همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,660 130.00 2.35 5,580 50.00 0.90 1399/09/5 29,706 515.01 میلیون 2.874 هزار میلیارد 17,340.23 5,530 5,410 5,350 5,730 28 463,289 5,650 20 538,876 5,650 1155.299 هزار میلیارد 755.9 میلیون 1.145 میلیارد 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.424 میلیون 557.479 میلیون 79.112 میلیون 14.6 2.69 2.07 334.143 میلیون 181.122 میلیون 432.787 میلیون 82.478 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,830 180.00 4.93 3,790 140.00 3.84 1399/09/5 62,235 2.23 میلیارد 8.437 هزار میلیارد 848.68 میلیون 3,650 3,670 3,530 3,830 3061 204,056,262 3,830 67 930,306 3,830 848.68 هزار میلیارد 4.012 میلیارد 817.33 میلیون 223.926 میلیون 2.904 میلیارد 151.228 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 38.03 5.61 2.71 2.082 میلیارد 146.051 میلیون 1.744 میلیارد 484.305 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,114 8.00 0.08 10,115 9.00 0.09 1399/09/5 3,442 153.67 میلیون 1.554 هزار میلیارد - 10,106 10,114 10,109 10,123 24 2,400,000 10,112 6 580,919 10,114 80.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.314 میلیون 116.357 میلیون 76.864 میلیون 76.807 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,960 100.00 2.46 4,030 30.00 0.74 1399/09/5 79,149 1.83 میلیارد 7.39 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 4,060 3,980 3,890 4,150 166 5,151,715 3,950 35 1,964,328 3,950 1215.674 هزار میلیارد 3.506 میلیارد 1.225 میلیارد 301.656 میلیون 565.022 میلیون 62.836 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -12.73 19.36 2.73 1.722 میلیارد 113.114 میلیون 1.774 میلیارد 60.858 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,920 20.00 0.68 2,960 20.00 0.68 1399/09/5 61,773 1.87 میلیارد 5.528 هزار میلیارد 578.711 میلیون 2,940 2,930 2,830 3,060 63 613,912 2,910 35 809,285 2,910 578.711 هزار میلیارد 1.003 میلیارد 507.03 میلیون 195.511 میلیون 424.154 میلیون 82.877 میلیون 142.027 میلیون -16,985,440 -34.07 6.98 4.07 1.783 میلیارد 88.404 میلیون 1.824 میلیارد 47.221 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 27,800 1,460.00 4.99 27,980 1,280.00 4.37 1399/09/5 198,763 580.48 میلیون 16.242 هزار میلیارد 2.238 میلیارد 29,260 27,800 27,800 28,990 140 834,603 27,800 268 624,405 27,800 2238.4 هزار میلیارد 266.631 میلیون 2.341 میلیارد 80 میلیون 61.449 میلیون 324.207 میلیون 233.364 میلیون 231.821 میلیون 9.66 6.9 9.59 502.484 میلیون 77.995 میلیون 549.175 میلیون 31.305 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,800 180.00 4.97 3,760 140.00 3.87 1399/09/5 29,078 736.81 میلیون 2.773 هزار میلیارد 25,339.1 3,620 3,660 3,500 3,800 839 36,540,501 3,800 21 942,911 3,800 659.331 هزار میلیارد 931.14 میلیون 455.92 میلیون 175.354 میلیون 3.874 میلیارد 227.453 میلیون 397.192 میلیون 52.734 میلیون 12.5 2.9 1.66 672.019 میلیون 64.791 میلیون 612.61 میلیون 124.201 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 18,150 860.00 4.97 17,790 500.00 2.89 1399/09/5 75,325 514.53 میلیون 9.152 هزار میلیارد 1.352 میلیارد 17,290 17,000 16,510 18,150 1070 22,476,173 18,150 17 26,910 18,150 1352.04 هزار میلیارد 1.458 میلیارد 228.74 میلیون 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 800.428 میلیون 33.384 میلیون 40.5 11.04 1.69 462.775 میلیون 51.759 میلیون 434.766 میلیون 79.768 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,150 10.00 0.19 5,150 10.00 0.19 1399/09/5 8,388 161.56 میلیون 832.1 میلیارد 19,258.81 5,140 5,010 5,010 5,270 9 143,899 5,140 1 9,097 5,140 156.693 هزار میلیارد 1.007 میلیارد 893.574 میلیون 30.426 میلیون 850.359 میلیون 43.215 میلیون 106.199 میلیون 24.506 میلیون 6.39 3.63 1.48 121.061 میلیون 40.502 میلیون 149.399 میلیون 12.164 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,360 370.00 3.37 11,270 280.00 2.55 1399/09/5 4,977 51.98 میلیون 585.7 میلیارد 10,449.49 10,990 11,140 10,990 11,420 4 44,082 11,360 1 5,000 11,360 738.41 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 13.74 5.28 2.99 17.064 میلیون 34.985 میلیون 32.483 میلیون 19.566 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 27,380 1,300.00 4.98 27,080 1,000.00 3.83 1399/09/5 57,161 208.1 میلیون 5.635 هزار میلیارد 2.746 میلیارد 26,080 25,450 25,260 27,380 563 4,240,202 27,380 16 8,054 27,380 2745.912 هزار میلیارد 226.37 میلیون 2.645 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 285.693 میلیون 166.164 میلیون 16.53 8.48 9.61 177.452 میلیون 30.644 میلیون 176.644 میلیون 31.451 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,148 112.00 1.09 10,260 0.00 0.00 1399/09/5 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,150 10,136 10,151 1 100,000 10,148 31 2,710,050 10,150 - - - - - - - - - - - 67.46 میلیون 22.159 میلیون 70.525 میلیون 19.094 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,460 680.00 4.93 14,210 430.00 3.12 1399/09/5 38,228 214.14 میلیون 3.043 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 13,780 13,500 13,120 14,460 716 10,398,673 14,460 10 18,301 14,460 1065.75 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 36.29 9.99 2.13 192.843 میلیون 21.296 میلیون 196.844 میلیون 17.295 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,419 17.00 0.15 11,404 2.00 0.02 1399/09/5 837 29.91 میلیون 341.1 میلیارد - 11,402 11,410 11,400 11,430 2 5,971 11,414 1 5,000 11,429 56.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.787 میلیون 20.124 میلیون 16.811 میلیون 13.1 میلیون
ومعادنح

سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,560 0.00 0.00 11,570 0.00 0.00 1399/09/5 720 29.02 میلیون 335.8 میلیارد 40,288.96 - 12,300 11,560 12,300 1 861 11,560 0 0 0 138.162 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.508 میلیون 17.104 میلیون - 29.612 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 12,550 60.00 0.48 12,560 70.00 0.56 1399/09/5 12,531 73.52 میلیون 923.2 میلیارد 5,861.08 12,490 12,020 11,870 12,950 10 187,023 12,550 7 15,384 12,550 904.32 هزار میلیارد 930.27 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 18.32 7 17.54 56.38 میلیون 17.059 میلیون 67.094 میلیون 6.345 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 27,630 1,050.00 3.66 27,940 740.00 2.58 1399/09/5 52,963 195.12 میلیون 5.452 هزار میلیارد 801.543 میلیون 28,680 27,250 27,250 29,250 36 72,144 27,660 20 100,813 27,660 801.543 هزار میلیارد 896.17 میلیون 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 680.916 میلیون 21.523 میلیون 37.24 10.11 1.18 178.457 میلیون 16.804 میلیون 188.498 میلیون 6.763 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,900 230.00 1.14 19,800 330.00 1.64 1399/09/5 8,625 37.94 میلیون 751.2 میلیارد 4,398.69 20,130 19,140 19,130 20,980 2 14,252 20,090 9 64,363 20,090 1098.9 هزار میلیارد 1.156 میلیارد 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 16.52 9 8.97 22.667 میلیون 15.272 میلیون 35.202 میلیون 2.737 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,800 10.00 0.36 2,770 20.00 0.72 1399/09/5 28,438 132.02 میلیون 366.3 میلیارد 4,656.82 2,790 2,780 2,700 2,850 27 578,766 2,800 54 141,554 2,800 55.762 هزار میلیارد 61.453 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 37.8 2.59 14.02 117.541 میلیون 14.932 میلیون 129.291 میلیون 3.181 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 26,064 15.00 0.06 26,061 12.00 0.05 1399/09/5 3,069 23.32 میلیون 607.9 میلیارد - 26,049 26,036 26,058 26,067 2 8,510 26,061 1 54,966 26,064 78.183 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.947 میلیون 14.383 میلیون 11.009 میلیون 12.321 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,270 260.00 2.16 11,960 50.00 0.42 1399/09/5 11,013 46.08 میلیون 551.3 میلیارد 4,172.01 12,010 11,600 11,410 12,300 11 39,062 12,260 7 26,400 12,260 3432.52 هزار میلیارد 111.254 میلیون 3.651 میلیارد 143.5 میلیون 349.328 میلیون 436.114 میلیون 211.602 میلیون 208.653 میلیون 16.45 7.87 16.22 31.572 میلیون 14.362 میلیون 40.344 میلیون 5.59 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 13,270 630.00 4.98 13,120 480.00 3.80 1399/09/5 33,058 280.1 میلیون 3.674 هزار میلیارد 8,473.14 12,640 12,350 12,350 13,270 3369 52,518,094 13,270 18 84,066 13,270 2742.08 هزار میلیارد 327.024 میلیون 2.642 میلیارد 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 16.3 6.44 5.9 266.51 میلیون 13.612 میلیون 187.506 میلیون 92.616 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 13,690 320.00 2.28 13,780 230.00 1.64 1399/09/5 7,612 48.8 میلیون 672.3 میلیارد 6,410.65 14,010 13,330 13,330 14,250 3 8,794 13,700 8 16,980 13,700 756.522 هزار میلیارد 790.759 میلیون 110.318 میلیون 40.3 میلیون 34.237 میلیون 76.081 میلیون 34.14 میلیون 33.912 میلیون 22.31 9.94 22.16 36.341 میلیون 12.457 میلیون 46.19 میلیون 2.608 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 26,190 1,240.00 4.97 26,150 1,200.00 4.81 1399/09/5 18,395 165.45 میلیون 4.326 هزار میلیارد 8,994.44 24,950 26,190 25,190 26,190 175 2,139,019 26,190 2 851 26,190 261.5 هزار میلیارد 268.895 میلیون 27.408 میلیون 10 میلیون 7.395 میلیون 20.013 میلیون 11.2 میلیون 11.117 میلیون 23.52 13.07 23.35 153.855 میلیون 11.598 میلیون 121.898 میلیون 43.555 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 14,700 50.00 0.34 14,870 220.00 1.50 1399/06/22 4,134 20.97 میلیون 311.73 میلیارد 5,072.53 14,650 14,650 13,990 15,190 0 0 0 0 - 103.153 میلیون 61.535 میلیون 4 میلیون 43.673 میلیون 17.862 میلیون 26.811 میلیون 1.831 میلیون - - - 10.361 میلیون 10.609 میلیون 20.67 میلیون 300,000
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 8,570 400.00 4.90 8,470 300.00 3.67 1399/09/5 6,879 27.06 میلیون 229.1 میلیارد 3,932.88 8,170 8,010 8,010 8,570 110 1,310,044 8,570 4 1,640 8,570 93.17 هزار میلیارد 99.666 میلیون 17.161 میلیون 7 میلیون 6.496 میلیون 10.665 میلیون 5.398 میلیون 4.737 میلیون 19.68 8.74 17.27 17.812 میلیون 9.25 میلیون 25.593 میلیون 1.47 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,230 40.00 0.95 4,190 0.00 0.00 1399/09/5 5,886 73.55 میلیون 308.4 میلیارد 12,604.77 4,190 4,250 4,080 4,330 4 6,255 4,230 4 7,483 4,230 43.995 هزار میلیارد 45.375 میلیون 15.246 میلیون 9.35 میلیون 1.38 میلیون 13.866 میلیون 3.699 میلیون 3.581 میلیون 12.29 3.17 11.9 65.576 میلیون 8.817 میلیون 71.831 میلیون 2.563 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 16,250 800.00 4.69 16,440 610.00 3.58 1399/09/5 2,558 17.06 میلیون 280.4 میلیارد 6,666.84 17,050 16,950 16,200 17,400 3 68,495 16,250 3 8,049 16,250 443.88 هزار میلیارد 476.518 میلیون 93.018 میلیون 27 میلیون 32.638 میلیون 60.38 میلیون 29.654 میلیون 29.483 میلیون 15.06 7.35 14.97 8.846 میلیون 8.214 میلیون 16.081 میلیون 979,735
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,750 320.00 4.98 6,710 280.00 4.35 1399/09/5 2,017 29.2 میلیون 196 میلیارد 14,478.37 6,430 6,420 6,270 6,750 4 97,559 6,750 3 8,458 6,810 100.65 هزار میلیارد 109.257 میلیون 23.413 میلیون 9 میلیون 8.607 میلیون 14.806 میلیون 9.734 میلیون 8.913 میلیون 11.29 6.8 10.34 21.03 میلیون 8.173 میلیون 16.878 میلیون 12.325 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 13,830 190.00 1.39 13,460 180.00 1.32 1399/09/5 12,698 64.2 میلیون 863.8 میلیارد 5,057.49 13,640 13,050 12,960 14,000 7 39,402 13,820 2 23,000 13,820 1096.99 هزار میلیارد 1.114 میلیارد 188.686 میلیون 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 17.61 6.38 17.16 56.296 میلیون 7.93 میلیون 56.164 میلیون 8.061 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 4,090 190.00 4.87 4,060 160.00 4.10 1399/09/5 8,607 428.8 میلیون 1.741 هزار میلیارد 49,820.03 3,900 3,960 3,800 4,090 1579 181,345,274 4,090 5 306,584 4,090 634.74 هزار میلیارد 1.018 میلیارد 609.726 میلیون 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 41.74 5.07 3.27 421.397 میلیون 7.404 میلیون 325.797 میلیون 103.004 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 13,020 660.00 4.82 13,150 530.00 3.87 1399/09/5 16,362 94.55 میلیون 1.243 هزار میلیارد 5,778.41 13,680 13,300 13,000 13,680 41 132,363 13,000 8 18,323 13,000 72.718 هزار میلیارد 93.546 میلیون 25.008 میلیون 5.53 میلیون 20.828 میلیون 4.181 میلیون 32.768 میلیون 1.413 میلیون 51.46 17.39 2.23 87.626 میلیون 6.92 میلیون 93.493 میلیون 1.053 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,600 100.00 0.74 13,590 90.00 0.67 1399/09/5 4,494 31.71 میلیون 431.1 میلیارد 7,061.01 13,500 12,900 12,900 14,000 3 60,310 13,600 1 2,000 13,600 815.4 هزار میلیارد 974.689 میلیون 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 31.56 9.19 15.3 25.034 میلیون 6.797 میلیون 25.256 میلیون 6.575 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 29,030 700.00 2.35 28,920 810.00 2.72 1399/09/5 13,401 38.18 میلیون 1.104 هزار میلیارد 2,848.84 29,730 28,250 28,250 30,000 11 34,438 29,020 10 19,012 29,020 289.2 هزار میلیارد 330.969 میلیون 72.825 میلیون 10 میلیون 41.769 میلیون 31.056 میلیون 261.362 میلیون 12.077 میلیون 23.95 9.31 1.12 31.387 میلیون 6.79 میلیون 37.802 میلیون 375,720
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 13,690 550.00 4.19 13,720 580.00 4.41 1399/09/5 10,446 76.31 میلیون 1.047 هزار میلیارد 7,305.36 13,140 13,790 13,300 13,790 5 30,550 13,690 6 140,101 13,690 71.492 هزار میلیارد 102.73 میلیون 59.619 میلیون 5.211 میلیون 31.238 میلیون 19.828 میلیون 9.932 میلیون 13.263 میلیون 5.39 3.61 7.2 69.998 میلیون 6.314 میلیون 56.576 میلیون 19.735 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 12,430 250.00 1.97 12,290 390.00 3.08 1399/09/5 23,763 134.02 میلیون 1.647 هزار میلیارد 5,639.74 12,680 12,200 12,050 12,590 22 71,078 12,430 18 91,912 12,430 307.25 هزار میلیارد 315.094 میلیون 151.977 میلیون 20 میلیون 7.844 میلیون 144.133 میلیون 10.132 میلیون 115.074 میلیون 2.67 2.13 30.33 127.765 میلیون 6.252 میلیون 128.716 میلیون 5.301 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 7,830 410.00 4.98 7,990 250.00 3.03 1399/09/5 15,902 169.33 میلیون 1.352 هزار میلیارد 10,657.77 8,240 8,000 7,830 8,350 7 414,855 7,830 32 848,247 7,830 181.535 هزار میلیارد 280.372 میلیون 83.876 میلیون 22.72 میلیون 98.837 میلیون -14,960,556 21.092 میلیون -2,388,187 -76.01 -12.13 8.61 163.877 میلیون 5.645 میلیون 168.787 میلیون 735,526
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 6,720 700.00 11.63 6,630 610.00 10.13 1399/09/5 8,991 91.1 میلیون 604.1 میلیارد 10,132.29 6,020 6,400 6,380 6,720 194 6,342,211 6,720 3 6,500 6,720 62.044 هزار میلیارد 66.238 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 55 5.47 15.64 85.632 میلیون 5.467 میلیون 80 میلیون 11.1 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,760 90.00 2.34 3,810 40.00 1.04 1399/09/5 24,010 470.77 میلیون 1.792 هزار میلیارد 19,603.58 3,850 3,760 3,660 3,920 19 213,687 3,770 20 136,740 3,770 150.896 هزار میلیارد 154.793 میلیون 67.04 میلیون 39.605 میلیون 3.898 میلیون 63.142 میلیون 17.935 میلیون 17.831 میلیون 8.47 2.39 8.41 465.747 میلیون 5.131 میلیون 465.833 میلیون 5.045 میلیون