همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 38,720 2,037.00 5.00 40,602 155.00 0.38 1400/03/29 16 27,961 1.08 میلیارد 1,747.56 40,757 38,720 38,720 38,720 0 0 0 408 1,469,068 38,733 6.09 هزار میلیارد 9.346 میلیون 3.573 میلیون 150,000 3.256 میلیون 317,018 1.558 میلیون 34,138 178.4 19.21 3.91 2,423 - 2,423 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 15,198 799.00 4.99 15,996 1.00 0.01 1400/03/29 2 800 12.16 میلیون 400 15,997 15,198 15,198 15,198 0 0 0 389 11,971,978 15,199 15.996 هزار میلیارد 17.248 میلیون 2.25 میلیون 1,000,000 1.252 میلیون 997,780 674,992 114,473 139.74 16.03 23.7 859 - 859 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 23,567 1,240.00 5.00 24,727 80.00 0.32 1400/03/29 26 39,035 919.94 میلیون 1,501.35 24,807 23,567 23,567 23,567 0 0 0 9999 9,875,133 23,585 7.418 هزار میلیارد 7.8 میلیون 808,040 300,000 381,980 426,060 626,295 58,041 127.81 17.41 11.84 8,994 - 8,994 -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,513 1,945.00 10.00 18,347 1,111.00 5.71 1400/03/29 112 440,232 7.71 میلیارد 3,930.64 19,458 17,513 17,513 17,513 0 0 0 230 2,209,687 18,487 9.174 هزار میلیارد 9.715 میلیون 1.173 میلیون 500,000 541,963 631,251 421,620 76,301 120.23 14.53 21.76 622 - 622 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 10,202 164.00 1.58 10,313 53.00 0.51 1400/03/29 594 2.38 میلیون 24.59 میلیارد 4,013.97 10,366 10,420 9,890 10,600 1 5,000 10,400 1 10,000 10,480 13.613 هزار میلیارد 14.122 میلیون 2.562 میلیون 1.32 میلیون 508,696 2.053 میلیون 271,996 114,385 119.01 6.63 50.05 4.918 میلیون - 4.918 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 36,824 1,938.00 5.00 38,759 3.00 0.01 1400/03/29 3 656 24.16 میلیون 218.67 38,762 36,824 36,824 36,824 0 0 0 463 7,709,873 36,826 31.007 هزار میلیارد 32.839 میلیون 3.112 میلیون 800,000 1.831 میلیون 1.281 میلیون 3.469 میلیون 272,430 113.82 24.21 8.94 311 - 311 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 7,264 382.00 5.00 7,646 0.00 0.00 1400/03/29 1 766 5.56 میلیون 766 7,646 7,264 7,264 7,264 0 0 0 347 14,675,029 7,264 9.175 هزار میلیارد 10.484 میلیون 2.581 میلیون 1.2 میلیون 1.309 میلیون 1.272 میلیون 572,800 95,865 95.71 7.21 16.02 700 - 700 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 138,521 7,290.00 5.00 145,807 4.00 0.00 1400/03/29 1 50 6.93 میلیون 50 145,811 138,521 138,521 138,521 0 0 0 770 2,634,539 138,524 10.206 هزار میلیارد 10.372 میلیون 315,342 70,000 165,080 150,262 289,573 122,780 83.13 67.92 35.25 37 - 37 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 64,077 3,372.00 5.00 67,321 128.00 0.19 1400/03/29 17 8,466 542.48 میلیون 498 67,449 64,077 64,077 64,077 0 0 0 357 964,099 64,149 6.732 هزار میلیارد 6.983 میلیون 450,446 100,000 251,389 199,057 709,965 87,158 77.24 33.82 9.48 4,826 - 4,826 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 9,316 490.00 5.00 9,806 0.00 0.00 1400/03/29 1 554 5.16 میلیون 554 9,806 9,316 9,316 9,316 0 0 0 492 21,318,686 9,317 16.18 هزار میلیارد 19.101 میلیون 5.104 میلیون 1.65 میلیون 2.921 میلیون 2.183 میلیون 616,486 235,802 68.62 7.41 26.25 3,950 - 3,950 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 135,298 7,120.00 5.00 142,355 63.00 0.04 1400/03/29 4 928 125.56 میلیون 232 142,418 135,298 135,298 135,298 0 0 0 20 11,236 135,301 14.236 هزار میلیارد 15.752 میلیون 1.995 میلیون 100,000 1.516 میلیون 479,144 2.856 میلیون 217,832 65.35 29.71 4.99 59 - 59 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 13,024 557.00 4.10 13,041 540.00 3.98 1400/03/29 1,528 10.92 میلیون 142.42 میلیارد 7,146.98 13,581 12,902 12,902 13,899 0 0 0 349 5,553,131 13,581 7.863 هزار میلیارد 9.203 میلیون 2.223 میلیون 602,947 1.34 میلیون 882,839 245,265 130,905 60.07 8.91 32.06 29,120 932,000 961,120 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 18,868 993.00 5.00 19,860 1.00 0.01 1400/03/29 2 990 18.68 میلیون 495 19,861 18,868 18,868 18,868 0 0 0 344 3,130,349 18,869 9.533 هزار میلیارد 10.579 میلیون 1.897 میلیون 480,000 1.047 میلیون 850,132 799,220 169,953 56.09 11.21 11.93 532 - 532 -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 50,958 2,682.00 5.00 53,639 1.00 0.00 1400/03/29 1 99 5.04 میلیون 99 53,640 50,958 50,958 50,958 0 0 0 219 2,453,453 51,052 10.728 هزار میلیارد 11.372 میلیون 1.21 میلیون 200,000 644,119 565,596 1.608 میلیون 195,349 54.92 18.97 6.67 98 10,000 10,098 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 11,021 580.00 5.00 11,600 1.00 0.01 1400/03/29 4 2,710 29.87 میلیون 677.5 11,601 11,021 11,021 11,021 0 0 0 321 5,743,437 11,022 8.99 هزار میلیارد 9.661 میلیون 1.636 میلیون 775,000 670,951 964,605 997,754 164,652 54.6 9.32 9.01 2,608 - 2,608 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 42,506 2,237.00 5.00 44,741 2.00 0.00 1400/03/29 2 289 12.28 میلیون 144.5 44,743 42,506 42,506 42,506 0 0 0 268 1,644,520 42,524 7.606 هزار میلیارد 8.962 میلیون 1.682 میلیون 170,000 1.356 میلیون 325,837 1.054 میلیون 143,645 52.95 23.34 7.22 1,744 1,000 - 2,744
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 50,336 2,649.00 5.00 52,834 151.00 0.28 1400/03/26 - - - 3,200 52,985 50,336 50,336 50,336 0 0 0 244 1,503,585 50,336 10.567 هزار میلیارد 12.687 میلیون 2.587 میلیون 200,000 2.12 میلیون 466,508 6.038 میلیون 203,392 51.95 22.65 1.75 1,000 15,000 16,000 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 36,622 1,927.00 5.00 38,543 6.00 0.02 1400/03/29 3 1,288 47.17 میلیون 429.33 38,549 36,622 36,622 36,622 0 0 0 377 2,457,294 36,628 11.563 هزار میلیارد 11.889 میلیون 963,979 300,000 326,161 637,818 1.028 میلیون 222,614 51.94 18.13 11.24 1,233 - 1,233 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 27,550 589.00 2.09 28,003 136.00 0.48 1400/03/29 1,942 4.28 میلیون 119.72 میلیارد 2,201.54 28,139 27,300 26,840 28,500 1 240 27,333 2 721 27,350 154.577 هزار میلیارد 174.744 میلیون 28.682 میلیون 2.76 میلیون 20.167 میلیون 8.515 میلیون 8.276 میلیون 3.011 میلیون 51.34 18.15 18.68 1.431 میلیون 1.517 میلیون 2.429 میلیون 518,482
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 18,430 970.00 5.00 19,399 1.00 0.01 1400/03/29 1 432 7.96 میلیون 432 19,400 18,430 18,430 18,430 0 0 0 290 3,324,738 18,479 10.267 هزار میلیارد 11.938 میلیون 2.46 میلیون 529,248 1.671 میلیون 788,537 4.002 میلیون 209,419 49.03 13.02 2.57 - 40,000 40,000 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 15,865 802.00 4.81 16,113 554.00 3.32 1400/03/29 1,669 4.41 میلیون 71.04 میلیارد 2,641.84 16,667 16,050 15,834 17,380 28 934,424 16,795 0 0 0 5.317 هزار میلیارد 6.499 میلیون 1.644 میلیون 330,000 1.182 میلیون 462,438 3.035 میلیون 120,496 44.15 11.89 1.81 2.743 میلیون 300,000 3.042 میلیون 862
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 15,150 757.00 4.76 15,488 419.00 2.63 1400/03/29 2,950 1.44 میلیون 22.25 میلیارد 487.04 15,907 15,610 15,117 16,160 8 11,260 15,780 1 7,000 15,780 5.209 هزار میلیارد 5.696 میلیون 850,948 200,000 486,776 364,172 2.685 میلیون 123,941 42.03 14.3 1.94 1.353 میلیون 120,000 1.273 میلیون 200,044
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 32,010 1,684.00 5.00 33,654 40.00 0.12 1400/03/29 5 10,518 336.68 میلیون 2,103.6 33,694 32,010 32,010 32,010 0 0 0 443 3,001,781 32,011 25.914 هزار میلیارد 27.866 میلیون 3.465 میلیون 150,000 1.952 میلیون 1.513 میلیون 5.3 میلیون 624,264 41.51 17.13 4.89 200 - 200 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,154 21.00 1.79 1,170 5.00 0.43 1400/03/29 9,141 280.99 میلیون 328.83 میلیارد 30,739.57 1,175 1,199 1,122 1,228 6 267,640 1,193 1 94,500 1,194 49.866 هزار میلیارد 51.227 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 40.19 1.13 36.35 309.08 میلیون - 308.15 میلیون 929,703
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,830 764.00 0.76 100,295 229.00 0.23 1400/03/29 530 719,322 72.21 میلیارد 1,357.21 100,066 101,500 100,066 101,830 5 1,044 100,030 1 5,718 100,045 1023.611 هزار میلیارد 1.125 میلیارد 138.149 میلیون 10.206 میلیون 101.585 میلیون 36.564 میلیون 39.467 میلیون 25.599 میلیون 39.99 28 25.94 183,368 176,796 360,164 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,625 875.00 5.00 17,496 4.00 0.02 1400/03/29 11 4,354 72.39 میلیون 395.82 17,500 16,625 16,625 16,625 0 0 0 551 7,677,448 16,631 39.042 هزار میلیارد 39.562 میلیون 4.818 میلیون 2.232 میلیون 519,832 4.298 میلیون 1.352 میلیون 988,945 39.48 9.08 28.89 5,742 - 5,742 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 31,244 1,644.00 5.00 31,412 1,476.00 4.49 1400/03/29 6,867 2.14 میلیون 67.28 میلیارد 311.9 32,888 31,810 31,244 33,190 1 858 32,491 2 15 32,500 9.424 هزار میلیارد 10.386 میلیون 1.542 میلیون 300,000 962,690 579,012 1.35 میلیون 244,018 38.62 16.28 6.98 1.663 میلیون 2,000 1.577 میلیون 87,982
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 30,000 1,578.00 5.00 31,576 2.00 0.01 1400/03/29 3 649 19.47 میلیون 216.33 31,578 30,000 30,000 30,000 0 0 0 439 8,913,856 30,001 15.788 هزار میلیارد 16.065 میلیون 1.526 میلیون 500,000 277,038 1.249 میلیون 627,646 418,822 37.71 12.64 25.15 400 - 400 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,720 476.00 2.48 19,098 98.00 0.51 1400/03/29 2,087 365,105 6.84 میلیارد 174.94 19,196 18,402 18,400 19,090 1 221 18,711 1 50 18,718 82.121 هزار میلیارد 85.433 میلیون 8.901 میلیون 4.3 میلیون 3.311 میلیون 5.59 میلیون 4.753 میلیون 2.222 میلیون 36.96 14.69 17.28 376,516 20,000 396,365 151
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,371 177.00 4.99 3,372 176.00 4.96 1400/03/29 648 8.29 میلیون 27.96 میلیارد 12,796.27 3,548 3,371 3,371 3,420 0 0 0 123 3,410,416 3,520 16.84 هزار میلیارد 17.468 میلیون 6.115 میلیون 4.994 میلیون 628,627 5.487 میلیون 2.149 میلیون 466,428 36.1 3.07 7.84 12.407 میلیون 187,000 12.407 میلیون 187,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,980 193.00 4.62 4,002 171.00 4.10 1400/03/29 2,065 25.7 میلیون 102.84 میلیارد 12,443.17 4,173 3,980 3,965 4,199 0 0 0 119 2,803,473 4,155 14.936 هزار میلیارد 18.644 میلیون 8.012 میلیون 3.732 میلیون 3.708 میلیون 4.304 میلیون 3.551 میلیون 416,284 35.89 3.47 4.21 13.131 میلیون - 13.131 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 20,630 1,085.00 5.00 20,795 920.00 4.24 1400/03/29 1,367 3.33 میلیون 69.27 میلیارد 2,436.69 21,715 22,300 20,630 22,300 27 92,837 21,904 1 222 22,583 14.349 هزار میلیارد 15.784 میلیون 2.709 میلیون 690,000 1.436 میلیون 1.273 میلیون 2.077 میلیون 411,474 34.87 11.27 6.91 4.508 میلیون 1,000 4.092 میلیون 416,618
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,741 144.00 4.99 2,747 138.00 4.78 1400/03/29 426 5.98 میلیون 16.42 میلیارد 14,029.74 2,885 2,810 2,741 2,823 0 0 0 114 4,412,596 2,880 9.999 هزار میلیارد 11.174 میلیون 5.252 میلیون 3.64 میلیون 1.175 میلیون 4.077 میلیون 1.74 میلیون 316,861 31.56 2.46 5.75 13.475 میلیون 100,000 13.575 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,400 107.00 0.95 11,256 37.00 0.33 1400/03/25 - - - 961.66 11,293 11,100 10,990 11,470 2 5,125 11,394 3 109,963 11,400 33.768 هزار میلیارد 38.56 میلیون 8.945 میلیون 3 میلیون 4.792 میلیون 4.153 میلیون 2.501 میلیون 1.081 میلیون 31.27 8.14 13.5 1.368 میلیون 2.728 میلیون 4.095 میلیون 1,179
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,441 233.00 4.99 4,647 27.00 0.58 1400/03/29 67 378,429 1.68 میلیارد 5,648.19 4,674 4,441 4,441 4,441 0 0 0 188 6,899,335 4,480 27.882 هزار میلیارد 33.564 میلیون 13.408 میلیون 6 میلیون 5.682 میلیون 7.727 میلیون 1.754 میلیون 904,233 30.83 3.61 15.9 492,354 - 292,354 200,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 25,530 1,343.00 5.00 26,855 18.00 0.07 1400/03/29 14 7,662 195.61 میلیون 547.29 26,873 25,530 25,530 25,530 0 0 0 362 3,366,582 25,532 18.799 هزار میلیارد 19.9 میلیون 2.649 میلیون 700,000 1.101 میلیون 1.548 میلیون 3.229 میلیون 628,348 29.92 12.14 5.82 898 - 898 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 27,444 1,444.00 5.00 28,886 2.00 0.01 1400/03/29 4 724 19.87 میلیون 181 28,888 27,444 27,444 27,444 0 0 0 0 18.054 هزار میلیارد 18.696 میلیون 2.019 میلیون 625,000 642,439 1.377 میلیون 1.471 میلیون 649,238 27.81 13.11 12.28 18,931 - 18,931 -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 11,765 1,307.00 10.00 11,772 1,300.00 9.94 1400/03/29 205 1.14 میلیون 13.42 میلیارد 5,566.19 13,072 11,765 11,765 11,765 0 0 0 213 3,450,363 12,426 11.313 هزار میلیارد 15.628 میلیون 5.785 میلیون 961,000 4.315 میلیون 1.47 میلیون 4.154 میلیون 427,597 26.46 7.7 2.72 3,612 10,000 13,612 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 47,467 2,498.00 5.00 47,940 2,025.00 4.05 1400/03/29 1,206 1.65 میلیون 78.82 میلیارد 1,366.13 49,965 50,000 47,467 50,500 11 10,968 49,898 3 2,778 49,970 207.041 هزار میلیارد 213.285 میلیون 19.4 میلیون 4.319 میلیون 6.244 میلیون 13.156 میلیون 8.994 میلیون 7.953 میلیون 26.03 15.74 23.02 1.201 میلیون 525,174 1.726 میلیون -