همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 146,370 7,703.00 5.00 153,889 184.00 0.12 09:56 34 7,307 1.07 میلیارد 104.67 154,073 146,370 146,370 146,370 163 - - 0 427,221 146,370 7.037 هزار میلیارد 17.152 میلیون 4.119 میلیون 110,000 206,623 3.913 میلیون 360,037 18,847 899.1 4.33 47.07 7,307 - 7,307 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 20,148 1,060.00 5.00 20,256 952.00 4.49 09:58 83 1.967 میلیون 39.626 میلیارد 1,252 21,208 20,148 20,148 20,148 894 - - 0 17.859 میلیون 20,148 27.663 هزار میلیارد 28.5 میلیون 2.56 میلیون 1.3 میلیون 939,648 1.62 میلیون 289,108 154,132 178.81 17.02 95.33 63,725 1.903 میلیون 1.167 میلیون 800,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 11,612 611.00 5.00 12,215 8.00 0.07 09:54 12 54,061 627.756 میلیون 6,455.63 12,223 54,061 11,612 627.756 میلیون 274 - - 0 7.1 میلیون 11,612 20.17 هزار میلیارد 21.834 میلیون 3.459 میلیون 1.4 میلیون 1.679 میلیون 1.78 میلیون 588,341 123,353 163.39 11.32 34.26 54,061 - 54,061 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,155 323.00 4.99 6,474 4.00 0.06 09:53 40 95,266 586.362 میلیون 1,742.23 6,478 6,155 6,155 6,155 2196 - - 0 51.135 میلیون 6,155 24.362 هزار میلیارد 25.914 میلیون 7.134 میلیون 599,426 1.574 میلیون 5.559 میلیون 808,891 167,108 145.65 4.38 30.09 95,266 - 95,266 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 15,254 802.00 5.00 16,041 15.00 0.09 09:51 8 58,465 891.825 میلیون 17,428.33 16,056 58,465 15,254 891.825 میلیون 660 - - 0 13.12 میلیون 15,254 96.342 هزار میلیارد 104.309 میلیون 12.223 میلیون 3 میلیون 7.973 میلیون 4.25 میلیون 1.477 میلیون 676,270 142.34 22.65 65.19 8,465 50,000 58,465 -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,915 206.00 5.00 4,040 81.00 1.97 09:57 332 4.32 میلیون 16.914 میلیارد 11,168.63 4,121 3,915 3,915 3,915 1085 1,300 3,878 1 19.696 میلیون 3,915 99.503 هزار میلیارد 100.26 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 129.7 3.57 30.49 1.816 میلیون 2.506 میلیون 4.322 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 39,001 1,883.00 4.61 39,073 1,811.00 4.43 09:58 643 3.026 میلیون 118.248 میلیارد 4,089.15 40,884 3.026 میلیون 39,990 118.222 میلیارد 1 130 39,001 1 8,373 39,002 163.86 هزار میلیارد 172.129 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 120.57 29.48 96.3 2.493 میلیون 565,000 3.058 میلیون -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 9,614 506.00 5.00 10,119 1.00 0.01 09:45 4 12,010 115.464 میلیون 1,000 10,120 9,614 9,614 9,614 79 19,700 9,300 1 664,735 9,614 11.737 هزار میلیارد 13.754 میلیون 3.075 میلیون 1.16 میلیون 2.017 میلیون 1.058 میلیون 5.427 میلیون 97,878 119.92 11.1 2.16 2,010 10,000 12,010 -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 17,737 933.00 5.00 18,589 81.00 0.43 09:59 21 227,239 4.031 میلیارد 13,982.5 18,670 17,737 17,737 17,737 170 325 15,473 1 1.661 میلیون 17,737 17.945 هزار میلیارد 20.6 میلیون 3.852 میلیون 861,000 2.734 میلیون 1.118 میلیون 1.964 میلیون 157,077 113.74 15.99 9.1 57,239 170,000 227,239 -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 23,903 1,258.00 5.00 25,157 4.00 0.02 09:51 4 5,975 142.82 میلیون 2,500 25,161 23,903 23,903 23,903 251 - - 0 2.685 میلیون 23,903 8.303 هزار میلیارد 8.609 میلیون 696,765 330,000 307,172 389,593 1.967 میلیون 75,971 109.28 21.31 4.22 5,975 - 5,975 -
گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 14,576 694.00 5.00 13,906 24.00 0.17 09:58 9,226 127,099 1.853 میلیارد 11.98 13,882 127,099 14,576 1.853 میلیارد 0 23.829 میلیون 14,576 2390 - - 4.163 هزار میلیارد 4.326 میلیون 555,372 300,000 161,799 393,573 640,449 40,537 102.84 10.59 6.51 127,634 - 127,607 27
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 15,814 832.00 5.00 16,643 3.00 0.02 09:48 5 10,640 168.261 میلیون 8,232.05 16,646 15,814 15,814 15,814 196 5,000 14,990 1 1.991 میلیون 15,814 8.828 هزار میلیارد 9.842 میلیون 1.246 میلیون 120,000 1.033 میلیون 213,635 2.358 میلیون 86,703 101.61 41.24 3.74 640 10,000 10,640 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 26,106 1,373.00 5.00 27,468 11.00 0.04 09:43 9 14,036 366.424 میلیون 500 27,479 26,106 26,106 26,106 405 - - 0 3.423 میلیون 26,106 36.274 هزار میلیارد 36.79 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 100.6 17.47 54.39 14,036 - 14,036 -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 198,930 10,470.00 5.00 209,197 203.00 0.10 09:59 20 4,592 913.487 میلیون 26 209,400 198,930 198,930 198,930 72 60 176,854 1 91,263 198,930 29.316 هزار میلیارد 30.653 میلیون 2.026 میلیون 140,000 1.337 میلیون 688,441 3.934 میلیون 296,573 98.85 42.58 7.45 4,592 - 4,592 -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 46,695 2,457.00 5.00 49,151 1.00 0.00 09:56 3 391 18.258 میلیون 141 49,152 46,695 46,695 46,695 326 - - 0 1.829 میلیون 46,695 7.373 هزار میلیارد 11.042 میلیون 3.979 میلیون 150,000 3.67 میلیون 309,629 1.335 میلیون 74,788 98.58 23.81 5.52 391 - 391 -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 21,391 1,125.00 5.00 22,482 34.00 0.15 09:53 55 154,242 3.299 میلیارد 3,796 22,516 21,391 21,391 21,391 136 - - 0 2.333 میلیون 21,391 1063.42 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 63.43 میلیون 35.5 میلیون 24.988 میلیون 38.441 میلیون 11.04 میلیون 10.763 میلیون 94.43 26.44 92.06 74,242 80,000 154,242 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 59,386 3,125.00 5.00 62,510 1.00 0.00 09:10 1 170 10.096 میلیون 201.5 62,511 59,386 59,386 59,386 110 - - 0 1.301 میلیون 59,386 39.069 هزار میلیارد 39.756 میلیون 1.605 میلیون 625,000 686,213 918,527 1.329 میلیون 436,754 89.45 42.53 29.4 170 - 170 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 12,288 646.00 4.99 12,932 2.00 0.02 09:50 8 12,851 157.913 میلیون 570.5 12,934 12,288 12,288 12,288 125 - - 0 1.304 میلیون 12,288 12.939 هزار میلیارد 13.767 میلیون 2.017 میلیون 900,000 832,626 1.184 میلیون 563,999 146,539 88.26 10.92 22.93 12,851 - 12,851 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 52,370 2,756.00 5.00 55,125 1.00 0.00 11:57 2 290 15.187 میلیون 244.71 55,126 290 52,370 15.187 میلیون 73 - - 0 337,306 52,370 11.025 هزار میلیارد 12.732 میلیون 2.005 میلیون 200,000 1.707 میلیون 298,292 4.322 میلیون 129,438 85.18 36.96 2.55 290 - 290 -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 49,659 2,613.00 5.00 52,233 39.00 0.07 09:58 49 14,247 707.492 میلیون 303.5 52,272 14,247 49,659 707.492 میلیون 9999 2,500 43,124 1 4.443 میلیون 49,659 15.688 هزار میلیارد 16.278 میلیون 987,514 300,000 601,150 386,364 734,371 204,288 76.73 40.57 21.35 14,247 - 14,247 -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 60,500 2,679.00 4.63 57,668 153.00 0.26 1399/07/7 3,332 2.071 میلیون 119.42 میلیارد 621.49 57,821 54,930 54,930 60,629 1 2,000 60,629 1 42 67,474 20.184 هزار میلیارد 20.719 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 75.48 29.72 6.96 2.071 میلیون 300 2.071 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,669 1,365.00 5.00 27,369 65.00 0.24 09:58 18,421 6.025 میلیون 164.889 میلیارد 151.48 27,304 5.991 میلیون 26,000 163.921 میلیارد 2 598,080 28,669 76 28,110 28,990 117.553 هزار میلیارد 118.472 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 74.07 20.93 30.14 6.476 میلیون 403,675 6.114 میلیون 765,731
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 195,542 10,291.00 5.00 202,744 3,089.00 1.50 11:12 236 72,994 14.304 میلیارد 309.3 205,833 72,994 195,542 14.304 میلیارد 104 - - 0 74,246 195,542 20.274 هزار میلیارد 21.091 میلیون 1.274 میلیون 100,000 816,835 457,498 1.912 میلیون 278,472 72.81 44.32 10.61 67,994 5,000 72,994 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 36,161 1,903.00 5.00 38,059 5.00 0.01 09:53 6 3,715 134.338 میلیون 1,000 38,064 3,715 36,161 134.338 میلیون 537 - - 0 4.443 میلیون 36,161 26.265 هزار میلیارد 26.901 میلیون 1.811 میلیون 690,000 639,365 1.172 میلیون 1.552 میلیون 363,346 72.28 22.41 16.93 3,715 - 3,715 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 48,314 2,542.00 5.00 50,733 123.00 0.24 09:56 72 46,623 2.253 میلیارد 160.75 50,856 48,314 48,314 48,314 54 - - 0 273,278 48,314 8.81 هزار میلیارد 9.617 میلیون 1.221 میلیون 170,000 971,802 249,431 947,574 121,649 71.07 34.66 9.12 46,623 - 46,623 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,510 5.00 0.03 14,489 16.00 0.11 09:58 505 2.577 میلیون 37.321 میلیارد 5,888.04 14,505 2.577 میلیون 14,950 37.321 میلیارد 1 992 14,630 1 900 14,650 11.465 هزار میلیارد 13.098 میلیون 2.542 میلیون 800,000 1.488 میلیون 1.054 میلیون 2.359 میلیون 164,144 70.73 11.01 4.92 2.584 میلیون - 2.563 میلیون 20,225
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 47,402 2,473.00 4.96 49,562 313.00 0.63 09:59 218 137,286 6.538 میلیارد 401.7 49,875 47,385 47,385 48,531 2 35,352 47,403 1 1,843 47,410 3.499 هزار میلیارد 3.577 میلیون 195,838 70,000 86,130 109,708 149,414 49,599 70.35 31.8 23.35 137,286 - 137,286 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 67,265 3,540.00 5.00 68,693 2,112.00 2.98 09:56 116 668,323 44.955 میلیارد 11,282.09 70,805 67,265 67,265 67,265 1149 97 63,622 1 5.601 میلیون 67,265 198.254 هزار میلیارد 199.719 میلیون 6.113 میلیون 1.4 میلیون 1.465 میلیون 4.648 میلیون 3.326 میلیون 2.875 میلیون 66.98 41.42 57.89 68,323 700,000 750,302 18,021
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 50,657 2,666.00 5.00 53,194 129.00 0.24 09:50 18 46,124 2.337 میلیارد 373.25 53,323 46,124 50,657 2.337 میلیارد 143 396 50,271 1 1.048 میلیون 50,657 10.694 هزار میلیارد 11.339 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 64.48 24.6 8.47 6,124 40,000 46,124 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 105,583 5,557.00 5.00 111,090 50.00 0.04 09:57 14 4,142 437.325 میلیون 513.83 111,140 105,583 105,583 105,583 251 - - 0 962,550 105,583 127.091 هزار میلیارد 156.125 میلیون 35.401 میلیون 1.143 میلیون 29.045 میلیون 6.356 میلیون 97.686 میلیون 1.974 میلیون 64.34 19.99 1.3 4,142 - 4,142 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 80,603 4,242.00 5.00 84,741 104.00 0.12 09:48 29 14,100 1.137 میلیارد 435 84,845 80,603 80,603 80,603 14 - - 0 163,077 80,603 61.848 هزار میلیارد 72.141 میلیون 17.972 میلیون 728,000 10.392 میلیون 7.58 میلیون 2.251 میلیون 959,710 64.34 8.15 27.43 14,100 - 14,100 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 16,622 874.00 5.00 17,495 1.00 0.01 09:08 4 2,470 41.056 میلیون 617.5 17,496 2,470 16,622 41.056 میلیون 99 - - 0 813,334 16,622 8.399 هزار میلیارد 9.073 میلیون 1.474 میلیون 480,000 674,783 798,718 613,237 131,160 64.03 10.51 13.69 2,470 - 2,470 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 15,329 806.00 5.00 16,128 7.00 0.04 09:32 6 26,272 402.723 میلیون 5,178.4 16,135 15,329 15,329 15,329 251 - - 0 4.28 میلیون 15,329 8.948 هزار میلیارد 9.298 میلیون 1.238 میلیون 552,442 385,337 852,168 1.001 میلیون 149,249 59.7 10.46 8.9 6,272 20,000 26,272 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 41,998 2,210.00 5.00 44,191 17.00 0.04 09:48 12 8,926 374.874 میلیون 911.78 44,208 8,926 41,998 374.874 میلیون 348 - - 0 1.5 میلیون 41,998 17.683 هزار میلیارد 18.554 میلیون 1.659 میلیون 400,000 877,407 781,652 2.419 میلیون 307,921 57.41 22.61 7.31 8,926 - 8,926 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 26,150 1,376.00 5.00 27,526 0.00 0.00 09:33 2 480 12.552 میلیون 1,700 27,526 480 26,150 12.552 میلیون 1245 - - 0 22.432 میلیون 26,150 16.597 هزار میلیارد 17.591 میلیون 1.986 میلیون 602,947 994,467 991,827 482,013 311,034 53.36 16.73 34.43 480 - 480 -
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 14,319 753.00 5.00 15,068 4.00 0.03 10:00 7 16,736 239.643 میلیون 2,868.2 15,072 14,319 14,319 14,319 104 - - 0 1.208 میلیون 14,319 7.556 هزار میلیارد 7.794 میلیون 1.141 میلیون 500,000 259,147 882,048 359,280 144,177 52.26 8.54 20.97 16,736 - 16,736 -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,473 1,182.00 5.00 23,051 604.00 2.55 09:40 34 1.033 میلیون 23.224 میلیارد 33,818.33 23,655 22,473 22,473 22,473 1319 500 22,291 1 53.219 میلیون 22,473 106.457 هزار میلیارد 107.64 میلیون 10.619 میلیون 3 میلیون 1.471 میلیون 9.148 میلیون 2.406 میلیون 2.043 میلیون 51.59 11.52 43.79 33,418 1,000,000 873,219 160,199
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,881 204.00 4.99 4,074 11.00 0.27 09:58 73 616,678 2.393 میلیارد 11,268.42 4,085 3,881 3,881 3,881 252 14,000 3,614 2 4.434 میلیون 3,881 13.586 هزار میلیارد 16.494 میلیون 6.999 میلیون 3.325 میلیون 2.941 میلیون 4.058 میلیون 2.384 میلیون 266,441 50.87 3.34 5.69 616,678 - 616,678 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 71,134 3,743.00 5.00 74,876 1.00 0.00 09:16 1 100 7.113 میلیون 85.5 74,877 71,134 71,134 71,134 95 - - 0 147,941 71,134 12.654 هزار میلیارد 14.141 میلیون 1.804 میلیون 169,000 1.486 میلیون 317,600 4.038 میلیون 255,774 49.47 39.85 3.13 100 - 100 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 19,679 937.00 5.00 18,917 175.00 0.93 09:58 9,463 548,798 10.8 میلیارد 26.92 18,742 548,752 19,679 10.799 میلیارد 0 45.504 میلیون 19,679 3975 - - 13.119 هزار میلیارد 13.643 میلیون 1.487 میلیون 700,000 434,610 1.052 میلیون 1.519 میلیون 269,964 48.96 12.56 8.7 549,615 - 549,600 15