همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,034 122.00 1.20 10,034 122.00 1.20 1399/10/14 5,082 201.45 میلیون 2.021 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,033 10,036 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 140.476 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,238 6.00 0.27 2,253 21.00 0.94 12:29 7,218 221.38 میلیون 498.8 میلیارد 28,954.35 2,232 2,215 2,216 2,319 383 133,956,640 2,215 1 400,000 2,215 395.073 هزار میلیارد 4.502 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.95 1.74 0.92 83.118 میلیون 372.618 میلیون 312.262 میلیون 143.474 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,922 278.00 5.99 4,853 209.00 4.50 1400/02/15 - - - 24,516.96 4,644 4,660 - - 3 802,000 4,922 389 7,399,906 4,922 1004.779 هزار میلیارد 6.558 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 10.94 2.25 1.68 242.052 میلیون 152.346 میلیون 291.665 میلیون 102.733 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 16,780 220.00 1.33 16,760 200.00 1.21 12:29 4,267 48.28 میلیون 809.1 میلیارد 11,246.61 16,560 16,510 16,600 16,800 1 1,000 16,690 1 1,000 16,690 1098.115 هزار میلیارد 2.937 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 36.36 7.29 4.25 29.203 میلیون 130.328 میلیون 103.532 میلیون 55.999 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,426 10.00 0.41 2,434 18.00 0.75 12:29 2,941 94.28 میلیون 229.5 میلیارد 28,911.6 2,416 2,393 2,415 2,490 1 4,765 2,393 7 150,438 2,394 380.532 هزار میلیارد 2.152 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 49.44 3.4 1.88 25.396 میلیون 135.643 میلیون 111.43 میلیون 49.609 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,494 41.00 1.67 2,494 41.00 1.67 12:29 7,271 180.78 میلیون 450.8 میلیارد 25,488.4 2,453 2,435 2,400 2,570 132 52,287,662 2,397 4 195,395 2,398 558.472 هزار میلیارد 3.667 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 54.22 2.7 1.36 82.896 میلیون 294.191 میلیون 342.01 میلیون 35.077 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,230 550.00 5.68 10,120 440.00 4.55 12:29 3,326 23.55 میلیون 238.3 میلیارد 7,284.61 9,680 9,110 9,700 10,260 2 178,059 9,280 8 368,522 9,290 728.64 هزار میلیارد 771.485 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 28.11 5.56 9 19.116 میلیون 17.153 میلیون 22.211 میلیون 14.058 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 12,350 643.00 5.49 12,352 645.00 5.51 1399/10/14 308 1.68 میلیون 20.7 میلیارد - 11,707 11,713 12,349 12,368 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 49.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 670 5.00 0.74 669 6.00 0.89 1400/02/18 2,939 136.25 میلیون 91.2 میلیارد 46,360.58 675 655 655 710 0 0 0 0 61.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.765 میلیون 73.489 میلیون 125.909 میلیون 10.344 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 8,460 260.00 2.98 8,460 260.00 2.98 12:29 573 17.5 میلیون 148.1 میلیارد 31,427.27 8,720 8,730 8,460 8,560 9 1,650,203 8,980 2 2,500 9,090 76.14 هزار میلیارد 87.103 میلیون 26.361 میلیون 9 میلیون 8.623 میلیون 17.737 میلیون 10.082 میلیون 8.167 میلیون 9.61 4.42 7.78 1.37 میلیون 8.61 میلیون 791,571 9.188 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 28,377 1,813.00 6.83 28,375 1,811.00 6.82 1399/10/14 1,985 57.38 میلیون 1.628 هزار میلیارد - 26,564 26,584 28,374 28,379 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 85.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,590 300.00 3.62 8,650 360.00 4.34 12:30 3,388 26.21 میلیون 226.8 میلیارد 8,215.97 8,290 7,990 8,500 8,730 0 0 0 82 3,402,450 8,170 2482.55 هزار میلیارد 2.837 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 11.07 5.71 10.61 3.175 میلیون 13.05 میلیون 11.647 میلیون 4.578 میلیون
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,340 109.00 2.58 4,319 88.00 2.08 12:29 1,555 24.17 میلیون 104.4 میلیارد 15,928.15 4,231 4,120 4,130 4,450 0 0 0 160 10,033,623 4,232 131.409 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون -54.67 2.76 1.08 9.305 میلیون 18.111 میلیون 23.412 میلیون 4.005 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,033 121.00 1.19 10,035 119.00 1.17 1399/10/14 120 2.67 میلیون 26.8 میلیارد - 10,154 10,155 10,033 10,036 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 7,420 420.00 6.00 7,400 400.00 5.71 12:29 1,984 32.94 میلیون 243.9 میلیارد 16,696.71 7,000 6,750 7,110 7,420 10 780,331 6,940 2 100,086 6,950 621.6 هزار میلیارد 627.616 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 13.59 6.85 14.33 1.978 میلیون 19.105 میلیون 17.233 میلیون 3.851 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,540 150.00 0.86 17,390 0.00 0.00 12:29 12,815 9.89 میلیون 172 میلیارد 771.58 17,390 17,220 17,210 17,680 1 351 17,250 79 140,298 17,250 347.8 هزار میلیارد 363.427 میلیون 55.183 میلیون 20 میلیون 15.627 میلیون 39.556 میلیون 16.268 میلیون 14.047 میلیون 24.76 8.79 21.38 2.605 میلیون 8.424 میلیون 7.337 میلیون 3.693 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,625 205.00 5.99 3,611 191.00 5.58 12:29 473 13.54 میلیون 49.1 میلیارد 28,768.64 3,420 3,261 3,570 3,625 2 178,400 3,332 2 123,122 3,353 52.087 هزار میلیارد 104.747 میلیون 88.3 میلیون 14.424 میلیون 55.415 میلیون 32.884 میلیون 41.11 میلیون 16.835 میلیون 2.93 1.5 1.2 8.482 میلیون 9.521 میلیون 14.361 میلیون 3.641 میلیون
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 23,320 910.00 4.06 23,180 770.00 3.44 12:29 4,167 15.02 میلیون 348.1 میلیارد 3,454.72 22,410 22,410 21,800 23,750 42 2,009,433 21,850 1 3,212 21,860 29.207 هزار میلیارد 29.429 میلیون 4.292 میلیون 1.26 میلیون 1.192 میلیون 3.1 میلیون 2.916 میلیون 1.726 میلیون 76.5 9.11 9.68 14.883 میلیون 2.83 میلیون 14.495 میلیون 3.219 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 13,289 907.00 7.33 13,287 905.00 7.31 1399/10/14 559 16.96 میلیون 225.3 میلیارد - 12,382 12,370 13,287 13,291 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 6.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 16,305 1,001.00 6.54 16,299 995.00 6.50 1399/10/14 624 9.17 میلیون 149.5 میلیارد - 15,304 15,314 16,062 16,320 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 8.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,700 266.00 6.00 4,689 255.00 5.75 12:29 1,700 32.83 میلیون 153.9 میلیارد 19,493.38 4,434 4,175 4,570 4,700 0 0 0 15 882,785 4,286 50.055 هزار میلیارد 51.752 میلیون 21.559 میلیون 10.675 میلیون 4.419 میلیون 17.139 میلیون 4.277 میلیون 4.114 میلیون 11.51 2.76 11.07 12.277 میلیون 35.001 میلیون 44.678 میلیون 2.6 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,020 20.00 0.13 15,020 20.00 0.13 12:29 4,380 4.21 میلیون 63.2 میلیارد 1,007.29 15,000 15,000 15,000 15,240 15 11,993 15,000 304 526,318 15,010 165.22 هزار میلیارد 172.972 میلیون 23.48 میلیون 11 میلیون 7.972 میلیون 15.508 میلیون 5.858 میلیون 5.693 میلیون - 10.64 28.16 312,088 9.672 میلیون 7.684 میلیون 2.301 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 43,190 960.00 2.27 42,860 630.00 1.49 12:29 7,158 2.59 میلیون 111 میلیارد 399.33 42,230 42,020 41,910 43,200 1 1,078 41,540 5 385 41,540 150.01 هزار میلیارد 240.157 میلیون 108.912 میلیون 3.5 میلیون 92.352 میلیون 16.56 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون 9.97 8.93 1.55 3.039 میلیون 2.152 میلیون 2.921 میلیون 2.269 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 14,050 140.00 1.01 13,930 20.00 0.14 12:27 459 5 میلیون 69.7 میلیارد 10,245.35 13,910 13,590 13,700 14,090 1 1,000 13,410 10 179,745 13,730 376.11 هزار میلیارد 404.912 میلیون 91.372 میلیون 27 میلیون 29.342 میلیون 62.029 میلیون 30.465 میلیون 30.316 میلیون 12.39 6.05 12.33 52,382 2.72 میلیون 690,652 2.082 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 13,780 560.00 4.24 13,540 320.00 2.42 12:29 832 5.96 میلیون 81.7 میلیارد 7,155.21 13,220 12,830 13,400 13,950 55 552,897 12,960 1 17,889 12,970 1354 هزار میلیارد 1.451 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.72 7.09 5.53 1.219 میلیون 3.758 میلیون 2.92 میلیون 2.058 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 9,970 560.00 5.95 9,920 510.00 5.42 12:24 1,578 34.06 میلیون 337.9 میلیارد 21,727.88 9,410 9,720 9,160 9,970 192 5,155,138 9,440 1 1,700 9,660 7.936 هزار میلیارد 7.694 میلیون 2.298 میلیون 800,000 165,766 2.132 میلیون 1.09 میلیون 1.074 میلیون 21.38 3.53 6.91 1.354 میلیون 1.424 میلیون 878,014 1.9 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,180 730.00 5.05 15,010 560.00 3.88 12:29 2,377 15.97 میلیون 239.8 میلیارد 7,063.6 14,450 13,770 14,520 15,250 3 4,866 13,760 23 1,046,352 14,070 750.5 هزار میلیارد 787.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.91 5.55 2.85 4.153 میلیون 7.952 میلیون 10.259 میلیون 1.846 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 18,000 750.00 4.35 17,840 590.00 3.42 12:29 959 7.47 میلیون 133.2 میلیارد 8,304.88 17,250 16,640 17,200 18,250 1 88,044 17,090 2 1,285 17,100 722.52 هزار میلیارد 761.641 میلیون 145.52 میلیون 40.5 میلیون 63.016 میلیون 82.504 میلیون 29.357 میلیون 28.645 میلیون 17.65 8.48 23.8 2.726 میلیون 3.391 میلیون 4.288 میلیون 1.829 میلیون