همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 84,600 3,500.00 4.32 84,300 3,200.00 3.95 10:49 600 359,765 30.33 میلیارد 601.66 81,100 82,000 81,850 85,100 1 69 81,450 1 200 81,550 27.608 هزار میلیارد 29.656 میلیون 3.392 میلیون 327,500 2.064 میلیون 806,432 3.335 میلیون 928,478 29.72 34.21 8.27 639,397 - 639,283 114
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 29,550 1,200.00 4.23 28,700 350.00 1.23 10:47 116 213,182 6.23 میلیارد 1,837.78 28,350 28,600 28,600 29,700 1 9,935 27,800 3 201,090 29,650 4.879 هزار میلیارد 6.298 میلیون 1.58 میلیون 170,000 1.419 میلیون 161,351 1.14 میلیون -54,866 -88.93 30.24 4.28 445,055 1.382 میلیون 1.827 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 36,000 1,050.00 3.00 35,000 50.00 0.14 10:51 364 2.16 میلیون 75.85 میلیارد 6,325.49 34,950 34,950 34,100 36,000 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1071.63 هزار میلیارد 1.21 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.62 22.96 24.12 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 83,000 2,200.00 2.58 84,900 300.00 0.35 10:39 123 49,992 4.21 میلیارد 406.44 85,200 84,900 80,950 86,900 3 3,241 82,650 1 100 83,150 8.49 هزار میلیارد 10.321 میلیون 2.347 میلیون 100,000 1.831 میلیون 446,038 3.487 میلیون 54,533 155.69 19.03 2.44 70,304 7,650 77,954 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 25,850 350.00 1.37 25,700 200.00 0.78 1400/11/5 - - - 2,711.81 25,500 25,550 25,500 26,600 1 947 25,900 10 13,469 25,900 52.428 هزار میلیارد 56.999 میلیون 8.974 میلیون 2.04 میلیون 4.571 میلیون 3.181 میلیون 2.883 میلیون 859,075 33.73 16.48 18.2 4.086 میلیون 6.59 میلیون 9.439 میلیون 1.238 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 52,550 2,150.00 4.27 51,000 600.00 1.19 10:48 49 78,326 4.12 میلیارد 1,598.49 50,400 52,500 52,250 52,700 2 2,356 50,950 1 100 53,550 8.619 هزار میلیارد 11.687 میلیون 3.772 میلیون 169,000 3.076 میلیون 525,968 7.651 میلیون 363,294 23.7 16.37 1.13 55,838 182,781 135,633 102,986
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 65,900 2,300.00 3.62 63,650 50.00 0.08 10:51 74 38,989 2.49 میلیارد 526.88 63,600 63,000 61,650 65,900 1 604 61,050 1 1,000 62,400 5.347 هزار میلیارد 6.016 میلیون 1.184 میلیون 84,000 668,916 336,077 1.039 میلیون 242,842 22.02 15.91 5.15 36,938 6,000 42,938 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 9,108 13,520.00 59.75 9,131 13,497.00 59.65 1400/07/20 - - - 4,899.65 22,628 21,700 21,497 22,275 1 250 20,500 179 1,851,273 21,497 7.112 هزار میلیارد 8.529 میلیون 1.872 میلیون 330,000 1.416 میلیون 455,718 2.926 میلیون 112,324 - 15.61 2.44 957,322 150,000 1.107 میلیون -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 37,850 1,600.00 4.41 37,700 1,450.00 4.00 10:48 186 748,936 28.23 میلیارد 4,026.54 36,250 37,000 37,000 37,950 1 25,000 36,250 1 850 36,450 7.54 هزار میلیارد 10.757 میلیون 3.821 میلیون 200,000 3.217 میلیون 495,955 8.866 میلیون 277,867 27.14 15.2 0.85 1.033 میلیون 7,540 900,480 140,081
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 28,250 1,100.00 4.05 28,250 1,100.00 4.05 10:51 948 576,865 16.3 میلیارد 627.73 27,150 28,000 27,800 28,500 1 111 27,850 2 12,281 28,000 5.65 هزار میلیارد 6.25 میلیون 1.111 میلیون 200,000 600,327 376,783 3.442 میلیون 617,586 9.15 15 1.64 1.94 میلیون 250 1.88 میلیون 59,541
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 47,700 2,250.00 4.95 47,350 1,900.00 4.18 10:46 300 330,965 15.67 میلیارد 1,104.74 45,450 46,200 45,500 47,700 2 16,276 45,600 2 6,500 46,100 4.735 هزار میلیارد 5.057 میلیون 700,211 100,000 322,072 349,774 1.386 میلیون 244,003 19.41 13.54 3.42 1.745 میلیون 131,000 1.856 میلیون 20,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 173,900 3,150.00 1.84 170,850 100.00 0.06 10:50 54 27,123 4.7 میلیارد 502.28 170,750 171,000 171,000 174,000 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1366.8 هزار میلیارد 1.457 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.23 13.13 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 4,533 63.00 1.41 4,385 85.00 1.90 10:49 888 7.23 میلیون 31.7 میلیارد 8,265.77 4,470 4,247 4,247 4,550 0 0 0 69 2,651,550 4,275 2.956 هزار میلیارد 3.186 میلیون 1.117 میلیون 673,597 232,346 229,927 433,872 157,694 18.73 12.85 6.81 412,959 - 412,959 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,850 2,600.00 3.65 10:51 1,570 1.06 میلیون 79.38 میلیارد 686.59 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1015.55 هزار میلیارد 1.062 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.49 12.68 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,380 400.00 2.67 15,100 120.00 0.80 10:50 516 1.76 میلیون 26.85 میلیارد 3,426 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 151 هزار میلیارد 163.257 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.42 12.26 12.19 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 29,800 1,000.00 3.47 29,250 450.00 1.56 10:49 74 213,651 6.39 میلیارد 2,922.74 28,800 30,000 29,800 30,000 2 480 29,150 1 30,000 29,850 26.325 هزار میلیارد 34.147 میلیون 11.306 میلیون 900,000 8.002 میلیون 2.328 میلیون 11.555 میلیون 2.037 میلیون 12.84 11.23 2.26 1.191 میلیون 74,173 1.024 میلیون 241,486
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,550 350.00 1.65 21,250 50.00 0.24 10:46 170 275,868 5.9 میلیارد 1,621.96 21,200 20,900 20,900 21,750 1 300 21,000 1 201 21,300 3.195 هزار میلیارد 6.87 میلیون 3.957 میلیون 150,000 3.683 میلیون 284,378 1.797 میلیون 63,948 49.85 11.21 1.77 329,648 - 329,648 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 7,310 140.00 1.95 7,190 20.00 0.28 10:50 758 376,877 2.75 میلیارد 511.98 7,170 7,390 7,000 7,390 1 5,763 7,050 1 7 7,070 5.752 هزار میلیارد 7.374 میلیون 2.247 میلیون 300,000 1.622 میلیون 519,356 1.851 میلیون 324,074 17.75 11.08 3.11 429,494 18,439 447,898 35
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,350 50.00 0.11 46,300 0.00 0.00 10:49 228 721,212 33.42 میلیارد 3,129.21 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 32,200 1,500.00 4.89 31,400 700.00 2.28 10:50 338 246,753 7.93 میلیارد 742.33 30,700 32,000 31,800 32,200 59 479,472 30,700 1 164 31,450 21.98 هزار میلیارد 25.09 میلیون 5.661 میلیون 700,000 3.11 میلیون 2.099 میلیون 8.071 میلیون 1.496 میلیون 14.69 10.47 2.72 1.293 میلیون - 1.293 میلیون 63
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,020 560.00 4.49 10:50 1,614 12.95 میلیون 168.55 میلیارد 7,984.9 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.802 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.87 10.32 25.05 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 20,630 980.00 4.99 20,060 410.00 2.09 10:47 185 465,573 9.5 میلیارد 2,516.61 19,650 20,200 19,200 20,630 1 3,081 19,950 2 650 20,000 12.569 هزار میلیارد 13.809 میلیون 2.702 میلیون 625,000 1.334 میلیون 1.223 میلیون 1.754 میلیون 641,754 19.45 10.2 7.11 535,153 7,169 536,302 6,020
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,440 680.00 4.94 14,320 560.00 4.07 10:49 835 1.16 میلیون 16.56 میلیارد 1,405.09 13,760 13,850 13,850 14,440 1 1,904 13,960 2 1,844 13,980 4.816 هزار میلیارد 5.951 میلیون 1.675 میلیون 336,309 1.138 میلیون 474,006 3.426 میلیون 136,801 35.18 10.15 1.4 1.456 میلیون 632,074 2.048 میلیون 40,056
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 46,350 1,200.00 2.66 45,450 300.00 0.66 10:50 812 146,242 6.7 میلیارد 186.74 45,150 45,350 43,200 47,000 3 4,403 45,250 4 6,129 45,400 9.09 هزار میلیارد 10.88 میلیون 2.954 میلیون 200,000 1.79 میلیون 896,246 1.98 میلیون 1.101 میلیون 8.26 10.14 4.59 444,021 86,790 530,796 15
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 14,200 10.00 0.07 14,240 50.00 0.35 10:50 720 2.5 میلیون 35.58 میلیارد 3,507.13 14,190 14,740 13,650 14,740 0 0 0 1 33,261 14,300 8.586 هزار میلیارد 10.12 میلیون 2.466 میلیون 602,947 1.534 میلیون 867,051 566,844 -21,008 -408.7 9.9 15.15 4.02 میلیون 400,000 4.275 میلیون 144,811
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 33,400 1,550.00 4.87 32,300 450.00 1.41 10:50 695 144,634 4.83 میلیارد 214.9 31,850 33,000 32,350 33,400 1 500 32,050 1 1,120 32,300 6.46 هزار میلیارد 7.568 میلیون 2.018 میلیون 200,000 1.108 میلیون 653,680 4.091 میلیون 893,285 7.23 9.89 1.58 221,090 - 191,071 30,019
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 30,550 1,450.00 4.98 30,300 1,200.00 4.12 10:50 216 442,171 13.48 میلیارد 2,047.09 29,100 29,650 29,650 30,550 14 27,476 29,150 1 168 30,400 9.09 هزار میلیارد 10.488 میلیون 2.783 میلیون 200,000 1.413 میلیون 924,933 2.717 میلیون 1.104 میلیون 8.23 9.81 3.34 1.077 میلیون - 940,987 136,163
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 12,680 420.00 3.43 12,470 210.00 1.71 10:50 380 1.5 میلیون 18.66 میلیارد 3,960.78 12,260 12,700 12,260 12,700 1 2,000 12,350 2 23,328 12,410 16.361 هزار میلیارد 22.067 میلیون 7.389 میلیون 961,000 5.719 میلیون 1.67 میلیون 5.429 میلیون 449,112 36.4 9.79 3.01 2.129 میلیون 84,988 2.214 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 14,160 650.00 4.81 13,980 470.00 3.48 10:51 412 1.42 میلیون 20.02 میلیارد 2,966.56 13,510 13,790 13,540 14,180 1 271 13,670 2 9,365 13,690 16.86 هزار میلیارد 22.995 میلیون 8.258 میلیون 1.2 میلیون 6.483 میلیون 1.775 میلیون 8.122 میلیون 495,662 33.31 9.31 2.03 2.442 میلیون 416,484 2.857 میلیون 544
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 18,670 880.00 4.95 17,950 160.00 0.90 10:50 1,003 197,163 3.64 میلیارد 195.89 17,790 18,000 18,000 18,670 1 2,845 17,510 1 16,690 18,280 12.565 هزار میلیارد 12.721 میلیون 1.859 میلیون 700,000 163,073 1.354 میلیون 1.084 میلیون 1.177 میلیون 10.67 9.28 11.58 689,158 363,680 1.023 میلیون 30,093
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 24,650 1,000.00 4.23 23,750 100.00 0.42 10:49 104 168,592 4.06 میلیارد 1,585.92 23,650 23,900 23,700 24,700 4 9,872 23,600 1 18,912 24,000 33.25 هزار میلیارد 75.272 میلیون 47.374 میلیون 1.4 میلیون 42.022 میلیون 3.686 میلیون 60.622 میلیون 2.589 میلیون 12.84 9.02 0.56 92,642 354,691 447,333 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 1,300.00 5.00 27,300 1,300.00 5.00 10:46 100 922,018 25.15 میلیارد 9,309.78 26,000 26,000 26,000 27,300 1 22,253 26,200 2 19,393 26,500 27.3 هزار میلیارد 66.888 میلیون 44.333 میلیون 1,000,000 39.588 میلیون 3.181 میلیون 51.938 میلیون 3.134 میلیون 8.72 8.58 0.53 325,418 172,633 258,809 239,242
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 26,600 1,250.00 4.93 26,400 1,050.00 4.14 10:50 181 528,593 14.02 میلیارد 2,920.4 25,350 25,950 25,550 26,600 23 229,497 25,650 1 200 25,750 31.68 هزار میلیارد 86.401 میلیون 60.228 میلیون 1.2 میلیون 54.721 میلیون 3.696 میلیون 74.64 میلیون 3.681 میلیون 8.61 8.57 0.42 772,599 - 762,469 10,130
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 44,150 1,800.00 4.25 42,550 200.00 0.47 10:48 167 50,496 2.23 میلیارد 252.96 42,350 42,050 42,050 44,450 1 42 43,500 7 591 43,550 27.69 هزار میلیارد 30.668 میلیون 8.12 میلیون 650,000 3.01 میلیون 3.289 میلیون 9.425 میلیون 4.169 میلیون 6.63 8.41 2.93 129,167 127,379 206,435 50,111
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,120 390.00 2.65 14,790 60.00 0.41 10:51 448 1.37 میلیون 20.38 میلیارد 3,131.44 14,730 14,350 14,350 15,200 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 81.641 هزار میلیارد 101.012 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.4 8.34 7.95 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 11,310 530.00 4.92 11,310 530.00 4.92 10:46 161 1.8 میلیون 20.4 میلیارد 11,270.59 10,780 11,310 11,310 11,310 24 2,112,017 10,840 0 0 0 27.777 هزار میلیارد 29.938 میلیون 5.865 میلیون 2.456 میلیون 2.161 میلیون 3.344 میلیون 4.094 میلیون 769,998 37.08 8.31 6.79 9.75 میلیون - 9.75 میلیون -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 23,650 500.00 2.16 23,400 250.00 1.08 10:49 223 380,490 8.96 میلیارد 1,706.23 23,150 23,150 22,600 24,100 0 0 0 28 247,556 23,100 7.02 هزار میلیارد 8.318 میلیون 2.157 میلیون 300,000 1.298 میلیون 858,201 75,612 83,315 84.26 8.18 92.84 1.067 میلیون 51,000 1.111 میلیون 6,496
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 20,400 970.00 4.99 19,770 340.00 1.75 10:47 132 410,003 8.33 میلیارد 2,872.64 19,430 19,020 19,020 20,400 1 524 19,000 1 950 19,730 4.975 هزار میلیارد 7.254 میلیون 3.079 میلیون 200,000 2.314 میلیون 603,668 1.871 میلیون 559,295 8.83 8.18 2.64 201,134 32,000 180,700 52,434
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,140 100.00 0.62 16,240 200.00 1.25 10:51 1,052 1.31 میلیون 21.35 میلیارد 1,074.86 16,040 15,590 15,590 16,800 1 600 16,100 1 20 16,150 56.945 هزار میلیارد 67.267 میلیون 17.984 میلیون 2 میلیون 10.427 میلیون 7.161 میلیون 16.286 میلیون 8.319 میلیون 6.83 7.94 3.49 1.775 میلیون 801,178 2.394 میلیون 182,114
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 40,800 1,600.00 4.08 39,400 200.00 0.51 10:43 69 102,071 4.1 میلیارد 1,479.29 39,200 40,100 38,450 41,150 1 580 38,500 2 504 40,500 19.725 هزار میلیارد 25.519 میلیون 9.216 میلیون 500,000 5.819 میلیون 2.497 میلیون 10.184 میلیون 3.378 میلیون 5.83 7.89 1.93 77,678 208,410 286,088 -