همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 195,542 10,291.00 5.00 202,744 3,089.00 1.50 11:12 236 72,994 14.304 میلیارد 309.3 205,833 72,994 195,542 14.304 میلیارد 104 - - 0 74,246 195,542 20.274 هزار میلیارد 21.091 میلیون 1.274 میلیون 100,000 816,835 457,498 1.912 میلیون 278,472 72.81 44.32 10.61 67,994 5,000 72,994 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 70,805 0.00 0.00 68,762 2,043.00 2.89 12:29 63 646,362 43.478 میلیارد 2,469.33 70,805 2.393 میلیون 70,805 169.421 میلیارد 840 97 63,622 1 5.188 میلیون 67,265 198.254 هزار میلیارد 199.719 میلیون 6.113 میلیون 1.4 میلیون 1.465 میلیون 4.648 میلیون 3.326 میلیون 2.875 میلیون 68.97 42.65 59.61 46,362 600,000 646,362 -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 199,151 10,249.00 4.89 209,398 2.00 0.00 11:38 2 52 10.344 میلیون 238.73 209,400 199,151 199,151 199,151 40 60 176,854 1 46,070 198,930 29.316 هزار میلیارد 30.653 میلیون 2.026 میلیون 140,000 1.337 میلیون 688,441 3.934 میلیون 296,573 98.85 42.58 7.45 52 - 52 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 59,398 3,126.00 5.00 62,511 13.00 0.02 11:39 16 3,224 191.499 میلیون 201.5 62,524 59,398 59,398 59,398 121 - - 0 623,705 59,398 39.069 هزار میلیارد 39.756 میلیون 1.605 میلیون 625,000 686,213 918,527 1.329 میلیون 436,754 89.45 42.53 29.4 3,224 - 3,224 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 15,863 834.00 4.99 16,646 51.00 0.31 12:25 22 181,105 2.873 میلیارد 8,232.05 16,697 181,105 15,863 2.873 میلیارد 203 5,000 14,990 1 1.108 میلیون 15,863 8.828 هزار میلیارد 9.842 میلیون 1.246 میلیون 120,000 1.033 میلیون 213,635 2.358 میلیون 86,703 101.61 41.24 3.74 56,105 125,000 181,105 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 49,789 2,483.00 4.75 52,254 18.00 0.03 12:28 22 6,373 316.477 میلیون 278.95 52,272 49,653 49,789 2.472 میلیارد 9999 2,500 43,124 1 4.179 میلیون 49,659 15.688 هزار میلیارد 16.283 میلیون 987,514 300,000 601,150 386,364 734,371 204,288 76.77 40.6 21.35 6,696 - 6,696 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 71,135 3,743.00 5.00 74,877 1.00 0.00 09:19 2 171 12.164 میلیون 85.5 74,878 171 71,135 12.164 میلیون 132 - - 0 213,260 71,135 12.654 هزار میلیارد 14.141 میلیون 1.804 میلیون 169,000 1.486 میلیون 317,600 4.038 میلیون 255,774 49.47 39.85 3.13 171 - 171 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 52,370 2,756.00 5.00 55,125 1.00 0.00 11:57 2 290 15.187 میلیون 244.71 55,126 290 52,370 15.187 میلیون 73 - - 0 337,306 52,370 11.025 هزار میلیارد 12.732 میلیون 2.005 میلیون 200,000 1.707 میلیون 298,292 4.322 میلیون 129,438 85.18 36.96 2.55 290 - 290 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 49,007 1,849.00 3.64 50,854 2.00 0.00 12:28 4 643 31.066 میلیون 2,991.11 50,856 275,182 49,007 13.491 میلیارد 40 - - 0 124,456 48,314 8.81 هزار میلیارد 9.617 میلیون 1.221 میلیون 170,000 971,802 249,431 947,574 121,649 71.07 34.66 9.12 643 - 643 -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 63,120 268.00 0.43 61,492 1,360.00 2.16 11:50 172 365,617 21.833 میلیارد 1,396.25 62,852 63,120 60,115 63,120 23 - - 0 135,563 59,710 5.275 هزار میلیارد 5.814 میلیون 687,964 84,000 534,430 153,534 675,281 178,329 29.61 34.39 7.82 365,617 - 365,617 -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,946 1,459.00 3.52 41,389 16.00 0.04 11:47 19 20,993 825.76 میلیون 2,165.3 41,405 39,950 39,946 40,800 46 - - 0 129,601 39,335 1035.225 هزار میلیارد 1.087 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.6 32.18 16.2 19,993 1,000 20,993 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 65,069 2,046.00 3.05 67,044 71.00 0.11 12:29 26 30,796 1.964 میلیارد 1,394.99 67,115 1.017 میلیون 68,500 67.658 میلیارد 403 350 53,446 1 2.789 میلیون 63,760 688.313 هزار میلیارد 767.39 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 44.73 31.83 24.9 15,796 15,000 30,796 -
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 49,000 875.00 1.75 49,830 45.00 0.09 11:50 52 22,649 1.086 میلیارد 945.07 49,875 48,100 47,451 51,990 2 600 47,660 1 886 48,001 3.499 هزار میلیارد 3.577 میلیون 195,838 70,000 86,130 109,708 149,414 49,599 70.39 31.82 23.37 22,649 - 22,649 -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 120,852 6,236.00 4.91 127,084 4.00 0.00 11:12 1 247 29.821 میلیون 424.33 127,088 120,852 120,852 120,852 175 - - 0 2.55 میلیون 120,734 19.076 هزار میلیارد 20.131 میلیون 1.696 میلیون 150,000 1.068 میلیون 628,494 2.894 میلیون 401,204 47.51 30.33 6.59 247 - 247 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 40,145 739.00 1.81 39,687 1,197.00 2.93 11:55 238 1.25 میلیون 49.192 میلیارد 4,089.15 40,884 43,910 40,145 43,910 5 - - 0 46,108 38,840 163.86 هزار میلیارد 172.129 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 123.04 30.08 98.27 1.161 میلیون 135,000 1.296 میلیون -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 60,500 2,679.00 4.63 57,668 153.00 0.26 1399/07/7 3,332 2.071 میلیون 119.42 میلیارد 621.49 57,821 54,930 54,930 60,629 1 2,000 60,629 1 42 67,474 20.184 هزار میلیارد 20.719 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 75.48 29.72 6.96 2.071 میلیون 300 2.071 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 57,486 3,004.00 4.97 60,490 0.00 0.00 12:07 1 104 5.976 میلیون 510.27 60,490 5,613 57,486 322.669 میلیون 77 - - 0 143,655 57,466 27.531 هزار میلیارد 49.89 میلیون 23.611 میلیون 450,000 22.669 میلیون 941,606 29.066 میلیون 1.448 میلیون 18.8 28.91 0.94 104 - 104 -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 43,774 2,000.00 4.37 45,761 13.00 0.03 12:29 6 6,290 273.527 میلیون 1,065.79 45,774 140,684 43,774 6.158 میلیارد 90 - - 0 86,690 43,486 27.532 هزار میلیارد 56.942 میلیون 30.501 میلیون 600,000 29.477 میلیون 1.023 میلیون 41.711 میلیون 1.031 میلیون 26.63 26.84 0.66 11,290 - 11,290 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 36,812 1,711.00 4.44 38,339 184.00 0.48 12:29 13 122,070 4.467 میلیارد 2,225.82 38,523 149,130 36,812 5.49 میلیارد 521 - - 0 3.668 میلیون 36,597 23.115 هزار میلیارد 25.828 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.714 میلیون 864,195 2.62 میلیون 588,673 39.26 26.75 8.82 2,070 120,000 - 122,070
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,451 65.00 0.29 22,483 33.00 0.15 12:29 44 147,402 3.153 میلیارد 13,727.36 22,516 8.085 میلیون 23,650 182.048 میلیارد 59 - - 0 340,208 21,391 1063.42 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 63.43 میلیون 35.5 میلیون 24.988 میلیون 38.441 میلیون 11.04 میلیون 10.763 میلیون 94.56 26.47 92.19 67,402 80,000 147,402 -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 51,606 1,717.00 3.22 53,314 9.00 0.02 12:03 9 3,104 157.239 میلیون 3,540.54 53,323 350,513 51,606 18.089 میلیارد 107 396 50,271 1 995,146 50,657 10.694 هزار میلیارد 11.341 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 64.49 24.6 8.47 3,104 - 3,104 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 46,529 1,434.00 2.99 47,959 4.00 0.01 12:23 4 1,441 65.659 میلیون 3,413.47 47,963 406,203 46,529 18.9 میلیارد 343 150 39,766 1 2.792 میلیون 45,565 62.355 هزار میلیارد 67.261 میلیون 7.461 میلیون 1.3 میلیون 4.909 میلیون 2.552 میلیون 11.131 میلیون 2.796 میلیون 22.3 24.43 5.6 1,441 - 1,441 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 56,035 2,774.00 4.72 58,797 12.00 0.02 12:22 16 3,440 192.189 میلیون 436.68 58,809 48,035 56,035 2.692 میلیارد 1214 - - 0 1.029 میلیون 55,869 38.227 هزار میلیارد 40.958 میلیون 4.323 میلیون 650,000 2.732 میلیون 1.591 میلیون 4.438 میلیون 1.86 میلیون 20.55 24.03 8.61 3,440 - 3,440 -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 46,702 2,450.00 4.98 49,151 1.00 0.00 12:10 2 282 13.168 میلیون 551.33 49,152 3,308 46,702 154.49 میلیون 259 - - 0 1.638 میلیون 46,695 7.373 هزار میلیارد 11.042 میلیون 3.979 میلیون 150,000 3.67 میلیون 309,629 1.335 میلیون 74,788 98.58 23.81 5.52 282 - 282 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 56,793 1,961.00 3.34 58,670 84.00 0.14 12:29 23 24,956 1.393 میلیارد 1,324.55 58,754 2.257 میلیون 61,670 132.61 میلیارد 174 - - 0 13.492 میلیون 55,817 77.463 هزار میلیارد 84.906 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 39.91 23.23 16.05 9,956 15,000 24,956 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 15,375 681.00 4.24 16,042 14.00 0.09 12:24 3 52,285 797.555 میلیون 11,471.24 16,056 481,792 15,375 7.408 میلیارد 559 - - 0 12.51 میلیون 15,254 96.342 هزار میلیارد 104.309 میلیون 12.223 میلیون 3 میلیون 7.973 میلیون 4.25 میلیون 1.477 میلیون 676,270 142.45 22.67 65.24 2,285 50,000 52,285 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 42,065 2,143.00 4.85 44,192 16.00 0.04 12:18 9 8,206 344.636 میلیون 1,493.96 44,208 35,855 42,065 1.508 میلیارد 288 - - 0 1.403 میلیون 41,998 17.683 هزار میلیارد 18.561 میلیون 1.659 میلیون 400,000 877,407 781,652 2.419 میلیون 307,921 57.43 22.62 7.31 8,206 - 8,206 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 36,170 1,894.00 4.98 38,061 3.00 0.01 12:20 2 2,000 72.322 میلیون 564.64 38,064 6,211 36,170 224.652 میلیون 455 - - 0 4.424 میلیون 36,161 26.265 هزار میلیارد 26.904 میلیون 1.811 میلیون 690,000 639,365 1.172 میلیون 1.552 میلیون 363,346 72.28 22.41 16.93 2,000 - 2,000 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 34,626 1,818.00 4.99 36,441 3.00 0.01 12:03 3 2,146 74.299 میلیون 237.38 36,444 3,086 34,626 106.856 میلیون 64 - - 0 569,235 34,622 7.289 هزار میلیارد 8.018 میلیون 1.068 میلیون 200,000 729,186 339,238 1.018 میلیون 292,933 24.88 21.49 7.16 2,146 - 2,146 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 26,937 367.00 1.34 26,845 459.00 1.68 12:29 4,847 715,086 18.735 میلیارد 151.48 27,304 6.859 میلیون 27,200 187.285 میلیارد 10 55,332 26,670 2 500 26,680 117.553 هزار میلیارد 119.547 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 74.92 21.17 30.49 719,507 - 719,406 101
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 25,186 1,179.00 4.47 26,358 7.00 0.03 11:33 1 10,000 250.47 میلیون 2,775.65 26,365 25,500 25,186 25,524 15 - - 0 121,553 25,047 18.456 هزار میلیارد 22.413 میلیون 4.832 میلیون 450,000 3.957 میلیون 874,922 4.244 میلیون 1.205 میلیون 15.31 21.09 4.35 10,000 - 10,000 -
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 97,001 5,044.00 4.94 102,035 10.00 0.01 12:23 11 977 94.713 میلیون 124.09 102,045 5,832 97,001 565.71 میلیون 9999 - - 0 1.934 میلیون 96,943 52.047 هزار میلیارد 55.709 میلیون 6.17 میلیون 510,000 3.666 میلیون 2.504 میلیون 7.912 میلیون 1.346 میلیون 38.65 20.78 6.58 977 - 977 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 43,509 1,510.00 3.35 45,016 3.00 0.01 12:29 3 1,431 61.202 میلیون 2,575.81 45,019 381,220 43,509 16.587 میلیارد 87 120 42,420 1 656,540 42,769 13.508 هزار میلیارد 15.451 میلیون 2.599 میلیون 300,000 1.946 میلیون 652,905 3.898 میلیون 698,850 19.33 20.69 3.46 1,431 - 1,431 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 28,386 1,156.00 3.91 29,536 6.00 0.02 12:11 8 6,252 175.462 میلیون 10,041.38 29,542 371,531 28,386 10.546 میلیارد 133 - - 0 3.359 میلیون 28,065 59.084 هزار میلیارد 73.288 میلیون 17.086 میلیون 2 میلیون 14.204 میلیون 2.882 میلیون 30.541 میلیون 2.818 میلیون 20.97 20.5 1.93 6,252 - 6,252 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 95,037 4,000.00 4.04 98,126 911.00 0.92 12:29 42 282,873 27.556 میلیارد 1,323.71 99,037 301,805 95,037 29.688 میلیارد 1 1,900 94,087 2 17,900 94,090 7.926 هزار میلیارد 8.309 میلیون 778,335 80,000 385,794 392,541 1.899 میلیون 223,266 35.49 20.18 4.17 283,373 - 283,335 38
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 110,582 558.00 0.50 111,103 37.00 0.03 12:28 6 3,083 325.512 میلیون 7,802.89 111,140 413,553 110,582 45.732 میلیارد 184 - - 0 917,072 105,583 127.091 هزار میلیارد 156.125 میلیون 35.401 میلیون 1.143 میلیون 29.045 میلیون 6.356 میلیون 97.686 میلیون 1.974 میلیون 64.36 19.99 1.3 3,083 - 3,083 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 28,392 1,482.00 4.96 29,874 0.00 0.00 12:28 1 500 14.191 میلیون 970.5 29,874 13,587 28,392 385.762 میلیون 43 - - 0 486,744 28,381 5.975 هزار میلیارد 6.828 میلیون 1.154 میلیون 200,000 853,102 300,772 986,561 197,951 30.18 19.86 6.06 500 - 500 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 156,440 168.00 0.11 152,447 4,161.00 2.66 12:30 271 307,981 45.821 میلیارد 1,414.86 156,608 2.654 میلیون 156,440 415.682 میلیارد 1 14,481 148,800 2 61 149,000 375.917 هزار میلیارد 415.039 میلیون 58.533 میلیون 2.4 میلیون 39.179 میلیون 19.353 میلیون 75.612 میلیون 22.916 میلیون 16.4 19.43 4.97 309,711 - 308,970 741
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 34,115 1,787.00 4.98 35,902 0.00 0.00 12:27 3 297 10.13 میلیون 384.94 35,902 6,159 34,115 210.114 میلیون 51 - - 0 695,260 34,107 7.181 هزار میلیارد 8.882 میلیون 2.078 میلیون 200,000 1.702 میلیون 375,681 2.316 میلیون 341,786 21.01 19.11 3.1 297 - 297 -
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 117,525 3,171.00 2.63 120,368 328.00 0.27 12:29 20 21,590 2.476 میلیارد 996.44 120,696 196,298 117,525 23.086 میلیارد 40 45 113,545 1 117,198 114,662 39.837 هزار میلیارد 41.915 میلیون 4.172 میلیون 330,000 2.086 میلیون 2.087 میلیون 7.483 میلیون 1.173 میلیون 33.96 19.09 5.32 21,590 - 21,590 -