همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,570 10.00 0.39 2,560 0.00 0.00 1399/11/2 9,472 381.67 میلیون 976.9 میلیارد 40,294.8 2,560 2,490 2,480 2,570 513 40,172,687 2,470 1 200,000 2,470 772.24 هزار میلیارد 1.367 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -8.86 17.58 1.4 511.432 میلیون 87.162 میلیون 537.498 میلیون 61.096 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,400 20.00 0.58 3,420 0.00 0.00 1399/11/2 13,340 361.23 میلیون 1.234 هزار میلیارد 27,078.71 3,420 3,400 3,400 3,540 3 6,650 3,400 1095 37,865,832 3,400 124.497 هزار میلیارد 148.257 میلیون 63.793 میلیون 3.75 میلیون 23.76 میلیون 40.034 میلیون 13.281 میلیون 5.132 میلیون 24.26 3.11 9.37 338.372 میلیون 22.858 میلیون 350.268 میلیون 10.962 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,860 0.00 0.00 7,860 0.00 0.00 1399/11/2 17,640 237.7 میلیون 1.869 هزار میلیارد 17,693.01 7,860 7,760 7,760 8,280 2 400,000 7,900 34 525,950 7,900 31.44 هزار میلیارد 98.07 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 50.837 میلیون 819,564 38.36 5.8 0.62 228.282 میلیون 9.414 میلیون 217.356 میلیون 20.339 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,050 0.00 0.00 2,050 0.00 0.00 1399/11/2 5,117 232.38 میلیون 475.7 میلیارد 45,414.11 2,050 2,040 2,000 2,050 2917 185,158,453 2,050 2 2,250 2,050 400.797 هزار میلیارد 888.673 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,104 -12.86 6.07 3.04 214.925 میلیون 17.459 میلیون 215.774 میلیون 16.61 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,090 66.00 0.65 10,089 67.00 0.66 1399/10/14 4,844 212.66 میلیون 2.146 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,085 10,092 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 121.068 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,200 20.00 1.69 1,200 20.00 1.69 1399/08/28 6,437 197.21 میلیون 236.4 میلیارد 30,636.89 1,180 1,450 1,170 1,230 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,040 20.00 0.66 3,020 0.00 0.00 1399/11/2 6,323 196.49 میلیون 593.5 میلیارد 31,075.64 3,020 2,910 2,850 3,040 1004 26,754,110 3,040 0 0 0 119.608 هزار میلیارد 123.96 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 7.9 1.98 6.71 196.391 میلیون 100,000 193.273 میلیون 3.218 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,440 10.00 0.41 2,430 0.00 0.00 1399/11/2 3,432 117.38 میلیون 285.3 میلیارد 34,202.92 2,430 2,420 2,370 2,440 1778 107,260,724 2,440 4 45,300 2,460 426.11 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 8.66 1.89 1 112.884 میلیون 4.5 میلیون 112.194 میلیون 5.19 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 8,400 50.00 0.59 8,450 0.00 0.00 1399/11/2 11,456 110.87 میلیون 937.3 میلیارد 9,677.6 8,450 8,310 8,180 8,780 3 83,847 8,400 5 128,500 8,420 46.728 هزار میلیارد 67.555 میلیون 25.008 میلیون 5.53 میلیون 20.828 میلیون 4.181 میلیون 33.773 میلیون 1.092 میلیون 42.78 11.18 1.38 109.314 میلیون 1.553 میلیون 106.37 میلیون 4.497 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,870 60.00 1.53 3,930 0.00 0.00 1399/11/2 7,148 87.71 میلیون 344.8 میلیارد 12,270.95 3,930 3,990 3,820 4,130 3 19,241 3,850 2 17,703 3,880 31.598 هزار میلیارد 35.317 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 52.78 3.71 7.77 81.801 میلیون 5.912 میلیون 86.257 میلیون 1.456 میلیون
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,920 30.00 0.76 3,950 0.00 0.00 1399/11/2 6,007 82.71 میلیون 327.1 میلیارد 13,769.76 3,950 3,920 3,920 4,050 0 0 0 68 4,466,634 3,920 9.345 هزار میلیارد 9.878 میلیون 3.063 میلیون 2.366 میلیون 532,956 2.53 میلیون 1.23 میلیون 132,324 70.62 3.69 7.6 81.755 میلیون 960,000 81.044 میلیون 1.671 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 10.00 0.35 2,820 0.00 0.00 1399/11/2 2,392 81.91 میلیون 230.9 میلیارد 34,242.09 2,820 2,790 2,710 2,830 1368 113,192,105 2,830 1 1,200 2,850 440.879 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 29 3.52 2.27 81.907 میلیون - 56.025 میلیون 25.883 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,940 10.00 0.52 1,930 0.00 0.00 1399/11/2 10,549 78.48 میلیون 151.2 میلیارد 7,439.98 1,930 1,910 1,870 1,950 63 2,102,169 1,930 70 4,826,068 1,940 68.162 هزار میلیارد 73.61 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 1.86 - 77.641 میلیون 843,775 73.582 میلیون 4.903 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,210 200.00 3.99 5,010 0.00 0.00 1399/11/2 4,647 78.19 میلیون 391.7 میلیارد 16,826.21 5,010 4,730 4,730 5,210 175 5,809,150 5,210 1 20,000 5,250 12.645 هزار میلیارد 15.571 میلیون 5.456 میلیون 2.524 میلیون 2.926 میلیون 2.529 میلیون 5.128 میلیون 1.184 میلیون 10.68 5 2.48 77.273 میلیون 918,066 67.382 میلیون 10.809 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 19,500 210.00 1.07 19,710 0.00 0.00 1399/11/2 17,111 76.16 میلیون 1.501 هزار میلیارد 2,807.45 19,710 20,400 19,380 20,400 1 500 19,500 2 5,248 19,510 197.1 هزار میلیارد 198.969 میلیون 24.977 میلیون 10 میلیون 1.869 میلیون 23.107 میلیون 8.07 میلیون 18.768 میلیون 10.5 8.53 24.43 75.672 میلیون 490,800 73.135 میلیون 3.028 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 6,420 90.00 1.42 6,330 0.00 0.00 1399/11/2 5,898 73.41 میلیون 464.8 میلیارد 12,446.27 6,330 6,190 6,060 6,420 7 136,029 6,420 1 5,000 6,500 59.237 هزار میلیارد 63.43 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 52.51 5.23 14.93 66.966 میلیون 6.443 میلیون 70.011 میلیون 3.397 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,780 10.00 0.27 3,770 0.00 0.00 1399/11/2 2,878 73.23 میلیون 276 میلیارد 25,443.89 3,770 3,700 3,610 3,780 1356 52,137,706 3,780 1 500 3,780 780.552 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 8.5 1.75 1.3 52.813 میلیون 20.415 میلیون 57.16 میلیون 16.068 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,540 0.00 0.00 2,540 0.00 0.00 1399/11/2 2,056 66.88 میلیون 169.9 میلیارد 32,530.89 2,540 2,540 2,540 2,540 3163 264,004,991 2,540 0 0 0 568.772 هزار میلیارد 3.558 میلیارد 3.06 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.36 2.8 1.4 66.884 میلیون - 66.77 میلیون 113,100
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,830 0.00 0.00 6,830 0.00 0.00 1399/11/2 6,655 64.59 میلیون 441.2 میلیارد 9,705.38 6,830 6,550 6,550 7,000 2 8,006 6,800 8 188,735 6,830 72.91 هزار میلیارد 77.33 میلیون 21.559 میلیون 10.675 میلیون 4.419 میلیون 17.139 میلیون 4.277 میلیون 4.114 میلیون 17.72 4.25 17.05 61.427 میلیون 3.162 میلیون 64.581 میلیون 8,700
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,320 270.00 4.83 5,590 0.00 0.00 1399/09/30 9,550 63.98 میلیون 357.6 میلیارد 6,699.98 5,590 6,100 5,310 6,220 0 0 0 581 6,147,019 5,930 6.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.41 میلیون 322,565 3.733 میلیون -
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,190 10.00 0.45 2,220 20.00 0.91 1399/11/1 2,318 61.52 میلیون 136.7 میلیارد 26,540.77 2,200 2,070 2,170 2,320 1 2,500 2,180 2 282,333 2,200 28.099 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.522 میلیون - 60.422 میلیون 1.1 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 5,850 10.00 0.17 5,840 0.00 0.00 1399/11/2 4,304 61.23 میلیون 357.4 میلیارد 14,227.26 5,840 5,740 5,660 5,850 131 2,870,241 5,850 1 1,000 5,990 132.686 هزار میلیارد 235.092 میلیون 84.199 میلیون 22.72 میلیون 102.406 میلیون -18,206,717 28.083 میلیون -3,100,145 -42.8 -7.29 4.72 61.169 میلیون 65,555 60.981 میلیون 253,467
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 20,290 60.00 0.30 20,230 0.00 0.00 1399/11/2 10,440 60.7 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,813.81 20,230 19,990 19,500 20,290 3231 31,445,185 20,290 1 193 20,290 1618.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.01 5.98 6.01 49.857 میلیون 10.839 میلیون 31.291 میلیون 29.406 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 4,190 60.00 1.41 4,250 0.00 0.00 1399/11/2 3,775 57.45 میلیون 244.4 میلیارد 15,219.59 4,250 4,220 4,190 4,520 0 0 0 33 510,787 4,190 6.639 هزار میلیارد 8.076 میلیون 2.472 میلیون 1.562 میلیون 1.437 میلیون 1.036 میلیون 1.294 میلیون 913 7271.94 6.41 5.13 57.392 میلیون 61,566 57.292 میلیون 161,566
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,570 30.00 0.66 4,540 0.00 0.00 1399/11/2 2,686 55.23 میلیون 250.6 میلیارد 20,560.77 4,540 4,250 4,250 4,570 61 3,396,594 4,570 1 663 4,860 65.487 هزار میلیارد 118.386 میلیون 82 میلیون 14.424 میلیون 52.899 میلیون 29.1 میلیون 36.268 میلیون 13.367 میلیون 4.91 2.25 1.81 48.341 میلیون 6.885 میلیون 44.343 میلیون 10.883 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 24,500 30.00 0.12 24,530 0.00 0.00 1399/11/2 9,332 53.97 میلیون 1.324 هزار میلیارد 5,783.84 24,530 23,000 23,000 24,760 1 883 24,500 2 17,876 24,530 245.3 هزار میلیارد 254.615 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 21.1 11.23 20.99 44.453 میلیون 9.522 میلیون 47.731 میلیون 6.244 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,840 0.00 0.00 1399/11/2 3,304 52.49 میلیون 621.4 میلیارد 15,887.82 11,840 11,300 11,300 11,850 18 1,749,240 11,850 1 8,000 11,900 775.757 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 12.98 5.21 3.04 21.181 میلیون 31.313 میلیون 11.568 میلیون 40.925 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 6,590 70.00 1.05 6,660 0.00 0.00 1399/11/2 8,043 51.22 میلیون 341 میلیارد 6,368.68 6,660 6,510 6,500 6,910 2 3,800 6,590 2 2,000 6,590 73.26 هزار میلیارد 79.866 میلیون 22.507 میلیون 7 میلیون 6.606 میلیون 15.901 میلیون 5.545 میلیون 4.902 میلیون 14.95 4.62 13.21 38.922 میلیون 12.301 میلیون 47.427 میلیون 3.796 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,400 20.00 0.19 10,380 0.00 0.00 1399/11/2 7,284 48.01 میلیون 498.5 میلیارد 6,591.62 10,380 10,350 10,120 10,400 3173 25,280,438 10,400 4 52,606 10,410 2076 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 9.93 5.29 5.98 42.884 میلیون 5.129 میلیون 39.325 میلیون 8.688 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 12,790 750.00 5.54 13,540 0.00 0.00 1399/11/2 5,790 47.9 میلیون 648.5 میلیارد 8,273.73 13,540 13,050 12,510 13,760 5 67,077 12,630 7 96,658 12,800 24.372 هزار میلیارد 25.858 میلیون 3.852 میلیون 1.8 میلیون 1.486 میلیون 2.366 میلیون 820,919 268,220 90.87 10.3 29.69 43.886 میلیون 4.019 میلیون 46.305 میلیون 1.6 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,240 50.00 0.38 13,190 0.00 0.00 1399/11/2 3,682 46.87 میلیون 618.2 میلیارد 12,729.88 13,190 12,620 12,300 13,240 102 3,217,466 13,240 1 60,000 13,240 659.5 هزار میلیارد 724.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.14 5.07 2.6 35.852 میلیون 11.019 میلیون 34.074 میلیون 12.797 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,900 20.00 0.68 2,920 0.00 0.00 1399/11/2 2,397 45.91 میلیون 134.1 میلیارد 19,152.36 2,920 2,890 2,790 3,030 1 6,871 2,900 1 47,659 2,900 13.863 هزار میلیارد 21.255 میلیون 7.467 میلیون 1.862 میلیون 7.392 میلیون 75,085 10.911 میلیون -502,465 -27.59 184.64 1.27 45.064 میلیون 844,191 45.848 میلیون 60,000
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 3,800 10.00 0.26 3,790 0.00 0.00 1399/11/2 2,498 45.1 میلیون 170.8 میلیارد 18,053.01 3,790 3,690 3,610 3,800 49 3,169,963 3,800 1 10,000 3,820 34.262 هزار میلیارد 46.015 میلیون 27.847 میلیون 9.04 میلیون 11.754 میلیون 16.094 میلیون 6.445 میلیون 3.461 میلیون 9.9 2.13 5.32 44.931 میلیون 165,404 45.096 میلیون -
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,070 10.00 0.33 3,060 0.00 0.00 1399/11/2 1,845 43.46 میلیون 133 میلیارد 23,556.69 3,060 2,910 2,910 3,070 116 2,804,508 3,070 1 20,000 3,180 32.13 هزار میلیارد 33.807 میلیون 15.827 میلیون 10.5 میلیون 1.677 میلیون 14.15 میلیون 3.802 میلیون 3.662 میلیون 8.77 2.27 8.45 41.862 میلیون 1.6 میلیون 41.375 میلیون 2.087 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 9,290 110.00 1.20 9,180 0.00 0.00 1399/11/2 5,353 41.06 میلیون 377 میلیارد 7,671.03 9,180 8,590 8,590 9,300 1 55,000 9,280 2 8,372 9,290 60.794 هزار میلیارد 63.407 میلیون 11.977 میلیون 6.622 میلیون 2.614 میلیون 9.364 میلیون 6.479 میلیون 1.539 میلیون 39.49 6.49 9.39 39.956 میلیون 1.107 میلیون 39.893 میلیون 1.17 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 6,210 10.00 0.16 6,200 0.00 0.00 1399/11/2 5,194 40.01 میلیون 247.9 میلیارد 7,702.25 6,200 6,000 6,000 6,350 3 5,000 6,200 1 82,090 6,200 38.977 هزار میلیارد 51.724 میلیون 18.78 میلیون 6.287 میلیون 12.748 میلیون 6.033 میلیون 5.738 میلیون 477,910 81.56 6.46 6.79 39.905 میلیون 100,000 38.312 میلیون 1.693 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 15,550 310.00 1.95 15,860 0.00 0.00 1399/11/2 5,391 39.17 میلیون 621.2 میلیارد 7,265.11 15,860 15,660 15,550 17,170 1 100,000 15,550 17 253,898 15,550 45.201 هزار میلیارد 89.014 میلیون 51.688 میلیون 2.85 میلیون 43.813 میلیون 7.875 میلیون 18.977 میلیون 4.454 میلیون 10.15 5.74 2.38 30.136 میلیون 9.03 میلیون 38.813 میلیون 353,109