همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,080 17.00 0.05 31,063 0.00 0.00 12:29 1,178 8.09 میلیون 251.42 میلیارد 6,870.79 31,063 30,349 30,330 31,500 1 1,143 31,080 2 45,189 31,085 1404.048 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 53.947 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 132.84 29.32 127.11 2.505 میلیون 5.589 میلیون 2.607 میلیون 5.487 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 151,196 286.00 0.19 150,910 0.00 0.00 12:28 340 723,738 109.22 میلیارد 2,128.64 150,910 147,009 142,700 151,196 8 6,125 151,196 1 79 153,490 1207.28 هزار میلیارد 1.228 میلیارد 122.961 میلیون 8 میلیون 21.203 میلیون 101.758 میلیون 165.753 میلیون 84.763 میلیون 14.24 11.86 7.28 107,554 616,184 143,634 580,104
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 44,716 724.00 1.65 43,992 0.00 0.00 12:29 720 2.5 میلیون 110.19 میلیارد 3,472.8 43,992 42,587 42,587 44,716 112 1,458,082 44,716 1 9,000 48,600 1099.8 هزار میلیارد 1.153 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 41.92 20.66 14.95 1.898 میلیون 602,080 765,939 1.734 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,000 620.00 0.62 99,380 0.00 0.00 12:29 2,348 3.9 میلیون 387.5 میلیارد 1,660.64 99,380 96,363 96,363 100,000 2 2,092 99,999 15 237,155 100,000 1014.272 هزار میلیارد 1.107 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 49.15 36.67 31.73 3.381 میلیون 518,268 3.734 میلیون 165,143
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 83,976 73.00 0.09 83,903 0.00 0.00 12:29 6,131 2.23 میلیون 186.69 میلیارد 362.93 83,903 83,976 81,300 83,976 948 727,952 83,976 1 57 84,000 769.196 هزار میلیارد 800.19 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.31 9.41 5.59 2.224 میلیون 751 1.416 میلیون 809,231
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 189,896 530.00 0.28 189,366 0.00 0.00 12:26 864 935,521 177.16 میلیارد 1,082.78 189,366 185,000 183,010 189,896 376 723,655 189,896 1 27 189,900 454.478 هزار میلیارد 479.98 میلیون 86.788 میلیون 2.4 میلیون 25.502 میلیون 61.286 میلیون 116.023 میلیون 53.663 میلیون 8.48 7.42 3.92 734,251 201,270 535,521 400,000
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 84,788 202.00 0.24 84,586 0.00 0.00 12:29 1,764 3.91 میلیون 330.32 میلیارد 2,213.82 84,586 84,400 82,450 84,788 108 755,361 84,788 2 259 85,893 365.306 هزار میلیارد 372.678 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 58.03 35.26 48.92 3.885 میلیون 19,762 1.862 میلیون 2.043 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,214 48.00 0.67 7,166 0.00 0.00 12:29 2,691 15.3 میلیون 110 میلیارد 5,687.1 7,166 7,030 6,900 7,214 305 4,574,745 7,214 1 1,050 7,290 322.47 هزار میلیارد 368.039 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.57 3.57 3.5 15.288 میلیون 15,611 9.731 میلیون 5.573 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,612 45.00 0.42 10,657 0.00 0.00 12:30 24,215 61.35 میلیون 653.86 میلیارد 317.58 میلیون 10,657 10,502 10,502 10,920 1 3,000 10,614 2 2,067 10,618 319.71 هزار میلیارد 421.371 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.97 4.99 8.93 60.505 میلیون 849,221 60.809 میلیون 545,569
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,927 191.00 1.50 12,736 0.00 0.00 12:29 640 6.53 میلیون 84.29 میلیارد 10,207.47 12,736 12,700 12,500 12,927 125 4,199,070 12,927 1 3,797 13,000 318.4 هزار میلیارد 367.385 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 8.26 4.3 3.32 5.367 میلیون 1.166 میلیون 5.658 میلیون 874,800
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,505 237.00 5.00 4,529 213.00 4.49 1399/10/23 - - - 15,347.45 4,742 4,750 4,505 4,760 1 10,000 4,500 1218 62,351,526 4,505 278.55 هزار میلیارد 393.721 میلیون 177.657 میلیون 61.504 میلیون 115.172 میلیون 62.485 میلیون 132.537 میلیون 8.524 میلیون - 4.46 2.1 63.207 میلیون 36.306 میلیون 85.685 میلیون 13.828 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 23,105 4,716.00 25.65 18,389 0.00 0.00 1399/10/29 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 23,105 23,105 23,105 1 217 23,086 1008 30,986,995 23,105 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 199,212 - 199,212 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 14,000 514.00 3.81 13,486 0.00 0.00 12:29 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 13,300 13,300 14,250 4 22,408 13,900 1 5,000 13,999 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.81 میلیون 17.85 میلیون 14.854 میلیون 13.806 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,096 30.00 0.33 9,066 0.00 0.00 12:29 3,843 17.88 میلیون 162.13 میلیارد 4,653.27 9,066 8,897 8,771 9,096 529 4,462,010 9,096 1 1,700 9,100 217.2 هزار میلیارد 251.408 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 14.94 5.57 2.59 17.876 میلیون 6,805 14.416 میلیون 3.467 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 174,278 12,813.00 6.85 187,091 0.00 0.00 12:29 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 174,278 174,278 174,278 0 0 0 977 7,650,590 174,278 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 93,118 182,800 267,127 8,791
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 78,432 22,949.00 41.36 55,483 0.00 0.00 12:24 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 78,432 78,432 78,432 82 3,621,200 78,432 1 105 86,500 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 225,000 46,277 21,277 250,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 30,818 0.00 0.00 30,818 0.00 0.00 1399/10/22 - - - 2,023.62 30,818 30,818 30,818 30,818 0 0 0 9392 87,191,625 30,818 197.235 هزار میلیارد 571.515 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 374.28 میلیون -66,548,627 79.502 میلیون 26.353 میلیون 7.12 -2.96 2.48 6.919 میلیون 255,230 7.084 میلیون 90,000
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,600 15.00 0.09 16,615 0.00 0.00 12:29 1,960 11.16 میلیون 185.39 میلیارد 5,692.84 16,615 16,148 16,030 16,705 1 1,520 16,600 2 14,118 16,605 166.15 هزار میلیارد 484.433 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 56.96 10.99 3.36 8.477 میلیون 2.681 میلیون 6.684 میلیون 4.474 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 37,671 59.00 0.16 37,612 0.00 0.00 12:29 1,688 5 میلیون 188.21 میلیارد 2,964.4 37,612 37,090 36,510 37,671 78 569,040 37,671 1 22,976 38,900 150.448 هزار میلیارد 157.677 میلیون 22.328 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 15.099 میلیون 10.158 میلیون 9.762 میلیون 15.41 9.97 14.81 4.803 میلیون 201,180 2.954 میلیون 2.05 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,538 49.00 0.39 12,489 0.00 0.00 12:29 460 4.52 میلیون 56.56 میلیارد 9,818.07 12,489 12,500 12,177 12,538 118 1,832,913 12,538 1 370 14,596 149.868 هزار میلیارد 171.676 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 8.27 4.7 2.78 2.316 میلیون 2.2 میلیون 1.884 میلیون 2.633 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 30,144 871.00 2.81 31,015 0.00 0.00 12:29 5,438 25.08 میلیون 777.92 میلیارد 4,612.41 31,015 31,720 30,144 32,189 0 0 0 383 11,522,041 30,144 139.568 هزار میلیارد 140.812 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 1.699 میلیون 5.382 میلیون 25.93 10.27 82.13 21.594 میلیون 3.488 میلیون 23.872 میلیون 1.21 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 50,000 191.00 0.38 50,191 0.00 0.00 12:29 3,631 4.89 میلیون 245.38 میلیارد 1,346.43 50,191 48,369 48,369 50,787 2 116,177 49,940 1 1,000 49,940 138.527 هزار میلیارد 158.89 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 71.47 16.39 18.3 3.902 میلیون 987,156 4.689 میلیون 200,000
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 3,825 1,446.00 27.43 5,271 0.00 0.00 1399/10/24 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 3,825 3,825 3,825 1 1,373 3,772 234 6,424,031 3,825 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.154 میلیون 3.512 میلیون 19.566 میلیون 100,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 19,969 780.00 3.76 20,749 0.00 0.00 12:30 4,574 23.9 میلیون 495.92 میلیارد 5,225.46 20,749 20,250 19,969 22,000 0 0 0 104 3,513,901 19,969 134.558 هزار میلیارد 181.154 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 9.47 6.43 4.05 21.193 میلیون 2.708 میلیون 22.835 میلیون 1.066 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,951 129.00 1.01 12,822 0.00 0.00 12:29 1,554 9.15 میلیون 117.28 میلیارد 5,885.85 12,822 12,600 12,220 12,951 127 1,433,139 12,951 1 370 13,000 128.22 هزار میلیارد 152.235 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.48 3.09 5.23 6.482 میلیون 2.665 میلیون 5.199 میلیون 3.947 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 13,450 7,500.00 35.80 20,950 0.00 0.00 12:29 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 13,300 12,722 14,060 2 100,000 13,419 1 645 13,450 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41.997 میلیون 9.46 میلیون 51.177 میلیون 280,000
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 33,440 6,823.00 25.63 26,617 0.00 0.00 12:29 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 33,440 33,440 34,350 1 4,181 33,441 1 6,918 33,441 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.708 میلیون 4.632 میلیون 24.878 میلیون 462,006
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 50,127 27,484.00 35.41 77,611 0.00 0.00 12:29 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 50,127 50,127 50,127 0 0 0 2877 12,129,974 50,127 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 290,908 - 290,908 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 40,690 477.00 1.16 41,167 0.00 0.00 12:30 5,276 9.73 میلیون 400.4 میلیارد 1,843.49 41,167 41,000 40,000 42,180 1 613 40,600 2 22,188 40,690 115.268 هزار میلیارد 117.663 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 21.89 15.26 20.59 9.454 میلیون 272,280 9.691 میلیون 35,000
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 16,146 3,669.00 18.52 19,815 0.00 0.00 12:27 68 179,773 3.5 میلیارد - 19,815 16,146 16,146 16,146 0 0 0 2439 120,111,490 16,146 111.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,820 - 24,820 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,515 156.00 2.34 6,671 0.00 0.00 12:29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,250 6,190 6,600 1 980 6,530 1 1,000 6,530 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.274 میلیون 17.705 میلیون 33.926 میلیون 4.054 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 10,779 2,047.00 23.44 8,732 0.00 0.00 12:29 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 10,662 10,606 11,093 1 5,000 10,775 1 20,000 10,775 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.157 میلیون 1.014 میلیون 9.38 میلیون 791,210
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 30,267 1,082.00 3.45 31,349 0.00 0.00 12:30 3,657 8.76 میلیون 274.5 میلیارد 2,394.38 31,349 30,600 30,267 32,500 1 5,100 22,143 29 181,706 30,267 100.317 هزار میلیارد 104.883 میلیون 11.616 میلیون 3.2 میلیون 4.566 میلیون 7.05 میلیون 7.754 میلیون 3.144 میلیون 31.91 14.23 12.94 8.643 میلیون 113,590 8.756 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 99,800 2,225.00 2.28 97,575 0.00 0.00 12:29 694 352,391 34.69 میلیارد 507.77 97,575 100,000 96,010 100,000 2 4,074 99,760 2 1,349 99,800 100.263 هزار میلیارد 134.161 میلیون 45.601 میلیون 1.028 میلیون 33.898 میلیون 11.704 میلیون 120.555 میلیون 2.174 میلیون 46.12 8.57 0.83 347,891 4,500 266,891 85,500
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 41,158 3,172.00 8.35 37,986 0.00 0.00 12:27 173 1.224 میلیون 46.5 میلیارد - 37,986 39,000 38,880 41,158 44 291,507 41,158 1 22 44,016 95.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.49 میلیون 25,000 738,678 776,798
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 83,494 385.00 0.46 83,109 0.00 0.00 12:25 621 779,996 64.82 میلیارد 1,256.03 83,109 81,000 81,000 83,494 53 554,761 83,494 1 1,000 84,834 95.029 هزار میلیارد 129.373 میلیون 44.741 میلیون 1.143 میلیون 34.345 میلیون 10.396 میلیون 102.914 میلیون 3.718 میلیون 25.56 9.14 0.92 778,273 1,723 541,809 238,187
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 14,402 4,277.00 22.90 18,679 0.00 0.00 12:29 45 49,012 888.73 میلیون - 18,679 14,402 14,402 14,402 0 0 0 1351 58,338,052 14,402 94.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 718,094 - 718,094 -