همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 14,880 0.00 0.00 14,880 0.00 0.00 12:28 141 252,161 4.54 میلیارد 8,075.71 14,880 14,520 14,520 14,900 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.618 میلیارد 627.368 میلیون 75 میلیون 434.021 میلیون 193.347 میلیون 470.827 میلیون 128.78 میلیون 9.19 6.12 2.51 16,192 235,969 35,632 216,529
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 118,300 150.00 0.13 118,450 0.00 0.00 12:29 18 4,177 659.13 میلیون 471.56 118,450 119,400 118,250 121,000 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.38 میلیارد 545.468 میلیون 8 میلیون 432.459 میلیون 113.009 میلیون 429.161 میلیون 112.407 میلیون 8.43 8.39 2.21 389 3,788 4,177 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 78,700 50.00 0.06 79,550 800.00 1.02 12:29 313 159,506 14.08 میلیارد 589.48 78,750 81,000 78,500 81,500 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.302 میلیارد 279.857 میلیون 13.752 میلیون 204.2 میلیون 75.657 میلیون 361.682 میلیون 108.128 میلیون 10.15 14.5 3.03 110,504 49,002 85,460 74,046
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,700 110.00 1.67 6,580 10.00 0.15 12:30 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 12,371.83 6,590 6,440 6,330 6,770 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 858.257 میلیون 455.455 میلیون 75 میلیون 355.007 میلیون 100.448 میلیون 114.864 میلیون 26.399 میلیون 19.06 5.01 4.38 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,820 90.00 0.77 11,900 170.00 1.45 12:30 255 709,544 11.79 میلیارد 3,079.27 11,730 12,390 11,730 12,390 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 452.836 میلیون 202.231 میلیون 23.958 میلیون 160.073 میلیون 42.158 میلیون 269.959 میلیون 30.198 میلیون 9.69 6.94 1.08 152,213 554,532 590,134 116,611
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 2,928 35.00 1.21 2,882 11.00 0.38 12:28 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 8,972.08 2,893 2,910 2,854 2,950 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 460.434 میلیون 347.71 میلیون 84 میلیون 199.866 میلیون 147.844 میلیون 299.054 میلیون 28.449 میلیون 9.16 1.76 0.87 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,350 150.00 4.29 3,492 8.00 0.23 12:29 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 4,908.17 3,500 3,334 3,333 3,399 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 568.134 میلیون 334.18 میلیون 110 میلیون 179.284 میلیون 154.895 میلیون 184.965 میلیون 26.489 میلیون 14.68 2.51 2.1 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 19,130 50.00 0.26 19,180 0.00 0.00 12:29 280 774,616 20.17 میلیارد 2,573.19 19,180 18,730 18,730 19,380 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 360.179 میلیون 173.155 میلیون 12 میلیون 121.979 میلیون 51.176 میلیون 190.899 میلیون 46.681 میلیون 5.1 4.66 1.25 333,908 440,708 738,572 36,044
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,067 0.00 0.00 3,068 1.00 0.03 12:29 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 10,342.59 3,067 3,000 3,000 3,100 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 348.115 میلیون 206.142 میلیون 75 میلیون 114.865 میلیون 91.277 میلیون 41.434 میلیون 40.798 میلیون 5.72 2.56 5.63 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 113,550 6,400.00 5.97 113,550 6,400.00 5.97 12:29 234 105,282 13.16 میلیارد 3,734.67 107,150 113,550 113,400 113,550 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 401.589 میلیون 167.85 میلیون 2.4 میلیون 146.109 میلیون 21.741 میلیون 258.735 میلیون 13.255 میلیون 19.27 11.75 0.99 10,458 94,783 88,339 16,902
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,574 16.00 1.03 1,580 22.00 1.41 12:29 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 202.777 میلیون 1,558 1,650 1,555 1,650 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 393.17 میلیون 370.926 میلیون 111.6 میلیون 190.393 میلیون 180.533 میلیون 360.459 میلیون 42.14 میلیون 4.81 1.13 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 75,600 5,550.00 6.84 81,150 0.00 0.00 1403/04/19 10 15,270 1.25 میلیارد - 81,150 79,450 75,600 79,450 1 650 81,200 1 63 82,250 292.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,370 6,900 15,270 -
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 8,180 10.00 0.12 8,170 0.00 0.00 12:25 42 236,522 1.89 میلیارد 12,335.88 8,170 8,280 8,050 8,280 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 400.211 میلیون 148.058 میلیون 35 میلیون 98.861 میلیون 49.196 میلیون 90.08 میلیون 28.602 میلیون 10.54 6.13 3.35 215,101 21,421 236,522 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 3,500 62.00 1.74 3,565 3.00 0.08 1403/04/27 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 30,617.83 3,562 3,650 3,370 3,650 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 273.134 میلیون 177.939 میلیون 59 میلیون 62.976 میلیون 114.962 میلیون 23.035 میلیون 12.549 میلیون 16.75 1.83 9.12 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,758 5.00 0.13 3,769 6.00 0.16 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 9,131.34 3,763 3,745 3,734 3,820 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 224.064 میلیون 102.979 میلیون 50 میلیون 30.614 میلیون 72.366 میلیون 163.459 میلیون 41.658 میلیون 4.64 2.67 1.18 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 15,980 3,540.00 28.46 12,440 0.00 0.00 1403/04/27 211 3.273 میلیون 40.72 میلیارد - 12,440 15,930 15,600 15,980 2 54,085 12,250 1 4,355 12,360 193.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,463 2.505 میلیون 3.248 میلیون 25,000
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,845 18.00 0.97 1,883 20.00 1.07 12:25 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 54,727.73 1,863 1,950 1,845 1,950 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 3.641 میلیارد 3.662 میلیارد 80 میلیون 3.489 میلیارد 173.209 میلیون 369.601 میلیون 42.44 میلیون 3.58 0.88 0.41 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 660 458.00 40.97 1,118 0.00 0.00 12:29 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 674 644 674 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 6,510 11,840.00 64.52 18,350 0.00 0.00 12:26 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 18,350 6,510 6,510 6,510 1 500 16,960 1 600 19,050 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 69,950 100.00 0.14 70,700 650.00 0.93 12:29 36 14,708 1.09 میلیارد 1,637.21 70,050 72,450 69,950 72,850 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 170.802 میلیون 65.364 میلیون 2 میلیون 34.702 میلیون 30.662 میلیون 166.92 میلیون 17.806 میلیون 7.64 4.45 0.82 8,636 6,072 14,708 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,828 21.00 1.16 1,815 8.00 0.44 12:29 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 15,719.15 1,807 1,915 1,780 1,915 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 154.553 میلیون 111.427 میلیون 76.176 میلیون 13.844 میلیون 97.584 میلیون 7.813 میلیون 7.328 میلیون 19.2 1.44 18.02 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 6,770 160.00 2.31 6,750 180.00 2.60 12:29 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 4,438.25 6,930 6,960 6,600 6,960 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 119.05 میلیون 50.84 میلیون 12.5 میلیون 27.8 میلیون 23.04 میلیون 42.733 میلیون 14.535 میلیون 6.28 3.96 2.14 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 17,600 4,100.00 18.89 17,800 3,900.00 17.97 12:29 156 318,303 5.52 میلیارد 6,280.17 21,700 18,200 17,550 18,280 7 27,252 17,320 4 59,780 17,350 138.8 هزار میلیارد 219.254 میلیون 125.126 میلیون 8 میلیون 50.854 میلیون 74.272 میلیون 601.572 میلیون 43.403 میلیون 3.88 2.27 0.29 225,463 42,840 184,903 83,400
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,405 11.00 0.46 2,397 3.00 0.13 12:29 48 731,201 1.61 میلیارد 27,331.66 2,394 2,401 2,370 2,418 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 201.268 میلیون 95.769 میلیون 62 میلیون 5.102 میلیون 90.667 میلیون 6.558 میلیون 5.937 میلیون 33.04 2.16 29.91 709,993 16,208 595,359 130,842
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 7,210 820.00 10.21 8,030 0.00 0.00 12:29 34 273,455 2.2 میلیارد - 8,030 7,220 7,210 7,430 188 13,258,718 8,030 0 0 0 128.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 273,455 - 273,455 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 54,350 50.00 0.09 54,400 0.00 0.00 12:29 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,622.94 54,400 54,400 54,000 54,950 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 171.988 میلیون 20.904 میلیون 3 میلیون 12.088 میلیون 8.816 میلیون 6.534 میلیون 24.202 میلیون 6.61 18.14 24.47 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 2,994 55.00 1.80 3,026 23.00 0.75 12:30 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 15,674.83 3,049 3,120 2,993 3,197 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 203.792 میلیون 150.208 میلیون 34.978 میلیون 86.58 میلیون 63.628 میلیون 111.662 میلیون 23.609 میلیون 4.96 1.84 1.05 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 780 281.00 26.48 1,061 0.00 0.00 12:29 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 779 746 792 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 48,500 10,700.00 28.31 37,800 0.00 0.00 12:27 16 113,677 4.3 میلیارد - 37,800 48,700 48,400 49,650 1 2,395 39,000 1 1,500 39,650 113.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,087 75,585 113,672 -
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 12,950 2,080.00 13.84 15,030 0.00 0.00 1403/04/23 6 65,950 987.99 میلیون - 15,030 12,950 12,950 12,950 1 12,500 14,580 3 3,925 15,420 113.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 65,950 3,450 62,500
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,069 1,558.00 42.96 3,627 0.00 0.00 1403/04/27 781 23.565 میلیون 85.47 میلیارد - 3,627 2,083 2,069 2,086 2 19,113 3,573 2 240,000 3,597 108.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.35 میلیون 35,527 23.386 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,690 140.00 1.85 7,810 260.00 3.44 12:28 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 6,178.09 7,550 7,650 7,650 8,000 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 119.764 میلیون 51.225 میلیون 13 میلیون 26.944 میلیون 24.281 میلیون 19.591 میلیون 7.814 میلیون 11.88 3.82 4.74 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,885 137.00 4.99 2,908 160.00 5.82 12:29 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 38,331.49 2,748 2,860 2,783 2,911 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 78.108 میلیون 30.593 میلیون 18.8 میلیون 4.468 میلیون 26.125 میلیون - 4.569 میلیون 16.12 2.82 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,080 400.00 5.99 7,040 360.00 5.39 1403/04/27 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 24,785.96 6,680 6,630 6,630 7,080 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 71.562 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 18.83 4.81 17 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 146,800 1,050.00 0.72 146,250 500.00 0.34 1403/04/11 48 6,539 915.13 میلیون 562.45 145,750 145,400 142,600 152,000 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 103.827 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 6.33 2.85 2.97 6,539 - 6,539 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,500 690.00 4.66 15,330 520.00 3.51 12:29 309 777,612 18.37 میلیارد 969.79 14,810 14,680 14,470 15,670 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 76.419 میلیون 34.826 میلیون 3.5 میلیون 22.169 میلیون 12.657 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 6.74 4.29 1.55 777,553 - 777,553 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,082 59.00 2.76 2,118 23.00 1.07 12:29 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 27,486.96 2,141 2,168 2,080 2,168 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 275.025 میلیون 249.221 میلیون 33.5 میلیون 190.069 میلیون 59.151 میلیون 129.383 میلیون 16.687 میلیون 5.09 1.44 0.66 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
شتهران

تهران شیمی

سهام فرابورس 10,810 37,890.00 77.80 48,700 0.00 0.00 1403/05/01 24 63,547 3.16 میلیارد - 48,700 10,810 10,810 10,810 18 60,786 49,650 0 0 0 75.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63,547 - 63,547 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 50,250 750.00 1.52 50,500 1,000.00 2.02 12:29 42 69,183 2.06 میلیارد 2,779.17 49,500 50,900 49,300 50,900 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 136.91 میلیون 39.677 میلیون 2.495 میلیون 13.402 میلیون 26.274 میلیون 44.31 میلیون 19.938 میلیون 6.19 4.7 2.79 58,738 9,914 68,652 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 22,450 300.00 1.32 22,600 150.00 0.66 12:29 81 66,961 2.02 میلیارد 1,476.25 22,750 22,900 22,450 23,150 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 119.068 میلیون 78.106 میلیون 2.4 میلیون 61.588 میلیون 16.518 میلیون 168.135 میلیون 7.429 میلیون 7.74 3.48 0.34 53,138 1,829 54,967 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 12,620 10.00 0.08 12,590 40.00 0.32 12:29 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 2,864.39 12,630 13,100 12,460 13,150 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 86.371 میلیون 37.449 میلیون 4.5 میلیون 27.511 میلیون 9.937 میلیون 36.071 میلیون 11.376 میلیون 5.17 5.92 1.63 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 10,820 2,860.00 20.91 10,820 2,860.00 20.91 12:29 68 131,086 2.6 میلیارد 5,887.84 13,680 11,100 10,820 11,100 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 53.384 میلیون 20.21 میلیون 3.6 میلیون 4.28 میلیون 15.93 میلیون 18.901 میلیون 7.392 میلیون 6.64 3.08 2.6 70,318 60,768 24,766 106,320
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 5,900 1,780.00 23.18 7,680 0.00 0.00 1403/04/27 204 2.252 میلیون 17.3 میلیارد - 7,680 5,850 5,840 5,900 2 48,000 7,620 2 62,200 7,710 69.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.002 میلیون 250,000 2.052 میلیون 200,000
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 4,850 1,770.00 26.74 6,620 0.00 0.00 12:28 171 3.081 میلیون 20.39 میلیارد - 6,620 4,780 4,780 4,930 2 16,477 6,570 1 7,690 6,580 66.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.08 میلیون - 3.08 میلیون -
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 13,000 2,030.00 18.51 10,970 0.00 0.00 1403/04/20 23 155,974 1.71 میلیارد - 10,970 13,310 12,700 13,310 2 24,990 10,880 2 20,500 10,980 65.543 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 155,974 - 136,974 19,000
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 4,161 41.00 0.98 4,178 24.00 0.57 12:29 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 40,636.04 4,202 4,325 4,110 4,325 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 65.284 میلیون 39.821 میلیون 10.54 میلیون 20.837 میلیون 18.984 میلیون 47.8 میلیون 7.113 میلیون 6.25 2.34 0.93 772,533 265,935 1.038 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,510 130.00 1.05 12,710 330.00 2.67 12:29 204 76,930 1.1 میلیارد 369.72 12,380 13,120 12,330 13,120 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 60.099 میلیون 15.679 میلیون 4.3 میلیون 5.962 میلیون 9.717 میلیون 11.35 میلیون 6.112 میلیون 8.86 5.57 4.77 76,880 - 76,880 -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,120 410.00 6.28 6,050 480.00 7.35 12:29 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 6,576.95 6,530 5,700 5,700 6,190 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 70.503 میلیون 32.702 میلیون 9 میلیون 12.093 میلیون 20.609 میلیون 17.715 میلیون 9.731 میلیون 6 2.83 3.3 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 11,480 240.00 2.05 11,240 480.00 4.10 12:20 105 445,068 5.35 میلیارد 3,606 11,720 11,500 11,000 11,500 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 171.242 میلیون 123.999 میلیون 5 میلیون 109.242 میلیون 14.758 میلیون 43.691 میلیون 2.11 میلیون 29.38 4.2 1.42 129,726 310,060 381,786 58,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,089 74.00 1.78 4,100 63.00 1.51 1403/04/24 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 16,988.61 4,163 4,185 4,004 4,185 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 71.715 میلیون 47.594 میلیون 11.65 میلیون 23.95 میلیون 23.644 میلیون 25.119 میلیون 7.748 میلیون 6.16 2.02 1.9 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 128,000 2,800.00 2.24 125,650 450.00 0.36 12:29 194 48,975 4.02 میلیارد 113.71 125,200 126,950 125,000 128,800 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 93.255 میلیون 6.033 میلیون 700,000 1.415 میلیون 4.618 میلیون 6.334 میلیون 6.924 میلیون 13.26 19.89 14.5 17,079 31,675 48,754 -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,895 6.00 0.12 4,832 69.00 1.41 12:25 12 274,440 1.14 میلیارد 10,432.92 4,901 4,925 4,800 4,925 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 79.471 میلیون 30.766 میلیون 14 میلیون 10.983 میلیون 19.783 میلیون 16.908 میلیون 8.015 میلیون 8.56 3.46 4.05 272,084 2,356 122,356 152,084
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,632 262.00 9.05 2,646 248.00 8.57 12:29 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 30,132.87 2,894 2,700 2,610 2,700 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 95.274 میلیون 83.547 میلیون 20 میلیون 40.354 میلیون 43.193 میلیون 14.653 میلیون 13.783 میلیون 3.98 1.27 3.75 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,250 60.00 0.73 8,180 10.00 0.12 12:28 46 907,072 8.02 میلیارد 6,989.04 8,190 8,150 7,960 8,280 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 53.695 میلیون 13.667 میلیون 6.5 میلیون 264,515 13.403 میلیون 8.342 میلیون 8.072 میلیون 6.62 3.99 6.4 2,098 904,974 807,072 100,000
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 8,210 170.00 2.11 8,350 310.00 3.86 12:29 140 220,963 4.19 میلیارد 7,087.95 8,040 8,370 8,180 8,520 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 36.532 میلیون 17.583 میلیون 3 میلیون 9.982 میلیون 7.601 میلیون 11.968 میلیون 3.197 میلیون 8.31 3.49 2.23 191,684 29,205 113,072 107,817
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 151,050 37,500.00 19.89 188,550 0.00 0.00 12:22 25 17,626 3.28 میلیارد - 188,550 151,050 151,050 151,050 1 4,000 185,800 2 1,627 191,950 56.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,793 1,833 17,626 -
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 14,130 2,050.00 12.67 16,180 0.00 0.00 1403/04/24 87 700,051 11.17 میلیارد - 16,180 14,130 14,130 14,130 1 5,000 16,010 1 2,500 16,500 55.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 255,038 445,013 700,051 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,919 16.00 0.84 1,913 10.00 0.53 1403/04/27 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 27,813.23 1,903 1,910 1,881 1,966 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 54.515 میلیون 42.782 میلیون 24.145 میلیون 8.566 میلیون 34.215 میلیون 8.752 میلیون 3.127 میلیون 14.69 1.34 5.25 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 4,824 39.00 0.82 4,882 97.00 2.03 12:26 145 682,588 9.8 میلیارد 12,043.82 4,785 4,821 4,821 4,977 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 154.419 میلیون 137.055 میلیون 6.8 میلیون 122.976 میلیون 14.079 میلیون 216.525 میلیون 5.411 میلیون 5.81 2.23 0.15 185,137 497,451 520,398 162,190
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 6,390 60.00 0.95 6,430 100.00 1.58 12:29 55 170,315 976.11 میلیون 12,543.65 6,330 6,340 6,330 6,600 2 8,000 5,710 1 10,000 5,730 54.435 هزار میلیارد 468.427 میلیون 433.244 میلیون 9.5 میلیون 411.341 میلیون 21.903 میلیون 66.696 میلیون 8.504 میلیون 6.71 2.61 0.86 156,900 13,415 170,315 -
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,271 241.00 5.98 4,240 210.00 5.21 12:29 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 40,068.35 4,030 4,147 4,072 4,271 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 81.048 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 5.59 1.4 0.54 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 6,450 140.00 2.22 6,620 310.00 4.91 12:27 32 182,392 1.2 میلیارد 15,074.11 6,310 6,380 6,250 6,680 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 63.147 میلیون 34.951 میلیون 7.728 میلیون 13.92 میلیون 21.031 میلیون 9.973 میلیون 5.695 میلیون 8.64 2.34 4.95 159,058 23,334 181,392 1,000
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 15,850 3,450.00 17.88 19,300 0.00 0.00 12:29 193 1.045 میلیون 20.17 میلیارد - 19,300 15,800 15,660 16,100 1 53 19,400 1 20,293 19,450 50.869 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.032 میلیون 6,000 1.038 میلیون -
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 44,800 2,500.00 5.91 44,600 2,300.00 5.44 12:29 664 46,192 8.78 میلیارد 3,469.99 42,300 42,400 42,400 44,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 76.678 میلیون 19.926 میلیون 1.427 میلیون 16.8 میلیون 3.126 میلیون 15.612 میلیون 6.561 میلیون 9.14 19.15 3.84 31,364 14,600 37,090 8,874
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,513 417.00 21.61 1,930 0.00 0.00 1403/04/27 161 4.53 میلیون 8.77 میلیارد - 1,930 1,503 1,499 1,520 1 200,000 1,916 2 165,770 1,933 50.607 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.53 میلیون - 4.53 میلیون -
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 2,312 174.00 7.00 2,486 0.00 0.00 10:49 49 944,557 2.37 میلیارد - 2,486 2,312 2,312 2,312 5 151,861 2,550 2 51,566 2,556 49.601 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 765,885 178,672 406,140 538,417
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,760 551.00 23.84 2,311 0.00 0.00 1403/04/27 186 5.874 میلیون 13.58 میلیارد - 2,311 1,758 1,671 1,760 2 209,721 2,317 2 35,836 2,329 48.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.874 میلیون - 5.874 میلیون -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 33,650 850.00 2.46 33,800 700.00 2.03 12:26 8 9,268 321.83 میلیون 1,735.53 34,500 33,800 33,650 34,400 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 58.679 میلیون 21.158 میلیون 1.34 میلیون 10.908 میلیون 10.25 میلیون 17.663 میلیون 7.912 میلیون 6.04 4.66 2.7 8,845 423 9,268 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 3,034 171.00 5.97 3,026 163.00 5.69 11:52 35 366,517 1.51 میلیارد 26,141.93 2,863 2,900 2,899 3,034 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 45.516 میلیون 32.457 میلیون 11.5 میلیون 11.12 میلیون 21.338 میلیون 7.04 میلیون 5.418 میلیون 6.35 1.61 4.89 366,517 - 366,517 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 4,670 60.00 1.27 4,740 10.00 0.21 12:29 72 626,218 4.37 میلیارد 10,925.03 4,730 4,900 4,670 4,950 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 56.078 میلیون 31.036 میلیون 6.5 میلیون 21.238 میلیون 9.797 میلیون 43.542 میلیون 2.217 میلیون 15.72 3.56 0.8 606,218 20,000 626,218 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 8,980 590.00 7.03 9,050 660.00 7.87 1403/04/27 9 26,466 188.68 میلیون 10,709.57 8,390 9,200 8,740 9,210 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 73.096 میلیون 37.431 میلیون 6.2 میلیون 19.218 میلیون 18.213 میلیون 32.744 میلیون 9.259 میلیون 5.82 2.96 1.65 26,466 - 26,466 -
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 1,285 15.00 1.18 1,269 1.00 0.08 12:27 168 125,161 4.99 میلیارد 14,609.12 1,270 1,304 1,253 1,304 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 43.893 میلیون 39.199 میلیون 19.8 میلیون 16.628 میلیون 22.57 میلیون 19.755 میلیون 373,221 73.05 1.21 1.38 125,127 - 125,032 95
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 20,000 100.00 0.50 20,100 0.00 0.00 12:20 6 3,040 74.66 میلیون 151 20,100 19,650 19,650 20,000 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 46.88 میلیون 18.151 میلیون 1.7 میلیون 12.71 میلیون 5.441 میلیون 16.696 میلیون 6.088 میلیون 5.61 6.28 2.05 3,040 - 3,040 -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 2,220 624.00 21.94 2,844 0.00 0.00 12:30 61 1.779 میلیون 5.06 میلیارد - 2,844 2,152 2,150 2,245 1 42,398 2,859 2 13,000 2,879 42.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.162 میلیون 562,284 1.724 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,260 170.00 1.13 15,540 450.00 2.98 12:29 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 13,909.87 15,090 15,500 14,810 15,830 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 40.983 میلیون 6.229 میلیون 2.64 میلیون 1.013 میلیون 5.216 میلیون 2.178 میلیون 1.903 میلیون 21 7.66 18.36 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 21,950 700.00 3.29 21,800 550.00 2.59 12:28 36 61,544 1.62 میلیارد 1,923.22 21,250 21,350 20,900 22,150 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 160.9 میلیون 131.989 میلیون 1.6 میلیون 125.62 میلیون 6.369 میلیون 167.799 میلیون 6.881 میلیون 5.13 5.54 0.21 61,544 - 33,507 28,037
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,144 234.00 5.98 4,104 194.00 4.96 12:29 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 6,329 3,910 3,870 3,870 4,144 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 44.154 میلیون 23.249 میلیون 8.471 میلیون 9.999 میلیون 13.25 میلیون 7.866 میلیون 4.921 میلیون 6.94 2.58 4.34 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 17,780 280.00 1.55 17,780 280.00 1.55 12:25 78 103,649 2.37 میلیارد 2,615.3 18,060 18,010 17,610 18,020 1 5,000 22,500 2 27,660 22,700 41.04 هزار میلیارد 178.333 میلیون 152.272 میلیون 1.8 میلیون 146.257 میلیون 6.015 میلیون 212.563 میلیون 5.815 میلیون 5.52 5.33 0.15 103,649 - 77,356 26,293
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 15,390 210.00 1.35 15,590 10.00 0.06 12:29 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 5,660.41 15,600 15,500 15,320 15,980 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 38.985 میلیون 9.741 میلیون 2 میلیون 5.205 میلیون 4.536 میلیون 2.749 میلیون 892,656 37.85 7.45 12.29 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,970 36.00 1.79 2,006 0.00 0.00 12:29 977 41.737 میلیون 83.72 میلیارد - 2,006 1,992 1,933 1,992 1 43,833 2,006 2 21,900 2,010 40.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 41.73 میلیون 5.307 میلیون 36.424 میلیون
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 39,100 1,000.00 2.49 40,100 0.00 0.00 12:18 4 4,505 182.9 میلیون - 40,100 39,750 39,000 39,750 1 5,000 40,100 3 6,700 41,000 40.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,005 2,500 4,505 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 4,968 27.00 0.55 4,902 39.00 0.79 12:29 60 883,584 5.02 میلیارد 14,934.04 4,941 4,979 4,790 4,979 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 47.448 میلیون 28.763 میلیون 7 میلیون 14.863 میلیون 13.9 میلیون 38.586 میلیون 5.273 میلیون 6.18 2.34 0.84 571,234 312,350 883,584 -
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 1,489 26,011.00 94.59 27,500 0.00 0.00 1403/04/23 17 91,908 2.53 میلیارد - 27,500 1,493 1,472 1,525 1 9,345 27,400 2 6,941 27,900 39.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 91,907 1 91,908 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 10,430 220.00 2.07 10,610 40.00 0.38 12:29 358 690,610 8.96 میلیارد 1,715.98 10,650 10,330 10,330 10,770 1 11,148 12,780 2 5,079 13,010 38.91 هزار میلیارد 41.695 میلیون 12.938 میلیون 3 میلیون 8.905 میلیون 4.033 میلیون 5.821 میلیون 1.662 میلیون 19.73 8.14 5.63 659,650 20,250 679,900 -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,778 129.00 6.76 1,907 0.00 0.00 1403/04/20 147 7.331 میلیون 13.98 میلیارد - 1,907 1,722 1,719 1,778 0 0 0 1 54,928 1,950 38.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.131 میلیون 200,000 7.331 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,340 2.00 0.06 3,323 19.00 0.57 12:29 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 36,550.47 3,342 3,303 3,270 3,393 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 85.219 میلیون 74.04 میلیون 7 میلیون 62.854 میلیون 11.185 میلیون 143.916 میلیون 4.041 میلیون 5.53 2 0.16 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,153 25.00 0.79 3,194 16.00 0.50 12:29 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 1,915.48 3,178 3,116 3,116 3,260 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 32.893 میلیون 28.266 میلیون 10 میلیون 843,061 27.423 میلیون 7.143 میلیون 6.89 میلیون 4.66 1.17 4.49 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 10,120 570.00 5.97 10,110 560.00 5.86 12:29 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 29,851.52 9,550 10,120 9,660 10,120 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 56.763 میلیون 83.618 میلیون 3.25 میلیون 28.845 میلیون 54.773 میلیون 41.803 میلیون 5.625 میلیون 4.96 0.51 0.67 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,413 37.00 1.10 3,378 2.00 0.06 12:28 18 26,833 91.59 میلیون 9,416.78 3,376 3,390 3,380 3,413 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 39.676 میلیون 20.206 میلیون 10 میلیون 5.766 میلیون 14.439 میلیون 9.077 میلیون 8.637 میلیون 3.93 2.35 3.74 24,833 - 24,833 -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 3,600 6.00 0.17 3,620 26.00 0.72 12:28 104 281,903 1.18 میلیارد 7,126.2 3,594 3,500 3,500 3,700 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 46.145 میلیون 33.283 میلیون 7.895 میلیون 18.125 میلیون 15.158 میلیون 37.748 میلیون 5.266 میلیون 5.32 1.85 0.74 281,903 - 281,903 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,990 17.00 0.43 3,991 18.00 0.45 1403/04/24 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 3,435.68 3,973 3,978 3,970 4,059 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 53.079 میلیون 36.272 میلیون 7.7 میلیون 22.348 میلیون 13.923 میلیون 37.025 میلیون 5.891 میلیون 5.22 2.21 0.83 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 2,068 1,080.00 34.31 3,148 0.00 0.00 1403/04/27 287 5.418 میلیون 17.05 میلیارد - 3,148 2,021 2,021 2,110 1 42,080 3,130 2 33,205 3,148 31.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.91 میلیون 500,000 5.392 میلیون 17,500
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,700 370.00 4.44 8,580 250.00 3.00 12:29 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 4,774.1 8,330 8,360 8,360 8,720 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 27.696 میلیون 8.603 میلیون 2.6 میلیون 5.076 میلیون 3.528 میلیون 10.076 میلیون 1.061 میلیون 21.33 6.41 2.25 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,497 128.00 2.93 4,402 33.00 0.76 12:28 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 8,061.66 4,369 4,454 4,417 4,600 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 30.452 میلیون 13.922 میلیون 6 میلیون 3.632 میلیون 10.29 میلیون 5.324 میلیون 2.011 میلیون 13.34 2.61 5.04 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 2,070 954.00 31.55 3,024 0.00 0.00 12:27 103 2.554 میلیون 7.72 میلیارد - 3,024 2,074 2,070 2,130 1 15,000 3,017 1 33,200 3,025 30.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,927 2.483 میلیون 1.68 میلیون 873,760
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 17,330 470.00 2.79 17,180 320.00 1.90 12:29 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 3,911.09 16,860 16,200 16,200 17,530 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 25.421 میلیون 9.379 میلیون 1,000,000 7.061 میلیون 2.318 میلیون 5.544 میلیون 1.292 میلیون 14.21 7.92 3.31 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام فرابورس 3,267 8,713.00 72.73 11,980 0.00 0.00 12:26 29 745,938 9.08 میلیارد - 11,980 3,267 3,267 3,309 34 3,143,325 12,170 2 125,000 12,430 30.048 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 545,938 200,000 329,938 416,000
قاروم

قند ارومیه

سهام فرابورس 79,650 7,500.00 8.61 87,150 0.00 0.00 12:28 6 4,833 420.31 میلیون - 87,150 79,650 79,550 79,750 2 795 84,800 2 4,373 87,000 29.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,833 2,000 4,433 400
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 12,370 350.00 2.75 12,430 290.00 2.28 12:30 22 68,272 896.54 میلیون 7,480.24 12,720 12,930 11,960 12,930 2 3,027 13,100 4 18,334 13,470 29.3 هزار میلیارد 28.806 میلیون 7.068 میلیون 2.232 میلیون 845,591 6.222 میلیون 1.465 میلیون 1.16 میلیون 24.1 4.49 19.09 68,272 - 68,272 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 41,000 0.00 0.00 41,150 150.00 0.37 12:29 146 249,854 11.01 میلیارد 1,064.46 41,000 42,150 40,700 42,150 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 33.794 میلیون 9.45 میلیون 655,000 6.906 میلیون 2.544 میلیون 11.014 میلیون 3.832 میلیون 7.02 10.57 2.44 77,020 172,834 249,854 -