همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,077 79.00 0.78 10,077 79.00 0.78 1399/10/14 6,595 266.76 میلیون 2.688 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.078 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 728 38.00 4.96 733 33.00 4.31 1400/05/31 - - - 60,249.41 766 728 - - 1 400,000 728 29 3,760,804 728 256.563 هزار میلیارد 256.564 میلیون 337.375 میلیون 350.018 میلیون 813 337.374 میلیون -115,619,779 -115,630,600 -2.22 0.76 -2.22 22.728 میلیون 100 میلیون 122.519 میلیون 208,938
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,841 5.00 0.18 2,857 11.00 0.39 12:29 2,089 50.36 میلیون 143.8 میلیارد 24,105 2,846 2,860 2,829 2,920 1 3,000 2,861 1 29,549 2,862 446.663 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -18.26 5.41 2.34 26.736 میلیون 88.216 میلیون 102.712 میلیون 12.24 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,919 25.00 1.29 1,944 0.00 0.00 12:30 11,719 300.78 میلیون 584.7 میلیارد 21,423.81 1,944 1,970 1,908 1,980 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 586.419 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -4.03 -24.43 0.76 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,622 28.00 1.06 2,641 9.00 0.34 12:29 7,435 152.52 میلیون 402.8 میلیارد 20,511.63 2,650 2,620 2,582 2,690 1 37,868 2,629 3 42,931 2,635 104.597 هزار میلیارد 108.967 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 7.72 1.7 6.36 199.553 میلیون 62.447 میلیون 253.782 میلیون 8.218 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,252 6.00 0.27 2,265 7.00 0.31 12:29 4,613 97.89 میلیون 221.7 میلیارد 21,221.23 2,258 2,240 2,238 2,294 1 2,332 2,256 1 26,799 2,256 507.193 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.49 1.93 0.92 113.142 میلیون 62.223 میلیون 171.766 میلیون 3.599 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 644 18.00 2.72 640 22.00 3.32 1400/05/31 - - - 61,874.61 662 640 - - 19 7,319,940 643 1 343,184 644 164.39 هزار میلیارد 164.393 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -5.7 0.6 -5.7 356.834 میلیون 50.486 میلیون 407.321 میلیون -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 558 3.00 0.53 551 10.00 1.78 12:29 901 36.1 میلیون 19.6 میلیارد 40,070.33 561 534 534 571 0 0 0 1 75,308 561 82.382 هزار میلیارد 82.417 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.73 0.58 -1.73 24.054 میلیون 47.2 میلیون 71.254 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,080 150.00 2.53 6,050 120.00 2.02 12:29 8,214 113.83 میلیون 688.2 میلیارد 13,857.67 5,930 6,000 5,920 6,130 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 812.769 هزار میلیارد 919.259 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 6.06 4.46 0.91 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,785 0.00 0.00 3,803 18.00 0.48 12:29 5,003 130.85 میلیون 497.7 میلیارد 26,155.12 3,785 3,800 3,753 3,870 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 787.384 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5.19 1.51 0.83 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,799 19.00 1.05 1,814 4.00 0.22 12:30 10,170 303.59 میلیون 550.8 میلیارد 29,851.53 1,818 1,822 1,783 1,849 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 354.656 هزار میلیارد 886.219 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.51 9.83 1.67 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 30.00 0.29 10,480 40.00 0.38 12:29 10,858 66.31 میلیون 694.8 میلیارد 5,584.47 10,440 10,410 10,390 10,590 2 11,800 10,390 2 705 10,390 3070.64 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 21.39 3.71 3.13 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,211 31.00 1.42 2,215 35.00 1.61 12:29 3,676 86.24 میلیون 191 میلیارد 23,461.55 2,180 2,235 2,187 2,250 1 5,553 2,190 1 106,702 2,190 388.409 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.33 1.86 0.7 76.746 میلیون 42.24 میلیون 118.864 میلیون 121,886
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,675 10.00 0.59 1,691 6.00 0.36 12:29 3,028 108.24 میلیون 183 میلیارد 35,744.82 1,685 1,723 1,662 1,723 1 24,000 1,703 2 11,527 1,706 227.673 هزار میلیارد 238.008 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 16.4 1.49 16.54 106.522 میلیون 40.964 میلیون 145.647 میلیون 1.84 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 598 31.00 4.93 598 31.00 4.93 12:29 1,639 104.83 میلیون 62.7 میلیارد 63,957.89 629 598 598 599 0 0 0 630 62,396,597 618 94.936 هزار میلیارد 94.954 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,801 -773,612 - 0.6 -135.63 1.246 میلیون 40 میلیون 41.246 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 18,320 80.00 0.44 18,240 0.00 0.00 1400/06/28 - - - 22,409.21 18,240 18,900 - - 5 23,267 18,300 1 7,000 18,310 729.6 هزار میلیارد 1.264 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.669 میلیون 20.527 میلیون 35.54 8.51 5.42 4.013 میلیون 39.976 میلیون 28.168 میلیون 15.821 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 539 25.00 4.86 529 15.00 2.92 12:29 3,872 262.89 میلیون 139.1 میلیارد 67,896.43 514 510 502 539 3 420,000 512 1 3,000 516 93.337 هزار میلیارد 93.34 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.67 0.56 -1.67 237.053 میلیون 33.676 میلیون 270.729 میلیون -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,648 2.00 0.08 2,646 0.00 0.00 12:29 1,104 37.58 میلیون 99.4 میلیارد 34,043.15 2,646 2,610 2,580 2,682 1 38,587 2,598 1 366,907 2,609 76.334 هزار میلیارد 138.321 میلیون 97.575 میلیون 14.424 میلیون 61.987 میلیون 35.589 میلیون 45.401 میلیون 18.812 میلیون 4.06 2.14 1.68 34.865 میلیون 31.743 میلیون 37.381 میلیون 29.226 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 555 13.00 2.29 553 15.00 2.64 12:29 896 44.66 میلیون 24.7 میلیارد 49,839.03 568 545 541 577 0 0 0 3 459,543 566 63.329 هزار میلیارد 63.331 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 -1.67 0.58 -1.67 13.97 میلیون 30 میلیون 43.97 میلیون -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,730 26.00 0.94 2,752 4.00 0.15 12:29 583 9.24 میلیون 25.4 میلیارد 15,845.42 2,756 2,720 2,710 2,800 0 0 0 13 2,331,024 2,742 69.856 هزار میلیارد 447.246 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 12.26 1.95 1.31 10.255 میلیون 28.542 میلیون 35.76 میلیون 3.037 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,070 90.00 0.90 10,100 120.00 1.20 12:29 6,269 47.52 میلیون 480 میلیارد 7,579.87 9,980 10,040 10,000 10,230 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 757.5 هزار میلیارد 833.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.15 3.53 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,360 13.00 0.97 1,376 29.00 2.15 12:29 2,533 91.79 میلیون 126.3 میلیارد 36,237.04 1,347 1,383 1,347 1,409 33 2,131,608 1,372 1 50,000 1,397 42.184 هزار میلیارد 83.328 میلیون 48.873 میلیون 2.85 میلیون 41.144 میلیون 7.729 میلیون 19.042 میلیون 5.183 میلیون 8.14 5.46 2.23 195.444 میلیون 27.7 میلیون 212.167 میلیون 10.977 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,400 130.00 1.06 12,420 150.00 1.22 12:29 8,405 40.29 میلیون 500.6 میلیارد 4,794.15 12,270 12,440 12,300 12,570 2 5,000 12,380 4 12,336 12,380 943.92 هزار میلیارد 1.015 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.36 4.2 0.85 47.952 میلیون 27.528 میلیون 73.304 میلیون 2.177 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 566 27.00 4.55 582 11.00 1.85 12:27 666 32.45 میلیون 18.3 میلیارد 48,720.6 593 564 564 574 0 0 0 9 554,570 577 119.006 هزار میلیارد 119.007 میلیون 194.884 میلیون 204.478 میلیون 1,062 194.883 میلیون -67,791,274 -67,799,643 - 0.62 -1.78 13.544 میلیون 23.9 میلیون 37.444 میلیون -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,485 45.00 1.31 3,554 114.00 3.31 12:29 3,161 52.21 میلیون 185.6 میلیارد 16,517.78 3,440 3,568 3,450 3,603 2 4,000 3,529 1 5,000 3,529 199.024 هزار میلیارد 219.656 میلیون 58.215 میلیون 9.5 میلیون 20.632 میلیون 37.583 میلیون 90.979 میلیون 22.865 میلیون 8.7 5.3 2.19 35 میلیون 23.108 میلیون 53.349 میلیون 4.759 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,400 220.00 1.81 12,350 170.00 1.40 12:29 9,928 57.73 میلیون 712.9 میلیارد 5,814.57 12,180 12,040 12,040 12,500 1 500 12,100 2 848 12,100 2470 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.71 4.37 5.01 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,990 40.00 0.29 14,080 50.00 0.36 12:29 2,558 25.12 میلیون 353.6 میلیارد 9,818.63 14,030 14,010 13,980 14,490 3 79,697 13,990 1 150 13,990 1013.76 هزار میلیارد 1.102 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 11.35 6.41 10.97 7.47 میلیون 22.719 میلیون 19.581 میلیون 10.608 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,236 43.00 1.03 4,239 46.00 1.10 12:29 1,323 16.63 میلیون 70.5 میلیارد 12,571.05 4,193 4,220 4,170 4,310 1 63,100 4,199 1 1,250 4,200 128.975 هزار میلیارد 1.679 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 5.67 2.38 0.8 15.215 میلیون 22.654 میلیون 26.254 میلیون 11.615 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,578 59.00 2.24 2,589 48.00 1.82 12:29 1,144 20.26 میلیون 52.5 میلیارد 17,713.97 2,637 2,551 2,520 2,679 0 0 0 102 13,120,211 2,636 102.266 هزار میلیارد 488.947 میلیون 444.83 میلیون 26.843 میلیون 386.682 میلیون 58.149 میلیون 54.648 میلیون 13.254 میلیون 7.72 1.76 1.87 16.424 میلیون 22 میلیون 38.424 میلیون -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,280 40.00 0.76 5,330 90.00 1.72 12:29 4,295 46.76 میلیون 249.1 میلیارد 10,888.16 5,240 5,460 5,240 5,460 2 84,320 5,290 4 58,750 5,300 99.671 هزار میلیارد 102.991 میلیون 47.937 میلیون 12.5 میلیون 3.32 میلیون 44.616 میلیون 23.397 میلیون 22.049 میلیون 4.52 2.23 4.26 53.719 میلیون 21.447 میلیون 72.831 میلیون 2.335 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,910 10.00 0.07 14,910 10.00 0.07 12:29 927 13.89 میلیون 207 میلیارد 14,979.18 14,900 14,900 14,860 14,970 7 668,663 14,880 2 13,978 14,880 976.903 هزار میلیارد 3.484 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 32.35 4.43 2.62 772,080 18.412 میلیون 10.984 میلیون 8.2 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,350 200.00 1.97 10,240 90.00 0.89 12:29 1,219 9.9 میلیون 101.5 میلیارد 8,120.44 10,150 10,250 10,150 10,490 3 132,383 10,200 1 25,762 10,270 860.16 هزار میلیارد 893.697 میلیون 198.547 میلیون 54.9 میلیون 33.537 میلیون 165.01 میلیون 83.734 میلیون 92.655 میلیون 9.28 5.21 10.27 9.639 میلیون 16.891 میلیون 21.787 میلیون 4.743 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 5,000 0.00 0.00 5,060 60.00 1.20 12:29 6,514 16.71 میلیون 84.6 میلیارد 2,565.07 5,000 5,040 4,990 5,200 3 182,938 5,100 2 736 5,100 45.54 هزار میلیارد 48.379 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 10.339 میلیون 10.173 میلیون 4.49 2.1 4.41 20.992 میلیون 15.845 میلیون 35.297 میلیون 1.54 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,116 11.00 0.98 1,123 4.00 0.35 12:30 4,995 176.6 میلیون 198.4 میلیارد 35,354.48 1,127 1,149 1,104 1,149 2 218,896 1,127 1 100,000 1,130 127.537 هزار میلیارد 259.999 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -3.12 3.1 2.68 222.94 میلیون 15.6 میلیون 235.043 میلیون 3.497 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 580 28.00 4.61 584 24.00 3.95 12:29 5,194 275.92 میلیون 161 میلیارد 53,122.07 608 578 578 598 0 0 0 413 38,797,070 606 50.042 هزار میلیارد 50.044 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.64 0.61 -1.77 95.571 میلیون 15 میلیون 110.571 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,413 16.00 0.66 2,432 3.00 0.12 12:29 1,939 28.04 میلیون 68.2 میلیارد 14,462.3 2,429 2,380 2,380 2,488 1 2,100 2,430 1 390,586 2,430 88.532 هزار میلیارد 120.169 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 11.99 1.95 4.34 39.113 میلیون 13.588 میلیون 49.436 میلیون 3.265 میلیون