همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 57,950 650.00 1.13 58,800 1,500.00 2.62 12:29 787 264,937 15.58 میلیارد 336.64 57,300 58,450 56,900 60,100 1 4,512 57,900 6 125 58,400 11.76 هزار میلیارد 12.625 میلیون 1.781 میلیون 200,000 1.165 میلیون 616,986 5.482 میلیون 721,285 16.3 19.06 2.15 264,937 - 237,795 27,142
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 166,150 1,050.00 0.64 165,550 450.00 0.27 12:29 2,512 517,059 85.61 میلیارد 205.84 165,100 165,000 163,250 167,500 3 306 164,350 8 76,120 166,150 44.19 هزار میلیارد 51.732 میلیون 10.168 میلیون 266,930 7.541 میلیون 2.627 میلیون 9.963 میلیون 3.268 میلیون 13.52 16.82 4.45 302,941 214,118 417,059 100,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 82,900 150.00 0.18 82,800 50.00 0.06 12:29 778 104,849 8.69 میلیارد 134.77 82,750 83,250 82,000 83,550 1 77 82,850 2 48 82,950 57.96 هزار میلیارد 58.561 میلیون 4.529 میلیون 700,000 601,493 3.927 میلیون 4.527 میلیون 4.339 میلیون 13.35 14.75 12.79 59,596 45,253 104,780 69
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 78,000 950.00 1.23 78,350 1,300.00 1.69 12:29 385 280,793 22 میلیارد 729.33 77,050 77,500 77,500 80,000 1 1,801 78,000 1 2,024 78,000 7.835 هزار میلیارد 8.369 میلیون 1.088 میلیون 100,000 533,675 554,304 1.142 میلیون 134,862 58.1 14.13 6.86 280,793 - 280,793 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 35,750 950.00 2.73 35,200 400.00 1.15 12:29 411 906,238 31.89 میلیارد 2,204.96 34,800 34,300 34,300 35,750 1 1,000 35,750 5 29,261 35,750 5.28 هزار میلیارد 10.482 میلیون 5.627 میلیون 150,000 5.24 میلیون 387,321 2.565 میلیون 419,646 12.58 13.63 2.06 857,239 48,999 836,624 69,614
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 77,650 900.00 1.17 77,750 1,000.00 1.30 12:29 1,166 478,597 37.2 میلیارد 410.46 76,750 77,500 77,250 78,100 1 77 77,550 4 966 77,650 1069.181 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 230.173 میلیون 13.752 میلیون 146.001 میلیون 84.172 میلیون 291.436 میلیون 116.197 میلیون 9.08 12.54 3.62 477,480 1,117 452,244 26,353
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 160,000 2,250.00 1.43 158,300 550.00 0.35 12:28 127 104,203 16.79 میلیارد 467.17 157,750 162,900 159,000 162,900 1 350 159,500 1 438 161,000 1266.4 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 408.823 میلیون 8 میلیون 302.252 میلیون 106.571 میلیون 293.447 میلیون 91.629 میلیون 13.82 11.88 4.32 20,082 84,121 49,971 54,232
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 14,900 970.00 6.96 14,450 520.00 3.73 12:29 882 8.227 میلیون 118.89 میلیارد 9,327.76 13,930 13,930 13,930 14,900 9 138,279 14,900 1 1,000 15,000 14.45 هزار میلیارد 18.407 میلیون 5.18 میلیون 1,000,000 3.957 میلیون 1.224 میلیون 2.525 میلیون 129,674 111.43 11.81 5.72 8.026 میلیون 201,068 7.676 میلیون 551,057
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 83,100 150.00 0.18 83,350 400.00 0.48 12:29 299 445,605 37.15 میلیارد 1,490.32 82,950 82,150 82,150 84,000 1 150 82,800 1 2,559 83,100 20.838 هزار میلیارد 26.94 میلیون 7.877 میلیون 250,000 6.102 میلیون 1.775 میلیون 7.505 میلیون 2.934 میلیون 7.1 11.74 2.78 393,628 51,977 445,605 -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 120,950 3,800.00 3.24 121,200 4,050.00 3.46 12:28 102 23,604 2.86 میلیارد 229.81 117,150 124,000 119,250 124,000 2 150 120,300 4 4,014 121,000 10.181 هزار میلیارد 11.388 میلیون 2.075 میلیون 84,000 1.198 میلیون 876,436 2.241 میلیون 290,158 35.1 11.62 4.54 23,604 - 20,244 3,360
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 14,810 320.00 2.12 14,890 240.00 1.59 12:29 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 3,468.25 15,130 15,100 14,650 15,380 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 7.682 میلیون 1.496 میلیون 450,000 914,163 582,242 1.923 میلیون 41,975 159.63 11.51 3.48 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 22,550 200.00 0.89 22,650 300.00 1.34 14:51 446 1.222 میلیون 27.65 میلیارد 2,739.07 22,350 22,300 22,100 23,100 1 27,800 22,350 2 24,873 22,600 67.95 هزار میلیارد 74.829 میلیون 12.826 میلیون 3 میلیون 6.879 میلیون 5.948 میلیون 8.073 میلیون 2.148 میلیون 31.64 11.42 8.42 233,528 988,096 416,424 805,200
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 75,900 4,950.00 6.98 74,850 3,900.00 5.50 12:29 2,247 4.373 میلیون 327.35 میلیارد 1,946.13 70,950 66,950 66,950 75,900 2 10,067 75,850 1 1,000 77,100 18.713 هزار میلیارد 19.124 میلیون 2.049 میلیون 250,000 411,925 1.637 میلیون 516,051 334,156 53.08 10.84 34.37 4.373 میلیون - 4.341 میلیون 32,000
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام فرابورس 29,450 1,900.00 6.90 29,100 1,550.00 5.63 12:29 1,134 5.854 میلیون 170.42 میلیارد 5,162.38 27,550 27,600 27,600 29,450 1 152 29,300 10 417,720 29,450 291 هزار میلیارد 360.534 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.55 10.8 1.75 5.319 میلیون 535,404 2.868 میلیون 2.986 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 18,570 110.00 0.59 18,760 80.00 0.43 12:29 1,272 3.128 میلیون 58.69 میلیارد 2,459.15 18,680 18,510 18,510 19,090 2 55,500 18,560 1 45,653 18,560 15.008 هزار میلیارد 18.821 میلیون 5.211 میلیون 800,000 3.813 میلیون 1.398 میلیون 5.106 میلیون 661,906 22.67 10.74 2.94 3.128 میلیون 500 3.06 میلیون 68,351
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 125,550 1,200.00 0.97 125,150 800.00 0.64 12:29 414 286,834 35.9 میلیارد 692.84 124,350 125,300 124,100 126,650 2 99,755 125,500 1 100 125,800 300.36 هزار میلیارد 440.954 میلیون 168.687 میلیون 2.4 میلیون 140.594 میلیون 28.093 میلیون 231.575 میلیون 32.355 میلیون 9.29 10.7 1.3 281,834 5,000 211,679 75,155
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 46,000 300.00 0.65 46,700 400.00 0.86 12:29 638 1.432 میلیون 66.85 میلیارد 2,244.55 46,300 46,750 45,650 48,500 1 2,014 45,700 1 24,369 46,000 30.589 هزار میلیارد 36.724 میلیون 9.007 میلیون 655,000 6.136 میلیون 2.871 میلیون 9.776 میلیون 4.498 میلیون 6.8 10.65 3.13 727,731 704,289 1.293 میلیون 138,543
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 74,900 1,150.00 1.56 75,050 1,300.00 1.76 12:29 272 44,682 3.35 میلیارد 164.27 73,750 73,500 73,500 75,200 1 1,005 74,750 4 1,101 75,000 15.01 هزار میلیارد 17.317 میلیون 3.735 میلیون 200,000 2.307 میلیون 1.427 میلیون 7.394 میلیون 2.033 میلیون 7.38 10.52 2.03 32,339 12,343 44,673 9
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,160 110.00 1.37 8,220 170.00 2.11 12:29 562 5.741 میلیون 47.16 میلیارد 10,214.74 8,050 8,060 8,060 8,320 2 2,000 8,140 1 3,773 8,170 14.796 هزار میلیارد 23.412 میلیون 10.029 میلیون 1.8 میلیون 8.616 میلیون 1.412 میلیون 4.691 میلیون -349,075 -42.39 10.48 3.15 5.641 میلیون 100,000 5.643 میلیون 97,968
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,490 50.00 0.30 16,580 40.00 0.24 12:29 1,252 2.435 میلیون 40.36 میلیارد 1,944.54 16,540 16,700 16,330 17,190 2 2,420 16,400 1 964 16,490 49.74 هزار میلیارد 57.556 میلیون 12.699 میلیون 3 میلیون 7.816 میلیون 4.882 میلیون 4.797 میلیون 1.839 میلیون 27.05 10.19 10.37 2.299 میلیون 135,200 2.34 میلیون 94,566
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 22,000 350.00 1.57 22,350 0.00 0.00 12:00 192 446,903 9.99 میلیارد 2,452.01 22,350 22,150 22,000 22,800 1 1,000 22,050 2 470 22,250 15.645 هزار میلیارد 25.586 میلیون 11.53 میلیون 700,000 9.941 میلیون 1.59 میلیون 9.095 میلیون 1.114 میلیون 14.04 9.84 1.72 369,155 77,748 424,688 22,215
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 83,200 50.00 0.06 83,850 600.00 0.72 12:18 186 221,469 18.57 میلیارد 1,175.95 83,250 85,000 83,200 85,900 2 1,609 83,350 5 17,078 84,450 25.155 هزار میلیارد 30.17 میلیون 7.616 میلیون 300,000 5.015 میلیون 2.601 میلیون 6.317 میلیون 3.045 میلیون 8.26 9.67 3.98 147,569 73,900 135,916 85,553
افرا

افرانت

سهام فرابورس 13,900 0.00 0.00 14,180 280.00 2.01 12:29 724 3.545 میلیون 50.28 میلیارد 4,896.42 13,900 14,410 13,820 14,630 1 3,838 13,950 1 656 13,950 15.598 هزار میلیارد 17.224 میلیون 3.244 میلیون 625,000 1.626 میلیون 1.618 میلیون 2.628 میلیون 517,570 30.14 9.64 5.93 3.522 میلیون 23,440 2.747 میلیون 797,956
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 15,920 1,190.00 6.95 15,970 1,140.00 6.66 12:29 3,578 13.241 میلیون 211.41 میلیارد 3,700.65 17,110 17,000 15,920 17,000 1 500 14,390 7 215,887 15,920 12.377 هزار میلیارد 14.798 میلیون 3.723 میلیون 775,000 2.413 میلیون 1.31 میلیون 3.684 میلیون 448,089 27.62 9.45 3.36 9.291 میلیون 3.95 میلیون 13.225 میلیون 15,850
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 10,200 90.00 0.89 10,140 30.00 0.30 12:29 380 2.119 میلیون 21.49 میلیارد 5,575.02 10,110 10,100 9,970 10,300 1 500 10,160 2 3,008 10,220 8.506 هزار میلیارد 10.665 میلیون 3.051 میلیون 838,900 2.142 میلیون 908,974 2.128 میلیون 25,120 338.63 9.36 4 2.119 میلیون - 2.119 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 44,100 950.00 2.20 44,300 1,150.00 2.67 12:29 436 1.022 میلیون 45.28 میلیارد 2,344.27 43,150 43,500 43,450 45,200 1 2,000 43,600 2 9,823 44,100 11.075 هزار میلیارد 13.496 میلیون 3.61 میلیون 250,000 2.409 میلیون 1.201 میلیون 6.701 میلیون 808,740 13.69 9.23 1.65 953,955 68,147 601,259 420,843
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 140,300 50.00 0.04 140,650 300.00 0.21 12:29 783 451,309 63.47 میلیارد 576.38 140,350 140,000 139,450 143,050 1 1,422 140,050 1 1,988 142,050 91.423 هزار میلیارد 99.517 میلیون 18.063 میلیون 650,000 8.095 میلیون 9.968 میلیون 28.03 میلیون 14.425 میلیون 6.34 9.17 3.26 238,429 212,880 400,292 51,017
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 15,250 290.00 1.87 15,400 140.00 0.90 12:29 806 1.734 میلیون 26.71 میلیارد 2,151.44 15,540 15,540 15,160 15,840 1 3,000 15,220 1 8 15,260 15.4 هزار میلیارد 17.221 میلیون 3.528 میلیون 350,000 1.821 میلیون 1.707 میلیون 3.534 میلیون 1.467 میلیون 10.49 9.02 4.37 1.513 میلیون 220,676 1.694 میلیون 39,813
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 37,350 250.00 0.67 37,400 300.00 0.81 12:29 128 230,149 8.61 میلیارد 2,159.5 37,100 38,450 36,500 38,450 3 1,988 36,950 1 3,667 37,350 10.846 هزار میلیارد 17.539 میلیون 7.916 میلیون 290,000 6.693 میلیون 1.223 میلیون 23.797 میلیون 986,633 10.99 8.87 0.46 212,780 17,369 218,202 11,947
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 22,950 700.00 3.15 22,850 600.00 2.70 12:29 362 620,825 14.18 میلیارد 1,714.99 22,250 22,650 22,250 23,250 1 220 22,850 5 24,411 22,950 41.13 هزار میلیارد 170.371 میلیون 133.927 میلیون 1.8 میلیون 129.241 میلیون 4.686 میلیون 176.337 میلیون 6.729 میلیون 6.11 8.78 0.23 525,056 95,769 603,199 17,626
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 40,900 100.00 0.24 41,000 0.00 0.00 12:29 647 898,728 36.83 میلیارد 1,389.07 41,000 41,200 40,800 41,600 2 207 40,900 5 5,196 40,950 45.1 هزار میلیارد 56.896 میلیون 17.125 میلیون 1.1 میلیون 11.796 میلیون 5.329 میلیون 21.223 میلیون 5.314 میلیون 8.49 8.47 2.13 876,728 22,000 794,031 104,697
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,600 500.00 2.37 21,550 450.00 2.13 12:29 686 2.452 میلیون 52.86 میلیارد 3,574.62 21,100 21,250 21,000 22,100 1 500 21,250 2 10,111 21,600 12.93 هزار میلیارد 14.498 میلیون 3.12 میلیون 600,000 1.568 میلیون 1.552 میلیون 4.46 میلیون 905,374 14.28 8.33 2.9 1.53 میلیون 922,483 2.331 میلیون 121,123
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 18,300 10.00 0.05 18,300 10.00 0.05 12:29 423 804,153 14.72 میلیارد 1,901.07 18,290 18,060 18,050 18,790 1 550 18,080 2 2,600 18,340 7.491 هزار میلیارد 10.219 میلیون 3.624 میلیون 409,330 2.724 میلیون 899,460 10.417 میلیون 544,865 13.75 8.33 0.72 722,536 81,617 774,046 30,107
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 13,390 280.00 2.14 13,630 520.00 3.97 12:29 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 6,501.35 13,110 14,000 13,250 14,000 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 29.191 میلیون 7.629 میلیون 1.8 میلیون 4.657 میلیون 2.973 میلیون 8.064 میلیون 1.04 میلیون 23.58 8.25 3.04 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 44,900 200.00 0.44 45,250 150.00 0.33 12:29 482 456,982 20.67 میلیارد 948.1 45,100 44,850 44,200 46,350 1 4,895 44,400 2 898 44,950 16.697 هزار میلیارد 21.283 میلیون 6.626 میلیون 369,000 4.586 میلیون 2.04 میلیون 16.19 میلیون 1.725 میلیون 9.68 8.19 1.03 441,193 15,789 432,981 24,001
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 19,830 330.00 1.69 20,020 520.00 2.67 12:29 2,123 1.764 میلیون 35.32 میلیارد 830.96 19,500 19,950 19,550 20,200 1 167 19,830 7 312 19,840 21.421 هزار میلیارد 23.308 میلیون 4.518 میلیون 1.07 میلیون 1.887 میلیون 2.632 میلیون 2.985 میلیون 1.894 میلیون 11.31 8.14 7.18 1.764 میلیون - 1.555 میلیون 208,934
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 18,520 60.00 0.32 18,700 120.00 0.65 12:29 669 1.585 میلیون 29.64 میلیارد 2,369.35 18,580 18,770 18,410 18,980 1 381 18,450 1 40,912 18,530 11.892 هزار میلیارد 15.671 میلیون 5.272 میلیون 635,957 3.779 میلیون 1.493 میلیون 13.841 میلیون 818,507 14.53 7.96 0.86 1.58 میلیون 5,200 1.57 میلیون 15,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 10,300 200.00 1.98 10,390 290.00 2.87 12:29 952 5.077 میلیون 52.77 میلیارد 5,333.33 10,100 10,290 10,040 10,740 2 15,000 10,280 1 39,481 10,320 12.468 هزار میلیارد 17.622 میلیون 6.802 میلیون 850,000 5.154 میلیون 1.648 میلیون 5.527 میلیون 603,135 20.67 7.57 2.26 5.072 میلیون 4,885 4.473 میلیون 604,818
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,150 1,150.00 5.00 23,400 400.00 1.74 12:22 88 285,181 6.84 میلیارد 3,498.65 23,000 23,450 23,450 24,150 1 1,000 24,000 1 882 25,200 39.78 هزار میلیارد 48.317 میلیون 13.808 میلیون 1.7 میلیون 8.537 میلیون 5.27 میلیون 13.442 میلیون 5.899 میلیون 6.74 7.55 2.96 284,743 438 66,646 218,535
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,000 300.00 1.02 29,150 150.00 0.51 12:29 475 1.01 میلیون 29.46 میلیارد 2,127.36 29,300 29,850 28,700 30,100 1 200 28,700 2 18,500 29,050 46.64 هزار میلیارد 156.142 میلیون 115.709 میلیون 1.6 میلیون 109.502 میلیون 6.207 میلیون 155.225 میلیون 7.749 میلیون 6.02 7.51 0.3 390,009 620,487 968,279 42,217
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 76,650 800.00 1.05 76,000 150.00 0.20 12:29 205 212,542 16.26 میلیارد 845.41 75,850 75,950 75,950 76,900 2 15,579 76,650 1 70 76,750 152 هزار میلیارد 190.871 میلیون 59.124 میلیون 2 میلیون 38.871 میلیون 20.253 میلیون 130.188 میلیون 29.597 میلیون 5.13 7.5 1.17 134,802 77,740 212,542 -
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 23,050 770.00 3.46 22,900 620.00 2.78 12:29 2,544 6.336 میلیون 145.16 میلیارد 2,490.48 22,280 22,300 22,300 23,300 1 4,700 23,100 3 49,100 23,150 20.61 هزار میلیارد 24.335 میلیون 6.494 میلیون 900,000 3.725 میلیون 2.769 میلیون 9.391 میلیون 1.818 میلیون 11.34 7.44 2.19 4.386 میلیون 1.95 میلیون 5.082 میلیون 1.254 میلیون
ددانا

داروسازی دانا

سهام فرابورس 52,350 1,100.00 2.15 51,550 300.00 0.59 12:29 449 485,796 25.2 میلیارد 1,081.95 51,250 51,000 51,000 52,450 1 250 52,100 3 12,155 52,350 123.72 هزار میلیارد 159.304 میلیون 52.365 میلیون 2.4 میلیون 35.584 میلیون 16.78 میلیون 45.496 میلیون 16.14 میلیون 7.67 7.37 2.72 209,344 276,452 453,343 32,453
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 18,160 110.00 0.61 18,230 180.00 1.00 12:29 312 1.101 میلیون 20.14 میلیارد 3,528.74 18,050 18,010 18,010 18,710 1 300 18,160 1 10,462 18,250 65.628 هزار میلیارد 78.278 میلیون 21.785 میلیون 1.08 میلیون 12.65 میلیون 9.134 میلیون 19.916 میلیون 12.988 میلیون 5.05 7.18 3.3 809,984 290,984 741,591 359,377
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,610 30.00 0.35 8,760 180.00 2.10 12:29 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,338.75 8,580 8,740 8,600 8,900 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 94.668 میلیون 15.535 میلیون 8.4 میلیون 2.688 میلیون 12.847 میلیون 4.051 میلیون 3.075 میلیون 29.91 7.16 22.71 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 14,320 680.00 4.99 14,120 480.00 3.52 12:29 406 6.969 میلیون 98.39 میلیارد 17,165.62 13,640 13,760 13,550 14,320 57 4,261,115 14,320 1 48 14,390 22.592 هزار میلیارد 31.577 میلیون 12.197 میلیون 1.6 میلیون 8.985 میلیون 3.211 میلیون 5.519 میلیون 1.55 میلیون 14.58 7.04 4.09 6.542 میلیون 427,556 5.07 میلیون 1.9 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,170 90.00 0.52 17,180 80.00 0.46 12:29 430 1.924 میلیون 33.05 میلیارد 4,474.39 17,260 17,490 16,990 17,490 1 2,100 17,100 2 44,608 17,200 25.77 هزار میلیارد 33.45 میلیون 11.352 میلیون 1.5 میلیون 7.68 میلیون 3.672 میلیون 12.817 میلیون 2.762 میلیون 9.33 7.02 2.01 867,579 1.056 میلیون 1.924 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 11,550 20.00 0.17 11,650 120.00 1.04 12:29 504 4.471 میلیون 52.07 میلیارد 8,870.97 11,530 11,730 11,370 11,950 1 946 11,400 1 3,708 11,550 23.3 هزار میلیارد 27.032 میلیون 7.057 میلیون 2 میلیون 3.732 میلیون 3.325 میلیون 8.788 میلیون 930,020 25.05 7.01 2.65 4.169 میلیون 301,766 3.758 میلیون 712,977
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 6,500 90.00 1.37 6,580 10.00 0.15 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد - 6,590 6,600 6,480 6,740 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 354.86 میلیون 72.865 میلیون 5.5 میلیون 25.86 میلیون 47.005 میلیون 126.72 میلیون 34.669 میلیون 9.49 7 2.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 16,100 70.00 0.43 16,200 30.00 0.19 12:29 878 816,976 13.23 میلیارد 930.5 16,170 16,400 15,860 16,400 1 500 16,070 1 1,932 16,150 69.66 هزار میلیارد 75.549 میلیون 15.863 میلیون 4.3 میلیون 5.889 میلیون 9.974 میلیون 9.578 میلیون 4.592 میلیون 15.17 6.98 7.27 539,891 277,085 816,926 50
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,120 400.00 6.99 6,050 330.00 5.77 12:29 1,708 29.843 میلیون 180.47 میلیارد 17,472.6 5,720 6,120 5,850 6,120 19 215,600 6,120 1 3,574 6,490 6.655 هزار میلیارد 7.041 میلیون 1.373 میلیون 673,597 419,233 954,142 829,912 228,122 29.17 6.97 8.02 28.14 میلیون 1.704 میلیون 26.334 میلیون 3.509 میلیون
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 35,400 100.00 0.28 35,250 50.00 0.14 12:29 562 685,391 24.17 میلیارد 1,219.56 35,300 35,500 34,350 36,200 2 1,000 34,800 1 842 35,650 24.675 هزار میلیارد 31.739 میلیون 10.652 میلیون 700,000 7.064 میلیون 3.588 میلیون 19.529 میلیون 2.322 میلیون 10.63 6.88 1.26 577,920 107,471 652,119 33,272
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,980 120.00 0.87 14,040 180.00 1.30 12:29 980 1.576 میلیون 22.13 میلیارد 1,608.39 13,860 14,000 13,790 14,340 3 1,429 13,910 3 537 13,980 28.08 هزار میلیارد 37.565 میلیون 13.572 میلیون 700,000 9.485 میلیون 4.087 میلیون 15.813 میلیون 2.449 میلیون 11.46 6.87 1.78 1.307 میلیون 269,636 1.576 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 21,250 150.00 0.71 21,400 300.00 1.42 12:29 1,168 4.566 میلیون 97.8 میلیارد 3,909.25 21,100 21,950 20,950 22,150 4 25,250 21,200 1 1,089 21,250 10.486 هزار میلیارد 19.854 میلیون 10.948 میلیون 490,000 9.368 میلیون 1.581 میلیون 6.206 میلیون 713,963 14.69 6.63 1.69 4.293 میلیون 272,582 4.476 میلیون 89,545
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 21,250 600.00 2.75 21,650 200.00 0.92 12:29 823 4.374 میلیون 94.61 میلیارد 5,314.5 21,850 21,850 21,200 22,250 1 5,769 21,250 1 4,218 21,450 12.99 هزار میلیارد 15.623 میلیون 4.621 میلیون 600,000 2.633 میلیون 1.988 میلیون 2.942 میلیون 2.305 میلیون 5.64 6.54 4.41 3.63 میلیون 743,417 4.174 میلیون 199,379
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 14,760 90.00 0.61 14,990 140.00 0.94 12:29 299 1.585 میلیون 23.75 میلیارد 5,300.51 14,850 14,810 14,730 15,220 1 1,000 14,700 1 6,725 14,860 33.45 هزار میلیارد 34.784 میلیون 6.465 میلیون 2.232 میلیون 1.334 میلیون 5.131 میلیون 1.83 میلیون 1.405 میلیون 23.81 6.52 18.28 1.369 میلیون 215,628 1.575 میلیون 10,100
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 18,440 300.00 1.60 18,660 80.00 0.43 12:29 203 342,235 6.39 میلیارد 1,326.27 18,740 18,990 18,440 19,000 3 3,180 18,430 1 843 18,790 26.124 هزار میلیارد 38.155 میلیون 16.044 میلیون 1.4 میلیون 12.031 میلیون 4.013 میلیون 13.765 میلیون 3.848 میلیون 6.79 6.51 1.9 69,081 273,154 92,235 250,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 24,050 450.00 1.91 23,900 300.00 1.27 12:29 463 1.16 میلیون 27.74 میلیارد 2,505.55 23,600 23,650 23,500 24,500 1 6,622 24,000 1 274 24,050 8.963 هزار میلیارد 10.394 میلیون 2.821 میلیون 375,000 1.412 میلیون 1.409 میلیون 3.337 میلیون 754,141 11.88 6.36 2.69 1.108 میلیون 52,368 960,307 199,764
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,760 60.00 0.34 18,160 460.00 2.60 12:29 1,397 7.277 میلیون 132.13 میلیارد 5,208.68 17,700 18,350 17,570 18,800 1 576 17,710 1 1,417 17,760 9.08 هزار میلیارد 11.067 میلیون 3.814 میلیون 500,000 2.367 میلیون 1.447 میلیون 3.499 میلیون 594,750 15.27 6.28 2.59 6.407 میلیون 869,665 7.101 میلیون 175,335
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 27,150 1,000.00 3.82 27,050 900.00 3.44 12:29 472 2.99 میلیون 80.87 میلیارد 6,334.44 26,150 26,600 26,600 27,400 2 8,172 27,150 4 25,428 27,250 67.493 هزار میلیارد 77.361 میلیون 20.625 میلیون 2.495 میلیون 9.868 میلیون 10.757 میلیون 24.552 میلیون 8.647 میلیون 7.81 6.27 2.75 2.627 میلیون 362,915 2.049 میلیون 940,425
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,190 810.00 4.95 17,030 650.00 3.97 12:29 321 1.083 میلیون 18.45 میلیارد 3,374.44 16,380 16,690 16,590 17,190 1 700 16,920 1 10,000 17,190 64.714 هزار میلیارد 164.792 میلیون 110.431 میلیون 2.4 میلیون 100.078 میلیون 10.353 میلیون 190.485 میلیون 6.637 میلیون 9.75 6.25 0.34 853,005 230,189 764,477 318,717
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 21,500 550.00 2.63 21,700 750.00 3.58 12:29 1,286 3.779 میلیون 82.02 میلیارد 2,938.79 20,950 21,050 21,050 22,300 5 21,064 21,450 4 32,120 21,700 75.95 هزار میلیارد 100.944 میلیون 37.448 میلیون 3.5 میلیون 24.994 میلیون 12.454 میلیون 35.81 میلیون 12.127 میلیون 6.26 6.1 2.12 2.748 میلیون 1.031 میلیون 1.775 میلیون 2.004 میلیون
کایزد

فرانسوز یزد

سهام فرابورس 11,600 450.00 3.73 11,550 500.00 4.15 12:29 716 4.897 میلیون 56.58 میلیارد 6,839.5 12,050 12,040 11,400 12,040 1 20,000 11,520 1 1,500 11,520 8.085 هزار میلیارد 9.808 میلیون 3.055 میلیون 700,000 1.73 میلیون 1.326 میلیون 2.685 میلیون 526,636 15.35 6.1 3.01 4.623 میلیون 274,231 4.766 میلیون 131,032
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 29,250 500.00 1.74 29,350 600.00 2.09 12:29 189 377,504 11.07 میلیارد 1,910.7 28,750 29,300 28,850 29,550 2 107,729 29,250 1 3,729 29,350 70.44 هزار میلیارد 138.376 میلیون 79.695 میلیون 2.4 میلیون 67.936 میلیون 11.759 میلیون 159.635 میلیون 17.067 میلیون 4.13 5.99 0.44 377,504 - 377,504 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 11,900 410.00 3.33 11,850 460.00 3.74 12:29 1,323 7.044 میلیون 83.48 میلیارد 5,324.61 12,310 12,440 11,700 12,530 1 550 11,890 2 3,902 11,960 13.744 هزار میلیارد 19.193 میلیون 7.756 میلیون 1.16 میلیون 5.45 میلیون 2.306 میلیون 24.056 میلیون 1.076 میلیون 12.77 5.96 0.57 6.796 میلیون 248,000 7.044 میلیون -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 29,950 450.00 1.53 29,900 400.00 1.36 12:28 250 1.054 میلیون 31.55 میلیارد 4,217.93 29,500 30,250 29,550 30,500 1 1,320 29,950 8 3,458 30,100 74.75 هزار میلیارد 88.717 میلیون 26.683 میلیون 2.5 میلیون 13.967 میلیون 12.716 میلیون 34.677 میلیون 12.738 میلیون 5.87 5.88 2.16 366,494 687,988 526,788 527,694
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 61,500 350.00 0.57 61,150 0.00 0.00 12:29 244 244,314 14.94 میلیارد 1,001.29 61,150 60,400 60,400 62,000 2 1,100 61,200 1 14,579 61,500 15.288 هزار میلیارد 17.49 میلیون 4.815 میلیون 250,000 2.202 میلیون 2.613 میلیون 6.991 میلیون 1.937 میلیون 7.89 5.85 2.19 145,930 98,384 241,332 2,982
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 35,700 200.00 0.56 36,000 100.00 0.28 12:29 98 249,978 9.02 میلیارد 2,859.13 35,900 34,850 34,850 36,400 1 6,590 35,700 2 10,223 35,850 48.24 هزار میلیارد 59.548 میلیون 19.59 میلیون 1.34 میلیون 11.308 میلیون 8.282 میلیون 14.474 میلیون 7.161 میلیون 6.74 5.83 3.33 31,959 218,019 51,101 198,877
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,730 500.00 6.92 7,710 480.00 6.64 12:27 911 14.101 میلیون 108.66 میلیارد 15,478.3 7,230 7,620 7,260 7,730 12 160,994 7,730 1 800 7,810 8.712 هزار میلیارد 11.632 میلیون 4.443 میلیون 1.13 میلیون 2.942 میلیون 1.501 میلیون 3.297 میلیون -316,815 -27.5 5.81 2.64 13.801 میلیون 300,000 13.101 میلیون 1,000,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,490 100.00 0.64 15,660 70.00 0.45 12:29 707 3.002 میلیون 47 میلیارد 4,246.02 15,590 15,690 15,330 16,130 1 160 15,400 1 677 15,490 20.358 هزار میلیارد 21.012 میلیون 4.169 میلیون 1.3 میلیون 654,125 3.515 میلیون 1.795 میلیون 1.293 میلیون 15.74 5.79 11.34 2.703 میلیون 299,398 3.002 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,430 140.00 1.05 13,470 180.00 1.35 12:29 369 2.591 میلیون 34.91 میلیارد 7,021.22 13,290 13,200 13,170 13,600 1 2,249 13,290 1 122,198 13,430 134.7 هزار میلیارد 152.341 میلیون 41.077 میلیون 10 میلیون 17.641 میلیون 23.436 میلیون 39.351 میلیون 18.309 میلیون 7.36 5.75 3.42 1.766 میلیون 824,969 2.516 میلیون 75,000
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 9,840 80.00 0.82 9,950 190.00 1.95 12:29 371 1.877 میلیون 18.69 میلیارد 5,059.89 9,760 9,780 9,690 10,200 1 5,000 9,820 1 116,324 9,840 9.154 هزار میلیارد 15.464 میلیون 7.913 میلیون 770,000 6.31 میلیون 1.603 میلیون 5.637 میلیون 1.013 میلیون 9.04 5.71 1.62 1.811 میلیون 66,350 1.713 میلیون 164,110
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 13,010 370.00 2.77 13,070 310.00 2.32 12:29 1,117 5.982 میلیون 78.18 میلیارد 5,355.25 13,380 13,450 12,500 13,830 1 392 12,960 1 1,816 13,020 9.097 هزار میلیارد 10.138 میلیون 2.616 میلیون 696,000 943,919 1.672 میلیون 1.619 میلیون 502,480 18.45 5.54 5.72 5.982 میلیون - 5.982 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 28,250 100.00 0.36 28,300 150.00 0.53 12:29 475 1.201 میلیون 34 میلیارد 2,528.24 28,150 28,000 27,800 29,000 5 10,805 28,050 1 8,000 28,300 19.527 هزار میلیارد 22.429 میلیون 6.453 میلیون 690,000 2.902 میلیون 3.551 میلیون 7.669 میلیون 1.834 میلیون 10.64 5.5 2.55 1.061 میلیون 140,293 1.179 میلیون 21,946
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,690 580.00 4.42 12:29 409 5.069 میلیون 69.39 میلیارد 12,394.44 13,110 12,810 12,810 13,760 9 415,216 13,760 0 0 0 12.321 هزار میلیارد 14.635 میلیون 4.603 میلیون 900,000 2.341 میلیون 2.262 میلیون 8.589 میلیون 816,470 15.09 5.45 1.43 5.069 میلیون - 4.489 میلیون 580,000
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,320 560.00 3.55 16,280 520.00 3.30 12:29 1,107 3.985 میلیون 64.87 میلیارد 3,599.57 15,760 16,000 15,950 16,490 4 8,111 16,300 5 26,444 16,350 390.031 هزار میلیارد 463.483 میلیون 146.015 میلیون 23.958 میلیون 73.452 میلیون 72.563 میلیون 253.287 میلیون 57.452 میلیون 6.79 5.38 1.54 2.228 میلیون 1.757 میلیون 3.508 میلیون 477,000
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 21,550 100.00 0.47 21,550 100.00 0.47 12:29 1,945 1.869 میلیون 40.29 میلیارد 961.02 21,450 21,150 21,150 21,800 2 6,031 21,550 1 144 21,650 64.653 هزار میلیارد 75.288 میلیون 22.79 میلیون 3 میلیون 10.636 میلیون 12.155 میلیون 15.906 میلیون 7.437 میلیون 8.69 5.32 4.06 565,995 1.303 میلیون 1.869 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 9,240 170.00 1.81 9,360 50.00 0.53 12:29 793 3.778 میلیون 35.36 میلیارد 4,763.58 9,410 9,650 9,220 9,650 1 3,430 9,230 2 2,600 9,290 16.848 هزار میلیارد 19.955 میلیون 6.302 میلیون 800,000 3.107 میلیون 3.195 میلیون 6.321 میلیون 886,338 19.02 5.27 2.67 3.562 میلیون 215,550 3.706 میلیون 71,850
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 27,050 150.00 0.55 27,050 150.00 0.55 12:29 950 2.911 میلیون 78.73 میلیارد 3,064.63 27,200 27,500 26,750 27,600 6 25,189 27,000 1 200 27,100 27.692 هزار میلیارد 50.066 میلیون 27.743 میلیون 1.024 میلیون 22.374 میلیون 5.37 میلیون 36.982 میلیون 2.944 میلیون 9.41 5.16 0.75 2.72 میلیون 191,820 2.619 میلیون 292,898
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 7,550 60.00 0.80 7,660 170.00 2.27 12:28 276 2.552 میلیون 19.54 میلیارد 9,246.72 7,490 7,740 7,530 7,850 2 180,669 7,530 1 100 7,550 20.222 هزار میلیارد 21.139 میلیون 4.86 میلیون 2.64 میلیون 916,132 3.944 میلیون 700,447 464,833 43.5 5.13 28.87 2.492 میلیون 59,700 2.35 میلیون 201,696
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,100 200.00 2.53 8,090 190.00 2.41 12:29 314 2.963 میلیون 23.96 میلیارد 9,436.85 7,900 7,910 7,910 8,160 3 37,283 8,010 2 79,058 8,100 52.585 هزار میلیارد 65.47 میلیون 23.665 میلیون 6.5 میلیون 12.885 میلیون 10.78 میلیون 31.893 میلیون 3.283 میلیون 16.02 4.88 1.65 2.963 میلیون - 2.876 میلیون 86,963
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 9,540 310.00 3.36 9,560 330.00 3.58 12:29 511 4.128 میلیون 39.48 میلیارد 8,078.98 9,230 9,160 9,160 9,690 1 5,000 9,500 1 1,000 9,620 62.14 هزار میلیارد 67.592 میلیون 18.518 میلیون 6.5 میلیون 5.452 میلیون 13.066 میلیون 7.045 میلیون 6.872 میلیون 9.04 4.76 8.82 2.728 میلیون 1.4 میلیون 2.03 میلیون 2.099 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,540 110.00 1.30 8,570 140.00 1.66 12:29 1,061 10.41 میلیون 89.25 میلیارد 9,811.4 8,430 8,360 8,350 8,770 2 185,723 8,530 1 3,000 8,560 29.995 هزار میلیارد 32.537 میلیون 8.868 میلیون 3.5 میلیون 2.542 میلیون 6.326 میلیون 14.102 میلیون 2.635 میلیون 11.38 4.74 2.13 9.226 میلیون 1.184 میلیون 10.336 میلیون 74,350
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 7,960 40.00 0.51 8,040 120.00 1.52 12:29 2,473 15.143 میلیون 121.75 میلیارد 6,123.45 7,920 7,930 7,920 8,180 1 115,580 7,960 2 21,071 7,970 12.06 هزار میلیارد 15.773 میلیون 6.258 میلیون 1.5 میلیون 3.713 میلیون 2.545 میلیون 8.128 میلیون 597,963 20.18 4.74 1.48 15.143 میلیون - 15.143 میلیون 72
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 13,410 180.00 1.32 13,610 20.00 0.15 12:29 496 2.135 میلیون 29.06 میلیارد 4,304.82 13,590 13,790 13,310 13,990 2 800 13,390 1 3,000 13,410 14.291 هزار میلیارد 19.767 میلیون 8.526 میلیون 1.05 میلیون 5.477 میلیون 3.05 میلیون 5.501 میلیون 2.02 میلیون 7.07 4.7 2.6 2.114 میلیون 20,988 2.135 میلیون -
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 18,540 160.00 0.87 18,540 160.00 0.87 12:29 279 844,936 15.67 میلیارد 3,028.44 18,380 18,350 18,220 18,940 1 5,072 18,420 1 4,730 18,540 18.54 هزار میلیارد 99.462 میلیون 84.894 میلیون 1,000,000 80.922 میلیون 3.973 میلیون 99.355 میلیون 3.209 میلیون 5.78 4.67 0.19 814,936 30,000 620,708 224,228
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 24,650 150.00 0.60 24,800 0.00 0.00 12:29 280 774,616 20.17 میلیارد 2,575.74 24,800 25,050 24,600 25,200 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 407.439 میلیون 174.265 میلیون 12 میلیون 109.839 میلیون 64.426 میلیون 162.566 میلیون 56.068 میلیون 5.31 4.62 1.83 333,908 440,708 738,572 36,044
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 8,060 200.00 2.54 7,960 100.00 1.27 12:29 420 5.349 میلیون 42.59 میلیارد 12,735 7,860 7,900 7,720 8,160 1 50,000 7,970 1 5,000 8,040 16.716 هزار میلیارد 19.698 میلیون 6.605 میلیون 2.1 میلیون 2.982 میلیون 3.623 میلیون 5.474 میلیون 1.731 میلیون 9.66 4.62 3.05 4.576 میلیون 772,710 4.911 میلیون 438,115
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 15,020 110.00 0.74 15,290 380.00 2.55 12:29 856 4.076 میلیون 62.3 میلیارد 4,761.54 14,910 15,290 14,800 15,640 1 10,000 14,970 1 400 15,080 12.232 هزار میلیارد 14.803 میلیون 5.152 میلیون 800,000 2.467 میلیون 2.685 میلیون 2.61 میلیون 938,499 13.03 4.56 4.7 3.896 میلیون 179,612 3.884 میلیون 191,607
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 10,480 840.00 7.42 10,740 580.00 5.12 12:29 918 6.435 میلیون 69.13 میلیارد 7,009.62 11,320 10,700 10,430 11,230 2 5,600 10,440 1 9,523 10,610 12.888 هزار میلیارد 16.364 میلیون 6.306 میلیون 1.2 میلیون 3.476 میلیون 2.83 میلیون 3.26 میلیون 1.202 میلیون 10.72 4.55 3.95 6.123 میلیون 312,196 6.242 میلیون 192,975
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 12,730 70.00 0.55 12,700 40.00 0.32 12:29 2,176 2.298 میلیون 29.17 میلیارد 1,055.86 12,660 12,570 12,570 12,860 1 3,000 12,650 7 542 12,730 19.05 هزار میلیارد 31.102 میلیون 16.301 میلیون 1.5 میلیون 12.052 میلیون 4.249 میلیون 15.73 میلیون 1.87 میلیون 10.19 4.49 1.21 1.874 میلیون 423,098 2.247 میلیون 50,421
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 6,530 140.00 2.19 6,550 160.00 2.50 12:29 448 2.952 میلیون 19.33 میلیارد 6,589.05 6,390 6,370 6,370 6,680 2 46,132 6,520 2 41,355 6,550 10.552 هزار میلیارد 19.297 میلیون 11.108 میلیون 1.611 میلیون 8.745 میلیون 2.363 میلیون 6.256 میلیون 842,006 12.53 4.47 1.69 2.83 میلیون 121,554 2.882 میلیون 70,150
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 7,010 100.00 1.45 7,050 140.00 2.03 12:29 527 5.766 میلیون 40.66 میلیارد 10,941.32 6,910 7,070 6,900 7,190 1 13,816 7,010 3 40,074 7,030 17.361 هزار میلیارد 22.985 میلیون 9.557 میلیون 2.463 میلیون 5.624 میلیون 3.933 میلیون 8.392 میلیون 1.287 میلیون 13.49 4.41 2.07 4.502 میلیون 1.264 میلیون 5.398 میلیون 368,101
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 5,370 40.00 0.74 5,400 10.00 0.18 12:29 592 8.575 میلیون 46.3 میلیارد 14,483.98 5,410 5,400 5,320 5,540 2 21,000 5,330 4 2,949 5,370 7.56 هزار میلیارد 9.807 میلیون 4.004 میلیون 1.4 میلیون 2.219 میلیون 1.785 میلیون 908,773 230,771 32.76 4.24 8.32 7.8 میلیون 774,400 5.758 میلیون 2.817 میلیون
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 6,030 200.00 3.43 6,010 180.00 3.09 12:29 978 11.011 میلیون 66.17 میلیارد 11,258.18 5,830 5,920 5,840 6,110 1 5,800 5,980 1 1,000 6,040 12.02 هزار میلیارد 14.168 میلیون 4.994 میلیون 2 میلیون 2.148 میلیون 2.845 میلیون 20.329 میلیون 1.198 میلیون 10.04 4.22 0.59 10.802 میلیون 208,726 10.906 میلیون 105,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,548 54.00 1.20 4,587 93.00 2.07 12:29 3,707 50.302 میلیون 230.71 میلیارد 13,569.43 4,494 4,570 4,500 4,720 1 6,000 4,520 1 96,433 4,548 344.025 هزار میلیارد 447.383 میلیون 184.833 میلیون 30 میلیون 103.358 میلیون 81.475 میلیون 31.934 میلیون 31.439 میلیون 10.94 4.22 10.77 44.51 میلیون 5.792 میلیون 49.37 میلیون 932,303
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.49 6,070 170.00 2.72 12:30 681 4.425 میلیون 26.88 میلیارد 6,497.96 6,240 6,140 5,940 6,240 1 16,802 5,960 1 56,967 6,080 37.634 هزار میلیارد 54.316 میلیون 25.679 میلیون 6.2 میلیون 16.682 میلیون 8.997 میلیون 23.452 میلیون 1.587 میلیون 23.71 4.18 1.6 4.198 میلیون 227,387 4.4 میلیون 24,945
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,050 280.00 4.85 6,050 280.00 4.85 12:29 262 5.769 میلیون 34.9 میلیارد 22,017.56 5,770 5,860 5,860 6,050 52 4,853,458 6,050 0 0 0 42.35 هزار میلیارد 54.748 میلیون 22.612 میلیون 7 میلیون 12.398 میلیون 10.214 میلیون 26.003 میلیون 2.881 میلیون 14.7 4.16 1.63 5.769 میلیون - 3.12 میلیون 2.649 میلیون