همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 138,521 7,290.00 5.00 145,807 4.00 0.00 1400/03/29 1 50 6.93 میلیون 50 145,811 138,521 138,521 138,521 0 0 0 770 2,634,539 138,524 10.206 هزار میلیارد 10.372 میلیون 315,342 70,000 165,080 150,262 289,573 122,780 83.13 67.92 35.25 37 - 37 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 20,023 69,603.00 77.66 20,418 69,208.00 77.22 1400/01/31 - - - 750 89,626 87,815 - - 0 0 0 199 1,455,446 87,884 11.434 هزار میلیارد 52.349 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 4.23 میلیون 557,333 20.52 45.35 11.87 15,750 - 15,750 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 64,077 3,372.00 5.00 67,321 128.00 0.19 1400/03/29 17 8,466 542.48 میلیون 498 67,449 64,077 64,077 64,077 0 0 0 357 964,099 64,149 6.732 هزار میلیارد 6.983 میلیون 450,446 100,000 251,389 199,057 709,965 87,158 77.24 33.82 9.48 4,826 - 4,826 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 135,298 7,120.00 5.00 142,355 63.00 0.04 1400/03/29 4 928 125.56 میلیون 232 142,418 135,298 135,298 135,298 0 0 0 20 11,236 135,301 14.236 هزار میلیارد 15.752 میلیون 1.995 میلیون 100,000 1.516 میلیون 479,144 2.856 میلیون 217,832 65.35 29.71 4.99 59 - 59 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,830 764.00 0.76 100,295 229.00 0.23 1400/03/29 530 719,322 72.21 میلیارد 1,357.21 100,066 101,500 100,066 101,830 5 1,044 100,030 1 5,718 100,045 1023.611 هزار میلیارد 1.125 میلیارد 138.149 میلیون 10.206 میلیون 101.585 میلیون 36.564 میلیون 39.467 میلیون 25.599 میلیون 39.99 28 25.94 183,368 176,796 360,164 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 4,830 98.00 1.99 4,916 12.00 0.24 1399/12/26 - - - 4,774.26 4,928 4,830 4,830 4,830 0 0 0 217 5,430,305 4,831 7.374 هزار میلیارد 11.821 میلیون 4.702 میلیون 1.5 میلیون 4.429 میلیون 272,744 2.761 میلیون -447,593 - 27.1 2.68 128,905 - 128,905 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 36,824 1,938.00 5.00 38,759 3.00 0.01 1400/03/29 3 656 24.16 میلیون 218.67 38,762 36,824 36,824 36,824 0 0 0 463 7,709,873 36,826 31.007 هزار میلیارد 32.839 میلیون 3.112 میلیون 800,000 1.831 میلیون 1.281 میلیون 3.469 میلیون 272,430 113.82 24.21 8.94 311 - 311 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,017 843.00 5.00 16,806 54.00 0.32 1400/03/29 23 57,309 917.92 میلیون 2,491.7 16,860 16,017 16,017 16,017 0 0 0 209 1,833,455 16,795 19.492 هزار میلیارد 22.081 میلیون 3.405 میلیون 1.16 میلیون 2.59 میلیون 815,511 6.975 میلیون -99,514 -195.87 23.9 2.79 443,730 350,000 793,730 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 42,506 2,237.00 5.00 44,741 2.00 0.00 1400/03/29 2 289 12.28 میلیون 144.5 44,743 42,506 42,506 42,506 0 0 0 268 1,644,520 42,524 7.606 هزار میلیارد 8.962 میلیون 1.682 میلیون 170,000 1.356 میلیون 325,837 1.054 میلیون 143,645 52.95 23.34 7.22 1,744 1,000 - 2,744
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 50,336 2,649.00 5.00 52,834 151.00 0.28 1400/03/26 - - - 3,200 52,985 50,336 50,336 50,336 0 0 0 244 1,503,585 50,336 10.567 هزار میلیارد 12.687 میلیون 2.587 میلیون 200,000 2.12 میلیون 466,508 6.038 میلیون 203,392 51.95 22.65 1.75 1,000 15,000 16,000 -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 62,513 3,290.00 5.00 62,732 3,071.00 4.67 1400/03/25 - - - 959.64 65,803 62,521 62,513 64,890 0 0 0 83 184,949 62,513 5.269 هزار میلیارد 5.812 میلیون 779,718 84,000 542,540 237,178 916,911 225,186 23.4 22.22 5.75 501,082 20,000 521,082 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 94,435 9,042.00 8.74 94,503 8,974.00 8.67 1400/03/24 - - - 714.29 103,477 98,304 98,304 98,304 0 0 0 1258 3,668,039 98,304 30.95 هزار میلیارد 33.568 میلیون 3.026 میلیون 327,500 1.351 میلیون 1.675 میلیون 2.77 میلیون 1.31 میلیون 23.63 19.33 11.69 129,287 - 49,563 79,724
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 38,720 2,037.00 5.00 40,602 155.00 0.38 1400/03/29 16 27,961 1.08 میلیارد 1,747.56 40,757 38,720 38,720 38,720 0 0 0 408 1,469,068 38,733 6.09 هزار میلیارد 9.346 میلیون 3.573 میلیون 150,000 3.256 میلیون 317,018 1.558 میلیون 34,138 178.4 19.21 3.91 2,423 - 2,423 -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 50,958 2,682.00 5.00 53,639 1.00 0.00 1400/03/29 1 99 5.04 میلیون 99 53,640 50,958 50,958 50,958 0 0 0 219 2,453,453 51,052 10.728 هزار میلیارد 11.372 میلیون 1.21 میلیون 200,000 644,119 565,596 1.608 میلیون 195,349 54.92 18.97 6.67 98 10,000 10,098 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 27,550 589.00 2.09 28,003 136.00 0.48 1400/03/29 1,942 4.28 میلیون 119.72 میلیارد 2,201.54 28,139 27,300 26,840 28,500 1 240 27,333 2 721 27,350 154.577 هزار میلیارد 174.744 میلیون 28.682 میلیون 2.76 میلیون 20.167 میلیون 8.515 میلیون 8.276 میلیون 3.011 میلیون 51.34 18.15 18.68 1.431 میلیون 1.517 میلیون 2.429 میلیون 518,482
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 36,622 1,927.00 5.00 38,543 6.00 0.02 1400/03/29 3 1,288 47.17 میلیون 429.33 38,549 36,622 36,622 36,622 0 0 0 377 2,457,294 36,628 11.563 هزار میلیارد 11.889 میلیون 963,979 300,000 326,161 637,818 1.028 میلیون 222,614 51.94 18.13 11.24 1,233 - 1,233 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 23,567 1,240.00 5.00 24,727 80.00 0.32 1400/03/29 26 39,035 919.94 میلیون 1,501.35 24,807 23,567 23,567 23,567 0 0 0 9999 9,875,133 23,585 7.418 هزار میلیارد 7.8 میلیون 808,040 300,000 381,980 426,060 626,295 58,041 127.81 17.41 11.84 8,994 - 8,994 -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 32,010 1,684.00 5.00 33,654 40.00 0.12 1400/03/29 5 10,518 336.68 میلیون 2,103.6 33,694 32,010 32,010 32,010 0 0 0 443 3,001,781 32,011 25.914 هزار میلیارد 27.866 میلیون 3.465 میلیون 150,000 1.952 میلیون 1.513 میلیون 5.3 میلیون 624,264 41.51 17.13 4.89 200 - 200 -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 82,004 4,315.00 5.00 86,317 2.00 0.00 1400/03/25 - - - 66 86,319 82,004 82,004 82,004 0 0 0 441 3,896,279 82,004 21.579 هزار میلیارد 21.816 میلیون 1.55 میلیون 250,000 236,631 1.314 میلیون 1.003 میلیون 959,497 22.49 16.43 21.51 66 - 66 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 31,244 1,644.00 5.00 31,412 1,476.00 4.49 1400/03/29 6,867 2.14 میلیون 67.28 میلیارد 311.9 32,888 31,810 31,244 33,190 1 858 32,491 2 15 32,500 9.424 هزار میلیارد 10.386 میلیون 1.542 میلیون 300,000 962,690 579,012 1.35 میلیون 244,018 38.62 16.28 6.98 1.663 میلیون 2,000 1.577 میلیون 87,982
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 15,198 799.00 4.99 15,996 1.00 0.01 1400/03/29 2 800 12.16 میلیون 400 15,997 15,198 15,198 15,198 0 0 0 389 11,971,978 15,199 15.996 هزار میلیارد 17.248 میلیون 2.25 میلیون 1,000,000 1.252 میلیون 997,780 674,992 114,473 139.74 16.03 23.7 859 - 859 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 47,467 2,498.00 5.00 47,940 2,025.00 4.05 1400/03/29 1,206 1.65 میلیون 78.82 میلیارد 1,366.13 49,965 50,000 47,467 50,500 11 10,968 49,898 3 2,778 49,970 207.041 هزار میلیارد 213.285 میلیون 19.4 میلیون 4.319 میلیون 6.244 میلیون 13.156 میلیون 8.994 میلیون 7.953 میلیون 26.03 15.74 23.02 1.201 میلیون 525,174 1.726 میلیون -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 43,594 2,294.00 5.00 45,496 392.00 0.85 1400/03/29 12 55,859 2.44 میلیارد 4,654.92 45,888 43,594 43,594 43,594 0 0 0 316 3,232,113 43,954 13.649 هزار میلیارد 14.937 میلیون 2.159 میلیون 300,000 1.288 میلیون 870,962 32,212 594,498 22.96 15.67 423.72 1,070 50,300 7,854 43,516
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 56,065 2,950.00 5.00 56,096 2,919.00 4.95 1400/03/29 239 343,636 19.28 میلیارد 1,437.81 59,015 56,065 56,065 57,200 1 90 54,011 146 353,868 58,100 9.48 هزار میلیارد 11.645 میلیون 2.806 میلیون 169,000 2.165 میلیون 640,933 6.225 میلیون 382,642 24.78 14.79 1.52 351,147 100,000 446,002 5,145
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,720 476.00 2.48 19,098 98.00 0.51 1400/03/29 2,087 365,105 6.84 میلیارد 174.94 19,196 18,402 18,400 19,090 1 221 18,711 1 50 18,718 82.121 هزار میلیارد 85.433 میلیون 8.901 میلیون 4.3 میلیون 3.311 میلیون 5.59 میلیون 4.753 میلیون 2.222 میلیون 36.96 14.69 17.28 376,516 20,000 396,365 151
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,513 1,945.00 10.00 18,347 1,111.00 5.71 1400/03/29 112 440,232 7.71 میلیارد 3,930.64 19,458 17,513 17,513 17,513 0 0 0 230 2,209,687 18,487 9.174 هزار میلیارد 9.715 میلیون 1.173 میلیون 500,000 541,963 631,251 421,620 76,301 120.23 14.53 21.76 622 - 622 -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 15,150 757.00 4.76 15,488 419.00 2.63 1400/03/29 2,950 1.44 میلیون 22.25 میلیارد 487.04 15,907 15,610 15,117 16,160 8 11,260 15,780 1 7,000 15,780 5.209 هزار میلیارد 5.696 میلیون 850,948 200,000 486,776 364,172 2.685 میلیون 123,941 42.03 14.3 1.94 1.353 میلیون 120,000 1.273 میلیون 200,044
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 40,312 2,121.00 5.00 42,391 42.00 0.10 1400/03/26 - - - 354.7 42,433 40,312 40,312 40,312 0 0 0 590 3,195,119 40,312 50.869 هزار میلیارد 83.109 میلیون 35.805 میلیون 600,000 32.24 میلیون 3.565 میلیون 51.5 میلیون 2.196 میلیون 23.17 14.27 0.99 8,577 1,000 9,577 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,380 785.00 2.00 39,016 149.00 0.38 1400/03/29 305 522,324 20 میلیارد 1,712.54 39,165 37,334 37,334 39,330 1 500 37,819 1 1,000 38,380 975.4 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 22.54 13.32 9.36 249,626 179,144 207,457 221,313
افرا

افرانت

سهام فرابورس 27,444 1,444.00 5.00 28,886 2.00 0.01 1400/03/29 4 724 19.87 میلیون 181 28,888 27,444 27,444 27,444 0 0 0 0 18.054 هزار میلیارد 18.696 میلیون 2.019 میلیون 625,000 642,439 1.377 میلیون 1.471 میلیون 649,238 27.81 13.11 12.28 18,931 - 18,931 -
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 17,472 919.00 5.00 18,181 210.00 1.14 1400/03/29 6 186,633 3.26 میلیارد 31,105.5 18,391 17,472 17,472 17,472 0 0 0 848 14,469,654 17,683 20.545 هزار میلیارد 21.424 میلیون 2.455 میلیون 1.13 میلیون 879,860 1.575 میلیون 2.068 میلیون -13,462 -1526.11 13.04 9.93 300 185,000 185,300 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 18,430 970.00 5.00 19,399 1.00 0.01 1400/03/29 1 432 7.96 میلیون 432 19,400 18,430 18,430 18,430 0 0 0 290 3,324,738 18,479 10.267 هزار میلیارد 11.938 میلیون 2.46 میلیون 529,248 1.671 میلیون 788,537 4.002 میلیون 209,419 49.03 13.02 2.57 - 40,000 40,000 -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 33,068 1,740.00 5.00 34,800 8.00 0.02 1400/03/26 - - - 951.5 34,808 33,068 33,068 33,068 0 0 0 256 4,104,847 33,068 8.7 هزار میلیارد 10.22 میلیون 2.194 میلیون 250,000 1.52 میلیون 673,439 2.574 میلیون 479,399 18.15 12.92 3.38 1,903 - 1,903 -
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 17,170 903.00 5.00 18,054 19.00 0.11 1400/03/29 9 17,572 301.71 میلیون 1,952.44 18,073 17,170 17,170 17,170 0 0 0 371 5,177,417 17,183 6.68 هزار میلیارد 8.005 میلیون 1.852 میلیون 370,000 1.325 میلیون 526,820 1.898 میلیون 357,500 18.7 12.68 3.52 2,437 10,000 12,437 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 30,000 1,578.00 5.00 31,576 2.00 0.01 1400/03/29 3 649 19.47 میلیون 216.33 31,578 30,000 30,000 30,000 0 0 0 439 8,913,856 30,001 15.788 هزار میلیارد 16.065 میلیون 1.526 میلیون 500,000 277,038 1.249 میلیون 627,646 418,822 37.71 12.64 25.15 400 - 400 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 25,530 1,343.00 5.00 26,855 18.00 0.07 1400/03/29 14 7,662 195.61 میلیون 547.29 26,873 25,530 25,530 25,530 0 0 0 362 3,366,582 25,532 18.799 هزار میلیارد 19.9 میلیون 2.649 میلیون 700,000 1.101 میلیون 1.548 میلیون 3.229 میلیون 628,348 29.92 12.14 5.82 898 - 898 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 15,865 802.00 4.81 16,113 554.00 3.32 1400/03/29 1,669 4.41 میلیون 71.04 میلیارد 2,641.84 16,667 16,050 15,834 17,380 28 934,424 16,795 0 0 0 5.317 هزار میلیارد 6.499 میلیون 1.644 میلیون 330,000 1.182 میلیون 462,438 3.035 میلیون 120,496 44.15 11.89 1.81 2.743 میلیون 300,000 3.042 میلیون 862
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 29,032 1,527.00 5.00 30,512 47.00 0.15 1400/03/29 19 14,978 434.84 میلیون 788.32 30,559 29,032 29,032 29,032 0 0 0 3015 9,228,436 29,034 21.358 هزار میلیارد 22.48 میلیون 2.995 میلیون 200,000 1.122 میلیون 1.873 میلیون 5.322 میلیون 1.177 میلیون 18.14 11.4 4.01 970 - 970 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 20,630 1,085.00 5.00 20,795 920.00 4.24 1400/03/29 1,367 3.33 میلیون 69.27 میلیارد 2,436.69 21,715 22,300 20,630 22,300 27 92,837 21,904 1 222 22,583 14.349 هزار میلیارد 15.784 میلیون 2.709 میلیون 690,000 1.436 میلیون 1.273 میلیون 2.077 میلیون 411,474 34.87 11.27 6.91 4.508 میلیون 1,000 4.092 میلیون 416,618