همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.254 میلیون 1,182.00 0.09 1.255 میلیون 319.00 0.03 14:36 102 2,865 3.6 میلیارد - 1.255 میلیون 1.242 میلیون 1.242 میلیون 1.269 میلیون 1 150 1,245,300 1 6 1,259,000 - - - - - - - - - - - 2,865 - 2,865 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.239 میلیون 9,590.00 0.77 1.251 میلیون 2,368.00 0.19 14:24 123 2,439 3.05 میلیارد - 1.249 میلیون 1.243 میلیون 1.22 میلیون 1.269 میلیون 1 399 1,243,800 1 37 1,255,000 - - - - - - - - - - - 2,439 - 2,439 -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.255 میلیون 6,169.00 0.49 1.251 میلیون 2,059.00 0.16 14:59 4,159 226,916 283.85 میلیارد - 1.249 میلیون 1.25 میلیون 1.244 میلیون 1.255 میلیون 1 4 1,253,500 49 7,816 1,255,000 - - - - - - - - - - - 226,916 - 155,989 70,927
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.245 میلیون 3,519.00 0.28 1.25 میلیون 1,128.00 0.09 14:49 124 1,230 1.54 میلیارد - 1.249 میلیون 1.225 میلیون 1.225 میلیون 1.279 میلیون 1 100 1,238,000 2 11 1,280,000 - - - - - - - - - - - 1,230 - 1,230 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.249 میلیون 2,701.00 0.22 1.249 میلیون 2,651.00 0.21 14:48 94 813 1.02 میلیارد - 1.246 میلیون 1.22 میلیون 1.22 میلیون 1.251 میلیون 1 30 1,245,015 1 300 1,300,000 - - - - - - - - - - - 813 - 813 -
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.245 میلیون 901.00 0.07 1.248 میلیون 3,899.00 0.31 14:52 178 5,122 6.39 میلیارد - 1.244 میلیون 1.233 میلیون 1.21 میلیون 1.258 میلیون 2 10 1,246,000 2 205 1,251,999 - - - - - - - - - - - 5,122 - 5,122 -
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.291 میلیون 45,287.00 3.63 1.248 میلیون 1,909.00 0.15 14:59 193 1,763 2.2 میلیارد - 1.246 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.291 میلیون 1 256 1,245,000 1 1 1,285,000 - - - - - - - - - - - 1,763 - 1,763 -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.232 میلیون 23,182.00 1.85 1.246 میلیون 9,093.00 0.72 14:59 170 2,194 2.73 میلیارد - 1.255 میلیون 1.242 میلیون 1.21 میلیون 1.308 میلیون 1 292 1,245,000 1 9 1,260,000 - - - - - - - - - - - 2,194 - 2,194 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.251 میلیون 6,446.00 0.52 1.245 میلیون 45.00 0.00 14:36 62 427 531.44 میلیون - 1.245 میلیون 1.24 میلیون 1.222 میلیون 1.251 میلیون 1 20 1,240,101 1 4 1,279,444 - - - - - - - - - - - 427 - 427 -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.25 میلیون 6,711.00 0.54 1.244 میلیون 648.00 0.05 14:51 147 1,983 2.47 میلیارد - 1.243 میلیون 1.21 میلیون 1.202 میلیون 1.27 میلیون 1 83 1,246,931 1 1 1,299,111 - - - - - - - - - - - 1,983 - 1,983 -
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.251 میلیون 6,321.00 0.51 1.243 میلیون 1,202.00 0.10 14:46 101 1,538 1.91 میلیارد - 1.245 میلیون 1.222 میلیون 1.222 میلیون 1.251 میلیون 1 147 1,241,000 1 47 1,258,000 - - - - - - - - - - - 1,538 - 1,538 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.243 میلیون 4,563.00 0.37 1.242 میلیون 4,048.00 0.33 14:42 55 375 465.93 میلیون - 1.238 میلیون 1.202 میلیون 1.202 میلیون 1.25 میلیون 1 214 1,240,000 3 30 1,300,000 - - - - - - - - - - - 375 - 375 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.242 میلیون 2,999.00 0.24 1.241 میلیون 1,722.00 0.14 14:43 79 630 781.66 میلیون - 1.239 میلیون 1.221 میلیون 1.221 میلیون 1.3 میلیون 1 58 1,246,010 1 50 1,297,000 - - - - - - - - - - - 630 - 630 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.243 میلیون 431.00 0.03 1.238 میلیون 4,372.00 0.35 14:42 66 578 715.68 میلیون - 1.243 میلیون 1.32 میلیون 1.21 میلیون 1.32 میلیون 1 20 1,240,002 1 20 1,299,990 - - - - - - - - - - - 578 - 578 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.233 میلیون 6,251.00 0.50 1.235 میلیون 3,934.00 0.32 14:57 160 2,627 3.25 میلیارد - 1.239 میلیون 1.202 میلیون 1.202 میلیون 1.265 میلیون 1 91 1,233,000 2 3 1,294,000 - - - - - - - - - - - 2,627 - 2,627 -
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1,000,000 41,920.00 4.38 1.01 میلیون 51,460.00 5.37 14:58 47 5.9 میلیون 5.956 هزار میلیارد - 958,080 999,980 999,980 1.019 میلیون 3 75,000 910,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5.9 میلیون 20,000 5.88 میلیون
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 13:37 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 200 959,000 1 1,000 979,990 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 940,410 59,590.00 5.96 1,000,000 0.00 0.00 13:19 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 940,410 940,410 940,410 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
اراد46

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 13:49 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 14:54 3 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 15,000 990,000 3 15,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 14:51 7 65,000 65 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 65,000 - 65,000
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 921,240 78,760.00 7.88 1,000,000 0.00 0.00 13:19 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 921,240 921,240 921,240 0 0 0 1 5,000 1,020,000 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.065 میلیون 65,000.00 6.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/12 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.065 میلیون 1.065 میلیون 1.065 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 5,270.00 0.52 1,000,000 5,270.00 0.52 13:22 5 70,000 70 میلیارد - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
اراد40

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 946,000 51,000.00 5.12 997,000 0.00 0.00 14:59 1 3,000 2.99 میلیارد - 997,000 946,000 946,000 946,000 0 0 0 1 500 980,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
اخزا904

اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

اوراق فرابورس 978,490 1,350.00 0.14 978,580 1,260.00 0.13 14:22 9 4,500 4.4 میلیارد - 979,840 979,990 978,400 980,000 1 2,000 978,500 1 1,400 980,000 - - - - - - - - - - - 1,200 3,300 4,400 100
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 990,000 34,540.00 3.62 955,460 0.00 0.00 14:46 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 990,000 990,000 990,000 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 946,910 2,040.00 0.21 948,950 0.00 0.00 14:53 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 915,030 915,030 946,910 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
اراد101

مرابحه عام دولت101-ش.خ020711

اوراق فرابورس 953,450 7,580.00 0.80 945,870 0.00 0.00 11:00 114 21.57 میلیون 20.402 هزار میلیارد - 945,870 953,450 953,450 953,450 1 1,000 945,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 9,000 - 9,000
اراد110

مرابحه عام دولت110-ش.خ040401

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 104,000.00 11.11 936,000 0.00 0.00 14:20 1 20,000 18.72 میلیارد - 936,000 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 100 60,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد100

مرابحه عام دولت100-ش.خ021127

اوراق فرابورس 940,740 7,050.00 0.76 933,690 0.00 0.00 14:18 28 5.44 میلیون 5.079 هزار میلیارد - 933,690 940,740 940,740 940,740 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 972,000 40,740.00 4.37 931,260 0.00 0.00 11:48 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 972,000 972,000 972,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 44,200 - 44,200
اراد92

مرابحه عام دولت92-ش.خ020825

اوراق فرابورس 906,300 23,370.00 2.51 929,670 0.00 0.00 12:33 10 8.432 میلیون 1.704 هزار میلیارد - 929,670 906,300 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا909

اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اوراق فرابورس 922,010 30.00 0.00 921,840 140.00 0.02 13:49 11 5,200 4.79 میلیارد - 921,980 920,810 920,810 924,000 1 4,200 922,610 1 18,200 924,000 - - - - - - - - - - - 4,100 1,100 2,600 2,600
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 874,000 930.00 0.11 873,640 570.00 0.07 14:53 6 2,400 2.1 میلیارد - 873,070 871,680 871,680 874,000 1 1,000 872,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,100 300 2,400 -
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 839,960 2,170.00 0.26 838,740 950.00 0.11 14:58 21 9,600 8.05 میلیارد - 837,790 837,400 837,400 840,000 1 8,300 838,280 1 600 842,900 - - - - - - - - - - - 6,400 3,200 3,400 6,200
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 838,000 0.00 0.00 838,000 0.00 0.00 13:18 1 700 586.6 میلیون - 838,000 838,000 838,000 838,000 1 400 838,040 1 700 844,300 - - - - - - - - - - - 700 - - 700
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 822,400 200.00 0.02 822,400 200.00 0.02 14:51 1 100 82.24 میلیون - 822,200 822,400 822,400 822,400 1 1,000 822,000 1 1,000 822,400 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 795,600 500.00 0.06 795,590 490.00 0.06 14:15 2 700 556.91 میلیون - 795,100 795,030 795,030 795,600 1 300 797,670 1 3,000 800,000 - - - - - - - - - - - 200 500 700 -
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 709,010 2,300.00 0.33 708,340 1,630.00 0.23 14:57 11 22,400 15.87 میلیارد - 706,710 707,160 707,160 709,010 1 19,600 709,010 1 300 709,800 - - - - - - - - - - - 3,400 19,000 3,900 18,500
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 692,900 2,080.00 0.30 693,210 2,390.00 0.35 14:57 28 150,300 104.19 میلیارد - 690,820 691,000 690,960 693,970 1 49,900 692,900 1 900 693,800 - - - - - - - - - - - 2,000 148,300 79,200 71,100
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 677,150 1,230.00 0.18 676,600 680.00 0.10 14:56 54 99,800 67.52 میلیارد - 675,920 675,210 675,210 678,160 1 24,800 677,150 1 1,200 678,000 - - - - - - - - - - - 4,200 95,600 27,700 72,100
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 666,060 1,090.00 0.16 665,860 890.00 0.13 14:54 27 117,400 78.17 میلیارد - 664,970 661,190 661,190 666,060 1 3,200 665,000 2 25,100 666,000 - - - - - - - - - - - 3,700 113,700 4,800 112,600
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 652,700 2,280.00 0.35 651,960 1,540.00 0.24 14:59 49 131,200 85.54 میلیارد - 650,420 651,000 650,600 653,000 1 24,200 652,700 2 1,700 653,000 - - - - - - - - - - - 4,500 126,700 10,700 120,500
غناب

ناب

سهام فرابورس 627,150 0.00 0.00 645,950 18,800.00 3.00 12:29 116 58,997 38.11 میلیارد - 627,150 627,150 627,150 627,150 21 174,999 645,950 2 30 658,650 12.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54,922 4,075 31,796 27,201
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 642,010 80.00 0.01 644,250 2,320.00 0.36 14:55 19 160,400 103.34 میلیارد - 641,930 641,000 641,000 642,100 1 25,000 643,700 1 200 644,800 - - - - - - - - - - - 1,500 158,900 2,500 157,900
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 638,730 40.00 0.01 640,480 1,790.00 0.28 14:56 17 157,400 100.81 میلیارد - 638,690 638,270 638,270 638,730 1 25,000 640,800 1 500 643,830 - - - - - - - - - - - 12,000 145,400 15,700 141,700
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 625,010 740.00 0.12 625,760 1,490.00 0.24 14:55 70 140,500 87.92 میلیارد - 624,270 622,200 622,200 625,400 1 20,000 626,210 1 100 626,900 - - - - - - - - - - - 33,100 107,400 22,900 117,600
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 622,720 460.00 0.07 621,460 800.00 0.13 13:11 14 54,100 33.62 میلیارد - 622,260 622,280 620,510 624,000 1 25,000 623,400 1 1,000 624,000 - - - - - - - - - - - 4,000 50,100 3,500 50,600
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 617,000 1,360.00 0.22 617,870 2,230.00 0.36 14:38 15 20,000 12.36 میلیارد - 615,640 613,110 613,110 617,000 1 50,000 618,010 2 2,300 619,000 - - - - - - - - - - - 4,900 15,100 15,500 4,500
اخزا906

اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اوراق فرابورس 919,990 314,315.00 51.89 605,675 0.00 0.00 13:02 12 90,029 54.53 میلیارد - 605,675 919,990 919,990 919,990 1 24,300 854,860 1 200 858,790 - - - - - - - - - - - 200 700 100 800
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 308,359 9,588.00 3.21 305,377 6,606.00 2.21 14:59 821 506,933 154.81 میلیارد - 298,771 303,002 301,505 308,372 1 272 308,359 1 668 308,372 - - - - - - - - - - - 297,507 209,426 463,311 43,622
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 283,250 7,400.00 2.55 285,550 5,100.00 1.75 12:29 103 21,183 6.05 میلیارد - 290,650 282,550 282,550 290,150 1 95 283,250 1 2,000 284,950 23.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18,825 2,358 21,084 99
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 244,650 2,294.00 0.95 243,093 737.00 0.30 14:59 285 148,414 36.08 میلیارد - 242,356 245,500 240,552 246,830 1 1,028 243,900 1 50 244,650 - - - - - - - - - - - 111,952 36,462 88,128 60,286
شگامرن

پترو گامرون

سهام فرابورس 268,488 30,388.00 12.76 238,100 0.00 0.00 1400/10/14 3 42,000 10 میلیارد - 238,100 268,488 268,488 268,488 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - - 37
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 236,900 3,500.00 1.46 236,400 4,000.00 1.66 12:27 423 382,896 90.53 میلیارد - 240,400 233,200 233,200 247,600 1 840 237,050 1 252 243,800 32.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 342,896 40,000 382,896 -
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 209,333 2,236.00 1.08 210,681 3,584.00 1.73 14:47 24 8,908 1.88 میلیارد - 207,097 208,670 204,056 211,950 1 133 210,502 2 756 211,943 - - - - - - - - - - - 1,097 7,811 8,908 -
ونچر

جسورانه فیروزه 10% تادیه

صندوق فرابورس 213,990 13,990.00 7.00 200,000 0.00 0.00 1399/10/14 - - - - 200,000 213,990 - 213,990 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 183,900 2,200.00 1.21 181,750 50.00 0.03 12:29 87 21,639 3.96 میلیارد 72.93 181,700 183,000 179,800 184,000 1 329 182,100 1 500 182,450 1454 هزار میلیارد 1.664 میلیارد 324.353 میلیون 8 میلیون 209.645 میلیون 114.708 میلیون 336.409 میلیون 100.453 میلیون 14.47 12.68 4.32 6,910 14,729 21,639 -
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 169,350 50.00 0.03 172,150 2,850.00 1.68 12:29 614 785,372 135.21 میلیارد - 169,300 169,350 167,000 169,350 1 503 171,900 1 9,400 172,000 51.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 614,064 171,308 333,508 451,864
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 134,000 3,750.00 2.72 137,300 450.00 0.33 12:00 16 16,143 2.16 میلیارد - 137,750 134,000 134,000 134,250 1 1,000 129,350 12 14,666 133,650 2.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,143 - 16,143 -
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 132,954 459.00 0.34 132,422 991.00 0.74 14:46 84 12,988 1.72 میلیارد - 133,413 135,300 130,278 135,300 1 500 131,008 2 274 132,954 - - - - - - - - - - - 10,883 2,105 12,713 275
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 130,200 1,800.00 1.40 130,450 2,050.00 1.60 12:29 360 166,085 21.67 میلیارد 461.35 128,400 130,000 125,000 131,950 4 20,564 130,000 3 1,666 130,300 313.08 هزار میلیارد 399.777 میلیون 116.755 میلیون 2.4 میلیون 86.697 میلیون 30.057 میلیون 212.169 میلیون 1.418 میلیون 220.74 10.42 1.48 154,085 12,000 166,085 -
پادا

پادا

صندوق فرابورس 119,045 198.00 0.17 120,255 1,408.00 1.18 13:01 20 4,084 491.12 میلیون - 118,847 118,809 115,050 120,000 1 10,000 118,700 2 25,000 119,700 - - - - - - - - - - - 3,624 460 - 4,084
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 111,850 2,300.00 2.01 111,700 2,450.00 2.15 12:29 106 112,706 12.49 میلیارد - 114,150 118,600 111,850 118,600 0 0 0 12 15,781 110,750 1.676 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112,706 - 112,706 -
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 110,650 1,600.00 1.43 110,550 1,700.00 1.51 11:44 35 87,795 9.56 میلیارد - 112,250 110,650 110,650 110,650 1 400 79,800 84 168,292 108,900 5.528 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,795 80,000 87,795 -
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 103,414 1,972.00 1.94 103,575 2,133.00 2.10 13:54 29 348,461 36.09 میلیارد - 101,442 103,458 103,265 104,300 1 60 103,420 1 1,539 103,936 - - - - - - - - - - - 141,480 206,981 208,435 140,026
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 98,150 2,200.00 2.29 95,950 0.00 0.00 12:29 146 50,309 4.83 میلیارد 344.58 95,950 93,250 93,250 98,400 1 2,065 98,150 1 100 98,200 8.06 هزار میلیارد 9.142 میلیون 1.713 میلیون 84,000 1.082 میلیون 630,384 1.719 میلیون 167,417 48.14 12.79 4.7 33,779 16,530 42,850 7,459
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 96,061 2,031.00 2.16 95,163 1,133.00 1.20 14:59 3,925 4.895 میلیون 465.87 میلیارد - 94,030 95,176 93,941 96,270 1 593 96,061 1 104 96,075 - - - - - - - - - - - 4.396 میلیون 499,229 4.794 میلیون 101,087
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,800 1,500.00 1.89 81,050 1,750.00 2.21 12:29 851 548,878 44.5 میلیارد 644.98 79,300 78,050 76,100 81,000 1 100 81,500 1 100 81,550 26.544 هزار میلیارد 29.478 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 8.89 10.62 3.67 548,878 - 543,650 5,228
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 81,500 2,450.00 3.10 80,750 1,700.00 2.15 12:29 597 469,455 37.9 میلیارد 786.36 79,050 81,500 79,200 81,950 1 159 81,500 1 170 81,550 52.488 هزار میلیارد 56.534 میلیون 12.463 میلیون 650,000 4.046 میلیون 8.417 میلیون 17.48 میلیون 8.169 میلیون 6.43 6.24 3 341,370 128,085 300,238 169,217
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 77,650 1,300.00 1.65 78,900 50.00 0.06 12:29 32 29,750 2.31 میلیارد - 78,950 77,050 76,900 79,250 1 3,246 77,100 2 1,545 77,850 284.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,996 6,754 20,913 8,837
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 76,450 800.00 1.06 78,050 2,400.00 3.17 12:29 2,157 1.796 میلیون 140.16 میلیارد 832.68 75,650 74,800 74,500 76,650 2 3,565 77,950 8 5,197 78,300 1073.306 هزار میلیارد 1.152 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 10.63 12.04 3.87 404,029 1.392 میلیون 1.704 میلیون 91,600
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 75,050 350.00 0.47 75,200 500.00 0.67 12:29 734 901,943 67.84 میلیارد - 74,700 73,250 73,250 76,150 1 700 74,750 5 15,174 75,050 2.106 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 900,543 1,400 901,943 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,800 2,400.00 3.51 70,550 2,150.00 3.14 12:29 703 1.002 میلیون 70.67 میلیارد 1,424.75 68,400 66,900 66,850 71,950 1 1,000 70,450 1 5,000 70,900 17.638 هزار میلیارد 21.096 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.91 9.44 4.41 748,473 253,125 757,685 243,913
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 67,300 1,800.00 2.60 68,450 650.00 0.94 12:28 48 89,338 5.99 میلیارد - 69,100 67,300 67,300 67,300 0 0 0 52 459,694 67,050 9.822 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79,338 10,000 89,338 -
فسدید

تجهیزات سدید

سهام فرابورس 66,000 400.00 0.61 65,750 150.00 0.23 12:08 18 16,880 1.12 میلیارد - 65,600 66,000 66,000 66,000 16 51,768 66,250 0 0 0 6.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,880 - 16,880 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 64,500 4,100.00 6.79 64,250 3,850.00 6.37 12:30 1,256 1.198 میلیون 77 میلیارد 953.97 60,400 63,550 62,700 64,600 1 79 64,050 8 33,958 64,500 12.85 هزار میلیارد 14.602 میلیون 3.457 میلیون 200,000 1.752 میلیون 1.705 میلیون 6.358 میلیون 1.478 میلیون 8.7 7.54 2.02 997,991 200,201 670,320 527,872
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 62,500 1,550.00 2.54 61,350 400.00 0.66 12:29 194 345,720 21.37 میلیارد 1,782.06 60,950 62,400 61,000 62,500 1 244 61,250 3 13,621 62,500 122.7 هزار میلیارد 151.529 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 6.14 6.41 1 48,489 297,231 295,438 50,282
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 63,300 1,650.00 2.54 60,750 4,200.00 6.47 12:29 1,905 2.535 میلیون 153.95 میلیارد 1,330.57 64,950 65,000 61,550 66,950 1 382 59,500 1 6 60,450 12.15 هزار میلیارد 13.469 میلیون 2.088 میلیون 200,000 1.319 میلیون 768,918 2.22 میلیون 635,164 19.13 15.8 5.47 1.016 میلیون 1.519 میلیون 2.214 میلیون 320,983
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 61,000 1,150.00 1.92 60,400 550.00 0.92 12:29 481 347,417 20.99 میلیارد 722.28 59,850 60,650 59,000 61,950 1 2,062 61,000 2 6,611 61,150 6.04 هزار میلیارد 6.314 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 33.73 11 6.29 341,167 6,250 327,172 20,245
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 59,900 1,550.00 2.52 60,150 1,300.00 2.12 12:29 606 1.193 میلیون 71.77 میلیارد - 61,450 59,900 59,900 59,900 0 0 0 58 144,048 59,650 12.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.122 میلیون 71,000 1.18 میلیون 12,698
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 60,050 1,100.00 1.87 59,650 700.00 1.19 13:31 483 538,561 32.13 میلیارد 1,115.03 58,950 56,100 56,100 61,650 1 2,787 59,650 1 631 59,850 17.895 هزار میلیارد 20.22 میلیون 4.886 میلیون 300,000 2.325 میلیون 2.562 میلیون 5.136 میلیون 2.5 میلیون 7.16 6.98 3.48 520,561 18,000 538,140 421
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 91,850 32,667.00 55.20 59,183 0.00 0.00 12:00 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 91,850 89,350 91,850 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 58,100 450.00 0.78 58,500 850.00 1.47 12:29 333 596,953 34.93 میلیارد 1,792.65 57,650 57,550 55,900 59,250 1 100 58,050 2 17,944 59,200 9.887 هزار میلیارد 13.785 میلیون 5.509 میلیون 169,000 3.898 میلیون 1.611 میلیون 12.384 میلیون 1.338 میلیون 7.39 6.14 0.8 571,953 25,000 398,453 198,500
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 57,000 100.00 0.18 57,200 300.00 0.53 12:28 91 83,678 4.85 میلیارد - 56,900 56,900 56,900 57,050 1 5,244 57,000 2 22,850 58,600 3.432 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 83,678 - 83,678 -
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 56,050 1,050.00 1.91 56,350 1,350.00 2.45 12:25 112 294,283 16.67 میلیارد - 55,000 54,000 52,850 56,050 29 130,555 56,650 1 1,611 56,750 4.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 294,283 - 240,283 54,000
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 55,750 1,700.00 2.96 56,000 1,450.00 2.52 12:29 231 324,053 18.14 میلیارد - 57,450 55,750 55,750 58,950 1 500 54,000 24 30,482 55,750 11.695 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 294,053 30,000 324,053 -
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 54,700 1,100.00 1.97 55,700 100.00 0.18 12:26 15 13,870 758.69 میلیون - 55,800 54,700 54,700 54,700 0 0 0 25 51,698 54,700 4.178 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,870 - 13,870 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 51,402 1.00 0.00 51,440 39.00 0.08 14:59 3,740 53.898 میلیون 2.772 هزار میلیارد - 51,401 51,401 51,401 51,403 41 40,362,378 51,439 1 841,191 51,440 - - - - - - - - - - - 29.199 میلیون 24.699 میلیون 15.697 میلیون 38.201 میلیون
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 51,150 1,450.00 2.92 51,150 1,450.00 2.92 12:29 201 408,670 20.9 میلیارد - 49,700 51,150 51,150 51,150 93 2,542,952 51,150 1 200 52,100 7.673 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,670 - 408,670 -
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 49,850 300.00 0.61 51,000 1,450.00 2.93 12:29 220 987,494 50.36 میلیارد - 49,550 49,850 47,200 49,850 87 626,316 51,000 0 0 0 17.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 987,494 - 923,494 64,000
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 48,900 1,650.00 3.49 48,450 1,200.00 2.54 12:29 107 364,818 17.75 میلیارد - 47,250 46,250 46,250 49,050 9 71,711 48,650 1 208 49,500 3.916 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 364,818 - 364,818 -
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 37,950 9,128.00 19.39 47,078 0.00 0.00 12:29 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 37,900 36,700 37,950 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 45,400 0.00 0.00 46,100 700.00 1.54 12:29 93 103,610 4.78 میلیارد 799.59 45,400 47,850 44,400 47,850 1 1,779 45,950 2 3,200 46,050 11.525 هزار میلیارد 15.34 میلیون 5.055 میلیون 250,000 3.815 میلیون 1.24 میلیون 5.758 میلیون 1.716 میلیون 6.72 9.31 2 64,606 39,004 103,610 -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 44,300 1,350.00 2.96 45,650 0.00 0.00 12:22 2 39,180 1.74 میلیارد - 45,650 44,300 44,300 44,300 0 0 0 103 2,366,083 44,300 3.497 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 39,180 - 39,180 -
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 44,889 1.00 0.00 44,920 32.00 0.07 14:59 1,225 8.809 میلیون 395.68 میلیارد - 44,888 44,888 44,888 44,889 11 23,749,057 44,919 6 1,424,944 44,920 - - - - - - - - - - - 6.078 میلیون 2.731 میلیون 3.858 میلیون 4.95 میلیون
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 31,150 13,370.00 30.03 44,520 0.00 0.00 12:29 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 29,350 29,350 31,150 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,150 200.00 0.46 43,350 0.00 0.00 12:29 138 421,795 18.25 میلیارد 2,959.46 43,350 42,700 41,800 43,700 1 276 43,100 1 223 43,400 1083.75 هزار میلیارد 1.248 میلیارد 308.157 میلیون 25 میلیون 164.428 میلیون 143.73 میلیون 315.491 میلیون 139.596 میلیون 7.76 7.54 3.44 98,746 323,049 291,883 129,912
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 41,900 1,250.00 2.90 42,000 1,150.00 2.67 12:29 3,703 20.638 میلیون 867.06 میلیارد - 43,150 41,900 41,900 42,900 1 132 38,100 447 3,273,946 41,900 62.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.713 میلیون 1.924 میلیون 20.638 میلیون -