همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 173,500 2,750.00 1.61 170,850 100.00 0.06 10:07 43 21,414 3.71 میلیارد 498 170,750 171,000 171,000 174,000 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1366.8 هزار میلیارد 1.457 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.23 13.13 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,350 50.00 0.11 46,300 0.00 0.00 10:32 193 583,008 27.02 میلیارد 3,063.39 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,200 250.00 0.72 35,000 50.00 0.14 10:32 276 1.99 میلیون 69.83 میلیارد 7,152.21 34,950 34,950 34,100 35,200 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1071.63 هزار میلیارد 1.21 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.62 22.96 24.12 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,500 2,250.00 3.16 10:32 1,492 1.04 میلیون 77.33 میلیارد 877.94 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1014.175 هزار میلیارد 1.062 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.48 12.67 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
کگهرح

سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 46,100 0.00 0.00 46,100 0.00 0.00 1399/11/29 - - - 72,146.58 - 46,100 46,100 46,100 1 1,080 46,100 0 0 0 585.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,467 2.379 میلیون - 2.381 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,950 7,650.00 4.99 158,150 4,850.00 3.16 10:30 446 415,530 66.87 میلیارد 941.33 153,300 160,950 160,000 160,950 25 47,006 153,650 1 35 157,400 379.56 هزار میلیارد 407.112 میلیون 89.596 میلیون 2.4 میلیون 27.552 میلیون 52.575 میلیون 206.016 میلیون 73.235 میلیون 5.18 7.22 1.84 1.211 میلیون 8,423 479,405 740,136
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,150 40.00 0.31 10:31 64 559,325 7.7 میلیارد 8,992.9 13,110 13,760 13,760 13,760 129 5,220,421 13,520 1 2,500 13,790 328.75 هزار میلیارد 414.966 میلیون 229.906 میلیون 25 میلیون 86.216 میلیون 122.62 میلیون 194.269 میلیون 72.454 میلیون 4.06 2.68 1.69 2.933 میلیون 200,000 1.75 میلیون 1.383 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,300 8,089.00 43.99 18,389 0.00 0.00 10:32 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 10,250 10,250 10,300 1 88,944 10,000 1 50,000 10,070 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.249 میلیون 22.16 میلیون 16.411 میلیون 10.998 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,310 176.00 1.31 13,486 0.00 0.00 10:28 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 12,760 12,760 13,450 1 3,998 13,170 3 208,500 13,200 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.575 میلیون 3.53 میلیون 4.954 میلیون 151,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,030 250.00 4.33 5,820 40.00 0.69 10:32 921 6.85 میلیون 41.03 میلیارد 8,493.29 5,780 5,940 5,940 6,040 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 263.7 هزار میلیارد 363.982 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.72 3.83 3.58 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,810 460.00 4.92 9,500 150.00 1.60 10:32 833 3.58 میلیون 34.99 میلیارد 4,455.52 9,350 9,670 9,600 9,810 41 1,630,180 9,480 1 20,951 9,630 227.837 هزار میلیارد 279.611 میلیون 104.208 میلیون 23.958 میلیون 52.013 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 6.89 5.38 1.6 6.57 میلیون 1.209 میلیون 7.775 میلیون 4,012
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,420 60.00 1.12 5,360 0.00 0.00 10:33 1,363 3.7 میلیون 20.12 میلیارد 2,550.77 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.2 هزار میلیارد 265.107 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.04 3.4 2.28 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,140 80.00 1.13 7,070 10.00 0.14 10:32 915 1.82 میلیون 13.03 میلیارد 2,159.12 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.1 هزار میلیارد 327.692 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.94 6.4 15.7 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,054 335.00 4.99 7,054 335.00 4.99 1400/04/28 - - - 71,940.27 6,719 6,463 - - 0 0 0 0 211.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 13,980 173,111.00 92.53 187,091 0.00 0.00 10:31 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 13,870 13,580 13,980 3 577,728 13,630 1 2,500 13,870 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.483 میلیون 247,365 2.733 میلیون 1.998 میلیون
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 85,300 29,817.00 53.74 55,483 0.00 0.00 10:31 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 86,250 84,000 86,400 1 60 83,700 1 112 85,200 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 466,977 692,469 1.148 میلیون 11,617
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,330 350.00 2.34 15,080 100.00 0.67 10:31 475 1.62 میلیون 24.7 میلیارد 3,458.89 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 150.9 هزار میلیارد 163.057 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.38 12.24 12.18 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,930 560.00 4.93 11,570 200.00 1.76 10:31 188 1.77 میلیون 21.01 میلیارد 9,471.92 11,370 11,860 11,500 11,930 2 30,500 11,580 2 23,841 11,700 138.84 هزار میلیارد 195.767 میلیون 91.17 میلیون 12 میلیون 58.967 میلیون 29.344 میلیون 87.687 میلیون 30.469 میلیون 4.56 4.74 1.58 781,164 100,000 478,395 402,769
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,814 3,457.00 65.59 5,271 0.00 0.00 10:32 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 1,760 1,760 1,828 0 0 0 2 202,850 1,796 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.04 میلیون 683,903 43.716 میلیون 3.007 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 120,300 5,700.00 4.97 116,100 1,500.00 1.31 10:18 86 119,974 14.43 میلیارد 1,427.87 114,600 120,300 120,300 120,300 56 1,276,901 114,700 1 61 116,300 132.751 هزار میلیارد 169.775 میلیون 67.372 میلیون 1.143 میلیون 37.081 میلیون 26.003 میلیون 244.926 میلیون 33.085 میلیون 3.87 5.09 0.54 674,335 25,000 537,018 162,317
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 12,680 127.00 0.99 12,807 0.00 0.00 10:28 1,139 54.505 میلیون 698.04 میلیارد - 12,807 12,410 12,380 12,700 1 3,795 12,280 2 4,160 12,430 128.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18,525 138,000 147,435 9,090
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 12,770 8,180.00 39.05 20,950 0.00 0.00 10:31 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 12,460 12,460 12,860 1 13,000 12,750 1 8,000 12,880 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 803,392 4.498 میلیون 3.401 میلیون 1.9 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,070 131.00 3.33 3,971 32.00 0.81 10:32 290 5 میلیون 20.15 میلیارد 19,442.01 3,939 4,050 3,999 4,070 2 110,603 3,999 1 93,800 4,010 119.25 هزار میلیارد 167.069 میلیون 104.58 میلیون 30 میلیون 48.149 میلیون 55.811 میلیون 32.306 میلیون 29.202 میلیون 4.08 2.13 3.69 1.77 میلیون 389,397 1.096 میلیون 1.063 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,991 3,561.00 64.14 5,552 0.00 0.00 10:32 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 1,991 1,991 1,991 0 0 0 834 97,945,113 2,019 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.952 میلیون - 3.952 میلیون -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,580 20,037.00 75.28 26,617 0.00 0.00 10:32 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 6,360 6,360 6,690 0 0 0 58 1,447,384 6,540 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.031 میلیون 200,000 19.168 میلیون 62,822
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 14,850 62,761.00 80.87 77,611 0.00 0.00 10:32 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 14,830 14,570 14,850 1 2,000 14,410 1 1,000 14,580 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.03 میلیون - 3.027 میلیون 2,366
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 5,130 14,685.00 74.11 19,815 0.00 0.00 1400/10/25 68 179,773 3.5 میلیارد - 19,815 5,060 5,050 5,140 1 8,000 5,070 9 516,071 5,140 111.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.281 میلیون - 2.281 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 111,650 5,300.00 4.98 106,900 550.00 0.52 10:31 128 69,679 7.71 میلیارد 567.07 106,350 111,300 107,800 111,650 1 83 108,000 1 20,000 109,000 109.999 هزار میلیارد 193.867 میلیون 111.966 میلیون 1.028 میلیون 84.124 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 4.38 4.95 0.51 161,469 76,627 116,096 122,000
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,010 2,661.00 39.89 6,671 0.00 0.00 10:24 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 3,940 3,888 4,040 1 14,348 3,940 1 10,000 4,000 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 349,038 1.255 میلیون 1.604 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 6,900 1,832.00 20.98 8,732 0.00 0.00 1400/10/21 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 6,910 6,800 7,020 1 1,785 6,910 2 3,357 6,910 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.691 میلیون 776,808 2.188 میلیون 280,254
خاورح

ایران خودرو دیزل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 169 20.00 10.58 189 0.00 0.00 1400/11/6 14,205 950.732 میلیون 179.5 میلیارد - 189 191 186 196 0 0 0 4298 706,133,376 169 96.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 10:32 528 18.28 میلیون 176.62 میلیارد 35,359.2 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 44,800 6,814.00 17.94 37,986 0.00 0.00 10:32 173 1.224 میلیون 46.5 میلیارد - 37,986 44,800 44,800 45,900 2 6,141 44,750 1 889 45,750 95.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62,745 83,974 146,719 -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,385 17,294.00 92.59 18,679 0.00 0.00 1400/11/5 45 49,012 888.73 میلیون - 18,679 1,385 1,385 1,385 0 0 0 195 22,447,467 1,385 94.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.565 میلیون - 1.565 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,010 550.00 4.41 10:32 1,585 12.74 میلیون 165.79 میلیارد 8,188.84 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.732 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.85 10.31 25.03 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 9,030 20.00 0.22 9,000 10.00 0.11 10:32 156 1.1 میلیون 9.89 میلیارد 7,702.01 9,010 8,770 8,690 9,240 1 3,062 8,990 1 70,361 9,000 90 هزار میلیارد 580.567 میلیون 497.593 میلیون 10 میلیون 452.369 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -42.52 6.64 1.32 337,801 422,930 750,731 10,000
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 883 20,117.00 95.80 21,000 0.00 0.00 10:32 817 5.502 میلیون 115.55 میلیارد - 21,000 830 825 884 1 5,960 841 173 7,101,976 841 83.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 68.755 میلیون 1,000,000 66.944 میلیون 2.811 میلیون