همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,564 139.00 4.06 3,551 126.00 3.68 12:01 5,170 358.585 میلیون 1.273 هزار میلیارد 20,206.56 3,425 3,335 3,335 3,564 383 55,139,473 3,564 1 1,450 3,570 251.324 هزار میلیارد 667.617 میلیون 449.22 میلیون 70.776 میلیون 419.691 میلیون 29.529 میلیون 499.929 میلیون -54,080,912 -4.44 8.14 0.48 343.484 میلیون 15.03 میلیون 123.848 میلیون 234.666 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,279 19.00 1.46 1,285 13.00 1.00 12:03 5,425 292.892 میلیون 376.48 میلیارد 61,259.19 1,298 1,299 1,278 1,299 4 348,148 1,279 13 3,184,400 1,280 2102.277 هزار میلیارد 2.262 میلیارد 2.201 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 313.013 میلیون 294.63 میلیون 10.43 1.22 9.64 149.106 میلیون 141.15 میلیون 168.195 میلیون 122.061 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,050 41.00 0.41 10,051 40.00 0.40 1402/07/08 369 113.032 میلیون 1.136 هزار میلیارد - 10,091 10,051 10,050 10,051 66 64,231,213 10,050 71 69,116,621 10,051 - - - - - - - - - - - 5.998 میلیون 107.035 میلیون 3.132 میلیون 109.901 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,016 18.00 0.90 2,075 77.00 3.85 12:01 10,731 813.401 میلیون 1.687 هزار میلیارد 107,205.22 1,998 2,097 1,963 2,097 5 276,630 2,014 1 33,256 2,016 40.98 هزار میلیارد 42.396 میلیون 23.877 میلیون 2.524 میلیون 4.813 میلیون 19.064 میلیون 12.923 میلیون 311,329 126.74 2.07 3.05 621.478 میلیون 191.571 میلیون 715.457 میلیون 97.592 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 22,404 1,236.00 5.84 22,403 1,235.00 5.83 1402/07/08 8,980 176.084 میلیون 3.945 هزار میلیارد - 21,168 22,404 22,403 22,404 84 208,512,485 22,403 4 28,216,834 22,404 - - - - - - - - - - - 80.411 میلیون 95.672 میلیون 85.976 میلیون 90.108 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,157 44.00 0.43 10,157 44.00 0.43 1402/07/08 3,354 198.329 میلیون 2.014 هزار میلیارد - 10,201 10,157 10,157 10,158 3 84,975,858 10,157 59 18,755,493 10,158 - - - - - - - - - - - 68.339 میلیون 129.99 میلیون 128.544 میلیون 69.785 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,566 32.00 1.23 2,578 20.00 0.77 12:06 2,495 213.942 میلیون 551.47 میلیارد 73,525.29 2,598 2,600 2,534 2,604 2 236,383 2,565 8 268,858 2,566 577.282 هزار میلیارد 7.829 میلیارد 7.686 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 829.858 میلیون 128.777 میلیون 4.58 1.35 0.71 21.037 میلیون 192.849 میلیون 155.886 میلیون 57.999 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 19,903 1,092.00 5.81 19,903 1,092.00 5.81 1402/07/08 5,166 103.561 میلیون 2.061 هزار میلیارد - 18,811 19,903 19,902 19,904 2 737,985 19,903 3 25,046,986 19,904 - - - - - - - - - - - 85.345 میلیون 18.216 میلیون 47.079 میلیون 56.483 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,442 56.00 1.24 4,487 11.00 0.24 12:06 3,102 137.301 میلیون 616.05 میلیارد 26,851.43 4,498 4,490 4,441 4,519 15 414,755 4,442 5 51,803 4,443 1583.911 هزار میلیارد 15.142 میلیارد 14.534 میلیارد 353 میلیون 12.873 میلیارد 1.074 میلیارد 1.355 میلیارد 449.56 میلیون 3.51 1.58 1.14 22.902 میلیون 113.849 میلیون 87.655 میلیون 49.095 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 38,060 2,110.00 5.87 38,061 2,111.00 5.87 1402/07/08 982 50.841 میلیون 1.935 هزار میلیارد - 35,950 38,060 38,060 38,061 41 39,255,336 38,060 4 3,341,518 38,061 - - - - - - - - - - - 11.891 میلیون 38.95 میلیون 9.891 میلیون 40.95 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,054 41.00 0.41 10,053 42.00 0.42 1402/07/08 4,079 152.328 میلیون 1.531 هزار میلیارد - 10,095 10,053 10,053 10,054 2 199,999,975 10,053 1 49,496,400 10,054 - - - - - - - - - - - 108.123 میلیون 44.206 میلیون 115.069 میلیون 37.26 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,280 140.00 2.58 5,310 110.00 2.03 12:04 4,303 91.838 میلیون 487.79 میلیارد 24,241.17 5,420 5,410 5,280 5,430 49 4,016,756 5,280 5 337,324 5,290 4248 هزار میلیارد 5.159 میلیارد 2.593 میلیارد 800 میلیون 758.722 میلیون 1.834 میلیارد 1.607 میلیارد 547.304 میلیون 5.85 2.36 2.46 26.962 میلیون 64.712 میلیون 55.364 میلیون 36.31 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 17,753 987.00 5.89 17,753 987.00 5.89 1402/07/08 238 38.85 میلیون 689.7 میلیارد - 16,766 17,753 17,753 17,754 1 64,353,496 17,753 9 10,232,483 17,754 - - - - - - - - - - - 1.339 میلیون 37.51 میلیون 3.342 میلیون 35.507 میلیون
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 12,640 800.00 6.76 12,570 730.00 6.17 12:00 5,485 87.426 میلیون 1.099 هزار میلیارد 9,049.73 11,840 11,800 11,610 12,640 120 4,706,659 12,640 0 0 0 37.71 هزار میلیارد 41.61 میلیون 13.663 میلیون 3 میلیون 7.35 میلیون 6.314 میلیون 14.777 میلیون 2.618 میلیون 13.54 5.62 2.4 56.995 میلیون 29.393 میلیون 51.767 میلیون 34.622 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,050 40.00 0.40 10,048 42.00 0.42 1402/07/08 128 33.142 میلیون 333.01 میلیارد - 10,090 10,048 10,047 10,050 2 28,899 10,049 6 5,064,971 10,050 - - - - - - - - - - - 632,844 32.509 میلیون 5.095 میلیون 28.047 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 19,546 1,080.00 5.85 19,545 1,079.00 5.84 1402/07/08 1,126 33.903 میلیون 662.64 میلیارد - 18,466 19,546 19,545 19,546 2 208,904,023 19,545 2 109,984,120 19,546 - - - - - - - - - - - 10.469 میلیون 23.434 میلیون 6.078 میلیون 27.824 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,164 43.00 0.42 10,163 44.00 0.43 1402/07/08 574 45.528 میلیون 462.71 میلیارد - 10,207 10,163 10,163 10,164 1 58,712,119 10,163 4 25,084,447 10,164 - - - - - - - - - - - 11.415 میلیون 34.113 میلیون 20.23 میلیون 25.298 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 17,837 920.00 5.44 17,835 918.00 5.43 1402/07/08 179 21.921 میلیون 390.97 میلیارد - 16,917 17,835 17,835 17,837 1 4,305,281 17,835 5 4,013,498 17,837 - - - - - - - - - - - 934,968 20.986 میلیون 1.638 میلیون 20.284 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,104 58.00 2.68 2,128 34.00 1.57 12:06 1,378 84.923 میلیون 180.74 میلیارد 62,225.21 2,162 2,156 2,104 2,170 1 10,000 2,105 6 527,553 2,106 373.329 هزار میلیارد 8.004 میلیارد 7.769 میلیارد 175.354 میلیون 7.37 میلیارد 146.177 میلیون 682.505 میلیون 5.926 میلیون 64.87 2.58 0.57 24.085 میلیون 59.633 میلیون 66.718 میلیون 17 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,722 0.00 0.00 2,721 1.00 0.04 12:05 1,012 55.973 میلیون 152.28 میلیارد 36,494.3 2,722 2,721 2,686 2,740 1 2,544 2,701 29 4,033,938 2,722 878.799 هزار میلیارد 6.26 میلیارد 5.957 میلیارد 272.969 میلیون 5.125 میلیارد 542.6 میلیون 813.017 میلیون 215.597 میلیون 4.09 1.52 1.08 1.304 میلیون 54.668 میلیون 40.213 میلیون 15.759 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,753 82.00 2.89 2,768 67.00 2.36 12:02 5,299 196.038 میلیون 542.68 میلیارد 30,358.85 2,835 2,800 2,746 2,810 1 37,601 2,753 3 453,500 2,754 834.984 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 833.65 میلیون 301.656 میلیون 1.313 میلیارد -448,982,759 1.882 میلیارد -318,763,827 -2.18 -1.61 0.43 126.06 میلیون 68.376 میلیون 178.707 میلیون 15.73 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,381 53.00 2.18 2,392 42.00 1.73 12:01 2,688 114.76 میلیون 274.5 میلیارد 48,115.73 2,434 2,420 2,376 2,428 1 2,487 2,381 3 130,000 2,382 467.661 هزار میلیارد 1.513 میلیارد 748.463 میلیون 195.511 میلیون 937.588 میلیون -189,125,262 653.196 میلیون -152,654,549 -3.11 -2.25 0.73 87.982 میلیون 26.002 میلیون 98.754 میلیون 15.231 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,010 70.00 0.99 7,020 60.00 0.85 12:04 2,663 41.822 میلیون 293.46 میلیارد 14,112.28 7,080 7,060 7,000 7,100 10 1,216,980 7,000 3 50,196 7,010 4212 هزار میلیارد 4.647 میلیارد 1.619 میلیارد 600 میلیون 320.679 میلیون 1.299 میلیارد 883.681 میلیون 507.988 میلیون 8.06 3.27 4.74 14.021 میلیون 26.284 میلیون 25.732 میلیون 14.573 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,630 200.00 3.43 5,710 120.00 2.06 12:00 1,492 20.499 میلیون 117.02 میلیارد 12,528.79 5,830 5,850 5,630 5,880 30 493,621 5,620 1 107,715 5,630 103.922 هزار میلیارد 113.379 میلیون 28.776 میلیون 18.2 میلیون 4.725 میلیون 24.05 میلیون 6.706 میلیون 4.337 میلیون 24.47 4.41 15.82 13.371 میلیون 7.044 میلیون 7.454 میلیون 12.961 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,163 34.00 0.33 10,163 34.00 0.33 1402/07/08 167 16.282 میلیون 165.48 میلیارد - 10,197 10,163 10,163 10,164 17 16,937,712 10,163 15 14,000,412 10,164 - - - - - - - - - - - 4.715 میلیون 11.567 میلیون 3.965 میلیون 12.317 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,918 34.00 1.74 1,921 31.00 1.59 12:00 2,591 89.26 میلیون 171.44 میلیارد 27,825.34 1,952 1,958 1,903 1,977 6 285,707 1,916 1 91,524 1,918 192.1 هزار میلیارد 231.738 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.14 1.24 10.45 71.723 میلیون 16.823 میلیون 76.644 میلیون 11.902 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 2,800 101.00 3.74 2,803 104.00 3.85 12:01 1,468 36.494 میلیون 102.28 میلیارد 17,744.54 2,699 2,780 2,719 2,860 3 265,196 2,780 1 50,000 2,799 30.833 هزار میلیارد 38.692 میلیون 29.207 میلیون 11 میلیون 9.575 میلیون 19.632 میلیون 10.738 میلیون 3.903 میلیون 7.6 1.51 2.76 36.004 میلیون 253,576 27.052 میلیون 9.205 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,940 40.00 0.45 9,110 210.00 2.36 12:00 1,969 16.224 میلیون 147.82 میلیارد 5,736.39 8,900 9,140 8,700 9,340 2 9,437 8,920 2 96,849 8,940 7.652 هزار میلیارد 6.26 میلیون 730,406 245,549 539,984 190,422 601,426 68,347 83.2 29.86 9.47 14.84 میلیون 1.381 میلیون 7.272 میلیون 8.949 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,110 220.00 2.64 8,180 150.00 1.80 12:03 3,610 56.693 میلیون 463.72 میلیارد 13,951.73 8,330 8,310 8,100 8,310 4 42,647 8,110 14 341,741 8,120 1856.86 هزار میلیارد 2.235 میلیارد 1.01 میلیارد 227 میلیون 320.905 میلیون 688.694 میلیون 3.399 میلیارد 385.46 میلیون 6.16 2.74 0.58 21.915 میلیون 34.759 میلیون 48.661 میلیون 8.013 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,704 74.00 2.66 2,724 54.00 1.94 12:03 1,149 22.056 میلیون 60.08 میلیارد 16,777.41 2,778 2,757 2,693 2,761 1 2,000 2,703 1 30,000 2,704 80.358 هزار میلیارد 136.097 میلیون 96.94 میلیون 29.5 میلیون 53.32 میلیون 43.62 میلیون 209.376 میلیون 13.163 میلیون 6.22 1.88 0.39 13.926 میلیون 8.099 میلیون 14.057 میلیون 7.968 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 10,550 520.00 5.18 10,460 430.00 4.29 12:06 2,660 35.178 میلیون 367.94 میلیارد 8,397.43 10,030 10,000 10,000 10,550 9 68,852 10,550 1 500 10,650 18.713 هزار میلیارد 21.261 میلیون 6.444 میلیون 1.789 میلیون 3.246 میلیون 3.198 میلیون 478,070 285,433 -170.19 5.62 36.6 33.16 میلیون 1.365 میلیون 26.927 میلیون 7.598 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,358 61.00 1.38 4,369 50.00 1.13 12:03 2,052 54.298 میلیون 237.2 میلیارد 17,861.59 4,419 4,412 4,322 4,429 3 558,542 4,350 2 12,839 4,358 1201.475 هزار میلیارد 1.546 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.13 1.94 0.59 21.512 میلیون 32.335 میلیون 46.657 میلیون 7.189 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 46,887 2,560.00 5.78 46,887 2,560.00 5.78 1402/07/08 3,586 27.611 میلیون 1.295 هزار میلیارد - 44,327 46,887 46,886 46,888 2 1,229,679 46,887 2 601,767 46,888 - - - - - - - - - - - 10.554 میلیون 17.056 میلیون 20.575 میلیون 7.035 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 5,720 360.00 6.72 5,720 360.00 6.72 12:05 1,371 25.793 میلیون 147.45 میلیارد 9,674.82 5,360 5,550 5,370 5,730 8 101,196 5,700 2 289,935 5,720 9.264 هزار میلیارد 12.016 میلیون 4.479 میلیون 1.62 میلیون 1.651 میلیون 2.766 میلیون 3.223 میلیون 576,113 15.07 3.14 2.69 25.163 میلیون 600,000 18.747 میلیون 7.016 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 18,490 4,020.00 17.86 18,570 3,940.00 17.50 1402/07/08 8,253 74.404 میلیون 1.381 هزار میلیارد - 22,510 18,930 18,270 19,080 2 1,180 18,480 2 13,341 18,490 - - - - - - - - - - - 68.121 میلیون 6.283 میلیون 67.517 میلیون 6.887 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 16,140 1,378.00 9.33 16,139 1,377.00 9.33 1402/07/08 406 10.661 میلیون 172.05 میلیارد - 14,762 16,139 16,137 16,140 3 990,609 16,137 17 423,474 16,140 - - - - - - - - - - - 2.539 میلیون 8.122 میلیون 3.903 میلیون 6.758 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,630 70.00 0.52 13,660 100.00 0.74 12:01 2,763 23.56 میلیون 321.8 میلیارد 4,552.16 13,560 13,420 13,350 13,910 3 11,508 13,620 1 59,606 13,630 788.483 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 657.559 میلیون 57.722 میلیون 426.845 میلیون 230.714 میلیون 220.971 میلیون 162.78 میلیون 4.8 3.39 3.54 16.31 میلیون 7.039 میلیون 16.604 میلیون 6.745 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,711 7.00 0.41 1,754 36.00 2.10 12:06 1,315 49.67 میلیون 87.09 میلیارد 35,790.02 1,718 1,748 1,707 1,781 1 30,000 1,711 1 51,073 1,718 25.503 هزار میلیارد 51.199 میلیون 48.591 میلیون 14.54 میلیون 26.612 میلیون 21.98 میلیون 8.494 میلیون 2.302 میلیون 10.68 1.13 2.89 47.754 میلیون 1.2 میلیون 42.541 میلیون 6.413 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,936 14.00 0.36 3,943 21.00 0.54 12:04 268 11.962 میلیون 47.34 میلیارد 21,568.89 3,922 3,913 3,900 4,010 2 48,327 3,937 2 58,291 3,990 197.15 هزار میلیارد 814.031 میلیون 707.349 میلیون 35 میلیون 618.881 میلیون 88.468 میلیون 91.438 میلیون 33.148 میلیون 5.92 2.23 2.14 10.218 میلیون 1.744 میلیون 5.555 میلیون 6.406 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,340 29.00 0.88 3,348 37.00 1.12 12:01 1,471 32.906 میلیون 110.18 میلیارد 15,562.29 3,311 3,305 3,281 3,455 1 32,131 3,332 2 6,050 3,340 31.331 هزار میلیارد 44.358 میلیون 27.75 میلیون 9.358 میلیون 13.486 میلیون 14.264 میلیون 14.875 میلیون 2.021 میلیون 15.3 2.17 2.08 30.317 میلیون 2.544 میلیون 27.14 میلیون 5.721 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 4,820 300.00 5.86 4,920 200.00 3.91 12:05 2,644 38.915 میلیون 191.32 میلیارد 17,349.2 5,120 5,070 4,810 5,070 5 105,556 4,820 3 333,649 4,860 98.4 هزار میلیارد 107.67 میلیون 39.892 میلیون 20 میلیون 5.27 میلیون 34.623 میلیون 11.354 میلیون 7.517 میلیون 13.6 2.95 9 37.993 میلیون 834,972 33.135 میلیون 5.693 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,630 184.00 3.82 4,681 133.00 2.76 12:01 5,126 126.196 میلیون 590.71 میلیارد 21,075.23 4,814 4,730 4,623 4,800 2 197,695 4,628 9 285,055 4,630 185.392 هزار میلیارد 199.224 میلیون 72.453 میلیون 39.605 میلیون 6.308 میلیون 66.145 میلیون 3.109 میلیون 2.018 میلیون 94.15 2.87 61.12 96.841 میلیون 28.604 میلیون 120.097 میلیون 5.348 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,835 32.00 1.71 1,833 34.00 1.82 12:01 1,624 50.491 میلیون 92.44 میلیارد 37,107.15 1,867 1,851 1,810 1,851 1 9,100 1,835 4 72,517 1,836 246.791 هزار میلیارد 269.789 میلیون 188.787 میلیون 134.638 میلیون 12.495 میلیون 176.292 میلیون 20.93 میلیون 19.822 میلیون 12.65 1.42 11.98 40.902 میلیون 9.582 میلیون 45.963 میلیون 4.521 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 6,040 140.00 2.27 6,060 120.00 1.94 12:07 1,000 21.291 میلیون 128.96 میلیارد 21,935.64 6,180 6,110 5,990 6,180 1 168,016 6,040 7 202,541 6,050 184.38 هزار میلیارد 2.409 میلیارد 2.336 میلیارد 30.426 میلیون 2 میلیارد 92.92 میلیون 319.71 میلیون 48.807 میلیون 3.85 1.68 0.59 14.633 میلیون 6.425 میلیون 16.934 میلیون 4.125 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 5,830 120.00 2.02 5,910 40.00 0.67 12:05 565 7.484 میلیون 43.75 میلیارد 9,125.87 5,950 5,830 5,810 5,930 4 303,636 5,820 1 126 5,830 1950.3 هزار میلیارد 2.371 میلیارد 911.029 میلیون 281.5 میلیون 401.398 میلیون 509.631 میلیون 586.452 میلیون 188.064 میلیون 10.44 3.85 3.35 5.386 میلیون 2.095 میلیون 3.76 میلیون 3.722 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 7,590 280.00 3.83 7,680 370.00 5.06 12:00 1,839 23.481 میلیون 180.45 میلیارد 7,834.43 7,310 7,450 7,450 7,880 3 18,708 7,590 1 1,111 7,610 50.293 هزار میلیارد 65.245 میلیون 29.642 میلیون 4.36 میلیون 19.269 میلیون 10.373 میلیون 33.615 میلیون 4.272 میلیون 10.76 4.43 1.37 23.313 میلیون 148,277 20.074 میلیون 3.388 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 6,390 260.00 3.91 6,380 270.00 4.06 1402/07/08 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 21,255.47 6,650 6,490 6,200 6,650 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 71.063 میلیون 22.623 میلیون 10.5 میلیون 1.598 میلیون 19.252 میلیون 7.244 میلیون 6.966 میلیون 9.62 3.13 9.25 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,750 220.00 1.22 17,800 170.00 0.95 12:00 487 5.1 میلیون 90.57 میلیارد 5,630.96 17,970 17,800 17,690 17,810 8 331,851 17,750 1 5,425 17,760 1807.715 هزار میلیارد 1.874 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.4 4.16 6.15 4.586 میلیون 458,094 1.865 میلیون 3.18 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,214 90.00 2.72 3,282 22.00 0.67 12:03 699 12.9 میلیون 41.91 میلیارد 16,902.47 3,304 3,262 3,208 3,297 9 47,061 3,214 3 418,500 3,216 623.58 هزار میلیارد 944.19 میلیون 637.921 میلیون 190 میلیون 313.96 میلیون 323.961 میلیون 618.695 میلیون 81.92 میلیون 7.65 1.94 1.01 6.85 میلیون 6.049 میلیون 9.854 میلیون 3.046 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 7,160 60.00 0.83 5,870 1,350.00 18.70 1402/04/15 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 3,584.86 7,220 7,230 7,140 7,300 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 234.669 میلیون 70.94 میلیون 36 میلیون 23.349 میلیون 47.591 میلیون 41.605 میلیون 13.141 میلیون 16.08 4.45 5.08 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 18,640 510.00 2.81 18,870 740.00 4.08 12:04 1,455 12.803 میلیون 241.62 میلیارد 5,150.62 18,130 18,980 18,560 18,980 2 14,186 18,640 2 24,032 18,660 26.144 هزار میلیارد 44.775 میلیون 33.331 میلیون 1.385 میلیون 19.254 میلیون 14.077 میلیون 44.322 میلیون 1.246 میلیون 20.11 1.78 0.57 12.68 میلیون 100,000 9.76 میلیون 3.021 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 27,037 1,521.00 5.96 27,038 1,522.00 5.96 1402/07/08 477 6.663 میلیون 180.14 میلیارد - 25,516 27,038 27,037 27,039 1 29,700 27,038 2 956,733 27,039 - - - - - - - - - - - 2.331 میلیون 4.331 میلیون 3.683 میلیون 2.98 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,030 42.00 1.37 3,024 48.00 1.56 11:54 265 6.596 میلیون 19.95 میلیارد 39,509.1 3,072 3,023 2,990 3,090 2 13,273 3,030 2 120,878 3,037 39.312 هزار میلیارد 157.04 میلیون 120.173 میلیون 13 میلیون 113.482 میلیون 18.09 میلیون 65.255 میلیون 2.16 میلیون 18.48 2.21 0.61 6.474 میلیون 122,866 3.937 میلیون 2.66 میلیون
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 5,980 380.00 6.79 5,950 350.00 6.25 12:07 874 15.22 میلیون 90.63 میلیارد 16,016.82 5,600 5,810 5,780 5,990 1 1,000 5,970 1 93,249 5,980 8.925 هزار میلیارد 13.053 میلیون 6.177 میلیون 800,000 2.888 میلیون 2.931 میلیون 1.27 میلیون 1.008 میلیون 8.6 2.87 6.8 14.222 میلیون 991,012 12.606 میلیون 2.607 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,907.00 5.00 177,120 174,027.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,913.96 3,093 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.623 میلیارد 815.601 میلیون 476.049 میلیون 176.921 میلیون 701.977 میلیون 511.205 میلیون 143.981 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 55,240 350.00 0.63 29,290 26,300.00 47.31 1402/04/15 1 27 9.8 میلیون 2,222.58 55,590 55,900 55,000 56,480 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 79.203 میلیون 3.215 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 122.45 25.56 141.34 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,300 240.00 2.81 8,510 30.00 0.35 12:02 223 4.264 میلیون 36.14 میلیارد 6,607.56 8,540 8,530 8,290 8,540 9 66,598 8,290 2 279,322 8,300 1702 هزار میلیارد 1.781 میلیارد 222.492 میلیون 140 میلیون 71.102 میلیون 151.39 میلیون 48.471 میلیون 47.019 میلیون 36.28 11.27 35.21 708,106 3.556 میلیون 1.864 میلیون 2.4 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 107.00 2.38 4,551 58.00 1.29 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 17,420.49 4,493 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 344.364 میلیون 321.819 میلیون 19.457 میلیون 266.185 میلیون 55.634 میلیون 169.245 میلیون 60.734 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,483 174.00 4.04 4,430 121.00 2.81 12:00 1,538 17.338 میلیون 76.8 میلیارد 17,823.01 4,309 4,260 4,220 4,548 1 22,403 4,447 4 66,106 4,480 18.041 هزار میلیارد 28.766 میلیون 9.188 میلیون 4.072 میلیون 5.477 میلیون 4.222 میلیون 13.127 میلیون 396,247 44.21 4.16 1.33 16.592 میلیون 742,336 15.101 میلیون 2.233 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,825 126.00 4.27 2,886 65.00 2.20 12:00 1,438 31.981 میلیون 92.3 میلیارد 20,210.48 2,951 2,950 2,810 2,956 2 67,686 2,825 2 99,622 2,827 105.058 هزار میلیارد 175.082 میلیون 132.156 میلیون 36.403 میلیون 69.368 میلیون 62.788 میلیون 36.984 میلیون 12.146 میلیون 8.84 1.71 2.9 26.186 میلیون 5.771 میلیون 29.937 میلیون 2.021 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,610 120.00 1.78 6,640 90.00 1.34 12:06 618 5.977 میلیون 39.39 میلیارد 8,216.29 6,730 6,550 6,530 6,680 4 91,251 6,610 2 22,638 6,620 232.4 هزار میلیارد 277.937 میلیون 129.419 میلیون 17.5 میلیون 39.587 میلیون 89.831 میلیون 44.703 میلیون 41.288 میلیون 5.66 2.6 5.23 2.919 میلیون 3.059 میلیون 3.991 میلیون 1.986 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,220 220.00 3.42 6,260 180.00 2.80 12:01 2,654 45.602 میلیون 285.66 میلیارد 14,599.58 6,440 6,320 6,160 6,390 5 65,776 6,220 2 87,252 6,230 160.714 هزار میلیارد 292.912 میلیون 167.423 میلیون 25.673 میلیون 118.592 میلیون 48.831 میلیون 209.353 میلیون 22.577 میلیون 7.3 3.38 0.79 40.331 میلیون 5.174 میلیون 43.607 میلیون 1.898 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,520 62.00 3.92 1,518 64.00 4.05 12:05 941 24.748 میلیون 37.57 میلیارد 31,896.73 1,582 1,555 1,495 1,555 1 8,133 1,515 1 341,354 1,520 24.288 هزار میلیارد 25.94 میلیون 15.36 میلیون 5 میلیون 934,568 9.689 میلیون 1.635 میلیون 1.528 میلیون 9.81 1.75 9.36 22.592 میلیون 2.1 میلیون 22.834 میلیون 1.859 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,326 35.00 1.48 2,329 32.00 1.36 12:05 1,572 37.218 میلیون 86.69 میلیارد 21,503.98 2,361 2,333 2,307 2,366 1 2,500 2,319 1 10,485 2,326 69.87 هزار میلیارد 107.116 میلیون 104.235 میلیون 30 میلیون 35.296 میلیون 68.939 میلیون 46.149 میلیون 34.007 میلیون 2.08 1.03 1.53 28.971 میلیون 7.97 میلیون 35.141 میلیون 1.8 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 5,710 430.00 7.00 5,780 360.00 5.86 12:05 2,650 57.788 میلیون 334.21 میلیارد 13,678.64 6,140 6,060 5,710 6,140 0 0 0 22 2,843,200 5,710 17.34 هزار میلیارد 19.963 میلیون 3.63 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 16.82 6.22 8.85 48.684 میلیون 9.094 میلیون 55.999 میلیون 1.778 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 37,520 1,400.00 3.60 37,850 1,070.00 2.75 12:00 890 3.08 میلیون 116.59 میلیارد 2,223.59 38,920 38,500 37,520 38,560 2 2,715 37,540 1 2,875 37,770 1534.95 هزار میلیارد 1.715 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 11.99 10.42 12.08 734,751 2.241 میلیون 1.22 میلیون 1.755 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 15,220 1,180.00 7.20 15,510 890.00 5.43 12:01 10,106 70.699 میلیون 1.096 هزار میلیارد 8,612.02 16,400 15,750 15,220 16,780 108 1,367,293 15,220 1 1,722 15,230 97.564 هزار میلیارد 100.09 میلیون 15.115 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 343.58 7.8 178.28 69.25 میلیون 1.373 میلیون 68.872 میلیون 1.751 میلیون
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,326 22.00 0.95 2,312 8.00 0.35 12:04 871 16.556 میلیون 38.28 میلیارد 38,513.65 2,304 2,347 2,218 2,380 1 1,557 2,326 2 120,216 2,330 8.67 هزار میلیارد 11.634 میلیون 5.993 میلیون 3.75 میلیون 2.253 میلیون 3.917 میلیون 4.067 میلیون 6,262 1380.35 2.21 2.13 13.133 میلیون 3.414 میلیون 14.828 میلیون 1.719 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 6,940 220.00 3.07 6,970 190.00 2.65 12:00 362 7.979 میلیون 55.6 میلیارد 21,236.86 7,160 7,100 6,870 7,150 4 25,646 6,870 2 9,310 6,920 16.449 هزار میلیارد 19.934 میلیون 6.46 میلیون 2.36 میلیون 3.084 میلیون 3.376 میلیون 8.255 میلیون 1.284 میلیون 17.02 5.2 2.56 915,266 7.063 میلیون 6.381 میلیون 1.598 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,575 96.00 2.06 4,643 28.00 0.60 12:07 947 8.558 میلیون 39.33 میلیارد 11,560.67 4,671 4,609 4,572 4,667 1 2,000 4,573 2 68,439 4,575 893.443 هزار میلیارد 917.88 میلیون 476.923 میلیون 192.428 میلیون 18.664 میلیون 458.259 میلیون 138.246 میلیون 138.353 میلیون 6.49 1.96 6.5 5.462 میلیون 3.068 میلیون 6.938 میلیون 1.592 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 20,500 140.00 0.68 20,590 50.00 0.24 12:06 765 4.373 میلیون 89.99 میلیارد 6,352.2 20,640 20,520 20,470 20,640 7 15,215 20,500 1 8,681 20,510 1482.48 هزار میلیارد 1.659 میلیارد 396.212 میلیون 72 میلیون 171.285 میلیون 224.927 میلیون 240.216 میلیون 225.218 میلیون 6.6 6.61 6.19 1.184 میلیون 3.182 میلیون 2.791 میلیون 1.575 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 4,652 56.00 1.19 4,679 29.00 0.62 12:06 293 5.071 میلیون 23.71 میلیارد 16,757.79 4,708 4,715 4,610 4,773 5 36,666 4,652 1 8,000 4,691 65.534 هزار میلیارد 71.319 میلیون 30.96 میلیون 14 میلیون 3.937 میلیون 27.023 میلیون 12.878 میلیون 12.725 میلیون 5.18 2.44 5.12 3.142 میلیون 1.697 میلیون 3.318 میلیون 1.521 میلیون
لابسا

آبسال

سهام بورس 7,240 340.00 4.93 7,240 340.00 4.93 12:04 374 9.868 میلیون 71.43 میلیارد 11,474.94 6,900 7,240 7,070 7,240 58 1,200,992 7,240 2 10,227 7,440 19.548 هزار میلیارد 22.03 میلیون 8.364 میلیون 2.7 میلیون 4.102 میلیون 4.262 میلیون 9.816 میلیون 1.408 میلیون 13.23 4.37 1.9 9.868 میلیون - 8.371 میلیون 1.497 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 14,860 250.00 1.65 15,070 40.00 0.26 12:04 304 2.21 میلیون 33.08 میلیارد 7,209.63 15,110 14,900 14,850 15,090 5 87,295 14,850 2 7,709 14,940 361.68 هزار میلیارد 507.171 میلیون 150.053 میلیون 24 میلیون 67.768 میلیون 88.398 میلیون 141.066 میلیون 50.094 میلیون 7.24 4.12 2.57 649,903 1.54 میلیون 781,296 1.409 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,279 38.00 1.15 3,290 27.00 0.81 12:00 251 3.479 میلیون 11.42 میلیارد 10,821.24 3,317 3,267 3,267 3,334 2 114,700 3,279 1 1,519 3,323 23.03 هزار میلیارد 26.888 میلیون 12.633 میلیون 7 میلیون 3.732 میلیون 8.901 میلیون 8.838 میلیون -95,829 -242.22 2.61 2.63 3.479 میلیون - 2.162 میلیون 1.317 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,080 150.00 3.04 5,010 80.00 1.62 12:03 3,780 58.04 میلیون 290.66 میلیارد 15,149.2 4,930 4,870 4,690 5,160 6 165,358 5,070 7 36,399 5,080 18.022 هزار میلیارد 19.642 میلیون 6.031 میلیون 3.597 میلیون 1.21 میلیون 4.558 میلیون 3.308 میلیون 721,162 25.44 3.87 5.55 56.79 میلیون 1.149 میلیون 56.68 میلیون 1.258 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 5,820 140.00 2.35 5,900 60.00 1.01 12:03 669 4.775 میلیون 27.97 میلیارد 9,400.89 5,960 5,920 5,790 5,930 4 16,951 5,800 2 23,937 5,820 141.6 هزار میلیارد 169.521 میلیون 84.217 میلیون 24 میلیون 27.681 میلیون 56.537 میلیون 51.991 میلیون 24.004 میلیون 5.95 2.53 2.75 3.621 میلیون 1.154 میلیون 3.546 میلیون 1.229 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,720 0.00 0.00 11,710 10.00 0.09 12:04 586 6.673 میلیون 78.07 میلیارد 13,188.49 11,720 11,800 11,680 11,800 6 423,010 11,710 4 236,871 11,720 5732.045 هزار میلیارد 5.834 میلیارد 1.694 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 549.027 میلیون 714.323 میلیون 10.03 6.72 12.67 1.435 میلیون 5.229 میلیون 5.45 میلیون 1.215 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,869 9.00 0.31 2,861 1.00 0.03 11:58 87 2.097 میلیون 6.02 میلیارد 11,923.87 2,860 2,880 2,840 2,881 2 50,100 2,869 6 141,670 2,878 110.149 هزار میلیارد 133.939 میلیون 51.841 میلیون 24.5 میلیون 23.944 میلیون 27.897 میلیون 22.93 میلیون 18.794 میلیون 5.54 2.64 4.57 121,991 1.975 میلیون 932,201 1.165 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,047 4.00 0.04 10,041 2.00 0.02 1402/07/08 456 11.739 میلیون 117.86 میلیارد - 10,043 10,036 10,034 10,050 1 44,933 10,041 2 114,849 10,047 - - - - - - - - - - - 9.194 میلیون 2.544 میلیون 10.589 میلیون 1.15 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,350 360.00 3.71 9,500 210.00 2.16 11:59 818 7.987 میلیون 75.26 میلیارد 8,781.33 9,710 9,440 9,320 9,630 5 39,277 9,340 1 562 9,350 570 هزار میلیارد 866.618 میلیون 335.425 میلیون 60 میلیون 274.418 میلیون 61.007 میلیون 128.653 میلیون 6.982 میلیون 82.84 9.48 4.5 6.664 میلیون 1.224 میلیون 6.81 میلیون 1.078 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,190 130.00 1.26 10,250 70.00 0.68 12:06 553 4.399 میلیون 44.74 میلیارد 7,906.14 10,320 9,970 9,970 10,300 1 37,077 10,180 3 19,506 10,190 279.313 هزار میلیارد 291.874 میلیون 141.05 میلیون 27.25 میلیون 9.291 میلیون 131.759 میلیون 60.915 میلیون 59.014 میلیون 4.76 2.13 4.62 2.423 میلیون 1.96 میلیون 3.314 میلیون 1.069 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 14,650 750.00 4.87 14,970 430.00 2.79 12:01 579 4.677 میلیون 68.71 میلیارد 4,797.64 15,400 15,010 14,630 15,010 1 4,310 14,650 1 500 14,900 374.25 هزار میلیارد 403.981 میلیون 72.979 میلیون 25 میلیون 48.168 میلیون 36.616 میلیون 58.066 میلیون 21.029 میلیون 18.3 10.51 6.63 2.875 میلیون 1.803 میلیون 3.667 میلیون 1.01 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 11,030 340.00 2.99 11,060 310.00 2.73 12:03 3,841 43.68 میلیون 483.25 میلیارد 8,247.31 11,370 11,310 10,930 11,310 6 592,516 11,030 1 500 11,040 1487.165 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 813.524 میلیون 134.342 میلیون 160.209 میلیون 653.315 میلیون 3.155 میلیارد 349.514 میلیون 4.67 2.33 0.48 16.265 میلیون 25.887 میلیون 41.144 میلیون 1.008 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,727 65.00 3.63 1,757 35.00 1.95 12:06 420 11.129 میلیون 19.52 میلیارد 21,162.03 1,792 1,835 1,727 1,835 3 15,679 1,727 1 119,312 1,732 54.191 هزار میلیارد 57.401 میلیون 36.093 میلیون 30.843 میلیون 1.153 میلیون 34.626 میلیون 2.448 میلیون 2.277 میلیون 22.73 1.56 21.29 8.922 میلیون 2.008 میلیون 10.015 میلیون 914,257
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام بورس 2,790 147.00 5.01 2,813 124.00 4.22 11:54 642 6.856 میلیون 19.29 میلیارد 7,108.85 2,937 2,863 2,790 2,934 0 0 0 27 1,085,878 2,790 33.756 هزار میلیارد - - 12 میلیون 114.664 میلیون 20.902 میلیون 36.064 میلیون 6.408 میلیون 5.5 1.69 0.98 1.666 میلیون 5.19 میلیون 5.976 میلیون 879,753
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 27,280 1,410.00 4.91 27,600 1,090.00 3.80 12:00 810 2.032 میلیون 56.08 میلیارد 1,608.41 28,690 28,250 27,210 28,500 3 8,837 27,300 3 31,487 27,540 82.8 هزار میلیارد 115.8 میلیون 43.585 میلیون 3 میلیون 28.68 میلیون 14.905 میلیون 78.359 میلیون 7.802 میلیون 10.99 5.75 1.1 971,540 1.06 میلیون 1.212 میلیون 819,830
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 6,860 340.00 5.21 6,820 300.00 4.60 11:59 658 10.239 میلیون 69.79 میلیارد 11,912.12 6,520 6,460 6,460 6,860 77 2,974,765 6,860 3 12,397 6,880 9.958 هزار میلیارد 15.402 میلیون 5.939 میلیون 1.46 میلیون 5.852 میلیون 86,320 29.021 میلیون -1,004,759 -9.5 110.63 0.33 9.936 میلیون 303,285 9.424 میلیون 815,389
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,670 20.00 0.35 5,650 40.00 0.70 12:06 1,190 15.359 میلیون 86.84 میلیارد 13,749.45 5,690 5,630 5,600 5,720 2 20,531 5,660 2 202,076 5,670 105.655 هزار میلیارد 112.532 میلیون 87.858 میلیون 18.7 میلیون 6.129 میلیون 81.73 میلیون 30.228 میلیون 27.889 میلیون 3.8 1.3 3.51 15.007 میلیون 50,000 14.257 میلیون 800,000
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 23,460 2,010.00 9.37 23,450 2,000.00 9.32 12:01 609 3.757 میلیون 88.1 میلیارد 5,305.67 21,450 23,460 22,950 23,460 120 1,002,147 23,460 1 13,104 27,200 22.327 هزار میلیارد 27.721 میلیون 10.248 میلیون 952,095 7.527 میلیون 2.72 میلیون 16.416 میلیون 1.394 میلیون 14.98 7.68 1.27 3.737 میلیون 2,403 2.961 میلیون 778,899
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,550 180.00 3.14 5,670 60.00 1.05 12:04 834 6.671 میلیون 37.16 میلیارد 9,345.06 5,730 5,610 5,510 5,700 10 91,092 5,550 1 74,231 5,560 1539.405 هزار میلیارد 1.697 میلیارد 700.254 میلیون 192.5 میلیون 95.518 میلیون 505.751 میلیون 452.73 میلیون 218.319 میلیون 7.11 2.75 3.43 4.618 میلیون 2.053 میلیون 5.927 میلیون 743,517
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 10,120 160.00 1.61 10,020 60.00 0.60 12:03 153 1.37 میلیون 13.73 میلیارد 2,687.23 9,960 9,850 9,750 10,240 4 21,942 10,100 5 14,698 10,130 20.04 هزار میلیارد 30.298 میلیون 12.91 میلیون 2 میلیون 10.438 میلیون 2.471 میلیون 9.72 میلیون 1.145 میلیون 17.4 8.06 2.05 539,882 830,000 633,034 736,848
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,660 550.00 4.95 11,590 480.00 4.32 11:59 1,751 13.262 میلیون 153.71 میلیارد 8,149.51 11,110 11,330 11,250 11,660 118 4,064,183 11,660 1 1,000 11,670 5.795 هزار میلیارد 6.204 میلیون 996,228 500,000 209,390 786,838 1.305 میلیون 256,864 18.43 6.59 4.18 13.162 میلیون 100,000 12.528 میلیون 733,931
درسا

درسا

صندوق بورس 15,190 800.00 5.00 15,250 740.00 4.63 1402/07/08 25 775,619 11.83 میلیارد - 15,990 15,500 15,190 15,540 1 30,254 15,180 1 66 15,250 - - - - - - - - - - - 149,007 626,612 65,946 709,673
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,730 54.00 3.03 1,766 18.00 1.01 12:06 639 16.947 میلیون 29.4 میلیارد 25,950.95 1,784 1,749 1,710 1,749 1 2,500 1,730 2 20,663 1,731 276.096 هزار میلیارد 3.934 میلیارد 3.744 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 333.329 میلیون 27.942 میلیون 9.95 3.07 0.83 16.638 میلیون 308,450 16.246 میلیون 700,214
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,138 25.00 2.15 1,144 19.00 1.63 12:06 1,003 32.709 میلیون 37.43 میلیارد 31,501.12 1,163 1,159 1,134 1,160 1 16,199 1,138 2 260,000 1,145 40.04 هزار میلیارد 45.418 میلیون 10.99 میلیون 4 میلیون 3.768 میلیون 7.222 میلیون 4.112 میلیون 3.495 میلیون 11.65 5.64 9.9 32.269 میلیون 266,210 31.835 میلیون 700,000
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,850 40.00 0.59 6,840 30.00 0.44 12:03 223 2.712 میلیون 18.55 میلیارد 9,228.84 6,810 6,780 6,700 6,920 4 62,780 6,850 3 27,188 6,890 11.751 هزار میلیارد 16.346 میلیون 7.201 میلیون 1.718 میلیون 4.526 میلیون 2.675 میلیون 16.625 میلیون 1.306 میلیون 8.98 4.38 0.7 2.306 میلیون 396,701 2.025 میلیون 677,554
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,787 68.00 3.67 1,801 54.00 2.91 12:03 544 11.568 میلیون 20.84 میلیارد 17,240.02 1,855 1,815 1,781 1,849 2 33,445 1,787 4 200,156 1,788 21.503 هزار میلیارد 25.196 میلیون 15.098 میلیون 11.939 میلیون 2.619 میلیون 12.479 میلیون 8.539 میلیون 517,054 42.72 1.77 2.59 11.34 میلیون 222,076 10.935 میلیون 627,177
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 8,400 230.00 2.67 8,600 30.00 0.35 12:02 182 1.214 میلیون 10.29 میلیارد 6,382.87 8,630 8,770 8,380 8,770 2 87,820 8,390 2 52,130 8,400 172 هزار میلیارد 217.681 میلیون 73.985 میلیون 20 میلیون 44.881 میلیون 29.104 میلیون 97.56 میلیون 22.655 میلیون 7.61 5.92 1.77 598,452 615,333 592,615 621,170
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام بورس 6,300 350.00 5.26 6,330 320.00 4.81 12:05 471 7.916 میلیون 50.11 میلیارد 11,780.2 6,650 6,580 6,300 6,580 3 20,800 6,260 23 2,602,829 6,300 18.99 هزار میلیارد 21.15 میلیون 9.467 میلیون 3 میلیون 1.83 میلیون 7.637 میلیون 9.283 میلیون 3.888 میلیون 5.12 2.6 2.14 3.815 میلیون 4.1 میلیون 7.294 میلیون 620,418