همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 111,700 4,176.00 3.60 112,149 3,727.00 3.22 12:29 1,646 843,158 94.51 میلیارد 518.91 115,876 115,800 110,083 117,000 1 1,200 109,200 1 38 111,500 36.711 هزار میلیارد 39.31 میلیون 3.191 میلیون 327,500 2.579 میلیون 611,980 3.05 میلیون 1.113 میلیون 33.01 60.02 12.04 830,095 98,317 901,691 26,721
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 150,638 7,928.00 5.00 156,112 2,454.00 1.55 12:30 119 33,533 5.05 میلیارد 461.43 158,566 150,638 150,638 150,638 82 58,508 151,712 1 50 155,585 15.611 هزار میلیارد 17.078 میلیون 1.797 میلیون 100,000 1.415 میلیون 382,016 3.018 میلیون 74,518 209.55 41.51 5.25 526,175 - 481,175 45,000
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 51,031 2,263.00 4.25 51,849 1,445.00 2.71 12:29 609 497,393 25.63 میلیارد 775.93 53,294 54,900 50,630 54,900 48 57,194 53,383 1 55 53,390 8.761 هزار میلیارد 10.331 میلیون 1.745 میلیون 170,000 1.516 میلیون 228,153 1.117 میلیون 63,723 138.34 38.64 7.89 708,177 123,000 831,177 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 64,629 3,401.00 5.00 67,170 860.00 1.26 12:29 313 423,556 27.37 میلیارد 1,361.58 68,030 64,629 64,629 64,629 0 0 0 436 2,084,227 66,334 1371.074 هزار میلیارد 1.489 میلیارد 151.93 میلیون 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 55.01 37.03 35.08 498,028 569 498,597 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 85,497 3,375.00 3.80 87,160 1,712.00 1.93 12:29 3,476 2.33 میلیون 203.03 میلیارد 688.81 88,872 93,280 84,429 93,280 0 0 0 430 688,106 87,140 6.091 هزار میلیارد 6.5 میلیون 425,983 70,000 233,451 192,532 372,619 145,824 41.86 31.7 16.38 142,638 - 142,638 -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 83,436 4,391.00 5.00 83,770 4,057.00 4.62 12:28 1,536 589,721 49.4 میلیارد 386.86 87,827 85,200 83,436 87,000 1 100 87,210 1570 330,389 90,570 16.752 هزار میلیارد 18.458 میلیون 2.257 میلیون 200,000 1.704 میلیون 552,456 1.918 میلیون 1.154 میلیون 14.52 30.33 8.74 401,484 237,000 638,479 5
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 34,589 1,820.00 5.00 34,688 1,721.00 4.73 12:29 2,189 825,915 28.65 میلیارد 381.01 36,409 35,600 34,589 36,010 1 375 35,953 1 7 35,953 6.937 هزار میلیارد 7.874 میلیون 1.182 میلیون 200,000 936,626 245,511 2.878 میلیون 580,099 11.96 28.26 2.41 975,587 400,007 1.376 میلیون 20
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 72,289 3,804.00 5.00 72,422 3,671.00 4.82 12:28 487 363,621 26.33 میلیارد 750.45 76,093 75,100 72,289 75,100 25 101,107 75,152 1 1,293 77,500 7.242 هزار میلیارد 7.533 میلیون 550,253 100,000 291,238 259,015 1.209 میلیون 189,872 38.14 27.96 5.99 1.944 میلیون - 1.739 میلیون 205,594
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 37,319 1,654.00 4.64 12:30 16,640 65.11 میلیون 2.43 هزار میلیارد 4,324.78 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 261.233 هزار میلیارد 262.709 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 55.12 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 40,700 1,653.00 4.23 39,628 581.00 1.49 12:29 3,050 8.12 میلیون 322.43 میلیارد 2,596.2 39,047 40,400 37,900 40,765 0 0 0 865 8,168,202 39,178 23.939 هزار میلیارد 25.218 میلیون 2.24 میلیون 602,947 1.327 میلیون 913,237 398,500 -57,416 -416.1 26.16 59.95 335,686 432,000 767,686 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 57,489 3,025.00 5.00 57,878 2,636.00 4.36 12:27 477 520,353 30.1 میلیارد 1,099.63 60,514 61,700 57,489 61,700 0 0 0 1 15,043 61,483 9.778 هزار میلیارد 12.573 میلیون 3.195 میلیون 169,000 2.791 میلیون 403,849 7.089 میلیون 383,613 25.5 24.22 1.38 597,080 160,000 747,080 10,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 99,951 3,663.00 3.54 99,183 4,431.00 4.28 12:30 6,882 2.51 میلیون 249.6 میلیارد 348.79 103,614 103,604 98,434 103,605 1 475 103,443 2 414 103,443 910.066 هزار میلیارد 1.027 میلیارد 156.937 میلیون 9.168 میلیون 118.471 میلیون 38.465 میلیون 203.867 میلیون 120.643 میلیون 7.54 23.63 4.46 1.437 میلیون 526,491 1.687 میلیون 276,097
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 43,320 95.00 0.22 44,178 953.00 2.20 12:29 490 586,077 25.88 میلیارد 1,243.52 43,225 44,690 42,100 45,290 3 64,961 42,100 1 1,744 42,415 8.832 هزار میلیارد 11.492 میلیون 3.033 میلیون 200,000 2.655 میلیون 378,071 7.481 میلیون 242,779 36.4 23.37 1.18 507,600 30,427 476,032 61,995
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 80,281 623.00 0.78 79,380 278.00 0.35 12:29 714 696,241 55.34 میلیارد 1,026.76 79,658 80,500 76,010 82,100 1 500 79,600 1 6,831 79,610 6.677 هزار میلیارد 7.168 میلیون 877,971 84,000 590,694 287,277 1.009 میلیون 254,797 26.09 23.14 6.59 1.256 میلیون 175,443 1.431 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 11,717 616.00 4.99 12,074 259.00 2.10 12:29 248 588,957 6.95 میلیارد 2,395.47 12,333 11,940 11,717 12,500 1 1,000 11,913 42 318,476 12,122 8.451 هزار میلیارد 12.204 میلیون 4.13 میلیون 200,000 3.752 میلیون 377,877 2.257 میلیون 412,196 20.5 22.37 3.75 887,396 164,255 1.051 میلیون 1,099
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 39,655 1,888.00 5.00 39,116 1,349.00 3.57 12:29 1,004 1.99 میلیون 77.77 میلیارد 1,982.87 37,767 36,800 35,972 39,655 1 5,000 36,660 1 140 37,200 5.869 هزار میلیارد 9.559 میلیون 3.963 میلیون 150,000 3.692 میلیون 270,691 1.645 میلیون 39,276 149.37 21.67 3.57 920,263 200,987 1.12 میلیون 1,164
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 45,779 2,409.00 5.00 45,915 2,273.00 4.72 12:29 5,334 1.41 میلیون 64.94 میلیارد 261.67 48,188 47,200 45,779 48,136 0 0 0 2378 538,988 47,541 9.183 هزار میلیارد 10.579 میلیون 1.823 میلیون 200,000 1.395 میلیون 428,574 3.598 میلیون 812,368 11.31 21.43 2.55 556,776 601,990 1.158 میلیون 303
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 27,815 1,379.00 4.72 27,969 1,225.00 4.20 12:29 4,218 1.77 میلیون 49.46 میلیارد 421.27 29,194 29,000 27,735 29,821 2 19,825 28,004 1 7 28,004 8.389 هزار میلیارد 9.675 میلیون 1.699 میلیون 300,000 1.285 میلیون 414,247 1.602 میلیون 252,885 33.18 20.25 5.24 1.292 میلیون 64,043 1.336 میلیون 20,014
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 51,453 2,450.00 5.00 50,789 1,786.00 3.64 12:30 4,380 6.48 میلیون 329.39 میلیارد 1,465.47 49,003 50,000 48,182 51,453 1 45,489 47,050 4 23,315 47,500 15.258 هزار میلیارد 16.515 میلیون 2.044 میلیون 300,000 1.281 میلیون 763,078 32,435 175,513 86.8 19.96 469.68 2.515 میلیون 27,961 2.476 میلیون 66,990
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 10,489 552.00 5.00 10,760 281.00 2.55 12:29 982 5.18 میلیون 55.66 میلیارد 5,256.45 11,041 11,400 10,489 11,400 1 953 10,469 1 1,776 10,470 12.468 هزار میلیارد 15.112 میلیون 3.257 میلیون 1.16 میلیون 2.625 میلیون 631,441 7.58 میلیون -293,814 -42.5 19.77 1.65 5.735 میلیون 370,000 6.105 میلیون -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 33,600 1,228.00 3.53 33,849 979.00 2.81 12:29 1,362 2.17 میلیون 73.44 میلیارد 1,590.36 34,828 35,980 33,088 35,980 3 2,234 34,826 1 141 35,050 40.58 هزار میلیارد 79.534 میلیون 41.024 میلیون 1.2 میلیون 38.829 میلیون 2.194 میلیون 59.394 میلیون 2.645 میلیون 15.39 18.55 0.69 2.491 میلیون 990,184 1.738 میلیون 1.742 میلیون
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 15,741 828.00 5.00 16,068 501.00 3.02 12:29 4,990 35.02 میلیون 561.7 میلیارد 6,954.87 16,569 15,741 15,741 17,051 1 500 10,242 752 11,979,185 16,837 21.026 هزار میلیارد 26.451 میلیون 6.522 میلیون 961,000 5.367 میلیون 1.155 میلیون 4.821 میلیون 439,385 47.99 18.27 4.37 580,997 140,000 720,997 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 35,740 871.00 2.38 35,237 1,374.00 3.75 12:29 692 941,073 33.19 میلیارد 1,318.36 36,611 37,980 34,781 37,980 1 500 35,080 1 956 35,270 10.582 هزار میلیارد 12.869 میلیون 2.903 میلیون 200,000 2.298 میلیون 604,422 2.285 میلیون 941,127 11.23 17.49 4.62 735,554 104,000 776,554 63,000
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 22,321 1,174.00 5.00 22,373 1,122.00 4.78 12:29 955 1.52 میلیون 33.93 میلیارد 1,598.91 23,495 22,930 22,321 23,000 1 230 22,510 756 593,420 23,529 7.524 هزار میلیارد 8.247 میلیون 1.161 میلیون 200,000 722,146 439,250 3.026 میلیون 135,785 55.38 17.16 2.5 1.342 میلیون 200,000 1.542 میلیون 14
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 32,680 357.00 1.10 31,883 440.00 1.36 12:29 355 621,639 19.83 میلیارد 1,750.98 32,323 33,850 31,061 33,850 1 191 31,200 1 1,000 31,420 31.904 هزار میلیارد 62.886 میلیون 32.882 میلیون 1,000,000 31.003 میلیون 1.879 میلیون 42.592 میلیون 2.316 میلیون 13.76 16.97 0.75 332,815 32,002 354,117 10,700
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 22,340 456.00 2.08 21,752 132.00 0.60 12:29 357 600,276 13.08 میلیارد 1,676.54 21,884 22,730 21,000 22,730 1 794 21,621 1 160 21,626 15.259 هزار میلیارد 22.561 میلیون 8.277 میلیون 700,000 7.337 میلیون 939,981 5.402 میلیون 1.319 میلیون 11.54 16.2 2.82 1.101 میلیون 149,504 1.219 میلیون 31,693
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,067 950.00 5.00 18,606 411.00 2.16 12:29 826 2.35 میلیون 43.01 میلیارد 2,827.2 19,017 19,001 18,067 19,369 1 3,000 18,750 138 2,835,409 19,396 185.92 هزار میلیارد 198.014 میلیون 23.638 میلیون 4.319 میلیون 11.934 میلیون 11.705 میلیون 10.678 میلیون 4.66 میلیون 39.93 15.9 17.43 2.595 میلیون 45,000 2.637 میلیون 3,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 26,025 1,369.00 5.00 26,115 1,279.00 4.67 12:28 821 2.76 میلیون 72.16 میلیارد 3,373.08 27,394 26,025 26,025 26,740 1 214 23,427 138 1,210,827 27,635 16.322 هزار میلیارد 17.528 میلیون 2.236 میلیون 625,000 1.206 میلیون 1.031 میلیون 1.508 میلیون 581,262 28.08 15.84 10.83 90,092 - 90,092 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 26,972 1,419.00 5.00 27,708 683.00 2.41 12:28 553 1.16 میلیون 31.42 میلیارد 2,131.88 28,391 28,390 26,972 28,390 1 1,050 28,210 2 1,353 28,388 152.932 هزار میلیارد 172.833 میلیون 29.653 میلیون 5.52 میلیون 19.879 میلیون 9.774 میلیون 9.22 میلیون 2.923 میلیون 52.33 15.65 16.59 3.443 میلیون 1.373 میلیون 3.816 میلیون 1,000,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 13,752 723.00 4.99 13,850 625.00 4.32 12:29 588 1.36 میلیون 18.85 میلیارد 2,244.18 14,475 14,376 13,752 14,376 2 30,400 14,110 3 57,480 14,269 11.769 هزار میلیارد 15.63 میلیون 4.624 میلیون 600,000 3.856 میلیون 768,125 3.079 میلیون 383,930 30.67 15.33 3.82 4.089 میلیون 140,000 4.189 میلیون 40,000
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 25,998 761.00 2.84 25,667 1,092.00 4.08 12:29 547 1.2 میلیون 30.91 میلیارد 2,248.67 26,759 26,870 25,422 27,298 0 0 0 1 19,396 26,502 6.419 هزار میلیارد 8.839 میلیون 2.864 میلیون 200,000 2.422 میلیون 442,124 1.852 میلیون 622,753 10.3 14.51 3.46 688,321 219,433 907,754 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 21,059 1,108.00 5.00 21,742 425.00 1.92 12:27 128 264,334 5.59 میلیارد 1,345.74 22,167 21,545 21,059 21,546 1 1,000 20,410 20 123,410 22,126 23.481 هزار میلیارد 26.089 میلیون 4.216 میلیون 1.08 میلیون 2.572 میلیون 1.644 میلیون 4.911 میلیون 1.39 میلیون 16.89 14.51 4.85 180,326 290,000 470,326 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 19,360 857.00 4.24 19,785 432.00 2.14 12:29 495 1.53 میلیون 30.32 میلیارد 3,111.5 20,217 20,450 19,207 21,000 0 0 0 20 180,181 19,990 6.522 هزار میلیارد 7.946 میلیون 1.872 میلیون 330,000 1.416 میلیون 455,718 2.926 میلیون 112,324 58.13 14.33 2.23 605,778 875,000 1.381 میلیون 100,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 22,850 827.00 3.76 22,518 495.00 2.25 12:29 2,330 4.35 میلیون 98.1 میلیارد 1,849.03 22,023 22,800 21,060 23,124 1 240 21,220 184 1,392,644 22,221 18.043 هزار میلیارد 19.915 میلیون 3.199 میلیون 800,000 1.908 میلیون 1.291 میلیون 3.922 میلیون 308,905 58.29 13.95 4.59 1.19 میلیون 74,000 1.264 میلیون -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 25,060 430.00 1.69 24,490 1,000.00 3.92 12:29 383 1.94 میلیون 47.63 میلیارد 5,614.09 25,490 25,140 24,216 25,270 1 11,499 25,005 1 905 25,007 34.304 هزار میلیارد 68.635 میلیون 36.816 میلیون 950,000 34.349 میلیون 2.466 میلیون 49.959 میلیون 1.901 میلیون 18.03 13.9 0.69 492,403 820,394 1.273 میلیون 39,364
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,780 2,315.00 4.92 45,201 1,894.00 4.02 12:30 598 1.48 میلیون 66.95 میلیارد 2,423.26 47,095 46,121 44,742 46,250 1 1,000 46,600 1 555 46,800 90.288 هزار میلیارد 121.089 میلیون 37.224 میلیون 2 میلیون 30.583 میلیون 6.641 میلیون 61.794 میلیون 13.485 میلیون 6.71 13.63 1.46 380,605 12,478 219,973 173,110
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 20,596 1,083.00 5.00 20,790 889.00 4.10 12:29 6,010 4.43 میلیون 92.15 میلیارد 720.98 21,679 21,679 20,596 22,100 1 40,000 21,490 3 30 21,490 6.234 هزار میلیارد 6.863 میلیون 980,546 300,000 508,205 472,341 831,056 83,268 74.91 13.21 7.51 4.34 میلیون 134,133 3.601 میلیون 872,458
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 19,110 562.00 2.86 18,902 770.00 3.91 12:30 9,414 6.01 میلیون 113.78 میلیارد 649.92 19,672 20,000 18,689 20,270 1 1,928 19,270 7 162 19,270 13.243 هزار میلیارد 13.75 میلیون 1.579 میلیون 200,000 528,087 1.051 میلیون 962,833 1.048 میلیون 12.62 12.58 13.73 3.544 میلیون 2 میلیون 5.516 میلیون 27,915
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 17,933 942.00 4.99 18,289 586.00 3.10 12:29 2,765 1.22 میلیون 21.99 میلیارد 456.77 18,875 18,441 17,932 19,000 1 64 18,600 4 200 18,600 78.505 هزار میلیارد 82.416 میلیون 10.063 میلیون 4.3 میلیون 3.748 میلیون 6.315 میلیون 5.266 میلیون 2.534 میلیون 31.05 12.46 14.94 1.079 میلیون 35,289 865,462 248,584
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 15,147 797.00 5.00 15,343 601.00 3.77 12:28 254 1.07 میلیون 16.41 میلیارد 4,255 15,944 16,000 15,147 16,122 2 1,458 16,300 1 1,322 16,311 37.682 هزار میلیارد 39.063 میلیون 4.416 میلیون 2.456 میلیون 1.376 میلیون 3.04 میلیون 3.806 میلیون 582,076 64.75 12.4 9.9 2.674 میلیون 319,766 2.994 میلیون -