همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 174,950 4,200.00 2.46 171,150 400.00 0.23 11:46 118 96,678 16.74 میلیارد 745.74 170,750 171,000 170,000 174,950 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1369.2 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.25 13.14 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,900 600.00 1.30 46,300 0.00 0.00 11:46 333 1.09 میلیون 50.7 میلیارد 3,303.37 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,800 850.00 2.43 35,050 100.00 0.29 11:48 479 2.59 میلیون 91.02 میلیارد 5,189.94 34,950 34,950 34,100 36,000 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1074.692 هزار میلیارد 1.212 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.67 23 24.15 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 74,450 3,200.00 4.49 11:49 2,006 1.36 میلیون 101.59 میلیارد 678.42 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1025.863 هزار میلیارد 1.065 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.55 12.79 4.37 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 9,060 50.00 0.55 9,020 10.00 0.11 11:47 326 2.22 میلیون 20.02 میلیارد 6,843.55 9,010 8,770 8,690 9,240 1 3,062 8,990 1 70,361 9,000 90.2 هزار میلیارد 580.767 میلیون 497.593 میلیون 10 میلیون 452.369 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -42.61 6.65 1.33 337,801 422,930 750,731 10,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,190 80.00 0.61 11:48 96 1.09 میلیون 14.95 میلیارد 6,900.34 13,110 13,760 13,760 13,760 129 5,220,421 13,520 1 2,500 13,790 329.75 هزار میلیارد 414.966 میلیون 229.906 میلیون 25 میلیون 86.216 میلیون 122.62 میلیون 194.269 میلیون 72.454 میلیون 4.07 2.68 1.69 2.933 میلیون 200,000 1.75 میلیون 1.383 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,950 7,650.00 4.99 159,100 5,800.00 3.78 11:48 495 495,172 79.69 میلیارد 1,003.93 153,300 160,950 160,000 160,950 25 47,006 153,650 1 35 157,400 381.84 هزار میلیارد 409.392 میلیون 89.596 میلیون 2.4 میلیون 27.552 میلیون 52.575 میلیون 206.016 میلیون 73.235 میلیون 5.21 7.26 1.85 1.211 میلیون 8,423 479,405 740,136
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,020 240.00 4.15 5,940 160.00 2.77 11:49 1,757 12.52 میلیون 75.25 میلیارد 7,249.08 5,780 5,940 5,940 6,060 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 267.3 هزار میلیارد 367.582 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.78 3.89 3.64 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,120 60.00 0.85 7,080 20.00 0.28 11:49 1,580 3.54 میلیون 25.18 میلیارد 2,244.37 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.4 هزار میلیارد 327.992 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.96 6.41 15.72 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,810 460.00 4.92 9,530 180.00 1.93 11:49 1,002 3.98 میلیون 38.89 میلیارد 3,988.44 9,350 9,670 9,600 9,810 41 1,630,180 9,480 1 20,951 9,630 228.317 هزار میلیارد 280.09 میلیون 104.208 میلیون 23.958 میلیون 52.013 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 6.91 5.39 1.6 6.57 میلیون 1.209 میلیون 7.775 میلیون 4,012
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,440 80.00 1.49 5,390 30.00 0.56 11:49 2,589 8.09 میلیون 43.91 میلیارد 3,176.53 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.6 هزار میلیارد 265.907 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.07 3.41 2.29 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,930 560.00 4.93 11,660 290.00 2.55 11:45 223 2.57 میلیون 30.61 میلیارد 11,566.3 11,370 11,860 11,500 11,930 2 30,500 11,580 2 23,841 11,700 139.92 هزار میلیارد 198.647 میلیون 91.17 میلیون 12 میلیون 58.967 میلیون 29.344 میلیون 87.687 میلیون 30.469 میلیون 4.59 4.77 1.6 781,164 100,000 478,395 402,769
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 111,650 5,300.00 4.98 108,050 1,700.00 1.60 11:48 252 146,936 16.33 میلیارد 560.03 106,350 111,300 107,800 111,650 1 83 108,000 1 20,000 109,000 111.027 هزار میلیارد 194.843 میلیون 111.966 میلیون 1.028 میلیون 84.124 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 4.42 4.99 0.51 161,469 76,627 116,096 122,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 120,300 5,700.00 4.97 118,700 4,100.00 3.58 11:46 122 329,229 39.61 میلیارد 1,317.64 114,600 120,300 120,300 120,300 56 1,276,901 114,700 1 61 116,300 135.724 هزار میلیارد 169.947 میلیون 67.372 میلیون 1.143 میلیون 37.081 میلیون 26.003 میلیون 244.926 میلیون 33.085 میلیون 3.96 5.09 0.54 674,335 25,000 537,018 162,317
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,111 172.00 4.37 4,050 111.00 2.82 11:48 611 10.31 میلیون 41.95 میلیارد 17,051.94 3,939 4,050 3,999 4,135 2 110,603 3,999 1 93,800 4,010 121.5 هزار میلیارد 168.989 میلیون 104.58 میلیون 30 میلیون 48.149 میلیون 55.811 میلیون 32.306 میلیون 29.202 میلیون 4.16 2.17 3.76 1.77 میلیون 389,397 1.096 میلیون 1.063 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,400 420.00 2.80 15,140 160.00 1.07 11:49 740 2.33 میلیون 35.54 میلیارد 3,153.8 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 151.5 هزار میلیارد 163.757 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.5 12.29 12.22 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,429 1.00 0.03 3,374 54.00 1.58 11:49 991 12.59 میلیون 42.48 میلیارد 12,763.31 3,428 3,418 3,260 3,499 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.97 هزار میلیارد 126.498 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 8.95 2.55 1.71 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 42,700 2,000.00 4.91 41,850 1,150.00 2.83 11:46 237 472,230 20.12 میلیارد 2,008.58 40,700 42,300 41,850 42,700 2 3,885 41,550 1 464 41,600 83.7 هزار میلیارد 110.678 میلیون 43.049 میلیون 2 میلیون 27.478 میلیون 11.344 میلیون 71.558 میلیون 16.123 میلیون 5.16 7.33 1.16 267,101 9,841 249,252 27,690
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 950 32.00 3.49 927 9.00 0.98 11:49 294 7.23 میلیون 6.78 میلیارد 24,727.52 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.879 هزار میلیارد 103.143 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.35 2.16 4.45 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,460 730.00 4.96 15,080 350.00 2.38 11:49 747 2.43 میلیون 36.71 میلیارد 3,220.59 14,730 14,350 14,350 15,460 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 83.242 هزار میلیارد 102.612 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.8 8.5 8.11 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,580 500.00 4.96 10,580 500.00 4.96 11:47 60 2.15 میلیون 22.75 میلیارد 37,044.41 10,080 10,580 10,580 10,580 53 4,795,699 10,080 0 0 0 52.9 هزار میلیارد 100.275 میلیون 58.418 میلیون 2.055 میلیون 47.375 میلیون 10.827 میلیون 15.581 میلیون 4.112 میلیون 3.71 4.66 3.24 2.073 میلیون - 72,709 2 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 11:47 573 18.74 میلیون 181.08 میلیارد 32,991.88 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,020 560.00 4.49 11:48 1,702 13.23 میلیون 172.26 میلیارد 7,815.04 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.802 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.87 10.32 25.05 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 26,600 1,250.00 4.93 26,600 1,250.00 4.93 11:49 239 1.54 میلیون 40.93 میلیارد 6,552.89 25,350 25,950 25,550 26,600 23 229,497 25,650 1 200 25,750 31.92 هزار میلیارد 86.641 میلیون 60.228 میلیون 1.2 میلیون 54.721 میلیون 3.696 میلیون 74.64 میلیون 3.681 میلیون 8.67 8.64 0.43 772,599 - 762,469 10,130
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,171 22.00 1.91 1,158 9.00 0.78 11:49 397 13.79 میلیون 16.08 میلیارد 35,862.46 1,149 1,160 1,151 1,194 2 105,000 1,157 2 5,150 1,168 76.632 هزار میلیارد 85.139 میلیون 86.999 میلیون 66.176 میلیون 8.573 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 8.73 1.01 8.29 2.912 میلیون 8.8 میلیون 11.71 میلیون 1,420
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,592 160.00 4.66 11:49 454 7.22 میلیون 25.92 میلیارد 16,427.72 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.372 هزار میلیارد 81.636 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.41 1.64 0.96 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 10,800 510.00 4.96 10,570 280.00 2.72 11:26 223 1.46 میلیون 15.71 میلیارد 6,534.2 10,290 10,320 10,320 10,800 1 13,451 10,450 1 20,000 10,530 68.705 هزار میلیارد 79.89 میلیون 21.586 میلیون 6.5 میلیون 11.185 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 9.81 4.87 2.72 1.42 میلیون 315,695 1.221 میلیون 514,204
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 24,800 1,150.00 4.86 24,250 600.00 2.54 11:49 183 620,494 15.26 میلیارد 2,587.48 23,650 23,900 23,700 24,800 4 9,872 23,600 1 18,912 24,000 34.37 هزار میلیارد 75.972 میلیون 47.374 میلیون 1.4 میلیون 42.022 میلیون 3.686 میلیون 60.622 میلیون 2.589 میلیون 13.11 9.22 0.57 92,642 354,691 447,333 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 51,650 0.00 0.00 50,200 1,450.00 2.81 1400/11/6 - - - 1,140.51 51,650 52,850 49,100 53,400 1 100 51,000 1 1,000 51,600 50.2 هزار میلیارد 72.91 میلیون 36.334 میلیون 1,000,000 22.71 میلیون 10.412 میلیون 13.485 میلیون 4.698 میلیون 10.69 4.82 3.72 824,302 100,655 924,957 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,645 24.00 1.48 1,621 0.00 0.00 11:49 232 3.01 میلیون 4.88 میلیارد 13,273.58 1,621 1,560 1,540 1,662 1 4,000 1,580 5 87,910 1,600 6.8 هزار میلیارد 70.57 میلیون 70.958 میلیون 4.195 میلیون 63.775 میلیون 7.112 میلیون 23.887 میلیون 613,410 11.08 0.96 0.29 2.32 میلیون - 2.32 میلیون -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 14,250 670.00 4.93 13,790 210.00 1.55 11:47 137 439,573 6.2 میلیارد 2,889.95 13,580 13,700 13,370 14,250 1 2,183 13,690 1 18,757 13,700 33.096 هزار میلیارد 68.527 میلیون 42.861 میلیون 2.4 میلیون 35.527 میلیون 6.062 میلیون 66.111 میلیون 4.932 میلیون 6.69 5.44 0.5 193,344 161,269 298,735 55,878
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,099 41.00 3.88 1,090 32.00 3.02 11:51 9,395 361.74 میلیون 394.24 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.58 هزار میلیارد 67.955 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,160 120.00 0.75 16,270 230.00 1.43 11:49 1,588 1.99 میلیون 32.31 میلیارد 1,199.06 16,040 15,590 15,590 16,800 1 600 16,100 1 20 16,150 56.945 هزار میلیارد 67.407 میلیون 17.984 میلیون 2 میلیون 10.427 میلیون 7.161 میلیون 16.286 میلیون 8.319 میلیون 6.85 7.96 3.5 1.775 میلیون 801,178 2.394 میلیون 182,114
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 1,300.00 5.00 27,300 1,300.00 5.00 11:35 108 934,063 25.48 میلیارد 8,648.73 26,000 26,000 26,000 27,300 1 22,253 26,200 2 19,393 26,500 27.3 هزار میلیارد 66.888 میلیون 44.333 میلیون 1,000,000 39.588 میلیون 3.181 میلیون 51.938 میلیون 3.134 میلیون 8.72 8.58 0.53 325,418 172,633 258,809 239,242
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,950 310.00 2.45 12,690 50.00 0.40 11:49 1,025 361,114 4.66 میلیارد 360.58 12,640 12,530 12,530 12,990 1 435 12,760 1 56 12,820 54.567 هزار میلیارد 61.213 میلیون 12.655 میلیون 4.3 میلیون 6.646 میلیون 7.822 میلیون 5.71 میلیون 2.895 میلیون 18.86 6.98 9.56 154,496 134,576 288,871 201
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,790 350.00 3.35 10,750 310.00 2.97 11:48 386 12.93 میلیون 139.01 میلیارد 33,858.46 10,440 10,440 10,200 10,800 2 173,519 10,540 2 7,125 10,550 55.9 هزار میلیارد 60.123 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 13.53 5.8 21.01 1.651 میلیون 18.538 میلیون 8.252 میلیون 11.937 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 25,850 350.00 1.37 25,700 200.00 0.78 1400/11/5 - - - 2,711.81 25,500 25,550 25,500 26,600 1 947 25,900 10 13,469 25,900 52.428 هزار میلیارد 56.999 میلیون 8.974 میلیون 2.04 میلیون 4.571 میلیون 3.181 میلیون 2.883 میلیون 859,075 33.73 16.48 18.2 4.086 میلیون 6.59 میلیون 9.439 میلیون 1.238 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 101,550 4,800.00 4.96 101,450 4,700.00 4.86 11:48 363 507,092 51.44 میلیارد 1,403.2 96,750 99,900 97,300 101,550 24 57,111 97,650 1 250 102,300 50.725 هزار میلیارد 54.32 میلیون 12.326 میلیون 500,000 3.595 میلیون 6.747 میلیون 20.686 میلیون 9.105 میلیون 5.57 7.52 2.46 791,088 234,526 825,425 200,189
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,300 100.00 1.92 5,200 0.00 0.00 11:42 89 517,135 2.7 میلیارد 5,810.51 5,200 5,050 5,030 5,300 1 6,500 5,060 1 38,123 5,120 40.186 هزار میلیارد 50.132 میلیون 21.437 میلیون 7.728 میلیون 9.946 میلیون 11.321 میلیون 4.429 میلیون 2.921 میلیون 13.76 3.55 9.07 259,549 290,025 423,253 126,321