همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,000 5,627.00 3.98 142,534 1,161.00 0.82 1400/03/29 168 163,573 23.95 میلیارد 973.65 141,373 144,500 143,800 148,440 2 10,050 141,000 3 579 144,000 1140.272 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 171.65 میلیون 8 میلیون 29.655 میلیون 141.995 میلیون 214.813 میلیون 110.513 میلیون 10.32 8.03 5.31 28,098 162,000 67,804 122,294
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,830 764.00 0.76 100,295 229.00 0.23 1400/03/29 530 719,322 72.21 میلیارد 1,357.21 100,066 101,500 100,066 101,830 5 1,044 100,030 1 5,718 100,045 1023.611 هزار میلیارد 1.125 میلیارد 138.149 میلیون 10.206 میلیون 101.585 میلیون 36.564 میلیون 39.467 میلیون 25.599 میلیون 39.99 28 25.94 183,368 176,796 360,164 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,380 785.00 2.00 39,016 149.00 0.38 1400/03/29 305 522,324 20 میلیارد 1,712.54 39,165 37,334 37,334 39,330 1 500 37,819 1 1,000 38,380 975.4 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 22.54 13.32 9.36 249,626 179,144 207,457 221,313
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 83,800 316.00 0.38 83,508 24.00 0.03 1400/03/29 3,020 1.53 میلیون 127.6 میلیارد 505.94 83,484 84,500 82,300 84,500 1 134 83,600 3 15,395 83,600 765.575 هزار میلیارد 789.768 میلیون 144.611 میلیون 9.168 میلیون 24.194 میلیون 120.417 میلیون 180.452 میلیون 110.758 میلیون 6.91 6.36 4.24 967,501 1.296 میلیون 1.505 میلیون 758,019
کگهرح

سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 46,100 0.00 0.00 46,100 0.00 0.00 1399/11/29 - - - 72,146.58 - 46,100 46,100 46,100 1 1,080 46,100 0 0 0 585.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,467 2.379 میلیون - 2.381 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 217,999 3,245.00 1.51 215,953 1,199.00 0.56 1400/03/29 691 333,701 72.22 میلیارد 482.92 214,754 214,200 212,301 220,000 2 48,435 214,500 1 4,433 214,860 518.287 هزار میلیارد 534.281 میلیون 85.955 میلیون 2.4 میلیون 15.994 میلیون 69.961 میلیون 143.235 میلیون 61.058 میلیون 8.49 7.41 3.62 198,399 25,949 193,781 30,567
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 14,895 9,710.00 39.46 24,605 0.00 0.00 1400/03/29 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 14,895 14,895 14,895 0 0 0 2155 134,941,565 15,515 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.042 میلیون 4.15 میلیون 5.532 میلیون 660,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,723 217.00 1.40 15,542 36.00 0.23 1400/03/29 598 2.15 میلیون 33.62 میلیارد 3,595.5 15,506 15,500 15,400 15,880 1 20,112 15,420 3 16,134 15,430 388.55 هزار میلیارد 450.693 میلیون 154.403 میلیون 25 میلیون 62.143 میلیون 92.26 میلیون 134.522 میلیون 52.028 میلیون 7.47 4.21 2.89 1.248 میلیون 999,150 1.681 میلیون 566,207
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,168 141.00 2.01 7,082 55.00 0.78 1400/03/29 1,963 7.85 میلیون 56.13 میلیارد 4,001.5 7,027 6,914 6,914 7,360 1 750 6,950 1 811 6,960 318.69 هزار میلیارد 370.618 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.39 3.25 3.33 3.543 میلیون 12,289 3.326 میلیون 230,000
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 14,510 3,879.00 21.09 18,389 0.00 0.00 1400/03/29 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 14,250 14,250 14,880 1 2,000 14,549 1 135,700 14,550 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127,528 534,478 462,006 200,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,095 1.00 0.01 9,095 1.00 0.01 1400/03/29 3,220 7.79 میلیون 70.89 میلیارد 2,420.46 9,094 9,095 9,094 9,103 386 73,713,439 9,094 7 5,546 9,095 272.85 هزار میلیارد 364.603 میلیون 144.027 میلیون 30 میلیون 91.753 میلیون 52.273 میلیون 35.312 میلیون 35.158 میلیون 7.76 5.22 7.73 1.004 میلیون 7.248 میلیون 8.248 میلیون 3,475
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 11,238 2,248.00 16.67 13,486 0.00 0.00 1400/03/29 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 10,860 10,700 11,238 2 9,460 10,860 2 55,340 10,870 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.594 میلیون 546,926 3.715 میلیون 425,784
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 47,467 2,498.00 5.00 47,940 2,025.00 4.05 1400/03/29 1,206 1.65 میلیون 78.82 میلیارد 1,366.13 49,965 50,000 47,467 50,500 11 10,968 49,898 3 2,778 49,970 207.041 هزار میلیارد 213.285 میلیون 19.4 میلیون 4.319 میلیون 6.244 میلیون 13.156 میلیون 8.994 میلیون 7.953 میلیون 26.03 15.74 23.02 1.201 میلیون 525,174 1.726 میلیون -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 148,036 39,055.00 20.87 187,091 0.00 0.00 1400/03/29 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 148,100 148,000 151,000 5 25,330 148,000 1 546 149,000 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50,884 230,000 273,330 7,554
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 91,315 35,832.00 64.58 55,483 0.00 0.00 1400/03/29 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 90,340 88,650 91,315 2 11,438 88,710 1 10,000 88,710 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 65,013 570,186 465,456 169,743
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,042 749.00 8.52 7,985 806.00 9.17 1400/03/23 - - - 4,321.05 8,791 8,650 8,642 8,850 11 121,830 8,820 2 50,000 8,820 191.302 هزار میلیارد 243.873 میلیون 76.366 میلیون 23.958 میلیون 33.884 میلیون 42.482 میلیون 99.926 میلیون 20.973 میلیون 9.43 4.95 2.1 13.215 میلیون 1.338 میلیون 14.495 میلیون 58,382
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,021 20.00 0.15 13,069 28.00 0.21 1400/03/29 536 3.51 میلیون 45.84 میلیارد 6,539.46 13,041 12,620 12,620 13,300 2 29,500 12,800 2 56,450 12,900 156.828 هزار میلیارد 175.793 میلیون 61.482 میلیون 12 میلیون 18.965 میلیون 42.517 میلیون 69.199 میلیون 25.959 میلیون 6.04 3.69 2.27 1.079 میلیون 1.008 میلیون 2.081 میلیون 6,500
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 27,550 589.00 2.09 28,003 136.00 0.48 1400/03/29 1,942 4.28 میلیون 119.72 میلیارد 2,201.54 28,139 27,300 26,840 28,500 1 240 27,333 2 721 27,350 154.577 هزار میلیارد 174.744 میلیون 28.682 میلیون 2.76 میلیون 20.167 میلیون 8.515 میلیون 8.276 میلیون 3.011 میلیون 51.34 18.15 18.68 1.431 میلیون 1.517 میلیون 2.429 میلیون 518,482
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,250 3,021.00 57.31 5,271 0.00 0.00 1400/03/29 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,250 2,250 2,250 1 1,693 2,140 1 30,000 2,151 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.159 میلیون 300,000 12.758 میلیون 701,748
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,221 33.00 0.25 13,228 40.00 0.30 1400/03/29 547 20.15 میلیون 266.48 میلیارد 36,829.04 13,188 13,220 12,800 13,376 1 12,450 13,175 2 881 13,178 132.28 هزار میلیارد 132.344 میلیون 1.622 میلیون 10 میلیون 64,157 14.092 میلیون 14.006 میلیون 16.858 میلیون 7.85 9.39 9.44 1.037 میلیون 25.729 میلیون 25.257 میلیون 1.509 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,239 6,711.00 32.03 20,950 0.00 0.00 1400/03/29 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 13,800 13,800 14,240 1 53,678 13,900 2 1,687 13,940 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.257 میلیون 3.119 میلیون 4.245 میلیون 131,127
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,113 250.00 2.02 12,366 3.00 0.02 1400/03/29 695 2.01 میلیون 24.85 میلیارد 2,890.16 12,363 12,100 12,100 12,610 2 11,236 12,250 1 248 12,280 123.66 هزار میلیارد 159.171 میلیون 81.551 میلیون 10 میلیون 35.511 میلیون 46.04 میلیون 25.631 میلیون 23.881 میلیون 5.18 2.69 4.82 595,295 815,000 1.41 میلیون 789
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 5,292 260.00 4.68 5,552 0.00 0.00 1400/03/29 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 5,292 5,292 5,292 0 0 0 7792 448,679,788 5,292 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,701 - 19,701 -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 17,065 9,552.00 35.89 26,617 0.00 0.00 1400/03/29 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 17,270 17,065 17,500 1 290 17,272 2 41,784 17,273 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.062 میلیون 2.946 میلیون 6.008 میلیون -
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 20,017 57,594.00 74.21 77,611 0.00 0.00 1400/03/29 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 20,061 20,017 20,733 0 0 0 6 67,262 20,395 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.784 میلیون 920,500 2.675 میلیون 30,000
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 16,142 3,673.00 18.54 19,815 0.00 0.00 1399/11/5 68 179,773 3.5 میلیارد - 19,815 16,142 16,142 16,142 0 0 0 0 111.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 77,120 - 77,120 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,620 10.00 0.62 1,603 7.00 0.43 1400/03/29 758 17.17 میلیون 27.46 میلیارد 22,654.77 1,610 1,600 1,551 1,622 5 842,742 1,636 3 300,000 1,636 106.081 هزار میلیارد 114.238 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 9.66 1.39 9.29 11.815 میلیون 5.964 میلیون 17.779 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,530 1,141.00 17.10 6,671 0.00 0.00 1400/03/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,700 5,510 5,700 3 105,213 5,485 1 1,133 5,486 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.136 میلیون 1.384 میلیون 5.52 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,750 18.00 0.21 8,732 0.00 0.00 1400/03/29 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 8,670 8,469 8,756 1 1,000 8,750 1 10,000 8,750 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.368 میلیون 115,200 3.456 میلیون 27,519
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 94,210 1,647.00 1.78 93,507 944.00 1.02 1400/03/29 224 161,390 15.33 میلیارد 720.49 92,563 95,900 91,582 97,191 3 2,097 94,000 2 990 94,824 96.083 هزار میلیارد 124.967 میلیون 47.354 میلیون 1.028 میلیون 28.884 میلیون 18.47 میلیون 126.254 میلیون 13.304 میلیون 7.22 5.2 0.76 257,393 34,895 103,513 188,775
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 41,361 3,375.00 8.88 37,986 0.00 0.00 1400/03/29 173 1.224 میلیون 46.5 میلیارد - 37,986 41,365 40,170 41,365 1 1,000 41,182 1 1,800 43,960 95.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 185,986 - 185,986 -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 11,143 7,536.00 40.34 18,679 0.00 0.00 1400/03/29 45 49,012 888.73 میلیون - 18,679 11,143 11,143 11,143 0 0 0 727 22,645,197 10,921 94.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27,945 - 27,945 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 45,000 546.00 1.20 45,018 528.00 1.16 1400/03/26 - - - 2,788.47 45,546 45,170 44,501 45,670 1 892 44,951 2 1,500 45,200 90.036 هزار میلیارد 106.279 میلیون 29.452 میلیون 2 میلیون 16.243 میلیون 13.209 میلیون 51.595 میلیون 10.689 میلیون 8.42 6.82 1.75 1.173 میلیون 2.215 میلیون 2.475 میلیون 913,096
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,710 178.00 0.90 19,981 93.00 0.47 1400/03/29 2,333 7.05 میلیون 140.93 میلیارد 3,023.26 19,888 19,500 19,500 20,600 4 107,468 19,860 1 100,000 19,899 89.915 هزار میلیارد 91.009 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 1.996 میلیون 4.224 میلیون 21.29 6.38 45.05 6.862 میلیون 6.744 میلیون 12.941 میلیون 665,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,596 647.00 5.00 13,587 638.00 4.93 1400/03/29 1,014 11.85 میلیون 161.03 میلیارد 11,688.66 12,949 13,450 13,330 13,596 1 3,774 13,190 11 4,807 13,804 88.112 هزار میلیارد 137.258 میلیون 70.021 میلیون 6.485 میلیون 49.146 میلیون 20.875 میلیون 34.082 میلیون 13.034 میلیون 6.76 4.22 2.59 8.975 میلیون 1.787 میلیون 9.778 میلیون 984,532