همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 198,388 10,441.00 5.00 207,301 1,528.00 0.73 1399/08/1 116 34,669 6.878 میلیارد 298.87 208,829 34,669 198,388 6.878 میلیارد 59 27 198,388 1 45,568 198,388 29.022 هزار میلیارد 30.212 میلیون 1.954 میلیون 140,000 1.19 میلیون 764,220 4.251 میلیون 308,181 94.17 37.98 6.83 34,669 - 34,669 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 59,136 3,112.00 5.00 62,212 36.00 0.06 1399/08/1 20 9,105 538.433 میلیون 455.25 62,248 9,105 59,136 538.433 میلیون 117 - - 0 505,613 59,136 38.883 هزار میلیارد 39.265 میلیون 1.438 میلیون 625,000 382,125 1.056 میلیون 1.324 میلیون 515,433 75.44 36.82 29.37 9,105 - 9,105 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 188,193 9,904.00 5.00 191,241 6,856.00 3.46 1399/08/1 601 204,936 38.997 میلیارد 340.99 198,097 204,936 199,000 38.997 میلیارد 15 79 188,193 1 41,996 188,193 19.124 هزار میلیارد 19.937 میلیون 1.355 میلیون 100,000 813,193 541,505 2.027 میلیون 282,401 67.72 35.32 9.43 180,816 24,120 204,936 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 47,646 2,507.00 5.00 48,333 1,820.00 3.63 1399/08/1 30,853 5.878 میلیون 284.088 میلیارد 190.51 50,153 5.878 میلیون 50,001 284.088 میلیارد 6673 2,159 47,646 7 1.45 میلیون 47,646 14.5 هزار میلیارد 15.234 میلیون 1.155 میلیون 300,000 734,249 420,283 628,254 210,177 68.99 34.5 23.08 5.878 میلیون 110 5.774 میلیون 104,245
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,901 1,111.00 2.71 40,853 159.00 0.39 1399/08/1 476 595,468 23.976 میلیارد 1,250.98 41,012 595,468 39,410 23.976 میلیارد 1 1,954 39,901 2 100 39,901 1021.325 هزار میلیارد 1.073 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.07 31.76 15.99 406,282 189,186 594,168 1,300
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 59,450 1,131.00 1.87 58,026 2,555.00 4.22 1399/08/1 839 1.84 میلیون 106.751 میلیارد 2,192.74 60,581 1.84 میلیون 59,775 106.751 میلیارد 1 595 57,553 3 500 59,440 4.874 هزار میلیارد 5.409 میلیون 687,964 84,000 534,430 153,534 675,281 178,329 27.33 31.75 7.22 1.84 میلیون - 1.84 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 68,469 1,204.00 1.79 69,445 2,180.00 3.24 1399/08/1 6,981 9.629 میلیون 668.679 میلیارد 1,379.29 67,265 9.629 میلیون 67,800 668.679 میلیارد 16 26,346 68,469 13 46,393 68,469 194.446 هزار میلیارد 197.344 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 42.73 30.23 40.29 9.473 میلیون 156,298 7.693 میلیون 1.936 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,393 3,336.00 5.00 63,677 3,052.00 4.57 1399/08/1 1,819 5.614 میلیون 357.472 میلیارد 3,086.23 66,729 5.614 میلیون 63,393 357.472 میلیارد 12 651,539 63,393 19 13,093 63,393 649.887 هزار میلیارد 732.302 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.44 30.2 23.62 1.792 میلیون 3.822 میلیون 5.614 میلیون 1
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 60,500 2,679.00 4.63 57,668 153.00 0.26 1399/07/7 3,332 2.071 میلیون 119.42 میلیارد 621.49 57,821 54,930 54,930 60,629 1 2,000 60,629 1 42 67,474 20.184 هزار میلیارد 20.719 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 75.48 29.72 6.96 2.071 میلیون 300 2.071 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 39,400 1,484.00 3.63 39,115 1,769.00 4.33 1399/07/30 1,098 5.141 میلیون 201.101 میلیارد 4,682.35 40,884 5.141 میلیون 39,990 201.101 میلیارد 1 - - 0 20,000 40,884 163.86 هزار میلیارد 165.053 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 117.72 28.78 94.02 4.302 میلیون 839,290 4.314 میلیون 827,193
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 48,127 2,533.00 5.00 49,576 1,084.00 2.14 1399/08/1 313 593,428 29.017 میلیارد 1,895.94 50,660 593,428 50,000 29.017 میلیارد 2 - - 0 2,913 48,127 8.428 هزار میلیارد 9.995 میلیون 1.868 میلیون 170,000 1.567 میلیون 301,217 906,123 167,556 50.3 27.98 9.31 593,428 - 569,002 24,426
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,446 0.00 0.00 22,223 223.00 0.99 1399/08/1 828 4.786 میلیون 106.296 میلیارد 5,780.61 22,446 4.786 میلیون 21,500 106.296 میلیارد 5 424,369 22,446 3 14,313 22,446 1004.48 هزار میلیارد 1.021 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 93.18 26.1 90.96 2.467 میلیون 2.32 میلیون 3.986 میلیون 800,000
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 50,402 2,400.00 5.00 49,204 1,202.00 2.50 1399/08/1 597 746,246 37.008 میلیارد 1,249.99 48,002 746,246 50,189 37.008 میلیارد 3 191,817 50,402 42 1,654 50,402 3.444 هزار میلیارد 3.533 میلیون 224,199 70,000 88,966 135,233 178,452 68,524 50.26 25.47 19.3 746,246 - 746,246 -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 53,090 2,086.00 4.09 52,808 1,804.00 3.54 1399/08/1 600 2.054 میلیون 108.454 میلیارد 3,422.92 51,004 2.054 میلیون 51,250 108.454 میلیارد 1 69 53,090 1 2,000 53,090 10.562 هزار میلیارد 11.238 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 63.87 24.37 8.39 912,261 1.141 میلیون 977,165 1.077 میلیون
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 94,520 2,714.00 2.79 95,492 1,742.00 1.79 1399/08/1 420 313,892 29.643 میلیارد 747.36 97,234 313,892 92,850 29.643 میلیارد 1 61 93,202 1 100 95,000 7.639 هزار میلیارد 8.229 میلیون 907,908 80,000 589,482 318,426 1.59 میلیون 236,214 32.35 23.99 4.81 313,892 - 313,892 -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 46,690 2,457.00 5.00 49,145 2.00 0.00 1399/08/1 5 948 44.262 میلیون 129.5 49,147 948 46,690 44.262 میلیون 381 - - 0 1.7 میلیون 46,690 7.372 هزار میلیارد 11.041 میلیون 3.979 میلیون 150,000 3.67 میلیون 309,629 1.335 میلیون 74,788 98.57 23.81 5.52 948 - 948 -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 22,726 1,196.00 5.00 23,778 144.00 0.60 1399/08/1 110 256,862 5.848 میلیارد 2,335.11 23,922 256,862 22,726 5.848 میلیارد 44 - - 0 736,174 22,726 9.511 هزار میلیارد 10.256 میلیون 1.151 میلیون 400,000 745,125 405,568 1.947 میلیون -135,202 -70.34 23.45 4.89 256,862 - 256,862 -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 23,886 1,257.00 5.00 24,433 710.00 2.82 1399/08/1 355 1.164 میلیون 27.862 میلیارد 3,279.15 25,143 1.164 میلیون 23,886 27.862 میلیارد 179 - - 0 844,278 23,886 8.063 هزار میلیارد 8.881 میلیون 1.171 میلیون 330,000 817,731 353,529 1.835 میلیون 56,729 142.13 22.81 4.39 1.064 میلیون 100,000 1.164 میلیون -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 120,722 6,353.00 5.00 126,999 76.00 0.06 1399/08/1 25 4,710 568.601 میلیون 188.4 127,075 4,710 120,722 568.601 میلیون 218 - - 0 1.827 میلیون 120,722 19.05 هزار میلیارد 20.857 میلیون 2.643 میلیون 150,000 1.807 میلیون 836,092 3.599 میلیون 485,858 39.21 22.78 5.29 4,710 - 4,710 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 27,166 1,429.00 5.00 28,266 329.00 1.15 1399/08/1 627 1.437 میلیون 40.517 میلیارد 2,291.8 28,595 1.437 میلیون 30,024 40.517 میلیارد 84 470 27,166 1 689,780 27,166 19.786 هزار میلیارد 21.274 میلیون 2.366 میلیون 350,000 1.488 میلیون 878,706 3.616 میلیون 652,282 30.33 22.52 5.47 1.382 میلیون 55,226 1.354 میلیون 82,857
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 55,184 2,904.00 5.00 56,233 1,855.00 3.19 1399/08/1 1,391 1.777 میلیون 99.902 میلیارد 1,277.17 58,088 1.777 میلیون 55,270 99.902 میلیارد 25 883 55,184 5 128,063 55,184 74.004 هزار میلیارد 81.589 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 38.19 22.23 15.36 1.421 میلیون 355,656 1.74 میلیون 36,470
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 112,506 5,921.00 5.00 115,991 2,436.00 2.06 1399/08/1 429 281,122 32.324 میلیارد 655.3 118,427 281,122 115,700 32.324 میلیارد 1 200 112,507 1 170 112,507 38.277 هزار میلیارد 41.271 میلیون 4.722 میلیون 330,000 2.994 میلیون 1.728 میلیون 8.702 میلیون 1.491 میلیون 25.68 22.15 4.41 221,122 60,000 164,303 116,819
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 15,189 799.00 5.00 15,305 683.00 4.27 1399/08/1 997 7.325 میلیون 112.104 میلیارد 7,346.8 15,988 7.325 میلیون 15,189 112.104 میلیارد 426 500 15,189 1 8.101 میلیون 15,189 91.83 هزار میلیارد 100.078 میلیون 12.629 میلیون 3 میلیون 8.248 میلیون 4.381 میلیون 1.578 میلیون 683,941 134.28 20.96 58.19 7.125 میلیون 200,000 7.155 میلیون 170,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 36,381 1,914.00 5.00 36,643 1,652.00 4.31 1399/08/1 932 2.493 میلیون 91.361 میلیارد 2,675.16 38,295 2.493 میلیون 36,381 91.361 میلیارد 377 - - 0 2.585 میلیون 36,381 21.986 هزار میلیارد 25.023 میلیون 4.113 میلیون 600,000 3.038 میلیون 1.076 میلیون 3.009 میلیون 737,759 29.8 20.45 7.31 2.358 میلیون 135,000 2.445 میلیون 48,638
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 96,637 5,086.00 5.00 101,277 446.00 0.44 1399/08/1 174 42,832 4.139 میلیارد 246.16 101,723 42,832 96,637 4.139 میلیارد 9999 138 96,637 1 1.75 میلیون 96,637 51.651 هزار میلیارد 57.712 میلیون 8.588 میلیون 510,000 6.06 میلیون 2.528 میلیون 9.017 میلیون 1.873 میلیون 27.58 20.43 5.73 42,832 - 42,832 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,201 104.00 0.37 28,900 803.00 2.86 1399/08/1 33,857 13.033 میلیون 376.669 میلیارد 384.95 28,097 13.033 میلیون 29,501 376.669 میلیارد 551 67,267 28,240 20 29,339 28,240 124.27 هزار میلیارد 126.801 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 65.27 18.68 29.23 11.981 میلیون 1.053 میلیون 11.924 میلیون 1.109 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 28,808 1,371.00 5.00 28,569 1,132.00 4.13 1399/08/1 2,511 18.643 میلیون 532.617 میلیارد 7,424.65 27,437 18.643 میلیون 27,200 532.617 میلیارد 3 14,102 28,808 4 1,880 28,808 37.711 هزار میلیارد 38.229 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 104.59 18.18 56.55 6.868 میلیون 11.776 میلیون 18.618 میلیون 25,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 57,429 3,022.00 5.00 60,314 137.00 0.23 1399/08/1 81 36,948 2.122 میلیارد 456.15 60,451 36,948 57,429 2.122 میلیارد 90 100 57,429 1 246,562 57,429 27.141 هزار میلیارد 50.855 میلیون 25.208 میلیون 450,000 23.713 میلیون 1.494 میلیون 31.238 میلیون 1.585 میلیون 17.13 18.16 0.87 36,948 - 27,556 9,392
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 43,840 1,592.00 3.50 44,361 1,071.00 2.36 1399/08/1 608 538,218 23.309 میلیارد 885.23 45,432 538,218 43,250 23.309 میلیارد 1 5 43,840 1 2,000 43,840 26.617 هزار میلیارد 57.21 میلیون 32.083 میلیون 600,000 30.594 میلیون 1.489 میلیون 44.593 میلیون 1.083 میلیون 24.58 17.88 0.6 374,510 163,708 538,218 -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,935 680.00 4.99 13,614 1.00 0.01 1399/08/1 7 5,159 66.732 میلیون 851.8 13,615 5,159 12,935 66.732 میلیون 696 - - 0 19.761 میلیون 12,935 16.337 هزار میلیارد 17.455 میلیون 2.037 میلیون 900,000 1.118 میلیون 919,569 539,118 -57,462 -284.31 17.77 30.3 5,159 - 5,159 -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 5,810 305.00 4.99 5,884 231.00 3.78 1399/08/1 987 12.103 میلیون 71.213 میلیارد 12,262.54 6,115 12.103 میلیون 6,002 71.213 میلیارد 71 - - 0 962,824 5,810 10.591 هزار میلیارد 12.566 میلیون 2.575 میلیون 1.2 میلیون 1.975 میلیون 599,304 -196,431 -21,123 -501.41 17.68 -53.92 12.1 میلیون 2,913 11.585 میلیون 518,472
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 29,164 1,534.00 5.00 30,310 388.00 1.26 1399/08/1 133 411,750 12.01 میلیارد 3,095.86 30,698 411,750 29,164 12.01 میلیارد 100 - - 0 519,679 29,164 9.093 هزار میلیارد 9.42 میلیون 861,620 300,000 326,742 534,878 1.079 میلیون 206,571 44.02 17 8.43 411,750 - 411,750 -
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 21,380 426.00 1.95 22,004 198.00 0.91 1399/08/1 37,680 15.204 میلیون 334.559 میلیارد 434.33 21,806 15.204 میلیون 22,537 334.559 میلیارد 972 159,700 21,999 7 178,415 21,999 66.012 هزار میلیارد 70.433 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.95 - 15.204 میلیون 250 14.609 میلیون 595,537
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 32,221 1,695.00 5.00 32,770 1,146.00 3.38 1399/08/1 534 1.28 میلیون 41.791 میلیارد 2,396.14 33,916 1.28 میلیون 32,573 41.791 میلیارد 5 700 32,221 2 6,934 32,221 31.132 هزار میلیارد 56.242 میلیون 27.005 میلیون 950,000 25.111 میلیون 1.895 میلیون 34.76 میلیون 1.26 میلیون 24.71 16.43 0.9 1.068 میلیون 212,000 1.28 میلیون -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 132,750 1,607.00 1.20 134,678 321.00 0.24 1399/08/1 382 108,851 14.853 میلیارد 284.95 134,357 108,851 141,068 14.853 میلیارد 3 775 132,750 3 940 132,750 1077.424 هزار میلیارد 1.119 میلیارد 108.477 میلیون 8 میلیون 41.381 میلیون 67.095 میلیون 136.843 میلیون 62.289 میلیون 17.3 16.06 7.87 108,851 - 108,851 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 34,615 1,821.00 5.00 36,393 43.00 0.12 1399/08/1 26 32,597 1.128 میلیارد 1,253.73 36,436 32,597 34,615 1.128 میلیارد 101 - - 0 491,890 34,615 7.279 هزار میلیارد 8.106 میلیون 1.292 میلیون 200,000 827,207 464,517 1.181 میلیون 355,093 20.5 15.67 6.17 32,597 - 32,597 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 166,864 7,945.00 5.00 166,667 7,748.00 4.88 1399/08/1 17,847 4.143 میلیون 690.526 میلیارد 232.15 158,919 4.143 میلیون 166,864 690.526 میلیارد 169 850,429 166,864 820 9,231 166,864 763.975 هزار میلیارد 810.258 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 12.45 15.3 7.24 4.082 میلیون 60,694 3.531 میلیون 611,791
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 42,597 2,241.00 5.00 44,303 535.00 1.19 1399/08/1 297 390,114 16.893 میلیارد 1,313.52 44,838 390,114 42,597 16.893 میلیارد 79 510 42,597 1 348,467 42,597 13.291 هزار میلیارد 15.618 میلیون 3.2 میلیون 300,000 2.328 میلیون 872,827 3.298 میلیون 748,730 17.75 15.23 4.03 355,114 35,000 386,383 3,731
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 47,911 2,521.00 5.00 48,162 2,270.00 4.50 1399/08/1 759 4.104 میلیون 197.677 میلیارد 5,407.67 50,432 4.104 میلیون 51,950 197.677 میلیارد 104 - - 0 690,185 47,911 26.007 هزار میلیارد 27.002 میلیون 2.708 میلیون 540,000 994,834 1.713 میلیون 3.629 میلیون 887,967 29.29 15.18 7.17 2.088 میلیون 2.016 میلیون 4.104 میلیون -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 63,100 1,895.00 3.10 63,162 1,957.00 3.20 1399/08/1 1,565 1.071 میلیون 67.634 میلیارد 684.22 61,205 1.071 میلیون 63,300 67.634 میلیارد 7 900 63,100 1 5,057 63,100 20.686 هزار میلیارد 22.549 میلیون 3.232 میلیون 327,500 1.863 میلیون 1.369 میلیون 2.287 میلیون 1.467 میلیون 14.1 15.12 9.06 1.016 میلیون 54,382 1.071 میلیون -