همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,256 209.00 2.00 10,462 3.00 0.03 1400/01/25 84 162,377 1.67 میلیارد 1,933.06 10,465 10,265 10,256 10,256 1 1,005 9,898 9999 25,198,555 10,265 313.86 هزار میلیارد 415.521 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.81 4.91 8.77 502,147 - 456,693 45,454
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,732 55.00 1.97 2,738 49.00 1.76 1400/01/25 2,044 24.06 میلیون 65.89 میلیارد 11,773.23 2,787 2,770 2,732 2,771 1 25,000 2,794 2 6,492 2,795 66.11 هزار میلیارد 68.467 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 88.83 2.4 19.89 33.321 میلیون 6.199 میلیون 38.487 میلیون 1.034 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,257 188.00 1.99 9,296 149.00 1.58 1400/01/25 3,413 16.85 میلیون 156.6 میلیارد 4,935.6 9,445 9,350 9,257 9,500 1 4,353 9,410 1 1,000 9,412 222.71 هزار میلیارد 256.918 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 15.32 5.71 2.66 21.588 میلیون 3.156 میلیون 23.626 میلیون 1.118 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,645 33.00 1.97 1,671 7.00 0.42 1400/01/25 399 5.91 میلیون 9.72 میلیارد 14,803.86 1,678 1,646 1,645 1,675 0 0 0 56 1,359,551 1,671 26.82 هزار میلیارد 122.236 میلیون 106.363 میلیون 16.05 میلیون 95.415 میلیون 10.947 میلیون 3.248 میلیون -3,504,367 -7.65 2.46 8.26 33.321 میلیون 200,000 33.521 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,612 103.00 1.34 7,702 13.00 0.17 1400/01/25 2,982 9.68 میلیون 74.47 میلیارد 3,245.46 7,715 7,850 7,572 7,850 1 37,020 7,660 1 800 7,665 346.59 هزار میلیارد 398.518 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.69 3.54 3.62 12.203 میلیون 206,351 9.825 میلیون 2.584 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,839 42.00 0.09 47,835 38.00 0.08 1400/01/25 294 686,148 32.89 میلیارد 2,333.84 47,797 47,797 47,760 48,890 1 25 47,760 4 61,953 48,000 1195.875 هزار میلیارد 1.269 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 27.64 16.33 11.48 268,695 392,695 321,389 340,001
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,702 108.00 0.84 12,777 33.00 0.26 1400/01/25 1,153 6.19 میلیون 79.06 میلیارد 5,366.42 12,810 12,675 12,620 13,070 3 6,867 12,715 1 370 12,722 127.77 هزار میلیارد 151.785 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.46 3.08 5.22 3.085 میلیون - 2.389 میلیون 695,143
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,911 82.00 0.55 14,968 25.00 0.17 1400/01/25 797 2.98 میلیون 44.56 میلیارد 3,738.71 14,993 14,919 14,710 15,379 2 8,000 15,080 1 35,333 15,100 179.616 هزار میلیارد 201.424 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 9.91 5.63 3.33 2.18 میلیون 1.706 میلیون 2.581 میلیون 1.306 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 155,700 1,206.00 0.77 156,896 10.00 0.01 1400/01/25 155 33,528 5.25 میلیارد 216.31 156,906 158,619 154,762 158,619 1 900 155,901 2 45 157,880 1255.168 هزار میلیارد 1.276 میلیارد 122.961 میلیون 8 میلیون 21.203 میلیون 101.758 میلیون 165.753 میلیون 84.763 میلیون 14.81 12.33 7.57 38,018 23,656 61,642 32
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 14,406 293.00 1.99 14,697 2.00 0.01 1400/01/25 6 22,991 331.21 میلیون 3,831.83 14,699 14,406 14,406 14,406 0 0 0 437 8,169,587 14,408 95.311 هزار میلیارد 141.907 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 6.7 4.56 2.87 34,978 - 34,978 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,520 133.00 2.00 6,640 13.00 0.20 1400/01/25 126 702,969 4.58 میلیارد 5,579.12 6,653 6,633 6,520 6,520 2 2,000 6,267 42 529,189 6,633 33.864 هزار میلیارد 38.715 میلیون 15.642 میلیون 5.1 میلیون 4.851 میلیون 10.791 میلیون 5.097 میلیون 3.876 میلیون 8.74 3.14 6.64 6.325 میلیون 566,229 6.526 میلیون 364,723
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,277 87.00 1.99 4,363 1.00 0.02 1400/01/25 27 189,890 812.16 میلیون 7,032.96 4,364 4,281 4,277 4,277 0 0 0 517 10,460,028 4,281 21.789 هزار میلیارد 22.728 میلیون 6.235 میلیون 4.994 میلیون 939,648 5.295 میلیون 3.2 میلیون 360,162 60.5 4.12 6.81 516,166 - 516,166 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,904 79.00 1.98 3,981 2.00 0.05 1400/01/25 43 269,009 1.05 میلیارد 6,256.02 3,983 3,911 3,904 3,904 1 3,680 3,896 310 5,167,746 3,911 18.362 هزار میلیارد 20.81 میلیون 8.846 میلیون 4.613 میلیون 2.447 میلیون 6.398 میلیون 2.23 میلیون 1.434 میلیون 12.8 2.87 8.23 992,100 50,000 1.042 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 88,401 81.00 0.09 89,213 731.00 0.83 1400/01/25 7,035 2.46 میلیون 219.3 میلیارد 353.58 88,482 89,620 86,813 91,260 95 346,965 88,712 1 114 88,712 817.876 هزار میلیارد 848.87 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.89 10 5.94 3.496 میلیون 438,668 2.212 میلیون 1.722 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 30,113 614.00 2.00 30,722 5.00 0.02 1400/01/25 14 16,106 485 میلیون 1,150.43 30,727 30,255 30,113 30,113 1 20,000 29,650 852 13,296,452 30,255 138.249 هزار میلیارد 139.494 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 25.69 10.18 40.24 423,477 - 423,477 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 66,593 1,359.00 2.00 67,944 8.00 0.01 1400/01/25 12 8,409 559.98 میلیون 700.75 67,952 66,593 66,593 66,593 0 0 0 703 7,214,491 66,608 293.433 هزار میلیارد 300.805 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 46.62 28.32 39.29 16,041 - 16,041 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,400 427.00 1.96 21,712 115.00 0.53 1400/01/25 3,705 775,674 16.67 میلیارد 209.29 21,827 21,421 21,400 22,040 1 17,364 22,000 3 140 22,010 93.362 هزار میلیارد 97.611 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.48 17.28 20.5 781,336 689,960 1.471 میلیون 50
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,893 99.00 1.98 4,991 1.00 0.02 1400/01/25 3 102,150 499.82 میلیون 34,050 4,992 4,893 4,893 4,893 0 0 0 342 6,476,092 4,896 20.936 هزار میلیارد 73.254 میلیون 60.263 میلیون 4.195 میلیون 52.318 میلیون 7.945 میلیون 24.49 میلیون 3.251 میلیون 6.44 2.64 0.85 249,473 100,000 349,473 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 17,895 346.00 1.90 18,069 172.00 0.94 1400/01/25 236 1.27 میلیون 22.7 میلیارد 5,380 18,241 18,218 17,877 18,218 8 375,726 18,218 2 9,467 18,240 72.276 هزار میلیارد 75.058 میلیون 10.53 میلیون 4 میلیون 2.782 میلیون 7.748 میلیون 2.021 میلیون 3.008 میلیون 24.03 9.33 35.78 389,971 1.096 میلیون 1.292 میلیون 194,550
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 6,513 132.00 1.99 6,645 0.00 0.00 1400/01/25 11 11,479 74.76 میلیون 1,043.55 6,645 6,517 6,513 6,513 1 1,000 6,284 6573 16,444,358 6,517 26.58 هزار میلیارد 26.617 میلیون 11.286 میلیون 4 میلیون 37,253 11.248 میلیون 7.204 میلیون 7.162 میلیون 3.71 2.36 3.69 236,662 - 236,263 399
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 4,769 97.00 1.99 4,865 1.00 0.02 1400/01/25 36 130,945 624.49 میلیون 3,637.36 4,866 4,769 4,769 4,770 0 0 0 2 47,600 4,778 18.974 هزار میلیارد 23.553 میلیون 11.472 میلیون 3.9 میلیون 4.579 میلیون 6.893 میلیون 1.655 میلیون 2.466 میلیون 7.69 2.75 11.46 830,432 2.081 میلیون 2.912 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,436 49.00 1.97 2,464 21.00 0.85 1400/01/25 407 8.66 میلیون 21.11 میلیارد 21,278.43 2,485 2,432 2,436 2,500 1 8,097 2,461 1 50,000 2,480 9.435 هزار میلیارد 9.783 میلیون 4.111 میلیون 3.829 میلیون 347,336 3.763 میلیون 229,667 -96,030 -98.26 2.51 41.08 20.32 میلیون 582,786 19.654 میلیون 1.248 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,493 71.00 1.99 3,493 71.00 1.99 1400/01/25 844 13.73 میلیون 47.97 میلیارد 16,270.74 3,564 3,493 3,493 3,550 0 0 0 146 2,228,460 3,563 13.126 هزار میلیارد 14.955 میلیون 6.593 میلیون 3.758 میلیون 1.829 میلیون 4.765 میلیون 1.26 میلیون 1.285 میلیون 10.23 2.75 10.42 16.049 میلیون 2,806 16.021 میلیون 31,619
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 5,629 114.00 1.99 5,629 114.00 1.99 1400/01/25 559 9.63 میلیون 54.19 میلیارد 17,220.29 5,743 5,634 5,629 5,700 0 0 0 594 9,153,786 5,634 21.008 هزار میلیارد 24.036 میلیون 7.428 میلیون 3.325 میلیون 3.028 میلیون 4.4 میلیون 3.204 میلیون 486,686 43.17 4.77 6.56 352,555 - 352,555 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 8,171 166.00 1.99 8,302 35.00 0.42 1400/01/25 287 1.23 میلیون 10.07 میلیارد 4,294.11 8,337 8,312 8,171 8,172 0 0 0 121 2,607,057 8,312 68.076 هزار میلیارد 84.448 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 11.43 6.08 3.49 13.863 میلیون 4.242 میلیون 17.805 میلیون 299,997
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 24,677 503.00 2.00 25,173 7.00 0.03 1400/01/25 12 29,550 729.21 میلیون 2,462.5 25,180 24,681 24,677 24,677 0 0 0 588 6,566,886 24,681 80.554 هزار میلیارد 85.119 میلیون 11.616 میلیون 3.2 میلیون 4.566 میلیون 7.05 میلیون 7.754 میلیون 3.144 میلیون 25.62 11.43 10.39 16,296 - 16,296 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,022 143.00 2.00 7,164 1.00 0.01 1400/01/25 23 68,137 478.46 میلیون 2,962.48 7,165 7,022 7,022 7,022 0 0 0 378 5,568,883 7,027 42.984 هزار میلیارد 48.367 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 59.7 5.79 26.58 226,211 - 226,211 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,150 268.00 2.00 13,271 147.00 1.10 1400/01/25 2,896 2.19 میلیون 28.85 میلیارد 756.81 13,418 13,420 13,150 13,310 1 2,000 13,270 1 77 13,273 39.813 هزار میلیارد 44.053 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 30.1 9.54 15.22 3.969 میلیون 494,540 4.464 میلیون 156
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 13,108 267.00 2.00 13,140 235.00 1.76 1400/01/25 702 5.11 میلیون 67.14 میلیارد 7,278.64 13,375 13,110 13,108 13,380 2 400,000 13,364 137 1,910,074 13,364 38.436 هزار میلیارد 50.053 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 15.18 6.81 1.07 17.748 میلیون 15.364 میلیون 29.594 میلیون 3.518 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 30,848 629.00 2.00 31,459 18.00 0.06 1400/01/25 42 45,334 1.4 میلیارد 1,079.38 31,477 30,848 30,848 30,848 0 0 0 713 5,118,127 30,952 88.085 هزار میلیارد 90.481 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 16.73 11.66 15.74 264,508 - 212,385 52,123
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,866 119.00 1.99 5,979 6.00 0.10 1400/01/25 47 415,391 2.44 میلیارد 8,838.11 5,985 5,936 5,866 5,866 0 0 0 190 6,271,670 5,936 15.689 هزار میلیارد 39.544 میلیون 30.959 میلیون 2.624 میلیون 23.855 میلیون 7.104 میلیون 10.719 میلیون 4.011 میلیون 3.91 2.21 1.46 4.891 میلیون 228,185 5.119 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,074 430.00 2.00 21,492 12.00 0.06 1400/01/25 17 67,078 1.41 میلیارد 3,945.76 21,504 21,152 21,074 21,074 0 0 0 282 5,306,486 21,152 53.73 هزار میلیارد 138.472 میلیون 100.661 میلیون 2.5 میلیون 84.742 میلیون 15.919 میلیون 21.005 میلیون 13.87 میلیون 3.87 3.38 2.56 420,108 1,500 421,608 -