همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,357 64.00 4.95 1,340 47.00 3.63 1402/01/09 31,378 2.24 میلیارد 3.002 هزار میلیارد 55,934.87 1,293 1,314 1,290 1,357 406 84,001,179 1,357 1 222,000 1,357 2192.258 هزار میلیارد 2.327 میلیارد 1.987 میلیارد 1.636 میلیارد 209.958 میلیون 1.777 میلیارد 223.642 میلیون 211.754 میلیون 10.35 1.23 9.81 1.679 میلیارد 560.976 میلیون 1.561 میلیارد 678.856 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,152 12.00 0.12 10,151 11.00 0.11 1402/01/09 4,419 530.731 میلیون 5.388 هزار میلیارد - 10,140 10,151 10,150 10,153 27 2,641,238 10,151 4 18,417,194 10,152 - - - - - - - - - - - 156.511 میلیون 374.219 میلیون 112.206 میلیون 418.525 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,658 221.00 4.98 4,655 218.00 4.91 1402/01/09 9,034 495.366 میلیون 2.306 هزار میلیارد 54,833.54 4,437 4,658 4,589 4,658 180 7,800,632 4,658 1 2,100 5,000 329.46 هزار میلیارد 660.783 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.94 6.01 0.8 360.525 میلیون 134.841 میلیون 189.116 میلیون 306.25 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 19,819 39.00 0.20 19,817 37.00 0.19 1402/01/09 10,123 389.896 میلیون 7.727 هزار میلیارد - 19,780 19,817 19,816 19,819 2 6,317 19,818 10 20,840,243 19,819 - - - - - - - - - - - 164.536 میلیون 225.359 میلیون 102.041 میلیون 287.855 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,132 10.00 0.47 2,124 2.00 0.09 1402/01/09 11,333 568.772 میلیون 1.208 هزار میلیارد 50,187.23 2,122 2,170 2,090 2,170 1 50,000 2,134 3 496,357 2,134 372.452 هزار میلیارد 6.827 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 106.08 1.59 0.59 383.203 میلیون 185.569 میلیون 418.983 میلیون 149.789 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,390 590.00 5.00 12,390 590.00 5.00 1402/01/09 4,482 144.867 میلیون 1.795 هزار میلیارد 32,322.05 11,800 12,390 12,390 12,390 217 13,255,606 12,390 0 0 0 6064.905 هزار میلیارد 5.78 میلیارد 1.299 میلیارد 489.5 میلیون 395.564 میلیون 903.771 میلیون 526.764 میلیون 590.026 میلیون 9.79 6.39 10.97 112.625 میلیون 32.243 میلیون 10.038 میلیون 134.83 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,232 146.00 7.00 2,189 103.00 4.94 1402/01/09 10,297 467.768 میلیون 1.024 هزار میلیارد 45,427.65 2,086 2,128 2,091 2,232 72 8,509,930 2,232 1 172,240 2,232 294.723 هزار میلیارد 310.203 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 42.19 1.89 33.5 386.642 میلیون 81.126 میلیون 372.386 میلیون 95.382 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,190 80.00 1.52 5,240 30.00 0.57 1402/01/09 12,875 233.53 میلیون 1.223 هزار میلیارد 17,691 5,270 5,270 5,150 5,360 6 47,917 5,190 4 400,000 5,190 134.527 هزار میلیارد 206.663 میلیون 104.924 میلیون 5.53 میلیون 72.136 میلیون 32.788 میلیون 153.266 میلیون 9.789 میلیون 13.74 4.1 0.88 196.971 میلیون 36.559 میلیون 149.424 میلیون 84.105 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,582 137.00 3.98 3,543 98.00 2.84 1402/01/09 21,237 646.617 میلیون 2.291 هزار میلیارد 25,742.75 3,445 3,479 3,447 3,588 5 227,900 3,582 2 800,000 3,582 1068.767 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -51.15 -9.76 0.65 556.309 میلیون 90.308 میلیون 564.906 میلیون 81.711 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,998 115.00 2.36 4,970 87.00 1.78 1402/01/09 12,788 294.988 میلیون 1.466 هزار میلیارد 23,067.57 4,883 4,930 4,860 5,046 2 292,500 4,998 1 6,196 4,998 1366.75 هزار میلیارد 1.512 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 2.206 میلیارد 278.102 میلیون 4.91 2.64 0.62 256.818 میلیون 38.17 میلیون 213.684 میلیون 81.304 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,782 132.00 4.98 2,749 99.00 3.74 1402/01/09 18,113 710.379 میلیون 1.953 هزار میلیارد 33,474.13 2,650 2,675 2,650 2,782 22 2,297,984 2,782 2 10,000 2,782 537.459 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -9.28 -6.42 0.92 554.603 میلیون 155.776 میلیون 634.573 میلیون 75.806 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,010 100.00 1.12 8,990 80.00 0.90 1402/01/09 14,430 170.009 میلیون 1.529 هزار میلیارد 9,503.52 8,910 9,020 8,880 9,120 9 450,504 9,010 1 200,000 9,010 2040.73 هزار میلیارد 2.239 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 6.15 3.97 0.63 104.441 میلیون 65.568 میلیون 109.23 میلیون 60.78 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 1,190.00 6.97 18,140 1,060.00 6.21 1402/01/09 7,488 98.383 میلیون 1.785 هزار میلیارد 13,138.7 17,080 17,750 17,460 18,270 501 9,111,314 18,270 1 313 18,360 544.2 هزار میلیارد 664.287 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.3 5.17 0.52 80.429 میلیون 17.953 میلیون 37.893 میلیون 60.49 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,563 264.00 4.98 5,563 264.00 4.98 1402/01/09 461 57.74 میلیون 321.21 میلیارد 125,249.19 5,299 5,563 5,563 5,563 903 81,522,080 5,563 0 0 0 418.338 هزار میلیارد 919.739 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 7.12 3.23 1.02 52.74 میلیون 5 میلیون 916,942 56.823 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,200 90.00 1.43 6,260 30.00 0.48 1402/01/09 6,559 109.762 میلیون 687.52 میلیارد 16,734.55 6,290 6,280 6,200 6,350 1 810 6,230 1 40,769 6,230 1204.599 هزار میلیارد 1.249 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 9.06 3.63 8.99 57.547 میلیون 52.215 میلیون 59.866 میلیون 49.896 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 33,800 112.00 0.33 33,724 36.00 0.11 1402/01/09 402 54.041 میلیون 1.822 هزار میلیارد - 33,688 33,723 33,723 33,947 1 550 33,725 2 2,800 33,849 - - - - - - - - - - - 18.747 میلیون 35.294 میلیون 4.391 میلیون 49.65 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,320 10.00 0.16 6,310 0.00 0.00 1402/01/09 21,753 261.768 میلیون 1.652 هزار میلیارد 4.712 میلیارد 6,310 6,330 6,250 6,400 1 200,000 6,320 4 223,489 6,320 5048 هزار میلیارد 5.667 میلیارد 2.231 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 7.61 3.96 3.23 231.552 میلیون 30.216 میلیون 217.289 میلیون 44.479 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,410 7.00 0.21 3,392 11.00 0.32 1402/01/09 12,004 356.322 میلیون 1.209 هزار میلیارد 29,683.58 3,403 3,420 3,354 3,433 2 47,490 3,410 2 57,083 3,411 1197.376 هزار میلیارد 13.528 میلیارد 13.089 میلیارد 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 4.27 1.58 0.98 256.268 میلیون 100.054 میلیون 319.028 میلیون 37.294 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,211 200.00 4.99 4,131 120.00 2.99 1402/01/09 2,354 73.104 میلیون 301.97 میلیارد 31,055.15 4,011 4,050 3,972 4,211 1 10,000 4,200 80 3,822,929 4,211 125.689 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 4.81 1.72 0.46 26.979 میلیون 46.125 میلیون 37.023 میلیون 36.081 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,260 0.00 0.00 2,251 9.00 0.40 1402/01/09 6,653 220.481 میلیون 496.38 میلیارد 33,140.08 2,260 2,260 2,200 2,300 2 13,155 2,260 2 75,284 2,261 40.803 هزار میلیارد 60.731 میلیون 37.779 میلیون 18.126 میلیون 19.928 میلیون 17.851 میلیون 7.309 میلیون -410,273 -99.45 2.29 5.58 216.685 میلیون 3.796 میلیون 186.564 میلیون 33.917 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,222 210.00 6.97 3,144 132.00 4.38 1402/01/09 2,242 84.692 میلیون 266.28 میلیارد 37,775.36 3,012 3,000 2,970 3,222 4 44,005 3,220 1 88,641 3,222 33.012 هزار میلیارد 34.775 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 130.99 2.27 67.89 43.965 میلیون 40.727 میلیون 50.978 میلیون 33.715 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,145 20.00 0.20 10,132 7.00 0.07 1402/01/09 136 32.471 میلیون 329 میلیارد - 10,125 10,132 10,131 10,145 1 45,625 10,134 1 9,400,000 10,145 - - - - - - - - - - - 2.471 میلیون 30 میلیون 1.074 میلیون 31.397 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,917 42.00 1.46 2,923 48.00 1.67 1402/01/09 6,719 175.48 میلیون 512.97 میلیارد 26,116.96 2,875 2,928 2,837 2,995 3 36,000 2,915 5 526,056 2,920 204.61 هزار میلیارد 220.043 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 16.83 1.42 17.41 143.432 میلیون 32.048 میلیون 144.767 میلیون 30.713 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,109 18.00 0.18 10,109 18.00 0.18 1402/01/09 4,322 171.672 میلیون 1.735 هزار میلیارد - 10,091 10,108 10,108 10,110 2 10,417 10,109 100 99,870,067 10,110 - - - - - - - - - - - 133.252 میلیون 38.421 میلیون 144.392 میلیون 27.281 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 8,070 30.00 0.37 8,040 0.00 0.00 1402/01/09 14,898 136.812 میلیون 1.099 هزار میلیارد 8,273.18 8,040 8,040 7,960 8,120 1 800 8,070 39 412,386 8,070 4824 هزار میلیارد 4.788 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 11.15 5.04 5.79 98.979 میلیون 37.833 میلیون 109.692 میلیون 27.12 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 41,623 47.00 0.11 41,622 46.00 0.11 1402/01/09 4,301 40.647 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 41,576 41,619 41,619 41,624 6 234,708 41,621 2 728,210 41,623 - - - - - - - - - - - 23.143 میلیون 17.504 میلیون 14.773 میلیون 25.874 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 17,338 34.00 0.20 17,337 33.00 0.19 1402/01/09 845 36.287 میلیون 629.13 میلیارد - 17,304 17,337 17,337 17,338 1 72,156,016 17,337 32 79,938,350 17,338 - - - - - - - - - - - 11.889 میلیون 24.398 میلیون 10.689 میلیون 25.598 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,720 960.00 4.41 22,350 590.00 2.71 1402/01/09 13,660 209.514 میلیون 4.682 هزار میلیارد - 21,760 22,300 21,830 22,820 9 14,629 22,720 6 24,842 22,720 - - - - - - - - - - - 187.792 میلیون 21.722 میلیون 184.467 میلیون 25.048 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,000 540.00 4.71 11,890 430.00 3.75 1402/01/09 3,102 40.821 میلیون 485.45 میلیارد 13,159.47 11,460 11,460 11,460 12,250 1 50,000 12,030 5 57,704 12,030 324.003 هزار میلیارد 367.055 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 5.75 4.29 5.7 32.094 میلیون 8.727 میلیون 16.216 میلیون 24.605 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,058 37.00 0.90 4,069 26.00 0.63 1402/01/09 3,843 73.96 میلیون 300.93 میلیارد 19,245.37 4,095 4,081 4,031 4,130 2 5,000 4,050 1 200,000 4,058 773.11 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.23 3.11 1.45 51.951 میلیون 22.009 میلیون 49.518 میلیون 24.442 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,148 21.00 0.21 10,148 21.00 0.21 1402/01/09 541 34.052 میلیون 345.55 میلیارد - 10,127 10,147 10,147 10,149 1 41,912,666 10,147 1 9,900,872 10,149 - - - - - - - - - - - 21.947 میلیون 12.105 میلیون 9.842 میلیون 24.21 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,936 192.00 7.00 2,918 174.00 6.34 1402/01/09 5,804 159.703 میلیون 466.03 میلیارد 27,516.09 2,744 2,825 2,825 2,936 105 5,142,103 2,936 0 0 0 106.223 هزار میلیارد 169.339 میلیون 116.574 میلیون 36.403 میلیون 63.116 میلیون 53.458 میلیون 32.565 میلیون 9.609 میلیون 11.05 1.99 3.26 159.116 میلیون 587,393 136.472 میلیون 23.231 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,300 100.00 1.06 9,290 110.00 1.17 1402/01/09 5,468 70.283 میلیون 652.64 میلیارد 12,853.56 9,400 9,400 9,130 9,500 1 200,000 9,300 3 257,754 9,300 557.4 هزار میلیارد 829.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -87.49 12.47 5.06 52.988 میلیون 17.296 میلیون 47.463 میلیون 22.82 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 15,737 33.00 0.21 15,736 32.00 0.20 1402/01/09 193 23.696 میلیون 372.88 میلیارد - 15,704 15,736 15,733 15,737 1 147,575,116 15,733 1 1,944,372 15,737 - - - - - - - - - - - 1.265 میلیون 22.431 میلیون 1.474 میلیون 22.222 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 12,100 200.00 1.68 11,990 90.00 0.76 1402/01/09 3,299 37.142 میلیون 445.45 میلیارد 11,258.63 11,900 12,000 11,850 12,370 1 2,501 12,080 1 22,000 12,140 30.262 هزار میلیارد 35.212 میلیون 6.737 میلیون 2.524 میلیون 4.95 میلیون 1.786 میلیون 14.294 میلیون 95,560 316.68 16.95 2.12 21.398 میلیون 15.744 میلیون 15.547 میلیون 21.595 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,159 6.00 0.19 3,161 8.00 0.25 1402/01/09 4,821 128.759 میلیون 406.98 میلیارد 26,707.9 3,153 3,180 3,145 3,191 1 1,000 3,160 1 12,000 3,160 862.855 هزار میلیارد 5.13 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.38 1.96 1.3 101.62 میلیون 27.139 میلیون 107.482 میلیون 21.277 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,916 185.00 3.91 4,868 137.00 2.90 1402/01/09 15,702 323.388 میلیون 1.574 هزار میلیارد 20,045.36 4,731 4,780 4,700 4,955 15 467,130 4,913 1 400,000 4,913 192.798 هزار میلیارد 198.088 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 122.49 2.97 91.51 309.01 میلیون 14.378 میلیون 302.885 میلیون 20.504 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 12,200 90.00 0.74 12,170 60.00 0.50 1402/01/09 10,632 80.216 میلیون 975.84 میلیارد 7,544.74 12,110 12,330 12,000 12,330 1 4,899 12,200 9 131,578 12,210 1634.941 هزار میلیارد 1.89 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 4.74 3.51 0.54 69.397 میلیون 10.818 میلیون 60.71 میلیون 19.505 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,295 76.00 2.36 3,280 61.00 1.89 1402/01/09 1,406 44.508 میلیون 145.98 میلیارد 31,655.41 3,219 3,210 3,200 3,323 1 39,119 3,294 1 82,876 3,299 96.76 هزار میلیارد 157.421 میلیون 102.333 میلیون 29.5 میلیون 60.661 میلیون 41.672 میلیون 152.385 میلیون 11.477 میلیون 8.43 2.32 0.63 22.914 میلیون 21.594 میلیون 26.085 میلیون 18.423 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 8,090 20.00 0.25 8,050 20.00 0.25 1402/01/09 7,722 79.515 میلیون 640.16 میلیارد 10,297.26 8,070 8,010 7,860 8,200 12 185,526 8,070 1 24,183 8,070 146.51 هزار میلیارد 149.639 میلیون 23.698 میلیون 18.2 میلیون 3.129 میلیون 20.568 میلیون 4.325 میلیون 3.101 میلیون 47.25 7.12 33.87 72.475 میلیون 7.041 میلیون 61.814 میلیون 17.701 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,950 660.00 4.97 13,750 460.00 3.46 1402/01/09 9,561 83.873 میلیون 1.153 هزار میلیارد 8,772.41 13,290 13,260 13,050 13,950 1 8,852 13,940 1 100,000 13,940 793.678 هزار میلیارد 1.24 میلیارد 472.968 میلیون 21.56 میلیون 446.146 میلیون 26.823 میلیون 114.415 میلیون 92.792 میلیون 8.56 29.59 6.94 51.619 میلیون 32.254 میلیون 66.751 میلیون 17.122 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 17,100 500.00 3.01 16,790 190.00 1.14 1402/01/09 970 18.663 میلیون 313.35 میلیارد 19,240.43 16,600 16,960 16,450 17,200 1 585 17,000 1 10,000 17,130 226.665 هزار میلیارد 260.596 میلیون 63.63 میلیون 13.5 میلیون 33.931 میلیون 29.699 میلیون 44.021 میلیون 15.085 میلیون 15.03 7.63 5.15 5.666 میلیون 12.998 میلیون 2.763 میلیون 15.9 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 3,000 172.00 6.08 2,967 139.00 4.92 1402/01/09 7,068 172.51 میلیون 511.91 میلیارد 24,407.2 2,828 2,940 2,905 3,020 2 402,000 2,998 1 138,749 3,000 89.01 هزار میلیارد 115.899 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 4.35 1.99 3.64 166.936 میلیون 5.574 میلیون 156.814 میلیون 15.696 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,853 183.00 4.99 3,838 168.00 4.58 1402/01/09 2,068 49.085 میلیون 188.39 میلیارد 23,735.51 3,670 3,700 3,673 3,853 6 521,625 3,853 0 0 0 35.916 هزار میلیارد 45.07 میلیون 23.513 میلیون 9.358 میلیون 9.154 میلیون 14.359 میلیون 14.923 میلیون 2.831 میلیون 12.68 2.5 2.41 40.564 میلیون 8.521 میلیون 34.794 میلیون 14.291 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,677 175.00 5.00 3,663 161.00 4.60 1402/01/09 2,819 68.972 میلیون 252.65 میلیارد 24,466.66 3,502 3,555 3,555 3,677 56 2,850,411 3,677 0 0 0 136.483 هزار میلیارد 188.992 میلیون 98.818 میلیون 37.26 میلیون 52.509 میلیون 46.309 میلیون 124.66 میلیون 10.585 میلیون 12.89 2.95 1.1 63.991 میلیون 4.98 میلیون 55.504 میلیون 13.468 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 19,680 930.00 4.96 19,570 820.00 4.37 1402/01/09 2,834 24.632 میلیون 481.94 میلیارد 8,691.5 18,750 19,400 18,880 19,680 32 260,083 19,680 0 0 0 1986.355 هزار میلیارد 2.084 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 10.02 11.72 9.61 16.119 میلیون 8.513 میلیون 12.934 میلیون 11.698 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 8,310 70.00 0.84 8,320 60.00 0.72 1402/01/09 4,676 43.715 میلیون 363.89 میلیارد 9,348.84 8,380 8,480 8,250 8,480 3 14,440 8,310 1 73,951 8,330 199.68 هزار میلیارد 226.937 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 7.2 4.66 3.77 38.452 میلیون 5.263 میلیون 32.099 میلیون 11.616 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,463 161.00 6.99 2,383 81.00 3.52 1402/01/09 1,575 60.557 میلیون 144.32 میلیارد 38,448.81 2,302 2,300 2,283 2,463 1 31,586 2,405 1 100,000 2,460 83.405 هزار میلیارد 176.857 میلیون 140.887 میلیون 35 میلیون 93.452 میلیون 47.434 میلیون 71.62 میلیون 12.043 میلیون 6.93 1.76 1.16 24.61 میلیون 35.947 میلیون 49.992 میلیون 10.564 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,200 920.00 6.93 13,860 580.00 4.37 1402/01/09 2,392 29.043 میلیون 402.49 میلیارد 12,141.63 13,280 13,210 13,050 14,200 108 5,727,103 14,200 1 640 14,230 831.6 هزار میلیارد 1.613 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 14.5 5.98 3.37 23.891 میلیون 5.152 میلیون 18.503 میلیون 10.54 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 4,090 198.00 5.09 4,125 233.00 5.99 1402/01/09 2,037 40.693 میلیون 167.84 میلیارد 19,976.92 3,892 4,110 3,981 4,164 1 10,000 4,086 2 8,125 4,161 53.625 هزار میلیارد 134.988 میلیون 99.875 میلیون 12 میلیون 81.363 میلیون 18.512 میلیون 51.495 میلیون 4.413 میلیون 12.15 2.9 1.04 34.02 میلیون 6.673 میلیون 30.512 میلیون 10.181 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,970 330.00 4.97 6,920 280.00 4.22 1402/01/09 576 13.944 میلیون 96.9 میلیارد 24,208.45 6,640 6,810 6,800 6,970 151 14,108,070 6,970 1 734 7,050 262.718 هزار میلیارد 315.541 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 9.43 4.45 1.91 9.035 میلیون 4.909 میلیون 3.786 میلیون 10.158 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,430 160.00 3.04 5,430 160.00 3.04 1402/01/09 2,056 31.93 میلیون 173.36 میلیارد 15,530.1 5,270 5,320 5,320 5,550 1 2,000 5,400 2 60,311 5,430 48.87 هزار میلیارد 83.358 میلیون 62.826 میلیون 9 میلیون 34.488 میلیون 28.338 میلیون 18.187 میلیون 3.107 میلیون 15.73 1.72 2.69 25.599 میلیون 6.331 میلیون 21.958 میلیون 9.971 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,661 239.00 6.98 3,478 56.00 1.64 1402/01/09 299 13.501 میلیون 47.23 میلیارد 45,155.34 3,422 3,440 3,440 3,661 2 24,736 3,661 0 0 0 159.988 هزار میلیارد 671.583 میلیون 576.408 میلیون 39.5 میلیون 511.595 میلیون 64.814 میلیون 83.949 میلیون 13.178 میلیون 12.14 2.48 1.91 5.254 میلیون 8.248 میلیون 3.922 میلیون 9.579 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 11,340 540.00 5.00 11,230 430.00 3.98 1402/01/09 10,394 98.665 میلیون 1.108 هزار میلیارد 9,492.5 10,800 11,340 10,840 11,340 1 2,155 11,340 1 4,025 14,500 20.09 هزار میلیارد 22.851 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 68.66 6.23 40.78 96.905 میلیون 1.76 میلیون 89.495 میلیون 9.17 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,768 81.00 4.80 1,751 64.00 3.79 1402/01/09 3,001 117.593 میلیون 205.93 میلیارد 39,184.58 1,687 1,737 1,721 1,790 1 5,000 1,765 1 40,100 1,768 25.46 هزار میلیارد 54.214 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 8.73 1.3 2.7 114.165 میلیون 3.428 میلیون 108.641 میلیون 8.952 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 13,050 460.00 3.65 12,850 260.00 2.07 1402/01/09 1,826 12.835 میلیون 164.95 میلیارد 7,028.82 12,590 12,550 12,550 13,050 1 389 13,040 3 94,877 13,050 154.2 هزار میلیارد 217.62 میلیون 87.967 میلیون 12 میلیون 63.42 میلیون 24.547 میلیون 137.087 میلیون 13.039 میلیون 11.83 6.28 1.13 4.841 میلیون 7.994 میلیون 4.546 میلیون 8.289 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,109 21.00 0.21 10,098 10.00 0.10 1402/01/09 322 13.603 میلیون 137.36 میلیارد - 10,088 10,094 10,094 10,119 1 4 10,100 1 420,037 10,110 - - - - - - - - - - - 6.306 میلیون 7.297 میلیون 5.357 میلیون 8.245 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,490 540.00 4.93 11,300 350.00 3.20 1402/01/09 1,457 17.789 میلیون 201.06 میلیارد 12,209.2 10,950 10,830 10,830 11,490 43 3,648,910 11,490 4 21,946 11,700 361.6 هزار میلیارد 479.62 میلیون 183.81 میلیون 32 میلیون 118.02 میلیون 65.79 میلیون 226.988 میلیون 32.893 میلیون 10.99 5.5 1.59 10.377 میلیون 7.411 میلیون 9.595 میلیون 8.194 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,685 3.00 0.06 4,725 37.00 0.79 1402/01/09 723 22.89 میلیون 108.15 میلیارد 31,659.11 4,688 4,785 4,615 4,785 2 25,534 4,686 1 40,000 4,749 165.375 هزار میلیارد 670.039 میلیون 570.153 میلیون 25 میلیون 504.664 میلیون 65.489 میلیون 77.44 میلیون 24.664 میلیون 6.7 2.53 2.14 12.853 میلیون 10.036 میلیون 14.725 میلیون 8.165 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 6,970 330.00 4.97 6,940 300.00 4.52 1402/01/09 1,046 22.002 میلیون 152.71 میلیارد 21,034.11 6,640 6,780 6,560 6,970 1 5,000 6,970 0 0 0 113.752 هزار میلیارد 778.139 میلیون 699.205 میلیون 16.391 میلیون 664.386 میلیون 34.818 میلیون 75.044 میلیون 20.105 میلیون 5.66 3.27 1.52 18.266 میلیون 3.735 میلیون 14.155 میلیون 7.846 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 6,590 20.00 0.30 6,630 20.00 0.30 1402/01/09 1,697 24.241 میلیون 160.64 میلیارد 14,284.57 6,610 6,520 6,510 6,840 1 19,005 6,600 1 2,094 6,600 56.077 هزار میلیارد 71.698 میلیون 32.591 میلیون 2.458 میلیون 15.621 میلیون 16.97 میلیون 49.036 میلیون 3.365 میلیون 16.68 3.3 1.14 14.643 میلیون 9.597 میلیون 16.472 میلیون 7.769 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 41,000 2,680.00 6.99 40,640 2,320.00 6.05 1402/01/09 1,802 12.856 میلیون 522.49 میلیارد 7,134.54 38,320 38,200 38,200 41,000 48 1,115,358 41,000 4 5,408 41,220 327.721 هزار میلیارد 404.488 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 10.35 9.01 1.42 6.303 میلیون 6.554 میلیون 5.341 میلیون 7.516 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,550 20.00 0.36 5,540 10.00 0.18 1402/01/09 4,695 62.024 میلیون 343.54 میلیارد 13,210.55 5,530 5,440 5,410 5,660 8 23,457 5,520 1 26,758 5,520 103.598 هزار میلیارد 118.085 میلیون 78.921 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.435 میلیون 26.079 میلیون 23.96 میلیون 4.32 1.61 3.97 60.775 میلیون 1.249 میلیون 54.568 میلیون 7.455 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,001 117.00 3.01 4,002 118.00 3.04 1402/01/09 6,444 60.857 میلیون 243.54 میلیارد 9,444.01 3,884 4,037 3,931 4,037 2 6,739 4,000 2 60,854 4,004 72.036 هزار میلیارد 86.511 میلیون 30.342 میلیون 8 میلیون 14.475 میلیون 15.867 میلیون 37.16 میلیون 5.279 میلیون 13.65 4.54 1.94 55.301 میلیون 5.556 میلیون 53.543 میلیون 7.314 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,154 14.00 0.14 10,153 13.00 0.13 1402/01/09 71 8.602 میلیون 87.34 میلیارد - 10,140 10,152 10,152 10,154 1 45,694 10,154 2 2,000,000 10,155 - - - - - - - - - - - 3.918 میلیون 4.685 میلیون 1.323 میلیون 7.279 میلیون
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 5,191 339.00 6.99 5,133 281.00 5.79 1402/01/09 743 26.653 میلیون 136.8 میلیارد 35,871.55 4,852 4,900 4,897 5,191 76 1,545,565 5,191 0 0 0 15.399 هزار میلیارد 15.614 میلیون 6.891 میلیون 3 میلیون 214,975 6.676 میلیون 2.782 میلیون 2.72 میلیون 5.66 2.31 5.54 18.673 میلیون 7.98 میلیون 19.745 میلیون 6.908 میلیون
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 6,410 150.00 2.40 6,290 30.00 0.48 1402/01/09 820 9.864 میلیون 62 میلیارد 12,028.93 6,260 6,250 6,110 6,460 2 14,819 6,340 1 180,508 6,410 37.74 هزار میلیارد 39.179 میلیون 15.366 میلیون 4.8 میلیون 1.439 میلیون 13.927 میلیون 5.079 میلیون 4.877 میلیون 7.74 2.71 7.43 8.835 میلیون 1.028 میلیون 3.21 میلیون 6.654 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 55,000 2,610.00 4.98 54,890 2,500.00 4.77 1402/01/09 6,547 15.706 میلیون 862.08 میلیارد 2,399.02 52,390 54,490 53,000 55,000 114 282,685 55,000 0 0 0 787.672 هزار میلیارد 952.233 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 12.64 10.68 1.81 12.017 میلیون 3.69 میلیون 9.128 میلیون 6.578 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 4,740 115.00 2.49 4,707 82.00 1.77 1402/01/09 1,146 16.218 میلیون 76.34 میلیارد 14,152.03 4,625 4,510 4,510 4,770 1 20,000 4,710 2 160,714 4,740 11.109 هزار میلیارد 14.658 میلیون 6.596 میلیون 2.187 میلیون 3.549 میلیون 3.046 میلیون 5.922 میلیون 1.068 میلیون 10.4 3.65 1.88 15.545 میلیون 673,536 9.791 میلیون 6.427 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 36,420 2,330.00 6.83 36,140 2,050.00 6.01 1402/01/09 2,855 11.638 میلیون 420.63 میلیارد 4,076.5 34,090 35,090 34,630 36,470 1 615 36,420 1 3,584 36,420 552.942 هزار میلیارد 641.401 میلیون 263.059 میلیون 5.1 میلیون 88.459 میلیون 174.6 میلیون 236.494 میلیون 124.338 میلیون 4.45 3.17 2.34 10.995 میلیون 643,585 5.217 میلیون 6.421 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,164 23.00 1.07 2,159 18.00 0.84 1402/01/09 3,384 95.271 میلیون 205.7 میلیارد 28,153.24 2,141 2,140 2,100 2,199 1 9,246 2,155 2 296,287 2,165 44.557 هزار میلیارد 69.91 میلیون 48.761 میلیون 20.638 میلیون 25.353 میلیون 23.408 میلیون 19.923 میلیون 1.703 میلیون 26.17 1.9 2.25 71.056 میلیون 24.215 میلیون 88.927 میلیون 6.344 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,248 172.00 4.22 4,224 148.00 3.63 1402/01/09 1,098 16.8 میلیون 70.97 میلیارد 15,300.95 4,076 4,150 4,150 4,257 1 15,571 4,230 1 14,683 4,249 103.488 هزار میلیارد 125.854 میلیون 58.009 میلیون 20 میلیون 22.366 میلیون 35.643 میلیون 20.324 میلیون 19.645 میلیون 5.26 2.9 5.09 11.461 میلیون 5.339 میلیون 10.545 میلیون 6.256 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 18,740 330.00 1.79 18,380 30.00 0.16 1402/01/09 475 6.87 میلیون 126.23 میلیارد 14,462.18 18,410 17,760 17,760 18,780 1 3,579 18,740 2 9,271 18,750 749.353 هزار میلیارد 826.521 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 7.51 6.86 6.99 1.231 میلیون 5.638 میلیون 861,276 6.008 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,080 99.00 5.00 2,062 81.00 4.09 1402/01/09 7,088 125.673 میلیون 259.09 میلیارد 17,730.37 1,981 2,050 1,987 2,080 25 3,178,340 2,080 1 864 2,080 72.824 هزار میلیارد 91.757 میلیون 70.523 میلیون 35.317 میلیون 18.934 میلیون 51.589 میلیون 17.948 میلیون 12.391 میلیون 5.88 1.41 4.06 123.846 میلیون 1.827 میلیون 119.67 میلیون 6.003 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 17,702 14.00 0.08 17,704 16.00 0.09 1402/01/09 2,441 31.551 میلیون 558.58 میلیارد - 17,688 17,701 17,699 17,717 11 10,000,200 17,699 1 637,556 17,707 - - - - - - - - - - - 27.808 میلیون 3.744 میلیون 25.741 میلیون 5.811 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 1,735 50.00 2.97 1,726 41.00 2.43 1402/01/09 2,282 65.246 میلیون 112.63 میلیارد 10,288.31 1,685 1,689 1,689 1,735 2 36,061 1,735 3 111,438 1,735 6.904 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 65.246 میلیون - 59.479 میلیون 5.766 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 7,420 350.00 4.95 7,260 190.00 2.69 1402/01/09 3,863 58.419 میلیون 423.85 میلیارد 15,122.73 7,070 7,020 7,000 7,470 2 21,000 7,370 5 184,097 7,420 84.761 هزار میلیارد 87.865 میلیون 23.886 میلیون 11.675 میلیون 3.104 میلیون 20.782 میلیون 2.312 میلیون 1.959 میلیون 43.28 4.08 36.67 57.571 میلیون 848,490 52.719 میلیون 5.7 میلیون
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 5,400 220.00 4.25 5,340 160.00 3.09 1402/01/09 794 19.667 میلیون 105.12 میلیارد 24,770.11 5,180 5,300 5,130 5,430 1 9,702 5,380 4 4,426 5,410 16.02 هزار میلیارد 25.351 میلیون 13.846 میلیون 3 میلیون 9.331 میلیون 4.515 میلیون 30.164 میلیون 510,087 31.41 3.55 0.53 7.027 میلیون 12.641 میلیون 14.219 میلیون 5.448 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,014 17.00 0.17 10,006 9.00 0.09 1402/01/09 704 18.308 میلیون 183.19 میلیارد - 9,997 10,005 10,002 10,014 1 24,407 10,012 2 187,307 10,014 - - - - - - - - - - - 8.859 میلیون 9.449 میلیون 12.912 میلیون 5.396 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 5,740 240.00 4.36 5,610 110.00 2.00 1402/01/09 1,439 24.555 میلیون 137.84 میلیارد 17,064.24 5,500 5,550 5,500 5,750 3 59,672 5,740 1 1,000 5,740 314.16 هزار میلیارد 362.143 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 8.87 3.39 1.87 5.864 میلیون 18.692 میلیون 19.435 میلیون 5.121 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 20,480 950.00 4.86 20,460 930.00 4.76 1402/01/09 1,674 10.151 میلیون 207.72 میلیارد 6,063.72 19,530 20,500 19,860 20,500 1 630 20,480 12 339,444 20,500 55.488 هزار میلیارد 61.668 میلیون 12.538 میلیون 2.712 میلیون 6.18 میلیون 6.358 میلیون 5.814 میلیون 5.771 میلیون 9.61 8.73 9.54 10.062 میلیون 89,102 5.048 میلیون 5.102 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 3,754 245.00 6.98 3,733 224.00 6.38 1402/01/09 1,743 54.543 میلیون 203.62 میلیارد 31,292.36 3,509 3,650 3,580 3,754 70 10,681,390 3,754 1 4,060 3,799 12.916 هزار میلیارد 14.723 میلیون 6.797 میلیون 2.8 میلیون 1.807 میلیون 4.989 میلیون 3.577 میلیون 1.234 میلیون 10.47 2.59 3.61 54.143 میلیون 400,000 49.454 میلیون 5.089 میلیون
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,100 23.00 1.08 2,100 23.00 1.08 1401/11/19 60 4.804 میلیون 10.09 میلیارد 80,071.67 2,123 2,123 2,100 2,123 0 0 0 0 43.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.718 میلیون 3.087 میلیون - 4.804 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 11,340 50.00 0.44 11,420 130.00 1.15 1402/01/09 6,428 40.609 میلیون 463.78 میلیارد 6,317.5 11,290 11,600 11,270 11,680 2 2,300 11,320 1 10,252 11,340 11.42 هزار میلیارد 11.687 میلیون 1.978 میلیون 1,000,000 266,592 1.711 میلیون 523,577 539,338 21.17 6.67 21.81 40.191 میلیون 417,981 35.831 میلیون 4.777 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 23,802 23.00 0.10 23,800 21.00 0.09 1402/01/09 412 6.135 میلیون 146.01 میلیارد - 23,779 23,799 23,798 23,802 6 145,577 23,801 1 44,390 23,802 - - - - - - - - - - - 5.135 میلیون 1,000,000 1.479 میلیون 4.656 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 3,450 120.00 3.60 3,473 143.00 4.29 1402/01/09 766 15.545 میلیون 53.99 میلیارد 20,294.34 3,330 3,440 3,382 3,560 1 35,000 3,429 1 20,000 3,450 41.676 هزار میلیارد 42.246 میلیون 34.603 میلیون 12 میلیون 569,666 34.033 میلیون 9.126 میلیون 8.963 میلیون 4.66 1.22 4.57 10.409 میلیون 5.137 میلیون 10.891 میلیون 4.654 میلیون
زیتون

زیتون

صندوق بورس 17,060 260.00 1.55 16,960 160.00 0.95 1402/01/09 1,005 8.214 میلیون 139.29 میلیارد - 16,800 16,860 16,840 17,070 2 7,119 17,020 1 10 17,020 - - - - - - - - - - - 6.152 میلیون 2.062 میلیون 3.804 میلیون 4.41 میلیون
غسالم

سالمین

سهام بورس 5,620 360.00 6.84 5,570 310.00 5.89 1402/01/09 2,706 37.355 میلیون 208.14 میلیارد 13,804.66 5,260 5,310 5,310 5,620 22 1,920,758 5,620 0 0 0 24.976 هزار میلیارد 28.035 میلیون 10.819 میلیون 4.484 میلیون 3.059 میلیون 7.76 میلیون 11.122 میلیون 2.413 میلیون 10.35 3.22 2.25 29.825 میلیون 7.531 میلیون 33.011 میلیون 4.344 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 7,380 80.00 1.10 7,410 110.00 1.51 1402/01/09 2,364 18.828 میلیون 139.59 میلیارد 7,964.41 7,300 7,360 7,270 7,480 1 4,771 7,400 2 57,075 7,400 229.34 هزار میلیارد 335.443 میلیون 154.799 میلیون 30.95 میلیون 106.104 میلیون 48.695 میلیون 83.782 میلیون 6.993 میلیون 32.8 4.71 2.74 18.43 میلیون 397,641 14.484 میلیون 4.344 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,052 199.00 6.98 3,036 183.00 6.41 1402/01/09 1,789 45.449 میلیون 137.99 میلیارد 25,404.87 2,853 3,020 2,900 3,052 242 7,321,280 3,052 0 0 0 10.921 هزار میلیارد 12.136 میلیون 5.514 میلیون 3.597 میلیون 1.214 میلیون 4.3 میلیون 3.077 میلیون 511,325 21.36 2.54 3.55 43.766 میلیون 1.683 میلیون 41.174 میلیون 4.275 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 12,770 50.00 0.39 12,730 90.00 0.70 1402/01/09 3,899 28.51 میلیون 362.89 میلیارد 7,312.18 12,820 12,930 12,580 13,100 1 100,000 12,740 1 34,782 12,770 245.439 هزار میلیارد 277.693 میلیون 76.04 میلیون 19.28 میلیون 32.255 میلیون 43.785 میلیون 73.453 میلیون 30.473 میلیون 8.06 5.61 3.34 21.001 میلیون 7.509 میلیون 24.24 میلیون 4.27 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 14,500 180.00 1.26 14,390 70.00 0.49 1402/01/09 666 6.617 میلیون 95.34 میلیارد 9,934.73 14,320 14,240 14,210 14,650 1 410 14,490 2 20,059 14,500 1395.538 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7.84 4.79 7.81 2.282 میلیون 4.335 میلیون 2.521 میلیون 4.095 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 3,738 82.00 2.24 3,709 53.00 1.45 1402/01/09 785 14.751 میلیون 54.71 میلیارد 18,791.28 3,656 3,700 3,640 3,738 1 6,240 3,720 1 92,176 3,738 51.926 هزار میلیارد 54.157 میلیون 27.528 میلیون 14 میلیون 2.231 میلیون 25.297 میلیون 10.337 میلیون 10.208 میلیون 5.09 2.05 5.02 14.252 میلیون 499,202 10.685 میلیون 4.066 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 13,916 20.00 0.14 13,907 11.00 0.08 1402/01/09 381 8.337 میلیون 115.94 میلیارد - 13,896 13,908 13,904 13,916 1 979 13,907 1 91,774 13,916 - - - - - - - - - - - 7.734 میلیون 602,752 4.366 میلیون 3.97 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 18,310 870.00 4.99 18,220 780.00 4.47 1402/01/09 1,904 16.831 میلیون 306.59 میلیارد 8,839.81 17,440 17,870 17,870 18,310 273 17,864,253 18,310 1 15,892 18,700 32.796 هزار میلیارد 34.17 میلیون 3.623 میلیون 1.8 میلیون 1.374 میلیون 2.248 میلیون 335,218 123,493 265.42 14.58 97.78 14.304 میلیون 2.527 میلیون 12.869 میلیون 3.962 میلیون
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 8,680 410.00 4.96 8,670 400.00 4.84 1402/01/09 934 13.901 میلیون 120.58 میلیارد 14,883.07 8,270 8,680 8,500 8,680 13 315,462 8,680 0 0 0 26.01 هزار میلیارد 32.595 میلیون 11.519 میلیون 3 میلیون 6.585 میلیون 4.934 میلیون 17.961 میلیون 2.196 میلیون 11.84 5.27 1.45 13.253 میلیون 647,870 9.986 میلیون 3.914 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,370 40.00 0.75 5,390 60.00 1.13 1402/01/09 1,608 19.785 میلیون 106.58 میلیارد 12,304.3 5,330 5,410 5,200 5,560 7 41,283 5,350 1 48,648 5,370 33.957 هزار میلیارد 35.921 میلیون 13.095 میلیون 6.3 میلیون 1.964 میلیون 11.13 میلیون 3.049 میلیون 2.404 میلیون 14.13 3.05 11.14 18.731 میلیون 1.054 میلیون 15.967 میلیون 3.818 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 15,985 26.00 0.16 15,984 25.00 0.16 1402/01/09 251 6.393 میلیون 102.18 میلیارد - 15,959 15,983 15,983 15,985 7 4,822,440 15,983 6 4,720,200 15,985 - - - - - - - - - - - 3.892 میلیون 2.501 میلیون 2.649 میلیون 3.744 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,272 4.00 0.18 2,277 9.00 0.40 1402/01/09 1,785 43.435 میلیون 98.89 میلیارد 24,333.08 2,268 2,256 2,256 2,310 2 56,172 2,266 1 85,000 2,266 25.234 هزار میلیارد 30.92 میلیون 19.267 میلیون 11.082 میلیون 5.686 میلیون 13.581 میلیون 4.955 میلیون 646,460 39.1 1.86 5.1 42.229 میلیون 1.206 میلیون 39.732 میلیون 3.703 میلیون