همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,470 50.00 1.98 2,470 50.00 1.98 11:03 3,663 155.84 میلیون 385.3 میلیارد 42,961.83 2,520 2,480 2,470 2,500 0 0 0 508 30,936,859 2,520 553.098 هزار میلیارد 393.658 میلیون 564.294 میلیون 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.31 2.77 1.39 119.344 میلیون 274.313 میلیون 372.333 میلیون 21.324 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 15,870 320.00 1.98 15,870 320.00 1.98 11:03 14,704 33.06 میلیون 524.7 میلیارد 615.6 16,190 15,870 15,870 15,870 22 1,901,844 15,910 42 603,195 15,910 317.4 هزار میلیارد 175.347 میلیون 38.834 میلیون 20 میلیون 13.447 میلیون 25.386 میلیون 626,594 5.439 میلیون - 6.38 258.38 371.945 میلیون 124.311 میلیون 445.956 میلیون 50.3 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,008 148.00 1.46 10,007 149.00 1.47 1399/10/14 5,302 222.82 میلیون 2.23 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,005 10,009 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 120.084 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,080 240.00 1.95 12,080 240.00 1.95 11:04 2,671 18.08 میلیون 218.4 میلیارد 6,553.73 12,320 12,080 12,080 12,200 17 1,700,000 12,310 1 1,025 12,310 2416 هزار میلیارد 124.17 میلیون 2.464 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 11.79 6.27 7.1 31.931 میلیون 92.239 میلیون 106.195 میلیون 17.975 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,260 40.00 1.74 2,260 40.00 1.74 11:03 1,641 45.93 میلیون 103.8 میلیارد 21,215.39 2,300 2,260 2,260 2,290 2 300,000 2,180 664 35,063,654 2,300 396.3 هزار میلیارد 4.517 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 8.19 1.79 0.95 30.619 میلیون 70.022 میلیون 81.012 میلیون 19.628 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,530 210.00 1.79 11,590 150.00 1.28 11:04 5,240 34.18 میلیون 396.4 میلیارد 5,925.68 11,740 11,750 11,510 11,800 28 2,596,185 11,910 2 101,000 11,910 2424.4 هزار میلیارد 79.521 میلیون 2.454 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 589.882 میلیون 246.651 میلیون 9.95 4.74 4.16 14.487 میلیون 65.034 میلیون 59.708 میلیون 19.813 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,800 20.00 0.52 3,780 40.00 1.05 11:03 1,407 25.55 میلیون 96.6 میلیارد 18,066.64 3,820 3,820 3,750 3,860 1 4,900 3,830 1 3,300 3,830 115.009 هزار میلیارد 1.157 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 4.55 2.5 0.97 25.366 میلیون 63.337 میلیون 84.134 میلیون 4.568 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,520 70.00 1.95 3,520 70.00 1.95 11:03 3,324 104.37 میلیون 367.6 میلیارد 31,002.69 3,590 3,540 3,520 3,570 1 20,000 3,560 122 3,570,260 3,570 728.791 هزار میلیارد 6.34 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 8.09 1.66 1.24 57.692 میلیون 50.868 میلیون 94.882 میلیون 13.678 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,690 210.00 1.76 11,680 220.00 1.85 11:04 1,060 11.71 میلیون 136.9 میلیارد 11,427.35 11,900 11,670 11,670 11,890 10 950,427 11,910 19 423,356 11,920 765.274 هزار میلیارد 39.687 میلیون 779.688 میلیون 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.05 5.24 3.05 1.212 میلیون 38.475 میلیون 9.007 میلیون 30.68 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,150 60.00 1.87 3,160 50.00 1.56 10:59 286 33.17 میلیون 104.5 میلیارد 118,802.76 3,210 3,150 3,150 3,150 0 0 0 1582 145,074,705 3,210 494.034 هزار میلیارد 2.281 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 65.69 4.51 2.5 1.657 میلیون 32.4 میلیون 30.967 میلیون 3.09 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 18,190 360.00 1.94 18,210 340.00 1.83 11:04 15,338 55.36 میلیون 1.008 هزار میلیارد 2,982.16 18,550 18,340 18,180 18,550 5 6,376 18,550 2 51,000 18,550 1456.8 هزار میلیارد 69.943 میلیون 1.484 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 5.51 5.48 5.51 44.232 میلیون 25.71 میلیون 66.726 میلیون 3.216 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,230 220.00 1.92 11,240 210.00 1.83 11:04 3,738 45.76 میلیون 514.5 میلیارد 12,268.36 11,450 11,230 11,230 11,420 1 60,000 11,350 2034 41,386,333 11,430 854.24 هزار میلیارد 984.282 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 11.41 5.14 0.94 12.382 میلیون 25.22 میلیون 37.602 میلیون -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,100 160.00 1.94 8,200 60.00 0.73 11:03 754 5.7 میلیون 46.2 میلیارد 7,781.25 8,260 8,100 8,100 8,100 0 0 0 1040 15,119,617 8,260 615 هزار میلیارد 715.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 15.61 4.87 1.08 16.591 میلیون 20.801 میلیون 35.704 میلیون 1.688 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,590 210.00 1.94 10,610 190.00 1.76 11:04 2,389 13.28 میلیون 140.9 میلیارد 5,424.58 10,800 10,620 10,590 10,890 1 763 10,870 5 33,290 10,890 763.92 هزار میلیارد 793.63 میلیون 195.893 میلیون 72 میلیون 16.03 میلیون 179.863 میلیون 76.186 میلیون 73.662 میلیون 10.56 4.32 10.22 7.27 میلیون 14.714 میلیون 17.247 میلیون 4.737 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,340 10.00 0.30 3,350 0.00 0.00 11:02 757 9.28 میلیون 31.1 میلیارد 12,982.31 3,350 3,360 3,340 3,370 17 1,559,103 3,350 1 2,000 3,350 26.934 هزار میلیارد 30.654 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 44.99 3.16 6.62 4.172 میلیون 13.899 میلیون 18.071 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,510 240.00 1.88 12,550 200.00 1.57 11:04 1,270 7.46 میلیون 93.2 میلیارد 6,073.67 12,750 12,500 12,500 12,740 4 43,159 12,740 1 3,812 12,750 627.5 هزار میلیارد 702.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 7.86 4.91 2.51 9.907 میلیون 12.468 میلیون 18.417 میلیون 3.959 میلیون
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 5,530 60.00 1.07 5,630 40.00 0.72 11:04 3,140 10.14 میلیون 57.1 میلیارد 3,230.98 5,590 5,590 5,520 5,780 1 100,000 5,670 2 19,180 5,680 61.93 هزار میلیارد 68.096 میلیون 22.507 میلیون 7 میلیون 6.606 میلیون 15.901 میلیون 5.545 میلیون 4.902 میلیون 12.54 3.87 11.09 17.17 میلیون 12.329 میلیون 27.288 میلیون 2.211 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,220 40.00 1.77 2,260 0.00 0.00 11:03 416 5.17 میلیون 11.5 میلیارد 12,910.54 2,260 2,220 2,220 2,220 50 20,000,000 2,250 3167 326,166,701 2,250 441.854 هزار میلیارد 929.73 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -14.18 6.69 3.35 77.852 میلیون 11.528 میلیون 85.743 میلیون 3.637 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,010 200.00 1.96 10,120 90.00 0.88 11:03 184 5.1 میلیون 51 میلیارد 28,616.44 10,210 10,010 10,010 10,010 0 0 0 699 15,392,085 10,210 607.2 هزار میلیارد 782.355 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 37.68 7.69 11.03 279,547 11 میلیون 9.64 میلیون 1.64 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 18,600 340.00 1.80 18,700 240.00 1.27 11:02 837 4.36 میلیون 81.1 میلیارد 4,980.9 18,940 18,580 18,580 19,000 12 1,177,950 18,910 3 7,006 18,940 279.9 هزار میلیارد 371.848 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 10.64 6.25 2.95 4.948 میلیون 9.978 میلیون 13.485 میلیون 1.441 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 27,444 880.00 3.31 27,443 879.00 3.31 1399/10/14 851 10.51 میلیون 288.4 میلیارد - 26,564 26,584 27,440 27,450 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 82.329 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,240 160.00 1.90 8,320 80.00 0.95 11:03 1,147 7.78 میلیون 64.1 میلیارد 6,445.11 8,400 8,250 8,240 8,350 1 1,000 8,370 11 97,677 8,390 2387.84 هزار میلیارد 2.934 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 11.14 6.02 10.69 5.4 میلیون 8.589 میلیون 11.849 میلیون 2.14 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,700 250.00 1.25 19,860 90.00 0.45 11:03 750 2.89 میلیون 57.1 میلیارد 4,081.83 19,950 19,670 19,620 20,000 2 12,554 19,810 4 111,857 20,000 1102.23 هزار میلیارد 1.175 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 10.03 6.39 6 1.224 میلیون 8.534 میلیون 4.385 میلیون 5.373 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 29,960 1,690.00 5.98 29,760 1,490.00 5.27 11:04 7,884 23.79 میلیون 707.7 میلیارد 3,440.62 28,270 29,000 28,920 29,960 1004 6,421,923 28,850 1 1,700 28,850 172.55 هزار میلیارد 173.076 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 85.8 23.52 73.16 81.279 میلیون 7.817 میلیون 84.605 میلیون 4.491 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,810 50.00 0.46 10,680 80.00 0.74 11:03 1,208 6.86 میلیون 73 میلیارد 6,378.14 10,760 10,550 10,550 11,000 0 0 0 97 857,329 10,740 870.42 هزار میلیارد 930.909 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 13.82 7.06 13.45 2.044 میلیون 7.376 میلیون 4.32 میلیون 5.1 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,720 190.00 1.74 10,730 180.00 1.65 11:03 1,183 20.22 میلیون 216.8 میلیارد 18,608.36 10,910 10,700 10,700 10,950 3 170,030 10,900 2 18,877 10,910 588.528 هزار میلیارد 638.575 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 13.84 6.98 14.6 3.903 میلیون 7.061 میلیون 8.047 میلیون 2.917 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,000 10.00 0.07 15,000 10.00 0.07 11:03 5,259 7.67 میلیون 115 میلیارد 1,532.95 15,010 15,010 15,000 15,020 79 1,646,204 15,000 1 300 15,010 165 هزار میلیارد 177.295 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون 18.36 11.04 18.02 2.144 میلیون 7.047 میلیون 9.159 میلیون 32,700
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 11,630 230.00 1.94 11,750 110.00 0.93 10:33 65 2.02 میلیون 23.5 میلیارد 31,070.43 11,860 11,630 11,630 11,630 0 0 0 265 8,145,002 11,850 58.75 هزار میلیارد 109.572 میلیون 57.643 میلیون 4 میلیون 50.272 میلیون 7.371 میلیون 25.222 میلیون 2.019 میلیون 29.36 8.04 2.35 4.209 میلیون 6.9 میلیون 11.009 میلیون 100,000
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 17,770 80.00 0.45 17,840 10.00 0.06 11:03 810 2.46 میلیون 44 میلیارد 2,941.58 17,850 17,510 17,510 18,100 1 4,000 17,900 1 741 18,000 1327.296 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.77 7.12 5.56 1.306 میلیون 6.314 میلیون 3.76 میلیون 3.86 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 8,530 170.00 1.95 8,610 90.00 1.03 11:02 405 3.73 میلیون 31.9 میلیارد 9,212.74 8,700 8,780 8,530 8,850 0 0 0 41 452,313 8,640 81.795 هزار میلیارد 85.634 میلیون 19.307 میلیون 7 میلیون 2.984 میلیون 16.323 میلیون 3.194 میلیون 2.82 میلیون 29.31 5.06 25.88 1.922 میلیون 5.896 میلیون 4.13 میلیون 3.689 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,160 210.00 2.35 9,120 170.00 1.90 11:04 6,089 25.36 میلیون 231.2 میلیارد 4,321.01 8,950 8,940 8,920 9,290 1 720 8,910 4 58,376 8,910 228 هزار میلیارد 238.137 میلیون 149.203 میلیون 20 میلیون 14.387 میلیون 134.816 میلیون 99.576 میلیون 102.238 میلیون 2.19 1.66 2.25 13.431 میلیون 5.844 میلیون 18.114 میلیون 1.161 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,090 490.00 1.99 24,280 300.00 1.22 11:04 2,386 14.59 میلیون 354.3 میلیارد 5,955.71 24,580 24,200 24,090 24,980 4 45,150 23,270 893 8,952,432 24,420 696.545 هزار میلیارد 761.251 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 728.927 میلیون 57.285 میلیون 12.31 5.8 0.97 8.559 میلیون 5.465 میلیون 14.024 میلیون -