همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,620 10.00 0.62 1,603 7.00 0.43 1400/03/29 758 17.17 میلیون 27.46 میلیارد 22,654.77 1,610 1,600 1,551 1,622 5 842,742 1,636 3 300,000 1,636 106.081 هزار میلیارد 114.238 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 9.66 1.39 9.29 11.815 میلیون 5.964 میلیون 17.779 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,095 1.00 0.01 9,095 1.00 0.01 1400/03/29 3,220 7.79 میلیون 70.89 میلیارد 2,420.46 9,094 9,095 9,094 9,103 386 73,713,439 9,094 7 5,546 9,095 272.85 هزار میلیارد 364.603 میلیون 144.027 میلیون 30 میلیون 91.753 میلیون 52.273 میلیون 35.312 میلیون 35.158 میلیون 7.76 5.22 7.73 1.004 میلیون 7.248 میلیون 8.248 میلیون 3,475
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,723 217.00 1.40 15,542 36.00 0.23 1400/03/29 598 2.15 میلیون 33.62 میلیارد 3,595.5 15,506 15,500 15,400 15,880 1 20,112 15,420 3 16,134 15,430 388.55 هزار میلیارد 450.693 میلیون 154.403 میلیون 25 میلیون 62.143 میلیون 92.26 میلیون 134.522 میلیون 52.028 میلیون 7.47 4.21 2.89 1.248 میلیون 999,150 1.681 میلیون 566,207
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,129 91.00 4.47 2,094 56.00 2.75 1400/03/29 1,162 12.82 میلیون 26.83 میلیارد 11,029.21 2,038 2,050 2,050 2,135 2 40,000 2,028 1 751 2,030 50.56 هزار میلیارد 53.205 میلیون 31.237 میلیون 24.145 میلیون 2.645 میلیون 28.592 میلیون 3.714 میلیون 1.983 میلیون 25.5 1.77 13.61 10.291 میلیون 5,000 10.296 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,042 749.00 8.52 7,985 806.00 9.17 1400/03/23 - - - 4,321.05 8,791 8,650 8,642 8,850 11 121,830 8,820 2 50,000 8,820 191.302 هزار میلیارد 243.873 میلیون 76.366 میلیون 23.958 میلیون 33.884 میلیون 42.482 میلیون 99.926 میلیون 20.973 میلیون 9.43 4.95 2.1 13.215 میلیون 1.338 میلیون 14.495 میلیون 58,382
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,440 6.00 0.42 1,430 4.00 0.28 1400/03/29 782 14.89 میلیون 21.29 میلیارد 19,036.78 1,434 1,456 1,402 1,460 2 7,190 1,429 1 187,500 1,440 22.952 هزار میلیارد 111.556 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 7.59 1.33 6.86 34.166 میلیون 1.181 میلیون 35.347 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,168 141.00 2.01 7,082 55.00 0.78 1400/03/29 1,963 7.85 میلیون 56.13 میلیارد 4,001.5 7,027 6,914 6,914 7,360 1 750 6,950 1 811 6,960 318.69 هزار میلیارد 370.618 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.39 3.25 3.33 3.543 میلیون 12,289 3.326 میلیون 230,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,380 785.00 2.00 39,016 149.00 0.38 1400/03/29 305 522,324 20 میلیارد 1,712.54 39,165 37,334 37,334 39,330 1 500 37,819 1 1,000 38,380 975.4 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 22.54 13.32 9.36 249,626 179,144 207,457 221,313
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,021 20.00 0.15 13,069 28.00 0.21 1400/03/29 536 3.51 میلیون 45.84 میلیارد 6,539.46 13,041 12,620 12,620 13,300 2 29,500 12,800 2 56,450 12,900 156.828 هزار میلیارد 175.793 میلیون 61.482 میلیون 12 میلیون 18.965 میلیون 42.517 میلیون 69.199 میلیون 25.959 میلیون 6.04 3.69 2.27 1.079 میلیون 1.008 میلیون 2.081 میلیون 6,500
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,830 764.00 0.76 100,295 229.00 0.23 1400/03/29 530 719,322 72.21 میلیارد 1,357.21 100,066 101,500 100,066 101,830 5 1,044 100,030 1 5,718 100,045 1023.611 هزار میلیارد 1.125 میلیارد 138.149 میلیون 10.206 میلیون 101.585 میلیون 36.564 میلیون 39.467 میلیون 25.599 میلیون 39.99 28 25.94 183,368 176,796 360,164 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,113 250.00 2.02 12,366 3.00 0.02 1400/03/29 695 2.01 میلیون 24.85 میلیارد 2,890.16 12,363 12,100 12,100 12,610 2 11,236 12,250 1 248 12,280 123.66 هزار میلیارد 159.171 میلیون 81.551 میلیون 10 میلیون 35.511 میلیون 46.04 میلیون 25.631 میلیون 23.881 میلیون 5.18 2.69 4.82 595,295 815,000 1.41 میلیون 789
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,221 33.00 0.25 13,228 40.00 0.30 1400/03/29 547 20.15 میلیون 266.48 میلیارد 36,829.04 13,188 13,220 12,800 13,376 1 12,450 13,175 2 881 13,178 132.28 هزار میلیارد 132.344 میلیون 1.622 میلیون 10 میلیون 64,157 14.092 میلیون 14.006 میلیون 16.858 میلیون 7.85 9.39 9.44 1.037 میلیون 25.729 میلیون 25.257 میلیون 1.509 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 83,800 316.00 0.38 83,508 24.00 0.03 1400/03/29 3,020 1.53 میلیون 127.6 میلیارد 505.94 83,484 84,500 82,300 84,500 1 134 83,600 3 15,395 83,600 765.575 هزار میلیارد 789.768 میلیون 144.611 میلیون 9.168 میلیون 24.194 میلیون 120.417 میلیون 180.452 میلیون 110.758 میلیون 6.91 6.36 4.24 967,501 1.296 میلیون 1.505 میلیون 758,019
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,480 312.00 4.00 7,491 301.00 3.86 1400/03/29 1,743 13.64 میلیون 102.17 میلیارد 7,825.41 7,792 7,425 7,403 7,700 1 5,000 7,620 130 7,418,203 7,760 61.426 هزار میلیارد 79.949 میلیون 33.227 میلیون 8.2 میلیون 18.522 میلیون 14.704 میلیون 22.269 میلیون 6.196 میلیون 9.91 4.18 2.76 7.848 میلیون 2.381 میلیون 8.216 میلیون 2.013 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,000 5,627.00 3.98 142,534 1,161.00 0.82 1400/03/29 168 163,573 23.95 میلیارد 973.65 141,373 144,500 143,800 148,440 2 10,050 141,000 3 579 144,000 1140.272 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 171.65 میلیون 8 میلیون 29.655 میلیون 141.995 میلیون 214.813 میلیون 110.513 میلیون 10.32 8.03 5.31 28,098 162,000 67,804 122,294
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,596 647.00 5.00 13,587 638.00 4.93 1400/03/29 1,014 11.85 میلیون 161.03 میلیارد 11,688.66 12,949 13,450 13,330 13,596 1 3,774 13,190 11 4,807 13,804 88.112 هزار میلیارد 137.258 میلیون 70.021 میلیون 6.485 میلیون 49.146 میلیون 20.875 میلیون 34.082 میلیون 13.034 میلیون 6.76 4.22 2.59 8.975 میلیون 1.787 میلیون 9.778 میلیون 984,532
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,441 233.00 4.99 4,647 27.00 0.58 1400/03/29 67 378,429 1.68 میلیارد 5,648.19 4,674 4,441 4,441 4,441 0 0 0 188 6,899,335 4,480 27.882 هزار میلیارد 33.564 میلیون 13.408 میلیون 6 میلیون 5.682 میلیون 7.727 میلیون 1.754 میلیون 904,233 30.83 3.61 15.9 492,354 - 292,354 200,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,866 174.00 2.60 6,789 97.00 1.45 1400/03/29 436 2.64 میلیون 17.9 میلیارد 6,046.71 6,692 6,850 6,741 6,866 2 110,800 6,830 2 24,550 6,839 34.624 هزار میلیارد 41.305 میلیون 18.8 میلیون 5.1 میلیون 6.681 میلیون 12.119 میلیون 1.777 میلیون -1,320,456 -26.22 2.86 19.48 1.53 میلیون 1.065 میلیون 2.418 میلیون 176,979
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,371 177.00 4.99 3,372 176.00 4.96 1400/03/29 648 8.29 میلیون 27.96 میلیارد 12,796.27 3,548 3,371 3,371 3,420 0 0 0 123 3,410,416 3,520 16.84 هزار میلیارد 17.468 میلیون 6.115 میلیون 4.994 میلیون 628,627 5.487 میلیون 2.149 میلیون 466,428 36.1 3.07 7.84 12.407 میلیون 187,000 12.407 میلیون 187,000
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,115 115.00 3.56 3,140 90.00 2.79 1400/03/29 2,105 20.22 میلیون 63.5 میلیارد 9,607.93 3,230 3,120 3,082 3,213 0 0 0 128 10,357,979 3,213 14.483 هزار میلیارد 16.191 میلیون 8.447 میلیون 4.613 میلیون 1.707 میلیون 6.74 میلیون 2.539 میلیون 1.438 میلیون 10.07 2.15 5.7 18.741 میلیون - 16.681 میلیون 2.06 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,710 178.00 0.90 19,981 93.00 0.47 1400/03/29 2,333 7.05 میلیون 140.93 میلیارد 3,023.26 19,888 19,500 19,500 20,600 4 107,468 19,860 1 100,000 19,899 89.915 هزار میلیارد 91.009 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 1.996 میلیون 4.224 میلیون 21.29 6.38 45.05 6.862 میلیون 6.744 میلیون 12.941 میلیون 665,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 47,467 2,498.00 5.00 47,940 2,025.00 4.05 1400/03/29 1,206 1.65 میلیون 78.82 میلیارد 1,366.13 49,965 50,000 47,467 50,500 11 10,968 49,898 3 2,778 49,970 207.041 هزار میلیارد 213.285 میلیون 19.4 میلیون 4.319 میلیون 6.244 میلیون 13.156 میلیون 8.994 میلیون 7.953 میلیون 26.03 15.74 23.02 1.201 میلیون 525,174 1.726 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,720 476.00 2.48 19,098 98.00 0.51 1400/03/29 2,087 365,105 6.84 میلیارد 174.94 19,196 18,402 18,400 19,090 1 221 18,711 1 50 18,718 82.121 هزار میلیارد 85.433 میلیون 8.901 میلیون 4.3 میلیون 3.311 میلیون 5.59 میلیون 4.753 میلیون 2.222 میلیون 36.96 14.69 17.28 376,516 20,000 396,365 151
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,551 239.00 4.99 4,781 9.00 0.19 1400/03/29 11 114,597 521.53 میلیون 10,417.91 4,790 4,551 4,551 4,551 0 0 0 359 11,117,178 4,552 20.055 هزار میلیارد 72.183 میلیون 60.011 میلیون 4.195 میلیون 52.128 میلیون 7.884 میلیون 25.648 میلیون 3.052 میلیون 6.57 2.54 0.78 12,000 - 12,000 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,055 413.00 3.95 10,366 102.00 0.97 1400/03/29 141 435,649 4.4 میلیارد 3,089.71 10,468 10,120 9,974 10,328 0 0 0 1 940 10,269 41.464 هزار میلیارد 44.726 میلیون 10.646 میلیون 4 میلیون 3.262 میلیون 7.384 میلیون 2.331 میلیون 2.919 میلیون 14.2 5.62 17.79 623,215 317,211 940,426 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,271 9.00 0.21 4,265 3.00 0.07 1400/03/29 3,374 6.54 میلیون 27.9 میلیارد 1,938.6 4,262 4,183 4,183 4,350 2 5,039 4,224 4 8,185 4,230 17.06 هزار میلیارد 17.098 میلیون 11.286 میلیون 4 میلیون 37,603 11.248 میلیون 7.204 میلیون 7.161 میلیون 2.38 1.52 2.37 5.749 میلیون - 5.349 میلیون 400,228
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 4,101 140.00 3.30 4,219 22.00 0.52 1400/03/29 108 518,205 2.12 میلیارد 4,798.19 4,241 4,060 4,060 4,179 1 2,640 4,062 1 2,183 4,097 16.454 هزار میلیارد 22.243 میلیون 11.862 میلیون 3.9 میلیون 5.789 میلیون 6.074 میلیون 2.105 میلیون 3.103 میلیون 5.3 2.71 7.82 399,476 - 346,976 52,500
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,488 12.00 0.48 2,450 26.00 1.05 1400/03/29 535 10.33 میلیون 25.32 میلیارد 19,315.52 2,476 2,514 2,420 2,514 3 19,739 2,451 8 90,767 2,470 9.555 هزار میلیارد 10.267 میلیون 5.53 میلیون 3.9 میلیون 711,707 4.818 میلیون 2.062 میلیون 1.997 میلیون 4.79 1.98 4.63 8.387 میلیون 4,000 7.811 میلیون 579,842
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,110 64.00 3.13 2,086 40.00 1.96 1400/03/29 679 12.29 میلیون 25.63 میلیارد 18,100.82 2,046 2,007 2,007 2,140 1 200,000 2,030 5 382,553 2,030 7.988 هزار میلیارد 8.374 میلیون 4.128 میلیون 3.829 میلیون 386,428 3.742 میلیون 272,710 -106,804 -74.79 2.13 29.29 22.589 میلیون 6.32 میلیون 28.529 میلیون 380,347
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 2,667 15.00 0.57 2,676 24.00 0.90 1400/03/29 819 8.33 میلیون 22.29 میلیارد 10,173.1 2,652 2,700 2,630 2,720 5 137,388 2,640 1 4,900 2,641 10.056 هزار میلیارد 12.064 میلیون 6.787 میلیون 3.758 میلیون 2.008 میلیون 4.779 میلیون 1.589 میلیون 1.417 میلیون 7.1 2.1 6.33 15.06 میلیون 543,820 15.604 میلیون -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,980 193.00 4.62 4,002 171.00 4.10 1400/03/29 2,065 25.7 میلیون 102.84 میلیارد 12,443.17 4,173 3,980 3,965 4,199 0 0 0 119 2,803,473 4,155 14.936 هزار میلیارد 18.644 میلیون 8.012 میلیون 3.732 میلیون 3.708 میلیون 4.304 میلیون 3.551 میلیون 416,284 35.89 3.47 4.21 13.131 میلیون - 13.131 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,741 144.00 4.99 2,747 138.00 4.78 1400/03/29 426 5.98 میلیون 16.42 میلیارد 14,029.74 2,885 2,810 2,741 2,823 0 0 0 114 4,412,596 2,880 9.999 هزار میلیارد 11.174 میلیون 5.252 میلیون 3.64 میلیون 1.175 میلیون 4.077 میلیون 1.74 میلیون 316,861 31.56 2.46 5.75 13.475 میلیون 100,000 13.575 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 13,680 375.00 2.67 14,268 213.00 1.52 1400/03/29 1,833 10.74 میلیون 153.3 میلیارد 5,861.61 14,055 14,757 13,511 14,757 125 4,685,975 14,055 1 5,000 14,300 45.658 هزار میلیارد 50.618 میلیون 12.594 میلیون 3.2 میلیون 4.961 میلیون 7.633 میلیون 9.401 میلیون 3.193 میلیون 14.3 5.98 4.87 1.445 میلیون - 1.445 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,400 107.00 0.95 11,256 37.00 0.33 1400/03/25 - - - 961.66 11,293 11,100 10,990 11,470 2 5,125 11,394 3 109,963 11,400 33.768 هزار میلیارد 38.56 میلیون 8.945 میلیون 3 میلیون 4.792 میلیون 4.153 میلیون 2.501 میلیون 1.081 میلیون 31.27 8.14 13.5 1.368 میلیون 2.728 میلیون 4.095 میلیون 1,179
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 20,178 1,062.00 5.00 20,763 477.00 2.25 1400/03/29 2,275 7.97 میلیون 165.52 میلیارد 3,504.11 21,240 21,980 20,178 22,100 168 1,441,682 21,240 1 3,000 21,766 62.289 هزار میلیارد 73.115 میلیون 17.309 میلیون 3 میلیون 10.826 میلیون 6.482 میلیون 8.414 میلیون 3.621 میلیون 17.2 9.98 7.69 2.866 میلیون - 2.866 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 9,636 103.00 1.06 9,694 45.00 0.46 1400/03/29 476 1.73 میلیون 16.79 میلیارد 3,637.55 9,739 9,650 9,600 10,000 1 20,000 9,629 1 11,919 9,660 28.356 هزار میلیارد 42.784 میلیون 20.646 میلیون 2.925 میلیون 14.428 میلیون 6.219 میلیون 40.654 میلیون 2.808 میلیون 10.1 4.56 0.7 3.137 میلیون - 2.437 میلیون 700,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,090 963.00 3.70 24,908 1,145.00 4.39 1400/03/29 11,430 52.75 میلیون 1.314 هزار میلیارد 477.09 26,053 24,751 24,751 25,760 0 0 0 1049 13,623,693 26,053 69.742 هزار میلیارد - - 2.8 میلیون - - 5.882 میلیون 5.62 میلیون 12.41 - 11.86 475,521 4 میلیون 3.67 میلیون 805,723