همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 673 445.00 39.80 1,118 0.00 0.00 1403/03/30 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 669 665 676 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 802 259.00 24.41 1,061 0.00 0.00 1403/03/30 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 795 795 805 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,000 40.00 1.96 2,000 40.00 1.96 1403/03/30 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 30,510.66 2,040 2,000 2,000 2,000 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 438.779 میلیون 385.629 میلیون 111.6 میلیون 215.579 میلیون 170.05 میلیون 419.744 میلیون 46.183 میلیون 4.83 1.31 0.53 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,414 69.00 1.98 3,477 6.00 0.17 1403/03/30 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 12,926.31 3,483 3,414 3,414 3,487 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 563.427 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.39 2.54 2.25 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,309 7.00 0.21 3,267 49.00 1.48 1403/03/27 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 14,250.9 3,316 3,331 3,250 3,331 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 426.912 میلیون 310.775 میلیون 84 میلیون 152.484 میلیون 158.291 میلیون 294.635 میلیون 35.836 میلیون 7.66 1.73 0.93 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,661 20.00 1.22 1,662 21.00 1.28 1403/03/30 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 53,494.62 1,641 1,658 1,623 1,673 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.88 میلیارد 2.916 میلیارد 80 میلیون 2.749 میلیارد 166.961 میلیون 334.507 میلیون 47.292 میلیون 2.81 0.8 0.4 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,660 23.00 1.41 1,624 13.00 0.79 1403/03/27 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 23,659.57 1,637 1,605 1,605 1,660 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 150.027 میلیون 108.642 میلیون 76.176 میلیون 19.821 میلیون 88.821 میلیون 3.598 میلیون 3.105 میلیون 41.93 1.47 36.19 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,730 150.00 1.90 7,880 0.00 0.00 1403/03/30 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 1,800.64 7,880 7,730 7,730 7,730 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 902.456 میلیون 419.314 میلیون 75 میلیون 311.456 میلیون 107.858 میلیون 104.506 میلیون 25.329 میلیون 23.33 5.48 5.66 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 2,951 1.00 0.03 2,954 2.00 0.07 1403/03/30 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 13,196.36 2,952 2,897 2,897 2,998 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 305.205 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 5.36 1.8 5.28 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,556 8.00 0.31 2,553 11.00 0.43 1403/03/30 48 731,201 1.61 میلیارد 39,802.96 2,564 2,556 2,458 2,556 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 241.574 میلیون 94.388 میلیون 62 میلیون 22.016 میلیون 72.372 میلیون 7.285 میلیون 6.71 میلیون 32.72 3.03 30.14 709,993 16,208 595,359 130,842
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 2,975 4.00 0.13 2,981 10.00 0.34 1403/03/30 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 13,023.57 2,971 2,991 2,930 3,029 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 238.855 میلیون 177.939 میلیون 59 میلیون 62.976 میلیون 114.962 میلیون 23.035 میلیون 12.549 میلیون 14.02 1.53 7.64 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,534 69.00 1.99 3,503 38.00 1.10 1403/03/30 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 7,731.84 3,465 3,509 3,473 3,534 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 191.161 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.09 1.85 1.14 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 7,820 20.00 0.26 7,870 30.00 0.38 1403/03/30 42 236,522 1.89 میلیارد 6,621.52 7,840 7,990 7,820 7,990 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 321.671 میلیون 125.778 میلیون 35 میلیون 46.221 میلیون 79.558 میلیون 96.422 میلیون 40.621 میلیون 6.78 3.46 2.86 215,101 21,421 236,522 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,392 4.00 0.12 3,358 30.00 0.89 1403/03/27 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 38,197.91 3,388 3,321 3,321 3,450 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 180.892 میلیون 136.392 میلیون 34.978 میلیون 63.435 میلیون 72.957 میلیون 136.413 میلیون 33.435 میلیون 3.51 1.61 0.86 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,270 43.00 1.93 2,262 35.00 1.57 1403/03/30 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 24,583.07 2,227 2,220 2,209 2,271 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 225.136 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.12 1.24 0.62 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 15,670 10.00 0.06 15,680 0.00 0.00 1403/03/30 141 252,161 4.54 میلیارد 1,694.74 15,680 15,370 15,370 15,860 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.504 میلیارد 497.219 میلیون 25 میلیون 328.309 میلیون 168.911 میلیون 458.238 میلیون 139.518 میلیون 8.43 6.96 2.57 16,192 235,969 35,632 216,529
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,874 36.00 1.96 1,874 36.00 1.96 1403/03/30 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 36,668.88 1,838 1,850 1,850 1,874 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 53.868 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 15.64 1.33 5.15 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 12,460 2,150.00 14.72 12,400 2,210.00 15.13 1403/03/30 255 709,544 11.79 میلیارد 4,236.55 14,610 12,220 12,220 12,700 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 417.242 میلیون 196.265 میلیون 23.958 میلیون 120.167 میلیون 76.098 میلیون 283.686 میلیون 46.779 میلیون 6.35 3.9 1.05 152,213 554,532 590,134 116,611
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,434 46.00 1.93 2,427 39.00 1.63 1403/03/30 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 27,263.4 2,388 2,374 2,373 2,434 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 90.183 میلیون 84.584 میلیون 20 میلیون 41.643 میلیون 42.941 میلیون 14.972 میلیون 15.12 میلیون 3.21 1.13 3.24 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 1,417 28.00 1.94 1,421 24.00 1.66 1403/03/30 168 125,161 4.99 میلیارد 22,862.01 1,445 1,447 1,417 1,448 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 43.33 میلیون 37.632 میلیون 19.8 میلیون 15.194 میلیون 22.438 میلیون 21.149 میلیون 2.339 میلیون 12.03 1.25 1.33 125,127 - 125,032 95
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,583 79.00 2.16 3,655 7.00 0.19 1403/03/30 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 19,723.95 3,662 3,583 3,583 3,583 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 89.328 میلیون 30.899 میلیون 18.8 میلیون 4.573 میلیون 26.325 میلیون - 4.769 میلیون 17.93 3.25 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,042 4.00 0.38 1,034 12.00 1.15 1403/03/30 38 375,618 443.56 میلیون 29,324.27 1,046 1,029 1,029 1,069 2 15,922 1,184 1 70,000 1,192 18.956 هزار میلیارد 175.223 میلیون 140.32 میلیون 16.05 میلیون 158.627 میلیون -18,306,658 4.962 میلیون -8,322,913 -1.99 -0.91 3.34 364,384 11,234 375,618 -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,688 91.00 1.98 4,647 50.00 1.09 1403/03/30 12 274,440 1.14 میلیارد 5,649 4,597 4,641 4,619 4,688 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 73.413 میلیون 25.843 میلیون 14 میلیون 8.355 میلیون 17.488 میلیون 14.592 میلیون 6.877 میلیون 9.47 3.72 4.46 272,084 2,356 122,356 152,084
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,100 1,250.00 1.72 73,650 800.00 1.10 1403/03/30 313 159,506 14.08 میلیارد 625.84 72,850 72,500 72,500 74,100 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.14 7.37 2.99 110,504 49,002 85,460 74,046
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 6,760 130.00 1.96 6,760 130.00 1.96 1403/03/30 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 12,376.09 6,630 6,670 6,670 6,760 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 113.451 میلیون 48.252 میلیون 13 میلیون 25.571 میلیون 22.682 میلیون 20.454 میلیون 9.119 میلیون 9.64 3.87 4.3 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 7,110 130.00 1.86 7,110 130.00 1.86 1403/03/30 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 10,030.36 6,980 7,050 7,050 7,110 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 102.137 میلیون 44.81 میلیون 12.5 میلیون 13.262 میلیون 31.547 میلیون 40.662 میلیون 15.492 میلیون 5.74 2.82 2.19 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 18,890 50.00 0.27 18,850 10.00 0.05 1403/03/30 280 774,616 20.17 میلیارد 1,097.53 18,840 19,100 18,770 19,190 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 306.891 میلیون 163.304 میلیون 12 میلیون 80.691 میلیون 82.613 میلیون 182.455 میلیون 55.29 میلیون 4.09 2.74 1.24 333,908 440,708 738,572 36,044
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 833 11.00 1.30 840 4.00 0.47 1403/03/30 90 2.086 میلیون 4.45 میلیارد 21,243.67 844 832 828 844 1 1,120 2,124 1 200,000 2,130 10.655 هزار میلیارد 37.012 میلیون 39.194 میلیون 12 میلیون 26.932 میلیون 12.262 میلیون 20.85 میلیون 185,272 54.41 0.82 0.48 2.081 میلیون - 2.081 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,950 21.00 0.53 3,959 12.00 0.30 1403/03/30 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 35,228.91 3,971 3,892 3,892 4,045 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 69.363 میلیون 46.323 میلیون 11.65 میلیون 23.241 میلیون 23.081 میلیون 24.481 میلیون 7.223 میلیون 6.39 2 1.88 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 3,030 47.00 1.58 3,044 61.00 2.04 1403/03/30 35 366,517 1.51 میلیارد 3,366 2,983 3,046 3,030 3,046 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 47.161 میلیون 31.821 میلیون 11.5 میلیون 12.155 میلیون 19.666 میلیون 6.667 میلیون 4.882 میلیون 7.17 1.78 5.25 366,517 - 366,517 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 3,582 5.00 0.14 3,549 28.00 0.78 1403/03/30 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 15,027 3,577 3,510 3,506 3,595 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 57.371 میلیون 38.024 میلیون 10.54 میلیون 19.964 میلیون 18.059 میلیون 45.132 میلیون 7.047 میلیون 5.31 2.07 0.83 772,533 265,935 1.038 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,160 120.00 1.99 6,140 100.00 1.66 1403/03/30 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 13,641.15 6,040 6,090 6,060 6,160 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 65.892 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 17.31 4.42 15.62 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,754 34.00 1.98 1,745 25.00 1.45 1403/03/30 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 43,258.18 1,720 1,727 1,705 1,754 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 18.076 میلیون 13.123 میلیون 10 میلیون 626,160 12.496 میلیون 6.367 میلیون 6.018 میلیون 2.9 1.4 2.74 1.388 میلیون - 987,005 400,790
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,127 22.00 0.71 3,127 22.00 0.71 1403/03/30 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 2,105.02 3,105 3,016 3,016 3,130 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 31.32 میلیون 24.113 میلیون 10 میلیون 50,473 24.063 میلیون 6.568 میلیون 6.358 میلیون 4.92 1.3 4.76 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
غمارگ

مارگارین

سهام فرابورس 1,082 423.00 28.11 1,505 0.00 0.00 1403/03/30 8 357,746 528.39 میلیون 9,446.4 1,505 1,055 1,053 1,083 0 0 0 172 19,755,219 1,477 14.32 هزار میلیارد 32.338 میلیون 24.362 میلیون 9.515 میلیون 14.155 میلیون 10.207 میلیون 16.821 میلیون -440,173 -41.31 1.78 1.08 357,746 - 357,746 -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,190 1.00 0.08 1,184 5.00 0.42 1403/03/30 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 36,793.33 1,189 1,193 1,176 1,209 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 21.393 میلیون 21.297 میلیون 9.5 میلیون 10.145 میلیون 11.151 میلیون 9.408 میلیون 928,437 12.11 1.01 1.2 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 5,480 60.00 1.11 5,490 70.00 1.29 1403/03/30 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 2,021.75 5,420 5,470 5,460 5,520 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 57.483 میلیون 22.561 میلیون 9 میلیون 8.073 میلیون 14.488 میلیون 17.786 میلیون 4.876 میلیون 10.14 3.41 2.78 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 3,808 74.00 1.98 3,802 68.00 1.82 1403/03/30 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 9,101.79 3,734 3,755 3,755 3,808 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 42.25 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.06 2.62 4.45 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 3,778 74.00 2.00 3,702 2.00 0.05 1403/03/30 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 20,142.91 3,704 3,630 3,630 3,778 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 78.514 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 5.17 1.3 0.5 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,550 2,800.00 1.93 144,500 250.00 0.17 1403/03/27 18 4,177 659.13 میلیون 879.68 144,750 141,950 141,900 147,600 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.498 میلیارد 489.106 میلیون 8 میلیون 342.24 میلیون 146.866 میلیون 368.587 میلیون 91.101 میلیون 12.69 7.87 3.14 389 3,788 4,177 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 17,170 330.00 1.96 17,150 310.00 1.84 1403/03/30 156 318,303 5.52 میلیارد 5,948.26 16,840 16,840 16,840 17,170 7 27,252 17,320 4 59,780 17,350 138.8 هزار میلیارد 178.169 میلیون 98.938 میلیون 8 میلیون 40.969 میلیون 57.969 میلیون 504.338 میلیون 30.344 میلیون 4.52 2.37 0.27 225,463 42,840 184,903 83,400
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 3,573 67.00 1.91 3,536 30.00 0.86 1403/03/30 104 281,903 1.18 میلیارد 3,224.09 3,506 3,484 3,473 3,576 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 46.615 میلیون 32.651 میلیون 7.895 میلیون 18.699 میلیون 13.953 میلیون 34.807 میلیون 4.816 میلیون 5.8 2 0.8 281,903 - 281,903 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,490 100.00 1.86 5,490 100.00 1.86 1403/03/30 32 182,392 1.2 میلیارد 850 5,390 5,310 5,310 5,490 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 54.685 میلیون 32.065 میلیون 7.728 میلیون 12.258 میلیون 19.807 میلیون 8.291 میلیون 4.698 میلیون 9.03 2.14 5.12 159,058 23,334 181,392 1,000
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,737 73.00 1.99 3,730 66.00 1.80 1403/03/30 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 19,134.12 3,664 3,700 3,697 3,737 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 51.036 میلیون 36.205 میلیون 7.7 میلیون 22.315 میلیون 13.89 میلیون 37.025 میلیون 5.858 میلیون 4.91 2.07 0.78 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,583 31.00 2.00 1,581 29.00 1.87 1403/03/30 90 1.202 میلیون 3.04 میلیارد 23,047.52 1,552 1,569 1,564 1,583 1 20,000 2,471 1 1,825 2,480 18.286 هزار میلیارد 13.728 میلیون 12.466 میلیون 7.234 میلیون 2.291 میلیون 10.175 میلیون 11.077 میلیون 1.44 میلیون 7.94 1.13 1.03 1.165 میلیون - 1.165 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,143 61.00 1.98 3,114 32.00 1.04 1403/03/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 15,193.18 3,082 3,082 3,065 3,143 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 75.94 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 4.83 1.66 0.16 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 1,982 20.00 1.02 1,974 12.00 0.61 1403/03/30 148 2.194 میلیون 5.62 میلیارد 11,952.81 1,962 1,981 1,949 1,994 3 8,000 2,539 1 2,000 2,540 17.948 هزار میلیارد 26.595 میلیون 22.143 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 9.366 میلیون 13.134 میلیون 1.788 میلیون 7.73 1.48 1.05 2.194 میلیون - 2.194 میلیون -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,662 20.00 0.76 2,650 8.00 0.30 1403/03/30 158 1.255 میلیون 4.51 میلیارد 6,260.38 2,642 2,650 2,592 2,690 1 1,842 3,573 5 10,913 3,587 25.179 هزار میلیارد 24.951 میلیون 17.123 میلیون 7 میلیون 6.401 میلیون 10.722 میلیون 6.309 میلیون 6.132 میلیون 3.03 1.73 2.94 1.253 میلیون 1,827 1.255 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 4,085 12.00 0.29 4,085 12.00 0.29 1403/03/30 60 883,584 5.02 میلیارد 11,178.66 4,097 4,016 4,016 4,152 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 38.196 میلیون 23.84 میلیون 7 میلیون 9.601 میلیون 14.24 میلیون 33.11 میلیون 4.654 میلیون 6.14 2.01 0.86 571,234 312,350 883,584 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,317 52.00 1.59 3,320 55.00 1.68 1403/03/30 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 8,375.14 3,265 3,327 3,297 3,330 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 24.716 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.67 1.88 1.78 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 4,523 88.00 1.98 4,512 77.00 1.74 1403/03/30 145 682,588 9.8 میلیارد 6,926.09 4,435 4,352 4,350 4,523 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 147.23 میلیون 129.374 میلیون 6.8 میلیون 116.548 میلیون 12.825 میلیون 206.723 میلیون 5.552 میلیون 5.53 2.39 0.15 185,137 497,451 520,398 162,190
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,390 7.00 0.29 2,347 36.00 1.51 1403/03/30 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 21,173.67 2,383 2,350 2,336 2,390 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 20.203 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 11.66 1.7 2.35 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,171 39.00 1.83 2,138 6.00 0.28 1403/03/30 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 17,007.04 2,132 2,172 2,132 2,172 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 20.988 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.85 1.53 1.07 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,220 80.00 0.98 8,140 0.00 0.00 1403/03/30 46 907,072 8.02 میلیارد 6,637.69 8,140 8,220 8,120 8,270 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 60.921 میلیون 21.197 میلیون 6.5 میلیون 8.011 میلیون 13.186 میلیون 8.357 میلیون 8.113 میلیون 6.52 4.01 6.33 2,098 904,974 807,072 100,000
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 5,220 100.00 1.95 5,220 100.00 1.95 1403/03/30 72 626,218 4.37 میلیارد 24,986.85 5,120 5,170 5,160 5,220 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 51.29 میلیون 26.466 میلیون 6.5 میلیون 17.36 میلیون 9.106 میلیون 37.463 میلیون 2.542 میلیون 13.35 3.73 0.91 606,218 20,000 626,218 -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,160 23.00 0.73 3,139 2.00 0.06 1403/03/30 18 26,833 91.59 میلیون 16,869.37 3,137 3,137 3,130 3,160 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 38.885 میلیون 20.049 میلیون 6.5 میلیون 7.495 میلیون 12.553 میلیون 8.734 میلیون 8.32 میلیون 3.77 2.5 3.59 24,833 - 24,833 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,860 130.00 1.93 6,730 0.00 0.00 1403/03/30 9 26,466 188.68 میلیون 625 6,730 6,860 6,860 6,860 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 60.252 میلیون 34.427 میلیون 6.2 میلیون 18.526 میلیون 15.901 میلیون 27.789 میلیون 7.051 میلیون 5.92 2.62 1.5 26,466 - 26,466 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 2,589 37.00 1.41 2,591 35.00 1.33 1403/03/30 75 463,427 1.78 میلیارد 13,709.15 2,626 2,577 2,574 2,654 2 5,348 3,825 3 27,804 3,880 22.998 هزار میلیارد 61.008 میلیون 40.669 میلیون 6 میلیون 45.462 میلیون -4,793,042 25.16 میلیون -6,536,975 -2.38 -3.24 0.62 463,427 - 463,427 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,504 88.00 1.99 4,459 43.00 0.97 1403/03/30 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 13,121.3 4,416 4,460 4,450 4,504 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 29.869 میلیون 13.029 میلیون 6 میلیون 3.115 میلیون 9.914 میلیون 5.117 میلیون 2.029 میلیون 13.18 2.7 5.23 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 5,430 100.00 1.88 5,310 20.00 0.38 1403/03/30 55 170,315 976.11 میلیون 16,107 5,330 5,420 5,230 5,430 2 8,000 5,710 1 10,000 5,730 54.435 هزار میلیارد 184.431 میلیون 152.584 میلیون 5.95 میلیون 133.986 میلیون 18.598 میلیون 61.875 میلیون 8.51 میلیون 5.93 2.71 0.82 156,900 13,415 170,315 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,986 34.00 1.74 1,983 31.00 1.59 1403/03/30 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 14,200.94 1,952 1,989 1,954 1,991 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 129.245 میلیون 120.857 میلیون 5.81 میلیون 114.373 میلیون - 48.109 میلیون 746,958 19.91 2.29 0.31 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,338 65.00 1.99 3,319 46.00 1.41 1403/03/30 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 13,488.82 3,273 3,326 3,303 3,338 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 20.887 میلیون 12.007 میلیون 5.4 میلیون 2.965 میلیون 9.042 میلیون 28.343 میلیون 3.174 میلیون 5.65 1.98 0.63 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 3,156 61.00 1.97 3,146 51.00 1.65 1403/03/30 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 10,234.96 3,095 3,156 3,120 3,156 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 30.144 میلیون 26.437 میلیون 5.332 میلیون 13.37 میلیون 13.067 میلیون 19.04 میلیون 6.635 میلیون 2.53 1.28 0.88 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,660 2.00 0.12 1,659 3.00 0.18 1403/03/30 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 16,317.06 1,662 1,645 1,635 1,691 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 13.216 میلیون 10.815 میلیون 5.07 میلیون 4.804 میلیون 6.01 میلیون 5.153 میلیون 583,217 14.42 1.4 1.63 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 12,350 80.00 0.65 12,120 150.00 1.22 1403/03/30 105 445,068 5.35 میلیارد 26,914.82 12,270 12,030 12,030 12,390 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 164.335 میلیون 118.527 میلیون 5 میلیون 103.735 میلیون 14.792 میلیون 36.584 میلیون 2.516 میلیون 24.08 4.1 1.66 129,726 310,060 381,786 58,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,468 20.00 1.38 1,467 19.00 1.31 1403/03/30 43 937,510 1.66 میلیارد 33,685.31 1,448 1,440 1,438 1,475 1 5,791 1,754 1 3,000 1,788 8.835 هزار میلیارد 58.554 میلیون 58.835 میلیون 5 میلیون 51.219 میلیون 7.616 میلیون 31.443 میلیون 291,174 25.19 0.96 0.23 741,258 65,000 806,258 -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,128 15.00 0.48 3,125 18.00 0.57 1403/03/30 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 10,877.75 3,143 3,096 3,090 3,189 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 15.874 میلیون 10.553 میلیون 5 میلیون 248,624 10.305 میلیون 4.699 میلیون 4.49 میلیون 3.48 1.52 3.33 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,561 56.00 1.24 4,533 28.00 0.62 1403/03/30 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 11,881.29 4,505 4,421 4,421 4,590 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 22.902 میلیون 15.012 میلیون 5 میلیون 236,570 14.775 میلیون 5.914 میلیون 5.5 میلیون 4.12 1.53 3.83 952,589 61,258 1.014 میلیون -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,540 20.00 0.57 3,527 7.00 0.20 1403/03/30 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,006.91 3,520 3,480 3,480 3,563 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 19.435 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.02 2.29 2.02 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 4,346 8.00 0.18 4,359 21.00 0.48 1403/03/30 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 6,200.02 4,338 4,330 4,260 4,423 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 21.193 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 5.7 2.37 1.25 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 12,950 0.00 0.00 12,930 20.00 0.15 1403/03/30 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 2,011.8 12,950 13,000 12,750 13,200 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 70.214 میلیون 28.814 میلیون 4.5 میلیون 12.029 میلیون 16.785 میلیون 36.449 میلیون 11.717 میلیون 4.97 3.47 1.6 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,230 160.00 1.33 12,270 200.00 1.66 1403/03/30 204 76,930 1.1 میلیارد 255.66 12,070 12,100 12,100 12,310 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 58.574 میلیون 14.545 میلیون 4.3 میلیون 5.813 میلیون 8.731 میلیون 11.365 میلیون 6.405 میلیون 8.24 6.04 4.64 76,880 - 76,880 -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,535 35.00 2.23 1,570 0.00 0.00 1403/03/27 10 491,767 767.35 میلیون 10,288.31 1,570 1,535 1,535 1,535 1 33,000 1,562 1 12,671 1,579 6.28 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 491,767 - 491,767 -
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 2,488 550.00 18.10 3,038 0.00 0.00 1403/03/30 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 27,966.18 3,038 2,488 2,488 2,488 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.848 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 695,679 8.403 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.39 1.45 3.29 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 3,422 31.00 0.91 3,418 27.00 0.80 1403/03/30 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 11,935.46 3,391 3,444 3,408 3,450 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 18.05 میلیون 9.451 میلیون 3.85 میلیون 4.89 میلیون 4.56 میلیون 10.061 میلیون 491,588 26.77 2.89 1.31 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,101 41.00 1.99 2,094 34.00 1.65 1403/03/30 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 27,455.26 2,060 2,020 2,020 2,101 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 9.791 میلیون 6.157 میلیون 3.829 میلیون 1.895 میلیون 4.262 میلیون 2.392 میلیون 978,729 8.19 1.88 3.35 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,712 114.00 2.36 4,713 113.00 2.34 1403/03/30 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 10,440.88 4,826 4,718 4,712 4,789 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.779 میلیون 9.782 میلیون 3.758 میلیون 3.068 میلیون 6.714 میلیون 4.96 میلیون 1.056 میلیون 16.78 2.64 3.57 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,599 70.00 1.98 3,590 61.00 1.73 1403/03/30 81 328,506 1.47 میلیارد 15,864.26 3,529 3,480 3,480 3,599 1 6,023 4,466 2 48,104 4,470 16.333 هزار میلیارد 15.358 میلیون 8.896 میلیون 3.64 میلیون 2.29 میلیون 6.606 میلیون 7.617 میلیون 2.22 میلیون 5.89 1.98 1.72 294,311 23,625 275,537 42,399
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 14,400 210.00 1.48 14,450 260.00 1.83 1403/03/30 68 131,086 2.6 میلیارد 6,434.14 14,190 14,470 14,350 14,470 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 56.237 میلیون 19.089 میلیون 3.6 میلیون 4.217 میلیون 14.871 میلیون 20.417 میلیون 10.337 میلیون 5.03 3.5 2.55 70,318 60,768 24,766 106,320
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 2,832 57.00 1.97 2,832 57.00 1.97 1403/03/27 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 10,371.99 2,889 2,832 2,832 2,832 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 14.957 میلیون 8.883 میلیون 3.6 میلیون 4.761 میلیون 4.122 میلیون 5.554 میلیون -628,159 -16.23 2.48 1.84 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,140 10.00 0.07 15,160 30.00 0.20 1403/03/30 309 777,612 18.37 میلیارد 2,329.4 15,130 14,860 14,860 15,350 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 75.229 میلیون 34.826 میلیون 3.5 میلیون 22.169 میلیون 12.657 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 6.59 4.2 1.51 777,553 - 777,553 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 8,390 160.00 1.94 8,380 150.00 1.82 1403/03/30 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 6,688 8,230 8,380 8,270 8,390 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 56.058 میلیون 78.968 میلیون 3.25 میلیون 28.823 میلیون 50.145 میلیون 36.908 میلیون 4.701 میلیون 5.79 0.54 0.74 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,220 30.00 1.37 2,224 34.00 1.55 1403/03/30 85 1.365 میلیون 5.69 میلیارد 15,885.71 2,190 2,224 2,151 2,233 3 41,870 4,147 1 10,445 4,156 12.715 هزار میلیارد 9.874 میلیون 9.089 میلیون 3.05 میلیون 1.07 میلیون 8.02 میلیون 3.111 میلیون 2.937 میلیون 3.03 1.12 2.86 495,610 869,660 1.365 میلیون -
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 2,466 24.00 0.98 2,449 7.00 0.29 1403/03/30 129 395,732 1.09 میلیارد 6,637.09 2,442 2,439 2,439 2,476 2 16,850 2,770 2 13,105 2,791 8.292 هزار میلیارد 8.297 میلیون 6.202 میلیون 3 میلیون 979,663 5.223 میلیون 1.96 میلیون 1.858 میلیون 3.95 1.41 3.75 355,582 40,000 395,582 -
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,450 49.00 1.96 2,460 39.00 1.56 1403/03/30 102 1.791 میلیون 4.85 میلیارد 15,475.73 2,499 2,515 2,450 2,548 2 31,765 2,700 2 112,989 2,730 8.124 هزار میلیارد 8.289 میلیون 4.892 میلیون 3 میلیون 639,190 4.253 میلیون 1.31 میلیون 1.256 میلیون 5.88 1.74 5.63 1.763 میلیون - 1.763 میلیون -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 8,160 160.00 1.92 8,200 120.00 1.44 1403/03/30 140 220,963 4.19 میلیارد 9,076.75 8,320 8,170 8,160 8,380 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 31.66 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 7.43 2.86 2.34 191,684 29,205 113,072 107,817
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,190 700.00 5.89 11,320 570.00 4.79 1403/03/30 358 690,610 8.96 میلیارد 1,325.95 11,890 11,290 11,120 11,350 1 11,148 12,780 2 5,079 13,010 38.91 هزار میلیارد 41.272 میلیون 12.489 میلیون 3 میلیون 7.312 میلیون 5.178 میلیون 5.402 میلیون 1.666 میلیون 20.39 6.56 6.29 659,650 20,250 679,900 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 49,050 950.00 1.98 49,000 900.00 1.87 1403/03/30 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 2,242.31 48,100 49,000 48,550 49,050 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 165.562 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.17 18 30.39 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 3,810 74.00 1.98 3,781 45.00 1.20 1403/03/30 42 349,398 1.9 میلیارد 24,830.84 3,736 3,787 3,777 3,810 1 19,938 5,430 2 19,162 5,460 14.661 هزار میلیارد 12.07 میلیون 6.988 میلیون 2.7 میلیون 1.964 میلیون 5.025 میلیون 9.34 میلیون 2.029 میلیون 5.03 2.03 1.1 349,398 - 349,398 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,970 320.00 1.96 16,020 270.00 1.66 1403/03/30 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 4,987.86 16,290 15,980 15,970 16,290 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 42.801 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 33.64 8.42 28.05 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,910 140.00 1.60 8,800 30.00 0.34 1403/03/30 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 4,856.76 8,770 8,640 8,640 8,910 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 27.094 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 21.49 6.03 2.36 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 14,070 280.00 1.95 14,220 130.00 0.91 1403/03/30 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 1,508.21 14,350 14,270 14,070 14,270 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 38.721 میلیون 6.368 میلیون 2.5 میلیون 3.171 میلیون 3.197 میلیون 8.155 میلیون 623,278 57.04 11.12 4.37 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 37,850 700.00 1.88 37,850 700.00 1.88 1403/03/30 42 69,183 2.06 میلیارد 3,842.67 37,150 37,500 37,500 37,850 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 105.234 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.76 5.03 2.6 58,738 9,914 68,652 -
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 6,870 0.00 0.00 6,790 80.00 1.16 1403/03/27 99 937,042 7.22 میلیارد 3,838.07 6,870 6,750 6,740 6,920 4 32,302 7,700 1 5,879 7,740 18.962 هزار میلیارد 21.685 میلیون 9.997 میلیون 2.463 میلیون 4.964 میلیون 5.033 میلیون 10.406 میلیون 1.79 میلیون 9.34 3.32 1.61 105,344 831,698 937,042 -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 4,696 92.00 2.00 4,680 76.00 1.65 1403/03/30 97 627,229 4.05 میلیارد 15,904.07 4,604 4,604 4,604 4,696 1 20,000 6,440 1 51,208 6,450 15.367 هزار میلیارد 15.283 میلیون 13.413 میلیون 2.405 میلیون 4.028 میلیون 9.385 میلیون 9.885 میلیون 2.08 میلیون 5.41 1.2 1.14 627,229 - 560,924 66,305
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 24,950 100.00 0.40 24,950 100.00 0.40 1403/03/30 81 66,961 2.02 میلیارد 2,734.77 24,850 25,050 24,850 25,100 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 125.288 میلیون 79.033 میلیون 2.4 میلیون 65.408 میلیون 13.625 میلیون 158.113 میلیون 8.369 میلیون 7.15 4.39 0.38 53,138 1,829 54,967 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 100,100 700.00 0.70 101,000 1,600.00 1.61 1403/03/30 234 105,282 13.16 میلیارد 459.83 99,400 100,300 100,050 101,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 397.292 میلیون 175.494 میلیون 2.4 میلیون 154.892 میلیون 20.603 میلیون 258.735 میلیون 12.117 میلیون 20.02 11.77 0.94 10,458 94,783 88,339 16,902
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 3,981 78.00 2.00 3,917 14.00 0.36 1403/03/30 95 2.188 میلیون 9.22 میلیارد 20,250.76 3,903 3,981 3,980 3,981 0 0 0 0 10.142 هزار میلیارد 22.55 میلیون 17.496 میلیون 2.4 میلیون 13.133 میلیون 4.363 میلیون 6.982 میلیون 1.378 میلیون 6.82 2.15 1.35 1.062 میلیون 1.126 میلیون 2.188 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 3,624 71.00 2.00 3,583 30.00 0.84 1403/03/30 170 1.297 میلیون 6.02 میلیارد 13,451.02 3,553 3,510 3,483 3,624 1 24,735 4,633 1 1,105 4,670 10.499 هزار میلیارد 12.563 میلیون 8.597 میلیون 2.25 میلیون 4.501 میلیون 4.096 میلیون 9.567 میلیون 652,623 12.35 1.97 0.84 1.279 میلیون 17,750 1.297 میلیون -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 12,900 330.00 2.49 12,740 490.00 3.70 1403/03/30 22 68,272 896.54 میلیون 2,327.41 13,230 13,010 12,650 13,130 2 3,027 13,100 4 18,334 13,470 29.3 هزار میلیارد 28.996 میلیون 6.819 میلیون 2.232 میلیون 566,260 6.252 میلیون 1.672 میلیون 1.398 میلیون 20.34 4.55 17 68,272 - 68,272 -