همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کگهر2

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 58,428 3,002.00 4.89 58,428 3,002.00 4.89 1399/05/14 1 1.57 میلیون 91.732 میلیارد - 61,430 58,428 58,428 58,428 0 - - 0 - - 1460.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.57 میلیون - 1.57 میلیون
بکهنوج4

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 89,344 2,844.00 3.29 89,344 2,844.00 3.29 1399/05/1 1 8 میلیون 714.752 میلیارد - 86,500 89,344 89,344 89,344 - - - - 1434.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
کگهرح

ح . سنگ آهن گهرزمین

حق تقدم فرابورس 41,503 1,976.00 5.00 41,503 1,976.00 5.00 1399/06/6 822 9.66 میلیون 400.932 میلیارد 11,752.32 39,527 41,503 41,000 41,503 4 3.869 میلیون 41,503 95 1,599 41,503 1170.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.848 میلیون 7.812 میلیون 3.34 میلیون 6.32 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 145,000 1,930.00 1.35 145,000 1,930.00 1.35 1399/07/9 5 600,000 87 میلیارد - 143,070 145,000 145,000 145,000 2 - - 0 18,766 145,000 1160 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
مارون2

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 139,931 6,663.00 5.00 139,931 6,663.00 5.00 1399/05/28 1 3.662 میلیون 512.389 میلیارد - 133,268 139,931 139,931 139,931 0 - - 0 - - 1119.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.662 میلیون - 3.662 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 132,750 1,607.00 1.20 134,678 321.00 0.24 1399/08/1 382 108,851 14.853 میلیارد 284.95 134,357 108,851 141,068 14.853 میلیارد 3 775 132,750 3 940 132,750 1077.424 هزار میلیارد 1.119 میلیارد 108.477 میلیون 8 میلیون 41.381 میلیون 67.095 میلیون 136.843 میلیون 62.289 میلیون 17.3 16.06 7.87 108,851 - 108,851 -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,901 1,111.00 2.71 40,853 159.00 0.39 1399/08/1 476 595,468 23.976 میلیارد 1,250.98 41,012 595,468 39,410 23.976 میلیارد 1 1,954 39,901 2 100 39,901 1021.325 هزار میلیارد 1.073 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.07 31.76 15.99 406,282 189,186 594,168 1,300
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,446 0.00 0.00 22,223 223.00 0.99 1399/08/1 828 4.786 میلیون 106.296 میلیارد 5,780.61 22,446 4.786 میلیون 21,500 106.296 میلیارد 5 424,369 22,446 3 14,313 22,446 1004.48 هزار میلیارد 1.021 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 93.18 26.1 90.96 2.467 میلیون 2.32 میلیون 3.986 میلیون 800,000
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 21,300 272.00 1.29 21,300 272.00 1.29 1399/06/22 1 31.4 میلیون 668.82 میلیارد - 21,028 21,300 21,300 21,300 0 - - 0 - - 962.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 31.4 میلیون - 31.4 میلیون
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 19,900 400.00 2.05 19,501 1.00 0.01 1399/07/13 21 2.311 میلیون 45.061 میلیارد 110,031.67 19,500 20,475 19,900 20,475 0 - - 0 - - 901.695 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,665 2.3 میلیون - 2.311 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 166,864 7,945.00 5.00 166,667 7,748.00 4.88 1399/08/1 17,847 4.143 میلیون 690.526 میلیارد 232.15 158,919 4.143 میلیون 166,864 690.526 میلیارد 169 850,429 166,864 820 9,231 166,864 763.975 هزار میلیارد 810.258 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 12.45 15.3 7.24 4.082 میلیون 60,694 3.531 میلیون 611,791
کگهرح2

ح . سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 54,201 2,842.00 4.98 54,201 2,842.00 4.98 1399/05/14 1 1.621 میلیون 87.863 میلیارد - 57,043 54,201 54,201 54,201 - - - - 688.353 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.621 میلیون - 1.621 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,393 3,336.00 5.00 63,677 3,052.00 4.57 1399/08/1 1,819 5.614 میلیون 357.472 میلیارد 3,086.23 66,729 5.614 میلیون 63,393 357.472 میلیارد 12 651,539 63,393 19 13,093 63,393 649.887 هزار میلیارد 732.302 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.44 30.2 23.62 1.792 میلیون 3.822 میلیون 5.614 میلیون 1
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 32,400 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 1399/08/1 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,067.77 - 3.455 میلیون 33,210 113.277 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 629.376 هزار میلیارد 918.882 میلیون 335.792 میلیون 19.2 میلیون 289.506 میلیون 46.286 میلیون 201.927 میلیون 37.505 میلیون 16.78 13.6 3.12 - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 42,620 0.00 0.00 46,900 0.00 0.00 1399/08/1 358 1.598 میلیون 74.2 میلیارد 3,328.05 - 2.303 میلیون 46,200 101.322 میلیارد 118 - - 0 1.157 میلیون 46,380 607.2 هزار میلیارد 694.604 میلیون 142.135 میلیون 13.8 میلیون 87.404 میلیون 54.73 میلیون 159.733 میلیون 43.471 میلیون 13.97 11.09 3.8 428,040 1.17 میلیون 564,926 1.033 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 91,980 0.00 0.00 97,730 0.00 0.00 1399/08/1 713 1.986 میلیون 194.03 میلیارد 1,803.3 - 2.113 میلیون 97,190 197.099 میلیارد 163 - - 0 1.757 میلیون 97,720 559.56 هزار میلیارد 597.182 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 16.58 10.79 8.66 593,391 1.392 میلیون 1.666 میلیون 318,933
گویان2

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 23,065 0.00 0.00 23,065 0.00 0.00 1399/05/1 1 21.5 میلیون 495.898 میلیارد - 23,065 23,065 23,065 23,065 - - - - 552.584 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 21.5 میلیون - 21.5 میلیون
صبا4

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 946,000 934,000.00 7.00 12,000 0.00 0.00 1399/01/23 112 244.817 میلیون 2.938 هزار میلیارد - 12,000 931,000 924,000 946,000 1 - - 0 55.183 میلیون 12,000 540 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 244.817 میلیون - 244.817 میلیون
صباح

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

حق تقدم فرابورس 6,786 323.00 5.00 6,769 306.00 4.73 1399/08/1 13,431 77.005 میلیون 521.255 میلیارد 5,733.37 6,463 6,786 6,510 6,786 75 10.069 میلیون 6,786 315 162,859 6,786 426.465 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.511 میلیون 46.494 میلیون 75.006 میلیون 1.999 میلیون
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 9,329 491.00 5.00 9,462 358.00 3.65 1399/08/1 16,320 66.005 میلیون 624.516 میلیارد 4,044.44 9,820 66.005 میلیون 9,660 624.516 میلیارد 294 24,457 9,329 13 1.586 میلیون 9,329 425.79 هزار میلیارد 430.976 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 6.03 4.32 5.86 64.993 میلیون 1.012 میلیون 54.457 میلیون 11.548 میلیون
وسپهر2

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 13,976 665.00 5.00 13,976 665.00 5.00 1399/07/13 3 71.004 میلیون 992.353 میلیارد - 13,311 13,976 13,976 13,976 0 - - 0 - - 419.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 71.004 میلیون - 71.004 میلیون
گویان4

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,661 1,295.00 8.43 16,660 1,294.00 8.42 1399/06/25 58 1.065 میلیون 17.74 میلیارد - 15,366 16,660 16,660 16,661 1 - - 0 609 19,300 399.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.065 میلیون - - 1.065 میلیون
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 13,105 322.00 2.52 13,213 430.00 3.36 1399/07/30 110,895 239.997 میلیون 3.171 هزار میلیارد 396.39 میلیون 12,783 13,300 12,660 13,422 777 914,486 13,106 452 853,099 13,106 396.39 هزار میلیارد 442.645 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.67 6.25 10.66 232.229 میلیون 7.768 میلیون 233.29 میلیون 6.707 میلیون
وسپهر4

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 12,678 603.00 4.99 12,678 603.00 4.99 1399/07/9 2 1.5 میلیارد 19.017 هزار میلیارد - 12,075 12,678 12,678 12,678 0 - - 0 - - 380.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 156,990 5,254.00 3.46 157,912 6,176.00 4.07 1399/08/1 1,918 1.389 میلیون 219.323 میلیارد 724.14 151,736 1.389 میلیون 158,900 219.323 میلیارد 8 4,063 157,850 2 11,820 157,850 378.989 هزار میلیارد 414.963 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.54 10.5 4.71 1.238 میلیون 151,364 1.213 میلیون 176,157
دی

بانک دی

سهام فرابورس 58,261 2,774.00 5.00 58,239 2,752.00 4.96 1399/07/23 40,505 93.771 میلیون 5.461 هزار میلیارد 2,315.05 55,487 93.771 میلیون 58,261 5.461 هزار میلیارد 0 39,562 58,261 42 - - 372.73 هزار میلیارد 727.544 میلیون 273.446 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 66.484 میلیون 9.481 میلیون - - - 92.263 میلیون 1.508 میلیون 87.234 میلیون 6.537 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,880 115.00 1.92 5,880 115.00 1.92 1399/07/2 1 30 میلیون 176.4 میلیارد - 5,995 5,880 5,880 5,880 0 - - 0 - - 361.641 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
زاگرس2

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 150,000 731.00 0.48 150,000 731.00 0.48 1399/05/27 1 3.6 میلیون 540 میلیارد - 150,731 150,000 150,000 150,000 0 - - 0 - - 360 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.6 میلیون - 3.6 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 12,875 677.00 5.00 13,181 371.00 2.74 1399/07/30 19,829 87.63 میلیون 1.155 هزار میلیارد - 13,552 13,680 12,875 14,150 645 398,936 12,875 32 8.558 میلیون 12,875 315.786 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84.095 میلیون 3.535 میلیون 86.851 میلیون 778,877
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,934 216.00 4.19 5,089 61.00 1.18 1399/08/1 20,340 227.61 میلیون 1.158 هزار میلیارد 11,190.24 5,150 227.61 میلیون 5,151 1.158 هزار میلیارد 55 845,892 4,933 92 709,104 4,933 312.992 هزار میلیارد 430.951 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 36.73 5.01 2.36 214.565 میلیون 13.045 میلیون 221.984 میلیون 5.626 میلیون
آریا4

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,119 135.00 0.21 65,119 135.00 0.21 1399/03/11 127 38.554 میلیون 2.511 هزار میلیارد - 65,254 65,119 65,119 65,119 0 - - 0 - - 298.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.554 میلیون - 38.554 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,770 193.00 1.67 11,847 270.00 2.33 1399/08/1 2,195 15.956 میلیون 189.04 میلیارد 7,269.29 11,577 15.956 میلیون 11,920 189.04 میلیارد 2 162,991 11,500 10 500 11,500 296.175 هزار میلیارد 335.892 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.8 4.82 3.85 15.137 میلیون 818,893 14.873 میلیون 1.083 میلیون
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,800 223.00 1.93 11,800 223.00 1.93 1399/07/30 1 24.9 میلیون 293.82 میلیارد - 11,577 11,800 11,800 11,800 0 - - 0 - - 295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.9 میلیون - 24.9 میلیون
دی2

بانک دی

سهام فرابورس 41,391 2,131.00 4.90 41,391 2,131.00 4.90 1399/06/24 1 27.9 میلیون 1.155 هزار میلیارد - 43,522 41,391 41,391 41,391 0 - - 0 - - 264.902 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 27.9 میلیون - 27.9 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 20,219 0.00 0.00 20,219 0.00 0.00 1399/07/5 1 1.086 میلیون 21.966 میلیارد - 20,219 20,219 20,219 20,219 0 - - 0 - - 242.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.086 میلیون - 1.086 میلیون
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 228,000 7,695.00 3.49 228,000 7,695.00 3.49 1399/05/27 1 2.67 میلیون 608.76 میلیارد - 220,305 228,000 228,000 228,000 0 - - 0 - - 228 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.67 میلیون - 2.67 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 75,451 3,971.00 5.00 77,873 1,549.00 1.95 1399/07/30 4,386 6.807 میلیون 530.116 میلیارد - 79,422 76,000 75,451 83,000 645 921 75,451 5 1.239 میلیون 75,451 214.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.924 میلیون 2.883 میلیون 4.924 میلیون 1.883 میلیون
ومهان2

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 19,975 0.00 0.00 19,975 0.00 0.00 1399/06/10 2 22 میلیون 439.45 میلیارد - 19,975 19,975 19,975 19,975 - - - - 199.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22 میلیون - 22 میلیون
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 197,000 6,884.00 3.62 198,919 8,803.00 4.63 1399/07/30 543 215,672 42.901 میلیارد - 190,116 198,080 194,811 204,600 1 5,000 195,000 1 50 197,499 198.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160,672 55,000 200,851 14,821
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 68,469 1,204.00 1.79 69,445 2,180.00 3.24 1399/08/1 6,981 9.629 میلیون 668.679 میلیارد 1,379.29 67,265 9.629 میلیون 67,800 668.679 میلیارد 16 26,346 68,469 13 46,393 68,469 194.446 هزار میلیارد 197.344 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 42.73 30.23 40.29 9.473 میلیون 156,298 7.693 میلیون 1.936 میلیون