همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.097 میلیون 40,151.00 3.80 1.09 میلیون 32,949.00 3.12 1402/01/09 64 606 660.42 میلیون - 1.057 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.11 میلیون 1 116 1,097,000 1 5 1,109,691 - - - - - - - - - - - 606 - 606 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.097 میلیون 20,000.00 1.86 1.112 میلیون 35,094.00 3.26 1402/01/09 52 581 646.13 میلیون - 1.077 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.131 میلیون 1 44 1,097,042 1 1 1,110,000 - - - - - - - - - - - 581 - 581 -
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.08 میلیون 51,432.00 5.00 1.055 میلیون 26,475.00 2.57 1402/01/09 90 1,345 1.42 میلیارد - 1.029 میلیون 1.02 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 3 288 1,080,077 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,345 - 1,345 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.079 میلیون 51,374.00 5.00 1.023 میلیون 4,807.00 0.47 1402/01/09 33 261 266.92 میلیون - 1.027 میلیون 976,130 976,125 1.079 میلیون 3 42 1,078,871 1 2 1,096,083 - - - - - - - - - - - 261 - 261 -
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.001 میلیون 33,654.00 3.48 986,445 19,099.00 1.97 1402/01/09 49 482 475.47 میلیون - 967,346 920,010 920,001 1.016 میلیون 4 97 1,001,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 482 - 482 -
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/01/09 8 155,000 155 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 60,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 155,000 - 155,000
اراد95

مرابحه عام دولت95-ش.خ020514

اوراق فرابورس 1,000,000 60,000.00 6.38 940,000 0.00 0.00 1402/01/09 1 10,000 9.4 میلیارد - 940,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/01/09 5 430,000 430 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 430,000 - 430,000
اراد31

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208

اوراق فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 950,000 0.00 0.00 1402/01/09 1 100 95 میلیون - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 200 997,000 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 990,056 47,145.00 5.00 966,236 23,325.00 2.47 1402/01/09 49 508 490.85 میلیون - 942,911 940,000 940,000 990,056 1 59 990,056 0 0 0 - - - - - - - - - - - 507 1 508 -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 984,116 46,862.00 5.00 961,919 24,665.00 2.63 1402/01/09 2,014 54,206 52.14 میلیارد - 937,254 980,000 910,000 984,116 7 1,383 984,116 1 5 1,000,000 - - - - - - - - - - - 54,206 - 36,715 17,491
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 960,500 13,073.00 1.38 939,050 8,377.00 0.88 1402/01/09 27 111 104.23 میلیون - 947,427 950,000 922,001 960,500 1 32 968,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 111 - 111 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 960,001 10,240.00 1.08 968,921 19,160.00 2.02 1402/01/09 29 264 255.8 میلیون - 949,761 950,001 950,001 997,249 1 6 960,200 0 0 0 - - - - - - - - - - - 264 - 264 -
اخزا909

اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اوراق فرابورس 956,900 930.00 0.10 956,060 90.00 0.01 1402/01/09 13 84,000 80.31 میلیارد - 955,970 956,990 955,100 956,990 5 241,100 956,000 1 100 956,900 - - - - - - - - - - - 5,000 79,000 74,100 9,900
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 956,000 3,565.00 0.37 943,143 9,292.00 0.98 1402/01/09 36 335 315.95 میلیون - 952,435 904,814 904,814 1 میلیون 1 6 958,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 335 - 335 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 950,001 2,062.00 0.22 943,490 4,449.00 0.47 1402/01/09 25 83 78.31 میلیون - 947,939 950,001 922,100 995,335 1 140 950,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - 83 - 83 -
حریل02

اجاره ریل پرداز سیر021212

اوراق فرابورس 950,000 64,086.00 6.32 1.014 میلیون 0.00 0.00 1402/01/09 2 100 101.41 میلیون - 1.014 میلیون 950,000 950,000 950,000 1 1,250 1,026,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 473 - 473
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 945,000 11,940.00 1.28 924,625 8,435.00 0.90 1402/01/09 49 481 444.74 میلیون - 933,060 887,002 887,002 979,713 1 7 945,000 1 1 966,000 - - - - - - - - - - - 481 - 481 -
اراد100

مرابحه عام دولت100-ش.خ021127

اوراق فرابورس 920,000 13,690.00 1.47 933,690 0.00 0.00 1402/01/09 28 5.44 میلیون 5.079 هزار میلیارد - 933,690 920,000 920,000 920,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 905,100 300.00 0.03 905,100 300.00 0.03 1402/01/09 5 4,000 3.62 میلیارد - 904,800 905,100 905,100 905,100 1 500 905,100 1 1,500 907,500 - - - - - - - - - - - 1,600 2,400 4,000 -
اخزا907

اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اوراق فرابورس 887,200 1,810.00 0.20 887,070 1,940.00 0.22 1402/01/09 2 600 532.24 میلیون - 889,010 887,000 887,000 887,200 1 100 887,340 1 700 891,220 - - - - - - - - - - - 600 - 600 -
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 875,000 480.00 0.05 875,000 480.00 0.05 1402/01/09 1 100 87.5 میلیون - 874,520 875,000 875,000 875,000 1 100 871,000 1 100 876,000 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 866,000 36,279.00 4.02 880,603 21,676.00 2.40 1402/01/09 246 3,407 3 میلیارد - 902,279 880,000 857,166 947,392 1 10 866,020 1 5 947,391 - - - - - - - - - - - 3,407 - 2,996 411
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 854,990 5,300.00 0.62 852,910 3,220.00 0.38 1402/01/09 5 1,400 1.19 میلیارد - 849,690 850,130 850,130 854,990 2 400 851,010 2 700 859,890 - - - - - - - - - - - 600 800 1,400 -
اخزا821

اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 848,450 246,876.00 41.04 601,574 0.00 0.00 1402/01/09 7 499 300.19 میلیون - 601,574 848,450 - - 1 25,000 779,720 1 100 786,000 - - - - - - - - - - - 100 4,400 4,500 -
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 836,000 10,590.00 1.28 836,000 10,590.00 1.28 1402/01/09 1 100 83.6 میلیون - 825,410 836,000 836,000 836,000 1 100 827,900 1 200 839,990 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
غناب

ناب

سهام فرابورس 791,450 24,450.00 3.00 815,600 300.00 0.04 1402/01/09 31 5,025 3.98 میلیارد - 815,900 791,450 791,450 791,450 0 0 0 108 77,359 791,450 16.312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,025 - 5,025 -
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 741,000 5,840.00 0.79 739,010 3,850.00 0.52 1402/01/09 10 8,600 6.36 میلیارد - 735,160 739,880 735,550 741,000 1 2,200 735,760 1 300 749,990 - - - - - - - - - - - 100 8,500 7,300 1,300
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 707,970 4,530.00 0.64 705,900 2,460.00 0.35 1402/01/09 16 26,800 18.92 میلیارد - 703,440 703,710 703,700 707,970 1 5,000 703,850 3 2,100 710,000 - - - - - - - - - - - 17,000 9,800 11,300 15,500
اخزا011

اسناد خزانه-م11بودجه00-030619

اوراق فرابورس 696,650 100,500.00 16.86 596,150 0.00 0.00 1402/01/09 1 10,000 5.96 میلیارد - 596,150 696,650 696,650 696,650 1 69 619,790 0 0 0 - - - - - - - - - - - 71 - 71 -
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 693,990 1,630.00 0.24 693,140 780.00 0.11 1402/01/09 32 43,700 30.29 میلیارد - 692,360 671,000 671,000 695,950 2 10,000 693,250 3 1,000 698,930 - - - - - - - - - - - 12,200 31,500 16,800 26,900
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 681,000 3,010.00 0.44 680,830 2,840.00 0.42 1402/01/09 48 32,600 22.2 میلیارد - 677,990 677,690 677,690 682,600 1 200 678,720 1 100 685,690 - - - - - - - - - - - 4,200 28,400 23,400 9,200
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 673,510 2,360.00 0.35 672,120 3,750.00 0.55 1402/01/09 31 28,600 19.22 میلیارد - 675,870 669,010 668,230 675,990 1 2,000 673,510 1 800 679,980 - - - - - - - - - - - 4,100 24,500 24,100 4,500
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 669,150 980.00 0.15 670,900 2,730.00 0.41 1402/01/09 3 3,600 2.42 میلیارد - 668,170 669,130 669,130 671,000 1 6,000 669,250 1 800 678,900 - - - - - - - - - - - - 3,600 200 3,400
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 657,900 3,890.00 0.59 655,580 1,570.00 0.24 1402/01/09 37 15,600 10.23 میلیارد - 654,010 653,310 653,250 658,990 1 500 655,100 2 900 658,980 - - - - - - - - - - - 13,700 1,900 11,600 4,000
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 652,520 600.00 0.09 649,630 3,490.00 0.53 1402/01/09 13 39,400 25.6 میلیارد - 653,120 650,800 629,490 653,490 2 10,200 652,000 1 800 669,900 - - - - - - - - - - - 12,200 27,200 12,500 26,900
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 646,200 3,230.00 0.50 646,190 3,240.00 0.50 1402/01/09 2 300 193.86 میلیون - 649,430 646,160 646,160 646,200 1 6,000 646,270 1 1,000 656,900 - - - - - - - - - - - 100 200 300 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 568,731 586,469.00 50.77 1.155 میلیون 0.00 0.00 1402/01/09 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 568,731 568,731 568,731 0 0 0 1 20 547,568 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 412,601 9,636.00 2.39 407,766 4,801.00 1.19 1402/01/09 3,064 1.003 میلیون 409.03 میلیارد - 402,965 407,210 400,007 413,986 1 180 412,601 1 20 413,000 - - - - - - - - - - - 852,837 150,270 606,862 396,245
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 327,150 9,500.00 2.99 320,800 3,150.00 0.99 1402/01/09 137 41,731 13.47 میلیارد - 317,650 317,000 310,050 327,150 1 345 327,150 0 0 0 44.591 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,731 3,000 36,731 5,000
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 301,750 8,580.00 2.93 303,804 10,634.00 3.63 1402/01/09 699 489,923 148.84 میلیارد - 293,170 297,750 293,625 319,000 1 3,000 301,728 1 80 301,948 - - - - - - - - - - - 474,034 15,889 330,350 159,573
بتک

کابل تک

سهام فرابورس 300,450 6,100.00 1.99 306,300 250.00 0.08 1402/01/09 4 1,210 363.54 میلیون - 306,550 300,450 300,450 300,450 0 0 0 26 19,126 300,450 2.757 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,210 - 1,210 -
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 293,000 400.00 0.14 291,800 1,600.00 0.55 1402/01/09 133 52,414 15.29 میلیارد - 293,400 291,650 287,100 302,000 1 200 293,000 1 150 295,550 24.511 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40,577 11,837 51,231 1,183
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 275,988 5,121.00 1.89 271,565 698.00 0.26 1402/01/09 137 46,833 12.72 میلیارد - 270,867 273,999 269,656 276,000 2 134 272,644 5 1,819 275,984 - - - - - - - - - - - 26,787 20,046 45,433 1,400
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 263,250 5,350.00 1.99 263,250 5,350.00 1.99 1402/01/09 17 4,877 1.28 میلیارد - 268,600 263,250 263,250 263,250 0 0 0 77 58,419 263,250 2.633 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,877 1,000 3,438 1,439
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 189,250 5,850.00 3.00 191,150 3,950.00 2.02 1402/01/09 47 69,785 13.21 میلیارد - 195,100 189,250 189,250 189,250 0 0 0 35 92,295 189,250 4.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 69,785 - 69,785 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 183,700 3,300.00 1.76 184,200 2,800.00 1.50 1402/01/09 2,057 1.083 میلیون 199.5 میلیارد 526.54 187,000 185,600 181,000 187,000 2 58 183,550 2 2,796 183,700 442.08 هزار میلیارد 528.777 میلیون 116.755 میلیون 2.4 میلیون 86.697 میلیون 30.057 میلیون 212.169 میلیون 1.418 میلیون 311.69 14.71 2.08 901,456 181,629 956,653 126,432
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 182,300 500.00 0.27 182,750 50.00 0.03 1402/01/09 204 62,443 11.37 میلیارد 623.06 182,800 183,550 181,100 183,550 1 1,000 182,300 1 750 182,750 1462 هزار میلیارد 1.672 میلیارد 324.353 میلیون 8 میلیون 209.645 میلیون 114.708 میلیون 336.409 میلیون 100.453 میلیون 14.56 12.75 4.35 43,562 18,881 53,106 9,337
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 172,650 2,900.00 1.65 173,000 2,550.00 1.45 1402/01/09 306 336,067 58.15 میلیارد - 175,550 174,150 172,050 176,400 1 300 172,500 1 718 172,700 51.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 226,717 109,350 334,903 1,164
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 168,000 3,740.00 2.28 167,738 3,478.00 2.12 1402/01/09 109 197,991 33.21 میلیارد - 164,260 164,000 164,000 169,999 1 5,548 168,000 1 216 168,462 - - - - - - - - - - - 14,424 183,567 19,541 178,450
پادا

پادا

صندوق فرابورس 156,471 3,553.00 2.32 154,690 1,772.00 1.16 1402/01/09 22 26,749 4.14 میلیارد - 152,918 154,270 153,338 156,900 1 9,607 156,471 2 292 156,700 - - - - - - - - - - - 682 26,067 26,056 693
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 152,200 93,017.00 157.17 59,183 0.00 0.00 1402/01/09 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 152,200 143,400 152,200 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 -
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 151,400 4,650.00 2.98 155,700 350.00 0.22 1402/01/09 7 9,586 1.45 میلیارد - 156,050 151,400 151,400 151,400 0 0 0 26 20,530 151,400 2.383 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,586 - 9,586 -
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 138,050 800.00 0.58 139,150 300.00 0.22 1402/01/09 68 26,010 3.65 میلیارد - 138,850 142,300 136,400 143,000 1 1,000 138,100 2 2,000 141,000 2.087 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,010 - 26,010 -
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 136,050 2,850.00 2.14 134,371 1,171.00 0.88 1402/01/09 58 174,121 23.4 میلیارد - 133,200 134,000 133,699 137,550 3 106,707 136,050 1 200 137,592 - - - - - - - - - - - 60,388 113,733 118,987 55,134
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 124,980 2,437.00 1.99 124,210 1,667.00 1.36 1402/01/09 5,566 10.392 میلیون 1.291 هزار میلیارد - 122,543 123,299 122,200 125,000 1 7,884 124,980 1 49 124,993 - - - - - - - - - - - 10.172 میلیون 220,034 9.784 میلیون 608,173
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 112,850 100.00 0.09 112,300 450.00 0.40 1402/01/09 798 307,495 34.53 میلیارد 385.33 112,750 112,750 109,700 113,350 2 115 112,850 2 93 112,850 72.995 هزار میلیارد 77.041 میلیون 12.463 میلیون 650,000 4.046 میلیون 8.417 میلیون 17.48 میلیون 8.169 میلیون 8.94 8.67 4.18 157,441 150,054 277,495 30,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 102,950 4,900.00 5.00 102,600 4,550.00 4.64 1402/01/09 2,326 4.538 میلیون 465.65 میلیارد 1,951.13 98,050 98,050 98,000 102,950 295 1,145,626 102,950 9 11,241 102,950 1410.906 هزار میلیارد 1.49 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 13.97 15.82 5.08 2.492 میلیون 2.046 میلیون 1.673 میلیون 2.865 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 100,950 1,800.00 1.82 100,000 850.00 0.86 1402/01/09 265 77,482 7.81 میلیارد 285 99,150 101,100 97,350 101,950 1 400 100,400 2 10,081 100,950 8.4 هزار میلیارد 9.411 میلیون 1.713 میلیون 84,000 1.082 میلیون 630,384 1.719 میلیون 167,417 50.17 13.33 4.89 72,472 5,010 74,482 3,000
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 100,750 2,150.00 2.18 98,900 300.00 0.30 1402/01/09 98 66,281 6.6 میلیارد - 98,600 96,500 96,500 100,750 2 5,500 100,500 1 859 101,400 4.945 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 60,410 5,871 66,281 -
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 94,500 2,750.00 3.00 93,850 2,100.00 2.29 1402/01/09 506 531,922 49.92 میلیارد - 91,750 93,500 90,050 94,500 2 1,158 94,500 1 200 94,500 2.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 531,922 - 530,614 1,308
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 89,400 1,150.00 1.30 88,250 0.00 0.00 1402/01/09 111 1.201 میلیون 106.04 میلیارد - 88,250 88,250 86,400 89,400 1 2,000 88,800 1 57 89,400 317.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 153,858 1.048 میلیون 1.201 میلیون 376
فسدید

تجهیزات سدید

سهام فرابورس 85,100 800.00 0.95 83,700 600.00 0.71 1402/01/09 125 282,085 23.62 میلیارد - 84,300 85,000 83,500 85,100 1 7,349 85,100 0 0 0 8.186 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 282,085 - 282,085 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 81,500 1,100.00 1.37 80,550 150.00 0.19 1402/01/09 308 447,090 36.08 میلیارد 1,451.59 80,400 79,850 79,350 81,500 1 1,711 80,900 1 18,918 81,500 161.1 هزار میلیارد 189.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 8.06 8.41 1.31 432,730 14,360 447,085 5
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 73,200 550.00 0.75 73,200 550.00 0.75 1402/01/09 1,720 347,568 25.44 میلیارد 202.07 73,750 74,800 72,750 74,800 2 311 73,250 5 46 73,250 14.64 هزار میلیارد 16.392 میلیون 3.457 میلیون 200,000 1.752 میلیون 1.705 میلیون 6.358 میلیون 1.478 میلیون 9.91 8.59 2.3 231,915 115,653 346,458 1,110
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 71,950 1,450.00 2.06 70,950 450.00 0.64 1402/01/09 589 642,785 45.61 میلیارد 1,091.32 70,500 71,000 69,000 71,950 1 70 71,600 1 2,172 71,950 21.285 هزار میلیارد 23.61 میلیون 4.886 میلیون 300,000 2.325 میلیون 2.562 میلیون 5.136 میلیون 2.5 میلیون 8.52 8.31 4.14 568,586 74,199 476,569 166,216
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 71,650 4,650.00 6.94 71,350 4,350.00 6.49 1402/01/09 1,415 1.572 میلیون 112.19 میلیارد 1,111.27 67,000 71,600 68,650 71,650 64 116,691 71,650 0 0 0 7.135 هزار میلیارد 6.724 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 39.85 12.99 7.43 1.572 میلیون - 1.412 میلیون 160,243
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 70,600 2,050.00 2.99 70,550 2,000.00 2.92 1402/01/09 314 586,093 41.34 میلیارد - 68,550 70,550 68,700 70,600 10 31,452 70,600 0 0 0 10.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 586,093 - 586,083 10
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,250 4,600.00 6.15 70,200 4,650.00 6.21 1402/01/09 3,741 6.799 میلیون 477.32 میلیارد 1,817.36 74,850 72,200 69,650 73,350 2 1,155 70,250 1 24 70,350 17.55 هزار میلیارد 21.009 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.87 9.39 4.38 5.351 میلیون 1.448 میلیون 6.784 میلیون 14,612
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 64,950 57,581.00 781.40 7,369 0.00 0.00 1402/01/09 1 381 2.89 میلیون - 7,369 64,950 64,950 64,950 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 61,200 850.00 1.41 61,600 1,250.00 2.07 1402/01/09 283 262,628 16.17 میلیارد - 60,350 62,100 61,000 62,150 4 5,490 61,200 1 3,513 61,250 12.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 262,628 - 262,623 5
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 61,050 1,650.00 2.78 59,750 350.00 0.59 1402/01/09 271 982,514 58.7 میلیارد 1,884.22 59,400 58,650 58,000 61,050 1 85 60,050 1 100 60,050 14.938 هزار میلیارد 18.753 میلیون 5.055 میلیون 250,000 3.815 میلیون 1.24 میلیون 5.758 میلیون 1.716 میلیون 8.7 12.05 2.59 229,620 752,894 826,231 156,283
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 59,950 1,850.00 2.99 61,650 150.00 0.24 1402/01/09 6 27,662 1.66 میلیارد - 61,800 59,950 59,950 59,950 0 0 0 118 2,310,774 59,950 4.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,662 2,000 27,662 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 59,950 1,750.00 2.84 59,500 2,200.00 3.57 1402/01/09 8,342 13.803 میلیون 821.17 میلیارد 1,654.68 61,700 57,400 57,400 63,000 1 3,324 60,150 2 1,353 60,150 38.973 هزار میلیارد 41.907 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 12.8 15.29 5.28 12.327 میلیون 1.477 میلیون 12.911 میلیون 892,070
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 58,050 100.00 0.17 57,900 50.00 0.09 1402/01/09 482 277,593 15.93 میلیارد 575.92 57,950 58,000 56,000 60,000 2 11,753 58,000 1 3,627 58,150 1447.5 هزار میلیارد 1.596 میلیارد 292.085 میلیون 25 میلیون 148.975 میلیون 143.11 میلیون 303.923 میلیون 117.085 میلیون 12.36 10.11 4.76 250,387 27,206 277,593 -
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 56,350 1,600.00 2.92 55,000 250.00 0.46 1402/01/09 71 74,211 4.16 میلیارد - 54,750 54,000 53,650 56,350 15 30,781 56,350 0 0 0 3.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 74,211 - 74,211 -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 55,600 1,600.00 2.96 55,600 1,600.00 2.96 1402/01/09 125 354,957 19.74 میلیارد - 54,000 55,600 55,600 55,600 71 250,450 55,600 0 0 0 11.743 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 354,957 - 354,957 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 53,325 95.00 0.18 53,325 95.00 0.18 1402/01/09 4,639 60.554 میلیون 3.229 هزار میلیارد - 53,230 53,324 53,324 53,326 45 44,843,807 53,324 2 1,115,921 53,325 - - - - - - - - - - - 27.653 میلیون 32.901 میلیون 21.905 میلیون 38.649 میلیون
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 52,450 1,600.00 2.96 53,950 100.00 0.19 1402/01/09 13 20,725 1.09 میلیارد - 54,050 52,450 52,450 52,450 0 0 0 31 684,512 52,450 4.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,725 3,000 20,725 -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 48,900 25,050.00 33.87 48,900 25,050.00 33.87 1402/01/09 193 1.792 میلیون 87.62 میلیارد 600 73,950 48,900 48,900 48,900 0 0 0 0 17.115 هزار میلیارد 18.434 میلیون 2.088 میلیون 200,000 1.319 میلیون 768,918 2.22 میلیون 635,164 21.47 17.74 6.14 1.392 میلیون 400,000 141,744 1.65 میلیون
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 46,750 1,350.00 2.97 46,100 700.00 1.54 1402/01/09 64 228,231 10.67 میلیارد - 45,400 45,500 45,500 46,750 1 5,000 46,600 2 35,309 46,750 46.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 198,118 30,113 43,540 184,691
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 46,599 90.00 0.19 46,599 90.00 0.19 1402/01/09 1,663 7.771 میلیون 362.14 میلیارد - 46,509 46,598 46,598 46,602 7 3,422,299 46,598 1 159 46,599 - - - - - - - - - - - 4.932 میلیون 2.84 میلیون 5.566 میلیون 2.205 میلیون
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 45,950 900.00 2.00 45,900 850.00 1.89 1402/01/09 920 2.094 میلیون 96.1 میلیارد - 45,050 45,900 45,600 45,950 63 184,768 45,950 0 0 0 3.443 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.094 میلیون - 2.094 میلیون -
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 44,100 2,978.00 6.33 47,078 0.00 0.00 1402/01/09 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 41,800 41,700 44,150 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 41,900 400.00 0.96 41,100 400.00 0.96 1402/01/09 3,399 995,870 40.95 میلیارد 292.99 41,500 41,250 40,400 42,500 2 635 41,900 9 393 41,900 28.77 هزار میلیارد 29.008 میلیون 2.3 میلیون 700,000 237,542 2.062 میلیون 1.88 میلیون 1.661 میلیون 17.32 13.95 15.3 416,743 579,127 978,262 17,608
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 41,450 0.00 0.00 41,350 100.00 0.24 1402/01/09 1,350 1.094 میلیون 45.26 میلیارد 810.47 41,450 41,800 40,800 41,950 1 4,958 41,300 1 512 41,300 28.945 هزار میلیارد 35.7 میلیون 10.734 میلیون 700,000 6.755 میلیون 3.979 میلیون 16.98 میلیون 2.933 میلیون 9.87 7.27 1.7 1.025 میلیون 69,630 1.069 میلیون 25,301
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 40,050 1,550.00 4.03 40,150 1,650.00 4.29 1402/01/09 1,743 3.294 میلیون 132.26 میلیارد 1,889.98 38,500 40,800 38,800 41,100 1 1,010 39,950 2 40,801 40,050 12.045 هزار میلیارد 13.142 میلیون 2.34 میلیون 300,000 1.097 میلیون 1.243 میلیون 3 میلیون 668,709 18.02 9.69 4.01 3.294 میلیون - 3.214 میلیون 80,005
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 39,550 1,850.00 4.91 39,500 1,800.00 4.77 1402/01/09 1,728 4.868 میلیون 192.36 میلیارد 2,817.31 37,700 39,450 38,400 39,550 121 5,242,378 39,550 0 0 0 5.925 هزار میلیارد 9.428 میلیون 3.754 میلیون 150,000 3.518 میلیون 236,000 1.938 میلیون 20,378 290.75 25.11 3.06 4.513 میلیون 355,000 3.15 میلیون 1.718 میلیون
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 39,300 0.00 0.00 39,050 250.00 0.64 1402/01/09 385 752,626 29.41 میلیارد - 39,300 39,300 38,400 39,800 1 1,500 39,100 1 17,500 39,450 19.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 752,626 - 752,626 -
سایرا

ایرانیت

سهام فرابورس 39,050 750.00 1.96 38,900 600.00 1.57 1402/01/09 68 209,661 8.19 میلیارد - 38,300 39,050 39,050 39,050 11 63,955 39,050 0 0 0 1.774 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 174,661 35,000 119,661 90,000
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 39,050 150.00 0.39 39,000 100.00 0.26 1402/01/09 176 362,757 14.2 میلیارد - 38,900 40,050 38,000 40,050 1 1,400 39,150 1 11,489 39,150 98.243 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 283,848 78,909 352,153 10,604
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 38,950 5,570.00 12.51 44,520 0.00 0.00 1402/01/09 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 40,000 38,950 40,000 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون -
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 38,750 1,100.00 2.92 38,700 1,050.00 2.79 1402/01/09 700 4.882 میلیون 189.04 میلیارد - 37,650 38,750 36,550 38,750 45 1,212,708 38,750 0 0 0 11.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.523 میلیون 359,429 4.832 میلیون 50,000
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 38,250 2,500.00 6.99 38,250 2,500.00 6.99 1402/01/09 50 301,854 11.55 میلیارد 1,574.73 35,750 38,250 38,250 38,250 201 3,112,852 38,250 0 0 0 14.114 هزار میلیارد 18.012 میلیون 5.509 میلیون 169,000 3.898 میلیون 1.611 میلیون 12.384 میلیون 1.338 میلیون 9.23 7.66 1 301,854 - 51,854 250,000
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 38,200 400.00 1.06 38,150 350.00 0.93 1402/01/09 139 955,478 36.55 میلیارد - 37,800 38,800 37,100 38,800 2 2,660 38,150 2 1,756 38,200 114.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 533,017 422,461 656,478 299,000
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 38,000 1,150.00 3.12 38,200 1,350.00 3.66 1402/01/09 3,311 2.167 میلیون 82.72 میلیارد 654.41 36,850 37,100 37,100 38,600 2 9,387 37,950 13 1,407 37,950 7.64 هزار میلیارد 7.644 میلیون 1.225 میلیون 200,000 634,072 590,959 4.348 میلیون 531,353 14.38 12.93 1.76 2.167 میلیون 135 2.15 میلیون 16,949
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 37,350 350.00 0.95 37,100 100.00 0.27 1402/01/09 101 44,554 1.66 میلیارد - 37,000 37,350 37,350 37,350 13 54,805 37,350 0 0 0 1.306 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44,554 - 44,284 270
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 37,300 100.00 0.27 36,800 400.00 1.08 1402/01/09 5,235 14.215 میلیون 523.03 میلیارد 2,715.36 37,200 37,200 35,500 37,450 8 10,028 37,300 5 7,269 37,300 110.4 هزار میلیارد 112.279 میلیون 18.395 میلیون 3 میلیون 1.879 میلیون 16.516 میلیون 3.383 میلیون 30.298 میلیون 3.64 6.68 32.64 11.565 میلیون 2.65 میلیون 9.129 میلیون 5.086 میلیون
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 36,400 1,050.00 2.97 35,700 350.00 0.99 1402/01/09 62 191,677 6.97 میلیارد - 35,350 36,400 35,350 36,400 1 340 36,400 0 0 0 8.382 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52,677 139,000 191,672 5
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 35,950 1,100.00 2.97 37,000 50.00 0.13 1402/01/09 19 85,694 3.08 میلیارد - 37,050 35,950 35,950 35,950 0 0 0 67 856,527 35,950 2.834 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85,694 - 85,694 -