همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 11,420 740.00 6.93 11,120 440.00 4.12 1402/03/10 1,121 10.938 میلیون 121.57 میلیارد 9,756.95 10,680 10,990 10,040 11,420 5 17,209 11,420 1 2,500 11,480 8.661 هزار میلیارد 10.229 میلیون 2.205 میلیون 778,872 2.105 میلیون 99,883 8.13 میلیون 60,910 132.73 80.94 0.99 10.938 میلیون - 10.738 میلیون 200,000
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 180,000 6,200.00 3.33 182,900 3,300.00 1.77 1402/03/10 212 72,485 13.26 میلیارد 447.28 186,200 175,550 175,550 187,200 1 1,393 179,850 2 235 182,950 15.364 هزار میلیارد 16.446 میلیون 1.713 میلیون 84,000 1.082 میلیون 630,384 1.719 میلیون 167,417 91.77 24.37 8.94 66,581 5,904 58,415 14,070
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 96,800 1,850.00 1.95 94,950 0.00 0.00 12:29 3,889 2.962 میلیون 281.2 میلیارد 761.52 94,950 95,500 91,150 96,800 68 305,460 96,800 1 6 96,900 18.99 هزار میلیارد 19.636 میلیون 1.457 میلیون 200,000 645,651 811,686 4.817 میلیون 643,293 29.52 23.4 3.94 2.883 میلیون 78,329 2.436 میلیون 525,778
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 41,100 900.00 2.14 41,400 600.00 1.43 1402/03/10 2,631 17.059 میلیون 706.36 میلیارد 6,484 42,000 42,000 40,400 42,550 2 2,550 41,100 3 5,648 41,250 124.2 هزار میلیارد 136.694 میلیون 18.298 میلیون 3 میلیون 12.494 میلیون 5.804 میلیون 3.057 میلیون 10.088 میلیون 12.31 21.4 40.64 2.683 میلیون 14.376 میلیون 3.898 میلیون 13.162 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 22,850 0.00 0.00 22,850 0.00 0.00 12:29 272 2.092 میلیون 47.81 میلیارد 7,691.69 22,850 22,850 22,850 22,850 1 1,000 21,000 624 9,190,992 22,850 10.283 هزار میلیارد 10.745 میلیون 995,121 450,000 462,150 532,971 2.19 میلیون 9,021 1224.65 20.73 5.05 1.942 میلیون 150,000 2.092 میلیون -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 43,900 800.00 1.86 43,100 0.00 0.00 12:29 554 757,781 32.65 میلیارد 1,367.84 43,100 44,250 41,800 44,250 2 1,008 42,750 1 1,000 43,950 6.465 هزار میلیارد 11.65 میلیون 5.51 میلیون 150,000 5.185 میلیون 324,446 2.177 میلیون 52,383 123.42 19.93 2.97 757,781 - 724,281 33,500
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 24,800 700.00 2.90 24,100 0.00 0.00 12:29 9,053 62.743 میلیون 1.513 هزار میلیارد 1,520.24 24,100 24,800 22,500 24,800 85 1,417,190 24,800 0 0 0 19.28 هزار میلیارد 22.108 میلیون 3.974 میلیون 800,000 2.828 میلیون 1.145 میلیون 3.977 میلیون 261,271 73.8 16.83 4.85 54.471 میلیون 8.272 میلیون 60.878 میلیون 1.865 میلیون
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 50,000 400.00 0.79 50,400 0.00 0.00 12:29 985 1.336 میلیون 67.33 میلیارد 1,355.95 50,400 52,350 49,400 53,300 2 3,115 49,500 1 300 50,000 12.6 هزار میلیارد 14.855 میلیون 3.037 میلیون 250,000 2.255 میلیون 781,982 4.579 میلیون 378,779 33.26 16.11 2.75 1.141 میلیون 194,413 1.336 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 52,300 300.00 0.58 52,000 0.00 0.00 12:29 1,377 1.447 میلیون 75.23 میلیارد 1,051.14 52,000 50,500 50,500 53,600 18 24,820 52,300 1 4,220 52,500 18.2 هزار میلیارد 19.725 میلیون 2.721 میلیون 350,000 1.525 میلیون 1.196 میلیون 2.555 میلیون 891,335 20.43 15.22 7.12 624,865 822,549 946,280 501,134
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 50,900 400.00 0.78 51,300 0.00 0.00 12:30 235 451,342 23.15 میلیارد 1,920.6 51,300 53,000 50,500 53,000 2 5,000 50,800 1 100 51,500 55.404 هزار میلیارد 60.726 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 20.55 14.44 4.96 149,899 301,443 451,342 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 77,900 450.00 0.58 77,450 0.00 0.00 12:29 722 446,417 34.57 میلیارد 618.31 77,450 80,300 74,700 80,500 2 193 77,700 1 53 77,900 7.745 هزار میلیارد 8.299 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 43.25 14.1 8.06 436,417 10,000 446,417 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,150 100.00 0.45 22,050 0.00 0.00 12:30 424 3.463 میلیون 76.32 میلیارد 8,167.77 22,050 22,100 21,550 22,200 1 3,000 22,000 6 161,866 22,150 1282.741 هزار میلیارد 1.502 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 219.049 میلیون 94.164 میلیون 64.279 میلیون 32.213 میلیون 39.82 13.62 19.96 811,839 2.651 میلیون 3.463 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 30,950 1,700.00 5.81 31,000 1,750.00 5.98 1402/03/10 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,512.09 29,250 30,300 29,400 31,250 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 20.961 میلیون 3.028 میلیون 625,000 1.586 میلیون 1.442 میلیون 2.293 میلیون 455,261 42.56 13.44 8.45 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 16,080 160.00 1.01 15,920 0.00 0.00 12:29 1,181 7.23 میلیون 115.07 میلیارد 6,121.61 15,920 15,960 15,140 16,690 1 500 15,530 4 130,064 16,080 28.656 هزار میلیارد 35.65 میلیون 9.147 میلیون 1.8 میلیون 6.994 میلیون 2.152 میلیون 5.619 میلیون 348,388 82.25 13.31 5.1 6.551 میلیون 678,951 7.23 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 27,400 350.00 1.26 27,750 0.00 0.00 12:29 591 2.007 میلیون 55.69 میلیارد 3,395.61 27,750 28,300 27,050 28,400 2 2,185 27,350 1 9,167 27,550 19.425 هزار میلیارد 26.932 میلیون 8.973 میلیون 700,000 7.507 میلیون 1.466 میلیون 6.876 میلیون 670,786 28.96 13.25 2.83 897,608 1.109 میلیون 1.676 میلیون 331,013
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 12,880 540.00 4.02 13,060 360.00 2.68 1402/03/10 629 2.733 میلیون 35.68 میلیارد 4,344.21 13,420 13,540 12,720 13,650 2 4,431 12,880 1 7,610 13,000 10.956 هزار میلیارد 12.33 میلیون 2.265 میلیون 838,900 1.374 میلیون 890,283 1.631 میلیون 67,592 162.09 12.31 6.72 2.673 میلیون 60,000 2.673 میلیون 60,000
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 73,650 1,500.00 2.00 73,050 2,100.00 2.79 1402/03/10 1,157 1.686 میلیون 123.14 میلیارد 1,457.14 75,150 75,700 70,400 76,400 1 200 73,600 1 479 73,600 47.848 هزار میلیارد 50.6 میلیون 6.823 میلیون 655,000 2.753 میلیون 4.07 میلیون 7.986 میلیون 3.567 میلیون 13.41 11.76 5.99 1.608 میلیون 78,176 1.643 میلیون 42,946
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,460 10.00 0.05 18,470 0.00 0.00 12:29 1,366 752,859 13.91 میلیارد 551.14 18,470 18,840 18,160 18,840 3 1,123 18,340 1 10,742 18,460 79.421 هزار میلیارد 89.316 میلیون 16.663 میلیون 4.3 میلیون 9.895 میلیون 6.769 میلیون 7.617 میلیون 3.543 میلیون 22.42 11.73 10.43 709,755 43,104 725,563 27,296
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 42,100 350.00 0.82 41,500 950.00 2.24 1402/03/10 2,442 2.285 میلیون 94.86 میلیارد 935.64 42,450 43,200 41,600 43,200 4 15,826 41,500 1 21,714 41,550 29.05 هزار میلیارد 36.3 میلیون 9.772 میلیون 700,000 7.25 میلیون 2.522 میلیون 9.761 میلیون 1.14 میلیون 25.49 11.52 2.98 2.115 میلیون 169,953 1.78 میلیون 504,505
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 39,000 500.00 1.30 38,500 0.00 0.00 12:18 26 31,966 1.24 میلیارد 129 38,500 38,100 38,050 39,000 12 5,622 38,400 3 8,706 39,000 51.59 هزار میلیارد 62.207 میلیون 15.152 میلیون 1.34 میلیون 10.617 میلیون 4.535 میلیون 13.334 میلیون 5.772 میلیون 8.94 11.38 3.87 3,077 28,889 28,816 3,150
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 73,150 700.00 0.95 73,850 0.00 0.00 12:28 314 163,061 12.04 میلیارد 519.3 73,850 75,900 72,950 75,900 2 810 73,150 1 13 73,200 18.463 هزار میلیارد 21.037 میلیون 4.23 میلیون 250,000 2.575 میلیون 1.656 میلیون 6.423 میلیون 1.713 میلیون 10.78 11.15 2.87 26,729 136,332 63,130 99,931
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,660 380.00 2.71 13,670 370.00 2.64 1402/03/10 3,680 21.039 میلیون 287.61 میلیارد 5,717.03 14,040 13,980 13,400 14,010 1 11,149 13,600 1 14,305 13,670 114.828 هزار میلیارد 116.439 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 51.03 11.04 48.7 20.411 میلیون 627,762 19.699 میلیون 1.339 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 19,250 120.00 0.63 19,130 0.00 0.00 12:29 628 1.682 میلیون 32.16 میلیارد 2,677.63 19,130 18,550 18,550 19,270 3 9,025 19,010 1 5,000 19,190 57.39 هزار میلیارد 63.481 میلیون 11.372 میلیون 3 میلیون 6.091 میلیون 5.281 میلیون 6.445 میلیون 2.872 میلیون 19.98 10.87 8.9 855,978 825,571 1.592 میلیون 89,766
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 44,000 2,000.00 4.76 42,650 650.00 1.55 1402/03/10 479 975,980 41.62 میلیارد 2,037.54 42,000 42,150 40,050 44,450 1 218 44,100 3 2,450 44,100 12.369 هزار میلیارد 17.354 میلیون 6.174 میلیون 290,000 4.986 میلیون 1.188 میلیون 19.732 میلیون 877,741 14.09 10.41 0.63 895,659 80,321 849,974 126,006
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 169,150 150.00 0.09 169,300 0.00 0.00 12:29 929 565,506 95.75 میلیارد 608.73 169,300 172,600 167,000 174,350 4 832 169,100 1 6,286 169,150 406.32 هزار میلیارد 482.788 میلیون 116.632 میلیون 2.4 میلیون 76.468 میلیون 40.164 میلیون 214.214 میلیون 31.622 میلیون 12.85 10.12 1.9 227,527 337,979 288,562 276,944
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,000 20.00 0.12 16,020 0.00 0.00 12:29 1,459 1.84 میلیون 29.48 میلیارد 1,260.82 16,020 16,170 15,860 16,210 2 1,250 15,910 1 8,000 16,100 48.06 هزار میلیارد 53.727 میلیون 10.439 میلیون 3 میلیون 5.667 میلیون 4.772 میلیون 4.136 میلیون 1.545 میلیون 31.11 10.07 11.62 1.319 میلیون 520,560 1.839 میلیون 232
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 10,960 130.00 1.17 11,090 0.00 0.00 12:29 539 2.824 میلیون 31.32 میلیارد 5,238.63 11,090 11,260 10,900 11,580 2 9,664 10,950 1 493 10,960 11.09 هزار میلیارد 12.902 میلیون 2.927 میلیون 1,000,000 1.812 میلیون 1.115 میلیون 1.244 میلیون 48,460 228.85 9.95 8.91 2.824 میلیون - 2.824 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 23,500 0.00 0.00 23,500 0.00 0.00 12:29 1,795 4.51 میلیون 106.08 میلیارد 2,512.7 23,500 23,900 22,650 24,200 1 5,000 23,600 1 192 23,650 14.1 هزار میلیارد 15.287 میلیون 2.611 میلیون 300,000 1.187 میلیون 1.424 میلیون 3.512 میلیون 758,726 18.58 9.9 4.01 4.476 میلیون 34,412 4.43 میلیون 80,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 12,150 340.00 2.72 12,040 450.00 3.60 1402/03/10 1,306 5.406 میلیون 65.1 میلیارد 4,139.61 12,490 12,110 11,680 12,560 6 29,574 12,060 2 5,610 12,200 9.331 هزار میلیارد 10.811 میلیون 2.605 میلیون 775,000 1.635 میلیون 970,252 3 میلیون 277,081 33.68 9.62 3.11 4.235 میلیون 1.171 میلیون 5.032 میلیون 374,385
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 197,000 3,850.00 1.99 193,550 400.00 0.21 1402/03/10 142 95,423 18.63 میلیارد 194.94 193,150 194,550 193,150 199,500 1 115 195,550 3 44,151 197,000 1548.4 هزار میلیارد 1.741 میلیارد 354.886 میلیون 8 میلیون 192.975 میلیون 161.911 میلیون 331.593 میلیون 109.041 میلیون 14.2 9.56 4.67 19,777 75,646 34,794 60,629
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 90,800 250.00 0.27 91,050 0.00 0.00 12:29 309 215,774 19.58 میلیارد 698.3 91,050 90,250 90,250 91,800 1 60 90,500 1 1,134 90,800 182.1 هزار میلیارد 210.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 9.12 9.52 1.48 40,231 175,543 151,730 64,044
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 89,200 350.00 0.39 89,550 0.00 0.00 12:29 1,913 721,882 64.66 میلیارد 377.36 89,550 90,450 89,100 91,100 2 300 89,150 1 346 89,200 1231.449 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 79.055 میلیون 130.627 میلیون 274.455 میلیون 110.261 میلیون 11.17 9.43 4.49 378,084 343,798 694,800 27,082
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 13,600 70.00 0.51 13,670 0.00 0.00 12:29 571 2.333 میلیون 31.89 میلیارد 4,086.24 13,670 13,900 13,080 14,190 1 380 13,470 2 25,222 13,600 24.606 هزار میلیارد 27.428 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 43.01 9.07 4.49 2.317 میلیون 16,636 2.261 میلیون 71,850
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 21,600 100.00 0.46 21,700 0.00 0.00 12:29 250 564,388 12.25 میلیارد 2,257.55 21,700 22,000 21,450 22,150 2 14,370 21,550 1 93,760 21,650 82.46 هزار میلیارد 166.726 میلیون 93.368 میلیون 2.4 میلیون 84.266 میلیون 9.102 میلیون 146.675 میلیون 5.749 میلیون 14.34 9.06 0.57 564,388 - 524,388 40,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,850 150.00 0.61 24,700 0.00 0.00 12:29 726 2.315 میلیون 57.22 میلیارد 3,189.38 24,700 24,200 24,150 25,350 1 3,890 24,850 4 16,863 24,950 136.344 هزار میلیارد 158.016 میلیون 37.095 میلیون 5.52 میلیون 21.672 میلیون 15.423 میلیون 13.829 میلیون 5.867 میلیون 23.24 8.84 9.86 1.915 میلیون 400,000 2.315 میلیون -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 15,860 1,230.00 7.20 15,860 1,230.00 7.20 1402/03/10 46 814,725 12.92 میلیارد 11,183.25 17,090 15,860 15,860 15,860 1 6,300 15,860 18 759,364 15,860 18.395 هزار میلیارد 22.461 میلیون 6.318 میلیون 1.16 میلیون 4.066 میلیون 2.251 میلیون 20.018 میلیون 1.172 میلیون 16.91 8.81 0.99 197,725 617,000 814,725 -
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 9,220 50.00 0.55 9,170 0.00 0.00 12:29 550 3.322 میلیون 30.45 میلیارد 6,039.23 9,170 9,340 8,940 9,430 2 10,520 9,200 1 2,400 9,220 10.362 هزار میلیارد 12.864 میلیون 3.686 میلیون 1.13 میلیون 2.502 میلیون 1.184 میلیون 3.002 میلیون -529,044 -19.59 8.75 3.45 3.265 میلیون 57,000 3.31 میلیون 11,332
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 22,800 900.00 3.80 22,700 1,000.00 4.22 1402/03/10 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,517.97 23,700 23,350 22,200 23,700 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 11.364 میلیون 3.124 میلیون 409,330 2.052 میلیون 1.072 میلیون 8.607 میلیون 637,008 14.59 8.67 1.08 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 12,780 220.00 1.75 12,650 90.00 0.72 1402/03/10 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 8,360.39 12,560 12,600 12,150 13,000 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 29.041 میلیون 6.666 میلیون 2 میلیون 3.741 میلیون 2.924 میلیون 9.489 میلیون 775,457 32.64 8.65 2.67 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 151,350 1,150.00 0.75 152,500 0.00 0.00 12:29 915 391,012 59.64 میلیارد 427.34 152,500 154,800 147,500 154,800 1 200 151,500 1 2,549 151,500 99.125 هزار میلیارد 104.636 میلیون 17.067 میلیون 650,000 5.511 میلیون 11.556 میلیون 21.157 میلیون 10.295 میلیون 9.64 8.58 4.7 342,043 48,969 327,310 63,702
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 37,500 300.00 0.81 37,200 0.00 0.00 12:29 1,459 6.496 میلیون 241.81 میلیارد 4,452.34 37,200 35,000 35,000 37,500 1 2,205 37,400 1 35,965 37,500 25.668 هزار میلیارد 27.961 میلیون 5.303 میلیون 690,000 2.293 میلیون 3.011 میلیون 6.516 میلیون 1.462 میلیون 17.55 8.53 3.94 6.103 میلیون 393,130 4.04 میلیون 2.456 میلیون
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,880 270.00 1.63 16,610 0.00 0.00 12:29 1,615 6.623 میلیون 109.99 میلیارد 4,101 16,610 16,780 15,930 16,920 1 50,915 16,850 5 504,363 16,920 37.065 هزار میلیارد 38.785 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 55.82 8.4 41.13 5.781 میلیون 841,685 6.566 میلیون 57,599
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 95,900 3,300.00 3.56 92,600 0.00 0.00 12:29 485 1.086 میلیون 100.58 میلیارد 2,239.54 92,600 92,100 89,700 95,900 1 14,679 92,400 5 10,254 96,000 23.15 هزار میلیارد 26.756 میلیون 6.391 میلیون 250,000 3.606 میلیون 2.785 میلیون 5.405 میلیون 2.427 میلیون 9.54 8.31 4.28 398,424 687,754 1.019 میلیون 66,971
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 16,470 300.00 1.86 16,170 0.00 0.00 12:29 743 1.282 میلیون 20.73 میلیارد 1,725.38 16,170 16,500 16,090 16,550 1 24,050 16,240 3 52,077 16,480 32.987 هزار میلیارد 45.396 میلیون 16.399 میلیون 2.04 میلیون 12.409 میلیون 3.99 میلیون 24.73 میلیون 1.249 میلیون 26.42 8.27 1.33 1.162 میلیون 120,250 1.259 میلیون 22,836
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 10,480 430.00 3.94 10,360 550.00 5.04 1402/03/10 933 4.799 میلیون 49.72 میلیارد 5,143.77 10,910 10,980 10,150 10,980 1 10,000 10,370 1 3,000 10,470 6.978 هزار میلیارد 8.358 میلیون 1.188 میلیون 673,597 342,414 845,911 655,238 200,531 34.8 8.25 10.65 4.799 میلیون - 4.799 میلیون -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 87,950 4,050.00 4.40 88,600 3,400.00 3.70 1402/03/10 434 691,689 61.27 میلیارد 1,593.75 92,000 80,100 80,100 88,900 1 1,000 87,800 1 3,000 88,300 17.72 هزار میلیارد 19.049 میلیون 3.527 میلیون 200,000 1.329 میلیون 2.197 میلیون 6.894 میلیون 1.776 میلیون 9.98 8.06 2.57 388,689 303,000 211,264 480,425
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 22,400 450.00 2.05 21,950 0.00 0.00 12:29 1,354 10.689 میلیون 234.66 میلیارد 7,894.09 21,950 22,300 20,800 22,800 1 84,754 22,500 10 27,964 22,550 32.925 هزار میلیارد 37.807 میلیون 9.052 میلیون 1.5 میلیون 4.882 میلیون 4.17 میلیون 10.547 میلیون 2.32 میلیون 14.19 7.9 3.12 5.281 میلیون 5.408 میلیون 9.956 میلیون 732,132
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 34,300 300.00 0.87 34,600 0.00 0.00 12:29 701 1.823 میلیون 63.11 میلیارد 2,600.16 34,600 34,500 33,850 35,000 1 5,400 34,250 1 372 34,400 83.04 هزار میلیارد 148.997 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 9.49 7.68 0.71 1.743 میلیون 79,267 1.316 میلیون 506,983
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 81,450 1,200.00 1.45 82,650 0.00 0.00 12:29 667 1.026 میلیون 84.79 میلیارد 1,538.05 82,650 82,000 78,000 84,150 1 2,500 81,300 2 340 82,000 24.795 هزار میلیارد 27.403 میلیون 5.85 میلیون 300,000 2.608 میلیون 3.242 میلیون 5.516 میلیون 2.762 میلیون 8.98 7.65 4.49 306,831 719,049 987,078 38,802
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 23,800 600.00 2.46 23,950 450.00 1.84 1402/03/10 252 590,770 7.9 میلیارد 1,743.39 24,400 24,700 23,050 24,700 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 10.467 میلیون 2.699 میلیون 375,000 1.523 میلیون 1.176 میلیون 2.338 میلیون 409,626 21.93 7.64 3.84 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 44,300 100.00 0.23 42,300 1,900.00 4.30 1402/03/10 438 834,325 35.3 میلیارد 1,904.85 44,200 43,250 43,000 45,000 1 1,000 41,800 1 300 41,850 15.609 هزار میلیارد 18.988 میلیون 5.482 میلیون 369,000 3.379 میلیون 2.103 میلیون 13.699 میلیون 1.716 میلیون 9.1 7.42 1.14 504,325 330,000 809,325 25,000
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 35,500 300.00 0.85 35,200 0.00 0.00 12:29 404 1.095 میلیون 38.58 میلیارد 2,711.47 35,200 35,400 34,900 36,100 1 322 35,450 1 100 35,500 88 هزار میلیارد 94.853 میلیون 18.829 میلیون 2.5 میلیون 6.853 میلیون 11.977 میلیون 31.034 میلیون 9.4 میلیون 9.36 7.35 2.84 422,866 672,566 1.095 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 13,200 350.00 2.58 13,550 0.00 0.00 14:42 1,365 13.899 میلیون 188.35 میلیارد 10,182.15 13,550 14,020 13,130 14,150 1 788 13,160 2 61,544 13,200 27.1 هزار میلیارد 31.536 میلیون 8.122 میلیون 2 میلیون 4.436 میلیون 3.685 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 14.58 7.35 8.37 13.738 میلیون 160,300 13.212 میلیون 686,212
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 9,420 80.00 0.86 9,340 0.00 0.00 12:29 553 4.54 میلیون 42.39 میلیارد 8,209.97 9,340 9,420 9,110 9,630 4 21,726 9,400 1 545 9,430 15.047 هزار میلیارد 20.12 میلیون 7.123 میلیون 1.311 میلیون 5.073 میلیون 2.05 میلیون 5.657 میلیون 701,098 21.46 7.34 2.66 4.478 میلیون 62,188 4.505 میلیون 35,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,700 800.00 6.96 10,790 710.00 6.17 1402/03/10 8,847 51.824 میلیون 559.16 میلیارد 5,493.75 11,500 11,500 10,700 11,500 1 4,441 10,700 61 1,362,359 10,700 16.185 هزار میلیارد 19.511 میلیون 5.542 میلیون 1.5 میلیون 3.326 میلیون 2.216 میلیون 6.024 میلیون 481,110 33.64 7.3 2.69 51.421 میلیون 403,508 51.824 میلیون 91
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 38,000 300.00 0.78 38,150 150.00 0.39 1402/03/10 272 490,082 18.7 میلیارد 1,801.77 38,300 39,800 37,500 39,800 32 24,179 37,900 1 14,500 38,000 61.04 هزار میلیارد 142.213 میلیون 89.794 میلیون 1.6 میلیون 81.173 میلیون 8.621 میلیون 110.075 میلیون 6.501 میلیون 9.39 7.08 0.56 305,583 184,499 140,457 349,625
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 12,200 170.00 1.41 12,030 0.00 0.00 12:29 542 5.721 میلیون 68.82 میلیارد 10,556.27 12,030 11,980 11,600 12,300 1 18,599 12,200 1 2,000 12,210 92.968 هزار میلیارد 103.185 میلیون 23.503 میلیون 7.728 میلیون 10.217 میلیون 13.286 میلیون 5.117 میلیون 2.196 میلیون 42.33 7 18.18 4.758 میلیون 963,854 2.72 میلیون 3.001 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 27,100 100.00 0.37 26,950 250.00 0.92 1402/03/10 1,325 2.282 میلیون 61.53 میلیارد 1,722.35 27,200 27,850 26,250 27,850 1 6,940 27,100 10 23,569 27,150 94.325 هزار میلیارد 107.812 میلیون 27.032 میلیون 3.5 میلیون 13.487 میلیون 13.545 میلیون 27.371 میلیون 9.264 میلیون 10.18 6.96 3.45 1.88 میلیون 402,429 2.19 میلیون 92,212
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 17,300 20.00 0.12 17,030 250.00 1.45 1402/03/10 1,915 9.938 میلیون 169.23 میلیارد 5,189.38 17,280 17,300 17,240 17,550 1 2,000 16,990 11 100,530 17,000 407.999 هزار میلیارد 474.286 میلیون 126.766 میلیون 23.958 میلیون 66.287 میلیون 60.48 میلیون 217.659 میلیون 34.696 میلیون 11.76 6.75 1.87 3.976 میلیون 5.962 میلیون 5.512 میلیون 4.425 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,780 420.00 4.12 9,840 360.00 3.53 1402/03/10 1,817 11.245 میلیون 110.63 میلیارد 6,188.69 10,200 10,010 9,550 10,050 1 3,444 9,780 1 5,000 9,800 34.44 هزار میلیارد 37.607 میلیون 8.275 میلیون 3.5 میلیون 3.167 میلیون 5.108 میلیون 10.75 میلیون 1.273 میلیون 27.06 6.74 3.2 11.085 میلیون 159,833 10.008 میلیون 1.237 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,950 100.00 0.55 18,050 0.00 0.00 12:29 1,925 9.261 میلیون 166.93 میلیارد 4,810.66 18,050 19,100 17,950 19,100 2 1,500 17,550 46 1,172,059 17,950 23.465 هزار میلیارد 24.414 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 18.09 6.68 13.43 9.261 میلیون - 9.261 میلیون -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 40,600 1,100.00 2.64 40,950 750.00 1.80 1402/03/10 580 653,724 26.78 میلیارد 1,127.11 41,700 41,100 40,250 43,000 1 230 40,550 3 1,312 41,000 28.665 هزار میلیارد 34.899 میلیون 10.527 میلیون 700,000 6.234 میلیون 4.293 میلیون 20.406 میلیون 2.676 میلیون 10.71 6.68 1.4 431,724 222,000 613,322 40,402
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 18,850 1,230.00 6.98 17,760 140.00 0.79 1402/03/10 2,924 28.995 میلیون 515.04 میلیارد 9,916.36 17,620 16,620 16,390 18,850 2 11,000 18,840 7 437,820 18,850 14.208 هزار میلیارد 14.688 میلیون 2.451 میلیون 800,000 479,885 1.971 میلیون 666,402 557,672 23.61 6.68 19.77 11.304 میلیون 17.692 میلیون 26.704 میلیون 2.292 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 39,550 600.00 1.54 38,950 0.00 0.00 12:29 359 529,931 20.65 میلیارد 1,476.13 38,950 39,500 37,800 39,600 1 3,038 39,550 2 6,464 39,600 70.11 هزار میلیارد 177.175 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 146.05 میلیون 8.074 میلیون 8.68 6.64 0.48 418,615 111,316 529,931 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 9,630 100.00 1.03 9,730 0.00 0.00 12:29 1,402 8.581 میلیون 83.45 میلیارد 6,120.8 9,730 9,910 9,480 9,910 2 12,849 9,590 3 55,124 9,640 63.245 هزار میلیارد 77.299 میلیون 23.594 میلیون 6.5 میلیون 14.054 میلیون 9.539 میلیون 31.843 میلیون 3.554 میلیون 17.8 6.63 1.99 8.565 میلیون 16,250 4.136 میلیون 4.445 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 48,250 500.00 1.03 48,700 50.00 0.10 1402/03/10 577 524,945 25.52 میلیارد 909.78 48,750 48,700 47,850 49,050 2 5,071 48,250 2 3,400 48,400 1217.5 هزار میلیارد 1.368 میلیارد 334.658 میلیون 25 میلیون 150.861 میلیون 183.797 میلیون 286.042 میلیون 116.209 میلیون 10.48 6.62 4.26 380,732 144,213 225,940 299,005
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 7,830 380.00 5.10 7,740 290.00 3.89 1402/03/10 1,567 18.3 میلیون 141.66 میلیارد 11,678.56 7,450 7,420 7,200 7,970 2 68,674 7,720 2 4,300 7,830 10.836 هزار میلیارد 13.172 میلیون 3.998 میلیون 600,000 2.336 میلیون 1.662 میلیون 807,651 160,145 67.66 6.52 13.42 7.209 میلیون 11.091 میلیون 14.787 میلیون 3.513 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,260 190.00 1.03 18,300 150.00 0.81 1402/03/10 1,283 5.951 میلیون 108.93 میلیارد 4,638.45 18,450 18,470 17,610 18,660 2 4,091 18,250 1 2,344 18,340 183 هزار میلیارد 193.606 میلیون 39.221 میلیون 10 میلیون 10.606 میلیون 28.615 میلیون 34.777 میلیون 16.103 میلیون 11.36 6.4 5.26 3.3 میلیون 2.651 میلیون 4.773 میلیون 1.178 میلیون
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 8,840 570.00 6.89 8,710 440.00 5.32 1402/03/10 3,511 49.249 میلیون 429.01 میلیارد 14,027.14 8,270 8,840 8,350 8,840 6 167,151 8,840 1 5,000 8,900 9.755 هزار میلیارد 11.728 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 20.25 6.33 1.15 36.017 میلیون 13.232 میلیون 42.95 میلیون 6.299 میلیون
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 21,800 200.00 0.93 22,200 600.00 2.78 1402/03/10 720 2.457 میلیون 54.51 میلیارد 3,412.57 21,600 22,350 21,000 22,650 6 13,700 21,750 9 258,768 21,800 31.08 هزار میلیارد 40.231 میلیون 14.092 میلیون 1.4 میلیون 9.151 میلیون 4.941 میلیون 11.543 میلیون 3.276 میلیون 9.49 6.29 2.69 2.422 میلیون 35,345 1.628 میلیون 828,858
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 14,470 90.00 0.62 14,490 70.00 0.48 1402/03/10 216 577,559 8.37 میلیارد 2,673.88 14,560 14,300 14,030 15,190 9 14,590 14,380 1 1,093 14,480 13.041 هزار میلیارد 15.679 میلیون 4.733 میلیون 900,000 2.638 میلیون 2.094 میلیون 7.596 میلیون 1.007 میلیون 12.95 6.23 1.72 465,299 112,260 577,559 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 11,000 10.00 0.09 11,010 0.00 0.00 12:29 557 2.715 میلیون 29.9 میلیارد 4,873.84 11,010 11,870 10,970 11,870 1 7,548 10,990 1 4,097 11,000 51.864 هزار میلیارد 67.891 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 26.11 6.11 2.41 2.387 میلیون 328,145 2.646 میلیون 69,055
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,300 530.00 4.92 11,250 480.00 4.46 1402/03/10 2,232 43.89 میلیون 493.9 میلیارد 19,663.99 10,770 11,290 10,840 11,300 156 6,694,562 11,300 0 0 0 86.063 هزار میلیارد 95.261 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 23.85 6.07 8.31 37.082 میلیون 6.808 میلیون 35.486 میلیون 8.404 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 11,420 30.00 0.26 11,390 0.00 0.00 12:28 541 2.813 میلیون 32.04 میلیارد 5,199.02 11,390 11,800 11,220 12,000 1 1,000 11,300 1 2,660 11,450 7.927 هزار میلیارد 9.701 میلیون 2.608 میلیون 696,000 1.287 میلیون 1.321 میلیون 1.369 میلیون 295,736 26.81 6 5.79 2.813 میلیون - 2.233 میلیون 580,092
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,090 760.00 4.96 15,820 490.00 3.20 1402/03/10 807 5.778 میلیون 91.41 میلیارد 7,159.67 15,330 15,700 15,150 16,090 1 1,850 16,050 8 68,563 16,090 27.052 هزار میلیارد 29.301 میلیون 6.785 میلیون 1.71 میلیون 2.249 میلیون 4.537 میلیون 9.967 میلیون 2.061 میلیون 13.13 5.96 2.71 4.243 میلیون 1.535 میلیون 3.963 میلیون 1.814 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 34,450 400.00 1.17 34,050 0.00 0.00 12:29 1,669 3.256 میلیون 110.8 میلیارد 1,951.06 34,050 35,000 32,700 35,450 1 303 34,450 1 643 34,500 8.513 هزار میلیارد 9.101 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 570.09 5.76 56.72 3.256 میلیون - 3.126 میلیون 130,745
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 2,130 29.024 میلیون 235.35 میلیارد 13,626.16 8,110 7,830 7,610 8,240 4 103,509 8,240 1 25,000 8,610 48.66 هزار میلیارد 53.564 میلیون 13.389 میلیون 6 میلیون 4.904 میلیون 8.485 میلیون 3.14 میلیون 896,004 54.31 5.73 15.5 28.557 میلیون 466,535 21.028 میلیون 7.996 میلیون
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 14,160 30.00 0.21 14,190 0.00 0.00 12:29 945 4.097 میلیون 58.12 میلیارد 4,335.3 14,190 14,700 13,760 14,700 2 2,453 14,160 2 6,927 14,190 11.352 هزار میلیارد 13.09 میلیون 3.749 میلیون 800,000 1.738 میلیون 2.012 میلیون 2.126 میلیون 674,832 16.82 5.64 5.34 4.044 میلیون 53,250 4.097 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 12,790 60.00 0.47 12,730 0.00 0.00 12:29 581 5.969 میلیون 76 میلیارد 10,273.06 12,730 12,740 12,380 13,070 1 547 12,760 1 60,000 12,990 63.65 هزار میلیارد 127.046 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 27.29 5.41 2.4 2.723 میلیون 3.245 میلیون 1.642 میلیون 4.327 میلیون
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 15,990 180.00 1.14 15,810 0.00 0.00 12:29 851 2.88 میلیون 45.54 میلیارد 3,384.04 15,810 16,800 15,550 16,800 1 35,241 15,750 1 11,822 15,760 7.905 هزار میلیارد 10.026 میلیون 3.024 میلیون 500,000 1.556 میلیون 1.468 میلیون 3.177 میلیون 747,822 10.57 5.39 2.5 2.752 میلیون 127,901 2.88 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 5,950 20.00 0.34 5,930 0.00 0.00 12:29 550 7.783 میلیون 46.17 میلیارد 14,150.44 5,930 5,990 5,880 6,140 2 20,975 5,940 1 50,000 6,020 10.674 هزار میلیارد 17.765 میلیون 9.087 میلیون 1.8 میلیون 7.091 میلیون 1.996 میلیون 3.686 میلیون 214,263 49.82 5.35 2.9 7.212 میلیون 570,400 7.643 میلیون 140,100
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 6,090 0.00 0.00 6,090 0.00 0.00 12:29 1,006 9.672 میلیون 58.9 میلیارد 9,614.69 6,090 5,910 5,830 6,190 3 9,320 6,070 2 20,935 6,110 36.54 هزار میلیارد 60.961 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 127.04 5.3 2.19 9.42 میلیون 252,340 9.334 میلیون 338,432
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 12,120 90.00 0.75 12,030 0.00 0.00 12:29 547 3.692 میلیون 44.43 میلیارد 6,749.63 12,030 12,370 11,800 12,550 1 323 12,110 1 63,358 12,120 9.263 هزار میلیارد 13.228 میلیون 5.725 میلیون 770,000 3.964 میلیون 1.761 میلیون 3.637 میلیون 746,980 12.4 5.26 2.55 3.689 میلیون 3,140 3.263 میلیون 429,136
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 25,700 150.00 0.58 25,850 0.00 0.00 12:29 431 2.294 میلیون 59.21 میلیارد 5,322.26 25,850 25,950 25,650 26,050 23 174,649 25,650 7 11,644 25,700 310.2 هزار میلیارد 361.895 میلیون 111.008 میلیون 12 میلیون 51.695 میلیون 59.312 میلیون 135.646 میلیون 37.402 میلیون 8.33 5.25 2.3 789,085 1.505 میلیون 1.727 میلیون 567,292
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,250 150.00 2.03 7,130 270.00 3.65 1402/03/10 2,560 13.008 میلیون 92.75 میلیارد 5,081.25 7,400 7,300 6,930 7,360 2 12,468 7,230 4 189,951 7,280 534.75 هزار میلیارد 621.692 میلیون 192.205 میلیون 30 میلیون 86.942 میلیون 105.263 میلیون 36.574 میلیون 36.14 میلیون 14.8 5.08 14.62 11.35 میلیون 1.658 میلیون 12.98 میلیون 28,152
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 10,410 140.00 1.36 10,270 0.00 0.00 12:29 271 2.411 میلیون 24.83 میلیارد 8,897.69 10,270 10,390 9,910 10,430 1 10,000 10,430 0 0 0 66.755 هزار میلیارد 72.224 میلیون 18.647 میلیون 6.5 میلیون 5.469 میلیون 13.178 میلیون 7.363 میلیون 7.209 میلیون 9.26 5.07 9.07 1.025 میلیون 1.387 میلیون 1.764 میلیون 646,876
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 10,550 60.00 0.57 10,500 10.00 0.10 1402/03/10 811 8.984 میلیون 94.37 میلیارد 11,077.58 10,490 10,370 10,370 10,590 2 2,000 10,520 1 8,055 10,600 42 هزار میلیارد 58.476 میلیون 25.309 میلیون 4 میلیون 16.476 میلیون 8.832 میلیون 27.814 میلیون 4.603 میلیون 9.14 4.76 1.51 8.267 میلیون 717,105 4.485 میلیون 4.499 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 6,560 310.00 4.96 6,550 300.00 4.80 1402/03/10 5,430 153.29 میلیون 1.004 هزار میلیارد 28,230.15 6,250 6,560 6,400 6,560 147 4,652,823 6,560 1 10,000 6,700 93.01 هزار میلیارد 99.895 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 49.22 4.63 4429047.62 138.96 میلیون 14.329 میلیون 125.115 میلیون 28.175 میلیون
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 10,650 100.00 0.93 10,560 190.00 1.77 1402/03/10 1,202 6.369 میلیون 67.25 میلیارد 5,298.98 10,750 10,910 10,100 10,940 1 2,000 10,650 1 4,625 10,650 12.672 هزار میلیارد 15.072 میلیون 5.172 میلیون 1.2 میلیون 2.4 میلیون 2.772 میلیون 3.072 میلیون 1.438 میلیون 8.81 4.57 4.13 6.195 میلیون 174,500 6.108 میلیون 261,750
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 10,070 70.00 0.70 10,000 0.00 0.00 12:29 831 6.156 میلیون 61.57 میلیارد 7,407.97 10,000 10,500 9,780 10,530 3 136,345 10,000 2 99,175 10,070 9.6 هزار میلیارد 10.757 میلیون 3.277 میلیون 960,000 1.128 میلیون 2.15 میلیون 4.535 میلیون 750,363 12.79 4.47 2.12 5.731 میلیون 425,414 5.549 میلیون 607,404
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,690 10.00 0.15 6,700 0.00 0.00 12:29 1,030 5.247 میلیون 35.14 میلیارد 5,093.86 6,700 6,690 6,540 7,040 3 18,722 6,680 2 13,435 6,750 46.9 هزار میلیارد 52.905 میلیون 16.571 میلیون 7 میلیون 6.005 میلیون 10.566 میلیون 19.135 میلیون 3.01 میلیون 15.58 4.45 2.46 4.499 میلیون 747,403 5.058 میلیون 188,345
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 20,750 1,050.00 4.82 20,800 1,000.00 4.59 1402/03/10 1,036 4.481 میلیون 93.14 میلیارد 4,325.43 21,800 21,500 20,750 21,500 0 0 0 29 379,309 20,750 10.192 هزار میلیارد 16.56 میلیون 8.665 میلیون 490,000 6.368 میلیون 2.297 میلیون 3.757 میلیون 1.365 میلیون 7.47 4.45 2.71 3.141 میلیون 1.341 میلیون 4.081 میلیون 400,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,290 80.00 0.46 17,290 80.00 0.46 1402/03/10 1,691 6.256 میلیون 108.19 میلیارد 3,699.8 17,210 17,450 16,540 17,790 1 580 17,270 1 2,282 17,300 20.221 هزار میلیارد 28.708 میلیون 13.094 میلیون 1.17 میلیون 8.486 میلیون 4.607 میلیون 13.926 میلیون 1.715 میلیون 11.79 4.39 1.45 6.217 میلیون 38,947 6.244 میلیون 12,625
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 6,950 10.00 0.14 6,960 0.00 0.00 12:29 967 6.857 میلیون 47.75 میلیارد 7,091.24 6,960 7,100 6,800 7,220 2 22,178 6,940 1 33,025 6,950 15.66 هزار میلیارد 17.426 میلیون 5.355 میلیون 2.25 میلیون 1.766 میلیون 3.588 میلیون 6.915 میلیون 861,999 18.18 4.37 2.26 6.839 میلیون 17,750 6.457 میلیون 400,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,650 260.00 4.07 6,600 210.00 3.29 1402/03/10 4,296 60.082 میلیون 396.43 میلیارد 13,985.5 6,390 6,700 6,180 6,790 2 1,801 6,640 1 1,000 6,670 24.801 هزار میلیارد 27.281 میلیون 8.22 میلیون 3.758 میلیون 2.479 میلیون 5.741 میلیون 2.71 میلیون 484,690 51.17 4.32 9.15 53.245 میلیون 6.837 میلیون 58.066 میلیون 2.015 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 210 1.651 میلیون 11.51 میلیارد 8,179.09 6,970 7,050 6,860 7,100 5 27,511 6,930 1 1,979 7,050 48.79 هزار میلیارد 57.552 میلیون 20.549 میلیون 7 میلیون 8.762 میلیون 11.787 میلیون 8.604 میلیون 4.462 میلیون 10.93 4.14 5.67 412,773 1.238 میلیون 1.651 میلیون -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,480 30.00 0.55 5,420 30.00 0.55 1402/03/10 559 1.887 میلیون 10.23 میلیارد 3,376.06 5,450 5,320 5,320 5,500 2 1,985 5,470 1 48,000 5,480 35.23 هزار میلیارد 41.271 میلیون 14.565 میلیون 3.888 میلیون 6.041 میلیون 8.524 میلیون 6.992 میلیون 6.703 میلیون 5.26 4.13 5.04 1.038 میلیون 848,805 1.887 میلیون -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 6,550 10.00 0.15 6,560 0.00 0.00 12:29 997 2.907 میلیون 19.08 میلیارد 2,916.22 6,560 6,520 6,430 6,750 2 12,000 6,500 1 17,716 6,550 15.775 هزار میلیارد 19.309 میلیون 7.372 میلیون 2.405 میلیون 3.534 میلیون 3.838 میلیون 7.856 میلیون 1.303 میلیون 12.11 4.12 2.01 2.408 میلیون 499,884 2.907 میلیون -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 30,800 50.00 0.16 30,750 0.00 0.00 12:29 344 645,722 19.86 میلیارد 1,877.1 30,750 31,500 30,250 31,700 2 19,015 30,600 1 6,671 30,800 9.225 هزار میلیارد 10.274 میلیون 3.052 میلیون 300,000 808,700 2.243 میلیون 1.542 میلیون 1.12 میلیون 8.23 4.12 5.98 547,790 97,932 639,194 6,528
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 6,350 410.00 6.90 6,160 220.00 3.70 1402/03/10 870 14.871 میلیون 91.59 میلیارد 17,093.1 5,940 6,000 5,720 6,350 16 835,910 6,350 1 3,000 6,350 10.041 هزار میلیارد 13.904 میلیون 6.334 میلیون 1.63 میلیون 3.863 میلیون 2.471 میلیون 1.281 میلیون 351,336 28.58 4.06 7.84 14.814 میلیون 57,100 14.086 میلیون 784,900