همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 4 55,000 55 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 55,000 - 55,000
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 5 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4 20,000 990,000 4 20,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اراد99

مرابحه عام دولت99-ش.خ050723

اوراق فرابورس 950,000 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 950,000 950,000 950,000 1 1,000 922,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 400 - 400
اراد32

مرابحه عام دولت3-ش.خ0211

اوراق فرابورس 940,600 59,400.00 5.94 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 4 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 945,560 940,600 945,560 1 20,000 945,000 2 35,000 960,000 - - - - - - - - - - - - 38,000 - 38,000
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 931,940 23,520.00 2.46 955,460 0.00 0.00 1402/03/13 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 931,940 931,940 931,940 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 947,490 1,460.00 0.15 948,950 0.00 0.00 1402/03/13 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 947,490 947,490 947,490 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 947,590 2,890.00 0.31 947,590 2,890.00 0.31 1402/03/13 3 3,000 2.84 میلیارد - 944,700 945,940 945,940 950,530 1 400 946,400 1 14,100 950,530 - - - - - - - - - - - 1,400 1,600 3,000 -
اراد108

مرابحه عام دولت108-ش.خ060218

اوراق فرابورس 874,000 73,500.00 7.76 947,500 0.00 0.00 1402/03/13 2 6,000 5.68 میلیارد - 947,500 874,000 874,000 874,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
اراد110

مرابحه عام دولت110-ش.خ040401

اوراق فرابورس 1.052 میلیون 116,000.00 12.39 936,000 0.00 0.00 1402/03/13 1 20,000 18.72 میلیارد - 936,000 1.052 میلیون 1.052 میلیون 1.052 میلیون 1 100 60,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 996,000 62,000.00 6.64 934,000 0.00 0.00 1402/03/13 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 996,000 996,000 996,000 1 200 961,520 1 19,900 980,000 - - - - - - - - - - - - 1,200 100 1,100
اراد76

مرابحه عام دولت76-ش.خ030406

اوراق فرابورس 959,200 25,550.00 2.74 933,650 0.00 0.00 1402/03/13 1 25,000 23.34 میلیارد - 933,650 936,600 936,600 959,200 1 1,000 927,010 1 1,000 1,012,200 - - - - - - - - - - - - 14,100 - 14,100
اراد94

مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

اوراق فرابورس 921,300 1,550.00 0.17 922,850 0.00 0.00 1402/03/13 81 16.014 میلیون 14.778 هزار میلیارد - 922,850 905,370 905,370 921,300 0 0 0 1 500 981,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 910,500 1,200.00 0.13 911,940 2,640.00 0.29 1402/03/13 3 700 638.36 میلیون - 909,300 912,000 910,500 914,800 1 700 910,000 1 600 914,800 - - - - - - - - - - - 700 - 700 -
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 911,900 2,200.00 0.24 910,380 680.00 0.07 1402/03/13 6 20,200 18.39 میلیارد - 909,700 909,700 909,700 911,900 1 25,000 910,610 1 7,900 915,000 - - - - - - - - - - - 7,200 13,000 5,200 15,000
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 903,959 43,045.00 5.00 891,668 30,754.00 3.57 1402/03/13 109 1,416 1.26 میلیارد - 860,914 837,889 837,889 903,959 1 295 903,959 1 3 981,870 - - - - - - - - - - - 1,416 - 1,416 -
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 891,001 32,642.00 3.80 886,795 28,436.00 3.31 1402/03/13 142 3,537 3.14 میلیارد - 858,359 843,333 843,333 901,276 1 60 890,000 1 6 900,000 - - - - - - - - - - - 3,537 - 3,537 -
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 870,000 6,260.00 0.72 866,280 2,540.00 0.29 1402/03/13 7 800 693.02 میلیون - 863,740 865,000 865,000 870,000 1 30,000 866,020 1 2,300 886,000 - - - - - - - - - - - 100 700 600 200
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 873,890 41,613.00 5.00 865,088 32,811.00 3.94 1402/03/13 63 792 685.15 میلیون - 832,277 811,200 811,200 873,890 6 365 873,890 0 0 0 - - - - - - - - - - - 792 - 792 -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 858,091 40,861.00 5.00 852,693 35,463.00 4.34 1402/03/13 751 25,789 21.99 میلیارد - 817,230 822,000 800,000 858,091 36 8,336 858,091 1 78 967,054 - - - - - - - - - - - 25,789 - 25,087 702
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 863,354 41,112.00 5.00 850,336 28,094.00 3.42 1402/03/13 204 5,535 4.71 میلیارد - 822,242 840,000 800,022 863,354 3 675 863,354 1 20 911,936 - - - - - - - - - - - 5,535 - 5,514 21
غناب

ناب

سهام فرابورس 872,400 25,050.00 2.96 847,350 0.00 0.00 12:27 56 13,487 11.77 میلیارد - 847,350 872,400 872,400 872,400 116 86,557 872,400 1 7 876,200 16.947 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,487 - 6,987 6,500
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 842,541 40,121.00 5.00 839,474 37,054.00 4.62 1402/03/13 57 434 364.33 میلیون - 802,420 802,011 802,011 842,541 3 398 842,541 0 0 0 - - - - - - - - - - - 434 - 434 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 840,558 40,026.00 5.00 837,294 36,762.00 4.59 1402/03/13 66 690 577.73 میلیون - 800,532 780,000 780,000 840,558 5 712 840,558 0 0 0 - - - - - - - - - - - 690 - 690 -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 836,122 39,815.00 5.00 830,244 33,937.00 4.26 1402/03/13 80 777 645.1 میلیون - 796,307 800,000 790,000 836,122 8 618 836,122 0 0 0 - - - - - - - - - - - 777 - 777 -
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 836,926 39,853.00 5.00 827,927 30,854.00 3.87 1402/03/13 83 654 541.46 میلیون - 797,073 790,000 790,000 836,926 5 810 836,926 0 0 0 - - - - - - - - - - - 654 - 654 -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 824,562 39,264.00 5.00 816,130 30,832.00 3.93 1402/03/13 84 641 523.14 میلیون - 785,298 824,562 746,034 824,562 13 2,641 824,562 1 9 871,596 - - - - - - - - - - - 641 - 641 -
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 777,000 1,950.00 0.25 777,010 1,960.00 0.25 1402/03/13 11 9,800 7.61 میلیارد - 775,050 777,160 775,620 777,220 1 50,000 772,940 1 100 778,900 - - - - - - - - - - - 700 9,100 2,400 7,400
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 761,290 3,170.00 0.42 760,700 2,580.00 0.34 1402/03/13 5 31,900 24.27 میلیارد - 758,120 760,600 760,600 761,290 1 300 761,000 1 100 761,750 - - - - - - - - - - - - 31,900 - 31,900
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 744,080 1,900.00 0.26 744,570 2,390.00 0.32 1402/03/13 8 5,600 4.17 میلیارد - 742,180 742,990 742,990 745,000 1 30,000 744,080 1 100 748,000 - - - - - - - - - - - 3,600 2,000 900 4,700
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 731,110 1,380.00 0.19 730,220 490.00 0.07 1402/03/13 6 47,500 34.69 میلیارد - 729,730 729,780 729,140 731,180 1 30,000 731,180 1 100 734,000 - - - - - - - - - - - - 47,500 15,100 32,400
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 720,000 4,180.00 0.58 718,610 2,790.00 0.39 1402/03/13 15 46,000 33.06 میلیارد - 715,820 716,010 716,010 720,000 1 50,000 717,420 1 200 725,000 - - - - - - - - - - - - 46,000 7,100 38,900
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 708,120 1,630.00 0.23 708,480 1,990.00 0.28 1402/03/13 7 13,200 9.35 میلیارد - 706,490 708,000 708,000 710,000 1 20,000 708,120 1 1,400 715,000 - - - - - - - - - - - - 13,200 700 12,500
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 710,000 6,000.00 0.85 705,420 1,420.00 0.20 1402/03/13 5 1,100 775.96 میلیون - 704,000 699,930 699,930 710,000 1 2,000 705,490 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100 -
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 690,030 40.00 0.01 690,170 180.00 0.03 1402/03/13 12 4,600 3.17 میلیارد - 689,990 689,000 689,000 692,000 1 1,800 690,040 1 100 691,880 - - - - - - - - - - - 2,300 2,300 800 3,800
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 681,490 6,060.00 0.90 681,490 6,060.00 0.90 1402/03/13 2 1,200 817.79 میلیون - 675,430 681,490 681,490 681,490 1 50,000 675,560 1 600 687,800 - - - - - - - - - - - - 1,200 1,200 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 663,234 34,907.00 5.00 664,566 33,575.00 4.81 1402/03/13 682 22,611 15.03 میلیارد - 698,141 663,234 663,234 733,048 0 0 0 24 314 663,234 - - - - - - - - - - - 22,611 - 22,601 10
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 434,034 1,504.00 0.35 433,444 914.00 0.21 1402/03/13 827 174,895 75.81 میلیارد - 432,530 434,990 430,001 435,896 1 20 434,012 1 839 434,034 - - - - - - - - - - - 104,835 70,060 164,133 10,762
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 411,600 7,450.00 1.84 404,150 0.00 0.00 12:27 274 136,973 55.36 میلیارد - 404,150 388,200 387,700 411,600 12 9,414 411,600 1 110 432,000 33.949 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 121,973 15,000 128,473 8,500
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 372,500 2,470.00 0.67 372,525 2,495.00 0.67 1402/03/13 286 94,723 35.29 میلیارد - 370,030 369,841 366,190 374,000 1 1,536 371,405 1 4,862 373,900 - - - - - - - - - - - 94,723 - 27,528 67,195
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 366,700 4,150.00 1.14 362,550 0.00 0.00 12:29 106 35,789 12.89 میلیارد - 362,550 357,000 355,700 366,700 1 1,500 355,850 2 469 374,900 50.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,510 16,279 35,789 -
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 308,500 2,054.00 0.67 306,861 415.00 0.14 1402/03/13 84 4,576 1.4 میلیارد - 306,446 307,214 305,670 310,301 3 2,555 305,670 1 11 308,500 - - - - - - - - - - - 1,193 3,383 4,576 -
بتک

کابل تک

سهام فرابورس 281,250 5,850.00 2.04 287,100 0.00 0.00 12:06 27 5,806 1.68 میلیارد - 287,100 281,000 281,000 292,350 1 950 283,000 2 557 292,150 2.584 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,806 - 5,806 -
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 257,600 3,150.00 1.24 254,450 0.00 0.00 12:18 63 17,872 4.59 میلیارد - 254,450 248,000 248,000 257,600 1 80 257,600 1 100 269,750 2.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,872 - 17,872 -
شگامرن

پترو گامرون

سهام فرابورس 268,488 30,388.00 12.76 238,100 0.00 0.00 1400/10/14 3 42,000 10 میلیارد - 238,100 268,488 268,488 268,488 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - - 37
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 204,116 4,860.00 2.33 205,458 3,518.00 1.68 1402/03/13 92 16,692 3.43 میلیارد - 208,976 206,219 200,796 206,230 1 1,232 204,116 1 1,585 204,790 - - - - - - - - - - - 16,692 - 6,944 9,748
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 204,450 350.00 0.17 204,800 0.00 0.00 12:29 236 242,634 49.69 میلیارد - 204,800 204,450 204,450 209,400 1 33 189,250 4 3,074 207,400 61.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 198,557 44,077 242,634 -
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 202,150 0.00 0.00 202,150 0.00 0.00 12:27 99 148,584 30.04 میلیارد - 202,150 202,150 202,000 202,150 33 54,728 202,150 0 0 0 3.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 148,584 - 148,584 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 197,000 3,350.00 1.73 193,650 0.00 0.00 12:29 132 44,216 8.62 میلیارد 194.94 193,650 190,600 190,600 197,000 1 200 194,500 1 4,417 197,000 1549.2 هزار میلیارد 1.742 میلیارد 354.886 میلیون 8 میلیون 192.975 میلیون 161.911 میلیون 331.593 میلیون 109.041 میلیون 14.21 9.57 4.67 21,054 23,162 35,133 9,083
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 12:29 189 63,622 11.45 میلیارد 336.62 180,000 184,950 178,600 184,950 1 410 179,850 1 847 180,000 15.12 هزار میلیارد 16.202 میلیون 1.713 میلیون 84,000 1.082 میلیون 630,384 1.719 میلیون 167,417 90.31 23.99 8.81 39,103 24,519 63,278 344
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 174,350 0.00 0.00 174,350 0.00 0.00 12:20 307 497,917 86.81 میلیارد - 174,350 174,350 169,550 174,350 23 51,448 174,350 0 0 0 2.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 387,917 110,000 490,917 7,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 168,900 200.00 0.12 169,100 0.00 0.00 12:29 916 386,322 65.33 میلیارد 421.75 169,100 170,000 167,750 170,000 1 600 168,450 1 400 168,900 405.84 هزار میلیارد 482.308 میلیون 116.632 میلیون 2.4 میلیون 76.468 میلیون 40.164 میلیون 214.214 میلیون 31.622 میلیون 12.86 10.12 1.9 276,414 109,908 353,581 32,741
پادا

پادا

صندوق فرابورس 169,207 1,921.00 1.15 169,036 1,750.00 1.05 1402/03/13 20 14,440 2.44 میلیارد - 167,286 168,700 167,042 169,207 1 1,127 169,207 2 1,321 169,593 - - - - - - - - - - - - 14,440 68 14,372
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 155,750 1,550.00 1.01 154,200 0.00 0.00 12:27 103 86,545 13.48 میلیارد - 154,200 155,750 155,750 155,750 64 123,833 155,750 0 0 0 4.318 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 86,545 - 86,545 -
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 149,680 797.00 0.53 150,010 467.00 0.31 1402/03/13 29 167,371 25.11 میلیارد - 150,477 149,673 148,825 151,128 1 830 149,684 1 10 150,500 - - - - - - - - - - - 156,268 11,103 14,002 153,369
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 146,050 1,100.00 0.75 147,150 0.00 0.00 12:29 1,026 385,571 56.74 میلیارد 375.8 147,150 149,000 144,900 152,500 3 933 146,000 2 6,101 146,050 95.648 هزار میلیارد 101.158 میلیون 17.067 میلیون 650,000 5.511 میلیون 11.556 میلیون 21.157 میلیون 10.295 میلیون 9.29 8.28 4.52 313,682 71,889 375,448 10,123
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 134,286 1,330.00 1.00 133,662 706.00 0.53 1402/03/13 1,727 1.403 میلیون 187.51 میلیارد - 132,956 132,250 132,250 134,400 2 400 133,952 2 4,254 134,286 - - - - - - - - - - - 1.186 میلیون 216,584 1.382 میلیون 20,767
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 132,350 1,350.00 1.03 131,000 0.00 0.00 12:27 125 107,807 14.25 میلیارد - 131,000 126,550 126,550 132,350 2 2,721 132,350 1 174 134,700 6.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 89,182 18,625 81,807 26,000
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 116,550 100.00 0.09 116,450 0.00 0.00 12:29 216 334,413 38.94 میلیارد - 116,450 116,550 114,450 116,550 25 351,264 116,550 0 0 0 16.709 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 334,413 - 334,413 -
فسدید

تجهیزات سدید

سهام فرابورس 101,750 0.00 0.00 101,750 0.00 0.00 12:22 8 25,312 2.58 میلیارد - 101,750 101,750 101,750 101,750 26 105,557 101,750 0 0 0 9.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,312 - 25,312 -
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 96,300 1,950.00 1.98 98,250 0.00 0.00 12:11 25 17,593 1.7 میلیارد - 98,250 95,400 95,400 99,250 2 10,037 96,300 1 100,000 98,000 353.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,209 5,384 16,661 932
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 95,850 350.00 0.37 95,500 0.00 0.00 12:29 612 781,651 74.66 میلیارد 1,277.21 95,500 92,900 92,900 96,200 1 1,607 95,800 1 80 96,000 23.875 هزار میلیارد 27.481 میلیون 6.391 میلیون 250,000 3.606 میلیون 2.785 میلیون 5.405 میلیون 2.427 میلیون 9.84 8.57 4.42 766,084 15,567 775,761 5,890
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 91,800 750.00 0.82 91,050 0.00 0.00 12:29 151 221,912 20.21 میلیارد 1,987.8 91,050 93,000 90,250 93,000 2 22,369 91,100 2 3,000 91,850 182.1 هزار میلیارد 210.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 9.11 9.51 1.48 77,519 144,393 178,968 42,944
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 91,100 350.00 0.39 90,750 0.00 0.00 12:29 1,611 747,712 67.84 میلیارد 464.13 90,750 89,100 88,850 91,700 2 311 91,100 3 5,044 91,150 1247.95 هزار میلیارد 1.327 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 79.055 میلیون 130.627 میلیون 274.455 میلیون 110.261 میلیون 11.32 9.56 4.55 241,760 505,952 687,112 60,600
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 90,250 0.00 0.00 90,250 0.00 0.00 12:30 3,678 2.144 میلیون 193.54 میلیارد 583.06 90,250 88,400 88,350 94,600 2 2,816 90,250 6 1,099 90,600 18.05 هزار میلیارد 18.696 میلیون 1.457 میلیون 200,000 645,651 811,686 4.817 میلیون 643,293 28.06 22.24 3.75 2.03 میلیون 114,617 2.103 میلیون 41,460
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 86,050 1,450.00 1.71 84,600 0.00 0.00 12:29 670 939,221 79.46 میلیارد 1,401.82 84,600 83,900 79,550 86,200 1 349 86,000 2 2,100 86,150 25.38 هزار میلیارد 27.988 میلیون 5.85 میلیون 300,000 2.608 میلیون 3.242 میلیون 5.516 میلیون 2.762 میلیون 9.19 7.83 4.6 241,869 697,352 923,408 15,813
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 84,050 100.00 0.12 83,950 0.00 0.00 12:29 1,238 485,014 40.72 میلیارد 391.77 83,950 88,850 82,400 88,850 1 210 83,750 1 10,290 84,050 16.79 هزار میلیارد 18.119 میلیون 3.527 میلیون 200,000 1.329 میلیون 2.197 میلیون 6.894 میلیون 1.776 میلیون 9.45 7.64 2.44 410,852 74,162 416,497 68,517
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 78,500 50.00 0.06 78,450 0.00 0.00 12:22 320 1.087 میلیون 85.29 میلیارد - 78,450 78,500 76,350 78,500 52 210,387 78,500 0 0 0 4.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.087 میلیون - 1.087 میلیون -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 77,700 100.00 0.13 77,800 0.00 0.00 12:29 446 244,258 19 میلیارد 547.66 77,800 78,900 76,350 79,000 1 856 77,550 2 6,618 77,900 7.78 هزار میلیارد 8.299 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 43.45 14.16 8.1 244,258 - 244,258 -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 72,850 1,250.00 1.69 74,100 0.00 0.00 12:27 128 181,586 13.46 میلیارد 519.3 74,100 76,400 72,500 76,400 1 1,367 72,850 2 3,512 74,000 18.525 هزار میلیارد 21.1 میلیون 4.23 میلیون 250,000 2.575 میلیون 1.656 میلیون 6.423 میلیون 1.713 میلیون 10.82 11.19 2.88 53,518 128,068 102,809 78,777
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 71,950 500.00 0.69 72,450 0.00 0.00 12:29 1,041 1.123 میلیون 81.33 میلیارد 1,078.4 72,450 68,200 68,200 75,000 1 1,721 71,950 1 5,537 72,000 47.455 هزار میلیارد 50.207 میلیون 6.823 میلیون 655,000 2.753 میلیون 4.07 میلیون 7.986 میلیون 3.567 میلیون 13.3 11.66 5.94 990,051 132,560 933,109 189,502
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 70,650 100.00 0.14 70,550 0.00 0.00 12:29 173 214,523 15.13 میلیارد - 70,550 70,650 68,800 70,650 18 35,301 70,650 1 150 72,950 14.733 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 206,062 8,461 174,523 40,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 70,350 250.00 0.36 70,100 0.00 0.00 12:29 1,829 750,149 52.6 میلیارد 410.14 70,100 71,500 68,150 71,500 9 44,642 70,350 11 6,077 70,400 49.07 هزار میلیارد 49.213 میلیون 3.135 میلیون 700,000 143,107 2.992 میلیون 2.412 میلیون 2.175 میلیون 22.56 16.4 20.34 703,649 46,500 588,401 161,748
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 68,600 0.00 0.00 68,600 0.00 0.00 12:27 126 406,326 27.87 میلیارد - 68,600 68,600 68,600 68,600 205 5,504,913 68,600 0 0 0 24.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 406,326 - 306,326 100,000
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 59,850 1,800.00 2.92 61,650 0.00 0.00 09:23 2 1,000 59.85 میلیون - 61,650 59,850 59,850 59,850 0 0 0 14 20,564 59,850 4.983 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 -
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 192,600 133,417.00 225.43 59,183 0.00 0.00 12:29 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 181,550 181,550 192,600 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 -
سایرا

ایرانیت

سهام فرابورس 59,150 0.00 0.00 59,150 0.00 0.00 12:03 6 2,596 153.55 میلیون - 59,150 59,150 59,150 59,150 46 737,403 59,150 0 0 0 2.697 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,596 - 2,596 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 55,531 165.00 0.30 55,532 166.00 0.30 1402/03/13 3,518 49.302 میلیون 2.738 هزار میلیارد - 55,366 55,531 55,531 55,532 52 62,627,901 55,531 1 8,886,354 55,532 - - - - - - - - - - - 19.602 میلیون 29.701 میلیون 14.697 میلیون 34.606 میلیون
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 53,850 450.00 0.83 54,300 0.00 0.00 12:04 48 121,191 6.53 میلیارد - 54,300 54,450 53,550 54,450 1 1,000 53,750 3 7,219 53,850 54.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 91,779 29,412 81,961 39,230
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 53,000 200.00 0.38 52,800 0.00 0.00 12:29 118 896,047 47.33 میلیارد - 52,800 52,950 52,000 53,000 1 12,301 52,800 4 125,128 53,000 158.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 702,047 194,000 291,624 604,423
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 53,150 350.00 0.66 52,800 0.00 0.00 12:29 1,542 1.129 میلیون 59.59 میلیارد 732.12 52,800 51,050 51,050 53,450 1 1,410 52,800 4 409 53,200 18.48 هزار میلیارد 20.005 میلیون 2.721 میلیون 350,000 1.525 میلیون 1.196 میلیون 2.555 میلیون 891,335 20.73 15.45 7.23 271,151 857,775 1.073 میلیون 56,065
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 50,900 1,000.00 1.93 51,900 0.00 0.00 12:26 3 3,278 166.85 میلیون - 51,900 50,900 50,900 50,900 0 0 0 148 734,544 50,900 3.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,278 - 3,278 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 51,100 100.00 0.20 51,000 0.00 0.00 12:29 578 835,286 42.58 میلیارد 1,445.13 51,000 47,800 47,800 52,400 1 4,010 51,050 1 303 51,350 12.75 هزار میلیارد 15.005 میلیون 3.037 میلیون 250,000 2.255 میلیون 781,982 4.579 میلیون 378,779 33.66 16.3 2.78 803,506 31,780 835,286 -
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 50,000 450.00 0.89 50,450 0.00 0.00 12:29 176 378,680 18.96 میلیارد - 50,450 50,000 49,550 51,400 1 7,990 49,950 4 39,236 50,000 127.086 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 334,880 43,800 88,661 290,019
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 52,350 2,200.00 4.39 50,150 0.00 0.00 12:29 578 3.026 میلیون 151.79 میلیارد - 50,150 49,600 49,600 52,600 1 1,000 51,900 1 8,950 52,400 5.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.982 میلیون 43,433 3.026 میلیون -
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 51,100 1,000.00 2.00 50,100 0.00 0.00 12:26 38 129,723 6.63 میلیارد - 50,100 51,100 51,100 51,100 5 58,781 51,100 1 1 53,000 11.763 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 74,465 55,258 49,723 80,000
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 49,200 50.00 0.10 49,150 0.00 0.00 12:29 352 1.337 میلیون 65.71 میلیارد 3,799.22 49,150 49,600 48,750 49,900 2 187,462 49,200 1 350 49,250 53.082 هزار میلیارد 58.404 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 19.7 13.83 4.76 988,471 348,854 1.337 میلیون -
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 48,800 0.00 0.00 48,800 0.00 0.00 12:20 83 59,649 2.91 میلیارد - 48,800 48,800 48,800 48,800 19 140,102 48,800 0 0 0 1.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 59,649 - 59,649 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,850 700.00 1.44 48,550 0.00 0.00 12:29 271 337,495 16.02 میلیارد 1,245.37 48,550 47,700 47,100 48,500 2 255 47,800 1 1,139 47,850 1213.75 هزار میلیارد 1.365 میلیارد 334.658 میلیون 25 میلیون 150.861 میلیون 183.797 میلیون 286.042 میلیون 116.209 میلیون 10.44 6.6 4.24 254,905 82,590 285,981 51,514
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 48,526 88.00 0.18 48,526 88.00 0.18 1402/03/13 1,134 18.631 میلیون 904.08 میلیارد - 48,438 48,525 48,524 48,528 1 2,960,142 48,525 1 63,781 48,526 - - - - - - - - - - - 3.16 میلیون 15.471 میلیون 3.83 میلیون 14.801 میلیون
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 46,450 0.00 0.00 46,450 0.00 0.00 12:27 238 1.255 میلیون 58.3 میلیارد - 46,450 46,450 46,450 46,450 75 2,428,237 46,450 0 0 0 13.471 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 881,867 373,347 1.255 میلیون -
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 46,050 400.00 0.86 46,450 0.00 0.00 12:29 212 577,421 26.82 میلیارد - 46,450 46,050 46,050 48,250 4 10,442 46,050 1 300 46,250 3.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 574,171 3,250 577,421 -
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 57,850 13,330.00 29.94 44,520 0.00 0.00 12:29 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 57,600 57,500 58,800 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون -
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 43,650 200.00 0.46 43,850 0.00 0.00 12:28 587 3.503 میلیون 153.65 میلیارد - 43,850 44,050 43,650 44,050 1 12,936 43,650 683 7,513,987 43,650 65.141 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.463 میلیون 40,000 3.493 میلیون 9,779
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 43,650 50.00 0.11 43,600 0.00 0.00 12:29 268 289,956 12.64 میلیارد 1,081.93 43,600 43,000 43,000 45,350 1 2,600 43,500 1 300 43,650 12.644 هزار میلیارد 17.63 میلیون 6.174 میلیون 290,000 4.986 میلیون 1.188 میلیون 19.732 میلیون 877,741 14.41 10.64 0.64 289,956 - 270,101 19,855
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 43,400 50.00 0.12 43,350 0.00 0.00 12:29 485 609,602 26.43 میلیارد 1,256.91 43,350 43,100 41,900 44,250 3 5,000 43,350 2 1,468 43,450 6.503 هزار میلیارد 11.65 میلیون 5.51 میلیون 150,000 5.185 میلیون 324,446 2.177 میلیون 52,383 124.13 20.04 2.99 605,966 3,636 592,852 16,750
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 43,100 400.00 0.94 42,700 0.00 0.00 12:29 2,595 1.961 میلیون 83.76 میلیارد 755.77 42,700 40,000 40,000 43,550 4 12,142 43,000 3 2,373 43,150 29.89 هزار میلیارد 37.14 میلیون 9.772 میلیون 700,000 7.25 میلیون 2.522 میلیون 9.761 میلیون 1.14 میلیون 26.23 11.85 3.06 1.869 میلیون 91,869 1.357 میلیون 603,798
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 42,550 0.00 0.00 42,550 0.00 0.00 12:29 292 518,803 22.07 میلیارد 1,776.72 42,550 41,850 40,500 43,850 1 8,568 42,350 1 1,000 42,600 15.701 هزار میلیارد 19.08 میلیون 5.482 میلیون 369,000 3.379 میلیون 2.103 میلیون 13.699 میلیون 1.716 میلیون 9.15 7.47 1.15 498,803 20,000 506,500 12,303
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 42,400 500.00 1.19 41,900 0.00 0.00 12:27 156 94,591 4.01 میلیارد - 41,900 42,400 42,400 42,400 40 589,150 42,400 0 0 0 6.836 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 94,591 - 84,591 10,000
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 42,400 1,150.00 2.79 41,250 0.00 0.00 12:29 22 165,093 7 میلیارد - 41,250 42,400 42,400 42,400 33 1,115,084 42,400 0 0 0 3.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 165,093 - 114,093 51,000