همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,006 150.00 1.48 10,007 149.00 1.47 1399/10/14 6,783 277.83 میلیون 2.78 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,005 10,009 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 120.084 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 15,870 320.00 1.98 15,870 320.00 1.98 11:51 24,772 45.02 میلیون 714.5 میلیارد 615.6 16,190 15,870 15,870 15,870 22 1,901,844 15,910 42 603,195 15,910 317.4 هزار میلیارد 175.347 میلیون 38.834 میلیون 20 میلیون 13.447 میلیون 25.386 میلیون 626,594 5.439 میلیون - 6.38 258.38 371.945 میلیون 124.311 میلیون 445.956 میلیون 50.3 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,690 210.00 1.76 11,680 220.00 1.85 11:50 1,359 14.84 میلیون 173.4 میلیارد 11,109.54 11,900 11,670 11,670 11,890 10 950,427 11,910 19 423,356 11,920 765.929 هزار میلیارد 39.687 میلیون 779.688 میلیون 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.05 5.24 3.05 1.212 میلیون 38.475 میلیون 9.007 میلیون 30.68 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,470 50.00 1.98 2,470 50.00 1.98 11:51 3,959 177.06 میلیون 437.7 میلیارد 41,863.72 2,520 2,480 2,470 2,500 0 0 0 508 30,936,859 2,520 553.098 هزار میلیارد 393.658 میلیون 564.294 میلیون 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.31 2.77 1.39 119.344 میلیون 274.313 میلیون 372.333 میلیون 21.324 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,530 210.00 1.79 11,580 160.00 1.36 11:51 7,427 48.96 میلیون 566.8 میلیارد 6,591.09 11,740 11,750 11,510 11,800 28 2,596,185 11,910 2 101,000 11,910 2420.22 هزار میلیارد 79.521 میلیون 2.454 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 589.882 میلیون 246.651 میلیون 9.95 4.74 4.16 14.487 میلیون 65.034 میلیون 59.708 میلیون 19.813 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,260 40.00 1.74 2,260 40.00 1.74 11:50 1,773 46.92 میلیون 106 میلیارد 26,732.68 2,300 2,260 2,260 2,290 2 300,000 2,180 664 35,063,654 2,300 396.3 هزار میلیارد 4.517 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 8.19 1.79 0.95 30.619 میلیون 70.022 میلیون 81.012 میلیون 19.628 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,080 240.00 1.95 12,080 240.00 1.95 11:51 2,829 18.39 میلیون 222.2 میلیارد 6,564.99 12,320 12,080 12,080 12,200 17 1,700,000 12,310 1 1,025 12,310 2416 هزار میلیارد 124.17 میلیون 2.464 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 32.65 6.27 7.1 31.931 میلیون 92.239 میلیون 106.195 میلیون 17.975 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 16,980 60.00 0.35 17,290 370.00 2.19 11:51 3,629 15.09 میلیون 260.8 میلیارد 4,205.82 16,920 17,540 16,750 17,760 353 5,970,307 17,180 2 6,000 17,540 55.874 هزار میلیارد 316.537 میلیون 260.395 میلیون 3.233 میلیون 261.827 میلیون -1,432,055 28.845 میلیون 6.417 میلیون 8.53 -38.2 1.9 23.863 میلیون 2.55 میلیون 10.081 میلیون 16.332 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 12,019 312.00 2.67 12,014 307.00 2.62 1399/10/14 489 4.9 میلیون 58.9 میلیارد - 11,707 11,713 12,002 12,021 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 48.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,520 70.00 1.95 3,520 70.00 1.95 11:50 3,694 120.92 میلیون 425.9 میلیارد 33,278.34 3,590 3,540 3,520 3,570 1 20,000 3,560 122 3,570,260 3,570 728.791 هزار میلیارد 6.34 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 8.09 1.66 1.24 57.692 میلیون 50.868 میلیون 94.882 میلیون 13.678 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,810 350.00 8.41 4,010 150.00 3.61 1399/09/5 - - - 10,255.6 4,160 4,190 - - 14 222,774 3,800 6 206,863 3,800 1.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.301 میلیون 13,178 40.314 میلیون 12 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 27,441 877.00 3.30 27,443 879.00 3.31 1399/10/14 1,327 18.19 میلیون 499.1 میلیارد - 26,564 26,584 27,440 27,450 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 82.329 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,660 290.00 1.45 19,850 100.00 0.50 11:50 929 3.7 میلیون 73 میلیارد 4,082.39 19,950 19,670 19,620 20,000 2 12,554 19,810 4 111,857 20,000 1100.565 هزار میلیارد 1.175 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 10.03 6.39 6 1.224 میلیون 8.534 میلیون 4.385 میلیون 5.373 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,550 210.00 1.95 10,610 150.00 1.39 11:51 1,969 12.97 میلیون 137.6 میلیارد 6,551.66 10,760 10,550 10,550 11,000 0 0 0 97 857,329 10,740 864.715 هزار میلیارد 930.909 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 24.5 7.06 13.45 2.044 میلیون 7.376 میلیون 4.32 میلیون 5.1 میلیون
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 20,090 410.00 2.00 20,250 250.00 1.22 11:44 203 1.5 میلیون 30.2 میلیارد 7,514.4 20,500 20,090 20,090 20,090 1 300 19,900 1 88,985 19,900 22.275 هزار میلیارد 23.961 میلیون 3.879 میلیون 1.1 میلیون 1.411 میلیون 2.469 میلیون 4.081 میلیون 1.291 میلیون 17.47 9.14 5.53 22.216 میلیون 50,000 17.292 میلیون 4.975 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,600 200.00 1.85 10,610 190.00 1.76 11:51 3,147 22.9 میلیون 242.9 میلیارد 6,590.89 10,800 10,620 10,590 10,890 1 763 10,870 5 33,290 10,890 763.2 هزار میلیارد 793.63 میلیون 195.893 میلیون 72 میلیون 16.03 میلیون 179.863 میلیون 76.186 میلیون 73.662 میلیون 10.56 4.32 10.22 7.27 میلیون 14.714 میلیون 17.247 میلیون 4.737 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,780 40.00 1.05 3,780 40.00 1.05 11:51 1,705 30.09 میلیون 113.8 میلیارد 17,957.37 3,820 3,820 3,750 3,860 1 4,900 3,830 1 3,300 3,830 115.009 هزار میلیارد 1.157 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون -47.85 2.5 0.97 25.366 میلیون 63.337 میلیون 84.134 میلیون 4.568 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 29,960 1,690.00 5.98 29,760 1,490.00 5.27 11:50 8,611 25.26 میلیون 751.7 میلیارد 2,973.13 28,270 29,000 28,920 29,960 1004 6,421,923 28,850 1 1,700 28,850 172.608 هزار میلیارد 173.076 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 85.8 23.52 73.16 81.279 میلیون 7.817 میلیون 84.605 میلیون 4.491 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 11,000 300.00 2.80 10,850 150.00 1.40 1399/12/12 - - - 7,101.52 10,700 10,870 - - 6 280,036 11,000 1 272 11,000 56.537 هزار میلیارد 93.34 میلیون 65.307 میلیون 5.211 میلیون 36.803 میلیون 28.504 میلیون 10.209 میلیون 17.414 میلیون 3.25 1.98 5.54 26.144 میلیون 700,000 22.396 میلیون 4.448 میلیون
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,006 148.00 1.46 10,006 148.00 1.46 1399/10/14 276 6.41 میلیون 64.2 میلیارد - 10,154 10,155 10,005 10,014 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,520 230.00 1.80 12,510 240.00 1.88 11:51 1,678 9.94 میلیون 124.4 میلیارد 5,980.99 12,750 12,500 12,500 12,740 4 43,159 12,740 1 3,812 12,750 625 هزار میلیارد 702.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 7.86 4.91 2.51 9.907 میلیون 12.468 میلیون 18.417 میلیون 3.959 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 17,700 150.00 0.84 17,840 10.00 0.06 11:50 1,023 3.19 میلیون 56.9 میلیارد 3,180.93 17,850 17,510 17,510 18,100 1 4,000 17,900 1 741 18,000 1326.552 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.77 7.12 5.56 1.306 میلیون 6.314 میلیون 3.76 میلیون 3.86 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 8,530 170.00 1.95 8,610 90.00 1.03 11:22 410 3.74 میلیون 32 میلیارد 9,120.42 8,700 8,780 8,530 8,850 0 0 0 41 452,313 8,640 81.795 هزار میلیارد 85.634 میلیون 19.307 میلیون 7 میلیون 2.984 میلیون 16.323 میلیون 3.194 میلیون 2.82 میلیون 29.31 5.06 25.88 1.922 میلیون 5.896 میلیون 4.13 میلیون 3.689 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,220 40.00 1.77 2,260 0.00 0.00 11:50 520 6.37 میلیون 14.2 میلیارد 12,686.88 2,260 2,220 2,220 2,220 50 20,000,000 2,250 3167 326,166,701 2,250 441.854 هزار میلیارد 929.73 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -14.18 6.69 3.35 77.852 میلیون 11.528 میلیون 85.743 میلیون 3.637 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,790 150.00 5.68 2,740 100.00 3.79 11:51 4,778 88.79 میلیون 243.3 میلیارد 17,066.2 2,640 2,710 2,600 2,790 1 3,760 2,690 10 545,739 2,700 28.77 هزار میلیارد 29.397 میلیون 15.827 میلیون 10.5 میلیون 1.677 میلیون 14.15 میلیون 3.802 میلیون 3.662 میلیون 30.11 1.96 7.29 63.311 میلیون 454,800 60.317 میلیون 3.449 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 18,180 370.00 1.99 18,200 350.00 1.89 11:51 20,900 72.26 میلیون 1.315 هزار میلیارد 2,982.16 18,550 18,340 18,180 18,550 5 6,376 18,550 2 51,000 18,550 1456 هزار میلیارد 69.943 میلیون 1.484 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون - 5.48 5.51 44.232 میلیون 25.71 میلیون 66.726 میلیون 3.216 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 12,826 444.00 3.59 12,823 441.00 3.56 1399/10/14 157 2.97 میلیون 38.1 میلیارد - 12,382 12,370 12,812 12,826 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 6.412 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 15,930 1,450.00 10.01 15,930 1,450.00 10.01 11:50 666 7.61 میلیون 121.3 میلیارد 8,668.27 14,480 15,930 15,930 15,930 302 14,452,887 15,370 1 325 15,580 151.335 هزار میلیارد 160.614 میلیون 42.886 میلیون 6 میلیون 17.829 میلیون 25.057 میلیون 58.892 میلیون 15.348 میلیون 9.31 5.7 2.42 8.534 میلیون 567,720 5.991 میلیون 3.111 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,150 60.00 1.87 3,160 50.00 1.56 11:46 309 33.24 میلیون 104.7 میلیارد 110,314.49 3,210 3,150 3,150 3,150 0 0 0 1582 145,074,705 3,210 494.034 هزار میلیارد 2.281 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 65.69 4.51 2.5 1.657 میلیون 32.4 میلیون 30.967 میلیون 3.09 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,700 210.00 1.92 10,720 190.00 1.74 11:48 1,404 21.55 میلیون 231.1 میلیارد 15,739.2 10,910 10,700 10,700 10,950 3 170,030 10,900 2 18,877 10,910 588.528 هزار میلیارد 638.575 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 13.84 6.98 14.6 3.903 میلیون 7.061 میلیون 8.047 میلیون 2.917 میلیون