همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 183,900 2,200.00 1.21 181,750 50.00 0.03 12:29 87 21,639 3.96 میلیارد 72.93 181,700 183,000 179,800 184,000 1 329 182,100 1 500 182,450 1454 هزار میلیارد 1.664 میلیارد 324.353 میلیون 8 میلیون 209.645 میلیون 114.708 میلیون 336.409 میلیون 100.453 میلیون 14.47 12.68 4.32 6,910 14,729 21,639 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,150 200.00 0.46 43,350 0.00 0.00 12:29 138 421,795 18.25 میلیارد 2,959.46 43,350 42,700 41,800 43,700 1 276 43,100 1 223 43,400 1083.75 هزار میلیارد 1.248 میلیارد 308.157 میلیون 25 میلیون 164.428 میلیون 143.73 میلیون 315.491 میلیون 139.596 میلیون 7.76 7.54 3.44 98,746 323,049 291,883 129,912
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 76,450 800.00 1.06 78,050 2,400.00 3.17 12:29 2,157 1.796 میلیون 140.16 میلیارد 832.68 75,650 74,800 74,500 76,650 2 3,565 77,950 8 5,197 78,300 1073.306 هزار میلیارد 1.152 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 10.63 12.04 3.87 404,029 1.392 میلیون 1.704 میلیون 91,600
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 17,410 360.00 2.03 17,500 270.00 1.52 12:29 1,881 8.757 میلیون 153.22 میلیارد 4,655.47 17,770 17,410 17,410 17,410 1 1,257 17,730 10 194,002 18,000 1018.049 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 33.25 12.8 17.24 5.577 میلیون 3.18 میلیون 8.727 میلیون 30,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,770 190.00 1.40 13,620 40.00 0.29 12:29 380 1.536 میلیون 21.2 میلیارد 4,041.39 13,580 13,840 13,570 14,060 1 60,008 13,770 2 868 13,780 340.5 هزار میلیارد 475.861 میلیون 265.911 میلیون 25 میلیون 135.361 میلیون 130.55 میلیون 199.059 میلیون 48.661 میلیون 7 2.61 1.71 1.429 میلیون 107,018 1.533 میلیون 3,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 130,200 1,800.00 1.40 130,450 2,050.00 1.60 12:29 360 166,085 21.67 میلیارد 461.35 128,400 130,000 125,000 131,950 4 20,564 130,000 3 1,666 130,300 313.08 هزار میلیارد 399.777 میلیون 116.755 میلیون 2.4 میلیون 86.697 میلیون 30.057 میلیون 212.169 میلیون 1.418 میلیون 220.74 10.42 1.48 154,085 12,000 166,085 -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,269 41.00 1.27 3,323 95.00 2.94 12:29 4,444 281.005 میلیون 933.91 میلیارد - 3,228 3,205 3,205 3,350 317 41,148,792 3,324 1 2,020 3,324 286.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 239.92 میلیون 41.085 میلیون 227.228 میلیون 53.777 میلیون
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 77,650 1,300.00 1.65 78,900 50.00 0.06 12:29 32 29,750 2.31 میلیارد - 78,950 77,050 76,900 79,250 1 3,246 77,100 2 1,545 77,850 284.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,996 6,754 20,913 8,837
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,670 81.00 2.26 3,607 18.00 0.50 12:29 1,051 8.509 میلیون 31.07 میلیارد 8,096.5 3,589 3,538 3,526 3,677 4 8,718 3,618 2 33,806 3,633 270.525 هزار میلیارد 363.47 میلیون 195.537 میلیون 75 میلیون 92.945 میلیون 102.592 میلیون 55.885 میلیون 47.359 میلیون 5.71 2.64 4.84 7.559 میلیون 950,000 6.549 میلیون 1.96 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,190 180.00 1.63 12:29 1,201 7.628 میلیون 85.37 میلیارد 6,351.38 11,010 10,690 10,680 11,370 2 5,746 11,230 2 10,100 11,310 268.086 هزار میلیارد 333.712 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 10.15 5.47 1.28 2.323 میلیون 5.305 میلیون 5.186 میلیون 2.442 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,145 41.00 1.00 4,109 5.00 0.12 12:29 579 12.972 میلیون 53.35 میلیارد - 4,104 4,105 4,040 4,189 2 112,600 4,110 2 205,200 4,145 242.431 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.982 میلیون 2.99 میلیون 10.884 میلیون 2.088 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 17,830 350.00 2.00 17,510 30.00 0.17 13:30 373 922,235 16.25 میلیارد 2,472.48 17,480 17,280 16,810 17,950 2 50,700 17,460 1 15,048 17,470 210.12 هزار میلیارد 272.987 میلیون 111.675 میلیون 12 میلیون 62.867 میلیون 48.808 میلیون 134.773 میلیون 30.858 میلیون 6.81 4.31 1.56 420,787 501,448 922,235 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,970 2.00 0.07 2,965 7.00 0.24 12:29 1,376 8.372 میلیون 24.69 میلیارد 6,084.07 2,972 2,946 2,820 3,024 1 1,738 2,923 1 113 2,939 192.725 هزار میلیارد 290.403 میلیون 186.265 میلیون 65 میلیون 97.678 میلیون 88.587 میلیون 118.767 میلیون 11.716 میلیون 16.45 2.19 1.62 7.922 میلیون 450,000 7.899 میلیون 473,063
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,700 300.00 1.55 19,700 300.00 1.55 12:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,968.65 19,400 19,850 19,500 20,150 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 208.529 میلیون 99.255 میلیون 8 میلیون 50.929 میلیون 48.327 میلیون 472.705 میلیون 42.067 میلیون 3.75 3.26 0.33 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 5,310 130.00 2.51 5,190 10.00 0.19 12:29 381 3.831 میلیون 19.99 میلیارد 10,054.7 5,180 5,060 5,060 5,330 1 37,529 5,310 2 210,000 5,320 155.7 هزار میلیارد 204.646 میلیون 121.384 میلیون 30 میلیون 48.946 میلیون 72.438 میلیون 40.657 میلیون 35.807 میلیون 4.35 2.15 3.83 1.541 میلیون 2.29 میلیون 3.165 میلیون 665,500
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 13,860 320.00 2.36 13,910 370.00 2.73 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 7,078.85 13,540 13,900 13,800 14,210 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 228.324 میلیون 124.54 میلیون 11 میلیون 75.314 میلیون 49.227 میلیون 476.325 میلیون 41.808 میلیون 3.66 3.11 0.32 730,199 79,567 709,590 100,176
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 62,500 1,550.00 2.54 61,350 400.00 0.66 12:29 194 345,720 21.37 میلیارد 1,782.06 60,950 62,400 61,000 62,500 1 244 61,250 3 13,621 62,500 122.7 هزار میلیارد 151.529 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 6.14 6.41 1 48,489 297,231 295,438 50,282
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 2,485 57.00 2.35 2,500 72.00 2.97 12:29 534 32.463 میلیون 81.16 میلیارد - 2,428 2,391 2,381 2,499 49 6,125,125 2,500 1 4,000 2,525 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.463 میلیون - 25.253 میلیون 7.21 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,356 5.00 0.37 1,325 26.00 1.92 12:29 1,411 102.663 میلیون 136.08 میلیارد - 1,351 1,311 1,311 1,358 2 307,747 1,355 1 3,000 1,367 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64.182 میلیون 38.481 میلیون 89.01 میلیون 13.653 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 11,410 30.00 0.26 11,350 30.00 0.26 12:29 1,267 5.486 میلیون 62.25 میلیارد 4,330.13 11,380 11,330 11,330 11,700 2 5,480 11,310 2 59,866 11,370 113.5 هزار میلیارد 126.984 میلیون 34.224 میلیون 10 میلیون 13.484 میلیون 20.739 میلیون 30.616 میلیون 11.584 میلیون 9.81 5.47 3.71 4.088 میلیون 1.398 میلیون 5.486 میلیون -
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 11,200 130.00 1.15 11,330 0.00 0.00 12:26 42 180,656 2.03 میلیارد - 11,330 11,200 11,010 11,240 1 40,000 11,220 1 2,000 11,290 113.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14,937 165,719 180,656 -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 13,940 250.00 1.76 14,000 190.00 1.34 12:29 638 6.621 میلیون 92.71 میلیارد - 14,190 13,860 13,770 14,610 1 20,000 13,930 1 4,000 14,120 112 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.945 میلیون 1.676 میلیون 4.761 میلیون 1.86 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 36,000 350.00 0.96 36,850 500.00 1.38 17:15 65 1.303 میلیون 47.99 میلیارد - 36,350 35,300 35,300 36,700 2 12,000 36,000 1 543 36,700 110.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,627 1.253 میلیون 115,369 1.187 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,424 23.00 1.59 1,421 26.00 1.80 12:30 1,358 43.348 میلیون 61.61 میلیارد 31,920.44 1,447 1,441 1,376 1,488 3 533,027 1,420 1 100,000 1,425 108.247 هزار میلیارد 124.235 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 38.6 1.42 33.44 41.878 میلیون 1.47 میلیون 43.348 میلیون -
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 468 24.00 4.88 476 16.00 3.25 12:29 602 22.586 میلیون 10.75 میلیارد 37,517.97 492 482 481 501 0 0 0 3 6,486 469 108.247 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.536 میلیون 5.05 میلیون 22.186 میلیون 400,053
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,790 20.00 0.30 6,950 180.00 2.66 12:29 1,331 34.516 میلیون 239.91 میلیارد - 6,770 6,790 6,450 6,790 2 100,000 6,700 1 20,000 6,890 108.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.516 میلیون - 20.829 میلیون 13.687 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 7,340 180.00 2.51 7,210 50.00 0.70 12:29 660 10.188 میلیون 73.42 میلیارد - 7,160 7,270 7,010 7,360 3 55,391 7,190 1 200,000 7,330 108.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.848 میلیون 2.341 میلیون 7.905 میلیون 2.283 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 10,510 320.00 2.95 10,830 0.00 0.00 12:29 8 60,883 639.88 میلیون - 10,830 10,510 10,510 10,510 0 0 0 1459 95,167,592 10,510 106.697 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 60,883 - 60,883 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,390 300.00 4.93 6,290 200.00 3.28 12:30 676 7.135 میلیون 44.85 میلیارد 10,554.61 6,090 6,080 6,080 6,390 1 50,000 6,350 5 810,000 6,680 106.301 هزار میلیارد 168.472 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 7.7 3.87 1.62 5.505 میلیون 1.63 میلیون 5.809 میلیون 1.325 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 18,300 150.00 0.83 18,200 50.00 0.28 12:29 805 1.898 میلیون 34.57 میلیارد 2,357.39 18,150 18,000 18,000 18,900 1 300 18,050 2 2,000 18,150 100.464 هزار میلیارد 122.936 میلیون 36.869 میلیون 5.52 میلیون 22.472 میلیون 14.398 میلیون 13.285 میلیون 5.708 میلیون 17.61 6.98 7.56 1.588 میلیون 310,000 1.898 میلیون -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 31,600 500.00 1.56 31,700 400.00 1.25 12:30 3,820 20.057 میلیون 636.02 میلیارد 5,250.64 32,100 30,650 30,650 32,550 1 159 31,850 5 4,787 31,950 95.1 هزار میلیارد 97.912 میلیون 9.791 میلیون 3 میلیون 2.812 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 4.55 13.63 38.62 11.111 میلیون 8.946 میلیون 11.807 میلیون 8.25 میلیون
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 38,500 900.00 2.39 37,700 100.00 0.27 12:29 69 169,694 6.5 میلیارد - 37,600 38,400 37,350 38,500 2 21,700 37,900 1 9,744 38,000 94.968 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127,595 42,099 169,694 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,370 14.00 1.03 1,382 26.00 1.92 12:29 658 21.881 میلیون 30.24 میلیارد 33,254.22 1,356 1,395 1,363 1,403 2 28,147 1,370 1 26,558 1,382 85.684 هزار میلیارد 86.36 میلیون 68.071 میلیون 62 میلیون 676,177 67.395 میلیون 5.439 میلیون 5.084 میلیون 16.86 1.27 15.75 21.481 میلیون 400,000 21.871 میلیون 10,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,500 160.00 1.71 9,440 100.00 1.07 12:29 4,517 38.438 میلیون 362.84 میلیارد 8,509.57 9,340 9,600 8,960 9,950 3 5,668 9,360 2 25,382 9,440 79.296 هزار میلیارد 80.907 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 35.24 7.62 33.64 37.465 میلیون 972,888 32.159 میلیون 6.279 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,600 63.00 2.37 2,601 62.00 2.33 12:29 5,922 309.922 میلیون 806.05 میلیارد - 2,663 2,584 2,584 2,700 1 19,500 2,600 1 63,899 2,617 78.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 274.322 میلیون 35.6 میلیون 253.442 میلیون 56.48 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,180 60.00 0.74 8,240 120.00 1.48 12:29 1,233 16.656 میلیون 137.24 میلیارد - 8,120 8,130 8,100 8,260 1 16,344 8,230 2 6,000 8,250 74.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.894 میلیون 761,665 15.272 میلیون 1.384 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,956 8.00 0.20 4,145 197.00 4.99 12:29 278 8.868 میلیون 36.76 میلیارد 31,897.57 3,948 4,282 3,876 4,282 29 2,308,145 4,145 1 14,514 4,504 69.988 هزار میلیارد 174.738 میلیون 134.28 میلیون 16.885 میلیون 104.749 میلیون 29.53 میلیون 66.374 میلیون 8.298 میلیون 8.03 2.26 1 8.462 میلیون 405,940 2.953 میلیون 5.915 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 11,630 10.00 0.09 11,700 60.00 0.52 12:29 289 1.762 میلیون 20.64 میلیارد - 11,640 11,630 11,620 11,960 2 20,260 11,650 1 20,000 11,650 69.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.507 میلیون 255,347 1.533 میلیون 228,473
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 18,770 70.00 0.37 18,960 260.00 1.39 12:29 1,147 1.646 میلیون 31.21 میلیارد 1,435.43 18,700 19,250 18,650 19,250 1 53,282 18,700 2 80 18,850 66.36 هزار میلیارد 79.659 میلیون 24.615 میلیون 3.5 میلیون 13.299 میلیون 11.315 میلیون 22.878 میلیون 8.608 میلیون 7.71 5.86 2.9 1.285 میلیون 361,435 1.539 میلیون 106,978
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 34,750 1,350.00 4.04 34,750 1,350.00 4.04 12:29 352 1.121 میلیون 38.94 میلیارد 3,183.43 33,400 34,200 33,550 35,050 1 150 34,150 1 4,637 34,150 62.55 هزار میلیارد 154.438 میلیون 100.219 میلیون 1.2 میلیون 91.888 میلیون 8.331 میلیون 122.883 میلیون 7.312 میلیون 8.56 7.51 0.51 412,718 707,848 1.093 میلیون 27,800
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 41,900 1,250.00 2.90 42,000 1,150.00 2.67 12:29 3,703 20.638 میلیون 867.06 میلیارد - 43,150 41,900 41,900 42,900 1 132 38,100 447 3,273,946 41,900 62.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.713 میلیون 1.924 میلیون 20.638 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,010 100.00 1.69 6,050 140.00 2.37 12:29 1,532 18.283 میلیون 110.53 میلیارد 11,934.15 5,910 5,610 5,580 6,140 1 20,000 5,970 1 1,300 6,000 60.5 هزار میلیارد 87.005 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 5.55 2.56 6.1 15.101 میلیون 3.182 میلیون 17.592 میلیون 690,693
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,211 116.00 4.98 2,221 106.00 4.56 12:12 5 237,284 526.95 میلیون 31,856.2 2,327 2,327 2,327 2,327 0 0 0 1 4,762,716 2,211 59.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37,284 200,000 - 237,284
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 3,070 15.00 0.49 2,973 82.00 2.68 12:29 1,472 26.12 میلیون 77.65 میلیارد 17,744.68 3,055 3,046 3,046 3,120 1 122,862 2,919 2 58,248 2,935 59.46 هزار میلیارد 656.072 میلیون 578.128 میلیون 10 میلیون 596.612 میلیون -18,484,801 66.725 میلیون -24,817,547 -2.4 -3.22 0.89 24.395 میلیون 1.725 میلیون 25.026 میلیون 1.094 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,050 0.00 0.00 7,920 130.00 1.61 17:16 1,495 27.375 میلیون 216.76 میلیارد - 8,050 8,050 8,050 8,190 3 114,510 7,810 4 33,859 7,860 59.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.811 میلیون 2.564 میلیون 25.751 میلیون 1.624 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,400 30.00 0.22 13,480 50.00 0.37 12:29 2,054 1.232 میلیون 16.62 میلیارد 599.81 13,430 13,400 13,400 13,820 2 2,390 13,480 3 150 13,550 57.964 هزار میلیارد 66.346 میلیون 14.885 میلیون 4.3 میلیون 8.382 میلیون 6.503 میلیون 7.325 میلیون 3.633 میلیون 15.95 8.91 7.91 1.028 میلیون 203,664 1.232 میلیون 50
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,290 21.00 1.65 1,279 10.00 0.79 12:29 12,558 616.759 میلیون 788.57 میلیارد 45,322.79 1,269 1,235 1,191 1,323 13 2,077,374 1,262 2 300,000 1,262 54.511 هزار میلیارد 55.105 میلیون 46.032 میلیون 42.62 میلیون 594,250 45.438 میلیون 297,692 176,904 308.14 1.2 183.11 588.073 میلیون 28.686 میلیون 610.676 میلیون 6.083 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,053 63.00 2.98 2,058 58.00 2.74 12:29 1,843 87.206 میلیون 179.5 میلیارد - 2,116 2,053 2,053 2,087 4 800,000 2,053 125 9,191,019 2,053 53.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 86.706 میلیون 500,000 87.198 میلیون 7,860
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,700 340.00 3.28 10,570 210.00 2.03 12:29 1,027 5.6 میلیون 59.22 میلیارد 5,452.84 10,360 10,630 10,260 10,870 1 15,407 10,700 1 4,166 10,710 52.85 هزار میلیارد 116.246 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 22.66 4.5 1.99 3.528 میلیون 2.072 میلیون 5.576 میلیون 24,333
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 81,500 2,450.00 3.10 80,750 1,700.00 2.15 12:29 597 469,455 37.9 میلیارد 786.36 79,050 81,500 79,200 81,950 1 159 81,500 1 170 81,550 52.488 هزار میلیارد 56.534 میلیون 12.463 میلیون 650,000 4.046 میلیون 8.417 میلیون 17.48 میلیون 8.169 میلیون 6.43 6.24 3 341,370 128,085 300,238 169,217
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,000 120.00 1.01 11,690 190.00 1.60 12:29 93 300,175 3.51 میلیارد 7,080.49 11,880 11,990 11,100 12,200 1 32,981 11,630 1 1,000 11,770 51.904 هزار میلیارد 62.381 میلیون 24.693 میلیون 4.44 میلیون 10.477 میلیون 14.216 میلیون 33.931 میلیون 6.399 میلیون 8.11 3.65 1.53 245,001 55,174 300,175 -
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 169,350 50.00 0.03 172,150 2,850.00 1.68 12:29 614 785,372 135.21 میلیارد - 169,300 169,350 167,000 169,350 1 503 171,900 1 9,400 172,000 51.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 614,064 171,308 333,508 451,864
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 18,990 570.00 2.91 19,550 10.00 0.05 12:28 66 588,460 11.17 میلیارد - 19,560 18,990 18,990 18,990 1 320 16,000 423 21,608,998 18,980 51.528 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 588,460 - 588,460 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,500 40.00 0.62 6,410 50.00 0.77 12:29 517 4.766 میلیون 30.54 میلیارد 9,218.01 6,460 6,630 6,250 6,630 1 1,000 6,340 3 197,000 6,500 51.28 هزار میلیارد 59.261 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 9.56 3.67 12.28 2.614 میلیون 2.152 میلیون 4.766 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,450 53.00 1.51 3,483 20.00 0.57 12:29 1,599 34.587 میلیون 120.46 میلیارد 21,630.49 3,503 3,500 3,370 3,609 1 3,594 3,440 1 80,000 3,467 49.459 هزار میلیارد 56.343 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 26.17 2.46 2355171.44 26.399 میلیون 8.188 میلیون 32.621 میلیون 1.967 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,510 110.00 1.49 7,560 160.00 2.16 12:29 279 1.266 میلیون 9.57 میلیارد 4,535.87 7,400 7,740 7,160 7,870 1 6,669 7,470 1 1,720 7,590 49.14 هزار میلیارد 62.113 میلیون 21.748 میلیون 6.5 میلیون 12.973 میلیون 8.775 میلیون 27.921 میلیون 4.268 میلیون 11.51 5.6 1.76 928,101 337,407 1.131 میلیون 135,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,600 350.00 1.20 29,650 400.00 1.37 12:29 108 186,129 5.52 میلیارد 1,781.81 29,250 29,550 28,800 30,250 1 3,522 29,600 4 2,598 29,700 47.44 هزار میلیارد 114.342 میلیون 73.489 میلیون 1,000,000 66.902 میلیون 6.587 میلیون 88.868 میلیون 5.093 میلیون 9.31 7.2 0.53 133,743 52,386 119,716 66,413
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,926 50.00 2.67 1,912 36.00 1.92 12:29 1,154 26.059 میلیون 49.82 میلیارد 22,581.4 1,876 1,914 1,882 1,940 1 5,000 1,926 2 65,238 1,929 46.166 هزار میلیارد 53.05 میلیون 38.172 میلیون 24.145 میلیون 6.884 میلیون 31.288 میلیون 7.118 میلیون 2.869 میلیون 16.09 1.48 6.49 25.984 میلیون 75,000 26.056 میلیون 2,442
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 15,100 350.00 2.37 14,910 160.00 1.08 12:29 1,128 2.362 میلیون 35.22 میلیارد 2,093.58 14,750 14,550 14,500 15,110 1 264 15,020 1 73 15,120 44.73 هزار میلیارد 49.756 میلیون 11.215 میلیون 3 میلیون 5.026 میلیون 6.189 میلیون 5.854 میلیون 2.662 میلیون 16.8 7.23 7.64 865,672 1.496 میلیون 2.352 میلیون 9,783
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 18,110 360.00 2.03 17,780 30.00 0.17 12:29 139 543,609 9.68 میلیارد 4,096.25 17,750 18,150 17,330 18,420 2 13,613 17,780 1 275 18,110 42.672 هزار میلیارد 108.629 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 4.88 3.94 0.36 472,506 71,103 530,377 13,232
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,430 30.00 0.55 5,510 50.00 0.92 12:29 247 2.649 میلیون 14.59 میلیارد 10,725.69 5,460 5,510 5,370 5,800 1 5,000 5,420 1 48,955 5,520 42.581 هزار میلیارد 51.918 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.336 میلیون 12.842 میلیون 5.24 میلیون 2.288 میلیون 18.61 3.32 8.14 2.552 میلیون 96,943 2.064 میلیون 585,155
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 6,420 40.00 0.62 6,440 20.00 0.31 12:28 108 704,195 4.49 میلیارد 2,789.01 6,460 6,240 6,240 6,540 1 785 6,410 1 3,100 6,430 41.86 هزار میلیارد 42.096 میلیون 16.502 میلیون 3.35 میلیون 235,802 16.267 میلیون 5.961 میلیون 5.816 میلیون 7.2 2.57 7.02 576,487 127,708 319,195 385,000
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,330 150.00 2.90 5,210 30.00 0.58 12:30 946 16.176 میلیون 84.36 میلیارد - 5,180 5,180 5,050 5,330 3 404,670 5,310 1 2,000 5,480 38.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.146 میلیون 30,000 14.069 میلیون 2.108 میلیون
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 37,600 24,024.00 176.96 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 36,600 36,400 38,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,400 240.00 2.26 10,370 270.00 2.54 12:29 2,866 55.26 میلیون 572.8 میلیارد - 10,640 10,360 10,330 10,550 3 600,000 10,380 3 288,829 10,400 37.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.41 میلیون 2.85 میلیون 54.825 میلیون 435,156
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,290 30.00 0.41 7,370 50.00 0.68 12:29 965 11.872 میلیون 87.45 میلیارد 12,303.09 7,320 7,430 7,240 7,580 2 30,469 7,270 1 2,899 7,300 36.85 هزار میلیارد 75.635 میلیون 49.342 میلیون 5 میلیون 38.785 میلیون 10.556 میلیون 101.041 میلیون 4.795 میلیون 7.69 3.49 0.36 11.782 میلیون 90,000 10.32 میلیون 1.552 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,830 250.00 5.46 4,800 220.00 4.80 12:29 380 16.046 میلیون 77.02 میلیارد 42,226.09 4,580 4,590 4,370 4,830 159 7,371,133 4,800 1 3,000 4,960 36.72 هزار میلیارد 45.918 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 9.72 2.48 3.38 16.046 میلیون - 7.612 میلیون 8.434 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,300 110.00 2.12 5,240 50.00 0.96 12:29 319 3.116 میلیون 16.32 میلیارد 9,766.58 5,190 5,190 5,100 5,340 1 20,000 5,240 1 10,000 5,300 36.68 هزار میلیارد 43.619 میلیون 18.183 میلیون 7 میلیون 6.939 میلیون 11.244 میلیون 7.202 میلیون 4.204 میلیون 8.73 3.26 5.09 2.849 میلیون 266,376 3.1 میلیون 15,560
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 26,550 350.00 1.34 26,600 400.00 1.53 12:29 42 51,649 1.37 میلیارد 18,858.65 26,200 25,750 25,700 26,800 2 2,240 26,600 2 10,423 26,900 35.644 هزار میلیارد 41.949 میلیون 15.048 میلیون 1.34 میلیون 6.305 میلیون 8.743 میلیون 11.734 میلیون 4.605 میلیون 7.74 4.08 3.04 51,649 - 51,649 -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,667 51.00 2.97 1,676 42.00 2.44 12:29 153 9.155 میلیون 15.26 میلیارد - 1,718 1,667 1,667 1,667 1 100,307 1,490 600 65,917,140 1,667 35.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.155 میلیون - 8.769 میلیون 385,700
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 7,350 50.00 0.68 7,420 20.00 0.27 12:29 246 847,460 6.3 میلیارد 3,444.96 7,400 7,400 7,120 7,770 1 1,000 7,300 1 6,913 7,350 34.953 هزار میلیارد 50.98 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 17.59 4.12 1.62 800,285 47,175 847,460 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,449 11.00 0.32 3,432 28.00 0.81 12:29 1,719 9.136 میلیون 31.35 میلیارد 5,314.67 3,460 3,550 3,302 3,589 4 50,472 3,400 1 124 3,401 34.32 هزار میلیارد 34.413 میلیون 16.126 میلیون 5 میلیون 92,523 16.034 میلیون 3.96 میلیون 3.838 میلیون 8.94 2.14 8.67 7.374 میلیون 1.761 میلیون 8.919 میلیون 216,938
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 19,690 570.00 2.98 19,620 500.00 2.62 12:18 192 1.033 میلیون 20.27 میلیارد - 19,120 19,690 19,310 19,690 5 46,110 19,690 0 0 0 33.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.033 میلیون - 700,195 332,849
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 33,200 450.00 1.34 33,300 350.00 1.04 12:28 58 311,817 10.3 میلیارد - 33,650 34,550 32,650 34,550 0 0 0 1 5,307 33,350 33.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 147,946 163,871 301,948 9,869
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 236,900 3,500.00 1.46 236,400 4,000.00 1.66 12:27 423 382,896 90.53 میلیارد - 240,400 233,200 233,200 247,600 1 840 237,050 1 252 243,800 32.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 342,896 40,000 382,896 -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,677 20.00 1.21 1,627 30.00 1.81 12:29 2,256 123.701 میلیون 201.31 میلیارد - 1,657 1,611 1,608 1,689 6 790,000 1,675 2 105,759 1,677 32.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 116.275 میلیون 7.426 میلیون 116.198 میلیون 7.503 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 2,700 12.00 0.45 2,684 4.00 0.15 12:29 75 1.712 میلیون 4.57 میلیارد - 2,688 2,768 2,608 2,768 1 31,170 2,622 1 20,000 2,701 32.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.412 میلیون 300,000 1.177 میلیون 535,213
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 7,910 160.00 1.98 8,030 40.00 0.50 12:29 378 7.674 میلیون 61.62 میلیارد - 8,070 8,220 7,910 8,220 0 0 0 131 4,145,057 7,910 32.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.07 میلیون 1.603 میلیون 7.674 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 9,790 310.00 3.07 10,000 100.00 0.99 12:29 444 2.138 میلیون 21.38 میلیارد 4,816.16 10,100 9,760 9,760 10,300 2 3,520 9,780 1 7,666 9,790 32 هزار میلیارد 41.553 میلیون 18.694 میلیون 3.2 میلیون 9.553 میلیون 9.141 میلیون 17.594 میلیون 2.858 میلیون 11.2 3.5 1.82 1.738 میلیون 400,000 2.135 میلیون 3,000
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 2,476 24.00 0.96 2,500 0.00 0.00 12:26 127 2.042 میلیون 5.11 میلیارد 16,076.66 2,500 2,405 2,405 2,552 1 6,980 2,476 2 53,125 2,498 30.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.042 میلیون - 2.042 میلیون -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,757 152.00 3.30 4,633 28.00 0.61 12:29 256 775,488 3.66 میلیارد 3,029.25 4,605 4,790 4,700 4,790 1 10,000 4,704 1 5,000 4,758 30.115 هزار میلیارد 30.857 میلیون 12.705 میلیون 3.888 میلیون 742,424 11.962 میلیون 6.373 میلیون 6.149 میلیون 4.87 2.5 4.7 720,276 55,212 775,488 -
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 8,710 0.00 0.00 8,490 220.00 2.53 12:29 224 2.441 میلیون 20.72 میلیارد - 8,710 8,710 8,710 8,860 0 0 0 20 371,990 8,450 29.364 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.879 میلیون 561,203 2.391 میلیون 49,686
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 9,780 240.00 2.52 9,710 170.00 1.78 12:29 1,725 1.83 میلیون 17.76 میلیارد 1,060.8 9,540 9,520 9,400 9,950 1 800 9,780 5 785 9,790 29.13 هزار میلیارد 36.398 میلیون 11.781 میلیون 3 میلیون 7.268 میلیون 4.513 میلیون 3.854 میلیون 1.581 میلیون 18.43 6.45 7.56 1.696 میلیون 134,077 1.779 میلیون 51,083
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,030 71.00 1.79 3,918 41.00 1.04 12:29 3,183 92.584 میلیون 362.71 میلیارد 29,086.89 3,959 3,880 3,804 4,055 3 89,996 3,980 1 3,000 4,038 29.103 هزار میلیارد 40.174 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.88 3 3.62 57.363 میلیون 35.22 میلیون 23.706 میلیون 68.878 میلیون
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 7,110 10.00 0.14 7,190 90.00 1.27 12:29 401 3.91 میلیون 28.12 میلیارد 9,749.73 7,100 7,110 6,950 7,260 2 96,098 7,200 1 93,000 7,230 28.76 هزار میلیارد 44.857 میلیون 23.8 میلیون 4 میلیون 16.097 میلیون 7.702 میلیون 26.83 میلیون 4.836 میلیون 5.95 3.73 1.07 3.695 میلیون 215,000 3.06 میلیون 850,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,740 10.00 0.07 14,230 500.00 3.64 12:29 355 2.013 میلیون 28.64 میلیارد 5,670.89 13,730 13,830 13,480 14,170 2 31,065 14,030 1 474 14,260 27.464 هزار میلیارد 45.971 میلیون 53.883 میلیون 1.93 میلیون 18.507 میلیون 35.375 میلیون 31.24 میلیون 3.551 میلیون 7.73 0.78 0.88 1.892 میلیون 120,820 1.891 میلیون 122,568
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 13,210 10.00 0.08 13,160 60.00 0.45 12:29 1,121 1.608 میلیون 21.16 میلیارد 1,434.46 13,220 13,210 13,210 13,450 1 2,914 12,980 9 53,160 13,000 26.846 هزار میلیارد 39.81 میلیون 15.846 میلیون 2.04 میلیون 12.964 میلیون 2.882 میلیون 23.524 میلیون 278,119 96.53 9.31 1.14 1.608 میلیون - 1.608 میلیون 52
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,800 1,500.00 1.89 81,050 1,750.00 2.21 12:29 851 548,878 44.5 میلیارد 644.98 79,300 78,050 76,100 81,000 1 100 81,500 1 100 81,550 26.544 هزار میلیارد 29.478 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 8.89 10.62 3.67 548,878 - 543,650 5,228
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,362 47.00 1.07 4,409 0.00 0.00 12:28 312 3.31 میلیون 14.59 میلیارد 10,608.47 4,409 4,365 4,320 4,530 1 7,867 4,360 1 22,957 4,389 26.234 هزار میلیارد 141.157 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 12.14 2.07 0.72 3.042 میلیون 267,622 3.215 میلیون 95,000
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 10,320 220.00 2.18 10,510 410.00 4.06 12:29 237 1.492 میلیون 15.68 میلیارد 6,295.66 10,100 10,380 10,210 10,790 1 1,000 10,310 1 18,251 10,320 26.224 هزار میلیارد 33.865 میلیون 12.976 میلیون 500,000 7.641 میلیون 5.335 میلیون 12.598 میلیون 3.141 میلیون 8.35 4.92 2.08 1.239 میلیون 252,924 762,129 729,942
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,359 109.00 2.44 4,317 151.00 3.38 13:44 927 10.79 میلیون 46.58 میلیارد 11,639.93 4,468 4,559 4,245 4,574 1 88,323 4,331 1 46,469 4,368 25.902 هزار میلیارد 31.888 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 23.06 3.07 8.52 9.286 میلیون 1.504 میلیون 10.268 میلیون 522,709
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 17,700 640.00 3.75 17,570 510.00 2.99 12:29 282 5.456 میلیون 95.85 میلیارد - 17,060 16,950 16,870 17,700 2 8,726 17,570 2 20,000 18,950 25.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.439 میلیون 1.017 میلیون 2.609 میلیون 2.846 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,970 240.00 2.47 10,120 390.00 4.01 12:29 4,531 33.646 میلیون 340.5 میلیارد 7,425.76 9,730 9,990 9,430 10,230 50 743,628 10,410 1 1,000 10,790 24.854 هزار میلیارد 29.351 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 16.47 5.2 2.63 33.259 میلیون 387,122 32.525 میلیون 1.121 میلیون
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,304 2.00 0.15 1,301 5.00 0.38 12:29 910 38.534 میلیون 50.14 میلیارد - 1,306 1,304 1,304 1,320 1 40,000 1,300 1 44,822 1,309 24.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.534 میلیون 1,000,000 36.652 میلیون 1.882 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 20,220 400.00 2.02 21,160 1,340.00 6.76 12:28 1,136 11.022 میلیون 233.21 میلیارد 9,702.19 19,820 19,000 18,010 20,220 159 15,135,600 21,200 1 240 21,300 24.747 هزار میلیارد 31.945 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 15.38 5.73 1.88 10.655 میلیون 366,324 5.823 میلیون 5.199 میلیون
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 283,250 7,400.00 2.55 285,550 5,100.00 1.75 12:29 103 21,183 6.05 میلیارد - 290,650 282,550 282,550 290,150 1 95 283,250 1 2,000 284,950 23.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18,825 2,358 21,084 99
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 4,343 60.00 1.40 4,199 84.00 1.96 12:29 272 6.369 میلیون 26.74 میلیارد - 4,283 4,174 4,174 4,344 0 0 0 8 196,811 4,198 23.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.369 میلیون - 6.369 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,350 20.00 1.46 1,360 10.00 0.73 12:29 818 20.929 میلیون 28.46 میلیارد 25,586.07 1,370 1,367 1,330 1,398 1 8,500 1,335 1 1,267 1,362 21.829 هزار میلیارد 116.347 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.52 -9.57 6.35 10.935 میلیون 9.994 میلیون 20.929 میلیون -