همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 20,778 424.00 2.00 21,198 4.00 0.02 1400/01/25 722 3.43 میلیون 72.73 میلیارد 4,752.06 21,202 20,886 20,778 22,219 0 0 0 245 1,424,374 20,886 10.599 هزار میلیارد 11.041 میلیون 1.039 میلیون 500,000 442,448 596,730 315,486 20,873 504.71 17.77 33.6 607,070 - 607,070 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 33,287 679.00 2.00 33,964 2.00 0.01 1400/01/25 12 3,609 120.13 میلیون 300.75 33,966 33,290 33,287 33,287 0 0 0 9999 10,357,082 33,290 10.189 هزار میلیارد 10.437 میلیون 654,811 300,000 248,278 406,533 605,258 36,002 465.26 25.07 16.84 5,484 - 5,484 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 17,987 367.00 2.00 18,354 0.00 0.00 1400/01/25 3 3,290 59.18 میلیون 1,096.67 18,354 18,018 17,987 17,987 0 0 0 214 1,563,472 18,018 21.287 هزار میلیارد 22.715 میلیون 2.463 میلیون 1.16 میلیون 1.428 میلیون 1.034 میلیون 6.226 میلیون 100,426 211.97 20.58 3.42 228,467 - 228,467 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 56,653 1,156.00 2.00 57,807 2.00 0.00 1400/01/25 2 1,847 104.64 میلیون 923.5 57,809 56,661 56,653 56,653 0 0 0 456 1,226,969 56,661 8.671 هزار میلیارد 12.549 میلیون 4.144 میلیون 150,000 3.878 میلیون 265,666 1.417 میلیون 45,041 192.51 32.64 6.12 6,192 - 6,192 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 7,803 159.00 2.00 7,962 0.00 0.00 1400/01/25 2 11,550 90.12 میلیون 5,775 7,962 7,803 7,803 7,803 0 0 0 360 10,057,280 7,803 9.554 هزار میلیارد 10.57 میلیون 2.288 میلیون 1.2 میلیون 1.016 میلیون 1.272 میلیون 596,567 54,107 176.58 7.51 16.02 3,676 - 3,676 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 44,015 898.00 2.00 44,912 1.00 0.00 1400/01/25 4 1,037 45.64 میلیون 259.25 44,913 44,015 44,015 44,015 1 118 42,878 583 5,415,474 44,018 35.93 هزار میلیارد 37.597 میلیون 2.843 میلیون 800,000 1.668 میلیون 1.176 میلیون 2.886 میلیون 226,731 158.47 30.56 12.45 3,479 - 3,479 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 102,410 2,089.00 2.00 104,497 2.00 0.00 1400/01/25 5 516 52.84 میلیون 103.2 104,499 102,415 102,410 102,410 0 0 0 390 1,024,309 102,415 10.45 هزار میلیارد 10.655 میلیون 437,153 100,000 205,177 231,976 631,349 73,245 142.67 45.05 16.55 1,295 - 1,295 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 15,817 320.00 1.98 16,137 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 15,000 16,137 15,817 15,817 15,817 1 413 12,479 326 5,935,902 15,817 16.137 هزار میلیارد 16.922 میلیون 1.925 میلیون 1,000,000 784,593 1.14 میلیون 646,433 136,708 118.04 14.15 24.96 16,000 - 16,000 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 12,791 261.00 2.00 13,052 0.00 0.00 1400/01/25 5 3,710 47.45 میلیون 742 13,052 12,791 12,791 12,791 0 0 0 479 17,732,368 12,791 16.968 هزار میلیارد 18.089 میلیون 2.577 میلیون 1.3 میلیون 1.121 میلیون 1.456 میلیون 299,571 148,855 113.99 11.65 56.64 870 - 870 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 144,014 2,939.00 2.00 146,952 1.00 0.00 1400/01/25 2 165 23.76 میلیون 82.5 146,953 144,017 144,014 144,014 0 0 0 823 2,566,151 144,017 10.287 هزار میلیارد 10.377 میلیون 266,803 70,000 90,676 176,127 228,506 96,381 106.73 58.4 45.02 303 - 303 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 65,431 1,335.00 2.00 66,765 1.00 0.00 1400/01/21 - - - 375 66,766 65,431 65,431 65,431 0 0 0 373 1,812,068 65,431 11.35 هزار میلیارد 12.933 میلیون 1.863 میلیون 170,000 1.583 میلیون 279,587 813,950 106,461 93.25 40.6 13.94 750 - 750 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 87,933 1,794.00 2.00 89,691 36.00 0.04 1400/01/25 23 11,022 969.2 میلیون 479.22 89,727 88,084 87,933 87,933 0 0 0 125 414,063 88,084 50.227 هزار میلیارد 52.386 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 4.23 میلیون 557,333 90.12 45.38 11.88 47,685 - 47,685 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,732 55.00 1.97 2,738 49.00 1.76 1400/01/25 2,044 24.06 میلیون 65.89 میلیارد 11,773.23 2,787 2,770 2,732 2,771 1 25,000 2,794 2 6,492 2,795 66.11 هزار میلیارد 68.467 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 88.83 2.4 19.89 33.321 میلیون 6.199 میلیون 38.487 میلیون 1.034 میلیون
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 27,970 570.00 2.00 28,540 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 362.5 28,540 27,970 27,970 27,970 0 0 0 477 5,895,156 27,970 15.105 هزار میلیارد 16.443 میلیون 2.101 میلیون 529,248 1.338 میلیون 763,272 3.583 میلیون 205,437 73.52 19.79 4.22 1,450 - 1,450 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 16,359 333.00 1.99 16,630 62.00 0.37 1400/01/25 327 887,978 14.63 میلیارد 2,715.53 16,692 17,000 16,359 16,997 1 610 16,374 1 1,000 16,632 21.952 هزار میلیارد 22.435 میلیون 2.513 میلیون 1.32 میلیون 483,809 2.03 میلیون 589,706 300,640 73.02 10.82 37.22 2.492 میلیون 490,600 2.948 میلیون 35,000
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 64,425 1,314.00 2.00 65,739 0.00 0.00 1400/01/25 2 200 12.89 میلیون 100 65,739 64,425 64,425 64,425 0 0 0 252 1,405,737 64,427 13.148 هزار میلیارد 14.968 میلیون 2.242 میلیون 200,000 1.82 میلیون 422,721 4.997 میلیون 183,295 71.73 31.1 2.63 960 - 960 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 11,901 242.00 1.99 12,143 0.00 0.00 1400/01/25 7 7,071 84.15 میلیون 1,010.14 12,143 11,903 11,901 11,901 0 0 0 239 2,883,118 11,903 9.411 هزار میلیارد 9.883 میلیون 1.382 میلیون 775,000 472,082 909,895 984,701 147,757 63.69 10.34 9.56 41,494 - 41,494 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,277 87.00 1.99 4,363 1.00 0.02 1400/01/25 27 189,890 812.16 میلیون 7,032.96 4,364 4,281 4,277 4,277 0 0 0 517 10,460,028 4,281 21.789 هزار میلیارد 22.728 میلیون 6.235 میلیون 4.994 میلیون 939,648 5.295 میلیون 3.2 میلیون 360,162 60.5 4.12 6.81 516,166 - 516,166 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 25,177 513.00 2.00 25,690 0.00 0.00 1400/01/25 2 468 11.78 میلیون 234 25,690 25,178 25,177 25,177 0 0 0 285 3,427,238 25,178 8.478 هزار میلیارد 9.415 میلیون 1.447 میلیون 330,000 937,351 509,904 2.556 میلیون 140,231 60.45 16.63 3.32 5,463 - 5,463 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,022 143.00 2.00 7,164 1.00 0.01 1400/01/25 23 68,137 478.46 میلیون 2,962.48 7,165 7,022 7,022 7,022 0 0 0 378 5,568,883 7,027 42.984 هزار میلیارد 48.367 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 59.7 5.79 26.58 226,211 - 226,211 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 39,567 807.00 2.00 40,374 0.00 0.00 1400/01/25 1 133 5.26 میلیون 133 40,374 39,567 39,567 39,567 0 0 0 382 2,035,195 39,567 12.112 هزار میلیارد 12.511 میلیون 986,130 300,000 398,838 587,292 1.028 میلیون 210,204 57.62 20.62 11.78 249 - 249 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 31,625 645.00 2.00 32,268 2.00 0.01 1400/01/25 3 4,200 132.82 میلیون 1,400 32,270 31,626 31,625 31,625 0 0 0 385 6,185,934 31,626 16.134 هزار میلیارد 16.388 میلیون 1.325 میلیون 500,000 253,760 1.071 میلیون 496,211 280,371 57.55 15.06 32.51 1,406 - 1,406 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 19,785 403.00 2.00 20,188 0.00 0.00 1400/01/25 2 1,010 19.98 میلیون 505 20,188 19,785 19,785 19,785 0 0 0 333 2,685,067 19,785 9.69 هزار میلیارد 10.737 میلیون 1.897 میلیون 480,000 1.047 میلیون 850,132 799,220 169,953 57.02 11.4 12.12 360 - 360 -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,313 1,376.00 6.00 22,952 15.00 0.07 1400/01/25 1,636 23,510 571.6 میلیون 14.37 22,937 24,282 24,313 24,313 839 19,050,629 24,282 0 0 0 4.59 هزار میلیارد 5.058 میلیون 798,639 200,000 470,781 327,858 2.318 میلیون 82,397 55.71 14 1.98 46,488 - 34,460 12,028
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 151,918 3,100.00 2.00 154,680 338.00 0.22 1400/01/25 58 34,773 5.28 میلیارد 599.53 155,018 152,961 151,918 152,970 0 0 0 1 250 154,700 15.468 هزار میلیارد 16.575 میلیون 1.721 میلیون 100,000 1.107 میلیون 614,180 2.515 میلیون 281,914 54.87 25.18 6.15 118,669 8,936 127,605 -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 38,238 780.00 2.00 39,018 0.00 0.00 1400/01/25 5 617 23.59 میلیون 123.4 39,018 38,240 38,238 38,238 0 0 0 525 3,333,466 38,240 30.044 هزار میلیارد 31.827 میلیون 2.799 میلیون 150,000 1.783 میلیون 1.016 میلیون 4.388 میلیون 549,420 54.68 29.58 6.85 154 - 154 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 37,523 765.00 2.00 38,275 13.00 0.03 1400/01/25 21 21,658 812.67 میلیون 1,031.33 38,288 37,523 37,523 37,523 1 500 33,817 8442 1,131,685 37,532 11.483 هزار میلیارد 12.297 میلیون 1.31 میلیون 300,000 814,613 495,205 919,272 222,656 51.57 23.19 12.49 14,543 - 14,543 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 9,957 203.00 2.00 10,160 0.00 0.00 1400/01/25 5 3,580 35.65 میلیون 716 10,160 9,957 9,957 9,957 0 0 0 448 13,516,564 9,957 16.764 هزار میلیارد 19.083 میلیون 4.532 میلیون 1.4 میلیون 2.319 میلیون 2.213 میلیون 683,274 327,328 51.21 7.58 24.53 10,774 - 10,774 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 28,898 589.00 2.00 29,484 3.00 0.01 1400/01/25 16 9,580 276.84 میلیون 598.75 29,487 28,921 28,898 28,898 0 0 0 362 1,141,491 28,921 20.344 هزار میلیارد 21.422 میلیون 2.292 میلیون 690,000 1.078 میلیون 1.214 میلیون 1.841 میلیون 399,236 50.96 16.77 11.05 67,598 1,000 68,598 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 17,053 348.00 2.00 17,401 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 348.5 17,401 17,053 17,053 17,053 1 500 15,657 300 6,877,279 17,053 10.492 هزار میلیارد 11.706 میلیون 2.139 میلیون 602,947 1.214 میلیون 925,006 232,416 215,925 48.59 11.34 45.14 300 - 300 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 43,563 889.00 2.00 44,444 8.00 0.02 1400/01/25 22 9,584 417.51 میلیون 435.64 44,452 43,563 43,563 43,563 0 0 0 288 2,350,780 43,570 22.222 هزار میلیارد 24.375 میلیون 6.172 میلیون 500,000 2.153 میلیون 4.019 میلیون 4.524 میلیون 525,005 47.48 5.53 4.91 8,602 - 8,602 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 66,593 1,359.00 2.00 67,944 8.00 0.01 1400/01/25 12 8,409 559.98 میلیون 700.75 67,952 66,593 66,593 66,593 0 0 0 703 7,214,491 66,608 293.433 هزار میلیارد 300.805 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 46.62 28.32 39.29 16,041 - 16,041 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,834 78.00 1.99 3,911 1.00 0.03 1400/01/25 17 156,441 599.79 میلیون 9,202.41 3,912 3,835 3,834 3,834 1 5,000 3,500 373 7,219,597 3,835 14.236 هزار میلیارد 15.529 میلیون 2.091 میلیون 400,000 1.293 میلیون 798,147 2.639 میلیون 313,015 45.48 17.84 5.39 120,093 - 120,093 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 51,045 1,041.00 2.00 52,084 2.00 0.00 1400/01/25 8 1,940 99.03 میلیون 242.5 52,086 51,137 51,045 51,045 1 500 49,000 696 1,317,608 51,137 62.501 هزار میلیارد 96.051 میلیون 36.246 میلیون 600,000 33.55 میلیون 2.696 میلیون 48.886 میلیون 1.396 میلیون 44.78 23.18 1.28 4,468 280,948 85,416 200,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,400 427.00 1.96 21,712 115.00 0.53 1400/01/25 3,705 775,674 16.67 میلیارد 209.29 21,827 21,421 21,400 22,040 1 17,364 22,000 3 140 22,010 93.362 هزار میلیارد 97.611 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.48 17.28 20.5 781,336 689,960 1.471 میلیون 50
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 5,629 114.00 1.99 5,629 114.00 1.99 1400/01/25 559 9.63 میلیون 54.19 میلیارد 17,220.29 5,743 5,634 5,629 5,700 0 0 0 594 9,153,786 5,634 21.008 هزار میلیارد 24.036 میلیون 7.428 میلیون 3.325 میلیون 3.028 میلیون 4.4 میلیون 3.204 میلیون 486,686 43.17 4.77 6.56 352,555 - 352,555 -