همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن Fara Bourse 1.386 میلیون 40,924.00 2.87 1.427 میلیون 0.00 0.00 1402/12/09 38 1,023 1.46 میلیارد - 1.427 میلیون 1.326 میلیون 1.326 میلیون 1.41 میلیون 1 9 1,403,501 1 7 1,450,000 - - - - - - - - - - - 1,023 - 1,023 -
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن Fara Bourse 1.4 میلیون 9,742.00 0.69 1.41 میلیون 0.00 0.00 1402/12/09 4,702 301,226 424.65 میلیارد - 1.41 میلیون 1.383 میلیون 1.383 میلیون 1.419 میلیون 1 160 1,410,000 3 149 1,418,000 - - - - - - - - - - - 300,681 - 208,691 91,990
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن Fara Bourse 1.414 میلیون 4,673.00 0.33 1.409 میلیون 0.00 0.00 1402/12/09 281 12,638 17.81 میلیارد - 1.409 میلیون 1.375 میلیون 1.361 میلیون 1.42 میلیون 2 771 1,410,000 1 1 1,429,999 - - - - - - - - - - - 12,532 - 9,917 2,615
مهریران

قرض الحسنه بانک مهر 14031214

اوراق Fara Bourse 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/12/09 1 100 100 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 1,000,000 1 5,039 1,000,010 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق Fara Bourse 999,600 400.00 0.04 1,000,000 0.00 0.00 1402/12/09 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1.05 میلیون 999,600 1.05 میلیون 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
اراد57

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309

اوراق Fara Bourse 926,800 73,200.00 7.32 1,000,000 0.00 0.00 1402/12/09 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 926,800 926,800 926,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق Fara Bourse 940,000 47,380.00 4.80 1,000,000 12,620.00 1.28 1402/12/09 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - 987,380 940,000 940,000 940,000 1 200 959,000 1 1,000 979,990 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
مهان01

اجاره مهرآیندگان لوتوس0311

اوراق Fara Bourse 998,550 1,450.00 0.15 1,000,000 0.00 0.00 1402/12/09 50 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 998,550 998,550 998,550 1 50,000 991,000 1 50,000 1,001,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد96

مرابحه عام دولت96-ش.خ030414

اوراق Fara Bourse 956,930 23,490.00 2.52 933,440 0.00 0.00 1402/12/09 63 10.777 میلیون 10.059 هزار میلیارد - 933,440 959,500 956,930 959,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق Fara Bourse 905,500 7,370.00 0.82 898,130 0.00 0.00 1402/12/09 2 22,600 20.3 میلیارد - 898,130 905,500 905,500 905,500 1 1,000 898,200 1 6,400 904,500 - - - - - - - - - - - 6,200 16,400 16,400 6,200
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق Fara Bourse 881,510 11,420.00 1.28 892,930 0.00 0.00 1402/12/09 1 30,000 26.79 میلیارد - 892,930 880,110 880,110 884,400 1 400 877,640 1 600 892,900 - - - - - - - - - - - 30,000 - - 30,000
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق Fara Bourse 859,500 1,230.00 0.14 858,270 0.00 0.00 1402/12/09 12 165,800 142.3 میلیارد - 858,270 858,220 858,220 861,500 1 200 858,020 2 20,800 860,000 - - - - - - - - - - - 900 164,900 - 165,800
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق Fara Bourse 840,510 2,260.00 0.27 842,770 0.00 0.00 1402/12/09 8 94,700 79.81 میلیارد - 842,770 840,500 840,140 844,000 1 300 840,780 1 300 846,860 - - - - - - - - - - - - 94,700 3,600 91,100
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق Fara Bourse 824,890 1,410.00 0.17 823,480 0.00 0.00 1402/12/09 9 55,100 45.37 میلیارد - 823,480 825,410 824,000 827,600 1 100 825,000 1 1,500 826,000 - - - - - - - - - - - 30,100 25,000 5,100 50,000
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق Fara Bourse 790,500 660.00 0.08 789,840 0.00 0.00 1402/12/09 6 4,700 3.71 میلیارد - 789,840 789,100 789,100 790,500 1 200 790,000 1 100 792,800 - - - - - - - - - - - 500 4,200 1,800 2,900
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق Fara Bourse 785,000 980.00 0.12 784,020 0.00 0.00 1402/12/09 1 100 78.4 میلیون - 784,020 785,000 785,000 785,000 2 28,900 784,050 1 400 789,970 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق Fara Bourse 780,000 1,980.00 0.25 778,020 0.00 0.00 1402/12/09 2 10,100 7.86 میلیارد - 778,020 777,000 777,000 780,000 2 29,000 778,020 1 100 781,890 - - - - - - - - - - - - 10,100 100 10,000
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق Fara Bourse 814,500 46,740.00 6.09 767,760 0.00 0.00 1402/12/09 2 200 153.55 میلیون - 767,760 815,000 811,000 815,000 2 400 765,840 1 100 775,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق Fara Bourse 701,000 5,030.00 0.71 706,030 0.00 0.00 1402/12/09 8 8,200 5.79 میلیارد - 706,030 700,500 700,500 701,500 1 30,000 705,410 1 2,500 708,500 - - - - - - - - - - - 1,600 6,600 100 8,100
اخزا103

اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اوراق Fara Bourse 671,500 980.00 0.15 672,480 0.00 0.00 1402/12/09 1 200 134.5 میلیون - 672,480 669,720 669,720 672,000 1 300 674,250 2 2,500 679,990 - - - - - - - - - - - 200 - - 200
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق Fara Bourse 644,260 8,490.00 1.30 652,750 0.00 0.00 1402/12/09 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 643,700 643,700 645,000 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400
اخزا108

اسنادخزانه-م8بودجه01-040728

اوراق Fara Bourse 637,490 8,400.00 1.30 645,890 0.00 0.00 1402/12/09 8 30,600 19.76 میلیارد - 645,890 633,690 633,690 640,000 1 1,000 617,030 1 300 652,700 - - - - - - - - - - - 3,000 27,600 200 30,400
اخزا104

اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اوراق Fara Bourse 614,500 5,600.00 0.90 620,100 0.00 0.00 1402/12/09 5 16,400 10.17 میلیارد - 620,100 613,260 613,260 614,980 2 39,000 620,010 1 25,000 626,000 - - - - - - - - - - - 16,400 - 200 16,200
اخزا105

اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

اوراق Fara Bourse 600,600 10,410.00 1.70 611,010 0.00 0.00 1402/12/09 3 28,000 17.11 میلیارد - 611,010 600,510 600,510 601,000 1 42,000 611,510 1 100 616,940 - - - - - - - - - - - - 28,000 - 28,000
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق Fara Bourse 294,600 801.00 0.27 295,401 0.00 0.00 1402/12/09 6 1,059 312.83 میلیون - 295,401 290,410 290,410 294,780 2 2,245 294,618 2 2,443 297,578 - - - - - - - - - - - 552 507 1,007 52
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام Fara Bourse 251,500 1,300.00 0.51 252,800 0.00 0.00 1402/12/09 29 35,128 9.03 میلیارد - 252,800 261,000 251,500 261,000 13 16,797 257,050 0 0 0 3.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,728 400 35,128 -
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام Fara Bourse 16,350 230,450.00 93.38 246,800 0.00 0.00 1402/12/09 500 350,592 86.52 میلیارد - 246,800 16,300 16,300 16,350 0 0 0 0 4.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 308,203 42,389 321,592 29,000
ونچر

جسورانه فیروزه 10% تادیه

صندوق Fara Bourse 1.06 میلیون 860,000.00 430.00 200,000 0.00 0.00 1402/12/09 - - - - 200,000 1.06 میلیون 1.06 میلیون 1.06 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 -
شگامرن

پترو گامرون

سهام Fara Bourse 196,950 7,750.00 4.10 189,200 0.00 0.00 1402/12/09 6 1,498 283.44 میلیون - 189,200 196,800 196,800 196,950 0 0 0 1 200 196,950 52.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,298 200 1,398 100
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق Fara Bourse 184,951 3,911.00 2.07 188,862 0.00 0.00 1402/12/09 6 3,806 718.81 میلیون - 188,862 184,223 183,214 186,285 1 5,000 186,911 1 1,066 188,337 - - - - - - - - - - - 998 2,808 3,307 499
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام Fara Bourse 186,950 1,600.00 0.85 188,550 0.00 0.00 1402/12/09 25 17,626 3.28 میلیارد - 188,550 184,550 184,000 187,350 1 4,000 185,800 2 1,627 191,950 56.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,793 1,833 17,626 -
گپارس

کارگزاران پارس

سهام Fara Bourse 156,250 5,450.00 3.37 161,700 0.00 0.00 1402/12/09 1 179 28.08 میلیون - 161,700 156,200 156,200 165,800 2 11,715 156,850 1 256 165,000 2.475 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 179 - 179 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام Fara Bourse 152,300 3,800.00 2.43 155,900 200.00 0.13 1402/12/09 18 4,177 659.13 میلیون 285.26 156,100 154,000 150,200 154,000 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.553 میلیارد 434.807 میلیون 8 میلیون 305.952 میلیون 128.855 میلیون 316.991 میلیون 86.392 میلیون 14.44 9.68 3.93 389 3,788 4,177 -
قنقش

قند نقش جهان

سهام Fara Bourse 145,200 8,050.00 5.25 153,250 0.00 0.00 1402/12/09 21 6,144 914.84 میلیون - 153,250 145,200 145,200 149,600 1 340 148,950 2 550 151,900 21.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,144 - 6,144 -
رفاه

فروشگاه رفاه

سهام Fara Bourse 138,550 9,150.00 6.19 147,700 0.00 0.00 1402/12/09 4 1,531 219.47 میلیون - 147,700 138,550 138,550 138,550 0 0 0 36 234,556 143,300 66.526 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,531 - 1,531 -
پادا

پادا

صندوق Fara Bourse 142,407 1,254.00 0.87 143,661 0.00 0.00 1402/12/09 1 200 28.73 میلیون - 143,661 142,710 142,407 142,710 1 620 142,201 2 25,120 143,662 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق Fara Bourse 141,229 1,800.00 1.26 143,029 0.00 0.00 1402/12/09 3 3,100 443.39 میلیون - 143,029 141,676 141,229 141,676 1 17 142,800 1 300 143,000 - - - - - - - - - - - 7 3,093 3,100 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام Fara Bourse 138,850 1,700.00 1.24 138,350 1,200.00 0.87 1402/12/09 48 6,539 915.13 میلیون 471.33 137,150 138,100 137,050 139,900 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 98.079 میلیون 21.534 میلیون 650,000 8.151 میلیون 13.383 میلیون 30.536 میلیون 14.777 میلیون 6.09 6.72 2.94 6,539 - 6,539 -
فسدید

تجهیزات سدید

سهام Fara Bourse 129,700 2,350.00 1.78 132,050 0.00 0.00 1402/12/09 1 400 51.8 میلیون - 132,050 129,700 129,700 129,700 0 0 0 19 128,838 129,500 12.914 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 400 - 400 -
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق Fara Bourse 124,599 1,792.00 1.42 126,391 0.00 0.00 1402/12/09 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 124,522 123,902 125,786 1 196 126,363 1 313 126,364 - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام Fara Bourse 122,650 800.00 0.66 122,450 600.00 0.49 1402/12/09 234 105,282 13.16 میلیارد 606.22 121,850 122,100 122,000 123,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 411.483 میلیون 153.905 میلیون 2.4 میلیون 116.403 میلیون 37.501 میلیون 252.689 میلیون 33.891 میلیون 8.67 7.84 1.16 10,458 94,783 88,339 16,902
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام Fara Bourse 125,500 3,750.00 3.08 122,050 300.00 0.25 1402/12/09 14 2,077 265.9 میلیون 67.33 121,750 127,350 123,000 127,350 1 44 127,000 2 622 128,750 10.752 هزار میلیارد 12.291 میلیون 2.033 میلیون 84,000 1.195 میلیون 838,285 2.369 میلیون 207,955 49.3 12.23 4.33 2,077 - 2,077 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام Fara Bourse 114,250 1,000.00 0.88 113,450 200.00 0.18 1402/12/09 96 28,474 3.06 میلیارد 989.67 113,250 111,500 110,600 114,450 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 35.46 میلیون 10.038 میلیون 250,000 7.098 میلیون 2.941 میلیون 8.352 میلیون 3.395 میلیون 8.36 9.64 3.4 27,474 - 27,474 -
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام Fara Bourse 105,500 3,400.00 3.12 108,900 0.00 0.00 1402/12/09 1 29 3.06 میلیون - 108,900 105,500 105,500 105,500 1 1,109 105,650 4 1,088 111,500 6.566 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29 - 29 -
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام Fara Bourse 99,200 4,300.00 4.15 103,500 0.00 0.00 1402/12/09 10 13,148 1.34 میلیارد - 103,500 99,200 99,200 99,200 0 0 0 114 493,858 101,750 2.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,148 - 13,148 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام Fara Bourse 91,350 3,400.00 3.87 89,850 1,900.00 2.16 1402/12/09 28 14,161 1.24 میلیارد 450.49 87,950 89,000 88,200 91,500 2 1,252 86,600 2 1,008 87,800 26.265 هزار میلیارد 30.945 میلیون 7.611 میلیون 300,000 3.99 میلیون 3.622 میلیون 6.994 میلیون 3.498 میلیون 7.71 7.44 3.85 14,161 - 14,161 -
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام Fara Bourse 91,700 2,750.00 3.09 88,950 0.00 0.00 1402/12/09 10 1,528 135.92 میلیون - 88,950 91,700 91,700 91,700 38 837,101 88,950 0 0 0 5.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,528 - 1,528 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام Fara Bourse 88,550 1,300.00 1.49 88,100 850.00 0.97 1402/12/09 313 159,506 14.08 میلیارد 321.35 87,250 87,250 87,050 88,650 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.312 میلیارد 208.827 میلیون 13.752 میلیون 99.497 میلیون 109.33 میلیون 317.901 میلیون 124.127 میلیون 9.76 11.08 3.81 110,504 49,002 85,460 74,046
لازما

آزمایش

سهام Fara Bourse 80,450 7,400.00 8.42 87,850 0.00 0.00 1402/12/09 64 98,955 8.63 میلیارد - 87,850 77,000 75,950 80,450 1 608 86,950 1 1,000 88,750 19.107 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 98,955 - 98,955 -
قاروم

قند ارومیه

سهام Fara Bourse 87,250 100.00 0.11 87,150 0.00 0.00 1402/12/09 6 4,833 420.31 میلیون - 87,150 87,250 87,250 87,500 2 795 84,800 2 4,373 87,000 29.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,833 2,000 4,433 400
سکارون

سیمان کارون

سهام Fara Bourse 89,900 5,600.00 6.64 84,300 0.00 0.00 1402/12/09 111 236,065 19.94 میلیارد - 84,300 88,050 85,000 90,150 11 49,099 86,800 2 1,084 86,800 17.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 236,065 - 85,065 151,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام Fara Bourse 84,250 50.00 0.06 84,250 50.00 0.06 1402/12/09 194 48,975 4.02 میلیارد 124.99 84,200 82,550 82,550 86,850 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 59.497 میلیون 5.721 میلیون 700,000 521,901 5.199 میلیون 5.348 میلیون 5.237 میلیون 11.26 11.34 11.03 17,079 31,675 48,754 -
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام Fara Bourse 83,850 2,700.00 3.33 81,150 0.00 0.00 1402/12/09 10 15,270 1.25 میلیارد - 81,150 80,400 80,400 83,850 1 650 81,200 1 63 82,250 292.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,370 6,900 15,270 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام Fara Bourse 79,500 1,200.00 1.53 79,500 1,200.00 1.53 1402/12/09 216 90,863 7.46 میلیارد 781.11 78,300 79,950 78,000 81,000 1 100 82,000 2 1,010 82,400 8.21 هزار میلیارد 8.867 میلیون 1.394 میلیون 100,000 731,785 662,461 1.324 میلیون 157,486 50.48 12 6 76,863 14,000 90,863 -
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام Fara Bourse 75,300 3,450.00 4.80 74,650 2,800.00 3.90 1402/12/09 48 30,426 2.32 میلیارد 607.9 71,850 75,250 72,000 75,400 2 14,165 75,450 1 1,895 76,900 18.264 هزار میلیارد 20.778 میلیون 8.42 میلیون 240,000 2.862 میلیون 5.559 میلیون 7.291 میلیون 1.712 میلیون 10.46 3.22 2.46 13,066 17,360 30,426 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام Fara Bourse 75,000 500.00 0.67 74,300 200.00 0.27 1402/12/09 85 6,833 536.32 میلیون 227.19 74,500 73,850 73,850 75,600 2 100 77,900 2 1,482 79,000 15.7 هزار میلیارد 16.369 میلیون 3.542 میلیون 200,000 1.509 میلیون 2.032 میلیون 7.746 میلیون 2.107 میلیون 7.05 7.31 1.92 3,024 - 3,019 5
شرانل

نفت ایرانول

سهام Fara Bourse 73,900 600.00 0.82 73,350 50.00 0.07 1402/12/09 36 14,708 1.09 میلیارد 1,388.25 73,300 75,200 73,200 75,200 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 181.623 میلیون 59.068 میلیون 2 میلیون 34.923 میلیون 24.145 میلیون 136.907 میلیون 27.587 میلیون 5.32 6.08 1.07 8,636 6,072 14,708 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام Fara Bourse 68,450 400.00 0.59 69,300 1,250.00 1.84 1402/12/09 436 230,256 16.68 میلیارد 186.88 68,050 68,500 68,450 71,000 1 4,424 71,900 6 1,616 72,500 14.49 هزار میلیارد 15.055 میلیون 1.973 میلیون 200,000 1.195 میلیون 777,792 5.412 میلیون 732,098 18.93 17.82 2.56 215,162 12,900 228,062 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق Fara Bourse 65,926 325.00 0.50 65,601 0.00 0.00 1402/12/09 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 65,925 65,925 65,926 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام Fara Bourse 56,700 5,800.00 9.28 62,500 0.00 0.00 1402/12/09 438 770,907 48.17 میلیارد - 62,500 57,100 56,300 59,600 2 1,690 59,800 32 395,097 61,450 21.984 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 770,907 - 770,907 -
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق Fara Bourse 58,096 362.00 0.63 57,734 0.00 0.00 1402/12/09 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 58,072 58,072 58,098 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
سایرا

ایرانیت

سهام Fara Bourse 54,200 1,350.00 2.43 55,550 0.00 0.00 1402/12/09 1 1,111 60.49 میلیون - 55,550 54,200 54,200 54,200 0 0 0 20 148,821 54,450 2.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,111 - 1,111 -
تکنار

معادن مس تکنار

سهام Fara Bourse 57,600 2,300.00 4.16 55,300 0.00 0.00 1402/12/09 4 1,638 88 میلیون - 55,300 57,450 57,150 57,600 3 2,719 53,750 1 2,268 55,250 3.318 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,638 - 1,638 -
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام Fara Bourse 56,950 2,400.00 4.40 54,550 0.00 0.00 1402/12/09 3 2,302 129.26 میلیون - 54,550 56,950 56,950 56,950 16 249,477 56,150 0 0 0 3.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,302 - 2,302 -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام Fara Bourse 54,000 150.00 0.28 54,250 400.00 0.74 1402/12/09 14 10,363 607.32 میلیون 1,958.59 53,850 54,000 53,350 55,000 3 1,625 58,300 2 1,479 59,400 14.65 هزار میلیارد 17.136 میلیون 5.225 میلیون 250,000 3.574 میلیون 1.651 میلیون 7.189 میلیون 1.943 میلیون 6.98 8.22 1.89 3,043 7,320 10,279 84
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام Fara Bourse 51,500 1,450.00 2.74 52,500 450.00 0.85 1402/12/09 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,143.39 52,950 52,950 50,850 55,350 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 13.445 میلیون 2.076 میلیون 8.06 14.563 میلیون 40.16 550,006 362,584 36.16 7.26 23.84 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
ثتوسا

سر. توسعه و عمران استان اردبیل

سهام Fara Bourse 52,000 4,350.00 9.13 47,650 0.00 0.00 1402/12/09 47 413,008 19.7 میلیارد - 47,650 52,000 52,000 52,000 0 0 0 0 4.574 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 313,008 100,000 158,008 255,000
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام Fara Bourse 45,750 900.00 1.93 47,650 1,000.00 2.14 1402/12/09 149 130,560 6.33 میلیارد 1,197.83 46,650 47,500 45,750 49,450 1 583 48,600 2 2,040 48,900 14.051 هزار میلیارد 21.893 میلیون 9.448 میلیون 290,000 8.074 میلیون 1.374 میلیون 24.961 میلیون 794,105 17.4 10.06 0.56 111,550 18,593 130,143 -
ددانا

داروسازی دانا

سهام Fara Bourse 45,200 450.00 0.99 45,500 150.00 0.33 1402/12/09 118 61,126 2.8 میلیارد 1,253.52 45,650 44,650 44,650 45,900 1 1,000 45,250 1 74 46,000 107.52 هزار میلیارد 149.861 میلیون 60.956 میلیون 2.4 میلیون 40.661 میلیون 20.295 میلیون 47.408 میلیون 15.06 میلیون 7.25 5.38 2.3 6,829 54,297 61,126 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام Fara Bourse 43,950 50.00 0.11 44,500 600.00 1.37 1402/12/09 425 499,119 24.13 میلیارد 1,238.51 43,900 44,100 43,900 45,250 2 504 48,650 1 97 48,700 12.088 هزار میلیارد 13.701 میلیون 3.941 میلیون 250,000 2.576 میلیون 1.365 میلیون 7.552 میلیون 813,115 13.68 8.15 1.47 498,968 - 498,968 -
کلر

کلر پارس

سهام Fara Bourse 42,800 150.00 0.35 42,700 50.00 0.12 1402/12/09 146 249,854 11.01 میلیارد 1,260.45 42,650 43,000 42,300 43,600 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.985 میلیون 7.806 میلیون 655,000 4.017 میلیون 3.789 میلیون 10.285 میلیون 4.406 میلیون 6.35 7.38 2.72 77,020 172,834 249,854 -
کایتا

ایتالران

سهام Fara Bourse 41,100 1,450.00 3.41 42,550 0.00 0.00 1402/12/09 1 11,970 494.96 میلیون - 42,550 41,100 41,100 41,100 0 0 0 12 804,327 41,350 8.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,970 11,970 -
سلار

سیمان لارستان

سهام Fara Bourse 43,950 1,450.00 3.41 42,500 0.00 0.00 1402/12/09 65 86,514 3.68 میلیارد - 42,500 44,200 43,650 44,350 2 9,665 42,300 1 59 42,450 9.979 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 81,357 3,272 66,629 18,000
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق Fara Bourse 40,999 391.00 0.94 41,390 0.00 0.00 1402/12/09 78 91,047 3.77 میلیارد - 41,390 40,990 40,623 41,260 1 361 41,360 3 3,075 41,399 - - - - - - - - - - - 91,047 - 91,047 -
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام Fara Bourse 40,850 750.00 1.87 40,100 0.00 0.00 1402/12/09 4 4,505 182.9 میلیون - 40,100 41,150 40,000 41,150 1 5,000 40,100 3 6,700 41,000 40.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,005 2,500 4,505 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام Fara Bourse 39,800 150.00 0.38 39,900 50.00 0.13 1402/12/09 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,963 39,950 39,850 39,750 40,700 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 122.668 میلیون 32.747 میلیون 3 میلیون 2.968 میلیون 29.779 میلیون 4.887 میلیون 23.865 میلیون 5.02 4.02 24.49 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
طلوع

طلوع

صندوق Fara Bourse 38,108 232.00 0.61 37,876 0.00 0.00 1402/12/09 14 37,378 1.42 میلیارد - 37,876 38,108 38,096 38,108 20 19,983,106 37,876 6 6,000,000 37,878 - - - - - - - - - - - 4,173 33,205 33,205 4,173
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام Fara Bourse 39,600 1,800.00 4.76 37,800 0.00 0.00 1402/12/09 16 113,677 4.3 میلیارد - 37,800 39,450 39,300 40,350 1 2,395 39,000 1 1,500 39,650 113.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,087 75,585 113,672 -
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام Fara Bourse 37,750 50.00 0.13 37,700 0.00 0.00 1402/12/09 168 125,161 4.99 میلیارد 1,173.79 37,700 38,000 37,050 38,550 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 54.104 میلیون 18.58 میلیون 1.1 میلیون 12.634 میلیون 5.945 میلیون 21.503 میلیون 4.264 میلیون 9.73 6.98 1.93 125,127 - 125,032 95
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق Fara Bourse 36,960 522.00 1.39 37,482 0.00 0.00 1402/12/09 117 424,535 15.91 میلیارد - 37,482 36,986 36,800 37,200 1 106 37,472 1 986 37,499 - - - - - - - - - - - 168,667 255,749 403,226 21,190
پلوله

گازلوله

سهام Fara Bourse 33,950 1,300.00 3.69 35,250 0.00 0.00 1402/12/09 66 290,623 10.39 میلیارد - 35,250 34,150 33,950 34,900 1 22,955 35,750 0 0 0 7.931 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 290,623 - 290,623 -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام Fara Bourse 33,950 1,250.00 3.55 35,100 100.00 0.28 1402/12/09 8 9,268 321.83 میلیون 3,209.75 35,200 34,050 33,950 35,500 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 58.583 میلیون 21.597 میلیون 1.34 میلیون 11.549 میلیون 10.048 میلیون 14.912 میلیون 6.776 میلیون 6.94 4.68 3.15 8,845 423 9,268 -
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام Fara Bourse 35,700 700.00 2.00 35,000 0.00 0.00 1402/12/09 36 258,546 9.03 میلیارد - 35,000 37,000 35,700 37,100 0 0 0 2 23,050 34,900 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,446 100 158,546 100,000
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام Fara Bourse 34,700 200.00 0.58 35,000 500.00 1.45 1402/12/09 88 65,799 2.4 میلیارد 1,104.5 34,500 35,650 34,350 35,700 11 11,395 36,300 2 8,766 36,400 25.48 هزار میلیارد 33.691 میلیون 13.386 میلیون 700,000 9.191 میلیون 4.195 میلیون 21.078 میلیون 2.421 میلیون 10.12 5.84 1.16 20,461 35,338 55,799 -
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق Fara Bourse 34,091 209.00 0.62 33,882 0.00 0.00 1402/12/09 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 34,092 34,091 34,092 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام Fara Bourse 32,800 100.00 0.31 33,150 450.00 1.38 1402/12/09 101 124,187 4.41 میلیارد 1,159.7 32,700 32,650 32,600 33,800 1 1,000 35,400 1 299 35,450 5.325 هزار میلیارد 11.457 میلیون 6.474 میلیون 150,000 6.125 میلیون 348,997 2.428 میلیون 298,969 16.63 14.25 2.05 109,563 - 109,563 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام Fara Bourse 31,250 250.00 0.81 31,300 300.00 0.97 1402/12/09 42 69,183 2.06 میلیارد 4,090.19 31,000 30,950 30,600 31,700 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 88.064 میلیون 25.017 میلیون 2.495 میلیون 9.966 میلیون 15.051 میلیون 30.808 میلیون 11.962 میلیون 6.53 5.19 2.53 58,738 9,914 68,652 -
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام Fara Bourse 30,650 50.00 0.16 30,600 0.00 0.00 1402/12/09 42 258,211 7.76 میلیارد - 30,600 31,000 30,650 31,800 0 0 0 11 345,935 30,050 3.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,211 - 258,211 -
کهرام

بهسرام

سهام Fara Bourse 31,200 1,950.00 6.67 29,250 0.00 0.00 1402/12/09 25 104,682 3.02 میلیارد - 29,250 31,000 31,000 31,200 3 18,471 28,850 2 2,002 29,850 2.194 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97,599 - 97,599 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام Fara Bourse 29,400 1,500.00 5.38 29,100 1,200.00 4.30 1402/12/09 83 92,168 2.75 میلیارد 2,833.75 27,900 28,700 27,900 29,850 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 24.55 میلیون 8.795 میلیون 690,000 4.471 میلیون 4.325 میلیون 8.257 میلیون 2.176 میلیون 9.23 4.64 2.44 71,710 20,226 91,936 -
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام Fara Bourse 28,450 0.00 0.00 28,650 200.00 0.70 1402/12/09 105 222,624 6.21 میلیارد 2,248.82 28,450 29,400 28,250 29,400 5 17,803 27,750 6 1,531 27,800 279 هزار میلیارد 356.034 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.44 10.63 1.73 125,505 96,611 221,868 248
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام Fara Bourse 28,250 850.00 3.10 28,500 1,100.00 4.01 1402/12/09 81 66,961 2.02 میلیارد 1,607.36 27,400 27,400 27,400 28,750 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 147.167 میلیون 91.15 میلیون 2.4 میلیون 78.767 میلیون 12.383 میلیون 167.408 میلیون 13.531 میلیون 5.06 5.52 0.41 53,138 1,829 54,967 -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام Fara Bourse 4,534 23,616.00 83.89 28,150 0.00 0.00 1402/12/09 24 70,785 1.95 میلیارد - 28,150 4,400 4,282 4,534 1 7,750 27,500 1 10 28,550 14.075 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45,495 25,290 70,785 -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام Fara Bourse 30,750 3,200.00 11.62 27,550 0.00 0.00 1402/12/09 132 1.251 میلیون 34.48 میلیارد - 27,550 31,350 29,950 31,350 1 450 28,850 1 22,000 28,900 10.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 295,708 949,000 1.245 میلیون -
لپیام

صنعتی پیام

سهام Fara Bourse 70,750 43,244.00 157.22 27,506 0.00 0.00 1402/12/09 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 70,750 70,750 70,750 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
کقزوی

شیشه قزوین

سهام Fara Bourse 26,700 800.00 2.91 27,500 0.00 0.00 1402/12/09 17 91,908 2.53 میلیارد - 27,500 26,350 26,350 27,700 1 9,345 27,400 2 6,941 27,900 39.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 91,907 1 91,908 -
وآفر

سر. ارزش آفرینان

سهام Fara Bourse 26,550 700.00 2.57 27,250 0.00 0.00 1402/12/09 91 474,150 12.92 میلیارد - 27,250 25,850 25,850 26,700 2 2,923 26,950 1 600 27,150 8.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 474,150 - 419,007 55,143
لخانه

لوازم خانگی پارس

سهام Fara Bourse 13,980 12,870.00 47.93 26,850 0.00 0.00 1402/12/09 1 3,824 99.62 میلیون - 26,850 14,000 13,980 14,110 0 0 0 37 533,768 26,050 24.165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,824 - 3,824 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام Fara Bourse 27,250 1,600.00 6.24 26,550 900.00 3.51 1402/12/09 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 3,863.14 25,650 27,000 25,650 27,350 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 31.059 میلیون 5.978 میلیون 1,000,000 4.509 میلیون 1.469 میلیون 3.999 میلیون 498,733 53.23 18.07 6.64 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام Fara Bourse 25,300 900.00 3.44 26,200 0.00 0.00 1402/12/09 4 23,838 607.87 میلیون - 26,200 25,300 25,300 25,300 0 0 0 3 47,654 25,500 1.624 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,838 - 23,838 -