همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 155,700 1,206.00 0.77 156,896 10.00 0.01 1400/01/25 155 33,528 5.25 میلیارد 216.31 156,906 158,619 154,762 158,619 1 900 155,901 2 45 157,880 1255.168 هزار میلیارد 1.276 میلیارد 122.961 میلیون 8 میلیون 21.203 میلیون 101.758 میلیون 165.753 میلیون 84.763 میلیون 14.81 12.33 7.57 38,018 23,656 61,642 32
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,839 42.00 0.09 47,835 38.00 0.08 1400/01/25 294 686,148 32.89 میلیارد 2,333.84 47,797 47,797 47,760 48,890 1 25 47,760 4 61,953 48,000 1195.875 هزار میلیارد 1.269 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 27.64 16.33 11.48 268,695 392,695 321,389 340,001
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 88,401 81.00 0.09 89,213 731.00 0.83 1400/01/25 7,035 2.46 میلیون 219.3 میلیارد 353.58 88,482 89,620 86,813 91,260 95 346,965 88,712 1 114 88,712 817.876 هزار میلیارد 848.87 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.89 10 5.94 3.496 میلیون 438,668 2.212 میلیون 1.722 میلیون
کگهرح

سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 46,100 0.00 0.00 46,100 0.00 0.00 1399/11/29 - - - 72,146.58 - 46,100 46,100 46,100 1 1,080 46,100 0 0 0 585.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,467 2.379 میلیون - 2.381 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 211,090 1,609.00 0.76 213,697 998.00 0.47 1400/01/25 1,012 331,212 70.94 میلیارد 327.28 212,699 214,830 210,000 216,490 1 1,725 213,000 3 3,514 213,300 512.873 هزار میلیارد 538.374 میلیون 86.788 میلیون 2.4 میلیون 25.502 میلیون 61.286 میلیون 116.023 میلیون 53.663 میلیون 9.56 8.37 4.42 423,234 7,057 236,487 193,804
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 16,187 8,418.00 34.21 24,605 0.00 0.00 1400/01/25 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 16,187 16,187 16,187 0 0 0 2498 167,939,608 16,187 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 94,416 - 94,416 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,612 103.00 1.34 7,702 13.00 0.17 1400/01/25 2,982 9.68 میلیون 74.47 میلیارد 3,245.46 7,715 7,850 7,572 7,850 1 37,020 7,660 1 800 7,665 346.59 هزار میلیارد 398.518 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.69 3.54 3.62 12.203 میلیون 206,351 9.825 میلیون 2.584 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,256 209.00 2.00 10,462 3.00 0.03 1400/01/25 84 162,377 1.67 میلیارد 1,933.06 10,465 10,265 10,256 10,256 1 1,005 9,898 9999 25,198,555 10,265 313.86 هزار میلیارد 415.521 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.81 4.91 8.77 502,147 - 456,693 45,454
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 66,593 1,359.00 2.00 67,944 8.00 0.01 1400/01/25 12 8,409 559.98 میلیون 700.75 67,952 66,593 66,593 66,593 0 0 0 703 7,214,491 66,608 293.433 هزار میلیارد 300.805 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 46.62 28.32 39.29 16,041 - 16,041 -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 17,084 1,305.00 7.10 18,389 0.00 0.00 1400/01/25 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 17,084 17,084 17,084 0 0 0 173 6,279,456 17,084 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,553 - 24,553 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 10,867 2,619.00 19.42 13,486 0.00 0.00 1400/01/25 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 10,815 10,780 11,000 2 16,604 10,900 1 7,500 10,970 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.11 میلیون 2.335 میلیون 13.61 میلیون 835,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,257 188.00 1.99 9,296 149.00 1.58 1400/01/25 3,413 16.85 میلیون 156.6 میلیارد 4,935.6 9,445 9,350 9,257 9,500 1 4,353 9,410 1 1,000 9,412 222.71 هزار میلیارد 256.918 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 15.32 5.71 2.66 21.588 میلیون 3.156 میلیون 23.626 میلیون 1.118 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 146,840 40,251.00 21.51 187,091 0.00 0.00 1400/01/25 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 144,431 144,431 151,000 3 3,000 146,841 1 1,434 147,400 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.604 میلیون 244,061 1.088 میلیون 760,000
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 88,879 33,396.00 60.19 55,483 0.00 0.00 1400/01/25 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 87,351 87,351 90,530 1 60 88,250 1 926 89,997 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73,151 15,000 34,640 53,511
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,911 82.00 0.55 14,968 25.00 0.17 1400/01/25 797 2.98 میلیون 44.56 میلیارد 3,738.71 14,993 14,919 14,710 15,379 2 8,000 15,080 1 35,333 15,100 179.616 هزار میلیارد 201.424 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 9.91 5.63 3.33 2.18 میلیون 1.706 میلیون 2.581 میلیون 1.306 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 30,113 614.00 2.00 30,722 5.00 0.02 1400/01/25 14 16,106 485 میلیون 1,150.43 30,727 30,255 30,113 30,113 1 20,000 29,650 852 13,296,452 30,255 138.249 هزار میلیارد 139.494 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 25.69 10.18 40.24 423,477 - 423,477 -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,875 2,396.00 45.46 5,271 0.00 0.00 1400/01/25 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,900 2,875 2,978 1 115,000 2,934 1 57,728 2,942 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 69.334 میلیون 1.517 میلیون 69.937 میلیون 913,680
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,702 108.00 0.84 12,777 33.00 0.26 1400/01/25 1,153 6.19 میلیون 79.06 میلیارد 5,366.42 12,810 12,675 12,620 13,070 3 6,867 12,715 1 370 12,722 127.77 هزار میلیارد 151.785 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.46 3.08 5.22 3.085 میلیون - 2.389 میلیون 695,143
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 11,877 9,073.00 43.31 20,950 0.00 0.00 1400/01/25 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 11,877 11,877 11,877 1 1,000 11,633 333 12,541,107 11,877 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 144,346 150,000 294,346 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 5,350 202.00 3.64 5,552 0.00 0.00 1400/01/25 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 5,350 5,350 5,350 0 0 0 9999 420,262,464 5,350 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 113,669 - 113,669 -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 23,120 3,497.00 13.14 26,617 0.00 0.00 1400/01/24 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 22,600 22,600 23,180 1 430 23,075 1 631 23,130 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.802 میلیون 1.533 میلیون 6.335 میلیون 221
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 110,850 2,262.00 2.00 113,094 18.00 0.02 1400/01/25 11 3,541 392.52 میلیون 321.91 113,112 110,988 110,850 110,850 1 584 110,988 1 4 112,000 116.21 هزار میلیارد 145.029 میلیون 45.83 میلیون 1.028 میلیون 28.82 میلیون 17.01 میلیون 132.71 میلیون 6.875 میلیون 16.9 6.83 0.88 101,229 5,624 106,853 -
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 27,909 49,702.00 64.04 77,611 0.00 0.00 1400/01/25 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 27,909 27,909 27,909 0 0 0 981 5,890,044 27,909 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 450,232 - 450,232 -
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام فرابورس 16,142 3,673.00 18.54 19,815 0.00 0.00 1399/11/5 68 179,773 3.5 میلیارد - 19,815 16,142 16,142 16,142 0 0 0 0 111.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 77,120 - 77,120 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,623 1,048.00 15.71 6,671 0.00 0.00 1400/01/25 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,400 5,400 5,640 1 30,000 5,451 1 23,461 5,499 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.556 میلیون 5.362 میلیون 16.918 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,899 1,167.00 13.36 8,732 0.00 0.00 1400/01/25 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 9,601 9,601 9,950 1 4,394 9,850 1 5,100 9,899 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.138 میلیون 4.202 میلیون 8.34 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 85,746 1,749.00 2.00 87,433 62.00 0.07 1400/01/25 39 20,748 1.78 میلیارد 532 87,495 85,803 85,746 87,919 1 100 85,805 1 3,384 85,821 99.973 هزار میلیارد 134.318 میلیون 44.741 میلیون 1.143 میلیون 34.345 میلیون 10.396 میلیون 102.914 میلیون 3.718 میلیون 26.89 9.62 0.97 137,854 31,107 167,083 1,878
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 31,410 641.00 2.00 31,915 136.00 0.42 1400/01/25 22 330,449 10.38 میلیارد 15,020.41 32,051 31,410 31,410 31,410 0 0 0 945 37,305,173 32,051 95.745 هزار میلیارد 107.91 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 22.34 14.83 11.14 591,029 2 میلیون 2.591 میلیون -
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 35,100 2,886.00 7.60 37,986 0.00 0.00 1400/01/25 173 1.224 میلیون 46.5 میلیارد - 37,986 35,860 34,600 35,862 1 1,000 34,661 1 700 35,226 95.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 457,319 25,143 271,449 211,013
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 14,406 293.00 1.99 14,697 2.00 0.01 1400/01/25 6 22,991 331.21 میلیون 3,831.83 14,699 14,406 14,406 14,406 0 0 0 437 8,169,587 14,408 95.311 هزار میلیارد 141.907 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 6.7 4.56 2.87 34,978 - 34,978 -