همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,357 64.00 4.95 1,340 47.00 3.63 1402/01/09 31,378 2.24 میلیارد 3.002 هزار میلیارد 55,934.87 1,293 1,314 1,290 1,357 406 84,001,179 1,357 1 222,000 1,357 2192.258 هزار میلیارد 2.327 میلیارد 1.987 میلیارد 1.636 میلیارد 209.958 میلیون 1.777 میلیارد 223.642 میلیون 211.754 میلیون 10.35 1.23 9.81 1.679 میلیارد 560.976 میلیون 1.561 میلیارد 678.856 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,152 12.00 0.12 10,151 11.00 0.11 1402/01/09 4,419 530.731 میلیون 5.388 هزار میلیارد - 10,140 10,151 10,150 10,153 27 2,641,238 10,151 4 18,417,194 10,152 - - - - - - - - - - - 156.511 میلیون 374.219 میلیون 112.206 میلیون 418.525 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 19,819 39.00 0.20 19,817 37.00 0.19 1402/01/09 10,123 389.896 میلیون 7.727 هزار میلیارد - 19,780 19,817 19,816 19,819 2 6,317 19,818 10 20,840,243 19,819 - - - - - - - - - - - 164.536 میلیون 225.359 میلیون 102.041 میلیون 287.855 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,132 10.00 0.47 2,124 2.00 0.09 1402/01/09 11,333 568.772 میلیون 1.208 هزار میلیارد 50,187.23 2,122 2,170 2,090 2,170 1 50,000 2,134 3 496,357 2,134 372.452 هزار میلیارد 6.827 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 106.08 1.59 0.59 383.203 میلیون 185.569 میلیون 418.983 میلیون 149.789 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,782 132.00 4.98 2,749 99.00 3.74 1402/01/09 18,113 710.379 میلیون 1.953 هزار میلیارد 33,474.13 2,650 2,675 2,650 2,782 22 2,297,984 2,782 2 10,000 2,782 537.459 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -9.28 -6.42 0.92 554.603 میلیون 155.776 میلیون 634.573 میلیون 75.806 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,658 221.00 4.98 4,655 218.00 4.91 1402/01/09 9,034 495.366 میلیون 2.306 هزار میلیارد 54,833.54 4,437 4,658 4,589 4,658 180 7,800,632 4,658 1 2,100 5,000 329.46 هزار میلیارد 660.783 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.94 6.01 0.8 360.525 میلیون 134.841 میلیون 189.116 میلیون 306.25 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,410 7.00 0.21 3,392 11.00 0.32 1402/01/09 12,004 356.322 میلیون 1.209 هزار میلیارد 29,683.58 3,403 3,420 3,354 3,433 2 47,490 3,410 2 57,083 3,411 1197.376 هزار میلیارد 13.528 میلیارد 13.089 میلیارد 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 4.27 1.58 0.98 256.268 میلیون 100.054 میلیون 319.028 میلیون 37.294 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,582 137.00 3.98 3,543 98.00 2.84 1402/01/09 21,237 646.617 میلیون 2.291 هزار میلیارد 25,742.75 3,445 3,479 3,447 3,588 5 227,900 3,582 2 800,000 3,582 1068.767 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -51.15 -9.76 0.65 556.309 میلیون 90.308 میلیون 564.906 میلیون 81.711 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,232 146.00 7.00 2,189 103.00 4.94 1402/01/09 10,297 467.768 میلیون 1.024 هزار میلیارد 45,427.65 2,086 2,128 2,091 2,232 72 8,509,930 2,232 1 172,240 2,232 294.723 هزار میلیارد 310.203 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 42.19 1.89 33.5 386.642 میلیون 81.126 میلیون 372.386 میلیون 95.382 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,010 100.00 1.12 8,990 80.00 0.90 1402/01/09 14,430 170.009 میلیون 1.529 هزار میلیارد 9,503.52 8,910 9,020 8,880 9,120 9 450,504 9,010 1 200,000 9,010 2040.73 هزار میلیارد 2.239 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 6.15 3.97 0.63 104.441 میلیون 65.568 میلیون 109.23 میلیون 60.78 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,161 19.00 0.89 2,145 3.00 0.14 1402/01/09 8,985 310.446 میلیون 665.87 میلیارد 34,551.62 2,142 2,150 2,125 2,170 1 200,000 2,161 8 658,152 2,162 480.322 هزار میلیارد 6.842 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 6.388 میلیارد 320.719 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 10.39 1.49 0.68 249.261 میلیون 61.185 میلیون 310.346 میلیون 100,005
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,200 90.00 1.43 6,260 30.00 0.48 1402/01/09 6,559 109.762 میلیون 687.52 میلیارد 16,734.55 6,290 6,280 6,200 6,350 1 810 6,230 1 40,769 6,230 1204.599 هزار میلیارد 1.249 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 9.06 3.63 8.99 57.547 میلیون 52.215 میلیون 59.866 میلیون 49.896 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,211 200.00 4.99 4,131 120.00 2.99 1402/01/09 2,354 73.104 میلیون 301.97 میلیارد 31,055.15 4,011 4,050 3,972 4,211 1 10,000 4,200 80 3,822,929 4,211 125.689 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 4.81 1.72 0.46 26.979 میلیون 46.125 میلیون 37.023 میلیون 36.081 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,222 210.00 6.97 3,144 132.00 4.38 1402/01/09 2,242 84.692 میلیون 266.28 میلیارد 37,775.36 3,012 3,000 2,970 3,222 4 44,005 3,220 1 88,641 3,222 33.012 هزار میلیارد 34.775 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 130.99 2.27 67.89 43.965 میلیون 40.727 میلیون 50.978 میلیون 33.715 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,109 18.00 0.18 10,109 18.00 0.18 1402/01/09 4,322 171.672 میلیون 1.735 هزار میلیارد - 10,091 10,108 10,108 10,110 2 10,417 10,109 100 99,870,067 10,110 - - - - - - - - - - - 133.252 میلیون 38.421 میلیون 144.392 میلیون 27.281 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,998 115.00 2.36 4,970 87.00 1.78 1402/01/09 12,788 294.988 میلیون 1.466 هزار میلیارد 23,067.57 4,883 4,930 4,860 5,046 2 292,500 4,998 1 6,196 4,998 1366.75 هزار میلیارد 1.512 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 2.206 میلیارد 278.102 میلیون 4.91 2.64 0.62 256.818 میلیون 38.17 میلیون 213.684 میلیون 81.304 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 8,070 30.00 0.37 8,040 0.00 0.00 1402/01/09 14,898 136.812 میلیون 1.099 هزار میلیارد 8,273.18 8,040 8,040 7,960 8,120 1 800 8,070 39 412,386 8,070 4824 هزار میلیارد 4.788 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 11.15 5.04 5.79 98.979 میلیون 37.833 میلیون 109.692 میلیون 27.12 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,190 80.00 1.52 5,240 30.00 0.57 1402/01/09 12,875 233.53 میلیون 1.223 هزار میلیارد 17,691 5,270 5,270 5,150 5,360 6 47,917 5,190 4 400,000 5,190 134.527 هزار میلیارد 206.663 میلیون 104.924 میلیون 5.53 میلیون 72.136 میلیون 32.788 میلیون 153.266 میلیون 9.789 میلیون 13.74 4.1 0.88 196.971 میلیون 36.559 میلیون 149.424 میلیون 84.105 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,463 161.00 6.99 2,383 81.00 3.52 1402/01/09 1,575 60.557 میلیون 144.32 میلیارد 38,448.81 2,302 2,300 2,283 2,463 1 31,586 2,405 1 100,000 2,460 83.405 هزار میلیارد 176.857 میلیون 140.887 میلیون 35 میلیون 93.452 میلیون 47.434 میلیون 71.62 میلیون 12.043 میلیون 6.93 1.76 1.16 24.61 میلیون 35.947 میلیون 49.992 میلیون 10.564 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 33,800 112.00 0.33 33,724 36.00 0.11 1402/01/09 402 54.041 میلیون 1.822 هزار میلیارد - 33,688 33,723 33,723 33,947 1 550 33,725 2 2,800 33,849 - - - - - - - - - - - 18.747 میلیون 35.294 میلیون 4.391 میلیون 49.65 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,950 660.00 4.97 13,750 460.00 3.46 1402/01/09 9,561 83.873 میلیون 1.153 هزار میلیارد 8,772.41 13,290 13,260 13,050 13,950 1 8,852 13,940 1 100,000 13,940 793.678 هزار میلیارد 1.24 میلیارد 472.968 میلیون 21.56 میلیون 446.146 میلیون 26.823 میلیون 114.415 میلیون 92.792 میلیون 8.56 29.59 6.94 51.619 میلیون 32.254 میلیون 66.751 میلیون 17.122 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,390 590.00 5.00 12,390 590.00 5.00 1402/01/09 4,482 144.867 میلیون 1.795 هزار میلیارد 32,322.05 11,800 12,390 12,390 12,390 217 13,255,606 12,390 0 0 0 6064.905 هزار میلیارد 5.78 میلیارد 1.299 میلیارد 489.5 میلیون 395.564 میلیون 903.771 میلیون 526.764 میلیون 590.026 میلیون 9.79 6.39 10.97 112.625 میلیون 32.243 میلیون 10.038 میلیون 134.83 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,917 42.00 1.46 2,923 48.00 1.67 1402/01/09 6,719 175.48 میلیون 512.97 میلیارد 26,116.96 2,875 2,928 2,837 2,995 3 36,000 2,915 5 526,056 2,920 204.61 هزار میلیارد 220.043 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 16.83 1.42 17.41 143.432 میلیون 32.048 میلیون 144.767 میلیون 30.713 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,320 10.00 0.16 6,310 0.00 0.00 1402/01/09 21,753 261.768 میلیون 1.652 هزار میلیارد 4.712 میلیارد 6,310 6,330 6,250 6,400 1 200,000 6,320 4 223,489 6,320 5048 هزار میلیارد 5.667 میلیارد 2.231 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 7.61 3.96 3.23 231.552 میلیون 30.216 میلیون 217.289 میلیون 44.479 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,145 20.00 0.20 10,132 7.00 0.07 1402/01/09 136 32.471 میلیون 329 میلیارد - 10,125 10,132 10,131 10,145 1 45,625 10,134 1 9,400,000 10,145 - - - - - - - - - - - 2.471 میلیون 30 میلیون 1.074 میلیون 31.397 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 1,320.00 40.24 4,551 1,271.00 38.75 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 24,203.18 3,280 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 252.617 میلیون 245.844 میلیون 19.457 میلیون 189.596 میلیون 56.248 میلیون 121.558 میلیون 36.857 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,159 6.00 0.19 3,161 8.00 0.25 1402/01/09 4,821 128.759 میلیون 406.98 میلیارد 26,707.9 3,153 3,180 3,145 3,191 1 1,000 3,160 1 12,000 3,160 862.855 هزار میلیارد 5.13 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.38 1.96 1.3 101.62 میلیون 27.139 میلیون 107.482 میلیون 21.277 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 17,338 34.00 0.20 17,337 33.00 0.19 1402/01/09 845 36.287 میلیون 629.13 میلیارد - 17,304 17,337 17,337 17,338 1 72,156,016 17,337 32 79,938,350 17,338 - - - - - - - - - - - 11.889 میلیون 24.398 میلیون 10.689 میلیون 25.598 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,164 23.00 1.07 2,159 18.00 0.84 1402/01/09 3,384 95.271 میلیون 205.7 میلیارد 28,153.24 2,141 2,140 2,100 2,199 1 9,246 2,155 2 296,287 2,165 44.557 هزار میلیارد 69.91 میلیون 48.761 میلیون 20.638 میلیون 25.353 میلیون 23.408 میلیون 19.923 میلیون 1.703 میلیون 26.17 1.9 2.25 71.056 میلیون 24.215 میلیون 88.927 میلیون 6.344 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 15,737 33.00 0.21 15,736 32.00 0.20 1402/01/09 193 23.696 میلیون 372.88 میلیارد - 15,704 15,736 15,733 15,737 1 147,575,116 15,733 1 1,944,372 15,737 - - - - - - - - - - - 1.265 میلیون 22.431 میلیون 1.474 میلیون 22.222 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,058 37.00 0.90 4,069 26.00 0.63 1402/01/09 3,843 73.96 میلیون 300.93 میلیارد 19,245.37 4,095 4,081 4,031 4,130 2 5,000 4,050 1 200,000 4,058 773.11 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.23 3.11 1.45 51.951 میلیون 22.009 میلیون 49.518 میلیون 24.442 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,720 960.00 4.41 22,350 590.00 2.71 1402/01/09 13,660 209.514 میلیون 4.682 هزار میلیارد - 21,760 22,300 21,830 22,820 9 14,629 22,720 6 24,842 22,720 - - - - - - - - - - - 187.792 میلیون 21.722 میلیون 184.467 میلیون 25.048 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,295 76.00 2.36 3,280 61.00 1.89 1402/01/09 1,406 44.508 میلیون 145.98 میلیارد 31,655.41 3,219 3,210 3,200 3,323 1 39,119 3,294 1 82,876 3,299 96.76 هزار میلیارد 157.421 میلیون 102.333 میلیون 29.5 میلیون 60.661 میلیون 41.672 میلیون 152.385 میلیون 11.477 میلیون 8.43 2.32 0.63 22.914 میلیون 21.594 میلیون 26.085 میلیون 18.423 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 5,740 240.00 4.36 5,610 110.00 2.00 1402/01/09 1,439 24.555 میلیون 137.84 میلیارد 17,064.24 5,500 5,550 5,500 5,750 3 59,672 5,740 1 1,000 5,740 314.16 هزار میلیارد 362.143 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 8.87 3.39 1.87 5.864 میلیون 18.692 میلیون 19.435 میلیون 5.121 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 1,190.00 6.97 18,140 1,060.00 6.21 1402/01/09 7,488 98.383 میلیون 1.785 هزار میلیارد 13,138.7 17,080 17,750 17,460 18,270 501 9,111,314 18,270 1 313 18,360 544.2 هزار میلیارد 664.287 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.3 5.17 0.52 80.429 میلیون 17.953 میلیون 37.893 میلیون 60.49 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 41,623 47.00 0.11 41,622 46.00 0.11 1402/01/09 4,301 40.647 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 41,576 41,619 41,619 41,624 6 234,708 41,621 2 728,210 41,623 - - - - - - - - - - - 23.143 میلیون 17.504 میلیون 14.773 میلیون 25.874 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,300 100.00 1.06 9,290 110.00 1.17 1402/01/09 5,468 70.283 میلیون 652.64 میلیارد 12,853.56 9,400 9,400 9,130 9,500 1 200,000 9,300 3 257,754 9,300 557.4 هزار میلیارد 829.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -87.49 12.47 5.06 52.988 میلیون 17.296 میلیون 47.463 میلیون 22.82 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 12,100 200.00 1.68 11,990 90.00 0.76 1402/01/09 3,299 37.142 میلیون 445.45 میلیارد 11,258.63 11,900 12,000 11,850 12,370 1 2,501 12,080 1 22,000 12,140 30.262 هزار میلیارد 35.212 میلیون 6.737 میلیون 2.524 میلیون 4.95 میلیون 1.786 میلیون 14.294 میلیون 95,560 316.68 16.95 2.12 21.398 میلیون 15.744 میلیون 15.547 میلیون 21.595 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,249 46.00 1.07 4,261 34.00 0.79 1402/01/09 1,931 35.535 میلیون 151.43 میلیارد 18,402.15 4,295 4,400 4,160 4,500 2 491,566 4,249 3 125,578 4,260 108.161 هزار میلیارد 681.893 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 14.1 2.58 1.35 20.552 میلیون 14.983 میلیون 34.271 میلیون 1.264 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,916 185.00 3.91 4,868 137.00 2.90 1402/01/09 15,702 323.388 میلیون 1.574 هزار میلیارد 20,045.36 4,731 4,780 4,700 4,955 15 467,130 4,913 1 400,000 4,913 192.798 هزار میلیارد 198.088 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 122.49 2.97 91.51 309.01 میلیون 14.378 میلیون 302.885 میلیون 20.504 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,765 5.00 0.28 1,771 11.00 0.63 1402/01/09 2,972 94.601 میلیون 167.5 میلیارد 31,830.72 1,760 1,757 1,705 1,823 1 400,000 1,773 8 354,208 1,773 37.368 هزار میلیارد 47.783 میلیون 34.39 میلیون 21.1 میلیون 10.415 میلیون 23.974 میلیون 8.635 میلیون 3.829 میلیون 9.76 1.56 4.33 81.027 میلیون 13.574 میلیون 94.264 میلیون 336,778
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 17,100 500.00 3.01 16,790 190.00 1.14 1402/01/09 970 18.663 میلیون 313.35 میلیارد 19,240.43 16,600 16,960 16,450 17,200 1 585 17,000 1 10,000 17,130 226.665 هزار میلیارد 260.596 میلیون 63.63 میلیون 13.5 میلیون 33.931 میلیون 29.699 میلیون 44.021 میلیون 15.085 میلیون 15.03 7.63 5.15 5.666 میلیون 12.998 میلیون 2.763 میلیون 15.9 میلیون
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 5,400 220.00 4.25 5,340 160.00 3.09 1402/01/09 794 19.667 میلیون 105.12 میلیارد 24,770.11 5,180 5,300 5,130 5,430 1 9,702 5,380 4 4,426 5,410 16.02 هزار میلیارد 25.351 میلیون 13.846 میلیون 3 میلیون 9.331 میلیون 4.515 میلیون 30.164 میلیون 510,087 31.41 3.55 0.53 7.027 میلیون 12.641 میلیون 14.219 میلیون 5.448 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,148 21.00 0.21 10,148 21.00 0.21 1402/01/09 541 34.052 میلیون 345.55 میلیارد - 10,127 10,147 10,147 10,149 1 41,912,666 10,147 1 9,900,872 10,149 - - - - - - - - - - - 21.947 میلیون 12.105 میلیون 9.842 میلیون 24.21 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,893 44.00 2.38 1,875 26.00 1.41 1402/01/09 937 26.136 میلیون 49 میلیارد 27,893.17 1,849 1,875 1,820 1,919 1 10,544 1,890 2 53,631 1,900 58.125 هزار میلیارد 259.174 میلیون 238.479 میلیون 24.132 میلیون 201.049 میلیون 37.429 میلیون 134.954 میلیون 3.981 میلیون 14.6 1.55 0.43 14.648 میلیون 11.488 میلیون 24.665 میلیون 1.471 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 12,200 90.00 0.74 12,170 60.00 0.50 1402/01/09 10,632 80.216 میلیون 975.84 میلیارد 7,544.74 12,110 12,330 12,000 12,330 1 4,899 12,200 9 131,578 12,210 1634.941 هزار میلیارد 1.89 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 4.74 3.51 0.54 69.397 میلیون 10.818 میلیون 60.71 میلیون 19.505 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,685 3.00 0.06 4,725 37.00 0.79 1402/01/09 723 22.89 میلیون 108.15 میلیارد 31,659.11 4,688 4,785 4,615 4,785 2 25,534 4,686 1 40,000 4,749 165.375 هزار میلیارد 670.039 میلیون 570.153 میلیون 25 میلیون 504.664 میلیون 65.489 میلیون 77.44 میلیون 24.664 میلیون 6.7 2.53 2.14 12.853 میلیون 10.036 میلیون 14.725 میلیون 8.165 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 5,769 377.00 6.99 5,724 332.00 6.16 1402/01/09 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 21,528.31 5,392 5,678 5,510 5,769 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 228.452 میلیون 70.927 میلیون 36 میلیون 22.388 میلیون 48.539 میلیون 39.599 میلیون 14.76 میلیون 13.96 4.25 5.2 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 6,590 20.00 0.30 6,630 20.00 0.30 1402/01/09 1,697 24.241 میلیون 160.64 میلیارد 14,284.57 6,610 6,520 6,510 6,840 1 19,005 6,600 1 2,094 6,600 56.077 هزار میلیارد 71.698 میلیون 32.591 میلیون 2.458 میلیون 15.621 میلیون 16.97 میلیون 49.036 میلیون 3.365 میلیون 16.68 3.3 1.14 14.643 میلیون 9.597 میلیون 16.472 میلیون 7.769 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,014 17.00 0.17 10,006 9.00 0.09 1402/01/09 704 18.308 میلیون 183.19 میلیارد - 9,997 10,005 10,002 10,014 1 24,407 10,012 2 187,307 10,014 - - - - - - - - - - - 8.859 میلیون 9.449 میلیون 12.912 میلیون 5.396 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,150 15.00 0.70 2,151 16.00 0.75 1402/01/09 2,862 83.553 میلیون 179.74 میلیارد 29,193.97 2,135 2,210 2,100 2,210 3 21,844 2,148 4 224,466 2,150 336.287 هزار میلیارد 3.469 میلیارد 3.157 میلیارد 156.34 میلیون 3.145 میلیارد 11.846 میلیون 283.061 میلیون -11,855,485 -28.37 28.39 1.19 74.427 میلیون 9.126 میلیون 82.054 میلیون 1.499 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,000 540.00 4.71 11,890 430.00 3.75 1402/01/09 3,102 40.821 میلیون 485.45 میلیارد 13,159.47 11,460 11,460 11,460 12,250 1 50,000 12,030 5 57,704 12,030 324.003 هزار میلیارد 367.055 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 5.75 4.29 5.7 32.094 میلیون 8.727 میلیون 16.216 میلیون 24.605 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,853 183.00 4.99 3,838 168.00 4.58 1402/01/09 2,068 49.085 میلیون 188.39 میلیارد 23,735.51 3,670 3,700 3,673 3,853 6 521,625 3,853 0 0 0 35.916 هزار میلیارد 45.07 میلیون 23.513 میلیون 9.358 میلیون 9.154 میلیون 14.359 میلیون 14.923 میلیون 2.831 میلیون 12.68 2.5 2.41 40.564 میلیون 8.521 میلیون 34.794 میلیون 14.291 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 19,680 930.00 4.96 19,570 820.00 4.37 1402/01/09 2,834 24.632 میلیون 481.94 میلیارد 8,691.5 18,750 19,400 18,880 19,680 32 260,083 19,680 0 0 0 1986.355 هزار میلیارد 2.084 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 10.02 11.72 9.61 16.119 میلیون 8.513 میلیون 12.934 میلیون 11.698 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,661 239.00 6.98 3,478 56.00 1.64 1402/01/09 299 13.501 میلیون 47.23 میلیارد 45,155.34 3,422 3,440 3,440 3,661 2 24,736 3,661 0 0 0 159.988 هزار میلیارد 671.583 میلیون 576.408 میلیون 39.5 میلیون 511.595 میلیون 64.814 میلیون 83.949 میلیون 13.178 میلیون 12.14 2.48 1.91 5.254 میلیون 8.248 میلیون 3.922 میلیون 9.579 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 13,050 460.00 3.65 12,850 260.00 2.07 1402/01/09 1,826 12.835 میلیون 164.95 میلیارد 7,028.82 12,590 12,550 12,550 13,050 1 389 13,040 3 94,877 13,050 154.2 هزار میلیارد 217.62 میلیون 87.967 میلیون 12 میلیون 63.42 میلیون 24.547 میلیون 137.087 میلیون 13.039 میلیون 11.83 6.28 1.13 4.841 میلیون 7.994 میلیون 4.546 میلیون 8.289 میلیون
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 5,191 339.00 6.99 5,133 281.00 5.79 1402/01/09 743 26.653 میلیون 136.8 میلیارد 35,871.55 4,852 4,900 4,897 5,191 76 1,545,565 5,191 0 0 0 15.399 هزار میلیارد 15.614 میلیون 6.891 میلیون 3 میلیون 214,975 6.676 میلیون 2.782 میلیون 2.72 میلیون 5.66 2.31 5.54 18.673 میلیون 7.98 میلیون 19.745 میلیون 6.908 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,690 95.00 2.07 4,647 52.00 1.13 1402/01/09 3,089 34.798 میلیون 161.71 میلیارد 11,265.26 4,595 4,600 4,541 4,729 1 4,548 4,663 4 229,738 4,690 46.47 هزار میلیارد 50.707 میلیون 15.702 میلیون 6.107 میلیون 4.237 میلیون 11.465 میلیون 13.218 میلیون 3.847 میلیون 12.08 4.05 3.52 27.196 میلیون 7.603 میلیون 34.343 میلیون 455,000
غسالم

سالمین

سهام بورس 5,620 360.00 6.84 5,570 310.00 5.89 1402/01/09 2,706 37.355 میلیون 208.14 میلیارد 13,804.66 5,260 5,310 5,310 5,620 22 1,920,758 5,620 0 0 0 24.976 هزار میلیارد 28.035 میلیون 10.819 میلیون 4.484 میلیون 3.059 میلیون 7.76 میلیون 11.122 میلیون 2.413 میلیون 10.35 3.22 2.25 29.825 میلیون 7.531 میلیون 33.011 میلیون 4.344 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 12,770 50.00 0.39 12,730 90.00 0.70 1402/01/09 3,899 28.51 میلیون 362.89 میلیارد 7,312.18 12,820 12,930 12,580 13,100 1 100,000 12,740 1 34,782 12,770 245.439 هزار میلیارد 277.693 میلیون 76.04 میلیون 19.28 میلیون 32.255 میلیون 43.785 میلیون 73.453 میلیون 30.473 میلیون 8.06 5.61 3.34 21.001 میلیون 7.509 میلیون 24.24 میلیون 4.27 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,490 540.00 4.93 11,300 350.00 3.20 1402/01/09 1,457 17.789 میلیون 201.06 میلیارد 12,209.2 10,950 10,830 10,830 11,490 43 3,648,910 11,490 4 21,946 11,700 361.6 هزار میلیارد 479.62 میلیون 183.81 میلیون 32 میلیون 118.02 میلیون 65.79 میلیون 226.988 میلیون 32.893 میلیون 10.99 5.5 1.59 10.377 میلیون 7.411 میلیون 9.595 میلیون 8.194 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,109 21.00 0.21 10,098 10.00 0.10 1402/01/09 322 13.603 میلیون 137.36 میلیارد - 10,088 10,094 10,094 10,119 1 4 10,100 1 420,037 10,110 - - - - - - - - - - - 6.306 میلیون 7.297 میلیون 5.357 میلیون 8.245 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 8,090 20.00 0.25 8,050 20.00 0.25 1402/01/09 7,722 79.515 میلیون 640.16 میلیارد 10,297.26 8,070 8,010 7,860 8,200 12 185,526 8,070 1 24,183 8,070 146.51 هزار میلیارد 149.639 میلیون 23.698 میلیون 18.2 میلیون 3.129 میلیون 20.568 میلیون 4.325 میلیون 3.101 میلیون 47.25 7.12 33.87 72.475 میلیون 7.041 میلیون 61.814 میلیون 17.701 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,950 20.00 0.20 9,890 40.00 0.40 1402/01/09 2,787 18.097 میلیون 178.91 میلیارد 6,493.38 9,930 10,000 9,720 10,000 2 141,359 9,940 1 8,110 9,950 1903.825 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 569.585 میلیون 119 میلیون 224.183 میلیون 345.401 میلیون 430.237 میلیون 227.267 میلیون 8.39 5.51 4.43 11.09 میلیون 7.007 میلیون 15.535 میلیون 2.562 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 17,470 250.00 1.45 17,270 50.00 0.29 1402/01/09 4,623 25.523 میلیون 440.84 میلیارد 5,520.94 17,220 17,500 16,670 17,750 1 30,000 17,360 1 1,155 17,470 24.705 هزار میلیارد 26.076 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 61.92 12.21 6.95 18.683 میلیون 6.84 میلیون 23.543 میلیون 1.981 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 4,090 198.00 5.09 4,125 233.00 5.99 1402/01/09 2,037 40.693 میلیون 167.84 میلیارد 19,976.92 3,892 4,110 3,981 4,164 1 10,000 4,086 2 8,125 4,161 53.625 هزار میلیارد 134.988 میلیون 99.875 میلیون 12 میلیون 81.363 میلیون 18.512 میلیون 51.495 میلیون 4.413 میلیون 12.15 2.9 1.04 34.02 میلیون 6.673 میلیون 30.512 میلیون 10.181 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 41,000 2,680.00 6.99 40,640 2,320.00 6.05 1402/01/09 1,802 12.856 میلیون 522.49 میلیارد 7,134.54 38,320 38,200 38,200 41,000 48 1,115,358 41,000 4 5,408 41,220 327.721 هزار میلیارد 404.488 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 10.35 9.01 1.42 6.303 میلیون 6.554 میلیون 5.341 میلیون 7.516 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,430 160.00 3.04 5,430 160.00 3.04 1402/01/09 2,056 31.93 میلیون 173.36 میلیارد 15,530.1 5,270 5,320 5,320 5,550 1 2,000 5,400 2 60,311 5,430 48.87 هزار میلیارد 83.358 میلیون 62.826 میلیون 9 میلیون 34.488 میلیون 28.338 میلیون 18.187 میلیون 3.107 میلیون 15.73 1.72 2.69 25.599 میلیون 6.331 میلیون 21.958 میلیون 9.971 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,200 400.00 6.90 6,100 300.00 5.17 1402/01/09 2,241 32.051 میلیون 195.41 میلیارد 14,302.06 5,800 5,850 5,830 6,200 1 3,000 6,190 46 1,901,836 6,200 9.879 هزار میلیارد 11.174 میلیون 4 میلیون 1.62 میلیون 1.343 میلیون 2.656 میلیون 3.295 میلیون 582,742 16.95 3.72 3 25.752 میلیون 6.299 میلیون 28.424 میلیون 3.627 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 4,269 236.00 5.85 4,169 136.00 3.37 1402/01/09 1,627 27.748 میلیون 115.68 میلیارد 17,054.95 4,033 4,100 4,053 4,287 2 113,112 4,249 1 11,270 4,269 37.521 هزار میلیارد 48.02 میلیون 23.921 میلیون 9 میلیون 10.499 میلیون 13.422 میلیون 19.558 میلیون 3.716 میلیون 10.1 2.8 1.92 21.503 میلیون 6.245 میلیون 26.59 میلیون 1.158 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,800 76.00 1.96 3,838 38.00 0.98 1402/01/09 4,737 70.241 میلیون 269.58 میلیارد 14,828.07 3,876 3,935 3,701 3,950 3 223,259 3,800 8 684,202 3,800 34.542 هزار میلیارد 41.646 میلیون 15.757 میلیون 9 میلیون 7.104 میلیون 8.653 میلیون 1.882 میلیون 1.29 میلیون 26.78 3.99 18.36 64.174 میلیون 6.067 میلیون 69.711 میلیون 530,000
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,411 209.00 4.97 4,365 163.00 3.88 1402/01/09 1,734 9.832 میلیون 42.91 میلیارد 5,670.21 4,202 4,206 4,206 4,412 1 3,682 4,409 5 141,072 4,411 39.285 هزار میلیارد 42.375 میلیون 37.778 میلیون 9 میلیون 3.09 میلیون 34.688 میلیون 9.543 میلیون 9.318 میلیون 4.22 1.13 4.12 4.135 میلیون 5.698 میلیون 9.018 میلیون 814,051
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 18,740 330.00 1.79 18,380 30.00 0.16 1402/01/09 475 6.87 میلیون 126.23 میلیارد 14,462.18 18,410 17,760 17,760 18,780 1 3,579 18,740 2 9,271 18,750 749.353 هزار میلیارد 826.521 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 7.51 6.86 6.99 1.231 میلیون 5.638 میلیون 861,276 6.008 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 3,000 172.00 6.08 2,967 139.00 4.92 1402/01/09 7,068 172.51 میلیون 511.91 میلیارد 24,407.2 2,828 2,940 2,905 3,020 2 402,000 2,998 1 138,749 3,000 89.01 هزار میلیارد 115.899 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 4.35 1.99 3.64 166.936 میلیون 5.574 میلیون 156.814 میلیون 15.696 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,001 117.00 3.01 4,002 118.00 3.04 1402/01/09 6,444 60.857 میلیون 243.54 میلیارد 9,444.01 3,884 4,037 3,931 4,037 2 6,739 4,000 2 60,854 4,004 72.036 هزار میلیارد 86.511 میلیون 30.342 میلیون 8 میلیون 14.475 میلیون 15.867 میلیون 37.16 میلیون 5.279 میلیون 13.65 4.54 1.94 55.301 میلیون 5.556 میلیون 53.543 میلیون 7.314 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,248 172.00 4.22 4,224 148.00 3.63 1402/01/09 1,098 16.8 میلیون 70.97 میلیارد 15,300.95 4,076 4,150 4,150 4,257 1 15,571 4,230 1 14,683 4,249 103.488 هزار میلیارد 125.854 میلیون 58.009 میلیون 20 میلیون 22.366 میلیون 35.643 میلیون 20.324 میلیون 19.645 میلیون 5.26 2.9 5.09 11.461 میلیون 5.339 میلیون 10.545 میلیون 6.256 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,089 19.00 0.19 10,089 19.00 0.19 1402/01/09 93 5.764 میلیون 58.15 میلیارد - 10,070 10,091 10,089 10,092 2 22,443,086 10,089 1 150,978 10,091 - - - - - - - - - - - 450,947 5.313 میلیون 5.51 میلیون 253,567
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 8,310 70.00 0.84 8,320 60.00 0.72 1402/01/09 4,676 43.715 میلیون 363.89 میلیارد 9,348.84 8,380 8,480 8,250 8,480 3 14,440 8,310 1 73,951 8,330 199.68 هزار میلیارد 226.937 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 7.2 4.66 3.77 38.452 میلیون 5.263 میلیون 32.099 میلیون 11.616 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,200 920.00 6.93 13,860 580.00 4.37 1402/01/09 2,392 29.043 میلیون 402.49 میلیارد 12,141.63 13,280 13,210 13,050 14,200 108 5,727,103 14,200 1 640 14,230 831.6 هزار میلیارد 1.613 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 14.5 5.98 3.37 23.891 میلیون 5.152 میلیون 18.503 میلیون 10.54 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 3,450 120.00 3.60 3,473 143.00 4.29 1402/01/09 766 15.545 میلیون 53.99 میلیارد 20,294.34 3,330 3,440 3,382 3,560 1 35,000 3,429 1 20,000 3,450 41.676 هزار میلیارد 42.246 میلیون 34.603 میلیون 12 میلیون 569,666 34.033 میلیون 9.126 میلیون 8.963 میلیون 4.66 1.22 4.57 10.409 میلیون 5.137 میلیون 10.891 میلیون 4.654 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,563 264.00 4.98 5,563 264.00 4.98 1402/01/09 461 57.74 میلیون 321.21 میلیارد 125,249.19 5,299 5,563 5,563 5,563 903 81,522,080 5,563 0 0 0 418.338 هزار میلیارد 919.739 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 7.12 3.23 1.02 52.74 میلیون 5 میلیون 916,942 56.823 میلیون
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,677 175.00 5.00 3,663 161.00 4.60 1402/01/09 2,819 68.972 میلیون 252.65 میلیارد 24,466.66 3,502 3,555 3,555 3,677 56 2,850,411 3,677 0 0 0 136.483 هزار میلیارد 188.992 میلیون 98.818 میلیون 37.26 میلیون 52.509 میلیون 46.309 میلیون 124.66 میلیون 10.585 میلیون 12.89 2.95 1.1 63.991 میلیون 4.98 میلیون 55.504 میلیون 13.468 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,970 330.00 4.97 6,920 280.00 4.22 1402/01/09 576 13.944 میلیون 96.9 میلیارد 24,208.45 6,640 6,810 6,800 6,970 151 14,108,070 6,970 1 734 7,050 262.718 هزار میلیارد 315.541 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 9.43 4.45 1.91 9.035 میلیون 4.909 میلیون 3.786 میلیون 10.158 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,330 270.00 4.46 6,160 100.00 1.65 1402/01/09 580 6.902 میلیون 43.69 میلیارد 11,900.13 6,060 6,310 6,200 6,360 1 302 6,330 1 12,000 6,350 295.68 هزار میلیارد 341.911 میلیون 109.798 میلیون 48 میلیون 46.231 میلیون 63.567 میلیون 65.943 میلیون 7.993 میلیون 36.69 4.62 4.45 2.048 میلیون 4.854 میلیون 4.423 میلیون 2.479 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,154 14.00 0.14 10,153 13.00 0.13 1402/01/09 71 8.602 میلیون 87.34 میلیارد - 10,140 10,152 10,152 10,154 1 45,694 10,154 2 2,000,000 10,155 - - - - - - - - - - - 3.918 میلیون 4.685 میلیون 1.323 میلیون 7.279 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 14,500 180.00 1.26 14,390 70.00 0.49 1402/01/09 666 6.617 میلیون 95.34 میلیارد 9,934.73 14,320 14,240 14,210 14,650 1 410 14,490 2 20,059 14,500 1395.538 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7.84 4.79 7.81 2.282 میلیون 4.335 میلیون 2.521 میلیون 4.095 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 30,060 1,960.00 6.98 29,940 1,840.00 6.55 1402/01/09 3,369 13.498 میلیون 404.14 میلیارد 4,006.41 28,100 29,900 28,820 30,060 21 181,383 30,060 1 300 30,060 38.922 هزار میلیارد 41.453 میلیون 15.681 میلیون 1.3 میلیون 2.531 میلیون 13.15 میلیون 20.867 میلیون 5.034 میلیون 7.73 2.96 1.87 9.254 میلیون 4.244 میلیون 12.403 میلیون 1.095 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 9,770 340.00 3.61 9,570 140.00 1.48 1402/01/09 3,086 33.974 میلیون 325.21 میلیارد 11,009.08 9,430 9,430 9,230 9,990 1 100,000 9,770 3 27,617 9,770 17.675 هزار میلیارد 18.295 میلیون 3.268 میلیون 1.847 میلیون 620,166 2.647 میلیون 1.629 میلیون 703,528 25.12 6.68 10.85 29.951 میلیون 4.023 میلیون 32.039 میلیون 1.935 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 180,300 810.00 0.45 180,440 950.00 0.53 1402/01/09 16,551 12.221 میلیون 2.205 هزار میلیارد - 179,490 180,720 178,200 181,880 6 22,067 180,900 19 50,313 180,900 - - - - - - - - - - - 8.218 میلیون 4.002 میلیون 11.452 میلیون 768,716
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,824 119.00 6.98 1,824 119.00 6.98 1402/01/09 695 46.294 میلیون 84.44 میلیارد 66,609.58 1,705 1,824 1,824 1,824 293 27,833,035 1,824 0 0 0 23.712 هزار میلیارد 31.684 میلیون 21.943 میلیون 13 میلیون 7.972 میلیون 13.971 میلیون 18.652 میلیون 726,194 30.52 1.59 1.19 42.294 میلیون 4 میلیون 43.666 میلیون 2.628 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,260 0.00 0.00 2,251 9.00 0.40 1402/01/09 6,653 220.481 میلیون 496.38 میلیارد 33,140.08 2,260 2,260 2,200 2,300 2 13,155 2,260 2 75,284 2,261 40.803 هزار میلیارد 60.731 میلیون 37.779 میلیون 18.126 میلیون 19.928 میلیون 17.851 میلیون 7.309 میلیون -410,273 -99.45 2.29 5.58 216.685 میلیون 3.796 میلیون 186.564 میلیون 33.917 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 17,702 14.00 0.08 17,704 16.00 0.09 1402/01/09 2,441 31.551 میلیون 558.58 میلیارد - 17,688 17,701 17,699 17,717 11 10,000,200 17,699 1 637,556 17,707 - - - - - - - - - - - 27.808 میلیون 3.744 میلیون 25.741 میلیون 5.811 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 6,970 330.00 4.97 6,940 300.00 4.52 1402/01/09 1,046 22.002 میلیون 152.71 میلیارد 21,034.11 6,640 6,780 6,560 6,970 1 5,000 6,970 0 0 0 113.752 هزار میلیارد 778.139 میلیون 699.205 میلیون 16.391 میلیون 664.386 میلیون 34.818 میلیون 75.044 میلیون 20.105 میلیون 5.66 3.27 1.52 18.266 میلیون 3.735 میلیون 14.155 میلیون 7.846 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 55,000 2,610.00 4.98 54,890 2,500.00 4.77 1402/01/09 6,547 15.706 میلیون 862.08 میلیارد 2,399.02 52,390 54,490 53,000 55,000 114 282,685 55,000 0 0 0 787.672 هزار میلیارد 952.233 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 12.64 10.68 1.81 12.017 میلیون 3.69 میلیون 9.128 میلیون 6.578 میلیون
فاما

اما

سهام بورس 11,520 750.00 6.96 11,430 660.00 6.13 1402/01/09 513 5.489 میلیون 62.76 میلیارد 10,698.9 10,770 11,150 11,150 11,520 19 1,586,215 11,520 0 0 0 40.005 هزار میلیارد 44.325 میلیون 10.657 میلیون 2.5 میلیون 4.32 میلیون 6.337 میلیون 12.251 میلیون 3.086 میلیون 12.96 6.31 3.27 1.884 میلیون 3.605 میلیون 3.683 میلیون 1.806 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 24,550 60.00 0.24 24,530 40.00 0.16 1402/01/09 2,666 10.973 میلیون 269.17 میلیارد 4,115.83 24,490 24,700 24,140 25,000 1 398 24,540 1 14,359 24,590 1766.16 هزار میلیارد 1.88 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 11.85 10.45 11.08 7.379 میلیون 3.593 میلیون 8.273 میلیون 2.699 میلیون
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 5,760 40.00 0.69 5,740 60.00 1.03 1402/01/09 986 4.759 میلیون 27.31 میلیارد 4,827.06 5,800 5,650 5,640 5,850 1 50,000 5,760 1 426 5,800 45.92 هزار میلیارد 53.388 میلیون 21.133 میلیون 5 میلیون 7.468 میلیون 13.665 میلیون 2.72 میلیون 4.697 میلیون 9.78 3.36 16.88 1.184 میلیون 3.576 میلیون 4.151 میلیون 608,735
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 17,300 710.00 4.28 16,900 310.00 1.87 1402/01/09 644 4.333 میلیون 74.07 میلیارد 6,728.88 16,590 16,560 16,560 17,550 1 393 17,190 1 3,572 17,300 405.6 هزار میلیارد 470.797 میلیون 125.097 میلیون 24 میلیون 65.197 میلیون 59.901 میلیون 122.901 میلیون 40.399 میلیون 10.04 6.77 3.3 847,620 3.486 میلیون 3.023 میلیون 1.31 میلیون
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 20,370 1,330.00 6.99 19,940 900.00 4.73 1402/01/09 909 6.164 میلیون 122.89 میلیارد 6,780.89 19,040 18,730 18,680 20,370 15 642,877 20,370 1 65 20,370 15.653 هزار میلیارد 17.914 میلیون 5.377 میلیون 785,000 2.261 میلیون 3.116 میلیون 3.469 میلیون 1.367 میلیون 11.08 4.87 4.37 2.685 میلیون 3.479 میلیون 5.504 میلیون 659,904