همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 11:10 590 15.228 میلیون 391.2 میلیارد 24,088.67 25,700 25,100 25,100 25,750 6 30,834 25,400 46 2,509,636 25,750 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 201,504 15.022 میلیون 14.622 میلیون 601,087
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 179,000 3,550.00 2.02 177,100 1,650.00 0.94 11:10 170 351,953 63.14 میلیارد 2,253 175,450 176,000 174,350 180,050 1 100 179,900 4 31,089 180,000 1423.2 هزار میلیارد 1.507 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.87 6.45 4.16 16,091 335,862 185,157 166,796
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,800 1,700.00 4.20 40,500 0.00 0.00 11:06 48 39,837 1.55 میلیارد 846.61 40,500 38,650 38,500 38,950 1 36 38,900 3 2,743 38,950 1012.5 هزار میلیارد 1.201 میلیارد 303.271 میلیون 25 میلیون 188.268 میلیون 115.003 میلیون 273.383 میلیون 131.626 میلیون 7.69 8.81 3.7 16,068 23,138 34,975 4,231
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,450 1,300.00 1.95 66,350 400.00 0.60 11:11 1,002 981,566 64.76 میلیارد 1,032.37 66,750 63,550 63,550 66,700 8 2,758 65,250 6 13,207 65,300 911.038 هزار میلیارد 1.046 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.54 18.78 3.09 260,819 720,325 893,325 87,819
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 324.00 53.29 937 329.00 54.11 1400/07/28 - - - 50,369.64 608 954 925 964 0 0 0 0 - 669.301 میلیون 582.76 میلیون 135 میلیون 588.571 میلیون -5,811,268 40.265 میلیون -59,319,387 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,260 41.00 1.78 2,290 11.00 0.48 11:10 226 2.346 میلیون 5.3 میلیارد 10,737.81 2,301 2,295 2,220 2,295 1 83,801 2,245 1 86,100 2,270 45.78 هزار میلیارد 607.032 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 561.252 میلیون -10,738,814 76.137 میلیون -14,200,817 -3.23 -4.26 0.6 1.537 میلیون 808,727 2.321 میلیون 25,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 10,750 220.00 2.01 10,950 20.00 0.18 11:09 219 943,141 10.16 میلیارد 4,382.63 10,970 10,580 10,460 10,960 1 7,913 10,750 1 395 10,840 273.75 هزار میلیارد 387.239 میلیون 226.815 میلیون 25 میلیون 113.489 میلیون 113.326 میلیون 217.738 میلیون 75.71 میلیون 3.62 2.42 1.26 111,586 831,555 943,141 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 11:10 596 1.934 میلیون 13.25 میلیارد 3,043.29 6,850 6,850 6,850 6,860 78 15,412,083 6,850 47 120,200 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 52,787 1.881 میلیون 1.932 میلیون 2,062
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,470 170.00 1.97 8,600 40.00 0.46 11:10 545 2.591 میلیون 21.94 میلیارد 5,090.52 8,640 8,460 8,380 8,610 1 5,000 8,450 5 18,424 8,470 205.796 هزار میلیارد 307.883 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.33 5.68 1.13 1.451 میلیون 1.14 میلیون 2.503 میلیون 88,700
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,073 104.00 3.27 3,166 11.00 0.35 11:10 729 5.028 میلیون 15.51 میلیارد 7,030.67 3,177 3,132 3,061 3,134 1 7,854 3,069 1 1,754 3,070 237.15 هزار میلیارد 296.937 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.58 1.68 3.96 3.061 میلیون 1.967 میلیون 5.028 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 91,400 2,500.00 2.66 92,150 1,750.00 1.86 11:09 508 195,728 18.02 میلیارد 459.9 93,900 92,500 91,200 94,000 2 3,199 91,350 2 1,011 91,400 221.04 هزار میلیارد 268.665 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.26 4.18 1.07 97,372 98,256 185,628 10,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,560 91.00 3.43 2,645 6.00 0.23 11:09 523 1.751 میلیون 4.49 میلیارد 3,513.11 2,651 2,635 2,550 2,635 1 610 2,559 3 2,975 2,564 171.925 هزار میلیارد 263.206 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.86 2.58 1.62 1.41 میلیون 337,598 1.748 میلیون -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,230 190.00 1.66 11,410 10.00 0.09 11:07 139 433,780 4.89 میلیارد 3,182.57 11,420 11,120 11,120 11,390 2 7,878 11,160 1 1,500 11,170 136.92 هزار میلیارد 214.418 میلیون 108.019 میلیون 12 میلیون 77.498 میلیون 30.522 میلیون 109.189 میلیون 24.425 میلیون 5.61 4.49 1.25 149,589 284,191 346,192 87,588
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,510 122.00 3.36 3,522 110.00 3.03 11:10 259 4.274 میلیون 14.84 میلیارد 18,159.25 3,632 3,391 3,391 3,526 1 19,048 3,480 1 3,000 3,510 20.658 هزار میلیارد 197.654 میلیون 191.018 میلیون 5.95 میلیون 176.942 میلیون 14.076 میلیون 37.473 میلیون 4.306 میلیون 4.81 1.47 0.56 2.175 میلیون 2.099 میلیون 4.04 میلیون 233,339
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 3,960 132.00 3.23 4,082 10.00 0.24 11:05 140 1.343 میلیون 5.34 میلیارد 9,843.31 4,092 3,980 3,950 4,010 1 6,882 3,960 1 6,090 3,997 122.37 هزار میلیارد 182.034 میلیون 111.955 میلیون 30 میلیون 59.604 میلیون 52.351 میلیون 32.219 میلیون 28.469 میلیون 4.3 2.34 3.8 1.197 میلیون 145,723 843,095 500,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 12,210 30.00 0.25 12,200 20.00 0.16 11:09 505 191,124 24.89 میلیارد 4,393.86 12,180 12,070 12,070 12,250 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 180.935 میلیون 103.334 میلیون 1.028 میلیون 46.845 میلیون 56.489 میلیون 369.471 میلیون 39.925 میلیون 3.36 2.38 0.36 730,199 79,567 709,590 100,176
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,720 40.00 0.24 16,740 20.00 0.12 11:10 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,361.63 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.591 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.62 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,000 77.00 2.50 3,072 5.00 0.16 11:10 63 382,777 1.14 میلیارد 6,280.03 3,077 3,039 2,951 3,040 1 4,025 2,986 1 51,812 3,000 51.871 هزار میلیارد 132.785 میلیون 109.36 میلیون 16.885 میلیون 80.914 میلیون 28.445 میلیون 54.43 میلیون 9.106 میلیون 5.7 1.82 0.95 292,777 90,000 382,777 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,067 2.00 0.04 5,061 8.00 0.16 11:10 782 13.754 میلیون 69.61 میلیارد 15,441.08 5,069 4,920 4,920 5,181 1 1,605 5,021 2 32,892 5,038 85.531 هزار میلیارد 120.761 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.8 3.85 2.48 11.057 میلیون 2.696 میلیون 8.239 میلیون 5.515 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,670 30.00 0.18 17,040 400.00 2.40 11:09 1,193 2.876 میلیون 48.96 میلیارد 2,361.4 16,640 16,940 16,140 17,350 3 3,405 16,570 3 12,070 16,650 94.006 هزار میلیارد 113.681 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.36 6.73 7.25 538,642 2.337 میلیون 2.876 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,850 700.00 1.54 45,500 50.00 0.11 11:08 50 32,380 1.45 میلیارد 595.66 45,550 45,200 44,550 45,200 1 2,499 44,850 1 1,434 44,950 91 هزار میلیارد 112.868 میلیون 45.46 میلیون 2 میلیون 21.868 میلیون 23.592 میلیون 102.939 میلیون 16.923 میلیون 5.38 3.86 0.88 21,073 11,307 32,380 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,045 53.00 4.83 11:08 490 25.046 میلیون 26.18 میلیارد 52,454.96 1,098 1,044 1,044 1,060 0 0 0 1 161,152 1,044 16.773 هزار میلیارد 110.384 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.84 -19.2 5.54 23.907 میلیون 1.1 میلیون 25.007 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,890 160.00 1.77 8,980 70.00 0.77 11:10 263 1.082 میلیون 9.49 میلیارد 4,113.34 9,050 8,760 8,650 9,000 2 1,810 8,770 1 1 8,860 89.8 هزار میلیارد 106.125 میلیون 30.913 میلیون 10 میلیون 16.325 میلیون 14.587 میلیون 20.276 میلیون 7.234 میلیون 12.41 6.16 4.43 935,475 146,052 1.082 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,470 260.00 2.67 9,720 10.00 0.10 11:07 66 297,417 2.76 میلیارد 3,856.89 9,730 9,260 9,250 9,500 1 406 9,350 2 21,100 9,470 48.3 هزار میلیارد 103.059 میلیون 67.32 میلیون 5 میلیون 54.459 میلیون 12.861 میلیون 22.56 میلیون 3.071 میلیون 15.82 3.78 2.15 277,277 20,000 297,277 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,250 1,100.00 3.51 30,800 550.00 1.75 11:09 42 66,318 2.04 میلیارد 1,884.57 31,350 31,300 30,250 31,300 1 20,000 30,350 3 8,493 31,000 43.19 هزار میلیارد 95.453 میلیون 56.425 میلیون 1.4 میلیون 52.333 میلیون 4.092 میلیون 85.796 میلیون 4.62 میلیون 9.33 10.54 0.5 38,054 23,069 46,123 15,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,730 90.00 1.60 5,550 90.00 1.60 11:10 1,087 12.208 میلیون 68.53 میلیارد 10,018.49 5,640 5,440 5,390 5,820 1 26,266 5,690 1 34,656 5,700 56.1 هزار میلیارد 84.258 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.92 2.5 5.67 8.701 میلیون 2.653 میلیون 9.154 میلیون 2.2 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,087 57.00 4.98 1,130 14.00 1.22 11:10 233 6.746 میلیون 7.35 میلیارد 35,543.11 1,144 1,120 1,087 1,120 3 132,937 1,087 1 165,801 1,099 74.779 هزار میلیارد 83.997 میلیون 85.205 میلیون 66.176 میلیون 8.688 میلیون 76.517 میلیون 3.224 میلیون 2.792 میلیون 27.11 0.99 23.48 5.716 میلیون 1.025 میلیون 6.741 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,359 25.00 1.81 1,381 3.00 0.22 11:08 86 855,597 1.15 میلیارد 10,944.08 1,384 1,347 1,329 1,386 1 3,800 1,334 1 4,302 1,359 8.024 هزار میلیارد 82.774 میلیون 82.953 میلیون 4.195 میلیون 74.751 میلیون 8.202 میلیون 29.26 میلیون 1.37 میلیون 5.86 0.98 0.27 835,597 20,000 854,957 640
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,200 23.00 1.88 1,203 20.00 1.64 11:10 517 10.441 میلیون 12.56 میلیارد 19,889.88 1,223 1,193 1,191 1,220 5 208,615 1,198 2 250,000 1,200 74.586 هزار میلیارد 75.224 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 20.04 1.14 19.02 2.8 میلیون 7.63 میلیون 9.193 میلیون 1.237 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 17,000 290.00 1.68 17,290 0.00 0.00 11:02 35 32,136 556.35 میلیون 918.6 17,290 16,730 16,730 17,500 3 718 17,000 1 1,008 17,290 27.664 هزار میلیارد 71.835 میلیون 46.903 میلیون 1,000,000 44.171 میلیون 2.732 میلیون 67.261 میلیون 4.343 میلیون 6.37 10.14 0.41 30,694 1,442 32,136 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,000 90.00 0.57 16,150 240.00 1.51 11:10 737 1.2 میلیون 19.36 میلیارد 1,686.34 15,910 15,730 15,530 16,400 4 14,390 16,000 3 805 16,010 56.455 هزار میلیارد 71.121 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.56 8.31 3.27 965,192 232,774 1.118 میلیون 80,143
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,160 330.00 4.21 8,010 180.00 2.30 11:10 2,355 17.052 میلیون 136.44 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 2 199,047 7,980 1 50 7,990 67.2 هزار میلیارد 69.386 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.84 6.87 25.11 16.981 میلیون - 16.481 میلیون 500,000
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 19,150 210.00 1.11 18,910 30.00 0.16 11:10 1,120 3.006 میلیون 56.86 میلیارد 2,764.86 18,940 18,750 18,550 19,450 1 1,757 19,340 1 1,000 19,350 56.73 هزار میلیارد 69.237 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.7 8.51 24.29 2.756 میلیون 245,882 2.735 میلیون 267,000
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,850 160.00 2.28 6,980 30.00 0.43 11:04 69 1.193 میلیون 8.3 میلیارد 17,292.68 7,010 6,790 6,790 7,100 2 196,685 6,850 2 265,525 6,900 55.6 هزار میلیارد 63.499 میلیون 20.888 میلیون 5.2 میلیون 7.899 میلیون 12.989 میلیون 2.26 میلیون 5.592 میلیون 9.99 4.3 24.71 858,115 335,080 1.193 میلیون -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 13,600 40.00 0.29 13,640 0.00 0.00 11:06 27 34,666 471.27 میلیون 697.38 13,640 13,690 13,340 13,690 1 400 13,400 3 5,404 13,600 32.736 هزار میلیارد 61.901 میلیون 39.466 میلیون 2.4 میلیون 29.165 میلیون 10.301 میلیون 84.607 میلیون 5.088 میلیون 6.43 3.18 0.39 23,566 11,100 34,666 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,570 330.00 4.18 7,790 110.00 1.39 11:09 173 892,844 6.88 میلیارد 4,462.83 7,900 7,600 7,520 7,960 1 1,447 7,570 1 23,645 7,720 50.115 هزار میلیارد 61.172 میلیون 22.046 میلیون 6.5 میلیون 10.537 میلیون 11.509 میلیون 25.638 میلیون 5.865 میلیون 8.64 4.41 1.97 501,075 391,769 892,844 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 88,850 100.00 0.11 88,800 50.00 0.06 11:02 223 236,605 21.01 میلیارد 1,086.5 88,750 87,800 87,800 89,650 1 3,118 88,850 1 150 89,350 44.4 هزار میلیارد 56.957 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.45 9.58 1.69 116,669 119,936 123,605 113,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,660 300.00 2.51 11,930 30.00 0.25 11:11 521 162,024 1.88 میلیارد 323.77 11,960 11,620 11,540 11,800 1 249 11,640 1 8 11,650 51.299 هزار میلیارد 55.831 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.46 7.02 7.44 126,352 35,672 161,065 959
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,540 170.00 2.98 5,660 50.00 0.88 11:10 150 2.348 میلیون 13.29 میلیارد 16,424.13 5,710 5,620 5,520 5,730 3 4,000 5,530 1 8,215 5,620 43.74 هزار میلیارد 53.133 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.93 3.42 8.22 1.412 میلیون 876,011 2.117 میلیون 171,711
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,300 140.00 0.97 14,380 60.00 0.42 10:49 37 448,034 6.39 میلیارد 12,109.03 14,440 14,300 14,010 14,720 1 4,683 14,020 1 47,040 14,300 48.173 هزار میلیارد 52.215 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.61 4.22 12.3 48,561 399,473 75,764 372,270
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 4,810 135.00 2.89 4,614 61.00 1.30 11:07 124 1.829 میلیون 8.52 میلیارد 15,575.75 4,675 4,660 4,533 4,823 2 17,700 4,800 1 10,915 4,822 23.27 هزار میلیارد 51.127 میلیون 35.413 میلیون 5 میلیون 27.977 میلیون 7.436 میلیون 72.548 میلیون 3.014 میلیون 7.66 3.11 0.32 1.303 میلیون 451,590 1.69 میلیون 65,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,730 33.00 1.87 1,730 33.00 1.87 11:10 345 4.536 میلیون 7.85 میلیارد 13,244.7 1,763 1,735 1,711 1,780 2 15,000 1,728 1 10,392 1,729 41.771 هزار میلیارد 47.933 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.54 1.34 7 4.464 میلیون - 4.264 میلیون 200,000
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,640 340.00 4.87 6,970 10.00 0.14 10:21 15 69,000 458.16 میلیون 4,949.57 6,980 6,640 6,640 6,640 0 0 0 34 866,210 6,640 32.833 هزار میلیارد 47.042 میلیون 22.693 میلیون 2.202 میلیون 14.209 میلیون 8.484 میلیون 17.574 میلیون 999,454 32.9 3.88 1.87 44,000 25,000 69,000 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,636 170.00 4.47 3,772 34.00 0.89 11:05 261 1.9 میلیون 6.97 میلیارد 6,750.29 3,806 3,700 3,620 3,806 2 11,388 3,623 1 10,792 3,633 22.44 هزار میلیارد 44.123 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.69 2.98 1.72 1.836 میلیون 50,000 1.886 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,386 125.00 4.98 2,433 78.00 3.11 11:10 525 9.368 میلیون 22.5 میلیارد 13,774.26 2,511 2,457 2,386 2,508 1 2,112 2,376 2 117,586 2,386 34.108 هزار میلیارد 43.771 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 21.55 1.85 46.71 5.54 میلیون 3.8 میلیون 9.34 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,670 30.00 0.53 5,640 0.00 0.00 10:30 18 243,357 1.36 میلیارد 15,857.79 5,640 5,740 5,510 5,740 1 50,000 5,580 1 10,000 5,640 39.48 هزار میلیارد 43.26 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 8.482 میلیون 2.873 میلیون 1.642 میلیون 24.05 4.66 13.74 4,505 238,852 243,357 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,370 10.00 0.12 8,360 0.00 0.00 11:07 167 6.155 میلیون 51.47 میلیارد 38,420.71 8,360 8,370 8,350 8,500 2 204,658 8,360 1 3,624 8,370 37.118 هزار میلیارد 43.204 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.4 3.58 1.68 407,155 5.748 میلیون 1.933 میلیون 4.222 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 51,500 600.00 1.15 52,100 0.00 0.00 11:06 117 14,883 766.71 میلیون 112.56 52,100 50,750 50,750 52,250 1 105 51,600 1 18,365 51,850 33.833 هزار میلیارد 42.122 میلیون 11.165 میلیون 650,000 8.257 میلیون 2.908 میلیون 12.095 میلیون 5.501 میلیون 6.16 11.65 2.8 6,498 8,188 14,686 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,530 300.00 2.34 12,630 200.00 1.56 11:10 464 1.289 میلیون 16.23 میلیارد 2,758.99 12,830 12,150 12,150 12,900 1 3,534 12,350 2 4,668 12,360 37.77 هزار میلیارد 42.09 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 14.03 7.89 7.55 791,569 494,418 1.16 میلیون 125,921
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 11,090 170.00 1.51 11,220 40.00 0.36 11:09 67 217,746 2.39 میلیارد 3,223.08 11,260 10,870 10,870 11,110 1 15,432 10,970 3 5,496 11,050 21.635 هزار میلیارد 38.359 میلیون 47.581 میلیون 1.93 میلیون 16.724 میلیون 30.858 میلیون 26.096 میلیون 2.656 میلیون 8.15 0.7 0.83 95,718 122,028 217,746 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,979 54.00 1.34 4,029 4.00 0.10 11:09 65 310,243 1.23 میلیارد 4,634.05 4,033 4,020 3,920 4,020 1 500 3,930 1 5,775 3,968 30.814 هزار میلیارد 37.619 میلیون 21.635 میلیون 7.65 میلیون 6.797 میلیون 14.838 میلیون 6.536 میلیون 3.605 میلیون 8.56 2.08 4.72 191,999 118,244 310,243 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,370 2.00 0.15 1,366 2.00 0.15 11:01 141 2.593 میلیون 3.53 میلیارد 18,888.74 1,368 1,317 1,317 1,375 1 8,000 1,367 1 15,000 1,373 6.83 هزار میلیارد 36.798 میلیون 37.443 میلیون 5 میلیون 29.968 میلیون 7.475 میلیون 13.47 میلیون -64,772 -105.45 0.91 0.51 2.309 میلیون 283,500 2.593 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,649 3.00 0.08 3,659 7.00 0.19 11:09 107 1.668 میلیون 6.1 میلیارد 16,455.91 3,652 3,552 3,552 3,678 1 2,935 3,606 1 138,732 3,620 27.179 هزار میلیارد 35.261 میلیون 20.049 میلیون 7.428 میلیون 8.082 میلیون 11.968 میلیون 5.96 میلیون 4.077 میلیون 6.67 2.27 4.56 10,400 1.645 میلیون 1.131 میلیون 524,135
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,890 390.00 2.00 19,540 40.00 0.21 10:22 12 112,670 2.23 میلیارد 485 19,500 19,700 19,500 19,890 1 350 19,650 3 1,562 19,890 26.184 هزار میلیارد 34.814 میلیون 13.924 میلیون 1.34 میلیون 8.63 میلیون 5.293 میلیون 9.45 میلیون 3.537 میلیون 7.4 4.95 2.77 852 111,818 28,670 84,000
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,600 450.00 1.80 24,450 600.00 2.40 11:10 233 594,677 14.55 میلیارد 2,582.65 25,050 25,050 23,950 25,750 2 11,886 24,550 1 9,428 24,600 22.005 هزار میلیارد 32.603 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 5.89 4.08 1.01 537,069 27,036 529,446 34,659
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 748 4.00 0.54 743 1.00 0.13 11:10 1,280 59.294 میلیون 44.02 میلیارد 45,360.04 744 733 733 756 6 853,937 745 6 1,002,900 746 31.624 هزار میلیارد 31.996 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.89 0.69 18.53 59.101 میلیون - 53.601 میلیون 5.5 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,020 320.00 3.84 8,120 220.00 2.64 11:11 665 978,688 7.95 میلیارد 1,310.13 8,340 8,200 7,970 8,310 2 5,969 8,050 1 2,500 8,090 24.36 هزار میلیارد 30.99 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.63 6.71 6.98 973,457 - 973,380 77
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,430 70.00 0.68 10,470 110.00 1.06 11:10 534 4.743 میلیون 49.63 میلیارد 8,996.61 10,360 10,010 10,010 10,770 1 2,750 10,380 2 2,000 10,430 25.689 هزار میلیارد 30.383 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.69 6.07 4.05 4.4 میلیون 342,386 4.743 میلیون -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,890 340.00 4.13 7,940 290.00 3.52 11:09 312 534,794 4.25 میلیارد 1,788.48 8,230 8,020 7,820 8,140 2 1,588 7,890 3 2,107 7,900 16.198 هزار میلیارد 30.332 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 73.87 4.88 0.82 484,794 50,000 534,738 56
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 77,500 350.00 0.45 77,750 100.00 0.13 11:10 199 79,843 6.2 میلیارد 400.38 77,850 76,500 76,500 78,100 2 101 77,650 1 1,870 77,800 25.463 هزار میلیارد 29.096 میلیون 4.438 میلیون 327,500 3.617 میلیون 821,099 5.452 میلیون 2.16 میلیون 11.79 31.01 4.67 79,843 - 79,843 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,684 191.00 4.93 3,762 113.00 2.92 11:08 202 1.529 میلیون 5.7 میلیارد 6,756.51 3,875 3,739 3,682 3,899 2 13,021 3,686 1 2,000 3,755 22.374 هزار میلیارد 27.625 میلیون 13.741 میلیون 6 میلیون 5.251 میلیون 8.49 میلیون 2.772 میلیون 1.319 میلیون 17.09 2.65 8.14 1.527 میلیون - 1.526 میلیون 449
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 28,750 350.00 1.20 29,100 0.00 0.00 11:10 266 269,503 7.83 میلیارد 1,032.39 29,100 28,450 28,450 29,450 1 327 28,850 6 123,916 29,000 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.35 5.8 1.45 199,503 70,000 269,503 -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 10,950 470.00 4.12 10,900 520.00 4.55 11:10 144 1.971 میلیون 21.48 میلیارد 14,131.24 11,420 11,550 10,850 11,550 4 3,745 10,850 1 500 10,960 15.26 هزار میلیارد 26.171 میلیون 12.45 میلیون 700,000 10.911 میلیون 1.539 میلیون 9.607 میلیون 2.67 میلیون 5.71 9.91 1.59 441,591 1.529 میلیون 1.97 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,180 120.00 1.90 6,250 50.00 0.79 11:08 115 757,624 4.64 میلیارد 6,323.76 6,300 6,300 6,030 6,300 4 7,323 6,110 1 2,000 6,140 19.968 هزار میلیارد 26.062 میلیون 14.195 میلیون 3.2 میلیون 6.094 میلیون 8.101 میلیون 13.851 میلیون 2.215 میلیون 9.03 2.48 1.44 757,624 - 757,624 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 43,000 300.00 0.70 42,750 50.00 0.12 11:01 45 48,802 2.09 میلیارد 485.5 42,700 42,100 42,100 43,350 2 4,227 42,550 1 487 42,750 21.375 هزار میلیارد 26.024 میلیون 9.365 میلیون 500,000 4.649 میلیون 4.716 میلیون 11.544 میلیون 2.981 میلیون 7.17 4.53 1.85 25,797 23,005 34,050 14,752
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,960 280.00 4.93 11:08 351 8.935 میلیون 53.22 میلیارد 25,659.89 5,680 5,940 5,790 5,960 46 1,457,479 5,960 1 25,554 6,200 18.47 هزار میلیارد 25.912 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 9.1 3.18 2.01 8.935 میلیون - 7.19 میلیون 1.745 میلیون
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,300 30.00 0.57 5,280 10.00 0.19 11:05 54 1.175 میلیون 6.22 میلیارد 23,688.08 5,270 5,240 5,230 5,310 4 100,854 5,300 6 154,801 5,310 20.529 هزار میلیارد 24.555 میلیون 11.159 میلیون 3.888 میلیون 4.027 میلیون 7.132 میلیون 5.767 میلیون 5.582 میلیون 3.68 2.88 3.56 1.064 میلیون 108,974 1.173 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,554 8.00 0.22 3,542 20.00 0.56 11:09 264 2.561 میلیون 9.01 میلیارد 9,652.94 3,562 3,435 3,435 3,600 2 102,832 3,507 1 2,122 3,530 12.366 هزار میلیارد 22.352 میلیون 16.648 میلیون 3.5 میلیون 9.986 میلیون 6.662 میلیون 7.989 میلیون 1.452 میلیون 8.53 1.86 1.55 2.533 میلیون - 2.533 میلیون -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,161 111.00 2.60 4,231 41.00 0.96 11:10 589 1.038 میلیون 4.28 میلیارد 2,103.84 4,272 4,153 4,051 4,279 2 6,696 4,154 1 11,836 4,171 21.135 هزار میلیارد 22.261 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.7 1.62 2.66 631,382 397,493 1.029 میلیون 112
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,220 840.00 4.92 16,230 830.00 4.87 11:10 160 1.289 میلیون 20.92 میلیارد 8,248.01 17,060 16,390 16,210 16,680 5 36,109 16,210 2 9,790 16,450 17.528 هزار میلیارد 19.253 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 9.78 5.1 2.19 1.05 میلیون 239,654 1.289 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,770 760.00 6.07 11,800 730.00 5.83 11:10 386 1.645 میلیون 19.38 میلیارد 4,267.13 12,530 12,020 11,660 12,450 1 500 11,630 5 89,832 11,660 14.136 هزار میلیارد 18.384 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 25.31 7.48 2.1 1.587 میلیون 52,953 1.64 میلیون -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 1,980 24.00 1.20 2,000 4.00 0.20 11:10 289 1.328 میلیون 2.63 میلیارد 4,860.35 2,004 1,946 1,946 2,003 2 6,634 1,974 7 31,722 1,980 14 هزار میلیارد 18.08 میلیون 15.723 میلیون 4 میلیون 4.08 میلیون 11.642 میلیون 5.335 میلیون 5.256 میلیون 2.66 1.2 2.62 1.146 میلیون 181,272 1.228 میلیون 100,000
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,462 69.00 4.95 1,398 5.00 0.36 10:58 28 723,833 1.06 میلیارد 23,505.13 1,393 1,462 1,462 1,462 367 42,926,693 1,462 0 0 0 6.99 هزار میلیارد 18.061 میلیون 17.037 میلیون 5 میلیون 11.071 میلیون 5.967 میلیون 8.182 میلیون 382,977 18.2 1.17 0.85 723,833 - 323,833 400,000
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 7,040 80.00 1.12 7,020 100.00 1.40 11:07 102 618,062 4.34 میلیارد 5,679.72 7,120 6,830 6,830 7,110 1 49,000 7,040 2 13,840 7,100 15.665 هزار میلیارد 17.236 میلیون 6.37 میلیون 2.232 میلیون 1.571 میلیون 4.799 میلیون 1.083 میلیون 671,623 23.32 3.26 14.47 618,062 - 616,123 1,939
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 7,380 150.00 1.99 7,500 30.00 0.40 11:10 98 426,918 3.15 میلیارد 4,208.51 7,530 7,230 7,230 7,470 1 22,000 7,350 1 173 7,380 11.25 هزار میلیارد 16.803 میلیون 7.735 میلیون 1.5 میلیون 5.553 میلیون 2.182 میلیون 5.985 میلیون 1.222 میلیون 9.22 5.16 1.88 425,918 - 425,918 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 23,150 200.00 0.86 23,150 200.00 0.86 11:10 495 111,595 2.59 میلیارد 196.37 23,350 22,800 22,800 23,450 1 786 23,350 14 20,876 23,400 16.205 هزار میلیارد 16.556 میلیون 1.602 میلیون 700,000 351,311 1.251 میلیون 1.578 میلیون 1.495 میلیون 10.84 12.96 10.27 37,153 74,397 81,529 30,021
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 9,010 250.00 2.70 9,220 40.00 0.43 11:10 130 640,247 5.79 میلیارد 4,984.84 9,260 9,070 8,910 9,210 1 565 9,010 1 15,954 9,100 10.725 هزار میلیارد 16.534 میلیون 10.241 میلیون 1.17 میلیون 5.809 میلیون 4.432 میلیون 11.468 میلیون 1.62 میلیون 6.63 2.44 0.94 605,247 35,000 640,247 -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 8,500 350.00 4.29 8,440 290.00 3.56 11:09 258 1.267 میلیون 10.69 میلیارد 5,068.37 8,150 7,800 7,800 8,550 5 12,038 8,350 2 5,127 8,500 14.432 هزار میلیارد 16.286 میلیون 6.677 میلیون 1.71 میلیون 1.853 میلیون 4.824 میلیون 10.402 میلیون 2.464 میلیون 5.57 2.85 1.32 1.167 میلیون 100,000 1.058 میلیون 209,554
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 42,500 450.00 1.05 42,850 100.00 0.23 11:08 84 218,880 9.37 میلیارد 2,625.06 42,950 42,650 42,350 43,550 1 120 42,500 4 8,783 42,950 12.855 هزار میلیارد 16.068 میلیون 4.341 میلیون 300,000 3.213 میلیون 1.128 میلیون 4.151 میلیون 1.804 میلیون 7.13 11.4 3.1 58,880 160,000 218,880 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,232 67.00 2.03 3,212 87.00 2.64 11:10 509 10.404 میلیون 33.47 میلیارد 19,538.43 3,299 3,233 3,070 3,329 3 23,550 3,231 2 22,488 3,257 12.089 هزار میلیارد 14.88 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 13.95 2.23 5.01 10.261 میلیون 143,552 10.396 میلیون 8,260
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,601 115.00 4.23 2,588 128.00 4.71 11:10 588 7.879 میلیون 20.4 میلیارد 13,582.57 2,716 2,675 2,531 2,700 2 92,000 2,585 1 20,000 2,600 12.934 هزار میلیارد 14.683 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 16.9 2.42 3.34 7.879 میلیون - 7.879 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 5,270 230.00 4.18 5,440 60.00 1.09 11:11 99 659,410 3.46 میلیارد 5,788.46 5,500 5,270 5,230 5,340 2 6,914 5,230 1 50,600 5,250 12.24 هزار میلیارد 14.526 میلیون 5.304 میلیون 1,000,000 2.286 میلیون 3.017 میلیون 4.861 میلیون 254,516 48.44 4.09 2.54 599,103 2,200 601,303 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,802 43.00 1.51 2,833 12.00 0.42 11:06 120 1.59 میلیون 4.45 میلیارد 12,913.18 2,845 2,850 2,773 2,934 1 30,000 2,802 1 1,923 2,830 14.16 هزار میلیارد 14.501 میلیون 11.187 میلیون 5 میلیون 341,294 10.846 میلیون 4.883 میلیون 5.343 میلیون 2.65 1.31 2.9 575,073 1.01 میلیون 1.585 میلیون -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 11,500 360.00 3.04 11,690 170.00 1.43 11:08 235 685,802 7.89 میلیارد 3,036.09 11,860 11,220 11,220 11,680 3 24,376 11,480 1 1,000 11,510 10.503 هزار میلیارد 14.439 میلیون 7.4 میلیون 900,000 3.936 میلیون 3.464 میلیون 6.22 میلیون 795,838 13.21 3.03 1.69 674,200 11,000 599,129 86,071
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 17,550 950.00 5.14 17,780 720.00 3.89 11:10 224 764,699 13.48 میلیارد 3,518.76 18,500 18,040 17,350 18,440 2 571 17,500 3 11,441 17,720 12.179 هزار میلیارد 14.073 میلیون 3.96 میلیون 690,000 1.894 میلیون 2.065 میلیون 4.002 میلیون 940,787 12.99 5.92 3.05 763,545 - 725,041 38,504
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,800 160.00 1.17 13,940 300.00 2.20 11:10 547 405,131 5.65 میلیارد 791.18 13,640 13,640 13,640 14,170 1 4,984 13,800 5 379 13,820 9.758 هزار میلیارد 13.711 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 14.06 6.24 1.65 404,940 175 373,475 31,640
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,420 63.00 2.54 2,430 53.00 2.13 11:09 180 1.886 میلیون 4.58 میلیارد 10,788.84 2,483 2,501 2,401 2,510 2 4,263 2,415 3 165,095 2,420 9.062 هزار میلیارد 13.643 میلیون 9.523 میلیون 3.732 میلیون 4.577 میلیون 4.946 میلیون 5.276 میلیون 649,512 13.96 1.83 1.72 1.347 میلیون 523,558 1.859 میلیون 12,106
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,666 76.00 4.36 1,647 95.00 5.45 11:10 765 15.477 میلیون 25.41 میلیارد 21,040.98 1,742 1,660 1,621 1,740 1 1,452 1,658 1 4,597 1,660 11.325 هزار میلیارد 13.15 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 11.53 1.28 1.92 14.903 میلیون 500,000 15.403 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,830 220.00 3.64 5,880 170.00 2.81 11:10 166 758,231 4.46 میلیارد 4,112.94 6,050 6,000 5,740 6,040 1 49,860 5,800 1 9,053 5,810 7.709 هزار میلیارد 12.335 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 748,667 7,600 756,267 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 8,400 220.00 2.55 8,560 60.00 0.70 11:08 87 456,048 3.81 میلیارد 5,270.79 8,620 8,350 8,260 8,660 1 11,749 8,390 1 1,353 8,410 5.985 هزار میلیارد 12.175 میلیون 7.08 میلیون 700,000 6.19 میلیون 889,390 3.843 میلیون 573,343 10.45 6.74 1.56 456,048 - 456,048 -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,642 99.00 3.61 2,736 5.00 0.18 11:08 24 287,473 761.67 میلیون 17,861.81 2,741 2,700 2,617 2,700 1 518 2,690 2 12,550 2,700 4.925 هزار میلیارد 12.153 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.885 میلیون 3.436 میلیون 277,246 17.8 2.62 1.44 260,973 24,500 285,473 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,270 80.00 1.26 6,410 60.00 0.94 11:10 236 1.902 میلیون 12.14 میلیارد 8,107.87 6,350 6,330 6,260 6,590 2 2,306 6,310 5 29,244 6,400 9.57 هزار میلیارد 11.837 میلیون 4.595 میلیون 1.5 میلیون 2.267 میلیون 2.328 میلیون 4.682 میلیون 1.179 میلیون 8.12 4.12 2.04 847,462 1.054 میلیون 1.902 میلیون -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,727 26.00 1.48 1,748 5.00 0.29 11:10 336 1.375 میلیون 2.37 میلیارد 4,384.14 1,753 1,731 1,711 1,731 1 8,236 1,724 3 970 1,725 8.74 هزار میلیارد 11.762 میلیون 9.056 میلیون 3 میلیون 3.022 میلیون 6.034 میلیون 3.261 میلیون 3.193 میلیون 2.74 1.45 2.68 1.348 میلیون 27,226 1.375 میلیون -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,014 102.00 3.27 3,101 15.00 0.48 11:10 234 2.826 میلیون 8.71 میلیارد 12,113.67 3,116 3,167 3,000 3,167 1 10,000 3,014 1 7,379 3,060 4.646 هزار میلیارد 11.712 میلیون 4.727 میلیون 1.5 میلیون 7.062 میلیون -2,335,116 4.388 میلیون -3,454,196 -1.35 -1.99 1.06 2.804 میلیون 20,026 2.746 میلیون 78,119
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 4,480 108.00 2.47 4,435 63.00 1.44 11:09 180 1.472 میلیون 6.53 میلیارد 7,836.7 4,372 4,272 4,272 4,499 1 11,217 4,441 3 39,299 4,470 8.874 هزار میلیارد 11.423 میلیون 7.132 میلیون 2 میلیون 2.555 میلیون 4.577 میلیون 7.4 میلیون 2.021 میلیون 4.39 1.94 1.2 1.277 میلیون 193,148 1.47 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,000 170.00 1.05 16,370 200.00 1.24 11:10 125 517,732 8.45 میلیارد 4,432.32 16,170 16,080 15,870 16,600 3 10,561 16,010 1 6,331 16,050 9.84 هزار میلیارد 11.418 میلیون 3.508 میلیون 602,947 1.578 میلیون 1.93 میلیون 1.23 میلیون 1.071 میلیون 9.22 5.12 8.03 152,391 365,341 451,522 66,210
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,050 33.00 1.58 2,045 38.00 1.82 11:09 276 5.379 میلیون 11 میلیارد 19,856.71 2,083 2,080 2,031 2,099 2 17,839 2,040 1 16,000 2,048 9.428 هزار میلیارد 11.372 میلیون 9.944 میلیون 4.613 میلیون 1.944 میلیون 8 میلیون 6.254 میلیون 1.428 میلیون 6.61 1.18 1.51 5.179 میلیون 200,000 5.379 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 36,000 850.00 2.31 36,850 0.00 0.00 11:07 122 569,578 20.98 میلیارد 4,771.39 36,850 37,150 35,150 37,150 2 1,190 35,750 1 2,985 35,900 9.213 هزار میلیارد 11.211 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 1.629 میلیون 2.492 میلیون 1.183 میلیون 7.79 5.66 3.7 548,439 21,139 569,578 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 16,080 510.00 3.07 16,070 520.00 3.13 11:11 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,832.76 16,590 16,260 15,820 17,090 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 11.114 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.67 میلیون 2.368 میلیون 647,543 15.51 6.01 4.24 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000