همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,072 84.00 0.83 10,072 84.00 0.83 1399/10/14 5,458 209.2 میلیون 2.107 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,071 10,075 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,620 61.00 3.63 1,647 34.00 2.02 1400/07/28 6,631 215.19 میلیون 354.4 میلیارد 32,451.5 1,681 1,680 1,616 1,700 1 5,950 1,685 3 56,312 1,685 322.006 هزار میلیارد 853.568 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5 8.92 1.51 399.605 میلیون 11.05 میلیون 348.268 میلیون 62.387 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,100 50.00 0.62 8,150 100.00 1.24 1400/07/28 3,424 49.33 میلیون 402.1 میلیارد 14,405.9 8,050 8,250 7,920 8,270 179 20,782,157 8,170 0 0 0 489 هزار میلیارد 700.097 میلیون 289.819 میلیون 60 میلیون 211.097 میلیون 78.723 میلیون 62.885 میلیون 15.022 میلیون 32.55 6.21 7.78 68.914 میلیون 1.83 میلیون 11.144 میلیون 59.6 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 8,170 380.00 4.88 8,150 360.00 4.62 1400/07/28 2,278 67.42 میلیون 549.5 میلیارد 29,596.67 7,790 8,100 7,910 8,170 175 19,959,439 7,800 1 1,500 7,900 67.971 هزار میلیارد 89.765 میلیون 41.373 میلیون 8.34 میلیون 21.794 میلیون 19.579 میلیون 19.565 میلیون 8.512 میلیون 7.99 3.47 3.47 34.696 میلیون 4.492 میلیون 11.139 میلیون 28.049 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,738 42.00 2.36 1,758 22.00 1.24 1400/07/28 7,384 203.67 میلیون 358 میلیارد 27,582.33 1,780 1,789 1,725 1,813 4 57,388 1,791 2 31,439 1,791 530.311 هزار میلیارد 1.255 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.65 -22.09 0.68 363.124 میلیون 62.22 میلیون 397.856 میلیون 27.488 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,338 13.00 0.55 2,311 40.00 1.70 1400/07/26 2,164 68.39 میلیون 158.1 میلیارد 31,604.79 2,351 2,330 2,266 2,375 0 0 0 0 361.302 هزار میلیارد 2.673 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -14.77 4.38 1.9 29.024 میلیون 39.368 میلیون 47.59 میلیون 20.803 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 5,710 60.00 1.04 5,730 40.00 0.69 1400/07/28 814 7.94 میلیون 45.5 میلیارد 9,748.82 5,770 5,710 5,610 5,900 2 100,155 5,760 1 39,385 5,870 85.95 هزار میلیارد 97.943 میلیون 41.406 میلیون 15 میلیون 11.993 میلیون 29.412 میلیون 14.326 میلیون 13.28 میلیون 6.47 2.92 6 24.563 میلیون 318,061 4.755 میلیون 20.126 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,388 125.00 4.97 2,404 109.00 4.34 1400/07/28 1,209 62.31 میلیون 149.8 میلیارد 51,534.55 2,513 2,540 2,388 2,543 1 2,000 2,517 1 78,985 2,517 69.353 هزار میلیارد 139.743 میلیون 107.261 میلیون 14.424 میلیون 70.391 میلیون 36.87 میلیون 48.964 میلیون 15.281 میلیون 4.54 1.88 1.42 32.107 میلیون 10.355 میلیون 23.572 میلیون 18.89 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 300.00 2.79 10,550 220.00 2.04 1400/07/28 6,227 53.76 میلیون 567.2 میلیارد 8,632.62 10,770 10,620 10,430 10,660 1 7,100 10,640 5 125,216 10,640 3091.15 هزار میلیارد 3.47 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 4.91 3.32 2.66 23.493 میلیون 28.536 میلیون 34.103 میلیون 17.926 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,580 160.00 2.37 6,600 140.00 2.08 1400/07/28 7,462 100.37 میلیون 662 میلیارد 13,451.14 6,740 6,610 6,500 6,710 9 22,500 6,720 4 34,991 6,720 886.657 هزار میلیارد 989.751 میلیون 418.255 میلیون 134.342 میلیون 103.094 میلیون 315.16 میلیون 894.983 میلیون 134.072 میلیون 5.46 2.81 0.73 58.384 میلیون 47.964 میلیون 88.501 میلیون 17.846 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,157 150.00 4.99 3,143 136.00 4.52 1400/07/28 2,884 63.62 میلیون 200 میلیارد 22,059.76 3,007 3,066 3,050 3,157 116 6,729,959 3,019 1 2,633 3,066 19.194 هزار میلیارد 22.295 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 11.45 2.48 2.19 38.732 میلیون 4.975 میلیون 26.203 میلیون 17.503 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,740 79.00 2.07 3,762 57.00 1.49 1400/07/28 1,028 12.47 میلیون 46.9 میلیارد 12,126.84 3,819 3,803 3,715 3,818 15 1,254,264 3,800 1 30,000 3,805 114.462 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 5.03 2.11 0.71 27.017 میلیون 7.942 میلیون 19.758 میلیون 15.2 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,360 24.00 1.01 2,385 1.00 0.04 1400/07/28 292 5.08 میلیون 12.1 میلیارد 17,413.11 2,384 2,384 2,340 2,448 13 2,558,303 2,420 0 0 0 60.541 هزار میلیارد 437.93 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 10.63 1.69 1.14 19.423 میلیون 6.269 میلیون 11.029 میلیون 14.664 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,005 40.00 1.96 2,021 24.00 1.17 1400/07/28 3,101 77.74 میلیون 157.1 میلیارد 25,070.84 2,045 2,025 2,000 2,060 1 1,264 2,040 4 59,148 2,041 452.555 هزار میلیارد 4.5 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.12 1.72 0.82 61.266 میلیون 13.416 میلیون 60.812 میلیون 13.869 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 13,379 1,672.00 14.28 13,375 1,668.00 14.25 1399/10/14 840 6.59 میلیون 88.1 میلیارد - 11,707 11,713 13,369 13,400 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 53.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,770 24.00 1.34 1,751 43.00 2.40 1400/07/28 2,760 108.93 میلیون 190.8 میلیارد 39,467.81 1,794 1,794 1,733 1,800 1 14,645 1,773 1 197,000 1,776 235.751 هزار میلیارد 249.314 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.968 میلیون 9.461 میلیون 24.92 1.57 29.59 153.425 میلیون 5.898 میلیون 145.728 میلیون 13.595 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,970 140.00 1.09 13,000 170.00 1.33 1400/07/25 36,941 203.52 میلیون 2.646 هزار میلیارد 6,912.23 12,830 13,100 12,880 13,190 0 0 0 0 1846 هزار میلیارد 1.809 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.93 3.85 5.86 194.964 میلیون 8.558 میلیون 190.335 میلیون 13.187 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,485 76.00 2.13 3,503 58.00 1.63 1400/07/28 3,259 65.63 میلیون 229.9 میلیارد 20,136.6 3,561 3,540 3,460 3,570 7 816,369 3,522 1 376,995 3,522 725.271 هزار میلیارد 8.265 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 7.43 1.4 0.79 48.551 میلیون 9.837 میلیون 45.351 میلیون 13.037 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 16,010 430.00 2.62 16,130 310.00 1.89 1400/07/28 2,311 11.48 میلیون 185.3 میلیارد 4,968.75 16,440 16,200 15,900 16,500 5 20,029 16,210 2 9,337 16,220 1161.36 هزار میلیارد 1.23 میلیارد 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 129.936 میلیون 126.118 میلیون 9.22 7.31 8.94 18.538 میلیون 12.057 میلیون 19.767 میلیون 10.828 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,800 75.00 1.54 4,802 73.00 1.50 1400/07/28 2,904 25.86 میلیون 124.2 میلیارد 8,903.59 4,875 4,940 4,719 4,940 2 3,050 4,907 2 31,877 4,920 89.797 هزار میلیارد 94.212 میلیون 52.68 میلیون 18.7 میلیون 4.415 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 6.24 1.86 5.7 35.092 میلیون 6.055 میلیون 31.902 میلیون 9.244 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,410 10.00 0.07 14,410 10.00 0.07 1400/07/28 611 15.4 میلیون 221.9 میلیارد 25,199.55 14,420 14,410 14,400 14,420 19 1,513,677 14,420 23 455,032 14,430 944.143 هزار میلیارد 3.469 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 31.26 4.29 2.54 349,281 12.686 میلیون 4.705 میلیون 8.33 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,730 10.00 0.04 22,730 10.00 0.04 1400/07/28 1,044 19.98 میلیون 454.1 میلیارد 19,136.69 22,720 22,750 22,700 22,800 1 360 22,540 3 900 22,550 2273 هزار میلیارد 2.3 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 47.85 7.02 5.37 2.152 میلیون 7.257 میلیون 2.382 میلیون 7.027 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 3,297 67.00 1.99 3,333 31.00 0.92 1400/07/28 2,053 17.92 میلیون 59.4 میلیارد 8,726.37 3,364 3,340 3,292 3,375 3 15,824 3,377 1 36,633 3,378 233.31 هزار میلیارد 246.65 میلیون 140.21 میلیون 25 میلیون 13.34 میلیون 126.87 میلیون 108.079 میلیون 1.051 میلیون 221.94 1.84 2.16 20.453 میلیون 3.757 میلیون 17.831 میلیون 6.379 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 18,600 370.00 1.95 18,780 190.00 1.00 1400/07/28 2,610 14.08 میلیون 264.4 میلیارد 5,394.28 18,970 18,670 18,050 19,080 1 32,400 18,900 3 8,205 18,900 112.68 هزار میلیارد 119.964 میلیون 31.23 میلیون 6 میلیون 7.284 میلیون 23.946 میلیون 20.53 میلیون 14.059 میلیون 8.01 4.71 5.49 23.616 میلیون 12.042 میلیون 29.407 میلیون 6.25 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 47,040 10.00 0.02 47,040 10.00 0.02 1400/07/28 574 8.92 میلیون 419.4 میلیارد 15,534.08 47,030 47,040 47,000 47,470 2 162,959 47,040 2 27,000 47,040 2822.4 هزار میلیارد 2.857 میلیارد 70.089 میلیون 45.2 میلیون 10.236 میلیون 62.355 میلیون 19.617 میلیون 17.123 میلیون - 55.69 144.01 289,129 7.002 میلیون 1.091 میلیون 6.2 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 31,162 4,598.00 17.31 31,142 4,578.00 17.23 1399/10/14 2,576 16.66 میلیون 518.7 میلیارد - 26,564 26,584 31,131 31,169 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 93.426 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,174 63.00 2.82 2,207 30.00 1.34 1400/07/28 4,214 88.58 میلیون 195.5 میلیارد 21,019.87 2,237 2,250 2,161 2,270 1 10,000 2,227 4 409,831 2,228 87.409 هزار میلیارد 91.779 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 6.45 1.42 5.32 166.927 میلیون 3.35 میلیون 164.387 میلیون 5.89 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,216 142.00 3.26 4,242 116.00 2.66 1400/07/28 2,637 5.87 میلیون 24.9 میلیارد 2,226.99 4,358 4,202 4,180 4,350 1 8,926 4,341 3 223 4,379 8.484 هزار میلیارد 15.947 میلیون 9.817 میلیون 2 میلیون 7.463 میلیون 2.353 میلیون 2.028 میلیون 638,840 13.28 3.61 4.18 16.166 میلیون - 10.387 میلیون 5.779 میلیون