همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.452 میلیون 150,927.00 9.41 1.603 میلیون 0.00 0.00 1399/09/25 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 1.314 میلیون 1.452 میلیون 1.452 میلیون 0 0 0 1 2 1,452,242 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.2 میلیون 132,972.00 9.98 1.333 میلیون 0.00 0.00 1399/09/8 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 1.2 میلیون 1.2 میلیون 1.2 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 53 - 53 -
کرمان00

رهنی کرمان موتور 14001130

اوراق فرابورس 1.127 میلیون 129,430.00 12.98 997,307 0.00 0.00 1399/10/17 2 2 1.99 میلیون - 997,307 1.127 میلیون 1.127 میلیون 1.127 میلیون 1 2,500 997,307 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 700 - 700
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.097 میلیون 57,760.00 5.00 1.155 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 1.097 میلیون 1.097 میلیون 1.097 میلیون 0 0 0 15 424 1,097,440 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اراد42

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106

اوراق فرابورس 1.09 میلیون 0.00 0.00 1.056 میلیون 0.00 0.00 1399/09/3 4 80,000 84.5 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1.09 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
کیش1402

اجاره س. و توسعه کیش14020820

اوراق فرابورس 1.089 میلیون 109,081.00 11.13 980,000 0.00 0.00 1399/10/27 1 5 4.9 میلیون - 980,000 1.07 میلیون 1.07 میلیون 1.089 میلیون 1 3,686 990,074 1 8 1,089,081 - - - - - - - - - - - - 64 64 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.071 میلیون 56,360.00 5.00 1.071 میلیون 56,360.00 5.00 1399/10/24 1 5 5.35 میلیون - 1.127 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 0 0 0 7 65 1,070,840 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 38,800.00 3.84 1.05 میلیون 38,800.00 3.84 1399/09/24 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.011 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد48

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009

اوراق فرابورس 1.046 میلیون 23,000.00 2.25 1.023 میلیون 0.00 0.00 1399/09/30 1 500 511.5 میلیون - 1.023 میلیون 1.046 میلیون 1.046 میلیون 1.046 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 500 - - 500
اجاد21

اجاره دولت آ پرورش - آرمان 991117

اوراق فرابورس 1.042 میلیون 17,667.00 1.72 1.024 میلیون 0.00 0.00 1399/10/27 2 720 737.52 میلیون - 1.024 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1 250 990,100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 12,665.00 1.24 1.019 میلیون 0.00 0.00 1399/10/13 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 2,500 957,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.027 میلیون 23,000.00 2.19 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

اوراق فرابورس 1.024 میلیون 23,237.00 2.22 1.048 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 1 500 523.83 میلیون - 1.048 میلیون 1.024 میلیون 1.024 میلیون 1.024 میلیون 1 2,000 969,000 4 97,000 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد22

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

اوراق فرابورس 1.021 میلیون 153,000.00 17.63 868,000 0.00 0.00 1399/10/27 1 3,000 2.6 میلیارد - 868,000 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1 600 771,370 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اجاد25

اجاره دولت آ پرورش - سپهر 991117

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 1 710 710 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 300 1,000,000 4 99,953 1,020,000 - - - - - - - - - - - - - - -
تابان02

اجاره تابان لوتوس14021206

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 83,000.00 8.86 937,000 0.00 0.00 1399/10/29 1 3,000 2.81 میلیارد - 937,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,000 960,002 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
افاد73

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 50,001.00 5.15 969,999 0.00 0.00 1399/10/30 1 100 97 میلیون - 969,999 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 0 0 1 100 1,040,000 - - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 1.00 0.00 1.02 میلیون 1.00 0.00 1399/10/29 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 971 935,008 2 8,577 1,019,999 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 106,639.00 11.74 908,361 0.00 0.00 1399/10/30 2 1,010 917.45 میلیون - 908,361 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1 1,000 960,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
افاد52

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 85,000.00 9.14 930,000 0.00 0.00 1399/10/30 1 3,000 2.79 میلیارد - 930,000 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1 5,000 972,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 22,023.00 2.22 990,197 0.00 0.00 1399/11/1 11 510 505 میلیون - 990,197 1.012 میلیون - 1.012 میلیون 1 59 990,001 1 98 1,009,999 - - - - - - - - - - - - - - -
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 2,420.00 0.24 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 - - - - 1.01 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 2 17 925,001 1 6 1,012,001 - - - - - - - - - - - - - - -
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1399/09/12 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 375 1,011,840 1 375 1,032,077 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
اروند06

منفعت صبا اروند ملت14001110

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 1 25,000 25.25 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 20,000 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شلرد02

اوراق کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 20,000.00 2.02 990,000 0.00 0.00 1399/10/29 3 23 22.77 میلیون - 990,000 1.012 میلیون - - 1 5 997,000 1 366 1,011,840 - - - - - - - - - - - - - - -
اجاد22

اجاره دولت آ پرورش - لوتوس 991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 19,996.00 2.02 990,003 0.00 0.00 1399/10/24 1 50 49.5 میلیون - 990,003 990,001 990,001 1.01 میلیون 1 700 990,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7,844 100 7,744
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 35,298.00 3.63 972,701 0.00 0.00 1399/10/29 1 7 6.81 میلیون - 972,701 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1 500 985,561 1 15 1,009,999 - - - - - - - - - - - 30 - 30 -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.007 میلیون 9,099.00 0.91 997,901 0.00 0.00 1399/11/1 104 2,207 2.2 میلیارد - 997,901 1.009 میلیون 992,001 1.009 میلیون 1 10 1,007,000 1 22,131 1,010,000 - - - - - - - - - - - 150 - 150 -
اروند05

منفعت صبا اروند لوتوس14001110

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 24,998.00 2.55 980,003 0.00 0.00 1399/10/29 1 500 490 میلیون - 980,003 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 740 980,001 1 45 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
سلامت3

مرابحه دولت تعاون - امید 991117

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/09/29 1 139 139.69 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 2,861 1,005,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 139 139 -
سلامت4

مرابحه دولت تعاون - لوتوس 991117

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/16 1 149 149 میلیون - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 2,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 38,917 - 38,917
اجاد27

اجاره دولت آ پرورش - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/21 1 2,500 2.5 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 93,500 - 93,500
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1 میلیون 89,015.00 8.17 1.089 میلیون 0.00 0.00 1399/10/23 - - - - 1.089 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1,000,000 1 1,000 1,050,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 1 1,000 1000 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اجاد24

اجاره دولت آ پرورش - نوین 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/1 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 3,346 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
کرمان02

مرابحه کرمان موتور14020306

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/21 1 2,500 2.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,500 985,000 1 1,500 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 26 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
افاد

منفعت دولت-با شرایط خاص 140006

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/8 2 26,000 26 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,800 925,201 1 100 1,039,890 - - - - - - - - - - - - 26,000 - 26,000
سلامت2

مرابحه دولت تعاون - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,999.00 1.09 1.011 میلیون 0.00 0.00 1399/10/13 2 200 202.2 میلیون - 1.011 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 400 1,000,000 1 600 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000