همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 324.00 53.29 937 329.00 54.11 1400/07/28 - - - 50,369.64 608 954 925 964 0 0 0 0 - 669.436 میلیون 582.76 میلیون 135 میلیون 588.571 میلیون -5,811,268 40.265 میلیون -59,319,387 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,121 58.00 4.92 1,144 35.00 2.97 1401/07/09 436 17.58 میلیون 19.79 میلیارد 40,320.17 1,179 1,194 1,121 1,194 1 6,488 1,154 1 22,000 1,154 75.706 هزار میلیارد 84.394 میلیون 85.205 میلیون 66.176 میلیون 8.688 میلیون 76.517 میلیون 3.224 میلیون 2.792 میلیون 27.11 0.99 23.48 11.013 میلیون 6.566 میلیون 17.58 میلیون -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,215 8.00 0.65 1,201 22.00 1.80 10:09 288 5.421 میلیون 6.51 میلیارد 22,010.7 1,223 1,193 1,191 1,220 1 2,733 1,196 2 76,636 1,197 74.462 هزار میلیارد 75.162 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 20.02 1.14 19.02 1.767 میلیون 3.644 میلیون 5.362 میلیون 49,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,081 96.00 3.02 3,169 8.00 0.25 10:09 395 2.969 میلیون 9.19 میلیارد 7,072.52 3,177 3,132 3,065 3,134 1 11,073 3,083 1 678 3,084 237.675 هزار میلیارد 297.537 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.59 1.68 3.97 1.134 میلیون 1.825 میلیون 2.959 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 739 5.00 0.67 744 0.00 0.00 10:09 742 33.913 میلیون 25.24 میلیارد 45,823.27 744 733 733 756 3 297,930 740 5 773,296 741 31.709 هزار میلیارد 32.166 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.94 0.7 18.58 33.65 میلیون - 33.299 میلیون 350,769
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,558 93.00 3.51 2,648 3.00 0.11 10:09 288 959,387 2.47 میلیارد 3,431.45 2,651 2,635 2,550 2,635 1 11,423 2,558 1 1,451 2,560 172.12 هزار میلیارد 263.401 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.88 2.58 1.62 631,485 325,000 956,485 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 10:09 378 9.955 میلیون 255.75 میلیارد 28,325 25,700 25,100 25,100 25,750 5 34,967 25,400 37 2,186,720 25,750 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 186,477 9.697 میلیون 9.883 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 10:09 359 1.259 میلیون 8.63 میلیارد 3,035.64 6,850 6,850 6,850 6,860 81 16,068,101 6,850 28 85,784 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 32,587 1.223 میلیون 1.255 میلیون 962
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 3,956 136.00 3.32 4,084 8.00 0.20 10:09 67 921,439 3.68 میلیارد 16,823.3 4,092 3,980 3,950 4,010 1 2,842 3,954 1 10,000 3,998 122.52 هزار میلیارد 182.154 میلیون 111.955 میلیون 30 میلیون 59.604 میلیون 52.351 میلیون 32.219 میلیون 28.469 میلیون 4.31 2.34 3.8 853,512 67,927 646,820 274,619
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,900 1,600.00 3.95 40,500 0.00 0.00 10:08 28 25,396 984 میلیون 962.08 40,500 38,650 38,500 38,950 3 2,648 38,900 3 2,006 38,950 1012.5 هزار میلیارد 1.201 میلیارد 303.271 میلیون 25 میلیون 188.268 میلیون 115.003 میلیون 273.383 میلیون 131.626 میلیون 7.69 8.81 3.7 13,493 11,094 24,587 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 10,890 80.00 0.73 10,960 10.00 0.09 10:08 148 603,932 6.48 میلیارد 3,589.61 10,970 10,580 10,460 10,960 1 1,411 10,960 3 10,605 10,970 274 هزار میلیارد 387.489 میلیون 226.815 میلیون 25 میلیون 113.489 میلیون 113.326 میلیون 217.738 میلیون 75.71 میلیون 3.62 2.42 1.26 106,117 449,226 555,343 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,718 45.00 2.55 1,732 31.00 1.76 10:09 233 3.267 میلیون 5.66 میلیارد 15,519.29 1,763 1,735 1,711 1,780 1 18,151 1,721 1 22,344 1,729 41.82 هزار میلیارد 48.03 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.59 1.34 7.02 3.204 میلیون - 3.204 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,420 220.00 2.55 8,600 40.00 0.46 10:09 362 2.071 میلیون 17.53 میلیارد 4,349.56 8,640 8,460 8,380 8,610 6 26,592 8,450 3 5,632 8,470 206.036 هزار میلیارد 308.602 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.34 5.69 1.13 1.083 میلیون 986,308 1.98 میلیون 88,700
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,951 126.00 4.09 3,073 4.00 0.13 10:09 50 323,872 967.7 میلیون 6,424.14 3,077 3,039 2,951 3,040 1 18,290 2,960 1 10,000 3,019 51.888 هزار میلیارد 132.836 میلیون 109.36 میلیون 16.885 میلیون 80.914 میلیون 28.445 میلیون 54.43 میلیون 9.106 میلیون 5.7 1.83 0.95 253,872 70,000 323,872 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,046 52.00 4.74 10:09 339 19.363 میلیون 20.25 میلیارد 62,325.89 1,098 1,044 1,044 1,060 0 0 0 6 424,859 1,044 16.789 هزار میلیارد 110.4 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.84 -19.22 5.54 18.067 میلیون 1.1 میلیون 19.167 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 66,100 650.00 0.97 66,400 350.00 0.52 10:09 609 648,081 42.77 میلیارد 988.68 66,750 63,550 63,550 66,700 5 54,894 66,350 14 12,924 66,400 913.101 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.56 18.82 3.1 170,919 474,469 595,200 50,188
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,150 270.00 2.36 11,410 10.00 0.09 10:07 94 359,512 4.06 میلیارد 3,898.02 11,420 11,120 11,120 11,390 1 66 11,250 1 1,054 11,260 136.92 هزار میلیارد 214.418 میلیون 108.019 میلیون 12 میلیون 77.498 میلیون 30.522 میلیون 109.189 میلیون 24.425 میلیون 5.61 4.49 1.25 101,989 257,523 271,924 87,588
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,259 42.00 1.83 2,294 7.00 0.30 10:04 159 1.458 میلیون 3.3 میلیارد 8,048.31 2,301 2,295 2,220 2,295 1 7,000 2,240 1 98,485 2,258 45.88 هزار میلیارد 607.192 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 561.252 میلیون -10,738,814 76.137 میلیون -14,200,817 -3.24 -4.28 0.6 734,862 722,710 1.448 میلیون 10,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,690 360.00 3.98 9,010 40.00 0.44 10:09 164 639,473 5.64 میلیارد 4,761.84 9,050 8,760 8,680 9,000 1 578 8,700 1 83,030 8,710 90.1 هزار میلیارد 106.625 میلیون 30.913 میلیون 10 میلیون 16.325 میلیون 14.587 میلیون 20.276 میلیون 7.234 میلیون 12.5 6.2 4.46 539,473 100,000 639,473 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,630 10.00 0.18 5,540 100.00 1.77 10:09 551 4.365 میلیون 24.2 میلیارد 6,504.29 5,640 5,440 5,390 5,690 3 90,791 5,600 1 750 5,610 55.4 هزار میلیارد 83.158 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.83 2.46 5.56 4.339 میلیون 25,410 4.365 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,402 109.00 4.34 2,468 43.00 1.71 10:09 226 3.163 میلیون 7.68 میلیارد 14,641.22 2,511 2,457 2,401 2,508 3 204,591 2,400 1 5,811 2,402 35.06 هزار میلیارد 45.021 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 22.33 1.92 48.42 2.203 میلیون 600,000 2.803 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,030 39.00 0.77 5,107 38.00 0.75 10:09 473 7.277 میلیون 37.16 میلیارد 13,028.14 5,069 4,920 4,920 5,181 2 70,000 5,042 5 130,000 5,085 86.308 هزار میلیارد 121.521 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.83 3.87 2.5 5.064 میلیون 2.192 میلیون 5.778 میلیون 1.479 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,000 4,550.00 2.59 176,700 1,250.00 0.71 10:09 91 203,431 36.42 میلیارد 2,241.89 175,450 176,000 174,350 180,050 1 2,967 179,000 2 10,900 180,050 1413.6 هزار میلیارد 1.496 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.81 6.42 4.14 781 202,650 132,931 70,500
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,530 230.00 1.37 16,750 10.00 0.06 10:06 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,083.02 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.671 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.62 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,700 10.00 0.18 5,680 30.00 0.53 10:09 77 1.322 میلیون 7.52 میلیارد 17,404.57 5,710 5,620 5,610 5,730 1 1,000 5,670 2 62,751 5,700 43.895 هزار میلیارد 53.211 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.9 3.41 8.2 1.027 میلیون 295,060 1.2 میلیون 121,711
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,942 91.00 2.26 4,031 2.00 0.05 10:09 36 181,060 722.31 میلیون 5,860 4,033 4,020 3,942 4,020 1 2,000 3,960 2 11,460 3,980 30.837 هزار میلیارد 37.642 میلیون 21.635 میلیون 7.65 میلیون 6.797 میلیون 14.838 میلیون 6.536 میلیون 3.605 میلیون 8.56 2.08 4.72 73,760 107,300 181,060 -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,660 8.00 0.22 3,662 10.00 0.27 10:09 58 1.326 میلیون 4.86 میلیارد 36,242.71 3,652 3,552 3,552 3,678 1 5,000 3,630 2 11,285 3,640 27.201 هزار میلیارد 35.313 میلیون 20.049 میلیون 7.428 میلیون 8.082 میلیون 11.968 میلیون 5.96 میلیون 4.077 میلیون 6.68 2.28 4.57 2,000 1.324 میلیون 801,709 524,135
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,950 120.00 1.53 8,020 190.00 2.43 10:09 1,707 12.844 میلیون 102.98 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 3 13,205 8,000 1 1,436 8,020 67.368 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.91 6.89 25.18 12.814 میلیون - 12.314 میلیون 500,000
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,680 40.00 0.71 5,640 0.00 0.00 10:02 15 239,507 1.34 میلیارد 15,857.79 5,640 5,740 5,510 5,740 1 32,502 5,580 1 8,578 5,680 39.48 هزار میلیارد 43.26 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 8.482 میلیون 2.873 میلیون 1.642 میلیون 24.05 4.66 13.74 4,505 235,002 239,507 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,657 85.00 4.88 1,694 48.00 2.76 10:08 317 5.52 میلیون 9.21 میلیارد 15,652.52 1,742 1,660 1,632 1,740 1 5,000 1,634 1 35,922 1,656 11.725 هزار میلیارد 13.557 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 12.05 1.34 2.01 4.86 میلیون 260,000 5.12 میلیون -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,900 0.00 0.00 7,740 160.00 2.03 10:08 76 358,892 2.78 میلیارد 4,663.93 7,900 7,600 7,520 7,940 1 10,776 7,660 1 3,409 7,920 50.31 هزار میلیارد 60.132 میلیون 22.046 میلیون 6.5 میلیون 10.537 میلیون 11.509 میلیون 25.638 میلیون 5.865 میلیون 8.47 4.31 1.93 178,892 124,520 303,412 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,750 125.00 3.23 3,769 106.00 2.74 10:06 59 530,576 2 میلیارد 10,196.98 3,875 3,739 3,739 3,899 2 9,947 3,744 1 8,005 3,750 22.614 هزار میلیارد 27.847 میلیون 13.741 میلیون 6 میلیون 5.251 میلیون 8.49 میلیون 2.772 میلیون 1.319 میلیون 17.14 2.66 8.15 528,576 - 528,576 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,646 160.00 4.20 3,789 17.00 0.45 10:08 117 752,765 2.8 میلیارد 6,934.73 3,806 3,700 3,640 3,806 1 3,224 3,654 1 16,721 3,659 22.746 هزار میلیارد 44.327 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.87 3.01 1.73 692,765 50,000 742,765 -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,431 201.00 5.53 3,575 57.00 1.57 10:09 119 1.784 میلیون 6.25 میلیارد 14,955.76 3,632 3,391 3,391 3,526 1 20,000 3,443 1 198,000 3,470 21.271 هزار میلیارد 198.297 میلیون 191.018 میلیون 5.95 میلیون 176.942 میلیون 14.076 میلیون 37.473 میلیون 4.306 میلیون 4.96 1.52 0.57 1.356 میلیون 425,849 1.549 میلیون 233,339
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,940 300.00 1.80 17,070 430.00 2.58 10:08 975 2.549 میلیون 43.52 میلیارد 2,621.61 16,640 16,940 16,140 17,350 1 1,824 16,500 1 2,000 16,690 94.226 هزار میلیارد 114.123 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.43 6.76 7.29 310,746 2.237 میلیون 2.548 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 7,000 10.00 0.14 6,980 30.00 0.43 10:04 41 289,764 2.02 میلیارد 2,305.75 7,010 6,790 6,790 7,100 2 5,787 7,010 1 6,296 7,050 55.84 هزار میلیارد 63.419 میلیون 20.888 میلیون 5.2 میلیون 7.899 میلیون 12.989 میلیون 2.26 میلیون 5.592 میلیون 9.91 4.27 24.53 249,684 40,080 289,764 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,147 125.00 2.93 4,234 38.00 0.89 10:09 309 871,662 3.59 میلیارد 1,259.17 4,272 4,153 4,051 4,279 1 7,266 4,143 4 56,048 4,155 21.17 هزار میلیارد 22.296 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.7 1.62 2.67 570,934 300,182 871,116 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,359 9.00 0.66 1,367 1.00 0.07 10:09 82 1.082 میلیون 1.47 میلیارد 8,939.59 1,368 1,317 1,317 1,375 4 589,851 1,359 1 138,368 1,360 6.835 هزار میلیارد 36.808 میلیون 37.443 میلیون 5 میلیون 29.968 میلیون 7.475 میلیون 13.47 میلیون -64,772 -105.6 0.92 0.51 809,092 258,405 1.067 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 4,604 71.00 1.52 4,612 63.00 1.35 10:09 50 923,556 4.26 میلیارد 19,444.24 4,675 4,660 4,533 4,823 4 8,304 4,603 1 100 4,620 23.06 هزار میلیارد 51.042 میلیون 35.413 میلیون 5 میلیون 27.977 میلیون 7.436 میلیون 72.548 میلیون 3.014 میلیون 7.67 3.11 0.32 471,966 451,590 923,556 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,500 230.00 2.36 9,720 10.00 0.10 10:02 17 50,288 474.05 میلیون 2,926.13 9,730 9,260 9,260 9,500 1 78 9,470 1 11,947 9,500 48.6 هزار میلیارد 103.059 میلیون 67.32 میلیون 5 میلیون 54.459 میلیون 12.861 میلیون 22.56 میلیون 3.071 میلیون 15.82 3.78 2.15 50,288 - 50,288 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,790 55.00 1.93 2,840 5.00 0.18 10:08 47 566,710 1.59 میلیارد 13,988 2,845 2,850 2,773 2,934 1 19,983 2,790 1 8,045 2,791 14.2 هزار میلیارد 14.546 میلیون 11.187 میلیون 5 میلیون 341,294 10.846 میلیون 4.883 میلیون 5.343 میلیون 2.66 1.31 2.91 304,944 261,766 566,710 -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,462 69.00 4.95 1,397 4.00 0.29 10:06 20 562,057 821.73 میلیون 23,505.13 1,393 1,462 1,462 1,462 362 43,533,107 1,462 0 0 0 6.985 هزار میلیارد 18.046 میلیون 17.037 میلیون 5 میلیون 11.071 میلیون 5.967 میلیون 8.182 میلیون 382,977 18.2 1.17 0.85 562,057 - 162,057 400,000
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,570 146.00 5.38 2,660 56.00 2.06 10:09 320 3.27 میلیون 8.59 میلیارد 18,239.12 2,716 2,675 2,566 2,700 1 32,620 2,580 2 15,531 2,600 13.284 هزار میلیارد 15.107 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 17.57 2.52 3.47 3.202 میلیون - 3.202 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,036 47.00 2.26 2,047 36.00 1.73 10:08 171 3.21 میلیون 6.57 میلیارد 15,279.32 2,083 2,080 2,031 2,099 2 9,848 2,035 2 380,767 2,037 9.442 هزار میلیارد 11.391 میلیون 9.944 میلیون 4.613 میلیون 1.944 میلیون 8 میلیون 6.254 میلیون 1.428 میلیون 6.63 1.18 1.51 3.005 میلیون 200,000 3.205 میلیون -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,360 0.00 0.00 8,370 10.00 0.12 10:09 45 930,159 7.78 میلیارد 7,085.62 8,360 8,370 8,350 8,500 1 134,383 8,360 1 4,500 8,370 37.163 هزار میلیارد 43.382 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.44 3.6 1.68 185,726 728,816 503,602 410,940
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,600 360.00 3.01 11,950 10.00 0.08 10:09 300 88,147 1.03 میلیارد 275.22 11,960 11,620 11,600 11,800 2 1,066 11,630 1 29 11,780 51.385 هزار میلیارد 55.917 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.48 7.03 7.45 59,789 28,188 87,977 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,335 49.00 3.54 1,382 2.00 0.14 10:07 53 561,710 752.74 میلیون 12,841.53 1,384 1,347 1,329 1,386 2 35,400 1,333 3 58,805 1,335 8.029 هزار میلیارد 82.78 میلیون 82.953 میلیون 4.195 میلیون 74.751 میلیون 8.202 میلیون 29.26 میلیون 1.37 میلیون 5.86 0.98 0.27 561,710 - 561,710 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 1,990 14.00 0.70 2,002 2.00 0.10 10:09 176 702,081 1.39 میلیارد 4,756.74 2,004 1,946 1,946 2,003 1 2,114 1,981 2 457 1,990 14.014 هزار میلیارد 18.094 میلیون 15.723 میلیون 4 میلیون 4.08 میلیون 11.642 میلیون 5.335 میلیون 5.256 میلیون 2.67 1.2 2.63 684,195 429 584,624 100,000
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,250 20.00 0.38 5,270 0.00 0.00 10:08 20 171,671 899.04 میلیون 9,355.78 5,270 5,240 5,230 5,250 1 100,000 5,250 3 21,994 5,310 20.49 هزار میلیارد 24.516 میلیون 11.159 میلیون 3.888 میلیون 4.027 میلیون 7.132 میلیون 5.767 میلیون 5.582 میلیون 3.67 2.87 3.55 75,197 96,474 171,671 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,995 104.00 4.95 2,046 53.00 2.53 09:51 115 3.665 میلیون 7.32 میلیارد 31,866.36 2,099 2,000 1,995 2,008 1 5,000 1,671 212 19,275,305 1,995 7.835 هزار میلیارد 8.266 میلیون 4.328 میلیون 3.829 میلیون 431,306 3.897 میلیون 995,490 154,889 50.61 2.01 7.87 3.665 میلیون - 3.265 میلیون 400,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,231 68.00 2.06 3,202 97.00 2.94 10:09 341 5.618 میلیون 17.99 میلیارد 16,591.82 3,299 3,233 3,070 3,329 2 75,337 3,230 3 27,930 3,241 12.032 هزار میلیارد 14.816 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 14.33 2.28 5.14 5.493 میلیون 125,000 5.61 میلیون 8,260
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,458 25.00 1.01 2,441 42.00 1.69 10:07 116 1.151 میلیون 2.81 میلیارد 10,005.11 2,483 2,501 2,401 2,510 1 13,100 2,420 1 5,000 2,459 9.11 هزار میلیارد 13.688 میلیون 9.523 میلیون 3.732 میلیون 4.577 میلیون 4.946 میلیون 5.276 میلیون 649,512 14.03 1.84 1.73 715,326 435,458 1.139 میلیون 12,106
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,469 95.00 3.71 2,546 18.00 0.70 10:05 110 1.53 میلیون 3.82 میلیارد 14,542.19 2,564 2,570 2,451 2,576 1 2,338 2,468 1 4,087 2,469 9.268 هزار میلیارد 10.672 میلیون 6.329 میلیون 3.64 میلیون 1.398 میلیون 4.931 میلیون 3.628 میلیون 1.107 میلیون 8.4 1.89 2.56 1.485 میلیون - 1.485 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,522 40.00 1.12 3,545 17.00 0.48 10:07 137 1.497 میلیون 5.26 میلیارد 9,398.75 3,562 3,435 3,435 3,600 1 2,894 3,521 1 4,260 3,537 12.408 هزار میلیارد 22.411 میلیون 16.648 میلیون 3.5 میلیون 9.986 میلیون 6.662 میلیون 7.989 میلیون 1.452 میلیون 8.57 1.87 1.56 1.487 میلیون - 1.487 میلیون -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,300 140.00 0.97 14,390 50.00 0.35 09:47 31 424,717 6.07 میلیارد 3,745.8 14,440 14,300 14,010 14,720 1 65,000 14,010 1 49,540 14,300 48.207 هزار میلیارد 52.282 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.66 4.24 12.35 48,244 376,473 54,947 369,770
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,120 180.00 2.86 6,290 10.00 0.16 10:08 57 189,125 1.16 میلیارد 3,250.56 6,300 6,300 6,030 6,300 1 6,436 6,120 1 24,155 6,150 20.128 هزار میلیارد 26.222 میلیون 14.195 میلیون 3.2 میلیون 6.094 میلیون 8.101 میلیون 13.851 میلیون 2.215 میلیون 9.09 2.48 1.45 187,429 - 187,429 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,950 270.00 4.75 10:08 139 3.857 میلیون 22.96 میلیارد 26,748.41 5,680 5,940 5,790 5,960 90 3,647,256 5,960 1 25,554 6,200 18.439 هزار میلیارد 25.881 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 9.09 3.17 2 3.769 میلیون - 2.024 میلیون 1.745 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 19,130 190.00 1.00 18,640 300.00 1.58 10:09 497 1.356 میلیون 25.27 میلیارد 3,243.27 18,940 18,750 18,550 19,170 1 20,000 18,700 1 600 18,890 55.92 هزار میلیارد 68.517 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.69 8.49 24.23 1.345 میلیون - 1.345 میلیون -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,720 33.00 1.88 1,749 4.00 0.23 10:09 183 995,322 1.71 میلیارد 5,927.29 1,753 1,731 1,711 1,731 1 680 1,720 6 17,120 1,722 8.745 هزار میلیارد 11.772 میلیون 9.056 میلیون 3 میلیون 3.022 میلیون 6.034 میلیون 3.261 میلیون 3.193 میلیون 2.74 1.45 2.69 995,162 - 995,162 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,190 150.00 1.80 8,220 120.00 1.44 10:08 337 319,441 2.63 میلیارد 1,155.83 8,340 8,200 8,150 8,310 1 6,077 8,190 7 2,107 8,200 24.66 هزار میلیارد 31.32 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.65 6.72 6.99 319,364 - 319,364 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,280 80.00 0.77 10,490 130.00 1.25 10:09 375 3.448 میلیون 36.18 میلیارد 10,929.3 10,360 10,010 10,010 10,770 1 41,458 10,430 3 3,500 10,470 25.763 هزار میلیارد 30.604 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.8 6.11 4.08 3.086 میلیون 312,386 3.398 میلیون -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,242 130.00 3.86 3,366 6.00 0.18 10:09 47 246,726 806.03 میلیون 5,710.28 3,372 3,300 3,201 3,327 1 5,000 3,241 2 42,333 3,270 8.095 هزار میلیارد 10.65 میلیون 6.159 میلیون 2.405 میلیون 2.555 میلیون 3.603 میلیون 4.841 میلیون 921,613 8.79 2.25 1.67 246,726 - 246,726 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 92,300 1,600.00 1.70 92,350 1,550.00 1.65 10:09 249 109,061 10.07 میلیارد 358.65 93,900 92,500 91,200 94,000 3 245 91,550 1 4,000 92,100 221.64 هزار میلیارد 269.505 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.3 4.2 1.07 51,562 57,300 108,862 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 13,500 140.00 1.03 13,640 0.00 0.00 09:58 17 13,158 178.61 میلیون 697.38 13,640 13,690 13,340 13,690 1 500 13,380 1 238 13,570 32.736 هزار میلیارد 61.901 میلیون 39.466 میلیون 2.4 میلیون 29.165 میلیون 10.301 میلیون 84.607 میلیون 5.088 میلیون 6.43 3.18 0.39 13,158 - 13,158 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 7,040 80.00 1.12 7,010 110.00 1.54 10:08 69 355,205 2.49 میلیارد 4,942.69 7,120 6,830 6,830 7,110 1 20,857 7,040 2 12,775 7,100 15.643 هزار میلیارد 17.214 میلیون 6.37 میلیون 2.232 میلیون 1.571 میلیون 4.799 میلیون 1.083 میلیون 671,623 23.26 3.26 14.43 350,141 - 350,141 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,640 340.00 4.87 6,970 10.00 0.14 10:06 10 40,398 268.24 میلیون 4,949.57 6,980 6,640 6,640 6,640 0 0 0 27 838,067 6,640 32.833 هزار میلیارد 47.042 میلیون 22.693 میلیون 2.202 میلیون 14.209 میلیون 8.484 میلیون 17.574 میلیون 999,454 32.9 3.88 1.87 15,398 25,000 40,398 -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,004 38.00 1.86 2,037 5.00 0.24 10:06 61 1.025 میلیون 2.05 میلیارد 17,461.09 2,042 2,002 2,002 2,009 2 10,679 2,003 1 26,707 2,029 4.889 هزار میلیارد 9.991 میلیون 7.907 میلیون 2.2 میلیون 5.102 میلیون 2.805 میلیون 3.057 میلیون 506,867 9.66 1.75 1.6 166,568 858,187 563,919 460,836
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,777 22.00 0.79 2,731 68.00 2.43 10:09 41 559,524 1.53 میلیارد 15,877.03 2,799 2,743 2,702 2,779 1 10,002 2,711 1 2,850 2,778 5.599 هزار میلیارد 7.444 میلیون 5.671 میلیون 2.05 میلیون 1.838 میلیون 3.833 میلیون 1.709 میلیون 1.651 میلیون 3.4 1.46 3.28 456,436 103,088 559,524 -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,930 300.00 3.65 7,940 290.00 3.52 10:08 189 467,591 3.71 میلیارد 2,882.95 8,230 8,020 7,820 8,140 1 1,259 7,910 1 465 7,940 16.198 هزار میلیارد 30.311 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 73.87 4.88 0.82 417,591 50,000 467,591 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,500 330.00 2.57 12,640 190.00 1.48 10:08 264 1.039 میلیون 13.13 میلیارد 2,910.11 12,830 12,150 12,150 12,900 1 641 12,560 2 1,030 12,570 37.92 هزار میلیارد 41.55 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 13.84 7.78 7.45 544,741 494,418 913,238 125,921
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,800 750.00 1.65 45,550 0.00 0.00 10:08 23 11,815 528.82 میلیون 613.31 45,550 45,200 44,550 45,200 1 65 45,000 3 3,133 45,150 91.1 هزار میلیارد 112.968 میلیون 45.46 میلیون 2 میلیون 21.868 میلیون 23.592 میلیون 102.939 میلیون 16.923 میلیون 5.38 3.86 0.88 11,136 679 11,815 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,557 82.00 2.25 3,631 8.00 0.22 10:03 48 271,872 959.55 میلیون 5,912.76 3,639 3,429 3,429 3,673 1 3,000 3,505 1 40 3,506 7.262 هزار میلیارد 10.824 میلیون 6.668 میلیون 2 میلیون 3.562 میلیون 3.106 میلیون 2.305 میلیون 1.1 میلیون 6.61 2.34 3.15 260,412 10,000 270,412 -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,388 32.00 0.73 4,411 55.00 1.26 10:09 147 774,241 3.41 میلیارد 5,599.92 4,356 4,380 4,358 4,500 1 6,580 4,390 1 83,451 4,400 8.822 هزار میلیارد 10.261 میلیون 5.749 میلیون 2 میلیون 1.439 میلیون 4.31 میلیون 7.522 میلیون 1.714 میلیون 5.15 2.05 1.17 691,594 74,510 766,104 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,320 410.00 2.58 16,130 220.00 1.38 10:09 464 741,771 11.97 میلیارد 1,332.41 15,910 15,730 15,530 16,400 3 3,622 16,300 4 34,000 16,340 56.455 هزار میلیارد 70.736 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.48 8.24 3.25 613,491 87,730 670,169 31,052
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 4,421 49.00 1.12 4,444 72.00 1.65 10:07 105 470,537 2.09 میلیارد 4,579.44 4,372 4,272 4,272 4,499 1 81,612 4,420 1 6,791 4,421 8.888 هزار میلیارد 11.445 میلیون 7.132 میلیون 2 میلیون 2.555 میلیون 4.577 میلیون 7.4 میلیون 2.021 میلیون 4.41 1.94 1.2 470,537 - 470,537 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 10,940 320.00 2.84 11,230 30.00 0.27 10:09 36 111,214 1.22 میلیارد 3,421.79 11,260 10,870 10,870 11,110 1 20,000 10,930 1 3,258 11,000 21.674 هزار میلیارد 38.417 میلیون 47.581 میلیون 1.93 میلیون 16.724 میلیون 30.858 میلیون 26.096 میلیون 2.656 میلیون 8.17 0.7 0.83 81,214 30,000 111,214 -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,708 47.00 2.68 1,688 67.00 3.82 10:09 162 4.435 میلیون 7.49 میلیارد 28,910.82 1,755 1,709 1,636 1,750 1 6,068 1,683 1 100,379 1,684 5.402 هزار میلیارد 9.079 میلیون 7.207 میلیون 1.8 میلیون 3.678 میلیون 3.529 میلیون 7.134 میلیون 1.571 میلیون 3.44 1.53 0.76 4.29 میلیون 141,471 4.431 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,725 143.00 4.99 2,741 127.00 4.43 1401/07/09 336 6.002 میلیون 16.45 میلیارد 17,861.81 2,868 2,835 2,725 2,987 1 6,000 2,723 1 15,000 2,808 4.934 هزار میلیارد 12.162 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.885 میلیون 3.436 میلیون 277,246 17.8 2.62 1.44 5.09 میلیون 911,658 6.002 میلیون -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 8,530 380.00 4.66 8,420 270.00 3.31 10:09 139 910,125 7.66 میلیارد 2,374.42 8,150 7,800 7,800 8,550 1 5,909 8,430 1 2,980 8,500 14.398 هزار میلیارد 15.909 میلیون 6.677 میلیون 1.71 میلیون 1.853 میلیون 4.824 میلیون 10.402 میلیون 2.464 میلیون 5.57 2.85 1.32 908,105 - 698,551 209,554
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,782 35.00 1.24 2,814 3.00 0.11 10:08 69 729,344 2.04 میلیارد 11,528.46 2,817 2,640 2,640 2,850 2 34,000 2,809 1 3,759 2,827 4.587 هزار میلیارد 7.557 میلیون 5.116 میلیون 1.63 میلیون 2.969 میلیون 2.147 میلیون 1.07 میلیون 340,679 13.47 2.14 4.29 726,344 - 726,344 -
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 5,410 150.00 2.70 5,520 40.00 0.72 10:09 310 882,370 4.8 میلیارد 3,704.46 5,560 5,450 5,390 5,550 6 13,165 5,390 1 5,000 5,410 8.28 هزار میلیارد 10.02 میلیون 6.794 میلیون 1.5 میلیون 1.74 میلیون 5.054 میلیون 2.267 میلیون 2.184 میلیون 3.8 1.64 3.66 682,370 200,000 882,370 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,025 91.00 2.92 3,105 11.00 0.35 10:08 187 2.355 میلیون 7.29 میلیارد 12,771.26 3,116 3,167 3,000 3,167 1 32,938 3,025 2 4,000 3,075 4.658 هزار میلیارد 11.722 میلیون 4.727 میلیون 1.5 میلیون 7.062 میلیون -2,335,116 4.388 میلیون -3,454,196 -1.36 -2 1.07 2.335 میلیون 20,000 2.277 میلیون 78,119
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 7,340 190.00 2.52 7,520 10.00 0.13 10:03 54 161,609 1.19 میلیارد 3,357.71 7,530 7,230 7,230 7,470 4 30,412 7,340 1 12,000 7,380 11.28 هزار میلیارد 16.833 میلیون 7.735 میلیون 1.5 میلیون 5.553 میلیون 2.182 میلیون 5.985 میلیون 1.222 میلیون 9.23 5.17 1.88 161,609 - 161,609 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,400 50.00 0.79 6,400 50.00 0.79 10:08 128 762,621 4.88 میلیارد 7,238.48 6,350 6,330 6,260 6,590 1 800 6,390 1 8,953 6,500 9.6 هزار میلیارد 11.867 میلیون 4.595 میلیون 1.5 میلیون 2.267 میلیون 2.328 میلیون 4.682 میلیون 1.179 میلیون 8.15 4.12 2.05 381,384 378,600 759,984 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,950 400.00 1.28 30,800 550.00 1.75 10:08 17 50,977 1.57 میلیارد 3,617.29 31,350 31,300 30,350 31,300 1 5,000 30,400 1 10,000 31,050 43.12 هزار میلیارد 95.453 میلیون 56.425 میلیون 1.4 میلیون 52.333 میلیون 4.092 میلیون 85.796 میلیون 4.62 میلیون 9.33 10.54 0.5 30,408 20,569 35,977 15,000
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,890 390.00 2.00 19,540 40.00 0.21 10:00 11 112,388 2.22 میلیارد 485 19,500 19,700 19,500 19,890 1 300 19,510 1 630 19,890 26.184 هزار میلیارد 34.8 میلیون 13.924 میلیون 1.34 میلیون 8.63 میلیون 5.293 میلیون 9.45 میلیون 3.537 میلیون 7.39 4.95 2.77 570 111,818 28,388 84,000
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,203 109.00 4.71 2,290 22.00 0.95 10:08 113 1.483 میلیون 3.29 میلیارد 14,939.17 2,312 2,209 2,178 2,270 1 1,927 2,203 2 23,519 2,239 3.023 هزار میلیارد 4.253 میلیون 3.994 میلیون 1.32 میلیون 1.089 میلیون 2.905 میلیون 319,148 146,919 20.64 1.04 9.5 1.483 میلیون - 1.483 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,880 290.00 4.70 6,160 10.00 0.16 10:07 29 85,297 506.85 میلیون 2,390.54 6,170 5,780 5,780 6,120 2 11,897 5,870 1 590 5,910 8.131 هزار میلیارد 8.7 میلیون 3.27 میلیون 1.32 میلیون 555,160 2.715 میلیون 1.03 میلیون 751,752 10.83 3 7.91 80,297 - 80,297 -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,930 120.00 1.98 5,950 100.00 1.65 10:09 50 357,312 2.13 میلیارد 7,907 6,050 6,000 5,860 6,040 2 3,000 5,920 2 127,357 5,930 7.8 هزار میلیارد 12.414 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 349,712 7,600 357,312 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 5,230 100.00 1.88 5,320 10.00 0.19 10:09 36 390,177 2.06 میلیارد 15,526.74 5,330 5,100 5,090 5,350 2 4,000 5,140 1 29,030 5,230 6.916 هزار میلیارد 7.48 میلیون 3.309 میلیون 1.3 میلیون 551,080 2.758 میلیون 246,664 94,371 73.42 2.51 28.09 378,177 - 378,177 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,710 820.00 6.54 11,880 650.00 5.19 10:09 233 855,159 10.16 میلیارد 3,332.93 12,530 12,020 11,660 12,450 1 1,000 11,750 1 4,560 11,770 14.256 هزار میلیارد 18.504 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 26.27 7.77 2.19 804,719 50,000 854,719 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,670 500.00 6.97 6,840 330.00 4.60 10:08 142 482,351 3.3 میلیارد 3,143.99 7,170 6,690 6,670 7,200 2 13,491 6,780 3 50,984 6,800 8.208 هزار میلیارد 10.351 میلیون 3.576 میلیون 1.2 میلیون 2.131 میلیون 1.445 میلیون 1.822 میلیون 194,511 42.26 5.69 4.51 482,351 - 482,351 -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 9,060 200.00 2.16 9,230 30.00 0.32 10:04 67 294,049 2.67 میلیارد 5,009.05 9,260 9,070 9,020 9,210 1 20,012 9,030 1 1,099 9,060 10.795 هزار میلیارد 16.604 میلیون 10.241 میلیون 1.17 میلیون 5.809 میلیون 4.432 میلیون 11.468 میلیون 1.62 میلیون 6.66 2.44 0.94 258,049 35,000 293,049 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,490 50.00 0.78 6,450 10.00 0.16 10:06 75 469,158 3.02 میلیارد 4,229.97 6,440 6,600 6,360 6,600 1 100,000 6,400 1 1,000 6,480 7.481 هزار میلیارد 11.083 میلیون 4.85 میلیون 1.16 میلیون 3.579 میلیون 1.271 میلیون 11.409 میلیون 672,157 11.16 5.9 0.66 365,751 103,407 466,658 2,500
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 6,090 130.00 2.09 6,210 10.00 0.16 10:08 44 227,978 1.4 میلیارد 5,627.31 6,220 6,240 6,000 6,240 1 1,600 6,110 1 18,244 6,170 7.017 هزار میلیارد 8.276 میلیون 3.283 میلیون 1.13 میلیون 1.259 میلیون 2.024 میلیون 2.612 میلیون 732,984 9.59 3.47 2.69 82,978 145,000 227,978 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,210 850.00 4.98 16,230 830.00 4.87 10:01 109 1.037 میلیون 16.82 میلیارد 11,219.48 17,060 16,390 16,210 16,680 2 27,855 16,210 1 19,000 16,480 17.528 هزار میلیارد 19.253 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 9.77 5.1 2.19 937,613 96,940 1.035 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 12,160 20.00 0.16 12,200 20.00 0.16 10:09 505 191,124 24.89 میلیارد 3,969.4 12,180 12,070 12,070 12,250 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 181.045 میلیون 103.334 میلیون 1.028 میلیون 46.845 میلیون 56.489 میلیون 369.471 میلیون 39.925 میلیون 3.36 2.38 0.36 730,199 79,567 709,590 100,176
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,900 135.00 3.35 3,888 147.00 3.64 10:08 81 852,152 3.31 میلیارد 11,045.55 4,035 3,876 3,876 4,000 1 1,293 3,901 3 119,274 3,915 3.888 هزار میلیارد 5.383 میلیون 2.354 میلیون 1,000,000 1.301 میلیون 1.053 میلیون 896,137 -243,515 -15.96 3.69 4.34 760,751 91,401 850,852 1,300
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 17,000 290.00 1.68 17,290 0.00 0.00 10:05 16 13,891 241.18 میلیون 918.6 17,290 16,730 16,730 17,500 1 888 17,000 1 128 17,350 27.664 هزار میلیارد 71.835 میلیون 46.903 میلیون 1,000,000 44.171 میلیون 2.732 میلیون 67.261 میلیون 4.343 میلیون 6.37 10.14 0.41 13,779 - 13,779 -