همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 77,800 50.00 0.06 77,800 50.00 0.06 09:52 78 17,080 1.32 میلیارد 261.31 77,850 76,500 76,500 78,100 1 385 77,400 2 6,500 77,800 25.48 هزار میلیارد 29.112 میلیون 4.438 میلیون 327,500 3.617 میلیون 821,099 5.452 میلیون 2.16 میلیون 11.79 31.03 4.67 16,965 - 16,965 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 30,950 1,400.00 4.33 32,350 0.00 0.00 09:50 18 16,044 516.86 میلیون 711.48 32,350 32,500 30,700 32,500 1 158 31,700 4 6,179 32,300 5.5 هزار میلیارد 6.943 میلیون 1.664 میلیون 170,000 1.444 میلیون 220,386 1.722 میلیون -7,767 -708.06 24.95 3.19 16,044 - 16,044 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 09:53 272 8.162 میلیون 209.69 میلیارد 28,325 25,700 25,100 25,100 25,750 3 142,028 25,350 33 1,703,668 25,750 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 40,830 7.983 میلیون 8.023 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 66,400 350.00 0.52 66,500 250.00 0.37 09:53 381 375,392 24.71 میلیارد 988.68 66,750 63,550 63,550 66,700 3 7,256 66,250 6 7,590 66,300 914.476 هزار میلیارد 1.05 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.56 18.82 3.1 121,970 252,795 354,577 20,188
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 43,750 1,850.00 4.06 45,600 0.00 0.00 09:53 71 3,813 168.27 میلیون 185.16 45,600 42,700 42,700 44,500 1 172 43,800 1 6 44,100 9.12 هزار میلیارد 10.915 میلیون 2.33 میلیون 200,000 1.795 میلیون 534,450 2.052 میلیون 741,994 12.29 17.06 4.45 3,813 - 3,813 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 26,800 250.00 0.94 26,550 0.00 0.00 09:53 112 7,421 196.05 میلیون 73.41 26,550 26,900 26,050 26,950 2 817 26,450 8 54 26,500 5.31 هزار میلیارد 6.276 میلیون 1.325 میلیون 200,000 965,989 359,275 4.053 میلیون 560,430 9.48 14.78 1.31 7,388 6 7,394 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 50,750 2,400.00 4.52 53,100 50.00 0.09 09:51 28 9,411 482.44 میلیون 975.14 53,150 51,100 50,300 51,550 3 558 51,100 1 2,398 51,150 5.31 هزار میلیارد 6.494 میلیون 1.569 میلیون 100,000 1.184 میلیون 385,111 3.214 میلیون 35,586 148.09 13.68 1.64 8,012 - 8,012 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 29,250 1,500.00 4.88 30,200 550.00 1.79 09:47 34 26,910 812.03 میلیون 1,259.04 30,750 29,250 28,900 31,500 1 1,878 29,750 1 6,480 29,800 6.04 هزار میلیارد 10.047 میلیون 4.458 میلیون 200,000 4.007 میلیون 451,837 11.53 میلیون 413,770 14.86 13.61 0.53 26,530 - 26,530 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 23,000 350.00 1.50 23,200 150.00 0.64 09:52 167 46,568 1.08 میلیارد 255.33 23,350 22,800 22,800 23,450 2 14,957 22,950 7 5,147 23,400 16.1 هزار میلیارد 16.451 میلیون 1.602 میلیون 700,000 351,311 1.251 میلیون 1.578 میلیون 1.495 میلیون 10.87 12.98 10.29 14,922 6,111 21,033 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 4,640 180.00 3.73 4,820 0.00 0.00 09:53 23 106,190 503.35 میلیون 4,716.21 4,820 4,540 4,540 4,880 4 33,443 4,730 2 29,818 4,790 3.754 هزار میلیارد 5.84 میلیون 2.378 میلیون 778,872 2.086 میلیون 292,502 6.062 میلیون -524,743 -7.15 12.83 0.62 106,190 - 106,190 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,800 100.00 0.46 21,650 50.00 0.23 09:52 35 72,535 1.58 میلیارد 1,808.45 21,700 21,650 21,200 22,600 1 2,000 21,350 1 3,993 21,850 3.27 هزار میلیارد 6.688 میلیون 3.658 میلیون 150,000 3.403 میلیون 254,459 1.936 میلیون 21,088 154 12.76 1.68 68,045 - 68,045 -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 85,100 1,650.00 1.98 83,400 50.00 0.06 09:38 8 2,427 197.09 میلیون 102.83 83,450 81,050 81,050 85,100 3 772 81,400 1 200 85,100 7.006 هزار میلیارد 7.907 میلیون 1.468 میلیون 84,000 901,146 566,637 1.495 میلیون 290,791 24.09 12.36 4.7 2,427 - 2,427 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 58,450 1,800.00 3.18 57,800 1,150.00 2.03 09:53 186 287,854 16.61 میلیارد 2,246 56,650 56,750 56,700 58,500 1 10,055 58,000 3 5,389 58,400 5.77 هزار میلیارد 6.04 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 27.98 11.88 5.18 274,175 - 274,175 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 51,150 950.00 1.82 52,100 0.00 0.00 09:53 19 3,054 156.56 میلیون 158.77 52,100 50,750 50,750 52,250 1 21,766 52,000 2 13,645 52,250 33.865 هزار میلیارد 42.122 میلیون 11.165 میلیون 650,000 8.257 میلیون 2.908 میلیون 12.095 میلیون 5.501 میلیون 6.16 11.65 2.8 703 2,314 3,017 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 37,950 850.00 2.19 38,800 0.00 0.00 09:52 87 38,511 1.5 میلیارد 385.91 38,800 39,200 37,650 39,200 2 1,150 37,650 1 3,945 37,700 7.76 هزار میلیارد 9.729 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 675,017 5.176 میلیون 928,442 8.36 11.5 1.5 6,645 30,000 36,645 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 42,850 100.00 0.23 42,950 0.00 0.00 09:50 26 12,899 551.7 میلیون 456.19 42,950 42,650 42,650 42,900 1 21,055 42,700 2 293 42,900 12.885 هزار میلیارد 16.098 میلیون 4.341 میلیون 300,000 3.213 میلیون 1.128 میلیون 4.151 میلیون 1.804 میلیون 7.14 11.42 3.1 6,954 3,810 10,764 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,568 364.00 6.99 5,315 111.00 2.13 09:53 198 939,958 5.23 میلیارد 4,128.53 5,204 5,568 5,568 5,568 382 12,054,903 5,568 0 0 0 7.973 هزار میلیارد 9.387 میلیون 2.087 میلیون 300,000 1.425 میلیون 662,146 2.738 میلیون 219,805 33.19 11.02 2.66 939,938 - 339,929 600,009
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 36,450 1,150.00 3.06 37,500 100.00 0.27 09:53 17 16,127 591.57 میلیون 1,345.56 37,600 37,000 36,450 37,000 1 238 36,600 2 1,403 36,700 6.346 هزار میلیارد 9.811 میلیون 4.043 میلیون 169,000 3.465 میلیون 577,810 9.302 میلیون 604,987 10.48 10.97 0.68 7,393 8,734 16,127 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 31,050 300.00 0.96 30,900 450.00 1.44 09:52 7 42,430 1.31 میلیارد 3,617.29 31,350 31,300 30,350 31,300 2 19,450 30,350 4 26,722 31,200 43.26 هزار میلیارد 95.943 میلیون 56.425 میلیون 1.4 میلیون 52.333 میلیون 4.092 میلیون 85.796 میلیون 4.62 میلیون 9.33 10.54 0.5 28,874 13,556 27,430 15,000
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 10,930 490.00 4.29 11,360 60.00 0.53 09:53 24 279,812 3.12 میلیارد 10,954.31 11,420 11,550 10,900 11,550 1 2,646 10,970 2 556 11,180 15.904 هزار میلیارد 26.815 میلیون 12.45 میلیون 700,000 10.911 میلیون 1.539 میلیون 9.607 میلیون 2.67 میلیون 5.96 10.33 1.66 83,661 196,151 279,812 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 16,910 380.00 2.20 17,290 0.00 0.00 09:47 11 13,226 229.91 میلیون 918.6 17,290 16,730 16,730 17,500 1 300 16,990 4 1,913 17,420 27.664 هزار میلیارد 71.835 میلیون 46.903 میلیون 1,000,000 44.171 میلیون 2.732 میلیون 67.261 میلیون 4.343 میلیون 6.37 10.14 0.41 13,226 - 13,226 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 88,900 150.00 0.17 88,500 250.00 0.28 09:53 67 53,052 4.69 میلیارد 719.17 88,750 87,800 87,800 89,650 3 702 89,000 4 5,966 89,450 44.175 هزار میلیارد 56.607 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.42 9.56 1.68 15,840 37,212 50,702 2,350
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 11,950 380.00 3.08 11,990 340.00 2.76 09:49 26 55,546 667.35 میلیون 2,249.28 12,330 12,320 11,920 12,330 1 4,970 12,000 1 3,000 12,200 5.405 هزار میلیارد 5.771 میلیون 925,184 450,000 357,886 567,298 1.327 میلیون 64,080 84.34 9.53 4.07 55,546 - 55,546 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 9,990 300.00 2.92 10,230 60.00 0.58 09:53 153 196,022 1.93 میلیارد 1,098.73 10,290 9,870 9,810 10,240 2 1,004 9,880 2 14 9,990 8.184 هزار میلیارد 10.032 میلیون 2.708 میلیون 300,000 1.848 میلیون 860,494 2.569 میلیون 368,397 22.22 9.51 3.19 196,015 - 196,008 7
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,900 1,600.00 3.95 40,500 0.00 0.00 09:53 19 13,363 515.95 میلیون 962.08 40,500 38,650 38,500 38,950 2 9,966 38,650 1 2,000 38,800 1012.5 هزار میلیارد 1.201 میلیارد 303.271 میلیون 25 میلیون 188.268 میلیون 115.003 میلیون 273.383 میلیون 131.626 میلیون 7.69 8.81 3.7 13,363 - 13,363 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 18,630 310.00 1.64 18,640 300.00 1.58 09:53 294 1.072 میلیون 19.98 میلیارد 3,243.27 18,940 18,750 18,550 18,900 1 1,950 18,660 2 10,123 18,680 55.92 هزار میلیارد 68.547 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.69 8.49 24.23 1.062 میلیون - 1.062 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,100 190.00 1.19 16,030 120.00 0.75 09:53 220 323,114 5.18 میلیارد 1,332.41 15,910 15,730 15,530 16,400 3 17,290 15,810 1 60 15,890 56.105 هزار میلیارد 71.261 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.48 8.24 3.25 313,054 10,000 303,017 20,037
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,580 250.00 1.95 12,440 390.00 3.04 09:53 142 362,276 4.51 میلیارد 2,910.11 12,830 12,150 12,150 12,900 1 1,000 12,410 1 890 12,700 37.38 هزار میلیارد 41.64 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 13.84 7.78 7.45 282,940 79,262 287,618 74,584
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,680 850.00 6.78 12,050 480.00 3.83 09:53 91 400,218 4.82 میلیارد 3,332.93 12,530 12,020 11,660 12,450 1 3,237 11,920 1 3,000 11,940 14.472 هزار میلیارد 18.792 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 26.27 7.77 2.19 389,718 - 389,718 -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,880 270.00 2.42 11,120 30.00 0.27 09:53 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,567.77 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.5 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.9 7.34 0.76 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,650 310.00 2.59 11,950 10.00 0.08 09:53 118 23,298 271.64 میلیون 275.22 11,960 11,620 11,600 11,720 3 1,669 11,620 1 50 11,640 51.428 هزار میلیارد 55.96 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.48 7.03 7.45 23,298 - 23,298 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,080 250.00 3.19 8,020 190.00 2.43 09:53 1,252 10.501 میلیون 84.23 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 2 3,263 7,970 1 18,000 7,980 67.368 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.91 6.89 25.18 10.481 میلیون - 9.981 میلیون 500,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 8,320 300.00 3.48 8,590 30.00 0.35 09:53 35 176,607 1.48 میلیارد 4,841.37 8,620 8,350 8,260 8,660 1 387 8,270 1 75,538 8,300 6.013 هزار میلیارد 12.21 میلیون 7.08 میلیون 700,000 6.19 میلیون 889,390 3.843 میلیون 573,343 10.51 6.78 1.57 174,994 - 174,994 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,960 320.00 1.92 17,120 480.00 2.88 09:53 830 2.225 میلیون 38.08 میلیارد 2,621.61 16,640 16,940 16,730 17,350 2 3,897 17,150 1 2,881 17,200 94.447 هزار میلیارد 113.902 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.43 6.76 7.29 85,516 2.134 میلیون 2.22 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,170 170.00 2.04 8,230 110.00 1.32 09:53 173 242,715 2 میلیارد 1,155.83 8,340 8,200 8,150 8,310 4 9,431 8,210 1 2,208 8,250 24.72 هزار میلیارد 31.32 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.65 6.72 6.99 242,484 - 242,484 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 22,250 1,650.00 6.90 23,100 800.00 3.35 09:53 91 248,547 5.74 میلیارد 817.5 23,900 23,500 22,250 23,600 3 12,200 22,750 2 10,732 22,800 6.93 هزار میلیارد 7.632 میلیون 1.729 میلیون 300,000 641,567 1.088 میلیون 2.059 میلیون 453,988 15.5 6.47 3.42 183,547 59,935 243,482 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,000 4,550.00 2.59 176,350 900.00 0.51 09:53 63 141,671 25.3 میلیارد 2,241.89 175,450 176,000 174,350 180,050 2 1,904 179,000 2 10,900 180,050 1409.2 هزار میلیارد 1.493 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.81 6.42 4.14 388 131,199 111,587 20,000
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,880 240.00 1.76 14,030 390.00 2.86 09:52 192 225,468 3.17 میلیارد 1,036.67 13,640 13,640 13,640 14,170 1 1,284 13,880 4 11,827 13,900 9.835 هزار میلیارد 13.795 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 14.14 6.28 1.66 224,904 - 193,280 31,624
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 13,130 50.00 0.38 13,080 0.00 0.00 09:53 252 590,770 7.9 میلیارد 3,530.67 13,080 12,670 12,670 13,220 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.096 میلیون 1.975 میلیون 150,000 1.191 میلیون 783,683 1.727 میلیون 230,534 21.28 6.26 2.84 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 09:53 202 711,545 4.87 میلیارد 3,035.64 6,850 6,850 6,850 6,860 84 16,604,743 6,850 13 47,604 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 22,979 509,541 531,558 962
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,780 270.00 2.98 9,030 20.00 0.22 09:53 60 199,099 1.78 میلیارد 4,761.84 9,050 8,760 8,760 9,000 2 3,452 8,860 1 23,191 8,950 90.4 هزار میلیارد 106.825 میلیون 30.913 میلیون 10 میلیون 16.325 میلیون 14.587 میلیون 20.276 میلیون 7.234 میلیون 12.5 6.2 4.46 199,099 - 199,099 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,230 130.00 1.25 10,530 170.00 1.64 09:53 259 2.737 میلیون 28.82 میلیارد 10,929.3 10,360 10,010 10,010 10,770 1 1,000 10,380 2 24,197 10,390 25.861 هزار میلیارد 30.604 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.8 6.11 4.08 2.454 میلیون 282,386 2.737 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 16,060 530.00 3.19 16,330 260.00 1.57 09:52 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,134.92 16,590 16,260 15,900 17,090 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 11.327 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.67 میلیون 2.368 میلیون 647,543 15.68 6.08 4.29 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 17,390 1,110.00 6.00 18,200 300.00 1.62 09:53 71 331,541 5.9 میلیارد 4,043.08 18,500 18,040 17,350 18,440 1 7,584 17,550 2 31,285 18,000 12.558 هزار میلیارد 14.514 میلیون 3.96 میلیون 690,000 1.894 میلیون 2.065 میلیون 4.002 میلیون 940,787 13.33 6.07 3.13 331,541 - 293,037 38,504
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 9,840 150.00 1.50 9,970 20.00 0.20 09:48 20 54,258 541.14 میلیون 2,235.8 9,990 9,970 9,800 10,030 1 8,408 9,850 2 2,750 10,000 5.282 هزار میلیارد 7.753 میلیون 3.366 میلیون 529,248 2.476 میلیون 889,877 7.254 میلیون 533,560 9.89 5.93 0.73 49,716 1,542 41,258 10,000
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,530 90.00 1.40 6,470 30.00 0.47 09:45 56 229,590 1.49 میلیارد 4,229.97 6,440 6,600 6,400 6,600 3 11,590 6,350 1 27,590 6,400 7.562 هزار میلیارد 11.152 میلیون 4.85 میلیون 1.16 میلیون 3.579 میلیون 1.271 میلیون 11.409 میلیون 672,157 11.16 5.9 0.66 162,747 66,843 227,090 2,500
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 29,200 100.00 0.34 29,100 0.00 0.00 09:51 75 64,807 1.89 میلیارد 989.8 29,100 28,450 28,450 29,450 1 8,976 29,200 1 7,158 29,250 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.35 5.8 1.45 46,744 18,063 64,807 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,500 140.00 1.62 8,620 20.00 0.23 09:53 220 1.043 میلیون 8.8 میلیارد 4,349.56 8,640 8,460 8,380 8,610 4 56,940 8,400 1 26,650 8,420 206.515 هزار میلیارد 308.841 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.34 5.69 1.13 715,852 326,983 1.019 میلیون 23,700
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,790 380.00 5.30 6,850 320.00 4.46 09:52 87 246,895 1.7 میلیارد 3,143.99 7,170 6,690 6,680 7,200 3 39,030 6,700 7 28,465 6,740 8.28 هزار میلیارد 10.471 میلیون 3.576 میلیون 1.2 میلیون 2.131 میلیون 1.445 میلیون 1.822 میلیون 194,511 42.26 5.69 4.51 236,895 - 236,895 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 36,000 850.00 2.31 37,000 150.00 0.41 09:49 67 495,386 18.34 میلیارد 6,508.8 36,850 37,150 35,150 37,150 1 890 35,500 1 189 36,450 9.25 هزار میلیارد 11.261 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 1.629 میلیون 2.492 میلیون 1.183 میلیون 7.8 5.66 3.7 494,936 - 494,936 -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 33,650 400.00 1.17 34,050 0.00 0.00 09:52 7 3,156 105.94 میلیون 495.2 34,050 33,550 33,550 33,850 1 14,820 33,550 2 3,150 33,700 8.513 هزار میلیارد 10.404 میلیون 3.437 میلیون 250,000 1.892 میلیون 1.545 میلیون 4.854 میلیون 1.359 میلیون 6.26 5.51 1.75 520 2,636 3,156 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 7,330 200.00 2.66 7,520 10.00 0.13 09:50 18 52,574 390.49 میلیون 3,357.71 7,530 7,230 7,230 7,470 1 911 7,410 1 42,105 7,470 11.295 هزار میلیارد 16.848 میلیون 7.735 میلیون 1.5 میلیون 5.553 میلیون 2.182 میلیون 5.985 میلیون 1.222 میلیون 9.23 5.17 1.88 52,574 - 52,574 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,130 40.00 0.25 16,450 280.00 1.73 09:47 63 328,994 5.42 میلیارد 4,858.27 16,170 16,080 15,870 16,600 1 20,000 16,080 1 20,000 16,430 9.937 هزار میلیارد 11.515 میلیون 3.508 میلیون 602,947 1.578 میلیون 1.93 میلیون 1.23 میلیون 1.071 میلیون 9.26 5.14 8.07 8,213 320,781 262,784 66,210
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,000 380.00 3.07 12,490 110.00 0.89 09:53 47 426,741 5.42 میلیارد 9,079.6 12,380 12,300 11,920 12,980 2 6,600 11,980 1 10,000 12,380 8.008 هزار میلیارد 9.292 میلیون 2.829 میلیون 641,116 1.278 میلیون 1.55 میلیون 3.955 میلیون 506,045 15.68 5.12 2.01 401,741 25,000 426,741 -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,930 120.00 1.98 5,950 100.00 1.65 09:51 32 243,494 1.45 میلیارد 7,907 6,050 6,000 5,860 6,040 3 92,214 5,950 2 39,391 6,030 7.8 هزار میلیارد 12.414 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 235,894 7,600 243,494 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,680 380.00 2.23 16,230 830.00 4.87 09:51 82 1.004 میلیون 16.29 میلیارد 11,219.48 17,060 16,390 16,210 16,680 3 6,770 16,250 2 2,410 16,680 17.518 هزار میلیارد 19.243 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 9.77 5.1 2.19 912,603 91,200 1.004 میلیون -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,500 0.00 0.00 19,520 20.00 0.10 09:53 4 54,785 1.08 میلیارد 485 19,500 19,700 19,500 19,800 1 5,000 19,500 3 27,200 19,800 26.157 هزار میلیارد 34.787 میلیون 13.924 میلیون 1.34 میلیون 8.63 میلیون 5.293 میلیون 9.45 میلیون 3.537 میلیون 7.39 4.95 2.77 300 54,485 20,785 34,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,060 280.00 4.42 6,090 250.00 3.94 1401/07/09 279 1.438 میلیون 8.76 میلیارد 5,152.45 6,340 6,310 5,960 6,310 1 1,340 5,950 1 24,000 6,320 5.177 هزار میلیارد 9.388 میلیون 5.266 میلیون 850,000 4.211 میلیون 1.055 میلیون 2.6 میلیون 44,761 115.65 4.91 1.99 1.331 میلیون 106,851 1.435 میلیون 2,267
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,970 260.00 3.16 7,930 300.00 3.65 09:53 105 296,357 2.35 میلیارد 2,882.95 8,230 8,020 7,820 8,140 3 2,783 7,920 2 58,657 8,000 16.177 هزار میلیارد 30.311 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 73.87 4.88 0.82 246,301 50,000 296,301 -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,680 40.00 0.71 5,640 0.00 0.00 09:44 7 38,775 218.12 میلیون 15,857.79 5,640 5,740 5,510 5,740 1 50,000 5,590 4 77,578 5,700 39.48 هزار میلیارد 43.26 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 8.482 میلیون 2.873 میلیون 1.642 میلیون 24.05 4.66 13.74 4,505 34,270 38,775 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,210 310.00 2.95 10,220 300.00 2.85 09:52 45 217,059 2.22 میلیارد 4,488.84 10,520 10,500 10,110 10,500 5 18,138 10,130 1 648 10,140 8.176 هزار میلیارد 10.727 میلیون 4.307 میلیون 800,000 2.543 میلیون 1.764 میلیون 5.132 میلیون 576,610 14.18 4.64 1.59 216,559 - 216,559 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 43,200 500.00 1.17 42,450 250.00 0.59 09:52 11 11,926 506.18 میلیون 485.5 42,700 42,100 42,100 43,350 2 7,769 42,100 2 21,946 43,350 21.225 هزار میلیارد 25.874 میلیون 9.365 میلیون 500,000 4.649 میلیون 4.716 میلیون 11.544 میلیون 2.981 میلیون 7.12 4.5 1.84 933 10,993 11,872 54
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,250 170.00 1.49 11,410 10.00 0.09 09:46 55 113,728 1.27 میلیارد 3,898.02 11,420 11,120 11,120 11,390 4 15,084 11,120 3 28,397 11,250 136.92 هزار میلیارد 214.538 میلیون 108.019 میلیون 12 میلیون 77.498 میلیون 30.522 میلیون 109.189 میلیون 24.425 میلیون 5.61 4.49 1.25 95,837 15,891 111,728 -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 16,900 640.00 3.65 16,960 580.00 3.31 09:53 78 141,820 2.41 میلیارد 1,672.26 17,540 17,530 16,890 17,530 1 1,000 17,010 1 2,000 17,240 5.088 هزار میلیارد 6.183 میلیون 2.239 میلیون 300,000 1.095 میلیون 1.144 میلیون 716,281 410,487 12.4 4.45 7.1 140,930 - 140,930 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,600 300.00 3.80 7,630 270.00 3.42 09:50 25 155,556 1.19 میلیارد 4,663.93 7,900 7,600 7,520 7,810 3 7,000 7,610 1 16,187 7,750 49.595 هزار میلیارد 59.807 میلیون 22.046 میلیون 6.5 میلیون 10.537 میلیون 11.509 میلیون 25.638 میلیون 5.865 میلیون 8.47 4.31 1.93 105,556 50,000 155,556 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 7,000 10.00 0.14 6,930 80.00 1.14 09:51 16 31,050 211.7 میلیون 2,305.75 7,010 6,790 6,790 7,100 1 9,061 6,860 1 5,000 7,010 54.56 هزار میلیارد 62.299 میلیون 20.888 میلیون 5.2 میلیون 7.899 میلیون 12.989 میلیون 2.26 میلیون 5.592 میلیون 9.91 4.27 24.53 27,811 - 27,811 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,300 140.00 0.97 14,400 40.00 0.28 09:47 25 394,057 5.64 میلیارد 3,745.8 14,440 14,300 14,010 14,720 1 1,000 14,020 1 50,000 14,300 48.24 هزار میلیارد 52.416 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.66 4.24 12.35 45,384 348,673 24,747 369,310
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,100 160.00 3.04 5,170 90.00 1.71 09:48 20 70,647 367.95 میلیون 2,386.56 5,260 5,300 5,090 5,300 1 1,500 5,150 1 2,000 5,240 3.509 هزار میلیارد 3.854 میلیون 1.088 میلیون 673,597 263,865 824,214 556,566 168,859 20.66 4.24 6.27 69,647 - 69,647 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 92,300 1,600.00 1.70 92,500 1,400.00 1.49 09:53 161 64,350 5.95 میلیارد 358.65 93,900 92,500 91,200 94,000 1 58 92,250 4 1,213 92,400 222 هزار میلیارد 269.265 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.3 4.2 1.07 34,550 29,800 64,350 -
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 4,597 67.00 1.44 4,581 83.00 1.78 09:48 21 103,613 474.69 میلیون 5,562.21 4,664 4,573 4,500 4,648 1 4,989 4,600 1 999 4,649 3.527 هزار میلیارد 5.502 میلیون 2.812 میلیون 520,000 1.973 میلیون 839,335 2.279 میلیون 449,878 7.84 4.2 1.55 73,482 30,120 103,602 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,410 60.00 0.94 6,400 50.00 0.79 09:53 72 423,999 2.71 میلیارد 7,238.48 6,350 6,330 6,260 6,590 1 9,500 6,430 1 1,000 6,460 9.6 هزار میلیارد 11.867 میلیون 4.595 میلیون 1.5 میلیون 2.267 میلیون 2.328 میلیون 4.682 میلیون 1.179 میلیون 8.15 4.12 2.05 223,399 200,600 423,999 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,200 850.00 3.39 24,550 500.00 2.00 09:51 99 298,068 7.32 میلیارد 2,783.4 25,050 25,050 23,950 25,750 3 15,950 24,350 1 2,520 24,400 22.095 هزار میلیارد 33.098 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 5.9 4.09 1.01 282,588 15,000 297,588 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 5,230 270.00 4.91 5,480 20.00 0.36 09:53 9 132,148 695.45 میلیون 5,810.09 5,500 5,270 5,230 5,270 1 3,651 5,260 1 72,401 5,270 12.353 هزار میلیارد 14.661 میلیون 5.304 میلیون 1,000,000 2.286 میلیون 3.017 میلیون 4.861 میلیون 254,516 48.44 4.09 2.54 129,948 2,200 132,148 -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 8,080 230.00 2.77 8,310 0.00 0.00 09:50 9 10,232 83.42 میلیون 2,955 8,310 8,150 8,080 8,160 1 718 8,160 1 90 8,330 4.072 هزار میلیارد 9.408 میلیون 6.375 میلیون 290,000 5.336 میلیون 1.039 میلیون 7.572 میلیون 491,778 8.28 3.92 0.54 10,232 - 10,232 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,640 340.00 4.87 6,970 10.00 0.14 09:13 7 34,647 230.06 میلیون 4,949.57 6,980 6,640 6,640 6,640 0 0 0 20 830,480 6,640 32.833 هزار میلیارد 47.042 میلیون 22.693 میلیون 2.202 میلیون 14.209 میلیون 8.484 میلیون 17.574 میلیون 999,454 32.9 3.88 1.87 9,647 25,000 34,647 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,084 15.00 0.30 5,123 54.00 1.07 09:52 335 4.703 میلیون 24.1 میلیارد 13,028.14 5,069 4,920 4,920 5,181 3 38,636 5,110 1 14,526 5,139 86.579 هزار میلیارد 121.521 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.83 3.87 2.5 3.688 میلیون 998,380 4.183 میلیون 503,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 45,150 400.00 0.88 45,550 0.00 0.00 09:52 11 7,313 326.52 میلیون 613.31 45,550 45,200 44,550 45,200 1 8,377 44,800 1 300 45,000 91.1 هزار میلیارد 112.968 میلیون 45.46 میلیون 2 میلیون 21.868 میلیون 23.592 میلیون 102.939 میلیون 16.923 میلیون 5.38 3.86 0.88 6,634 679 7,313 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,500 230.00 2.36 9,720 10.00 0.10 09:44 9 31,598 296.51 میلیون 2,926.13 9,730 9,260 9,260 9,500 1 192 9,490 3 30,637 9,500 48.6 هزار میلیارد 103.059 میلیون 67.32 میلیون 5 میلیون 54.459 میلیون 12.861 میلیون 22.56 میلیون 3.071 میلیون 15.82 3.78 2.15 31,598 - 31,598 -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,840 220.00 3.12 7,060 0.00 0.00 09:53 117 670,108 4.73 میلیارد 5,709.5 7,060 6,660 6,660 7,240 1 2,000 7,000 2 25,528 7,050 3.53 هزار میلیارد 4.531 میلیون 1.869 میلیون 500,000 931,114 937,653 1.121 میلیون 323,288 10.92 3.76 3.15 669,559 - 669,559 -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,140 120.00 1.71 7,180 160.00 2.28 09:53 167 616,401 4.43 میلیارد 3,463.89 7,020 7,010 7,010 7,310 1 3,949 7,170 3 2,702 7,200 6.831 هزار میلیارد 9.98 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.83 3.72 0.92 616,350 - 476,323 140,027
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,897 138.00 3.42 3,886 149.00 3.69 09:53 40 511,631 1.99 میلیارد 11,045.55 4,035 3,876 3,876 4,000 2 22,000 3,891 1 2,317 3,955 3.885 هزار میلیارد 5.383 میلیون 2.354 میلیون 1,000,000 1.301 میلیون 1.053 میلیون 896,137 -243,515 -15.96 3.69 4.34 420,230 91,401 510,331 1,300
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,370 50.00 0.78 6,240 180.00 2.80 09:53 178 958,123 5.98 میلیارد 6,202.79 6,420 6,550 6,180 6,550 1 3,500 6,240 1 55 6,330 6.24 هزار میلیارد 8.157 میلیون 3.638 میلیون 500,000 1.927 میلیون 1.712 میلیون 6.143 میلیون 602,474 10.39 3.66 1.02 858,096 100,000 958,068 28
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,360 0.00 0.00 8,400 40.00 0.48 09:52 18 145,599 1.22 میلیارد 7,085.62 8,360 8,370 8,360 8,500 1 500 8,410 3 12,000 8,450 37.296 هزار میلیارد 43.337 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.44 3.6 1.68 145,599 - 44,099 101,500
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 6,180 40.00 0.64 6,220 0.00 0.00 09:51 24 158,665 977.27 میلیون 5,627.31 6,220 6,240 6,000 6,240 1 1,000 6,110 3 14,308 6,150 7.029 هزار میلیارد 8.287 میلیون 3.283 میلیون 1.13 میلیون 1.259 میلیون 2.024 میلیون 2.612 میلیون 732,984 9.59 3.47 2.69 58,665 100,000 158,665 -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,217 210.00 6.98 09:52 178 6.812 میلیون 21.91 میلیارد 37,746.89 3,007 3,217 3,217 3,217 240 17,069,380 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.861 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.914 میلیون 3.898 میلیون 5.127 میلیون 1.685 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,700 10.00 0.18 5,680 30.00 0.53 09:51 53 923,510 5.25 میلیارد 17,404.57 5,710 5,620 5,610 5,730 3 113,602 5,640 2 20,221 5,680 43.895 هزار میلیارد 53.211 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.9 3.41 8.2 757,112 166,398 861,799 61,711
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 5,450 230.00 4.05 5,670 10.00 0.18 09:52 31 233,054 1.29 میلیارد 6,329.9 5,680 5,700 5,410 5,750 1 2,629 5,500 1 16,763 5,610 3.946 هزار میلیارد 5.348 میلیون 2.445 میلیون 696,000 1.255 میلیون 1.19 میلیون 1.203 میلیون 183,128 21.55 3.32 3.28 224,683 - 224,683 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 4,401 192.00 4.18 4,588 5.00 0.11 09:51 20 108,171 480.38 میلیون 5,166.79 4,593 4,450 4,330 4,650 1 13,000 4,387 1 51,376 4,462 3.557 هزار میلیارد 5.216 میلیون 2.62 میلیون 775,000 1.631 میلیون 1.083 میلیون 2.012 میلیون 275,625 12.9 3.28 1.77 70,752 8,398 79,150 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 7,020 100.00 1.40 7,000 120.00 1.69 09:53 44 241,680 1.69 میلیارد 4,942.69 7,120 6,830 6,830 7,110 1 4,530 7,020 1 500 7,060 15.621 هزار میلیارد 17.058 میلیون 6.37 میلیون 2.232 میلیون 1.571 میلیون 4.799 میلیون 1.083 میلیون 671,623 23.26 3.26 14.43 235,099 - 235,099 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 13,350 290.00 2.13 13,640 0.00 0.00 09:42 13 10,208 138.93 میلیون 697.38 13,640 13,690 13,340 13,690 3 1,642 13,340 1 144 13,350 32.736 هزار میلیارد 61.901 میلیون 39.466 میلیون 2.4 میلیون 29.165 میلیون 10.301 میلیون 84.607 میلیون 5.088 میلیون 6.43 3.18 0.39 10,208 - 10,208 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,950 270.00 4.75 09:51 91 1.969 میلیون 11.7 میلیارد 26,748.41 5,680 5,940 5,790 5,960 103 6,336,179 5,960 1 25,554 6,200 18.253 هزار میلیارد 25.664 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 9.09 3.17 2 1.969 میلیون - 1.249 میلیون 720,000
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 4,601 74.00 1.58 4,649 26.00 0.56 09:51 36 631,796 2.93 میلیارد 19,444.24 4,675 4,660 4,533 4,823 1 1,500 4,534 2 30,776 4,650 23.155 هزار میلیارد 51.432 میلیون 35.413 میلیون 5 میلیون 27.977 میلیون 7.436 میلیون 72.548 میلیون 3.014 میلیون 7.67 3.11 0.32 390,938 240,858 631,796 -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 11,650 210.00 1.77 11,760 100.00 0.84 09:51 67 268,707 3.07 میلیارد 3,358.83 11,860 11,220 11,220 11,680 4 24,339 11,580 3 11,153 11,630 10.593 هزار میلیارد 14.547 میلیون 7.4 میلیون 900,000 3.936 میلیون 3.464 میلیون 6.22 میلیون 795,838 13.31 3.06 1.7 268,207 - 182,136 86,071
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,663 143.00 3.76 3,795 11.00 0.29 09:53 58 393,006 1.48 میلیارد 6,934.73 3,806 3,700 3,640 3,806 3 8,344 3,711 2 67,405 3,740 22.806 هزار میلیارد 44.381 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.87 3.01 1.73 343,006 50,000 393,006 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,910 260.00 4.21 6,170 0.00 0.00 09:52 13 31,077 186.64 میلیون 2,390.54 6,170 5,780 5,780 6,120 2 4,000 5,910 2 28,445 6,000 8.144 هزار میلیارد 8.7 میلیون 3.27 میلیون 1.32 میلیون 555,160 2.715 میلیون 1.03 میلیون 751,752 10.83 3 7.91 31,077 - 31,077 -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,240 30.00 0.57 5,270 0.00 0.00 09:46 9 91,507 479.04 میلیون 9,355.78 5,270 5,240 5,230 5,240 2 42,066 5,220 2 5,822 5,230 20.49 هزار میلیارد 24.516 میلیون 11.159 میلیون 3.888 میلیون 4.027 میلیون 7.132 میلیون 5.767 میلیون 5.582 میلیون 3.67 2.87 3.55 966 90,541 91,507 -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 8,450 300.00 3.68 7,980 170.00 2.09 09:53 31 79,082 633.59 میلیون 2,374.42 8,150 7,800 7,800 8,450 1 339 8,090 1 4,925 8,250 13.697 هزار میلیارد 15.396 میلیون 6.677 میلیون 1.71 میلیون 1.853 میلیون 4.824 میلیون 10.402 میلیون 2.464 میلیون 5.57 2.85 1.32 79,082 - 79,082 -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,860 210.00 3.46 5,930 140.00 2.31 09:52 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 3,367.5 6,070 6,010 5,800 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.195 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.35 2.78 0.74 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 4,820 38.00 0.78 4,845 13.00 0.27 09:49 36 368,649 1.75 میلیارد 9,631.57 4,858 4,643 4,643 4,890 5 17,630 4,690 1 9,450 4,824 4.651 هزار میلیارد 5.437 میلیون 2.509 میلیون 960,000 785,108 1.724 میلیون 2.95 میلیون 446,021 10.43 2.7 1.58 253,920 114,459 328,379 40,000