همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,072 84.00 0.83 10,071 85.00 0.84 1399/10/14 5,465 229.17 میلیون 2.308 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,071 10,073 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 140.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,740 11.00 0.40 2,730 1.00 0.04 1400/04/27 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 41,509.68 2,729 2,734 2,680 2,751 0 0 0 0 491.742 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 3.633 میلیارد 261.927 میلیون 515.543 میلیون 144.499 میلیون 4.24 2.33 1.19 139.445 میلیون 301.595 میلیون 322.551 میلیون 118.489 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 13,620 450.00 3.42 13,760 590.00 4.48 1400/04/26 - - - 8,151.62 13,170 13,820 13,490 13,820 0 0 0 0 863.36 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.008 میلیارد 97.873 میلیون 7.04 4.66 0.94 308.084 میلیون 33.183 میلیون 254.579 میلیون 86.688 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,270 0.00 0.00 15,290 20.00 0.13 1400/04/23 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 22,960.26 15,270 15,260 15,250 15,290 0 0 0 0 1041.113 هزار میلیارد 3.282 میلیارد 2.515 میلیارد 65.52 میلیون 2.285 میلیارد 229.592 میلیون 331.466 میلیون 126.38 میلیون 7.93 4.37 3.02 15.57 میلیون 60.015 میلیون 16.977 میلیون 58.608 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,530 3.00 0.20 1,514 13.00 0.85 1400/04/27 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 51,137.82 1,527 1,510 1,474 1,563 0 0 0 0 162.643 هزار میلیارد 214.293 میلیون 162.766 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 152.314 میلیون 16.051 میلیون 16.12 میلیون 12.65 1.34 12.7 387.285 میلیون 96.07 میلیون 427.822 میلیون 55.533 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد - - 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,940 51.00 1.28 3,922 69.00 1.73 1400/04/27 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 30,938.02 3,991 4,005 3,880 4,005 0 0 0 0 800.221 هزار میلیارد 7.878 میلیارد 7.558 میلیارد 207.043 میلیون 7.059 میلیارد 501.839 میلیون 882.26 میلیون 136.61 میلیون 5.94 1.62 0.92 113.065 میلیون 131.531 میلیون 196.859 میلیون 47.737 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 12,900 30.00 0.23 12,930 0.00 0.00 1400/04/29 4,319 59.62 میلیون 770.7 میلیارد 13,804.57 12,930 12,780 12,620 13,050 1 20,000 12,900 1 35,592 12,900 930.96 هزار میلیارد 1.019 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 10.42 5.89 10.08 16.911 میلیون 42.71 میلیون 18.573 میلیون 41.049 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,560 50.00 0.47 10,610 0.00 0.00 1400/04/29 3,197 45.65 میلیون 484.2 میلیارد 14,279.74 10,610 10,510 10,490 10,780 3 600,000 10,680 18 846,610 10,680 3045.07 هزار میلیارد 3.529 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 14.17 7.3 13.58 14.388 میلیون 31.264 میلیون 19.774 میلیون 25.878 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,390 50.00 0.35 14,340 0.00 0.00 1400/04/29 7,406 68.85 میلیون 987.4 میلیارد 9,296.41 14,340 14,260 14,060 14,630 2 2,036 14,390 1 6,529 14,390 1168.71 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 17.2 9.1 16.59 51.091 میلیون 17.758 میلیون 47.943 میلیون 20.906 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,960 70.00 0.54 13,030 0.00 0.00 1400/04/29 28,786 135.07 میلیون 1.76 هزار میلیارد 6,013.3 13,030 13,270 12,860 13,340 2 2,500 12,960 1 6,455 12,960 1850.26 هزار میلیارد 1.892 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 7.66 6.89 7.67 131.001 میلیون 4.069 میلیون 115.03 میلیون 20.04 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 16,800 0.00 0.00 16,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,081 23.25 میلیون 390.6 میلیارد 11,170.84 16,800 16,260 16,260 16,990 0 0 0 0 453.6 هزار میلیارد 429.694 میلیون 141.147 میلیون 27 میلیون 30.121 میلیون 111.026 میلیون 61.928 میلیون 60.813 میلیون 6.57 3.6 6.45 17.41 میلیون 5.836 میلیون 4.507 میلیون 18.739 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,090 105.00 4.78 2,105 90.00 4.10 1400/04/23 - - - 26,473.81 2,195 2,121 2,086 2,188 0 0 0 0 33.394 هزار میلیارد 26.411 میلیون 13.509 میلیون 629,607 1.278 میلیون 12.231 میلیون 3.137 میلیون 210,019 119.67 2.05 8.01 141.382 میلیون 200,000 125.271 میلیون 16.31 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,807 4.00 0.22 1,811 0.00 0.00 1400/04/29 14,236 426.06 میلیون 771.4 میلیارد 28,114.89 1,811 1,815 1,790 1,860 0 0 0 0 354.07 هزار میلیارد 885.632 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون - - 139.631 میلیون 4.109 میلیون -52.98 9.81 1.66 405.929 میلیون 20.129 میلیون 409.94 میلیون 16.118 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 17,860 60.00 0.34 17,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,508 33.43 میلیون 595.2 میلیارد 13,330.09 17,800 17,030 17,030 17,860 20 651,788 17,860 1 4,000 17,870 712 هزار میلیارد - - 40 میلیون 521.099 میلیون 84.542 میلیون 131.701 میلیون 19.966 میلیون 35.66 8.42 5.41 17.635 میلیون 15.797 میلیون 17.779 میلیون 15.653 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,547 45.00 1.28 3,502 0.00 0.00 1400/04/29 6,475 122.91 میلیون 430.4 میلیارد 18,982.75 3,502 3,321 3,311 3,547 34 1,631,072 3,547 2 95 3,550 21.386 هزار میلیارد 24.488 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 12.76 2.76 2.44 116.801 میلیون 6.112 میلیون 107.805 میلیون 15.108 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 12,689 982.00 8.39 12,688 981.00 8.38 1399/10/14 304 1.54 میلیون 19.5 میلیارد - 11,707 11,713 12,686 12,695 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 50.752 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,630 120.00 0.94 12,659 91.00 0.71 1400/04/27 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 22.133 میلیون 12,750 12,600 12,530 12,880 0 0 0 0 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 121.743 میلیون 470.298 میلیون 422.22 میلیون 260.458 میلیون 9.72 5.38 5.99 66.884 میلیون 21.222 میلیون 74.278 میلیون 13.828 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,770 45.00 0.93 4,815 0.00 0.00 1400/04/29 3,402 51.71 میلیون 249 میلیارد 15,198.88 4,815 4,711 4,711 4,890 0 0 0 0 146.5 هزار میلیارد - - 30.426 میلیون - - 162.145 میلیون 18.579 میلیون 7.89 2.7 0.9 37.254 میلیون 14.453 میلیون 38.352 میلیون 13.354 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,870 70.00 0.80 8,800 0.00 0.00 1400/04/29 1,860 27.55 میلیون 242.6 میلیارد 14,813.68 8,800 8,400 8,400 8,870 232 19,913,522 8,870 1 148,000 8,870 528 هزار میلیارد 739.097 میلیون 289.819 میلیون 60 میلیون 211.097 میلیون 78.723 میلیون 62.885 میلیون 15.022 میلیون 35.15 6.71 8.4 25.03 میلیون 2.523 میلیون 14.667 میلیون 12.887 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,217 23.00 1.03 2,240 0.00 0.00 1400/04/29 10,534 90.76 میلیون 203.3 میلیارد 8,615.75 2,240 2,159 2,111 2,265 1 5,000 2,215 3 87,162 2,216 45.093 هزار میلیارد 51.574 میلیون 29.511 میلیون 20.131 میلیون 6.481 میلیون 23.03 میلیون 6.288 میلیون 2.939 میلیون 15.34 1.96 7.17 40.52 میلیون 50.239 میلیون 78.152 میلیون 12.606 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,140 180.00 1.81 9,960 0.00 0.00 1400/04/23 181 3.47 میلیون 29 میلیارد 12,561.13 9,960 9,760 9,680 10,170 0 0 0 0 125.25 هزار میلیارد 514.562 میلیون 402.991 میلیون 15 میلیون 365.162 میلیون 37.829 میلیون 46.994 میلیون 16.627 میلیون 8.99 3.95 3.18 10.173 میلیون 7.626 میلیون 6.806 میلیون 10.993 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,701 21.00 1.22 1,722 0.00 0.00 1400/04/29 6,461 53.81 میلیون 92.7 میلیارد 8,329.05 1,722 1,688 1,660 1,750 3 233,175 1,701 2 91,452 1,702 60.816 هزار میلیارد 68.039 میلیون 44.925 میلیون 35.317 میلیون 7.223 میلیون 37.701 میلیون 5.362 میلیون 3.328 میلیون 18.27 1.61 11.34 28.342 میلیون 25.472 میلیون 43.38 میلیون 10.434 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,490 120.00 0.47 25,610 0.00 0.00 1400/04/29 1,236 13.2 میلیون 338.2 میلیارد 10,683.53 25,610 25,480 25,300 25,980 2 1,952 25,490 2 11,930 25,500 1037.205 هزار میلیارد 1.083 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 8.98 6.61 8.84 5.615 میلیون 7.59 میلیون 3.499 میلیون 9.706 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,900 150.00 1.54 9,800 50.00 0.51 1400/04/23 825 6.76 میلیون 54 میلیارد 11,912.78 9,750 9,760 9,630 9,920 2 1,030 9,800 5 23,162 9,910 679.56 هزار میلیارد 856.977 میلیون 197.847 میلیون 54.9 میلیون 33.777 میلیون 164.07 میلیون 86.185 میلیون 94.579 میلیون 8.7 5.02 9.56 24.032 میلیون 22.059 میلیون 36.64 میلیون 9.45 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,780 10.00 0.17 5,770 0.00 0.00 1400/04/29 4,166 56.82 میلیون 327.6 میلیارد 13,639.51 5,770 5,530 5,520 5,780 88 1,644,944 5,780 1 8,633 5,950 107.899 هزار میلیارد 112.024 میلیون 41.561 میلیون 12.5 میلیون 4.125 میلیون 37.435 میلیون 20.381 میلیون 19.061 میلیون 5.66 2.88 5.29 56.673 میلیون 148,890 48.406 میلیون 8.416 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,310 50.00 0.33 15,260 0.00 0.00 1400/04/29 2,158 17.23 میلیون 262.8 میلیارد 7,983.42 15,260 15,100 15,000 15,350 5 18,300 15,290 7 700,000 15,300 763 هزار میلیارد 856.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 5.57 3.69 2.08 4.987 میلیون 12.242 میلیون 9.157 میلیون 8.071 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,330 4.00 0.12 3,320 6.00 0.18 1400/04/27 162 1.92 میلیون 5.2 میلیارد 26,165.82 3,326 3,227 3,202 3,365 0 0 0 0 109.455 هزار میلیارد 496.634 میلیون 418.442 میلیون 26.843 میلیون 365.494 میلیون 52.948 میلیون 49.102 میلیون 11.707 میلیون 11.2 2.48 2.67 1.569 میلیون 10.676 میلیون 4.232 میلیون 8.013 میلیون
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 11,250 10.00 0.09 11,240 0.00 0.00 1400/04/29 279 8.58 میلیون 96.4 میلیارد 30,759.47 11,240 10,580 10,580 11,250 187 11,371,815 11,250 2 297,565 11,550 92.73 هزار میلیارد 94.23 میلیون 22.122 میلیون 8.25 میلیون 1.5 میلیون 20.622 میلیون 6.015 میلیون 5.635 میلیون 16.46 4.5 15.42 8.582 میلیون - 1.388 میلیون 7.194 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,580 1,120.00 2.46 46,550 1,090.00 2.40 1400/04/27 - - - 4,171.42 45,460 46,980 46,140 47,010 0 0 0 0 1930.492 هزار میلیارد 1.935 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 121.13 32.07 107.39 4.523 میلیون 6.398 میلیون 4 میلیون 6.92 میلیون