همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9901

امتیاز مسکن فروردین 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.165 میلیون 356,570.00 44.11 808,342 0.00 0.00 11:39 122 1,221 986.99 میلیون - 808,342 1.165 میلیون 1.165 میلیون 1.165 میلیون 3 70 1,143,588 1 22 1,199,988 - - - - - - - - - - - 918 - 918 -
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.155 میلیون 344,567.00 42.50 810,815 0.00 0.00 11:39 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 1.155 میلیون 1.112 میلیون 1.155 میلیون 4 417 1,132,440 1 1 1,149,860 - - - - - - - - - - - 4,135 - 4,135 -
تسه9812

امتیاز مسکن اسفند 98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.143 میلیون 332,373.00 41.02 810,333 0.00 0.00 11:38 104 966 782.78 میلیون - 810,333 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.143 میلیون 3 786 1,121,119 1 1 1,131,110 - - - - - - - - - - - 817 - 817 -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.112 میلیون 291,989.00 35.62 819,760 0.00 0.00 11:30 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 1.112 میلیون 1.112 میلیون 1.112 میلیون 1 166 1,112,986 1 1 1,200,000 - - - - - - - - - - - 568 - 568 -
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.107 میلیون 537,256.00 94.37 569,314 0.00 0.00 11:41 25 437 248.79 میلیون - 569,314 1.107 میلیون 1.021 میلیون 1.107 میلیون 1 10 1,126,950 1 127 1,126,990 - - - - - - - - - - - 3,106 - 3,106 -
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.095 میلیون 280,558.00 34.45 814,285 0.00 0.00 11:25 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 1.095 میلیون 1.095 میلیون 1.15 میلیون 0 0 0 5 48 1,119,366 - - - - - - - - - - - 1,174 - 1,174 -
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.087 میلیون 270,588.00 33.13 816,856 0.00 0.00 11:39 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.088 میلیون 1 20 1,042,000 1 4 1,110,000 - - - - - - - - - - - 1,188 - 1,188 -
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.086 میلیون 271,747.00 33.36 814,697 0.00 0.00 11:37 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 1.104 میلیون 1.026 میلیون 1.104 میلیون 1 414 1,117,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,796 - 1,796 -
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.084 میلیون 268,483.00 32.93 815,195 0.00 0.00 11:39 228 3,605 2.94 میلیارد - 815,195 1.032 میلیون 1.002 میلیون 1.084 میلیون 1 95 1,050,000 1 4 1,074,422 - - - - - - - - - - - 855 - 855 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.083 میلیون 486,352.00 81.53 596,550 0.00 0.00 11:37 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 1.022 میلیون 1.001 میلیون 1.083 میلیون 1 33 1,050,000 1 6 1,110,000 - - - - - - - - - - - 2,266 - 2,266 -
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.082 میلیون 311,239.00 40.37 770,936 0.00 0.00 11:41 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.082 میلیون 1 25 1,045,100 1 46 1,087,660 - - - - - - - - - - - 4,035 - 4,035 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.082 میلیون 502,341.00 86.66 579,659 0.00 0.00 11:41 15 209 121.15 میلیون - 579,659 1.045 میلیون 1.01 میلیون 1.089 میلیون 1 5 1,055,000 1 5 1,059,999 - - - - - - - - - - - 3,350 - 3,328 22
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.081 میلیون 555,313.00 105.70 525,368 0.00 0.00 11:40 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 1.037 میلیون 1.037 میلیون 1.081 میلیون 1 80 1,036,000 1 1 1,050,000 - - - - - - - - - - - 2,093 - 2,093 -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.08 میلیون 180,983.00 20.13 899,017 0.00 0.00 11:42 2,838 132,830 119.42 میلیارد - 899,017 1.04 میلیون 1.026 میلیون 1.083 میلیون 1 22 1,046,710 142 62,178 1,050,000 - - - - - - - - - - - 116,235 - 40,232 76,003
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.079 میلیون 455,939.00 73.16 623,176 0.00 0.00 11:42 599 11,539 7.19 میلیارد - 623,176 1.033 میلیون 1.033 میلیون 1.079 میلیون 1 40 1,040,015 1 5 1,098,000 - - - - - - - - - - - 13,072 - 13,048 24
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.079 میلیون 540,332.00 100.31 538,665 0.00 0.00 11:36 11 80 43.09 میلیون - 538,665 1.056 میلیون 1.05 میلیون 1.09 میلیون 0 0 0 82 1,039 1,105,282 - - - - - - - - - - - 1,126 - 1,126 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.079 میلیون 381,519.00 54.71 697,381 0.00 0.00 11:41 211 14,686 10.24 میلیارد - 697,381 1.04 میلیون 1.03 میلیون 1.081 میلیون 1 94 1,027,000 1 3 1,077,999 - - - - - - - - - - - 6,611 - 6,580 31
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.078 میلیون 112,774.00 9.47 1.191 میلیون 0.00 0.00 11:42 1,520 78,684 93.7 میلیارد - 1.191 میلیون 1.051 میلیون 1.051 میلیون 1.089 میلیون 2 75 1,049,001 1 5 1,059,580 - - - - - - - - - - - 78,630 164 54,095 24,699
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.078 میلیون 263,604.00 32.37 814,396 0.00 0.00 11:39 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.089 میلیون 1 80 1,047,000 2 6 1,060,000 - - - - - - - - - - - 644 - 644 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.078 میلیون 477,053.00 79.38 600,947 0.00 0.00 11:41 19 568 341.34 میلیون - 600,947 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.084 میلیون 2 124 1,040,200 3 49 1,120,981 - - - - - - - - - - - 5,596 - 5,581 15
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.076 میلیون 467,956.00 76.96 608,045 0.00 0.00 11:41 185 6,163 3.75 میلیارد - 608,045 1.04 میلیون 1.002 میلیون 1.086 میلیون 2 105 1,040,000 1 2 1,107,000 - - - - - - - - - - - 5,362 - 5,344 18
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.075 میلیون 481,857.00 81.20 593,444 0.00 0.00 11:40 42 913 541.81 میلیون - 593,444 997,210 997,210 1.1 میلیون 1 45 1,037,010 1 1 1,129,000 - - - - - - - - - - - 2,006 - 2,006 -
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.071 میلیون 501,982.00 88.18 569,275 0.00 0.00 11:41 9 320 182.17 میلیون - 569,275 1.016 میلیون 1.014 میلیون 1.084 میلیون 1 48 1,045,000 1 2 1,119,700 - - - - - - - - - - - 3,234 - 3,234 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.061 میلیون 278,029.00 35.50 783,092 0.00 0.00 11:42 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.061 میلیون 1 158 1,050,000 1 8 1,104,030 - - - - - - - - - - - 80,059 - 28,721 51,338
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.06 میلیون 60,000.00 6.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/28 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.06 میلیون 1.06 میلیون 1.06 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
افاد

منفعت دولت-با شرایط خاص 140006

اوراق فرابورس 1.051 میلیون 51,365.00 5.14 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/13 2 26,000 26 میلیارد - 1,000,000 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.051 میلیون 1 4,300 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 - 200 -
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 116,000.00 12.42 934,000 0.00 0.00 1400/11/5 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 988,000 988,000 1.05 میلیون 1 2,000 1,050,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 37,100 100 37,100
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/5 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 1 4,000 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
افاد74

منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 53,000.00 5.37 987,000 0.00 0.00 1400/10/1 1 5,000 4.93 میلیارد - 987,000 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد71

مرابحه عام دولت71-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 20,200.00 2.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/20 1 10,000 10.1 میلیارد - 1.01 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 181.00 0.02 1.02 میلیون 0.00 0.00 1400/11/6 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,250 1,000,170 1 100 1,020,000 - - - - - - - - - - - 15 - - 15
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 30,000.00 2.86 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/06/16 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 0 0 2 48,500 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 12,857.00 1.28 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 4 91 91.65 میلیون - 1.007 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 1 5,000 1,000,000 1 4,955 1,020,000 - - - - - - - - - - - 45 2,000 - 2,045
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/08/19 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/18 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 400 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 1.92 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/10/21 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 2 1,239 1,000,000 1 3,538 1,020,000 - - - - - - - - - - - 1,899 - 860 1,039
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 40,799.00 4.19 972,701 0.00 0.00 1399/12/25 1 7 6.81 میلیون - 972,701 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 2 20 990,001 1 32 1,013,500 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1400/04/3 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 363 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1.011 میلیون 36,500.00 3.49 1.047 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 - - - - 1.047 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1 1 997,010 1 194 1,010,500 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
کرمان39

مرابحه کرمان موتور14030915

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 6,000.00 0.60 1,000,000 0.00 0.00 09:48 106 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 12,500 1,006,000 1 12,500 1,026,100 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000