همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سامان

بانک سامان

سهام Fara Bourse 1,657 30.00 1.78 1,659 28.00 1.66 1403/03/01 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 16,779.36 1,687 1,662 1,655 1,679 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 2.761 میلیارد 48.27 میلیون 2.606 میلیارد 155.188 میلیون 290.593 میلیون 46.729 میلیون 2.84 0.86 0.46 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام Fara Bourse 15,650 230.00 1.45 15,880 0.00 0.00 1403/03/01 141 252,161 4.54 میلیارد 240.73 15,880 15,570 15,570 15,880 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.519 میلیارد 497.219 میلیون 25 میلیون 328.309 میلیون 168.911 میلیون 458.238 میلیون 139.518 میلیون 8.54 7.05 2.6 16,192 235,969 35,632 216,529
مارون

پتروشیمی مارون

سهام Fara Bourse 145,450 2,950.00 1.99 147,750 650.00 0.44 1403/03/01 18 4,177 659.13 میلیون 1,512.96 148,400 145,450 145,450 146,400 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 434.807 میلیون 8 میلیون 305.952 میلیون 128.855 میلیون 316.991 میلیون 86.392 میلیون 13.68 9.17 3.73 389 3,788 4,177 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام Fara Bourse 75,400 1,400.00 1.82 75,750 1,050.00 1.37 1403/03/01 313 159,506 14.08 میلیارد 340.38 76,800 76,000 75,300 76,800 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.132 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.4 7.58 3.07 110,504 49,002 85,460 74,046
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام Fara Bourse 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
دی

بانک دی

سهام Fara Bourse 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام Fara Bourse 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام Fara Bourse 15,550 310.00 1.95 15,550 310.00 1.95 1403/03/01 255 709,544 11.79 میلیارد 22,686.3 15,860 15,550 15,550 15,550 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 490.709 میلیون 196.265 میلیون 23.958 میلیون 118.167 میلیون 78.098 میلیون 283.686 میلیون 48.779 میلیون 7.64 4.77 1.31 152,213 554,532 590,134 116,611
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام Fara Bourse 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام Fara Bourse 123,350 2,500.00 1.99 123,350 2,500.00 1.99 1403/03/01 234 105,282 13.16 میلیارد 543.38 125,850 123,350 123,350 123,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 450.932 میلیون 175.494 میلیون 2.4 میلیون 154.892 میلیون 20.603 میلیون 258.735 میلیون 12.117 میلیون 24.43 14.37 1.14 10,458 94,783 88,339 16,902
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام Fara Bourse 2,119 16.00 0.76 2,113 10.00 0.48 1403/03/01 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,356.49 2,103 2,062 2,062 2,145 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 429.304 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.05 1.33 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام Fara Bourse 23,750 450.00 1.86 23,900 300.00 1.24 1403/03/01 280 774,616 20.17 میلیارد 4,496.12 24,200 23,750 23,750 24,100 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 367.491 میلیون 163.304 میلیون 12 میلیون 80.691 میلیون 82.613 میلیون 182.455 میلیون 55.29 میلیون 5.19 3.47 1.57 333,908 440,708 738,572 36,044
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام Fara Bourse 9,200 30.00 0.33 9,210 20.00 0.22 1403/03/01 42 236,522 1.89 میلیارد 12,450.12 9,230 9,060 9,050 9,350 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 365.97 میلیون 118.955 میلیون 35 میلیون 43.62 میلیون 75.335 میلیون 96.761 میلیون 44.024 میلیون 7.32 4.28 3.33 215,101 21,421 236,522 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام Fara Bourse 3,540 9.00 0.25 3,518 13.00 0.37 1403/03/01 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 7,252.75 3,531 3,461 3,461 3,600 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 347.505 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 6.38 2.15 6.29 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
آریان

سر. پارس آریان

سهام Fara Bourse 3,486 71.00 2.00 3,493 64.00 1.80 1403/03/01 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 18,598.31 3,557 3,598 3,486 3,598 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 255.587 میلیون 158.451 میلیون 59 میلیون 49.5 میلیون 108.951 میلیون 54.077 میلیون 43.831 میلیون 4.7 1.89 3.81 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام Fara Bourse 939 122.00 11.50 1,061 0.00 0.00 1403/03/01 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 939 939 954 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام Fara Bourse 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام Fara Bourse 2,294 42.00 1.87 2,267 15.00 0.67 1403/03/01 48 731,201 1.61 میلیارد 15,392.96 2,252 2,295 2,230 2,295 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 209.461 میلیون 83.611 میلیون 62 میلیون 14.499 میلیون 69.112 میلیون 7.248 میلیون 6.677 میلیون 29.2 2.82 26.9 709,993 16,208 595,359 130,842
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام Fara Bourse 3,600 17.00 0.47 3,567 16.00 0.45 1403/03/01 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 6,620.86 3,583 3,513 3,513 3,600 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 194.361 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.16 1.88 1.16 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام Fara Bourse 3,229 40.00 1.25 3,184 5.00 0.16 1403/03/01 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 12,747.04 3,189 3,228 3,150 3,230 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 193.54 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 3.63 1.87 0.88 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام Fara Bourse 77,850 1,050.00 1.33 78,650 250.00 0.32 1403/03/01 36 14,708 1.09 میلیارد 1,109.24 78,900 77,350 77,350 78,100 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 192.223 میلیون 59.068 میلیون 2 میلیون 34.923 میلیون 24.145 میلیون 136.907 میلیون 27.587 میلیون 5.7 6.51 1.15 8,636 6,072 14,708 -
ودی

بیمه دی

سهام Fara Bourse 6,200 90.00 1.47 6,050 60.00 0.98 1403/03/01 55 170,315 976.11 میلیون 9,291.72 6,110 5,990 5,990 6,220 2 8,000 5,710 1 10,000 5,730 54.435 هزار میلیارد 191.461 میلیون 152.584 میلیون 5.95 میلیون 133.986 میلیون 18.598 میلیون 61.875 میلیون 8.51 میلیون 6.75 3.09 0.93 156,900 13,415 170,315 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام Fara Bourse 1,411 13.00 0.93 1,399 1.00 0.07 1403/02/25 38 375,618 443.56 میلیون 36,778.42 1,398 1,382 1,360 1,413 2 15,922 1,184 1 70,000 1,192 18.956 هزار میلیارد 179.734 میلیون 141.387 میلیون 16.05 میلیون 157.28 میلیون -15,892,999 4.402 میلیون -8,778,138 -2.56 -1.41 5.1 364,384 11,234 375,618 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام Fara Bourse 16,750 570.00 3.29 16,830 490.00 2.83 1403/02/30 156 318,303 5.52 میلیارد 1,743.19 17,320 17,180 16,720 16,810 7 27,252 17,320 4 59,780 17,350 138.8 هزار میلیارد 178.489 میلیون 98.938 میلیون 8 میلیون 40.969 میلیون 57.969 میلیون 504.338 میلیون 30.344 میلیون 4.53 2.37 0.27 225,463 42,840 184,903 83,400
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام Fara Bourse 19,040 160.00 0.83 18,890 310.00 1.61 1403/03/01 78 103,649 2.37 میلیارد 2,204.71 19,200 19,050 18,820 19,310 1 5,000 22,500 2 27,660 22,700 41.04 هزار میلیارد 173.462 میلیون 147.356 میلیون 1.8 میلیون 139.46 میلیون 7.896 میلیون 193.714 میلیون 5.056 میلیون 6.72 4.31 0.18 103,649 - 77,356 26,293
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام Fara Bourse 50,000 950.00 1.94 49,850 800.00 1.63 1403/03/01 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,418.55 49,050 50,000 49,450 50,000 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 168.112 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.28 18.32 30.91 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
پخش

پخش البرز

سهام Fara Bourse 5,760 60.00 1.03 5,780 40.00 0.69 1403/03/01 145 682,588 9.8 میلیارد 7,784.68 5,820 5,760 5,720 5,890 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 156.254 میلیون 129.531 میلیون 6.8 میلیون 116.95 میلیون 12.581 میلیون 206.723 میلیون 5.307 میلیون 7.41 3.12 0.19 185,137 497,451 520,398 162,190
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام Fara Bourse 1,753 13.00 0.75 1,740 0.00 0.00 1403/03/01 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 12,150.87 1,740 1,740 1,716 1,756 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 152.368 میلیون 108.642 میلیون 76.176 میلیون 19.821 میلیون 88.821 میلیون 3.598 میلیون 3.105 میلیون 42.68 1.49 36.85 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
بساما

بیمه سامان

سهام Fara Bourse 11,390 10.00 0.09 11,190 210.00 1.84 1403/03/01 105 445,068 5.35 میلیارد 20,136.41 11,400 11,180 11,180 11,530 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 142.041 میلیون 99.61 میلیون 5 میلیون 86.091 میلیون 13.519 میلیون 36.951 میلیون 3.267 میلیون 17.13 4.14 1.51 129,726 310,060 381,786 58,000
هجرت

پخش هجرت

سهام Fara Bourse 19,850 250.00 1.28 19,800 200.00 1.02 1403/03/01 36 61,544 1.62 میلیارد 3,797.81 19,600 19,950 19,400 19,950 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 141.93 میلیون 119.757 میلیون 1.6 میلیون 110.25 میلیون 9.507 میلیون 164.927 میلیون 7.063 میلیون 4.49 3.33 0.19 61,544 - 33,507 28,037
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام Fara Bourse 25,850 250.00 0.98 25,750 150.00 0.59 1403/03/01 81 66,961 2.02 میلیارد 1,453.89 25,600 25,700 25,450 26,050 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 140.567 میلیون 91.15 میلیون 2.4 میلیون 78.767 میلیون 12.383 میلیون 167.408 میلیون 13.531 میلیون 4.57 4.99 0.37 53,138 1,829 54,967 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام Fara Bourse 2,280 44.00 1.97 2,245 9.00 0.40 1403/03/01 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 20,822.32 2,236 2,193 2,193 2,280 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 131.21 میلیون 120.857 میلیون 5.81 میلیون 114.373 میلیون 6.484 میلیون 48.109 میلیون 746,958 22.54 2.6 0.35 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام Fara Bourse 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام Fara Bourse 8,200 160.00 1.91 8,210 150.00 1.79 1403/03/01 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 9,205.08 8,360 8,520 8,200 8,520 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 117.817 میلیون 41.996 میلیون 10 میلیون 15.192 میلیون 26.803 میلیون 41.31 میلیون 18.624 میلیون 5.51 3.83 2.48 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام Fara Bourse 5,930 50.00 0.84 5,910 70.00 1.17 1403/02/18 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 14,833.59 5,980 6,000 5,710 6,200 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 117.598 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 27.21 5.06 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
درازی

پخش رازی

سهام Fara Bourse 16,480 260.00 1.60 16,480 260.00 1.60 1403/03/01 42 55,283 1.07 میلیارد 2,765.94 16,220 16,460 16,460 16,480 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 116.844 میلیون 105.051 میلیون 1,000,000 100.364 میلیون 4.687 میلیون 80.332 میلیون 1.688 میلیون 9.76 3.52 0.21 53,320 1,963 55,283 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام Fara Bourse 159,900 700.00 0.44 159,400 1,200.00 0.75 1403/02/26 48 6,539 915.13 میلیون 292.32 160,600 163,200 157,050 163,250 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 112.374 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 6.9 3.11 3.24 6,539 - 6,539 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام Fara Bourse 35,750 700.00 2.00 35,750 700.00 2.00 1403/03/01 42 69,183 2.06 میلیارد 4,567.98 35,050 35,650 35,650 35,750 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 99.995 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.39 4.75 2.46 58,738 9,914 68,652 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام Fara Bourse 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام Fara Bourse 16,610 0.00 0.00 16,600 10.00 0.06 1403/03/01 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 5,163.07 16,610 16,940 16,480 16,940 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 87.236 میلیون 29.008 میلیون 4.5 میلیون 12.536 میلیون 16.472 میلیون 36.449 میلیون 11.403 میلیون 6.55 4.53 2.05 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام Fara Bourse 18,750 300.00 1.57 18,750 300.00 1.57 1403/03/01 309 777,612 18.37 میلیارد 1,577.68 19,050 18,700 18,700 18,950 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 86.68 میلیون 33.726 میلیون 3.5 میلیون 21.055 میلیون 12.671 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 8.15 5.18 1.87 777,553 - 777,553 -
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام Fara Bourse 4,361 59.00 1.33 4,338 82.00 1.86 1403/03/01 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 19,497.13 4,420 4,332 4,332 4,409 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 83.834 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 6.05 1.52 0.58 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام Fara Bourse 116,500 5,850.00 4.78 115,650 6,700.00 5.48 1403/03/01 194 48,975 4.02 میلیارد 337.17 122,350 112,000 112,000 116,500 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 81.237 میلیون 7.873 میلیون 700,000 282,345 7.591 میلیون 6.259 میلیون 6.698 میلیون 12.09 10.66 12.93 17,079 31,675 48,754 -
قاسم

قاسم ایران

سهام Fara Bourse 3,747 197.00 4.99 3,749 195.00 4.94 1403/02/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 17,366.62 3,944 3,900 3,747 3,900 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 80.385 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 5.81 1.99 0.19 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
فرابورس

فرابورس ایران

سهام Fara Bourse 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام Fara Bourse 4,524 11.00 0.24 4,446 89.00 1.96 1403/03/01 12 274,440 1.14 میلیارد 36,670.4 4,535 4,457 4,445 4,524 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 70.599 میلیون 25.843 میلیون 14 میلیون 8.355 میلیون 17.488 میلیون 14.592 میلیون 6.877 میلیون 9.06 3.56 4.27 272,084 2,356 122,356 152,084
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام Fara Bourse 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام Fara Bourse 6,360 120.00 1.85 6,360 120.00 1.85 1403/03/01 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 5,942.34 6,480 6,360 6,360 6,470 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 64.962 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.42 4.35 3.41 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام Fara Bourse 14,300 10.00 0.07 14,280 10.00 0.07 1403/03/01 68 131,086 2.6 میلیارد 5,502.08 14,290 14,150 14,150 14,520 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 64.834 میلیون 23.758 میلیون 1.08 میلیون 13.426 میلیون 10.332 میلیون 21.281 میلیون 13.299 میلیون 3.87 4.99 2.42 70,318 60,768 24,766 106,320
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام Fara Bourse 13,060 120.00 0.93 13,110 170.00 1.31 1403/03/01 204 76,930 1.1 میلیارد 357.47 12,940 12,720 12,720 13,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 62.991 میلیون 15.357 میلیون 4.3 میلیون 6.618 میلیون 8.739 میلیون 10.654 میلیون 6.399 میلیون 8.81 6.45 5.29 76,880 - 76,880 -
نوین

بیمه نوین

سهام Fara Bourse 1,661 32.00 1.96 1,658 29.00 1.78 1403/03/01 43 937,510 1.66 میلیارد 27,906.01 1,629 1,606 1,606 1,661 1 5,791 1,754 1 3,000 1,788 8.835 هزار میلیارد 62.588 میلیون 61.616 میلیون 5 میلیون 54.298 میلیون 7.318 میلیون 26.715 میلیون 375,978 22.05 1.13 0.31 741,258 65,000 806,258 -
نیان

نیان الکترونیک

سهام Fara Bourse 37,150 50.00 0.13 37,300 200.00 0.54 1403/03/01 664 46,192 8.78 میلیارد 1,455.1 37,100 36,650 36,600 37,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 62.432 میلیون 12.893 میلیون 266,930 9.192 میلیون 3.701 میلیون 11.436 میلیون 4.264 میلیون 12.49 14.38 4.66 31,364 14,600 37,090 8,874
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام Fara Bourse 8,390 80.00 0.96 8,320 10.00 0.12 1403/03/01 46 907,072 8.02 میلیارد 5,827.5 8,310 8,210 8,210 8,400 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 62.1 میلیون 19.885 میلیون 6.5 میلیون 8.02 میلیون 11.865 میلیون 7.036 میلیون 6.792 میلیون 7.96 4.56 7.69 2,098 904,974 807,072 100,000
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام Fara Bourse 3,850 288.00 6.96 3,866 272.00 6.57 1403/03/01 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 12,708.93 4,138 3,933 3,840 3,940 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 60.712 میلیون 38.024 میلیون 10.54 میلیون 19.964 میلیون 18.059 میلیون 45.132 میلیون 7.047 میلیون 5.78 2.26 0.9 772,533 265,935 1.038 میلیون -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام Fara Bourse 33,600 350.00 1.03 33,700 250.00 0.74 1403/03/01 8 9,268 321.83 میلیون 1,513.44 33,950 34,600 33,600 34,600 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 60.304 میلیون 23.108 میلیون 1.34 میلیون 15.146 میلیون 7.962 میلیون 16.572 میلیون 7.928 میلیون 5.7 5.67 2.72 8,845 423 9,268 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام Fara Bourse 6,100 40.00 0.65 6,080 60.00 0.98 1403/03/01 32 182,392 1.2 میلیارد 11,124.32 6,140 6,020 6,020 6,250 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 59.244 میلیون 32.065 میلیون 7.728 میلیون 12.258 میلیون 19.807 میلیون 8.291 میلیون 4.698 میلیون 10 2.37 5.67 159,058 23,334 181,392 1,000
پارتا

آرتاویل تایر

سهام Fara Bourse 6,930 20.00 0.29 6,820 90.00 1.30 1403/03/01 9 26,466 188.68 میلیون 36,183.55 6,910 6,790 6,780 6,930 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 59.208 میلیون 26.934 میلیون 6.2 میلیون 16.924 میلیون 10.01 میلیون 25.866 میلیون 2.757 میلیون 15.34 4.22 1.63 26,466 - 26,466 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام Fara Bourse 2,095 21.00 1.01 2,081 7.00 0.34 1403/03/01 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 15,705.09 2,074 2,038 2,037 2,115 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 58.866 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 17.37 1.48 5.72 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام Fara Bourse 8,750 40.00 0.46 8,750 40.00 0.46 1403/03/01 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 5,435.34 8,710 8,620 8,620 8,840 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 57.246 میلیون 78.958 میلیون 3.25 میلیون 28.808 میلیون 50.15 میلیون 36.908 میلیون 4.697 میلیون 6.05 0.57 0.77 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام Fara Bourse 3,227 161.00 4.75 3,223 165.00 4.87 1403/02/30 75 463,427 1.78 میلیارد 17,228.64 3,388 3,312 3,219 3,356 2 5,348 3,825 3 27,804 3,880 22.998 هزار میلیارد 56.176 میلیون 34.926 میلیون 6 میلیون 36.838 میلیون -1,912,884 20.354 میلیون -8,281,700 -2.34 -10.11 0.95 463,427 - 463,427 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام Fara Bourse 5,690 110.00 1.90 5,690 110.00 1.90 1403/03/01 72 626,218 4.37 میلیارد 25,439.88 5,800 5,690 5,690 5,890 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 54.345 میلیون 26.466 میلیون 6.5 میلیون 17.36 میلیون 9.106 میلیون 37.463 میلیون 2.542 میلیون 14.55 4.06 0.99 606,218 20,000 626,218 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام Fara Bourse 3,635 72.00 1.94 3,633 74.00 2.00 1403/03/01 35 366,517 1.51 میلیارد 38,007.2 3,707 3,633 3,633 3,636 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 53.935 میلیون 31.821 میلیون 11.5 میلیون 12.155 میلیون 19.666 میلیون 6.667 میلیون 4.882 میلیون 8.56 2.12 6.27 366,517 - 366,517 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام Fara Bourse 3,911 76.00 1.98 3,904 69.00 1.80 1403/03/01 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 25,973.94 3,835 3,803 3,800 3,911 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 52.376 میلیون 36.205 میلیون 7.7 میلیون 22.315 میلیون 13.89 میلیون 37.025 میلیون 5.858 میلیون 5.13 2.16 0.81 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام Fara Bourse 1,650 33.00 1.96 1,651 32.00 1.90 1403/03/01 168 125,161 4.99 میلیارد 22,974.59 1,683 1,650 1,650 1,670 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 47.916 میلیون 37.834 میلیون 1.1 میلیون 15.226 میلیون 22.608 میلیون 21.149 میلیون 2.509 میلیون 13.03 1.45 1.55 125,127 - 125,032 95
توریل

توکا ریل

سهام Fara Bourse 5,370 130.00 2.36 5,370 130.00 2.36 1403/02/19 60 883,584 5.02 میلیارد 11,364.38 5,500 5,500 5,270 5,560 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 47.191 میلیون 23.84 میلیون 7 میلیون 9.601 میلیون 14.24 میلیون 33.11 میلیون 4.654 میلیون 8.08 2.64 1.14 571,234 312,350 883,584 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام Fara Bourse 17,620 200.00 1.12 17,610 210.00 1.18 1403/03/01 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 16,034.12 17,820 17,000 17,000 17,620 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 46.998 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 36.97 9.25 30.84 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام Fara Bourse 13,050 100.00 0.76 12,990 160.00 1.22 1403/03/01 358 690,610 8.96 میلیارد 2,029.58 13,150 12,890 12,890 13,110 1 11,148 12,780 2 5,079 13,010 38.91 هزار میلیارد 46.275 میلیون 12.459 میلیون 3 میلیون 7.305 میلیون 5.155 میلیون 5.402 میلیون 1.643 میلیون 23.72 7.56 7.21 659,650 20,250 679,900 -
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام Fara Bourse 4,218 36.00 0.86 4,237 55.00 1.32 1403/03/01 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,754.69 4,182 4,170 4,155 4,265 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 45.934 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.75 2.92 4.96 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام Fara Bourse 10,550 20.00 0.19 10,660 130.00 1.23 1403/03/01 69 194,176 2.36 میلیارد 10,478.5 10,530 10,700 10,420 10,740 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 45.709 میلیون 29.464 میلیون 1.024 میلیون 23.882 میلیون 5.582 میلیون 37.927 میلیون 2.334 میلیون 9.35 3.91 0.58 144,942 - 144,942 -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام Fara Bourse 19,650 400.00 2.00 20,000 50.00 0.25 1403/03/01 6 3,040 74.66 میلیون 1,027.95 20,050 19,650 19,650 19,800 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 43.093 میلیون 17.382 میلیون 1.7 میلیون 9.093 میلیون 8.289 میلیون 16.076 میلیون 6.023 میلیون 5.64 4.1 2.11 3,040 - 3,040 -
پیزد

لاستیک یزد

سهام Fara Bourse 3,500 29.00 0.82 3,492 37.00 1.05 1403/03/01 104 281,903 1.18 میلیارد 6,423.19 3,529 3,470 3,459 3,576 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 42.722 میلیون 28.06 میلیون 7.895 میلیون 15.153 میلیون 12.908 میلیون 32.22 میلیون 4.86 میلیون 5.67 2.14 0.86 281,903 - 281,903 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام Fara Bourse 18,580 80.00 0.43 18,480 180.00 0.96 1403/03/01 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 7,324.65 18,660 18,580 18,290 18,880 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 41.773 میلیون 8.955 میلیون 2 میلیون 4.813 میلیون 4.142 میلیون 2.159 میلیون 556,979 66.36 8.92 17.12 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
فالوم

آلومتک

سهام Fara Bourse 15,420 300.00 1.98 15,110 10.00 0.07 1403/03/01 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 14,852.42 15,120 14,820 14,820 15,420 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 41.739 میلیون 6.615 میلیون 2.5 میلیون 3.489 میلیون 3.126 میلیون 8.293 میلیون 625,505 60.39 12.09 4.56 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام Fara Bourse 10,460 140.00 1.32 10,560 40.00 0.38 1403/03/01 140 220,963 4.19 میلیارد 8,455.09 10,600 10,520 10,390 10,810 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 38.74 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 9.56 3.69 3.02 191,684 29,205 113,072 107,817
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام Fara Bourse 3,112 2.00 0.06 3,109 1.00 0.03 1403/03/01 18 26,833 91.59 میلیون 3,590.55 3,110 3,051 3,051 3,139 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 38.585 میلیون 20.049 میلیون 6.5 میلیون 7.495 میلیون 12.553 میلیون 8.734 میلیون 8.32 میلیون 3.74 2.48 3.56 24,833 - 24,833 -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام Fara Bourse 950 40.00 4.04 941 49.00 4.95 1403/03/01 90 2.086 میلیون 4.45 میلیارد 46,430.69 990 940 940 958 1 1,120 2,124 1 200,000 2,130 10.655 هزار میلیارد 38.224 میلیون 39.194 میلیون 12 میلیون 26.932 میلیون 12.262 میلیون 20.85 میلیون 185,272 60.95 0.92 0.54 2.081 میلیون - 2.081 میلیون -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام Fara Bourse 17,700 80.00 0.45 17,690 90.00 0.51 1403/03/01 17 233,800 4.76 میلیارد 1,876.08 17,780 17,500 17,500 18,090 1 19,000 20,350 1 6,666 20,700 28.49 هزار میلیارد 36.967 میلیون 18.567 میلیون 1.4 میلیون 12.201 میلیون 6.366 میلیون 16.588 میلیون 4.543 میلیون 5.45 3.89 1.49 68,676 165,124 233,800 -
میهن

بیمه میهن

سهام Fara Bourse 5,250 100.00 1.87 5,250 100.00 1.87 1403/03/01 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 17,753.31 5,350 5,250 5,250 5,380 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 36.17 میلیون 22.026 میلیون 1.5 میلیون 17.321 میلیون 4.705 میلیون 10.94 میلیون -1,290,431 -14.61 4.01 1.72 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام Fara Bourse 12,230 130.00 1.07 11,990 110.00 0.91 1403/03/01 323 657,085 8.53 میلیارد 3,506.05 12,100 11,900 11,860 12,270 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 35.431 میلیون 16.684 میلیون 2 میلیون 11.451 میلیون 5.233 میلیون 18.255 میلیون 3.033 میلیون 7.91 4.58 1.31 368,042 287,908 655,950 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام Fara Bourse 3,345 26.00 0.77 3,350 21.00 0.62 1403/03/01 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 3,385.96 3,371 3,438 3,340 3,438 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 33.55 میلیون 24.112 میلیون 10 میلیون 50,475 24.062 میلیون 6.567 میلیون 6.357 میلیون 5.27 1.39 5.1 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام Fara Bourse 14,180 280.00 1.94 14,190 270.00 1.87 1403/03/01 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,120.79 14,460 14,200 14,180 14,460 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 32.781 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 5.19 3.51 0.91 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام Fara Bourse 4,880 30.00 0.62 4,770 80.00 1.65 1403/03/01 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 19,779.83 4,850 4,760 4,760 4,890 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 32.536 میلیون 13.196 میلیون 6 میلیون 3.916 میلیون 9.28 میلیون 4.593 میلیون 1.448 میلیون 19.77 3.08 6.23 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
غمارگ

مارگارین

سهام Fara Bourse 1,229 276.00 18.34 1,505 0.00 0.00 1403/03/01 8 357,746 528.39 میلیون 9,446.4 1,505 1,229 1,229 1,229 0 0 0 172 19,755,219 1,477 14.32 هزار میلیارد 32.338 میلیون 24.362 میلیون 9.515 میلیون 14.155 میلیون 10.207 میلیون 16.821 میلیون -440,173 -41.31 1.78 1.08 357,746 - 357,746 -
کلر

کلر پارس

سهام Fara Bourse 41,800 650.00 1.53 42,000 450.00 1.06 1403/03/01 146 249,854 11.01 میلیارد 1,782.2 42,450 41,800 41,650 43,250 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.621 میلیون 8.521 میلیون 655,000 4.111 میلیون 4.41 میلیون 10.637 میلیون 3.784 میلیون 7.27 6.24 2.59 77,020 172,834 249,854 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام Fara Bourse 3,408 17.00 0.50 3,417 26.00 0.77 1403/03/01 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 10,279.43 3,391 3,335 3,335 3,458 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 31.589 میلیون 26.437 میلیون 5.332 میلیون 13.37 میلیون 13.067 میلیون 19.04 میلیون 6.635 میلیون 2.75 1.39 0.96 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام Fara Bourse 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
تبرک

تبرک

سهام Fara Bourse 13,140 250.00 1.94 12,890 0.00 0.00 1403/03/01 22 68,272 896.54 میلیون 4,877.8 12,890 12,640 12,640 13,140 2 3,027 13,100 4 18,334 13,470 29.3 هزار میلیارد 30.111 میلیون 6.452 میلیون 2.232 میلیون 1.347 میلیون 5.105 میلیون 1.848 میلیون 1.363 میلیون 21.1 5.63 15.57 68,272 - 68,272 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام Fara Bourse 92,800 1,000.00 1.07 93,600 200.00 0.21 1403/03/01 96 28,474 3.06 میلیارد 649.9 93,800 95,600 92,800 95,600 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 29.763 میلیون 9.936 میلیون 250,000 6.363 میلیون 3.573 میلیون 8.522 میلیون 3.11 میلیون 7.52 6.55 2.75 27,474 - 27,474 -
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام Fara Bourse 12,160 180.00 1.46 12,280 60.00 0.49 1403/03/01 63 458,691 7.58 میلیارد 4,788.63 12,340 12,210 12,160 12,580 4 23,982 16,480 2 14,485 16,490 26.432 هزار میلیارد 29.367 میلیون 12.427 میلیون 1.6 میلیون 9.719 میلیون 2.708 میلیون 6.104 میلیون 415,326 47.31 7.26 3.22 6,404 452,287 266,968 191,723
غدیس

پاکدیس

سهام Fara Bourse 16,140 190.00 1.16 16,190 140.00 0.86 1403/03/01 141 688,160 11.52 میلیارد 2,559.75 16,330 16,030 16,030 16,630 1 306 16,560 2 61,711 16,710 19.578 هزار میلیارد 29.261 میلیون 18.573 میلیون 1.17 میلیون 10.326 میلیون 8.247 میلیون 21.574 میلیون 2.83 میلیون 6.69 2.3 0.88 581,868 94,200 676,068 -
غفارس

پگاه فارس

سهام Fara Bourse 12,030 240.00 1.96 12,030 240.00 1.96 1403/03/01 134 571,587 7.43 میلیارد 21,064.67 12,270 12,030 12,030 12,030 2 1,493 12,870 1 1,686 13,230 15.077 هزار میلیارد 28.88 میلیون 10.925 میلیون 1.704 میلیون 8.377 میلیون 2.548 میلیون 27.58 میلیون 1.408 میلیون 14.57 8.06 0.74 565,995 5,592 571,587 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام Fara Bourse 14,690 280.00 1.94 14,690 280.00 1.94 1403/03/01 80 292,980 4.76 میلیارد 10,495.52 14,410 14,680 14,250 14,690 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 28.873 میلیون 12.716 میلیون 1.5 میلیون 6.838 میلیون 5.878 میلیون 14.909 میلیون 3.785 میلیون 5.82 3.75 1.48 292,980 - 199,152 93,828
غویتا

ویتانا

سهام Fara Bourse 2,308 12.00 0.52 2,292 4.00 0.17 1403/03/01 148 2.194 میلیون 5.62 میلیارد 20,416.32 2,296 2,257 2,251 2,341 3 8,000 2,539 1 2,000 2,540 17.948 هزار میلیارد 28.821 میلیون 22.143 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 9.366 میلیون 13.134 میلیون 1.788 میلیون 8.98 1.71 1.22 2.194 میلیون - 2.194 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام Fara Bourse 3,400 66.00 1.98 3,397 63.00 1.89 1403/03/01 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 30,210.63 3,334 3,270 3,270 3,400 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 25.247 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.8 1.93 1.82 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام Fara Bourse 5,150 0.00 0.00 5,130 20.00 0.39 1403/03/01 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 20,932.1 5,150 5,190 5,110 5,260 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 24.662 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 6.71 2.79 1.47 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام Fara Bourse 4,870 70.00 1.46 4,880 80.00 1.67 1403/03/01 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 13,201.1 4,800 4,890 4,800 4,890 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 24.637 میلیون 15.012 میلیون 5 میلیون 236,570 14.775 میلیون 5.914 میلیون 5.5 میلیون 4.45 1.65 4.13 952,589 61,258 1.014 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام Fara Bourse 19,100 350.00 1.87 19,100 350.00 1.87 1403/03/01 32 46,573 1.09 میلیارد 18,982.87 18,750 18,450 18,400 19,100 1 900 23,350 2 9,929 23,450 16.38 هزار میلیارد 24.605 میلیون 13.383 میلیون 700,000 11.235 میلیون 2.148 میلیون 11.398 میلیون 1.315 میلیون 10.17 6.22 1.17 44,201 2,372 46,573 -
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام Fara Bourse 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام Fara Bourse 18,800 350.00 1.83 18,800 350.00 1.83 1403/03/01 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 7,658.27 19,150 18,800 18,800 19,000 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 24.076 میلیون 6.883 میلیون 1,000,000 5.276 میلیون 1.607 میلیون 4.148 میلیون 592,061 31.75 11.7 4.53 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام Fara Bourse 8,000 30.00 0.37 7,920 110.00 1.37 1403/03/01 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 7,914.17 8,030 7,870 7,870 8,060 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.818 میلیون 10.604 میلیون 1.8 میلیون 9.562 میلیون 1.042 میلیون 5.348 میلیون -1,000,790 -14.24 13.68 2.67 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -