همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 58,500 850.00 1.47 58,400 750.00 1.30 1403/05/02 436 230,256 16.68 میلیارد 65.54 57,650 57,700 57,700 60,050 1 4,424 71,900 6 1,616 72,500 14.49 هزار میلیارد 13.292 میلیون 1.926 میلیون 200,000 1.602 میلیون 324,124 4.419 میلیون 379,717 30.79 36.07 2.65 215,162 12,900 228,062 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 128,000 2,800.00 2.24 125,650 450.00 0.36 1403/05/02 194 48,975 4.02 میلیارد 113.71 125,200 126,950 125,000 128,800 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 93.255 میلیون 6.033 میلیون 700,000 1.415 میلیون 4.618 میلیون 6.334 میلیون 6.924 میلیون 13.26 19.89 14.5 17,079 31,675 48,754 -
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 44,800 2,500.00 5.91 44,600 2,300.00 5.44 1403/05/02 664 46,192 8.78 میلیارد 3,469.99 42,300 42,400 42,400 44,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 76.678 میلیون 19.926 میلیون 1.427 میلیون 16.8 میلیون 3.126 میلیون 15.612 میلیون 6.561 میلیون 9.14 19.15 3.84 31,364 14,600 37,090 8,874
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 54,350 50.00 0.09 54,400 0.00 0.00 1403/05/02 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,622.94 54,400 54,400 54,000 54,950 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 171.988 میلیون 20.904 میلیون 3 میلیون 12.088 میلیون 8.816 میلیون 6.534 میلیون 24.202 میلیون 6.61 18.14 24.47 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 133,400 650.00 0.48 133,650 400.00 0.30 1403/05/02 14 2,077 265.9 میلیون 188.48 134,050 128,200 128,200 133,900 1 44 127,000 2 622 128,750 10.752 هزار میلیارد 12.82 میلیون 2.063 میلیون 84,000 1.412 میلیون 650,421 2.219 میلیون -71,588 -159.35 17.54 5.14 2,077 - 2,077 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 78,300 2,650.00 3.27 78,350 2,600.00 3.21 1403/05/02 85 6,833 536.32 میلیون 1,095.63 80,950 82,400 77,650 82,400 2 100 77,900 2 1,482 79,000 15.7 هزار میلیارد 18.316 میلیون 3.912 میلیون 200,000 2.946 میلیون 966,024 7.308 میلیون 1.829 میلیون 8.41 15.91 2.1 3,024 - 3,019 5
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 78,700 50.00 0.06 79,550 800.00 1.02 1403/05/02 313 159,506 14.08 میلیارد 589.48 78,750 81,000 78,500 81,500 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.302 میلیارد 279.857 میلیون 13.752 میلیون 204.2 میلیون 75.657 میلیون 361.682 میلیون 108.128 میلیون 10.15 14.5 3.03 110,504 49,002 85,460 74,046
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,930 500.00 5.93 8,880 450.00 5.34 1403/05/02 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 14,875.51 8,430 8,620 8,540 8,930 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.734 میلیون 10.7 میلیون 1.8 میلیون 9.73 میلیون 970,634 6.002 میلیون -491,706 -28.48 14.43 2.33 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 8,540 480.00 5.96 8,330 270.00 3.35 1403/05/02 117 344,723 3.27 میلیارد 6,225.6 8,060 8,030 7,970 8,540 1 150 9,420 2 49,705 9,430 7.384 هزار میلیارد 8.582 میلیون 3.039 میلیون 778,872 2.608 میلیون 430,891 9.45 میلیون 374,321 15.96 13.86 0.63 302,040 42,683 294,723 50,000
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 16,200 990.00 6.51 16,410 1,200.00 7.89 1403/05/02 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 6,907.93 15,210 16,000 15,910 16,540 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 47.639 میلیون 7.13 میلیون 2.5 میلیون 3.839 میلیون 3.291 میلیون 9.445 میلیون 647,820 67.61 13.31 4.64 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 32,650 1,100.00 3.26 32,400 1,350.00 4.00 1403/05/02 101 124,187 4.41 میلیارد 2,663.5 33,750 31,750 31,750 34,750 1 1,000 35,400 1 299 35,450 5.325 هزار میلیارد 10.438 میلیون 6.17 میلیون 150,000 5.818 میلیون 351,979 2.264 میلیون 158,336 29.18 13.13 2.04 109,563 - 109,563 -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 23,550 600.00 2.48 25,200 1,050.00 4.35 1403/05/02 97 486,178 8.6 میلیارد 6,469.57 24,150 25,500 23,200 25,500 0 0 0 1 1,240 18,000 17.7 هزار میلیارد 23.699 میلیون 2.611 میلیون 1,000,000 956,272 1.885 میلیون 2.782 میلیون 404,638 56.59 12.64 8.23 207,135 279,043 486,178 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 113,550 6,400.00 5.97 113,550 6,400.00 5.97 1403/05/02 234 105,282 13.16 میلیارد 3,734.67 107,150 113,550 113,400 113,550 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 401.589 میلیون 167.85 میلیون 2.4 میلیون 146.109 میلیون 21.741 میلیون 258.735 میلیون 13.255 میلیون 19.27 11.75 0.99 10,458 94,783 88,339 16,902
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 41,000 0.00 0.00 41,150 150.00 0.37 1403/05/02 146 249,854 11.01 میلیارد 1,064.46 41,000 42,150 40,700 42,150 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 33.794 میلیون 9.45 میلیون 655,000 6.906 میلیون 2.544 میلیون 11.014 میلیون 3.832 میلیون 7.02 10.57 2.44 77,020 172,834 249,854 -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 6,140 110.00 1.76 6,190 60.00 0.96 1403/05/02 378 1.246 میلیون 21.8 میلیارد 4,349.23 6,250 5,940 5,940 6,360 1 1,430 17,470 1 2,303 17,480 8.575 هزار میلیارد 15.46 میلیون 10.781 میلیون 740,000 10.25 میلیون 530,806 7.71 میلیون -560,154 -9.3 9.81 0.68 1.237 میلیون - 1.237 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 94,000 3,100.00 3.41 93,700 2,800.00 3.08 1403/05/02 96 28,474 3.06 میلیارد 1,732.12 90,900 93,900 92,000 94,950 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 30.798 میلیون 9.904 میلیون 250,000 7.41 میلیون 2.493 میلیون 9.084 میلیون 3.565 میلیون 6.56 9.39 2.57 27,474 - 27,474 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 118,300 150.00 0.13 118,450 0.00 0.00 1403/05/02 18 4,177 659.13 میلیون 471.56 118,450 119,400 118,250 121,000 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.38 میلیارد 545.468 میلیون 8 میلیون 432.459 میلیون 113.009 میلیون 429.161 میلیون 112.407 میلیون 8.43 8.39 2.21 389 3,788 4,177 -
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 11,390 290.00 2.61 11,390 290.00 2.61 1403/05/02 63 458,691 7.58 میلیارد 1,474.35 11,100 11,170 11,120 11,680 4 23,982 16,480 2 14,485 16,490 26.432 هزار میلیارد 30.714 میلیون 12.699 میلیون 1.6 میلیون 10.234 میلیون 2.465 میلیون 6.05 میلیون -203,080 -100.85 8.31 3.39 6,404 452,287 266,968 191,723
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 10,430 220.00 2.07 10,610 40.00 0.38 1403/05/02 358 690,610 8.96 میلیارد 1,715.98 10,650 10,330 10,330 10,770 1 11,148 12,780 2 5,079 13,010 38.91 هزار میلیارد 41.695 میلیون 12.938 میلیون 3 میلیون 8.905 میلیون 4.033 میلیون 5.821 میلیون 1.662 میلیون 19.73 8.14 5.63 659,650 20,250 679,900 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 17,330 470.00 2.79 17,180 320.00 1.90 1403/05/02 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 3,911.09 16,860 16,200 16,200 17,530 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 25.421 میلیون 9.379 میلیون 1,000,000 7.061 میلیون 2.318 میلیون 5.544 میلیون 1.292 میلیون 14.21 7.92 3.31 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 12,000 230.00 1.88 12,160 70.00 0.57 1403/05/02 216 90,863 7.46 میلیارد 3,324.96 12,230 12,330 11,910 12,560 1 100 82,000 2 1,010 82,400 8.21 هزار میلیارد 7.012 میلیون 2.135 میلیون 438,998 1.423 میلیون 711,928 1.584 میلیون 197,606 28.28 7.85 3.53 76,863 14,000 90,863 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 11,790 590.00 5.27 11,520 320.00 2.86 1403/05/02 134 571,587 7.43 میلیارد 9,648.22 11,200 11,300 11,100 11,870 2 1,493 12,870 1 1,686 13,230 15.077 هزار میلیارد 27.942 میلیون 10.925 میلیون 1.704 میلیون 8.377 میلیون 2.548 میلیون 27.58 میلیون 1.408 میلیون 13.9 7.68 0.71 565,995 5,592 571,587 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,260 170.00 1.13 15,540 450.00 2.98 1403/05/02 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 13,909.87 15,090 15,500 14,810 15,830 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 40.983 میلیون 6.229 میلیون 2.64 میلیون 1.013 میلیون 5.216 میلیون 2.178 میلیون 1.903 میلیون 21 7.66 18.36 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 15,390 210.00 1.35 15,590 10.00 0.06 1403/05/02 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 5,660.41 15,600 15,500 15,320 15,980 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 38.985 میلیون 9.741 میلیون 2 میلیون 5.205 میلیون 4.536 میلیون 2.749 میلیون 892,656 37.85 7.45 12.29 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 15,210 120.00 0.80 15,650 560.00 3.71 1403/05/02 149 130,560 6.33 میلیارد 5,291.27 15,090 15,370 15,120 15,990 1 583 48,600 2 2,040 48,900 14.051 هزار میلیارد 19.502 میلیون 9.923 میلیون 700,000 8.393 میلیون 1.53 میلیون 26.462 میلیون 704,324 15.77 7.26 0.42 111,550 18,593 130,143 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,820 90.00 0.77 11,900 170.00 1.45 1403/05/02 255 709,544 11.79 میلیارد 3,079.27 11,730 12,390 11,730 12,390 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 452.836 میلیون 202.231 میلیون 23.958 میلیون 160.073 میلیون 42.158 میلیون 269.959 میلیون 30.198 میلیون 9.69 6.94 1.08 152,213 554,532 590,134 116,611
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,000 240.00 2.60 8,830 410.00 4.44 1403/05/02 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 5,206.74 9,240 9,200 8,790 9,200 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد - - 450,000 1.094 میلیون 588,817 959,484 44,639 71.37 6.9 6.78 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,250 250.00 2.38 10,100 400.00 3.81 1403/05/02 133 159,744 2.98 میلیارد 4,842.41 10,500 10,720 9,870 10,720 1 43 18,690 2 54 18,710 7.642 هزار میلیارد 11.043 میلیون 4.886 میلیون 647,330 3.8 میلیون 1.086 میلیون 12.061 میلیون 612,254 11.83 6.67 0.6 157,744 - 157,744 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 7,310 80.00 1.11 7,380 150.00 2.07 1403/05/02 335 1.352 میلیون 15.56 میلیارد 5,592.04 7,230 7,530 7,210 7,580 1 800 11,560 1 5,000 11,570 9.656 هزار میلیارد 9.374 میلیون 3.963 میلیون 838,900 2.99 میلیون 973,368 3.425 میلیون 118,924 53.68 6.56 1.86 1.185 میلیون 166,350 1.351 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,700 370.00 4.44 8,580 250.00 3.00 1403/05/02 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 4,774.1 8,330 8,360 8,360 8,720 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 27.696 میلیون 8.603 میلیون 2.6 میلیون 5.076 میلیون 3.528 میلیون 10.076 میلیون 1.061 میلیون 21.33 6.41 2.25 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 11,800 750.00 5.98 12,060 490.00 3.90 1403/05/02 88 39,767 1.59 میلیارد 3,067.16 12,550 12,470 11,800 12,790 4 1,760 39,750 1 10,753 40,150 14.797 هزار میلیارد 20.691 میلیون 8.538 میلیون 1.18 میلیون 6.26 میلیون 2.278 میلیون 18.684 میلیون 1.714 میلیون 8.42 6.33 0.77 34,239 5,000 39,239 -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 20,000 100.00 0.50 20,100 0.00 0.00 1403/05/02 6 3,040 74.66 میلیون 151 20,100 19,650 19,650 20,000 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 46.88 میلیون 18.151 میلیون 1.7 میلیون 12.71 میلیون 5.441 میلیون 16.696 میلیون 6.088 میلیون 5.61 6.28 2.05 3,040 - 3,040 -
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 8,180 10.00 0.12 8,170 0.00 0.00 1403/05/02 42 236,522 1.89 میلیارد 12,335.88 8,170 8,280 8,050 8,280 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 400.211 میلیون 148.058 میلیون 35 میلیون 98.861 میلیون 49.196 میلیون 90.08 میلیون 28.602 میلیون 10.54 6.13 3.35 215,101 21,421 236,522 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 14,880 0.00 0.00 14,880 0.00 0.00 1403/05/02 141 252,161 4.54 میلیارد 8,075.71 14,880 14,520 14,520 14,900 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.618 میلیارد 627.368 میلیون 75 میلیون 434.021 میلیون 193.347 میلیون 470.827 میلیون 128.78 میلیون 9.19 6.12 2.51 16,192 235,969 35,632 216,529
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,950 670.00 5.94 11,940 660.00 5.85 1403/05/02 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 8,911.23 11,280 11,950 11,710 11,950 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 19.212 میلیون 9.43 میلیون 1.05 میلیون 7.504 میلیون 1.926 میلیون 5.235 میلیون 968,751 12.09 6.08 2.25 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 12,000 150.00 1.27 12,060 210.00 1.77 1403/05/02 323 657,085 8.53 میلیارد 1,895.76 11,850 12,000 11,930 12,260 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 42.408 میلیون 21.699 میلیون 2 میلیون 17.61 میلیون 4.089 میلیون 17.492 میلیون 2.411 میلیون 10.28 6.06 1.42 368,042 287,908 655,950 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 12,620 10.00 0.08 12,590 40.00 0.32 1403/05/02 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 2,864.39 12,630 13,100 12,460 13,150 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 86.371 میلیون 37.449 میلیون 4.5 میلیون 27.511 میلیون 9.937 میلیون 36.071 میلیون 11.376 میلیون 5.17 5.92 1.63 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,510 130.00 1.05 12,710 330.00 2.67 1403/05/02 204 76,930 1.1 میلیارد 369.72 12,380 13,120 12,330 13,120 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 60.099 میلیون 15.679 میلیون 4.3 میلیون 5.962 میلیون 9.717 میلیون 11.35 میلیون 6.112 میلیون 8.86 5.57 4.77 76,880 - 76,880 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 21,950 700.00 3.29 21,800 550.00 2.59 1403/05/02 36 61,544 1.62 میلیارد 1,923.22 21,250 21,350 20,900 22,150 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 160.9 میلیون 131.989 میلیون 1.6 میلیون 125.62 میلیون 6.369 میلیون 167.799 میلیون 6.881 میلیون 5.13 5.54 0.21 61,544 - 33,507 28,037
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 36,400 100.00 0.28 36,500 200.00 0.55 1403/05/02 425 499,119 24.13 میلیارد 677.31 36,300 37,500 36,400 37,500 2 504 48,650 1 97 48,700 12.088 هزار میلیارد 14.081 میلیون 6.431 میلیون 250,000 4.744 میلیون 1.687 میلیون 8.316 میلیون 703,562 13.27 5.53 1.13 498,968 - 498,968 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 17,780 280.00 1.55 17,780 280.00 1.55 1403/05/02 78 103,649 2.37 میلیارد 2,615.3 18,060 18,010 17,610 18,020 1 5,000 22,500 2 27,660 22,700 41.04 هزار میلیارد 178.333 میلیون 152.272 میلیون 1.8 میلیون 146.257 میلیون 6.015 میلیون 212.563 میلیون 5.815 میلیون 5.52 5.33 0.15 103,649 - 77,356 26,293
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 12,990 160.00 1.22 12,910 240.00 1.83 1403/05/02 1,654 6.354 میلیون 86.83 میلیارد 7,787.83 13,150 12,410 12,410 13,200 2 8,001 13,530 1 9,600 13,600 10.594 هزار میلیارد 13.881 میلیون 5.637 میلیون 775,000 3.728 میلیون 1.909 میلیون 5.593 میلیون 893,158 11.37 5.32 1.82 6.338 میلیون - 6.33 میلیون 8,000
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 20,700 1,000.00 5.08 20,300 600.00 3.05 1403/05/02 17 233,800 4.76 میلیارد 1,480.02 19,700 19,710 19,710 20,700 1 19,000 20,350 1 6,666 20,700 28.49 هزار میلیارد 45.256 میلیون 23.252 میلیون 1.4 میلیون 18.054 میلیون 5.198 میلیون 18.14 میلیون 5.144 میلیون 5.29 5.23 1.5 68,676 165,124 233,800 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 17,750 700.00 3.79 18,100 350.00 1.90 1403/05/02 32 46,573 1.09 میلیارد 1,624.72 18,450 18,210 17,750 18,890 1 900 23,350 2 9,929 23,450 16.38 هزار میلیارد 24.78 میلیون 14.11 میلیون 700,000 11.529 میلیون 2.58 میلیون 12.388 میلیون 1.392 میلیون 9.52 5.14 1.07 44,201 2,372 46,573 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 2,020 72.00 3.70 2,014 66.00 3.39 1403/05/02 80 292,980 4.76 میلیارد 30,460.89 1,948 1,979 1,960 2,055 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 32.173 میلیون 13.778 میلیون 1.5 میلیون 9.204 میلیون 4.574 میلیون 15.959 میلیون 4.122 میلیون 5.57 5.02 1.44 292,980 - 199,152 93,828
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,700 110.00 1.67 6,580 10.00 0.15 1403/05/02 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 12,371.83 6,590 6,440 6,330 6,770 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 858.257 میلیون 455.455 میلیون 75 میلیون 355.007 میلیون 100.448 میلیون 114.864 میلیون 26.399 میلیون 19.06 5.01 4.38 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 6,860 380.00 5.86 6,840 360.00 5.56 1403/05/02 105 370,136 6.41 میلیارد 8,519.42 6,480 6,650 6,570 6,860 1 50,000 17,350 1 6,488 17,510 11.008 هزار میلیارد 12.501 میلیون 5.898 میلیون 1.115 میلیون 4.217 میلیون 1.682 میلیون 15.09 میلیون 728,094 11.38 4.93 0.56 370,136 - 370,136 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 8,000 20.00 0.25 8,030 10.00 0.12 1403/05/02 142 407,157 4.71 میلیارد 4,029.31 8,020 8,360 7,880 8,390 17 67,455 11,530 2 4,890 11,610 12.749 هزار میلیارد 12.604 میلیون 4.934 میلیون 1.1 میلیون 2.958 میلیون 1.976 میلیون 3.12 میلیون 439,839 21.93 4.88 3.09 177,627 229,530 407,157 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,080 400.00 5.99 7,040 360.00 5.39 1403/04/27 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 24,785.96 6,680 6,630 6,630 7,080 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 71.562 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 18.83 4.81 17 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,120 350.00 2.26 15,340 130.00 0.84 1403/05/02 180 980,772 16.72 میلیارد 3,728.1 15,470 16,000 15,110 16,000 5 49,208 17,000 3 24,154 17,090 22.165 هزار میلیارد 20.897 میلیون 5.068 میلیون 1.3 میلیون 889,943 4.178 میلیون 2.378 میلیون 1.792 میلیون 11.16 4.79 8.41 658,475 322,297 980,772 -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 29,150 1,050.00 3.48 29,700 500.00 1.66 1403/05/02 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,724.82 30,200 28,400 28,400 30,500 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 8.141 میلیون 2.004 میلیون 250,000 291,031 1.713 میلیون 549,625 357,299 37.48 4.77 19.77 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 50,250 750.00 1.52 50,500 1,000.00 2.02 1403/05/02 42 69,183 2.06 میلیارد 2,779.17 49,500 50,900 49,300 50,900 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 136.91 میلیون 39.677 میلیون 2.495 میلیون 13.402 میلیون 26.274 میلیون 44.31 میلیون 19.938 میلیون 6.19 4.7 2.79 58,738 9,914 68,652 -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 33,650 850.00 2.46 33,800 700.00 2.03 1403/05/02 8 9,268 321.83 میلیون 1,735.53 34,500 33,800 33,650 34,400 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 58.679 میلیون 21.158 میلیون 1.34 میلیون 10.908 میلیون 10.25 میلیون 17.663 میلیون 7.912 میلیون 6.04 4.66 2.7 8,845 423 9,268 -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 19,130 50.00 0.26 19,180 0.00 0.00 1403/05/02 280 774,616 20.17 میلیارد 2,573.19 19,180 18,730 18,730 19,380 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 360.179 میلیون 173.155 میلیون 12 میلیون 121.979 میلیون 51.176 میلیون 190.899 میلیون 46.681 میلیون 5.1 4.66 1.25 333,908 440,708 738,572 36,044
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 19,650 1,110.00 5.99 19,450 910.00 4.91 1403/05/02 62 98,482 2.3 میلیارد 6,367.07 18,540 19,000 18,530 19,650 2 11,887 23,150 4 2,819 23,250 14.04 هزار میلیارد 14.102 میلیون 4.562 میلیون 600,000 1.934 میلیون 2.628 میلیون 5.749 میلیون 1.326 میلیون 9.17 4.63 2.12 96,309 2,173 98,482 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,850 860.00 7.17 12,750 760.00 6.34 1403/05/02 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 10,431.45 11,990 12,580 12,440 13,050 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 18.789 میلیون 7.863 میلیون 1.2 میلیون 4.833 میلیون 3.03 میلیون 2.028 میلیون 484,378 28.81 4.62 6.88 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 3,570 33.00 0.93 3,557 20.00 0.57 1403/05/02 154 899,601 4.81 میلیارد 4,237.41 3,537 3,620 3,501 3,719 6 77,822 5,310 3 51,794 5,340 10.224 هزار میلیارد 15.508 میلیون 10.183 میلیون 1.611 میلیون 8.702 میلیون 1.481 میلیون 5.292 میلیون -775,420 -8.77 4.59 1.29 889,601 10,000 560,494 339,107
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 12,370 350.00 2.75 12,430 290.00 2.28 1403/05/02 22 68,272 896.54 میلیون 7,480.24 12,720 12,930 11,960 12,930 2 3,027 13,100 4 18,334 13,470 29.3 هزار میلیارد 28.806 میلیون 7.068 میلیون 2.232 میلیون 845,591 6.222 میلیون 1.465 میلیون 1.16 میلیون 24.1 4.49 19.09 68,272 - 68,272 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,320 300.00 5.98 5,300 280.00 5.58 1403/05/02 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 14,956.81 5,020 5,000 5,000 5,320 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.443 میلیون 1.82 میلیون 1.1 میلیون 491,717 1.328 میلیون 1.088 میلیون 309,494 19.23 4.49 5.47 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 69,950 100.00 0.14 70,700 650.00 0.93 1403/05/02 36 14,708 1.09 میلیارد 1,637.21 70,050 72,450 69,950 72,850 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 170.802 میلیون 65.364 میلیون 2 میلیون 34.702 میلیون 30.662 میلیون 166.92 میلیون 17.806 میلیون 7.64 4.45 0.82 8,636 6,072 14,708 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,470 10.00 0.13 7,500 40.00 0.54 1403/05/02 500 2.802 میلیون 31.08 میلیارد 6,042.2 7,460 7,600 7,420 7,600 3 1,672 11,120 3 50,941 11,200 13.308 هزار میلیارد 15.435 میلیون 8.312 میلیون 1.2 میلیون 6.219 میلیون 2.093 میلیون 6.97 میلیون 656,624 14.04 4.41 1.32 2.687 میلیون 110,250 2.797 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,500 690.00 4.66 15,330 520.00 3.51 1403/05/02 309 777,612 18.37 میلیارد 969.79 14,810 14,680 14,470 15,670 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 76.419 میلیون 34.826 میلیون 3.5 میلیون 22.169 میلیون 12.657 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 6.74 4.29 1.55 777,553 - 777,553 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 9,500 190.00 2.04 9,390 80.00 0.86 1403/04/31 50 275,083 2.55 میلیارد 10,456.96 9,310 9,290 9,080 9,770 13 273,523 9,300 22 301,362 9,300 9.03 هزار میلیارد 9.978 میلیون 3.27 میلیون 1,000,000 1.18 میلیون 2.09 میلیون 1.981 میلیون 502,485 17.52 4.21 4.45 275,083 - 275,083 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 11,480 240.00 2.05 11,240 480.00 4.10 1403/05/02 105 445,068 5.35 میلیارد 3,606 11,720 11,500 11,000 11,500 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 171.242 میلیون 123.999 میلیون 5 میلیون 109.242 میلیون 14.758 میلیون 43.691 میلیون 2.11 میلیون 29.38 4.2 1.42 129,726 310,060 381,786 58,000
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 9,350 120.00 1.30 9,230 0.00 0.00 1403/05/02 106 279,928 4.78 میلیارد 3,993.79 9,230 9,150 9,060 9,420 1 700 16,940 1 29,413 16,980 13.664 هزار میلیارد 8.635 میلیون 2.406 میلیون 800,000 415,450 1.991 میلیون -63,410 -226,655 -36.26 4.13 -129.62 145,728 134,200 279,928 -
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 14,620 130.00 0.90 14,510 20.00 0.14 1403/05/02 494 453,693 8.61 میلیارد 385.47 14,490 14,500 14,500 14,980 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 21.916 میلیون 9.779 میلیون 1.07 میلیون 5.791 میلیون 3.988 میلیون 4.309 میلیون 2.591 میلیون 6.22 4.04 3.74 438,614 - 438,526 88
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,250 60.00 0.73 8,180 10.00 0.12 1403/05/02 46 907,072 8.02 میلیارد 6,989.04 8,190 8,150 7,960 8,280 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 53.695 میلیون 13.667 میلیون 6.5 میلیون 264,515 13.403 میلیون 8.342 میلیون 8.072 میلیون 6.62 3.99 6.4 2,098 904,974 807,072 100,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 6,770 160.00 2.31 6,750 180.00 2.60 1403/05/02 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 4,438.25 6,930 6,960 6,600 6,960 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 119.05 میلیون 50.84 میلیون 12.5 میلیون 27.8 میلیون 23.04 میلیون 42.733 میلیون 14.535 میلیون 6.28 3.96 2.14 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,000 20.00 0.40 5,020 0.00 0.00 1403/05/02 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 13,157.03 5,020 5,050 5,000 5,080 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 41.378 میلیون 27.906 میلیون 3.59 میلیون 23.247 میلیون 4.659 میلیون 13.908 میلیون -1,423,205 -13.34 3.94 1.66 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 8,070 30.00 0.37 7,940 100.00 1.24 1403/04/24 99 937,042 7.22 میلیارد 4,624.77 8,040 7,560 7,560 8,070 4 32,302 7,700 1 5,879 7,740 18.962 هزار میلیارد 24.517 میلیون 9.997 میلیون 2.463 میلیون 4.964 میلیون 5.033 میلیون 10.406 میلیون 1.79 میلیون 10.92 3.88 1.88 105,344 831,698 937,042 -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 10,520 100.00 0.94 10,580 40.00 0.38 1403/05/02 443 970,540 15.49 میلیارد 3,341.32 10,620 10,930 10,480 11,130 1 4,331 15,900 3 16,709 16,100 15.96 هزار میلیارد 13.116 میلیون 4.493 میلیون 1,000,000 1.446 میلیون 3.047 میلیون 3.823 میلیون 1.303 میلیون 8.95 3.83 3.05 545,969 423,698 969,667 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,690 140.00 1.85 7,810 260.00 3.44 1403/05/02 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 6,178.09 7,550 7,650 7,650 8,000 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 119.764 میلیون 51.225 میلیون 13 میلیون 26.944 میلیون 24.281 میلیون 19.591 میلیون 7.814 میلیون 11.88 3.82 4.74 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 7,020 50.00 0.72 7,000 30.00 0.43 1403/05/02 32 795,030 3.17 میلیارد 26,885.1 6,970 6,680 6,680 7,040 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 23.436 میلیون 12.352 میلیون 2.2 میلیون 8.146 میلیون 4.206 میلیون 3.44 میلیون 1.696 میلیون 9.02 3.64 4.45 267,630 527,400 795,030 -
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 15,980 120.00 0.75 15,960 140.00 0.87 1403/05/02 264 907,989 18.33 میلیارد 2,870.84 16,100 16,110 15,730 16,490 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 11.769 میلیون 4.665 میلیون 600,000 1.965 میلیون 2.7 میلیون 1.657 میلیون 1.252 میلیون 7.83 3.63 5.92 827,989 80,000 897,989 10,000
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 4,670 60.00 1.27 4,740 10.00 0.21 1403/05/02 72 626,218 4.37 میلیارد 10,925.03 4,730 4,900 4,670 4,950 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 56.078 میلیون 31.036 میلیون 6.5 میلیون 21.238 میلیون 9.797 میلیون 43.542 میلیون 2.217 میلیون 15.72 3.56 0.8 606,218 20,000 626,218 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 8,210 170.00 2.11 8,350 310.00 3.86 1403/05/02 140 220,963 4.19 میلیارد 7,087.95 8,040 8,370 8,180 8,520 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 36.532 میلیون 17.583 میلیون 3 میلیون 9.982 میلیون 7.601 میلیون 11.968 میلیون 3.197 میلیون 8.31 3.49 2.23 191,684 29,205 113,072 107,817
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 22,450 300.00 1.32 22,600 150.00 0.66 1403/05/02 81 66,961 2.02 میلیارد 1,476.25 22,750 22,900 22,450 23,150 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 119.068 میلیون 78.106 میلیون 2.4 میلیون 61.588 میلیون 16.518 میلیون 168.135 میلیون 7.429 میلیون 7.74 3.48 0.34 53,138 1,829 54,967 -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,895 6.00 0.12 4,832 69.00 1.41 1403/05/02 12 274,440 1.14 میلیارد 10,432.92 4,901 4,925 4,800 4,925 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 79.471 میلیون 30.766 میلیون 14 میلیون 10.983 میلیون 19.783 میلیون 16.908 میلیون 8.015 میلیون 8.56 3.46 4.05 272,084 2,356 122,356 152,084
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 13,280 160.00 1.19 13,410 30.00 0.22 1403/05/02 261 827,220 13.37 میلیارد 3,277.28 13,440 13,410 13,200 13,950 1 2,037 16,040 5 7,511 16,070 8.08 هزار میلیارد 10.24 میلیون 5.497 میلیون 500,000 3.515 میلیون 1.982 میلیون 3.544 میلیون 576,141 11.67 3.39 1.9 826,770 - 596,859 229,911
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 16,130 330.00 2.09 16,090 290.00 1.84 1403/05/02 269 333,908 7 میلیارد 1,501.37 15,800 15,700 15,700 16,730 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 19.01 میلیون 8.506 میلیون 900,000 4.007 میلیون 4.499 میلیون 11.307 میلیون 2.697 میلیون 5.56 3.33 1.33 208,408 125,500 168,836 165,072
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 16,000 170.00 1.07 16,170 340.00 2.15 1403/05/02 42 55,283 1.07 میلیارد 2,708.07 15,830 15,400 15,400 16,490 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 123.065 میلیون 111.444 میلیون 1,000,000 106.435 میلیون 5.008 میلیون 93.083 میلیون 1.717 میلیون 9.69 3.32 0.18 53,320 1,963 55,283 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 13,380 280.00 2.05 13,510 150.00 1.10 1403/05/02 181 493,575 7.94 میلیارد 3,255.92 13,660 14,000 13,200 14,000 3 2,820 15,910 3 4,581 16,110 12.872 هزار میلیارد 14.536 میلیون 7.361 میلیون 800,000 4.24 میلیون 3.121 میلیون 3.782 میلیون 998,609 10.31 3.3 2.72 448,580 - 448,580 -
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 10,290 430.00 4.01 10,350 370.00 3.45 1403/05/02 69 194,176 2.36 میلیارد 4,633.85 10,720 10,060 10,060 10,730 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 48.072 میلیون 31.897 میلیون 2.048 میلیون 24.731 میلیون 7.166 میلیون 40.734 میلیون 2.385 میلیون 9.78 3.26 0.57 144,942 - 144,942 -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 13,260 40.00 0.30 13,390 90.00 0.68 1403/05/02 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 2,755.23 13,300 13,780 13,130 13,780 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 33.098 میلیون 19.102 میلیون 1.5 میلیون 12.878 میلیون 6.224 میلیون 24.242 میلیون 3.826 میلیون 5.29 3.25 0.83 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,450 950.00 4.04 24,450 950.00 4.04 1403/05/02 83 92,168 2.75 میلیارد 2,023.97 23,500 24,000 23,500 24,700 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 20.599 میلیون 9.351 میلیون 690,000 4.211 میلیون 5.14 میلیون 9.068 میلیون 2.297 میلیون 7.13 3.19 1.81 71,710 20,226 91,936 -
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 3,920 121.00 3.19 3,902 103.00 2.71 1403/05/02 308 1.545 میلیون 8.62 میلیارد 10,158.55 3,799 3,761 3,761 3,997 2 131,372 5,520 1 75,300 5,540 11.16 هزار میلیارد 11.076 میلیون 5.48 میلیون 2 میلیون 2.904 میلیون 2.576 میلیون 11.039 میلیون 305,035 26.79 3.17 0.74 1.543 میلیون - 1.543 میلیون -
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 5,610 310.00 5.85 5,580 280.00 5.28 1403/05/02 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 12,011.01 5,300 5,400 5,400 5,610 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 12.826 میلیون 6.528 میلیون 1.788 میلیون 3.623 میلیون 2.905 میلیون 9.555 میلیون 750,729 12.26 3.17 0.96 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,660 320.00 5.99 5,650 310.00 5.81 1403/05/02 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 7,596.17 5,340 5,420 5,420 5,660 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 12.731 میلیون 7.075 میلیون 1.5 میلیون 4.406 میلیون 2.669 میلیون 10.426 میلیون 367,105 22.68 3.12 0.8 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 10,820 2,860.00 20.91 10,820 2,860.00 20.91 1403/05/02 68 131,086 2.6 میلیارد 5,887.84 13,680 11,100 10,820 11,100 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 53.384 میلیون 20.21 میلیون 3.6 میلیون 4.28 میلیون 15.93 میلیون 18.901 میلیون 7.392 میلیون 6.64 3.08 2.6 70,318 60,768 24,766 106,320
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,686 208.00 5.98 3,610 132.00 3.80 1403/05/02 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 21,779.65 3,478 3,550 3,462 3,686 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 27.717 میلیون 13.651 میلیون 5.4 میلیون 6.883 میلیون 6.768 میلیون 28.245 میلیون 2.24 میلیون 9.31 3.08 0.74 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 13,060 570.00 4.18 13,630 0.00 0.00 1403/05/02 48 30,426 2.32 میلیارد 1,293.99 13,630 14,290 13,050 14,320 2 14,165 75,450 1 1,895 76,900 18.264 هزار میلیارد 22.028 میلیون 9.709 میلیون 1.32 میلیون 3.654 میلیون 6.055 میلیون 9.636 میلیون 1.507 میلیون 12.19 3.03 1.91 13,066 17,360 30,426 -
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 780 281.00 26.48 1,061 0.00 0.00 1403/05/02 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 779 746 792 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 8,980 590.00 7.03 9,050 660.00 7.87 1403/04/27 9 26,466 188.68 میلیون 10,709.57 8,390 9,200 8,740 9,210 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 73.096 میلیون 37.431 میلیون 6.2 میلیون 19.218 میلیون 18.213 میلیون 32.744 میلیون 9.259 میلیون 5.82 2.96 1.65 26,466 - 26,466 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 9,840 30.00 0.31 9,930 120.00 1.22 1403/05/02 514 2.08 میلیون 30.97 میلیارد 6,428.17 9,810 9,850 9,800 10,190 1 9,010 14,870 2 29,333 14,950 14.294 هزار میلیارد 11.428 میلیون 5.088 میلیون 960,000 1.713 میلیون 3.375 میلیون 6.731 میلیون 1.665 میلیون 5.83 2.88 1.44 2.012 میلیون 65,409 1.926 میلیون 150,967
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 146,800 1,050.00 0.72 146,250 500.00 0.34 1403/04/11 48 6,539 915.13 میلیون 562.45 145,750 145,400 142,600 152,000 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 103.827 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 6.33 2.85 2.97 6,539 - 6,539 -
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 5,240 20.00 0.38 5,240 20.00 0.38 1403/05/02 45 422,551 3.34 میلیارد 7,494.04 5,220 5,200 5,120 5,380 2 37,100 7,850 1 10,000 7,900 16.59 هزار میلیارد 17.109 میلیون 9.777 میلیون 2.1 میلیون 5.811 میلیون 3.967 میلیون 5.95 میلیون 1.478 میلیون 7.64 2.85 1.9 87,773 334,778 422,551 -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,120 410.00 6.28 6,050 480.00 7.35 1403/05/02 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 6,576.95 6,530 5,700 5,700 6,190 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 70.503 میلیون 32.702 میلیون 9 میلیون 12.093 میلیون 20.609 میلیون 17.715 میلیون 9.731 میلیون 6 2.83 3.3 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,885 137.00 4.99 2,908 160.00 5.82 1403/05/02 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 38,331.49 2,748 2,860 2,783 2,911 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 78.108 میلیون 30.593 میلیون 18.8 میلیون 4.468 میلیون 26.125 میلیون - 4.569 میلیون 16.12 2.82 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 4,855 274.00 5.98 4,812 231.00 5.04 1403/05/02 128 1.383 میلیون 10.01 میلیارد 33,034.94 4,581 4,645 4,596 4,855 6 158,258 7,230 1 12,000 7,250 8.109 هزار میلیارد 9.172 میلیون 4.438 میلیون 1.6 میلیون 1.707 میلیون 2.731 میلیون 10.644 میلیون 846,424 8.82 2.73 0.7 277,113 1.106 میلیون 1.383 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 4,920 158.00 3.32 4,894 132.00 2.77 1403/04/24 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 12,652.79 4,762 4,765 4,760 4,960 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 23.65 میلیون 9.844 میلیون 4.5 میلیون 1.627 میلیون 8.217 میلیون 15.704 میلیون 3.39 میلیون 6.5 2.68 1.4 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -