همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,300 30.00 0.17 17,290 20.00 0.12 1403/03/01 180 980,772 16.72 میلیارد 4,753.5 17,270 16,930 16,930 17,590 5 49,208 17,000 3 24,154 17,090 22.165 هزار میلیارد 23.13 میلیون 4.136 میلیون 1.3 میلیون 653,200 3.482 میلیون 294,693 101,457 221.54 6.45 76.27 658,475 322,297 980,772 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 18,580 80.00 0.43 18,480 180.00 0.96 1403/03/01 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 7,324.65 18,660 18,580 18,290 18,880 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 41.773 میلیون 8.955 میلیون 2 میلیون 4.813 میلیون 4.142 میلیون 2.159 میلیون 556,979 66.36 8.92 17.12 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 950 40.00 4.04 941 49.00 4.95 1403/03/01 90 2.086 میلیون 4.45 میلیارد 46,430.69 990 940 940 958 1 1,120 2,124 1 200,000 2,130 10.655 هزار میلیارد 38.224 میلیون 39.194 میلیون 12 میلیون 26.932 میلیون 12.262 میلیون 20.85 میلیون 185,272 60.95 0.92 0.54 2.081 میلیون - 2.081 میلیون -
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,420 300.00 1.98 15,110 10.00 0.07 1403/03/01 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 14,852.42 15,120 14,820 14,820 15,420 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 41.739 میلیون 6.615 میلیون 2.5 میلیون 3.489 میلیون 3.126 میلیون 8.293 میلیون 625,505 60.39 12.09 4.56 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 144,800 2,950.00 2.00 144,850 2,900.00 1.96 1403/03/01 14 2,077 265.9 میلیون 2,172.77 147,750 144,800 144,800 148,000 1 44 127,000 2 622 128,750 10.752 هزار میلیارد 13.362 میلیون 2.033 میلیون 84,000 1.195 میلیون 838,285 2.369 میلیون 207,955 58.51 14.51 5.14 2,077 - 2,077 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 12,850 100.00 0.77 12,800 150.00 1.16 1403/03/01 106 279,928 4.78 میلیارد 4,928.02 12,950 12,710 12,700 13,000 1 700 16,940 1 29,413 16,980 13.664 هزار میلیارد 10.77 میلیون 2.588 میلیون 800,000 529,861 2.058 میلیون 350,118 187,833 54.52 4.97 29.25 145,728 134,200 279,928 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,180 230.00 1.92 12,150 200.00 1.67 1403/03/01 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 11,434.24 11,950 11,810 11,810 12,180 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 19.127 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 49.45 4.95 7.24 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,690 160.00 1.88 8,650 120.00 1.41 1403/03/01 335 1.352 میلیون 15.56 میلیارد 5,796.61 8,530 8,690 8,550 8,700 1 800 11,560 1 5,000 11,570 9.656 هزار میلیارد 9.728 میلیون 3.485 میلیون 838,900 2.447 میلیون 1.038 میلیون 3.145 میلیون 147,593 49.17 6.99 2.31 1.185 میلیون 166,350 1.351 میلیون -
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 12,160 180.00 1.46 12,280 60.00 0.49 1403/03/01 63 458,691 7.58 میلیارد 4,788.63 12,340 12,210 12,160 12,580 4 23,982 16,480 2 14,485 16,490 26.432 هزار میلیارد 29.367 میلیون 12.427 میلیون 1.6 میلیون 9.719 میلیون 2.708 میلیون 6.104 میلیون 415,326 47.31 7.26 3.22 6,404 452,287 266,968 191,723
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,753 13.00 0.75 1,740 0.00 0.00 1403/03/01 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 12,150.87 1,740 1,740 1,716 1,756 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 152.368 میلیون 108.642 میلیون 76.176 میلیون 19.821 میلیون 88.821 میلیون 3.598 میلیون 3.105 میلیون 42.68 1.49 36.85 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,960 10.00 0.10 10,030 80.00 0.80 1403/03/01 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 8,744.19 9,950 9,950 9,830 10,140 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.783 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 42.01 7.18 4.75 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 13,800 180.00 1.29 13,930 50.00 0.36 1403/03/01 216 90,863 7.46 میلیارد 1,924.07 13,980 13,840 13,780 14,050 1 100 82,000 2 1,010 82,400 8.21 هزار میلیارد 6.869 میلیون 1.394 میلیون 100,000 731,785 662,461 1.324 میلیون 157,486 38.83 9.23 4.62 76,863 14,000 90,863 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 17,620 200.00 1.12 17,610 210.00 1.18 1403/03/01 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 16,034.12 17,820 17,000 17,000 17,620 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 46.998 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 36.97 9.25 30.84 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 18,800 350.00 1.83 18,800 350.00 1.83 1403/03/01 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 7,658.27 19,150 18,800 18,800 19,000 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 24.076 میلیون 6.883 میلیون 1,000,000 5.276 میلیون 1.607 میلیون 4.148 میلیون 592,061 31.75 11.7 4.53 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 30,800 350.00 1.12 30,850 300.00 0.96 1403/03/01 101 124,187 4.41 میلیارد 1,157.71 31,150 30,550 30,550 31,450 1 1,000 35,400 1 299 35,450 5.325 هزار میلیارد 10.445 میلیون 6.17 میلیون 150,000 5.818 میلیون 351,979 2.264 میلیون 158,336 29.23 13.15 2.04 109,563 - 109,563 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,294 42.00 1.87 2,267 15.00 0.67 1403/03/01 48 731,201 1.61 میلیارد 15,392.96 2,252 2,295 2,230 2,295 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 209.461 میلیون 83.611 میلیون 62 میلیون 14.499 میلیون 69.112 میلیون 7.248 میلیون 6.677 میلیون 29.2 2.82 26.9 709,993 16,208 595,359 130,842
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 5,930 50.00 0.84 5,910 70.00 1.17 1403/02/18 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 14,833.59 5,980 6,000 5,710 6,200 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 117.598 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 27.21 5.06 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 123,350 2,500.00 1.99 123,350 2,500.00 1.99 1403/03/01 234 105,282 13.16 میلیارد 543.38 125,850 123,350 123,350 123,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 450.932 میلیون 175.494 میلیون 2.4 میلیون 154.892 میلیون 20.603 میلیون 258.735 میلیون 12.117 میلیون 24.43 14.37 1.14 10,458 94,783 88,339 16,902
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,050 100.00 0.76 12,990 160.00 1.22 1403/03/01 358 690,610 8.96 میلیارد 2,029.58 13,150 12,890 12,890 13,110 1 11,148 12,780 2 5,079 13,010 38.91 هزار میلیارد 46.275 میلیون 12.459 میلیون 3 میلیون 7.305 میلیون 5.155 میلیون 5.402 میلیون 1.643 میلیون 23.72 7.56 7.21 659,650 20,250 679,900 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,280 44.00 1.97 2,245 9.00 0.40 1403/03/01 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 20,822.32 2,236 2,193 2,193 2,280 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 131.21 میلیون 120.857 میلیون 5.81 میلیون 114.373 میلیون 6.484 میلیون 48.109 میلیون 746,958 22.54 2.6 0.35 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 5,210 100.00 1.88 5,210 100.00 1.88 1403/03/01 308 1.545 میلیون 8.62 میلیارد 24,101.31 5,310 5,210 5,210 5,260 2 131,372 5,520 1 75,300 5,540 11.16 هزار میلیارد 12.29 میلیون 4.721 میلیون 2 میلیون 1.87 میلیون 2.85 میلیون 14.481 میلیون 469,465 22.2 3.66 0.72 1.543 میلیون - 1.543 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,661 32.00 1.96 1,658 29.00 1.78 1403/03/01 43 937,510 1.66 میلیارد 27,906.01 1,629 1,606 1,606 1,661 1 5,791 1,754 1 3,000 1,788 8.835 هزار میلیارد 62.588 میلیون 61.616 میلیون 5 میلیون 54.298 میلیون 7.318 میلیون 26.715 میلیون 375,978 22.05 1.13 0.31 741,258 65,000 806,258 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 6,530 60.00 0.91 6,550 40.00 0.61 1403/03/01 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 5,096.62 6,590 6,490 6,480 6,700 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 13.423 میلیون 6.243 میلیون 1.5 میلیون 3.598 میلیون 2.645 میلیون 9.877 میلیون 453,422 21.67 3.71 0.99 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 31,600 250.00 0.78 31,300 550.00 1.73 1403/03/01 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,728.23 31,850 31,250 31,250 32,450 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 8.107 میلیون 2.076 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 550,006 362,584 21.58 4.33 14.23 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 13,140 250.00 1.94 12,890 0.00 0.00 1403/03/01 22 68,272 896.54 میلیون 4,877.8 12,890 12,640 12,640 13,140 2 3,027 13,100 4 18,334 13,470 29.3 هزار میلیارد 30.111 میلیون 6.452 میلیون 2.232 میلیون 1.347 میلیون 5.105 میلیون 1.848 میلیون 1.363 میلیون 21.1 5.63 15.57 68,272 - 68,272 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,880 30.00 0.62 4,770 80.00 1.65 1403/03/01 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 19,779.83 4,850 4,760 4,760 4,890 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 32.536 میلیون 13.196 میلیون 6 میلیون 3.916 میلیون 9.28 میلیون 4.593 میلیون 1.448 میلیون 19.77 3.08 6.23 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 9,570 40.00 0.42 9,520 90.00 0.94 1403/03/01 142 407,157 4.71 میلیارد 5,027.62 9,610 9,450 9,420 9,660 17 67,455 11,530 2 4,890 11,610 12.749 هزار میلیارد 12.52 میلیون 3.977 میلیون 1.1 میلیون 2.048 میلیون 1.929 میلیون 2.99 میلیون 587,234 17.83 5.43 3.5 177,627 229,530 407,157 -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,971 11.00 0.56 1,981 21.00 1.07 1403/03/01 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 18,420.86 1,960 1,931 1,931 1,999 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 16.379 میلیون 11.908 میلیون 4.767 میلیون 6.336 میلیون 5.572 میلیون 4.76 میلیون 565,435 17.77 1.8 2.11 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,575 72.00 1.97 3,586 61.00 1.67 1403/03/01 121 798,025 3.63 میلیارد 17,689.19 3,647 3,650 3,575 3,700 1 3,000 4,521 1 150 4,525 6.376 هزار میلیارد 7.465 میلیون 4.157 میلیون 1.4 میلیون 2.335 میلیون 1.822 میلیون 1.086 میلیون 285,637 17.58 2.76 4.62 796,975 - 796,975 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,095 21.00 1.01 2,081 7.00 0.34 1403/03/01 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 15,705.09 2,074 2,038 2,037 2,115 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 58.866 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 17.37 1.48 5.72 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 55,600 400.00 0.71 55,600 400.00 0.71 1403/03/01 436 230,256 16.68 میلیارد 248.64 56,000 55,000 54,900 57,050 1 4,424 71,900 6 1,616 72,500 14.49 هزار میلیارد 12.271 میلیون 1.865 میلیون 200,000 1.151 میلیون 714,075 4.817 میلیون 643,293 17.29 15.57 2.31 215,162 12,900 228,062 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 11,390 10.00 0.09 11,190 210.00 1.84 1403/03/01 105 445,068 5.35 میلیارد 20,136.41 11,400 11,180 11,180 11,530 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 142.041 میلیون 99.61 میلیون 5 میلیون 86.091 میلیون 13.519 میلیون 36.951 میلیون 3.267 میلیون 17.13 4.14 1.51 129,726 310,060 381,786 58,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,699 216.00 4.39 4,682 233.00 4.74 1403/02/30 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 13,599.26 4,915 5,010 4,615 5,010 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.662 میلیون 9.782 میلیون 3.758 میلیون 3.068 میلیون 6.714 میلیون 4.96 میلیون 1.056 میلیون 16.68 2.62 3.55 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 3,710 71.00 1.88 3,706 75.00 1.98 1403/03/01 165 803,555 3.96 میلیارد 25,570.42 3,781 3,706 3,706 3,799 1 56,199 4,934 1 1,009 4,959 7.4 هزار میلیارد 8.424 میلیون 3.792 میلیون 1.95 میلیون 1.197 میلیون 2.594 میلیون 10.238 میلیون 441,465 16.37 2.79 0.71 131,195 672,320 803,515 -
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,940 10.00 0.08 12,020 90.00 0.75 1403/03/01 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 6,275.12 11,930 12,150 11,930 12,150 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 20.186 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 15.68 7.6 2.51 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 9,410 180.00 1.88 9,400 190.00 1.98 1403/03/01 50 275,083 2.55 میلیارد 12,014.3 9,590 9,400 9,400 9,630 13 273,523 9,300 22 301,362 9,300 9.03 هزار میلیارد 10.517 میلیون 2.961 میلیون 696,000 1.117 میلیون 1.843 میلیون 1.784 میلیون 602,280 15.61 5.1 5.27 275,083 - 275,083 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,930 20.00 0.29 6,820 90.00 1.30 1403/03/01 9 26,466 188.68 میلیون 36,183.55 6,910 6,790 6,780 6,930 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 59.208 میلیون 26.934 میلیون 6.2 میلیون 16.924 میلیون 10.01 میلیون 25.866 میلیون 2.757 میلیون 15.34 4.22 1.63 26,466 - 26,466 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,320 700.00 6.99 9,340 680.00 6.79 1403/02/30 500 2.802 میلیون 31.08 میلیارد 8,468.65 10,020 9,910 9,320 9,910 3 1,672 11,120 3 50,941 11,200 13.308 هزار میلیارد 17.35 میلیون 8.215 میلیون 1.2 میلیون 6.142 میلیون 2.073 میلیون 6.921 میلیون 734,800 15.25 5.41 1.62 2.687 میلیون 110,250 2.797 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,810 130.00 1.87 6,810 130.00 1.87 1403/03/01 198 985,166 6.75 میلیارد 33,566.04 6,940 6,810 6,810 6,810 6 293,796 6,850 2 152 6,860 9.761 هزار میلیارد 15.114 میلیون 8.612 میلیون 1.425 میلیون 5.41 میلیون 3.203 میلیون 8.259 میلیون 640,322 15.16 3.03 1.17 606,527 376,639 982,938 228
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 6,030 110.00 1.86 6,000 80.00 1.35 1403/03/01 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 6,364.19 5,920 5,820 5,820 6,030 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 14.382 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 14.67 3.95 1.18 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 12,030 240.00 1.96 12,030 240.00 1.96 1403/03/01 134 571,587 7.43 میلیارد 21,064.67 12,270 12,030 12,030 12,030 2 1,493 12,870 1 1,686 13,230 15.077 هزار میلیارد 28.88 میلیون 10.925 میلیون 1.704 میلیون 8.377 میلیون 2.548 میلیون 27.58 میلیون 1.408 میلیون 14.57 8.06 0.74 565,995 5,592 571,587 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 5,690 110.00 1.90 5,690 110.00 1.90 1403/03/01 72 626,218 4.37 میلیارد 25,439.88 5,800 5,690 5,690 5,890 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 54.345 میلیون 26.466 میلیون 6.5 میلیون 17.36 میلیون 9.106 میلیون 37.463 میلیون 2.542 میلیون 14.55 4.06 0.99 606,218 20,000 626,218 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,157 15.00 0.36 4,141 1.00 0.02 1403/03/01 170 1.297 میلیون 6.02 میلیارد 8,244.47 4,142 4,224 4,110 4,224 1 24,735 4,633 1 1,105 4,670 10.499 هزار میلیارد 13.818 میلیون 8.597 میلیون 2.25 میلیون 4.501 میلیون 4.096 میلیون 9.567 میلیون 652,623 14.28 2.27 0.97 1.279 میلیون 17,750 1.297 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 3,248 66.00 1.99 3,272 42.00 1.27 1403/03/01 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 21,291.33 3,314 3,248 3,248 3,314 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 22.308 میلیون 11.389 میلیون 1.8 میلیون 5.405 میلیون 5.984 میلیون 9.715 میلیون 1.206 میلیون 14.02 2.82 1.74 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 145,450 2,950.00 1.99 147,750 650.00 0.44 1403/03/01 18 4,177 659.13 میلیون 1,512.96 148,400 145,450 145,450 146,400 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 434.807 میلیون 8 میلیون 305.952 میلیون 128.855 میلیون 316.991 میلیون 86.392 میلیون 13.68 9.17 3.73 389 3,788 4,177 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 13,810 730.00 5.02 13,620 920.00 6.33 1403/03/01 149 130,560 6.33 میلیارد 7,159.84 14,540 13,620 13,620 13,840 1 583 48,600 2 2,040 48,900 14.051 هزار میلیارد 17.927 میلیون 9.923 میلیون 700,000 8.393 میلیون 1.53 میلیون 26.462 میلیون 704,324 13.54 6.23 0.36 111,550 18,593 130,143 -
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 1,650 33.00 1.96 1,651 32.00 1.90 1403/03/01 168 125,161 4.99 میلیارد 22,974.59 1,683 1,650 1,650 1,670 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 47.916 میلیون 37.834 میلیون 1.1 میلیون 15.226 میلیون 22.608 میلیون 21.149 میلیون 2.509 میلیون 13.03 1.45 1.55 125,127 - 125,032 95
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 37,150 50.00 0.13 37,300 200.00 0.54 1403/03/01 664 46,192 8.78 میلیارد 1,455.1 37,100 36,650 36,600 37,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 62.432 میلیون 12.893 میلیون 266,930 9.192 میلیون 3.701 میلیون 11.436 میلیون 4.264 میلیون 12.49 14.38 4.66 31,364 14,600 37,090 8,874
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 15,840 120.00 0.76 15,610 110.00 0.70 1403/03/01 261 827,220 13.37 میلیارد 4,483.12 15,720 16,020 15,410 16,030 1 2,037 16,040 5 7,511 16,070 8.08 هزار میلیارد 10.716 میلیون 4.902 میلیون 500,000 2.911 میلیون 1.991 میلیون 3.709 میلیون 638,411 12.23 3.92 2.1 826,770 - 596,859 229,911
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 116,500 5,850.00 4.78 115,650 6,700.00 5.48 1403/03/01 194 48,975 4.02 میلیارد 337.17 122,350 112,000 112,000 116,500 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 81.237 میلیون 7.873 میلیون 700,000 282,345 7.591 میلیون 6.259 میلیون 6.698 میلیون 12.09 10.66 12.93 17,079 31,675 48,754 -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 11,210 200.00 1.75 11,240 170.00 1.49 1403/03/01 133 159,744 2.98 میلیارد 1,676.68 11,410 11,350 11,190 11,600 1 43 18,690 2 54 18,710 7.642 هزار میلیارد 11.076 میلیون 4.886 میلیون 647,330 3.8 میلیون 1.086 میلیون 12.061 میلیون 612,254 11.88 6.7 0.6 157,744 - 157,744 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 40,200 200.00 0.50 40,200 200.00 0.50 1403/03/01 425 499,119 24.13 میلیارد 687.79 40,000 40,500 39,300 40,800 2 504 48,650 1 97 48,700 12.088 هزار میلیارد 13.077 میلیون 4.604 میلیون 250,000 3.027 میلیون 1.577 میلیون 7.919 میلیون 877,365 11.45 6.37 1.27 498,968 - 498,968 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 7,360 100.00 1.34 7,410 50.00 0.67 1403/03/01 105 370,136 6.41 میلیارد 5,758.14 7,460 7,350 7,320 7,550 1 50,000 17,350 1 6,488 17,510 11.008 هزار میلیارد 12.479 میلیون 5.898 میلیون 1.115 میلیون 4.217 میلیون 1.682 میلیون 15.09 میلیون 728,094 11.35 4.91 0.56 370,136 - 370,136 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 6,440 30.00 0.47 6,380 30.00 0.47 1403/03/01 99 937,042 7.22 میلیارد 20,798.23 6,410 6,290 6,290 6,530 4 32,302 7,700 1 5,879 7,740 18.962 هزار میلیارد 20.915 میلیون 9.655 میلیون 2.463 میلیون 5.204 میلیون 4.451 میلیون 9.565 میلیون 1.542 میلیون 10.19 3.53 1.64 105,344 831,698 937,042 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 10,740 150.00 1.38 10,720 170.00 1.56 1403/03/01 1,654 6.354 میلیون 86.83 میلیارد 5,794.66 10,890 11,080 10,680 11,080 2 8,001 13,530 1 9,600 13,600 10.594 هزار میلیارد 12.019 میلیون 5.476 میلیون 775,000 3.711 میلیون 1.766 میلیون 5.121 میلیون 815,531 10.19 4.71 1.62 6.338 میلیون - 6.33 میلیون 8,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 19,100 350.00 1.87 19,100 350.00 1.87 1403/03/01 32 46,573 1.09 میلیارد 18,982.87 18,750 18,450 18,400 19,100 1 900 23,350 2 9,929 23,450 16.38 هزار میلیارد 24.605 میلیون 13.383 میلیون 700,000 11.235 میلیون 2.148 میلیون 11.398 میلیون 1.315 میلیون 10.17 6.22 1.17 44,201 2,372 46,573 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 6,100 40.00 0.65 6,080 60.00 0.98 1403/03/01 32 182,392 1.2 میلیارد 11,124.32 6,140 6,020 6,020 6,250 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 59.244 میلیون 32.065 میلیون 7.728 میلیون 12.258 میلیون 19.807 میلیون 8.291 میلیون 4.698 میلیون 10 2.37 5.67 159,058 23,334 181,392 1,000
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,050 1,200.00 1.74 70,800 1,950.00 2.83 1403/02/18 48 30,426 2.32 میلیارد 802.75 68,850 70,850 68,100 72,250 2 14,165 75,450 1 1,895 76,900 18.264 هزار میلیارد 19.854 میلیون 8.42 میلیون 240,000 2.862 میلیون 5.559 میلیون 7.291 میلیون 1.712 میلیون 9.92 3.06 2.33 13,066 17,360 30,426 -
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 16,480 260.00 1.60 16,480 260.00 1.60 1403/03/01 42 55,283 1.07 میلیارد 2,765.94 16,220 16,460 16,460 16,480 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 116.844 میلیون 105.051 میلیون 1,000,000 100.364 میلیون 4.687 میلیون 80.332 میلیون 1.688 میلیون 9.76 3.52 0.21 53,320 1,963 55,283 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 10,460 140.00 1.32 10,560 40.00 0.38 1403/03/01 140 220,963 4.19 میلیارد 8,455.09 10,600 10,520 10,390 10,810 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 38.74 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 9.56 3.69 3.02 191,684 29,205 113,072 107,817
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 75,400 1,400.00 1.82 75,750 1,050.00 1.37 1403/03/01 313 159,506 14.08 میلیارد 340.38 76,800 76,000 75,300 76,800 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.132 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.4 7.58 3.07 110,504 49,002 85,460 74,046
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 13,560 270.00 1.95 13,620 210.00 1.52 1403/03/01 88 39,767 1.59 میلیارد 12,114.86 13,830 13,560 13,560 14,010 4 1,760 39,750 1 10,753 40,150 14.797 هزار میلیارد 22.331 میلیون 8.538 میلیون 1.18 میلیون 6.26 میلیون 2.278 میلیون 18.684 میلیون 1.714 میلیون 9.39 7.05 0.86 34,239 5,000 39,239 -
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 10,550 20.00 0.19 10,660 130.00 1.23 1403/03/01 69 194,176 2.36 میلیارد 10,478.5 10,530 10,700 10,420 10,740 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 45.709 میلیون 29.464 میلیون 1.024 میلیون 23.882 میلیون 5.582 میلیون 37.927 میلیون 2.334 میلیون 9.35 3.91 0.58 144,942 - 144,942 -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,399 3.00 0.21 1,392 4.00 0.29 1403/03/01 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 37,000 1,396 1,380 1,370 1,420 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 23.761 میلیون 21.782 میلیون 7.428 میلیون 10.537 میلیون 11.245 میلیون 8.87 میلیون 1.453 میلیون 9.1 1.18 1.49 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,524 11.00 0.24 4,446 89.00 1.96 1403/03/01 12 274,440 1.14 میلیارد 36,670.4 4,535 4,457 4,445 4,524 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 70.599 میلیون 25.843 میلیون 14 میلیون 8.355 میلیون 17.488 میلیون 14.592 میلیون 6.877 میلیون 9.06 3.56 4.27 272,084 2,356 122,356 152,084
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 2,308 12.00 0.52 2,292 4.00 0.17 1403/03/01 148 2.194 میلیون 5.62 میلیارد 20,416.32 2,296 2,257 2,251 2,341 3 8,000 2,539 1 2,000 2,540 17.948 هزار میلیارد 28.821 میلیون 22.143 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 9.366 میلیون 13.134 میلیون 1.788 میلیون 8.98 1.71 1.22 2.194 میلیون - 2.194 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 17,890 300.00 1.71 17,770 180.00 1.02 1403/03/01 62 98,482 2.3 میلیارد 1,482.23 17,590 17,250 17,250 17,940 2 11,887 23,150 4 2,819 23,250 14.04 هزار میلیارد 12.41 میلیون 3.996 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.248 میلیون 5.324 میلیون 1.203 میلیون 8.86 4.74 2 96,309 2,173 98,482 -
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 5,810 110.00 1.93 5,800 100.00 1.75 1403/03/01 32 795,030 3.17 میلیارد 28,109.08 5,700 5,690 5,690 5,810 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 21.362 میلیون 12.477 میلیون 2.2 میلیون 8.602 میلیون 3.875 میلیون 2.932 میلیون 1.447 میلیون 8.82 3.29 4.35 267,630 527,400 795,030 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,060 120.00 0.93 13,110 170.00 1.31 1403/03/01 204 76,930 1.1 میلیارد 357.47 12,940 12,720 12,720 13,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 62.991 میلیون 15.357 میلیون 4.3 میلیون 6.618 میلیون 8.739 میلیون 10.654 میلیون 6.399 میلیون 8.81 6.45 5.29 76,880 - 76,880 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 3,635 72.00 1.94 3,633 74.00 2.00 1403/03/01 35 366,517 1.51 میلیارد 38,007.2 3,707 3,633 3,633 3,636 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 53.935 میلیون 31.821 میلیون 11.5 میلیون 12.155 میلیون 19.666 میلیون 6.667 میلیون 4.882 میلیون 8.56 2.12 6.27 366,517 - 366,517 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 15,650 230.00 1.45 15,880 0.00 0.00 1403/03/01 141 252,161 4.54 میلیارد 240.73 15,880 15,570 15,570 15,880 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.519 میلیارد 497.219 میلیون 25 میلیون 328.309 میلیون 168.911 میلیون 458.238 میلیون 139.518 میلیون 8.54 7.05 2.6 16,192 235,969 35,632 216,529
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 12,820 250.00 1.99 12,570 0.00 0.00 1403/03/01 181 493,575 7.94 میلیارد 7,766.5 12,570 12,320 12,320 12,820 3 2,820 15,910 3 4,581 16,110 12.872 هزار میلیارد 13.912 میلیون 6.745 میلیون 800,000 3.728 میلیون 3.017 میلیون 3.9 میلیون 1.182 میلیون 8.51 3.33 2.58 448,580 - 448,580 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,123 14.00 0.66 2,106 31.00 1.45 1403/03/01 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 28,525.66 2,137 2,095 2,095 2,162 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 9.952 میلیون 6.157 میلیون 3.829 میلیون 1.895 میلیون 4.262 میلیون 2.392 میلیون 978,729 8.24 1.89 3.37 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 4,394 0.00 0.00 4,331 63.00 1.43 1403/03/01 128 1.383 میلیون 10.01 میلیارد 4,716.1 4,394 4,361 4,307 4,396 6 158,258 7,230 1 12,000 7,250 8.109 هزار میلیارد 8.465 میلیون 4.034 میلیون 1.6 میلیون 1.551 میلیون 2.483 میلیون 10.737 میلیون 848,172 8.17 2.79 0.65 277,113 1.106 میلیون 1.383 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 18,750 300.00 1.57 18,750 300.00 1.57 1403/03/01 309 777,612 18.37 میلیارد 1,577.68 19,050 18,700 18,700 18,950 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 86.68 میلیون 33.726 میلیون 3.5 میلیون 21.055 میلیون 12.671 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 8.15 5.18 1.87 777,553 - 777,553 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 5,370 130.00 2.36 5,370 130.00 2.36 1403/02/19 60 883,584 5.02 میلیارد 11,364.38 5,500 5,500 5,270 5,560 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 47.191 میلیون 23.84 میلیون 7 میلیون 9.601 میلیون 14.24 میلیون 33.11 میلیون 4.654 میلیون 8.08 2.64 1.14 571,234 312,350 883,584 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 78,150 1,450.00 1.82 78,800 800.00 1.01 1403/03/01 85 6,833 536.32 میلیون 174.24 79,600 77,400 77,400 79,350 2 100 77,900 2 1,482 79,000 15.7 هزار میلیارد 17.021 میلیون 3.631 میلیون 200,000 1.261 میلیون 2.371 میلیون 7.689 میلیون 1.953 میلیون 8.07 6.65 2.05 3,024 - 3,019 5
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,390 80.00 0.96 8,320 10.00 0.12 1403/03/01 46 907,072 8.02 میلیارد 5,827.5 8,310 8,210 8,210 8,400 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 62.1 میلیون 19.885 میلیون 6.5 میلیون 8.02 میلیون 11.865 میلیون 7.036 میلیون 6.792 میلیون 7.96 4.56 7.69 2,098 904,974 807,072 100,000
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 12,230 130.00 1.07 11,990 110.00 0.91 1403/03/01 323 657,085 8.53 میلیارد 3,506.05 12,100 11,900 11,860 12,270 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 35.431 میلیون 16.684 میلیون 2 میلیون 11.451 میلیون 5.233 میلیون 18.255 میلیون 3.033 میلیون 7.91 4.58 1.31 368,042 287,908 655,950 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,826 30.00 1.62 1,823 33.00 1.78 1403/03/01 90 1.202 میلیون 3.04 میلیارد 25,181.16 1,856 1,876 1,819 1,876 1 20,000 2,471 1 1,825 2,480 18.286 هزار میلیارد 15.717 میلیون 12.28 میلیون 6.104 میلیون 2.53 میلیون 9.749 میلیون 11.56 میلیون 1.701 میلیون 7.75 1.35 1.14 1.165 میلیون - 1.165 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 15,550 310.00 1.95 15,550 310.00 1.95 1403/03/01 255 709,544 11.79 میلیارد 22,686.3 15,860 15,550 15,550 15,550 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 490.709 میلیون 196.265 میلیون 23.958 میلیون 118.167 میلیون 78.098 میلیون 283.686 میلیون 48.779 میلیون 7.64 4.77 1.31 152,213 554,532 590,134 116,611
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 92,800 1,000.00 1.07 93,600 200.00 0.21 1403/03/01 96 28,474 3.06 میلیارد 649.9 93,800 95,600 92,800 95,600 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 29.763 میلیون 9.936 میلیون 250,000 6.363 میلیون 3.573 میلیون 8.522 میلیون 3.11 میلیون 7.52 6.55 2.75 27,474 - 27,474 -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,360 120.00 1.85 6,360 120.00 1.85 1403/03/01 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 5,942.34 6,480 6,360 6,360 6,470 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 64.962 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.42 4.35 3.41 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 5,760 60.00 1.03 5,780 40.00 0.69 1403/03/01 145 682,588 9.8 میلیارد 7,784.68 5,820 5,760 5,720 5,890 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 156.254 میلیون 129.531 میلیون 6.8 میلیون 116.95 میلیون 12.581 میلیون 206.723 میلیون 5.307 میلیون 7.41 3.12 0.19 185,137 497,451 520,398 162,190
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 12,140 450.00 3.57 12,150 440.00 3.49 1403/03/01 443 970,540 15.49 میلیارد 4,141.82 12,590 12,140 12,140 12,370 1 4,331 15,900 3 16,709 16,100 15.96 هزار میلیارد 12.999 میلیون 3.627 میلیون 350,000 848,669 2.778 میلیون 4.008 میلیون 1.655 میلیون 7.34 4.37 3.03 545,969 423,698 969,667 -
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 9,200 30.00 0.33 9,210 20.00 0.22 1403/03/01 42 236,522 1.89 میلیارد 12,450.12 9,230 9,060 9,050 9,350 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 365.97 میلیون 118.955 میلیون 35 میلیون 43.62 میلیون 75.335 میلیون 96.761 میلیون 44.024 میلیون 7.32 4.28 3.33 215,101 21,421 236,522 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 41,800 650.00 1.53 42,000 450.00 1.06 1403/03/01 146 249,854 11.01 میلیارد 1,782.2 42,450 41,800 41,650 43,250 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.621 میلیون 8.521 میلیون 655,000 4.111 میلیون 4.41 میلیون 10.637 میلیون 3.784 میلیون 7.27 6.24 2.59 77,020 172,834 249,854 -
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 5,960 180.00 2.93 5,960 180.00 2.93 1403/03/01 45 422,551 3.34 میلیارد 26,855.92 6,140 5,960 5,960 6,090 2 37,100 7,850 1 10,000 7,900 16.59 هزار میلیارد 18.066 میلیون 9.134 میلیون 2.1 میلیون 5.55 میلیون 3.584 میلیون 6.253 میلیون 1.792 میلیون 6.99 3.49 2 87,773 334,778 422,551 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,650 450.00 1.86 24,600 400.00 1.65 1403/03/01 83 92,168 2.75 میلیارد 3,073.67 24,200 24,650 23,950 24,650 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 21.003 میلیون 8.758 میلیون 690,000 4.029 میلیون 4.729 میلیون 8.772 میلیون 2.443 میلیون 6.95 3.59 1.94 71,710 20,226 91,936 -
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 159,900 700.00 0.44 159,400 1,200.00 0.75 1403/02/26 48 6,539 915.13 میلیون 292.32 160,600 163,200 157,050 163,250 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 112.374 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 6.9 3.11 3.24 6,539 - 6,539 -