همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 4,562 69.00 1.49 4,579 52.00 1.12 11:41 470 2.42 میلیون 10.99 میلیارد 5,340 4,631 4,632 4,400 4,730 0 0 0 37 1,137,618 4,519 4.57 هزار میلیارد 6.151 میلیون 2.632 میلیون 1,000,000 1.572 میلیون 1.083 میلیون 371,408 23,578 194.21 4.24 12.33 1.745 میلیون - 1.745 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 83,450 1,750.00 2.05 84,850 350.00 0.41 11:40 152 56,083 4.72 میلیارد 380.76 85,200 84,900 80,950 86,900 3 3,241 82,650 1 100 83,150 8.485 هزار میلیارد 10.316 میلیون 2.347 میلیون 100,000 1.831 میلیون 446,038 3.487 میلیون 54,533 155.59 19.02 2.44 70,304 7,650 77,954 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 7,170 280.00 4.06 7,000 110.00 1.60 11:37 258 1.23 میلیون 8.71 میلیارد 4,753.3 6,890 7,150 7,040 7,230 1 4,255 6,910 1 2,871 7,030 15.643 هزار میلیارد 17.086 میلیون 5.693 میلیون 2.232 میلیون 1.487 میلیون 4.351 میلیون 539,293 161,893 96.35 3.58 28.92 813,875 1.718 میلیون 2.532 میلیون -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 23,400 250.00 1.08 23,400 250.00 1.08 11:40 282 436,820 10.3 میلیارد 1,616.76 23,150 23,150 22,600 24,100 0 0 0 28 247,556 23,100 7.035 هزار میلیارد 8.318 میلیون 2.157 میلیون 300,000 1.298 میلیون 858,201 75,612 83,315 84.26 8.18 92.84 1.067 میلیون 51,000 1.111 میلیون 6,496
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 11:39 568 18.74 میلیون 181.04 میلیارد 34,148.23 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,100 100.00 0.47 21,300 100.00 0.47 11:41 241 378,413 8.08 میلیارد 1,590.47 21,200 20,900 20,900 21,750 1 300 21,000 1 201 21,300 3.195 هزار میلیارد 6.878 میلیون 3.957 میلیون 150,000 3.683 میلیون 284,378 1.797 میلیون 63,948 49.96 11.24 1.78 329,648 - 329,648 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,300 350.00 1.00 35,050 100.00 0.29 11:41 454 2.37 میلیون 83.3 میلیارد 5,612.41 34,950 34,950 34,100 36,000 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1073.161 هزار میلیارد 1.212 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.67 23 24.15 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 11,310 530.00 4.92 11,310 530.00 4.92 11:39 190 2.03 میلیون 22.91 میلیارد 10,688.55 10,780 11,310 11,310 11,310 24 2,112,017 10,840 0 0 0 27.777 هزار میلیارد 29.938 میلیون 5.865 میلیون 2.456 میلیون 2.161 میلیون 3.344 میلیون 4.094 میلیون 769,998 37.08 8.31 6.79 9.75 میلیون - 9.75 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 12,840 580.00 4.73 12,590 330.00 2.69 11:40 656 2.81 میلیون 35.49 میلیارد 4,798.37 12,260 12,700 12,260 12,870 1 2,000 12,350 2 23,328 12,410 16.571 هزار میلیارد 22.198 میلیون 7.389 میلیون 961,000 5.719 میلیون 1.67 میلیون 5.429 میلیون 449,112 36.69 9.87 3.04 2.129 میلیون 84,988 2.214 میلیون -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,440 680.00 4.94 14,320 560.00 4.07 11:41 1,013 1.44 میلیون 20.64 میلیارد 1,317.64 13,760 13,850 13,850 14,440 1 1,904 13,960 2 1,844 13,980 4.823 هزار میلیارد 5.954 میلیون 1.675 میلیون 336,309 1.138 میلیون 474,006 3.426 میلیون 136,801 35.21 10.16 1.41 1.456 میلیون 632,074 2.048 میلیون 40,056
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 14,180 670.00 4.96 14,080 570.00 4.22 11:40 528 2.34 میلیون 32.99 میلیارد 3,937.08 13,510 13,790 13,540 14,180 1 271 13,670 2 9,365 13,690 16.92 هزار میلیارد 23.379 میلیون 8.258 میلیون 1.2 میلیون 6.483 میلیون 1.775 میلیون 8.122 میلیون 495,662 34.1 9.52 2.08 2.442 میلیون 416,484 2.857 میلیون 544
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 25,850 350.00 1.37 25,700 200.00 0.78 1400/11/5 - - - 2,711.81 25,500 25,550 25,500 26,600 1 947 25,900 10 13,469 25,900 52.428 هزار میلیارد 56.999 میلیون 8.974 میلیون 2.04 میلیون 4.571 میلیون 3.181 میلیون 2.883 میلیون 859,075 33.73 16.48 18.2 4.086 میلیون 6.59 میلیون 9.439 میلیون 1.238 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,690 480.00 4.70 10,420 210.00 2.06 11:40 1,463 1.03 میلیون 10.9 میلیارد 729.86 10,210 10,510 10,360 10,720 1 91 10,360 2 6,493 10,440 3.138 هزار میلیارد 3.921 میلیون 1.326 میلیون 300,000 804,499 457,758 1.032 میلیون 95,411 32.67 6.81 3.02 1.32 میلیون - 1.32 میلیون 46
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,300 320.00 2.14 15,120 140.00 0.93 11:40 701 2.22 میلیون 33.87 میلیارد 3,362.09 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 151.4 هزار میلیارد 163.457 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.46 12.27 12.21 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 84,000 2,900.00 3.58 84,300 3,200.00 3.95 11:38 767 431,995 36.42 میلیارد 572.23 81,100 82,000 81,850 85,100 1 69 81,450 1 200 81,550 27.608 هزار میلیارد 29.672 میلیون 3.392 میلیون 327,500 2.064 میلیون 806,432 3.335 میلیون 928,478 29.73 34.24 8.28 639,397 - 639,283 114
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 16,730 880.00 5.00 16,830 780.00 4.43 11:41 1,004 4.08 میلیون 68.71 میلیارد 3,996.33 17,610 16,730 16,730 17,200 0 0 0 45 794,380 16,800 16.82 هزار میلیارد 18.242 میلیون 4.711 میلیون 1,000,000 1.402 میلیون 3.04 میلیون 3.059 میلیون 589,764 28.55 5.54 5.5 66,354 - 66,354 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 5,940 280.00 4.95 5,870 210.00 3.71 11:37 583 3.79 میلیون 22.3 میلیارد 5,753.36 5,660 5,700 5,700 5,940 1 5,000 5,690 1 7,672 5,750 4.998 هزار میلیارد 8.644 میلیون 4.679 میلیون 600,000 3.663 میلیون 997,070 2.619 میلیون 178,851 27.85 5 1.9 5.471 میلیون 602,546 5.481 میلیون 592,328
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 5,780 40.00 0.69 5,680 140.00 2.41 11:40 995 7.74 میلیون 44.05 میلیارد 7,906.63 5,820 5,530 5,530 5,970 0 0 0 71 2,712,385 5,760 4.41 هزار میلیارد 5.857 میلیون 2.361 میلیون 775,000 1.455 میلیون 843,848 1.095 میلیون 159,855 27.54 5.22 4.02 2.769 میلیون - 2.769 میلیون -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 38,050 1,800.00 4.97 37,750 1,500.00 4.14 11:38 234 973,801 36.78 میلیارد 3,711.14 36,250 37,000 37,000 38,050 1 25,000 36,250 1 850 36,450 7.55 هزار میلیارد 10.767 میلیون 3.821 میلیون 200,000 3.217 میلیون 495,955 8.866 میلیون 277,867 27.17 15.22 0.85 1.033 میلیون 7,540 900,480 140,081
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 5,240 10.00 0.19 5,230 20.00 0.38 11:41 228 1.72 میلیون 8.97 میلیارد 7,745.63 5,250 5,290 5,170 5,290 1 3,820 5,210 2 70,091 5,260 31.38 هزار میلیارد 46.814 میلیون 21.857 میلیون 6 میلیون 15.434 میلیون 6.403 میلیون 9.341 میلیون 1.174 میلیون 26.73 4.91 3.36 435,945 440,811 832,756 44,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 6,960 60.00 0.87 6,890 10.00 0.14 11:39 166 545,861 3.74 میلیارد 3,327.65 6,900 6,680 6,600 6,970 0 0 0 1 11,394 6,750 9.095 هزار میلیارد 9.508 میلیون 2.792 میلیون 1.32 میلیون 413,584 2.376 میلیون 522,309 345,316 26.34 3.83 17.41 933,638 - 933,638 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,020 560.00 4.49 11:40 1,688 13.21 میلیون 171.92 میلیارد 7,984.51 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.802 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.87 10.32 25.05 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,824 182.00 5.00 3,762 120.00 3.29 11:39 357 3.08 میلیون 11.71 میلیارد 8,794.81 3,642 3,720 3,640 3,824 1 1,675 3,607 1 3,583 3,642 13.171 هزار میلیارد 21.909 میلیون 14.103 میلیون 3.5 میلیون 8.742 میلیون 5.361 میلیون 6.458 میلیون 525,394 25.06 2.46 2.04 3.773 میلیون - 3.746 میلیون 26,419
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 8,990 110.00 1.21 9,020 80.00 0.88 11:41 248 1.22 میلیون 10.98 میلیارد 5,298.95 9,100 8,780 8,780 9,390 4 28,211 9,200 2 63,673 9,350 4.055 هزار میلیارد 4.593 میلیون 1.072 میلیون 450,000 533,655 523,252 1.32 میلیون 167,501 24.23 7.76 3.08 308,400 615,000 705,113 218,287
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 52,650 2,250.00 4.46 51,100 700.00 1.39 11:40 67 95,472 5.02 میلیارد 1,502.49 50,400 52,500 52,250 52,700 2 2,356 50,950 1 100 53,550 8.636 هزار میلیارد 11.712 میلیون 3.772 میلیون 169,000 3.076 میلیون 525,968 7.651 میلیون 363,294 23.77 16.43 1.13 55,838 182,781 135,633 102,986
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,218 57.00 2.64 2,161 0.00 0.00 11:38 82 849,852 1.84 میلیارد 10,843.36 2,161 2,102 2,094 2,225 1 4,490 2,160 1 15,000 2,200 4.754 هزار میلیارد 8.022 میلیون 5.805 میلیون 1.2 میلیون 3.268 میلیون 2.516 میلیون 953,434 200,962 23.66 1.89 4.99 1.352 میلیون 506,346 1.858 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 11,230 370.00 3.41 10,870 10.00 0.09 11:34 60 156,832 1.73 میلیارد 3,186.33 10,860 11,320 10,860 11,330 1 832 10,600 1 30,500 10,800 5.331 هزار میلیارد 12.82 میلیون 8.494 میلیون 290,000 7.494 میلیون 960,133 5.053 میلیون 227,039 23.46 5.55 1.05 109,702 444,688 481,090 73,300
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 805 33.00 4.27 11:40 2,877 106.95 میلیون 86.15 میلیارد 37,009.08 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.309 هزار میلیارد 34.659 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.29 0.75 20.08 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 66,700 3,100.00 4.87 63,900 300.00 0.47 11:39 161 90,240 5.86 میلیارد 578.6 63,600 63,000 61,650 66,700 1 604 61,050 1 1,000 62,400 5.384 هزار میلیارد 6.037 میلیون 1.184 میلیون 84,000 668,916 336,077 1.039 میلیون 242,842 22.1 15.97 5.17 36,938 6,000 42,938 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,460 730.00 4.96 15,010 280.00 1.90 11:40 732 2.36 میلیون 35.57 میلیارد 3,259.59 14,730 14,350 14,350 15,460 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 83.186 هزار میلیارد 102.281 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.72 8.48 8.08 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,370 490.00 4.96 10,090 210.00 2.13 11:32 278 952,418 9.76 میلیارد 3,473.33 9,880 10,320 10,010 10,370 1 510 9,970 1 4,533 10,040 8.088 هزار میلیارد 10.318 میلیون 3.858 میلیون 800,000 2.278 میلیون 1.43 میلیون 4.386 میلیون 403,977 19.9 5.62 1.83 1.856 میلیون - 1.856 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 20,630 980.00 4.99 20,120 470.00 2.39 11:38 219 548,304 11.2 میلیارد 2,432.49 19,650 20,200 19,200 20,630 1 3,081 19,950 2 650 20,000 12.631 هزار میلیارد 13.909 میلیون 2.702 میلیون 625,000 1.334 میلیون 1.223 میلیون 1.754 میلیون 641,754 19.59 10.28 7.17 535,153 7,169 536,302 6,020
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 47,700 2,250.00 4.95 47,350 1,900.00 4.18 11:36 306 342,697 16.23 میلیارد 1,092.98 45,450 46,200 45,500 47,700 2 16,276 45,600 2 6,500 46,100 4.735 هزار میلیارد 5.057 میلیون 700,211 100,000 322,072 349,774 1.386 میلیون 244,003 19.41 13.54 3.42 1.745 میلیون 131,000 1.856 میلیون 20,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,840 200.00 1.58 12,690 50.00 0.40 11:42 978 353,581 4.56 میلیارد 376.74 12,640 12,530 12,530 12,990 1 435 12,760 1 56 12,820 54.567 هزار میلیارد 61.17 میلیون 12.655 میلیون 4.3 میلیون 6.646 میلیون 7.822 میلیون 5.71 میلیون 2.895 میلیون 18.84 6.97 9.56 154,496 134,576 288,871 201
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 4,412 58.00 1.30 4,394 76.00 1.70 11:40 1,061 8.15 میلیون 35.83 میلیارد 7,970.22 4,470 4,247 4,247 4,550 0 0 0 69 2,651,550 4,275 2.961 هزار میلیارد 3.192 میلیون 1.117 میلیون 673,597 232,346 229,927 433,872 157,694 18.77 12.87 6.82 412,959 - 412,959 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 3,070 6.00 0.20 3,050 26.00 0.85 11:38 346 3.49 میلیون 10.6 میلیارد 10,412.12 3,076 3,070 2,930 3,141 0 0 0 13 432,189 3,075 3.66 هزار میلیارد 5.322 میلیون 3.123 میلیون 1.2 میلیون 1.662 میلیون 1.457 میلیون 1.286 میلیون 200,248 18.28 2.51 2.85 3.787 میلیون 2.228 میلیون 6.015 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,210 65.00 2.07 3,140 5.00 0.16 11:39 402 4.12 میلیون 12.98 میلیارد 10,408.52 3,145 3,026 3,026 3,272 0 0 0 3 118,342 3,076 6.298 هزار میلیارد 9.32 میلیون 5.544 میلیون 2 میلیون 3.04 میلیون 2.506 میلیون 1.005 میلیون 343,836 18.27 2.51 6.25 2.703 میلیون 25,000 1.726 میلیون 1.002 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,310 390.00 4.92 8,100 180.00 2.27 11:42 1,322 1.09 میلیون 9.04 میلیارد 897.17 7,920 7,910 7,910 8,310 2 29,016 8,050 2 5,895 8,160 24.36 هزار میلیارد 29.332 میلیون 9.674 میلیون 3 میلیون 5.032 میلیون 4.26 میلیون 2.902 میلیون 1.336 میلیون 18.2 5.7 8.37 899,603 - 899,422 181
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 7,300 130.00 1.81 7,190 20.00 0.28 11:40 1,061 460,292 3.36 میلیارد 468.45 7,170 7,390 7,000 7,390 1 5,763 7,050 1 7 7,070 5.76 هزار میلیارد 7.374 میلیون 2.247 میلیون 300,000 1.622 میلیون 519,356 1.851 میلیون 324,074 17.75 11.08 3.11 429,494 18,439 447,898 35
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 4,855 145.00 3.08 4,752 42.00 0.89 11:38 176 954,949 4.64 میلیارد 5,472.82 4,710 4,680 4,560 4,945 2 5,200 4,590 1 8,000 4,650 2.378 هزار میلیارد 3.208 میلیون 1.562 میلیون 500,000 831,890 708,453 719,372 135,143 17.58 3.35 3.3 1.628 میلیون - 1.628 میلیون -