همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,138 18.00 0.18 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 3,263 130.92 میلیون 1.327 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,400 90.00 1.23 7,320 10.00 0.14 10:39 248 2.7 میلیون 19.8 میلیارد 11,217.22 7,310 7,330 7,310 7,450 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 959.213 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 9.32 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 10:40 6,237 344.06 میلیون 680.9 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 4,950 67.00 1.37 4,947 64.00 1.31 1400/10/28 74 532,112 2.6 میلیارد 85,397.18 4,883 4,770 4,774 4,955 0 0 0 0 24.735 هزار میلیارد 29.637 میلیون 14.661 میلیون 3.9 میلیون 5.222 میلیون 8.611 میلیون 2.167 میلیون 3.51 میلیون - 2.84 11.27 1.309 میلیون 34.814 میلیون 34.923 میلیون 1.2 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 10:39 2,847 53.22 میلیون 299.1 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 10:39 4,528 49.41 میلیون 338.5 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 60.00 1.29 4,551 109.00 2.34 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 23,258.27 4,660 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 18.204 هزار میلیارد 98.509 میلیون 84.076 میلیون 4 میلیون 79.089 میلیون 4.987 میلیون 61.301 میلیون 1.07 میلیون 54.83 3.89 0.32 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,226 1.00 0.04 2,259 34.00 1.53 10:39 559 8.6 میلیون 19.4 میلیارد 18,360.18 2,225 2,200 2,200 2,290 1 10,000 1,900 1 2,352 2,230 23.678 هزار میلیارد 25.52 میلیون 16.487 میلیون 10.5 میلیون 1.769 میلیون 14.686 میلیون 1.256 میلیون 1.073 میلیون 22.14 1.62 18.91 42.764 میلیون 25.653 میلیون 68.418 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,580 100.00 4.03 10:39 2,033 52.19 میلیون 134.7 میلیارد 18,744.54 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.68 هزار میلیارد 346.931 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون - 1.7 0.54 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,594 9.00 0.57 1,568 17.00 1.07 1400/10/26 310 6.3 میلیون 9.9 میلیارد 44,479.76 1,585 1,554 1,515 1,595 0 0 0 0 7.84 هزار میلیارد 9.214 میلیون 7.738 میلیون 5 میلیون 1.179 میلیون 6.559 میلیون 879,146 816,908 58.07 1.23 9.14 5.633 میلیون 21.5 میلیون 23.024 میلیون 4.109 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,812 86.00 4.98 1,758 32.00 1.85 10:39 1,581 55.72 میلیون 99.8 میلیارد 24,228.02 1,726 1,755 1,731 1,812 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 241.137 هزار میلیارد 256.777 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.12 1.57 31.26 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,376 68.00 2.06 3,320 12.00 0.36 10:39 153 2.06 میلیون 7 میلیارد 13,132.79 3,308 3,320 3,310 3,450 1 400,000 3,292 1 4,357 3,320 119.592 هزار میلیارد 139.245 میلیون 64.34 میلیون 36 میلیون 19.761 میلیون 42.025 میلیون 29.885 میلیون 13.729 میلیون 8.72 2.84 4 6.286 میلیون 20 میلیون 15.92 میلیون 10.366 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,729 82.00 4.98 1,714 67.00 4.07 10:39 438 9.91 میلیون 17 میلیارد 23,836.41 1,647 1,690 1,672 1,729 6 1,405,908 1,681 1 10,000 1,683 15.444 هزار میلیارد 20.905 میلیون 14.852 میلیون 9 میلیون 5.488 میلیون 9.285 میلیون 2.85 میلیون 1.435 میلیون 10.74 1.66 5.41 28.374 میلیون 16.196 میلیون 41.176 میلیون 3.394 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,245 106.00 4.96 2,221 82.00 3.83 10:36 304 13.29 میلیون 29.7 میلیارد 51,064.24 2,139 2,210 2,210 2,245 6 204,601 2,147 2 4,700 2,169 87.809 هزار میلیارد 555.918 میلیون 527.757 میلیون 39.5 میلیون 468.544 میلیون 63.049 میلیون 62.181 میلیون 14.999 میلیون 5.85 1.39 1.41 7.435 میلیون 15.977 میلیون 19.411 میلیون 4 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,394 13.00 0.55 2,415 34.00 1.43 1400/10/8 - - - 51,252.51 2,381 2,430 - - 3 201,091 2,394 1 56,761 2,395 61.302 هزار میلیارد 475.819 میلیون 450.586 میلیون 25.384 میلیون 414.517 میلیون 36.069 میلیون 56.99 میلیون 6.874 میلیون 8.92 1.7 1.08 12.682 میلیون 14.584 میلیون 12.016 میلیون 15.25 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 396 18.00 4.76 386 8.00 2.12 10:39 367 37.07 میلیون 14.6 میلیارد 103,207.4 378 390 385 396 101 36,466,997 385 2 216,866 385 68.283 هزار میلیارد 68.11 میلیون 185.068 میلیون 176.441 میلیون 3,710 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.39 0.35 -1.39 35.627 میلیون 14.456 میلیون 50.083 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,612 76.00 4.95 1,545 9.00 0.59 10:40 744 26.08 میلیون 41.6 میلیارد 29,924.67 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 243.89 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.06 3.64 1.31 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 612 56.00 8.38 597 71.00 10.63 1400/05/31 1,394 62.94 میلیون 37.6 میلیارد 57,632.78 668 650 594 619 8 2,896,000 643 1 100,000 650 57.376 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 - 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,040 2,560.00 9.32 30,010 2,530.00 9.21 1400/11/5 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 27,480 27,500 29,530 30,110 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,028 120.00 3.07 10:39 993 18.88 میلیون 77.5 میلیارد 20,051.71 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 684.76 هزار میلیارد 774.746 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.86 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,760 240.00 2.52 10:39 567 6.7 میلیون 66.8 میلیارد 12,499.05 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2801.12 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.07 3.64 7.25 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 10:39 2,756 56.43 میلیون 367.4 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 384 11.00 2.95 10:40 670 45.98 میلیون 17.9 میلیارد 69,845.4 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 61.28 هزار میلیارد 60.82 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.45 0.34 -1.45 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,690 1,270.00 5.00 25,880 460.00 1.81 10:34 475 4.05 میلیون 107.6 میلیارد 6,765.59 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1069.2 هزار میلیارد 1.061 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.35 5.03 8.22 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 657 146.00 28.57 657 146.00 28.57 1400/07/10 788 49.03 میلیون 32.2 میلیارد 52,352.04 511 501 657 657 1 100,000 506 4 775,308 517 75.239 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,000 40.00 0.09 45,960 0.00 0.00 10:39 285 4.55 میلیون 209.2 میلیارد 16,169.93 45,960 45,960 44,900 46,010 1 110 45,950 1 50,000 45,970 2758.2 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 60 میلیون 8.524 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون 161.17 44.22 140.66 217,118 9.321 میلیون 6.457 میلیون 3.082 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,190 906.00 27.59 4,187 903.00 27.50 1400/11/5 915 11.82 میلیون 49.5 میلیارد 27,796.24 3,284 3,221 4,054 4,250 1 2,000 3,133 2 2,490 3,160 37.683 هزار میلیارد 58.762 میلیون 57.488 میلیون 9 میلیون 30.547 میلیون 28.847 میلیون 15.555 میلیون 5.869 میلیون 15.39 0.98 1.81 7.357 میلیون 9.154 میلیون 12.416 میلیون 4.095 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,860 6,296.00 23.70 32,860 6,296.00 23.70 1399/10/14 1,780 15.95 میلیون 524.2 میلیارد - 26,564 26,584 32,860 32,865 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,150 110.00 2.18 10:38 930 15.91 میلیون 83.7 میلیارد 8,655.73 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 622.8 هزار میلیارد 743.864 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.35 3.21 1.55 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,640 1,430.00 6.74 22,490 1,280.00 6.03 1400/11/5 436 2.91 میلیون 65.5 میلیارد 9,568.04 21,210 21,210 22,280 22,790 8 800,000 21,220 6 126,966 21,220 2249 هزار میلیارد - - 100 میلیون 238.038 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 47.35 7.5 4.58 1.791 میلیون 8.552 میلیون 6.306 میلیون 4.037 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,370 450.00 4.54 10:40 5,172 56.35 میلیون 584.5 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3038.41 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون