همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,600 0.00 0.00 12:29 4,918 32.847 میلیون 709.98 میلیارد 6,678.96 21,600 21,300 21,300 22,550 2 100,450 21,550 1 35,087 21,600 9.72 هزار میلیارد 10.745 میلیون 995,121 18.28 9.743 میلیون 1,079.98 2.19 میلیون 9,021 1077.49 18.24 4.45 32.705 میلیون 142,134 32.817 میلیون 30,000
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 36,400 150.00 0.41 36,250 0.00 0.00 12:27 1,649 3.637 میلیون 131.85 میلیارد 2,205.75 36,250 35,000 34,100 36,400 12 172,125 36,400 1 500 36,750 9.063 هزار میلیارد 9.051 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 606.92 6.13 60.39 3.617 میلیون 20,000 3.237 میلیون 400,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,631 15.00 0.91 1,646 0.00 0.00 12:29 7,094 252.089 میلیون 414.84 میلیارد 35,392.37 1,646 1,638 1,600 1,695 2 204,000 1,631 2 6,200 1,633 70.153 هزار میلیارد 70.744 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 538.35 1.55 302.76 242.331 میلیون 9.758 میلیون 245.559 میلیون 6.53 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 11,120 40.00 0.36 11,160 0.00 0.00 12:29 387 1.642 میلیون 18.33 میلیارد 4,243.37 11,160 10,650 10,650 11,370 2 39,729 11,100 1 12,368 11,120 11.16 هزار میلیارد 12.972 میلیون 2.927 میلیون 1,000,000 1.812 میلیون 1.115 میلیون 1.244 میلیون 48,460 230.29 10.01 8.98 1.434 میلیون 208,595 1.586 میلیون 56,142
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 12,660 100.00 0.78 12,760 0.00 0.00 12:29 727 3.246 میلیون 41.4 میلیارد 4,464.89 12,760 12,580 12,580 13,180 1 3,231 12,620 1 457 12,660 10.704 هزار میلیارد 12.146 میلیون 2.265 میلیون 838,900 1.374 میلیون 890,283 1.631 میلیون 67,592 158.37 12.02 6.56 3.186 میلیون 60,000 2.446 میلیون 800,000
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 11,210 80.00 0.71 11,290 0.00 0.00 12:29 937 6.209 میلیون 70.12 میلیارد 6,626.5 11,290 11,580 11,100 11,590 1 8,888 11,200 1 6,401 11,340 8.793 هزار میلیارد 10.852 میلیون 2.205 میلیون 778,872 2.105 میلیون 99,883 8.13 میلیون 60,910 144.37 88.04 1.08 6.209 میلیون - 5.809 میلیون 400,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 6,390 60.00 0.95 6,330 0.00 0.00 12:29 1,103 10.436 میلیون 66.03 میلیارد 9,461.26 6,330 6,300 6,110 6,390 12 112,505 6,390 0 0 0 37.98 هزار میلیارد 62.401 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 132.06 5.51 2.27 10.149 میلیون 286,580 9.947 میلیون 488,696
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 43,400 50.00 0.12 43,350 0.00 0.00 12:29 485 609,602 26.43 میلیارد 1,256.91 43,350 43,100 41,900 44,250 3 5,000 43,350 2 1,468 43,450 6.503 هزار میلیارد 11.65 میلیون 5.51 میلیون 150,000 5.185 میلیون 324,446 2.177 میلیون 52,383 124.13 20.04 2.99 605,966 3,636 592,852 16,750
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 12:29 189 63,622 11.45 میلیارد 336.62 180,000 184,950 178,600 184,950 1 410 179,850 1 847 180,000 15.12 هزار میلیارد 16.202 میلیون 1.713 میلیون 84,000 1.082 میلیون 630,384 1.719 میلیون 167,417 90.31 23.99 8.81 39,103 24,519 63,278 344
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 15,600 300.00 1.89 15,900 0.00 0.00 12:29 792 4.398 میلیون 69.94 میلیارد 5,553.54 15,900 16,300 15,460 16,610 2 15,283 15,600 1 5,000 15,990 28.62 هزار میلیارد 35.614 میلیون 9.147 میلیون 1.8 میلیون 6.994 میلیون 2.152 میلیون 5.619 میلیون 348,388 82.15 13.3 5.09 3.508 میلیون 889,971 4.39 میلیون 8,532
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 25,300 250.00 1.00 25,050 0.00 0.00 11:43 4,006 15.731 میلیون 394.34 میلیارد 3,926.98 25,050 24,900 24,300 25,300 135 3,082,010 25,300 0 0 0 20.04 هزار میلیارد 22.868 میلیون 3.974 میلیون 800,000 2.828 میلیون 1.145 میلیون 3.977 میلیون 261,271 76.7 17.5 5.04 13.416 میلیون 2.315 میلیون 14.391 میلیون 1.341 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 7,740 110.00 1.40 7,850 0.00 0.00 12:29 600 5.306 میلیون 41.63 میلیارد 8,843.84 7,850 8,000 7,650 8,000 2 2,648 7,730 2 30,132 7,750 10.99 هزار میلیارد 13.326 میلیون 3.998 میلیون 600,000 2.336 میلیون 1.662 میلیون 807,651 160,145 68.63 6.61 13.61 2.14 میلیون 3.167 میلیون 4.536 میلیون 770,377
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,640 350.00 2.06 16,990 0.00 0.00 12:29 1,061 3.586 میلیون 60.94 میلیارد 3,379.77 16,990 17,080 16,610 17,390 2 9,100 16,630 1 10,000 16,710 37.913 هزار میلیارد 39.633 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 57.1 8.6 42.07 3.563 میلیون 22,700 3.586 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,500 40.00 0.47 8,460 0.00 0.00 12:29 1,612 16.488 میلیون 139.42 میلیارد 10,228.45 8,460 8,300 8,010 8,510 2 30,988 8,460 1 2,674 8,500 50.76 هزار میلیارد 55.664 میلیون 13.389 میلیون 6 میلیون 4.904 میلیون 8.485 میلیون 3.14 میلیون 896,004 56.65 5.98 16.18 16.401 میلیون 87,500 13.314 میلیون 3.174 میلیون
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 6,030 10.00 0.17 6,040 0.00 0.00 12:29 427 5.08 میلیون 30.7 میلیارد 11,896.55 6,040 5,920 5,920 6,130 1 1,000 6,020 2 22,698 6,030 10.872 هزار میلیارد 17.963 میلیون 9.087 میلیون 1.8 میلیون 7.091 میلیون 1.996 میلیون 3.686 میلیون 214,263 50.74 5.45 2.95 5.005 میلیون 75,050 4.864 میلیون 215,500
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 6,530 180.00 2.68 6,710 0.00 0.00 12:29 4,772 71.899 میلیون 482.41 میلیارد 15,066.87 6,710 6,700 6,410 6,870 1 80,000 6,460 4 280,258 6,550 95.282 هزار میلیارد 102.167 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 50.42 4.75 4537238.1 69.246 میلیون 2.653 میلیون 68.746 میلیون 3.153 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,420 0.00 0.00 6,420 0.00 0.00 12:29 1,890 16.683 میلیون 107.08 میلیارد 8,826.82 6,420 6,750 6,310 6,750 2 16,028 6,420 2 3,812 6,440 24.125 هزار میلیارد 26.604 میلیون 8.22 میلیون 3.758 میلیون 2.479 میلیون 5.741 میلیون 2.71 میلیون 484,690 49.77 4.2 8.9 16.654 میلیون 29,080 16.435 میلیون 247,803
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,080 160.00 1.15 13,920 0.00 0.00 12:29 3,500 20.935 میلیون 291.49 میلیارد 5,981.38 13,920 13,750 13,470 14,250 1 8,344 14,080 1 40,000 14,090 116.928 هزار میلیارد 118.303 میلیون 13.169 میلیون 8.4 میلیون 1.375 میلیون 11.794 میلیون 2.913 میلیون 2.533 میلیون 46.17 9.91 40.14 19.532 میلیون 1.403 میلیون 20.053 میلیون 881,501
افرا

افرانت

سهام فرابورس 31,650 300.00 0.94 31,950 0.00 0.00 12:30 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,122.56 31,950 31,050 31,000 33,050 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 21.555 میلیون 3.028 میلیون 625,000 1.586 میلیون 1.442 میلیون 2.293 میلیون 455,261 43.86 13.85 8.72 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 77,700 100.00 0.13 77,800 0.00 0.00 12:29 446 244,258 19 میلیارد 547.66 77,800 78,900 76,350 79,000 1 856 77,550 2 6,618 77,900 7.78 هزار میلیارد 8.299 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 43.45 14.16 8.1 244,258 - 244,258 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 12,100 240.00 1.94 12,340 0.00 0.00 12:28 490 3.948 میلیون 48.72 میلیارد 8,057.21 12,340 12,250 12,100 12,550 2 1,575 12,120 1 10,000 12,290 95.364 هزار میلیارد 105.581 میلیون 23.503 میلیون 7.728 میلیون 10.217 میلیون 13.286 میلیون 5.117 میلیون 2.196 میلیون 43.42 7.18 18.64 3.519 میلیون 428,943 2.899 میلیون 1.049 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,620 280.00 1.95 14,340 0.00 0.00 12:29 1,464 9.475 میلیون 135.87 میلیارد 6,472.24 14,340 13,550 13,230 14,620 50 475,031 14,620 1 350 14,740 25.812 هزار میلیارد 28.634 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 42.79 9.03 4.46 9.475 میلیون - 8.038 میلیون 1.437 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,350 200.00 0.90 22,150 0.00 0.00 12:30 578 3.64 میلیون 80.89 میلیارد 6,298.4 22,150 22,050 22,050 22,350 2 2,045 22,250 9 300,355 22,350 1288.559 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 219.049 میلیون 94.164 میلیون 64.279 میلیون 32.213 میلیون 39.82 13.62 19.96 223,686 3.417 میلیون 3.64 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,732 23.00 1.31 1,755 0.00 0.00 12:29 375 7.644 میلیون 13.41 میلیارد 20,383.21 1,755 1,711 1,711 1,795 2 337,481 1,734 2 20,837 1,741 133.689 هزار میلیارد 144.182 میلیون 97.451 میلیون 66.176 میلیون 10.493 میلیون 86.958 میلیون 4.005 میلیون 3.553 میلیون 37.64 1.54 33.39 7.353 میلیون 290,565 7.535 میلیون 108,272
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 10,470 110.00 1.06 10,360 0.00 0.00 12:29 621 2.719 میلیون 28.17 میلیارد 4,378.92 10,360 10,220 9,950 10,540 3 5,363 10,440 1 127,703 10,470 6.978 هزار میلیارد 7.227 میلیون 1.188 میلیون 673,597 342,414 845,911 655,238 200,531 34.8 8.25 10.65 2.378 میلیون 341,610 2.642 میلیون 77,652
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 13,530 110.00 0.82 13,420 0.00 0.00 12:28 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 8,670.01 13,420 12,580 12,580 13,530 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 30.581 میلیون 6.666 میلیون 2 میلیون 3.741 میلیون 2.924 میلیون 9.489 میلیون 775,457 34.61 9.18 2.83 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,900 30.00 0.28 10,870 0.00 0.00 12:29 5,608 21.875 میلیون 237.71 میلیارد 3,900.69 10,870 10,700 10,450 11,150 3 6,700 10,890 7 1,135 10,910 16.305 هزار میلیارد 19.631 میلیون 5.542 میلیون 1.5 میلیون 3.326 میلیون 2.216 میلیون 6.024 میلیون 481,110 33.89 7.36 2.71 21.739 میلیون 136,000 21.875 میلیون 68
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 12,350 290.00 2.40 12,060 0.00 0.00 12:29 505 2.938 میلیون 35.43 میلیارد 5,817.55 12,060 11,450 11,450 12,400 2 105,000 12,100 1 418 12,370 9.347 هزار میلیارد 10.834 میلیون 2.605 میلیون 775,000 1.635 میلیون 970,252 3 میلیون 277,081 33.73 9.64 3.12 2.744 میلیون 193,890 2.739 میلیون 198,533
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 51,100 100.00 0.20 51,000 0.00 0.00 12:29 578 835,286 42.58 میلیارد 1,445.13 51,000 47,800 47,800 52,400 1 4,010 51,050 1 303 51,350 12.75 هزار میلیارد 15.005 میلیون 3.037 میلیون 250,000 2.255 میلیون 781,982 4.579 میلیون 378,779 33.66 16.3 2.78 803,506 31,780 835,286 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,000 70.00 0.44 16,070 0.00 0.00 12:29 2,178 1.279 میلیون 20.54 میلیارد 587.03 16,070 16,000 15,000 16,570 1 1,000 15,980 1 77 16,010 48.21 هزار میلیارد 53.877 میلیون 10.439 میلیون 3 میلیون 5.667 میلیون 4.772 میلیون 4.136 میلیون 1.545 میلیون 31.36 10.15 11.71 935,950 342,610 1.279 میلیون -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,410 69.00 1.98 3,479 0.00 0.00 12:29 1,717 30.449 میلیون 105.94 میلیارد 17,733.71 3,479 3,488 3,400 3,560 2 92,439 3,410 2 8,403 3,425 16.584 هزار میلیارد 21.42 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 29.92 3.26 3.25 29.13 میلیون 1.319 میلیون 28.568 میلیون 1.881 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,618 25.00 0.96 2,593 0.00 0.00 12:29 1,625 37.621 میلیون 97.55 میلیارد 23,151.58 2,593 2,555 2,535 2,650 1 58,424 2,618 3 179,225 2,639 12.965 هزار میلیارد 55.94 میلیون 50.871 میلیون 5 میلیون 42.975 میلیون 7.896 میلیون 18.894 میلیون 433,786 29.89 1.64 0.69 37.009 میلیون 612,100 32.82 میلیون 4.801 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,300 14.00 0.43 3,286 0.00 0.00 12:29 1,774 37.973 میلیون 124.77 میلیارد 21,405.55 3,286 3,238 3,160 3,354 1 30,233 3,296 1 71,549 3,316 79.342 هزار میلیارد 86.622 میلیون 38.913 میلیون 24.145 میلیون 7.28 میلیون 31.633 میلیون 7.13 میلیون 2.715 میلیون 29.22 2.51 11.13 37.314 میلیون 659,830 37.444 میلیون 529,277
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 3,287 0.00 0.00 3,287 0.00 0.00 09:02 167 10.765 میلیون 35.38 میلیارد 64,461.29 3,287 3,287 3,287 3,287 637 78,097,159 3,287 0 0 0 12.587 هزار میلیارد 13.052 میلیون 4.633 میلیون 3.829 میلیون 464,970 4.168 میلیون 1.656 میلیون 381,068 28.61 2.62 6.58 9.845 میلیون 920,259 8.865 میلیون 1.9 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 6,590 0.00 0.00 6,590 0.00 0.00 12:28 387 8.137 میلیون 53.62 میلیارد 21,025.7 6,590 6,590 6,590 6,590 77 1,768,783 6,590 1 2,000 6,890 10.742 هزار میلیارد 14.605 میلیون 6.334 میلیون 1.63 میلیون 3.863 میلیون 2.471 میلیون 1.281 میلیون 351,336 28.58 4.06 7.84 8.137 میلیون - 7.295 میلیون 842,000
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 12,180 180.00 1.50 12,000 0.00 0.00 12:29 550 2.849 میلیون 34.2 میلیارد 5,179.47 12,000 11,490 11,320 12,180 1 5,000 12,010 3 26,600 12,760 8.352 هزار میلیارد 9.284 میلیون 2.608 میلیون 696,000 1.287 میلیون 1.321 میلیون 1.369 میلیون 295,736 28.24 6.32 6.1 2.849 میلیون - 2.308 میلیون 541,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 26,750 300.00 1.11 27,050 0.00 0.00 12:29 442 1.453 میلیون 39.31 میلیارد 3,286.53 27,050 27,400 26,500 28,000 3 543 26,700 1 204 26,750 18.935 هزار میلیارد 26.442 میلیون 8.973 میلیون 700,000 7.507 میلیون 1.466 میلیون 6.876 میلیون 670,786 28.23 12.91 2.75 666,175 786,470 1.322 میلیون 130,422
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 90,250 0.00 0.00 90,250 0.00 0.00 12:30 3,678 2.144 میلیون 193.54 میلیارد 583.06 90,250 88,400 88,350 94,600 2 2,816 90,250 6 1,099 90,600 18.05 هزار میلیارد 18.696 میلیون 1.457 میلیون 200,000 645,651 811,686 4.817 میلیون 643,293 28.06 22.24 3.75 2.03 میلیون 114,617 2.103 میلیون 41,460
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 13,000 50.00 0.39 12,950 0.00 0.00 12:29 361 3.49 میلیون 45.2 میلیارد 9,667.39 12,950 12,710 12,320 13,250 2 9,585 12,960 1 5,000 13,020 64.75 هزار میلیارد 128.146 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 27.76 5.51 2.44 448,456 3.041 میلیون 3.391 میلیون 99,403
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 16,820 10.00 0.06 16,830 0.00 0.00 12:29 1,111 1.457 میلیون 24.53 میلیارد 1,311.7 16,830 16,060 16,060 16,960 1 2,968 16,800 3 160 16,840 34.333 هزار میلیارد 46.742 میلیون 16.399 میلیون 2.04 میلیون 12.409 میلیون 3.99 میلیون 24.73 میلیون 1.249 میلیون 27.5 8.6 1.39 1.457 میلیون - 1.439 میلیون 18,151
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,110 130.00 1.30 9,980 0.00 0.00 12:29 1,551 10.391 میلیون 103.66 میلیارد 6,699.31 9,980 9,710 9,710 10,130 2 327,029 10,070 4 16,298 10,110 34.93 هزار میلیارد 38.097 میلیون 8.275 میلیون 3.5 میلیون 3.167 میلیون 5.108 میلیون 10.75 میلیون 1.273 میلیون 27.45 6.84 3.25 10.316 میلیون 74,350 10.253 میلیون 137,759
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 18,000 440.00 2.39 18,440 0.00 0.00 12:29 1,684 22.642 میلیون 417.42 میلیارد 13,445.11 18,440 18,850 17,800 18,850 1 509 17,830 3 60,625 18,000 14.752 هزار میلیارد 15.232 میلیون 2.451 میلیون 800,000 479,885 1.971 میلیون 666,402 557,672 26.45 7.49 22.14 6.356 میلیون 16.285 میلیون 15.673 میلیون 6.969 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 43,100 400.00 0.94 42,700 0.00 0.00 12:29 2,595 1.961 میلیون 83.76 میلیارد 755.77 42,700 40,000 40,000 43,550 4 12,142 43,000 3 2,373 43,150 29.89 هزار میلیارد 37.14 میلیون 9.772 میلیون 700,000 7.25 میلیون 2.522 میلیون 9.761 میلیون 1.14 میلیون 26.23 11.85 3.06 1.869 میلیون 91,869 1.357 میلیون 603,798
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 5,140 0.00 0.00 5,140 0.00 0.00 12:29 675 6.504 میلیون 33.42 میلیارد 9,635.22 5,140 4,900 4,900 5,290 2 87,587 5,110 3 198,339 5,150 6.785 هزار میلیارد 6.947 میلیون 3.748 میلیون 1.32 میلیون 885,885 2.863 میلیون 423,029 261,695 25.93 2.37 16.04 5.724 میلیون 779,794 6.504 میلیون -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 10,840 250.00 2.36 10,590 0.00 0.00 12:29 492 2.659 میلیون 28.16 میلیارد 5,403.5 10,590 10,460 10,460 10,920 1 5,541 10,840 1 5,000 10,880 49.886 هزار میلیارد 65.912 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 25.11 5.87 2.32 2.659 میلیون - 2.657 میلیون 1,516
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,700 100.00 0.85 11,800 0.00 0.00 12:29 2,230 45.303 میلیون 534.71 میلیارد 20,315.22 11,800 11,810 11,650 11,810 3 579,142 11,700 3 239,654 11,720 90.27 هزار میلیارد 99.468 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 25.03 6.37 8.73 41.452 میلیون 3.851 میلیون 34.365 میلیون 10.938 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,860 37.00 0.77 4,823 0.00 0.00 12:29 1,333 17.546 میلیون 84.63 میلیارد 13,162.93 4,823 4,810 4,720 4,969 1 200,000 4,820 1 15,042 4,860 29.437 هزار میلیارد 31.866 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 24.82 3.6 3.61 17.546 میلیون - 17.346 میلیون 200,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,550 100.00 0.41 24,650 0.00 0.00 12:29 708 2.045 میلیون 50.42 میلیارد 2,887.73 24,650 24,350 23,650 25,350 1 407 24,450 1 600 24,550 136.068 هزار میلیارد 157.74 میلیون 37.095 میلیون 5.52 میلیون 21.672 میلیون 15.423 میلیون 13.829 میلیون 5.867 میلیون 23.19 8.82 9.84 1.615 میلیون 430,000 1.949 میلیون 95,168
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,564 2.00 0.08 2,562 0.00 0.00 12:29 1,834 55.639 میلیون 142.55 میلیارد 30,337.28 2,562 2,560 2,496 2,564 1 2,280 2,563 1 34,688 2,564 158.844 هزار میلیارد 159.631 میلیون 71.409 میلیون 62 میلیون 786,600 70.622 میلیون 7.43 میلیون 6.906 میلیون 23 2.25 21.38 50.728 میلیون 4.911 میلیون 37.832 میلیون 17.806 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,900 300.00 1.61 18,600 0.00 0.00 12:29 1,940 803,916 14.96 میلیارد 414.39 18,600 18,340 17,940 18,990 1 423 18,690 7 732 18,950 79.98 هزار میلیارد 89.568 میلیون 16.351 میلیون 4.3 میلیون 9.588 میلیون 6.763 میلیون 7.762 میلیون 3.542 میلیون 22.58 11.83 10.3 803,916 - 588,988 214,928
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 70,350 250.00 0.36 70,100 0.00 0.00 12:29 1,829 750,149 52.6 میلیارد 410.14 70,100 71,500 68,150 71,500 9 44,642 70,350 11 6,077 70,400 49.07 هزار میلیارد 49.213 میلیون 3.135 میلیون 700,000 143,107 2.992 میلیون 2.412 میلیون 2.175 میلیون 22.56 16.4 20.34 703,649 46,500 588,401 161,748
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 9,770 120.00 1.24 9,650 0.00 0.00 12:29 667 3.067 میلیون 29.61 میلیارد 4,597.79 9,650 9,800 9,430 9,800 1 34,020 9,760 6 10,653 9,790 15.546 هزار میلیارد 20.619 میلیون 7.123 میلیون 1.311 میلیون 5.073 میلیون 2.05 میلیون 5.657 میلیون 701,098 22.17 7.58 2.75 3.067 میلیون - 3.067 میلیون -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 23,850 300.00 1.24 24,150 0.00 0.00 12:29 252 590,770 7.9 میلیارد 2,480.3 24,150 23,150 23,150 24,800 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 10.486 میلیون 2.699 میلیون 375,000 1.523 میلیون 1.176 میلیون 2.338 میلیون 409,626 22.11 7.7 3.87 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 53,150 350.00 0.66 52,800 0.00 0.00 12:29 1,542 1.129 میلیون 59.59 میلیارد 732.12 52,800 51,050 51,050 53,450 1 1,410 52,800 4 409 53,200 18.48 هزار میلیارد 20.005 میلیون 2.721 میلیون 350,000 1.525 میلیون 1.196 میلیون 2.555 میلیون 891,335 20.73 15.45 7.23 271,151 857,775 1.073 میلیون 56,065
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 8,050 30.00 0.37 8,080 0.00 0.00 12:29 1,141 8.084 میلیون 65.28 میلیارد 7,085.03 8,080 7,800 7,800 8,190 2 14,279 8,020 2 78,016 8,050 28.28 هزار میلیارد 39.38 میلیون 18.75 میلیون 3.5 میلیون 11.1 میلیون 7.65 میلیون 13.085 میلیون 1.396 میلیون 20.27 3.7 2.16 7.995 میلیون 88,970 7.57 میلیون 513,674
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 9,000 160.00 1.75 9,160 0.00 0.00 12:29 2,536 28.744 میلیون 263.22 میلیارد 11,334.22 9,160 8,900 8,410 9,310 1 6,732 8,960 1 1,000 9,000 10.259 هزار میلیارد 12.31 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 20.25 6.33 1.15 25.325 میلیون 3.419 میلیون 27.517 میلیون 1.226 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 7,480 140.00 1.91 7,340 0.00 0.00 12:29 561 7.632 میلیون 55.99 میلیارد 13,605.12 7,340 7,490 7,170 7,640 1 5,000 7,400 3 45,000 7,480 43.673 هزار میلیارد 158.597 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 20.21 3.44 1.19 3.093 میلیون 4.539 میلیون 6.115 میلیون 1.518 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 5,029 10.00 0.20 5,019 0.00 0.00 12:29 2,114 22.951 میلیون 115.19 میلیارد 10,856.56 5,019 4,780 4,770 5,110 1 4,200 5,024 2 198,847 5,040 25.065 هزار میلیارد 26.774 میلیون 8.055 میلیون 4.994 میلیون 1.71 میلیون 6.346 میلیون 6.246 میلیون 1.257 میلیون 19.95 3.95 4.01 22.762 میلیون 188,527 22.676 میلیون 275,103
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 18,820 240.00 1.26 19,060 0.00 0.00 12:29 882 698,816 13.29 میلیارد 792.31 19,060 18,570 18,570 19,300 2 5,500 18,760 1 2,543 18,820 57.18 هزار میلیارد 63.271 میلیون 11.372 میلیون 3 میلیون 6.091 میلیون 5.281 میلیون 6.445 میلیون 2.872 میلیون 19.91 10.83 8.87 666,320 32,496 685,894 12,922
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 49,200 50.00 0.10 49,150 0.00 0.00 12:29 352 1.337 میلیون 65.71 میلیارد 3,799.22 49,150 49,600 48,750 49,900 2 187,462 49,200 1 350 49,250 53.082 هزار میلیارد 58.404 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 19.7 13.83 4.76 988,471 348,854 1.337 میلیون -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,891 2.00 0.11 1,893 0.00 0.00 12:29 359 9.582 میلیون 18.13 میلیارد 26,690.47 1,893 1,934 1,850 1,934 1 20,000 1,897 1 95,409 1,899 9.465 هزار میلیارد 26.337 میلیون 22.61 میلیون 5 میلیون 16.872 میلیون 5.738 میلیون 13.102 میلیون 488,725 19.37 1.65 0.72 9.477 میلیون 105,000 7.242 میلیون 2.34 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 7,090 50.00 0.71 7,040 0.00 0.00 12:30 1,029 7.47 میلیون 52.55 میلیارد 7,259.05 7,040 7,080 6,900 7,110 2 2,000 7,070 1 7,309 7,100 15.84 هزار میلیارد 17.606 میلیون 5.355 میلیون 2.25 میلیون 1.766 میلیون 3.588 میلیون 6.915 میلیون 861,999 18.38 4.41 2.29 7.333 میلیون 136,635 5.792 میلیون 1.678 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 22,700 150.00 0.66 22,850 0.00 0.00 12:29 1,173 2.624 میلیون 59.89 میلیارد 2,236.92 22,850 23,900 22,450 23,900 5 17,168 22,600 1 5,000 22,600 13.71 هزار میلیارد 14.897 میلیون 2.611 میلیون 300,000 1.187 میلیون 1.424 میلیون 3.512 میلیون 758,726 18.07 9.64 3.9 2.573 میلیون 50,872 2.604 میلیون 20,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,940 70.00 0.39 18,010 0.00 0.00 12:29 1,655 8.933 میلیون 160.9 میلیارد 5,397.52 18,010 17,550 17,100 18,900 1 2,179 17,940 2 11,772 18,000 23.413 هزار میلیارد 24.362 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 17.9 6.61 13.29 8.733 میلیون 200,000 8.933 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 37,100 800.00 2.11 37,900 0.00 0.00 12:29 915 2.223 میلیون 84.28 میلیارد 2,429.3 37,900 38,550 36,700 38,800 3 1,342 37,100 2 2,926 37,400 26.151 هزار میلیارد 28.444 میلیون 5.303 میلیون 690,000 2.293 میلیون 3.011 میلیون 6.516 میلیون 1.462 میلیون 17.88 8.69 4.01 1.876 میلیون 346,403 2.201 میلیون 21,396
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 9,320 40.00 0.43 9,360 0.00 0.00 12:29 732 6.143 میلیون 57.5 میلیارد 8,391.63 9,360 9,350 9,300 9,660 1 2,000 9,320 1 5,479 9,350 60.84 هزار میلیارد 74.894 میلیون 23.594 میلیون 6.5 میلیون 14.054 میلیون 9.539 میلیون 31.843 میلیون 3.554 میلیون 17.12 6.38 1.91 2.721 میلیون 3.421 میلیون 2.933 میلیون 3.21 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,060 30.00 0.59 5,090 0.00 0.00 12:29 2,609 21.834 میلیون 111.14 میلیارد 8,368.92 5,090 4,940 4,940 5,230 1 1,600 5,050 6 10,155 5,080 381.75 هزار میلیارد 492.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 141.713 میلیون 22.427 میلیون 17.02 3.84 2.69 9.011 میلیون 12.823 میلیون 18.89 میلیون 2.945 میلیون
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 14,260 160.00 1.13 14,100 0.00 0.00 12:29 1,052 3.967 میلیون 55.91 میلیارد 3,770.45 14,100 14,000 13,880 14,500 1 3,465 14,220 2 39,250 14,260 11.28 هزار میلیارد 13.018 میلیون 3.749 میلیون 800,000 1.738 میلیون 2.012 میلیون 2.126 میلیون 674,832 16.72 5.61 5.31 3.913 میلیون 53,250 3.913 میلیون 53,250
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 7,180 60.00 0.84 7,120 0.00 0.00 12:29 1,094 15.441 میلیون 110.02 میلیارد 14,114.65 7,120 6,830 6,830 7,290 1 10,000 7,180 1 14,365 7,180 35.6 هزار میلیارد 35.891 میلیون 10.166 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 2.425 میلیون 2.228 میلیون 15.98 3.61 14.68 8.844 میلیون 6.598 میلیون 12.06 میلیون 3.381 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,810 90.00 1.34 6,720 0.00 0.00 12:29 507 3.661 میلیون 24.61 میلیارد 7,220.95 6,720 6,560 6,430 6,990 1 1,478 6,790 1 10,964 6,810 47.04 هزار میلیارد 53.045 میلیون 16.571 میلیون 7 میلیون 6.005 میلیون 10.566 میلیون 19.135 میلیون 3.01 میلیون 15.63 4.45 2.46 3.649 میلیون 11,764 3.601 میلیون 60,184
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,020 570.00 3.69 15,450 0.00 0.00 12:29 1,099 8.695 میلیون 134.31 میلیارد 7,911.78 15,450 15,070 15,070 16,480 1 3,000 16,000 1 10,000 16,020 17.919 هزار میلیارد 21.985 میلیون 6.318 میلیون 1.16 میلیون 4.066 میلیون 2.251 میلیون 20.018 میلیون 1.172 میلیون 15.29 7.96 0.9 8.068 میلیون 627,000 4.732 میلیون 3.963 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.41 7,230 0.00 0.00 12:29 2,605 12.198 میلیون 88.23 میلیارد 4,682.46 7,230 7,000 6,910 7,500 2 16,000 7,190 1 1,100 7,200 542.25 هزار میلیارد 629.192 میلیون 192.205 میلیون 30 میلیون 86.942 میلیون 105.263 میلیون 36.574 میلیون 36.14 میلیون 15 5.15 14.83 10.903 میلیون 1.295 میلیون 10.455 میلیون 1.743 میلیون
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 22,550 300.00 1.31 22,850 0.00 0.00 12:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,136.49 22,850 22,400 22,400 23,250 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 11.405 میلیون 3.124 میلیون 409,330 2.052 میلیون 1.072 میلیون 8.607 میلیون 637,008 14.68 8.73 1.1 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,490 320.00 2.26 14,170 0.00 0.00 12:29 1,919 23.22 میلیون 329.04 میلیارد 12,100 14,170 12,700 12,700 14,490 105 12,923,060 14,490 1 55,448 14,500 28.34 هزار میلیارد 32.776 میلیون 8.122 میلیون 2 میلیون 4.436 میلیون 3.685 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 14.58 7.35 8.37 21.847 میلیون 1.373 میلیون 21.115 میلیون 2.105 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 43,650 50.00 0.11 43,600 0.00 0.00 12:29 268 289,956 12.64 میلیارد 1,081.93 43,600 43,000 43,000 45,350 1 2,600 43,500 1 300 43,650 12.644 هزار میلیارد 17.63 میلیون 6.174 میلیون 290,000 4.986 میلیون 1.188 میلیون 19.732 میلیون 877,741 14.41 10.64 0.64 289,956 - 270,101 19,855
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 21,550 150.00 0.69 21,700 0.00 0.00 12:29 290 863,112 18.74 میلیارد 2,976.25 21,700 21,250 21,250 22,100 2 5,425 21,450 1 4,523 21,550 82.46 هزار میلیارد 166.726 میلیون 93.368 میلیون 2.4 میلیون 84.266 میلیون 9.102 میلیون 146.675 میلیون 5.749 میلیون 14.34 9.06 0.57 711,707 151,405 813,512 49,600
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 197,000 3,350.00 1.73 193,650 0.00 0.00 12:29 132 44,216 8.62 میلیارد 194.94 193,650 190,600 190,600 197,000 1 200 194,500 1 4,417 197,000 1549.2 هزار میلیارد 1.742 میلیارد 354.886 میلیون 8 میلیون 192.975 میلیون 161.911 میلیون 331.593 میلیون 109.041 میلیون 14.21 9.57 4.67 21,054 23,162 35,133 9,083
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 21,200 450.00 2.08 21,650 0.00 0.00 12:29 1,301 7.157 میلیون 154.94 میلیارد 5,500.97 21,650 22,900 20,850 22,900 1 13,750 21,200 2 2,586 21,300 32.475 هزار میلیارد 37.357 میلیون 9.052 میلیون 1.5 میلیون 4.882 میلیون 4.17 میلیون 10.547 میلیون 2.32 میلیون 14 7.79 3.08 6.783 میلیون 373,471 5.7 میلیون 1.457 میلیون
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,940 160.00 0.99 16,100 0.00 0.00 12:29 351 2.68 میلیون 43.14 میلیارد 7,635.15 16,100 16,550 15,520 16,600 1 1,000 15,540 1 2,769 15,950 27.531 هزار میلیارد 29.78 میلیون 6.785 میلیون 1.71 میلیون 2.249 میلیون 4.537 میلیون 9.967 میلیون 2.061 میلیون 13.36 6.07 2.76 2.339 میلیون 341,344 2.469 میلیون 211,406
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 71,950 500.00 0.69 72,450 0.00 0.00 12:29 1,041 1.123 میلیون 81.33 میلیارد 1,078.4 72,450 68,200 68,200 75,000 1 1,721 71,950 1 5,537 72,000 47.455 هزار میلیارد 50.207 میلیون 6.823 میلیون 655,000 2.753 میلیون 4.07 میلیون 7.986 میلیون 3.567 میلیون 13.3 11.66 5.94 990,051 132,560 933,109 189,502
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 10,370 10.00 0.10 10,380 0.00 0.00 12:29 770 4.291 میلیون 44.53 میلیارد 5,572.38 10,380 10,000 9,860 10,600 1 5,883 10,370 1 137,906 10,400 9.965 هزار میلیارد 10.862 میلیون 3.277 میلیون 960,000 1.128 میلیون 2.15 میلیون 4.535 میلیون 750,363 13.28 4.64 2.21 4.252 میلیون 38,575 3.811 میلیون 479,407
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 14,660 210.00 1.45 14,450 0.00 0.00 12:29 147 254,772 3.68 میلیارد 1,594.41 14,450 13,890 13,890 14,840 1 650 14,490 1 3,520 14,660 13.005 هزار میلیارد 15.643 میلیون 4.733 میلیون 900,000 2.638 میلیون 2.094 میلیون 7.596 میلیون 1.007 میلیون 12.92 6.21 1.71 254,772 - 254,772 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 168,900 200.00 0.12 169,100 0.00 0.00 12:29 916 386,322 65.33 میلیارد 421.75 169,100 170,000 167,750 170,000 1 600 168,450 1 400 168,900 405.84 هزار میلیارد 482.308 میلیون 116.632 میلیون 2.4 میلیون 76.468 میلیون 40.164 میلیون 214.214 میلیون 31.622 میلیون 12.86 10.12 1.9 276,414 109,908 353,581 32,741
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 12,070 60.00 0.49 12,130 0.00 0.00 12:29 346 3.388 میلیون 41.08 میلیارد 9,791.35 12,130 12,580 12,050 12,580 1 6,252 12,070 1 50,000 12,150 9.34 هزار میلیارد 13.305 میلیون 5.725 میلیون 770,000 3.964 میلیون 1.761 میلیون 3.637 میلیون 746,980 12.5 5.3 2.57 3.388 میلیون - 3.312 میلیون 76,103
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,580 10.00 0.22 4,590 0.00 0.00 12:29 1,332 18.897 میلیون 86.73 میلیارد 14,187 4,590 4,610 4,500 4,755 1 1,344 4,576 1 29,309 4,580 11.016 هزار میلیارد 19.972 میلیون 12.359 میلیون 2.4 میلیون 8.956 میلیون 3.403 میلیون 6.28 میلیون 881,397 12.5 3.24 1.75 18.21 میلیون 686,876 18.722 میلیون 175,301
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,820 130.00 0.72 17,950 0.00 0.00 12:29 1,395 4.842 میلیون 86.92 میلیارد 3,471.16 17,950 17,310 17,000 18,200 3 11,297 17,810 1 19,593 17,820 20.993 هزار میلیارد 29.48 میلیون 13.094 میلیون 1.17 میلیون 8.486 میلیون 4.607 میلیون 13.926 میلیون 1.715 میلیون 12.24 4.56 1.51 4.757 میلیون 85,000 4.841 میلیون 1,245
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 17,390 50.00 0.29 17,440 0.00 0.00 17:03 1,697 7.332 میلیون 127.89 میلیارد 4,320.59 17,440 17,030 17,030 17,600 2 5,033 17,390 1 694 17,400 417.822 هزار میلیارد 484.443 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 66.621 میلیون 60.109 میلیون 217.659 میلیون 34.183 میلیون 12.22 6.95 1.92 4.23 میلیون 3.102 میلیون 4.54 میلیون 2.792 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 41,000 50.00 0.12 40,950 0.00 0.00 12:29 1,983 3.385 میلیون 138.57 میلیارد 1,707.07 40,950 40,550 40,500 41,500 2 3,776 40,950 3 5,105 41,000 122.85 هزار میلیارد 135.344 میلیون 18.298 میلیون 3 میلیون 12.494 میلیون 5.804 میلیون 3.057 میلیون 10.088 میلیون 12.18 21.17 40.19 2.169 میلیون 1.216 میلیون 2.519 میلیون 866,103
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,550 90.00 1.39 6,460 0.00 0.00 12:29 914 8.288 میلیون 53.55 میلیارد 9,067.61 6,460 6,340 6,270 6,550 1 2,285 6,540 1 25,655 6,550 26.486 هزار میلیارد 37.438 میلیون 18.601 میلیون 4.1 میلیون 10.952 میلیون 7.649 میلیون 33.809 میلیون 2.184 میلیون 12.13 3.46 0.78 7.101 میلیون 1.187 میلیون 7.136 میلیون 1.152 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 6,900 100.00 1.47 6,800 0.00 0.00 12:29 1,007 12.66 میلیون 86.06 میلیارد 12,572.12 6,800 6,550 6,180 7,000 1 100,528 6,900 1 522 6,940 16.353 هزار میلیارد 19.887 میلیون 7.372 میلیون 2.405 میلیون 3.534 میلیون 3.838 میلیون 7.856 میلیون 1.303 میلیون 11.89 4.04 1.97 12.535 میلیون 125,000 7.516 میلیون 5.144 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 6,180 30.00 0.48 6,210 0.00 0.00 12:29 559 4.511 میلیون 28.02 میلیارد 8,069.68 6,210 6,200 5,980 6,380 2 2,065 6,170 1 745 6,180 18.63 هزار میلیارد 22.699 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 11.71 3.78 2.21 4.511 میلیون - 4.481 میلیون 30,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,289 8.00 0.24 3,297 0.00 0.00 12:29 918 12.928 میلیون 42.63 میلیارد 14,082.69 3,297 3,291 3,223 3,395 1 23,453 3,289 1 200,000 3,289 22.74 هزار میلیارد 24.491 میلیون 11.533 میلیون 6.897 میلیون 1.751 میلیون 9.782 میلیون 9.537 میلیون 1.988 میلیون 11.44 2.32 2.38 12.928 میلیون 32 12.851 میلیون 76,745
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 91,100 350.00 0.39 90,750 0.00 0.00 12:29 1,611 747,712 67.84 میلیارد 464.13 90,750 89,100 88,850 91,700 2 311 91,100 3 5,044 91,150 1247.95 هزار میلیارد 1.327 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 79.055 میلیون 130.627 میلیون 274.455 میلیون 110.261 میلیون 11.32 9.56 4.55 241,760 505,952 687,112 60,600
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,000 180.00 0.99 18,180 0.00 0.00 12:29 613 1.907 میلیون 34.66 میلیارد 3,110.61 18,180 18,000 17,920 18,700 1 1,000 17,990 1 3,000 18,370 181.8 هزار میلیارد 192.406 میلیون 39.221 میلیون 10 میلیون 10.606 میلیون 28.615 میلیون 34.777 میلیون 16.103 میلیون 11.29 6.35 5.23 1.907 میلیون - 1.797 میلیون 110,000
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 10,570 10.00 0.09 10,580 0.00 0.00 12:29 785 3.137 میلیون 33.19 میلیارد 3,995.78 10,580 10,690 10,400 10,860 2 5,500 10,560 1 2,150 10,570 19.044 هزار میلیارد 23.109 میلیون 8.997 میلیون 1.8 میلیون 4.065 میلیون 4.932 میلیون 8.104 میلیون 1.728 میلیون 11.02 3.86 2.35 3.125 میلیون 11,390 3.099 میلیون 37,778
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,960 11.00 0.28 3,949 0.00 0.00 12:29 1,793 24.477 میلیون 96.66 میلیارد 13,651.52 3,949 4,016 3,868 4,060 1 40,000 3,958 2 18,915 3,960 29.333 هزار میلیارد 40.405 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.97 3.03 3.65 22.822 میلیون 1.655 میلیون 24.477 میلیون -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 72,850 1,250.00 1.69 74,100 0.00 0.00 12:27 128 181,586 13.46 میلیارد 519.3 74,100 76,400 72,500 76,400 1 1,367 72,850 2 3,512 74,000 18.525 هزار میلیارد 21.1 میلیون 4.23 میلیون 250,000 2.575 میلیون 1.656 میلیون 6.423 میلیون 1.713 میلیون 10.82 11.19 2.88 53,518 128,068 102,809 78,777
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,331 3.00 0.07 4,334 0.00 0.00 12:29 776 9.797 میلیون 42.46 میلیارد 12,624.62 4,334 4,270 4,152 4,450 1 2,301 4,330 1 1,901 4,365 15.776 هزار میلیارد 17.583 میلیون 7.38 میلیون 3.64 میلیون 1.807 میلیون 5.573 میلیون 5.542 میلیون 1.464 میلیون 10.78 2.83 2.85 9.6 میلیون 196,762 9.512 میلیون 284,400
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 41,450 250.00 0.61 41,200 0.00 0.00 12:29 654 508,732 20.97 میلیارد 777.88 41,200 40,400 40,400 42,650 2 10,720 41,400 1 31 41,450 28.84 هزار میلیارد 35.074 میلیون 10.527 میلیون 700,000 6.234 میلیون 4.293 میلیون 20.406 میلیون 2.676 میلیون 10.78 6.72 1.41 503,732 5,000 508,732 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 12,860 140.00 1.10 12,720 0.00 0.00 12:29 369 2.33 میلیون 29.62 میلیارد 6,313.92 12,720 12,260 12,000 12,860 12 1,286,609 12,860 1 20,000 13,120 41.34 هزار میلیارد 67.071 میلیون 70.103 میلیون 3.25 میلیون 25.731 میلیون 44.372 میلیون 33.146 میلیون 3.857 میلیون 10.72 0.93 1.25 2.268 میلیون 61,863 1.933 میلیون 397,164