همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.452 میلیون 150,927.00 9.41 1.603 میلیون 0.00 0.00 1399/09/25 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 1.314 میلیون 1.452 میلیون 1.452 میلیون 0 0 0 1 2 1,452,242 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.2 میلیون 132,972.00 9.98 1.333 میلیون 0.00 0.00 1399/09/8 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 1.2 میلیون 1.2 میلیون 1.2 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 53 - 53 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 681,196 541,719.00 44.30 1.223 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 681,196 648,759 681,196 0 0 0 1 190 681,196 - - - - - - - - - - - 291 - 291 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 978,106 212,678.00 17.86 1.191 میلیون 0.00 0.00 1399/10/13 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 978,106 978,106 978,106 0 0 0 6 88 978,106 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.097 میلیون 57,760.00 5.00 1.155 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 1.097 میلیون 1.097 میلیون 1.097 میلیون 0 0 0 15 424 1,097,440 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 901,019 200,088.00 18.17 1.101 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 - - - - 1.101 میلیون 901,019 - 1,000,000 1 10 965,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1 میلیون 89,015.00 8.17 1.089 میلیون 0.00 0.00 1399/10/23 - - - - 1.089 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1,000,000 1 1,000 1,050,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.071 میلیون 56,360.00 5.00 1.071 میلیون 56,360.00 5.00 1399/10/24 1 5 5.35 میلیون - 1.127 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 0 0 0 7 65 1,070,840 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

اوراق فرابورس 1.09 میلیون 0.00 0.00 1.056 میلیون 0.00 0.00 1399/09/3 4 80,000 84.5 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1.09 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.027 میلیون 23,000.00 2.19 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 919,103 130,881.00 12.47 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 - - - - 1.05 میلیون 919,103 919,103 919,103 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 44 - 44 -
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 38,800.00 3.84 1.05 میلیون 38,800.00 3.84 1399/09/24 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.011 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

اوراق فرابورس 1.024 میلیون 23,237.00 2.22 1.048 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 1 500 523.83 میلیون - 1.048 میلیون 1.024 میلیون 1.024 میلیون 1.024 میلیون 1 2,000 969,000 4 97,000 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1,000,000 47,000.00 4.49 1.047 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 - - - - 1.047 میلیون 1,000,000 - - 1 6 960,011 2 27 1,029,000 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 844,792 199,363.00 19.09 1.044 میلیون 0.00 0.00 1399/10/27 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 844,792 844,792 844,792 0 0 0 1 1 889,254 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 999,900 40,100.00 3.86 1.04 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 999,900 999,900 1.01 میلیون 1 500 999,900 1 500 1,010,000 - - - - - - - - - - - 109 20 20 109
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 943,158 84,541.00 8.23 1.028 میلیون 0.00 0.00 1399/10/23 - - - - 1.028 میلیون 943,158 943,158 943,158 0 0 0 2 12 943,158 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
اجاد21

اجاره دولت آ پرورش - آرمان 991117

اوراق فرابورس 1.042 میلیون 17,667.00 1.72 1.024 میلیون 0.00 0.00 1399/10/27 2 720 737.52 میلیون - 1.024 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1 250 990,100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد48

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009

اوراق فرابورس 1.046 میلیون 23,000.00 2.25 1.023 میلیون 0.00 0.00 1399/09/30 1 500 511.5 میلیون - 1.023 میلیون 1.046 میلیون 1.046 میلیون 1.046 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 500 - - 500
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 882,191 138,834.00 13.60 1.021 میلیون 0.00 0.00 1399/10/27 - - - - 1.021 میلیون 882,191 882,191 882,191 0 0 0 4 51 882,191 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 1.00 0.00 1.02 میلیون 1.00 0.00 1399/10/29 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 971 935,008 2 8,577 1,019,999 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 12,665.00 1.24 1.019 میلیون 0.00 0.00 1399/10/13 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 2,500 957,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 982,700 31,386.00 3.10 1.014 میلیون 0.00 0.00 1399/09/15 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 982,700 982,700 982,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1399/09/12 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 375 1,011,840 1 375 1,032,077 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
سلامت2

مرابحه دولت تعاون - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,999.00 1.09 1.011 میلیون 0.00 0.00 1399/10/13 2 200 202.2 میلیون - 1.011 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 400 1,000,000 1 600 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 995,000 15,018.00 1.49 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 16 252 254.52 میلیون - 1.01 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 157 993,001 1 15 1,008,000 - - - - - - - - - - - 22 - 22 -
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 20,000 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 2,420.00 0.24 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 - - - - 1.01 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 2 17 925,001 1 6 1,012,001 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 517,219 490,325.00 48.67 1.008 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 517,219 517,219 517,219 0 0 0 9 254 544,441 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1,000,000 7,143.00 0.71 1.007 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 4 91 91.65 میلیون - 1.007 میلیون 1,000,000 - - 1 287 990,202 1 693 1,040,000 - - - - - - - - - - - - - - -
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 985,000 21,508.00 2.14 1.007 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 3 524 527.41 میلیون - 1.007 میلیون 985,000 985,000 985,000 1 100 980,002 1 10 1,028,200 - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000 -
سلامت3

مرابحه دولت تعاون - امید 991117

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/09/29 1 139 139.69 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 2,861 1,005,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 139 139 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 749,087 253,711.00 25.30 1.003 میلیون 0.00 0.00 1399/10/7 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 749,087 749,087 749,087 0 0 0 11 379 749,087 - - - - - - - - - - - 60 - 60 -
افاد

منفعت دولت-با شرایط خاص 140006

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/8 2 26,000 26 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,800 925,201 1 100 1,039,890 - - - - - - - - - - - - 26,000 - 26,000
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

اوراق فرابورس 960,001 39,999.00 4.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/15 2 25,997 26 میلیارد - 1,000,000 960,001 - - 1 250 900,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اجاد26

اجاره دولت آ پرورش - امید 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/29 1 75 75 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,425 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 75 75 -
اراد46

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/22 1 2,000 2 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 970,000 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 970,000 970,000 970,000 0 0 0 4 99,000 970,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 1 1,000 1000 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون