همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 09:38 272 8.162 میلیون 209.69 میلیارد 14,377.6 25,700 25,100 25,100 25,750 3 142,028 25,350 33 1,703,668 25,750 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 40,830 7.983 میلیون 8.023 میلیون -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,000 4,550.00 2.59 176,150 700.00 0.40 09:38 63 141,671 25.3 میلیارد 2,345.79 175,450 176,000 174,350 180,050 2 1,904 179,000 2 10,900 180,050 1409.2 هزار میلیارد 1.493 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.76 6.38 4.12 388 131,199 111,587 20,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,900 1,600.00 3.95 40,500 0.00 0.00 09:37 19 13,363 515.95 میلیون 831.47 40,500 38,650 38,500 38,900 2 9,966 38,650 1 2,000 38,800 1012.5 هزار میلیارد 1.201 میلیارد 303.271 میلیون 25 میلیون 188.268 میلیون 115.003 میلیون 273.383 میلیون 131.626 میلیون 7.69 8.81 3.7 13,363 - 13,363 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 66,150 600.00 0.90 66,500 250.00 0.37 09:39 381 375,392 24.71 میلیارد 436.93 66,750 63,550 63,550 66,700 3 7,256 66,250 6 7,590 66,300 914.476 هزار میلیارد 1.05 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.59 18.91 3.11 121,970 252,795 354,577 20,188
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 10,750 220.00 2.01 10,960 10.00 0.09 09:35 84 214,471 2.28 میلیارد 2,600.17 10,970 10,580 10,460 10,790 2 34,992 10,750 3 23,173 10,790 274 هزار میلیارد 387.739 میلیون 226.815 میلیون 25 میلیون 113.489 میلیون 113.326 میلیون 217.738 میلیون 75.71 میلیون 3.62 2.42 1.26 93,673 110,790 204,463 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 6,440 100.00 1.53 6,540 0.00 0.00 09:39 30 130,031 843.1 میلیون - 6,540 6,450 6,440 6,580 1 10,860 6,450 1 51,930 6,480 261.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 113,995 12,036 125,729 302
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 71,000 1,350.00 1.87 72,350 0.00 0.00 09:38 6 2,100 147.82 میلیون - 72,350 70,450 70,250 71,000 1 2,250 70,500 1 350 70,950 260.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,100 - 2,100 -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,110 43.00 2.08 2,110 43.00 2.08 09:26 1 2,501 5.28 میلیون 112,476.81 2,067 2,110 2,110 2,110 1 4,750 2,060 1 1,997,499 2,110 237.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,501 - - 2,501
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,080 97.00 3.05 3,172 5.00 0.16 09:39 262 1.978 میلیون 6.13 میلیارد 6,672.02 3,177 3,132 3,065 3,134 1 3,000 3,091 1 10,000 3,093 237.9 هزار میلیارد 297.837 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.6 1.69 3.98 650,837 1.325 میلیون 1.975 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 92,500 1,400.00 1.49 92,500 1,400.00 1.49 09:39 161 64,350 5.95 میلیارد 492.4 93,900 92,500 91,200 94,000 1 58 92,250 4 1,213 92,400 222 هزار میلیارد 269.265 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.49 4.26 1.1 34,550 29,800 64,350 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,410 230.00 2.66 8,620 20.00 0.23 09:39 220 1.043 میلیون 8.8 میلیارد 4,488.58 8,640 8,460 8,380 8,610 4 56,940 8,400 1 26,650 8,420 206.515 هزار میلیارد 308.841 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.36 5.71 1.13 715,852 326,983 1.019 میلیون 23,700
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 09:39 202 711,545 4.87 میلیارد 3,119.1 6,850 6,850 6,850 6,860 84 16,604,743 6,850 13 47,604 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 22,979 509,541 531,558 962
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,558 93.00 3.51 2,649 2.00 0.08 09:39 152 471,975 1.21 میلیارد 4,621.45 2,651 2,635 2,550 2,635 1 98 2,557 8 37,894 2,570 172.185 هزار میلیارد 263.531 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.89 2.58 1.62 463,436 - 463,436 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,670 90.00 0.54 16,760 0.00 0.00 09:38 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 1,744.56 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.751 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.63 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,380 40.00 0.35 11,410 10.00 0.09 09:39 55 113,728 1.27 میلیارد 2,119.94 11,420 11,120 11,120 11,390 4 15,084 11,120 3 28,397 11,250 136.92 هزار میلیارد 214.538 میلیون 108.019 میلیون 12 میلیون 77.498 میلیون 30.522 میلیون 109.189 میلیون 24.425 میلیون 5.61 4.49 1.26 95,837 15,891 111,728 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 12,220 40.00 0.33 12,180 0.00 0.00 09:36 505 191,124 24.89 میلیارد 6,588.44 12,180 12,070 12,070 12,250 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 180.605 میلیون 103.334 میلیون 1.028 میلیون 46.845 میلیون 56.489 میلیون 369.471 میلیون 39.925 میلیون 3.36 2.37 0.36 730,199 79,567 709,590 100,176
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 8,640 260.00 2.92 8,900 0.00 0.00 09:35 4 2,949 25.48 میلیون - 8,900 8,640 8,640 8,640 0 0 0 46 1,776,114 8,640 133.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,949 - 2,949 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 3,980 112.00 2.74 4,086 6.00 0.15 09:38 40 759,899 3.03 میلیارد 9,019.71 4,092 3,980 3,950 4,010 1 2,000 3,980 2 51,432 4,010 122.58 هزار میلیارد 182.334 میلیون 111.955 میلیون 30 میلیون 59.604 میلیون 52.351 میلیون 32.219 میلیون 28.469 میلیون 4.31 2.34 3.81 727,495 32,404 506,649 253,250
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 11,240 0.00 0.00 11,240 0.00 0.00 09:36 6 15,586 177.14 میلیون - 11,240 11,240 11,240 11,470 3 39,093 11,240 1 500 11,400 112.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,679 6,907 11,847 3,739
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 35,300 1,050.00 2.89 36,350 0.00 0.00 1401/07/09 9 5,500 194.15 میلیون - 36,350 35,300 35,300 35,300 0 0 0 22 272,696 35,300 109.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,500 - 5,500 -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,077 59.00 1.88 3,128 8.00 0.26 09:39 89 2.446 میلیون 7.56 میلیارد - 3,136 3,070 3,060 3,131 2 29,342 3,070 1 18,403 3,090 107.197 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.066 میلیون 379,212 2.446 میلیون -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 12,900 270.00 2.05 13,170 0.00 0.00 09:39 33 49,345 638.28 میلیون - 13,170 13,160 12,840 13,160 1 263 12,920 2 10,495 12,930 105.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 48,845 - 48,845 -
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 40,850 200.00 0.49 40,950 100.00 0.24 09:39 25 103,287 4.12 میلیارد - 41,050 39,950 39,850 40,850 1 2,500 39,900 3 489 40,150 103.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,543 97,744 103,287 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 17,240 600.00 3.61 17,110 470.00 2.82 09:39 830 2.225 میلیون 38.08 میلیارد 3,172.02 16,640 16,940 16,730 17,350 2 3,897 17,150 1 2,881 17,200 94.447 هزار میلیارد 113.902 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.02 6.57 7.08 85,516 2.134 میلیون 2.22 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,800 750.00 1.65 45,550 0.00 0.00 09:38 11 7,313 326.52 میلیون 997.57 45,550 45,200 44,550 45,200 1 8,377 44,800 1 300 45,000 91.1 هزار میلیارد 112.968 میلیون 45.46 میلیون 2 میلیون 21.868 میلیون 23.592 میلیون 102.939 میلیون 16.923 میلیون 5.38 3.86 0.88 6,634 679 7,313 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,800 250.00 2.76 9,040 10.00 0.11 09:39 60 199,099 1.78 میلیارد 567 9,050 8,760 8,760 9,000 2 3,452 8,860 1 23,191 8,950 90.4 هزار میلیارد 106.825 میلیون 30.913 میلیون 10 میلیون 16.325 میلیون 14.587 میلیون 20.276 میلیون 7.234 میلیون 12.51 6.2 4.46 199,099 - 199,099 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,133 64.00 1.26 5,123 54.00 1.07 09:38 335 4.703 میلیون 24.1 میلیارد 15,572.19 5,069 4,920 4,920 5,181 3 38,636 5,110 1 14,526 5,139 86.579 هزار میلیارد 121.521 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.74 3.83 2.46 3.688 میلیون 998,380 4.183 میلیون 503,000
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 9,040 140.00 1.53 9,130 50.00 0.54 09:38 191 1.19 میلیون 10.74 میلیارد - 9,180 9,000 8,960 9,100 2 10,015 9,040 2 3,165 9,060 82.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 23,378 1.147 میلیون 42,285
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 13,330 370.00 2.70 13,700 0.00 0.00 09:31 6 3,441 45.77 میلیون - 13,700 13,290 13,290 13,330 1 60 13,330 1 1,148 13,720 81.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,441 - 3,441 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,121 58.00 4.92 1,144 35.00 2.97 1401/07/09 436 17.58 میلیون 19.79 میلیارد 40,320.17 1,179 1,194 1,121 1,194 0 0 0 1 17,246 1,170 75.706 هزار میلیارد 84.394 میلیون 85.205 میلیون 66.176 میلیون 8.688 میلیون 76.517 میلیون 3.224 میلیون 2.792 میلیون 27.11 0.99 23.48 11.013 میلیون 6.566 میلیون 17.58 میلیون -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,200 23.00 1.88 1,201 22.00 1.80 09:39 106 2.335 میلیون 2.8 میلیارد 14,835 1,223 1,193 1,193 1,220 5 236,850 1,200 1 16,000 1,215 74.462 هزار میلیارد 74.976 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 19.96 1.13 18.95 1.118 میلیون 1.217 میلیون 2.305 میلیون 30,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,960 130.00 1.66 8,020 190.00 2.43 09:39 1,252 10.501 میلیون 84.23 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 2 3,263 7,970 1 18,000 7,980 67.368 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.25 6.72 24.58 10.481 میلیون - 9.981 میلیون 500,000
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,030 38.00 0.93 4,057 11.00 0.27 09:38 154 2.248 میلیون 9.07 میلیارد - 4,068 3,946 3,946 4,110 1 15,301 4,027 1 9,988 4,030 63.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 753,552 1.46 میلیون 2.213 میلیون -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,128 25.00 1.16 2,167 14.00 0.65 09:39 656 26.368 میلیون 57.15 میلیارد - 2,153 2,096 2,096 2,217 4 35,000 2,110 2 33,583 2,139 56.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.284 میلیون 15.988 میلیون 26.072 میلیون 199,984
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,900 10.00 0.06 16,030 120.00 0.75 09:39 220 323,114 5.18 میلیارد 2,274.09 15,910 15,730 15,530 16,400 3 17,290 15,810 1 60 15,890 56.105 هزار میلیارد 71.261 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.42 8.18 3.23 313,054 10,000 303,017 20,037
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 18,600 340.00 1.80 18,640 300.00 1.58 09:39 294 1.072 میلیون 19.98 میلیارد 2,278.91 18,940 18,750 18,550 18,900 1 1,950 18,660 2 10,123 18,680 55.92 هزار میلیارد 68.547 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.73 8.62 24.62 1.062 میلیون - 1.062 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,480 160.00 2.84 5,460 180.00 3.19 09:39 246 1.618 میلیون 8.83 میلیارد 10,070.34 5,640 5,440 5,390 5,580 1 3,906 5,460 2 7,540 5,470 54.6 هزار میلیارد 83.158 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.99 2.54 5.75 1.587 میلیون 25,410 1.612 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 7,090 80.00 1.14 6,820 190.00 2.71 09:37 16 31,050 211.7 میلیون 1,884.25 7,010 6,790 6,790 7,100 1 9,061 6,860 1 5,000 7,010 54.56 هزار میلیارد 62.299 میلیون 20.888 میلیون 5.2 میلیون 7.899 میلیون 12.989 میلیون 2.26 میلیون 5.592 میلیون 10.03 4.32 24.82 27,811 - 27,811 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,000 77.00 2.50 3,076 1.00 0.03 09:36 21 115,648 347.57 میلیون 6,512.63 3,077 3,039 2,975 3,040 1 5,000 2,951 1 23,304 2,976 51.938 هزار میلیارد 132.869 میلیون 109.36 میلیون 16.885 میلیون 80.914 میلیون 28.445 میلیون 54.43 میلیون 9.106 میلیون 5.71 1.83 0.95 73,248 40,000 113,248 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,610 350.00 2.93 11,960 0.00 0.00 09:39 118 23,298 271.64 میلیون 847.21 11,960 11,620 11,600 11,720 3 1,669 11,620 1 50 11,640 51.428 هزار میلیارد 55.96 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.5 7.04 7.46 23,298 - 23,298 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,600 300.00 3.80 7,630 270.00 3.42 09:36 25 155,556 1.19 میلیارد 12,991.13 7,900 7,600 7,520 7,810 3 7,000 7,610 1 16,187 7,750 49.595 هزار میلیارد 59.807 میلیون 22.046 میلیون 6.5 میلیون 10.537 میلیون 11.509 میلیون 25.638 میلیون 5.865 میلیون 8.4 4.28 1.92 105,556 50,000 155,556 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,470 260.00 2.67 9,720 10.00 0.10 09:37 9 31,598 296.51 میلیون 3,881 9,730 9,260 9,260 9,500 1 192 9,490 3 30,637 9,500 48.6 هزار میلیارد 103.059 میلیون 67.32 میلیون 5 میلیون 54.459 میلیون 12.861 میلیون 22.56 میلیون 3.071 میلیون 15.84 3.78 2.16 31,598 - 31,598 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,310 130.00 0.90 14,400 40.00 0.28 09:30 25 394,057 5.64 میلیارد 3,745.8 14,440 14,300 14,300 14,720 1 1,000 14,020 1 50,000 14,300 48.24 هزار میلیارد 52.416 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.66 4.24 12.35 45,384 348,673 24,747 369,310
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,300 70.00 1.10 6,320 50.00 0.78 09:38 137 1.763 میلیون 11.09 میلیارد - 6,370 6,210 6,210 6,370 4 314,139 6,300 2 20,001 6,310 47.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,192 1.579 میلیون 1.731 میلیون -
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,139 7.00 0.61 1,142 4.00 0.35 09:39 41 476,511 544.27 میلیون 13,931.5 1,146 1,144 1,120 1,144 1 9,780 1,130 1 134,781 1,142 45.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,790 456,221 461,011 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,265 36.00 1.56 2,297 4.00 0.17 09:39 98 837,201 1.9 میلیارد 15,838.23 2,301 2,295 2,222 2,295 1 5,000 2,265 2 6,920 2,268 45.94 هزار میلیارد 607.252 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 561.252 میلیون -10,738,814 76.137 میلیون -14,200,817 -3.24 -4.29 0.6 276,716 560,485 832,201 5,000
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 88,850 100.00 0.11 88,350 400.00 0.45 09:39 67 53,052 4.69 میلیارد 618.41 88,750 87,800 87,800 89,650 3 702 89,000 4 5,966 89,450 44.175 هزار میلیارد 56.607 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.41 9.49 1.68 15,840 37,212 50,702 2,350
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,680 30.00 0.53 5,680 30.00 0.53 09:39 53 923,510 5.25 میلیارد 13,636.05 5,710 5,620 5,610 5,730 3 113,602 5,640 2 20,221 5,680 43.895 هزار میلیارد 53.211 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.98 3.43 8.24 757,112 166,398 861,799 61,711
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,350 1,000.00 3.19 30,900 450.00 1.44 09:34 7 42,430 1.31 میلیارد 8,143.33 31,350 31,300 30,350 31,300 2 19,450 30,350 4 26,722 31,200 43.26 هزار میلیارد 95.943 میلیون 56.425 میلیون 1.4 میلیون 52.333 میلیون 4.092 میلیون 85.796 میلیون 4.62 میلیون 9.49 10.71 0.51 28,874 13,556 27,430 15,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,728 35.00 1.99 1,738 25.00 1.42 09:39 125 2.204 میلیون 3.83 میلیارد 25,036.96 1,763 1,735 1,711 1,780 1 235 1,729 2 11,825 1,730 41.965 هزار میلیارد 48.175 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.86 1.36 7.13 2.175 میلیون - 2.175 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,580 60.00 1.06 5,640 0.00 0.00 09:39 7 38,775 218.12 میلیون 2,163.33 5,640 5,740 5,510 5,740 1 50,000 5,590 4 77,578 5,700 39.48 هزار میلیارد 43.26 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 8.482 میلیون 2.873 میلیون 1.642 میلیون 24.05 4.66 13.74 4,505 34,270 38,775 -
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 129,050 0.00 0.00 129,050 0.00 0.00 09:39 4 3,015 389.09 میلیون - 129,050 129,050 129,050 129,700 1 500 129,100 1 40 129,800 38.715 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,015 3,015 -
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 27,500 13,924.00 102.56 13,576 0.00 0.00 09:18 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 27,500 27,500 27,500 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 4,940 150.00 2.95 5,020 70.00 1.38 09:39 109 1.521 میلیون 7.54 میلیارد - 5,090 4,940 4,940 5,070 2 15,000 4,930 6 217,657 4,940 37.425 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 908,251 607,967 1.516 میلیون -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,420 410.00 3.20 12,460 370.00 2.88 09:38 142 362,276 4.51 میلیارد 1,504.94 12,830 12,150 12,150 12,840 1 1,000 12,410 1 890 12,700 37.38 هزار میلیارد 41.64 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 14.25 8.01 7.67 282,940 79,262 287,618 74,584
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,450 90.00 1.08 8,400 40.00 0.48 09:32 18 145,599 1.22 میلیارد 2,178.83 8,360 8,370 8,370 8,500 1 500 8,410 3 12,000 8,450 37.296 هزار میلیارد 43.337 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.43 3.59 1.68 145,599 - 44,099 101,500
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 24,800 750.00 2.94 24,800 750.00 2.94 09:36 88 858,275 21.29 میلیارد - 25,550 24,800 24,800 24,800 3 4,721 24,750 319 9,376,701 24,800 36.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 805,937 50,000 855,937 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,441 70.00 2.79 2,501 10.00 0.40 09:38 89 993,293 2.44 میلیارد 4,766.2 2,511 2,457 2,425 2,508 1 10,626 2,440 2 5,498 2,447 35.514 هزار میلیارد 45.248 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 22.49 1.93 48.77 693,271 300,022 993,293 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 52,000 100.00 0.19 52,100 0.00 0.00 09:38 19 3,054 156.56 میلیون 261.11 52,100 50,750 50,750 52,250 1 21,766 52,000 2 13,645 52,250 33.865 هزار میلیارد 42.122 میلیون 11.165 میلیون 650,000 8.257 میلیون 2.908 میلیون 12.095 میلیون 5.501 میلیون 6.24 11.8 2.84 703 2,314 3,017 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,640 340.00 4.87 6,970 10.00 0.14 09:13 7 34,647 230.06 میلیون 4,949.57 6,980 6,640 6,640 6,640 0 0 0 20 830,480 6,640 32.833 هزار میلیارد 47.042 میلیون 22.693 میلیون 2.202 میلیون 14.209 میلیون 8.484 میلیون 17.574 میلیون 999,454 32.9 3.88 1.87 9,647 25,000 34,647 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 13,350 290.00 2.13 13,640 0.00 0.00 09:33 13 10,208 138.93 میلیون 870.8 13,640 13,690 13,340 13,690 3 1,642 13,340 1 144 13,350 32.736 هزار میلیارد 61.901 میلیون 39.466 میلیون 2.4 میلیون 29.165 میلیون 10.301 میلیون 84.607 میلیون 5.088 میلیون 6.43 3.18 0.39 10,208 - 10,208 -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 11,980 370.00 3.00 12,330 20.00 0.16 09:28 28 62,355 747.01 میلیون - 12,350 11,980 11,980 11,980 1 1,000 11,910 268 22,895,111 11,980 32.498 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62,355 - 62,355 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 741 3.00 0.40 745 1.00 0.13 09:38 515 24.1 میلیون 17.96 میلیارد 43,693.05 744 733 733 756 2 130,000 741 2 113,000 743 31.752 هزار میلیارد 32.166 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.91 0.7 18.56 23.88 میلیون - 23.729 میلیون 150,769
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 7,740 150.00 1.90 7,890 0.00 0.00 1401/07/09 1 800 6.19 میلیون - 7,890 7,740 7,740 7,740 0 0 0 85 722,933 7,740 31.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 800 - 800 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,980 53.00 1.31 4,032 1.00 0.02 09:36 16 105,200 420.97 میلیون 5,850 4,033 4,020 3,971 4,020 1 1,300 3,974 1 5,000 3,990 30.845 هزار میلیارد 37.642 میلیون 21.635 میلیون 7.65 میلیون 6.797 میلیون 14.838 میلیون 6.536 میلیون 3.605 میلیون 8.56 2.08 4.72 38,000 67,200 105,200 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 16,910 380.00 2.20 17,290 0.00 0.00 09:38 11 13,226 229.91 میلیون 113 17,290 16,730 16,730 17,500 1 300 16,990 4 1,913 17,420 27.664 هزار میلیارد 71.835 میلیون 46.903 میلیون 1,000,000 44.171 میلیون 2.732 میلیون 67.261 میلیون 4.343 میلیون 6.37 10.14 0.41 13,226 - 13,226 -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,426 44.00 2.99 1,435 35.00 2.38 09:34 104 6.147 میلیون 8.77 میلیارد - 1,470 1,426 1,426 1,460 0 0 0 70 11,421,136 1,426 27.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.147 میلیون 3 میلیون 6.147 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,650 2.00 0.05 3,667 15.00 0.41 09:36 21 943,896 3.46 میلیارد 44,947.43 3,652 3,552 3,552 3,678 1 5,000 3,605 2 26,350 3,652 27.238 هزار میلیارد 35.32 میلیون 20.049 میلیون 7.428 میلیون 8.082 میلیون 11.968 میلیون 5.96 میلیون 4.077 میلیون 6.68 2.28 4.57 2,000 941,896 419,761 524,135
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 7,710 120.00 1.58 7,600 10.00 0.13 09:39 17 114,495 876.67 میلیون - 7,590 7,600 7,600 7,740 2 13,710 7,660 1 465 7,720 26.285 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 78,404 36,091 114,495 -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,800 300.00 1.54 19,520 20.00 0.10 09:21 4 54,785 1.08 میلیارد 485 19,500 19,700 19,700 19,800 1 5,000 19,500 3 27,200 19,800 26.157 هزار میلیارد 34.787 میلیون 13.924 میلیون 1.34 میلیون 8.63 میلیون 5.293 میلیون 9.45 میلیون 3.537 میلیون 7.39 4.95 2.77 300 54,485 20,785 34,000
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,360 0.00 0.00 10,530 170.00 1.64 09:38 259 2.737 میلیون 28.82 میلیارد 9,443.39 10,360 10,010 10,010 10,770 1 1,000 10,380 2 24,197 10,390 25.861 هزار میلیارد 30.604 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.47 6.01 4.01 2.454 میلیون 282,386 2.737 میلیون -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 50,050 1,500.00 2.91 51,350 200.00 0.39 09:37 94 24,788 1.24 میلیارد - 51,550 50,050 50,050 50,050 2 2,865 50,050 1 500 50,500 25.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,194 - 24,194 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 77,600 250.00 0.32 77,800 50.00 0.06 09:39 78 17,080 1.32 میلیارد 133.31 77,850 76,500 76,500 78,100 1 385 77,400 2 6,500 77,800 25.48 هزار میلیارد 29.112 میلیون 4.438 میلیون 327,500 3.617 میلیون 821,099 5.452 میلیون 2.16 میلیون 11.8 31.05 4.68 16,965 - 16,965 -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,202 34.00 2.75 1,206 30.00 2.43 09:39 422 14.178 میلیون 17.09 میلیارد - 1,236 1,210 1,199 1,234 3 201,824 1,202 1 6,000 1,207 25.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.173 میلیون - 14.173 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,160 180.00 2.16 8,240 100.00 1.20 09:39 173 242,715 2 میلیارد 1,052.75 8,340 8,200 8,150 8,310 4 9,431 8,210 1 2,208 8,250 24.72 هزار میلیارد 31.32 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.82 6.81 7.08 242,484 - 242,484 -
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 4,292 81.00 1.85 4,372 1.00 0.02 09:38 7 21,107 90.79 میلیون - 4,373 4,311 4,291 4,311 1 1,500 4,293 2 10,300 4,397 24.697 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,107 - 21,107 -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,203 32.00 2.59 1,209 26.00 2.11 09:38 179 7.512 میلیون 9.07 میلیارد - 1,235 1,217 1,198 1,238 3 265,579 1,202 1 20,000 1,226 24.373 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.472 میلیون - 7.472 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 4,535 140.00 2.99 4,631 44.00 0.94 09:38 36 631,796 2.93 میلیارد 2,159.91 4,675 4,660 4,533 4,823 1 1,500 4,534 2 30,776 4,650 23.155 هزار میلیارد 51.432 میلیون 35.413 میلیون 5 میلیون 27.977 میلیون 7.436 میلیون 72.548 میلیون 3.014 میلیون 7.75 3.14 0.32 390,938 240,858 631,796 -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 6,370 130.00 2.00 6,460 40.00 0.62 09:38 73 613,213 3.93 میلیارد - 6,500 6,470 6,320 6,490 3 19,296 6,360 1 1,000 6,460 23.069 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 613,213 - 613,213 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,647 159.00 4.18 3,801 5.00 0.13 09:38 58 393,006 1.48 میلیارد 8,501.75 3,806 3,700 3,640 3,806 3 8,344 3,711 2 67,405 3,740 22.806 هزار میلیارد 44.381 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.93 3.01 1.73 343,006 50,000 393,006 -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 13,080 330.00 2.46 13,410 0.00 0.00 09:27 2 1,277 17.21 میلیون - 13,410 13,600 13,080 13,600 2 5,300 13,070 1 18,507 13,350 22.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,277 - 1,277 -
دقاضیح

داروسازی قاضی (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 11,100 130.00 1.16 11,090 140.00 1.25 09:29 3 4,317 47.88 میلیون - 11,230 11,070 11,070 11,100 1 3,896 11,100 1 3,000 11,390 22.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,213 - 4,213 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,770 105.00 2.71 3,766 109.00 2.81 09:30 39 413,058 1.56 میلیارد 11,271 3,875 3,739 3,739 3,899 1 5,500 3,770 1 47,007 3,849 22.596 هزار میلیارد 27.847 میلیون 13.741 میلیون 6 میلیون 5.251 میلیون 8.49 میلیون 2.772 میلیون 1.319 میلیون 17.11 2.66 8.14 405,576 - 405,576 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,350 700.00 2.79 24,550 500.00 2.00 09:37 99 298,068 7.32 میلیارد 2,459 25,050 25,050 24,100 25,750 3 15,950 24,350 1 2,520 24,400 22.095 هزار میلیارد 33.098 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 6.12 4.24 1.05 282,588 15,000 297,588 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 11,000 260.00 2.31 11,240 20.00 0.18 09:37 24 84,217 921.59 میلیون 3,206.5 11,260 10,870 10,870 11,110 1 4,977 11,110 1 20,000 11,180 21.693 هزار میلیارد 38.417 میلیون 47.581 میلیون 1.93 میلیون 16.724 میلیون 30.858 میلیون 26.096 میلیون 2.656 میلیون 8.17 0.7 0.83 71,191 8,003 79,194 -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,501 131.00 3.61 3,594 38.00 1.05 09:38 84 1.231 میلیون 4.32 میلیارد 11,414.47 3,632 3,391 3,391 3,526 4 28,050 3,500 3 55,410 3,523 21.384 هزار میلیارد 198.398 میلیون 191.018 میلیون 5.95 میلیون 176.942 میلیون 14.076 میلیون 37.473 میلیون 4.306 میلیون 5.13 1.57 0.59 1.028 میلیون 202,860 1.098 میلیون 133,339
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 42,500 200.00 0.47 42,450 250.00 0.59 09:37 11 11,926 506.18 میلیون 485.5 42,700 42,100 42,100 43,350 2 7,769 42,100 2 21,946 43,350 21.225 هزار میلیارد 25.874 میلیون 9.365 میلیون 500,000 4.649 میلیون 4.716 میلیون 11.544 میلیون 2.981 میلیون 7.09 4.49 1.83 933 10,993 11,872 54
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,169 103.00 2.41 4,237 35.00 0.82 09:39 194 772,345 3.18 میلیارد 1,259.17 4,272 4,153 4,051 4,279 1 1,357 4,162 10 28,668 4,170 21.185 هزار میلیارد 22.456 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.73 1.63 2.69 550,839 221,406 772,245 -
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 245,600 7,550.00 2.98 249,200 3,950.00 1.56 09:31 5 20,205 4.96 میلیارد - 253,150 245,600 245,600 245,600 0 0 0 55 248,500 245,600 20.933 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 205 20,000 20,205 -
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 20,800 0.00 0.00 20,800 0.00 0.00 09:38 18 85,498 1.78 میلیارد - 20,800 20,650 20,650 20,800 1 16,009 20,650 3 10,012 20,850 20.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,613 10,681 54,194 10,100
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,240 30.00 0.57 5,270 0.00 0.00 09:38 9 91,507 479.04 میلیون 14,580.83 5,270 5,240 5,230 5,240 2 42,066 5,220 2 5,822 5,230 20.49 هزار میلیارد 24.516 میلیون 11.159 میلیون 3.888 میلیون 4.027 میلیون 7.132 میلیون 5.767 میلیون 5.582 میلیون 3.67 2.87 3.55 966 90,541 91,507 -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 29,200 100.00 0.34 29,100 0.00 0.00 09:39 75 64,807 1.89 میلیارد 1,050.35 29,100 28,450 28,450 29,450 1 8,976 29,200 1 7,158 29,250 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.35 5.8 1.45 46,744 18,063 64,807 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,080 220.00 3.49 6,290 10.00 0.16 09:37 32 126,315 778.94 میلیون 2,042.67 6,300 6,300 6,030 6,300 2 12,820 6,030 2 10,502 6,200 20.128 هزار میلیارد 26.254 میلیون 14.195 میلیون 3.2 میلیون 6.094 میلیون 8.101 میلیون 13.851 میلیون 2.215 میلیون 9.1 2.5 1.46 114,315 - 114,315 -
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 131,300 4,050.00 2.99 135,400 50.00 0.04 09:38 13 7,967 1.08 میلیارد - 135,350 131,350 131,300 138,900 1 9,675 131,450 1 84 135,100 18.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,967 - 6,967 -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 84,450 2,600.00 2.99 87,050 0.00 0.00 09:36 2 100 8.45 میلیون - 87,050 84,450 84,450 84,450 0 0 0 136 1,867,321 84,450 18.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,890 210.00 3.70 09:38 91 1.969 میلیون 11.7 میلیارد 12,234.71 5,680 5,940 5,790 5,960 103 6,336,179 5,960 1 25,554 6,200 18.253 هزار میلیارد 25.664 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 8.98 3.13 1.98 1.969 میلیون - 1.249 میلیون 720,000
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 12,270 370.00 2.93 12,340 300.00 2.37 09:30 60 640,006 7.85 میلیارد - 12,640 12,270 12,270 12,550 0 0 0 20 256,739 12,270 17.622 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 630,006 10,000 640,006 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,250 810.00 4.75 16,220 840.00 4.92 09:39 82 1.004 میلیون 16.29 میلیارد 2,472.25 17,060 16,390 16,210 16,680 3 6,770 16,250 2 2,410 16,680 17.518 هزار میلیارد 19.243 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 10.28 5.36 2.29 912,603 91,200 1.004 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,046 52.00 4.74 09:38 212 13.737 میلیون 14.37 میلیارد 24,226.98 1,098 1,044 1,044 1,060 0 0 0 10 1,847,159 1,044 16.789 هزار میلیارد 110.593 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.93 -20.17 5.82 13.237 میلیون 500,000 13.737 میلیون -