همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 127,900 0.00 0.00 128,872 474.00 0.37 1399/08/7 447 138,431 17.55 میلیارد 309.69 129,346 122,960 122,960 130,000 1 300 127,800 1 1,500 127,800 1077.424 هزار میلیارد 1.072 میلیارد 108.477 میلیون 8 میلیون 41.381 میلیون 67.095 میلیون 136.843 میلیون 62.289 میلیون 16.55 15.37 7.53 99,441 38,990 138,431 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 39,830 0.00 0.00 39,070 357.00 0.91 1399/08/7 556 1.383 میلیون 53.47 میلیارد 2,486.98 39,427 37,456 37,456 40,500 2 3,946 39,760 2 500 40,390 1021.325 هزار میلیارد 1.028 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 36.41 30.37 15.29 199,221 1.184 میلیون 1.252 میلیون 130,310
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,680 0.00 0.00 22,561 57.00 0.25 1399/08/7 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 8,839.32 22,504 22,510 22,020 22,790 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.036 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.6 26.49 92.34 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 156,696 0.00 0.00 155,107 5,872.00 3.93 1399/08/7 18,957 5.016 میلیون 778.05 میلیارد 264.61 149,235 150,600 146,011 156,696 5 330,849 156,696 353 245 156,696 763.975 هزار میلیارد 757.268 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.59 14.24 6.74 4.497 میلیون 519,082 4.49 میلیون 525,852
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,915 0.00 0.00 63,916 44.00 0.07 1399/08/7 1,271 2.331 میلیون 148.96 میلیارد 1,833.66 63,872 63,900 63,600 64,300 1 100 63,914 1 7,501 63,915 649.887 هزار میلیارد 734.741 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.6 30.32 23.71 580,089 1.75 میلیون 2.331 میلیون -
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 28,573 0.00 0.00 28,573 1,190.00 4.00 1399/08/7 777 3.872 میلیون 110.65 میلیارد - 29,763 28,573 28,573 28,573 1276 - - 0 47.574 میلیون 28,573 482.096 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.093 میلیون 779,000 3.872 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,652 0.00 0.00 8,649 439.00 4.83 1399/08/7 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 4,323.21 9,088 8,634 8,634 8,803 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 394.391 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.51 3.95 5.36 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,420 0.00 0.00 6,332 0.00 0.00 1399/08/7 13,198 68.348 میلیون 432.81 میلیارد 5,178.65 6,332 6,105 5,982 6,420 6 1.682 میلیون 6,420 79 71,126 6,420 415.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,198 0.00 0.00 11,867 172.00 1.47 1399/08/7 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 11,600 11,210 12,260 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 402.265 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.59 5.62 9.57 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 154,667 0.00 0.00 152,662 5,360.00 3.64 1399/08/7 2,751 2.825 میلیون 431.2 میلیارد 1,026.74 147,302 146,350 146,350 154,667 1 109,700 154,667 50 30 154,667 378.989 هزار میلیارد 402.363 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.19 10.15 4.55 2.386 میلیون 438,904 1.985 میلیون 839,076
دی

بانک دی

سهام فرابورس 52,562 0.00 0.00 52,562 2,766.00 5.00 1399/08/7 1,820 5.258 میلیون 276.35 میلیارد 2,888.76 55,328 52,562 52,562 52,562 9999 4,950 52,562 7 142.57 میلیون 52,562 354.099 هزار میلیارد 710.677 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 79.502 میلیون 26.353 میلیون 12.77 -5.05 4.24 1.858 میلیون 3.4 میلیون 4.658 میلیون 600,000
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,215 0.00 0.00 11,198 544.00 4.63 1399/08/7 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 6,338.13 11,742 11,155 11,155 11,490 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 290.844 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 27.66 7.69 3.68 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,610 0.00 0.00 4,461 70.00 1.59 1399/08/7 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 13,307.37 4,391 4,301 4,180 4,610 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 392.326 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 32.21 4.39 2.07 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 13,554 0.00 0.00 13,532 0.00 0.00 1399/07/15 2,489 23.901 میلیون 323.43 میلیارد - 13,532 13,500 12,900 13,554 1 14.338 میلیون 13,554 152 370 13,983 301.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,406 0.00 0.00 11,164 301.00 2.77 1399/08/7 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,142.65 10,863 10,720 10,431 11,406 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 318.817 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.18 4.54 3.62 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,445 0.00 0.00 13,447 705.00 4.98 1399/08/7 1,516 94.342 میلیون 1.269 هزار میلیارد - 14,152 13,445 13,445 13,728 95 500 13,050 1 5.431 میلیون 13,445 283.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.227 میلیون 81.115 میلیون 44.444 میلیون 49.898 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 16,892 0.00 0.00 16,631 143.00 0.87 1399/08/7 1,048 6.005 میلیون 99.87 میلیارد - 16,488 16,500 16,500 16,900 4 300 16,891 1 42,169 16,899 254.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.008 میلیون 1.997 میلیون 5.205 میلیون 800,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 71,472 0.00 0.00 74,174 1,059.00 1.41 1399/08/7 211 310,758 22.21 میلیارد 1,472.79 75,233 71,472 71,472 71,472 2089 380 63,922 1 4.475 میلیون 71,472 214.929 هزار میلیارد 225.325 میلیون 29.142 میلیون 2.76 میلیون 20.605 میلیون 8.537 میلیون 7.383 میلیون 2.568 میلیون 79.73 23.98 27.73 310,758 - 310,758 -
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 57,700 0.00 0.00 58,821 59.00 0.10 1399/08/7 54 53,136 3.04 میلیارد - 58,880 57,114 57,114 58,440 3 1,163 57,114 2 9,680 57,700 213.372 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,781 39,355 53,136 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 57,186 0.00 0.00 57,420 2,775.00 4.61 1399/08/7 3,813 9.227 میلیون 529.84 میلیارد 2,419.97 60,195 57,186 57,186 58,900 146 3,099 57,186 2 688,790 57,186 194.446 هزار میلیارد 163.674 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 35.33 24.99 33.31 7.83 میلیون 1.398 میلیون 8.584 میلیون 642,928
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,350 0.00 0.00 13,780 21.00 0.15 1399/08/7 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 3,037.41 13,801 13,250 13,160 14,370 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 158.564 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.68 3.76 6.49 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,411 0.00 0.00 12,151 331.00 2.80 1399/08/7 3,366 16.105 میلیون 195.69 میلیارد 4,784.5 11,820 11,820 11,410 12,411 1 4.55 میلیون 12,411 103 1,000 13,000 159.264 هزار میلیارد 165.355 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 10.67 6.39 3.22 15.29 میلیون 814,731 15.105 میلیون 1,000,000
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 5,598 0.00 0.00 5,802 90.00 1.53 1399/08/7 186 3.205 میلیون 17.94 میلیارد - 5,892 5,598 5,598 5,598 2811 - - 0 122.016 میلیون 5,598 155.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.205 میلیون - 3.205 میلیون -
ارفعح

آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,427 0.00 0.00 9,892 0.00 0.00 1399/08/7 3,382 9.904 میلیون 97.97 میلیارد 2,928.49 9,892 11,000 10,852 11,590 1 41,802 10,427 5 173 10,427 154.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,051 0.00 0.00 14,447 0.00 0.00 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.63 میلیارد 9,903.57 14,447 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد 401.511 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.984 میلیون 2.679 میلیون - - - 39.917 میلیون 410,000 36.165 میلیون 4.163 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 7,892 0.00 0.00 7,952 101.00 1.25 1399/08/7 72 3.92 میلیون 30.94 میلیارد - 8,053 7,892 7,892 7,892 4138 - - 0 289.112 میلیون 7,892 128.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 120,223 3.8 میلیون 3.92 میلیون -
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 20,428 0.00 0.00 21,055 4.00 0.02 1399/08/7 15 15,003 306.48 میلیون - 21,059 20,428 20,428 20,428 961 - - 0 50.373 میلیون 20,428 125.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,003 - 15,003 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,260 0.00 0.00 28,150 1,235.00 4.59 1399/08/7 31,124 12.686 میلیون 357.11 میلیارد 292.08 26,915 27,430 27,000 28,260 16 771,345 28,260 216 10,905 28,260 124.27 هزار میلیارد 123.576 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 63.58 18.2 28.48 12.296 میلیون 389,942 10.635 میلیون 2.051 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 99,436 0.00 0.00 99,436 5,233.00 5.00 1399/08/7 137 649,193 64.55 میلیارد 4,738.64 104,669 99,436 99,436 99,436 360 - - 0 701,047 99,436 120.584 هزار میلیارد 143.499 میلیون 38.638 میلیون 1.143 میلیون 29.801 میلیون 8.837 میلیون 89.741 میلیون 1.124 میلیون 101.11 12.87 1.27 39,193 610,000 649,193 -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,450 0.00 0.00 9,229 214.00 2.27 1399/08/7 1,280 13.934 میلیون 128.59 میلیارد - 9,443 9,171 9,160 9,450 3 800 9,450 1 85,270 9,450 115.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 10.773 میلیون 13.833 میلیون 100,843
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 99,203 0.00 0.00 99,700 4,724.00 4.52 1399/08/7 166 422,355 41.9 میلیارد 2,544.31 104,424 99,203 99,203 99,271 113 - - 0 89,336 99,203 110.073 هزار میلیارد 129.866 میلیون 40.092 میلیون 1.028 میلیون 27.419 میلیون 12.673 میلیون 121.523 میلیون 3.143 میلیون 32.6 8.08 0.84 22,355 400,000 403,761 18,594
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,300 0.00 0.00 19,208 997.00 4.93 1399/08/7 3,050 27.966 میلیون 537.19 میلیارد 9,169.34 20,205 19,195 19,195 19,700 6 100,000 19,290 1 21,281 19,300 103.532 هزار میلیارد 88.595 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون 16.08 6.37 25.85 17.476 میلیون 10.491 میلیون 27.946 میلیون 20,305
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 28,800 0.00 0.00 27,924 683.00 2.39 1399/08/7 4,399 15.489 میلیون 432.51 میلیارد 3,521.04 28,607 27,177 27,177 29,300 5 100,000 29,320 1 10,398 29,320 102.816 هزار میلیارد 105.729 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 19.45 9.84 5.36 14.157 میلیون 1.332 میلیون 15.367 میلیون 122,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,795 0.00 0.00 3,689 28.00 0.75 1399/08/7 7,665 75.674 میلیون 279.13 میلیارد 9,872.65 3,717 3,581 3,532 3,860 6 71,082 3,795 3 49,991 3,795 100.879 هزار میلیارد 91.326 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 117.99 3.24 27.73 74.885 میلیون 788,514 75.672 میلیون 1,493
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 19,238 0.00 0.00 19,773 59.00 0.30 1399/08/7 18 200,203 3.85 میلیارد - 19,832 19,238 19,238 19,238 919 - - 0 40.802 میلیون 19,238 99.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200,203 - 200,203 -
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 39,360 0.00 0.00 40,530 47.00 0.12 1399/08/7 31 38,813 1.53 میلیارد - 40,577 39,360 39,360 39,360 109 - - 0 2.534 میلیون 39,360 96.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,813 - 38,813 -
سمگاح

سر. میراث فرهنگی و گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 17,733 0.00 0.00 17,733 0.00 0.00 1399/07/15 319 13.5 میلیون 239.4 میلیارد 26,704.01 17,733 17,733 17,733 17,733 0 209,952 17,733 4 - - 95.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,332 0.00 0.00 13,965 68.00 0.48 1399/08/7 69 330,132 4.4 میلیارد 4,784.52 14,033 13,332 13,332 13,332 289 - - 0 4.358 میلیون 13,332 95.122 هزار میلیارد 137.049 میلیون 64.968 میلیون 3.528 میلیون 46.486 میلیون 18.482 میلیون 34.322 میلیون 11.848 میلیون 7.64 4.91 2.64 330,132 - 330,132 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 14,507 0.00 0.00 15,255 15.00 0.10 1399/08/7 41 64,384 934.02 میلیون 1,570.34 15,270 14,507 14,507 14,507 587 - - 0 7.04 میلیون 14,507 91.83 هزار میلیارد 99.778 میلیون 12.629 میلیون 3 میلیون 8.248 میلیون 4.381 میلیون 1.578 میلیون 683,941 133.84 20.89 58 64,384 - 64,384 -
بزاگرسح

نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,988 0.00 0.00 6,988 0.00 0.00 1399/08/7 647 8.309 میلیون 58.06 میلیارد 12,841.99 6,988 8,149 8,149 8,149 486 15,000 6,988 1 9.136 میلیون 6,988 91.818 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -