همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 17,649 928.00 5.00 17,856 721.00 3.88 1399/08/1 494 2.225 میلیون 39.437 میلیارد 4,503.81 18,577 2.225 میلیون 17,649 39.437 میلیارد 104 325 15,473 1 444,763 17,649 17.16 هزار میلیارد 20.286 میلیون 4.346 میلیون 861,000 3.126 میلیون 1.22 میلیون 2.667 میلیون 72,232 237.56 14.07 6.43 1.348 میلیون 877,000 2.225 میلیون -
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 11,590 610.00 5.00 11,690 510.00 4.18 1399/08/1 605 4.289 میلیون 50.142 میلیارد 7,089.75 12,200 4.289 میلیون 11,590 50.142 میلیارد 256 438 11,590 1 4.746 میلیون 11,590 19.289 هزار میلیارد 20.967 میلیون 3.459 میلیون 1.4 میلیون 1.679 میلیون 1.78 میلیون 588,341 123,353 156.37 10.84 32.78 4.089 میلیون 200,000 3.51 میلیون 779,090
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,140 323.00 5.00 6,412 51.00 0.79 1399/08/1 314 1.21 میلیون 7.428 میلیارد 3,852.8 6,463 1.21 میلیون 6,140 7.428 میلیارد 2180 5,090 6,140 4 42.055 میلیون 6,140 24.095 هزار میلیارد 25.669 میلیون 7.134 میلیون 599,426 1.574 میلیون 5.559 میلیون 808,891 167,108 144.19 4.33 29.79 1.21 میلیون - 1.21 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 23,886 1,257.00 5.00 24,433 710.00 2.82 1399/08/1 355 1.164 میلیون 27.862 میلیارد 3,279.15 25,143 1.164 میلیون 23,886 27.862 میلیارد 179 - - 0 844,278 23,886 8.063 هزار میلیارد 8.881 میلیون 1.171 میلیون 330,000 817,731 353,529 1.835 میلیون 56,729 142.13 22.81 4.39 1.064 میلیون 100,000 1.164 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 15,189 799.00 5.00 15,305 683.00 4.27 1399/08/1 997 7.325 میلیون 112.104 میلیارد 7,346.8 15,988 7.325 میلیون 15,189 112.104 میلیارد 426 500 15,189 1 8.101 میلیون 15,189 91.83 هزار میلیارد 100.078 میلیون 12.629 میلیون 3 میلیون 8.248 میلیون 4.381 میلیون 1.578 میلیون 683,941 134.28 20.96 58.19 7.125 میلیون 200,000 7.155 میلیون 170,000
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,080 20.00 0.49 4,178 118.00 2.91 1399/08/1 6,371 62.71 میلیون 262.007 میلیارد 9,841.66 4,060 62.71 میلیون 4,255 262.007 میلیارد 16 136,252 4,081 21 48,648 4,081 100.879 هزار میلیارد 103.133 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 133.63 3.67 31.41 62.69 میلیون 20,000 60.205 میلیون 2.504 میلیون
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 9,608 505.00 4.99 10,059 54.00 0.53 1399/08/1 274 558,712 5.386 میلیارد 2,039.09 10,113 558,712 9,608 5.386 میلیارد 51 19,700 9,300 1 331,156 9,608 11.666 هزار میلیارد 13.684 میلیون 3.075 میلیون 1.16 میلیون 2.017 میلیون 1.058 میلیون 5.427 میلیون 97,878 119.19 11.03 2.15 548,712 10,000 558,712 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 39,400 1,484.00 3.63 39,115 1,769.00 4.33 1399/07/30 1,098 5.141 میلیون 201.101 میلیارد 4,682.35 40,884 5.141 میلیون 39,990 201.101 میلیارد 1 - - 0 20,000 40,884 163.86 هزار میلیارد 165.053 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 117.72 28.78 94.02 4.302 میلیون 839,290 4.314 میلیون 827,193
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 105,037 5,528.00 5.00 105,459 5,106.00 4.62 1399/08/1 429 739,065 77.941 میلیارد 1,722.76 110,565 739,065 105,037 77.941 میلیارد 162 - - 0 627,240 105,037 120.584 هزار میلیارد 150.385 میلیون 38.638 میلیون 1.143 میلیون 29.801 میلیون 8.837 میلیون 89.741 میلیون 1.124 میلیون 107.24 13.65 1.34 606,065 133,000 539,065 200,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 28,808 1,371.00 5.00 28,569 1,132.00 4.13 1399/08/1 2,511 18.643 میلیون 532.617 میلیارد 7,424.65 27,437 18.643 میلیون 27,200 532.617 میلیارد 3 14,102 28,808 4 1,880 28,808 37.711 هزار میلیارد 38.229 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 104.59 18.18 56.55 6.868 میلیون 11.776 میلیون 18.618 میلیون 25,000
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 46,690 2,457.00 5.00 49,145 2.00 0.00 1399/08/1 5 948 44.262 میلیون 129.5 49,147 948 46,690 44.262 میلیون 381 - - 0 1.7 میلیون 46,690 7.372 هزار میلیارد 11.041 میلیون 3.979 میلیون 150,000 3.67 میلیون 309,629 1.335 میلیون 74,788 98.57 23.81 5.52 948 - 948 -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 198,388 10,441.00 5.00 207,301 1,528.00 0.73 1399/08/1 116 34,669 6.878 میلیارد 298.87 208,829 34,669 198,388 6.878 میلیارد 59 27 198,388 1 45,568 198,388 29.022 هزار میلیارد 30.212 میلیون 1.954 میلیون 140,000 1.19 میلیون 764,220 4.251 میلیون 308,181 94.17 37.98 6.83 34,669 - 34,669 -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,446 0.00 0.00 22,223 223.00 0.99 1399/08/1 828 4.786 میلیون 106.296 میلیارد 5,780.61 22,446 4.786 میلیون 21,500 106.296 میلیارد 5 424,369 22,446 3 14,313 22,446 1004.48 هزار میلیارد 1.021 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 93.18 26.1 90.96 2.467 میلیون 2.32 میلیون 3.986 میلیون 800,000
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 12,270 645.00 4.99 12,711 204.00 1.58 1399/08/1 300 1.339 میلیون 16.538 میلیارد 4,462.42 12,915 1.339 میلیون 12,270 16.538 میلیارد 87 - - 0 1.177 میلیون 12,270 12.711 هزار میلیارد 13.544 میلیون 2.017 میلیون 900,000 832,626 1.184 میلیون 563,999 146,539 86.74 10.74 22.54 1.331 میلیون 8,000 1.339 میلیون -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 60,500 2,679.00 4.63 57,668 153.00 0.26 1399/07/7 3,332 2.071 میلیون 119.42 میلیارد 621.49 57,821 54,930 54,930 60,629 1 2,000 60,629 1 42 67,474 20.184 هزار میلیارد 20.719 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 75.48 29.72 6.96 2.071 میلیون 300 2.071 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 59,136 3,112.00 5.00 62,212 36.00 0.06 1399/08/1 20 9,105 538.433 میلیون 455.25 62,248 9,105 59,136 538.433 میلیون 117 - - 0 505,613 59,136 38.883 هزار میلیارد 39.265 میلیون 1.438 میلیون 625,000 382,125 1.056 میلیون 1.324 میلیون 515,433 75.44 36.82 29.37 9,105 - 9,105 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 47,646 2,507.00 5.00 48,333 1,820.00 3.63 1399/08/1 30,853 5.878 میلیون 284.088 میلیارد 190.51 50,153 5.878 میلیون 50,001 284.088 میلیارد 6673 2,159 47,646 7 1.45 میلیون 47,646 14.5 هزار میلیارد 15.234 میلیون 1.155 میلیون 300,000 734,249 420,283 628,254 210,177 68.99 34.5 23.08 5.878 میلیون 110 5.774 میلیون 104,245
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 188,193 9,904.00 5.00 191,241 6,856.00 3.46 1399/08/1 601 204,936 38.997 میلیارد 340.99 198,097 204,936 199,000 38.997 میلیارد 15 79 188,193 1 41,996 188,193 19.124 هزار میلیارد 19.937 میلیون 1.355 میلیون 100,000 813,193 541,505 2.027 میلیون 282,401 67.72 35.32 9.43 180,816 24,120 204,936 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,201 104.00 0.37 28,900 803.00 2.86 1399/08/1 33,857 13.033 میلیون 376.669 میلیارد 384.95 28,097 13.033 میلیون 29,501 376.669 میلیارد 551 67,267 28,240 20 29,339 28,240 124.27 هزار میلیارد 126.801 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 65.27 18.68 29.23 11.981 میلیون 1.053 میلیون 11.924 میلیون 1.109 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 15,005 338.00 2.30 14,865 198.00 1.35 1399/08/1 734 2.673 میلیون 39.929 میلیارد 3,641.18 14,667 2.673 میلیون 14,610 39.929 میلیارد 25 335,080 15,270 7 332,700 15,270 11.892 هزار میلیارد 13.481 میلیون 2.687 میلیون 800,000 1.589 میلیون 1.098 میلیون 2.551 میلیون 182,430 65.19 10.83 4.66 2.544 میلیون 129,000 2.673 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 53,090 2,086.00 4.09 52,808 1,804.00 3.54 1399/08/1 600 2.054 میلیون 108.454 میلیارد 3,422.92 51,004 2.054 میلیون 51,250 108.454 میلیارد 1 69 53,090 1 2,000 53,090 10.562 هزار میلیارد 11.238 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 63.87 24.37 8.39 912,261 1.141 میلیون 977,165 1.077 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 16,598 873.00 5.00 17,308 163.00 0.93 1399/08/1 280 556,218 9.255 میلیارد 1,986.49 17,471 556,218 16,598 9.255 میلیارد 78 - - 0 384,083 16,598 8.308 هزار میلیارد 8.983 میلیون 1.474 میلیون 480,000 674,783 798,718 613,237 131,160 63.34 10.4 13.55 556,218 - 556,218 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 15,806 831.00 4.99 15,941 696.00 4.18 1399/08/1 492 2.662 میلیون 42.217 میلیارد 5,410.7 16,637 2.662 میلیون 15,806 42.217 میلیارد 104 5,000 14,990 1 985,837 15,806 8.437 هزار میلیارد 9.677 میلیون 1.935 میلیون 529,248 1.24 میلیون 694,723 2.91 میلیون 159,240 52.98 12.14 2.9 2.462 میلیون 200,000 2.662 میلیون -
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 15,380 521.00 3.51 14,915 56.00 0.38 1399/08/1 642 2.432 میلیون 36.322 میلیارد 3,787.42 14,859 2.432 میلیون 15,500 36.322 میلیارد 6 1,648 15,380 2 48,880 15,380 7.458 هزار میلیارد 7.717 میلیون 1.141 میلیون 500,000 259,147 882,048 359,280 144,177 51.72 8.45 20.76 2.432 میلیون - 2.432 میلیون -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 48,127 2,533.00 5.00 49,576 1,084.00 2.14 1399/08/1 313 593,428 29.017 میلیارد 1,895.94 50,660 593,428 50,000 29.017 میلیارد 2 - - 0 2,913 48,127 8.428 هزار میلیارد 9.995 میلیون 1.868 میلیون 170,000 1.567 میلیون 301,217 906,123 167,556 50.3 27.98 9.31 593,428 - 569,002 24,426
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 50,402 2,400.00 5.00 49,204 1,202.00 2.50 1399/08/1 597 746,246 37.008 میلیارد 1,249.99 48,002 746,246 50,189 37.008 میلیارد 3 191,817 50,402 42 1,654 50,402 3.444 هزار میلیارد 3.533 میلیون 224,199 70,000 88,966 135,233 178,452 68,524 50.26 25.47 19.3 746,246 - 746,246 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 29,164 1,534.00 5.00 30,310 388.00 1.26 1399/08/1 133 411,750 12.01 میلیارد 3,095.86 30,698 411,750 29,164 12.01 میلیارد 100 - - 0 519,679 29,164 9.093 هزار میلیارد 9.42 میلیون 861,620 300,000 326,742 534,878 1.079 میلیون 206,571 44.02 17 8.43 411,750 - 411,750 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 82,600 2,093.00 2.47 84,044 649.00 0.77 1399/08/1 247 180,970 14.953 میلیارد 732.67 84,693 180,970 81,000 14.953 میلیارد 1 85 83,000 1 61 83,499 61.184 هزار میلیارد 71.66 میلیون 19.003 میلیون 728,000 10.476 میلیون 8.527 میلیون 2.51 میلیون 1.402 میلیون 43.65 7.18 24.37 43,793 137,177 180,970 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 68,469 1,204.00 1.79 69,445 2,180.00 3.24 1399/08/1 6,981 9.629 میلیون 668.679 میلیارد 1,379.29 67,265 9.629 میلیون 67,800 668.679 میلیارد 16 26,346 68,469 13 46,393 68,469 194.446 هزار میلیارد 197.344 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 42.73 30.23 40.29 9.473 میلیون 156,298 7.693 میلیون 1.936 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,393 3,336.00 5.00 63,677 3,052.00 4.57 1399/08/1 1,819 5.614 میلیون 357.472 میلیارد 3,086.23 66,729 5.614 میلیون 63,393 357.472 میلیارد 12 651,539 63,393 19 13,093 63,393 649.887 هزار میلیارد 732.302 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.44 30.2 23.62 1.792 میلیون 3.822 میلیون 5.614 میلیون 1
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,048 1,213.00 5.00 23,865 396.00 1.63 1399/08/1 72 631,893 14.564 میلیارد 8,776.29 24,261 631,893 23,048 14.564 میلیارد 146 1.711 میلیون 23,048 10 2.304 میلیون 23,048 57.276 هزار میلیارد 65.709 میلیون 13.447 میلیون 2.4 میلیون 8.433 میلیون 5.014 میلیون 33.84 میلیون 1.397 میلیون 41.01 11.42 1.69 431,893 200,000 631,893 -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 120,722 6,353.00 5.00 126,999 76.00 0.06 1399/08/1 25 4,710 568.601 میلیون 188.4 127,075 4,710 120,722 568.601 میلیون 218 - - 0 1.827 میلیون 120,722 19.05 هزار میلیارد 20.857 میلیون 2.643 میلیون 150,000 1.807 میلیون 836,092 3.599 میلیون 485,858 39.21 22.78 5.29 4,710 - 4,710 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 55,184 2,904.00 5.00 56,233 1,855.00 3.19 1399/08/1 1,391 1.777 میلیون 99.902 میلیارد 1,277.17 58,088 1.777 میلیون 55,270 99.902 میلیارد 25 883 55,184 5 128,063 55,184 74.004 هزار میلیارد 81.589 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 38.19 22.23 15.36 1.421 میلیون 355,656 1.74 میلیون 36,470
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,901 1,111.00 2.71 40,853 159.00 0.39 1399/08/1 476 595,468 23.976 میلیارد 1,250.98 41,012 595,468 39,410 23.976 میلیارد 1 1,954 39,901 2 100 39,901 1021.325 هزار میلیارد 1.073 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.07 31.76 15.99 406,282 189,186 594,168 1,300
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,925 42.00 1.06 3,985 18.00 0.45 1399/08/1 1,491 11.363 میلیون 45.279 میلیارد 7,621.22 3,967 11.363 میلیون 4,110 45.279 میلیارد 1 15,683 3,960 5 4,900 3,960 13.25 هزار میلیارد 16.668 میلیون 7.587 میلیون 3.325 میلیون 3.418 میلیون 4.169 میلیون 2.968 میلیون 354,868 37.35 3.18 4.46 10.563 میلیون 800,000 11.363 میلیون -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,934 216.00 4.19 5,089 61.00 1.18 1399/08/1 20,340 227.61 میلیون 1.158 هزار میلیارد 11,190.24 5,150 227.61 میلیون 5,151 1.158 هزار میلیارد 55 845,892 4,933 92 709,104 4,933 312.992 هزار میلیارد 430.951 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 36.73 5.01 2.36 214.565 میلیون 13.045 میلیون 221.984 میلیون 5.626 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 7,075 372.00 5.00 7,195 252.00 3.38 1399/07/30 363 4.741 میلیون 33.64 میلیارد 13,061.41 7,447 7,075 7,075 7,381 132 - - 0 4.353 میلیون 7,075 4.317 هزار میلیارد 5.463 میلیون 1.879 میلیون 600,000 1.146 میلیون 732,815 342,072 117,982 36.6 5.89 12.62 4.511 میلیون 230,000 4.671 میلیون 70,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 32,723 1,722.00 5.00 33,784 661.00 1.92 1399/08/1 281 576,507 18.931 میلیارد 2,051.63 34,445 576,507 32,723 18.931 میلیارد 63 - - 0 127,755 32,723 16.892 هزار میلیارد 19.204 میلیون 3.482 میلیون 500,000 2.312 میلیون 1.17 میلیون 5.088 میلیون 467,756 36.11 14.44 3.32 566,507 10,000 576,507 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 104,967 5,524.00 5.00 107,122 3,369.00 3.05 1399/08/1 245 274,799 28.916 میلیارد 1,121.63 110,491 274,799 104,967 28.916 میلیارد 102 - - 0 259,048 104,967 110.073 هزار میلیارد 137.492 میلیون 40.092 میلیون 1.028 میلیون 27.419 میلیون 12.673 میلیون 121.523 میلیون 3.143 میلیون 35.03 8.69 0.91 274,799 - 85,442 189,357
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 16,979 808.00 5.00 16,203 32.00 0.20 1399/08/1 6,857 124,854 2.12 میلیارد 18.21 16,171 124,854 16,979 2.12 میلیارد 59 8.178 میلیون 16,979 730 856 16,979 3.241 هزار میلیارد 3.67 میلیون 730,711 200,000 429,815 300,896 2.101 میلیون 93,036 34.83 10.77 1.54 124,854 - 124,572 282