همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 160,000 2,250.00 1.43 158,300 550.00 0.35 12:28 127 104,203 16.79 میلیارد 467.17 157,750 162,900 159,000 162,900 1 350 159,500 1 438 161,000 1266.4 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 408.823 میلیون 8 میلیون 302.252 میلیون 106.571 میلیون 293.447 میلیون 91.629 میلیون 13.82 11.88 4.32 20,082 84,121 49,971 54,232
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 77,650 900.00 1.17 77,750 1,000.00 1.30 12:29 1,166 478,597 37.2 میلیارد 410.46 76,750 77,500 77,250 78,100 1 77 77,550 4 966 77,650 1069.181 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 230.173 میلیون 13.752 میلیون 146.001 میلیون 84.172 میلیون 291.436 میلیون 116.197 میلیون 9.08 12.54 3.62 477,480 1,117 452,244 26,353
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,320 560.00 3.55 16,280 520.00 3.30 12:29 1,107 3.985 میلیون 64.87 میلیارد 3,599.57 15,760 16,000 15,950 16,490 4 8,111 16,300 5 26,444 16,350 390.031 هزار میلیارد 463.483 میلیون 146.015 میلیون 23.958 میلیون 73.452 میلیون 72.563 میلیون 253.287 میلیون 57.452 میلیون 6.79 5.38 1.54 2.228 میلیون 1.757 میلیون 3.508 میلیون 477,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,830 120.00 1.79 6,750 40.00 0.60 12:29 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 14,666.41 6,710 6,760 6,660 6,850 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 475.848 میلیون 294.825 میلیون 49 میلیون 145.098 میلیون 149.727 میلیون 278.247 میلیون 57.068 میلیون 5.8 2.21 1.19 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,548 54.00 1.20 4,587 93.00 2.07 12:29 3,707 50.302 میلیون 230.71 میلیارد 13,569.43 4,494 4,570 4,500 4,720 1 6,000 4,520 1 96,433 4,548 344.025 هزار میلیارد 447.383 میلیون 184.833 میلیون 30 میلیون 103.358 میلیون 81.475 میلیون 31.934 میلیون 31.439 میلیون 10.94 4.22 10.77 44.51 میلیون 5.792 میلیون 49.37 میلیون 932,303
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,878 253.00 6.98 3,870 245.00 6.76 12:29 9,130 365.477 میلیون 1.414 هزار میلیارد 47,897.58 3,625 3,790 3,740 3,878 76 4,324,134 3,878 2 55,924 3,900 334.216 هزار میلیارد 530.458 میلیون 348.291 میلیون 86.361 میلیون 196.241 میلیون 152.05 میلیون 398.783 میلیون 72.66 میلیون 4.6 2.21 0.84 311.127 میلیون 54.35 میلیون 282.833 میلیون 82.643 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 5,560 160.00 2.96 5,560 160.00 2.96 12:28 75 3.928 میلیون 21.84 میلیارد - 5,400 5,560 5,560 5,560 56 8,427,002 5,560 1 100,000 5,580 328.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 713,587 3.214 میلیون 3.928 میلیون -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 24,650 150.00 0.60 24,800 0.00 0.00 12:29 280 774,616 20.17 میلیارد 2,575.74 24,800 25,050 24,600 25,200 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 407.439 میلیون 174.265 میلیون 12 میلیون 109.839 میلیون 64.426 میلیون 162.566 میلیون 56.068 میلیون 5.31 4.62 1.83 333,908 440,708 738,572 36,044
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 125,550 1,200.00 0.97 125,150 800.00 0.64 12:29 414 286,834 35.9 میلیارد 692.84 124,350 125,300 124,100 126,650 2 99,755 125,500 1 100 125,800 300.36 هزار میلیارد 440.954 میلیون 168.687 میلیون 2.4 میلیون 140.594 میلیون 28.093 میلیون 231.575 میلیون 32.355 میلیون 9.29 10.7 1.3 281,834 5,000 211,679 75,155
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام فرابورس 29,450 1,900.00 6.90 29,100 1,550.00 5.63 12:29 1,134 5.854 میلیون 170.42 میلیارد 5,162.38 27,550 27,600 27,600 29,450 1 152 29,300 10 417,720 29,450 291 هزار میلیارد 360.534 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.55 10.8 1.75 5.319 میلیون 535,404 2.868 میلیون 2.986 میلیون
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 7,920 20.00 0.25 7,930 30.00 0.38 12:29 370 3.688 میلیون 29.58 میلیارد 9,967.46 7,900 7,780 7,780 8,160 4 53,270 7,900 3 144,501 8,000 277.55 هزار میلیارد 333.069 میلیون 123.908 میلیون 12 میلیون 55.519 میلیون 68.389 میلیون 94.948 میلیون 44.929 میلیون 6.18 4.06 2.92 3.397 میلیون 291,273 3.032 میلیون 655,474
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 71,550 600.00 0.83 72,000 150.00 0.21 12:29 72 106,692 7.51 میلیارد - 72,150 71,150 70,000 71,600 2 1,591 70,350 5 2,385 71,600 259.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 60,768 45,924 106,692 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,960 80.00 0.61 12,970 70.00 0.54 12:29 556 8.624 میلیون 111.88 میلیارد - 13,040 13,050 12,780 13,100 1 3,835 12,910 1 5,000 12,970 201.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.624 میلیون 5 میلیون 8.604 میلیون 20,000
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 6,500 90.00 1.37 6,580 10.00 0.15 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد - 6,590 6,600 6,480 6,740 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 354.86 میلیون 72.865 میلیون 5.5 میلیون 25.86 میلیون 47.005 میلیون 126.72 میلیون 34.669 میلیون 9.49 7 2.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 21,000 400.00 1.94 21,000 400.00 1.94 12:29 588 8.344 میلیون 175.18 میلیارد 14,190.04 20,600 20,700 20,700 21,300 3 46,487 20,900 4 9,517 21,000 168 هزار میلیارد 214.389 میلیون 89.742 میلیون 8 میلیون 46.389 میلیون 43.353 میلیون 406.205 میلیون 28.585 میلیون 5.88 3.88 0.41 1.256 میلیون 7.087 میلیون 7.579 میلیون 764,297
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,236 2.00 0.06 3,289 55.00 1.70 12:29 870 37.928 میلیون 124.75 میلیارد 43,595.33 3,234 3,225 3,225 3,355 1 200,000 3,237 2 57,188 3,295 158.76 هزار میلیارد 2.602 میلیارد 2.585 میلیارد 34.27 میلیون 2.443 میلیارد 142.509 میلیون 263.273 میلیون 41.019 میلیون 3.87 1.12 0.6 19.536 میلیون 18.392 میلیون 30.049 میلیون 7.879 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 76,650 800.00 1.05 76,000 150.00 0.20 12:29 205 212,542 16.26 میلیارد 845.41 75,850 75,950 75,950 76,900 2 15,579 76,650 1 70 76,750 152 هزار میلیارد 190.871 میلیون 59.124 میلیون 2 میلیون 38.871 میلیون 20.253 میلیون 130.188 میلیون 29.597 میلیون 5.13 7.5 1.17 134,802 77,740 212,542 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,264 35.00 0.81 4,338 39.00 0.91 12:29 1,374 24.068 میلیون 104.42 میلیارد 17,516.83 4,299 4,336 4,262 4,430 1 2,500 4,270 1 175,648 4,298 151.735 هزار میلیارد 241.966 میلیون 146.893 میلیون 34.978 میلیون 90.231 میلیون 56.662 میلیون 125.616 میلیون 31.74 میلیون 4.78 2.68 1.21 19.211 میلیون 4.858 میلیون 13.445 میلیون 10.623 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 51,000 100.00 0.20 50,500 600.00 1.17 12:28 79 906,305 45.78 میلیارد - 51,100 50,550 49,600 51,000 1 8,205 49,800 1 17,100 51,000 151.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 236,988 669,317 414,752 491,553
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,393 90.00 3.91 2,383 80.00 3.47 12:29 349 4.791 میلیون 11.42 میلیارد 13,726.88 2,303 2,357 2,345 2,405 1 23,939 2,393 16 2,792,924 2,394 147.746 هزار میلیارد 153.107 میلیون 74.198 میلیون 62 میلیون 5.361 میلیون 68.837 میلیون 9.106 میلیون 8.547 میلیون 17.29 2.15 16.22 4.791 میلیون - 4.35 میلیون 440,891
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 8,480 9,870.00 53.79 18,350 0.00 0.00 12:29 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 18,350 8,440 8,420 8,480 1 500 16,960 1 600 19,050 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,191 34.00 2.94 1,191 34.00 2.94 12:29 2,253 175.385 میلیون 208.88 میلیارد 53,288.34 1,157 1,191 1,190 1,191 116 19,030,803 1,191 1 4,224 1,204 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 137.385 میلیون 38 میلیون 132.979 میلیون 42.406 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,430 140.00 1.05 13,470 180.00 1.35 12:29 369 2.591 میلیون 34.91 میلیارد 7,021.22 13,290 13,200 13,170 13,600 1 2,249 13,290 1 122,198 13,430 134.7 هزار میلیارد 152.341 میلیون 41.077 میلیون 10 میلیون 17.641 میلیون 23.436 میلیون 39.351 میلیون 18.309 میلیون 7.36 5.75 3.42 1.766 میلیون 824,969 2.516 میلیون 75,000
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,769 0.00 0.00 1,756 13.00 0.73 12:29 442 10.567 میلیون 18.55 میلیارد 23,907.98 1,769 1,762 1,718 1,788 4 324,536 1,740 1 155,000 1,769 133.766 هزار میلیارد 143.853 میلیون 97.869 میلیون 66.176 میلیون 10.088 میلیون 87.781 میلیون 4.065 میلیون 3.59 میلیون 37.26 1.52 32.91 3.887 میلیون 6.681 میلیون 10.567 میلیون -
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 13,020 440.00 3.50 12,610 30.00 0.24 12:29 165 493,152 6.33 میلیارد 2,653.24 12,580 12,580 12,580 13,190 1 3,461 13,020 1 10,000 13,030 126.1 هزار میلیارد 150.029 میلیون 54.547 میلیون 10 میلیون 23.929 میلیون 30.618 میلیون 7.619 میلیون 4.254 میلیون 29.65 4.12 16.55 352,982 140,170 456,611 36,541
ددانا

داروسازی دانا

سهام فرابورس 52,350 1,100.00 2.15 51,550 300.00 0.59 12:29 449 485,796 25.2 میلیارد 1,081.95 51,250 51,000 51,000 52,450 1 250 52,100 3 12,155 52,350 123.72 هزار میلیارد 159.304 میلیون 52.365 میلیون 2.4 میلیون 35.584 میلیون 16.78 میلیون 45.496 میلیون 16.14 میلیون 7.67 7.37 2.72 209,344 276,452 453,343 32,453
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 15,760 360.00 2.34 15,400 0.00 0.00 12:26 27 148,582 2.29 میلیارد - 15,400 15,500 15,260 15,760 1 1,655 15,660 1 2,150 15,760 115.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,597 47,985 108,582 40,000
شتهران

تهران شیمی

سهام فرابورس 58,500 1,150.00 1.93 59,650 0.00 0.00 09:32 1 936 54.76 میلیون - 59,650 58,500 58,500 58,500 0 0 0 57 820,512 58,500 93.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 936 - 936 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,610 30.00 0.35 8,760 180.00 2.10 12:29 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,338.75 8,580 8,740 8,600 8,900 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 94.668 میلیون 15.535 میلیون 8.4 میلیون 2.688 میلیون 12.847 میلیون 4.051 میلیون 3.075 میلیون 29.91 7.16 22.71 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
رفاه

فروشگاه رفاه

سهام فرابورس 205,750 4,150.00 1.98 205,750 4,150.00 1.98 12:14 19 9,993 2.06 میلیارد - 209,900 205,750 205,750 205,750 0 0 0 93 229,228 205,750 92.672 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,993 - 9,993 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 140,300 50.00 0.04 140,650 300.00 0.21 12:29 783 451,309 63.47 میلیارد 576.38 140,350 140,000 139,450 143,050 1 1,422 140,050 1 1,988 142,050 91.423 هزار میلیارد 99.517 میلیون 18.063 میلیون 650,000 8.095 میلیون 9.968 میلیون 28.03 میلیون 14.425 میلیون 6.34 9.17 3.26 238,429 212,880 400,292 51,017
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,227 0.00 0.00 3,257 30.00 0.93 12:29 1,566 30.882 میلیون 100.6 میلیارد 19,720.08 3,227 3,230 3,206 3,324 1 200,000 3,227 1 198,000 3,227 81.425 هزار میلیارد 226.605 میلیون 191.315 میلیون 25 میلیون 145.18 میلیون 46.135 میلیون 92.567 میلیون 18.547 میلیون 4.39 1.76 0.88 27.48 میلیون 3.401 میلیون 29.531 میلیون 1.351 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 21,500 550.00 2.63 21,700 750.00 3.58 12:29 1,286 3.779 میلیون 82.02 میلیارد 2,938.79 20,950 21,050 21,050 22,300 5 21,064 21,450 4 32,120 21,700 75.95 هزار میلیارد 100.944 میلیون 37.448 میلیون 3.5 میلیون 24.994 میلیون 12.454 میلیون 35.81 میلیون 12.127 میلیون 6.26 6.1 2.12 2.748 میلیون 1.031 میلیون 1.775 میلیون 2.004 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 29,950 450.00 1.53 29,900 400.00 1.36 12:28 250 1.054 میلیون 31.55 میلیارد 4,217.93 29,500 30,250 29,550 30,500 1 1,320 29,950 8 3,458 30,100 74.75 هزار میلیارد 88.717 میلیون 26.683 میلیون 2.5 میلیون 13.967 میلیون 12.716 میلیون 34.677 میلیون 12.738 میلیون 5.87 5.88 2.16 366,494 687,988 526,788 527,694
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 7,790 60.00 0.76 7,900 50.00 0.64 12:29 591 6.26 میلیون 49.44 میلیارد - 7,850 7,940 7,770 8,040 4 161,745 7,780 1 70,241 7,800 71.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.963 میلیون 297,188 6.212 میلیون 48,542
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 29,250 500.00 1.74 29,350 600.00 2.09 12:29 189 377,504 11.07 میلیارد 1,910.7 28,750 29,300 28,850 29,550 2 107,729 29,250 1 3,729 29,350 70.44 هزار میلیارد 138.376 میلیون 79.695 میلیون 2.4 میلیون 67.936 میلیون 11.759 میلیون 159.635 میلیون 17.067 میلیون 4.13 5.99 0.44 377,504 - 377,504 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 16,100 70.00 0.43 16,200 30.00 0.19 12:29 878 816,976 13.23 میلیارد 930.5 16,170 16,400 15,860 16,400 1 500 16,070 1 1,932 16,150 69.66 هزار میلیارد 75.549 میلیون 15.863 میلیون 4.3 میلیون 5.889 میلیون 9.974 میلیون 9.578 میلیون 4.592 میلیون 15.17 6.98 7.27 539,891 277,085 816,926 50
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 22,550 200.00 0.89 22,650 300.00 1.34 14:51 446 1.222 میلیون 27.65 میلیارد 2,739.07 22,350 22,300 22,100 23,100 1 27,800 22,350 2 24,873 22,600 67.95 هزار میلیارد 74.829 میلیون 12.826 میلیون 3 میلیون 6.879 میلیون 5.948 میلیون 8.073 میلیون 2.148 میلیون 31.64 11.42 8.42 233,528 988,096 416,424 805,200
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 27,150 1,000.00 3.82 27,050 900.00 3.44 12:29 472 2.99 میلیون 80.87 میلیارد 6,334.44 26,150 26,600 26,600 27,400 2 8,172 27,150 4 25,428 27,250 67.493 هزار میلیارد 77.361 میلیون 20.625 میلیون 2.495 میلیون 9.868 میلیون 10.757 میلیون 24.552 میلیون 8.647 میلیون 7.81 6.27 2.75 2.627 میلیون 362,915 2.049 میلیون 940,425
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,791 228.00 5.00 4,729 166.00 3.64 12:29 1,484 45.67 میلیون 215.97 میلیارد 30,775.26 4,563 4,510 4,510 4,791 14 433,934 4,791 1 3,000 4,817 67.152 هزار میلیارد 74.588 میلیون 29.047 میلیون 14.2 میلیون 7.436 میلیون 21.61 میلیون - 3.938 میلیون 17.05 3.11 - 40.918 میلیون 4.753 میلیون 30.368 میلیون 15.302 میلیون
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 217,650 4,400.00 1.98 221,650 400.00 0.18 12:28 19 10,894 2.37 میلیارد - 222,050 217,650 217,650 217,650 0 0 0 31 79,994 217,650 66.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,894 - 10,894 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 18,160 110.00 0.61 18,230 180.00 1.00 12:29 312 1.101 میلیون 20.14 میلیارد 3,528.74 18,050 18,010 18,010 18,710 1 300 18,160 1 10,462 18,250 65.628 هزار میلیارد 78.278 میلیون 21.785 میلیون 1.08 میلیون 12.65 میلیون 9.134 میلیون 19.916 میلیون 12.988 میلیون 5.05 7.18 3.3 809,984 290,984 741,591 359,377
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,750 250.00 2.94 8,750 250.00 2.94 12:29 161 2.911 میلیون 25.47 میلیارد - 8,500 8,750 8,750 8,750 97 12,686,653 8,750 1 12,019 8,780 65.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.711 میلیون 200,000 2.246 میلیون 665,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,190 810.00 4.95 17,030 650.00 3.97 12:29 321 1.083 میلیون 18.45 میلیارد 3,374.44 16,380 16,690 16,590 17,190 1 700 16,920 1 10,000 17,190 64.714 هزار میلیارد 164.792 میلیون 110.431 میلیون 2.4 میلیون 100.078 میلیون 10.353 میلیون 190.485 میلیون 6.637 میلیون 9.75 6.25 0.34 853,005 230,189 764,477 318,717
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 21,550 100.00 0.47 21,550 100.00 0.47 12:29 1,945 1.869 میلیون 40.29 میلیارد 961.02 21,450 21,150 21,150 21,800 2 6,031 21,550 1 144 21,650 64.653 هزار میلیارد 75.288 میلیون 22.79 میلیون 3 میلیون 10.636 میلیون 12.155 میلیون 15.906 میلیون 7.437 میلیون 8.69 5.32 4.06 565,995 1.303 میلیون 1.869 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,690 311.00 6.22 4,574 427.00 8.54 12:29 55 1.176 میلیون 5.38 میلیارد 4,702.97 5,001 4,690 4,456 4,690 1 1,150 4,566 1 10,000 4,697 64.036 هزار میلیارد 69.927 میلیون 21.617 میلیون 7 میلیون 5.891 میلیون 15.726 میلیون 11.163 میلیون 6.031 میلیون 10.62 4.07 5.74 666,201 510,185 1.176 میلیون -
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 17,970 550.00 2.97 18,320 200.00 1.08 12:29 271 2.758 میلیون 50.51 میلیارد - 18,520 18,020 17,970 19,070 2 72,935 17,970 1 3,000 18,230 63.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.701 میلیون 1.057 میلیون 2.534 میلیون 223,448
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,540 60.00 2.31 2,588 12.00 0.46 12:29 1,261 26.307 میلیون 68.09 میلیارد 20,862.27 2,600 2,619 2,535 2,650 1 12,823 2,535 2 32,205 2,540 62.488 هزار میلیارد 70.457 میلیون 40.416 میلیون 24.145 میلیون 7.969 میلیون 32.448 میلیون 7.533 میلیون 2.352 میلیون 26.57 1.93 8.29 26.279 میلیون 28,468 25.507 میلیون 800,000
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 9,540 310.00 3.36 9,560 330.00 3.58 12:29 511 4.128 میلیون 39.48 میلیارد 8,078.98 9,230 9,160 9,160 9,690 1 5,000 9,500 1 1,000 9,620 62.14 هزار میلیارد 67.592 میلیون 18.518 میلیون 6.5 میلیون 5.452 میلیون 13.066 میلیون 7.045 میلیون 6.872 میلیون 9.04 4.76 8.82 2.728 میلیون 1.4 میلیون 2.03 میلیون 2.099 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 10,130 10.00 0.10 10,200 60.00 0.59 12:29 383 3.999 میلیون 40.78 میلیارد - 10,140 10,390 10,050 10,390 1 9,900 10,090 1 60,000 10,210 60.942 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.624 میلیون 374,976 3.192 میلیون 807,539
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 3,088 89.00 2.97 3,026 27.00 0.90 12:26 53 2.416 میلیون 7.46 میلیارد - 2,999 3,088 3,088 3,088 42 3,407,674 3,088 0 0 0 60.375 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.416 میلیون - 716,026 1.7 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,940 140.00 5.00 2,925 125.00 4.46 12:27 527 13.851 میلیون 40.51 میلیارد 26,283.42 2,800 2,778 2,777 2,940 23 787,040 2,940 1 1,700 2,957 58.5 هزار میلیارد 822.429 میلیون 727.77 میلیون 10 میلیون 763.929 میلیون -36,159,454 105.532 میلیون -17,019,004 -3.44 -1.62 0.56 13.651 میلیون 200,000 7.985 میلیون 5.866 میلیون
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 7,020 330.00 4.93 6,980 290.00 4.33 12:29 1,212 25.841 میلیون 180.41 میلیارد 21,320.66 6,690 6,850 6,740 7,020 6 1,086,074 7,020 3 12,900 7,060 58.379 هزار میلیارد 103.548 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 8.69 2.77 1.06 12.212 میلیون 13.629 میلیون 23.44 میلیون 2.401 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 3,797 47.00 1.22 3,869 25.00 0.65 12:29 3,431 71.8 میلیون 277.82 میلیارد 20,926.73 3,844 3,928 3,791 3,930 7 179,198 3,796 2 3,300 3,844 58.035 هزار میلیارد 86.392 میلیون 58.35 میلیون 15 میلیون 28.357 میلیون 29.993 میلیون 14.586 میلیون 14.089 میلیون 4.12 1.93 3.98 71.65 میلیون 150,009 51.468 میلیون 20.331 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 82,900 150.00 0.18 82,800 50.00 0.06 12:29 778 104,849 8.69 میلیارد 134.77 82,750 83,250 82,000 83,550 1 77 82,850 2 48 82,950 57.96 هزار میلیارد 58.561 میلیون 4.529 میلیون 700,000 601,493 3.927 میلیون 4.527 میلیون 4.339 میلیون 13.35 14.75 12.79 59,596 45,253 104,780 69
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,750 150.00 0.69 12:29 593 5.425 میلیون 117.89 میلیارد - 21,600 21,400 21,400 22,200 1 50,000 21,550 3 3,538 21,700 57.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.345 میلیون 79,872 5.425 میلیون -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,170 52.00 2.46 2,177 59.00 2.79 12:29 1,112 53.902 میلیون 117.36 میلیارد - 2,118 2,138 2,133 2,181 1 25,000 2,161 1 149,841 2,178 57.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.879 میلیون 2.023 میلیون 53.486 میلیون 415,806
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,326 8.00 0.61 1,339 21.00 1.59 12:29 8,162 374.37 میلیون 501.28 میلیارد 25 میلیون 1,318 1,371 1,294 1,388 3 331,277 1,325 1 174,078 1,326 57.068 هزار میلیارد 57.527 میلیون 46.472 میلیون 42.62 میلیون 458,776 46.013 میلیون 666,026 559,549 101.99 1.24 85.68 362.536 میلیون 11.834 میلیون 344.176 میلیون 30.193 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 9,660 90.00 0.94 9,580 10.00 0.10 12:29 416 9.936 میلیون 95.14 میلیارد 23,884.49 9,570 9,680 9,380 9,750 1 20,000 9,470 1 20,000 9,660 57.001 هزار میلیارد 294.228 میلیون 253.611 میلیون 5.95 میلیون 237.227 میلیون 16.384 میلیون 46.491 میلیون 6.212 میلیون 9.18 3.48 1.23 4.52 میلیون 5.416 میلیون 3.918 میلیون 6.018 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,687 78.00 2.99 2,687 78.00 2.99 12:26 436 24.84 میلیون 66.74 میلیارد - 2,609 2,687 2,687 2,687 233 39,376,145 2,687 0 0 0 56.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.84 میلیون 2 میلیون 20.84 میلیون 4 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,330 300.00 4.27 7,310 280.00 3.98 12:28 885 12.598 میلیون 92.06 میلیارد 14,235.31 7,030 7,010 7,010 7,380 2 2,083 7,310 3 104,631 7,370 56.492 هزار میلیارد 67.257 میلیون 27.998 میلیون 7.728 میلیون 10.766 میلیون 17.232 میلیون 8.14 میلیون 4.332 میلیون 13.04 3.28 6.94 12.173 میلیون 425,226 10.846 میلیون 1.752 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,100 60.00 0.85 7,120 80.00 1.14 12:29 377 6.562 میلیون 46.7 میلیارد 17,404.99 7,040 7,110 7,020 7,270 1 466 7,090 2 89,670 7,100 54.468 هزار میلیارد 67.405 میلیون 29.442 میلیون 7.65 میلیون 12.937 میلیون 16.505 میلیون 14.387 میلیون 4.714 میلیون 11.55 3.3 3.79 4.351 میلیون 2.211 میلیون 3.221 میلیون 3.341 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 4,822 78.00 1.64 4,728 16.00 0.34 12:29 211 1.811 میلیون 8.56 میلیارد 6,638.43 4,744 4,762 4,679 4,829 1 430 4,822 2 90,052 4,827 54.372 هزار میلیارد 64.726 میلیون 28.933 میلیون 8 میلیون 10.354 میلیون 18.579 میلیون 5.927 میلیون 6.204 میلیون 8.76 2.93 9.17 290,240 1.521 میلیون 1.811 میلیون -
شگامرن

پترو گامرون

سهام فرابورس 193,500 400.00 0.21 193,150 50.00 0.03 11:22 10 3,744 723.13 میلیون - 193,100 183,450 183,450 195,400 0 0 0 1 100 193,450 54.082 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,744 - 3,744 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,100 200.00 2.53 8,090 190.00 2.41 12:29 314 2.963 میلیون 23.96 میلیارد 9,436.85 7,900 7,910 7,910 8,160 3 37,283 8,010 2 79,058 8,100 52.585 هزار میلیارد 65.47 میلیون 23.665 میلیون 6.5 میلیون 12.885 میلیون 10.78 میلیون 31.893 میلیون 3.283 میلیون 16.02 4.88 1.65 2.963 میلیون - 2.876 میلیون 86,963
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,490 50.00 0.30 16,580 40.00 0.24 12:29 1,252 2.435 میلیون 40.36 میلیارد 1,944.54 16,540 16,700 16,330 17,190 2 2,420 16,400 1 964 16,490 49.74 هزار میلیارد 57.556 میلیون 12.699 میلیون 3 میلیون 7.816 میلیون 4.882 میلیون 4.797 میلیون 1.839 میلیون 27.05 10.19 10.37 2.299 میلیون 135,200 2.34 میلیون 94,566
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 11,180 70.00 0.62 11,190 60.00 0.53 12:28 211 1.402 میلیون 15.65 میلیارد 6,817.55 11,250 11,400 11,090 11,400 3 2,040 11,150 1 45,010 11,180 49.684 هزار میلیارد 68.526 میلیون 32.825 میلیون 4.44 میلیون 18.842 میلیون 13.982 میلیون 44.202 میلیون 6.893 میلیون 7.21 3.55 1.13 1.297 میلیون 104,196 538,866 862,657
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 35,700 200.00 0.56 36,000 100.00 0.28 12:29 98 249,978 9.02 میلیارد 2,859.13 35,900 34,850 34,850 36,400 1 6,590 35,700 2 10,223 35,850 48.24 هزار میلیارد 59.548 میلیون 19.59 میلیون 1.34 میلیون 11.308 میلیون 8.282 میلیون 14.474 میلیون 7.161 میلیون 6.74 5.83 3.33 31,959 218,019 51,101 198,877
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,000 300.00 1.02 29,150 150.00 0.51 12:29 475 1.01 میلیون 29.46 میلیارد 2,127.36 29,300 29,850 28,700 30,100 1 200 28,700 2 18,500 29,050 46.64 هزار میلیارد 156.142 میلیون 115.709 میلیون 1.6 میلیون 109.502 میلیون 6.207 میلیون 155.225 میلیون 7.749 میلیون 6.02 7.51 0.3 390,009 620,487 968,279 42,217
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.27 5,450 50.00 0.91 12:29 3,981 16.148 میلیون 87.97 میلیارد 4,056.27 5,500 5,520 5,380 5,550 1 75,000 5,480 3 8,705 5,480 46.167 هزار میلیارد 55.431 میلیون 23.12 میلیون 8.471 میلیون 9.264 میلیون 13.856 میلیون 6.724 میلیون 4.808 میلیون 9.6 3.33 6.87 14.82 میلیون 1.328 میلیون 7.86 میلیون 8.288 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,180 40.00 0.43 9,220 0.00 0.00 12:29 219 1.071 میلیون 9.87 میلیارد 5,330.84 9,220 9,220 9,130 9,360 2 15,281 9,170 1 145,406 9,190 46.1 هزار میلیارد 123.905 میلیون 91.281 میلیون 5 میلیون 77.805 میلیون 13.475 میلیون 32.318 میلیون 2.865 میلیون 16.09 3.42 1.43 1.011 میلیون 60,000 1.065 میلیون 6,680
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 4,699 41.00 0.86 4,656 84.00 1.77 12:29 3,064 86.889 میلیون 404.59 میلیارد - 4,740 4,653 4,598 4,879 2 200,000 4,705 8 214,966 4,705 45.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85.291 میلیون 1.598 میلیون 48.457 میلیون 38.433 میلیون
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 40,900 100.00 0.24 41,000 0.00 0.00 12:29 647 898,728 36.83 میلیارد 1,389.07 41,000 41,200 40,800 41,600 2 207 40,900 5 5,196 40,950 45.1 هزار میلیارد 56.896 میلیون 17.125 میلیون 1.1 میلیون 11.796 میلیون 5.329 میلیون 21.223 میلیون 5.314 میلیون 8.49 8.47 2.13 876,728 22,000 794,031 104,697
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 31,000 900.00 2.82 31,000 900.00 2.82 12:29 375 2.871 میلیون 89.07 میلیارد - 31,900 30,950 30,950 31,600 1 149,977 30,950 1 10,000 31,200 44.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.161 میلیون 710,221 2.734 میلیون 137,300
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 166,150 1,050.00 0.64 165,550 450.00 0.27 12:29 2,512 517,059 85.61 میلیارد 205.84 165,100 165,000 163,250 167,500 3 306 164,350 8 76,120 166,150 44.19 هزار میلیارد 51.732 میلیون 10.168 میلیون 266,930 7.541 میلیون 2.627 میلیون 9.963 میلیون 3.268 میلیون 13.52 16.82 4.45 302,941 214,118 417,059 100,000
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,189 63.00 2.96 2,189 63.00 2.96 12:23 351 31.526 میلیون 69.01 میلیارد - 2,126 2,189 2,189 2,189 124 19,445,077 2,189 0 0 0 44.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.526 میلیون - 25.526 میلیون 6 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,050 280.00 4.85 6,050 280.00 4.85 12:29 262 5.769 میلیون 34.9 میلیارد 22,017.56 5,770 5,860 5,860 6,050 52 4,853,458 6,050 0 0 0 42.35 هزار میلیارد 54.748 میلیون 22.612 میلیون 7 میلیون 12.398 میلیون 10.214 میلیون 26.003 میلیون 2.881 میلیون 14.7 4.16 1.63 5.769 میلیون - 3.12 میلیون 2.649 میلیون
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 41,750 0.00 0.00 41,750 0.00 0.00 11:51 11 62,409 2.61 میلیارد - 41,750 42,700 41,400 42,700 1 500 41,750 1 120 42,250 41.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,509 55,900 62,409 -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,510 40.00 0.72 5,520 30.00 0.54 12:29 317 4.407 میلیون 24.32 میلیارد - 5,550 5,600 5,440 5,650 1 90,415 5,510 2 30,434 5,560 41.153 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.838 میلیون 568,939 4.407 میلیون -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 22,950 700.00 3.15 22,850 600.00 2.70 12:29 362 620,825 14.18 میلیارد 1,714.99 22,250 22,650 22,250 23,250 1 220 22,850 5 24,411 22,950 41.13 هزار میلیارد 170.371 میلیون 133.927 میلیون 1.8 میلیون 129.241 میلیون 4.686 میلیون 176.337 میلیون 6.729 میلیون 6.11 8.78 0.23 525,056 95,769 603,199 17,626
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,108 114.00 2.85 4,108 114.00 2.85 12:29 330 3.768 میلیون 15.48 میلیارد 11,418.04 3,994 3,961 3,961 4,160 1 3,000 4,107 1 20,000 4,120 41.08 هزار میلیارد 45.105 میلیون 18.355 میلیون 6.5 میلیون 4.025 میلیون 14.33 میلیون 8.759 میلیون 8.39 میلیون 4.91 2.87 4.7 2.142 میلیون 1.626 میلیون 1.584 میلیون 2.184 میلیون
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 27,400 550.00 1.97 27,550 400.00 1.43 12:29 954 5.172 میلیون 142.48 میلیارد - 27,950 27,450 27,400 28,100 1 2,000 27,250 73 1,553,120 27,400 40.927 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.191 میلیون 980,956 5.152 میلیون 20,000
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,150 1,150.00 5.00 23,400 400.00 1.74 12:22 88 285,181 6.84 میلیارد 3,498.65 23,000 23,450 23,450 24,150 1 1,000 24,000 1 882 25,200 39.78 هزار میلیارد 48.317 میلیون 13.808 میلیون 1.7 میلیون 8.537 میلیون 5.27 میلیون 13.442 میلیون 5.899 میلیون 6.74 7.55 2.96 284,743 438 66,646 218,535
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,950 5.00 0.26 1,958 3.00 0.15 12:30 769 35.455 میلیون 69.4 میلیارد - 1,955 1,960 1,941 1,970 1 53,000 1,940 1 2,580 1,951 39.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.482 میلیون 31.973 میلیون 24.961 میلیون 10.494 میلیون
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.49 6,070 170.00 2.72 12:30 681 4.425 میلیون 26.88 میلیارد 6,497.96 6,240 6,140 5,940 6,240 1 16,802 5,960 1 56,967 6,080 37.634 هزار میلیارد 54.316 میلیون 25.679 میلیون 6.2 میلیون 16.682 میلیون 8.997 میلیون 23.452 میلیون 1.587 میلیون 23.71 4.18 1.6 4.198 میلیون 227,387 4.4 میلیون 24,945
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,410 350.00 4.96 7,400 340.00 4.82 12:29 454 12.631 میلیون 93.46 میلیارد 27,821.14 7,060 7,180 7,100 7,410 78 3,584,702 7,410 1 5,000 7,680 37 هزار میلیارد 85.313 میلیون 59.308 میلیون 5 میلیون 48.313 میلیون 10.995 میلیون 128.316 میلیون 5.136 میلیون 7.2 3.37 0.29 12.631 میلیون - 3.971 میلیون 8.66 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,615 3.00 0.08 3,624 12.00 0.33 12:29 972 7.698 میلیون 27.9 میلیارد 7,920.19 3,612 3,641 3,611 3,670 1 35,247 3,615 1 212 3,616 36.24 هزار میلیارد 37.077 میلیون 23.263 میلیون 10 میلیون 837,219 22.425 میلیون 7.823 میلیون 7.651 میلیون 4.72 1.61 4.62 5.892 میلیون 1.806 میلیون 7.548 میلیون 150,385
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 8,800 230.00 2.68 8,770 200.00 2.33 12:29 204 2.685 میلیون 23.56 میلیارد - 8,570 8,780 8,630 8,820 2 210,546 8,700 1 10,000 8,800 34.961 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.685 میلیون - 2.585 میلیون 99,135
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 14,760 90.00 0.61 14,990 140.00 0.94 12:29 299 1.585 میلیون 23.75 میلیارد 5,300.51 14,850 14,810 14,730 15,220 1 1,000 14,700 1 6,725 14,860 33.45 هزار میلیارد 34.784 میلیون 6.465 میلیون 2.232 میلیون 1.334 میلیون 5.131 میلیون 1.83 میلیون 1.405 میلیون 23.81 6.52 18.28 1.369 میلیون 215,628 1.575 میلیون 10,100
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 4,317 38.00 0.89 4,318 39.00 0.91 12:29 239 2.871 میلیون 12.4 میلیارد 12,013.09 4,279 4,369 4,262 4,390 2 11,050 4,261 2 15,884 4,317 33.249 هزار میلیارد 55.715 میلیون 32.928 میلیون 4 میلیون 22.466 میلیون 10.462 میلیون 32.63 میلیون 4.806 میلیون 6.92 3.18 1.02 2.205 میلیون 665,881 2.662 میلیون 208,935
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,490 50.00 0.90 5,540 0.00 0.00 12:29 676 7.295 میلیون 40.43 میلیارد 10,791.01 5,540 5,710 5,400 5,710 1 85,000 5,440 3 147,319 5,500 33.24 هزار میلیارد 37.547 میلیون 13.232 میلیون 6 میلیون 4.307 میلیون 8.925 میلیون 4.094 میلیون 1.254 میلیون 26.51 3.72 8.12 7.295 میلیون - 7.295 میلیون -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 1,180 1.00 0.08 1,178 3.00 0.25 12:29 1,434 83.401 میلیون 98.29 میلیارد - 1,181 1,180 1,152 1,200 1 93,218 1,176 1 100,000 1,185 32.922 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 83.265 میلیون 136,100 83.333 میلیون 68,050
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 5,060 157.00 3.20 4,844 59.00 1.20 12:29 1,753 42.43 میلیون 205.52 میلیارد 24,204.25 4,903 4,733 4,658 5,148 1 4,000 4,900 1 1,000 5,065 32.304 هزار میلیارد 37.976 میلیون 14.095 میلیون 6.669 میلیون 5.672 میلیون 8.424 میلیون 5.335 میلیون 854,397 37.58 3.81 6.02 39.43 میلیون 3 میلیون 42.347 میلیون 82,680
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 3,125 14.00 0.45 3,122 17.00 0.54 12:29 798 24.346 میلیون 76.01 میلیارد - 3,139 3,180 3,083 3,180 1 9,935 3,120 1 43,877 3,125 31.22 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.636 میلیون 19.711 میلیون 20.209 میلیون 4.138 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 9,370 140.00 1.47 9,460 50.00 0.53 12:29 402 1.854 میلیون 17.54 میلیارد 4,610.96 9,510 9,580 9,350 9,610 1 636 9,370 1 1,000 9,410 30.745 هزار میلیارد 62.383 میلیون 76.283 میلیون 3.25 میلیون 31.638 میلیون 44.645 میلیون 32.405 میلیون 4.054 میلیون 7.58 0.69 0.95 970,252 883,355 1.59 میلیون 264,053
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 46,000 300.00 0.65 46,700 400.00 0.86 12:29 638 1.432 میلیون 66.85 میلیارد 2,244.55 46,300 46,750 45,650 48,500 1 2,014 45,700 1 24,369 46,000 30.589 هزار میلیارد 36.724 میلیون 9.007 میلیون 655,000 6.136 میلیون 2.871 میلیون 9.776 میلیون 4.498 میلیون 6.8 10.65 3.13 727,731 704,289 1.293 میلیون 138,543
قاروم

قند ارومیه

سهام فرابورس 85,700 2,650.00 3.00 88,000 350.00 0.40 10:57 11 31,641 2.71 میلیارد - 88,350 85,700 85,700 85,700 0 0 0 8 19,900 85,700 30.202 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,641 15,000 31,641 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,540 110.00 1.30 8,570 140.00 1.66 12:29 1,061 10.41 میلیون 89.25 میلیارد 9,811.4 8,430 8,360 8,350 8,770 2 185,723 8,530 1 3,000 8,560 29.995 هزار میلیارد 32.537 میلیون 8.868 میلیون 3.5 میلیون 2.542 میلیون 6.326 میلیون 14.102 میلیون 2.635 میلیون 11.38 4.74 2.13 9.226 میلیون 1.184 میلیون 10.336 میلیون 74,350