همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 18,324 15.00 0.08 18,325 16.00 0.09 1401/09/09 5,272 252.148 میلیون 4.621 هزار میلیارد - 18,309 18,325 18,324 18,325 2 109,323,219 18,324 2 35,244,732 18,325 - - - - - - - - - - - 97.327 میلیون 154.821 میلیون 41.74 میلیون 210.408 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,146 8.00 0.08 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 3,021 115.28 میلیون 1.17 هزار میلیارد - 10,138 10,144 10,144 10,147 3 17,110 10,145 1 1,964,183 10,146 - - - - - - - - - - - 72.046 میلیون 43.234 میلیون 35.252 میلیون 80.028 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,018 17.00 0.17 10,012 11.00 0.11 1401/09/09 1,647 56.226 میلیون 562.95 میلیارد - 10,001 10,003 9,987 10,023 2 5,787 10,016 2 105,461 10,018 - - - - - - - - - - - 14.748 میلیون 41.478 میلیون 37.641 میلیون 18.585 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,032 45.00 2.17 2,045 32.00 1.54 1401/09/09 6,173 258.05 میلیون 527.62 میلیارد 47,845.06 2,077 2,057 2,024 2,081 12 1,020,360 2,036 8 431,426 2,036 399.819 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 638.666 میلیون 195.511 میلیون 703.647 میلیون -64,981,058 543.16 میلیون -63,142,477 -6.33 -6.15 0.74 219.403 میلیون 38.648 میلیون 257.75 میلیون 300,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,230 9.00 0.41 2,224 3.00 0.14 1401/09/09 1,451 76.738 میلیون 170.68 میلیارد 52,886.27 2,221 2,220 2,215 2,245 2 162,463 2,230 4 488,298 2,231 422.56 هزار میلیارد 679.663 میلیون 505.706 میلیون 190 میلیون 257.103 میلیون 248.603 میلیون 538.138 میلیون 96.55 میلیون 4.38 1.7 0.79 41.151 میلیون 35.587 میلیون 11.474 میلیون 65.264 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,389 16.00 1.14 1,396 9.00 0.64 1401/09/09 1,563 68.145 میلیون 95.09 میلیارد 43,598.95 1,405 1,402 1,385 1,419 3 223,932 1,388 1 183,348 1,395 244.794 هزار میلیارد 6.33 میلیارد 6.35 میلیارد 175.354 میلیون 6.115 میلیارد 235.508 میلیون 612.857 میلیون 3.603 میلیون 67.94 1.04 0.4 33.878 میلیون 34.267 میلیون 33.949 میلیون 34.196 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 2,059.00 81.03 4,551 2,010.00 79.10 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 31,473.85 2,541 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 247.271 میلیون 196.352 میلیون 19.457 میلیون 196.858 میلیون -505,755 100.444 میلیون -19,510,504 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,053 6.00 0.06 10,052 5.00 0.05 1401/09/09 1,404 64.157 میلیون 644.92 میلیارد - 10,047 10,053 10,051 10,054 235 23,437,111 10,052 1 1,822 10,053 - - - - - - - - - - - 34.655 میلیون 29.502 میلیون 5.402 میلیون 58.755 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 31,361 23.00 0.07 31,361 23.00 0.07 1401/09/09 829 31.506 میلیون 988.05 میلیارد - 31,338 31,360 31,360 31,361 456 45,565,463 31,360 70 7,000,000 31,361 - - - - - - - - - - - 5.161 میلیون 26.345 میلیون 732,614 30.773 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 999 2.00 0.20 994 7.00 0.70 1401/09/09 1,230 62.776 میلیون 62.38 میلیارد 51,037.37 1,001 1,000 975 1,021 1 100,000 996 5 1,130,000 1,000 30.658 هزار میلیارد 31.874 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 49.42 0.92 22.79 36.581 میلیون 26.195 میلیون 53.62 میلیون 9.156 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,805 143.00 3.07 4,676 14.00 0.30 1401/09/09 526 24.16 میلیون 112.98 میلیارد 45,931.87 4,662 4,725 4,662 4,825 1 4,222 4,800 2 4,500 4,806 63.126 هزار میلیارد 72.294 میلیون 29.244 میلیون 8.4 میلیون 9.167 میلیون 20.077 میلیون 6.299 میلیون 7.885 میلیون 8.01 3.14 10.02 2.684 میلیون 21.476 میلیون 1.516 میلیون 22.645 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,409 20.00 1.40 1,418 11.00 0.77 1401/09/09 2,482 92.827 میلیون 131.6 میلیارد 37,399.95 1,429 1,425 1,405 1,446 1 29,453 1,409 2 210,000 1,415 317.527 هزار میلیارد 6.373 میلیارد 6.418 میلیارد 223.926 میلیون 6.099 میلیارد 318.326 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 6.91 1 0.48 73.317 میلیون 19.51 میلیون 52.191 میلیون 40.635 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 14,619 12.00 0.08 14,620 13.00 0.09 1401/09/09 351 19.831 میلیون 289.93 میلیارد - 14,607 14,620 14,618 14,620 9 148,990,287 14,618 1 29,987,621 14,620 - - - - - - - - - - - 1.379 میلیون 18.453 میلیون 1.159 میلیون 18.672 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,747 30.00 1.08 2,746 31.00 1.12 1401/09/09 2,690 89.161 میلیون 244.86 میلیارد 33,145.42 2,777 2,803 2,725 2,803 4 120,681 2,743 2 128,492 2,752 719.57 هزار میلیارد 143.031 میلیون 735.292 میلیون 262.043 میلیون 11.403 میلیارد 702 میلیون 1.108 میلیارد 242.381 میلیون 2.97 1.03 0.65 73.181 میلیون 15.98 میلیون 48.081 میلیون 41.08 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,658 17.00 1.01 1,660 15.00 0.90 1401/09/09 1,063 38.183 میلیون 63.16 میلیارد 35,919.87 1,675 1,660 1,637 1,685 1 173,582 1,658 3 340,000 1,660 223.499 هزار میلیارد 242.494 میلیون 175.551 میلیون 134.638 میلیون 18.995 میلیون 156.556 میلیون 8.896 میلیون 7.135 میلیون 31.32 1.43 25.12 22.758 میلیون 15.425 میلیون 37.183 میلیون 1,000,000
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 38,802 26.00 0.07 38,802 26.00 0.07 1401/09/09 1,815 19.283 میلیون 748.21 میلیارد - 38,776 38,801 38,800 38,804 9 101,904 38,801 2 39,941 38,802 - - - - - - - - - - - 6.333 میلیون 12.95 میلیون 6.468 میلیون 12.815 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,145 7.00 0.07 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 312 15.829 میلیون 160.59 میلیارد - 10,138 10,145 10,144 10,147 1 11,887,566 10,144 9 880,290 10,145 - - - - - - - - - - - 4.588 میلیون 11.241 میلیون 977,440 14.852 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,160 390.00 6.76 6,150 380.00 6.59 1401/09/09 930 24.079 میلیون 148.08 میلیارد 25,891.04 5,770 5,940 5,760 6,170 3 58,633 6,150 0 0 0 9.68 هزار میلیارد 13.371 میلیون 6.183 میلیون 1.574 میلیون 3.691 میلیون 2.492 میلیون 9.702 میلیون 897,294 10.79 3.88 1 13.772 میلیون 10.307 میلیون 11.977 میلیون 12.102 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,828 0.00 0.00 3,824 4.00 0.10 1401/09/09 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 11,831.38 3,828 3,785 3,784 3,898 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 160.813 میلیون 68.745 میلیون 36 میلیون 23.149 میلیون 45.597 میلیون 37.801 میلیون 14.371 میلیون 9.58 3.02 3.64 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,346 133.00 2.97 4,360 119.00 2.66 1401/09/09 2,200 46.28 میلیون 201.78 میلیارد 21,036.4 4,479 4,550 4,201 4,579 1 400,000 4,346 1 5,374 4,347 27.468 هزار میلیارد 28.33 میلیون 10.355 میلیون 6.3 میلیون 862,034 9.493 میلیون 1.719 میلیون 1.153 میلیون 24.24 2.94 16.27 36.486 میلیون 9.794 میلیون 42.875 میلیون 3.405 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,870 10.00 0.08 12,870 10.00 0.08 1401/09/09 233 9.264 میلیون 119.22 میلیارد 39,759.99 12,860 12,870 12,860 12,880 11 1,022,971 12,870 2 50,400 12,880 1248.129 هزار میلیارد 1.322 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7 4.27 6.98 27,193 9.237 میلیون 208,036 9.056 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 16,114 16.00 0.10 16,114 16.00 0.10 1401/09/09 334 12.342 میلیون 198.88 میلیارد - 16,098 16,115 16,114 16,116 111 50,980,869 16,114 3 226,851 16,116 - - - - - - - - - - - 3.424 میلیون 8.917 میلیون 4.915 میلیون 7.427 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,482 7.00 0.47 1,489 0.00 0.00 1401/09/09 190 10.088 میلیون 15.02 میلیارد 53,097.06 1,489 1,500 1,470 1,501 3 203,030 1,482 1 9,840 1,486 45.649 هزار میلیارد 102.686 میلیون 93.595 میلیون 30.657 میلیون 57.038 میلیون 36.557 میلیون 22.711 میلیون -875,859 -52.12 1.25 2.01 2.154 میلیون 7.934 میلیون 10.088 میلیون -
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 14,967 14.00 0.09 14,965 12.00 0.08 1401/09/09 198 8.631 میلیون 129.16 میلیارد - 14,953 14,966 14,965 14,967 51 5,028,201 14,965 51 5,027,153 14,967 - - - - - - - - - - - 1.659 میلیون 6.972 میلیون 7.169 میلیون 1.462 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,480 40.00 0.54 7,520 80.00 1.08 1401/09/09 630 8.974 میلیون 67.47 میلیارد 14,244.93 7,440 7,390 7,390 7,690 0 0 0 0 30.08 هزار میلیارد 32.725 میلیون 12.658 میلیون 4 میلیون 2.645 میلیون 10.013 میلیون 3.967 میلیون 3.561 میلیون 8.45 3 7.58 2.183 میلیون 6.791 میلیون 4.21 میلیون 4.764 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,999 5.00 0.13 3,995 1.00 0.03 1401/09/09 144 6.615 میلیون 26.43 میلیارد 45,937.31 3,994 3,937 3,937 3,999 3 6,983 3,937 6 1,610,520 3,999 139.825 هزار میلیارد 670.714 میلیون 590.998 میلیون 25 میلیون 530.889 میلیون 60.11 میلیون 72.489 میلیون 23.044 میلیون 6.07 2.33 1.93 114,972 6.5 میلیون 4.025 میلیون 2.589 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,369 3.00 0.13 2,377 5.00 0.21 1401/09/09 1,227 24.454 میلیون 58.12 میلیارد 19,930.15 2,372 2,370 2,352 2,400 1 2,500 2,355 1 10,000 2,369 146.194 هزار میلیارد 425.653 میلیون 357.683 میلیون 61.504 میلیون 279.459 میلیون 78.224 میلیون 405.28 میلیون -9,396,684 -15.56 1.87 0.36 18.019 میلیون 6.435 میلیون 23.694 میلیون 760,054
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,749 159.00 3.24 4,796 112.00 2.28 1401/09/09 1,797 31.953 میلیون 153.25 میلیارد 17,781.09 4,908 4,820 4,723 4,916 2 3,070 4,749 2 38,651 4,751 76.736 هزار میلیارد 78.207 میلیون 25.83 میلیون 16 میلیون 1.471 میلیون 24.359 میلیون 4.101 میلیون 3.724 میلیون 20.61 3.15 18.71 25.938 میلیون 6.015 میلیون 31.953 میلیون -
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,135 7.00 0.07 10,134 6.00 0.06 1401/09/09 614 19.293 میلیون 195.53 میلیارد - 10,128 10,135 10,134 10,135 1 45,399,250 10,134 14 11,126,490 10,135 - - - - - - - - - - - 13.793 میلیون 5.501 میلیون 11.293 میلیون 8 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,981 35.00 1.16 2,983 33.00 1.09 1401/09/09 823 11.442 میلیون 34.1 میلیارد 13,902.24 3,016 3,000 2,957 3,011 2 40,475 2,970 1 17,731 2,981 90.76 هزار میلیارد 2.029 میلیارد 2.015 میلیارد 30.426 میلیون 1.947 میلیارد 67.298 میلیون 262.133 میلیون 26.086 میلیون 3.48 1.35 0.35 5.94 میلیون 5.501 میلیون 7.45 میلیون 3.992 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,535 10.00 0.65 1,534 11.00 0.71 1401/09/09 1,106 14.079 میلیون 21.6 میلیارد 12,729.73 1,545 1,555 1,521 1,571 1 33,379 1,535 1 670 1,538 30.881 هزار میلیارد 49.512 میلیون 43.169 میلیون 20.131 میلیون 18.632 میلیون 24.538 میلیون 6.122 میلیون 4.511 میلیون 6.85 1.26 5.04 8.704 میلیون 5.375 میلیون 13.797 میلیون 281,819
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,070 50.00 0.50 10,020 0.00 0.00 1401/09/09 608 6.901 میلیون 69.13 میلیارد 11,350.49 10,020 10,000 9,990 10,070 1 45,585 10,040 1 2,000 10,070 1192.38 هزار میلیارد 1.473 میلیارد 579.851 میلیون 119 میلیون 280.143 میلیون 299.708 میلیون 448.707 میلیون 234.628 میلیون 5.08 3.98 2.66 2.01 میلیون 4.891 میلیون 2.401 میلیون 4.5 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,808 57.00 3.06 1,825 40.00 2.14 1401/09/09 1,130 33.706 میلیون 61.5 میلیارد 29,828.33 1,865 1,870 1,790 1,872 2 25,544 1,797 1 30,000 1,809 12.096 هزار میلیارد 21.949 میلیون 14.828 میلیون 4.748 میلیون 9.853 میلیون 4.974 میلیون 32.609 میلیون 218,632 55.32 2.44 0.37 28.833 میلیون 4.873 میلیون 29.554 میلیون 4.152 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,535 41.00 1.17 3,505 11.00 0.31 1401/09/09 390 8.059 میلیون 28.41 میلیارد 20,665.32 3,494 3,550 3,500 3,558 1 1,665 3,521 1 10,000 3,534 196.28 هزار میلیارد 251.921 میلیون 141.147 میلیون 56 میلیون 55.641 میلیون 85.506 میلیون 162.099 میلیون 34.372 میلیون 5.71 2.29 1.21 3.37 میلیون 4.69 میلیون 5.524 میلیون 2.536 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 95,000 80.00 0.08 95,150 230.00 0.24 1401/09/09 9,999 9.018 میلیون 858.03 میلیارد - 94,920 95,150 94,850 95,600 3 29,243 94,980 1 100 94,990 - - - - - - - - - - - 4.437 میلیون 4.581 میلیون 8.52 میلیون 498,277
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,212 64.00 2.81 2,238 38.00 1.67 1401/09/09 462 13.244 میلیون 29.64 میلیارد 28,667.21 2,276 2,207 2,201 2,280 2 15,900 2,212 2 3,821 2,244 23.499 هزار میلیارد 25.183 میلیون 16.098 میلیون 10.5 میلیون 1.684 میلیون 14.415 میلیون 466,606 253,483 92.7 1.63 50.36 9.011 میلیون 4.233 میلیون 13.244 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,950 10.00 0.06 1401/09/09 623 5.518 میلیون 88.02 میلیارد 8,877.5 15,960 15,880 15,880 15,980 3 21,920 15,940 6 147,769 15,970 1148.4 هزار میلیارد 1.262 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 7.71 6.8 7.21 1.427 میلیون 4.091 میلیون 4.092 میلیون 1.426 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,775 33.00 0.69 4,856 48.00 1.00 1401/09/09 1,366 16.437 میلیون 79.82 میلیارد 12,033.29 4,808 4,851 4,770 4,970 7 116,892 4,770 6 32,670 4,850 29.655 هزار میلیارد 33.141 میلیون 14.513 میلیون 6.107 میلیون 3.486 میلیون 11.027 میلیون 12.659 میلیون 3.878 میلیون 7.65 2.69 2.34 12.49 میلیون 3.947 میلیون 13.294 میلیون 3.144 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,056 10.00 0.10 10,056 10.00 0.10 1401/09/09 118 5.138 میلیون 51.66 میلیارد - 10,046 10,055 10,054 10,056 19 1,865,875 10,056 3 168,250 10,059 - - - - - - - - - - - 1.204 میلیون 3.934 میلیون 177,341 4.961 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 13,021 7.00 0.05 13,021 7.00 0.05 1401/09/09 145 5.959 میلیون 77.6 میلیارد - 13,014 13,021 13,021 13,025 1 180,716 13,021 6 960,627 13,022 - - - - - - - - - - - 2.069 میلیون 3.89 میلیون 1.239 میلیون 4.72 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,076 47.00 2.21 2,101 22.00 1.04 1401/09/09 918 20.61 میلیون 43.29 میلیارد 22,450.92 2,123 2,100 2,068 2,160 1 2,000 2,076 2 33,296 2,080 13.578 هزار میلیارد 16.244 میلیون 8.872 میلیون 6.463 میلیون 2.666 میلیون 6.206 میلیون 3.3 میلیون -192,576 -70.51 2.19 4.12 16.753 میلیون 3.857 میلیون 15.952 میلیون 4.658 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,700 2.00 0.12 1,700 2.00 0.12 1401/09/09 273 9.411 میلیون 15.99 میلیارد 34,473.85 1,702 1,720 1,674 1,739 1 10,000 1,690 1 30,000 1,706 59.5 هزار میلیارد 147.719 میلیون 133.224 میلیون 28.849 میلیون 88.219 میلیون 45.005 میلیون 67.157 میلیون 11.6 میلیون 5.13 1.32 0.89 5.691 میلیون 3.72 میلیون 4.295 میلیون 5.116 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,748 43.00 0.90 4,758 33.00 0.69 1401/09/09 323 5.647 میلیون 26.87 میلیارد 17,482.45 4,791 4,810 4,713 4,870 1 25,993 4,733 1 114,252 4,748 33.477 هزار میلیارد 42.664 میلیون 25.359 میلیون 7.036 میلیون 9.186 میلیون 16.173 میلیون 6.288 میلیون 7.301 میلیون 4.59 2.07 5.32 2.31 میلیون 3.337 میلیون 3.36 میلیون 2.287 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,060 1.00 0.05 2,051 10.00 0.49 1401/09/09 270 7.308 میلیون 14.96 میلیارد 27,065.73 2,061 2,062 2,020 2,090 1 5,000 2,033 1 50,000 2,061 52.062 هزار میلیارد 601.971 میلیون 590.153 میلیون 25.384 میلیون 549.908 میلیون 40.244 میلیون 75.461 میلیون 7.766 میلیون 6.7 1.29 0.69 4.032 میلیون 3.276 میلیون 5.005 میلیون 2.303 میلیون
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 6,540 340.00 4.94 6,560 320.00 4.65 1401/09/09 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 8,434.69 6,880 6,820 6,540 6,820 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 8.109 میلیون 3.09 میلیون 330,000 1.614 میلیون 1.475 میلیون 5.175 میلیون 757,869 8.57 4.41 1.25 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,450 3.00 0.07 4,465 12.00 0.27 1401/09/09 309 6.56 میلیون 29.29 میلیارد 21,231.29 4,453 4,500 4,401 4,530 2 413,396 4,440 1 8,400 4,450 73.185 هزار میلیارد 640.385 میلیون 597.014 میلیون 16.391 میلیون 567.2 میلیون 29.814 میلیون 65.497 میلیون 18.009 میلیون 4.06 2.46 1.13 3.405 میلیون 3.156 میلیون 6.559 میلیون 1,500
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,010 100.00 1.69 5,960 50.00 0.85 1401/09/09 907 20.882 میلیون 124.44 میلیارد 23,023.68 5,910 6,000 5,850 6,050 1 3,653 6,000 2 51,000 6,010 190.72 هزار میلیارد 298.569 میلیون 165.222 میلیون 32 میلیون 107.849 میلیون 57.373 میلیون 227.712 میلیون 33.632 میلیون 5.67 3.32 0.84 17.755 میلیون 3.128 میلیون 8.514 میلیون 12.368 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
همای

همای

صندوق بورس 10,057 12.00 0.12 10,056 11.00 0.11 1401/09/09 3,328 83.37 میلیون 838.35 میلیارد - 10,045 10,055 10,055 10,057 7 78,508 10,056 1000 99,974,755 10,057 - - - - - - - - - - - 80.603 میلیون 2.767 میلیون 64.032 میلیون 19.338 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,370 90.00 0.62 14,460 0.00 0.00 1401/09/09 290 3.091 میلیون 44.72 میلیارد 10,660.24 14,460 14,170 14,170 14,600 2 14,224 14,210 1 5,000 14,370 578.4 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 902.66 میلیون 40 میلیون 717.287 میلیون 93.738 میلیون 238.005 میلیون 56.966 میلیون 10.15 4.24 2.44 385,298 2.706 میلیون 1.238 میلیون 1.853 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 10,470 40.00 0.38 10,560 50.00 0.48 1401/09/09 1,475 19.51 میلیون 206.03 میلیارد - 10,510 10,560 10,470 10,630 2 4,558 10,470 3 145,450 10,490 - - - - - - - - - - - 16.81 میلیون 2.7 میلیون 11.06 میلیون 8.45 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 16,352 20.00 0.12 16,355 23.00 0.14 1401/09/09 559 10.302 میلیون 168.49 میلیارد - 16,332 16,350 16,350 16,358 2 31,617 16,352 2 85,948 16,357 - - - - - - - - - - - 7.757 میلیون 2.545 میلیون 2.872 میلیون 7.429 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,130 1.00 0.03 3,125 4.00 0.13 1401/09/09 313 3.573 میلیون 11.17 میلیارد 11,414.56 3,129 3,116 3,116 3,170 0 0 0 0 108 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.167 میلیون 2.406 میلیون 3.573 میلیون -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,010 110.00 0.32 33,830 290.00 0.85 1401/09/09 1 27 9.8 میلیون 1,570.87 34,120 34,010 34,010 34,010 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 61.135 میلیون 2.834 میلیون 1.8 میلیون 240,981 2.593 میلیون 531,292 618,480 98.46 23.49 114.61 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 15,700 150.00 0.96 15,610 60.00 0.39 1401/09/09 309 3.709 میلیون 57.97 میلیارد 12,002.77 15,550 15,790 15,560 15,860 1 50,000 15,640 1 5,738 15,700 186.54 هزار میلیارد 232.594 میلیون 78.875 میلیون 11.95 میلیون 46.054 میلیون 32.82 میلیون 148.552 میلیون 30.694 میلیون 6.08 5.68 1.26 1.366 میلیون 2.343 میلیون 2.51 میلیون 1.199 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,470 29.00 1.16 2,504 5.00 0.20 1401/09/09 1,253 19.166 میلیون 47.99 میلیارد 15,296.01 2,499 2,560 2,465 2,570 1 20,000 2,470 1 20,000 2,478 73.868 هزار میلیارد 132.585 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 7.77 1.88 0.62 16.836 میلیون 2.33 میلیون 17.234 میلیون 1.932 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,669 0.00 0.00 1,667 2.00 0.12 1401/09/09 165 4.133 میلیون 6.88 میلیارد 25,049.04 1,669 1,670 1,651 1,688 1 47,703 1,664 1 29,935 1,669 40.228 هزار میلیارد 227.98 میلیون 226.525 میلیون 24.132 میلیون 187.752 میلیون 38.773 میلیون 122.876 میلیون 5.674 میلیون 7.09 1.04 0.33 1.808 میلیون 2.325 میلیون 4.133 میلیون -
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 3,602 90.00 2.44 3,604 88.00 2.38 1401/09/09 494 5.685 میلیون 20.49 میلیارد 11,507.33 3,692 3,652 3,540 3,688 2 17,375 3,600 1 8,000 3,603 18.02 هزار میلیارد 21.8 میلیون 9.381 میلیون 5 میلیون 3.78 میلیون 5.601 میلیون 2.73 میلیون 2.452 میلیون 7.35 3.22 6.6 3.43 میلیون 2.255 میلیون 4.869 میلیون 815,621
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 15,830 750.00 4.97 15,810 730.00 4.84 1401/09/09 526 5.98 میلیون 94.53 میلیارد 11,368.09 15,080 15,830 15,300 15,830 13 428,400 15,830 1 8,700 15,890 14.229 هزار میلیارد 20.128 میلیون 9.152 میلیون 900,000 5.899 میلیون 3.253 میلیون 13.039 میلیون 1.584 میلیون 8.99 4.37 1.1 3.812 میلیون 2.168 میلیون 3.802 میلیون 2.178 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,200 80.00 1.27 6,250 30.00 0.48 1401/09/09 372 4.633 میلیون 28.48 میلیارد 12,454.35 6,280 6,280 6,080 6,280 1 1,095 6,090 2 16,230 6,200 819 هزار میلیارد 4.927 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.158 میلیارد 404.228 میلیون 620.915 میلیون 187.272 میلیون 4.37 2.03 1.32 2.671 میلیون 1.962 میلیون 1.793 میلیون 2.84 میلیون
قهکمت

قند هگمتان

سهام بورس 6,190 40.00 0.65 6,180 30.00 0.49 1401/09/09 112 2.817 میلیون 17.42 میلیارد 25,153.58 6,150 6,150 6,150 6,400 1 7,194 6,160 2 6,664 6,200 17.584 هزار میلیارد 20.255 میلیون 7.625 میلیون 2.845 میلیون 2.671 میلیون 4.954 میلیون 14.097 میلیون 2.901 میلیون 6.06 3.55 1.25 892,394 1.925 میلیون 2.703 میلیون 114,300
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,530 7.00 0.15 4,481 56.00 1.23 1401/09/09 507 7.417 میلیون 33.24 میلیارد 14,630.12 4,537 4,480 4,397 4,559 1 39,347 4,530 3 39,347 4,530 13.443 هزار میلیارد 20.524 میلیون 11.375 میلیون 3 میلیون 7.081 میلیون 4.294 میلیون 14.908 میلیون 1.685 میلیون 7.98 3.13 0.9 5.513 میلیون 1.905 میلیون 6.635 میلیون 782,206
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,170 100.00 1.08 1401/09/09 733 4.854 میلیون 44.24 میلیارد 6,621.5 9,270 9,270 9,020 9,270 1 10,000 9,270 4 17,925 9,270 176.801 هزار میلیارد 214.988 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.17 5.73 2.75 2.975 میلیون 1.879 میلیون 3.358 میلیون 1.496 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,870 80.00 0.89 8,940 10.00 0.11 1401/09/09 189 2.444 میلیون 21.74 میلیارد 12,932.81 8,950 9,100 8,850 9,100 2 23,005 8,850 1 28 8,870 277.14 هزار میلیارد 326.773 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.7 4.04 4.58 573,126 1.871 میلیون 442,766 2.002 میلیون
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 2,695 32.00 1.20 2,673 10.00 0.38 1401/09/09 75 1.784 میلیون 4.81 میلیارد 30,729.5 2,663 2,695 2,636 2,707 1 1,910 2,660 4 52,703 2,700 25.176 هزار میلیارد 33.34 میلیون 21.809 میلیون 9.419 میلیون 8.163 میلیون 13.646 میلیون 10.574 میلیون 3.121 میلیون 8.07 1.84 2.38 87,020 1.697 میلیون 1.784 میلیون -
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 18,520 970.00 4.98 18,630 860.00 4.41 1401/09/09 1,771 6.398 میلیون 119.17 میلیارد 3,612.49 19,490 19,250 18,520 19,300 4 54,759 18,520 1 411 18,560 12.11 هزار میلیارد 15.347 میلیون 5.949 میلیون 650,000 3.237 میلیون 2.712 میلیون 4.573 میلیون 1.159 میلیون 10.45 4.47 2.65 4.708 میلیون 1.69 میلیون 5.228 میلیون 1.17 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 11,880 110.00 0.92 11,970 20.00 0.17 1401/09/09 105 1.846 میلیون 21.98 میلیارد 17,581.74 11,990 11,880 11,880 11,970 3 33,063 11,880 1 3,700 11,930 488.017 هزار میلیارد 612.909 میلیون 234.74 میلیون 40.77 میلیون 124.892 میلیون 109.848 میلیون 108.581 میلیون 102.258 میلیون 4.78 4.45 4.5 164,926 1.681 میلیون 1.846 میلیون -
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,403 24.00 0.99 2,408 19.00 0.78 1401/09/09 614 11.576 میلیون 27.88 میلیارد 18,853.95 2,427 2,442 2,390 2,450 1 6,011 2,403 1 39,000 2,404 22.534 هزار میلیارد 33.161 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.33 1.67 1.74 10.061 میلیون 1.516 میلیون 11.576 میلیون -
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,200 110.00 1.36 8,170 80.00 0.99 1401/09/09 44 1.612 میلیون 13.19 میلیارد 9,457.67 8,090 8,050 8,050 8,360 1 2,000 8,210 1 10,000 8,280 20.663 هزار میلیارد 26.482 میلیون 9.278 میلیون 2.529 میلیون 5.819 میلیون 3.458 میلیون 7.113 میلیون 1.038 میلیون 19.9 5.98 2.9 100,768 1.511 میلیون 1.592 میلیون 19,500
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,910 120.00 1.71 7,020 10.00 0.14 1401/09/09 1,355 11.382 میلیون 79.95 میلیارد 8,400.26 7,030 7,040 6,900 7,220 2 134,328 6,880 1 6,240 6,910 28.127 هزار میلیارد 29.642 میلیون 13.551 میلیون 4.007 میلیون 1.515 میلیون 12.036 میلیون 1.678 میلیون 958,279 29.35 2.34 16.77 9.934 میلیون 1.448 میلیون 11.382 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 17,930 160.00 0.90 17,990 220.00 1.24 1401/09/09 366 2.441 میلیون 43.91 میلیارد 6,669.54 17,770 18,000 17,770 18,220 2 6,700 17,910 1 309 17,930 101.194 هزار میلیارد 119.818 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 4.45 5.43 4.3 1.038 میلیون 1.403 میلیون 1.346 میلیون 1.095 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 36,500 10.00 0.03 36,470 20.00 0.05 1401/09/09 340 1.721 میلیون 62.74 میلیارد 5,061.31 36,490 36,320 36,200 36,790 1 17,000 36,440 1 1,000 36,520 1477.035 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 7.42 6.93 7.51 331,514 1.389 میلیون 1.512 میلیون 208,827
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 23,980 200.00 0.84 23,890 110.00 0.46 1401/09/09 462 2.225 میلیون 53.17 میلیارد 4,817.05 23,780 24,400 23,580 24,400 1 100,000 23,950 1 5,344 23,990 76.448 هزار میلیارد 103.006 میلیون 44.994 میلیون 3.2 میلیون 26.558 میلیون 18.436 میلیون 94.752 میلیون 9.877 میلیون 7.74 4.16 0.81 887,466 1.338 میلیون 957,206 1.268 میلیون
آرام

آرام

صندوق بورس 9,960 30.00 0.30 9,980 50.00 0.50 1401/09/09 207 1.759 میلیون 17.56 میلیارد - 9,930 9,970 9,960 10,000 2 58,264 9,960 2 10,003 9,970 - - - - - - - - - - - 477,944 1.281 میلیون 1.759 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,340 50.00 0.79 6,300 10.00 0.16 1401/09/09 41 1.315 میلیون 8.33 میلیارد 5,888.89 6,290 6,330 6,200 6,370 1 1,000 6,250 1 1,800 6,340 63 هزار میلیارد 66.735 میلیون 15.757 میلیون 10 میلیون 3.735 میلیون 12.022 میلیون 7.65 میلیون 5.504 میلیون 11.45 5.24 8.24 97,727 1.217 میلیون 714,608 600,000
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,500 20.00 0.27 7,470 10.00 0.13 1401/09/09 2,324 1.279 میلیون 9.55 میلیارد 550.23 7,480 7,480 7,450 7,560 1 16,024 7,500 23 12,451 7,510 160.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127,322 1.151 میلیون 733,409 545,318
درسا

درسا

صندوق بورس 10,990 130.00 1.20 10,950 90.00 0.83 1401/09/09 25 1.14 میلیون 12.48 میلیارد - 10,860 10,800 10,800 11,000 1 770 10,950 1 11,938 10,990 - - - - - - - - - - - 8,831 1.131 میلیون 139,758 1,000,000
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 12,990 230.00 1.74 13,000 220.00 1.66 1401/09/09 259 1.708 میلیون 22.2 میلیارد 6,594.88 13,220 12,910 12,890 13,200 1 5,000 12,900 1 320 12,990 35.256 هزار میلیارد 42.206 میلیون 13.284 میلیون 2.712 میلیون 6.95 میلیون 6.334 میلیون 5.814 میلیون 5.707 میلیون 6.18 5.57 6.06 578,075 1.13 میلیون 1.708 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 14,240 10.00 0.07 14,250 0.00 0.00 1401/09/09 231 1.2 میلیون 17.07 میلیارد 5,194.07 14,250 14,250 14,220 14,250 3 23,176 14,230 14 300,186 14,250 1995 هزار میلیارد 2.001 میلیارد 151.829 میلیون 60 میلیون 5.871 میلیون 145.958 میلیون 42.193 میلیون 41.203 میلیون 48.42 13.67 47.28 75,961 1.124 میلیون 1.2 میلیون -
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 4,398 331.00 7.00 4,456 273.00 5.77 1401/09/09 375 6.185 میلیون 27.56 میلیارد 16,493.97 4,729 4,910 4,398 4,910 0 0 0 12 628,124 4,398 6.684 هزار میلیارد 10.114 میلیون 5.522 میلیون 800,000 3.43 میلیون 2.091 میلیون 1.127 میلیون 545,470 13.03 3.4 6.3 5.085 میلیون 1.1 میلیون 6.185 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 9,050 170.00 1.91 8,910 30.00 0.34 1401/09/09 1,147 1.207 میلیون 10.91 میلیارد 1,052.18 8,880 8,880 8,880 9,080 2 3,652 9,040 11 32,998 9,050 160.38 هزار میلیارد 175.725 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 19.83 10.24 13.89 130,373 1.076 میلیون 714,597 492,249
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 4,850 44.00 0.90 4,813 81.00 1.66 1401/09/09 294 3.787 میلیون 18.23 میلیارد 12,880.99 4,894 4,891 4,750 4,891 3 28,800 4,760 1 58,582 4,800 24.745 هزار میلیارد 33.272 میلیون 17.637 میلیون 5.141 میلیون 8.527 میلیون 9.11 میلیون 7.578 میلیون 3.321 میلیون 7.45 2.72 3.27 2.762 میلیون 1.025 میلیون 3.787 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,911 4.00 0.14 2,907 0.00 0.00 1401/09/09 272 1.269 میلیون 3.69 میلیارد 4,664.4 2,907 2,939 2,900 2,939 1 2,979 2,909 2 5,850 2,911 62.791 هزار میلیارد 70.265 میلیون 33.747 میلیون 21.6 میلیون 7.473 میلیون 26.274 میلیون 8.054 میلیون 6.111 میلیون 10.28 2.39 7.8 246,718 1.022 میلیون 1.223 میلیون 45,539