همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 24,150 1,300.00 5.11 24,850 600.00 2.36 12:29 2,063 5.421 میلیون 134.82 میلیارد 2,627.64 25,450 25,550 23,850 26,000 1 10,000 24,050 2 14,031 24,600 6.213 هزار میلیارد 6.763 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 416.05 4.2 41.4 5.221 میلیون 200,000 5.421 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 12,900 450.00 3.61 12,480 30.00 0.24 12:29 371 1.143 میلیون 14.27 میلیارد 3,082.17 12,450 12,370 12,350 13,390 1 28 12,450 1 1,500 12,470 5.616 هزار میلیارد 6.221 میلیون 966,930 450,000 434,019 532,911 1.843 میلیون 16,751 335.26 10.54 3.05 1.046 میلیون 97,572 1.127 میلیون 16,457
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,290 21.00 1.65 1,279 10.00 0.79 12:29 12,558 616.759 میلیون 788.57 میلیارد 45,322.79 1,269 1,235 1,191 1,323 13 2,077,374 1,262 2 300,000 1,262 54.511 هزار میلیارد 55.105 میلیون 46.032 میلیون 42.62 میلیون 594,250 45.438 میلیون 297,692 176,904 308.14 1.2 183.11 588.073 میلیون 28.686 میلیون 610.676 میلیون 6.083 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 6,630 30.00 0.45 6,730 70.00 1.05 13:30 1,359 16.795 میلیون 112.96 میلیارد 12,358.69 6,660 6,630 6,630 7,050 2 40,297 6,580 1 4,449 6,700 6.73 هزار میلیارد 8.317 میلیون 2.667 میلیون 1,000,000 1.587 میلیون 1.079 میلیون 1.8 میلیون 24,352 261.99 5.91 3.54 16.603 میلیون 192,179 16.084 میلیون 711,300
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 32,850 1,250.00 3.96 33,150 1,550.00 4.91 12:29 471 1.716 میلیون 56.85 میلیارد 3,642.75 31,600 31,750 30,000 32,900 15 15,420 33,150 1 409 34,150 4.973 هزار میلیارد 8.491 میلیون 3.754 میلیون 150,000 3.518 میلیون 236,000 1.938 میلیون 20,378 244.01 21.07 2.57 1.716 میلیون - 1.293 میلیون 422,738
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 130,200 1,800.00 1.40 130,450 2,050.00 1.60 12:29 360 166,085 21.67 میلیارد 461.35 128,400 130,000 125,000 131,950 4 20,564 130,000 3 1,666 130,300 313.08 هزار میلیارد 399.777 میلیون 116.755 میلیون 2.4 میلیون 86.697 میلیون 30.057 میلیون 212.169 میلیون 1.418 میلیون 220.74 10.42 1.48 154,085 12,000 166,085 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 29,250 200.00 0.68 29,200 250.00 0.85 12:29 669 1.391 میلیون 40.61 میلیارد 2,079.11 29,450 30,550 28,000 30,550 1 55,940 29,000 3 8,804 29,250 7.3 هزار میلیارد 8.612 میلیون 1.769 میلیون 100,000 1.312 میلیون 457,344 3.058 میلیون 44,657 163.47 15.96 2.39 1.269 میلیون 121,896 1.391 میلیون 1
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 7,210 250.00 3.59 7,140 180.00 2.59 12:29 427 1.998 میلیون 14.26 میلیارد 4,679.96 6,960 7,350 6,940 7,350 3 4,964 7,210 2 12,617 7,250 5.99 هزار میلیارد 7.397 میلیون 1.622 میلیون 170,000 1.407 میلیون 214,953 1.855 میلیون 53,603 111.74 27.87 3.23 1.968 میلیون 30,000 1.981 میلیون 17,041
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 13,210 10.00 0.08 13,160 60.00 0.45 12:29 1,121 1.608 میلیون 21.16 میلیارد 1,434.46 13,220 13,210 13,210 13,450 1 2,914 12,980 9 53,160 13,000 26.846 هزار میلیارد 39.81 میلیون 15.846 میلیون 2.04 میلیون 12.964 میلیون 2.882 میلیون 23.524 میلیون 278,119 96.53 9.31 1.14 1.608 میلیون - 1.608 میلیون 52
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,501 43.00 1.24 3,416 42.00 1.21 12:29 903 9.709 میلیون 33.17 میلیارد 10,751.91 3,458 3,565 3,406 3,677 1 6,889 3,502 1 13,990 3,516 20.496 هزار میلیارد 44.917 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 71.27 2.97 1.22 9.2 میلیون 509,091 9.485 میلیون 223,570
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 98,150 2,200.00 2.29 95,950 0.00 0.00 12:29 146 50,309 4.83 میلیارد 344.58 95,950 93,250 93,250 98,400 1 2,065 98,150 1 100 98,200 8.06 هزار میلیارد 9.142 میلیون 1.713 میلیون 84,000 1.082 میلیون 630,384 1.719 میلیون 167,417 48.14 12.79 4.7 33,779 16,530 42,850 7,459
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 4,520 150.00 3.43 4,500 130.00 2.97 12:29 455 5.854 میلیون 26.32 میلیارد 12,864.95 4,370 4,350 4,320 4,610 1 1,250 4,520 2 16,983 4,530 3.6 هزار میلیارد 4.727 میلیون 2.308 میلیون 400,000 559,074 1.749 میلیون 465,250 87,417 41.18 2.06 7.74 5.677 میلیون 176,662 5.67 میلیون 184,048
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,430 510.00 5.72 9,210 290.00 3.25 12:29 623 3.722 میلیون 34.29 میلیارد 5,974.98 8,920 8,590 8,580 9,450 2 11,000 9,120 1 4,317 9,160 7.829 هزار میلیارد 12.026 میلیون 5.346 میلیون 850,000 4.197 میلیون 1.148 میلیون 3.827 میلیون 195,381 40.07 6.82 2.05 3.546 میلیون 176,000 3.722 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,424 23.00 1.59 1,421 26.00 1.80 12:30 1,358 43.348 میلیون 61.61 میلیارد 31,920.44 1,447 1,441 1,376 1,488 3 533,027 1,420 1 100,000 1,425 108.247 هزار میلیارد 124.235 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 38.6 1.42 33.44 41.878 میلیون 1.47 میلیون 43.348 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,890 250.00 4.86 4,940 200.00 3.89 12:29 2,138 39.17 میلیون 193.32 میلیارد 18,320.75 5,140 4,970 4,890 5,170 0 0 0 1 50,672 4,960 8.892 هزار میلیارد 17.094 میلیون 10.063 میلیون 1.8 میلیون 8.202 میلیون 1.861 میلیون 3.496 میلیون 238,763 37.24 4.78 2.54 31.58 میلیون 7.59 میلیون 39.051 میلیون 119,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,500 160.00 1.71 9,440 100.00 1.07 12:29 4,517 38.438 میلیون 362.84 میلیارد 8,509.57 9,340 9,600 8,960 9,950 3 5,668 9,360 2 25,382 9,440 79.296 هزار میلیارد 80.907 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 35.24 7.62 33.64 37.465 میلیون 972,888 32.159 میلیون 6.279 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,930 50.00 1.02 5,090 210.00 4.30 12:29 1,577 15.145 میلیون 77.11 میلیارد 9,603.95 4,880 4,950 4,680 5,040 2 2,443 5,040 1 100,000 5,130 19.127 هزار میلیارد 21.64 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 35.19 3.25 7.78 15.045 میلیون 100,000 14.645 میلیون 500,742
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 61,000 1,150.00 1.92 60,400 550.00 0.92 12:29 481 347,417 20.99 میلیارد 722.28 59,850 60,650 59,000 61,950 1 2,062 61,000 2 6,611 61,150 6.04 هزار میلیارد 6.314 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 33.73 11 6.29 341,167 6,250 327,172 20,245
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 17,410 360.00 2.03 17,500 270.00 1.52 12:29 1,881 8.757 میلیون 153.22 میلیارد 4,655.47 17,770 17,410 17,410 17,410 1 1,257 17,730 10 194,002 18,000 1018.049 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 33.25 12.8 17.24 5.577 میلیون 3.18 میلیون 8.727 میلیون 30,000
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 6,150 140.00 2.33 6,140 130.00 2.16 12:29 657 4.878 میلیون 29.95 میلیارد 7,425.19 6,010 6,200 5,970 6,340 2 4,800 6,140 1 884 6,170 9.892 هزار میلیارد 14.526 میلیون 6.364 میلیون 1.311 میلیون 4.635 میلیون 1.73 میلیون 3.996 میلیون 301,761 32.78 5.72 2.48 4.747 میلیون 131,638 4.856 میلیون 22,722
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 11,090 210.00 1.93 11,060 180.00 1.65 12:29 1,649 1.346 میلیون 14.89 میلیارد 816.32 10,880 11,110 10,810 11,350 1 5,032 10,870 1 7 10,880 8.848 هزار میلیارد 11.638 میلیون 3.775 میلیون 300,000 2.79 میلیون 984,696 3.262 میلیون 272,051 32.53 8.99 2.71 1.278 میلیون 68,116 1.342 میلیون 4,399
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 3,800 19.00 0.50 3,744 37.00 0.98 12:29 476 6.618 میلیون 24.78 میلیارد 13,903.77 3,781 3,932 3,762 4,140 1 2,150 3,735 1 2,150 3,735 6.103 هزار میلیارد 9.487 میلیون 5.732 میلیون 1.63 میلیون 3.384 میلیون 2.347 میلیون 1.106 میلیون 188,555 32.37 2.6 5.52 6.118 میلیون 500,000 6.576 میلیون 42,100
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 9,520 450.00 4.96 9,510 440.00 4.85 12:29 342 2.678 میلیون 25.47 میلیارد 7,830.76 9,070 9,140 9,140 9,520 1 1,112 9,410 2 256,246 9,520 21.222 هزار میلیارد 22.941 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 31.96 4.81 23.55 975,584 1.703 میلیون 2.463 میلیون 215,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,380 30.00 0.32 9,650 240.00 2.55 12:29 14,372 107.442 میلیون 1.037 هزار میلیارد 9,077.17 9,410 9,710 9,320 10,060 2 6,248 9,380 1 19,000 9,390 14.475 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 31.93 6.7 2.86 107.437 میلیون 5,000 104.662 میلیون 2.78 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,574 30.00 1.94 1,570 26.00 1.68 12:28 236 4.61 میلیون 7.24 میلیارد 19,535.14 1,544 1,550 1,534 1,611 1 6,338 1,574 1 140,000 1,579 7.85 هزار میلیارد 21 میلیون 18.62 میلیون 5 میلیون 13.15 میلیون 5.47 میلیون 10.159 میلیون 249,755 31.43 1.44 0.77 4.38 میلیون 230,444 4.578 میلیون 32,265
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 8,700 60.00 0.68 8,810 50.00 0.57 12:29 1,204 6.28 میلیون 55.34 میلیارد 5,215.84 8,760 9,210 8,560 9,210 1 1,000 8,680 1 59,965 8,700 15.858 هزار میلیارد 19.207 میلیون 5.366 میلیون 800,000 3.349 میلیون 2.016 میلیون 5.214 میلیون 540,899 29.32 7.86 3.04 6.255 میلیون 25,000 6.28 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 8,470 260.00 3.17 8,370 160.00 1.95 12:29 548 2.407 میلیون 20.14 میلیارد 4,392.46 8,210 8,810 8,090 8,810 1 200 8,380 2 43,097 8,480 15.066 هزار میلیارد 19.319 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 28.54 7.65 2.51 2.347 میلیون 60,000 2.36 میلیون 46,919
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,980 40.00 0.57 7,010 10.00 0.14 12:29 1,098 6.738 میلیون 47.26 میلیارد 6,136.74 7,020 6,870 6,850 7,490 2 201,846 7,000 2 44,172 7,040 4.722 هزار میلیارد 5.167 میلیون 1.148 میلیون 673,597 330,088 817,979 604,637 173,000 27.29 5.77 7.81 6.738 میلیون - 6.738 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,019 31.00 1.56 2,001 13.00 0.65 12:29 517 13.766 میلیون 27.55 میلیارد 26,627.25 1,988 1,970 1,962 2,090 1 11,100 2,001 1 34,581 2,023 7.662 هزار میلیارد 8.112 میلیون 4.537 میلیون 3.829 میلیون 449,469 4.087 میلیون 1.454 میلیون 292,437 26.2 1.87 5.27 13.736 میلیون 30,000 13.751 میلیون 15,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,450 53.00 1.51 3,483 20.00 0.57 12:29 1,599 34.587 میلیون 120.46 میلیارد 21,630.49 3,503 3,500 3,370 3,609 1 3,594 3,440 1 80,000 3,467 49.459 هزار میلیارد 56.343 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 26.17 2.46 2355171.44 26.399 میلیون 8.188 میلیون 32.621 میلیون 1.967 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,460 10.00 0.22 4,450 20.00 0.45 12:29 596 6.12 میلیون 27.24 میلیارد 10,268.11 4,470 4,510 4,440 4,830 2 61,328 4,380 2 59,115 4,440 10.013 هزار میلیارد 12.171 میلیون 5.533 میلیون 2.25 میلیون 2.158 میلیون 3.375 میلیون 6.693 میلیون 396,800 25.23 2.97 1.5 6.12 میلیون - 5.459 میلیون 661,183
افرا

افرانت

سهام فرابورس 18,850 400.00 2.08 19,200 50.00 0.26 12:29 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,709.1 19,250 19,050 18,750 19,850 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 13.473 میلیون 2.812 میلیون 625,000 1.473 میلیون 1.339 میلیون 2.43 میلیون 494,287 24.28 8.97 4.95 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,359 109.00 2.44 4,317 151.00 3.38 13:44 927 10.79 میلیون 46.58 میلیارد 11,639.93 4,468 4,559 4,245 4,574 1 88,323 4,331 1 46,469 4,368 25.902 هزار میلیارد 31.888 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 23.06 3.07 8.52 9.286 میلیون 1.504 میلیون 10.268 میلیون 522,709
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 14,690 630.00 4.48 14,780 720.00 5.12 12:29 252 590,770 7.9 میلیارد 2,742.29 14,060 14,680 14,310 15,040 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.861 میلیون 2.298 میلیون 375,000 1.319 میلیون 979,306 1.849 میلیون 244,440 22.67 5.66 3 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,700 340.00 3.28 10,570 210.00 2.03 12:29 1,027 5.6 میلیون 59.22 میلیارد 5,452.84 10,360 10,630 10,260 10,870 1 15,407 10,700 1 4,166 10,710 52.85 هزار میلیارد 116.246 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 22.66 4.5 1.99 3.528 میلیون 2.072 میلیون 5.576 میلیون 24,333
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,065 116.00 3.93 3,072 123.00 4.17 12:29 505 5.837 میلیون 17.93 میلیارد 11,557.49 2,949 3,098 2,990 3,149 1 3,943 3,050 1 915 3,066 4.301 هزار میلیارد 6.636 میلیون 3.562 میلیون 600,000 2.309 میلیون 1.253 میلیون 770,110 203,623 21.12 3.43 5.58 5.656 میلیون 180,835 5.821 میلیون 15,760
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,065 67.00 2.23 3,028 30.00 1.00 12:29 786 8.699 میلیون 26.34 میلیارد 11,067.28 2,998 3,143 2,937 3,170 1 2,500 3,035 2 23,560 3,050 11.301 هزار میلیارد 16.137 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 20.39 2.23 2.21 8.175 میلیون 524,183 8.464 میلیون 235,356
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 7,410 300.00 4.22 7,510 400.00 5.63 12:29 560 6.115 میلیون 45.95 میلیارد 10,919.61 7,110 6,810 6,790 7,650 32 1,107,212 7,600 1 1,000 8,780 5.849 هزار میلیارد 8.798 میلیون 3.671 میلیون 778,872 2.948 میلیون 722,835 7.584 میلیون 296,247 19.74 8.09 0.77 5.282 میلیون 832,761 6.115 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 63,300 1,650.00 2.54 60,750 4,200.00 6.47 12:29 1,905 2.535 میلیون 153.95 میلیارد 1,330.57 64,950 65,000 61,550 66,950 1 382 59,500 1 6 60,450 12.15 هزار میلیارد 13.469 میلیون 2.088 میلیون 200,000 1.319 میلیون 768,918 2.22 میلیون 635,164 19.13 15.8 5.47 1.016 میلیون 1.519 میلیون 2.214 میلیون 320,983
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 8,000 430.00 5.68 8,080 510.00 6.74 12:29 256 2.68 میلیون 21.66 میلیارد 10,468.86 7,570 7,270 7,200 8,020 32 872,276 8,090 1 7,200 8,110 5.624 هزار میلیارد 6.91 میلیون 2.608 میلیون 696,000 1.287 میلیون 1.321 میلیون 1.369 میلیون 295,736 19.02 4.26 4.12 2.68 میلیون - 2.33 میلیون 350,503
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,430 30.00 0.55 5,510 50.00 0.92 12:29 247 2.649 میلیون 14.59 میلیارد 10,725.69 5,460 5,510 5,370 5,800 1 5,000 5,420 1 48,955 5,520 42.581 هزار میلیارد 51.918 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.336 میلیون 12.842 میلیون 5.24 میلیون 2.288 میلیون 18.61 3.32 8.14 2.552 میلیون 96,943 2.064 میلیون 585,155
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 9,780 240.00 2.52 9,710 170.00 1.78 12:29 1,725 1.83 میلیون 17.76 میلیارد 1,060.8 9,540 9,520 9,400 9,950 1 800 9,780 5 785 9,790 29.13 هزار میلیارد 36.398 میلیون 11.781 میلیون 3 میلیون 7.268 میلیون 4.513 میلیون 3.854 میلیون 1.581 میلیون 18.43 6.45 7.56 1.696 میلیون 134,077 1.779 میلیون 51,083
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 18,300 150.00 0.83 18,200 50.00 0.28 12:29 805 1.898 میلیون 34.57 میلیارد 2,357.39 18,150 18,000 18,000 18,900 1 300 18,050 2 2,000 18,150 100.464 هزار میلیارد 122.936 میلیون 36.869 میلیون 5.52 میلیون 22.472 میلیون 14.398 میلیون 13.285 میلیون 5.708 میلیون 17.61 6.98 7.56 1.588 میلیون 310,000 1.898 میلیون -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 7,350 50.00 0.68 7,420 20.00 0.27 12:29 246 847,460 6.3 میلیارد 3,444.96 7,400 7,400 7,120 7,770 1 1,000 7,300 1 6,913 7,350 34.953 هزار میلیارد 50.98 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 17.59 4.12 1.62 800,285 47,175 847,460 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 16,470 0.00 0.00 16,510 40.00 0.24 12:29 429 3.832 میلیون 63.26 میلیارد 8,932.76 16,470 17,230 16,160 17,230 1 554 16,470 1 20,000 16,490 11.557 هزار میلیارد 19.146 میلیون 8.896 میلیون 700,000 7.589 میلیون 1.307 میلیون 5.724 میلیون 663,694 17.41 8.84 2.02 2.112 میلیون 1.72 میلیون 3.554 میلیون 278,180
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,370 14.00 1.03 1,382 26.00 1.92 12:29 658 21.881 میلیون 30.24 میلیارد 33,254.22 1,356 1,395 1,363 1,403 2 28,147 1,370 1 26,558 1,382 85.684 هزار میلیارد 86.36 میلیون 68.071 میلیون 62 میلیون 676,177 67.395 میلیون 5.439 میلیون 5.084 میلیون 16.86 1.27 15.75 21.481 میلیون 400,000 21.871 میلیون 10,000
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 15,100 350.00 2.37 14,910 160.00 1.08 12:29 1,128 2.362 میلیون 35.22 میلیارد 2,093.58 14,750 14,550 14,500 15,110 1 264 15,020 1 73 15,120 44.73 هزار میلیارد 49.756 میلیون 11.215 میلیون 3 میلیون 5.026 میلیون 6.189 میلیون 5.854 میلیون 2.662 میلیون 16.8 7.23 7.64 865,672 1.496 میلیون 2.352 میلیون 9,783
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,970 240.00 2.47 10,120 390.00 4.01 12:29 4,531 33.646 میلیون 340.5 میلیارد 7,425.76 9,730 9,990 9,430 10,230 50 743,628 10,410 1 1,000 10,790 24.854 هزار میلیارد 29.351 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 16.47 5.2 2.63 33.259 میلیون 387,122 32.525 میلیون 1.121 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,970 2.00 0.07 2,965 7.00 0.24 12:29 1,376 8.372 میلیون 24.69 میلیارد 6,084.07 2,972 2,946 2,820 3,024 1 1,738 2,923 1 113 2,939 192.725 هزار میلیارد 290.403 میلیون 186.265 میلیون 65 میلیون 97.678 میلیون 88.587 میلیون 118.767 میلیون 11.716 میلیون 16.45 2.19 1.62 7.922 میلیون 450,000 7.899 میلیون 473,063
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 9,600 620.00 6.90 9,520 540.00 6.01 12:29 1,727 13.732 میلیون 130.71 میلیارد 7,951.51 8,980 9,450 9,290 9,600 4 8,649 9,600 1 2,000 10,000 7.33 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 16.27 7.95 3.09 13.66 میلیون 71,967 9.687 میلیون 4.045 میلیون
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 12,460 930.00 6.95 12,590 800.00 5.97 12:29 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 8,817.65 13,390 12,710 12,460 13,020 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 18.233 میلیون 6.794 میلیون 1.13 میلیون 4.007 میلیون 2.787 میلیون 9.862 میلیون 882,367 16.12 5.1 1.44 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,926 50.00 2.67 1,912 36.00 1.92 12:29 1,154 26.059 میلیون 49.82 میلیارد 22,581.4 1,876 1,914 1,882 1,940 1 5,000 1,926 2 65,238 1,929 46.166 هزار میلیارد 53.05 میلیون 38.172 میلیون 24.145 میلیون 6.884 میلیون 31.288 میلیون 7.118 میلیون 2.869 میلیون 16.09 1.48 6.49 25.984 میلیون 75,000 26.056 میلیون 2,442
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 11,410 280.00 2.40 11,180 510.00 4.36 12:29 2,043 20.405 میلیون 228.08 میلیارد 9,987.63 11,690 11,600 11,410 12,930 1 5,167 11,060 1 143 11,320 8.944 هزار میلیارد 10.51 میلیون 3.606 میلیون 800,000 1.566 میلیون 2.041 میلیون 1.947 میلیون 592,824 15.95 4.63 4.87 17.814 میلیون 2.591 میلیون 20.305 میلیون 100,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,400 30.00 0.22 13,480 50.00 0.37 12:29 2,054 1.232 میلیون 16.62 میلیارد 599.81 13,430 13,400 13,400 13,820 2 2,390 13,480 3 150 13,550 57.964 هزار میلیارد 66.346 میلیون 14.885 میلیون 4.3 میلیون 8.382 میلیون 6.503 میلیون 7.325 میلیون 3.633 میلیون 15.95 8.91 7.91 1.028 میلیون 203,664 1.232 میلیون 50
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 6,080 20.00 0.33 6,140 80.00 1.32 12:29 477 4.466 میلیون 27.41 میلیارد 9,361.83 6,060 5,990 5,990 6,400 1 15,000 6,040 2 15,000 6,210 4.759 هزار میلیارد 6.758 میلیون 2.837 میلیون 775,000 1.946 میلیون 891,035 2.753 میلیون 300,418 15.84 5.34 1.73 4.156 میلیون 309,299 4.371 میلیون 94,681
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,479 85.00 2.50 3,519 125.00 3.68 12:29 2,195 31.515 میلیون 110.9 میلیارد 14,357.56 3,394 3,459 3,286 3,633 1 10,000 3,560 6 140,441 3,570 17.574 هزار میلیارد 19.754 میلیون 8.238 میلیون 4.994 میلیون 2.181 میلیون 6.057 میلیون 5.4 میلیون 1.113 میلیون 15.78 2.9 3.25 31.515 میلیون - 31.178 میلیون 336,683
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,100 1,550.00 6.87 24,050 1,500.00 6.65 12:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 3,750.47 22,550 24,100 23,300 24,100 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 10.012 میلیون 2.87 میلیون 336,309 1.924 میلیون 945,524 7.452 میلیون 519,198 15.58 8.56 1.1 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 20,220 400.00 2.02 21,160 1,340.00 6.76 12:28 1,136 11.022 میلیون 233.21 میلیارد 9,702.19 19,820 19,000 18,010 20,220 159 15,135,600 21,200 1 240 21,300 24.747 هزار میلیارد 31.945 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 15.38 5.73 1.88 10.655 میلیون 366,324 5.823 میلیون 5.199 میلیون
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 9,770 220.00 2.20 9,780 210.00 2.10 12:29 886 4.346 میلیون 42.48 میلیارد 4,904.87 9,990 10,180 9,530 10,290 1 1,000 9,710 1 1,000 9,770 4.89 هزار میلیارد 6.549 میلیون 2.522 میلیون 500,000 1.459 میلیون 1.063 میلیون 2.197 میلیون 325,832 15.01 4.6 2.23 3.886 میلیون 460,000 4.346 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 11,180 290.00 2.66 11,110 220.00 2.02 12:29 450 2.149 میلیون 23.86 میلیارد 4,774.76 10,890 11,340 10,760 11,420 1 1,000 10,970 3 9,542 11,190 5.444 هزار میلیارد 10.948 میلیون 6.379 میلیون 290,000 5.504 میلیون 874,696 6.926 میلیون 370,031 14.71 6.22 0.79 1.957 میلیون 191,685 2.069 میلیون 80,044
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 21,500 500.00 2.38 21,450 450.00 2.14 12:29 436 1.302 میلیون 27.95 میلیارد 2,986.87 21,000 21,800 19,600 22,250 1 500 21,150 1 1,240 21,150 6.435 هزار میلیارد 7.408 میلیون 2.24 میلیون 300,000 973,266 1.267 میلیون 936,432 438,475 14.68 5.08 6.87 1.271 میلیون 31,118 1.299 میلیون 3,439
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 183,900 2,200.00 1.21 181,750 50.00 0.03 12:29 87 21,639 3.96 میلیارد 72.93 181,700 183,000 179,800 184,000 1 329 182,100 1 500 182,450 1454 هزار میلیارد 1.664 میلیارد 324.353 میلیون 8 میلیون 209.645 میلیون 114.708 میلیون 336.409 میلیون 100.453 میلیون 14.47 12.68 4.32 6,910 14,729 21,639 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 9,700 320.00 3.41 9,560 180.00 1.92 12:29 269 2.152 میلیون 20.58 میلیارد 8,000.35 9,380 9,430 9,380 9,780 1 33,000 9,650 1 10,000 9,730 12.619 هزار میلیارد 12.935 میلیون 3.388 میلیون 1.32 میلیون 315,691 3.072 میلیون 1.174 میلیون 881,079 14.32 4.12 10.75 2.035 میلیون 116,968 2.152 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 26,000 900.00 3.59 26,400 1,300.00 5.18 12:29 602 2.146 میلیون 56.65 میلیارد 3,564.74 25,100 25,600 24,250 26,600 1 10,000 25,700 2 497 25,850 18.216 هزار میلیارد 20.631 میلیون 5.288 میلیون 690,000 2.415 میلیون 2.874 میلیون 5.754 میلیون 1.341 میلیون 13.58 6.34 3.17 2.093 میلیون 52,504 2.146 میلیون -
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,010 310.00 4.63 6,980 280.00 4.18 12:29 595 2.816 میلیون 19.66 میلیارد 4,733.09 6,700 6,770 6,700 7,140 1 4,981 7,000 1 82,705 7,010 7.887 هزار میلیارد 9.832 میلیون 3.989 میلیون 1.13 میلیون 1.945 میلیون 2.044 میلیون 2.815 میلیون 595,917 13.24 3.86 2.8 2.816 میلیون - 2.754 میلیون 62,000
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 13,820 40.00 0.29 13,820 40.00 0.29 12:29 133 383,471 5.33 میلیارد 2,889.93 13,780 13,700 13,590 14,790 1 370 13,640 2 6,533 13,780 8.86 هزار میلیارد 11.171 میلیون 4.037 میلیون 641,116 2.311 میلیون 1.726 میلیون 6.218 میلیون 682,667 12.98 5.13 1.42 358,471 25,000 383,471 -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,544 61.00 2.46 2,547 64.00 2.58 12:29 565 8.28 میلیون 21.09 میلیارد 14,655.01 2,483 2,593 2,423 2,740 1 12,000 2,555 3 87,449 2,581 3.362 هزار میلیارد 5.429 میلیون 3.748 میلیون 1.32 میلیون 885,885 2.863 میلیون 423,029 261,695 12.85 1.17 7.95 8.28 میلیون - 8.2 میلیون 80,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 11,620 90.00 0.77 12,420 710.00 6.06 12:29 1,595 23.23 میلیون 288.52 میلیارد 14,564.09 11,710 11,200 10,870 12,400 42 1,536,009 12,520 0 0 0 16.146 هزار میلیارد 17.095 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 12.45 4.6 9.24 21.173 میلیون 2.057 میلیون 22.446 میلیون 783,370
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 5,310 100.00 1.85 5,350 60.00 1.11 12:29 987 8.305 میلیون 44.44 میلیارد 8,414.57 5,410 5,500 5,170 5,650 2 1,617 5,310 1 22,686 5,320 5.992 هزار میلیارد 7.998 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 12.44 3.89 0.7 7.964 میلیون 341,550 7.911 میلیون 393,737
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,362 47.00 1.07 4,409 0.00 0.00 12:28 312 3.31 میلیون 14.59 میلیارد 10,608.47 4,409 4,365 4,320 4,530 1 7,867 4,360 1 22,957 4,389 26.234 هزار میلیارد 141.157 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 12.14 2.07 0.72 3.042 میلیون 267,622 3.215 میلیون 95,000
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 17,210 660.00 3.99 17,220 670.00 4.05 12:29 2,289 2.882 میلیون 49.62 میلیارد 1,258.85 16,550 15,910 15,710 17,700 1 9,446 17,260 1 16 17,330 12.054 هزار میلیارد 17.365 میلیون 7.739 میلیون 700,000 5.311 میلیون 2.428 میلیون 10.194 میلیون 1.003 میلیون 12.02 4.96 1.18 2.882 میلیون - 2.861 میلیون 20,031
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,510 110.00 1.49 7,560 160.00 2.16 12:29 279 1.266 میلیون 9.57 میلیارد 4,535.87 7,400 7,740 7,160 7,870 1 6,669 7,470 1 1,720 7,590 49.14 هزار میلیارد 62.113 میلیون 21.748 میلیون 6.5 میلیون 12.973 میلیون 8.775 میلیون 27.921 میلیون 4.268 میلیون 11.51 5.6 1.76 928,101 337,407 1.131 میلیون 135,000
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 30,650 2,000.00 6.98 30,050 1,400.00 4.89 12:29 2,246 1.468 میلیون 44.12 میلیارد 653.57 28,650 29,600 29,000 30,650 2 13,297 29,950 1 35,000 30,650 6.01 هزار میلیارد 6.594 میلیون 1.225 میلیون 200,000 634,072 590,959 4.348 میلیون 531,353 11.31 10.17 1.38 1.462 میلیون 6,151 1.33 میلیون 138,096
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 9,790 310.00 3.07 10,000 100.00 0.99 12:29 444 2.138 میلیون 21.38 میلیارد 4,816.16 10,100 9,760 9,760 10,300 2 3,520 9,780 1 7,666 9,790 32 هزار میلیارد 41.553 میلیون 18.694 میلیون 3.2 میلیون 9.553 میلیون 9.141 میلیون 17.594 میلیون 2.858 میلیون 11.2 3.5 1.82 1.738 میلیون 400,000 2.135 میلیون 3,000
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,800 410.00 6.42 6,760 370.00 5.79 12:29 2,390 15.947 میلیون 107.78 میلیارد 6,672.43 6,390 6,500 6,500 6,830 2 1,358 6,800 68 272,948 6,830 9.633 هزار میلیارد 12.899 میلیون 5.462 میلیون 950,000 3.266 میلیون 2.196 میلیون 8.071 میلیون 860,758 11.19 4.39 1.19 15.947 میلیون - 14.997 میلیون 950,076
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 24,800 900.00 3.77 24,650 750.00 3.14 12:29 469 1.002 میلیون 24.67 میلیارد 2,135.77 23,900 25,050 23,950 25,200 1 376 24,550 1 250 24,850 7.395 هزار میلیارد 8.492 میلیون 2.34 میلیون 300,000 1.097 میلیون 1.243 میلیون 3 میلیون 668,709 11.06 5.95 2.46 1.002 میلیون - 931,678 70,000
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,030 71.00 1.79 3,918 41.00 1.04 12:29 3,183 92.584 میلیون 362.71 میلیارد 29,086.89 3,959 3,880 3,804 4,055 3 89,996 3,980 1 3,000 4,038 29.103 هزار میلیارد 40.174 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.88 3 3.62 57.363 میلیون 35.22 میلیون 23.706 میلیون 68.878 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,080 141.00 3.58 4,050 111.00 2.82 12:29 2,316 41.364 میلیون 167.52 میلیارد 17,860.04 3,939 4,040 3,955 4,170 1 1,240 4,080 1 100,000 4,098 14.742 هزار میلیارد 16.694 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 10.86 2.78 2.93 41.074 میلیون 290,000 41.364 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 76,450 800.00 1.06 78,050 2,400.00 3.17 12:29 2,157 1.796 میلیون 140.16 میلیارد 832.68 75,650 74,800 74,500 76,650 2 3,565 77,950 8 5,197 78,300 1073.306 هزار میلیارد 1.152 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 10.63 12.04 3.87 404,029 1.392 میلیون 1.704 میلیون 91,600
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,673 50.00 3.08 1,633 10.00 0.62 12:29 202 2.443 میلیون 4.05 میلیارد 12,095.13 1,623 1,610 1,604 1,696 1 5,000 1,650 1 3,100 1,674 9.488 هزار میلیارد 84.697 میلیون 82.253 میلیون 4.195 میلیون 75.21 میلیون 7.044 میلیون 33.342 میلیون 908,654 10.44 1.35 0.29 2.443 میلیون - 2.443 میلیون -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 25,200 950.00 3.92 24,700 450.00 1.86 12:29 1,380 549,616 13.57 میلیارد 398.27 24,250 24,250 23,700 25,200 1 475 25,200 1 24 25,400 17.29 هزار میلیارد 17.528 میلیون 2.3 میلیون 700,000 237,542 2.062 میلیون 1.88 میلیون 1.661 میلیون 10.41 8.39 9.2 153,548 396,068 519,588 30,028
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,452 75.00 3.16 2,531 154.00 6.48 12:29 1,755 55.186 میلیون 139.67 میلیارد 31,444.85 2,377 2,350 2,251 2,500 4 227,156 2,543 1 80,000 2,669 17.457 هزار میلیارد 19.833 میلیون 11.714 میلیون 6.897 میلیون 2.377 میلیون 9.337 میلیون 8.212 میلیون 1.678 میلیون 10.4 1.87 2.13 53.986 میلیون 1.2 میلیون 52.453 میلیون 2.733 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,190 180.00 1.63 12:29 1,201 7.628 میلیون 85.37 میلیارد 6,351.38 11,010 10,690 10,680 11,370 2 5,746 11,230 2 10,100 11,310 268.086 هزار میلیارد 333.712 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 10.15 5.47 1.28 2.323 میلیون 5.305 میلیون 5.186 میلیون 2.442 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 6,480 150.00 2.37 6,500 170.00 2.69 12:29 759 6.816 میلیون 44.31 میلیارد 8,979.77 6,330 6,080 5,970 6,670 1 150 6,420 1 30,000 6,480 6.24 هزار میلیارد 7.6 میلیون 3.358 میلیون 960,000 1.36 میلیون 1.998 میلیون 3.946 میلیون 620,879 10.06 3.12 1.58 6.816 میلیون - 6.816 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 11,410 30.00 0.26 11,350 30.00 0.26 12:29 1,267 5.486 میلیون 62.25 میلیارد 4,330.13 11,380 11,330 11,330 11,700 2 5,480 11,310 2 59,866 11,370 113.5 هزار میلیارد 126.984 میلیون 34.224 میلیون 10 میلیون 13.484 میلیون 20.739 میلیون 30.616 میلیون 11.584 میلیون 9.81 5.47 3.71 4.088 میلیون 1.398 میلیون 5.486 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,830 250.00 5.46 4,800 220.00 4.80 12:29 380 16.046 میلیون 77.02 میلیارد 42,226.09 4,580 4,590 4,370 4,830 159 7,371,133 4,800 1 3,000 4,960 36.72 هزار میلیارد 45.918 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 9.72 2.48 3.38 16.046 میلیون - 7.612 میلیون 8.434 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 36,500 650.00 1.81 35,950 100.00 0.28 12:29 505 1.107 میلیون 39.82 میلیارد 2,192.83 35,850 36,000 33,850 37,100 2 380 36,250 2 1,500 36,500 7.19 هزار میلیارد 12.161 میلیون 6 میلیون 200,000 4.971 میلیون 1.029 میلیون 17.144 میلیون 766,019 9.57 7.12 0.43 1.048 میلیون 59,878 1.067 میلیون 40,471
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,897 81.00 4.46 1,856 40.00 2.20 12:29 762 14.612 میلیون 27.12 میلیارد 19,176.38 1,816 1,884 1,820 1,897 1 28,901 1,898 1 7,904 1,898 11.328 هزار میلیارد 13.756 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 9.56 1.39 1.39 14.412 میلیون 200,000 14.612 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,500 40.00 0.62 6,410 50.00 0.77 12:29 517 4.766 میلیون 30.54 میلیارد 9,218.01 6,460 6,630 6,250 6,630 1 1,000 6,340 3 197,000 6,500 51.28 هزار میلیارد 59.261 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 9.56 3.67 12.28 2.614 میلیون 2.152 میلیون 4.766 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,720 400.00 3.25 12,190 130.00 1.06 12:30 782 5.735 میلیون 69.92 میلیارد 7,333.91 12,320 12,430 12,210 13,020 2 12,000 11,990 1 5,206 12,060 18.285 هزار میلیارد 23.837 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 9.36 5.05 2.05 5.125 میلیون 610,050 5.623 میلیون 112,099
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,600 350.00 1.20 29,650 400.00 1.37 12:29 108 186,129 5.52 میلیارد 1,781.81 29,250 29,550 28,800 30,250 1 3,522 29,600 4 2,598 29,700 47.44 هزار میلیارد 114.342 میلیون 73.489 میلیون 1,000,000 66.902 میلیون 6.587 میلیون 88.868 میلیون 5.093 میلیون 9.31 7.2 0.53 133,743 52,386 119,716 66,413
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 8,500 170.00 2.04 8,390 60.00 0.72 12:29 400 2.96 میلیون 24.82 میلیارد 7,399.7 8,330 8,500 8,160 8,600 2 72,955 8,500 1 9,385 8,520 9.731 هزار میلیارد 12.892 میلیون 5.226 میلیون 1.16 میلیون 3.161 میلیون 2.065 میلیون 17.062 میلیون 1.055 میلیون 9.23 4.71 0.57 2.935 میلیون 24,632 2.9 میلیون 60,000
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,557 89.00 3.61 2,559 91.00 3.69 12:29 208 2.472 میلیون 6.33 میلیارد 11,883.02 2,468 2,501 2,394 2,560 1 138,847 2,572 2 6,818 2,589 6.142 هزار میلیارد 13.058 میلیون 10.106 میلیون 2.4 میلیون 6.916 میلیون 3.19 میلیون 5.06 میلیون 667,263 9.2 1.93 1.21 2.314 میلیون 157,368 2.378 میلیون 93,401
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,449 11.00 0.32 3,432 28.00 0.81 12:29 1,719 9.136 میلیون 31.35 میلیارد 5,314.67 3,460 3,550 3,302 3,589 4 50,472 3,400 1 124 3,401 34.32 هزار میلیارد 34.413 میلیون 16.126 میلیون 5 میلیون 92,523 16.034 میلیون 3.96 میلیون 3.838 میلیون 8.94 2.14 8.67 7.374 میلیون 1.761 میلیون 8.919 میلیون 216,938
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,800 2,400.00 3.51 70,550 2,150.00 3.14 12:29 703 1.002 میلیون 70.67 میلیارد 1,424.75 68,400 66,900 66,850 71,950 1 1,000 70,450 1 5,000 70,900 17.638 هزار میلیارد 21.096 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.91 9.44 4.41 748,473 253,125 757,685 243,913
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,800 1,500.00 1.89 81,050 1,750.00 2.21 12:29 851 548,878 44.5 میلیارد 644.98 79,300 78,050 76,100 81,000 1 100 81,500 1 100 81,550 26.544 هزار میلیارد 29.478 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 8.89 10.62 3.67 548,878 - 543,650 5,228
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 4,400 100.00 2.33 4,340 40.00 0.93 12:29 726 8.895 میلیون 38.64 میلیارد 12,252.34 4,300 4,520 4,180 4,560 1 2,324 4,350 1 19,788 4,400 10.437 هزار میلیارد 13.641 میلیون 7.516 میلیون 2.405 میلیون 3.204 میلیون 4.313 میلیون 6.903 میلیون 1.176 میلیون 8.87 2.42 1.51 8.895 میلیون - 8.895 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,300 110.00 2.12 5,240 50.00 0.96 12:29 319 3.116 میلیون 16.32 میلیارد 9,766.58 5,190 5,190 5,100 5,340 1 20,000 5,240 1 10,000 5,300 36.68 هزار میلیارد 43.619 میلیون 18.183 میلیون 7 میلیون 6.939 میلیون 11.244 میلیون 7.202 میلیون 4.204 میلیون 8.73 3.26 5.09 2.849 میلیون 266,376 3.1 میلیون 15,560