همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,000 700.00 3.23 21,500 200.00 0.92 10:54 105 170,958 3.67 میلیارد 1,429.05 21,700 21,650 20,900 22,600 1 450 21,050 2 1,089 21,150 3.218 هزار میلیارد 6.628 میلیون 3.658 میلیون 150,000 3.403 میلیون 254,459 1.936 میلیون 21,088 152.57 12.64 1.66 154,958 14,000 168,958 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 51,150 2,000.00 3.76 52,400 750.00 1.41 10:49 97 82,642 4.19 میلیارد 918.93 53,150 51,100 50,300 51,550 1 100 50,850 3 710 51,150 5.24 هزار میلیارد 6.424 میلیون 1.569 میلیون 100,000 1.184 میلیون 385,111 3.214 میلیون 35,586 147.25 13.61 1.63 82,642 - 82,642 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,040 50.00 0.82 6,090 0.00 0.00 10:55 279 1.438 میلیون 8.76 میلیارد 5,152.45 6,090 6,060 5,990 6,060 3 14,444 6,060 4 17,038 6,060 5.177 هزار میلیارد 9.388 میلیون 5.266 میلیون 850,000 4.211 میلیون 1.055 میلیون 2.6 میلیون 44,761 115.65 4.91 1.99 1.331 میلیون 106,851 1.435 میلیون 2,267
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 12,190 140.00 1.14 12,040 290.00 2.35 10:47 89 437,018 5.26 میلیارد 5,625.21 12,330 12,320 11,920 12,330 2 27,500 11,950 1 1 12,160 5.423 هزار میلیارد 5.753 میلیون 925,184 450,000 357,886 567,298 1.327 میلیون 64,080 84.55 9.56 4.08 437,018 - 437,018 -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,890 340.00 4.13 7,940 290.00 3.52 10:56 249 494,214 3.92 میلیارد 1,788.48 8,230 8,020 7,820 8,140 1 164 7,890 1 17,663 7,910 16.198 هزار میلیارد 30.332 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 73.87 4.88 0.82 444,106 50,000 494,050 56
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 5,120 210.00 3.94 5,310 20.00 0.38 10:53 66 552,206 2.89 میلیارد 8,078.57 5,330 5,100 5,090 5,350 1 50,000 5,110 1 15,508 5,180 6.903 هزار میلیارد 7.454 میلیون 3.309 میلیون 1.3 میلیون 551,080 2.758 میلیون 246,664 94,371 73.16 2.5 27.99 532,206 - 532,206 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,995 104.00 4.95 2,042 57.00 2.72 10:49 119 3.868 میلیون 7.73 میلیارد 32,173 2,099 2,000 1,995 2,008 1 5,000 1,671 222 18,755,275 1,995 7.819 هزار میلیارد 8.251 میلیون 4.328 میلیون 3.829 میلیون 431,306 3.897 میلیون 995,490 154,889 50.61 2.01 7.87 3.868 میلیون - 3.455 میلیون 412,903
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 5,230 270.00 4.91 5,470 30.00 0.55 10:56 58 327,228 1.72 میلیارد 5,788.46 5,500 5,270 5,230 5,340 1 3,000 5,250 1 947 5,330 12.285 هزار میلیارد 14.594 میلیون 5.304 میلیون 1,000,000 2.286 میلیون 3.017 میلیون 4.861 میلیون 254,516 48.44 4.09 2.54 321,218 2,200 323,418 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 10:57 536 12.973 میلیون 333.31 میلیارد 24,088.67 25,700 25,100 25,100 25,750 3 29,334 25,400 48 2,734,299 25,750 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 194,178 12.779 میلیون 12.973 میلیون -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,670 500.00 6.97 6,780 390.00 5.44 10:55 216 910,651 6.17 میلیارد 4,171.14 7,170 6,690 6,670 7,200 0 0 0 47 3,936,758 6,670 8.136 هزار میلیارد 10.267 میلیون 3.576 میلیون 1.2 میلیون 2.131 میلیون 1.445 میلیون 1.822 میلیون 194,511 41.83 5.63 4.46 910,651 - 910,651 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,568 364.00 6.99 5,368 164.00 3.15 10:55 383 1.389 میلیون 7.73 میلیارد 3,397.7 5,204 5,568 5,568 5,568 439 11,229,682 5,568 0 0 0 8.052 هزار میلیارد 9.47 میلیون 2.087 میلیون 300,000 1.425 میلیون 662,146 2.738 میلیون 219,805 33.19 11.02 2.66 1.389 میلیون - 789,075 600,029
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,640 340.00 4.87 6,970 10.00 0.14 10:21 15 69,000 458.16 میلیون 4,949.57 6,980 6,640 6,640 6,640 0 0 0 34 866,210 6,640 32.833 هزار میلیارد 47.042 میلیون 22.693 میلیون 2.202 میلیون 14.209 میلیون 8.484 میلیون 17.574 میلیون 999,454 32.9 3.88 1.87 44,000 25,000 69,000 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 57,750 1,100.00 1.94 58,450 1,800.00 3.18 10:55 676 1.478 میلیون 86.41 میلیارد 2,247.04 56,650 56,750 56,700 60,100 1 350 58,250 3 3,438 59,000 5.845 هزار میلیارد 6.14 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 28.32 12.02 5.24 1.469 میلیون 5,900 1.472 میلیون 2,782
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,020 190.00 2.43 8,010 180.00 2.30 10:55 2,006 14.808 میلیون 118.53 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 1 5,000 7,930 2 3,745 7,940 67.284 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.84 6.87 25.11 14.799 میلیون - 14.299 میلیون 500,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,099 45.00 3.93 1,139 5.00 0.44 10:57 67 2.343 میلیون 2.55 میلیارد 35,543.11 1,144 1,120 1,087 1,120 1 9,239 1,100 3 232,793 1,120 75.375 هزار میلیارد 84.394 میلیون 85.205 میلیون 66.176 میلیون 8.688 میلیون 76.517 میلیون 3.224 میلیون 2.792 میلیون 27.11 0.99 23.48 1.516 میلیون 815,020 2.331 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,660 870.00 6.94 11,800 730.00 5.83 10:57 324 1.389 میلیون 16.38 میلیارد 4,267.13 12,530 12,020 11,660 12,450 1 500 11,630 5 160,968 11,660 14.148 هزار میلیارد 18.408 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 25.31 7.48 2.1 1.339 میلیون 50,000 1.389 میلیون -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 81,800 1,650.00 1.98 83,400 50.00 0.06 10:48 16 4,227 346.38 میلیون 102.83 83,450 81,050 81,050 85,100 1 400 82,550 1 150 84,250 7.006 هزار میلیارد 7.907 میلیون 1.468 میلیون 84,000 901,146 566,637 1.495 میلیون 290,791 24.09 12.36 4.7 4,137 90 4,227 -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,670 30.00 0.53 5,640 0.00 0.00 10:30 18 243,357 1.36 میلیارد 15,857.79 5,640 5,740 5,510 5,740 1 50,000 5,580 1 10,000 5,640 39.48 هزار میلیارد 43.26 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 8.482 میلیون 2.873 میلیون 1.642 میلیون 24.05 4.66 13.74 4,505 237,852 242,357 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 7,040 80.00 1.12 7,020 100.00 1.40 10:54 86 461,435 3.24 میلیارد 5,679.72 7,120 6,830 6,830 7,110 2 50,090 7,040 1 250 7,100 15.665 هزار میلیارد 17.236 میلیون 6.37 میلیون 2.232 میلیون 1.571 میلیون 4.799 میلیون 1.083 میلیون 671,623 23.32 3.26 14.47 461,435 - 461,435 -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,760 290.00 4.79 5,920 130.00 2.15 10:57 108 498,580 2.95 میلیارد 4,112.94 6,050 6,000 5,740 6,040 1 500 5,820 1 100 5,840 7.761 هزار میلیارد 12.388 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 478,480 7,600 486,080 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,622 184.00 4.83 3,772 34.00 0.89 10:56 183 1.214 میلیون 4.48 میلیارد 6,750.29 3,806 3,700 3,620 3,806 1 12,074 3,622 1 104,512 3,648 22.566 هزار میلیارد 44.237 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.69 2.98 1.72 1.159 میلیون 50,000 1.209 میلیون -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 9,800 490.00 4.76 10,180 110.00 1.07 10:54 431 414,550 4.08 میلیارد 1,105.72 10,290 9,870 9,780 10,240 7 54,930 9,780 1 7 9,790 8.128 هزار میلیارد 9.984 میلیون 2.708 میلیون 300,000 1.848 میلیون 860,494 2.569 میلیون 368,397 22 9.42 3.15 413,750 - 413,736 14
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,389 122.00 4.86 2,433 78.00 3.11 10:55 420 7.197 میلیون 17.32 میلیارد 13,774.26 2,511 2,457 2,386 2,508 2 8,918 2,387 1 568 2,388 34.165 هزار میلیارد 44.453 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 21.55 1.85 46.71 4.001 میلیون 3.143 میلیون 7.144 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 5,550 130.00 2.29 5,660 20.00 0.35 10:52 67 394,815 2.18 میلیارد 6,671.58 5,680 5,700 5,410 5,750 1 2,000 5,480 1 2,356 5,550 3.939 هزار میلیارد 5.348 میلیون 2.445 میلیون 696,000 1.255 میلیون 1.19 میلیون 1.203 میلیون 183,128 21.47 3.31 3.27 390,815 - 390,815 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 13,180 100.00 0.76 13,080 0.00 0.00 10:54 252 590,770 7.9 میلیارد 2,050.39 13,080 12,670 12,670 13,220 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.096 میلیون 1.975 میلیون 150,000 1.191 میلیون 783,683 1.727 میلیون 230,534 21.26 6.25 2.84 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 740 4.00 0.54 743 1.00 0.13 10:55 977 43.682 میلیون 32.46 میلیارد 45,360.04 744 733 733 756 1 75,092 739 12 1,615,911 740 31.667 هزار میلیارد 32.038 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.89 0.69 18.53 43.512 میلیون - 41.426 میلیون 2.085 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,410 50.00 0.48 10,470 110.00 1.06 10:57 454 4.189 میلیون 43.87 میلیارد 8,996.61 10,360 10,010 10,010 10,770 1 184 10,200 1 5,500 10,300 25.714 هزار میلیارد 30.432 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.69 6.07 4.05 3.847 میلیون 342,386 4.189 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,202 110.00 4.76 2,287 25.00 1.08 10:55 133 1.614 میلیون 3.58 میلیارد 11,659.32 2,312 2,209 2,178 2,270 1 3,308 2,201 2 7,959 2,220 3.019 هزار میلیارد 4.253 میلیون 3.994 میلیون 1.32 میلیون 1.089 میلیون 2.905 میلیون 319,148 146,919 20.55 1.04 9.47 1.523 میلیون - 1.523 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,050 210.00 3.99 5,120 140.00 2.66 10:54 110 605,068 3.1 میلیارد 5,899.88 5,260 5,300 5,020 5,300 5 8,792 5,110 1 18,040 5,120 3.449 هزار میلیارد 3.854 میلیون 1.088 میلیون 673,597 263,865 824,214 556,566 168,859 20.43 4.18 6.2 560,081 44,987 605,068 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,198 25.00 2.04 1,203 20.00 1.64 10:58 452 9.11 میلیون 10.96 میلیارد 19,889.88 1,223 1,193 1,191 1,220 1 16,700 1,201 2 35,000 1,215 74.586 هزار میلیارد 75.224 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 20.04 1.14 19.02 2.226 میلیون 6.865 میلیون 7.853 میلیون 1.237 میلیون
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,810 340.00 3.05 11,100 50.00 0.45 10:54 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,364.31 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.497 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.87 7.33 0.76 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,217 210.00 6.98 10:44 212 7.11 میلیون 22.87 میلیارد 33,182.25 3,007 3,217 3,217 3,217 266 17,161,970 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.861 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.914 میلیون 4.196 میلیون 5.425 میلیون 1.685 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,462 69.00 4.95 1,397 4.00 0.29 10:46 25 694,833 1.02 میلیارد 23,505.13 1,393 1,462 1,462 1,462 369 43,422,645 1,462 0 0 0 6.985 هزار میلیارد 18.056 میلیون 17.037 میلیون 5 میلیون 11.071 میلیون 5.967 میلیون 8.182 میلیون 382,977 18.2 1.17 0.85 694,833 - 294,833 400,000
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,640 101.00 3.68 2,741 0.00 0.00 10:57 336 6.002 میلیون 16.45 میلیارد 17,861.81 2,741 2,700 2,617 2,700 2 87,131 2,616 2 13,400 2,670 4.932 هزار میلیارد 12.162 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.885 میلیون 3.436 میلیون 277,246 17.8 2.62 1.44 5.09 میلیون 911,658 6.002 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,686 189.00 4.88 3,762 113.00 2.92 10:57 104 749,723 2.82 میلیارد 6,756.51 3,875 3,739 3,682 3,899 1 4,650 3,701 1 12,635 3,702 22.524 هزار میلیارد 27.823 میلیون 13.741 میلیون 6 میلیون 5.251 میلیون 8.49 میلیون 2.772 میلیون 1.319 میلیون 17.09 2.65 8.14 744,723 - 744,723 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,620 96.00 3.53 2,588 128.00 4.71 10:56 512 6.764 میلیون 17.51 میلیارد 13,582.57 2,716 2,675 2,531 2,700 1 238 2,600 2 3,331 2,606 12.929 هزار میلیارد 14.678 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 16.9 2.42 3.34 6.722 میلیون - 6.722 میلیون -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,558 93.00 3.51 2,645 6.00 0.23 10:56 447 1.563 میلیون 4.01 میلیارد 3,513.11 2,651 2,635 2,550 2,635 1 95,510 2,559 1 1,451 2,562 171.99 هزار میلیارد 263.401 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.86 2.58 1.62 1.172 میلیون 337,598 1.51 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,729 34.00 1.93 1,730 33.00 1.87 10:57 281 3.825 میلیون 6.62 میلیارد 13,244.7 1,763 1,735 1,711 1,780 2 25,545 1,727 1 189,809 1,728 41.771 هزار میلیارد 47.981 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.54 1.34 7 3.825 میلیون - 3.825 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,490 240.00 2.47 9,720 10.00 0.10 10:53 20 62,441 587.97 میلیون 3,856.89 9,730 9,260 9,250 9,500 1 660 9,330 1 20,000 9,400 48.6 هزار میلیارد 103.059 میلیون 67.32 میلیون 5 میلیون 54.459 میلیون 12.861 میلیون 22.56 میلیون 3.071 میلیون 15.82 3.78 2.15 52,441 - 52,441 -
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,180 200.00 1.62 12,480 100.00 0.81 10:46 70 475,044 6 میلیارد 6,335.62 12,380 12,300 11,920 12,980 4 6,116 11,970 1 2,000 12,180 8.001 هزار میلیارد 9.28 میلیون 2.829 میلیون 641,116 1.278 میلیون 1.55 میلیون 3.955 میلیون 506,045 15.68 5.12 2.01 450,044 25,000 475,044 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 16,050 540.00 3.25 16,070 520.00 3.13 10:57 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,832.76 16,590 16,260 15,820 17,090 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 11.102 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.67 میلیون 2.368 میلیون 647,543 15.51 6.01 4.24 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,550 160.00 2.80 5,680 30.00 0.53 10:56 107 1.836 میلیون 10.43 میلیارد 16,424.13 5,710 5,620 5,520 5,730 2 2,910 5,560 2 10,999 5,660 43.818 هزار میلیارد 53.288 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.93 3.42 8.22 1.154 میلیون 550,210 1.583 میلیون 121,711
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 28,800 1,950.00 6.34 29,100 1,650.00 5.37 10:55 154 278,225 8.09 میلیارد 1,829.8 30,750 29,250 28,600 31,500 1 215 27,700 1 136 28,600 5.82 هزار میلیارد 9.857 میلیون 4.458 میلیون 200,000 4.007 میلیون 451,837 11.53 میلیون 413,770 14.86 13.61 0.53 133,034 70,000 203,034 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 22,300 1,600.00 6.69 22,400 1,500.00 6.28 10:55 436 1.598 میلیون 35.81 میلیارد 3,577.43 23,900 23,500 22,250 23,600 4 9,544 22,250 1 4,411 22,300 6.72 هزار میلیارد 7.362 میلیون 1.729 میلیون 300,000 641,567 1.088 میلیون 2.059 میلیون 453,988 14.8 6.18 3.26 1.352 میلیون 220,000 1.572 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,650 310.00 2.59 11,930 30.00 0.25 10:57 406 139,607 1.63 میلیارد 323.77 11,960 11,620 11,540 11,800 1 9,599 11,570 4 3,698 11,590 51.299 هزار میلیارد 55.874 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.46 7.02 7.44 103,565 35,672 138,278 959
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,690 50.00 0.30 17,040 400.00 2.40 10:54 1,154 2.75 میلیون 46.87 میلیارد 2,361.4 16,640 16,940 16,140 17,350 1 2,000 16,430 1 394 16,690 94.061 هزار میلیارد 113.792 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.36 6.73 7.25 421,303 2.329 میلیون 2.75 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,240 280.00 2.66 10,220 300.00 2.85 10:57 96 389,380 3.98 میلیارد 3,823.84 10,520 10,500 10,110 10,500 2 1,873 10,210 1 500 10,390 8.176 هزار میلیارد 10.719 میلیون 4.307 میلیون 800,000 2.543 میلیون 1.764 میلیون 5.132 میلیون 576,610 14.18 4.64 1.59 369,680 - 369,680 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 5,100 110.00 2.11 5,190 20.00 0.38 10:55 94 440,970 2.25 میلیارد 4,858.72 5,210 5,020 5,020 5,230 1 3,227 5,080 1 10,000 5,110 4.152 هزار میلیارد 5.333 میلیون 2.775 میلیون 800,000 1.165 میلیون 1.61 میلیون 779,170 294,736 14.09 2.58 5.33 388,970 52,000 440,970 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,790 150.00 1.10 13,940 300.00 2.20 10:55 438 377,062 5.26 میلیارد 791.18 13,640 13,640 13,640 14,170 1 18,924 13,700 1 733 13,790 9.765 هزار میلیارد 13.732 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 14.06 6.24 1.65 356,856 175 325,391 31,640
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,350 480.00 3.74 12,630 200.00 1.56 10:59 356 1.11 میلیون 14.02 میلیارد 2,758.99 12,830 12,150 12,150 12,900 2 2,354 12,410 1 73 12,420 37.89 هزار میلیارد 42.09 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 14.03 7.89 7.55 615,969 494,418 984,466 125,921
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,420 63.00 2.54 2,430 53.00 2.13 10:57 143 1.582 میلیون 3.85 میلیارد 10,788.84 2,483 2,501 2,401 2,510 1 10,000 2,409 1 5,000 2,452 9.077 هزار میلیارد 13.654 میلیون 9.523 میلیون 3.732 میلیون 4.577 میلیون 4.946 میلیون 5.276 میلیون 649,512 13.96 1.83 1.72 1.083 میلیون 498,558 1.569 میلیون 12,106
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,230 69.00 2.09 3,212 87.00 2.64 10:54 446 8.89 میلیون 28.56 میلیارد 19,538.43 3,299 3,233 3,070 3,329 1 143,973 3,213 1 2,000 3,245 12.07 هزار میلیارد 14.861 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 13.95 2.23 5.01 8.765 میلیون 125,000 8.882 میلیون 8,260
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,752 65.00 2.31 2,809 8.00 0.28 10:53 100 1.309 میلیون 3.65 میلیارد 13,053.64 2,817 2,640 2,640 2,850 1 20,000 2,737 3 3,703 2,770 4.579 هزار میلیارد 7.552 میلیون 5.116 میلیون 1.63 میلیون 2.969 میلیون 2.147 میلیون 1.07 میلیون 340,679 13.44 2.13 4.28 1.067 میلیون - 1.067 میلیون -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 11,540 320.00 2.70 11,690 170.00 1.43 10:55 192 575,013 6.62 میلیارد 3,036.09 11,860 11,220 11,220 11,680 4 26,543 11,510 1 21,000 11,560 10.53 هزار میلیارد 14.466 میلیون 7.4 میلیون 900,000 3.936 میلیون 3.464 میلیون 6.22 میلیون 795,838 13.21 3.03 1.69 564,013 11,000 488,942 86,071
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 17,480 1,020.00 5.51 17,780 720.00 3.89 10:51 194 707,310 12.47 میلیارد 3,518.76 18,500 18,040 17,350 18,440 2 1,000 17,390 1 3,865 17,790 12.227 هزار میلیارد 14.156 میلیون 3.96 میلیون 690,000 1.894 میلیون 2.065 میلیون 4.002 میلیون 940,787 12.99 5.92 3.05 686,310 - 647,806 38,504
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 4,500 93.00 2.02 4,562 31.00 0.67 10:50 67 491,383 2.16 میلیارد 7,251.53 4,593 4,450 4,330 4,650 2 12,850 4,386 4 32,291 4,400 3.538 هزار میلیارد 5.216 میلیون 2.62 میلیون 775,000 1.631 میلیون 1.083 میلیون 2.012 میلیون 275,625 12.83 3.27 1.76 482,985 8,398 491,383 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 7,990 350.00 4.20 8,210 130.00 1.56 10:57 485 517,445 4.25 میلیارد 1,310.13 8,340 8,200 7,970 8,310 1 3,292 8,060 1 20,244 8,070 24.48 هزار میلیارد 31.23 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.63 6.71 6.98 508,309 - 508,232 77
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,300 140.00 0.97 14,380 60.00 0.42 10:49 33 425,717 6.08 میلیارد 12,109.03 14,440 14,300 14,010 14,720 1 65,000 14,010 1 49,040 14,300 48.207 هزار میلیارد 52.248 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.61 4.22 12.3 48,244 377,473 55,447 370,270
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,760 290.00 3.20 8,980 70.00 0.77 10:54 243 1.011 میلیون 8.87 میلیارد 4,113.34 9,050 8,760 8,650 9,000 1 1,000 8,700 1 546 8,790 89.8 هزار میلیارد 106.425 میلیون 30.913 میلیون 10 میلیون 16.325 میلیون 14.587 میلیون 20.276 میلیون 7.234 میلیون 12.41 6.16 4.43 865,027 146,052 1.011 میلیون -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 16,990 550.00 3.14 16,930 610.00 3.48 10:55 208 477,104 8.08 میلیارد 2,733.9 17,540 17,530 16,730 17,530 2 898 16,770 1 600 17,050 5.079 هزار میلیارد 6.174 میلیون 2.239 میلیون 300,000 1.095 میلیون 1.144 میلیون 716,281 410,487 12.37 4.45 7.09 471,910 - 471,910 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 91,200 2,700.00 2.88 92,150 1,750.00 1.86 10:54 370 170,079 15.67 میلیارد 459.9 93,900 92,500 91,200 94,000 2 1,584 91,550 1 80 92,000 221.16 هزار میلیارد 268.665 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.26 4.18 1.07 75,387 92,594 157,981 10,000
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 43,050 2,550.00 5.59 45,500 100.00 0.22 10:55 216 14,644 635.44 میلیون 99.98 45,600 42,700 42,700 44,500 1 78 43,050 2 12 43,400 9.1 هزار میلیارد 10.895 میلیون 2.33 میلیون 200,000 1.795 میلیون 534,450 2.052 میلیون 741,994 12.24 16.99 4.43 14,626 - 14,620 6
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 77,550 300.00 0.39 77,750 100.00 0.13 10:54 160 64,100 4.98 میلیارد 400.38 77,850 76,500 76,500 78,100 1 283 77,350 1 966 77,550 25.48 هزار میلیارد 29.096 میلیون 4.438 میلیون 327,500 3.617 میلیون 821,099 5.452 میلیون 2.16 میلیون 11.79 31.01 4.67 61,467 - 61,467 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,657 85.00 4.88 1,647 95.00 5.45 10:54 602 11.966 میلیون 19.68 میلیارد 21,040.98 1,742 1,660 1,621 1,740 1 5,000 1,623 1 100,000 1,630 11.346 هزار میلیارد 13.171 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 11.53 1.28 1.92 11.461 میلیون 500,000 11.961 میلیون -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,260 180.00 2.80 6,420 20.00 0.31 10:54 107 894,714 5.74 میلیارد 11,651.87 6,440 6,600 6,250 6,600 1 2,361 6,330 1 5,000 6,450 7.446 هزار میلیارد 11.025 میلیون 4.85 میلیون 1.16 میلیون 3.579 میلیون 1.271 میلیون 11.409 میلیون 672,157 11.08 5.86 0.65 752,382 140,332 890,214 2,500
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 179,000 3,550.00 2.02 177,100 1,650.00 0.94 10:55 129 276,873 49.63 میلیارد 2,253 175,450 176,000 174,350 180,050 1 1,376 179,000 2 1,500 180,000 1418.4 هزار میلیارد 1.501 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.87 6.45 4.16 5,113 271,760 148,342 128,531
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 23,350 0.00 0.00 23,150 200.00 0.86 10:55 379 79,400 1.84 میلیارد 196.37 23,350 22,800 22,800 23,450 1 7,181 22,950 2 45 23,000 16.205 هزار میلیارد 16.556 میلیون 1.602 میلیون 700,000 351,311 1.251 میلیون 1.578 میلیون 1.495 میلیون 10.84 12.96 10.27 33,730 45,646 64,376 15,000
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 7,040 20.00 0.28 7,010 50.00 0.71 10:54 188 1.097 میلیون 7.69 میلیارد 5,856.86 7,060 6,660 6,660 7,240 1 6,477 6,970 1 1,000 7,020 3.505 هزار میلیارد 4.531 میلیون 1.869 میلیون 500,000 931,114 937,653 1.121 میلیون 323,288 10.84 3.74 3.13 1.097 میلیون - 1.097 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,980 190.00 3.08 6,150 20.00 0.32 10:57 50 160,135 945.42 میلیون 3,133.85 6,170 5,780 5,780 6,120 1 20,301 5,890 1 7,034 5,920 8.118 هزار میلیارد 8.673 میلیون 3.27 میلیون 1.32 میلیون 555,160 2.715 میلیون 1.03 میلیون 751,752 10.8 2.99 7.89 160,135 - 160,135 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 8,420 200.00 2.32 8,560 60.00 0.70 10:53 72 392,927 3.29 میلیارد 5,270.79 8,620 8,350 8,260 8,660 1 17,757 8,330 1 7,059 8,350 5.992 هزار میلیارد 12.182 میلیون 7.08 میلیون 700,000 6.19 میلیون 889,390 3.843 میلیون 573,343 10.45 6.74 1.56 392,927 - 392,927 -
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,290 130.00 2.02 6,290 130.00 2.02 10:56 373 1.642 میلیون 10.33 میلیارد 4,268.26 6,420 6,550 6,180 6,550 2 34,914 6,300 2 34,772 6,320 6.29 هزار میلیارد 8.217 میلیون 3.638 میلیون 500,000 1.927 میلیون 1.712 میلیون 6.143 میلیون 602,474 10.44 3.67 1.02 1.541 میلیون 100,000 1.641 میلیون 28
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 35,950 1,650.00 4.39 37,350 250.00 0.66 10:55 70 75,287 2.74 میلیارد 982.15 37,600 37,000 35,800 37,000 1 234 35,900 1 5,645 35,950 6.312 هزار میلیارد 9.777 میلیون 4.043 میلیون 169,000 3.465 میلیون 577,810 9.302 میلیون 604,987 10.43 10.92 0.68 42,488 32,349 74,837 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 4,879 21.00 0.43 4,837 21.00 0.43 10:47 113 1.099 میلیون 5.28 میلیارد 9,278.68 4,858 4,643 4,643 4,890 1 20,000 4,751 1 6,150 4,847 4.646 هزار میلیارد 5.434 میلیون 2.509 میلیون 960,000 785,108 1.724 میلیون 2.95 میلیون 446,021 10.41 2.69 1.57 308,259 791,089 899,348 200,000
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,850 160.00 2.28 6,980 30.00 0.43 10:48 54 650,295 4.55 میلیارد 17,292.68 7,010 6,790 6,790 7,100 1 197,305 6,850 2 265,525 6,900 55.6 هزار میلیارد 63.819 میلیون 20.888 میلیون 5.2 میلیون 7.899 میلیون 12.989 میلیون 2.26 میلیون 5.592 میلیون 9.99 4.3 24.71 610,215 40,080 650,295 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 9,800 190.00 1.90 9,930 60.00 0.60 10:53 49 206,333 2.05 میلیارد 4,465.7 9,990 9,970 9,800 10,050 1 6,349 9,840 2 35,047 10,050 5.255 هزار میلیارد 7.731 میلیون 3.366 میلیون 529,248 2.476 میلیون 889,877 7.254 میلیون 533,560 9.85 5.91 0.72 204,791 1,542 186,333 20,000
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,130 110.00 1.57 7,170 150.00 2.14 10:57 414 1.071 میلیون 7.69 میلیارد 2,718.54 7,020 7,010 7,010 7,310 3 12,451 7,190 4 21,747 7,230 6.821 هزار میلیارد 9.961 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.83 3.72 0.92 1.051 میلیون - 911,141 140,027
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,210 850.00 4.98 16,230 830.00 4.87 10:55 128 1.136 میلیون 18.44 میلیارد 8,248.01 17,060 16,390 16,210 16,680 3 30,309 16,210 1 19,834 16,220 17.528 هزار میلیارد 19.253 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 9.78 5.1 2.19 976,122 160,054 1.136 میلیون -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 1,987 55.00 2.69 2,035 7.00 0.34 10:56 79 1.356 میلیون 2.72 میلیارد 19,151.27 2,042 2,002 1,985 2,009 1 29,425 1,986 2 237,000 1,987 4.877 هزار میلیارد 9.986 میلیون 7.907 میلیون 2.2 میلیون 5.102 میلیون 2.805 میلیون 3.057 میلیون 506,867 9.66 1.75 1.6 267,479 1.088 میلیون 894,669 460,836
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 6,050 170.00 2.73 6,210 10.00 0.16 10:55 63 275,528 1.69 میلیارد 4,162.34 6,220 6,240 6,000 6,240 1 159 6,070 1 10,000 6,160 7.017 هزار میلیارد 8.276 میلیون 3.283 میلیون 1.13 میلیون 1.259 میلیون 2.024 میلیون 2.612 میلیون 732,984 9.57 3.47 2.69 125,528 150,000 275,528 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,000 90.00 0.57 16,150 240.00 1.51 10:57 600 1.024 میلیون 16.54 میلیارد 1,686.34 15,910 15,730 15,530 16,400 1 3,423 16,100 2 19,720 16,150 56.525 هزار میلیارد 71.156 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.56 8.31 3.27 836,203 187,873 943,954 80,122
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 27,100 550.00 2.07 26,700 150.00 0.56 10:59 454 205,943 5.55 میلیارد 439.74 26,550 26,900 26,050 27,450 3 2,191 27,100 1 500 27,150 5.34 هزار میلیارد 6.306 میلیون 1.325 میلیون 200,000 965,989 359,275 4.053 میلیون 560,430 9.48 14.78 1.31 199,796 6 199,802 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,360 0.00 0.00 8,360 0.00 0.00 10:56 149 6.025 میلیون 50.38 میلیارد 38,420.71 8,360 8,370 8,350 8,500 2 68,882 8,370 5 23,943 8,450 37.118 هزار میلیارد 43.204 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.4 3.58 1.68 274,990 5.746 میلیون 1.872 میلیون 4.149 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,950 400.00 1.28 30,800 550.00 1.75 10:57 30 55,439 1.71 میلیارد 1,884.57 31,350 31,300 30,350 31,300 1 172 30,950 2 10,393 31,000 43.12 هزار میلیارد 95.453 میلیون 56.425 میلیون 1.4 میلیون 52.333 میلیون 4.092 میلیون 85.796 میلیون 4.62 میلیون 9.33 10.54 0.5 32,370 23,069 40,439 15,000
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,010 160.00 0.99 16,370 200.00 1.24 10:57 98 442,395 7.24 میلیارد 4,432.32 16,170 16,080 15,870 16,600 1 1,000 16,050 2 7,800 16,150 9.87 هزار میلیارد 11.448 میلیون 3.508 میلیون 602,947 1.578 میلیون 1.93 میلیون 1.23 میلیون 1.071 میلیون 9.22 5.12 8.03 77,054 365,341 376,185 66,210
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 7,390 140.00 1.86 7,500 30.00 0.40 10:55 81 352,149 2.6 میلیارد 4,208.51 7,530 7,230 7,230 7,470 1 6,500 7,350 1 20,000 7,390 11.25 هزار میلیارد 16.803 میلیون 7.735 میلیون 1.5 میلیون 5.553 میلیون 2.182 میلیون 5.985 میلیون 1.222 میلیون 9.22 5.16 1.88 352,149 - 352,149 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,960 280.00 4.93 10:56 344 8.899 میلیون 53 میلیارد 25,659.89 5,680 5,940 5,790 5,960 39 1,533,171 5,960 1 25,554 6,200 18.47 هزار میلیارد 25.912 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 9.1 3.18 2.01 8.874 میلیون - 7.129 میلیون 1.745 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,160 140.00 2.22 6,250 50.00 0.79 10:56 96 626,398 3.83 میلیارد 6,323.76 6,300 6,300 6,030 6,300 1 830 6,110 1 21,470 6,130 20 هزار میلیارد 26.094 میلیون 14.195 میلیون 3.2 میلیون 6.094 میلیون 8.101 میلیون 13.851 میلیون 2.215 میلیون 9.03 2.48 1.44 626,398 - 626,398 -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,236 136.00 4.03 3,363 9.00 0.27 10:55 57 320,518 1.05 میلیارد 6,223.99 3,372 3,300 3,201 3,327 3 11,916 3,240 1 100,000 3,280 8.09 هزار میلیارد 10.645 میلیون 6.159 میلیون 2.405 میلیون 2.555 میلیون 3.603 میلیون 4.841 میلیون 921,613 8.78 2.25 1.67 320,518 - 320,518 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,640 260.00 3.29 7,790 110.00 1.39 10:55 116 488,195 3.8 میلیارد 4,462.83 7,900 7,600 7,520 7,960 1 1,000 7,930 2 6,576 7,940 50.635 هزار میلیارد 60.977 میلیون 22.046 میلیون 6.5 میلیون 10.537 میلیون 11.509 میلیون 25.638 میلیون 5.865 میلیون 8.64 4.41 1.97 180,645 306,550 487,195 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,931 102.00 2.53 4,029 4.00 0.10 10:55 58 268,543 1.07 میلیارد 4,634.05 4,033 4,020 3,920 4,020 1 2,200 3,923 1 5,000 3,969 30.822 هزار میلیارد 37.619 میلیون 21.635 میلیون 7.65 میلیون 6.797 میلیون 14.838 میلیون 6.536 میلیون 3.605 میلیون 8.56 2.08 4.72 150,299 118,244 268,543 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,507 55.00 1.54 3,542 20.00 0.56 10:55 201 2.006 میلیون 7.06 میلیارد 9,652.94 3,562 3,435 3,435 3,600 1 44,252 3,505 1 300 3,528 12.39 هزار میلیارد 22.383 میلیون 16.648 میلیون 3.5 میلیون 9.986 میلیون 6.662 میلیون 7.989 میلیون 1.452 میلیون 8.53 1.86 1.55 1.95 میلیون - 1.95 میلیون -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 37,900 900.00 2.32 38,800 0.00 0.00 10:55 219 47,278 1.83 میلیارد 203.61 38,800 39,200 37,650 39,200 1 112 37,800 2 569 38,000 7.76 هزار میلیارد 9.719 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 675,017 5.176 میلیون 928,442 8.36 11.5 1.5 17,269 30,000 47,269 -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 29,000 100.00 0.34 29,100 0.00 0.00 10:55 226 247,003 7.18 میلیارد 1,032.39 29,100 28,450 28,450 29,450 1 381 28,650 1 305 28,900 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.35 5.8 1.45 176,982 70,000 246,982 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,500 64.00 2.50 2,535 29.00 1.13 10:55 154 1.944 میلیون 4.85 میلیارد 12,140.44 2,564 2,570 2,451 2,576 3 18,289 2,463 1 101,608 2,464 9.246 هزار میلیارد 10.643 میلیون 6.329 میلیون 3.64 میلیون 1.398 میلیون 4.931 میلیون 3.628 میلیون 1.107 میلیون 8.34 1.87 2.54 1.935 میلیون - 1.935 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 8,100 210.00 2.53 8,300 10.00 0.12 10:55 41 109,299 887.58 میلیون 2,665.83 8,310 8,150 8,050 8,250 1 885 8,090 1 10,000 8,220 4.067 هزار میلیارد 9.403 میلیون 6.375 میلیون 290,000 5.336 میلیون 1.039 میلیون 7.572 میلیون 491,778 8.27 3.92 0.54 36,369 72,930 109,299 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 10,950 310.00 2.75 11,220 40.00 0.36 10:51 50 159,750 1.75 میلیارد 3,223.08 11,260 10,870 10,870 11,110 1 2,624 10,940 1 4,860 10,990 21.655 هزار میلیارد 38.398 میلیون 47.581 میلیون 1.93 میلیون 16.724 میلیون 30.858 میلیون 26.096 میلیون 2.656 میلیون 8.15 0.7 0.83 90,914 68,836 159,750 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,350 0.00 0.00 6,410 60.00 0.94 10:53 184 1.284 میلیون 8.2 میلیارد 8,107.87 6,350 6,330 6,260 6,590 2 1,544 6,310 1 100,000 6,420 9.585 هزار میلیارد 11.852 میلیون 4.595 میلیون 1.5 میلیون 2.267 میلیون 2.328 میلیون 4.682 میلیون 1.179 میلیون 8.12 4.12 2.04 666,470 598,656 1.265 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,005 64.00 1.26 5,092 23.00 0.45 10:57 586 8.944 میلیون 45.54 میلیارد 15,441.08 5,069 4,920 4,920 5,181 1 163,111 5,010 2 37,000 5,073 86.072 هزار میلیارد 121.099 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.8 3.85 2.48 6.442 میلیون 2.378 میلیون 7.342 میلیون 1.479 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 35,900 950.00 2.58 36,850 0.00 0.00 10:48 110 562,704 20.73 میلیارد 4,771.39 36,850 37,150 35,150 37,150 1 500 35,550 1 4,942 35,600 9.213 هزار میلیارد 11.211 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 1.629 میلیون 2.492 میلیون 1.183 میلیون 7.79 5.66 3.7 539,915 21,139 561,054 -
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 4,549 115.00 2.47 4,541 123.00 2.64 10:55 64 378,045 1.72 میلیارد 5,656.66 4,664 4,573 4,500 4,648 1 2,000 4,511 3 5,671 4,590 3.501 هزار میلیارد 5.482 میلیون 2.812 میلیون 520,000 1.973 میلیون 839,335 2.279 میلیون 449,878 7.77 4.17 1.53 280,295 97,750 378,045 -