همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 144,014 2,939.00 2.00 146,952 1.00 0.00 1400/01/25 2 165 23.76 میلیون 82.5 146,953 144,017 144,014 144,014 0 0 0 823 2,566,151 144,017 10.287 هزار میلیارد 10.377 میلیون 266,803 70,000 90,676 176,127 228,506 96,381 106.73 58.4 45.02 303 - 303 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 87,933 1,794.00 2.00 89,691 36.00 0.04 1400/01/25 23 11,022 969.2 میلیون 479.22 89,727 88,084 87,933 87,933 0 0 0 125 414,063 88,084 50.227 هزار میلیارد 52.386 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 4.23 میلیون 557,333 90.12 45.38 11.88 47,685 - 47,685 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 102,410 2,089.00 2.00 104,497 2.00 0.00 1400/01/25 5 516 52.84 میلیون 103.2 104,499 102,415 102,410 102,410 0 0 0 390 1,024,309 102,415 10.45 هزار میلیارد 10.655 میلیون 437,153 100,000 205,177 231,976 631,349 73,245 142.67 45.05 16.55 1,295 - 1,295 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 65,431 1,335.00 2.00 66,765 1.00 0.00 1400/01/21 - - - 375 66,766 65,431 65,431 65,431 0 0 0 373 1,812,068 65,431 11.35 هزار میلیارد 12.933 میلیون 1.863 میلیون 170,000 1.583 میلیون 279,587 813,950 106,461 93.25 40.6 13.94 750 - 750 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 56,653 1,156.00 2.00 57,807 2.00 0.00 1400/01/25 2 1,847 104.64 میلیون 923.5 57,809 56,661 56,653 56,653 0 0 0 456 1,226,969 56,661 8.671 هزار میلیارد 12.549 میلیون 4.144 میلیون 150,000 3.878 میلیون 265,666 1.417 میلیون 45,041 192.51 32.64 6.12 6,192 - 6,192 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 90,258 1,842.00 2.00 92,097 3.00 0.00 1400/01/25 4 789 71.21 میلیون 197.25 92,100 90,260 90,258 90,258 0 0 0 151 460,795 90,260 7.736 هزار میلیارد 8.218 میلیون 725,625 84,000 481,603 244,022 763,249 229,961 33.64 31.7 10.14 731 - 731 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 64,425 1,314.00 2.00 65,739 0.00 0.00 1400/01/25 2 200 12.89 میلیون 100 65,739 64,425 64,425 64,425 0 0 0 252 1,405,737 64,427 13.148 هزار میلیارد 14.968 میلیون 2.242 میلیون 200,000 1.82 میلیون 422,721 4.997 میلیون 183,295 71.73 31.1 2.63 960 - 960 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 44,015 898.00 2.00 44,912 1.00 0.00 1400/01/25 4 1,037 45.64 میلیون 259.25 44,913 44,015 44,015 44,015 1 118 42,878 583 5,415,474 44,018 35.93 هزار میلیارد 37.597 میلیون 2.843 میلیون 800,000 1.668 میلیون 1.176 میلیون 2.886 میلیون 226,731 158.47 30.56 12.45 3,479 - 3,479 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 38,238 780.00 2.00 39,018 0.00 0.00 1400/01/25 5 617 23.59 میلیون 123.4 39,018 38,240 38,238 38,238 0 0 0 525 3,333,466 38,240 30.044 هزار میلیارد 31.827 میلیون 2.799 میلیون 150,000 1.783 میلیون 1.016 میلیون 4.388 میلیون 549,420 54.68 29.58 6.85 154 - 154 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 132,949 2,713.00 2.00 135,640 22.00 0.02 1400/01/25 20 3,010 400.18 میلیون 150.5 135,662 132,949 132,949 132,949 0 0 0 825 1,310,652 133,035 44.422 هزار میلیارد 45.917 میلیون 3.019 میلیون 327,500 1.494 میلیون 1.524 میلیون 2.534 میلیون 1.345 میلیون 33.04 29.14 17.53 11,714 - 11,714 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 66,593 1,359.00 2.00 67,944 8.00 0.01 1400/01/25 12 8,409 559.98 میلیون 700.75 67,952 66,593 66,593 66,593 0 0 0 703 7,214,491 66,608 293.433 هزار میلیارد 300.805 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 46.62 28.32 39.29 16,041 - 16,041 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 4,830 98.00 1.99 4,916 12.00 0.24 1399/12/26 - - - 4,774.26 4,928 4,830 4,830 4,830 0 0 0 217 5,430,305 4,831 7.374 هزار میلیارد 11.821 میلیون 4.702 میلیون 1.5 میلیون 4.429 میلیون 272,744 2.761 میلیون -447,593 - 27.1 2.68 128,905 - 128,905 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 151,918 3,100.00 2.00 154,680 338.00 0.22 1400/01/25 58 34,773 5.28 میلیارد 599.53 155,018 152,961 151,918 152,970 0 0 0 1 250 154,700 15.468 هزار میلیارد 16.575 میلیون 1.721 میلیون 100,000 1.107 میلیون 614,180 2.515 میلیون 281,914 54.87 25.18 6.15 118,669 8,936 127,605 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 33,287 679.00 2.00 33,964 2.00 0.01 1400/01/25 12 3,609 120.13 میلیون 300.75 33,966 33,290 33,287 33,287 0 0 0 9999 10,357,082 33,290 10.189 هزار میلیارد 10.437 میلیون 654,811 300,000 248,278 406,533 605,258 36,002 465.26 25.07 16.84 5,484 - 5,484 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 37,523 765.00 2.00 38,275 13.00 0.03 1400/01/25 21 21,658 812.67 میلیون 1,031.33 38,288 37,523 37,523 37,523 1 500 33,817 8442 1,131,685 37,532 11.483 هزار میلیارد 12.297 میلیون 1.31 میلیون 300,000 814,613 495,205 919,272 222,656 51.57 23.19 12.49 14,543 - 14,543 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 51,045 1,041.00 2.00 52,084 2.00 0.00 1400/01/25 8 1,940 99.03 میلیون 242.5 52,086 51,137 51,045 51,045 1 500 49,000 696 1,317,608 51,137 62.501 هزار میلیارد 96.051 میلیون 36.246 میلیون 600,000 33.55 میلیون 2.696 میلیون 48.886 میلیون 1.396 میلیون 44.78 23.18 1.28 4,468 280,948 85,416 200,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 39,567 807.00 2.00 40,374 0.00 0.00 1400/01/25 1 133 5.26 میلیون 133 40,374 39,567 39,567 39,567 0 0 0 382 2,035,195 39,567 12.112 هزار میلیارد 12.511 میلیون 986,130 300,000 398,838 587,292 1.028 میلیون 210,204 57.62 20.62 11.78 249 - 249 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 68,935 1,406.00 2.00 70,248 93.00 0.13 1400/01/25 25 46,711 3.22 میلیارد 1,868.44 70,341 68,935 68,935 68,935 1 100 66,757 128 348,213 69,069 11.872 هزار میلیارد 13.633 میلیون 2.337 میلیون 169,000 1.761 میلیون 575,950 5.51 میلیون 398,494 29.79 20.61 2.15 63,912 5,000 68,912 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 17,987 367.00 2.00 18,354 0.00 0.00 1400/01/25 3 3,290 59.18 میلیون 1,096.67 18,354 18,018 17,987 17,987 0 0 0 214 1,563,472 18,018 21.287 هزار میلیارد 22.715 میلیون 2.463 میلیون 1.16 میلیون 1.428 میلیون 1.034 میلیون 6.226 میلیون 100,426 211.97 20.58 3.42 228,467 - 228,467 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,276 47,601.00 97.39 1,251 47,626.00 97.44 1400/01/11 - - - 1,376.33 48,877 47,930 47,900 49,018 2 390,259 48,990 1 2,025 49,000 53.318 هزار میلیارد 54.52 میلیون 3.86 میلیون 1.11 میلیون 1.181 میلیون 2.679 میلیون 1.372 میلیون 1.349 میلیون - 19.91 38.87 14.74 میلیون 488,245 15.18 میلیون 47,839
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 27,970 570.00 2.00 28,540 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 362.5 28,540 27,970 27,970 27,970 0 0 0 477 5,895,156 27,970 15.105 هزار میلیارد 16.443 میلیون 2.101 میلیون 529,248 1.338 میلیون 763,272 3.583 میلیون 205,437 73.52 19.79 4.22 1,450 - 1,450 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 8,075 164.00 1.99 8,239 0.00 0.00 1400/01/25 11 17,938 144.85 میلیون 1,630.73 8,239 8,075 8,075 8,075 1 5,000 7,602 230 3,425,589 8,102 7.909 هزار میلیارد 8.535 میلیون 1.038 میلیون 80,000 625,628 412,653 2.133 میلیون 302,231 26.17 19.18 3.71 1.002 میلیون - 1.002 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 53,558 1,093.00 2.00 54,639 12.00 0.02 1400/01/25 2 10,150 543.61 میلیون 5,075 54,651 53,570 53,558 53,558 0 0 0 217 2,666,746 53,570 10.928 هزار میلیارد 11.856 میلیون 1.506 میلیون 200,000 927,743 578,171 1.697 میلیون 294,647 37.1 18.9 6.44 418 10,000 10,418 -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 111,023 2,265.00 2.00 113,265 23.00 0.02 1400/01/25 30 4,470 496.27 میلیون 149 113,288 111,110 111,023 111,023 2 98 108,560 9999 4,118,054 111,110 22.653 هزار میلیارد 23.227 میلیون 1.78 میلیون 200,000 574,080 1.206 میلیون 1.559 میلیون 1.026 میلیون 21.54 18.79 14.53 17,298 - 17,298 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 33,631 686.00 2.00 34,317 0.00 0.00 1400/01/25 2 299 10.06 میلیون 149.5 34,317 33,632 33,631 33,631 0 0 0 211 1,017,277 33,632 21.448 هزار میلیارد 21.891 میلیون 1.606 میلیون 625,000 443,259 1.163 میلیون 1.287 میلیون 511,263 41.95 18.45 16.68 1,961 - 1,961 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 53,877 1,099.00 2.00 54,725 251.00 0.46 1400/01/25 55 201,696 10.87 میلیارد 3,667.2 54,976 53,893 53,877 53,877 0 0 0 9999 3,147,650 53,893 10.945 هزار میلیارد 11.496 میلیون 1.146 میلیون 200,000 551,399 594,615 2.33 میلیون 400,153 27.35 18.41 4.7 12,674 - 12,674 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,899 263.00 2.00 13,161 1.00 0.01 1400/01/25 4 16,540 213.35 میلیون 4,135 13,162 12,916 12,899 12,899 0 0 0 302 4,682,117 12,916 19.742 هزار میلیارد 22.378 میلیون 3.731 میلیون 300,000 2.636 میلیون 1.095 میلیون 4.415 میلیون 808,294 24.42 18.03 4.47 15,977 221,181 237,158 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,834 78.00 1.99 3,911 1.00 0.03 1400/01/25 17 156,441 599.79 میلیون 9,202.41 3,912 3,835 3,834 3,834 1 5,000 3,500 373 7,219,597 3,835 14.236 هزار میلیارد 15.529 میلیون 2.091 میلیون 400,000 1.293 میلیون 798,147 2.639 میلیون 313,015 45.48 17.84 5.39 120,093 - 120,093 -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 20,778 424.00 2.00 21,198 4.00 0.02 1400/01/25 722 3.43 میلیون 72.73 میلیارد 4,752.06 21,202 20,886 20,778 22,219 0 0 0 245 1,424,374 20,886 10.599 هزار میلیارد 11.041 میلیون 1.039 میلیون 500,000 442,448 596,730 315,486 20,873 504.71 17.77 33.6 607,070 - 607,070 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 53,163 1,084.00 2.00 54,245 2.00 0.00 1400/01/25 5 1,802 95.8 میلیون 360.4 54,247 53,164 53,163 53,163 0 0 0 732 4,431,202 53,164 8.137 هزار میلیارد 8.69 میلیون 1.014 میلیون 150,000 553,589 460,167 919,294 233,423 34.86 17.68 8.85 1,013 - 1,013 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 52,174 1,064.00 2.00 53,238 0.00 0.00 1400/01/25 1 295 15.39 میلیون 165.67 53,238 52,175 52,174 52,174 0 0 0 649 5,043,151 52,175 10.648 هزار میلیارد 12.131 میلیون 2.089 میلیون 200,000 1.484 میلیون 605,046 1.45 میلیون 436,927 24.37 17.61 7.34 497 - 497 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 17,828 354.00 1.95 18,182 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 1,007.86 18,182 17,828 17,828 17,828 0 0 0 507 4,430,419 17,828 63.637 هزار میلیارد 72.182 میلیون 12.224 میلیون 1.316 میلیون 8.545 میلیون 3.678 میلیون 5.673 میلیون 1.895 میلیون 33.61 17.31 11.22 64,503 - 64,503 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,400 427.00 1.96 21,712 115.00 0.53 1400/01/25 3,705 775,674 16.67 میلیارد 209.29 21,827 21,421 21,400 22,040 1 17,364 22,000 3 140 22,010 93.362 هزار میلیارد 97.611 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.48 17.28 20.5 781,336 689,960 1.471 میلیون 50
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 87,653 1,788.00 2.00 89,441 0.00 0.00 1400/01/25 1 80 7.01 میلیون 80 89,441 87,653 87,653 87,653 0 0 0 501 3,143,315 87,653 22.36 هزار میلیارد 22.597 میلیون 1.55 میلیون 250,000 236,631 1.314 میلیون 1.003 میلیون 959,497 23.3 17.02 22.29 145 - 145 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 28,898 589.00 2.00 29,484 3.00 0.01 1400/01/25 16 9,580 276.84 میلیون 598.75 29,487 28,921 28,898 28,898 0 0 0 362 1,141,491 28,921 20.344 هزار میلیارد 21.422 میلیون 2.292 میلیون 690,000 1.078 میلیون 1.214 میلیون 1.841 میلیون 399,236 50.96 16.77 11.05 67,598 1,000 68,598 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 25,177 513.00 2.00 25,690 0.00 0.00 1400/01/25 2 468 11.78 میلیون 234 25,690 25,178 25,177 25,177 0 0 0 285 3,427,238 25,178 8.478 هزار میلیارد 9.415 میلیون 1.447 میلیون 330,000 937,351 509,904 2.556 میلیون 140,231 60.45 16.63 3.32 5,463 - 5,463 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,839 42.00 0.09 47,835 38.00 0.08 1400/01/25 294 686,148 32.89 میلیارد 2,333.84 47,797 47,797 47,760 48,890 1 25 47,760 4 61,953 48,000 1195.875 هزار میلیارد 1.269 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 27.64 16.33 11.48 268,695 392,695 321,389 340,001
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 34,525 704.00 2.00 35,229 0.00 0.00 1400/01/25 1 150 5.18 میلیون 150 35,229 34,526 34,525 34,525 1 500 30,348 238 1,591,871 34,526 8.807 هزار میلیارد 10.966 میلیون 2.7 میلیون 250,000 2.158 میلیون 541,432 2.184 میلیون 407,593 21.61 16.27 4.03 2,885 - 2,885 -