همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,064 92.00 0.91 10,064 92.00 0.91 1399/10/14 4,175 157.51 میلیون 1.585 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,063 10,064 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 140.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,245 3.00 0.24 1,244 2.00 0.16 12:29 1,363 65.66 میلیون 81.7 میلیارد 48,171.36 1,242 1,259 1,221 1,259 3 30,000 1,253 3 193,261 1,258 38.138 هزار میلیارد 85.367 میلیون 83.376 میلیون 30.657 میلیون 47.229 میلیون 36.146 میلیون 16.205 میلیون 2.614 میلیون 14.59 1.06 2.35 28.078 میلیون 123.978 میلیون 47.856 میلیون 104.2 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,491 20.00 0.81 2,450 21.00 0.85 12:30 5,877 166.21 میلیون 407.1 میلیارد 26,496.53 2,471 2,468 2,366 2,530 1 33,318 2,459 1 30,000 2,459 97.033 هزار میلیارد 101.583 میلیون 68.366 میلیون 39.605 میلیون 4.551 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 20.23 1.52 18.9 181.196 میلیون 49.724 میلیون 209.065 میلیون 21.856 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,050 40.00 0.29 14,020 10.00 0.07 1400/10/15 1,127 30.49 میلیون 427.6 میلیارد 27,054.72 14,010 14,010 14,010 14,120 0 0 0 0 918.59 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 30.41 3.95 2.36 2.839 میلیون 27.652 میلیون 10.964 میلیون 19.526 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,394 13.00 0.55 2,415 34.00 1.43 1400/10/8 - - - 51,252.51 2,381 2,430 - - 3 201,091 2,394 1 56,761 2,395 61.302 هزار میلیارد 475.819 میلیون 450.586 میلیون 25.384 میلیون 414.517 میلیون 36.069 میلیون 56.99 میلیون 6.874 میلیون 8.92 1.7 1.08 12.682 میلیون 14.584 میلیون 12.016 میلیون 15.25 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,030 20.00 0.20 9,990 60.00 0.60 12:29 5,531 39.83 میلیون 398.1 میلیارد 13,410.89 10,050 10,060 9,890 10,100 98 455,960 9,970 5 447,444 9,970 2927.07 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 437.194 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.64 3.15 2.52 16.692 میلیون 41.623 میلیون 44.21 میلیون 14.105 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 13,996 2,289.00 19.55 13,992 2,285.00 19.52 1399/10/14 596 14.15 میلیون 198 میلیارد - 11,707 11,713 13,990 14,000 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 55.968 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 12,930 550.00 4.08 13,220 260.00 1.93 12:29 2,723 7.94 میلیون 104.6 میلیارد 2,915.43 13,480 13,600 12,810 13,830 3 1,699 13,500 1 100,000 13,520 409.159 هزار میلیارد 493.422 میلیون 102.264 میلیون 950,000 84.263 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 7.08 22.73 5.12 23.729 میلیون 200,588 11.496 میلیون 12.433 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,945 82.00 4.05 1,941 86.00 4.24 1400/10/25 - - - 41,501.47 2,027 2,010 - - 2 94,960 1,945 2 6,000 1,947 261.332 هزار میلیارد 274.895 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28.97 1.74 34.67 56.829 میلیون 66.14 میلیون 112.919 میلیون 10.05 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,080 30.00 0.42 7,040 70.00 0.98 12:29 4,138 32.86 میلیون 231.5 میلیارد 7,940.34 7,110 7,110 6,980 7,120 15 1,812,516 7,090 25 530,763 7,100 2816 هزار میلیارد 3.061 میلیارد 880.714 میلیون 200 میلیون 225.011 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.93 4.29 4.62 21.008 میلیون 31.72 میلیون 43.379 میلیون 9.348 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,988 31.00 1.58 1,957 0.00 0.00 12:29 9,792 314.51 میلیون 615.4 میلیارد 34,871.36 1,957 1,930 1,882 2,011 1 8,200 1,956 9 398,601 1,958 590.341 هزار میلیارد 1.478 میلیارد 841.283 میلیون 301.656 میلیون 887.553 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.2 -12.76 0.67 270.04 میلیون 143.267 میلیون 405.787 میلیون 7.52 میلیون
صایپا409

صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18

اوراق بورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 1400/09/24 750 7.5 میلیون 7.05 هزار میلیارد - - 940,000 940,000 940,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7.5 میلیون - 7.5 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,630 6,066.00 22.84 32,631 6,067.00 22.84 1399/10/14 2,400 23.24 میلیون 758.4 میلیارد - 26,564 26,584 32,629 32,633 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 97.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 410 12.00 2.84 413 9.00 2.13 12:29 998 89.52 میلیون 37 میلیارد 89,695.45 422 414 407 420 2 577,932 420 10 3,742,928 423 72.87 هزار میلیارد 72.874 میلیون 197.352 میلیون 176.441 میلیون 3,616 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.48 0.37 -1.48 36.431 میلیون 14.405 میلیون 44.991 میلیون 5.845 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,180 70.00 0.76 9,160 90.00 0.97 12:29 905 9.99 میلیون 91.2 میلیارد 11,037.04 9,250 9,200 9,000 9,220 14 189,758 9,110 1 29,521 9,200 769.44 هزار میلیارد 812.089 میلیون 213.67 میلیون 54.9 میلیون 42.649 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 8.06 4.5 8.04 1.143 میلیون 7.001 میلیون 2.681 میلیون 5.463 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,160 20.00 0.63 3,119 61.00 1.92 12:29 2,393 58.59 میلیون 182.7 میلیارد 24,483.97 3,180 3,174 3,080 3,174 3 7,000 3,134 2 33,824 3,141 645.767 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 6.58 1.27 0.7 53.017 میلیون 26.343 میلیون 74.107 میلیون 5.253 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,950 50.00 0.83 5,950 50.00 0.83 12:29 1,044 11.75 میلیون 69.6 میلیارد 11,254.88 6,000 5,940 5,840 6,010 6 26,085 5,920 2 13,456 5,940 714 هزار میلیارد 849.182 میلیون 327.161 میلیون 50 میلیون 135.182 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 5.04 3.72 1.8 3.88 میلیون 8.777 میلیون 8.288 میلیون 4.37 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,160 60.00 0.74 8,080 20.00 0.25 12:29 1,614 16.27 میلیون 131.5 میلیارد 10,081.25 8,100 8,100 7,970 8,200 1 1,200 8,120 1 10,000 8,150 250.48 هزار میلیارد 272.797 میلیون 73.329 میلیون 31 میلیون 22.317 میلیون 51.011 میلیون 34.449 میلیون 33.962 میلیون 7.38 4.91 7.27 11.402 میلیون 739,453 7.872 میلیون 4.269 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,062 92.00 0.91 10,062 92.00 0.91 1399/10/14 131 2.81 میلیون 28.3 میلیارد - 10,154 10,155 10,060 10,064 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
درازک

دارو رازک

سهام بورس 15,430 730.00 4.97 15,430 730.00 4.97 1400/10/15 - - - 17,982.87 14,700 15,430 - - 66 1,687,993 15,430 0 0 0 32.403 هزار میلیارد 44.544 میلیون 15.564 میلیون 889,500 12.141 میلیون 3.423 میلیون 9.076 میلیون 3.626 میلیون 26.2 8.66 3.27 4.55 میلیون - 849,667 3.7 میلیون
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 2,752 131.00 5.00 2,746 125.00 4.77 12:28 1,363 21.86 میلیون 60 میلیارد 16,036.78 2,621 2,708 2,683 2,752 43 2,338,911 2,680 1 1,870 2,700 6.497 هزار میلیارد 7.583 میلیون 3.815 میلیون 2.366 میلیون 1.086 میلیون 2.729 میلیون 2.74 میلیون 305,712 21.25 2.38 2.37 20.289 میلیون 4,449 16.798 میلیون 3.496 میلیون
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 1,750 92.00 4.99 1,754 88.00 4.78 12:30 494 8.45 میلیون 14.8 میلیارد 17,096.25 1,842 1,790 1,750 1,791 1 17,000 1,812 1 103,335 1,820 6.578 هزار میلیارد 7.52 میلیون 5.077 میلیون 3.35 میلیون 942,638 4.088 میلیون 3.067 میلیون 376,412 17.47 1.61 2.14 3.803 میلیون 3.459 میلیون 3.839 میلیون 3.423 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 79,500 750.00 0.93 79,040 1,210.00 1.51 12:29 817 624,378 49.4 میلیارد 764.23 80,250 80,940 78,130 81,000 1 200 80,200 1 2,200 80,200 102.752 هزار میلیارد 116.312 میلیون 24.412 میلیون 1.3 میلیون 13.56 میلیون 10.852 میلیون 35.53 میلیون 19.243 میلیون 5.34 9.48 2.89 799,888 3.007 میلیون 517,328 3.29 میلیون
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/10 641 3.2 میلیون 3.201 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.201 میلیون - 3.201 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 15,263 2,881.00 23.27 15,263 2,881.00 23.27 1399/10/14 1,479 38.89 میلیون 593.6 میلیارد - 12,382 12,370 15,262 15,264 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 30.526 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 45,950 50.00 0.11 45,940 60.00 0.13 12:29 311 3.22 میلیون 147.9 میلیارد 10,349.95 46,000 46,000 45,100 46,000 2 9,000 45,500 1 2,000 45,960 2756.4 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 45.2 میلیون 10.236 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون 161.1 44.2 140.6 32,973 5.493 میلیون 2.619 میلیون 2.906 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 21,700 570.00 2.56 22,250 20.00 0.09 12:29 624 3.42 میلیون 76 میلیارد 5,475.23 22,270 23,000 21,210 23,000 0 0 0 47 1,750,465 21,830 450.292 هزار میلیارد 520.935 میلیون 111.727 میلیون 20.238 میلیون 70.643 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 11.5 10.96 2.65 994,085 2.873 میلیون 968,412 2.899 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 6,050 70.00 1.14 5,920 200.00 3.27 12:29 3,219 25.74 میلیون 152.4 میلیارد 7,995.52 6,120 6,000 5,820 6,110 1 10,000 6,010 4 121,847 6,070 59.2 هزار میلیارد 63.305 میلیون 29.219 میلیون 10 میلیون 4.105 میلیون 25.115 میلیون 9.513 میلیون 6.655 میلیون 8.9 2.36 6.22 19.507 میلیون 1.336 میلیون 18.09 میلیون 2.753 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 18,553 3,249.00 21.23 18,552 3,248.00 21.22 1399/10/14 128 681,266 12.6 میلیارد - 15,304 15,314 18,550 18,553 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 9.276 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,660 30.00 0.28 10,660 30.00 0.28 12:29 2,321 5.47 میلیون 58.3 میلیارد 2,357.78 10,630 10,660 10,660 10,690 1 977 10,590 2 1,251 10,630 117.26 هزار میلیارد 124.983 میلیون 25.123 میلیون 7 میلیون 7.723 میلیون 17.4 میلیون 10.899 میلیون 8.325 میلیون - 6.66 10.64 1.229 میلیون 2.8 میلیون 1.542 میلیون 2.488 میلیون