همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 662,894 940,275.00 58.65 1.603 میلیون 0.00 0.00 1400/01/18 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 660,000 660,000 662,894 0 0 0 1 107 661,302 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 812,232 520,753.00 39.07 1.333 میلیون 0.00 0.00 1400/01/17 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 812,232 812,232 812,232 0 0 0 3 74 812,232 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 537,341 685,574.00 56.06 1.223 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 537,341 486,167 537,341 0 0 0 1 148 521,853 - - - - - - - - - - - 220 - 220 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 522,500 668,284.00 56.12 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 522,500 522,500 522,500 0 0 0 1 2 570,000 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 612,889 542,311.00 46.95 1.155 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 612,889 612,889 612,889 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - 37 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 0.00 0.00 1.101 میلیون 0.00 0.00 1400/01/21 - - - - 1.101 میلیون 1.101 میلیون - - 1 50 970,002 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1,000,000 89,016.00 8.17 1.089 میلیون 0.00 0.00 1399/12/6 - - - - 1.089 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 970 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,000 18,000 - 20,000
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 724,800 346,040.00 32.31 1.071 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 1 5 5.35 میلیون - 1.071 میلیون 725,190 724,000 725,190 0 0 0 1 161 743,250 - - - - - - - - - - - 224 - 224 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

اوراق فرابورس 1.09 میلیون 0.00 0.00 1.056 میلیون 0.00 0.00 1399/09/3 4 80,000 84.5 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1.09 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 0.00 0.00 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/7 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 630,119 419,865.00 39.99 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 - - - - 1.05 میلیون 630,119 630,119 630,119 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 1,000,000 49,977.00 4.76 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/28 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 24,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

اوراق فرابورس 1,000,000 47,667.00 4.55 1.048 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 1 500 523.83 میلیون - 1.048 میلیون 985,000 985,000 1,000,000 1 1,000 962,000 1 18,500 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 27,500.00 2.63 1.047 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 - - - - 1.047 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 10,000 983,010 1 12 1,019,499 - - - - - - - - - - - 14 - 14 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 634,700 409,455.00 39.21 1.044 میلیون 0.00 0.00 1400/01/15 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 634,700 634,700 634,700 0 0 0 2 130 636,291 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 32,001.00 3.08 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1 500 999,800 2 505 1,008,000 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 607,647 420,052.00 40.87 1.028 میلیون 0.00 0.00 1400/01/16 - - - - 1.028 میلیون 607,647 607,647 607,647 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اجاد21

اجاره دولت آ پرورش - آرمان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 24,333.00 2.38 1.024 میلیون 0.00 0.00 1399/11/4 2 720 737.52 میلیون - 1.024 میلیون 1.042 میلیون 1,000,000 1.042 میلیون 1 250 1,000,000 1 250 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 2,141 - 2,141
اراد48

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009

اوراق فرابورس 980,000 43,000.00 4.20 1.023 میلیون 0.00 0.00 1399/12/27 1 500 511.5 میلیون - 1.023 میلیون 980,000 980,000 980,000 0 0 0 2 50,000 972,000 - - - - - - - - - - - - 103,000 - 103,000
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 668,809 352,216.00 34.50 1.021 میلیون 0.00 0.00 1400/01/18 - - - - 1.021 میلیون 668,809 668,809 668,809 0 0 0 1 88 668,809 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 985,000 34,999.00 3.43 1.02 میلیون 0.00 0.00 1400/01/16 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 985,000 985,000 985,000 1 1,000 971,000 2 8,489 1,000,999 - - - - - - - - - - - 110 110 220 -
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.043 میلیون 23,365.00 2.29 1.019 میلیون 0.00 0.00 1399/11/26 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1 7,700 900,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 1,000,000 14,086.00 1.39 1.014 میلیون 0.00 0.00 1400/01/21 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 982,500 982,500 1,000,000 1 1,250 982,701 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 20,237.00 2.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1399/12/24 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 375 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - 12 - - 12
سلامت2

مرابحه دولت تعاون - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,999.00 1.09 1.011 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 2 200 202.2 میلیون - 1.011 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 600 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 400 400 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1,000,000 10,018.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/12/25 16 252 254.52 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 991,000 1 10 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 20,000 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 952,430 57,151.00 5.66 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 - - - - 1.01 میلیون 952,430 952,430 952,430 1 1,250 943,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 11 - - 11
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 695,672 311,872.00 30.95 1.008 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 768,900 695,672 768,900 3 165 732,286 0 0 0 - - - - - - - - - - - 160 - 160 -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1,000,000 7,143.00 0.71 1.007 میلیون 0.00 0.00 1399/12/27 4 91 91.65 میلیون - 1.007 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 990,000 16,508.00 1.64 1.007 میلیون 0.00 0.00 1399/11/27 3 524 527.41 میلیون - 1.007 میلیون 990,000 990,000 990,000 1 10 980,002 1 10 1,028,200 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
سلامت3

مرابحه دولت تعاون - امید 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/11/6 1 139 139.69 میلیون - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,661 1,000,000 1 2,800 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 139 - 139
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 551,250 451,548.00 45.03 1.003 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 551,250 551,250 551,250 0 0 0 1 106 786,000 - - - - - - - - - - - 128 - 128 -
اراد73

مرابحه عام دولت73-ش.خ0402

اوراق فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1399/12/18 1 500 500 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 41,000 - 41,000
اراد57

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 905,000 95,000.00 9.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/29 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 905,000 905,000 905,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اجاد24

اجاره دولت آ پرورش - نوین 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/14 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 2,846 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 500 -
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/14 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 22,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000