همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام Exchange 4,454 1,476.00 24.89 4,467 1,463.00 24.67 1402/12/09 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22,253.58 5,930 4,460 4,421 4,500 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 5.98 میلیارد 3.01 میلیارد 800 میلیون 1.157 میلیارد 1.853 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 4.91 2.6 2.14 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام Exchange 2,441 6.00 0.25 2,481 46.00 1.89 1402/12/09 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 47,841.06 2,435 2,492 2,439 2,525 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.516 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.2 -1.01 0.31 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام Exchange 2,200 30.00 1.35 2,202 28.00 1.26 1402/12/09 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 50,046.9 2,230 2,195 2,188 2,221 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.468 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.83 1.34 0.96 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام Exchange 1,084 3.00 0.28 1,096 9.00 0.83 1402/12/09 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 32,285.3 1,087 1,092 1,079 1,113 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.096 میلیارد 2.091 میلیارد 1.636 میلیارد 303.31 میلیون 1.788 میلیارد 337.979 میلیون 313.281 میلیون 5.72 1 5.31 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
همای

همای

صندوق Exchange 10,069 61.00 0.61 10,008 0.00 0.00 1402/12/09 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,068 10,068 10,069 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام Exchange 4,719 2,981.00 38.71 4,731 2,969.00 38.56 1402/12/09 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 11,836.43 7,700 4,750 4,708 4,800 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.2 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق Exchange 24,851 164.00 0.66 24,687 0.00 0.00 1402/12/09 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 24,851 24,851 24,852 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام Exchange 2,940 8.00 0.27 2,940 8.00 0.27 1402/12/09 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 26,361.08 2,948 2,942 2,917 2,999 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.663 میلیارد 2.617 میلیارد 30.426 میلیون 2.484 میلیارد 133.454 میلیون 403.813 میلیون 70.764 میلیون 2.53 1.34 0.44 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
کارین

کارین

صندوق Exchange 10,076 69.00 0.69 10,007 0.00 0.00 1402/12/09 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,075 10,075 10,076 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق Exchange 10,168 55.00 0.54 10,113 0.00 0.00 1402/12/09 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,167 10,167 10,168 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام Exchange 1,690 5.00 0.30 1,692 7.00 0.42 1402/12/09 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,183.74 1,685 1,700 1,687 1,714 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.58 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 72.46 2.88 0.45 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام Exchange 8,180 60.00 0.74 8,120 0.00 0.00 1402/12/09 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 11,352.68 8,120 8,110 8,090 8,180 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.645 میلیارد 230.956 میلیون 200 میلیون 20.673 میلیون 210.283 میلیون 48.487 میلیون 46.536 میلیون 34.9 7.72 33.49 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام Exchange 2,265 12.00 0.53 2,276 1.00 0.04 1402/12/09 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 14,355.75 2,277 2,277 2,259 2,348 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 94.816 میلیون 50.598 میلیون 27 میلیون 15.156 میلیون 35.441 میلیون 17.971 میلیون 11.272 میلیون 7.07 2.25 4.43 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق Exchange 10,165 58.00 0.57 10,107 0.00 0.00 1402/12/09 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,162 10,162 10,165 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام Exchange 1,760 6.00 0.34 1,763 9.00 0.51 1402/12/09 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 34,940.27 1,754 1,767 1,752 1,791 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 221.434 میلیون 197.333 میلیون 100 میلیون 45.134 میلیون 152.198 میلیون 14.582 میلیون 16.286 میلیون 10.82 1.16 12.09 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام Exchange 5,610 1,680.00 23.05 7,290 0.00 0.00 1402/12/09 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,236.22 7,290 5,610 5,580 5,630 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 4.894 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 6.6 3.28 3.6 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام Exchange 3,915 32.00 0.82 3,928 45.00 1.16 1402/12/09 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 10,259.46 3,883 3,890 3,890 3,970 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 120.52 میلیون 73.861 میلیون 23.4 میلیون 1.109 میلیون 72.753 میلیون 40.434 میلیون 40.193 میلیون 2.97 1.64 2.95 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق Exchange 10,173 60.00 0.59 10,113 0.00 0.00 1402/12/09 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,171 10,171 10,173 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق Exchange 21,655 135.00 0.63 21,520 0.00 0.00 1402/12/09 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 21,655 21,655 21,656 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
کگل

گل گهر

سهام Exchange 4,964 4.00 0.08 5,020 60.00 1.21 1402/12/09 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 35,757.44 4,960 5,060 4,949 5,080 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.237 میلیارد 1.074 میلیارد 330 میلیون 579.92 میلیون 493.967 میلیون 688.404 میلیون 194.453 میلیون 8.52 3.35 2.41 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام Exchange 34,640 300.00 0.86 34,640 300.00 0.86 1402/12/09 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,761.43 34,940 34,870 34,530 35,000 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.446 میلیارد 470.581 میلیون 40.5 میلیون 42.808 میلیون 427.773 میلیون 312.849 میلیون 307.637 میلیون 4.56 3.28 4.49 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق Exchange 11,475 80.00 0.70 11,395 0.00 0.00 1402/12/09 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 11,474 11,474 11,475 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق Exchange 51,854 316.00 0.61 51,538 0.00 0.00 1402/12/09 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 51,827 51,827 51,856 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق Exchange 9,650 450.00 4.46 10,100 0.00 0.00 1402/12/09 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,750 9,610 9,850 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق Exchange 29,918 168.00 0.56 29,750 0.00 0.00 1402/12/09 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 29,917 29,917 29,918 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام Exchange 3,750 19.00 0.50 3,739 30.00 0.80 1402/12/09 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 29,670.15 3,769 3,740 3,710 3,783 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.145 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 6.98 2.33 1.01 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام Exchange 4,829 119.00 2.53 4,835 125.00 2.65 1402/12/09 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 14,184.77 4,710 4,896 4,750 4,900 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 77.808 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 9.32 3.49 10.66 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کمند

کمند

صندوق Exchange 10,174 62.00 0.61 10,112 0.00 0.00 1402/12/09 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,169 10,168 10,174 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام Exchange 4,950 4.00 0.08 4,952 2.00 0.04 1402/12/09 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 13,225.05 4,954 4,950 4,934 4,989 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.648 میلیارد 807.42 میلیون 192.5 میلیون 303.378 میلیون 504.042 میلیون 546.726 میلیون 252.913 میلیون 5.32 2.67 2.46 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام Exchange 3,040 9.00 0.30 3,031 0.00 0.00 1402/12/09 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 10,633.78 3,031 3,005 3,005 3,050 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 445.125 میلیون 256.224 میلیون 93 میلیون 96.56 میلیون 159.664 میلیون 95.622 میلیون 84.919 میلیون 4.1 2.19 3.65 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام Exchange 2,769 1.00 0.04 2,776 6.00 0.22 1402/12/09 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 16,325.75 2,770 2,779 2,764 2,815 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.186 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.57 1.84 0.54 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام Exchange 1,885 89.00 4.96 1,796 0.00 0.00 1402/12/09 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 91,546.81 1,796 1,885 1,885 1,885 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.164 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.17 9.79 0.77 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام Exchange 2,425 44.00 1.78 2,451 18.00 0.73 1402/12/09 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 31,331.52 2,469 2,460 2,412 2,469 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.34 میلیارد 788.458 میلیون 476.049 میلیون 174.812 میلیون 613.646 میلیون 574.555 میلیون 139.301 میلیون 8.36 1.9 2.03 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
وامید

سر. امید

سهام Exchange 15,000 0.00 0.00 15,020 20.00 0.13 1402/12/09 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 12,064.93 15,000 15,100 14,950 15,200 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.61 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 7.07 4.24 6.94 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق Exchange 19,560 870.00 4.26 20,430 0.00 0.00 1402/12/09 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,830 19,520 20,100 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام Exchange 4,377 55.00 1.27 4,371 49.00 1.13 1402/12/09 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 16,328.04 4,322 4,388 4,281 4,490 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 300.594 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.63 2.86 0.79 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام Exchange 4,569 33.00 0.72 4,572 30.00 0.65 1402/12/09 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 8,179.54 4,602 4,690 4,537 4,690 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 345.983 میلیون 190.181 میلیون 56 میلیون 89.951 میلیون 100.23 میلیون 208.081 میلیون 45.016 میلیون 5.69 2.55 1.23 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام Exchange 4,200 9.00 0.21 4,203 12.00 0.29 1402/12/09 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 13,507.19 4,191 4,378 4,172 4,378 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 163.263 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.73 2.76 1.58 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام Exchange 2,458 28.00 1.13 2,485 1.00 0.04 1402/12/09 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 3,440.95 2,486 2,466 2,457 2,498 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 79.706 میلیون 50.895 میلیون 9 میلیون 17.856 میلیون 33.039 میلیون 22.971 میلیون 11.757 میلیون 5.28 1.88 2.7 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام Exchange 2,548 12.00 0.47 2,534 2.00 0.08 1402/12/09 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 130,400.66 2,536 2,540 2,540 2,559 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 284.537 میلیون 232.793 میلیون 35 میلیون 167.881 میلیون 64.912 میلیون 119.696 میلیون 22.378 میلیون 5.21 1.8 0.97 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام Exchange 1,613 15.00 0.94 1,613 15.00 0.94 1402/12/09 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 36,621.83 1,598 1,636 1,598 1,653 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 65.372 میلیون 58.243 میلیون 20.638 میلیون 32.083 میلیون 26.16 میلیون 26.134 میلیون 3.165 میلیون 10.52 1.27 1.27 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام Exchange 9,470 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1402/12/09 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 8,996.78 9,470 9,470 9,450 9,580 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.663 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 3.18 2.13 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام Exchange 8,050 50.00 0.62 8,140 40.00 0.49 1402/12/09 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 13,164.77 8,100 8,240 8,050 8,400 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 79.143 میلیون 26.17 میلیون 4.5 میلیون 9.953 میلیون 16.217 میلیون 13.361 میلیون 12.769 میلیون 5.42 4.27 5.18 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام Exchange 10,170 0.00 0.00 10,170 0.00 0.00 1402/12/09 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 14,824.22 10,170 10,260 10,160 10,300 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 330.96 میلیون 141.748 میلیون 27.25 میلیون 53.555 میلیون 88.193 میلیون 74.857 میلیون 72.641 میلیون 3.82 3.14 3.7 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام Exchange 13,370 20.00 0.15 13,380 10.00 0.07 1402/12/09 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 4,822.37 13,390 13,360 13,330 13,450 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 572.236 میلیون 176.586 میلیون 38.365 میلیون 58.912 میلیون 117.673 میلیون 79.95 میلیون 75.748 میلیون 6.78 4.37 6.42 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
جهش

جهش

صندوق Exchange 11,050 470.00 4.08 11,520 0.00 0.00 1402/12/09 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 11,150 10,980 11,280 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام Exchange 16,000 760.00 4.99 15,990 750.00 4.92 1402/12/09 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 9,689.42 15,240 15,260 15,260 16,000 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 16.292 میلیون 10.804 میلیون 1.6 16.328 میلیون 78.84 1.563 میلیون 207,108 75.77 1.54 10.04 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام Exchange 2,274 3.00 0.13 2,281 10.00 0.44 1402/12/09 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 12,765.59 2,271 2,290 2,263 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 211.354 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 6.56 1.89 0.83 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام Exchange 2,925 77.00 2.70 2,950 102.00 3.58 1402/12/09 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 16,798.34 2,848 2,873 2,873 2,997 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 96.71 میلیون 80.919 میلیون 20.131 میلیون 37.324 میلیون 43.595 میلیون 16.89 میلیون 12.361 میلیون 4.8 1.36 3.52 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
شکربن

کربن ایران

سهام Exchange 6,240 190.00 3.14 6,230 180.00 2.98 1402/12/09 184 2.356 میلیون 14.5 میلیارد 9,992.64 6,050 6,150 6,150 6,300 16 138,487 6,130 3 76,870 6,140 39.332 هزار میلیارد 47.201 میلیون 18.436 میلیون 6.385 میلیون 7.421 میلیون 11.014 میلیون 20.912 میلیون 5.84 میلیون 6.81 3.61 1.9 617,305 1.644 میلیون 953,019 1.308 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام Exchange 3,270 43.00 1.30 3,292 21.00 0.63 1402/12/09 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 5,874.2 3,313 3,340 3,220 3,340 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 101.008 میلیون 40.213 میلیون 18 میلیون 18.708 میلیون 21.506 میلیون 17.302 میلیون 4.006 میلیون 20.55 3.83 4.76 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام Exchange 14,680 80.00 0.55 14,650 50.00 0.34 1402/12/09 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 10,408.53 14,600 14,900 14,540 14,900 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.762 میلیارد 461.903 میلیون 101.5 میلیون 277.388 میلیون 184.514 میلیون 302.688 میلیون 290.302 میلیون 5.12 8.06 4.91 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
رایکا

رایکا

صندوق Exchange 13,850 82.00 0.60 13,768 0.00 0.00 1402/12/09 16 1.318 میلیون 18.15 میلیارد - 13,768 13,850 13,850 13,851 35 34,933,826 13,767 11 10,030,133 13,768 - - - - - - - - - - - 1.054 میلیون 264,507 233,759 1.084 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام Exchange 1,119 37.00 3.42 1,106 24.00 2.22 1402/12/09 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 36,074.15 1,082 1,082 1,082 1,125 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 54.47 میلیون 54.996 میلیون 14.54 میلیون 32.761 میلیون 22.235 میلیون 10.106 میلیون 2.56 میلیون 8.48 0.98 2.15 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
قمرو

قند مرودشت

سهام Exchange 5,790 100.00 1.70 5,880 10.00 0.17 1402/12/09 43 1.211 میلیون 7.43 میلیارد 4,920.95 5,890 5,910 5,770 6,070 186 8,160,716 6,140 0 0 0 23.64 هزار میلیارد 24.722 میلیون 8.269 میلیون 2 میلیون 1.202 میلیون 7.067 میلیون 11.841 میلیون 4.033 میلیون 5.83 3.33 1.99 1.211 میلیون - 210,570 1,000,000
شهر

گروه مالی شهر

سهام Exchange 1,939 43.00 2.27 1,922 26.00 1.37 1402/12/09 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 8,780.58 1,896 1,902 1,901 1,940 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 87.441 میلیون 77.272 میلیون 33 میلیون 24.015 میلیون 53.258 میلیون 10.546 میلیون 9.373 میلیون 6.77 1.19 6.01 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام Exchange 7,800 170.00 2.23 7,630 0.00 0.00 1402/12/09 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 6,935.89 7,630 7,400 7,400 8,070 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 46.462 میلیون 19.985 میلیون 3 میلیون 11.587 میلیون 8.398 میلیون 18.605 میلیون 4.247 میلیون 8.09 4.09 1.85 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام Exchange 2,590 17.00 0.66 2,576 3.00 0.12 1402/12/09 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 56,059.71 2,573 2,570 2,569 2,590 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 7.3 میلیارد 7.151 میلیارد 272.969 میلیون 6.467 میلیارد 683.547 میلیون 1.055 میلیارد 248.759 میلیون 3.34 1.22 0.79 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
آفاق

آفاق

صندوق Exchange 10,067 58.00 0.58 10,009 0.00 0.00 1402/12/09 43 1.284 میلیون 12.86 میلیارد - 10,009 10,067 10,064 10,067 4 75,025,041 10,008 16 14,059,203 10,009 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 52,696 331,957 952,537
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام Exchange 15,760 80.00 0.51 15,690 10.00 0.06 1402/12/09 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 8,307.56 15,680 15,700 15,670 15,890 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 498.174 میلیون 184.961 میلیون 24 میلیون 121.374 میلیون 63.587 میلیون 165.533 میلیون 46.916 میلیون 8.03 5.92 2.27 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام Exchange 33,900 10.00 0.03 33,920 30.00 0.09 1402/12/09 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 2,436.82 33,890 34,000 33,780 34,500 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 198.946 میلیون 29.672 میلیون 5.625 میلیون 8.146 میلیون 21.526 میلیون 26.872 میلیون 25.867 میلیون 7.38 8.86 7.1 866,285 206,954 175,062 898,177
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام Exchange 2,979 14.00 0.47 2,995 2.00 0.07 1402/12/09 105 1.661 میلیون 5.1 میلیارد 7,515.62 2,993 3,000 2,971 3,053 1 5,500 3,060 3 37,958 3,077 27.657 هزار میلیارد 50.013 میلیون 34.903 میلیون 9 میلیون 23.058 میلیون 11.845 میلیون 42.715 میلیون 1.745 میلیون 15.45 2.28 0.63 950,646 710,030 873,027 787,649
ستران

سیمان تهران

سهام Exchange 5,250 60.00 1.16 5,250 60.00 1.16 1402/12/09 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 31,129.06 5,190 5,170 5,170 5,300 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 102.886 میلیون 43.799 میلیون 17 میلیون 13.636 میلیون 30.163 میلیون 30.615 میلیون 13.316 میلیون 6.7 2.96 2.92 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام Exchange 3,448 0.00 0.00 3,449 1.00 0.03 1402/12/09 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 23,813.49 3,448 3,456 3,439 3,487 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 879.985 میلیون 807.591 میلیون 35 میلیون 707.385 میلیون 100.207 میلیون 114.11 میلیون 41.91 میلیون 4.12 1.72 1.51 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام Exchange 2,850 83.00 2.83 2,921 12.00 0.41 1402/12/09 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 16,867.31 2,933 2,901 2,845 2,980 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 129.127 میلیون 77.078 میلیون 24 میلیون 26.892 میلیون 50.186 میلیون 26.329 میلیون 19.293 میلیون 5.3 2.04 3.88 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق Exchange 42,196 262.00 0.62 41,934 0.00 0.00 1402/12/09 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 42,195 42,195 42,196 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام Exchange 3,523 230.00 6.98 3,293 0.00 0.00 1402/12/09 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 52,727.54 3,293 3,523 3,523 3,523 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 182.734 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 23.55 2.81 0.61 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام Exchange 1,838 40.00 2.22 1,856 58.00 3.23 1402/12/09 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 28,058.09 1,798 1,850 1,812 1,889 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 57.9 میلیون 36.804 میلیون 30.843 میلیون 656,300 36.148 میلیون 2.054 میلیون 1.678 میلیون 34.12 1.58 27.87 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام Exchange 8,830 310.00 3.39 9,040 100.00 1.09 1402/12/09 128 824,712 7.54 میلیارد 5,611.03 9,140 8,710 8,690 8,950 8 55,851 9,070 1 30,484 9,110 73.44 هزار میلیارد 88.415 میلیون 30.246 میلیون 8 میلیون 16.095 میلیون 14.152 میلیون 41.538 میلیون 4.653 میلیون 15.54 5.12 1.74 54,033 770,679 154,082 670,630
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام Exchange 2,129 1.00 0.05 2,116 12.00 0.56 1402/12/09 169 2.196 میلیون 4.79 میلیارد 14,584.1 2,128 2,100 2,050 2,140 6 258,129 2,100 1 33,693 2,100 19.539 هزار میلیارد 19.156 میلیون 13.394 میلیون 9 میلیون 112,166 13.282 میلیون 4.717 میلیون 4.519 میلیون 4.21 1.43 4.04 2.196 میلیون - 1.539 میلیون 657,386
چدن

چدن سازان

سهام Exchange 2,500 59.00 2.42 2,501 60.00 2.46 1402/12/09 141 3.202 میلیون 8.19 میلیارد 38,062.49 2,441 2,489 2,479 2,549 2 129,320 2,556 2 62,282 2,560 35.798 هزار میلیارد 45.999 میلیون 31.829 میلیون 14 میلیون 10.985 میلیون 20.845 میلیون 14.48 میلیون 5.356 میلیون 6.54 1.68 2.42 1.176 میلیون 2.026 میلیون 2.55 میلیون 652,000
ونیکی

سر. ملی

سهام Exchange 7,270 30.00 0.41 7,240 0.00 0.00 1402/12/09 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 10,309.54 7,240 7,290 7,230 7,290 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 293.44 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 6.33 2.52 5.67 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام Exchange 5,100 30.00 0.59 5,120 50.00 0.99 1402/12/09 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 13,019.73 5,070 5,080 5,050 5,220 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 96.738 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 18.5 3.69 12.28 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام Exchange 11,160 30.00 0.27 11,160 30.00 0.27 1402/12/09 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 14,504.1 11,190 11,150 11,100 11,270 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.86 میلیارد 1.607 میلیارد 489.5 میلیون 392.452 میلیون 1.214 میلیارد 553.948 میلیون 656.683 میلیون 8.32 4.5 9.86 565,005 679,810 676,871 567,944
وغدیر

سر. غدیر

سهام Exchange 21,590 150.00 0.69 21,610 130.00 0.60 1402/12/09 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 3,334.05 21,740 21,540 21,540 22,040 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.655 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.9 6.9 6.47 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
ثشاهد

سر. شاهد

سهام Exchange 14,540 550.00 3.93 14,640 650.00 4.65 1402/12/09 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 5,364.21 13,990 14,300 14,270 14,920 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 93.527 میلیون 15.287 میلیون 6.29 میلیون 1.436 میلیون 13.851 میلیون 2.777 میلیون 2.231 میلیون 41.28 6.65 33.16 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام Exchange 1,319 3.00 0.23 1,326 4.00 0.30 1402/12/09 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 28,030.82 1,322 1,340 1,315 1,365 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 58.381 میلیون 51.841 میلیون 29.1 میلیون 15.286 میلیون 36.555 میلیون 12.361 میلیون 5.612 میلیون 7.68 1.18 3.49 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام Exchange 5,390 20.00 0.37 5,380 10.00 0.19 1402/12/09 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 19,875.71 5,370 5,300 5,300 5,530 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 69.887 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.29 2.69 7.33 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
ورنا

سر. رنا

سهام Exchange 6,460 140.00 2.22 6,520 200.00 3.16 1402/12/09 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 11,312.56 6,320 6,590 6,390 6,700 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 79.208 میلیون 30.447 میلیون 11.675 میلیون 3.087 میلیون 27.36 میلیون 5.966 میلیون 6.975 میلیون 10.91 2.78 12.76 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام Exchange 11,340 10.00 0.09 11,380 30.00 0.26 1402/12/09 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 5,402.04 11,350 11,490 11,240 11,680 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.245 میلیارد 684.969 میلیون 57.722 میلیون 588.579 میلیون 96.391 میلیون 221.623 میلیون 200.843 میلیون 3.27 6.81 2.96 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
فروس

فروسیلیس ایران

سهام Exchange 3,057 1.00 0.03 3,065 9.00 0.29 1402/12/09 170 4.442 میلیون 14.02 میلیارد 8,853.47 3,056 3,150 3,055 3,200 7 220,869 3,150 4 356,226 3,160 25.232 هزار میلیارد 34.107 میلیون 20.942 میلیون 8 میلیون 9.587 میلیون 11.355 میلیون 12.165 میلیون 3.718 میلیون 6.59 2.16 2.02 843,601 3.587 میلیون 3.931 میلیون 500,000
صغدیر504

صکوک مرابحه غدیر504-3ماهه18

اوراق Exchange 981,980 18,020.00 1.80 1,000,000 0.00 0.00 1402/12/09 1 10 10 میلیون - 1,000,000 981,980 981,980 981,980 3 25,000 990,000 3 25,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صغدیر408

صکوک اجاره غدیر 408

اوراق Exchange 974,260 30,740.00 3.06 1.005 میلیون 0.00 0.00 1402/12/09 1 2 2 میلیون - 1.005 میلیون 974,260 974,260 974,260 5 50,000 990,000 5 50,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
مانی

مانی

صندوق Exchange 17,859 81.00 0.46 17,778 0.00 0.00 1402/12/09 128 1.29 میلیون 22.93 میلیارد - 17,778 17,864 17,856 17,865 3 6,024,969 17,778 4 158,513 17,779 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 57,161 839,439 450,100
سپید

سپید ماکیان

سهام Exchange 7,780 30.00 0.38 7,820 10.00 0.13 1402/12/09 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 3,277.5 7,810 7,770 7,730 8,020 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 103.812 میلیون 52.569 میلیون 3 میلیون 33.432 میلیون 19.137 میلیون 99.724 میلیون 7.159 میلیون 9.83 3.68 0.71 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
آسیا

بیمه آسیا

سهام Exchange 1,619 27.00 1.70 1,598 6.00 0.38 1402/12/09 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 58,750.75 1,592 1,639 1,582 1,639 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 348.218 میلیون 334.499 میلیون 31 میلیون 292.288 میلیون 42.211 میلیون 208.89 میلیون 4.99 میلیون 11.21 1.32 0.27 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق Exchange 11,400 100.00 0.87 11,500 0.00 0.00 1402/12/09 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,410 11,360 11,490 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
چافست

افست

سهام Exchange 10,650 690.00 6.93 10,400 440.00 4.42 1402/12/09 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 6,851.35 9,960 9,990 9,990 10,650 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 30.007 میلیون 14.829 میلیون 1.93 میلیون 9.935 میلیون 4.894 میلیون 6.187 میلیون 2.329 میلیون 8.62 4.1 3.24 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
دعبید

دارو عبیدی

سهام Exchange 15,300 40.00 0.26 15,310 30.00 0.20 1402/12/09 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 7,059.62 15,340 15,400 15,080 15,500 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 450.865 میلیون 113.372 میلیون 25 میلیون 65.615 میلیون 47.757 میلیون 66.351 میلیون 21.163 میلیون 18.09 - 5.77 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
کالا

بورس کالای ایران

سهام Exchange 7,880 50.00 0.64 7,960 130.00 1.66 1402/12/09 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 8,401.09 7,830 7,960 7,840 8,200 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 118.141 میلیون 30.944 میلیون 13.6 میلیون 9.885 میلیون 21.06 میلیون 9.648 میلیون 9.329 میلیون 11.6 5.14 11.22 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام Exchange 26,780 0.00 0.00 26,810 30.00 0.11 1402/12/09 106 427,629 11.48 میلیارد 743 26,780 27,000 26,300 27,130 1 3,000 26,630 1 484 26,900 48.683 هزار میلیارد 55.458 میلیون 16.868 میلیون 1.824 میلیون 6.557 میلیون 10.311 میلیون 17.857 میلیون 7.672 میلیون 6.37 4.74 2.74 246,387 181,242 64,878 362,751
استیل

استیل

صندوق Exchange 10,570 200.00 1.86 10,770 0.00 0.00 1402/12/09 127 827,806 8.91 میلیارد - 10,770 10,560 10,560 10,670 1 115 10,780 12 23,630 10,790 - - - - - - - - - - - 103,733 724,073 471,381 356,425
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام Exchange 5,710 30.00 0.53 5,680 0.00 0.00 1402/12/09 65 600,814 3.45 میلیارد 9,797.95 5,680 5,630 5,520 5,710 2 12,256 5,750 11 40,046 5,760 284.5 هزار میلیارد 359.622 میلیون 160.973 میلیون 37.965 میلیون 75.622 میلیون 85.35 میلیون 162.887 میلیون 35.815 میلیون 7.93 3.33 1.74 127,866 472,948 256,224 344,590
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام Exchange 4,150 66.00 1.62 4,121 37.00 0.91 1402/12/09 70 872,797 3.55 میلیارد 9,906.45 4,084 4,090 4,060 4,289 1 90 4,098 3 17,272 4,100 22.642 هزار میلیارد 27.625 میلیون 13.565 میلیون 950,000 4.574 میلیون 8.99 میلیون 15.366 میلیون 3.528 میلیون 6.53 2.56 1.5 866,187 6,610 572,797 300,000
شفارس

شیمیایی فارس

سهام Exchange 1,866 15.00 0.80 1,886 5.00 0.27 1402/12/09 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 29,028.72 1,881 1,918 1,856 1,935 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 25.177 میلیون 15.798 میلیون 11.939 میلیون 2.659 میلیون 13.139 میلیون 10.053 میلیون 1.088 میلیون 20.71 1.71 2.25 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام Exchange 8,350 320.00 3.99 8,310 280.00 3.49 1402/12/09 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 7,739.11 8,030 8,070 8,060 8,450 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 84.412 میلیون 46.625 میلیون 8.458 میلیون 14.126 میلیون 32.5 میلیون 63.008 میلیون 20.182 میلیون 3.48 2.16 1.13 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
کساوه

کاشی سینا

سهام Exchange 18,780 10.00 0.05 18,740 50.00 0.27 1402/12/09 70 474,499 8.99 میلیارد 12,146.4 18,790 18,810 18,400 19,290 1 86,848 19,200 3 20,639 19,300 28.939 هزار میلیارد 37.339 میلیون 14.673 میلیون 529,550 8.675 میلیون 5.998 میلیون 15.629 میلیون 4.063 میلیون 7.05 4.78 1.83 388,348 15,807 172,327 231,828
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام Exchange 11,700 50.00 0.43 11,690 60.00 0.51 1402/12/09 113 988,096 11.68 میلیارد 7,787.93 11,750 11,700 11,590 11,930 2 84,139 11,810 3 112,266 11,820 376.32 هزار میلیارد 538.934 میلیون 284.694 میلیون 32 میلیون 164.854 میلیون 119.841 میلیون 334.317 میلیون 76.125 میلیون 4.91 3.12 1.13 127,386 860,710 759,513 228,583
دامین

دارو امین

سهام Exchange 6,300 20.00 0.32 6,120 160.00 2.55 1402/12/09 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 7,033.14 6,280 6,110 5,960 6,370 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 44.945 میلیون 21.976 میلیون 5.5 میلیون 11.285 میلیون 10.691 میلیون 13.244 میلیون 3.956 میلیون 8.51 3.15 2.54 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام Exchange 10,740 60.00 0.56 10,760 80.00 0.75 1402/12/09 164 1.211 میلیون 13.46 میلیارد 4,256.19 10,680 11,010 10,660 11,010 1 781 11,080 5 210,347 11,110 27.775 هزار میلیارد 31.884 میلیون 8.972 میلیون 1.5 میلیون 4.984 میلیون 3.987 میلیون 8.147 میلیون 2.813 میلیون 9.56 6.75 3.3 600,998 610,380 991,746 219,632