همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 816,675 786,494.00 49.06 1.603 میلیون 0.00 0.00 09:44 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 816,675 816,675 816,675 0 0 0 1 6 859,657 - - - - - - - - - - - 37 - 37 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 809,230 523,755.00 39.29 1.333 میلیون 0.00 0.00 1400/10/28 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 809,230 809,230 809,230 0 0 0 1 5 809,230 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 672,086 550,829.00 45.04 1.223 میلیون 0.00 0.00 1400/10/6 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 672,086 672,086 672,086 0 0 0 1 100 720,720 - - - - - - - - - - - 93 - 93 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.068 میلیون 122,784.00 10.31 1.191 میلیون 0.00 0.00 10:06 1,520 78,684 93.7 میلیارد - 1.191 میلیون 1.051 میلیون 1.051 میلیون 1.089 میلیون 2 75 1,049,001 1 5 1,059,580 - - - - - - - - - - - 78,630 164 54,095 24,699
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 766,774 424,010.00 35.61 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/10/29 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 766,774 766,774 766,774 0 0 0 2 57 766,774 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 812,189 343,011.00 29.69 1.155 میلیون 0.00 0.00 1400/08/26 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 734,839 734,839 812,189 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1,000,000 101,107.00 9.18 1.101 میلیون 0.00 0.00 1400/05/17 - - - - 1.101 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 300 901,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1.977 میلیون - 1.977 میلیون
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 994,000 95,016.00 8.72 1.089 میلیون 0.00 0.00 1400/10/14 - - - - 1.089 میلیون 994,000 994,000 994,000 1 7,485 980,000 1 5 994,000 - - - - - - - - - - - 495 - 495 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 783,034 287,806.00 26.88 1.071 میلیون 0.00 0.00 1400/09/29 1 5 5.35 میلیون - 1.071 میلیون 822,099 783,034 822,099 0 0 0 1 8 822,096 - - - - - - - - - - - 24 - 24 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

اوراق فرابورس 984,700 71,550.00 6.77 1.056 میلیون 0.00 0.00 1400/10/27 4 80,000 84.5 میلیارد - 1.056 میلیون 984,700 984,700 984,700 1 500 958,000 2 39,500 985,000 - - - - - - - - - - - 100 500 100 500
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 30,000.00 2.86 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/06/16 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 0 0 2 48,500 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 676,104 373,880.00 35.61 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/11/2 - - - - 1.05 میلیون 676,094 676,094 676,104 2 212 676,104 0 0 0 - - - - - - - - - - - 34 - 34 -
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 1,000,000 49,977.00 4.76 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/05/23 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 88,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 200,100 - 200,100
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

اوراق فرابورس 999,998 47,669.00 4.55 1.048 میلیون 0.00 0.00 1400/06/6 1 500 523.83 میلیون - 1.048 میلیون 999,998 999,998 999,998 0 0 0 2 3,600 999,999 - - - - - - - - - - - - 140,000 - 140,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1.011 میلیون 36,500.00 3.49 1.047 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 - - - - 1.047 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1 1 997,010 1 194 1,010,500 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 1,000,000 45,000.00 4.31 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/11/5 1 1,000 1.04 میلیارد - 1.045 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 5,000 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 871,881 172,274.00 16.50 1.044 میلیون 0.00 0.00 1400/09/22 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 871,881 871,881 871,881 0 0 0 1 19 917,766 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 1.92 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/10/21 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 2 1,239 1,000,000 1 3,538 1,020,000 - - - - - - - - - - - 1,899 - 860 1,039
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 490,000 537,699.00 52.32 1.028 میلیون 0.00 0.00 1400/11/2 - - - - 1.028 میلیون 490,000 490,000 490,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -
اجاد21

اجاره دولت آ پرورش - آرمان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 24,333.00 2.38 1.024 میلیون 0.00 0.00 1399/11/4 2 720 737.52 میلیون - 1.024 میلیون 1.042 میلیون 1,000,000 1.042 میلیون 1 250 1,000,000 1 250 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 2,141 - 2,141
اراد48

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009

اوراق فرابورس 1,000,000 23,000.00 2.25 1.023 میلیون 0.00 0.00 1400/09/9 1 500 511.5 میلیون - 1.023 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 990,000 1 24,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - 900 - - 900
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 573,313 447,712.00 43.85 1.021 میلیون 0.00 0.00 1400/10/28 - - - - 1.021 میلیون 573,313 573,313 573,313 1 10 573,313 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 181.00 0.02 1.02 میلیون 0.00 0.00 1400/11/6 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,250 1,000,170 1 100 1,020,000 - - - - - - - - - - - 15 - - 15
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 999,990 19,345.00 1.90 1.019 میلیون 0.00 0.00 1400/10/25 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 999,990 999,990 999,990 1 7,700 900,000 2 35,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 999,000 15,086.00 1.49 1.014 میلیون 0.00 0.00 1400/11/5 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 999,000 999,000 999,000 1 1,250 999,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 40 20 20
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1400/04/3 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 363 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
سلامت2

مرابحه دولت تعاون - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,999.00 1.09 1.011 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 2 200 202.2 میلیون - 1.011 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 600 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 400 400 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1,000,000 10,018.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/12/25 16 252 254.52 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 991,000 1 10 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/08/15 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 20,000 959,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
اراد71

مرابحه عام دولت71-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 20,200.00 2.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/20 1 10,000 10.1 میلیارد - 1.01 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 943,000 66,581.00 6.59 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/09/13 - - - - 1.01 میلیون 943,000 943,000 943,000 1 1,229 943,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 593,250 414,294.00 41.12 1.008 میلیون 0.00 0.00 1400/10/20 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 593,250 593,250 593,250 1 10 536,750 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 12,857.00 1.28 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 4 91 91.65 میلیون - 1.007 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 1 5,000 1,000,000 1 4,955 1,020,000 - - - - - - - - - - - 45 2,000 - 2,045
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 980,000 26,508.00 2.63 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/10/16 3 524 527.41 میلیون - 1.007 میلیون 980,000 980,000 980,000 1 1,987 970,000 1 1,520 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
سلامت3

مرابحه دولت تعاون - امید 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/11/6 1 139 139.69 میلیون - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,661 1,000,000 1 2,800 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 139 - 139
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 571,112 431,686.00 43.05 1.003 میلیون 0.00 0.00 1400/11/2 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 571,112 571,112 571,112 1 15 543,917 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
اراد73

مرابحه عام دولت73-ش.خ0402

اوراق فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/10/1 1 500 500 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
کیش1403

خرید دین توسعه کیش14031108

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/10 10 1,000,000 1000 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 930,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/30 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد75

مرابحه عام دولت75-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/29 52 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000