همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 128,514 6,763.00 5.00 135,045 232.00 0.17 10:07 79 24,417 3.138 میلیارد 243.23 135,277 128,515 128,514 129,433 46 260 113,741 1 24,707 128,514 1126.744 هزار میلیارد 1.101 میلیارد 90.608 میلیون 8 میلیون 18.848 میلیون 71.76 میلیون 120.455 میلیون 47.416 میلیون 22.81 15.07 8.98 24,417 - 24,417 -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,335 2,070.00 5.00 41,167 238.00 0.57 10:11 129 321,938 12.663 میلیارد 1,157.94 41,405 39,335 39,335 39,335 3 1,378 39,946 1 2,175 40,000 1035.225 هزار میلیارد 1.087 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.57 32.17 16.2 24,813 297,468 322,281 -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 21,391 1,125.00 5.00 22,479 37.00 0.16 10:11 62 166,642 3.565 میلیارد 3,796 22,516 21,391 21,391 21,391 141 - - 0 2.338 میلیون 21,391 1063.42 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 63.43 میلیون 35.5 میلیون 24.988 میلیون 38.441 میلیون 11.04 میلیون 10.763 میلیون 94.43 26.44 92.06 86,642 80,000 166,642 -
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 33,050 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 10:12 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 1,399.06 - 853,198 33,050 28.198 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 734.016 هزار میلیارد 936.688 میلیون 306.056 میلیون 19.2 میلیون 268.912 میلیون 37.143 میلیون 184.542 میلیون 37.255 میلیون 17.9 17.95 3.61 - - - -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 155,400 5,125.00 3.19 153,195 7,330.00 4.57 10:12 10,600 2.203 میلیون 337.43 میلیارد 131.44 160,525 152,600 152,600 157,210 2 608 155,650 2 298 155,700 736.486 هزار میلیارد 782.104 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.4 14.01 6.63 1.985 میلیون 223,406 2.121 میلیون 87,554
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,760 3,355.00 5.00 66,958 157.00 0.23 10:12 73 67,689 4.316 میلیارد 1,261.57 67,115 63,760 63,760 63,760 622 350 53,446 1 4.856 میلیون 63,760 688.313 هزار میلیارد 767.39 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 44.68 31.8 24.87 53,418 15,000 68,418 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 58,261 2,774.00 5.00 58,239 2,752.00 4.96 1399/07/23 40,505 93.771 میلیون 5.461 هزار میلیارد 2,315.05 55,487 93.771 میلیون 58,261 5.461 هزار میلیارد 0 39,562 58,261 42 - - 372.73 هزار میلیارد 727.544 میلیون 273.446 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 66.484 میلیون 9.481 میلیون - - - 92.263 میلیون 1.508 میلیون 87.234 میلیون 6.537 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 44,560 0.00 0.00 46,900 0.00 0.00 10:10 358 1.598 میلیون 74.2 میلیارد 996.29 - 134,633 44,560 5.999 میلیارد 118 - - 0 1.157 میلیون 46,380 647.22 هزار میلیارد 688.413 میلیون 113.99 میلیون 13.8 میلیون 41.193 میلیون 72.798 میلیون 142.695 میلیون 37.545 میلیون 17.23 8.89 4.53 428,040 1.17 میلیون 564,926 1.033 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 92,850 0.00 0.00 97,730 0.00 0.00 10:12 713 1.986 میلیون 194.03 میلیارد 2,669.88 - 1.683 میلیون 92,850 156.281 میلیارد 163 - - 0 1.757 میلیون 97,720 586.38 هزار میلیارد 624.002 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 17.27 11.24 9.03 593,391 1.392 میلیون 1.666 میلیون 318,933
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 9,502 500.00 5.00 9,971 31.00 0.31 10:12 260 700,703 6.658 میلیارد 1,543.03 10,002 699,703 9,502 6.649 میلیارد 4019 - - 0 36.42 میلیون 9,502 450.54 هزار میلیارد 455.276 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 6.38 4.57 6.19 701,392 - 551,392 150,000
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 12,632 664.00 4.99 12,859 437.00 3.29 10:12 2,797 5.484 میلیون 69.272 میلیارد 398.94 میلیون 13,296 5.483 میلیون 12,632 69.262 میلیارد 9999 - - 0 104.725 میلیون 12,632 398.91 هزار میلیارد 445.135 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.52 6.16 10.5 5.323 میلیون 171,178 5.193 میلیون 301,100
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,150 271.00 5.00 5,384 37.00 0.68 10:12 579 2.861 میلیون 14.734 میلیارد 6,474.88 5,421 2.861 میلیون 5,150 14.734 میلیارد 4205 - - 0 184.335 میلیون 5,150 334.087 هزار میلیارد 441.015 میلیون 166.698 میلیون 61.504 میلیون 107.605 میلیون 59.093 میلیون 117.875 میلیون 6.815 میلیون 48.78 5.63 2.82 2.864 میلیون 1,000 2.465 میلیون 400,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 154,000 2,608.00 1.67 148,977 7,631.00 4.87 10:12 774 1.16 میلیون 172.753 میلیارد 1,414.86 156,608 1.158 میلیون 148,778 172.583 میلیارد 2 1,040 153,500 4 1,621 153,800 375.917 هزار میلیارد 415.039 میلیون 58.533 میلیون 2.4 میلیون 39.179 میلیون 19.353 میلیون 75.612 میلیون 22.916 میلیون 15.99 18.93 4.85 1.138 میلیون 25,000 975,960 187,132
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,407 600.00 5.00 11,505 502.00 4.18 10:12 761 7.673 میلیون 87.529 میلیارد 12,418.62 12,007 7.673 میلیون 11,407 87.529 میلیارد 222 - - 0 4.489 میلیون 11,407 327.525 هزار میلیارد 339.892 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.65 4.76 3.79 6.333 میلیون 1.34 میلیون 6.213 میلیون 1.46 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 67,265 3,540.00 5.00 68,042 2,763.00 3.90 10:12 137 874,088 58.796 میلیارد 11,282.09 70,805 874,088 67,265 58.796 میلیارد 1197 97 63,622 1 5.436 میلیون 67,265 198.254 هزار میلیارد 199.719 میلیون 6.113 میلیون 1.4 میلیون 1.465 میلیون 4.648 میلیون 3.326 میلیون 2.875 میلیون 66.98 41.42 57.89 72,588 801,500 805,236 68,852
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,619 716.00 4.99 14,240 95.00 0.66 10:11 113 640,161 8.718 میلیارد 7,705.71 14,335 13,619 13,619 13,619 501 - - 0 10.437 میلیون 13,619 172.02 هزار میلیارد 186.457 میلیون 31.374 میلیون 9 میلیون 14.437 میلیون 16.937 میلیون 37.581 میلیون 9.188 میلیون 18.68 10.14 4.56 240,161 1.4 میلیون 1.34 میلیون 300,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 15,845 827.00 4.96 15,848 824.00 4.94 10:12 1,650 15.986 میلیون 253.347 میلیارد 5,712.43 16,672 15.983 میلیون 15,839 253.294 میلیارد 1 62,650 15,850 1 1,000 15,854 166.72 هزار میلیارد 173.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 9.07 4.38 8.91 2.88 میلیون 13.125 میلیون 14.881 میلیون 1.125 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 38,840 2,044.00 5.00 39,048 1,836.00 4.49 10:12 789 3.554 میلیون 138.787 میلیارد 4,089.15 40,884 39,990 38,840 40,000 3 6,629 38,840 5 2,440 39,290 163.86 هزار میلیارد 172.129 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 120.57 29.48 96.3 2.994 میلیون 606,490 3.431 میلیون 170,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 105,583 5,557.00 5.00 111,087 53.00 0.05 10:06 15 4,392 463.721 میلیون 513.83 111,140 105,583 105,583 105,583 260 - - 0 993,127 105,583 127.091 هزار میلیارد 156.125 میلیون 35.401 میلیون 1.143 میلیون 29.045 میلیون 6.356 میلیون 97.686 میلیون 1.974 میلیون 64.34 19.99 1.3 4,392 - 4,392 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 105,039 5,528.00 5.00 110,558 9.00 0.01 10:01 7 731 76.784 میلیون 96.67 110,567 105,039 105,039 105,039 174 - - 0 622,226 105,039 113.613 هزار میلیارد 134.942 میلیون 31.759 میلیون 1.028 میلیون 21.329 میلیون 10.431 میلیون 118.365 میلیون 2.665 میلیون 42.63 10.89 0.96 731 - 731 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام فرابورس 39,440 0.00 0.00 41,520 0.00 0.00 10:12 425 1.401 میلیون 58.16 میلیارد 3,498.49 - 1.245 میلیون 39,440 49.123 میلیارد 110 - - 0 437,932 41,480 121.92 هزار میلیارد 129.06 میلیون 18.491 میلیون 2.936 میلیون 7.169 میلیون 11.322 میلیون 9.255 میلیون 10.462 میلیون 11.44 10.57 12.93 400,756 1,000,000 1.401 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,898 1,152.00 5.00 23,024 26.00 0.11 10:09 32 46,452 1.017 میلیارد 1,951.13 23,050 21,898 21,898 21,898 496 - - 0 13.475 میلیون 21,898 57.665 هزار میلیارد 118.707 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.85 6 4.68 46,452 - 46,452 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,599 1,295.00 4.74 27,943 639.00 2.34 10:12 25,490 10.783 میلیون 301.309 میلیارد 151.48 27,304 26,000 26,000 28,669 5 350 28,400 1 1,615 28,489 117.553 هزار میلیارد 118.472 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 74.07 20.93 30.14 10.409 میلیون 403,935 9.187 میلیون 1.626 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,473 1,182.00 5.00 23,047 608.00 2.57 10:12 39 1.039 میلیون 23.351 میلیارد 33,818.33 23,655 22,473 22,473 22,473 1345 500 22,291 1 52.741 میلیون 22,473 106.457 هزار میلیارد 107.64 میلیون 10.619 میلیون 3 میلیون 1.471 میلیون 9.148 میلیون 2.406 میلیون 2.043 میلیون 51.59 11.52 43.79 39,077 1,000,000 873,219 165,858
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 15,254 802.00 5.00 16,040 16.00 0.10 10:12 10 59,469 907.14 میلیون 17,428.33 16,056 15,254 15,254 15,254 666 - - 0 13.129 میلیون 15,254 96.342 هزار میلیارد 104.309 میلیون 12.223 میلیون 3 میلیون 7.973 میلیون 4.25 میلیون 1.477 میلیون 676,270 142.34 22.65 65.19 9,469 50,000 59,469 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 62,622 2,982.00 5.00 60,044 404.00 0.68 1399/07/7 5,313 9.307 میلیون 558.827 میلیارد 1,751.72 59,640 56,658 56,658 62,622 1 812 61,500 2 186 70,749 38.008 هزار میلیارد 101.761 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 3.222 میلیون -3,550,687 - - - 7.304 میلیون 2.003 میلیون 8.396 میلیون 910,868
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,915 206.00 5.00 4,037 84.00 2.04 10:12 358 4.479 میلیون 17.534 میلیارد 11,168.63 4,121 3,915 3,915 3,915 1124 1,300 3,878 1 19.433 میلیون 3,915 99.503 هزار میلیارد 100.26 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 129.7 3.57 30.49 1.977 میلیون 2.506 میلیون 4.483 میلیون -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 77,800 3,511.00 4.32 81,290 21.00 0.03 1399/07/23 1 4,000 311.2 میلیون 1,762.28 81,311 77,800 77,800 77,800 1 2,147 78,920 5 500 79,400 90.28 هزار میلیارد 90.54 میلیون 1.874 میلیون 600,300 283,651 1.59 میلیون 136,978 103,534 - - - - - - -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 55,817 2,937.00 5.00 58,545 209.00 0.36 10:06 60 62,035 3.463 میلیارد 526.5 58,754 55,817 55,817 55,817 210 - - 0 13.91 میلیون 55,817 77.463 هزار میلیارد 84.879 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 39.85 23.19 16.03 37,035 25,000 62,035 -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 22,042 1,160.00 5.00 23,165 37.00 0.16 10:11 22 65,676 1.448 میلیارد 10,397.6 23,202 22,042 22,042 22,042 734 - - 0 33.82 میلیون 22,042 74.288 هزار میلیارد 77.426 میلیون 9.309 میلیون 3.2 میلیون 3.244 میلیون 6.066 میلیون 6.371 میلیون 2.753 میلیون 26.93 12.23 11.64 65,676 - 65,676 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 37,990 1,339.00 3.40 39,731 402.00 1.02 10:12 2,794 11.931 میلیون 474.053 میلیارد 10,028.58 39,329 41,000 37,463 41,200 1 785 37,750 1 58,513 37,990 61.502 هزار میلیارد 75.183 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 16.65 10.62 8.33 9.158 میلیون 2.775 میلیون 11.464 میلیون 470,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 28,065 1,477.00 5.00 29,249 293.00 0.99 10:09 20 325,080 9.123 میلیارد 781.5 29,542 28,065 28,065 28,065 200 - - 0 2.811 میلیون 28,065 59.084 هزار میلیارد 73.278 میلیون 17.086 میلیون 2 میلیون 14.204 میلیون 2.882 میلیون 30.541 میلیون 2.818 میلیون 20.96 20.5 1.93 15,080 310,000 325,080 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 80,603 4,242.00 5.00 84,738 107.00 0.13 10:11 31 14,502 1.169 میلیارد 435 84,845 80,603 80,603 80,603 15 - - 0 162,775 80,603 61.848 هزار میلیارد 72.141 میلیون 17.972 میلیون 728,000 10.392 میلیون 7.58 میلیون 2.251 میلیون 959,710 64.34 8.15 27.43 16,502 - 16,502 -
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 21,780 314.00 1.46 21,029 437.00 2.04 10:12 20,045 11.157 میلیون 234.629 میلیارد 286.04 21,466 20,393 20,393 22,180 1 3,152 21,790 2 13,639 21,799 64.458 هزار میلیارد 71.148 میلیون 7.423 میلیون 10 6.75 میلیون - - - - - - 11.279 میلیون 73,200 11.352 میلیون 308
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 45,565 2,398.00 5.00 47,745 218.00 0.45 10:09 37 88,988 4.055 میلیارد 311.2 47,963 45,565 45,565 45,565 467 150 39,766 1 2.849 میلیون 45,565 62.355 هزار میلیارد 67.26 میلیون 7.461 میلیون 1.3 میلیون 4.909 میلیون 2.552 میلیون 11.131 میلیون 2.796 میلیون 22.3 24.43 5.6 88,988 - 88,988 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,202 1,221.00 5.00 24,417 6.00 0.02 10:04 13 10,038 232.902 میلیون 944 24,423 23,202 23,202 23,202 179 462 21,546 1 4.73 میلیون 23,202 58.615 هزار میلیارد 66.479 میلیون 12.758 میلیون 2.4 میلیون 7.871 میلیون 4.888 میلیون 33.032 میلیون 1.312 میلیون 44.66 11.99 1.77 10,038 - 10,038 -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 26,816 1,411.00 5.00 28,226 1.00 0.00 09:47 6 1,543 41.377 میلیون 200 28,227 26,816 26,816 26,816 1244 - - 0 12.469 میلیون 26,816 62.993 هزار میلیارد 63.143 میلیون 3.995 میلیون 2.232 میلیون 154,105 3.841 میلیون 1.653 میلیون 1.422 میلیون 44.3 16.4 38.1 1,543 - 1,543 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,193 1,062.00 5.00 21,241 14.00 0.07 09:50 9 30,820 622.348 میلیون 6,455 21,255 20,193 20,193 20,193 86 - - 0 1.213 میلیون 20,193 37.307 هزار میلیارد 63.101 میلیون 32.198 میلیون 1.751 میلیون 25.894 میلیون 6.304 میلیون 10.822 میلیون 3.974 میلیون 9.36 5.9 3.44 5,820 25,000 30,820 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,932 312.00 5.00 6,243 1.00 0.02 09:57 11 26,683 158.284 میلیون 1,226.33 6,244 5,932 5,932 5,932 60 - - 0 518,007 5,932 26.213 هزار میلیارد 61.36 میلیون 37.809 میلیون 1.5 میلیون 35.168 میلیون 2.641 میلیون 19.819 میلیون 586,456 44.66 9.92 1.32 26,683 - 26,683 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 32,773 1,724.00 5.00 34,227 270.00 0.78 10:12 21 219,283 7.187 میلیارد 13,937 34,497 219,283 32,773 7.187 میلیارد 91 175 29,053 1 826,766 32,773 32.796 هزار میلیارد 58.276 میلیون 27.801 میلیون 950,000 25.748 میلیون 2.054 میلیون 30.894 میلیون 938,258 34.67 15.84 1.05 19,283 200,000 219,283 -