همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 197,000 3,350.00 1.73 193,650 0.00 0.00 12:29 132 44,216 8.62 میلیارد 194.94 193,650 190,600 190,600 197,000 1 200 194,500 1 4,417 197,000 1549.2 هزار میلیارد 1.742 میلیارد 354.886 میلیون 8 میلیون 192.975 میلیون 161.911 میلیون 331.593 میلیون 109.041 میلیون 14.21 9.57 4.67 21,054 23,162 35,133 9,083
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,350 200.00 0.90 22,150 0.00 0.00 12:30 578 3.64 میلیون 80.89 میلیارد 6,298.4 22,150 22,050 22,050 22,350 2 2,045 22,250 9 300,355 22,350 1288.559 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 219.049 میلیون 94.164 میلیون 64.279 میلیون 32.213 میلیون 39.82 13.62 19.96 223,686 3.417 میلیون 3.64 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 91,100 350.00 0.39 90,750 0.00 0.00 12:29 1,611 747,712 67.84 میلیارد 464.13 90,750 89,100 88,850 91,700 2 311 91,100 3 5,044 91,150 1247.95 هزار میلیارد 1.327 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 79.055 میلیون 130.627 میلیون 274.455 میلیون 110.261 میلیون 11.32 9.56 4.55 241,760 505,952 687,112 60,600
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,850 700.00 1.44 48,550 0.00 0.00 12:29 271 337,495 16.02 میلیارد 1,245.37 48,550 47,700 47,100 48,500 2 255 47,800 1 1,139 47,850 1213.75 هزار میلیارد 1.365 میلیارد 334.658 میلیون 25 میلیون 150.861 میلیون 183.797 میلیون 286.042 میلیون 116.209 میلیون 10.44 6.6 4.24 254,905 82,590 285,981 51,514
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.41 7,230 0.00 0.00 12:29 2,605 12.198 میلیون 88.23 میلیارد 4,682.46 7,230 7,000 6,910 7,500 2 16,000 7,190 1 1,100 7,200 542.25 هزار میلیارد 629.192 میلیون 192.205 میلیون 30 میلیون 86.942 میلیون 105.263 میلیون 36.574 میلیون 36.14 میلیون 15 5.15 14.83 10.903 میلیون 1.295 میلیون 10.455 میلیون 1.743 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 9,730 10.00 0.10 9,720 0.00 0.00 12:29 420 3.164 میلیون 30.74 میلیارد 7,532.16 9,720 9,700 9,640 9,840 3 17,743 9,730 2 1,520 9,740 476.28 هزار میلیارد 611.641 میلیون 265.911 میلیون 25 میلیون 135.361 میلیون 130.55 میلیون 199.059 میلیون 48.661 میلیون 9.79 3.65 2.39 643,737 2.52 میلیون 3.144 میلیون 20,001
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,390 30.00 0.56 5,360 0.00 0.00 16:55 5,983 131.119 میلیون 702.78 میلیارد 21,915.32 5,360 5,370 5,230 5,480 7 209,931 5,380 2 20,072 5,390 462.894 هزار میلیارد 642.844 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 179.95 میلیون 132.65 میلیون 354.176 میلیون 65.95 میلیون 7.02 3.49 1.31 98.448 میلیون 32.671 میلیون 127.819 میلیون 3.3 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 17,390 50.00 0.29 17,440 0.00 0.00 17:03 1,697 7.332 میلیون 127.89 میلیارد 4,320.59 17,440 17,030 17,030 17,600 2 5,033 17,390 1 694 17,400 417.822 هزار میلیارد 484.443 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 66.621 میلیون 60.109 میلیون 217.659 میلیون 34.183 میلیون 12.22 6.95 1.92 4.23 میلیون 3.102 میلیون 4.54 میلیون 2.792 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 168,900 200.00 0.12 169,100 0.00 0.00 12:29 916 386,322 65.33 میلیارد 421.75 169,100 170,000 167,750 170,000 1 600 168,450 1 400 168,900 405.84 هزار میلیارد 482.308 میلیون 116.632 میلیون 2.4 میلیون 76.468 میلیون 40.164 میلیون 214.214 میلیون 31.622 میلیون 12.86 10.12 1.9 276,414 109,908 353,581 32,741
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,060 30.00 0.59 5,090 0.00 0.00 12:29 2,609 21.834 میلیون 111.14 میلیارد 8,368.92 5,090 4,940 4,940 5,230 1 1,600 5,050 6 10,155 5,080 381.75 هزار میلیارد 492.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 141.713 میلیون 22.427 میلیون 17.02 3.84 2.69 9.011 میلیون 12.823 میلیون 18.89 میلیون 2.945 میلیون
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 96,300 1,950.00 1.98 98,250 0.00 0.00 12:11 25 17,593 1.7 میلیارد - 98,250 95,400 95,400 99,250 2 10,037 96,300 1 100,000 98,000 353.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,209 5,384 16,661 932
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 25,750 100.00 0.39 25,850 0.00 0.00 12:29 360 1.834 میلیون 47.48 میلیارد 5,094.25 25,850 25,850 25,500 26,200 8 268,613 25,750 2 8,072 25,850 310.2 هزار میلیارد 361.895 میلیون 111.008 میلیون 12 میلیون 51.695 میلیون 59.312 میلیون 135.646 میلیون 37.402 میلیون 8.29 5.23 2.29 397,686 1.436 میلیون 1.197 میلیون 636,976
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 5,190 10.00 0.19 5,180 0.00 0.00 12:28 543 15.84 میلیون 82.02 میلیارد - 5,180 5,150 5,060 5,190 52 7,960,881 5,190 1 4,000 5,270 305.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.18 میلیون 4.659 میلیون 9.623 میلیون 6.217 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,780 6.00 0.34 1,774 0.00 0.00 12:29 6,522 231.943 میلیون 411.54 میلیارد 53,288.34 1,774 1,781 1,760 1,813 1 40,000 1,777 1 7,064 1,780 201.47 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 225.143 میلیون 6.8 میلیون 218.044 میلیون 13.9 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,250 20.00 0.16 12,270 0.00 0.00 12:29 691 21.016 میلیون 257.92 میلیارد - 12,270 12,190 12,080 12,280 1 1,050 12,220 1 6,500 12,250 191.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.211 میلیون 4.805 میلیون 17.806 میلیون 3.21 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 91,800 750.00 0.82 91,050 0.00 0.00 12:29 151 221,912 20.21 میلیارد 1,987.8 91,050 93,000 90,250 93,000 2 22,369 91,100 2 3,000 91,850 182.1 هزار میلیارد 210.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 9.11 9.51 1.48 77,519 144,393 178,968 42,944
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,000 180.00 0.99 18,180 0.00 0.00 12:29 613 1.907 میلیون 34.66 میلیارد 3,110.61 18,180 18,000 17,920 18,700 1 1,000 17,990 1 3,000 18,370 181.8 هزار میلیارد 192.406 میلیون 39.221 میلیون 10 میلیون 10.606 میلیون 28.615 میلیون 34.777 میلیون 16.103 میلیون 11.29 6.35 5.23 1.907 میلیون - 1.797 میلیون 110,000
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,708 41.00 1.12 3,667 0.00 0.00 12:29 1,019 54.032 میلیون 198.15 میلیارد - 3,667 3,660 3,554 3,712 3 58,260 3,707 2 141,330 3,708 177.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.129 میلیون 13.903 میلیون 36.226 میلیون 17.806 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 21,900 150.00 0.69 21,750 0.00 0.00 12:29 484 6.492 میلیون 141.1 میلیارد - 21,750 21,300 21,150 21,900 2 159,600 21,900 1 2,400 22,000 174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.722 میلیون 3.771 میلیون 2.624 میلیون 3.869 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 28,950 50.00 0.17 28,900 0.00 0.00 12:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,067.14 28,900 29,100 28,700 29,100 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 270.354 میلیون 101.971 میلیون 8 میلیون 39.554 میلیون 62.416 میلیون 454.818 میلیون 41.967 میلیون 5.51 3.7 0.51 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,564 2.00 0.08 2,562 0.00 0.00 12:29 1,834 55.639 میلیون 142.55 میلیارد 30,337.28 2,562 2,560 2,496 2,564 1 2,280 2,563 1 34,688 2,564 158.844 هزار میلیارد 159.631 میلیون 71.409 میلیون 62 میلیون 786,600 70.622 میلیون 7.43 میلیون 6.906 میلیون 23 2.25 21.38 50.728 میلیون 4.911 میلیون 37.832 میلیون 17.806 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 53,000 200.00 0.38 52,800 0.00 0.00 12:29 118 896,047 47.33 میلیارد - 52,800 52,950 52,000 53,000 1 12,301 52,800 4 125,128 53,000 158.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 702,047 194,000 291,624 604,423
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,260 0.00 0.00 10,260 0.00 0.00 12:29 867 19.419 میلیون 199.19 میلیارد - 10,260 10,220 10,010 10,260 132 7,420,866 10,260 1 200 10,280 153.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.619 میلیون 800,000 8.519 میلیون 10.9 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 1 26,000 2,173 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 14,160 330.00 2.28 14,490 0.00 0.00 12:26 124 891,796 12.63 میلیارد - 14,490 14,160 14,160 14,210 1 5,000 14,170 2 14,600 14,220 144.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 242,655 649,141 891,796 -
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 640 30.00 4.92 640 30.00 4.92 1402/01/27 413 11.904 میلیون 7.62 میلیارد 28,822.92 610 640 640 640 2 198,178 640 0 0 0 143.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.904 میلیون - 11.894 میلیون 9,779
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,550 100.00 0.41 24,650 0.00 0.00 12:29 708 2.045 میلیون 50.42 میلیارد 2,887.73 24,650 24,350 23,650 25,350 1 407 24,450 1 600 24,550 136.068 هزار میلیارد 157.74 میلیون 37.095 میلیون 5.52 میلیون 21.672 میلیون 15.423 میلیون 13.829 میلیون 5.867 میلیون 23.19 8.82 9.84 1.615 میلیون 430,000 1.949 میلیون 95,168
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 18,080 290.00 1.63 17,790 0.00 0.00 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 5,896.95 17,790 17,620 17,620 18,100 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 261.832 میلیون 120.739 میلیون 11 میلیون 66.142 میلیون 54.597 میلیون 482.69 میلیون 36.433 میلیون 5.37 3.58 0.41 730,199 79,567 709,590 100,176
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,732 23.00 1.31 1,755 0.00 0.00 12:29 375 7.644 میلیون 13.41 میلیارد 20,383.21 1,755 1,711 1,711 1,795 2 337,481 1,734 2 20,837 1,741 133.689 هزار میلیارد 144.182 میلیون 97.451 میلیون 66.176 میلیون 10.493 میلیون 86.958 میلیون 4.005 میلیون 3.553 میلیون 37.64 1.54 33.39 7.353 میلیون 290,565 7.535 میلیون 108,272
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 50,000 450.00 0.89 50,450 0.00 0.00 12:29 176 378,680 18.96 میلیارد - 50,450 50,000 49,550 51,400 1 7,990 49,950 4 39,236 50,000 127.086 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 334,880 43,800 88,661 290,019
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 41,000 50.00 0.12 40,950 0.00 0.00 12:29 1,983 3.385 میلیون 138.57 میلیارد 1,707.07 40,950 40,550 40,500 41,500 2 3,776 40,950 3 5,105 41,000 122.85 هزار میلیارد 135.344 میلیون 18.298 میلیون 3 میلیون 12.494 میلیون 5.804 میلیون 3.057 میلیون 10.088 میلیون 12.18 21.17 40.19 2.169 میلیون 1.216 میلیون 2.519 میلیون 866,103
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,080 160.00 1.15 13,920 0.00 0.00 12:29 3,500 20.935 میلیون 291.49 میلیارد 5,981.38 13,920 13,750 13,470 14,250 1 8,344 14,080 1 40,000 14,090 116.928 هزار میلیارد 118.303 میلیون 13.169 میلیون 8.4 میلیون 1.375 میلیون 11.794 میلیون 2.913 میلیون 2.533 میلیون 46.17 9.91 40.14 19.532 میلیون 1.403 میلیون 20.053 میلیون 881,501
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,868 22.00 0.57 3,890 0.00 0.00 12:29 1,797 27.731 میلیون 107.88 میلیارد 15,432.08 3,890 3,930 3,855 3,949 1 66,565 3,868 2 3,570 3,870 97.25 هزار میلیارد 200.12 میلیون 142.233 میلیون 16.885 میلیون 102.87 میلیون 39.363 میلیون 74.663 میلیون 18.347 میلیون 5.3 2.48 1.3 24.969 میلیون 2.762 میلیون 27.731 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 146,050 1,100.00 0.75 147,150 0.00 0.00 12:29 1,026 385,571 56.74 میلیارد 375.8 147,150 149,000 144,900 152,500 3 933 146,000 2 6,101 146,050 95.648 هزار میلیارد 101.158 میلیون 17.067 میلیون 650,000 5.511 میلیون 11.556 میلیون 21.157 میلیون 10.295 میلیون 9.29 8.28 4.52 313,682 71,889 375,448 10,123
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 27,050 250.00 0.92 27,300 0.00 0.00 12:29 1,177 1.355 میلیون 36.99 میلیارد 1,151.15 27,300 26,250 26,250 27,700 5 6,645 27,000 1 18,338 27,000 95.55 هزار میلیارد 109.037 میلیون 27.032 میلیون 3.5 میلیون 13.487 میلیون 13.545 میلیون 27.371 میلیون 9.264 میلیون 10.31 7.05 3.49 1.006 میلیون 348,842 1.354 میلیون 1,060
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 12,100 240.00 1.94 12,340 0.00 0.00 12:28 490 3.948 میلیون 48.72 میلیارد 8,057.21 12,340 12,250 12,100 12,550 2 1,575 12,120 1 10,000 12,290 95.364 هزار میلیارد 105.581 میلیون 23.503 میلیون 7.728 میلیون 10.217 میلیون 13.286 میلیون 5.117 میلیون 2.196 میلیون 43.42 7.18 18.64 3.519 میلیون 428,943 2.899 میلیون 1.049 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 6,530 180.00 2.68 6,710 0.00 0.00 12:29 4,772 71.899 میلیون 482.41 میلیارد 15,066.87 6,710 6,700 6,410 6,870 1 80,000 6,460 4 280,258 6,550 95.282 هزار میلیارد 102.167 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 50.42 4.75 4537238.1 69.246 میلیون 2.653 میلیون 68.746 میلیون 3.153 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,300 50.00 0.49 10,250 0.00 0.00 12:29 1,142 12.571 میلیون 128.91 میلیارد - 10,250 10,480 10,110 10,490 1 6,000 10,280 1 11,132 10,310 92.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.443 میلیون 128,972 11.93 میلیون 641,839
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 34,450 100.00 0.29 34,550 0.00 0.00 12:30 895 5.763 میلیون 199.1 میلیارد - 34,550 35,950 34,450 35,950 0 0 0 19 546,691 34,450 91.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.763 میلیون - 5.763 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,700 100.00 0.85 11,800 0.00 0.00 12:29 2,230 45.303 میلیون 534.71 میلیارد 20,315.22 11,800 11,810 11,650 11,810 3 579,142 11,700 3 239,654 11,720 90.27 هزار میلیارد 99.468 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 25.03 6.37 8.73 41.452 میلیون 3.851 میلیون 34.365 میلیون 10.938 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,890 60.00 0.40 14,950 0.00 0.00 12:29 213 1.455 میلیون 21.76 میلیارد - 14,950 15,010 14,760 15,190 1 10,000 14,890 1 79,067 14,890 89.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 894,144 561,083 907,256 547,971
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 35,800 350.00 0.99 35,450 0.00 0.00 12:30 349 783,867 27.77 میلیارد 2,246.04 35,450 35,000 34,500 36,000 1 10,000 35,650 4 6,679 36,000 88.625 هزار میلیارد 95.478 میلیون 18.829 میلیون 2.5 میلیون 6.853 میلیون 11.977 میلیون 31.034 میلیون 9.4 میلیون 9.43 7.4 2.86 728,447 55,420 744,080 39,787
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 8,510 30.00 0.35 8,540 0.00 0.00 12:29 1,697 12.682 میلیون 108.32 میلیارد 7,473.28 8,540 8,450 8,450 8,700 1 5,000 8,500 2 24,632 8,530 85.4 هزار میلیارد 111.905 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 7.83 3.61 8.61 12.282 میلیون 400,000 12.482 میلیون 200,000
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 11,340 100.00 0.89 11,240 0.00 0.00 17:04 838 14.145 میلیون 159.06 میلیارد - 11,240 11,000 10,730 11,340 1 5,405 11,330 7 53,138 11,340 84.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.47 میلیون 6.675 میلیون 13.399 میلیون 746,736
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 21,550 150.00 0.69 21,700 0.00 0.00 12:29 290 863,112 18.74 میلیارد 2,976.25 21,700 21,250 21,250 22,100 2 5,425 21,450 1 4,523 21,550 82.46 هزار میلیارد 166.726 میلیون 93.368 میلیون 2.4 میلیون 84.266 میلیون 9.102 میلیون 146.675 میلیون 5.749 میلیون 14.34 9.06 0.57 711,707 151,405 813,512 49,600
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 4,103 13.00 0.32 4,090 0.00 0.00 12:29 513 9.597 میلیون 39.25 میلیارد 18,707.53 4,090 4,030 4,030 4,120 1 74,582 4,104 1 81 4,106 81.8 هزار میلیارد 678.412 میلیون 578.128 میلیون 10 میلیون 596.612 میلیون -18,484,801 66.725 میلیون -24,817,547 -3.3 -4.43 1.23 7.144 میلیون 2.453 میلیون 8.425 میلیون 1.172 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 33,250 350.00 1.04 33,600 0.00 0.00 12:29 454 897,798 30.17 میلیارد 1,977.53 33,600 34,850 33,050 34,850 2 1,301 33,100 2 9,277 33,500 80.64 هزار میلیارد 146.597 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 9.22 7.45 0.69 762,370 135,428 862,075 35,723
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,900 300.00 1.61 18,600 0.00 0.00 12:29 1,940 803,916 14.96 میلیارد 414.39 18,600 18,340 17,940 18,990 1 423 18,690 7 732 18,950 79.98 هزار میلیارد 89.568 میلیون 16.351 میلیون 4.3 میلیون 9.588 میلیون 6.763 میلیون 7.762 میلیون 3.542 میلیون 22.58 11.83 10.3 803,916 - 588,988 214,928
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,300 14.00 0.43 3,286 0.00 0.00 12:29 1,774 37.973 میلیون 124.77 میلیارد 21,405.55 3,286 3,238 3,160 3,354 1 30,233 3,296 1 71,549 3,316 79.342 هزار میلیارد 86.622 میلیون 38.913 میلیون 24.145 میلیون 7.28 میلیون 31.633 میلیون 7.13 میلیون 2.715 میلیون 29.22 2.51 11.13 37.314 میلیون 659,830 37.444 میلیون 529,277
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,812 29.00 1.04 2,783 0.00 0.00 12:29 1,310 54.597 میلیون 151.95 میلیارد - 2,783 2,730 2,698 2,812 121 11,256,859 2,812 1 10,000 2,819 72.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.567 میلیون 1.03 میلیون 49.939 میلیون 4.658 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 40,750 300.00 0.74 40,450 0.00 0.00 12:30 686 2.019 میلیون 81.66 میلیارد 2,942.57 40,450 38,200 38,200 40,850 1 200 40,600 1 22,847 40,750 72.81 هزار میلیارد 179.875 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 146.05 میلیون 8.074 میلیون 9.02 6.89 0.5 1.599 میلیون 420,025 1.568 میلیون 450,589
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,631 15.00 0.91 1,646 0.00 0.00 12:29 7,094 252.089 میلیون 414.84 میلیارد 35,392.37 1,646 1,638 1,600 1,695 2 204,000 1,631 2 6,200 1,633 70.153 هزار میلیارد 70.744 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 538.35 1.55 302.76 242.331 میلیون 9.758 میلیون 245.559 میلیون 6.53 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 7,050 60.00 0.86 6,990 0.00 0.00 12:29 1,190 16.969 میلیون 118.56 میلیارد - 6,990 7,020 6,820 7,190 16 1,438,130 7,050 3 57,354 7,060 68.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.599 میلیون 3.37 میلیون 16.206 میلیون 762,890
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 10,610 290.00 2.81 10,320 0.00 0.00 12:29 129 657,770 6.89 میلیارد 1,222.17 10,320 10,780 10,280 10,780 1 4,800 10,370 1 1,000 10,610 67.08 هزار میلیارد 72.55 میلیون 18.277 میلیون 6.5 میلیون 5.47 میلیون 12.808 میلیون 6.993 میلیون 6.839 میلیون 9.81 5.24 9.59 595,690 62,080 420,770 237,000
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 19,100 10.00 0.05 19,110 0.00 0.00 10:43 207 1.344 میلیون 25.69 میلیارد - 19,110 19,100 18,780 19,120 1 3,000 18,960 1 18,920 19,100 66.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.337 میلیون 7,464 619,979 724,215
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 43,650 200.00 0.46 43,850 0.00 0.00 12:28 587 3.503 میلیون 153.65 میلیارد - 43,850 44,050 43,650 44,050 1 12,936 43,650 683 7,513,987 43,650 65.141 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.463 میلیون 40,000 3.493 میلیون 9,779
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 13,000 50.00 0.39 12,950 0.00 0.00 12:29 361 3.49 میلیون 45.2 میلیارد 9,667.39 12,950 12,710 12,320 13,250 2 9,585 12,960 1 5,000 13,020 64.75 هزار میلیارد 128.146 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 27.76 5.51 2.44 448,456 3.041 میلیون 3.391 میلیون 99,403
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 14,470 80.00 0.56 14,390 0.00 0.00 12:29 965 17.563 میلیون 252.67 میلیارد 18,200.37 14,390 14,300 13,280 14,470 1 370 14,410 1 198,716 14,470 63.892 هزار میلیارد 78.148 میلیون 29.647 میلیون 4.44 میلیون 14.257 میلیون 15.39 میلیون 37.643 میلیون 6.657 میلیون 9.6 4.16 1.7 15.884 میلیون 1.679 میلیون 1.593 میلیون 15.971 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 38,500 250.00 0.65 38,750 0.00 0.00 12:29 144 1.276 میلیون 49.45 میلیارد 1,801.77 38,750 37,500 37,500 39,750 1 1,800 38,550 2 7,630 39,000 62 هزار میلیارد 143.173 میلیون 89.794 میلیون 1.6 میلیون 81.173 میلیون 8.621 میلیون 110.075 میلیون 6.501 میلیون 9.54 7.19 0.57 191,392 1.084 میلیون 331,942 943,587
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 204,450 350.00 0.17 204,800 0.00 0.00 12:29 236 242,634 49.69 میلیارد - 204,800 204,450 204,450 209,400 1 33 189,250 4 3,074 207,400 61.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 198,557 44,077 242,634 -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 8,250 60.00 0.73 8,190 0.00 0.00 12:29 265 3.6 میلیون 29.5 میلیارد - 8,190 7,990 7,880 8,320 1 53,467 8,250 6 216,630 8,300 61.058 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.118 میلیون 481,921 3.6 میلیون -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 9,320 40.00 0.43 9,360 0.00 0.00 12:29 732 6.143 میلیون 57.5 میلیارد 8,391.63 9,360 9,350 9,300 9,660 1 2,000 9,320 1 5,479 9,350 60.84 هزار میلیارد 74.894 میلیون 23.594 میلیون 6.5 میلیون 14.054 میلیون 9.539 میلیون 31.843 میلیون 3.554 میلیون 17.12 6.38 1.91 2.721 میلیون 3.421 میلیون 2.933 میلیون 3.21 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 7,420 100.00 1.33 7,520 0.00 0.00 12:29 209 1.309 میلیون 9.84 میلیارد 6,261.6 7,520 7,570 7,310 7,690 1 38,321 7,390 1 77,000 7,590 60.16 هزار میلیارد 72.283 میلیون 29.207 میلیون 8 میلیون 12.123 میلیون 17.084 میلیون 5.215 میلیون 7.253 میلیون 8.29 3.52 11.54 1.144 میلیون 164,312 1.304 میلیون 4,622
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 18,820 240.00 1.26 19,060 0.00 0.00 12:29 882 698,816 13.29 میلیارد 792.31 19,060 18,570 18,570 19,300 2 5,500 18,760 1 2,543 18,820 57.18 هزار میلیارد 63.271 میلیون 11.372 میلیون 3 میلیون 6.091 میلیون 5.281 میلیون 6.445 میلیون 2.872 میلیون 19.91 10.83 8.87 666,320 32,496 685,894 12,922
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 53,850 450.00 0.83 54,300 0.00 0.00 12:04 48 121,191 6.53 میلیارد - 54,300 54,450 53,550 54,450 1 1,000 53,750 3 7,219 53,850 54.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 91,779 29,412 81,961 39,230
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,543 2.00 0.08 2,541 0.00 0.00 12:29 1,601 59.023 میلیون 150 میلیارد - 2,541 2,599 2,536 2,599 2 204,807 2,542 2 59,419 2,550 53.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.076 میلیون 8.947 میلیون 44.653 میلیون 14.371 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 49,200 50.00 0.10 49,150 0.00 0.00 12:29 352 1.337 میلیون 65.71 میلیارد 3,799.22 49,150 49,600 48,750 49,900 2 187,462 49,200 1 350 49,250 53.082 هزار میلیارد 58.404 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 19.7 13.83 4.76 988,471 348,854 1.337 میلیون -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 38,900 400.00 1.04 38,500 0.00 0.00 12:28 15 7,847 301.65 میلیون 129 38,500 38,200 37,950 38,900 1 8,650 38,200 1 8,650 39,200 51.59 هزار میلیارد 62.207 میلیون 15.152 میلیون 1.34 میلیون 10.617 میلیون 4.535 میلیون 13.334 میلیون 5.772 میلیون 8.94 11.38 3.87 4,064 3,783 6,803 1,044
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,500 40.00 0.47 8,460 0.00 0.00 12:29 1,612 16.488 میلیون 139.42 میلیارد 10,228.45 8,460 8,300 8,010 8,510 2 30,988 8,460 1 2,674 8,500 50.76 هزار میلیارد 55.664 میلیون 13.389 میلیون 6 میلیون 4.904 میلیون 8.485 میلیون 3.14 میلیون 896,004 56.65 5.98 16.18 16.401 میلیون 87,500 13.314 میلیون 3.174 میلیون
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 366,700 4,150.00 1.14 362,550 0.00 0.00 12:29 106 35,789 12.89 میلیارد - 362,550 357,000 355,700 366,700 1 1,500 355,850 2 469 374,900 50.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,510 16,279 35,789 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 10,840 250.00 2.36 10,590 0.00 0.00 12:29 492 2.659 میلیون 28.16 میلیارد 5,403.5 10,590 10,460 10,460 10,920 1 5,541 10,840 1 5,000 10,880 49.886 هزار میلیارد 65.912 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 25.11 5.87 2.32 2.659 میلیون - 2.657 میلیون 1,516
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 70,350 250.00 0.36 70,100 0.00 0.00 12:29 1,829 750,149 52.6 میلیارد 410.14 70,100 71,500 68,150 71,500 9 44,642 70,350 11 6,077 70,400 49.07 هزار میلیارد 49.213 میلیون 3.135 میلیون 700,000 143,107 2.992 میلیون 2.412 میلیون 2.175 میلیون 22.56 16.4 20.34 703,649 46,500 588,401 161,748
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,000 70.00 0.44 16,070 0.00 0.00 12:29 2,178 1.279 میلیون 20.54 میلیارد 587.03 16,070 16,000 15,000 16,570 1 1,000 15,980 1 77 16,010 48.21 هزار میلیارد 53.877 میلیون 10.439 میلیون 3 میلیون 5.667 میلیون 4.772 میلیون 4.136 میلیون 1.545 میلیون 31.36 10.15 11.71 935,950 342,610 1.279 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 6,840 10.00 0.15 6,830 0.00 0.00 12:29 245 3.3 میلیون 22.52 میلیارد 13,469.48 6,830 6,960 6,700 6,990 1 100,000 6,820 1 2,312 6,840 47.81 هزار میلیارد 56.572 میلیون 20.549 میلیون 7 میلیون 8.762 میلیون 11.787 میلیون 8.604 میلیون 4.462 میلیون 10.71 4.06 5.56 1.646 میلیون 1.654 میلیون 3.299 میلیون 1,440
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 71,950 500.00 0.69 72,450 0.00 0.00 12:29 1,041 1.123 میلیون 81.33 میلیارد 1,078.4 72,450 68,200 68,200 75,000 1 1,721 71,950 1 5,537 72,000 47.455 هزار میلیارد 50.207 میلیون 6.823 میلیون 655,000 2.753 میلیون 4.07 میلیون 7.986 میلیون 3.567 میلیون 13.3 11.66 5.94 990,051 132,560 933,109 189,502
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,810 90.00 1.34 6,720 0.00 0.00 12:29 507 3.661 میلیون 24.61 میلیارد 7,220.95 6,720 6,560 6,430 6,990 1 1,478 6,790 1 10,964 6,810 47.04 هزار میلیارد 53.045 میلیون 16.571 میلیون 7 میلیون 6.005 میلیون 10.566 میلیون 19.135 میلیون 3.01 میلیون 15.63 4.45 2.46 3.649 میلیون 11,764 3.601 میلیون 60,184
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 2,444 6.00 0.25 2,438 0.00 0.00 12:29 483 21.649 میلیون 52.79 میلیارد - 2,438 2,417 2,417 2,444 111 13,364,644 2,444 0 0 0 46.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.899 میلیون 1.75 میلیون 14.249 میلیون 7.4 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 9,060 90.00 0.98 9,150 0.00 0.00 12:29 453 4.539 میلیون 41.53 میلیارد 10,018.92 9,150 8,960 8,910 9,320 1 3,000 9,050 2 38,882 9,200 45.75 هزار میلیارد 85.867 میلیون 52.15 میلیون 5 میلیون 40.117 میلیون 12.033 میلیون 117.551 میلیون 5.165 میلیون 8.86 3.8 0.39 2.539 میلیون 2 میلیون 4.439 میلیون 100,000
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 12,190 70.00 0.57 12,260 0.00 0.00 12:29 1,197 16.792 میلیون 205.85 میلیارد - 12,260 12,610 12,190 12,650 5 44,934 12,190 1 35 12,200 43.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.823 میلیون 1.97 میلیون 16.392 میلیون 400,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 7,480 140.00 1.91 7,340 0.00 0.00 12:29 561 7.632 میلیون 55.99 میلیارد 13,605.12 7,340 7,490 7,170 7,640 1 5,000 7,400 3 45,000 7,480 43.673 هزار میلیارد 158.597 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 20.21 3.44 1.19 3.093 میلیون 4.539 میلیون 6.115 میلیون 1.518 میلیون
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 10,900 60.00 0.55 10,840 0.00 0.00 12:29 516 3.947 میلیون 42.79 میلیارد 7,649.43 10,840 10,720 10,500 10,950 2 1,920 10,890 1 3,208 10,950 43.36 هزار میلیارد 59.836 میلیون 25.309 میلیون 4 میلیون 16.476 میلیون 8.832 میلیون 27.814 میلیون 4.603 میلیون 9.42 4.91 1.56 2.916 میلیون 1.032 میلیون 2.321 میلیون 1.626 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,208 23.00 0.55 4,185 0.00 0.00 12:29 2,601 24.873 میلیون 104.1 میلیارد 9,562.77 4,185 3,813 3,813 4,208 185 19,969,114 4,208 1 200 4,218 41.85 هزار میلیارد 41.929 میلیون 18.684 میلیون 10 میلیون 79,155 18.605 میلیون 6.28 میلیون 6.135 میلیون 6.82 2.25 6.66 24.501 میلیون 372,000 9.062 میلیون 15.811 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,124 52.00 2.51 2,072 0.00 0.00 12:29 1,258 53.174 میلیون 110.19 میلیارد - 2,072 2,031 2,002 2,124 46 8,544,602 2,124 2 204,096 2,187 41.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.717 میلیون 457,393 53.134 میلیون 40,940
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 12,860 140.00 1.10 12,720 0.00 0.00 12:29 369 2.33 میلیون 29.62 میلیارد 6,313.92 12,720 12,260 12,000 12,860 12 1,286,609 12,860 1 20,000 13,120 41.34 هزار میلیارد 67.071 میلیون 70.103 میلیون 3.25 میلیون 25.731 میلیون 44.372 میلیون 33.146 میلیون 3.857 میلیون 10.72 0.93 1.25 2.268 میلیون 61,863 1.933 میلیون 397,164
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 27,700 250.00 0.91 27,450 0.00 0.00 12:28 307 1.663 میلیون 45.66 میلیارد - 27,450 26,950 26,950 27,700 1 6,585 27,700 1 20,000 28,250 39.199 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.589 میلیون 74,081 945,229 718,000
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 22,100 400.00 1.78 22,500 0.00 0.00 12:24 68 315,102 6.98 میلیارد - 22,500 22,150 22,050 22,350 2 12,264 22,100 1 7,000 22,250 38.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 241,129 73,973 315,102 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 6,390 60.00 0.95 6,330 0.00 0.00 12:29 1,103 10.436 میلیون 66.03 میلیارد 9,461.26 6,330 6,300 6,110 6,390 12 112,505 6,390 0 0 0 37.98 هزار میلیارد 62.401 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 132.06 5.51 2.27 10.149 میلیون 286,580 9.947 میلیون 488,696
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 26,150 12,574.00 92.62 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 25,650 25,650 26,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,640 350.00 2.06 16,990 0.00 0.00 12:29 1,061 3.586 میلیون 60.94 میلیارد 3,379.77 16,990 17,080 16,610 17,390 2 9,100 16,630 1 10,000 16,710 37.913 هزار میلیارد 39.633 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 57.1 8.6 42.07 3.563 میلیون 22,700 3.586 میلیون -
شتهران

تهران شیمی

سهام فرابورس 24,100 0.00 0.00 24,100 0.00 0.00 11:18 1 19,866 478.77 میلیون - 24,100 24,100 24,100 24,100 31 1,265,289 24,100 0 0 0 37.578 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,866 - 19,866 -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 7,180 60.00 0.84 7,120 0.00 0.00 12:29 1,094 15.441 میلیون 110.02 میلیارد 14,114.65 7,120 6,830 6,830 7,290 1 10,000 7,180 1 14,365 7,180 35.6 هزار میلیارد 35.891 میلیون 10.166 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 2.425 میلیون 2.228 میلیون 15.98 3.61 14.68 8.844 میلیون 6.598 میلیون 12.06 میلیون 3.381 میلیون
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,420 0.00 0.00 5,420 0.00 0.00 12:29 315 1.016 میلیون 5.51 میلیارد 3,226.77 5,420 5,310 5,310 5,590 2 2,000 5,390 2 11,798 5,420 35.23 هزار میلیارد 41.271 میلیون 14.565 میلیون 3.888 میلیون 6.041 میلیون 8.524 میلیون 6.992 میلیون 6.703 میلیون 5.26 4.13 5.04 887,158 129,274 1.016 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,110 130.00 1.30 9,980 0.00 0.00 12:29 1,551 10.391 میلیون 103.66 میلیارد 6,699.31 9,980 9,710 9,710 10,130 2 327,029 10,070 4 16,298 10,110 34.93 هزار میلیارد 38.097 میلیون 8.275 میلیون 3.5 میلیون 3.167 میلیون 5.108 میلیون 10.75 میلیون 1.273 میلیون 27.45 6.84 3.25 10.316 میلیون 74,350 10.253 میلیون 137,759
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 16,820 10.00 0.06 16,830 0.00 0.00 12:29 1,111 1.457 میلیون 24.53 میلیارد 1,311.7 16,830 16,060 16,060 16,960 1 2,968 16,800 3 160 16,840 34.333 هزار میلیارد 46.742 میلیون 16.399 میلیون 2.04 میلیون 12.409 میلیون 3.99 میلیون 24.73 میلیون 1.249 میلیون 27.5 8.6 1.39 1.457 میلیون - 1.439 میلیون 18,151
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 411,600 7,450.00 1.84 404,150 0.00 0.00 12:27 274 136,973 55.36 میلیارد - 404,150 388,200 387,700 411,600 12 9,414 411,600 1 110 432,000 33.949 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 121,973 15,000 128,473 8,500
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,950 1,671.00 73.32 3,759 1,480.00 64.94 1402/01/22 772 47.272 میلیون 177.7 میلیارد 61,233.08 2,279 3,950 3,950 3,950 1 5,000 3,760 0 0 0 32.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.842 میلیون 28.43 میلیون - 47.272 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 21,200 450.00 2.08 21,650 0.00 0.00 12:29 1,301 7.157 میلیون 154.94 میلیارد 5,500.97 21,650 22,900 20,850 22,900 1 13,750 21,200 2 2,586 21,300 32.475 هزار میلیارد 37.357 میلیون 9.052 میلیون 1.5 میلیون 4.882 میلیون 4.17 میلیون 10.547 میلیون 2.32 میلیون 14 7.79 3.08 6.783 میلیون 373,471 5.7 میلیون 1.457 میلیون
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 22,800 0.00 0.00 22,800 0.00 0.00 12:29 588 1.539 میلیون 35.05 میلیارد 2,617.09 22,800 21,800 21,800 23,200 2 5,665 22,500 2 2,989 23,100 31.92 هزار میلیارد 41.071 میلیون 14.092 میلیون 1.4 میلیون 9.151 میلیون 4.941 میلیون 11.543 میلیون 3.276 میلیون 9.74 6.46 2.77 1.501 میلیون 37,355 1.447 میلیون 91,900
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,313 56.00 1.28 4,369 0.00 0.00 12:29 3,492 48.439 میلیون 211.61 میلیارد 13,871.51 4,369 4,519 4,313 4,620 1 1,230 4,210 272 5,968,998 4,313 30.583 هزار میلیارد 30.716 میلیون 14.424 میلیون 7 میلیون 133,205 14.291 میلیون 5.886 میلیون 5.787 میلیون 5.28 2.14 5.2 42.577 میلیون 5.862 میلیون 48.187 میلیون 251,935