همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 184,000 2,130.00 1.14 184,442 1,688.00 0.91 12:21 154 255,198 46.6 میلیارد 141.57 186,130 186,130 178,719 186,130 1 40 180,110 1 356 181,100 1475.536 هزار میلیارد 1.509 میلیارد 215.221 میلیون 8 میلیون 33.772 میلیون 181.449 میلیون 261.371 میلیون 145.781 میلیون 10.12 8.14 5.65 31,256 9,175 40,431 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 64,629 3,401.00 5.00 67,205 825.00 1.21 12:25 298 406,486 26.27 میلیارد 1,361.58 68,030 64,629 64,629 64,629 0 0 0 436 2,084,227 66,334 1371.788 هزار میلیارد 1.489 میلیارد 151.93 میلیون 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 55.04 37.03 35.08 498,028 569 498,597 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 45,106 1,553.00 3.33 45,932 727.00 1.56 12:24 494 1.88 میلیون 85.83 میلیارد 3,801.64 46,659 45,769 44,415 46,659 2 1,304 46,000 1 757 46,420 1148.3 هزار میلیارد 1.246 میلیارد 194.563 میلیون 12.3 میلیون 94.967 میلیون 99.596 میلیون 138.524 میلیون 61.2 میلیون 18.78 11.54 8.31 317,009 684,448 790,677 210,780
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 99,960 3,654.00 3.53 99,183 4,431.00 4.28 12:25 6,497 2.27 میلیون 224.86 میلیارد 348.79 103,614 103,604 98,434 103,605 1 475 103,443 2 414 103,443 909.351 هزار میلیارد 1.027 میلیارد 156.937 میلیون 9.168 میلیون 118.471 میلیون 38.465 میلیون 203.867 میلیون 120.643 میلیون 7.54 23.63 4.46 1.437 میلیون 526,491 1.687 میلیون 276,097
کگهرح

سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 46,100 0.00 0.00 46,100 0.00 0.00 1399/11/29 - - - 72,146.58 - 46,100 46,100 46,100 1 1,080 46,100 0 0 0 585.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,467 2.379 میلیون - 2.381 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 241,230 9,765.00 3.89 240,088 10,907.00 4.35 12:25 1,618 625,953 150.28 میلیارد 389.6 250,995 253,430 238,446 253,430 2 92 249,998 1 790 250,000 576.214 هزار میلیارد 600.186 میلیون 114.027 میلیون 2.4 میلیون 23.987 میلیون 90.04 میلیون 177.438 میلیون 71.018 میلیون 8.11 6.4 3.25 415,029 165,612 380,287 200,354
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 16,247 810.00 4.75 16,278 779.00 4.57 12:25 2,063 17.78 میلیون 289.37 میلیارد 8,722.55 17,057 16,800 16,205 17,197 1 734 17,400 2 13,000 17,420 406.925 هزار میلیارد 467.434 میلیون 169.253 میلیون 25 میلیون 60.384 میلیون 108.869 میلیون 170.274 میلیون 64.462 میلیون 6.31 3.74 2.39 8.2 میلیون 3.928 میلیون 10.556 میلیون 1.572 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,705 351.00 4.97 6,730 326.00 4.62 12:25 6,546 46.92 میلیون 315.77 میلیارد 7,163.45 7,056 7,090 6,704 7,090 1 788 7,120 1 1,415 7,132 302.85 هزار میلیارد 330.836 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.53 2.29 3.46 40.254 میلیون 1.741 میلیون 40.981 میلیون 1.014 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,409 351.00 4.97 7,365 307.00 4.35 09:52 494,524 812.77 میلیون 5.986 هزار میلیارد 1,585.87 7,058 7,410 6,706 7,410 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 294.6 هزار میلیارد 328.094 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.62 4.99 3.36 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 14,290 4,099.00 22.29 18,389 0.00 0.00 1400/06/16 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 14,300 14,165 14,450 1 760 13,107 1 4,303 14,290 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.344 میلیون 1.756 میلیون 3.45 میلیون 650,063
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 16,503 3,017.00 22.37 13,486 0.00 0.00 12:25 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 17,100 16,464 17,323 1 400 16,790 1 159,239 16,850 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.397 میلیون 9.453 میلیون 32.614 میلیون 11.235 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 37,307 1,642.00 4.60 12:25 14,155 59.31 میلیون 2.213 هزار میلیارد 4,324.78 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 261.149 هزار میلیارد 262.709 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 55.11 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,513 405.00 5.00 8,455 347.00 4.28 12:25 8,707 32.17 میلیون 271.99 میلیارد 3,695.57 8,108 8,430 8,220 8,513 1 2,350 7,761 3 2,167 7,765 253.65 هزار میلیارد 374.387 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 14.31 10.03 14.17 10.595 میلیون 1,000 10.28 میلیون 316,050
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,459 545.00 4.95 10,514 490.00 4.45 12:25 3,513 17 میلیون 178.69 میلیارد 4,746.12 11,004 11,110 10,454 11,110 1 2,008 10,932 1 2,000 10,945 251.843 هزار میلیارد 298.798 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 8.85 7.38 1.96 11.424 میلیون 11.145 میلیون 20.7 میلیون 1.869 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,932 202.00 4.89 3,960 174.00 4.21 12:25 4,530 101.19 میلیون 400.77 میلیارد 22,289.98 4,134 4,110 3,928 4,150 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 243.554 هزار میلیارد 390.896 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 9.89 2.91 1 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,054 335.00 4.99 7,054 335.00 4.99 1400/04/28 - - - 71,940.27 6,719 6,463 - - 0 0 0 0 211.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 160,439 26,652.00 14.25 187,091 0.00 0.00 12:25 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 161,610 160,439 165,000 0 0 0 91 539,755 170,345 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 384,176 469,800 602,742 251,234
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 93,349 37,866.00 68.25 55,483 0.00 0.00 12:23 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 92,069 91,810 93,950 1 1,980 92,550 1 503 92,600 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160,721 34,812 72,301 123,232
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,067 950.00 5.00 18,606 411.00 2.16 12:25 813 2.29 میلیون 41.96 میلیارد 2,827.2 19,017 19,001 18,067 19,369 1 3,000 18,750 138 2,835,409 19,396 186.05 هزار میلیارد 198.014 میلیون 23.638 میلیون 4.319 میلیون 11.934 میلیون 11.705 میلیون 10.678 میلیون 4.66 میلیون 39.93 15.9 17.43 2.595 میلیون 45,000 2.637 میلیون 3,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 15,000 724.00 4.60 14,987 737.00 4.69 12:25 1,141 7.8 میلیون 116.88 میلیارد 6,761.39 15,724 15,660 14,938 15,980 1 2,000 15,472 1 28,826 15,550 179.82 هزار میلیارد 231.277 میلیون 72.238 میلیون 12 میلیون 51.397 میلیون 20.841 میلیون 74.993 میلیون 27.304 میلیون 6.59 8.64 2.4 1.859 میلیون 1.554 میلیون 3.327 میلیون 85,912
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 26,972 1,419.00 5.00 27,708 683.00 2.41 12:23 543 1.16 میلیون 31.3 میلیارد 2,131.88 28,391 28,390 26,972 28,390 1 1,050 28,210 2 1,353 28,388 152.948 هزار میلیارد 172.833 میلیون 29.653 میلیون 5.52 میلیون 19.879 میلیون 9.774 میلیون 9.22 میلیون 2.923 میلیون 52.33 15.65 16.59 3.443 میلیون 1.373 میلیون 3.816 میلیون 1,000,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,086 43.00 3.81 1,089 40.00 3.54 12:25 23,274 842.98 میلیون 917.67 میلیارد 29,812.91 1,129 1,119 1,074 1,119 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 147.015 هزار میلیارد 590.101 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.73 2.13 1.47 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,604 443.00 2.94 14,425 622.00 4.13 12:25 1,042 13.59 میلیون 196.06 میلیارد 13,266.79 15,047 14,780 14,295 15,000 2 46,362 15,000 1 500 15,080 144.26 هزار میلیارد 184.688 میلیون 84.921 میلیون 10 میلیون 41.238 میلیون 43.682 میلیون 24.805 میلیون 22.307 میلیون 6.43 3.28 5.78 1.09 میلیون 2.455 میلیون 3.145 میلیون 400,370
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 3,549 1,722.00 32.67 5,271 0.00 0.00 12:25 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 3,549 3,549 3,549 9 230,400 3,650 1 15,605 3,650 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 93.298 میلیون 2.178 میلیون 93.976 میلیون 1.5 میلیون
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 12,839 32.00 0.25 12,807 0.00 0.00 12:22 1,139 54.505 میلیون 698.04 میلیارد - 12,807 12,698 12,600 12,850 2 99,552 12,621 1 1,053 12,629 128.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,607 337,420 347,027 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 13,089 14,989.00 53.38 12,499 15,579.00 55.48 12:25 1,823 20.4 میلیون 255.48 میلیارد 11,287 28,078 12,510 12,000 13,100 2 94,000 28,000 19 149,604 28,000 125.24 هزار میلیارد 126.071 میلیون 15.055 میلیون 4.5 میلیون 1.181 میلیون 13.874 میلیون 1.542 میلیون 3.425 میلیون 36.46 9 80.99 15.216 میلیون 6.147 میلیون 20.023 میلیون 1.34 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,900 6,050.00 28.88 20,950 0.00 0.00 12:24 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 14,500 14,500 15,110 0 0 0 125 3,617,758 14,722 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.631 میلیون 140,000 947,549 823,821
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 106,253 3,477.00 3.17 107,697 2,033.00 1.85 12:25 642 579,880 62.45 میلیارد 899.73 109,730 112,400 104,260 112,500 1 50 110,000 1 3,000 111,400 123.131 هزار میلیارد 147.81 میلیون 47.943 میلیون 1.143 میلیون 24.667 میلیون 23.277 میلیون 139.277 میلیون 20.548 میلیون 5.99 5.29 0.88 436,785 312,292 720,544 28,533
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 118,990 479.00 0.40 118,750 239.00 0.20 12:23 290 176,874 21.06 میلیارد 608.02 118,511 118,350 114,000 122,895 1 15,373 116,600 1 6,500 119,000 122.026 هزار میلیارد 141.658 میلیون 45.521 میلیون 1.028 میلیون 19.683 میلیون 25.838 میلیون 145.353 میلیون 20.734 میلیون 5.88 4.72 0.84 127,635 147,359 193,195 81,799
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 3,001 2,551.00 45.95 5,552 0.00 0.00 1400/06/17 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 3,001 3,001 3,001 0 0 0 8873 236,911,701 3,001 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.349 میلیون 2,222 11.27 میلیون 81,012
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 13,840 12,777.00 48.00 26,617 0.00 0.00 12:25 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 13,840 13,840 14,420 1 385 13,054 256 6,124,219 14,752 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.074 میلیون 3,000 1.077 میلیون -
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 21,520 56,091.00 72.27 77,611 0.00 0.00 12:25 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 22,301 21,508 22,570 0 0 0 243 2,222,536 23,268 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.213 میلیون 50,000 2.263 میلیون -
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 5,939 13,876.00 70.03 19,815 0.00 0.00 12:20 68 179,773 3.5 میلیارد - 19,815 5,939 5,939 5,939 0 0 0 148 3,939,374 5,799 111.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.767 میلیون 50,000 1.717 میلیون 100,000
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 11,100 87.00 0.78 11,025 162.00 1.45 1400/06/29 - - - 6,838.37 11,187 11,299 10,750 11,400 0 0 0 3 4,330 11,000 110.25 هزار میلیارد 512.211 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 81.41 7.54 1.88 1.604 میلیون 1.414 میلیون 3.018 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,595 83.00 4.95 1,607 71.00 4.23 12:25 848 27.21 میلیون 43.72 میلیارد 32,252.21 1,678 1,650 1,595 1,691 1 100,619 1,731 1 5,000 1,735 106.345 هزار میلیارد 113.854 میلیون 83.882 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.374 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.45 1.39 9.09 5.766 میلیون 10.915 میلیون 16.136 میلیون 545,000
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,700 971.00 14.56 6,671 0.00 0.00 1400/06/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,650 5,570 5,815 0 0 0 78 2,948,665 5,754 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.688 میلیون 3.801 میلیون 5.489 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,268 464.00 5.31 8,732 0.00 0.00 12:23 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 8,560 8,268 8,560 0 0 0 94 9,221,565 8,659 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.833 میلیون 3.066 میلیون 6.197 میلیون 702,339
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 46,990 9,004.00 23.70 37,986 0.00 0.00 12:24 173 1.224 میلیون 46.5 میلیارد - 37,986 47,060 45,008 47,066 1 350 45,800 1 5,000 46,000 95.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 176,170 333,758 509,712 216