همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 620 4.00 0.65 572 44.00 7.14 10:24 2,870 521.929 میلیون 298.66 میلیارد 167,464.11 616 570 555 677 8 152,142 677 0 0 0 12.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127.462 میلیون 394.467 میلیون - 521.929 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 894 1.00 0.11 889 4.00 0.45 11:13 3,575 191.698 میلیون 170.39 میلیارد 41,777.5 893 885 884 895 13 1,917,239 893 5 558,652 894 1454.416 هزار میلیارد 1.51 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 76.594 میلیون 113.062 میلیون 172.456 میلیون 17.2 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,832 36.00 2.00 1,778 18.00 1.00 11:13 3,710 171.103 میلیون 304.85 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,832 9 510,572 1,790 1 6,000 1,791 348.4 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.69 -5.98 0.72 115.381 میلیون 55.71 میلیون 162.571 میلیون 8.52 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,038 52.00 2.62 1,970 16.00 0.81 11:13 3,470 132.201 میلیون 261.22 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,039 5 647,366 1,999 19 1,037,306 2,000 596.072 هزار میلیارد 1.48 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.76 -4.55 0.45 80.816 میلیون 50.118 میلیون 120.395 میلیون 10.538 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,498 47.00 3.04 1,476 69.00 4.47 11:13 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 42,576.1 1,545 1,485 1,468 1,555 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.042 میلیون 12.904 میلیون 6.7 میلیون 6.153 میلیون 6.751 میلیون 7.998 میلیون 44,530 222.08 1.46 1.24 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,045 114.00 3.89 2,924 7.00 0.24 11:13 3,870 93.76 میلیون 274.85 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 3,045 4 47,759 2,945 1 5,000 2,948 116.083 هزار میلیارد 121.606 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.16 1.79 23.24 93.338 میلیون 280,000 88.218 میلیون 5.4 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,843 2.00 0.11 1,817 24.00 1.30 11:12 1,351 52.506 میلیون 95.79 میلیارد 40,207.86 1,841 1,844 1,749 1,894 1 8,968 1,830 1 1 1,840 12.089 هزار میلیارد 27.998 میلیون 20.731 میلیون 4.748 میلیون 15.909 میلیون 4.822 میلیون 29.448 میلیون 466,719 25.89 2.51 0.41 49.801 میلیون 2.689 میلیون 50.552 میلیون 1.938 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,582 16.00 0.62 2,580 18.00 0.69 11:13 1,574 47.73 میلیون 123.16 میلیارد 31,595 2,598 2,598 2,556 2,615 3 20,181 2,579 7 198,689 2,580 676.071 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.01 1.01 0.66 20.136 میلیون 27.566 میلیون 42.007 میلیون 5.695 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 920 48.00 4.96 922 46.00 4.75 11:12 680 47.647 میلیون 43.93 میلیارد 69,833.46 968 927 920 947 0 0 0 243 47,384,455 920 16.713 هزار میلیارد 37.22 میلیون 38.578 میلیون 18.126 میلیون 20.508 میلیون 18.07 میلیون 6.637 میلیون -689,463 -24.24 0.92 2.52 45.647 میلیون 2 میلیون 47.647 میلیون 90
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,795 100.00 3.45 2,833 62.00 2.14 11:13 1,666 44.152 میلیون 124.31 میلیارد 27,499.2 2,895 2,850 2,766 2,870 2 30,000 2,769 1 35,875 2,770 77.939 هزار میلیارد 100.734 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.41 2.09 2.97 16.254 میلیون 27.83 میلیون 42.419 میلیون 1.666 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,147 6.00 0.06 10,146 5.00 0.05 10:50 1,464 43.303 میلیون 439.37 میلیارد - 10,141 10,146 10,146 10,147 134 77,360,892 10,146 238 27,899,871 10,147 - - - - - - - - - - - 40.898 میلیون 2.051 میلیون 37.395 میلیون 5.554 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,430 10.00 0.18 5,350 90.00 1.65 11:13 2,348 39.099 میلیون 209.58 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 16 232,939 5,410 26 572,404 5,420 1018.4 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.74 2.01 0.38 16.69 میلیون 22.369 میلیون 34.456 میلیون 4.603 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,450 3.00 0.21 1,441 12.00 0.83 11:13 1,027 37.379 میلیون 53.4 میلیارد 37,140.09 1,453 1,453 1,400 1,468 1 27,000 1,425 3 231,000 1,440 193.34 هزار میلیارد 209.96 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.32 1.23 23 28.322 میلیون 8.631 میلیون 31.957 میلیون 4.996 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 17,688 9.00 0.05 17,688 9.00 0.05 10:50 4,137 34.429 میلیون 609 میلیارد - 17,679 17,689 17,688 17,689 269 104,890,682 17,688 239 22,434,387 17,689 - - - - - - - - - - - 33.957 میلیون 441,426 24.372 میلیون 10.027 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,409 7.00 0.49 1,411 5.00 0.35 11:13 931 33.917 میلیون 47.64 میلیارد 37,849.27 1,416 1,420 1,390 1,420 2 331,294 1,402 2 271,877 1,403 247.424 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.07 1.08 0.43 21.121 میلیون 12.54 میلیون 32.076 میلیون 1.584 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,392 11.00 0.78 1,394 9.00 0.64 11:13 1,006 33.222 میلیون 45.89 میلیارد 30,989.15 1,403 1,390 1,371 1,393 11 1,010,219 1,382 7 1,031,613 1,383 312.153 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 27.055 میلیون 6.123 میلیون 27.181 میلیون 5.997 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,600 24.00 1.48 1,625 1.00 0.06 11:13 829 29.16 میلیون 47.19 میلیارد 41,186.75 1,624 1,574 1,574 1,644 2 74,000 1,591 1 40,000 1,604 253.427 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.3 3.25 0.95 3.685 میلیون 25.474 میلیون 28.041 میلیون 1.119 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,057 6.00 0.06 10,057 6.00 0.06 10:51 1,290 27.215 میلیون 273.72 میلیارد - 10,051 10,057 10,056 10,058 90 5,392,980 10,057 1054 103,558,648 10,058 - - - - - - - - - - - 22.347 میلیون 4.844 میلیون 22.815 میلیون 4.376 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,327 65.00 2.72 2,330 62.00 2.59 11:12 993 25.448 میلیون 59.07 میلیارد 25,759.86 2,392 2,305 2,303 2,370 5 275,103 2,309 1 947 2,321 142.75 هزار میلیارد 372.2 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 17.84 1.62 0.38 18.04 میلیون 7.378 میلیون 22.841 میلیون 2.577 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,810 10.00 0.15 6,720 80.00 1.18 11:13 2,084 25.338 میلیون 170.36 میلیارد 11,646.46 6,800 6,700 6,650 6,820 3 414,065 6,780 6 209,484 6,790 902.778 هزار میلیارد 1.241 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.04 1.78 0.41 11.254 میلیون 14.056 میلیون 24.617 میلیون 692,115
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,479 26.00 0.58 4,452 53.00 1.18 11:13 1,545 24.912 میلیون 110.7 میلیارد 16,648.32 4,505 4,422 4,410 4,490 1 65,995 4,482 1 400,000 4,484 755.82 هزار میلیارد 869.223 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.29 1.77 0.43 12.002 میلیون 12.617 میلیون 23.345 میلیون 1.274 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,930 0.00 0.00 4,930 0.00 0.00 11:13 1,747 24.365 میلیون 120.04 میلیارد 12,267.03 4,930 4,920 4,870 4,970 6 733,028 4,930 32 1,050,643 4,940 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 13.554 میلیون 10.602 میلیون 16.475 میلیون 7.68 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,010 52.00 4.90 1,027 35.00 3.30 11:11 611 23.17 میلیون 23.69 میلیارد 36,434.76 1,062 1,045 991 1,070 1 20,000 1,011 1 60,294 1,020 12.202 هزار میلیارد 14.04 میلیون 14.195 میلیون 11.939 میلیون 1.838 میلیون 12.356 میلیون 6.656 میلیون 273,340 44.82 0.99 1.84 20.978 میلیون 2.137 میلیون 23.116 میلیون -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,855 25.00 0.51 4,860 20.00 0.41 11:13 1,520 22.619 میلیون 109.9 میلیارد 14,987.34 4,880 4,835 4,831 4,880 1 97,000 4,865 3 157,440 4,866 1944 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.68 1.89 2.17 5.867 میلیون 16.073 میلیون 21.62 میلیون 320,000
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,215 11.00 0.90 1,206 20.00 1.63 11:13 632 21.432 میلیون 25.85 میلیارد 34,064.03 1,226 1,197 1,197 1,230 2 32,000 1,207 4 186,649 1,212 24.889 هزار میلیارد 46.79 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.52 1.13 1.33 21.244 میلیون 176,262 21.12 میلیون 300,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,870 80.00 1.15 6,940 10.00 0.14 11:13 921 20.535 میلیون 142.47 میلیارد 23,038.93 6,950 6,950 6,840 6,970 8 136,133 6,860 4 21,788 6,880 3397.13 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.07 3.05 6.49 2.017 میلیون 18.517 میلیون 13.691 میلیون 6.843 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 1,887 62.00 3.18 1,936 13.00 0.67 11:13 1,127 19.561 میلیون 37.73 میلیارد 17,536.19 1,949 1,969 1,867 2,030 1 15,800 1,886 1 178,986 1,889 12.467 هزار میلیارد 14.265 میلیون 8.105 میلیون 6.463 میلیون 1.792 میلیون 6.313 میلیون 3.113 میلیون 56,883 219.51 1.98 4.01 18.431 میلیون 1.127 میلیون 19.406 میلیون 152,000
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,130 190.00 3.85 4,980 40.00 0.81 11:13 1,285 19.34 میلیون 96.86 میلیارد 14,700.58 4,940 4,890 4,860 5,140 2 5,863 5,070 3 13,138 5,100 58.492 هزار میلیارد 61.199 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.89 2.89 16.18 18.648 میلیون 581,000 17.619 میلیون 1.61 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,223 4.00 0.18 2,220 7.00 0.31 11:13 659 18.38 میلیون 40.57 میلیارد 24,381.05 2,227 2,160 2,160 2,226 2 68,813 2,225 2 353,333 2,226 421.8 هزار میلیارد 594.897 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 8.676 میلیون 8.814 میلیون 16.759 میلیون 730,817
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,035 6.00 0.06 10,035 6.00 0.06 10:49 704 18.318 میلیون 183.81 میلیارد - 10,029 10,037 10,033 10,037 4 338,446 10,034 10 898,554 10,035 - - - - - - - - - - - 6.952 میلیون 10.916 میلیون 13.029 میلیون 4.839 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,280 25.00 1.99 1,274 19.00 1.51 11:13 561 18.183 میلیون 23.26 میلیارد 31,621.31 1,255 1,225 1,225 1,295 2 47,618 1,292 1 35,000 1,293 39.211 هزار میلیارد 96.366 میلیون 91.761 میلیون 30.657 میلیون 57.186 میلیون 34.574 میلیون 19.964 میلیون -674,167 -58.03 1.13 1.96 8.641 میلیون 9.542 میلیون 15.983 میلیون 2.2 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 947 5.00 0.53 942 10.00 1.05 11:12 308 17.953 میلیون 16.9 میلیارد 60,242.63 952 905 905 957 1 3,563 946 1 44,686 947 29.054 هزار میلیارد 30.301 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 46.79 0.87 21.57 4.136 میلیون 13.67 میلیون 15.123 میلیون 2.682 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,320 230.00 4.52 5,210 120.00 2.36 11:13 1,540 17.727 میلیون 92.35 میلیارد 11,495.84 5,090 5,050 4,970 5,400 2 87,613 5,180 1 127,401 5,220 94.822 هزار میلیارد 97.217 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.93 4.52 16.77 16.064 میلیون 1.657 میلیون 17.694 میلیون 26,892
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,891 37.00 1.92 1,904 24.00 1.24 11:13 859 16.728 میلیون 31.58 میلیارد 20,765.66 1,928 1,894 1,880 1,896 1 2,700 1,888 1 35,400 1,890 133.28 هزار میلیارد 146.869 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.1 0.97 17 10.719 میلیون 5.847 میلیون 15.066 میلیون 1.5 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,060 10.00 0.33 3,017 33.00 1.08 11:12 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 14,177.51 3,050 3,050 2,960 3,088 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 9.299 میلیون 5.27 میلیون 2.588 میلیون 1.52 میلیون 3.751 میلیون 3.547 میلیون 842,348 9.26 2.08 2.21 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,347 80.00 1.87 4,209 58.00 1.36 11:13 799 16.32 میلیون 68.98 میلیارد 20,118.95 4,267 4,260 4,111 4,348 1 11,000 4,282 1 3,810 4,296 67.616 هزار میلیارد 68.178 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 42.51 2.68 35.82 15.767 میلیون 540,285 15.676 میلیون 631,467
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,570 780.00 5.27 15,190 400.00 2.70 11:13 3,028 15.309 میلیون 232.54 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 1 25,000 15,220 3 2,101 15,240 126.077 هزار میلیارد 130.693 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 15.175 میلیون 124,497 15.221 میلیون 78,000
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 1,986 42.00 2.07 1,939 89.00 4.39 11:13 451 14.514 میلیون 28.2 میلیارد 31,515.63 2,028 1,977 1,927 2,024 1 9,500 1,951 2 50,000 1,952 8.657 هزار میلیارد 16.014 میلیون 10.865 میلیون 4.456 میلیون 7.356 میلیون 3.509 میلیون 14.173 میلیون -52,098 -165.83 2.46 0.61 13.214 میلیون 1.3 میلیون 14.514 میلیون -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 3,488 107.00 2.98 3,579 16.00 0.45 11:11 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 6,456.15 3,595 3,490 3,451 3,597 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 18.689 میلیون 9.936 میلیون 3.204 میلیون 7.225 میلیون 2.711 میلیون 6.47 میلیون 424,964 26.98 4.24 1.77 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,420 36.00 1.47 2,369 87.00 3.54 11:13 487 13.317 میلیون 31.56 میلیارد 27,793.9 2,456 2,358 2,310 2,449 1 2,461 2,398 1 6,314 2,409 6.636 هزار میلیارد 7.949 میلیون 5.871 میلیون 2.8 میلیون 1.313 میلیون 4.558 میلیون 2.648 میلیون 898,761 7.38 1.46 2.5 12.612 میلیون 702,438 13.315 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 11,050 70.00 0.64 10,910 70.00 0.64 11:13 1,403 12.632 میلیون 137.42 میلیارد 7,513.33 10,980 11,000 10,600 11,140 1 4,128 10,840 2 11,073 10,860 60.165 هزار میلیارد 124.172 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.52 11.55 0.57 12.479 میلیون 150,000 12.629 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,779 23.00 1.31 1,742 14.00 0.80 11:11 506 12.24 میلیون 21.14 میلیارد 21,316.4 1,756 1,720 1,680 1,803 1 10,000 1,758 1 1 1,794 63.05 هزار میلیارد 114.574 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.54 1.18 2.33 10.211 میلیون 2.026 میلیون 11.788 میلیون 448,834
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,145 6.00 0.06 10,145 6.00 0.06 10:46 337 12.001 میلیون 121.76 میلیارد - 10,139 10,146 10,145 10,146 2 46,829,406 10,145 41 13,462,710 10,146 - - - - - - - - - - - 8.599 میلیون 3.402 میلیون 7.225 میلیون 4.776 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,440 360.00 4.62 7,550 250.00 3.21 11:13 993 11.963 میلیون 89.94 میلیارد 11,814.79 7,800 7,610 7,410 7,930 2 4,784 7,410 1 1,000 7,460 13.536 هزار میلیارد 14.913 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 60.72 6.16 33.53 10.567 میلیون 1.195 میلیون 11.76 میلیون 1,750
کاما

باما

سهام بورس 4,334 136.00 3.04 4,299 171.00 3.83 11:13 1,111 11.425 میلیون 49.15 میلیارد 8,280.05 4,470 4,250 4,250 4,450 1 1,033 4,330 1 21,517 4,350 43.01 هزار میلیارد 48.499 میلیون 33.048 میلیون 10 میلیون 5.529 میلیون 27.519 میلیون 9.548 میلیون 4.949 میلیون 8.68 1.56 4.5 10.901 میلیون 515,000 11.416 میلیون -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,190 31.00 0.98 3,119 40.00 1.27 11:13 740 10.538 میلیون 32.9 میلیارد 14,094.46 3,159 3,111 3,070 3,240 1 29,399 3,152 1 7,000 3,182 19.361 هزار میلیارد 19.844 میلیون 9.769 میلیون 6.201 میلیون 483,413 9.286 میلیون 2.171 میلیون 1.994 میلیون 9.7 2.08 8.91 10.418 میلیون 120,000 10.538 میلیون -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 37,638 19.00 0.05 37,638 19.00 0.05 10:50 1,271 10.308 میلیون 387.99 میلیارد - 37,619 37,639 37,638 37,639 5 3,727,860 37,638 27 802,685 37,639 - - - - - - - - - - - 4.911 میلیون 5.304 میلیون 6.32 میلیون 3.895 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,088 27.00 0.88 3,070 9.00 0.29 11:13 544 10.244 میلیون 31.5 میلیارد 19,155.57 3,061 3,000 3,000 3,109 1 25,166 3,086 2 58,868 3,087 93.468 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.39 1.31 0.37 1.284 میلیون 8.927 میلیون 9.64 میلیون 570,000
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,880 63.00 1.31 4,780 37.00 0.77 11:13 1,075 10.073 میلیون 48.25 میلیارد 9,061.72 4,817 4,711 4,690 4,951 1 6,900 4,889 3 56,854 4,890 12.619 هزار میلیارد 17.081 میلیون 6.985 میلیون 850,000 4.462 میلیون 2.523 میلیون 10.363 میلیون 1.307 میلیون 9.64 4.99 1.21 9.333 میلیون 736,122 10.066 میلیون 2,824
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,040 160.00 2.58 6,110 90.00 1.45 11:13 761 9.573 میلیون 56.93 میلیارد 11,968.47 6,200 6,000 5,820 6,160 3 8,467 6,030 2 50,000 6,050 364.2 هزار میلیارد 612.855 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -140.63 5.82 3.7 6.969 میلیون 2.603 میلیون 9.279 میلیون 292,893
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,980 30.00 1.49 1,970 40.00 1.99 11:13 311 9.522 میلیون 18.77 میلیارد 26,974.25 2,010 1,975 1,954 2,010 2 30,860 1,977 1 2,770 1,978 17.739 هزار میلیارد 23.412 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 14.49 1.84 7.87 7.866 میلیون 1.648 میلیون 6.813 میلیون 2.7 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,594 125.00 3.36 3,642 77.00 2.07 11:12 807 9.514 میلیون 33.93 میلیارد 7,316.36 3,719 3,684 3,534 3,684 1 3,000 3,640 2 30,920 3,644 21.783 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.408 میلیون 6.107 میلیون 3.87 میلیون 9.539 میلیون 11.894 میلیون 3.069 میلیون 7.1 2.28 1.83 8.19 میلیون 1.297 میلیون 9.411 میلیون 76,234
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 9,170 400.00 4.56 8,900 130.00 1.48 11:13 1,326 9.312 میلیون 83.58 میلیارد 6,430.77 8,770 8,980 8,730 9,180 1 675 9,130 2 6,501 9,160 8.97 هزار میلیارد 9.15 میلیون 1.921 میلیون 1,000,000 210,189 1.71 میلیون 470,616 540,208 16.49 5.21 18.93 9.21 میلیون - 8.944 میلیون 266,420
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,232 76.00 3.29 2,200 108.00 4.68 11:09 355 9.044 میلیون 19.87 میلیارد 25,514.09 2,308 2,230 2,170 2,257 1 4,934 2,222 2 62,000 2,231 23.069 هزار میلیارد 24.462 میلیون 16.348 میلیون 10.5 میلیون 1.404 میلیون 14.945 میلیون 481,756 287,408 80.23 1.54 47.86 8.959 میلیون 75,793 9.035 میلیون -
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,257 8.00 0.64 1,245 4.00 0.32 11:13 356 8.929 میلیون 11.1 میلیارد 25,856.94 1,249 1,260 1,229 1,272 3 170,529 1,246 2 20,000 1,253 18.088 هزار میلیارد 42.079 میلیون 45.127 میلیون 14.54 میلیون 23.991 میلیون 21.136 میلیون 10.389 میلیون 4.632 میلیون 3.91 0.86 1.74 8.779 میلیون 150,000 8.722 میلیون 206,770
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 3,050 95.00 3.02 2,996 149.00 4.74 11:13 316 8.737 میلیون 26.22 میلیارد 27,206.19 3,145 3,080 2,988 3,086 1 19,527 3,025 1 5,227 3,040 4.381 هزار میلیارد 8.42 میلیون 5.13 میلیون 1.46 میلیون 4.038 میلیون 1.091 میلیون 14.708 میلیون -135,769 -32.22 4.01 0.3 7.496 میلیون 1.161 میلیون 8.657 میلیون -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,510 320.00 4.69 6,540 290.00 4.25 11:13 1,159 8.595 میلیون 56.19 میلیارد 7,713.26 6,830 6,640 6,490 6,710 8 66,541 6,500 1 20,024 6,510 14.388 هزار میلیارد 17.077 میلیون 5.739 میلیون 2.2 میلیون 2.689 میلیون 3.05 میلیون 5.045 میلیون 1.194 میلیون 12.05 4.72 2.85 7.805 میلیون 731,000 8.487 میلیون 49,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,458 1.00 0.02 4,453 6.00 0.13 11:12 460 8.57 میلیون 38.04 میلیارد 18,408.74 4,459 4,389 4,260 4,494 8 344,553 4,440 1 9,447 4,442 856.689 هزار میلیارد 894.163 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.2 2.96 6.33 561,848 8.009 میلیون 5.479 میلیون 3.092 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,340 390.00 3.63 10,310 420.00 3.91 11:13 1,910 8.264 میلیون 84.87 میلیارد 4,219.71 10,730 10,250 10,100 10,700 1 1,707 10,270 1 2,725 10,280 75.382 هزار میلیارد 94.152 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.19 3.17 5.17 7.834 میلیون 387,416 8.215 میلیون 6,299
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,990 0.00 0.00 4,990 0.00 0.00 11:00 684 8.129 میلیون 40.55 میلیارد 11,705.5 4,990 5,010 4,930 5,010 2 14,073 4,960 1 100,000 4,980 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 609,742 7.41 میلیون 6.144 میلیون 1.876 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 2,757 118.00 4.10 2,796 79.00 2.75 11:13 379 7.996 میلیون 22.24 میلیارد 21,423.04 2,875 2,968 2,734 2,968 1 3,634 2,741 1 97,011 2,757 5.138 هزار میلیارد 5.677 میلیون 2.935 میلیون 1.847 میلیون 463,353 2.472 میلیون 1.296 میلیون 590,264 8.75 2.09 3.99 7.762 میلیون 228,682 7.991 میلیون -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,520 480.00 6.86 6,850 150.00 2.14 11:13 516 7.816 میلیون 51.3 میلیارد 15,405.03 7,000 6,780 6,510 6,800 102 10,578,192 6,510 1 148,396 6,520 891.072 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.34 2.33 1.64 5.608 میلیون 2.181 میلیون 7.019 میلیون 770,000
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,375 75.00 3.06 2,397 53.00 2.16 11:13 534 7.726 میلیون 18.35 میلیارد 12,129.32 2,450 2,381 2,350 2,420 1 2,150 2,360 1 30,000 2,385 22.235 هزار میلیارد 32.945 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.29 1.66 1.73 5.808 میلیون 1.674 میلیون 4.82 میلیون 2.662 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,380 49.00 2.02 2,417 12.00 0.49 11:13 363 7.311 میلیون 17.6 میلیارد 19,553.68 2,429 2,350 2,350 2,460 2 22,376 2,358 1 5,000 2,404 21.699 هزار میلیارد 31.036 میلیون 20.187 میلیون 9 میلیون 9.319 میلیون 10.868 میلیون 12.348 میلیون 1.847 میلیون 11.78 2 1.76 6.567 میلیون 303,259 6.314 میلیون 555,757
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 10,600 450.00 4.07 10,500 550.00 4.98 11:12 631 7.042 میلیون 73.97 میلیارد 10,866.4 11,050 10,500 10,500 10,720 2 26,577 10,500 2 8,458 10,600 26.501 هزار میلیارد 30.779 میلیون 6.117 میلیون 2.524 میلیون 4.278 میلیون 1.838 میلیون 10.738 میلیون 79,758 332.27 14.42 2.48 5.282 میلیون 1.569 میلیون 6.851 میلیون -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,120 7.00 0.62 1,116 11.00 0.98 11:10 280 6.957 میلیون 7.69 میلیارد 25,065.41 1,127 1,120 1,088 1,124 3 76,400 1,108 1 36,026 1,116 14.495 هزار میلیارد 21.642 میلیون 21.129 میلیون 13 میلیون 7.147 میلیون 13.982 میلیون 15.136 میلیون 600,676 24.15 1.04 0.96 6.847 میلیون 110,000 6.957 میلیون -
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 3,955 178.00 4.31 3,870 263.00 6.36 11:13 438 6.673 میلیون 25.81 میلیارد 15,416.63 4,133 4,132 3,844 4,132 1 17,638 3,875 1 4,000 3,939 6.665 هزار میلیارد 10.062 میلیون 5.542 میلیون 1.723 میلیون 3.397 میلیون 2.145 میلیون 4.611 میلیون 294,226 22.64 3.11 1.44 5.533 میلیون 1.14 میلیون 6.603 میلیون 70,000
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,057 2.00 0.07 3,060 1.00 0.03 11:12 267 6.474 میلیون 19.82 میلیارد 23,883.88 3,059 3,011 3,011 3,080 6 219,491 3,055 2 100,587 3,065 171.36 هزار میلیارد 215.465 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 957,778 5.49 میلیون 5.699 میلیون 748,644
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,090 130.00 2.49 5,190 30.00 0.57 11:11 590 5.883 میلیون 30.16 میلیارد 10,614.54 5,220 5,170 5,050 5,220 7 48,264 5,080 4 40,831 5,120 160.321 هزار میلیارد 228.115 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 59.542 میلیون 96.708 میلیون 14.899 میلیون 10.76 2.69 1.66 1.708 میلیون 4.148 میلیون 5.711 میلیون 144,646
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,859 40.00 1.03 3,866 33.00 0.85 11:13 411 5.797 میلیون 22.21 میلیارد 12,862.75 3,899 3,800 3,700 4,000 1 1 3,780 1 342,166 3,800 21.973 هزار میلیارد 31.933 میلیون 17.838 میلیون 5.734 میلیون 9.926 میلیون 7.912 میلیون 27.491 میلیون 501,356 43.96 2.79 0.8 5.373 میلیون 132,493 5.377 میلیون 127,853
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,187 7.00 0.59 1,179 1.00 0.08 11:13 259 5.649 میلیون 6.66 میلیارد 21,930.47 1,180 1,150 1,146 1,192 1 100,000 1,182 2 49,151 1,187 13.077 هزار میلیارد 16.105 میلیون 16.545 میلیون 11.082 میلیون 3.029 میلیون 13.517 میلیون 5.634 میلیون 884,177 14.78 0.97 2.32 5.575 میلیون 50,000 5.625 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,660 110.00 1.13 9,730 40.00 0.41 11:12 313 5.607 میلیون 54.23 میلیارد 18,489.43 9,770 9,670 9,600 9,760 8 142,133 9,600 1 916 9,640 987.595 هزار میلیارد 1.221 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.07 7.41 4.89 316,761 5.211 میلیون 4.624 میلیون 903,702
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,320 0.00 0.00 8,280 40.00 0.48 11:12 485 5.212 میلیون 43.06 میلیارد 10,978.55 8,320 7,820 7,820 8,400 2 1,700 8,170 1 208 8,180 159.641 هزار میلیارد 196.432 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.6 6.57 3.02 588,803 4.524 میلیون 5.113 میلیون -
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 1,579 14.00 0.88 1,576 17.00 1.07 11:12 203 5.048 میلیون 7.84 میلیارد 20,665.72 1,593 1,535 1,535 1,593 1 73,882 1,560 3 469,515 1,570 14.487 هزار میلیارد 26.228 میلیون 22.643 میلیون 9.221 میلیون 11.731 میلیون 10.911 میلیون 24.578 میلیون -868,762 -16.73 1.33 0.59 4.648 میلیون - 4.648 میلیون -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 29,180 800.00 2.67 28,660 1,320.00 4.40 11:13 2,228 4.945 میلیون 142.43 میلیارد 2,302.29 29,980 28,490 28,490 30,000 2 3,850 29,240 4 1,659 29,590 4.038 هزار میلیارد 4.464 میلیون 590,397 24,100 321,258 269,139 573,868 49,732 80.69 14.91 6.99 4.918 میلیون 1,747 4.911 میلیون 8,037
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,295 23.00 1.75 1,313 5.00 0.38 11:13 713 4.884 میلیون 6.33 میلیارد 7,667.95 1,318 1,291 1,282 1,321 1 9,137 1,288 2 268,955 1,294 46.265 هزار میلیارد 60.107 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.85 0.94 2.01 4.114 میلیون 769,375 4.502 میلیون 381,926
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,269 25.00 1.93 1,285 9.00 0.70 11:13 636 4.73 میلیون 6 میلیارد 8,105.42 1,294 1,266 1,260 1,299 2 6,395 1,266 3 21,363 1,275 25.848 هزار میلیارد 41.376 میلیون 40.047 میلیون 20.131 میلیون 15.528 میلیون 24.519 میلیون 7.18 میلیون 5.178 میلیون 4.99 1.05 3.6 3.653 میلیون 1.066 میلیون 4.598 میلیون 120,873
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,379 127.00 3.91 3,301 49.00 1.51 11:13 304 4.556 میلیون 15.09 میلیارد 15,429.66 3,252 3,230 3,147 3,411 1 25,831 3,337 1 39,488 3,382 7.244 هزار میلیارد 9.702 میلیون 4.776 میلیون 1.562 میلیون 2.46 میلیون 2.316 میلیون 4.751 میلیون 697,933 10.35 3.12 1.52 4.164 میلیون 392,026 4.436 میلیون 120,000
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 3,217 109.00 3.51 3,164 56.00 1.80 11:13 383 4.455 میلیون 14.15 میلیارد 12,140.34 3,108 3,042 3,010 3,262 3 13,049 3,180 1 8,204 3,181 5.139 هزار میلیارد 6.588 میلیون 3.752 میلیون 1.62 میلیون 1.451 میلیون 2.301 میلیون 2.878 میلیون 638,039 8.04 2.23 1.78 4.355 میلیون 100,000 4.149 میلیون 306,023
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 7,210 120.00 1.64 7,010 320.00 4.37 11:13 278 4.415 میلیون 31.03 میلیارد 16,564.43 7,330 7,130 6,970 7,420 1 6,156 7,120 1 10,000 7,190 6.302 هزار میلیارد 7.856 میلیون 3.559 میلیون 294,981 1.564 میلیون 1.996 میلیون 2.866 میلیون 778,510 8.08 3.15 2.21 4.163 میلیون 252,171 4.414 میلیون 500
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,045 46.00 1.15 3,883 116.00 2.90 11:12 272 4.382 میلیون 17.04 میلیارد 16,362.32 3,999 3,830 3,820 4,045 1 37,506 3,892 1 9 3,900 24.6 هزار میلیارد 35.643 میلیون 17.705 میلیون 6.325 میلیون 11.088 میلیون 6.617 میلیون 12.217 میلیون 254,447 96.63 3.72 2.01 4.007 میلیون 375,000 4.382 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,400 1.00 0.07 1,399 0.00 0.00 11:12 136 4.379 میلیون 6.13 میلیارد 28,374.77 1,399 1,371 1,370 1,429 1 7,000 1,399 1 586 1,400 23.615 هزار میلیارد 29.214 میلیون 27.136 میلیون 16.88 میلیون 5.616 میلیون 21.52 میلیون 6.373 میلیون 3.023 میلیون 7.81 1.11 3.71 3.825 میلیون 549,947 4.375 میلیون -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,035 51.00 1.65 3,069 17.00 0.55 11:12 184 3.97 میلیون 12.08 میلیارد 21,677.88 3,086 3,032 3,008 3,082 1 50,000 3,031 4 187,863 3,032 67.474 هزار میلیارد 114.304 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 35.553 میلیون 79.446 میلیون 6.89 میلیون 9.81 1.9 0.85 1.103 میلیون 2.866 میلیون 3.779 میلیون 190,840
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 3,108.00 208.31 4,551 3,059.00 205.03 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 115,094.32 1,492 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 206.287 میلیون 173.803 میلیون 4 میلیون 175.409 میلیون -1,605,683 84.849 میلیون -20,820,222 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,800 10.00 0.05 20,860 50.00 0.24 11:13 1,642 3.818 میلیون 79.58 میلیارد 2,502.44 20,810 20,900 20,300 21,390 3 4,180 20,700 11 39,537 20,830 41.68 هزار میلیارد 46.535 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون 3.835 میلیون 9.452 میلیون 1.462 میلیون 28.52 10.87 4.41 2.021 میلیون 1.796 میلیون 3.791 میلیون 25,903
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 16,040 840.00 4.98 16,770 110.00 0.65 11:05 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 6,217.93 16,880 16,300 16,040 16,690 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 6.621 میلیون 2.441 میلیون 330,000 1.229 میلیون 1.212 میلیون 4.391 میلیون 571,309 9.69 4.57 1.26 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,728 29.00 1.65 1,733 24.00 1.37 11:08 258 3.788 میلیون 6.47 میلیارد 14,645.66 1,757 1,750 1,690 1,750 2 29,499 1,711 5 107,421 1,728 31.194 هزار میلیارد 31.999 میلیون 32.828 میلیون 18 میلیون 750,608 32.078 میلیون 9.408 میلیون 9.027 میلیون 3.47 0.98 3.33 3.455 میلیون 333,519 3.788 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,170 10.00 0.08 13,140 20.00 0.15 11:13 380 3.667 میلیون 48.08 میلیارد 8,190.79 13,160 13,060 13,020 13,200 3 184,773 13,140 2 131,170 13,150 946.08 هزار میلیارد 1.114 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.34 5.61 5.91 393,300 3.261 میلیون 3.635 میلیون 20,000
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 15,593 7.00 0.04 15,593 7.00 0.04 10:50 167 3.659 میلیون 57.06 میلیارد - 15,586 15,595 15,593 15,595 217 21,698,500 15,593 5 302,088 15,594 - - - - - - - - - - - 2.482 میلیون 1.176 میلیون 910,339 2.748 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 41,246.14 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 16,130 20.00 0.12 16,090 60.00 0.37 11:12 285 3.492 میلیون 56.2 میلیارد 12,263.15 16,150 16,150 15,880 16,500 2 164,945 16,130 3 3,188 16,140 96.6 هزار میلیارد 104.541 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 44.485 میلیون 38.748 میلیون 26.432 میلیون 3.65 2.17 2.5 881,369 2.61 میلیون 1.657 میلیون 1.833 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,050 71.00 2.27 3,111 10.00 0.32 11:13 164 3.45 میلیون 10.65 میلیارد 21,155.33 3,121 2,977 2,977 3,126 1 3,273 3,001 1 2,000 3,045 40.274 هزار میلیارد 116.23 میلیون 92.918 میلیون 12 میلیون 75.956 میلیون 16.962 میلیون 41.958 میلیون 4.498 میلیون 8.98 2.38 0.96 930,066 2.52 میلیون 1.709 میلیون 1.742 میلیون
فجام

جام دارو

سهام بورس 4,511 237.00 4.99 4,606 142.00 2.99 11:10 297 3.38 میلیون 15.26 میلیارد 17,773.1 4,748 4,525 4,511 4,757 1 1,200 4,380 1 198,171 4,511 3.61 هزار میلیارد 4.525 میلیون 1.778 میلیون 800,000 546,084 1.232 میلیون 1.197 میلیون 347,721 10.54 2.97 3.06 2.279 میلیون 1.102 میلیون 3.368 میلیون 12,500
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,000 310.00 3.01 10,240 70.00 0.68 11:13 711 3.377 میلیون 33.81 میلیارد 4,874.88 10,310 10,140 9,910 10,190 1 5,969 9,940 1 10,599 9,950 1216.18 هزار میلیارد 1.324 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.38 2.63 2.53 2.382 میلیون 994,361 2.926 میلیون 450,000
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 9,500 340.00 3.46 9,810 30.00 0.30 11:12 536 3.29 میلیون 31.9 میلیارد 2,957.14 9,840 9,350 9,300 9,750 91 2,528,321 14,230 0 0 0 20.979 هزار میلیارد 29.655 میلیون 12.051 میلیون 2.268 میلیون 7.384 میلیون 4.667 میلیون 5.505 میلیون 3.055 میلیون 7.28 4.77 4.04 1.765 میلیون 337,998 2.003 میلیون 100,000
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,000 130.00 1.42 9,110 20.00 0.22 11:12 319 3.256 میلیون 29.31 میلیارد 9,046.15 9,130 9,120 8,850 9,130 2 87,869 9,000 2 101,509 9,010 247.703 هزار میلیارد 255.716 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 112.085 میلیون 57.196 میلیون 56.629 میلیون 4.38 2.21 4.34 1.184 میلیون 2.062 میلیون 3.161 میلیون 84,872
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,110 80.00 1.11 6,950 240.00 3.34 11:12 345 3.23 میلیون 22.48 میلیارد 9,184.86 7,190 6,800 6,800 7,160 1 100,000 7,050 2 37,091 7,090 27.84 هزار میلیارد 30.31 میلیون 8.905 میلیون 4 میلیون 2.39 میلیون 6.515 میلیون 3.421 میلیون 3.332 میلیون 8.34 4.27 8.14 1.332 میلیون 1.898 میلیون 3.229 میلیون 392
دیران

ایران دارو

سهام بورس 10,870 340.00 3.23 10,690 160.00 1.52 11:13 534 3.148 میلیون 33.63 میلیارد 5,811.65 10,530 10,690 10,300 10,970 1 39,287 10,570 1 12,249 10,580 9.398 هزار میلیارد 13.095 میلیون 4.885 میلیون 880,000 3.688 میلیون 1.197 میلیون 3.103 میلیون 602,877 15.6 7.86 3.03 3.033 میلیون 115,057 2.064 میلیون 1.084 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 5,130 160.00 3.02 5,170 120.00 2.27 11:12 326 3.065 میلیون 15.61 میلیارد 9,394.89 5,290 5,250 5,000 5,290 1 2,025 5,110 2 33,000 5,120 18.687 هزار میلیارد 19.6 میلیون 7.024 میلیون 3.671 میلیون 912,891 6.111 میلیون 4.326 میلیون 1.872 میلیون 9.98 3.06 4.32 2.875 میلیون 170,432 2.098 میلیون 947,013
مانی

مانی

صندوق بورس 12,627 6.00 0.05 12,628 7.00 0.06 10:51 99 3.005 میلیون 37.95 میلیارد - 12,621 12,628 12,627 12,630 72 10,094,127 12,627 4 700,159 12,628 - - - - - - - - - - - 558,497 2.416 میلیون 2.349 میلیون 624,841