همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 0.00 0.00 1.101 میلیون 0.00 0.00 1400/01/21 - - - - 1.101 میلیون 1.101 میلیون - - 1 50 970,002 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

اوراق فرابورس 1.09 میلیون 0.00 0.00 1.056 میلیون 0.00 0.00 1399/09/3 4 80,000 84.5 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1.09 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 0.00 0.00 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/7 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد38

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 60,325.00 6.10 989,675 0.00 0.00 1399/11/28 1 1,000 989.67 میلیون - 989,675 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 1,000 2,000
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.043 میلیون 23,365.00 2.29 1.019 میلیون 0.00 0.00 1399/11/26 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1 7,700 900,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 49,803.00 5.03 990,197 0.00 0.00 1400/01/21 11 510 505 میلیون - 990,197 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 3,621 985,000 1 1,040 1,040,000 - - - - - - - - - - - 357 - 357 -
افاد73

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 70,001.00 7.22 969,999 0.00 0.00 1399/11/15 1 100 97 میلیون - 969,999 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.035 میلیون 35,000.00 3.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 20,237.00 2.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1399/12/24 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 375 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - 12 - - 12
افاد

منفعت دولت-با شرایط خاص 140006

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/17 2 26,000 26 میلیارد - 1,000,000 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.03 میلیون 1 1,000 980,000 1 100 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 400 400 -
افاد52

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

اوراق فرابورس 1.027 میلیون 96,560.00 10.38 930,000 0.00 0.00 1399/12/4 1 3,000 2.79 میلیارد - 930,000 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 2 16,500 890,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/22 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 0 0 1 1,500 1,020,000 - - - - - - - - - - - 500 - - 500
کیش1402

اجاره س. و توسعه کیش14020820

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 40,000.00 4.08 980,000 0.00 0.00 1400/01/23 1 5 4.9 میلیون - 980,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 3,731 1,000,000 1 1,327 1,020,000 - - - - - - - - - - - 20 - - 20
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 27,500.00 2.63 1.047 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 - - - - 1.047 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 10,000 983,010 1 12 1,019,499 - - - - - - - - - - - 14 - 14 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 1.018 میلیون 44,500.00 4.57 973,000 0.00 0.00 1400/01/22 2 188 182.92 میلیون - 973,000 1.018 میلیون - - 1 6 973,000 2 25 1,017,500 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تابان03

اجاره تابان سپهر14021206

اوراق فرابورس 1.016 میلیون 86,000.00 9.25 930,000 0.00 0.00 1399/12/4 - - - - 930,000 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1 9,994 930,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 40,799.00 4.19 972,701 0.00 0.00 1399/12/25 1 7 6.81 میلیون - 972,701 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 2 20 990,001 1 32 1,013,500 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان140107

اوراق فرابورس 1.013 میلیون 22,500.00 2.27 990,000 0.00 0.00 1400/01/23 - - - - 990,000 1.013 میلیون - - 1 250 987,500 1 250 1,012,500 - - - - - - - - - - - 26 - - 26
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 20,000 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/23 62 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 3 75,000 940,000 3 74,999 1,010,000 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 32,001.00 3.08 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1 500 999,800 2 505 1,008,000 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 6,180.00 0.62 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مهان01

اجاره مهرآیندگان لوتوس0311

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/10 50 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
رهن0104

اوراق رهنی بانک مسکن14010423

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/30 1 5 5 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 12,484 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
اراد46

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/22 1 2,000 2 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
تابان02

اجاره تابان لوتوس14021206

اوراق فرابورس 1,000,000 63,000.00 6.72 937,000 0.00 0.00 1400/01/21 1 3,000 2.81 میلیارد - 937,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 900 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 900 59,100 - 60,000
اراد40

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 3,000.00 0.30 997,000 0.00 0.00 1400/01/15 1 3,000 2.99 میلیارد - 997,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 930,000 - 930,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 26 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 1,000,000 14,086.00 1.39 1.014 میلیون 0.00 0.00 1400/01/21 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 982,500 982,500 1,000,000 1 1,250 982,701 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500
اشاد2

مشارکت دولتی2-شرایط خاص14001227

اوراق فرابورس 1,000,000 83,350.00 9.09 916,650 0.00 0.00 1399/11/14 1 1,000 916.65 میلیون - 916,650 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 700 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 800 800 -
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/27 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد22

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

اوراق فرابورس 1,000,000 132,000.00 15.21 868,000 0.00 0.00 1400/01/15 1 3,000 2.6 میلیارد - 868,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 600 771,370 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 1,000,000 49,977.00 4.76 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/28 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 24,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1,000,000 89,016.00 8.17 1.089 میلیون 0.00 0.00 1399/12/6 - - - - 1.089 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 970 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,000 18,000 - 20,000
اراد35

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

اوراق فرابورس 1,000,000 80,000.00 8.70 920,000 0.00 0.00 1400/01/21 36 461,500 424.58 میلیارد - 920,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 100,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
سلامت2

مرابحه دولت تعاون - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,999.00 1.09 1.011 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 2 200 202.2 میلیون - 1.011 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 600 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 400 400 -