 میلیون 2,200
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,005 80.00 0.73 11,004 79.00 0.72 12:29 2,842 11.55 میلیون 127.05 میلیارد 4,062.67 10,925 10,870 10,870 11,200 1 2,008 10,932 1 2,000 10,945 263.63 هزار میلیارد 310.489 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 9.26 7.72 2.06 11.424 میلیون 11.145 میلیون 20.7 میلیون 1.869 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,465 17.00 1.15 1,476 6.00 0.40 12:29 1,092 22.17 میلیون 32.71 میلیارد 20,303.8 1,482 1,465 1,444 1,500 17 3,036,647 1,473 1 69,292 1,475 23.691 هزار میلیارد 111.509 میلیون 96.086 میلیون 16.05 میلیون 87.819 میلیون 8.267 میلیون 3.457 میلیون -4,927,293 -4.8 2.87 6.85 32.104 میلیون 420,000 32.524 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,967 11.00 0.16 7,056 78.00 1.12 12:29 5,357 27.32 میلیون 192.78 میلیارد 5,100.43 6,978 7,200 6,942 7,200 1 788 7,120 1 1,415 7,132 317.52 هزار میلیارد 345.461 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.7 2.4 3.63 40.254 میلیون 1.741 میلیون 40.981 میلیون 1.014 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,167 654.00 1.41 46,659 146.00 0.31 12:27 309 868,527 40.76 میلیارد 2,810.77 46,513 46,513 45,111 47,500 2 1,304 46,000 1 757 46,420 1166.475 هزار میلیارد 1.261 میلیارد 194.563 میلیون 12.3 میلیون 94.967 میلیون 99.596 میلیون 138.524 میلیون 61.2 میلیون 19.06 11.71 8.42 317,009 684,448 790,677 210,780
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 15,637 125.00 0.79 15,724 38.00 0.24 12:29 897 2.94 میلیون 46.21 میلیارد 3,281.07 15,762 16,000 15,500 16,075 1 2,000 15,472 1 28,826 15,550 188.688 هزار میلیارد 240.085 میلیون 72.238 میلیون 12 میلیون 51.397 میلیون 20.841 میلیون 74.993 میلیون 27.304 میلیون 6.91 9.06 2.52 1.859 میلیون 1.554 میلیون 3.327 میلیون 85,912
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 65,347 3,439.00 5.00 68,030 756.00 1.10 12:29 555 368,497 24.08 میلیارد 663.96 68,786 65,347 65,347 65,347 0 0 0 436 2,084,227 66,334 1388.628 هزار میلیارد 1.502 میلیارد 151.93 میلیون 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 55.72 37.03 35.08 498,028 569 498,597 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 11,100 87.00 0.78 11,025 162.00 1.45 12:29 842 5.76 میلیون 63.48 میلیارد 6,838.37 11,187 11,299 10,750 11,400 0 0 0 3 4,330 11,000 110.25 هزار میلیارد 512.211 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 81.41 7.54 1.88 1.604 میلیون 1.414 میلیون 3.018 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,901 92.00 0.61 15,047 54.00 0.36 12:29 1,315 3.87 میلیون 58.26 میلیارد 2,944.21 14,993 14,832 14,760 15,465 2 46,362 15,000 1 500 15,080 150.47 هزار میلیارد 191.708 میلیون 84.921 میلیون 10 میلیون 41.238 میلیون 43.682 میلیون 24.805 میلیون 22.307 میلیون 6.75 3.44 6.07 1.09 میلیون 2.455 میلیون 3.145 میلیون 400,370
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 102,800 274.00 0.27 103,614 1,088.00 1.06 12:29 4,496 1.14 میلیون 117.86 میلیارد 253.01 102,526 103,450 102,527 105,940 1 475 103,443 2 414 103,443 949.9 هزار میلیارد 1.068 میلیارد 156.937 میلیون 9.168 میلیون 118.471 میلیون 38.465 میلیون 203.867 میلیون 120.643 میلیون 7.87 24.69 4.66 1.437 میلیون 526,491 1.687 میلیون 276,097
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 8,280 126.00 1.50 8,361 45.00 0.54 12:29 2,194 19.61 میلیون 163.97 میلیارد 8,939.07 8,406 8,210 8,055 8,650 2 6,000 7,352 264 5,993,823 8,365 68.56 هزار میلیارد 92.037 میلیون 38.58 میلیون 8.2 میلیون 23.477 میلیون 15.103 میلیون 22.457 میلیون 6.344 میلیون 10.81 4.54 3.05 8.063 میلیون 3.005 میلیون 11.068 میلیون -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 186,019 92.00 0.05 186,130 203.00 0.11 12:29 180 119,130 22.26 میلیارد 578.47 185,927 183,340 178,001 188,600 1 40 180,110 1 356 181,100 1489.04 هزار میلیارد 1.523 میلیارد 215.221 میلیون 8 میلیون 33.772 میلیون 181.449 میلیون 261.371 میلیون 145.781 میلیون 10.22 8.22 5.7 31,256 9,175 40,431 -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,250 202.00 4.99 4,250 202.00 4.99 11:54 551 4.51 میلیون 19.17 میلیارد 8,188.02 4,048 4,250 4,250 4,250 4388 31,177,573 4,048 0 0 0 31.569 هزار میلیارد 35.253 میلیون 12.546 میلیون 7.428 میلیون 3.684 میلیون 8.862 میلیون 2.002 میلیون 964,861 - 3.39 15.02 4.505 میلیون 30,000 34,500 4.5 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,000 169.00 1.39 11,830 339.00 2.79 12:29 1,516 14.71 میلیون 174.07 میلیارد 9,705.77 12,169 11,561 11,561 12,175 0 0 0 118 3,507,793 11,791 76.895 هزار میلیارد 83.918 میلیون 19.877 میلیون 6.5 میلیون 7.023 میلیون 12.854 میلیون 21.88 میلیون 6.496 میلیون 11.84 5.98 3.51 796,693 220,000 1.017 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 12,770 608.00 5.00 12,721 559.00 4.60 12:28 1,196 6.86 میلیون 87.24 میلیارد 5,733.95 12,162 12,150 12,150 12,770 1 1,000 12,260 1 1,057 12,440 82.496 هزار میلیارد 140.991 میلیون 80.331 میلیون 6.485 میلیون 58.495 میلیون 21.836 میلیون 31.571 میلیون 10.415 میلیون 7.92 3.78 2.61 5.282 میلیون 8.427 میلیون 13.327 میلیون 382,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,199 247.00 4.99 5,169 217.00 4.38 12:29 988 13.06 میلیون 67.54 میلیارد 13,223.33 4,952 4,880 4,880 5,199 1 2,000 4,886 1 3,954 4,902 31.014 هزار میلیارد 37.13 میلیون 13.287 میلیون 6 میلیون 6.116 میلیون 7.171 میلیون 1.828 میلیون 940,872 32.96 4.32 16.97 4.965 میلیون 462,000 5.427 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 27,980 961.00 3.32 28,391 550.00 1.90 12:29 1,465 3.57 میلیون 101.26 میلیارد 2,434.42 28,941 28,800 27,700 29,180 1 1,050 28,210 2 1,353 28,388 156.718 هزار میلیارد 176.597 میلیون 29.653 میلیون 5.52 میلیون 19.879 میلیون 9.774 میلیون 9.22 میلیون 2.923 میلیون 53.62 16.03 17 3.443 میلیون 1.373 میلیون 3.816 میلیون 1,000,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,589 193.00 3.02 6,545 149.00 2.33 12:29 472 2.27 میلیون 14.87 میلیارد 4,813.28 6,396 6,477 6,341 6,617 1 26,300 6,385 2 54,000 6,449 33.38 هزار میلیارد 40.031 میلیون 18.904 میلیون 5.1 میلیون 6.651 میلیون 12.253 میلیون 7.125 میلیون 3.684 میلیون 9.06 2.72 4.68 3.926 میلیون 420,000 4.346 میلیون -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,343 65.00 1.98 3,378 100.00 3.05 12:29 981 8.54 میلیون 28.85 میلیارد 8,706.56 3,278 3,415 3,302 3,420 1 1,634 3,309 1 141,000 3,310 16.87 هزار میلیارد 17.533 میلیون 6.337 میلیون 4.994 میلیون 663,276 5.674 میلیون 2.493 میلیون 599,326 28.15 2.97 6.77 11.158 میلیون 1.293 میلیون 12.451 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,371 54.00 1.58 3,405 20.00 0.58 12:29 1,136 11.48 میلیون 39.09 میلیارد 10,104.19 3,425 3,370 3,323 3,500 2 13,184 3,440 1 29,185 3,463 15.706 هزار میلیارد 17.383 میلیون 8.526 میلیون 4.613 میلیون 1.677 میلیون 6.849 میلیون 3.041 میلیون 1.325 میلیون 11.85 2.29 5.17 12.654 میلیون 1.406 میلیون 14.06 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 12,488 16,117.00 56.34 12,635 15,970.00 55.83 1400/06/16 - - - 5,930.91 28,605 28,000 27,260 29,200 2 94,000 28,000 19 149,604 28,000 126.35 هزار میلیارد 127.532 میلیون 15.055 میلیون 4.5 میلیون 1.181 میلیون 13.874 میلیون 1.542 میلیون 3.425 میلیون 10.56 9.11 81.93 15.216 میلیون 6.147 میلیون 20.023 میلیون 1.34 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,959 997.00 5.00 19,017 939.00 4.71 12:29 2,724 10.74 میلیون 204.3 میلیارد 3,943.93 19,956 18,959 18,959 19,764 1 3,000 18,750 138 2,835,409 19,396 190.17 هزار میلیارد 202.104 میلیون 23.638 میلیون 4.319 میلیون 11.934 میلیون 11.705 میلیون 10.678 میلیون 4.66 میلیون 40.81 16.25 17.81 2.595 میلیون 45,000 2.637 میلیون 3,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,605 357.00 1.88 18,875 87.00 0.46 12:29 4,117 724,563 13.59 میلیارد 175.99 18,962 18,550 18,550 19,000 1 64 18,600 4 200 18,600 81.163 هزار میلیارد 84.91 میلیون 10.063 میلیون 4.3 میلیون 3.748 میلیون 6.315 میلیون 5.266 میلیون 2.534 میلیون 32.03 12.85 15.41 1.079 میلیون 35,289 865,462 248,584
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,930 88.00 2.29 3,898 56.00 1.46 12:29 517 3.03 میلیون 11.83 میلیارد 5,852.41 3,842 3,810 3,806 3,989 1 163,141 3,809 1 33,679 3,840 16.351 هزار میلیارد 80.344 میلیون 72.083 میلیون 4.195 میلیون 63.993 میلیون 8.09 میلیون 26.407 میلیون 3.055 میلیون 5.35 2.02 0.62 7.153 میلیون 100,000 7.253 میلیون -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,800 74.00 1.52 4,858 16.00 0.33 12:29 3,857 9.39 میلیون 45.62 میلیارد 2,434.88 4,874 4,753 4,743 4,995 1 4,086 4,850 2 378 4,850 19.432 هزار میلیارد 25.574 میلیون 13.858 میلیون 4 میلیون 6.142 میلیون 7.715 میلیون 4.697 میلیون 4.649 میلیون 4.18 2.52 4.14 10.956 میلیون 2.314 میلیون 13.098 میلیون 171,680
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,002 476.00 5.00 10,002 476.00 5.00 12:28 605 34.1 میلیون 341.09 میلیارد 56,366.98 9,526 10,002 10,002 10,002 352 16,314,662 9,532 0 0 0 52.01 هزار میلیارد 56.435 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.424 میلیون 8.437 میلیون 4.205 میلیون 3.668 میلیون 10.9 5.87 11.78 60.633 میلیون 20.914 میلیون 30.92 میلیون 50.627 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 3,476 38.00 1.11 3,500 62.00 1.80 12:29 607 11.42 میلیون 39.99 میلیارد 18,819.59 3,438 3,450 3,450 3,580 5 462,023 3,490 1 40,000 3,500 13.65 هزار میلیارد 14.191 میلیون 7.249 میلیون 3.9 میلیون 540,687 6.708 میلیون 2.766 میلیون 2.692 میلیون 5.07 2.03 4.95 5.804 میلیون 23.384 میلیون 23.054 میلیون 6.133 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,085 42.00 1.97 2,122 5.00 0.24 12:29 852 21.37 میلیون 45.34 میلیارد 25,077.83 2,127 2,150 2,067 2,180 1 4,517 2,091 2 9,482 2,124 8.126 هزار میلیارد 8.509 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -123.41 2.17 22.22 15.565 میلیون 5.495 میلیون 17.076 میلیون 3.983 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,070 137.00 3.26 4,143 64.00 1.52 12:29 2,167 23.12 میلیون 95.78 میلیارد 10,669.04 4,207 4,207 4,014 4,350 2 75,467 4,140 1 108,321 4,141 15.569 هزار میلیارد 17.564 میلیون 6.947 میلیون 3.758 میلیون 1.996 میلیون 4.951 میلیون 1.983 میلیون 1.6 میلیون 9.73 3.14 7.85 58.023 میلیون 1.3 میلیون 58.523 میلیون 800,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 4,228 1.00 0.02 4,276 49.00 1.16 12:30 1,819 23.25 میلیون 99.41 میلیارد 12,780.34 4,227 4,229 4,140 4,399 1 1,950 4,131 2 11,016 4,140 15.959 هزار میلیارد 19.89 میلیون 8.309 میلیون 3.732 میلیون 3.931 میلیون 4.378 میلیون 3.706 میلیون 551,142 28.96 3.65 4.31 32.776 میلیون 529,697 32.106 میلیون 1.2 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,904 29.00 0.99 2,924 9.00 0.31 12:29 696 8.6 میلیون 25.13 میلیارد 12,349.76 2,933 2,861 2,861 3,000 1 2,000 2,530 42 1,175,849 2,908 10.643 هزار میلیارد 11.882 میلیون 5.354 میلیون 3.64 میلیون 1.239 میلیون 4.116 میلیون 1.96 میلیون 315,578 33.73 2.59 5.43 4.957 میلیون 5.394 میلیون 10.351 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 7,700 278.00 3.48 7,766 212.00 2.66 12:29 2,315 9.94 میلیون 77.21 میلیارد 4,294.48 7,978 7,650 7,580 8,127 0 0 0 178 3,113,825 7,905 27.181 هزار میلیارد 35.599 میلیون 13.725 میلیون 3.458 میلیون 8.418 میلیون 5.307 میلیون 6.597 میلیون 1.244 میلیون 21.86 5.12 4.12 4.35 میلیون - 3.95 میلیون 400,000
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 18,660 556.00 2.89 18,649 567.00 2.95 12:29 2,200 9.45 میلیون 176.23 میلیارد 4,295.49 19,216 19,220 18,256 19,850 1 37,624 19,200 1 8,071 19,270 59.677 هزار میلیارد 66.092 میلیون 13.261 میلیون 3.2 میلیون 6.415 میلیون 6.845 میلیون 10.296 میلیون 1.74 میلیون 34.3 8.73 5.8 15.296 میلیون 617,492 15.248 میلیون 665,615