همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.072 میلیون 50,985.00 4.99 1.026 میلیون 4,714.00 0.46 1401/09/09 67 765 784.91 میلیون - 1.021 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.072 میلیون 1 29 1,072,299 3 53 1,072,379 - - - - - - - - - - - 765 - 733 32
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.068 میلیون 50,837.00 5.00 1.027 میلیون 9,890.00 0.97 1401/09/09 87 1,083 1.11 میلیارد - 1.017 میلیون 1.008 میلیون 980,000 1.068 میلیون 1 15 1,022,223 1 44 1,067,579 - - - - - - - - - - - 1,083 - 1,054 29
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.05 میلیون 21,297.00 2.07 1.022 میلیون 6,696.00 0.65 1401/09/09 61 523 534.51 میلیون - 1.029 میلیون 995,000 995,000 1.08 میلیون 1 21 1,021,003 3 23 1,080,138 - - - - - - - - - - - 523 - 510 13
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.05 میلیون 141.00 0.01 1.052 میلیون 1,876.00 0.18 1401/09/09 60 775 815.31 میلیون - 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.035 میلیون 1.072 میلیون 1 60 1,040,144 1 1 1,050,000 - - - - - - - - - - - 775 - 690 85
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.05 میلیون 32,587.00 3.20 1.026 میلیون 9,008.00 0.89 1401/09/09 83 931 955.6 میلیون - 1.017 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.068 میلیون 1 7 1,030,004 1 3 1,068,200 - - - - - - - - - - - 931 - 895 36
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.045 میلیون 8,630.00 0.83 1.042 میلیون 5,483.00 0.53 1401/09/09 97 1,625 1.69 میلیارد - 1.036 میلیون 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.049 میلیون 2 613 1,045,000 1 256 1,048,775 - - - - - - - - - - - 1,625 - 1,584 41
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.041 میلیون 4,871.00 0.47 1.039 میلیون 6,348.00 0.61 1401/09/09 58 551 572.69 میلیون - 1.046 میلیون 1.03 میلیون 1.025 میلیون 1.05 میلیون 1 300 1,034,482 1 100 1,059,800 - - - - - - - - - - - 551 - 532 19
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.04 میلیون 18,571.00 1.82 1.028 میلیون 6,332.00 0.62 1401/09/09 94 800 822.21 میلیون - 1.021 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.073 میلیون 1 393 1,040,000 1 1 1,050,000 - - - - - - - - - - - 800 - 759 41
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.039 میلیون 10,591.00 1.03 1.029 میلیون 635.00 0.06 1401/09/09 126 1,850 1.9 میلیارد - 1.028 میلیون 981,200 981,200 1.039 میلیون 1 124 1,040,005 1 2 1,050,000 - - - - - - - - - - - 1,850 - 1,805 45
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.031 میلیون 182.00 0.02 1.023 میلیون 7,431.00 0.72 1401/09/09 45 258 264.03 میلیون - 1.031 میلیون 981,400 981,400 1.04 میلیون 1 152 1,031,000 1 1 1,070,000 - - - - - - - - - - - 258 - 245 13
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.031 میلیون 10,250.00 1.00 1.03 میلیون 9,179.00 0.90 1401/09/09 78 837 862.05 میلیون - 1.021 میلیون 1.004 میلیون 1 میلیون 1.072 میلیون 1 100 1,031,001 1 1 1,050,000 - - - - - - - - - - - 837 - 804 33
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.03 میلیون 17,604.00 1.74 1.032 میلیون 19,238.00 1.90 1401/09/09 65 856 883.08 میلیون - 1.012 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.063 میلیون 1 10 1,031,002 1 10 1,063,000 - - - - - - - - - - - 856 - 845 11
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.03 میلیون 3,655.00 0.35 1.01 میلیون 23,379.00 2.26 1401/09/09 48 543 548.58 میلیون - 1.034 میلیون 991,974 991,974 1.04 میلیون 1 30 1,030,011 1 28 1,051,000 - - - - - - - - - - - 543 - 529 14
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.03 میلیون 10,174.00 1.00 1.03 میلیون 10,284.00 1.01 1401/09/09 165 4,126 4.25 میلیارد - 1.02 میلیون 1.005 میلیون 985,002 1.071 میلیون 1 19 1,020,000 5 86 1,070,000 - - - - - - - - - - - 4,126 - 4,079 47
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.03 میلیون 9,895.00 0.97 1.034 میلیون 13,588.00 1.33 1401/09/09 3,918 174,792 180.68 میلیارد - 1.02 میلیون 1.03 میلیون 1.016 میلیون 1.055 میلیون 1 63 1,025,001 13 740 1,055,000 - - - - - - - - - - - 174,639 160 124,006 50,793
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.026 میلیون 9,856.00 0.97 1.04 میلیون 23,731.00 2.34 1401/09/09 57 575 597.99 میلیون - 1.016 میلیون 1.01 میلیون 1.003 میلیون 1.067 میلیون 1 162 1,026,600 0 0 0 - - - - - - - - - - - 575 - 540 35
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.012 میلیون 141.00 0.01 1.024 میلیون 12,710.00 1.26 1401/09/09 114 2,627 2.69 میلیارد - 1.012 میلیون 1.01 میلیون 992,777 1.049 میلیون 1 50 1,011,637 3 97 1,047,998 - - - - - - - - - - - 2,627 - 2,627 -
اراد43

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 77,000.00 8.27 931,000 0.00 0.00 1401/09/09 1 1,000 931 میلیون - 931,000 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 2 50,000 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 1.003 میلیون 3,070.00 0.31 1,000,000 0.00 0.00 1401/09/09 2 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد97

مرابحه عام دولت97-ش.خ050723

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/09/09 128 25 میلیون 25 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/09/09 4 180,000 180 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/09/09 14 298,200 298.2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 50,000 999,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 298,200 - 298,200
اراد76

مرابحه عام دولت76-ش.خ030406

اوراق فرابورس 1,000,000 66,350.00 7.11 933,650 0.00 0.00 1401/09/09 1 25,000 23.34 میلیارد - 933,650 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 927,010 1 1,000 1,012,200 - - - - - - - - - - - - 14,100 - 14,100
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 995,000 5,640.00 0.56 995,000 5,640.00 0.56 1401/09/09 5 187,900 186.96 میلیارد - 1.001 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 14,400 990,000 1 5,000 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 187,900 - 187,900
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 976,600 42,600.00 4.56 934,000 0.00 0.00 1401/09/09 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 976,600 976,600 976,600 1 200 961,520 1 19,900 980,000 - - - - - - - - - - - - 1,200 100 1,100
اخزا902

اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اوراق فرابورس 974,600 250.00 0.03 974,470 120.00 0.01 1401/09/09 22 117,400 114.4 میلیارد - 974,350 974,950 974,000 974,950 1 20,000 974,400 1 300 976,890 - - - - - - - - - - - 7,700 109,700 2,700 114,700
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 973,750 18,290.00 1.91 955,460 0.00 0.00 1401/09/09 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 973,750 973,750 973,750 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
اخزا903

اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اوراق فرابورس 965,800 4,940.00 0.51 961,370 510.00 0.05 1401/09/09 14 101,100 97.19 میلیارد - 960,860 961,520 961,000 965,800 1 100 962,500 1 100 965,900 - - - - - - - - - - - 700 100,400 1,100 100,000
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 961,990 38,010.00 3.80 1,000,000 0.00 0.00 1401/09/09 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 950,000 950,000 961,990 0 0 0 1 5,000 1,020,000 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
اراد33

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303

اوراق فرابورس 950,000 29,000.00 3.15 921,000 0.00 0.00 1401/09/09 1 1,000 921 میلیون - 921,000 950,000 950,000 950,000 1 500 960,000 1 500 989,890 - - - - - - - - - - - - 2,300 2,300 -
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 950,000 1,050.00 0.11 948,950 0.00 0.00 1401/09/09 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 930,010 928,290 950,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 924,610 75,390.00 7.54 1,000,000 0.00 0.00 1401/09/09 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 924,610 924,610 924,610 0 0 0 1 2,900 1,000,000 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
اخزا909

اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اوراق فرابورس 884,660 670.00 0.08 885,700 370.00 0.04 1401/09/09 45 123,100 109.03 میلیارد - 885,330 887,000 883,550 887,010 1 10,000 884,670 1 100 889,980 - - - - - - - - - - - 5,600 117,500 18,600 104,500
اخزا905

اسنادخزانه-م5بودجه99-020218

اوراق فرابورس 882,000 23,000.00 2.54 888,190 16,810.00 1.86 1401/09/09 6 9,100 8.08 میلیارد - 905,000 904,000 882,000 904,000 1 200 886,130 1 100 903,990 - - - - - - - - - - - 2,800 6,300 9,100 -
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 840,000 1,010.00 0.12 840,570 1,580.00 0.19 1401/09/09 22 106,400 89.44 میلیارد - 838,990 841,000 840,000 841,790 1 200 840,100 1 22,300 843,790 - - - - - - - - - - - 6,400 100,000 6,400 100,000
اخزا907

اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اوراق فرابورس 823,210 670.00 0.08 823,510 970.00 0.12 1401/09/09 18 31,500 25.94 میلیارد - 822,540 826,000 820,010 826,000 1 800 823,210 1 1,000 824,940 - - - - - - - - - - - 2,100 29,400 26,100 5,400
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 805,920 920.00 0.11 805,520 520.00 0.06 1401/09/09 12 23,800 19.17 میلیارد - 805,000 805,500 805,050 805,920 1 10,000 805,920 1 14,500 809,500 - - - - - - - - - - - 400 23,400 3,500 20,300
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 805,250 50.00 0.01 809,550 4,250.00 0.53 1401/09/09 54 158,900 128.64 میلیارد - 805,300 809,900 803,350 809,900 2 20,100 806,000 1 1,000 809,950 - - - - - - - - - - - 8,500 150,400 10,500 148,400
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 803,672 246,312.00 23.46 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/12/24 - - - - 1.05 میلیون 803,672 803,672 803,672 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 794,670 4,560.00 0.58 794,670 4,560.00 0.58 1401/09/09 10 140,800 111.89 میلیارد - 790,110 794,880 794,000 794,900 1 25,000 792,000 1 100 797,000 - - - - - - - - - - - 2,000 138,800 100 140,700
اخزا821

اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 791,500 189,926.00 31.57 601,574 0.00 0.00 1401/09/09 7 499 300.19 میلیون - 601,574 791,510 791,500 791,510 1 25,000 779,720 1 100 786,000 - - - - - - - - - - - 100 4,400 4,500 -
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 767,500 560.00 0.07 767,500 560.00 0.07 1401/09/09 11 111,000 85.19 میلیارد - 766,940 767,500 767,500 767,500 1 40,900 767,500 1 300 772,490 - - - - - - - - - - - - 111,000 7,600 103,400
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 750,000 252,798.00 25.21 1.003 میلیون 0.00 0.00 1401/09/09 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 759,831 750,000 759,831 0 0 0 1 33 548,378 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 735,157 868,012.00 54.14 1.603 میلیون 0.00 0.00 1401/09/09 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 735,157 735,157 735,157 0 0 0 2 105 737,050 - - - - - - - - - - - 80 - 80 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 729,000 0.00 0.00 729,000 0.00 0.00 1401/09/09 2 10 7.29 میلیون - 729,000 729,000 729,000 729,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب ملی - شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 706,018 0.00 0.00 706,018 0.00 0.00 1401/09/09 - - - - 706,018 706,018 706,018 706,018 1 15 706,018 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 702,748 452,452.00 39.17 1.155 میلیون 0.00 0.00 1401/09/09 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 672,000 672,000 702,748 0 0 0 1 20 547,568 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 685,000 1,700.00 0.25 683,300 0.00 0.00 13:14 17 18,700 12.78 میلیارد - 683,300 679,850 679,850 685,000 1 10,000 685,500 1 500 688,690 - - - - - - - - - - - 1,000 17,700 800 17,900
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 670,000 1,030.00 0.15 668,970 0.00 0.00 14:36 56 176,500 118.07 میلیارد - 668,970 666,000 664,560 670,400 2 5,600 670,000 1 200 670,470 - - - - - - - - - - - 6,100 170,400 11,500 165,000
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 654,500 1,130.00 0.17 653,370 0.00 0.00 14:57 91 230,300 150.47 میلیارد - 653,370 643,150 643,150 655,000 1 4,700 654,500 1 200 654,960 - - - - - - - - - - - 61,700 168,600 67,500 162,800
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 643,650 220.00 0.03 643,430 0.00 0.00 14:58 53 187,800 120.84 میلیارد - 643,430 641,100 641,010 644,500 2 99,700 643,650 1 14,000 644,500 - - - - - - - - - - - 10,700 177,100 8,100 179,700
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 631,010 670.00 0.11 631,680 0.00 0.00 14:26 66 519,500 328.16 میلیارد - 631,680 625,500 625,490 634,970 2 100,000 631,200 1 21,600 634,950 - - - - - - - - - - - 78,800 440,700 161,800 357,700
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 623,400 2,850.00 0.46 620,550 0.00 0.00 14:31 53 410,900 254.99 میلیارد - 620,550 617,250 617,200 624,000 2 99,200 623,500 1 4,400 627,990 - - - - - - - - - - - 66,500 344,400 13,600 397,300
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 620,000 640.00 0.10 619,360 0.00 0.00 13:42 32 38,400 23.78 میلیارد - 619,360 619,900 615,580 620,000 1 10,300 620,400 1 100 620,790 - - - - - - - - - - - 3,000 35,400 2,900 35,500
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 606,990 3,450.00 0.57 603,540 0.00 0.00 13:24 32 215,900 130.3 میلیارد - 603,540 601,450 599,240 612,000 1 100 603,550 1 100 605,990 - - - - - - - - - - - 19,400 196,500 16,600 199,300
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 605,290 180.00 0.03 605,110 0.00 0.00 14:59 148 314,700 190.43 میلیارد - 605,110 600,630 600,630 607,590 2 100,000 605,260 1 100 605,290 - - - - - - - - - - - 8,400 306,300 46,300 268,400
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 597,000 540.00 0.09 596,460 0.00 0.00 12:40 25 170,200 101.52 میلیارد - 596,460 596,000 596,000 598,870 1 23,000 596,510 1 200 598,499 - - - - - - - - - - - 2,200 168,000 37,400 132,800
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 578,917 106,260.00 22.48 472,657 0.00 0.00 1401/09/09 - - - - 472,657 578,917 578,917 578,917 0 0 0 1 14 565,234 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
غناب

ناب

سهام فرابورس 479,450 13,950.00 3.00 479,250 13,750.00 2.95 1401/09/09 23 21,338 10.23 میلیارد - 465,500 479,450 479,450 479,450 63 45,643 479,450 0 0 0 9.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,338 - 4,338 17,000
بتک

کابل تک

سهام فرابورس 277,550 5,650.00 2.00 277,550 5,650.00 2.00 1401/09/09 12 773 214.55 میلیون - 283,200 277,550 277,550 277,550 0 0 0 105 140,455 277,550 2.498 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 773 - 773 -
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 269,988 1,150.00 0.43 269,900 1,062.00 0.40 1401/09/09 267 84,823 22.89 میلیارد - 268,838 270,000 269,002 270,797 2 2,493 269,987 1 712 269,988 - - - - - - - - - - - 74,045 10,778 84,823 -
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 220,300 6,050.00 2.67 221,850 4,500.00 1.99 1401/09/09 109 37,167 8.22 میلیارد - 226,350 227,700 219,600 227,950 1 500 220,500 3 661 225,300 18.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,276 14,891 26,942 10,225
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 207,002 422.00 0.20 207,066 358.00 0.17 1401/09/09 88 32,149 6.66 میلیارد - 207,424 206,901 206,002 207,598 1 247 207,010 1 100 207,198 - - - - - - - - - - - 31,582 567 26,327 5,822
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 193,535 233.00 0.12 194,305 537.00 0.28 1401/09/09 10 3,039 590.49 میلیون - 193,768 194,500 193,535 194,500 2 1,060 193,537 2 1,083 195,990 - - - - - - - - - - - 500 2,539 1,329 1,710
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 178,900 700.00 0.39 178,250 50.00 0.03 1401/09/09 51 137,272 24.5 میلیارد 2,429.65 178,200 180,000 176,500 180,000 3 5,070 176,600 1 10,000 178,850 1426 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 356.024 میلیون 8 میلیون 128.836 میلیون 227.188 میلیون 339.629 میلیون 122.924 میلیون 11.6 6.28 4.2 2,555 134,717 3,721 133,551
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 150,200 4,600.00 2.97 150,450 4,350.00 2.81 1401/09/09 127 61,811 9.29 میلیارد - 154,800 150,700 150,200 156,850 0 0 0 1 150 152,500 20.913 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41,739 20,072 61,811 -
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 121,500 0.00 0.00 121,850 350.00 0.29 1401/09/09 58 74,171 9.05 میلیارد - 121,500 121,500 120,000 123,650 1 1,000 119,650 1 500 123,350 36.555 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31,669 42,502 73,186 985
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 114,500 850.00 0.74 115,000 350.00 0.30 1401/09/09 313 236,350 27.19 میلیارد 755.11 115,350 117,350 114,300 117,350 3 1,081 114,400 1 828 114,900 276 هزار میلیارد 372.164 میلیون 118.369 میلیون 2.4 میلیون 96.164 میلیون 22.206 میلیون 211.355 میلیون 2.994 میلیون 92.18 12.43 1.31 74,335 162,015 172,710 63,640
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 111,999 246.00 0.22 111,421 332.00 0.30 1401/09/09 251 53,067 5.91 میلیارد - 111,753 109,500 109,003 113,000 1 100 110,160 1 2,060 111,997 - - - - - - - - - - - 57,022 - 52,123 4,899
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 110,000 2,900.00 2.71 107,800 700.00 0.65 1401/09/09 74 17,608 1.94 میلیارد - 107,100 110,300 108,850 110,300 2 1,194 110,000 0 0 0 1.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,608 - 17,608 -
پادا

پادا

صندوق فرابورس 104,970 275.00 0.26 106,726 1,481.00 1.41 1401/09/09 34 7,126 760.53 میلیون - 105,245 106,300 104,966 106,943 1 1,000 104,970 1 12,500 106,742 - - - - - - - - - - - 7,116 250 1,338 6,028
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 102,800 4,750.00 4.84 102,700 4,650.00 4.74 1401/09/09 533 294,169 30.21 میلیارد 551.91 98,050 100,250 100,250 102,950 1 2,868 102,550 1 125 102,750 51.35 هزار میلیارد 61.139 میلیون 16.801 میلیون 500,000 9.789 میلیون 7.012 میلیون 27.878 میلیون 8.936 میلیون 5.75 7.32 1.84 189,169 105,000 250,631 43,538
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 100,250 1,050.00 1.04 100,150 1,150.00 1.14 1401/09/09 105 34,316 3.44 میلیارد 326.82 101,300 100,000 98,600 101,500 2 255 99,000 1 146 100,250 8.413 هزار میلیارد 9.412 میلیون 1.578 میلیون 84,000 999,078 579,263 1.682 میلیون 290,919 28.92 14.52 5 34,316 - 30,869 3,447
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 98,450 3,000.00 2.96 99,450 2,000.00 1.97 1401/09/09 104 51,142 5.04 میلیارد - 101,450 98,450 98,450 100,550 0 0 0 1 914 100,350 1.492 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51,142 - 51,142 -
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 93,879 437.00 0.47 93,829 387.00 0.41 1401/09/09 2 115 10.79 میلیون - 93,442 93,821 93,821 93,879 1 49,900 93,484 1 100 93,670 - - - - - - - - - - - 15 100 100 15
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 84,410 250.00 0.30 84,293 133.00 0.16 1401/09/09 817 1.101 میلیون 92.8 میلیارد - 84,160 84,547 84,010 84,577 1 940 84,410 1 40 84,439 - - - - - - - - - - - 1.05 میلیون 50,609 1.101 میلیون -
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 84,250 79,960.00 1.00 4,290 0.00 0.00 1401/09/09 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 84,250 84,250 84,250 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,900 50.00 0.06 81,200 350.00 0.43 1401/09/09 318 172,540 14.01 میلیارد 542.58 80,850 80,850 80,400 82,850 1 80 80,850 1 1,799 80,900 26.593 هزار میلیارد 30.115 میلیون 5.041 میلیون 327,500 3.522 میلیون 1.519 میلیون 6.303 میلیون 2.497 میلیون 10.65 17.5 4.22 172,540 - 169,540 3,000
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 79,350 1,050.00 1.31 78,400 2,000.00 2.49 1401/09/09 190 167,603 13.14 میلیارد - 80,400 78,200 78,000 81,600 1 828 79,350 2 4,175 79,400 1.646 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 158,484 9,119 166,655 948
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 76,800 100.00 0.13 76,900 0.00 0.00 1401/09/09 42 10,896 835.28 میلیون - 76,900 76,400 76,400 77,900 1 347 76,800 1 500 77,400 3.845 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,896 - 10,896 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,150 100.00 0.14 74,000 50.00 0.07 1401/09/09 1,078 879,195 65.06 میلیارد 815.58 74,050 73,450 73,450 74,800 1 31,522 74,200 16 32,857 74,200 1017.612 هزار میلیارد 1.12 میلیارد 174.255 میلیون 13.752 میلیون 102.319 میلیون 71.937 میلیون 298.847 میلیون 121.178 میلیون 8.4 14.15 3.41 172,417 706,778 876,695 2,500
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 72,150 50.00 0.07 72,100 0.00 0.00 1401/09/09 35 75,623 5.46 میلیارد - 72,100 73,750 72,100 74,150 1 80 72,200 3 3,200 73,700 259.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31,463 44,160 75,623 -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 64,250 1,950.00 2.95 66,100 100.00 0.15 1401/09/09 28 6,256 401.95 میلیون - 66,200 64,250 64,250 64,250 0 0 0 146 601,377 64,250 13.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,256 - 6,256 -
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 62,150 300.00 0.49 63,050 1,200.00 1.94 1401/09/09 304 233,302 14.71 میلیارد - 61,850 63,500 61,650 63,700 1 100 62,000 2 41,099 62,200 9.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 233,302 - 233,302 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 61,650 4,000.00 6.94 61,650 4,000.00 6.94 1401/09/09 143 290,593 17.92 میلیارد 2,032.12 57,650 61,650 61,650 61,650 131 263,878 61,650 1 1,000 61,900 6.165 هزار میلیارد 7.477 میلیون 1.769 میلیون 100,000 1.312 میلیون 457,344 3.058 میلیون 44,657 129.1 12.61 1.89 290,593 - 275,830 14,763
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 61,100 150.00 0.24 61,200 50.00 0.08 1401/09/09 215 48,704 2.97 میلیارد 226.53 61,250 60,850 60,750 61,800 2 50,320 61,000 1 550 61,200 39.78 هزار میلیارد 47.208 میلیون 12.769 میلیون 650,000 7.428 میلیون 5.341 میلیون 14.241 میلیون 6.914 میلیون 5.75 7.45 2.79 46,867 1,837 48,667 37
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 60,700 1,517.00 2.56 59,183 0.00 0.00 1401/09/09 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 61,100 60,700 61,750 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 -
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 59,100 100.00 0.17 58,650 550.00 0.93 1401/09/09 243 126,441 7.42 میلیارد - 59,200 59,850 58,350 59,900 1 1,996 58,450 1 520 59,250 1.642 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 126,441 - 118,774 7,667
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 54,950 1,650.00 2.92 56,100 500.00 0.88 1401/09/09 17 50,477 2.77 میلیارد - 56,600 54,950 54,950 54,950 0 0 0 26 246,373 54,950 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,477 22,000 50,477 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 53,800 1,750.00 3.36 52,500 450.00 0.86 1401/09/09 196 485,933 25.51 میلیارد 2,479.25 52,050 52,250 51,800 54,000 1 100 53,100 1 106 53,800 15.75 هزار میلیارد 18.4 میلیون 4.638 میلیون 300,000 2.65 میلیون 1.988 میلیون 4.752 میلیون 2.372 میلیون 6.64 7.92 3.31 482,433 3,500 256,433 229,500
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 52,200 1,500.00 2.96 51,850 1,150.00 2.27 1401/09/09 317 263,556 13.66 میلیارد - 50,700 50,900 50,600 52,200 5 27,407 52,200 1 563 53,700 10.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 243,785 19,771 168,556 95,000
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 50,950 43,581.00 591.41 7,369 0.00 0.00 1401/09/09 1 381 2.89 میلیون - 7,369 52,450 50,400 52,450 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 50,400 200.00 0.40 50,300 100.00 0.20 1401/09/09 134 196,489 9.89 میلیارد 1,466.34 50,200 49,600 49,600 50,950 1 1,000 50,100 1 1,762 50,400 8.501 هزار میلیارد 12.709 میلیون 5.409 میلیون 169,000 4.209 میلیون 1.2 میلیون 10.839 میلیون 1.096 میلیون 7.75 7.08 0.78 196,489 - 106,051 90,438
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 50,350 650.00 1.27 50,650 350.00 0.69 1401/09/09 315 165,668 8.39 میلیارد 525.93 51,000 50,650 50,050 51,200 4 7,696 50,350 1 1,200 50,450 5.065 هزار میلیارد 5.372 میلیون 895,252 100,000 367,077 528,175 1.118 میلیون 187,061 27.08 9.59 4.53 163,668 2,000 146,848 18,820
فسدید

تجهیزات سدید

سهام فرابورس 50,250 450.00 0.90 49,800 0.00 0.00 1401/09/09 10 2,358 118.49 میلیون - 49,800 50,250 50,250 50,250 29 102,281 50,250 0 0 0 4.87 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,358 - 2,358 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 49,950 350.00 0.71 49,700 100.00 0.20 1401/09/09 116 215,599 10.78 میلیارد 1,858.61 49,600 50,200 49,650 50,200 2 601 49,650 1 485 49,950 99.4 هزار میلیارد 137.16 میلیون 50.053 میلیون 2 میلیون 37.76 میلیون 12.293 میلیون 117.341 میلیون 18.021 میلیون 5.5 8.07 0.85 161,147 54,452 215,599 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 49,578 38.00 0.08 49,577 37.00 0.07 1401/09/09 2,449 34.13 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 49,540 49,577 49,576 49,578 57 48,422,222 49,576 2 1,644,965 49,578 - - - - - - - - - - - 16.384 میلیون 17.746 میلیون 9.726 میلیون 24.404 میلیون
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 45,600 1,300.00 2.93 45,550 1,250.00 2.82 1401/09/09 219 396,035 18.05 میلیارد - 44,300 44,400 44,400 45,600 8 34,939 45,600 1 1,000 47,000 2.733 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 396,035 - 226,035 170,000
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 45,100 400.00 0.89 45,900 1,200.00 2.68 1401/09/09 1,011 525,324 24.12 میلیارد 519.61 44,700 45,000 45,000 46,850 1 500 45,100 1 6 45,100 9.18 هزار میلیارد 10.74 میلیون 2.078 میلیون 200,000 1.56 میلیون 518,160 2.112 میلیون 675,713 13.59 17.72 4.35 525,324 - 509,262 16,062
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 43,500 1,000.00 2.35 43,100 600.00 1.41 1401/09/09 599 236,762 10.27 میلیارد 395.26 42,500 43,250 42,650 44,500 2 1,770 43,500 5 4,735 43,850 8.62 هزار میلیارد 9.902 میلیون 2.457 میلیون 200,000 1.282 میلیون 1.175 میلیون 5.945 میلیون 1.203 میلیون 7.17 7.34 1.45 226,762 10,000 231,732 5,030