همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.25 میلیون 159,742.00 11.33 1.41 میلیون 0.00 0.00 1403/03/30 4,702 301,226 424.65 میلیارد - 1.41 میلیون 1.28 میلیون 1.234 میلیون 1.3 میلیون 1 160 1,410,000 3 149 1,418,000 - - - - - - - - - - - 300,681 - 208,691 91,990
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.235 میلیون 174,327.00 12.37 1.409 میلیون 0.00 0.00 1403/03/30 281 12,638 17.81 میلیارد - 1.409 میلیون 1.24 میلیون 1.23 میلیون 1.27 میلیون 2 771 1,410,000 1 1 1,429,999 - - - - - - - - - - - 12,532 - 9,917 2,615
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1403/03/30 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
تامین05

اجاره تامین اجتماعی14050509

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1403/03/30 2 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 50,000 980,000 2 50,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 990,760 9,240.00 0.92 1,000,000 0.00 0.00 1403/03/30 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 990,760 990,760 990,760 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 843,020 156,980.00 15.70 1,000,000 0.00 0.00 1403/03/30 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 843,020 843,020 843,020 3 15,000 990,000 3 15,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 941,800 6,800.00 0.73 935,000 0.00 0.00 1403/03/30 1 10,000 9.35 میلیارد - 935,000 941,800 941,800 941,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد140

مرابحه عام دولت140-ش.خ050504

اوراق فرابورس 939,790 15,790.00 1.71 924,000 0.00 0.00 1403/03/30 1 5,000 4.62 میلیارد - 924,000 937,000 937,000 945,300 0 0 0 1 495,000 924,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 986,600 88,470.00 9.85 898,130 0.00 0.00 1403/03/30 2 22,600 20.3 میلیارد - 898,130 986,820 985,000 986,830 1 1,000 898,200 1 6,400 904,500 - - - - - - - - - - - 6,200 16,400 16,400 6,200
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 962,940 70,010.00 7.84 892,930 0.00 0.00 1403/03/30 1 30,000 26.79 میلیارد - 892,930 958,500 958,500 963,000 1 400 877,640 1 600 892,900 - - - - - - - - - - - 30,000 - - 30,000
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 935,110 76,840.00 8.95 858,270 0.00 0.00 1403/03/30 12 165,800 142.3 میلیارد - 858,270 927,850 934,310 940,940 1 200 858,020 2 20,800 860,000 - - - - - - - - - - - 900 164,900 - 165,800
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 924,980 82,210.00 9.75 842,770 0.00 0.00 1403/03/30 8 94,700 79.81 میلیارد - 842,770 919,900 913,110 924,980 1 300 840,780 1 300 846,860 - - - - - - - - - - - - 94,700 3,600 91,100
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 898,930 75,450.00 9.16 823,480 0.00 0.00 1403/03/30 9 55,100 45.37 میلیارد - 823,480 886,400 898,060 906,000 1 100 825,000 1 1,500 826,000 - - - - - - - - - - - 30,100 25,000 5,100 50,000
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 883,990 74,440.00 9.20 809,550 0.00 0.00 1403/03/30 1 100 80.95 میلیون - 809,550 875,110 875,020 883,990 1 300 804,580 1 1,000 812,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 862,000 72,160.00 9.14 789,840 0.00 0.00 1403/03/30 6 4,700 3.71 میلیارد - 789,840 852,310 852,310 862,500 1 200 790,000 1 100 792,800 - - - - - - - - - - - 500 4,200 1,800 2,900
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 859,980 75,960.00 9.69 784,020 0.00 0.00 1403/03/30 1 100 78.4 میلیون - 784,020 857,980 857,980 859,980 2 28,900 784,050 1 400 789,970 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 851,000 72,980.00 9.38 778,020 0.00 0.00 1403/03/30 2 10,100 7.86 میلیارد - 778,020 848,500 843,230 851,000 2 29,000 778,020 1 100 781,890 - - - - - - - - - - - - 10,100 100 10,000
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 884,170 116,410.00 15.16 767,760 0.00 0.00 1403/03/30 2 200 153.55 میلیون - 767,760 876,330 876,330 909,620 2 400 765,840 1 100 775,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق فرابورس 770,700 64,670.00 9.16 706,030 0.00 0.00 1403/03/30 8 8,200 5.79 میلیارد - 706,030 749,990 749,990 779,980 1 30,000 705,410 1 2,500 708,500 - - - - - - - - - - - 1,600 6,600 100 8,100
اخزا103

اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اوراق فرابورس 739,000 66,520.00 9.89 672,480 0.00 0.00 1403/03/30 1 200 134.5 میلیون - 672,480 734,990 734,000 742,190 1 300 674,250 2 2,500 679,990 - - - - - - - - - - - 200 - - 200
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 709,520 56,770.00 8.70 652,750 0.00 0.00 1403/03/30 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 705,000 704,040 718,970 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400
اخزا104

اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اوراق فرابورس 696,000 75,900.00 12.24 620,100 0.00 0.00 1403/03/30 5 16,400 10.17 میلیارد - 620,100 673,400 671,260 696,000 2 39,000 620,010 1 25,000 626,000 - - - - - - - - - - - 16,400 - 200 16,200
اخزا105

اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

اوراق فرابورس 669,500 58,490.00 9.57 611,010 0.00 0.00 1403/03/30 3 28,000 17.11 میلیارد - 611,010 658,300 658,020 669,500 1 42,000 611,510 1 100 616,940 - - - - - - - - - - - - 28,000 - 28,000
ثروت

ثروت آفرین فیروزه

صندوق فرابورس 1.181 میلیون 831,400.00 237.54 350,000 0.00 0.00 1403/03/30 68 161,630 56.57 میلیارد - 350,000 1.181 میلیون 1.181 میلیون 1.181 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 56,700 156,310 - 213,010
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 313,000 26,900.00 7.91 339,900 0.00 0.00 1403/03/30 108 34,384 11.7 میلیارد - 339,900 313,000 313,000 315,000 1 1,000 324,550 1 3,000 351,350 28.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,384 - 26,219 8,165
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 290,016 5,385.00 1.82 295,401 0.00 0.00 1403/03/30 6 1,059 312.83 میلیون - 295,401 290,016 290,016 290,016 2 2,245 294,618 2 2,443 297,578 - - - - - - - - - - - 552 507 1,007 52
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 213,200 39,600.00 15.66 252,800 0.00 0.00 1403/03/26 29 35,128 9.03 میلیارد - 252,800 213,200 213,200 213,200 13 16,797 257,050 0 0 0 3.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,728 400 35,128 -
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 4,105 242,695.00 98.34 246,800 0.00 0.00 1403/03/29 500 350,592 86.52 میلیارد - 246,800 4,105 4,105 4,271 0 0 0 0 4.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 308,203 42,389 321,592 29,000
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 209,250 26,750.00 11.33 236,000 0.00 0.00 1403/03/27 10 12,168 2.83 میلیارد - 236,000 209,250 209,250 209,250 0 0 0 0 2.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,168 1,000 12,168 -
بتک

کابل تک

سهام فرابورس 194,950 10,900.00 5.30 205,850 0.00 0.00 1403/03/30 2 1,250 252.31 میلیون - 205,850 194,950 194,950 194,950 0 0 0 1 500 205,950 1.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,250 - 1,250 -
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 171,508 17,354.00 9.19 188,862 0.00 0.00 1403/03/30 6 3,806 718.81 میلیون - 188,862 169,480 169,480 171,508 1 5,000 186,911 1 1,066 188,337 - - - - - - - - - - - 998 2,808 3,307 499
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 149,150 39,400.00 20.90 188,550 0.00 0.00 1403/03/30 25 17,626 3.28 میلیارد - 188,550 149,150 149,150 149,150 1 4,000 185,800 2 1,627 191,950 56.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,793 1,833 17,626 -
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 160,100 1,600.00 0.99 161,700 0.00 0.00 1403/03/30 1 179 28.08 میلیون - 161,700 160,000 160,000 160,100 2 11,715 156,850 1 256 165,000 2.475 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 179 - 179 -
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 162,650 9,400.00 6.13 153,250 0.00 0.00 1403/03/29 21 6,144 914.84 میلیون - 153,250 162,650 162,650 162,650 1 340 148,950 2 550 151,900 21.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,144 - 6,144 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,550 2,800.00 1.93 144,500 250.00 0.17 1403/03/27 18 4,177 659.13 میلیون 879.68 144,750 141,950 141,900 147,600 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.498 میلیارد 489.106 میلیون 8 میلیون 342.24 میلیون 146.866 میلیون 368.587 میلیون 91.101 میلیون 12.69 7.87 3.14 389 3,788 4,177 -
پادا

پادا

صندوق فرابورس 137,624 6,037.00 4.20 143,661 0.00 0.00 1403/03/30 1 200 28.73 میلیون - 143,661 136,918 136,918 137,624 1 620 142,201 2 25,120 143,662 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 140,676 2,353.00 1.65 143,029 0.00 0.00 1403/03/30 3 3,100 443.39 میلیون - 143,029 140,095 140,095 141,754 1 17 142,800 1 300 143,000 - - - - - - - - - - - 7 3,093 3,100 -
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 132,850 8,400.00 5.95 141,250 0.00 0.00 1403/03/21 6 11,334 1.64 میلیارد - 141,250 132,850 132,850 132,850 31 253,891 145,100 0 0 0 7.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,334 - 11,334 -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 141,800 2,350.00 1.69 139,350 100.00 0.07 1403/03/30 14 2,077 265.9 میلیون 297.68 139,450 136,750 136,700 142,100 1 44 127,000 2 622 128,750 10.752 هزار میلیارد 12.898 میلیون 1.927 میلیون 84,000 1.193 میلیون 734,622 2.351 میلیون 135,733 86.24 15.93 4.99 2,077 - 2,077 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 132,950 2,600.00 1.99 132,950 2,600.00 1.99 1403/03/30 48 6,539 915.13 میلیون 860.6 130,350 132,750 132,750 132,950 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 95.182 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 5.76 2.59 2.7 6,539 - 6,539 -
فسدید

تجهیزات سدید

سهام فرابورس 128,400 3,650.00 2.76 132,050 0.00 0.00 1403/03/21 1 400 51.8 میلیون - 132,050 128,400 128,400 128,400 0 0 0 19 128,838 129,500 12.914 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 400 - 400 -
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 125,164 1,227.00 0.97 126,391 0.00 0.00 1403/03/30 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 123,398 122,558 125,427 1 196 126,363 1 313 126,364 - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 111,800 50.00 0.04 111,650 100.00 0.09 1403/03/30 194 48,975 4.02 میلیارد 189.81 111,750 110,100 109,550 113,950 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 78.437 میلیون 7.873 میلیون 700,000 282,345 7.591 میلیون 6.259 میلیون 6.698 میلیون 11.67 10.3 12.49 17,079 31,675 48,754 -
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 104,950 3,950.00 3.63 108,900 0.00 0.00 1403/03/29 1 29 3.06 میلیون - 108,900 104,950 104,950 104,950 1 1,109 105,650 4 1,088 111,500 6.566 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29 - 29 -
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 83,100 20,400.00 19.71 103,500 0.00 0.00 1403/02/29 10 13,148 1.34 میلیارد - 103,500 83,100 82,000 83,100 0 0 0 114 493,858 101,750 2.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,148 - 13,148 -
تاتمس

کارخانجات اتمسفر

سهام فرابورس 93,400 8,150.00 8.03 101,550 0.00 0.00 1403/03/30 44 53,302 5.33 میلیارد - 101,550 93,400 93,400 93,400 0 0 0 1 1,000 106,550 11.758 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,302 - 53,302 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 100,100 700.00 0.70 101,000 1,600.00 1.61 1403/03/30 234 105,282 13.16 میلیارد 459.83 99,400 100,300 100,050 101,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 397.292 میلیون 175.494 میلیون 2.4 میلیون 154.892 میلیون 20.603 میلیون 258.735 میلیون 12.117 میلیون 20.02 11.77 0.94 10,458 94,783 88,339 16,902
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام فرابورس 113,050 24,100.00 27.09 88,950 0.00 0.00 1403/03/30 10 1,528 135.92 میلیون - 88,950 113,050 113,050 113,050 38 837,101 88,950 0 0 0 5.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,528 - 1,528 -
لازما

آزمایش

سهام فرابورس 71,400 16,450.00 18.73 87,850 0.00 0.00 1403/03/27 64 98,955 8.63 میلیارد - 87,850 71,400 71,400 71,400 1 608 86,950 1 1,000 88,750 19.107 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 98,955 - 98,955 -
قاروم

قند ارومیه

سهام فرابورس 80,400 6,750.00 7.75 87,150 0.00 0.00 1403/03/30 6 4,833 420.31 میلیون - 87,150 80,400 80,400 80,400 2 795 84,800 2 4,373 87,000 29.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,833 2,000 4,433 400
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 87,600 1,450.00 1.68 86,600 450.00 0.52 1403/03/30 96 28,474 3.06 میلیارد 463.94 86,150 87,000 86,050 87,850 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 28.013 میلیون 9.936 میلیون 250,000 6.363 میلیون 3.573 میلیون 8.522 میلیون 3.11 میلیون 6.96 6.06 2.54 27,474 - 27,474 -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 4,599 79,701.00 94.54 84,300 0.00 0.00 1403/03/23 111 236,065 19.94 میلیارد - 84,300 4,599 4,599 4,599 11 49,099 86,800 2 1,084 86,800 17.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 236,065 - 85,065 151,000
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 76,100 5,050.00 6.22 81,150 0.00 0.00 1403/03/30 10 15,270 1.25 میلیارد - 81,150 77,600 76,100 77,600 1 650 81,200 1 63 82,250 292.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,370 6,900 15,270 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,100 1,250.00 1.72 73,650 800.00 1.10 1403/03/30 313 159,506 14.08 میلیارد 625.84 72,850 72,500 72,500 74,100 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.14 7.37 2.99 110,504 49,002 85,460 74,046
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 73,500 300.00 0.41 73,250 50.00 0.07 1403/03/30 36 14,708 1.09 میلیارد 443.44 73,200 72,850 72,850 74,200 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 176.543 میلیون 57.533 میلیون 2 میلیون 30.043 میلیون 27.49 میلیون 148.276 میلیون 18.735 میلیون 7.82 5.33 0.99 8,636 6,072 14,708 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 67,000 1,300.00 1.98 66,650 950.00 1.45 1403/03/30 85 6,833 536.32 میلیون 169.83 65,700 67,000 64,750 67,000 2 100 77,900 2 1,482 79,000 15.7 هزار میلیارد 14.591 میلیون 3.631 میلیون 200,000 1.261 میلیون 2.371 میلیون 7.689 میلیون 1.953 میلیون 6.82 5.62 1.73 3,024 - 3,019 5
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 58,200 8,250.00 12.42 66,450 0.00 0.00 1403/03/29 6 30,000 1.98 میلیارد - 66,450 57,650 57,650 58,200 0 0 0 91 441,824 65,800 2.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 71,390 5,789.00 8.82 65,601 0.00 0.00 1403/03/30 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 71,389 71,389 71,391 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 53,500 10,450.00 16.34 63,950 0.00 0.00 1403/03/30 52 85,777 5.48 میلیارد - 63,950 52,850 52,850 54,300 2 1,590 62,350 1 1,667 63,900 5.756 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85,777 - 85,777 -
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 34,500 28,000.00 44.80 62,500 0.00 0.00 1403/03/30 438 770,907 48.17 میلیارد - 62,500 34,500 34,500 34,700 2 1,690 59,800 32 395,097 61,450 21.984 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 770,907 - 770,907 -
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 63,005 5,271.00 9.13 57,734 0.00 0.00 1403/03/30 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 63,004 63,004 63,006 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 56,750 1,100.00 1.98 56,750 1,100.00 1.98 1403/03/30 436 230,256 16.68 میلیارد 236.36 55,650 56,750 56,000 56,750 1 4,424 71,900 6 1,616 72,500 14.49 هزار میلیارد 12.501 میلیون 1.865 میلیون 200,000 1.151 میلیون 714,075 4.817 میلیون 643,293 17.64 15.89 2.36 215,162 12,900 228,062 -
سایرا

ایرانیت

سهام فرابورس 43,400 12,150.00 21.87 55,550 0.00 0.00 1403/03/13 1 1,111 60.49 میلیون - 55,550 43,400 43,400 43,400 0 0 0 20 148,821 54,450 2.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,111 - 1,111 -
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 55,050 250.00 0.45 55,300 0.00 0.00 1403/03/23 4 1,638 88 میلیون - 55,300 55,050 55,050 55,050 3 2,719 53,750 1 2,268 55,250 3.318 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,638 - 1,638 -
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 82,050 27,500.00 50.41 54,550 0.00 0.00 1403/02/30 3 2,302 129.26 میلیون - 54,550 82,050 82,050 82,050 16 249,477 56,150 0 0 0 3.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,302 - 2,302 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 49,050 950.00 1.98 49,000 900.00 1.87 1403/03/30 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 2,242.31 48,100 49,000 48,550 49,050 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 165.562 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.17 18 30.39 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 46,900 1,900.00 3.89 48,800 0.00 0.00 1403/03/29 6 20,153 955.25 میلیون - 48,800 46,900 46,900 46,900 0 0 0 20 1,090,283 47,400 3.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,253 7,900 20,153 -
شتهران

تهران شیمی

سهام فرابورس 11,720 36,980.00 75.93 48,700 0.00 0.00 1403/03/30 24 63,547 3.16 میلیارد - 48,700 11,720 11,720 11,720 18 60,786 49,650 0 0 0 75.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63,547 - 63,547 -
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 39,600 5,550.00 12.29 45,150 0.00 0.00 1403/03/30 238 4.145 میلیون 187.13 میلیارد - 45,150 39,600 39,600 39,600 0 0 0 3 377,228 43,800 13.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.745 میلیون 2.4 میلیون 4.145 میلیون -
کایتا

ایتالران

سهام فرابورس 48,150 5,600.00 13.16 42,550 0.00 0.00 1403/03/23 1 11,970 494.96 میلیون - 42,550 48,150 48,150 48,150 0 0 0 12 804,327 41,350 8.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,970 11,970 -
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 2,032 40,468.00 95.22 42,500 0.00 0.00 1403/03/30 65 86,514 3.68 میلیارد - 42,500 2,030 2,010 2,032 2 9,665 42,300 1 59 42,450 9.979 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 81,357 3,272 66,629 18,000
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 42,050 700.00 1.69 41,850 500.00 1.21 1403/03/30 146 249,854 11.01 میلیارد 943.24 41,350 41,750 41,500 42,150 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.523 میلیون 8.521 میلیون 655,000 4.111 میلیون 4.41 میلیون 10.637 میلیون 3.784 میلیون 7.24 6.22 2.58 77,020 172,834 249,854 -
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 40,550 840.00 2.03 41,390 0.00 0.00 1403/03/30 78 91,047 3.77 میلیارد - 41,390 39,692 39,692 40,940 1 361 41,360 3 3,075 41,399 - - - - - - - - - - - 91,047 - 91,047 -
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 43,950 3,850.00 9.60 40,100 0.00 0.00 1403/03/30 4 4,505 182.9 میلیون - 40,100 43,950 43,950 43,950 1 5,000 40,100 3 6,700 41,000 40.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,005 2,500 4,505 -
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 38,800 500.00 1.31 38,800 500.00 1.31 1403/03/30 664 46,192 8.78 میلیارد 1,741.18 38,300 38,900 38,350 39,000 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 66.845 میلیون 19.113 میلیون 1.427 میلیون 11.463 میلیون 7.649 میلیون 14.04 میلیون 6.005 میلیون 9.23 7.24 3.94 31,364 14,600 37,090 8,874
طلوع

طلوع

صندوق فرابورس 41,282 3,406.00 8.99 37,876 0.00 0.00 1403/03/30 14 37,378 1.42 میلیارد - 37,876 41,282 41,282 41,290 20 19,983,106 37,876 6 6,000,000 37,878 - - - - - - - - - - - 4,173 33,205 33,205 4,173
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 37,850 700.00 1.88 37,850 700.00 1.88 1403/03/30 42 69,183 2.06 میلیارد 3,842.67 37,150 37,500 37,500 37,850 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 105.234 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.76 5.03 2.6 58,738 9,914 68,652 -
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 42,800 5,000.00 13.23 37,800 0.00 0.00 1403/03/30 16 113,677 4.3 میلیارد - 37,800 42,800 42,800 42,800 1 2,395 39,000 1 1,500 39,650 113.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,087 75,585 113,672 -
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 36,167 1,315.00 3.51 37,482 0.00 0.00 1403/03/30 117 424,535 15.91 میلیارد - 37,482 35,828 35,680 36,210 1 106 37,472 1 986 37,499 - - - - - - - - - - - 168,667 255,749 403,226 21,190
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 37,150 100.00 0.27 37,050 0.00 0.00 1403/03/30 425 499,119 24.13 میلیارد 565.99 37,050 36,600 36,600 37,150 2 504 48,650 1 97 48,700 12.088 هزار میلیارد 12.277 میلیون 4.604 میلیون 250,000 3.027 میلیون 1.577 میلیون 7.919 میلیون 877,365 10.56 5.87 1.17 498,968 - 498,968 -
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 5,290 29,960.00 84.99 35,250 0.00 0.00 1403/03/29 66 290,623 10.39 میلیارد - 35,250 5,290 5,290 5,290 1 22,955 35,750 0 0 0 7.931 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 290,623 - 290,623 -
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 30,400 4,600.00 13.14 35,000 0.00 0.00 1403/03/21 36 258,546 9.03 میلیارد - 35,000 30,400 30,400 30,400 0 0 0 2 23,050 34,900 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,446 100 158,546 100,000
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 36,878 2,996.00 8.84 33,882 0.00 0.00 1403/03/30 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 36,877 36,877 36,878 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 32,850 300.00 0.92 32,900 350.00 1.08 1403/03/30 8 9,268 321.83 میلیون 255 32,550 32,850 32,800 33,000 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 59.232 میلیون 23.108 میلیون 1.34 میلیون 15.146 میلیون 7.962 میلیون 16.572 میلیون 7.928 میلیون 5.56 5.54 2.66 8,845 423 9,268 -
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 26,550 4,050.00 13.24 30,600 0.00 0.00 1403/03/30 42 258,211 7.76 میلیارد - 30,600 25,800 25,800 26,550 0 0 0 11 345,935 30,050 3.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,211 - 258,211 -
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 29,100 150.00 0.51 29,250 0.00 0.00 1403/03/30 25 104,682 3.02 میلیارد - 29,250 29,100 29,100 29,100 3 18,471 28,850 2 2,002 29,850 2.194 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97,599 - 97,599 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 28,550 350.00 1.24 28,300 100.00 0.35 1403/03/30 101 124,187 4.41 میلیارد 1,530.16 28,200 28,650 28,000 28,650 1 1,000 35,400 1 299 35,450 5.325 هزار میلیارد 10.033 میلیون 6.17 میلیون 150,000 5.818 میلیون 351,979 2.264 میلیون 158,336 26.81 12.06 1.88 109,563 - 109,563 -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 3,746 24,404.00 86.69 28,150 0.00 0.00 1403/03/30 24 70,785 1.95 میلیارد - 28,150 3,746 3,746 3,746 1 7,750 27,500 1 10 28,550 14.075 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45,495 25,290 70,785 -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 30,850 3,300.00 11.98 27,550 0.00 0.00 1403/03/23 132 1.251 میلیون 34.48 میلیارد - 27,550 30,850 30,850 30,850 1 450 28,850 1 22,000 28,900 10.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 295,708 949,000 1.245 میلیون -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 54,100 26,594.00 96.68 27,506 0.00 0.00 1403/03/30 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 54,100 54,100 54,100 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 24,150 3,350.00 12.18 27,500 0.00 0.00 1403/03/08 17 91,908 2.53 میلیارد - 27,500 24,150 23,800 24,150 1 9,345 27,400 2 6,941 27,900 39.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 91,907 1 91,908 -
وآفر

سر. ارزش آفرینان

سهام فرابورس 24,000 3,250.00 11.93 27,250 0.00 0.00 1403/03/30 91 474,150 12.92 میلیارد - 27,250 24,000 24,000 24,000 2 2,923 26,950 1 600 27,150 8.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 474,150 - 419,007 55,143
لخانه

لوازم خانگی پارس

سهام فرابورس 15,580 11,270.00 41.97 26,850 0.00 0.00 1403/03/29 1 3,824 99.62 میلیون - 26,850 15,580 15,580 15,580 0 0 0 37 533,768 26,050 24.165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,824 - 3,824 -
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 23,250 2,950.00 11.26 26,200 0.00 0.00 1403/03/23 4 23,838 607.87 میلیون - 26,200 23,250 23,250 23,250 0 0 0 3 47,654 25,500 1.624 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,838 - 23,838 -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 15,850 10,200.00 39.16 26,050 0.00 0.00 1403/03/30 312 1.084 میلیون 28.26 میلیارد - 26,050 15,840 15,840 16,160 5 11,596 25,100 6 10,423 25,500 11.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.079 میلیون 5,259 1.084 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 24,950 500.00 1.96 25,000 450.00 1.77 1403/03/30 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 3,229.4 25,450 24,950 24,950 25,600 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 6.779 میلیون 2.004 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 549,625 357,299 17.49 3.65 11.37 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 25,265 295.00 1.18 24,970 0.00 0.00 1403/03/30 4 1,857 46.37 میلیون - 24,970 25,000 24,911 25,280 3 195 24,974 2 2,232 25,270 - - - - - - - - - - - 1,857 - 1,857 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 24,950 100.00 0.40 24,950 100.00 0.40 1403/03/30 81 66,961 2.02 میلیارد 2,734.77 24,850 25,050 24,850 25,100 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 125.288 میلیون 79.033 میلیون 2.4 میلیون 65.408 میلیون 13.625 میلیون 158.113 میلیون 8.369 میلیون 7.15 4.39 0.38 53,138 1,829 54,967 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,750 450.00 1.85 24,750 450.00 1.85 1403/03/30 83 92,168 2.75 میلیارد 3,922.54 24,300 24,300 24,300 24,750 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 21.123 میلیون 8.775 میلیون 690,000 4.046 میلیون 4.729 میلیون 8.772 میلیون 2.443 میلیون 6.99 3.61 1.95 71,710 20,226 91,936 -
شکف

کف

سهام فرابورس 22,050 1,800.00 7.55 23,850 0.00 0.00 1403/03/30 1 2,500 58.5 میلیون - 23,850 22,050 22,050 22,050 0 0 0 25 952,950 23,400 5.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500 -