همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 676,142 927,027.00 57.82 1.603 میلیون 0.00 0.00 11:42 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 676,142 - - 0 0 0 1 9 711,710 - - - - - - - - - - - 113 - 113 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 840,140 492,845.00 36.97 1.333 میلیون 0.00 0.00 1400/06/13 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 840,140 840,140 840,140 0 0 0 1 3 840,140 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 791,825 431,090.00 35.25 1.223 میلیون 0.00 0.00 1400/06/21 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 791,825 791,825 791,825 0 0 0 4 62 791,825 - - - - - - - - - - - 33 - 33 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 620,501 570,283.00 47.89 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/06/23 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 640,501 620,501 640,501 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 30 - 30 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 853,700 301,500.00 26.10 1.155 میلیون 0.00 0.00 1400/06/22 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 853,700 853,700 853,700 0 0 0 2 51 853,760 - - - - - - - - - - - - - - -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1,000,000 101,107.00 9.18 1.101 میلیون 0.00 0.00 1400/05/17 - - - - 1.101 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 300 901,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1.977 میلیون - 1.977 میلیون
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1.111 میلیون 21,984.00 2.02 1.089 میلیون 0.00 0.00 1400/03/2 - - - - 1.089 میلیون 1.111 میلیون - - 1 100 980,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 671,944 398,896.00 37.25 1.071 میلیون 0.00 0.00 10:33 1 5 5.35 میلیون - 1.071 میلیون 671,944 630,000 671,944 2 15 600,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - 77 - 77 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

اوراق فرابورس 950,000 106,250.00 10.06 1.056 میلیون 0.00 0.00 14:57 4 80,000 84.5 میلیارد - 1.056 میلیون 950,000 950,000 950,000 2 50,000 954,000 1 10,000 999,999 - - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 30,000.00 2.86 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/06/16 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 0 0 2 48,500 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 943,987 105,997.00 10.10 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/06/8 - - - - 1.05 میلیون 854,085 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 1,000,000 49,977.00 4.76 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/05/23 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 88,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 200,100 - 200,100
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

اوراق فرابورس 999,998 47,669.00 4.55 1.048 میلیون 0.00 0.00 1400/06/6 1 500 523.83 میلیون - 1.048 میلیون 999,998 999,998 999,998 0 0 0 2 3,600 999,999 - - - - - - - - - - - - 140,000 - 140,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1.011 میلیون 36,500.00 3.49 1.047 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 - - - - 1.047 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1 1 997,010 1 194 1,010,500 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 1,000,000 45,000.00 4.31 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/06/20 1 1,000 1.04 میلیارد - 1.045 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 10,000 1,021,500 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 917,424 126,731.00 12.14 1.044 میلیون 0.00 0.00 09:53 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 917,424 - - 7 242 917,424 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 999,800 40,200.00 3.87 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/06/28 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 1.005 میلیون 999,800 1.005 میلیون 1 500 999,800 2 5,005 1,005,000 - - - - - - - - - - - 5 - - 5
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 691,112 336,587.00 32.75 1.028 میلیون 0.00 0.00 12:23 - - - - 1.028 میلیون 763,859 691,112 763,859 0 0 0 1 6 727,486 - - - - - - - - - - - - - - -
اجاد21

اجاره دولت آ پرورش - آرمان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 24,333.00 2.38 1.024 میلیون 0.00 0.00 1399/11/4 2 720 737.52 میلیون - 1.024 میلیون 1.042 میلیون 1,000,000 1.042 میلیون 1 250 1,000,000 1 250 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 2,141 - 2,141
اراد48

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009

اوراق فرابورس 980,000 43,000.00 4.20 1.023 میلیون 0.00 0.00 1400/04/28 1 500 511.5 میلیون - 1.023 میلیون 980,000 980,000 980,000 4 98,000 980,000 1 23,000 999,998 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 667,918 353,107.00 34.58 1.021 میلیون 0.00 0.00 10:51 - - - - 1.021 میلیون 667,918 - - 1 26 636,113 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 - 24 -
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 1.004 میلیون 15,828.00 1.55 1.02 میلیون 0.00 0.00 1400/06/27 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1 4 1,004,171 1 50 1,050,000 - - - - - - - - - - - 5 - - 5
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 970,500 48,835.00 4.79 1.019 میلیون 0.00 0.00 1400/06/16 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 970,500 970,500 970,500 1 7,700 900,000 2 36,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 62,000 - 62,000
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 895,000 119,086.00 11.74 1.014 میلیون 0.00 0.00 1400/06/16 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 921,000 895,000 921,000 1 1,250 916,253 1 19 1,007,878 - - - - - - - - - - - - 900 - 900
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1400/04/3 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 363 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
سلامت2

مرابحه دولت تعاون - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,999.00 1.09 1.011 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 2 200 202.2 میلیون - 1.011 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 600 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 400 400 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1,000,000 10,018.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/12/25 16 252 254.52 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 991,000 1 10 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد71

مرابحه عام دولت71-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 20,200.00 2.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/20 1 10,000 10.1 میلیارد - 1.01 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/06/24 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 20,000 959,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 943,000 66,581.00 6.59 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/06/17 - - - - 1.01 میلیون 943,000 - - 1 1,242 943,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 793,877 213,667.00 21.21 1.008 میلیون 0.00 0.00 12:30 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 793,877 793,877 793,877 0 0 0 1 113 872,000 - - - - - - - - - - - 147 - 147 -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 12,857.00 1.28 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 4 91 91.65 میلیون - 1.007 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 1 5,000 1,000,000 1 4,955 1,020,000 - - - - - - - - - - - 45 2,000 - 2,045
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 980,050 26,458.00 2.63 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/06/27 3 524 527.41 میلیون - 1.007 میلیون 980,050 980,050 980,050 1 32 980,050 1 11 992,500 - - - - - - - - - - - 118 - 118 -
سلامت3

مرابحه دولت تعاون - امید 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/11/6 1 139 139.69 میلیون - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,661 1,000,000 1 2,800 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 139 - 139
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 691,525 311,273.00 31.04 1.003 میلیون 0.00 0.00 12:29 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 691,525 691,525 691,525 0 0 0 2 20 727,921 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
اراد73

مرابحه عام دولت73-ش.خ0402

اوراق فرابورس 920,000 80,001.00 8.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/06/7 1 500 500 میلیون - 1 میلیون 920,000 920,000 920,000 1 9,000 920,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد51

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0010

اوراق فرابورس 984,000 16,000.00 1.60 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/21 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 984,000 984,000 984,000 0 0 0 2 49,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اجاد27

اجاره دولت آ پرورش - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/8 1 2,500 2.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500
رهن0104

اوراق رهنی بانک مسکن14010423

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/30 1 5 5 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 12,484 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/5 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000