همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.099 میلیون 23,452.00 2.18 1.088 میلیون 12,284.00 1.14 14:56 101 1,410 1.53 میلیارد - 1.076 میلیون 1.07 میلیون 1.07 میلیون 1.11 میلیون 1 39 1,085,501 1 13 1,100,000 - - - - - - - - - - - 1,410 - 1,221 189
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.092 میلیون 21,424.00 2.00 1.093 میلیون 22,109.00 2.07 14:28 166 5,452 5.96 میلیارد - 1.071 میلیون 1.068 میلیون 1.068 میلیون 1.1 میلیون 1 305 1,091,997 1 24 1,099,487 - - - - - - - - - - - 5,452 - 5,255 197
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.088 میلیون 7,064.00 0.65 1.091 میلیون 9,872.00 0.91 14:49 754 38,765 42.3 میلیارد - 1.081 میلیون 1.1 میلیون 1.08 میلیون 1.1 میلیون 1 455 1,088,400 1 117 1,089,000 - - - - - - - - - - - 38,765 - 38,077 688
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.084 میلیون 2,678.00 0.25 1.092 میلیون 10,410.00 0.96 14:57 4,286 340,854 372.12 میلیارد - 1.081 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.1 میلیون 3 1,787 1,084,001 7 6,704 1,089,999 - - - - - - - - - - - 340,854 - 199,074 141,780
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.083 میلیون 2,522.00 0.23 1.09 میلیون 9,083.00 0.84 14:34 164 3,161 3.44 میلیارد - 1.081 میلیون 1.075 میلیون 1.075 میلیون 1.1 میلیون 1 99 1,083,060 1 80 1,099,798 - - - - - - - - - - - 3,161 - 3,047 114
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.075 میلیون 10,325.00 0.97 1.081 میلیون 16,198.00 1.52 14:59 339 8,414 9.09 میلیارد - 1.065 میلیون 1.056 میلیون 1.056 میلیون 1.094 میلیون 1 68 1,075,002 2 4 1,075,111 - - - - - - - - - - - 8,414 - 8,288 126
مهریران

قرض الحسنه بانک مهر 14031214

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1 میلیون 10.00 0.00 11:07 3 607 607.01 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 میلیون 1 30,000 1,000,000 1 4,124 1,000,010 - - - - - - - - - - - 591 16 16 591
اراد46

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 12:35 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 998,990 990.00 0.10 999,980 0.00 0.00 13:37 1 115,000 115 میلیارد - 999,980 998,990 998,990 998,990 0 0 0 1 20,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 973,980 5,210.00 0.54 973,980 5,210.00 0.54 11:05 1 100 97.4 میلیون - 968,770 973,980 973,980 973,980 2 500 971,890 1 1,000 973,970 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 968,000 70,420.00 6.78 968,000 70,420.00 6.78 14:58 1 100,000 96.8 میلیارد - 1.038 میلیون 968,000 968,000 968,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 944,450 15,250.00 1.64 1,000,000 70,800.00 7.62 14:13 1 1,000 1000 میلیون - 929,200 944,450 944,450 944,450 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
پاسار04

اجاره انرژی پاسارگاد14040302

اوراق فرابورس 925,000 75,000.00 7.50 1,000,000 0.00 0.00 13:57 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 925,000 925,000 925,000 3 67,500 990,000 1 18,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 869,950 2,300.00 0.27 869,950 2,300.00 0.27 13:35 1 100 87 میلیون - 867,650 869,950 869,950 869,950 1 50,000 870,000 1 2,900 873,000 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 850,920 1,280.00 0.15 851,000 1,200.00 0.14 13:40 3 4,300 3.66 میلیارد - 852,200 853,000 850,770 853,000 1 6,400 850,920 1 1,800 856,990 - - - - - - - - - - - 200 4,100 200 4,100
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 834,000 860.00 0.10 833,510 370.00 0.04 14:44 13 34,200 28.51 میلیارد - 833,140 833,000 833,000 834,000 1 10,000 833,130 2 200 833,980 - - - - - - - - - - - 800 33,400 4,400 29,800
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 819,000 200.00 0.02 818,600 600.00 0.07 14:27 7 11,600 9.5 میلیارد - 819,200 818,010 818,010 819,000 1 6,900 818,620 1 100 819,990 - - - - - - - - - - - 2,100 9,500 200 11,400
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 805,020 260.00 0.03 805,000 280.00 0.03 14:49 23 45,100 36.31 میلیارد - 805,280 803,030 803,030 805,820 2 99,800 805,010 1 200 805,690 - - - - - - - - - - - 1,000 44,100 1,700 43,400
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 795,990 28,230.00 3.68 767,760 0.00 0.00 14:37 2 200 153.55 میلیون - 767,760 794,010 793,510 795,990 2 400 765,840 1 100 775,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 774,000 1,220.00 0.16 773,300 520.00 0.07 14:21 26 25,900 20.03 میلیارد - 772,780 770,210 770,210 774,000 1 5,000 773,220 1 100 773,990 - - - - - - - - - - - 400 25,500 11,200 14,700
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 770,110 1,110.00 0.14 770,110 1,110.00 0.14 12:03 1 400 308.04 میلیون - 769,000 770,110 770,110 770,110 1 10,000 768,020 1 500 807,440 - - - - - - - - - - - - 400 - 400
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 763,020 2,670.00 0.35 762,030 1,680.00 0.22 14:37 3 8,900 6.78 میلیارد - 760,350 762,000 762,000 763,020 1 300 761,130 1 100 766,690 - - - - - - - - - - - 300 8,600 8,100 800
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق فرابورس 697,800 670.00 0.10 697,850 720.00 0.10 14:59 60 165,500 115.49 میلیارد - 697,130 696,520 696,520 699,460 1 20,300 697,760 1 36,400 698,990 - - - - - - - - - - - 80,400 85,100 38,900 126,600
اخزا103

اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اوراق فرابورس 672,550 1,160.00 0.17 672,500 1,110.00 0.17 13:17 19 147,200 98.99 میلیارد - 671,390 673,000 671,920 673,000 1 500 672,560 1 100 673,000 - - - - - - - - - - - 7,700 139,500 300 146,900
اخزا108

اسنادخزانه-م8بودجه01-040728

اوراق فرابورس 652,820 50.00 0.01 645,160 7,710.00 1.18 13:59 21 44,300 28.58 میلیارد - 652,870 640,830 640,830 652,820 1 50,000 643,800 1 1,000 652,820 - - - - - - - - - - - 12,800 31,500 14,900 29,400
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 648,800 1,160.00 0.18 647,910 270.00 0.04 14:07 14 223,700 144.94 میلیارد - 647,640 646,620 646,620 648,980 1 500 648,310 1 21,200 648,800 - - - - - - - - - - - 6,200 217,500 - 223,700
اخزا104

اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اوراق فرابورس 624,960 2,870.00 0.46 623,010 920.00 0.15 14:39 57 288,000 179.43 میلیارد - 622,090 622,800 621,000 624,960 1 300 622,910 1 500 624,700 - - - - - - - - - - - 25,200 262,800 92,500 195,500
اخزا105

اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

اوراق فرابورس 613,790 2,000.00 0.33 611,830 40.00 0.01 14:22 31 541,400 331.25 میلیارد - 611,790 612,000 611,450 613,790 1 50,000 612,710 1 500 613,800 - - - - - - - - - - - 17,500 523,900 - 541,400
تملی1402

امتیازتسهیلات ملی سال 1402

تسهیلات مسکن فرابورس 514,620 0.00 0.00 514,620 0.00 0.00 10:32 1 6 3.09 میلیون - 514,620 514,620 514,620 514,620 2 181 494,620 1 10 540,351 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 371,999 4,183.00 1.14 373,177 5,361.00 1.46 14:59 658 373,052 139.21 میلیارد - 367,816 371,001 370,501 376,299 1 27 371,909 1 11,378 371,999 - - - - - - - - - - - 354,119 18,933 302,943 70,109
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 325,000 3,250.00 1.01 323,200 1,450.00 0.45 12:29 150 110,257 35.63 میلیارد - 321,750 312,250 312,250 330,800 1 81 321,250 1 207 325,200 27.149 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 94,085 16,172 41,283 68,974
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 295,556 5,010.00 1.72 295,583 5,037.00 1.73 14:59 37 344,222 101.75 میلیارد - 290,546 293,022 293,022 298,900 3 3,024 295,556 1 137 297,997 - - - - - - - - - - - 1,778 342,444 4,781 339,441
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 256,750 7,900.00 2.99 264,600 50.00 0.02 10:55 3 688 176.64 میلیون - 264,650 256,750 256,750 256,750 0 0 0 21 19,833 256,750 3.969 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 688 - 688 -
بتک

کابل تک

سهام فرابورس 235,650 4,800.00 2.00 240,050 400.00 0.17 12:23 26 3,705 873.22 میلیون - 240,450 235,650 235,650 235,750 0 0 0 1 1,700 235,650 2.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,705 - 3,705 -
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 217,650 4,400.00 1.98 221,650 400.00 0.18 12:28 19 10,894 2.37 میلیارد - 222,050 217,650 217,650 217,650 0 0 0 31 79,994 217,650 66.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,894 - 10,894 -
رفاه

فروشگاه رفاه

سهام فرابورس 205,750 4,150.00 1.98 205,750 4,150.00 1.98 12:14 19 9,993 2.06 میلیارد - 209,900 205,750 205,750 205,750 0 0 0 93 229,228 205,750 92.672 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,993 - 9,993 -
شگامرن

پترو گامرون

سهام فرابورس 193,500 400.00 0.21 193,150 50.00 0.03 11:22 10 3,744 723.13 میلیون - 193,100 183,450 183,450 195,400 0 0 0 1 100 193,450 54.082 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,744 - 3,744 -
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 183,085 3,261.00 1.81 185,459 5,635.00 3.13 13:53 68 46,654 8.65 میلیارد - 179,824 182,768 182,768 185,999 3 974 182,850 1 100 183,466 - - - - - - - - - - - 45,918 736 3,600 43,054
فسدید

تجهیزات سدید

سهام فرابورس 172,000 1,700.00 0.98 172,000 1,700.00 0.98 09:59 2 595 102.34 میلیون - 173,700 172,000 172,000 172,000 0 0 0 76 317,579 172,000 16.822 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 595 - 595 -
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 170,650 8,950.00 4.98 176,300 3,300.00 1.84 12:29 52 41,366 7.06 میلیارد - 179,600 170,650 170,650 170,650 0 0 0 0 24.506 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41,366 - 41,366 -
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 166,800 4,950.00 2.88 171,200 550.00 0.32 11:44 9 12,286 2.05 میلیارد - 171,750 166,600 166,600 166,800 1 5,000 166,700 1 258 166,800 2.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,573 713 12,286 -
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 166,150 1,050.00 0.64 165,550 450.00 0.27 12:29 2,512 517,059 85.61 میلیارد 205.84 165,100 165,000 163,250 167,500 3 306 164,350 8 76,120 166,150 44.19 هزار میلیارد 51.732 میلیون 10.168 میلیون 266,930 7.541 میلیون 2.627 میلیون 9.963 میلیون 3.268 میلیون 13.52 16.82 4.45 302,941 214,118 417,059 100,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 160,000 2,250.00 1.43 158,300 550.00 0.35 12:28 127 104,203 16.79 میلیارد 467.17 157,750 162,900 159,000 162,900 1 350 159,500 1 438 161,000 1266.4 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 408.823 میلیون 8 میلیون 302.252 میلیون 106.571 میلیون 293.447 میلیون 91.629 میلیون 13.82 11.88 4.32 20,082 84,121 49,971 54,232
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 144,776 2,903.00 2.05 145,106 3,233.00 2.28 14:05 17 37,193 5.4 میلیارد - 141,873 145,000 144,776 145,999 1 75 144,776 2 26 145,999 - - - - - - - - - - - 1,281 35,912 2,151 35,042
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 142,550 4,150.00 3.00 141,050 2,650.00 1.91 12:29 552 765,779 108.02 میلیارد - 138,400 141,200 138,000 142,550 26 37,934 142,550 4 3,392 143,600 20.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 765,779 - 680,071 85,708
پادا

پادا

صندوق فرابورس 141,473 2,941.00 2.12 142,728 4,196.00 3.03 12:31 32 14,593 2.08 میلیارد - 138,532 139,501 139,501 143,218 1 676 141,772 2 25,120 142,412 - - - - - - - - - - - 5,428 9,165 9,296 5,297
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 140,300 50.00 0.04 140,650 300.00 0.21 12:29 783 451,309 63.47 میلیارد 576.38 140,350 140,000 139,450 143,050 1 1,422 140,050 1 1,988 142,050 91.423 هزار میلیارد 99.517 میلیون 18.063 میلیون 650,000 8.095 میلیون 9.968 میلیون 28.03 میلیون 14.425 میلیون 6.34 9.17 3.26 238,429 212,880 400,292 51,017
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 127,839 1,799.00 1.43 128,530 2,490.00 1.98 14:59 3,893 6.882 میلیون 884.58 میلیارد - 126,040 127,404 127,404 130,451 1 715 127,839 2 388 127,840 - - - - - - - - - - - 6.504 میلیون 378,532 5.904 میلیون 977,929
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 125,550 1,200.00 0.97 125,150 800.00 0.64 12:29 414 286,834 35.9 میلیارد 692.84 124,350 125,300 124,100 126,650 2 99,755 125,500 1 100 125,800 300.36 هزار میلیارد 440.954 میلیون 168.687 میلیون 2.4 میلیون 140.594 میلیون 28.093 میلیون 231.575 میلیون 32.355 میلیون 9.29 10.7 1.3 281,834 5,000 211,679 75,155
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 120,950 3,800.00 3.24 121,200 4,050.00 3.46 12:28 102 23,604 2.86 میلیارد 229.81 117,150 124,000 119,250 124,000 2 150 120,300 4 4,014 121,000 10.181 هزار میلیارد 11.388 میلیون 2.075 میلیون 84,000 1.198 میلیون 876,436 2.241 میلیون 290,158 35.1 11.62 4.54 23,604 - 20,244 3,360
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 118,450 3,650.00 2.99 121,950 150.00 0.12 11:18 23 8,302 985.11 میلیون - 122,100 118,450 118,450 122,000 0 0 0 7 11,059 118,450 7.353 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,302 - 8,302 -
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 107,800 1,400.00 1.32 106,350 50.00 0.05 12:29 14 12,909 1.37 میلیارد - 106,400 104,350 104,350 107,800 1 90 107,700 1 2,244 107,800 5.318 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,648 261 12,909 -
قاروم

قند ارومیه

سهام فرابورس 85,700 2,650.00 3.00 88,000 350.00 0.40 10:57 11 31,641 2.71 میلیارد - 88,350 85,700 85,700 85,700 0 0 0 8 19,900 85,700 30.202 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,641 15,000 31,641 -
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 85,250 1,650.00 1.97 84,800 1,200.00 1.44 12:28 61 88,724 7.56 میلیارد - 83,600 85,250 85,250 85,250 26 81,503 85,250 0 0 0 2.374 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 88,724 - 88,724 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 83,200 50.00 0.06 83,850 600.00 0.72 12:18 186 221,469 18.57 میلیارد 1,175.95 83,250 85,000 83,200 85,900 2 1,609 83,350 5 17,078 84,450 25.155 هزار میلیارد 30.17 میلیون 7.616 میلیون 300,000 5.015 میلیون 2.601 میلیون 6.317 میلیون 3.045 میلیون 8.26 9.67 3.98 147,569 73,900 135,916 85,553
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 83,100 150.00 0.18 83,350 400.00 0.48 12:29 299 445,605 37.15 میلیارد 1,490.32 82,950 82,150 82,150 84,000 1 150 82,800 1 2,559 83,100 20.838 هزار میلیارد 26.94 میلیون 7.877 میلیون 250,000 6.102 میلیون 1.775 میلیون 7.505 میلیون 2.934 میلیون 7.1 11.74 2.78 393,628 51,977 445,605 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 82,900 150.00 0.18 82,800 50.00 0.06 12:29 778 104,849 8.69 میلیارد 134.77 82,750 83,250 82,000 83,550 1 77 82,850 2 48 82,950 57.96 هزار میلیارد 58.561 میلیون 4.529 میلیون 700,000 601,493 3.927 میلیون 4.527 میلیون 4.339 میلیون 13.35 14.75 12.79 59,596 45,253 104,780 69
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 78,000 950.00 1.23 78,350 1,300.00 1.69 12:29 385 280,793 22 میلیارد 729.33 77,050 77,500 77,500 80,000 1 1,801 78,000 1 2,024 78,000 7.835 هزار میلیارد 8.369 میلیون 1.088 میلیون 100,000 533,675 554,304 1.142 میلیون 134,862 58.1 14.13 6.86 280,793 - 280,793 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 77,650 900.00 1.17 77,750 1,000.00 1.30 12:29 1,166 478,597 37.2 میلیارد 410.46 76,750 77,500 77,250 78,100 1 77 77,550 4 966 77,650 1069.181 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 230.173 میلیون 13.752 میلیون 146.001 میلیون 84.172 میلیون 291.436 میلیون 116.197 میلیون 9.08 12.54 3.62 477,480 1,117 452,244 26,353
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 76,650 800.00 1.05 76,000 150.00 0.20 12:29 205 212,542 16.26 میلیارد 845.41 75,850 75,950 75,950 76,900 2 15,579 76,650 1 70 76,750 152 هزار میلیارد 190.871 میلیون 59.124 میلیون 2 میلیون 38.871 میلیون 20.253 میلیون 130.188 میلیون 29.597 میلیون 5.13 7.5 1.17 134,802 77,740 212,542 -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 75,900 4,950.00 6.98 74,850 3,900.00 5.50 12:29 2,247 4.373 میلیون 327.35 میلیارد 1,946.13 70,950 66,950 66,950 75,900 2 10,067 75,850 1 1,000 77,100 18.713 هزار میلیارد 19.124 میلیون 2.049 میلیون 250,000 411,925 1.637 میلیون 516,051 334,156 53.08 10.84 34.37 4.373 میلیون - 4.341 میلیون 32,000
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 74,900 1,150.00 1.56 75,050 1,300.00 1.76 12:29 272 44,682 3.35 میلیارد 164.27 73,750 73,500 73,500 75,200 1 1,005 74,750 4 1,101 75,000 15.01 هزار میلیارد 17.317 میلیون 3.735 میلیون 200,000 2.307 میلیون 1.427 میلیون 7.394 میلیون 2.033 میلیون 7.38 10.52 2.03 32,339 12,343 44,673 9
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 71,550 600.00 0.83 72,000 150.00 0.21 12:29 72 106,692 7.51 میلیارد - 72,150 71,150 70,000 71,600 2 1,591 70,350 5 2,385 71,600 259.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 60,768 45,924 106,692 -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 70,600 850.00 1.22 70,350 600.00 0.86 12:29 88 216,593 15.29 میلیارد - 69,750 71,800 68,850 71,800 1 650 70,600 1 200 70,650 14.691 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,583 116,010 216,331 262
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,550 3,300.00 4.91 69,750 2,500.00 3.72 12:29 383 1.173 میلیون 81.84 میلیارد 3,063.37 67,250 67,250 67,050 70,600 1 896 70,150 3 76,056 70,600 16.74 هزار میلیارد 19.584 میلیون 7.812 میلیون 240,000 2.844 میلیون 4.967 میلیون 6.294 میلیون 1.457 میلیون 11.49 3.37 2.66 429,678 743,594 619,818 553,454
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 69,750 100.00 0.14 69,700 50.00 0.07 12:29 601 1.195 میلیون 83.27 میلیارد - 69,650 70,100 68,150 71,500 2 3,630 69,550 2 5,080 69,950 24.517 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.195 میلیون - 1.188 میلیون 6,750
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 66,300 2,000.00 2.93 67,300 1,000.00 1.46 11:59 81 148,161 9.82 میلیارد - 68,300 66,300 66,300 66,300 0 0 0 38 1,470,209 66,300 4.105 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 148,161 - 148,161 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 62,269 58.00 0.09 62,266 55.00 0.09 14:59 2,843 77.813 میلیون 4.845 هزار میلیارد - 62,211 62,265 62,265 62,269 2 25,203 62,268 1 1,546,184 62,269 - - - - - - - - - - - 19.061 میلیون 58.752 میلیون 20.625 میلیون 57.187 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 61,500 350.00 0.57 61,150 0.00 0.00 12:29 244 244,314 14.94 میلیارد 1,001.29 61,150 60,400 60,400 62,000 2 1,100 61,200 1 14,579 61,500 15.288 هزار میلیارد 17.49 میلیون 4.815 میلیون 250,000 2.202 میلیون 2.613 میلیون 6.991 میلیون 1.937 میلیون 7.89 5.85 2.19 145,930 98,384 241,332 2,982
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 59,700 6,750.00 10.16 66,450 0.00 0.00 09:31 6 30,000 1.98 میلیارد - 66,450 59,700 59,700 59,700 0 0 0 91 441,824 65,800 2.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000 -
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام فرابورس 58,600 200.00 0.34 58,600 200.00 0.34 12:29 68 352,488 20.66 میلیارد - 58,400 60,100 57,550 60,150 1 12,139 58,600 1 56,000 59,000 3.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 344,627 7,861 352,488 -
شتهران

تهران شیمی

سهام فرابورس 58,500 1,150.00 1.93 59,650 0.00 0.00 09:32 1 936 54.76 میلیون - 59,650 58,500 58,500 58,500 0 0 0 57 820,512 58,500 93.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 936 - 936 -
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 58,200 0.00 0.00 58,200 0.00 0.00 11:52 41 57,588 3.35 میلیارد - 58,200 59,100 57,750 59,100 1 12,667 57,750 2 11,297 58,900 3.492 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 56,588 1,000 57,588 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 57,950 650.00 1.13 58,800 1,500.00 2.62 12:29 787 264,937 15.58 میلیارد 336.64 57,300 58,450 56,900 60,100 1 4,512 57,900 6 125 58,400 11.76 هزار میلیارد 12.625 میلیون 1.781 میلیون 200,000 1.165 میلیون 616,986 5.482 میلیون 721,285 16.3 19.06 2.15 264,937 - 237,795 27,142
لازما

آزمایش

سهام فرابورس 57,250 1,100.00 1.96 54,900 1,250.00 2.23 12:29 516 1.89 میلیون 103.76 میلیارد - 56,150 54,500 54,500 57,800 4 49,890 56,500 1 38,214 57,700 11.941 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.415 میلیون 475,000 1.89 میلیون -
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 55,300 800.00 1.43 56,000 100.00 0.18 12:29 98 300,877 16.85 میلیارد - 56,100 57,750 54,450 57,750 0 0 0 1 10,457 55,300 4.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 277,977 22,900 300,877 -
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 54,635 89.00 0.16 54,634 88.00 0.16 14:58 1,191 17.3 میلیون 945.19 میلیارد - 54,546 54,634 54,634 54,635 13 12,190,007 54,634 5 4,146,756 54,635 - - - - - - - - - - - 2.806 میلیون 14.494 میلیون 5.881 میلیون 11.419 میلیون
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 52,600 600.00 1.15 52,900 900.00 1.73 12:26 118 155,139 8.2 میلیارد - 52,000 51,800 51,800 53,550 1 5,000 52,350 1 4,122 52,600 4.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 150,619 4,520 139,259 15,880
ددانا

داروسازی دانا

سهام فرابورس 52,350 1,100.00 2.15 51,550 300.00 0.59 12:29 449 485,796 25.2 میلیارد 1,081.95 51,250 51,000 51,000 52,450 1 250 52,100 3 12,155 52,350 123.72 هزار میلیارد 159.304 میلیون 52.365 میلیون 2.4 میلیون 35.584 میلیون 16.78 میلیون 45.496 میلیون 16.14 میلیون 7.67 7.37 2.72 209,344 276,452 453,343 32,453
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 51,800 1,600.00 3.00 53,000 400.00 0.75 12:27 421 1.35 میلیون 71.59 میلیارد - 53,400 53,400 51,800 54,850 0 0 0 33 1,590,060 51,800 15.37 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.35 میلیون - 1.088 میلیون 261,712
سایرا

ایرانیت

سهام فرابورس 51,650 1,000.00 1.97 51,400 750.00 1.48 12:29 81 170,516 8.78 میلیارد - 50,650 51,550 50,800 51,650 1 1,000 51,350 1 316 51,650 2.344 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 170,516 - 77,920 92,596
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 51,350 1,450.00 2.91 49,950 50.00 0.10 12:28 20 12,855 660.1 میلیون - 49,900 51,350 51,350 51,350 13 344,228 51,350 0 0 0 3.497 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,855 - 12,855 -
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 51,000 100.00 0.20 50,500 600.00 1.17 12:28 79 906,305 45.78 میلیارد - 51,100 50,550 49,600 51,000 1 8,205 49,800 1 17,100 51,000 151.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 236,988 669,317 414,752 491,553
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 50,200 1,550.00 3.00 51,250 500.00 0.97 12:19 43 123,839 6.22 میلیارد - 51,750 50,200 50,200 50,200 0 0 0 74 1,065,176 50,200 5.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 123,839 - 123,839 -
چنوپا

نئوپان 22 بهمن

سهام فرابورس 47,950 1,450.00 2.94 47,950 1,450.00 2.94 12:29 3 2,560 122.75 میلیون - 49,400 47,950 47,950 47,950 0 0 0 449 14,938,530 47,950 24.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,560 - 2,560 -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 47,100 19,594.00 71.24 27,506 0.00 0.00 12:21 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 45,000 44,600 47,100 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 46,000 300.00 0.65 46,700 400.00 0.86 12:29 638 1.432 میلیون 66.85 میلیارد 2,244.55 46,300 46,750 45,650 48,500 1 2,014 45,700 1 24,369 46,000 30.589 هزار میلیارد 36.724 میلیون 9.007 میلیون 655,000 6.136 میلیون 2.871 میلیون 9.776 میلیون 4.498 میلیون 6.8 10.65 3.13 727,731 704,289 1.293 میلیون 138,543
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 44,900 200.00 0.44 45,250 150.00 0.33 12:29 482 456,982 20.67 میلیارد 948.1 45,100 44,850 44,200 46,350 1 4,895 44,400 2 898 44,950 16.697 هزار میلیارد 21.283 میلیون 6.626 میلیون 369,000 4.586 میلیون 2.04 میلیون 16.19 میلیون 1.725 میلیون 9.68 8.19 1.03 441,193 15,789 432,981 24,001
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 44,900 400.00 0.90 44,450 50.00 0.11 12:09 60 131,045 5.8 میلیارد - 44,500 44,000 43,900 44,950 1 326 44,050 1 3,000 44,800 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 104,045 27,000 131,045 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 44,100 950.00 2.20 44,300 1,150.00 2.67 12:29 436 1.022 میلیون 45.28 میلیارد 2,344.27 43,150 43,500 43,450 45,200 1 2,000 43,600 2 9,823 44,100 11.075 هزار میلیارد 13.496 میلیون 3.61 میلیون 250,000 2.409 میلیون 1.201 میلیون 6.701 میلیون 808,740 13.69 9.23 1.65 953,955 68,147 601,259 420,843
وارس

سر. ارس صبا

سهام فرابورس 42,950 100.00 0.23 43,150 300.00 0.70 12:29 160 758,078 32.71 میلیارد - 42,850 42,050 42,050 44,100 3 24,047 42,600 3 10,288 42,950 21.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 626,978 131,100 758,078 -
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 41,766 394.00 0.95 42,220 848.00 2.05 14:59 1,352 4.437 میلیون 187.32 میلیارد - 41,372 41,999 41,690 42,790 1 2,350 41,743 1 2,390 41,766 - - - - - - - - - - - 4.249 میلیون 188,138 2.181 میلیون 2.256 میلیون
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 41,750 0.00 0.00 41,750 0.00 0.00 11:51 11 62,409 2.61 میلیارد - 41,750 42,700 41,400 42,700 1 500 41,750 1 120 42,250 41.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,509 55,900 62,409 -
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 41,050 1,250.00 2.96 41,450 850.00 2.01 12:28 238 572,932 23.74 میلیارد - 42,300 42,100 41,050 43,150 1 1,010 41,050 9 85,926 41,050 9.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 568,382 4,550 572,932 -
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 40,900 100.00 0.24 41,000 0.00 0.00 12:29 647 898,728 36.83 میلیارد 1,389.07 41,000 41,200 40,800 41,600 2 207 40,900 5 5,196 40,950 45.1 هزار میلیارد 56.896 میلیون 17.125 میلیون 1.1 میلیون 11.796 میلیون 5.329 میلیون 21.223 میلیون 5.314 میلیون 8.49 8.47 2.13 876,728 22,000 794,031 104,697
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 37,350 250.00 0.67 37,400 300.00 0.81 12:29 128 230,149 8.61 میلیارد 2,159.5 37,100 38,450 36,500 38,450 3 1,988 36,950 1 3,667 37,350 10.846 هزار میلیارد 17.539 میلیون 7.916 میلیون 290,000 6.693 میلیون 1.223 میلیون 23.797 میلیون 986,633 10.99 8.87 0.46 212,780 17,369 218,202 11,947
طلوع

طلوع

صندوق فرابورس 35,824 39.00 0.11 35,824 39.00 0.11 14:49 43 6.216 میلیون 222.68 میلیارد - 35,785 35,824 35,824 35,825 2 2,000,000 35,824 1 60,000 35,826 - - - - - - - - - - - 86,833 6.129 میلیون 783,699 5.432 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 35,750 950.00 2.73 35,200 400.00 1.15 12:29 411 906,238 31.89 میلیارد 2,204.96 34,800 34,300 34,300 35,750 1 1,000 35,750 5 29,261 35,750 5.28 هزار میلیارد 10.482 میلیون 5.627 میلیون 150,000 5.24 میلیون 387,321 2.565 میلیون 419,646 12.58 13.63 2.06 857,239 48,999 836,624 69,614
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 35,700 200.00 0.56 36,000 100.00 0.28 12:29 98 249,978 9.02 میلیارد 2,859.13 35,900 34,850 34,850 36,400 1 6,590 35,700 2 10,223 35,850 48.24 هزار میلیارد 59.548 میلیون 19.59 میلیون 1.34 میلیون 11.308 میلیون 8.282 میلیون 14.474 میلیون 7.161 میلیون 6.74 5.83 3.33 31,959 218,019 51,101 198,877