همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1.111 میلیون 21,984.00 2.02 1.089 میلیون 0.00 0.00 1400/03/2 - - - - 1.089 میلیون 1.111 میلیون - - 1 100 980,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
کرمان00

رهنی کرمان موتور 14001130

اوراق فرابورس 1.1 میلیون 102,693.00 10.30 997,307 0.00 0.00 1400/04/15 2 2 1.99 میلیون - 997,307 1.1 میلیون - - 1 2,500 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500
گندم2

مرابحه گندم2-واجد شرایط خاص 1400

اوراق فرابورس 1.091 میلیون 109,975.00 11.20 981,500 0.00 0.00 1400/03/2 2 4,000 3.93 میلیارد - 981,500 1.091 میلیون 1.091 میلیون 1.091 میلیون 3 17,800 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
شلرد02

اوراق کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.08 میلیون 90,000.00 9.09 990,000 0.00 0.00 1400/04/21 3 23 22.77 میلیون - 990,000 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.08 میلیون 1 11 1,113,024 0 0 0 - - - - - - - - - - - 168 - 165 3
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.071 میلیون 51,446.00 5.05 1.019 میلیون 0.00 0.00 1400/04/15 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 1 7,700 900,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/24 2 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 0.00 0.00 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/7 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
افاد73

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

اوراق فرابورس 1.045 میلیون 75,001.00 7.73 969,999 0.00 0.00 1400/04/28 1 100 97 میلیون - 969,999 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد71

مرابحه عام دولت71-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 20,200.00 2.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/20 1 10,000 10.1 میلیارد - 1.01 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 15,000.00 1.44 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/04/12 1 1,000 1.04 میلیارد - 1.045 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
افاد52

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

اوراق فرابورس 1.027 میلیون 96,560.00 10.38 930,000 0.00 0.00 1399/12/4 1 3,000 2.79 میلیارد - 930,000 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 2 16,500 890,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/27 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 20,000 959,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/18 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 196 1,020,000 - - - - - - - - - - - 4 - - 4
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 42,000.00 4.32 973,000 0.00 0.00 1400/03/30 2 188 182.92 میلیون - 973,000 1.015 میلیون - 1.015 میلیون 1 1,967 916,301 1 10 1,020,000 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 40,799.00 4.19 972,701 0.00 0.00 1399/12/25 1 7 6.81 میلیون - 972,701 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 2 20 990,001 1 32 1,013,500 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1400/04/3 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 363 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/23 62 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 3 75,000 940,000 3 74,999 1,010,000 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
افاد

منفعت دولت-با شرایط خاص 140006

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/27 2 26,000 26 میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5,000 990,000 1 9,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/24 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.01 میلیون 1 1,000 1,000,000 1 12,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد38

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

اوراق فرابورس 1.009 میلیون 19,325.00 1.95 989,675 0.00 0.00 1400/04/9 1 1,000 989.67 میلیون - 989,675 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.009 میلیون 0 0 0 1 2,000 1,019,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 32,000.00 3.08 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/04/28 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1 100 1,000,000 2 5,922 1,008,000 - - - - - - - - - - - 49 - - 49
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 6,180.00 0.62 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/5 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1 میلیون 20,001.00 2.04 980,000 0.00 0.00 1400/04/28 1 300 294 میلیون - 980,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 20 500,000 1,000,000 1 7,000 1,000,001 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
مهان01

اجاره مهرآیندگان لوتوس0311

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/20 50 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 1,000,000 83,000.00 9.05 917,000 0.00 0.00 1400/01/28 1 500 458.5 میلیون - 917,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,875 953,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
رهن0104

اوراق رهنی بانک مسکن14010423

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/30 1 5 5 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 12,484 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
سلامت3

مرابحه دولت تعاون - امید 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/11/6 1 139 139.69 میلیون - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,661 1,000,000 1 2,800 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 139 - 139
افاد74

منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204

اوراق فرابورس 1,000,000 13,000.00 1.32 987,000 0.00 0.00 1400/04/28 1 5,000 4.93 میلیارد - 987,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 10,000 1,045,000 - - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
اجاد27

اجاره دولت آ پرورش - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/8 1 2,500 2.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500
اجاد21

اجاره دولت آ پرورش - آرمان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 24,333.00 2.38 1.024 میلیون 0.00 0.00 1399/11/4 2 720 737.52 میلیون - 1.024 میلیون 1.042 میلیون 1,000,000 1.042 میلیون 1 250 1,000,000 1 250 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 2,141 - 2,141
شستا993

اجاره تامین اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1,000,000 18,000.00 1.83 982,000 0.00 0.00 1399/12/25 4 21 20.62 میلیون - 982,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 995,000 1 6,250 1,004,998 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
اشاد2

مشارکت دولتی2-شرایط خاص14001227

اوراق فرابورس 1,000,000 83,350.00 9.09 916,650 0.00 0.00 1399/11/14 1 1,000 916.65 میلیون - 916,650 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 700 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 800 800 -
صبا1401

اجاره صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 1,000,000 161,974.00 19.33 838,026 0.00 0.00 1400/04/26 - - - - 838,026 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,490 1,000,000 1 1,328 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 10 10 -
اراد51

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0010

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/19 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 945,000 2 49,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد40

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 3,000.00 0.30 997,000 0.00 0.00 1400/01/15 1 3,000 2.99 میلیارد - 997,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 930,000 - 930,000
پاسار04

اجاره انرژی پاسارگاد14040302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/6 1 1,000 1000 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 67,500 980,000 3 67,500 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/5 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000