همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 110,181 2,785.00 2.47 112,966 0.00 0.00 1399/11/2 3,360 1.96 میلیون 221.37 میلیارد 583.22 112,966 112,000 110,181 119,000 0 0 0 255 534,922 110,181 11.297 هزار میلیارد 11.565 میلیون 462,476 100,000 268,693 193,783 370,805 44,279 255.12 58.3 30.47 1.853 میلیون 106,167 1.846 میلیون 113,210
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 100,719 67.00 0.07 100,786 0.00 0.00 1399/11/2 1,228 1.13 میلیون 113.7 میلیارد 918.71 100,786 100,719 100,719 102,636 0 0 0 507 860,170 100,719 7.055 هزار میلیارد 7.86 میلیون 224,199 70,000 90,746 175,323 228,506 95,577 73.82 40.24 30.87 1.128 میلیون - 1.128 میلیون -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 102,031 6,591.00 6.07 108,622 0.00 0.00 1399/11/2 3,898 3.23 میلیون 350.82 میلیارد 828.55 108,622 111,997 101,331 111,997 4 1,671 102,030 1 3,378 102,030 9.124 هزار میلیارد 9.606 میلیون 725,625 84,000 481,603 244,022 763,249 229,961 39.68 37.39 11.95 3.183 میلیون 46,803 2.707 میلیون 522,530
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 65,677 552.00 0.85 65,125 0.00 0.00 1399/11/2 502 733,061 48.15 میلیارد 1,460.28 65,125 65,677 65,677 65,677 577 1,552,183 65,677 0 0 0 9.769 هزار میلیارد 13.647 میلیون 4.144 میلیون 150,000 3.878 میلیون 265,666 1.417 میلیون 45,041 216.89 36.78 6.89 733,061 - 667,928 65,133
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,000 620.00 0.62 99,380 0.00 0.00 1399/11/2 2,348 3.9 میلیون 387.5 میلیارد 1,660.64 99,380 96,363 96,363 100,000 2 2,092 99,999 15 237,155 100,000 1014.272 هزار میلیارد 1.107 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 49.15 36.67 31.73 3.381 میلیون 518,268 3.734 میلیون 165,143
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 44,942 1,372.00 2.96 46,314 0.00 0.00 1399/11/2 177 402,857 18.11 میلیارد 2,276.03 46,314 44,942 44,942 44,942 0 0 0 1369 5,824,900 44,942 37.051 هزار میلیارد 38.719 میلیون 2.843 میلیون 800,000 1.668 میلیون 1.176 میلیون 615,844 226,731 - 36.42 15.68 402,857 - 202,857 200,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 84,788 202.00 0.24 84,586 0.00 0.00 1399/11/2 1,764 3.91 میلیون 330.32 میلیارد 2,213.82 84,586 84,400 82,450 84,788 108 755,361 84,788 2 259 85,893 365.306 هزار میلیارد 372.678 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 58.03 35.26 48.92 3.885 میلیون 19,762 1.862 میلیون 2.043 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 65,700 496.00 0.75 66,196 0.00 0.00 1399/11/2 882 2.24 میلیون 148.01 میلیارد 2,535.03 66,196 65,000 64,157 67,320 1 7,777 65,600 2 15,000 65,700 37.07 هزار میلیارد 39.228 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 1.617 میلیون 557,333 66.52 33.49 22.93 2.156 میلیون 80,000 2.228 میلیون 7,500
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 174,150 6,306.00 3.49 180,456 0.00 0.00 1399/11/2 482 98,683 17.43 میلیارد 204.74 180,456 174,000 173,774 183,900 1 543 174,150 1 155 175,990 18.046 هزار میلیارد 18.859 میلیون 1.355 میلیون 100,000 813,193 541,505 2.027 میلیون 282,401 63.9 33.32 8.9 94,615 4,068 82,133 16,550
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 38,389 759.00 2.02 37,630 0.00 0.00 1399/11/2 358 871,381 33.45 میلیارد 2,434.03 37,630 38,389 38,389 38,389 450 1,224,723 38,389 0 0 0 15.052 هزار میلیارد 15.797 میلیون 1.151 میلیون 400,000 745,125 405,568 1.947 میلیون -135,202 - 33.21 6.92 871,381 - 686,381 185,000
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 68,938 100.00 0.14 69,038 0.00 0.00 1399/11/2 741 957,930 66.13 میلیارد 1,292.75 69,038 68,938 68,938 71,000 0 0 0 612 1,334,030 68,938 13.808 هزار میلیارد 15.627 میلیون 2.242 میلیون 200,000 1.82 میلیون 422,721 4.997 میلیون 183,295 75.33 32.66 2.76 807,930 150,000 956,950 980
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 73,990 2,416.00 3.16 76,406 0.00 0.00 1399/11/2 14,676 16.97 میلیون 1.296 هزار میلیارد 1,361.9 76,406 77,002 73,400 80,800 2 3,639 73,770 1 2,000 73,770 84.834 هزار میلیارد 85.12 میلیون 3.114 میلیون 1.11 میلیون 286,772 2.828 میلیون 1.372 میلیون 1.356 میلیون 62.58 30 61.82 16.692 میلیون 273,285 16.938 میلیون 27,640
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,331 49.00 0.91 5,380 0.00 0.00 1399/11/2 2,623 27.26 میلیون 146.63 میلیارد 10,391.83 5,380 5,331 5,331 5,560 0 0 0 138 3,857,742 5,331 8.07 هزار میلیارد 12.499 میلیون 4.702 میلیون 1.5 میلیون 4.429 میلیون 272,744 2.761 میلیون -447,593 -18.03 29.59 2.92 27.258 میلیون - 27.258 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,080 17.00 0.05 31,063 0.00 0.00 1399/11/2 1,178 8.09 میلیون 251.42 میلیارد 6,870.79 31,063 30,349 30,330 31,500 1 1,143 31,080 2 45,189 31,085 1404.048 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 53.947 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 132.84 29.32 127.11 2.505 میلیون 5.589 میلیون 2.607 میلیون 5.487 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 35,606 0.00 0.00 35,606 0.00 0.00 1399/11/2 522 3.57 میلیون 127.23 میلیارد 6,845.5 35,606 35,606 35,606 35,606 0 0 0 9999 14,683,713 35,606 10.682 هزار میلیارد 10.93 میلیون 654,811 300,000 248,278 406,533 605,258 36,002 - 29 18.36 3.573 میلیون - 3.269 میلیون 304,483
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 44,543 763.00 1.74 43,780 0.00 0.00 1399/11/2 598 872,683 38.49 میلیارد 1,459.34 43,780 44,490 42,460 44,543 9 600,678 44,543 1 207 47,202 7.443 هزار میلیارد 9.026 میلیون 1.863 میلیون 170,000 1.583 میلیون 279,587 813,950 106,461 69.91 26.62 9.14 872,683 - 641,807 230,876
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 107,460 2,138.00 1.95 109,598 0.00 0.00 1399/11/2 7,989 9.18 میلیون 1.007 هزار میلیارد 1,149.53 109,598 106,932 106,932 116,000 2 30,828 106,932 1 38 106,932 35.893 هزار میلیارد 37.738 میلیون 3.212 میلیون 327,500 1.844 میلیون 1.368 میلیون 2.534 میلیون 1.345 میلیون 26.69 26.25 14.16 7.483 میلیون 1.7 میلیون 8.423 میلیون 760,534
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 22,360 640.00 2.78 23,000 0.00 0.00 1399/11/2 2,409 4.52 میلیون 104.02 میلیارد 1,877.38 23,000 23,000 22,000 23,880 3 64,811 22,360 5 2,437 22,400 27.6 هزار میلیارد 31.979 میلیون 5.434 میلیون 400,000 4.379 میلیون 1.055 میلیون 3.868 میلیون 450,633 61.25 26.15 7.14 4.28 میلیون 242,717 4.479 میلیون 43,145
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 53,270 479.00 0.91 52,791 0.00 0.00 1399/11/2 612 3.08 میلیون 162.35 میلیارد 5,025.11 52,791 52,800 51,198 53,270 5 2,675 53,270 1 500 60,638 10.558 هزار میلیارد 11.31 میلیون 1.161 میلیون 200,000 751,872 409,445 1.53 میلیون 136,970 77.08 25.79 6.9 908,665 2.167 میلیون 990,746 2.085 میلیون
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 10,849 223.00 2.01 11,072 0.00 0.00 1399/11/2 2,365 22.36 میلیون 247.52 میلیارد 9,452.49 11,072 11,420 10,849 11,991 0 0 0 313 3,460,970 10,849 10.629 هزار میلیارد 11.255 میلیون 1.038 میلیون 80,000 625,628 412,653 2.133 میلیون 302,231 35.17 25.76 4.99 20.472 میلیون 1.883 میلیون 22.006 میلیون 348,999
افرا

افرانت

سهام فرابورس 44,170 633.00 1.41 44,803 0.00 0.00 1399/11/2 1,204 1.81 میلیون 81.12 میلیارد 1,503.81 44,803 47,000 44,170 47,130 0 0 0 153 637,831 44,170 28.002 هزار میلیارد 28.445 میلیون 1.606 میلیون 625,000 443,259 1.163 میلیون 1.287 میلیون 520,630 53.78 24.09 21.76 1.584 میلیون 227,000 1.811 میلیون 43
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 52,764 26.00 0.05 52,738 0.00 0.00 1399/11/2 3,404 5.43 میلیون 286.62 میلیارد 1,596.56 52,738 52,764 51,661 52,764 2 3,000 52,764 0 0 0 63.286 هزار میلیارد 96.835 میلیون 36.246 میلیون 600,000 33.55 میلیون 2.696 میلیون 48.886 میلیون 1.396 میلیون 45.34 23.47 1.29 5.102 میلیون 332,825 5.252 میلیون 183,041
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 29,005 1,265.00 4.18 30,270 0.00 0.00 1399/11/2 4,041 8.49 میلیون 256.84 میلیارد 2,099.76 30,270 31,439 28,519 31,521 2 64,951 29,200 3 137,691 29,200 23.308 هزار میلیارد 25.091 میلیون 2.799 میلیون 150,000 1.783 میلیون 1.016 میلیون 4.388 میلیون 549,420 42.42 22.95 5.31 8.422 میلیون 63,326 7.286 میلیون 1.199 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 38,707 1,529.00 4.11 37,178 0.00 0.00 1399/11/2 31,500 8.37 میلیون 311.03 میلیارد 6,501.85 37,178 35,028 35,028 38,707 28 47,553 38,707 2 777 38,707 11.153 هزار میلیارد 11.968 میلیون 1.31 میلیون 300,000 814,613 495,205 919,272 222,656 50.09 22.52 12.13 8.265 میلیون 100,602 8.066 میلیون 299,490
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,468 66.00 0.31 21,402 0.00 0.00 1399/11/2 3,112 10.84 میلیون 231.9 میلیارد 3,481.91 21,402 21,468 20,510 21,468 35 791,567 21,468 0 0 0 74.907 هزار میلیارد 82.492 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 38.66 22.51 15.55 10.5 میلیون 335,751 7.028 میلیون 3.808 میلیون
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 27,329 1,438.00 5.00 27,743 1,024.00 3.56 1399/10/30 - - - 4,132.7 28,767 27,329 27,329 27,329 0 0 0 518 3,789,721 27,329 14.683 هزار میلیارد 16.509 میلیون 1.919 میلیون 529,248 1.224 میلیون 695,036 2.91 میلیون 159,553 - 21.99 5.25 945,237 259,561 1.205 میلیون -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 65,964 86.00 0.13 66,050 0.00 0.00 1399/11/2 6,945 14.25 میلیون 940.98 میلیارد 2,051.33 66,050 65,964 65,964 68,410 0 0 0 1183 4,490,746 65,964 9.908 هزار میلیارد 10.461 میلیون 1.014 میلیون 150,000 553,589 460,167 919,294 233,423 42.44 21.53 10.78 14.046 میلیون 200,000 14.139 میلیون 107,539
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 31,770 951.00 2.91 32,721 0.00 0.00 1399/11/2 4,689 6.52 میلیون 213.25 میلیارد 1,389.94 32,721 32,839 31,400 34,290 1 2,200 31,760 6 3,037 31,770 22.577 هزار میلیارد 23.524 میلیون 2.01 میلیون 690,000 946,134 1.063 میلیون 1.841 میلیون 399,236 56.55 21.23 12.26 6.516 میلیون 1,000 6.496 میلیون 21,200
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 44,716 724.00 1.65 43,992 0.00 0.00 1399/11/2 720 2.5 میلیون 110.19 میلیارد 3,472.8 43,992 42,587 42,587 44,716 112 1,458,082 44,716 1 9,000 48,600 1099.8 هزار میلیارد 1.153 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 41.92 20.66 14.95 1.898 میلیون 602,080 765,939 1.734 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 70,503 280.00 0.40 70,223 0.00 0.00 1399/11/2 942 1.38 میلیون 96.61 میلیارد 1,460.42 70,223 69,700 68,400 70,503 19 78,188 70,503 1 2,500 75,016 11.868 هزار میلیارد 13.628 میلیون 2.337 میلیون 169,000 1.761 میلیون 575,950 5.51 میلیون 398,494 29.78 20.61 2.15 1.323 میلیون 52,738 1.058 میلیون 317,815
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 40,613 224.00 0.55 40,837 0.00 0.00 1399/11/2 2,659 4.29 میلیون 175.2 میلیارد 1,613.47 40,837 40,613 40,613 42,500 0 0 0 137 647,603 40,613 16.335 هزار میلیارد 17.628 میلیون 2.091 میلیون 400,000 1.293 میلیون 798,147 2.639 میلیون 313,015 52.19 20.47 6.19 4.044 میلیون 246,007 4.261 میلیون 28,993
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,483 223.00 0.75 29,706 0.00 0.00 1399/11/2 1,140 3.34 میلیون 99.34 میلیارد 2,933.45 29,706 29,800 29,483 31,798 0 0 0 43 254,023 29,483 29.706 هزار میلیارد 53.396 میلیون 25.185 میلیون 450,000 23.69 میلیون 1.494 میلیون 34.594 میلیون 1.664 میلیون 17.86 19.88 0.86 2.339 میلیون 1.005 میلیون 1.715 میلیون 1.629 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 60,569 437.00 0.73 60,132 0.00 0.00 1399/11/2 840 1.29 میلیون 77.85 میلیارد 1,541.3 60,132 57,006 57,006 60,569 193 565,598 60,569 1 1,000 61,000 12.026 هزار میلیارد 14.504 میلیون 3.092 میلیون 200,000 2.478 میلیون 613,948 3.811 میلیون 388,312 30.97 19.59 3.16 1.294 میلیون 529 1.131 میلیون 163,925
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 29,843 115.00 0.38 29,958 0.00 0.00 1399/11/2 2,501 4.81 میلیون 144.02 میلیارد 1,922.24 29,958 29,843 29,843 30,777 0 0 0 154 1,533,316 29,843 9.886 هزار میلیارد 10.823 میلیون 1.447 میلیون 330,000 937,351 509,904 2.556 میلیون 140,231 70.5 19.39 3.87 4.363 میلیون 445,000 4.773 میلیون 34,850
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 28,262 1,302.00 4.83 26,960 0.00 0.00 1399/11/2 1,395 59,909 1.69 میلیارد 42.95 26,960 28,262 28,262 28,262 596 2,862,480 28,262 0 0 0 18.872 هزار میلیارد 19.752 میلیون 1.86 میلیون 200,000 879,636 980,084 4.293 میلیون 799,487 - 19.04 5.23 59,909 - 59,846 63
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 44,260 555.00 1.27 43,705 0.00 0.00 1399/11/2 543 1.15 میلیون 50.43 میلیارد 2,125.18 43,705 44,413 43,000 44,413 1 20,000 43,810 1 10,000 44,200 21.853 هزار میلیارد 24.164 میلیون 3.482 میلیون 500,000 2.312 میلیون 1.17 میلیون 5.088 میلیون 467,756 46.72 18.68 4.3 1.096 میلیون 58,000 1.041 میلیون 112,780
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 36,296 229.00 0.63 36,067 0.00 0.00 1399/11/2 685 1.41 میلیون 51.02 میلیارد 2,065.26 36,067 33,050 33,050 36,296 36 187,855 36,296 1 538 39,105 10.82 هزار میلیارد 11.219 میلیون 986,130 300,000 398,838 587,292 1.028 میلیون 210,204 51.47 18.43 10.52 1.415 میلیون - 1.081 میلیون 334,000
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 13,041 82.00 0.63 12,959 0.00 0.00 1399/11/2 1,456 5.04 میلیون 65.33 میلیارد 3,462.38 12,959 13,000 12,400 13,041 138 697,239 13,041 0 0 0 19.439 هزار میلیارد 22.075 میلیون 3.731 میلیون 300,000 2.636 میلیون 1.095 میلیون 4.415 میلیون 808,294 24.05 17.77 4.41 5.041 میلیون - 4.32 میلیون 721,181
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,856 125.00 0.58 21,731 0.00 0.00 1399/11/2 6,931 3.59 میلیون 78.05 میلیارد 518.22 21,731 20,992 20,992 21,856 275 1,149,241 21,856 12 1,999 21,931 93.443 هزار میلیارد 97.693 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.52 17.3 20.52 3.092 میلیون 500,000 2.062 میلیون 1.53 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 35,752 1,340.00 3.61 37,092 0.00 0.00 1399/11/2 1,265 2.58 میلیون 95.66 میلیارد 2,038.66 37,092 35,300 35,300 38,100 2 2,462 35,500 3 9,255 35,800 9.273 هزار میلیارد 11.431 میلیون 2.7 میلیون 250,000 2.158 میلیون 541,432 2.184 میلیون 407,593 22.75 17.13 4.25 2.506 میلیون 72,655 2.379 میلیون 200,299