همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,080 17.00 0.05 31,063 0.00 0.00 1399/11/2 1,178 8.09 میلیون 251.42 میلیارد 6,870.79 31,063 30,349 30,330 31,500 1 1,143 31,080 2 45,189 31,085 1404.048 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 53.947 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 132.84 29.32 127.11 2.505 میلیون 5.589 میلیون 2.607 میلیون 5.487 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 151,196 286.00 0.19 150,910 0.00 0.00 1399/11/2 340 723,738 109.22 میلیارد 2,128.64 150,910 147,009 142,700 151,196 8 6,125 151,196 1 79 153,490 1207.28 هزار میلیارد 1.228 میلیارد 122.961 میلیون 8 میلیون 21.203 میلیون 101.758 میلیون 165.753 میلیون 84.763 میلیون 14.24 11.86 7.28 107,554 616,184 143,634 580,104
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 44,716 724.00 1.65 43,992 0.00 0.00 1399/11/2 720 2.5 میلیون 110.19 میلیارد 3,472.8 43,992 42,587 42,587 44,716 112 1,458,082 44,716 1 9,000 48,600 1099.8 هزار میلیارد 1.153 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 41.92 20.66 14.95 1.898 میلیون 602,080 765,939 1.734 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,000 620.00 0.62 99,380 0.00 0.00 1399/11/2 2,348 3.9 میلیون 387.5 میلیارد 1,660.64 99,380 96,363 96,363 100,000 2 2,092 99,999 15 237,155 100,000 1014.272 هزار میلیارد 1.107 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 49.15 36.67 31.73 3.381 میلیون 518,268 3.734 میلیون 165,143
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 83,976 73.00 0.09 83,903 0.00 0.00 1399/11/2 6,131 2.23 میلیون 186.69 میلیارد 362.93 83,903 83,976 81,300 83,976 948 727,952 83,976 1 57 84,000 769.196 هزار میلیارد 800.19 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.31 9.41 5.59 2.224 میلیون 751 1.416 میلیون 809,231
دی

بانک دی

سهام فرابورس 30,818 0.00 0.00 30,818 0.00 0.00 1399/10/22 - - - 2,023.62 30,818 30,818 30,818 30,818 0 0 0 9392 87,191,625 30,818 197.235 هزار میلیارد 571.515 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 374.28 میلیون -66,548,627 79.502 میلیون 26.353 میلیون 7.12 -2.96 2.48 6.919 میلیون 255,230 7.084 میلیون 90,000
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,600 15.00 0.09 16,615 0.00 0.00 1399/11/2 1,960 11.16 میلیون 185.39 میلیارد 5,692.84 16,615 16,148 16,030 16,705 1 1,520 16,600 2 14,118 16,605 166.15 هزار میلیارد 484.433 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 56.96 10.99 3.36 8.477 میلیون 2.681 میلیون 6.684 میلیون 4.474 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 189,896 530.00 0.28 189,366 0.00 0.00 1399/11/2 864 935,521 177.16 میلیارد 1,082.78 189,366 185,000 183,010 189,896 376 723,655 189,896 1 27 189,900 454.478 هزار میلیارد 479.98 میلیون 86.788 میلیون 2.4 میلیون 25.502 میلیون 61.286 میلیون 116.023 میلیون 53.663 میلیون 8.48 7.42 3.92 734,251 201,270 535,521 400,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,612 45.00 0.42 10,657 0.00 0.00 1399/11/2 24,215 61.35 میلیون 653.86 میلیارد 317.58 میلیون 10,657 10,502 10,502 10,920 1 3,000 10,614 2 2,067 10,618 319.71 هزار میلیارد 421.371 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.97 4.99 8.93 60.505 میلیون 849,221 60.809 میلیون 545,569
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,505 237.00 5.00 4,529 213.00 4.49 1399/10/23 - - - 15,347.45 4,742 4,750 4,505 4,760 1 10,000 4,500 1218 62,351,526 4,505 278.55 هزار میلیارد 393.721 میلیون 177.657 میلیون 61.504 میلیون 115.172 میلیون 62.485 میلیون 132.537 میلیون 8.524 میلیون - 4.46 2.1 63.207 میلیون 36.306 میلیون 85.685 میلیون 13.828 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 84,788 202.00 0.24 84,586 0.00 0.00 1399/11/2 1,764 3.91 میلیون 330.32 میلیارد 2,213.82 84,586 84,400 82,450 84,788 108 755,361 84,788 2 259 85,893 365.306 هزار میلیارد 372.678 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 58.03 35.26 48.92 3.885 میلیون 19,762 1.862 میلیون 2.043 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,214 48.00 0.67 7,166 0.00 0.00 1399/11/2 2,691 15.3 میلیون 110 میلیارد 5,687.1 7,166 7,030 6,900 7,214 305 4,574,745 7,214 1 1,050 7,290 322.47 هزار میلیارد 368.039 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.57 3.57 3.5 15.288 میلیون 15,611 9.731 میلیون 5.573 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,927 191.00 1.50 12,736 0.00 0.00 1399/11/2 640 6.53 میلیون 84.29 میلیارد 10,207.47 12,736 12,700 12,500 12,927 125 4,199,070 12,927 1 3,797 13,000 318.4 هزار میلیارد 367.385 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 8.26 4.3 3.32 5.367 میلیون 1.166 میلیون 5.658 میلیون 874,800
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,096 30.00 0.33 9,066 0.00 0.00 1399/11/2 3,843 17.88 میلیون 162.13 میلیارد 4,653.27 9,066 8,897 8,771 9,096 529 4,462,010 9,096 1 1,700 9,100 217.2 هزار میلیارد 251.408 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 14.94 5.57 2.59 17.876 میلیون 6,805 14.416 میلیون 3.467 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 19,969 780.00 3.76 20,749 0.00 0.00 1399/11/2 4,574 23.9 میلیون 495.92 میلیارد 5,225.46 20,749 20,250 19,969 22,000 0 0 0 104 3,513,901 19,969 134.558 هزار میلیارد 181.154 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 9.47 6.43 4.05 21.193 میلیون 2.708 میلیون 22.835 میلیون 1.066 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,538 49.00 0.39 12,489 0.00 0.00 1399/11/2 460 4.52 میلیون 56.56 میلیارد 9,818.07 12,489 12,500 12,177 12,538 118 1,832,913 12,538 1 370 14,596 149.868 هزار میلیارد 171.676 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 8.27 4.7 2.78 2.316 میلیون 2.2 میلیون 1.884 میلیون 2.633 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 50,000 191.00 0.38 50,191 0.00 0.00 1399/11/2 3,631 4.89 میلیون 245.38 میلیارد 1,346.43 50,191 48,369 48,369 50,787 2 116,177 49,940 1 1,000 49,940 138.527 هزار میلیارد 158.89 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 71.47 16.39 18.3 3.902 میلیون 987,156 4.689 میلیون 200,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 37,671 59.00 0.16 37,612 0.00 0.00 1399/11/2 1,688 5 میلیون 188.21 میلیارد 2,964.4 37,612 37,090 36,510 37,671 78 569,040 37,671 1 22,976 38,900 150.448 هزار میلیارد 157.677 میلیون 22.328 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 15.099 میلیون 10.158 میلیون 9.762 میلیون 15.41 9.97 14.81 4.803 میلیون 201,180 2.954 میلیون 2.05 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,951 129.00 1.01 12,822 0.00 0.00 1399/11/2 1,554 9.15 میلیون 117.28 میلیارد 5,885.85 12,822 12,600 12,220 12,951 127 1,433,139 12,951 1 370 13,000 128.22 هزار میلیارد 152.235 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.48 3.09 5.23 6.482 میلیون 2.665 میلیون 5.199 میلیون 3.947 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 25,069 68.00 0.27 25,001 0.00 0.00 1399/11/2 2,670 16.32 میلیون 408.14 میلیارد 6,114.14 25,001 23,880 23,880 25,069 15 210,397 25,069 1 1,000 26,330 62.503 هزار میلیارد 147.244 میلیون 100.661 میلیون 2.5 میلیون 84.742 میلیون 15.919 میلیون 2.772 میلیون 13.87 میلیون 4.51 3.93 22.55 10.868 میلیون 5.457 میلیون 10.482 میلیون 5.843 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 30,144 871.00 2.81 31,015 0.00 0.00 1399/11/2 5,438 25.08 میلیون 777.92 میلیارد 4,612.41 31,015 31,720 30,144 32,189 0 0 0 383 11,522,041 30,144 139.568 هزار میلیارد 140.812 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 1.699 میلیون 5.382 میلیون 25.93 10.27 82.13 21.594 میلیون 3.488 میلیون 23.872 میلیون 1.21 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 2,111 29.00 1.39 2,082 0.00 0.00 1399/11/2 2,510 46.89 میلیون 97.65 میلیارد 18,682.98 2,082 2,043 2,000 2,111 101 4,296,852 2,111 2 4,000 2,196 33.417 هزار میلیارد 135.8 میلیون 113.707 میلیون 633,000 102.383 میلیون 11.324 میلیون 2.55 میلیون -4,528,633 -7.38 2.95 13.11 46.894 میلیون - 45.794 میلیون 1.1 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 99,800 2,225.00 2.28 97,575 0.00 0.00 1399/11/2 694 352,391 34.69 میلیارد 507.77 97,575 100,000 96,010 100,000 2 4,074 99,760 2 1,349 99,800 100.263 هزار میلیارد 134.161 میلیون 45.601 میلیون 1.028 میلیون 33.898 میلیون 11.704 میلیون 120.555 میلیون 2.174 میلیون 46.12 8.57 0.83 347,891 4,500 266,891 85,500
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 83,494 385.00 0.46 83,109 0.00 0.00 1399/11/2 621 779,996 64.82 میلیارد 1,256.03 83,109 81,000 81,000 83,494 53 554,761 83,494 1 1,000 84,834 95.029 هزار میلیارد 129.373 میلیون 44.741 میلیون 1.143 میلیون 34.345 میلیون 10.396 میلیون 102.914 میلیون 3.718 میلیون 25.56 9.14 0.92 778,273 1,723 541,809 238,187
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 40,690 477.00 1.16 41,167 0.00 0.00 1399/11/2 5,276 9.73 میلیون 400.4 میلیارد 1,843.49 41,167 41,000 40,000 42,180 1 613 40,600 2 22,188 40,690 115.268 هزار میلیارد 117.663 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 21.89 15.26 20.59 9.454 میلیون 272,280 9.691 میلیون 35,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 10,900 200.00 1.80 11,100 0.00 0.00 1399/11/2 3,316 13.02 میلیون 144.56 میلیارد 3,927.54 11,100 10,730 10,730 11,419 1 2,000 10,890 1 50 10,900 91.02 هزار میلیارد 107.391 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 15.28 8.14 4.67 12.394 میلیون 630,000 12.845 میلیون 178,583
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 30,267 1,082.00 3.45 31,349 0.00 0.00 1399/11/2 3,657 8.76 میلیون 274.5 میلیارد 2,394.38 31,349 30,600 30,267 32,500 1 5,100 22,143 29 181,706 30,267 100.317 هزار میلیارد 104.883 میلیون 11.616 میلیون 3.2 میلیون 4.566 میلیون 7.05 میلیون 7.754 میلیون 3.144 میلیون 31.91 14.23 12.94 8.643 میلیون 113,590 8.756 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,856 125.00 0.58 21,731 0.00 0.00 1399/11/2 6,931 3.59 میلیون 78.05 میلیارد 518.22 21,731 20,992 20,992 21,856 275 1,149,241 21,856 12 1,999 21,931 93.443 هزار میلیارد 97.693 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.52 17.3 20.52 3.092 میلیون 500,000 2.062 میلیون 1.53 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 52,764 26.00 0.05 52,738 0.00 0.00 1399/11/2 3,404 5.43 میلیون 286.62 میلیارد 1,596.56 52,738 52,764 51,661 52,764 2 3,000 52,764 0 0 0 63.286 هزار میلیارد 96.835 میلیون 36.246 میلیون 600,000 33.55 میلیون 2.696 میلیون 48.886 میلیون 1.396 میلیون 45.34 23.47 1.29 5.102 میلیون 332,825 5.252 میلیون 183,041
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 26,588 876.00 3.41 25,712 0.00 0.00 1399/11/2 162 567,352 15.08 میلیارد 3,502.17 25,712 26,588 26,588 26,588 257 6,313,813 26,588 2 1,053 28,991 77.136 هزار میلیارد 89.301 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 18.08 12.01 9.02 567,352 - 567,352 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 37,116 427.00 1.16 36,689 0.00 0.00 1399/11/2 151 1.06 میلیون 39.18 میلیارد 6,991.19 36,689 37,116 37,116 37,116 272 6,477,257 37,116 1 2,000 37,500 73.378 هزار میلیارد 89.07 میلیون 26.21 میلیون 2 میلیون 15.692 میلیون 10.518 میلیون 42.656 میلیون 791,529 92.7 6.98 1.72 855,669 200,000 163,509 892,160
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 73,990 2,416.00 3.16 76,406 0.00 0.00 1399/11/2 14,676 16.97 میلیون 1.296 هزار میلیارد 1,361.9 76,406 77,002 73,400 80,800 2 3,639 73,770 1 2,000 73,770 84.834 هزار میلیارد 85.12 میلیون 3.114 میلیون 1.11 میلیون 286,772 2.828 میلیون 1.372 میلیون 1.356 میلیون 62.58 30 61.82 16.692 میلیون 273,285 16.938 میلیون 27,640
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,468 66.00 0.31 21,402 0.00 0.00 1399/11/2 3,112 10.84 میلیون 231.9 میلیارد 3,481.91 21,402 21,468 20,510 21,468 35 791,567 21,468 0 0 0 74.907 هزار میلیارد 82.492 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 38.66 22.51 15.55 10.5 میلیون 335,751 7.028 میلیون 3.808 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,206 13.00 0.41 3,193 0.00 0.00 1399/11/2 2,973 41.23 میلیون 131.67 میلیارد 13,868.22 3,193 3,070 3,070 3,206 138 4,152,712 3,206 1 1,540 3,250 77.096 هزار میلیارد 79.453 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 103.6 2.8 23.2 39 میلیون 2.23 میلیون 36.73 میلیون 4.5 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 55,348 0.00 0.00 55,348 0.00 0.00 1399/11/2 268 2.4 میلیون 132.96 میلیارد 8,963.58 55,348 55,348 55,348 55,348 276 2,183,859 55,348 1 1,577 64,000 71.952 هزار میلیارد 76.998 میلیون 13.795 میلیون 1.3 میلیون 5.045 میلیون 8.749 میلیون 13.421 میلیون 4.299 میلیون 16.74 8.23 5.36 1.802 میلیون 600,000 102,239 2.3 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,800 16.00 0.28 5,784 0.00 0.00 1399/11/2 1,932 21.94 میلیون 126.9 میلیارد 11,356.18 5,784 5,639 5,550 5,800 1 52,202 5,726 2 3,237 5,800 24.262 هزار میلیارد 76.581 میلیون 60.263 میلیون 4.195 میلیون 52.318 میلیون 7.945 میلیون 24.49 میلیون 3.251 میلیون 7.46 3.05 0.99 21.549 میلیون 390,750 21.34 میلیون 600,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 25,100 417.00 1.63 25,517 0.00 0.00 1399/11/2 1,693 4.29 میلیون 109.36 میلیارد 2,531.51 25,517 24,878 24,878 26,679 1 2,000 25,090 5 9,566 25,125 44.668 هزار میلیارد 75.775 میلیون 40.789 میلیون 1.751 میلیون 31.108 میلیون 9.681 میلیون 16.364 میلیون 7.312 میلیون 6.11 4.62 2.73 4.05 میلیون 236,100 4.198 میلیون 87,625
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 84,720 1.00 0.00 84,719 0.00 0.00 1399/11/2 1,259 1.29 میلیون 109.6 میلیارد 1,027.52 84,719 84,472 84,472 88,750 3 1,235 84,472 1 4,722 84,720 61.675 هزار میلیارد 72.047 میلیون 19.199 میلیون 728,000 10.371 میلیون 8.828 میلیون 305,549 -33,088 -1863.98 6.99 201.85 527,794 765,852 1.294 میلیون -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 22,177 474.00 2.18 21,703 0.00 0.00 1399/11/2 395 1.54 میلیون 33.78 میلیارد 3,889.45 21,703 21,900 21,000 22,177 40 988,119 22,177 1 1,000 22,300 52.087 هزار میلیارد 66.249 میلیون 20.104 میلیون 2.4 میلیون 14.162 میلیون 5.942 میلیون 40.855 میلیون 1.65 میلیون 31.56 8.77 1.27 1.522 میلیون 14,573 1.101 میلیون 435,427
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 15,746 177.00 1.14 15,569 0.00 0.00 1399/11/2 585 3.08 میلیون 48.09 میلیارد 5,271.53 15,569 15,000 15,000 15,746 68 527,798 15,746 1 316 16,070 62.276 هزار میلیارد 65.101 میلیون 9.139 میلیون 3.25 میلیون 2.825 میلیون 6.314 میلیون 1.664 میلیون 1.796 میلیون 34.67 9.86 37.43 1.071 میلیون 2.013 میلیون 2.884 میلیون 200,000