همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,179 30.00 2.61 1,155 6.00 0.52 10:59 285 11.74 میلیون 13.67 میلیارد 42,791.53 1,149 1,160 1,151 1,189 2 105,000 1,157 2 5,150 1,168 76.434 هزار میلیارد 85.007 میلیون 86.999 میلیون 66.176 میلیون 8.573 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 8.7 1.01 8.28 2.912 میلیون 8.8 میلیون 11.71 میلیون 1,420
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,010 230.00 3.98 5,870 90.00 1.56 11:00 1,084 8.68 میلیون 52.04 میلیارد 7,545.76 5,780 5,940 5,940 6,040 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 264.6 هزار میلیارد 364.882 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.74 3.85 3.6 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 805 33.00 4.27 11:00 2,687 99.5 میلیون 80.11 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.309 هزار میلیارد 34.659 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.29 0.75 20.08 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,380 20.00 0.37 5,380 20.00 0.37 11:01 1,775 5.61 میلیون 30.43 میلیارد 2,725.64 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.2 هزار میلیارد 265.507 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.06 3.4 2.29 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,850 900.00 2.58 35,000 50.00 0.14 11:01 374 2.17 میلیون 76.04 میلیارد 6,325.49 34,950 34,950 34,100 36,000 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1071.63 هزار میلیارد 1.21 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.62 22.96 24.12 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,114 175.00 4.44 3,980 41.00 1.04 11:00 366 6.66 میلیون 26.91 میلیارد 16,824.91 3,939 4,050 3,999 4,114 2 110,603 3,999 1 93,800 4,010 119.85 هزار میلیارد 167.399 میلیون 104.58 میلیون 30 میلیون 48.149 میلیون 55.811 میلیون 32.306 میلیون 29.202 میلیون 4.09 2.14 3.69 1.77 میلیون 389,397 1.096 میلیون 1.063 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,130 70.00 0.99 7,070 10.00 0.14 11:00 1,060 2.07 میلیون 14.76 میلیارد 2,020.05 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.1 هزار میلیارد 327.692 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.94 6.4 15.7 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,300 0.00 0.00 46,300 0.00 0.00 10:58 254 850,860 39.43 میلیارد 3,129.21 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,150 40.00 0.31 10:59 69 563,729 7.76 میلیارد 8,264.69 13,110 13,760 13,760 13,760 129 5,220,421 13,520 1 2,500 13,790 328.75 هزار میلیارد 414.966 میلیون 229.906 میلیون 25 میلیون 86.216 میلیون 122.62 میلیون 194.269 میلیون 72.454 میلیون 4.06 2.68 1.69 2.933 میلیون 200,000 1.75 میلیون 1.383 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,774 67.00 3.93 1,740 33.00 1.93 11:00 392 6.14 میلیون 10.85 میلیارد 15,528.36 1,707 1,750 1,734 1,787 1 12,371 1,724 2 3,694 1,731 42.134 هزار میلیارد 45.647 میلیون 34.081 میلیون 24.145 میلیون 3.658 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 16.34 1.41 9.14 8.679 میلیون - 7.471 میلیون 1.208 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,810 460.00 4.92 9,510 160.00 1.71 10:59 887 3.73 میلیون 36.48 میلیارد 4,226.55 9,350 9,670 9,600 9,810 41 1,630,180 9,480 1 20,951 9,630 227.837 هزار میلیارد 279.851 میلیون 104.208 میلیون 23.958 میلیون 52.013 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 6.9 5.39 1.6 6.57 میلیون 1.209 میلیون 7.775 میلیون 4,012
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 950 32.00 3.49 922 4.00 0.44 11:00 220 4.75 میلیون 4.44 میلیارد 21,345.87 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.815 هزار میلیارد 103.062 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.33 2.15 4.43 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,930 560.00 4.93 11,610 240.00 2.11 11:01 202 2.36 میلیون 28.11 میلیارد 11,068.25 11,370 11,860 11,500 11,930 2 30,500 11,580 2 23,841 11,700 139.68 هزار میلیارد 197.807 میلیون 91.17 میلیون 12 میلیون 58.967 میلیون 29.344 میلیون 87.687 میلیون 30.469 میلیون 4.57 4.75 1.59 781,164 100,000 478,395 402,769
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 10:59 536 18.32 میلیون 176.94 میلیارد 34,213.08 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 9,150 140.00 1.55 9,000 10.00 0.11 11:00 205 1.36 میلیون 12.25 میلیارد 6,796.98 9,010 8,770 8,690 9,240 1 3,062 8,990 1 70,361 9,000 90 هزار میلیارد 580.567 میلیون 497.593 میلیون 10 میلیون 452.369 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -42.52 6.64 1.32 337,801 422,930 750,731 10,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,310 330.00 2.20 15,100 120.00 0.80 11:00 538 1.84 میلیون 28.07 میلیارد 3,426 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 151.1 هزار میلیارد 163.257 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.42 12.26 12.19 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,850 2,600.00 3.65 11:01 1,592 1.07 میلیون 79.63 میلیارد 686.59 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1015.55 هزار میلیارد 1.062 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.49 12.68 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,088 164.00 4.18 4,053 129.00 3.29 11:00 539 4.51 میلیون 18.28 میلیارد 8,471.71 3,924 4,080 3,965 4,120 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 33.235 هزار میلیارد 48.249 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 8.73 2.5 2 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 174,950 4,200.00 2.46 170,850 100.00 0.06 11:00 56 27,551 4.78 میلیارد 502.28 170,750 171,000 170,000 174,950 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1366.8 هزار میلیارد 1.457 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.23 13.13 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,210 10.00 0.19 5,200 0.00 0.00 11:00 58 357,788 1.86 میلیارد 6,168.76 5,200 5,050 5,030 5,300 1 6,500 5,060 1 38,123 5,120 40.186 هزار میلیارد 50.132 میلیون 21.437 میلیون 7.728 میلیون 9.946 میلیون 11.321 میلیون 4.429 میلیون 2.921 میلیون 13.76 3.55 9.07 259,549 290,025 423,253 126,321
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,394 139.00 4.27 3,390 135.00 4.15 11:01 838 17.83 میلیون 60.42 میلیارد 22,026.69 3,255 3,286 3,200 3,417 1 169,577 3,250 1 4,790 3,307 25.173 هزار میلیارد 33.706 میلیون 18.962 میلیون 7.428 میلیون 8.518 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 13.1 2.72 8.68 21.26 میلیون 894,149 20.217 میلیون 1.938 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,020 560.00 4.49 11:00 1,623 12.96 میلیون 168.69 میلیارد 7,984.9 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.802 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.87 10.32 25.05 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,341 36.00 2.76 1,321 16.00 1.23 10:59 497 9.82 میلیون 13.06 میلیارد 18,127.15 1,305 1,329 1,290 1,359 1 20,000 1,308 2 26,150 1,320 9.146 هزار میلیارد 10.899 میلیون 10.144 میلیون 6.897 میلیون 1.795 میلیون 8.105 میلیون 4.177 میلیون 776,507 11.72 1.13 2.19 32.208 میلیون 1.2 میلیون 33.405 میلیون 2,965
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 10,800 510.00 4.96 10,400 110.00 1.07 11:00 162 666,563 7.17 میلیارد 4,124.5 10,290 10,320 10,320 10,800 1 13,451 10,450 1 20,000 10,530 67.665 هزار میلیارد 78.525 میلیون 21.586 میلیون 6.5 میلیون 11.185 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 9.61 4.76 2.67 1.42 میلیون 315,695 1.221 میلیون 514,204
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,428 0.00 0.00 3,355 73.00 2.13 11:01 772 10.09 میلیون 33.91 میلیارد 12,726.44 3,428 3,418 3,260 3,499 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.767 هزار میلیارد 126.161 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 8.89 2.53 1.7 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 5,250 0.00 0.00 5,230 20.00 0.38 10:56 191 1.49 میلیون 7.75 میلیارد 7,694.14 5,250 5,290 5,170 5,290 1 3,820 5,210 2 70,091 5,260 31.38 هزار میلیارد 46.814 میلیون 21.857 میلیون 6 میلیون 15.434 میلیون 6.403 میلیون 9.341 میلیون 1.174 میلیون 26.73 4.91 3.36 435,945 440,811 832,756 44,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 2,707 82.00 3.12 2,637 12.00 0.46 11:01 135 1.38 میلیون 3.7 میلیارد 10,183.51 2,625 2,668 2,622 2,736 2 14,271 2,600 2 12,871 2,633 15.822 هزار میلیارد 23.025 میلیون 15.118 میلیون 6 میلیون 7.209 میلیون 7.652 میلیون 1.963 میلیون 1.005 میلیون 15.74 2.07 8.06 3.761 میلیون 400,000 4.161 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,590 158.00 4.60 10:56 384 6.05 میلیون 21.73 میلیارد 15,795.54 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.361 هزار میلیارد 81.618 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.41 1.64 0.96 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,430 700.00 4.75 14,790 60.00 0.41 11:00 487 1.42 میلیون 21.12 میلیارد 3,131.44 14,730 14,350 14,350 15,430 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 81.696 هزار میلیارد 101.012 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.4 8.34 7.95 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,112 195.00 4.98 3,985 68.00 1.74 11:00 309 1.84 میلیون 7.57 میلیارد 5,750.08 3,917 4,112 4,080 4,112 1 17,250 4,068 1 16,233 4,082 30.669 هزار میلیارد 37.878 میلیون 19.146 میلیون 5.1 میلیون 7.477 میلیون 11.669 میلیون 5.903 میلیون 2.058 میلیون 14.77 2.61 5.15 1.083 میلیون 9.077 میلیون 7.692 میلیون 2.468 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,251 75.00 2.36 3,184 8.00 0.25 10:59 97 472,242 1.54 میلیارد 4,883.6 3,176 3,190 3,190 3,300 1 13,374 3,170 1 92,236 3,210 15.92 هزار میلیارد 35.503 میلیون 27.079 میلیون 5 میلیون 19.583 میلیون 6.752 میلیون 52.643 میلیون 1.917 میلیون 8.31 2.36 0.3 2.294 میلیون - 2.019 میلیون 275,000
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 1,963 93.00 4.97 1,919 49.00 2.62 10:57 329 5.3 میلیون 10.35 میلیارد 15,876.88 1,870 1,950 1,895 1,963 19 844,074 1,895 1 11,624 1,980 9.618 هزار میلیارد 10.779 میلیون 6.843 میلیون 4.994 میلیون 1.2 میلیون 5.503 میلیون 2.842 میلیون 743,980 12.87 1.74 3.37 10.659 میلیون - 10.659 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,228 106.00 5.00 2,161 39.00 1.84 10:58 250 3.56 میلیون 7.86 میلیارد 11,883.62 2,122 2,122 2,122 2,228 8 1,461,526 2,155 1 2,241 2,251 9.986 هزار میلیارد 12.172 میلیون 9.364 میلیون 4.613 میلیون 2.214 میلیون 6.911 میلیون 3.86 میلیون 1.045 میلیون 9.53 1.44 2.58 3.25 میلیون 3.07 میلیون 6.202 میلیون 117,999
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,950 310.00 2.45 12,680 40.00 0.32 11:01 717 272,670 3.51 میلیارد 397.61 12,640 12,530 12,530 12,980 1 435 12,760 1 56 12,820 54.524 هزار میلیارد 61.17 میلیون 12.655 میلیون 4.3 میلیون 6.646 میلیون 7.822 میلیون 5.71 میلیون 2.895 میلیون 18.84 6.97 9.56 154,496 134,576 288,871 201
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,650 29.00 1.79 1,618 3.00 0.19 10:56 189 2.4 میلیون 3.88 میلیارد 14,020.78 1,621 1,560 1,540 1,662 1 4,000 1,580 5 87,910 1,600 6.791 هزار میلیارد 70.562 میلیون 70.958 میلیون 4.195 میلیون 63.775 میلیون 7.112 میلیون 23.887 میلیون 613,410 11.06 0.95 0.29 2.32 میلیون - 2.32 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,710 270.00 2.59 10,750 310.00 2.97 11:00 270 10.56 میلیون 113.5 میلیارد 39,865.73 10,440 10,440 10,200 10,780 2 173,519 10,540 2 7,125 10,550 55.9 هزار میلیارد 60.123 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 13.53 5.8 21.01 1.651 میلیون 18.538 میلیون 8.252 میلیون 11.937 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,201 121.00 3.93 3,131 51.00 1.66 10:59 577 1.89 میلیون 6.08 میلیارد 3,366.14 3,080 3,106 3,106 3,234 1 13,843 3,163 1 228 3,163 12.528 هزار میلیارد 16.807 میلیون 13.127 میلیون 4 میلیون 4.335 میلیون 8.793 میلیون 4.605 میلیون 4.549 میلیون 2.74 1.42 2.71 2.798 میلیون - 2.797 میلیون 228
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,209 67.00 3.13 11:00 150 4.84 میلیون 10.83 میلیارد 33,221.41 2,142 2,109 2,109 2,249 17 2,117,533 2,170 1 2,500 2,190 11.045 هزار میلیارد 12.923 میلیون 7.442 میلیون 3.9 میلیون 1.883 میلیون 5.559 میلیون 2.811 میلیون 2.729 میلیون 4.05 1.99 3.93 8.543 میلیون 5.181 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,140 184.00 3.71 4,971 15.00 0.30 10:56 102 362,461 1.86 میلیارد 3,038.65 4,956 5,140 5,054 5,140 1 1,200 4,981 1 1,670 4,999 19.347 هزار میلیارد 20.309 میلیون 9.044 میلیون 3.888 میلیون 989,031 7.442 میلیون 4.197 میلیون 4.071 میلیون 4.75 2.6 4.6 463,436 896,844 1.36 میلیون -