همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 1.111 میلیون 21,984.00 2.02 1.089 میلیون 0.00 0.00 1400/03/2 - - - - 1.089 میلیون 1.111 میلیون - - 1 100 980,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
افاد

منفعت دولت-با شرایط خاص 140006

اوراق فرابورس 1.051 میلیون 51,365.00 5.14 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/13 2 26,000 26 میلیارد - 1,000,000 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.051 میلیون 1 4,300 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 - 200 -
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/26 2 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد71

مرابحه عام دولت71-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 20,200.00 2.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/02/20 1 10,000 10.1 میلیارد - 1.01 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/31 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 400 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
افاد52

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

اوراق فرابورس 1.027 میلیون 96,560.00 10.38 930,000 0.00 0.00 1399/12/4 1 3,000 2.79 میلیارد - 930,000 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 2 16,500 890,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد38

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 30,325.00 3.06 989,675 0.00 0.00 1400/06/31 1 1,000 989.67 میلیون - 989,675 1.02 میلیون - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 30,000.00 2.86 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/06/16 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.05 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 0 0 2 48,500 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
افاد73

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 50,001.00 5.15 969,999 0.00 0.00 1400/05/31 1 100 97 میلیون - 969,999 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 12,857.00 1.28 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 4 91 91.65 میلیون - 1.007 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 1 5,000 1,000,000 1 4,955 1,020,000 - - - - - - - - - - - 45 2,000 - 2,045
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 40,799.00 4.19 972,701 0.00 0.00 1399/12/25 1 7 6.81 میلیون - 972,701 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 2 20 990,001 1 32 1,013,500 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان140107

اوراق فرابورس 1.013 میلیون 22,500.00 2.27 990,000 0.00 0.00 1400/07/26 - - - - 990,000 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1 250 987,500 1 250 1,012,500 - - - - - - - - - - - - 50 50 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 39,000.00 4.01 973,000 0.00 0.00 1400/06/21 2 188 182.92 میلیون - 973,000 1.012 میلیون - - 1 50 925,000 1 16 1,012,000 - - - - - - - - - - - 14 - 14 -
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1400/04/3 1 5 5.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 363 1,011,840 1 363 1,032,077 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 1.011 میلیون 36,500.00 3.49 1.047 میلیون 0.00 0.00 1400/05/20 - - - - 1.047 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1 1 997,010 1 194 1,010,500 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 3,492.00 0.35 1.007 میلیون 0.00 0.00 1400/07/25 3 524 527.41 میلیون - 1.007 میلیون 1.01 میلیون - - 1 1,211 980,001 1 48 1,010,000 - - - - - - - - - - - 32 11 43 -
شرق1400

لیزینگ ایران و شرق140010

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 34,001.00 3.27 1.04 میلیون 0.00 0.00 1400/07/27 1 57 59.28 میلیون - 1.04 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 500 999,800 1 4,894 1,005,999 - - - - - - - - - - - 36 - 5 31
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001110

اوراق فرابورس 1.004 میلیون 15,828.00 1.55 1.02 میلیون 0.00 0.00 1400/07/18 1 11 11.22 میلیون - 1.02 میلیون 1.004 میلیون - - 1 1,250 991,972 1 200 1,011,811 - - - - - - - - - - - 21 200 - 221
اروند03

منفعت صبا اروند تمدن14001110

اوراق فرابورس 1 میلیون 25,002.00 2.56 975,000 0.00 0.00 1400/05/6 1 500 487.5 میلیون - 975,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50 1,000,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/28 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 7 150,500 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1 میلیون 20,001.00 2.04 980,000 0.00 0.00 1400/07/28 1 300 294 میلیون - 980,000 1,000,000 1,000,000 1 میلیون 20 499,100 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 900 - 900
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 1,000,000 83,000.00 9.05 917,000 0.00 0.00 1400/01/28 1 500 458.5 میلیون - 917,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,875 953,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/12 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1,000,000 19,335.00 1.90 1.019 میلیون 0.00 0.00 1400/06/31 1 500 509.67 میلیون - 1.019 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,700 900,000 2 35,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
افاد82

منفعت دولت8-ش. خاص لوتوس0205

اوراق فرابورس 1,000,000 228,000.00 29.53 772,000 0.00 0.00 1400/07/24 1 10,000 7.72 میلیارد - 772,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 600 767,808 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 500 -
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/30 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 68,740.00 7.38 931,260 0.00 0.00 1400/06/14 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 51,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
رهن0104

اوراق رهنی بانک مسکن14010423

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/30 1 5 5 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 12,484 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 1,000,000 45,000.00 4.31 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/07/19 1 1,000 1.04 میلیارد - 1.045 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 10,000 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
اروند05

منفعت صبا اروند لوتوس14001110

اوراق فرابورس 1,000,000 19,997.00 2.04 980,003 0.00 0.00 1400/04/20 1 500 490 میلیون - 980,003 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 45 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 18,000 - 18,000
اجاد24

اجاره دولت آ پرورش - نوین 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/14 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 2,846 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 500 -
اراد46

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/28 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
افاد62

منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/31 1 10,000 10 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
کرمان00

رهنی کرمان موتور 14001130

اوراق فرابورس 1,000,000 2,693.00 0.27 997,307 0.00 0.00 1400/06/29 2 2 1.99 میلیون - 997,307 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,500 1,000,000 1 5 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 12 6 6
اجاد27

اجاره دولت آ پرورش - کاردان 991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/8 1 2,500 2.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500
اشاد2

مشارکت دولتی2-شرایط خاص14001227

اوراق فرابورس 1,000,000 83,350.00 9.09 916,650 0.00 0.00 1399/11/14 1 1,000 916.65 میلیون - 916,650 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 700 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 800 800 -
پاسار04

اجاره انرژی پاسارگاد14040302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/21 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 67,500 980,000 3 67,500 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
کیش0211

خرید دین توسعه کیش14021110

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/6 2 1,008 1.01 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,250 990,000 1 1,250 1,000,000 - - - - - - - - - - - 10 - - 10