همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 33,561 1,669.00 4.74 35,230 0.00 0.00 12:22 138 77,261 2.59 میلیارد 567.39 35,230 33,561 33,561 33,561 0 0 0 9999 21,466,333 33,826 10.569 هزار میلیارد 10.817 میلیون 654,811 300,000 248,278 406,533 605,258 36,002 482.6 26.2 17.61 220,220 - 220,220 -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 13,595 172.00 1.25 13,767 0.00 0.00 12:11 793 3.01 میلیون 41.04 میلیارد 3,789.93 13,767 14,290 13,595 14,290 1 45,000 14,005 2 28,247 14,005 6.884 هزار میلیارد 7.597 میلیون 1.039 میلیون 500,000 442,448 596,730 315,486 20,873 329.78 11.54 21.82 10.492 میلیون - 10.492 میلیون -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 107,000 1,051.00 0.97 108,051 0.00 0.00 12:29 5,530 3.75 میلیون 405.51 میلیارد 678.65 108,051 103,375 103,362 114,200 0 0 0 436 412,475 107,318 10.805 هزار میلیارد 11.074 میلیون 462,476 100,000 268,693 193,783 370,805 44,279 244.02 55.76 29.14 1.096 میلیون 90,315 1.069 میلیون 116,949
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 63,687 3,239.00 4.84 66,926 0.00 0.00 12:30 6,932 12.57 میلیون 841.17 میلیارد 1,813.13 66,926 70,389 63,687 70,389 586 1,032,907 68,381 0 0 0 10.039 هزار میلیارد 13.917 میلیون 4.144 میلیون 150,000 3.878 میلیون 265,666 1.417 میلیون 45,041 222.88 37.79 7.08 451,014 - 251,014 200,000
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 8,001 140.00 1.72 8,141 0.00 0.00 12:14 2,147 11.66 میلیون 94.93 میلیارد 5,431.14 8,141 8,220 8,001 8,540 0 0 0 96 1,088,452 8,200 9.769 هزار میلیارد 10.785 میلیون 2.288 میلیون 1.2 میلیون 1.016 میلیون 1.272 میلیون 596,567 54,107 180.55 7.68 16.38 13.183 میلیون - 11.535 میلیون 1.648 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 104,290 0.00 0.00 104,290 0.00 0.00 12:29 540 733,784 76.53 میلیارد 1,358.86 104,290 104,290 104,290 104,290 24 22,379 105,825 1 1,200 105,825 7.3 هزار میلیارد 7.043 میلیون 266,069 70,000 90,746 175,323 228,506 95,577 156.37 39.66 30.43 5.86 میلیون 32,790 5.88 میلیون 12,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 42,470 1,189.00 2.72 43,659 0.00 0.00 12:29 2,957 6.75 میلیون 294.9 میلیارد 2,284.24 43,659 45,310 42,470 45,990 0 0 0 156 437,023 43,999 34.927 هزار میلیارد 36.595 میلیون 2.843 میلیون 800,000 1.668 میلیون 1.176 میلیون 2.886 میلیون 226,731 154.06 29.71 12.1 23.574 میلیون 1.98 میلیون 25.144 میلیون 409,450
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,364 17.00 0.05 31,381 0.00 0.00 12:29 1,276 11.93 میلیون 374.44 میلیارد 9,351.09 31,381 31,364 31,340 31,866 3 1,786 31,500 1 28,194 31,600 1418.421 هزار میلیارد 1.426 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 134.2 29.62 128.41 1.726 میلیون 7.363 میلیون 2.268 میلیون 6.821 میلیون
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 10,955 250.00 2.23 11,205 0.00 0.00 12:24 1,348 5.82 میلیون 65.23 میلیارد 4,318.26 11,205 11,300 10,955 11,732 0 0 0 109 1,068,740 11,408 12.996 هزار میلیارد 14.424 میلیون 2.463 میلیون 1.16 میلیون 1.428 میلیون 1.034 میلیون 6.226 میلیون 100,426 129.4 12.56 2.09 18.327 میلیون 200,000 18.216 میلیون 311,370
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 14,479 120.00 0.82 14,599 0.00 0.00 12:29 1,082 4.13 میلیون 60.31 میلیارد 3,818.03 14,599 14,610 14,479 15,248 1 413 12,479 1 20,000 14,907 14.599 هزار میلیارد 15.384 میلیون 1.925 میلیون 1,000,000 784,593 1.14 میلیون 646,433 136,708 106.79 12.8 22.58 17.185 میلیون 85,717 17.271 میلیون -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 11,732 483.00 3.95 12,215 0.00 0.00 12:29 1,780 10.3 میلیون 125.82 میلیارد 5,787.05 12,215 12,966 11,732 12,966 65 1,562,654 12,644 1 150 13,078 15.88 هزار میلیارد 17.001 میلیون 2.577 میلیون 1.3 میلیون 1.121 میلیون 1.456 میلیون 299,571 148,855 106.68 10.91 53.01 12.052 میلیون 943,991 12.496 میلیون 500,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,180 103.00 3.14 3,283 0.00 0.00 12:29 6,236 85.62 میلیون 281.11 میلیارد 13,730.24 3,283 3,513 3,179 3,513 299 4,511,700 3,352 1 3,500 3,449 79.269 هزار میلیارد 81.626 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 106.52 2.88 23.85 32.332 میلیون - 29.322 میلیون 3.01 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 18,123 265.00 1.44 18,388 0.00 0.00 12:29 1,660 6.44 میلیون 118.5 میلیارد 3,882.31 18,388 19,401 18,123 19,500 0 0 0 6 63,184 18,944 24.272 هزار میلیارد 24.756 میلیون 2.513 میلیون 1.32 میلیون 483,809 2.03 میلیون 589,706 300,640 80.73 11.96 41.16 10.814 میلیون 40,000 9.319 میلیون 1.535 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 67,850 3,406.00 4.78 71,256 0.00 0.00 12:29 4,007 4.35 میلیون 309.99 میلیارد 1,085.68 71,256 74,224 67,156 74,224 295 664,397 72,489 1 1,000 74,070 14.251 هزار میلیارد 16.071 میلیون 2.242 میلیون 200,000 1.82 میلیون 422,721 4.997 میلیون 183,295 77.75 33.71 2.85 6.85 میلیون 30,000 4.649 میلیون 2.231 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 52,260 755.00 1.42 53,015 0.00 0.00 12:29 716 801,271 42.19 میلیارد 1,119.09 53,015 54,010 52,260 55,010 1 980 55,430 1 500 60,638 10.603 هزار میلیارد 11.355 میلیون 1.161 میلیون 200,000 751,872 409,445 1.53 میلیون 136,970 77.41 25.9 6.93 1.032 میلیون 139,340 934,588 237,000
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 72,460 388.00 0.54 72,072 0.00 0.00 12:29 1,610 3.07 میلیون 220.97 میلیارد 1,901.35 72,072 72,460 70,010 72,460 22 1,043,391 69,505 1 72 74,686 40.359 هزار میلیارد 42.519 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 4.23 میلیون 557,333 72.42 36.47 9.54 1.725 میلیون 25,000 1.599 میلیون 150,833
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 49,444 1,205.00 2.38 50,649 0.00 0.00 12:29 4,168 5.66 میلیون 286.88 میلیارد 1,358.92 50,649 54,589 49,444 54,589 47 150,140 52,700 2 8,090 52,960 139.791 هزار میلیارد 160.155 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 72.12 16.54 18.46 3.58 میلیون 100,745 3.281 میلیون 400,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 12,820 446.00 3.36 13,266 0.00 0.00 12:29 3,881 21.55 میلیون 285.85 میلیارد 5,552.39 13,266 14,070 12,730 14,070 253 2,500,063 13,448 1 500 13,490 10.281 هزار میلیارد 10.753 میلیون 1.382 میلیون 775,000 472,082 909,895 984,701 147,757 69.58 11.3 10.44 4.145 میلیون - 3.875 میلیون 270,000
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 43,000 569.00 1.31 43,569 0.00 0.00 12:29 439 947,441 41.09 میلیارد 2,158.18 43,569 46,690 42,294 46,690 1 150 45,900 4 380 45,968 7.407 هزار میلیارد 8.99 میلیون 1.863 میلیون 170,000 1.583 میلیون 279,587 813,950 106,461 69.57 26.49 9.1 427,870 21,104 438,974 10,000
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 28,491 784.00 2.68 29,275 0.00 0.00 12:29 2,034 3.99 میلیون 116.92 میلیارد 1,963.49 29,275 31,000 28,491 31,220 1 180 29,669 1 20,000 29,669 9.661 هزار میلیارد 10.598 میلیون 1.447 میلیون 330,000 937,351 509,904 2.556 میلیون 140,231 68.89 18.95 3.78 3.338 میلیون 51,246 3.326 میلیون 63,821
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 26,356 361.00 1.35 26,717 0.00 0.00 12:29 1,635 9.14 میلیون 244.29 میلیارد 5,592.43 26,717 28,300 26,356 28,300 0 0 0 518 3,789,721 27,329 14.14 هزار میلیارد 15.478 میلیون 2.101 میلیون 529,248 1.338 میلیون 763,272 3.583 میلیون 205,437 68.83 18.53 3.95 945,237 259,561 1.205 میلیون -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,628 226.00 4.66 4,854 0.00 0.00 12:29 5,827 54.53 میلیون 264.68 میلیارد 9,357.49 4,854 5,114 4,628 5,114 470 5,513,153 4,873 1 1,500 4,920 24.241 هزار میلیارد 25.18 میلیون 6.235 میلیون 4.994 میلیون 939,648 5.295 میلیون 3.2 میلیون 360,162 67.3 4.58 7.58 13.527 میلیون 215,580 11.48 میلیون 2.263 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,833 250.00 3.09 8,083 0.00 0.00 12:29 2,274 13.14 میلیون 106.18 میلیارد 5,777.11 8,083 8,595 7,833 8,648 71 1,078,573 8,291 1 700 8,300 48.498 هزار میلیارد 53.881 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 67.22 6.53 29.99 14.515 میلیون - 13.305 میلیون 1.21 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 22,464 261.00 1.15 22,725 0.00 0.00 12:24 876 2.25 میلیون 51.19 میلیارد 2,571.32 22,725 22,800 22,464 23,490 1 5,000 22,959 6 8,978 22,959 10.908 هزار میلیارد 11.955 میلیون 1.897 میلیون 480,000 1.047 میلیون 850,132 799,220 169,953 64.19 12.83 13.65 26.528 میلیون 40,000 26.533 میلیون 35,000
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 11,819 560.00 4.52 12,379 0.00 0.00 11:51 60 394,336 4.66 میلیارد 2,145 12,379 11,819 11,819 11,819 0 0 0 294 4,581,254 11,980 20.425 هزار میلیارد 22.744 میلیون 4.532 میلیون 1.4 میلیون 2.319 میلیون 2.213 میلیون 683,274 327,329 62.52 9.28 30.04 1.092 میلیون - 1.092 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 169,293 5,686.00 3.25 174,979 0.00 0.00 12:28 355 116,588 19.88 میلیارد 328.42 174,979 177,990 169,293 177,990 1 94 173,600 1 500 174,999 17.498 هزار میلیارد 18.311 میلیون 1.355 میلیون 100,000 813,193 541,505 2.027 میلیون 282,401 61.96 32.31 8.64 100,392 7,496 107,888 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 33,060 1,272.00 3.70 34,332 0.00 0.00 12:30 5,345 8.78 میلیون 301.43 میلیارد 1,642.63 34,332 35,835 32,423 35,835 398 1,102,926 34,357 1 34,500 34,400 23.689 هزار میلیارد 24.767 میلیون 2.292 میلیون 690,000 1.078 میلیون 1.214 میلیون 1.841 میلیون 399,236 59.34 19.52 12.86 4.075 میلیون 30,000 3.776 میلیون 329,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 21,428 768.00 3.46 22,196 0.00 0.00 12:29 2,600 5.9 میلیون 130.85 میلیارد 2,267.44 22,196 23,570 21,428 23,570 2 1,313 23,300 1 13,113 23,400 26.635 هزار میلیارد 31.014 میلیون 5.434 میلیون 400,000 4.379 میلیون 1.055 میلیون 3.868 میلیون 450,633 59.11 25.24 6.89 13.591 میلیون 358,926 13.798 میلیون 152,198
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 70,008 1,148.00 1.61 71,156 0.00 0.00 12:30 12,540 19.73 میلیون 1.404 هزار میلیارد 1,573.18 71,156 72,100 70,008 75,160 0 0 0 574 4,243,039 72,586 79.005 هزار میلیارد 79.253 میلیون 3.072 میلیون 1.11 میلیون 248,559 2.823 میلیون 1.372 میلیون 1.351 میلیون 58.48 27.99 57.58 12.255 میلیون 395,165 10.898 میلیون 1.753 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 83,290 55.00 0.07 83,345 0.00 0.00 12:29 723 1.88 میلیون 156.68 میلیارد 2,600.15 83,345 83,290 83,290 87,000 1 1,081 84,500 1 32 84,800 359.946 هزار میلیارد 367.318 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 57.18 34.74 48.2 6.625 میلیون 129,380 6.231 میلیون 523,701
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,300 20.00 0.12 16,320 0.00 0.00 12:29 2,332 27.55 میلیون 449.62 میلیارد 11,813.91 16,320 16,980 15,790 17,100 1 360 16,700 1 11,232 16,700 163.2 هزار میلیارد 481.483 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 55.95 10.79 3.3 11.103 میلیون 9.797 میلیون 11.747 میلیون 9.153 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 38,000 1,651.00 4.16 39,651 0.00 0.00 12:29 17,430 9.34 میلیون 370.17 میلیارد 535.62 39,651 40,987 37,085 40,987 675 1,354,711 39,036 22 154 39,036 11.895 هزار میلیارد 12.71 میلیون 1.31 میلیون 300,000 814,613 495,205 919,272 222,656 53.42 24.02 12.94 3.92 میلیون - 519,813 3.4 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 41,834 1,642.00 3.78 43,476 0.00 0.00 12:29 2,076 3.09 میلیون 134.21 میلیارد 1,486.93 43,476 45,500 41,834 46,000 1 750 43,321 1 511 43,400 27.173 هزار میلیارد 27.616 میلیون 1.606 میلیون 625,000 443,259 1.163 میلیون 1.287 میلیون 511,263 53.15 23.37 21.12 4.062 میلیون 510,006 4.326 میلیون 245,549
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 22,659 1,039.00 4.81 21,620 0.00 0.00 12:29 3,429 86,166 1.95 میلیارد 25.13 21,620 22,659 22,659 22,659 690 9,996,307 22,612 0 0 0 4.324 هزار میلیارد 4.787 میلیون 798,639 200,000 470,781 327,858 2.318 میلیون 82,397 52.48 13.16 1.86 94,171 - 94,157 14
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 41,425 490.00 1.20 40,935 0.00 0.00 12:29 3,237 5.84 میلیون 238.97 میلیارد 1,803.48 40,935 40,157 38,481 41,425 1 510 39,760 1 4,675 39,770 16.374 هزار میلیارد 17.667 میلیون 2.091 میلیون 400,000 1.293 میلیون 798,147 2.639 میلیون 313,015 52.31 20.52 6.2 3.552 میلیون 106,416 3.644 میلیون 15,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 34,081 765.00 2.20 34,846 0.00 0.00 12:24 553 944,197 32.45 میلیارد 1,707.41 34,846 35,000 34,081 35,700 13 292,115 35,000 1 28,670 35,000 10.454 هزار میلیارد 10.853 میلیون 986,130 300,000 398,838 587,292 1.028 میلیون 210,204 49.73 17.8 10.17 1.693 میلیون 426,745 2.016 میلیون 103,777
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 99,999 170.00 0.17 99,829 0.00 0.00 12:29 2,169 2.14 میلیون 213.45 میلیارد 985.8 99,829 101,150 99,000 101,150 5 13,021 99,843 3 10,123 99,850 1018.855 هزار میلیارد 1.112 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 49.37 36.85 31.87 1.454 میلیون 1.008 میلیون 1.882 میلیون 579,592
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 98,699 2,239.00 2.22 100,938 0.00 0.00 12:29 836 423,750 42.75 میلیارد 506.88 100,938 106,232 96,117 106,232 29 66,839 102,453 1 1,000 106,520 103.719 هزار میلیارد 137.616 میلیون 45.601 میلیون 1.028 میلیون 33.898 میلیون 11.704 میلیون 120.555 میلیون 2.174 میلیون 47.71 8.86 0.86 416,821 - 226,821 190,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 43,365 805.00 1.82 44,170 0.00 0.00 12:29 640 1.45 میلیون 63.87 میلیارد 2,259.25 44,170 47,650 43,365 47,650 4 60,998 45,890 1 310 49,777 22.085 هزار میلیارد 24.397 میلیون 3.482 میلیون 500,000 2.312 میلیون 1.17 میلیون 5.088 میلیون 467,756 47.21 18.88 4.34 1.339 میلیون 102,071 1.173 میلیون 267,487
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,169 315.00 1.91 16,484 0.00 0.00 12:29 1,184 3.58 میلیون 59.07 میلیارد 3,026.62 16,484 17,871 16,169 17,871 81 320,038 17,369 1 15,000 18,494 9.939 هزار میلیارد 11.153 میلیون 2.139 میلیون 602,947 1.214 میلیون 925,006 232,416 215,925 46.03 10.74 42.76 3.64 میلیون 299 3.61 میلیون 30,662