همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 737,526 865,643.00 54.00 1.603 میلیون 0.00 0.00 1400/03/26 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 815,160 737,526 815,160 0 0 0 3 84 737,526 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 869,052 463,933.00 34.80 1.333 میلیون 0.00 0.00 1400/03/26 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 960,529 869,052 960,529 0 0 0 4 273 869,052 - - - - - - - - - - - 14 - 14 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 658,914 564,001.00 46.12 1.223 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 658,914 658,914 658,914 0 0 0 2 400 693,593 - - - - - - - - - - - 80 - 80 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 523,687 667,097.00 56.02 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/03/25 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 523,687 523,687 523,687 2 120 523,687 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 591,061 564,139.00 48.83 1.155 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 591,061 591,061 591,061 0 0 0 1 50 654,914 - - - - - - - - - - - 13 - 13 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.1 میلیون 1,107.00 0.10 1.101 میلیون 0.00 0.00 1400/03/25 - - - - 1.101 میلیون 1.1 میلیون 1.1 میلیون 1.1 میلیون 1 3,742 900,907 1 14 1,100,000 - - - - - - - - - - - 6 6 12 -
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1.111 میلیون 21,984.00 2.02 1.089 میلیون 0.00 0.00 1400/03/2 - - - - 1.089 میلیون 1.111 میلیون - - 1 100 980,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 853,224 217,616.00 20.32 1.071 میلیون 0.00 0.00 1400/03/24 1 5 5.35 میلیون - 1.071 میلیون 853,224 853,224 853,224 0 0 0 4 230 853,224 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

اوراق فرابورس 999,999 56,251.00 5.33 1.056 میلیون 0.00 0.00 1400/03/1 4 80,000 84.5 میلیارد - 1.056 میلیون 999,999 999,999 999,999 1 800 928,001 1 10,000 1,007,000 - - - - - - - - - - - - 1,400 1,400 -
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 0.00 0.00 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/7 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 863,664 186,320.00 17.75 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 1.05 میلیون 863,665 863,665 863,665 0 0 0 1 5 863,665 - - - - - - - - - - - - - - -
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 991,200 58,777.00 5.60 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/03/25 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 991,200 991,200 991,200 0 0 0 4 88,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

اوراق فرابورس 1,000,000 47,667.00 4.55 1.048 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 1 500 523.83 میلیون - 1.048 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 24,000 1,019,999 - - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 996,000 51,000.00 4.87 1.047 میلیون 0.00 0.00 1400/03/3 - - - - 1.047 میلیون 996,000 996,000 996,000 1 5,000 992,000 1 16 1,011,820 - - - - - - - - - - - - 197,481 - 197,481
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 1.045 میلیون 0.00 0.00 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/31 1 1,000 1.04 میلیارد - - 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 449,266 594,889.00 56.97 1.044 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 449,266 449,266 449,266 5 149 449,266 1 160 536,958 - - - - - - - - - - - - - - -
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 999,998 40,002.00 3.85 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/03/25 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 999,800 999,800 999,998 1 500 999,800 2 6,026 1,008,000 - - - - - - - - - - - 57 - - 57
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 935,120 92,579.00 9.01 1.028 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 1.028 میلیون 890,600 890,600 935,136 0 0 0 3 55 890,606 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
اجاد21

اجاره دولت آ پرورش - آرمان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 24,333.00 2.38 1.024 میلیون 0.00 0.00 1399/11/4 2 720 737.52 میلیون - 1.024 میلیون 1.042 میلیون 1,000,000 1.042 میلیون 1 250 1,000,000 1 250 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 2,141 - 2,141
اراد48

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009

اوراق فرابورس 999,998 23,002.00 2.25 1.023 میلیون 0.00 0.00 1400/02/29 1 500 511.5 میلیون - 1.023 میلیون 999,998 999,998 999,998 0 0 0 1 23,000 999,998 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 753,084 267,941.00 26.24 1.021 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 1.021 میلیون 753,084 753,084 753,084 0 0 0 1 84 753,084 - - - - - - - - - - - - - - -
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 1,000,000 19,999.00 1.96 1.02 میلیون 0.00 0.00 1400/03/23 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 470 982,584 1 1,250 1,002,234 - - - - - - - - - - - 25 - 25 -
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.127 میلیون 107,803.00 10.58 1.019 میلیون 0.00 0.00 1400/03/2 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 1.127 میلیون 1.127 میلیون 1.127 میلیون 1 7,700 900,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 957,000 57,086.00 5.63 1.014 میلیون 0.00 0.00 1400/03/20 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 957,000 957,000 957,000 1 1,250 943,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 20,237.00 2.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1399/12/24 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 375 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - 12 - - 12
سلامت2

مرابحه دولت تعاون - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,999.00 1.09 1.011 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 2 200 202.2 میلیون - 1.011 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 600 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 400 400 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1,000,000 10,018.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/12/25 16 252 254.52 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 991,000 1 10 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد71

مرابحه عام دولت71-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 20,200.00 2.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/20 1 10,000 10.1 میلیارد - 1.01 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/27 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 20,000 959,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 943,000 66,581.00 6.59 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/15 - - - - 1.01 میلیون 943,000 943,000 943,000 1 1,244 943,000 1 5 952,430 - - - - - - - - - - - - 6 6 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 750,000 257,544.00 25.56 1.008 میلیون 0.00 0.00 1400/03/23 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 766,823 750,000 766,823 0 0 0 1 17 750,000 - - - - - - - - - - - 16 - 16 -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1,000,000 7,143.00 0.71 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/02/15 4 91 91.65 میلیون - 1.007 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 9,800 - 9,800
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 980,001 26,507.00 2.63 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/03/20 3 524 527.41 میلیون - 1.007 میلیون 980,001 980,001 980,001 1 500 986,500 2 944 1,015,000 - - - - - - - - - - - 500 - 500 -
سلامت3

مرابحه دولت تعاون - امید 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/11/6 1 139 139.69 میلیون - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,661 1,000,000 1 2,800 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 139 - 139
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 785,999 216,799.00 21.62 1.003 میلیون 0.00 0.00 1400/03/23 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 785,999 785,999 785,999 0 0 0 1 280 785,997 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اراد73

مرابحه عام دولت73-ش.خ0402

اوراق فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/03/26 1 500 500 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/23 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400
سلامت

مرابحه دولت تعاون - ملت 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/11 2 774 774 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 700 1,000,000 1 700 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اجاد24

اجاره دولت آ پرورش - نوین 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/14 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 2,846 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 500 -