همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 27,706 1,319.00 5.00 27,541 1,154.00 4.37 12:29 1,879 5.93 میلیون 163.4 میلیارد 3,157.54 26,387 27,450 26,500 27,706 45 2,669,174 26,391 1 8,000 28,200 7.987 هزار میلیارد 14.209 میلیون 6.901 میلیون 290,000 6.222 میلیون 679,192 4.559 میلیون 19,643 406.6 11.76 1.75 6.808 میلیون 205,000 2.038 میلیون 4.975 میلیون
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 150,638 7,928.00 5.00 156,112 2,454.00 1.55 12:30 119 33,533 5.05 میلیارد 461.43 158,566 150,638 150,638 150,638 1 218 158,850 0 0 0 15.611 هزار میلیارد 17.026 میلیون 1.797 میلیون 100,000 1.415 میلیون 382,016 3.018 میلیون 74,518 209.55 41.51 5.25 178,111 - 172,461 5,650
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 39,655 1,888.00 5.00 39,127 1,360.00 3.60 12:29 1,004 1.99 میلیون 77.77 میلیارد 1,979.73 37,767 36,800 35,972 39,655 57 218,268 38,152 1 150 39,632 5.869 هزار میلیارد 9.561 میلیون 3.963 میلیون 150,000 3.692 میلیون 270,691 1.645 میلیون 39,276 149.43 21.68 3.57 695,314 178 555,492 140,000
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 51,031 2,263.00 4.25 51,533 1,761.00 3.30 12:29 609 497,393 25.63 میلیارد 816.74 53,294 54,900 50,630 54,900 2 1,657 53,360 1 1,149 53,468 8.761 هزار میلیارد 10.277 میلیون 1.745 میلیون 170,000 1.516 میلیون 228,153 1.117 میلیون 63,723 137.48 38.4 7.84 1.135 میلیون 6,457 1.007 میلیون 134,951
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 13,362 703.00 5.00 13,485 580.00 4.12 12:29 3,791 2.96 میلیون 39.93 میلیارد 781.16 14,065 13,900 13,362 13,901 1 500 13,942 1 28 13,942 6.743 هزار میلیارد 8.217 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.474 میلیون 757,805 4.733 میلیون 75,193 89.67 8.9 1.42 1.63 میلیون 170,053 1.754 میلیون 45,667
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 51,453 2,450.00 5.00 50,859 1,856.00 3.79 12:30 4,380 6.48 میلیون 329.39 میلیارد 1,478.64 49,003 50,000 48,182 51,453 22 170,968 49,075 1 1,000 49,990 15.258 هزار میلیارد 16.539 میلیون 2.044 میلیون 300,000 1.281 میلیون 763,078 32,435 175,513 86.93 19.99 470.41 6.285 میلیون 22,260 5.799 میلیون 508,000
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,579 346.00 5.00 6,807 118.00 1.70 12:29 65 743,743 4.89 میلیارد 16,139.6 6,925 6,579 6,579 6,579 1 820 6,219 118 4,967,674 6,864 13.614 هزار میلیارد 17.277 میلیون 5.795 میلیون 1.65 میلیون 3.663 میلیون 2.132 میلیون 567,520 159,387 85.09 6.5 24.4 7.962 میلیون 1.56 میلیون 9.522 میلیون -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 11,100 87.00 0.78 11,025 162.00 1.45 1400/06/29 - - - 6,838.37 11,187 11,299 10,750 11,400 5 346,283 11,100 1 811 11,170 110.25 هزار میلیارد 512.211 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 81.41 7.54 1.88 2.146 میلیون 3.612 میلیون 5.754 میلیون 3,999
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 12,210 642.00 5.00 12,315 537.00 4.18 12:28 287 1.56 میلیون 19.21 میلیارد 5,435.76 12,852 12,490 12,210 13,290 3 11,442 12,761 1 4,450 12,980 16.256 هزار میلیارد 16.745 میلیون 2.637 میلیون 1.32 میلیون 489,423 2.148 میلیون 367,396 204,115 79.64 7.57 44.25 2.552 میلیون 555,000 3.003 میلیون 104,336
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 20,596 1,083.00 5.00 20,780 899.00 4.15 12:29 6,010 4.43 میلیون 92.15 میلیارد 737.85 21,679 21,679 20,596 22,100 1 1,960 21,425 1 9 21,425 6.234 هزار میلیارد 6.863 میلیون 980,546 300,000 508,205 472,341 831,056 83,268 74.87 13.2 7.5 4.741 میلیون 20,160 3.671 میلیون 1.09 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 15,147 797.00 5.00 15,343 601.00 3.77 12:28 254 1.07 میلیون 16.41 میلیارد 4,211.83 15,944 16,000 15,147 16,122 1 360 15,330 9 161,618 15,556 37.682 هزار میلیارد 39.058 میلیون 4.416 میلیون 2.456 میلیون 1.376 میلیون 3.04 میلیون 3.806 میلیون 582,076 64.74 12.4 9.9 1.422 میلیون 151,000 1.573 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 22,850 827.00 3.76 22,554 531.00 2.41 12:29 2,330 4.35 میلیون 98.1 میلیارد 1,866.81 22,023 22,800 21,060 23,124 1 319 22,940 1 1,385 22,940 18.043 هزار میلیارد 19.951 میلیون 3.199 میلیون 800,000 1.908 میلیون 1.291 میلیون 3.922 میلیون 308,905 58.41 13.97 4.6 7.165 میلیون 26,804 7.167 میلیون 25,104
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 19,360 857.00 4.24 19,765 452.00 2.24 12:29 495 1.53 میلیون 30.32 میلیارد 3,099.14 20,217 20,450 19,207 21,000 2 4,000 20,200 1 123 20,430 6.522 هزار میلیارد 7.939 میلیون 1.872 میلیون 330,000 1.416 میلیون 455,718 2.926 میلیون 112,324 58.07 14.31 2.23 998,612 164,871 1.136 میلیون 27,732
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 22,321 1,174.00 5.00 22,373 1,122.00 4.78 12:29 955 1.52 میلیون 33.93 میلیارد 1,587.94 23,495 22,930 22,321 23,000 1 3,023 22,858 1 15 22,858 7.524 هزار میلیارد 8.246 میلیون 1.161 میلیون 200,000 722,146 439,250 3.026 میلیون 135,785 55.38 17.16 2.5 3.886 میلیون 70,000 3.851 میلیون 105,415
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 37,319 1,654.00 4.64 12:30 16,640 65.11 میلیون 2.43 هزار میلیارد 4,324.78 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 261.233 هزار میلیارد 263.066 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 55.12 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 64,629 3,401.00 5.00 67,170 860.00 1.26 12:29 313 423,556 27.37 میلیارد 1,353.21 68,030 64,629 64,629 64,629 0 0 0 436 2,246,060 65,347 1371.074 هزار میلیارد 1.485 میلیارد 151.93 میلیون 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 55.01 37.03 35.08 368,497 - 368,497 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 26,972 1,419.00 5.00 27,705 686.00 2.42 12:28 553 1.16 میلیون 31.42 میلیارد 2,097.97 28,391 28,390 26,972 28,390 3 30,200 27,779 1 14 27,779 152.932 هزار میلیارد 172.811 میلیون 29.653 میلیون 5.52 میلیون 19.879 میلیون 9.774 میلیون 9.22 میلیون 2.923 میلیون 52.32 15.65 16.59 2.296 میلیون 1.27 میلیون 2.566 میلیون 1,000,000
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,320 332.00 4.99 6,506 146.00 2.19 12:29 158 983,396 6.22 میلیارد 5,015.78 6,652 6,351 6,320 6,351 1 1,000 6,510 2 993 6,520 7.807 هزار میلیارد 9.507 میلیون 2.97 میلیون 1.2 میلیون 1.699 میلیون 1.271 میلیون 659,690 153,011 50.83 6.28 12.1 5.216 میلیون - 5.216 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 28,852 1,388.00 4.59 29,368 872.00 2.88 12:29 512 604,272 17.75 میلیارد 1,180.22 30,240 31,300 28,728 31,300 1 12,222 30,890 1 1,211 30,990 5.874 هزار میلیارد 6.826 میلیون 1.309 میلیون 200,000 776,028 533,218 1.576 میلیون 119,779 49.04 11.02 3.73 985,350 2,848 888,198 100,000
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 15,741 828.00 5.00 16,038 531.00 3.20 12:29 4,990 35.02 میلیون 561.7 میلیارد 7,018.9 16,569 15,741 15,741 17,051 1 500 10,242 690 15,945,119 16,085 21.026 هزار میلیارد 26.392 میلیون 6.522 میلیون 961,000 5.367 میلیون 1.155 میلیون 4.821 میلیون 439,385 47.85 18.2 4.37 274,964 70,000 344,964 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 85,497 3,375.00 3.80 87,009 1,863.00 2.10 12:29 3,476 2.33 میلیون 203.03 میلیارد 671.31 88,872 93,280 84,429 93,280 78 130,101 91,913 1 109 92,446 6.091 هزار میلیارد 6.5 میلیون 425,983 70,000 233,451 192,532 372,619 145,824 41.77 31.63 16.36 2.319 میلیون - 2.199 میلیون 119,500
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 9,025 474.00 4.99 9,187 312.00 3.28 12:29 691 3.07 میلیون 28.16 میلیارد 4,435.87 9,499 9,498 9,025 9,800 1 3,949 9,462 1 68,373 9,500 9.187 هزار میلیارد 10.7 میلیون 2.814 میلیون 1,000,000 1.513 میلیون 1.301 میلیون 875,130 226,333 40.6 7.06 10.5 6.067 میلیون 225,506 6.292 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,067 950.00 5.00 18,592 425.00 2.23 12:29 826 2.35 میلیون 43.01 میلیارد 2,846.48 19,017 19,001 18,067 19,369 1 12,641 18,959 1 2,100 19,060 185.92 هزار میلیارد 197.854 میلیون 23.638 میلیون 4.319 میلیون 11.934 میلیون 11.705 میلیون 10.678 میلیون 4.66 میلیون 39.89 15.88 17.41 8.641 میلیون 2.102 میلیون 9.991 میلیون 752,480
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 11,250 592.00 5.00 11,545 297.00 2.51 12:29 524 1.89 میلیون 21.82 میلیارد 3,606.32 11,842 11,842 11,250 12,190 1 3,794 11,648 1 10,000 11,665 5.773 هزار میلیارد 6.681 میلیون 1.219 میلیون 500,000 545,676 672,841 547,188 146,994 39.28 8.58 10.55 13.667 میلیون - 13.667 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 15,540 811.00 4.96 15,956 395.00 2.42 12:29 1,299 6.48 میلیون 103.35 میلیارد 4,986.35 16,351 16,500 15,534 16,620 1 875 11,386 5 69,053 16,198 19.147 هزار میلیارد 24.635 میلیون 7.154 میلیون 1.2 میلیون 5.488 میلیون 1.666 میلیون 7.475 میلیون 497,137 38.51 11.49 2.56 6.354 میلیون 1.723 میلیون 8.077 میلیون -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 72,289 3,804.00 5.00 72,422 3,671.00 4.82 12:28 487 363,621 26.33 میلیارد 746.66 76,093 75,100 72,289 75,100 1 110 73,730 1 6,023 74,297 7.242 هزار میلیارد 7.533 میلیون 550,253 100,000 291,238 259,015 1.209 میلیون 189,872 38.14 27.96 5.99 905,315 - 840,315 65,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 13,000 15,078.00 53.70 12,608 15,470.00 55.10 12:29 2,324 24.91 میلیون 314.08 میلیارد 10,718.77 28,078 12,510 12,000 13,100 2 94,000 28,000 19 149,604 28,000 126.08 هزار میلیارد 127.261 میلیون 15.055 میلیون 4.5 میلیون 1.181 میلیون 13.874 میلیون 1.542 میلیون 3.425 میلیون 36.81 9.09 81.77 15.216 میلیون 6.147 میلیون 20.023 میلیون 1.34 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 43,320 95.00 0.22 44,161 936.00 2.17 12:29 490 586,077 25.88 میلیارد 1,196.08 43,225 44,690 42,100 45,290 10 109,324 43,761 1 300 44,700 8.832 هزار میلیارد 11.488 میلیون 3.033 میلیون 200,000 2.655 میلیون 378,071 7.481 میلیون 242,779 36.39 23.36 1.18 984,885 24,502 859,387 150,000
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 13,793 725.00 4.99 13,864 654.00 4.50 12:29 752 3.05 میلیون 42.22 میلیارد 4,049.73 14,518 14,000 13,793 14,600 0 0 0 6 11,878 14,337 7.337 هزار میلیارد 9.378 میلیون 2.725 میلیون 529,248 2.041 میلیون 684,451 4.571 میلیون 209,757 34.98 10.72 1.61 3.255 میلیون 100,332 3.304 میلیون 51,466
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 11,276 593.00 5.00 11,290 579.00 4.88 12:29 1,086 8.17 میلیون 92.25 میلیارد 7,523.62 11,869 11,380 11,276 11,699 0 0 0 115 2,959,386 11,744 25.194 هزار میلیارد 25.842 میلیون 5.284 میلیون 2.232 میلیون 648,503 4.636 میلیون 1.118 میلیون 723,286 34.83 5.43 22.53 5.942 میلیون 100,000 6.042 میلیون -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 27,815 1,379.00 4.72 27,962 1,232.00 4.22 12:29 4,218 1.77 میلیون 49.46 میلیارد 419.37 29,194 29,000 27,735 29,821 3 4,357 29,400 99 2,918 29,700 8.389 هزار میلیارد 9.673 میلیون 1.699 میلیون 300,000 1.285 میلیون 414,247 1.602 میلیون 252,885 33.17 20.25 5.24 1.226 میلیون 6,113 1.162 میلیون 69,519
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 111,700 4,176.00 3.60 112,096 3,780.00 3.26 12:29 1,646 843,158 94.51 میلیارد 512.25 115,876 115,800 110,083 117,000 1 1,000 116,910 1 70 116,940 36.711 هزار میلیارد 39.29 میلیون 3.191 میلیون 327,500 2.579 میلیون 611,980 3.05 میلیون 1.113 میلیون 32.99 59.99 12.04 960,894 20,000 854,533 126,361
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 17,717 932.00 5.00 17,861 788.00 4.23 12:29 707 3.76 میلیون 67.15 میلیارد 5,317.82 18,649 18,790 17,717 18,790 1 7,314 18,660 2 3,595 18,660 57.155 هزار میلیارد 63.571 میلیون 13.261 میلیون 3.2 میلیون 6.415 میلیون 6.845 میلیون 10.296 میلیون 1.74 میلیون 32.86 8.35 5.55 6.436 میلیون 3.014 میلیون 8.947 میلیون 503,246
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,181 34.00 2.80 1,185 30.00 2.47 12:30 11,072 353.95 میلیون 419.37 میلیارد 31,967.61 1,215 1,233 1,155 1,256 77 6,139,622 1,224 1 30,000 1,233 50.505 هزار میلیارد 50.897 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 32.64 1.11 29.57 371.627 میلیون 1.73 میلیون 332.257 میلیون 41.1 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 7,681 404.00 5.00 7,764 321.00 3.97 12:29 784 5.35 میلیون 41.52 میلیارد 6,822.03 8,085 8,083 7,681 8,150 3 61,716 8,083 1 1,125 8,117 6.017 هزار میلیارد 6.918 میلیون 1.817 میلیون 775,000 821,386 995,455 1.041 میلیون 184,719 32.57 6.04 5.78 3.825 میلیون - 3.625 میلیون 200,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,778 146.00 4.99 2,795 129.00 4.41 12:29 512 9.81 میلیون 27.41 میلیارد 19,154.98 2,924 2,890 2,778 2,924 1 1,413 2,901 2 14,986 2,904 10.174 هزار میلیارد 11.412 میلیون 5.354 میلیون 3.64 میلیون 1.239 میلیون 4.116 میلیون 1.96 میلیون 315,578 32.24 2.48 5.19 5.754 میلیون 2.841 میلیون 8.453 میلیون 142,470
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,000 169.00 3.27 5,011 158.00 3.06 12:29 731 5.9 میلیون 29.59 میلیارد 8,077.55 5,169 5,180 4,940 5,278 13 721,274 5,199 1 20,504 5,332 30.066 هزار میلیارد 36.182 میلیون 13.287 میلیون 6 میلیون 6.116 میلیون 7.171 میلیون 1.828 میلیون 940,872 31.96 4.2 16.45 13.058 میلیون 7,000 12.642 میلیون 422,735
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 17,933 942.00 4.99 18,257 618.00 3.27 12:29 2,765 1.22 میلیون 21.99 میلیارد 441.7 18,875 18,441 17,932 19,000 1 300 18,605 2 100 18,605 78.505 هزار میلیارد 82.253 میلیون 10.063 میلیون 4.3 میلیون 3.748 میلیون 6.315 میلیون 5.266 میلیون 2.534 میلیون 30.99 12.43 14.91 724,293 270 722,112 2,451
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 13,752 723.00 4.99 13,846 629.00 4.35 12:29 588 1.36 میلیون 18.85 میلیارد 2,315.44 14,475 14,376 13,752 14,376 4 26,190 14,200 1 20 14,250 11.769 هزار میلیارد 15.625 میلیون 4.624 میلیون 600,000 3.856 میلیون 768,125 3.079 میلیون 383,930 30.65 15.32 3.82 2.074 میلیون 282,334 2.346 میلیون 10,000
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 10,291 541.00 4.99 10,431 401.00 3.70 12:29 752 2.74 میلیون 28.54 میلیارد 3,638.81 10,832 10,828 10,291 10,880 0 0 0 16 396,066 10,725 11.787 هزار میلیارد 12.667 میلیون 2.736 میلیون 1.13 میلیون 880,169 1.856 میلیون 1.705 میلیون 391,675 30.09 6.35 6.91 7.684 میلیون 350,000 8.014 میلیون 20,000