همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 2.361 میلیون 0.00 0.00 2.136 میلیون 112,405.00 5.00 1399/08/7 16 129 275.51 میلیون - 2.248 میلیون 2.136 میلیون 2.136 میلیون 2.361 میلیون 0 5 2.355 میلیون 1 - - - - - - - - - - - - - 129 - 129 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.555 میلیون 0.00 0.00 1.481 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 22 416 616.27 میلیون - 1.481 میلیون 1.555 میلیون 1.555 میلیون 1.555 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - 416 - 416 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.611 میلیون 0.00 0.00 1.457 میلیون 603,110.00 70.61 1399/08/7 1 4 5.83 میلیون - 854,198 1.611 میلیون 1.457 میلیون 1.611 میلیون 0 105 1.458 میلیون 1 - - - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.433 میلیون 0.00 0.00 1.365 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 23 196 267.57 میلیون - 1.365 میلیون 1.433 میلیون 1.433 میلیون 1.433 میلیون 0 6 1.388 میلیون 1 - - - - - - - - - - - - - 176 20 196 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.423 میلیون 0.00 0.00 1.356 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 1 18 24.4 میلیون - 1.356 میلیون 1.423 میلیون 1.423 میلیون 1.423 میلیون 0 361 1.356 میلیون 23 - - - - - - - - - - - - - 18 - 18 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.445 میلیون 0.00 0.00 1.307 میلیون 68,807.00 5.00 1399/08/7 17 272 355.6 میلیون - 1.376 میلیون 1.307 میلیون 1.307 میلیون 1.445 میلیون 0 13 1.401 میلیون 1 - - - - - - - - - - - - - 272 - 272 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.246 میلیون 0.00 0.00 1.187 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 22 229 271.71 میلیون - 1.187 میلیون 1.246 میلیون 1.246 میلیون 1.246 میلیون 0 1 1.15 میلیون 1 - - - - - - - - - - - - - 229 - 229 -
شستا

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 0.00 0.00 1.101 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 - - - 2.971 میلیارد 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 11 1.101 میلیون 1 - - - 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون - - - - - - -
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.048 میلیون 0.00 0.00 1.048 میلیون 0.00 0.00 1399/08/5 1 500 523.77 میلیون - 1.048 میلیون 1.048 میلیون 1.048 میلیون 1.048 میلیون 0 2,000 974,259 1 - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

اوراق فرابورس 1.045 میلیون 0.00 0.00 1.045 میلیون 8,000.00 0.77 1399/08/6 1 500 522.25 میلیون - 1.037 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 0.00 0.00 1.029 میلیون 1,131.00 0.11 1399/08/7 3 746 767.89 میلیون - 1.03 میلیون 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.03 میلیون 1 51 1.03 میلیون 2 500 1.04 میلیون - - - - - - - - - - - 256 490 6 740
اشاد

دولت - با شرایط خاص 140010

اوراق فرابورس 1.025 میلیون 0.00 0.00 1.025 میلیون 25,000.00 2.50 1399/08/6 1 1,000 1.02 میلیارد - 1,000,000 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1 1,000 950,023 1 8,200 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 1.025 میلیون 0.00 0.00 1.025 میلیون 0.00 0.00 1399/07/30 1 3,000 3.08 میلیارد - 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 0 2,000 1,000,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 1399/08/6 1 1,000 1.02 میلیارد - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 15 1.001 میلیون 1 - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
کرمان00

رهنی کرمان موتور 14001130

اوراق فرابورس 1.016 میلیون 0.00 0.00 1.016 میلیون 0.00 0.00 1399/07/30 1 1,000 1.02 میلیارد - 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 0 2,500 925,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شستا992

اجاره تامین اجتماعیسپهر991226

اوراق فرابورس 995,001 0.00 0.00 1.013 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 4 40 40.52 میلیون - 1.013 میلیون 995,001 995,001 995,001 5 86 1,000,000 1 98,930 1.02 میلیون - - - - - - - - - - - - 40 14 26
اجاد22

اجاره دولت آ پرورش - لوتوس 991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/07/30 1 3,000 3.03 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 1,000 971,569 1 - - - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
شستا993

اجاره تامین اجتماعیکاردان991226

اوراق فرابورس 990,000 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/08/6 1 30 30.3 میلیون - 1.01 میلیون 990,000 990,000 990,000 1 500 990,001 1 8 1.037 میلیون - - - - - - - - - - - 30 - 30 -
شستا991

اجاره تامین اجتماعیامین991226

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 5,691.00 0.56 1399/08/7 5 58 58.3 میلیون - 1.011 میلیون 990,012 990,012 1.015 میلیون 2 4 1.015 میلیون 1 24,308 1.02 میلیون - - - - - - - - - - - 53 5 58 -
اجاد25

اجاره دولت آ پرورش - سپهر 991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1399/08/5 1 1,220 1.22 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 4 1,785 1 میلیون 2 100,000 1.02 میلیون - - - - - - - - - - - - 1,220 - 1,220
اراد48

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/30 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
حکمت

مشارکت حکمت ایرانیان140107

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/7 - - - - 1,000,000 990,000 990,000 1,000,000 1 - - 0 5 1.1 میلیون - - - - - - - - - - - - - - -
تابان03

اجاره تابان سپهر14021206

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/7 13 303,000 303 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 3,000 940,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 303,000 - 303,000
اشاد9

مشارکت دولتی9شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 994,001 0.00 0.00 994,182 2,788.00 0.28 1399/08/7 2 1,600 1.59 میلیارد - 996,970 996,900 994,001 996,900 2 700 980,400 1 50,000 997,000 - - - - - - - - - - - - 1,600 100 1,500
شلرد02

اوراق کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 992,000 0.00 0.00 992,000 0.00 0.00 1399/08/3 4 42 41.66 میلیون - 992,000 992,000 992,000 992,000 2 2,500 990,000 1 40 1.02 میلیون - - - - - - - - - - - 42 - 42 -
اراد38

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

اوراق فرابورس 991,175 0.00 0.00 991,175 0.00 0.00 1399/08/3 1 1,000 991.17 میلیون - 991,175 991,175 991,175 991,175 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 990,076 0.00 0.00 990,076 0.00 0.00 1399/08/7 1 5 4.95 میلیون - 990,076 990,076 990,076 990,076 2 95 990,076 1 27 1.039 میلیون - - - - - - - - - - - - 5 5 -
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 990,000 0.00 0.00 990,015 74,792.00 7.02 1399/08/6 2 25,005 24.76 میلیارد - 1.065 میلیون 1.065 میلیون 990,000 1.065 میلیون 1 2,000 980,000 1 995 1.065 میلیون - - - - - - - - - - - 5 25,000 5 25,000
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 985,004 0.00 0.00 985,004 1.00 0.00 1399/08/7 1 5 4.93 میلیون - 985,003 985,004 985,004 985,004 1 17 985,004 1 4 1.039 میلیون - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
افاد74

منفعت دولت7ش.خاص سایر0204

اوراق فرابورس 983,890 0.00 0.00 983,890 0.00 0.00 1399/07/30 1 5,000 4.92 میلیارد - 983,890 983,890 983,890 983,890 1 10,000 960,000 1 20,000 983,890 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
گندم2

مرابحه گندم2-واجد شرایط خاص 1400

اوراق فرابورس 980,000 0.00 0.00 980,000 7,535.00 0.77 1399/08/6 1 4,000 3.92 میلیارد - 972,465 980,000 980,000 980,000 0 18,000 950,000 3 - - - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
اجاد3

اجاره دولت واجد شرایط خاص991118

اوراق فرابورس 976,050 0.00 0.00 976,050 46,478.00 5.00 1399/08/6 2 100,000 97.61 میلیارد - 929,572 976,050 976,050 976,050 0 400,000 976,050 4 - - - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا704

اسناد خزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 975,000 0.00 0.00 975,099 984.00 0.10 1399/08/7 4 61 59.48 میلیون - 974,115 975,001 975,000 976,000 1 10 972,000 1 2,451 975,000 - - - - - - - - - - - 61 - 12 49
اراد47

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0008

اوراق فرابورس 960,000 0.00 0.00 960,000 0.00 0.00 1399/08/7 3 39,500 37.92 میلیارد - 960,000 960,000 960,000 960,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 39,500 - 39,500
کیش1402

اجاره س. و توسعه کیش14020820

اوراق فرابورس 960,000 0.00 0.00 960,000 18,000.00 1.84 1399/08/6 1 1,000 960 میلیون - 978,000 960,000 960,000 960,000 1 1,000 960,000 1 400 1.05 میلیون - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 957,000 0.00 0.00 957,000 0.00 0.00 1399/08/6 3 6,300 6.03 میلیارد - 957,000 957,000 957,000 957,000 1 200 947,000 1 1,300 960,000 - - - - - - - - - - - - 6,300 100 6,200
مبین015

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

اوراق فرابورس 952,000 0.00 0.00 952,000 0.00 0.00 1399/08/3 1 100 95.2 میلیون - 952,000 952,000 952,000 952,000 0 1,250 932,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 100 - 100
تسه9805

امتیاز مرداد 98

تسهیلات مسکن فرابورس 891,971 0.00 0.00 944,224 5,308.00 0.57 1399/08/7 40 619 584.47 میلیون - 938,916 985,861 891,971 985,861 1 - - 0 7 985,000 - - - - - - - - - - - 619 - 619 -
اراد43

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205

اوراق فرابورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 1399/08/7 1 2,000 1.88 میلیارد - - 940,000 940,000 940,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 938,000 0.00 0.00 938,113 0.00 0.00 1399/08/7 3 9,138 8.57 میلیارد - - 936,275 936,275 940,000 0 8,362 938,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 9,138 - 9,138