همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,905 48.00 2.58 1,888 31.00 1.67 1400/09/10 8,093 224.99 میلیون 424.8 میلیارد 37,129.29 1,857 1,900 1,840 1,947 1 94,258 1,901 2 114,232 1,905 422.773 هزار میلیارد 4.849 میلیارد 4.69 میلیارد 223.926 میلیون 4.416 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.88 1.54 0.69 221.301 میلیون 3.689 میلیون 220.797 میلیون 4.193 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,991 81.00 3.91 1,987 85.00 4.10 1400/09/10 5,565 223.66 میلیون 444.4 میلیارد 40,190.74 2,072 2,033 1,969 2,071 1 5,000 1,989 2 8,769 1,991 267.526 هزار میلیارد 281.088 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.03 میلیون 29.62 1.78 35.5 180.232 میلیون 43.43 میلیون 195.508 میلیون 28.154 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,544 127.00 4.75 2,557 114.00 4.27 1400/09/10 6,280 183.36 میلیون 468.9 میلیارد 30,291.42 2,671 2,650 2,538 2,660 7 199,162 2,538 1 166,436 2,538 101.27 هزار میلیارد 105.821 میلیون 68.366 میلیون 39.605 میلیون 4.551 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 21.11 1.59 19.73 168.565 میلیون 14.797 میلیون 183.192 میلیون 168,972
کمند

کمند

صندوق بورس 10,141 15.00 0.15 10,141 15.00 0.15 1399/10/14 3,831 146.03 میلیون 1.481 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,140 10,142 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.974 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,953 42.00 1.40 2,960 35.00 1.17 1400/09/10 6,186 135.78 میلیون 402 میلیارد 17,817.87 2,995 3,040 2,901 3,060 1 350,000 2,956 7 458,696 2,956 612.847 هزار میلیارد 8.765 میلیارد 8.624 میلیارد 207.043 میلیون 8.105 میلیارد 518.309 میلیون 922.888 میلیون 97.667 میلیون 6.27 1.18 0.66 119.902 میلیون 15.873 میلیون 131.548 میلیون 4.227 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,505 118.00 4.50 2,508 115.00 4.38 1400/09/10 7,331 131.56 میلیون 329.9 میلیارد 13,464.41 2,623 2,580 2,492 2,610 1 7,678 2,505 2 28,000 2,508 175.56 هزار میلیارد 188.9 میلیون 140.21 میلیون 25 میلیون 13.34 میلیون 126.87 میلیون 108.079 میلیون 1.051 میلیون 167 1.38 1.62 102.639 میلیون 28.918 میلیون 131.507 میلیون 50,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,824 2.00 0.11 1,817 9.00 0.49 1400/09/10 4,067 109.33 میلیون 198.7 میلیارد 26,881.95 1,826 1,843 1,757 1,880 2 403,275 1,821 1 234,766 1,830 318.618 هزار میلیارد 5.781 میلیارد 5.654 میلیارد 175.354 میلیون 5.454 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.29 1.59 0.6 106.668 میلیون 2.661 میلیون 107.641 میلیون 1.688 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاذر

آذراب

سهام بورس 825 43.00 4.95 829 39.00 4.49 1400/09/10 1,837 84.02 میلیون 69.6 میلیارد 45,740.3 868 861 825 863 0 0 0 12 1,374,519 825 15.027 هزار میلیارد 32.477 میلیون 35.998 میلیون 18.126 میلیون 17.45 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -83.38 0.81 2.66 84.025 میلیون - 84.025 میلیون -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 2,312 256.00 9.97 2,353 215.00 8.37 1400/09/10 3,125 77.85 میلیون 183.2 میلیارد 24,913.17 2,568 2,312 2,312 2,499 0 0 0 0 9.412 هزار میلیارد 14.054 میلیون 2.973 میلیون 600,000 4.642 میلیون -1,668,787 151,842 -733,685 -12.83 -5.64 61.99 77.354 میلیون 500,000 73.82 میلیون 4.033 میلیون
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,020 113.00 5.93 2,011 104.00 5.45 1400/08/15 4,486 73.54 میلیون 147.9 میلیارد 16,394.32 1,907 2,700 1,820 2,050 0 0 0 0 7.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,712 142.00 4.98 2,727 127.00 4.45 1400/09/10 2,137 69.17 میلیون 188.6 میلیارد 32,368.33 2,854 2,740 2,712 2,800 1 200,000 2,654 36 1,423,317 2,712 16.911 هزار میلیارد 17.412 میلیون 7.952 میلیون 6.201 میلیون 500,893 7.451 میلیون 811,191 668,812 25.29 2.27 20.85 63.171 میلیون 6 میلیون 66.671 میلیون 2.5 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 428 0.00 0.00 426 2.00 0.47 1400/09/10 897 67.34 میلیون 28.7 میلیارد 75,075.86 428 426 423 431 1 40,334 428 2 117,854 431 38.859 هزار میلیارد 38.878 میلیون 86.626 میلیون 91.218 میلیون 18,762 96.865 میلیون -10,632,908 -10,636,770 - 0.45 -1.32 27.145 میلیون 40.198 میلیون 67.343 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,130 30.00 0.30 10,070 30.00 0.30 1400/09/10 9,695 63.71 میلیون 641.7 میلیارد 6,005.26 10,100 10,080 9,980 10,190 4 26,268 10,100 1 100,000 10,130 2950.51 هزار میلیارد 3.716 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 437.194 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 20.55 3.17 2.54 49.686 میلیون 14.027 میلیون 51.509 میلیون 12.204 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 5,880 140.00 2.33 5,860 160.00 2.66 1400/09/10 6,232 57.27 میلیون 335.6 میلیارد 9,851.27 6,020 5,960 5,770 5,990 3 119,631 5,890 2 1,090 5,890 787.244 هزار میلیارد 1.04 میلیارد 487.753 میلیون 134.342 میلیون 252.872 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 177.312 میلیون 4.42 3.35 0.54 51.052 میلیون 6.219 میلیون 56.746 میلیون 525,000
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 434 3.00 0.69 432 5.00 1.14 1400/09/10 705 52.46 میلیون 22.6 میلیارد 74,406.09 437 431 427 439 3 40,800 429 1 112,827 434 37.018 هزار میلیارد 37.02 میلیون 95.586 میلیون 85.689 میلیون 2,226 95.584 میلیون -23,776,450 -23,790,693 -1.56 0.39 -1.56 31.682 میلیون 20.774 میلیون 50.187 میلیون 2.27 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,930 260.00 2.32 10,910 280.00 2.50 1400/09/10 10,034 51.28 میلیون 559.5 میلیارد 4,487.88 11,190 11,020 10,760 11,100 9 61,637 10,930 1 1,000 10,950 1549.22 هزار میلیارد 1.609 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.76 3.22 5.64 31.267 میلیون 20.01 میلیون 50.643 میلیون 633,844
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 428 8.00 1.83 432 4.00 0.92 1400/09/10 694 49.93 میلیون 21.5 میلیارد 71,939.66 436 430 425 437 1 20,000 430 1 13,350 436 76.222 هزار میلیارد 76.226 میلیون 197.161 میلیون 176.441 میلیون 3,576 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.55 0.39 -1.55 28.927 میلیون 20.999 میلیون 49.118 میلیون 807,635
دزهراویح

دارو زهراوی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,250 1.00 0.03 3,029 220.00 6.77 1400/08/5 1,127 47.21 میلیون 143 میلیارد 41,891.65 3,249 4,320 3,000 3,250 0 0 0 0 2.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,670 110.00 1.90 5,630 150.00 2.60 1400/09/10 5,648 45.84 میلیون 257.9 میلیارد 8,116.41 5,780 5,720 5,530 5,830 4 16,842 5,650 3 59,552 5,670 785.241 هزار میلیارد 1.04 میلیارد 435.106 میلیون 76 میلیون 254.568 میلیون 180.538 میلیون 1.627 میلیارد 154.378 میلیون 5.09 4.35 0.48 31.025 میلیون 14.816 میلیون 40.581 میلیون 5.261 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,060 35.00 1.67 2,068 27.00 1.29 1400/09/10 1,309 41.81 میلیون 86.1 میلیارد 31,943.25 2,095 2,072 2,000 2,116 2 400,000 2,070 9 441,006 2,070 323.311 هزار میلیارد 2.741 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -8.11 4.87 1.76 11.776 میلیون 30.038 میلیون 39.414 میلیون 2.4 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,230 20.00 0.15 13,290 80.00 0.61 1400/08/30 4,841 41.6 میلیون 552.7 میلیارد 8,593.71 13,210 13,230 13,230 13,460 0 0 0 0 2658 هزار میلیارد 2.892 میلیارد 906.958 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 610.027 میلیون 411.776 میلیون 35.92 4 4.33 27.062 میلیون 14.54 میلیون 30.215 میلیون 11.387 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,491 131.00 5.00 2,506 116.00 4.42 1400/09/10 707 41.38 میلیون 103.7 میلیارد 58,535.42 2,622 2,622 2,491 2,676 1 2,200 2,393 28 1,754,399 2,491 63.612 هزار میلیارد 484.281 میلیون 456.828 میلیون 25.384 میلیون 420.669 میلیون 36.159 میلیون 57.251 میلیون 6.965 میلیون 9.14 1.76 1.12 8.341 میلیون 33.043 میلیون 41.385 میلیون -
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,142 1,268.00 11.11 10,142 1,268.00 11.11 1399/10/14 1,126 41.14 میلیون 417.2 میلیارد - 11,410 11,429 10,141 10,142 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 50.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 427 4.00 0.93 426 5.00 1.16 1400/09/10 597 40.89 میلیون 17.3 میلیارد 68,494.7 431 425 417 434 1 36,381 427 2 101,064 430 67.63 هزار میلیارد 67.648 میلیون 179.423 میلیون 158.756 میلیون 17,616 178.55 میلیون -42,834,564 -42,862,970 -1.61 0.38 -1.61 33.278 میلیون 7.613 میلیون 30.491 میلیون 10.4 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,450 45.00 3.01 1,431 64.00 4.28 1400/09/10 1,339 39.1 میلیون 55.9 میلیارد 29,202.24 1,495 1,465 1,421 1,493 1 4,000 1,439 1 3,600 1,449 29.533 هزار میلیارد 44.821 میلیون 34.74 میلیون 14.351 میلیون 15.289 میلیون 19.451 میلیون 11.349 میلیون 1.03 میلیون 28.67 1.52 2.6 38.538 میلیون 564,215 39.1 میلیون 1,924
کاما

باما

سهام بورس 7,170 360.00 4.78 7,180 350.00 4.65 1400/09/10 4,445 37.63 میلیون 270.1 میلیارد 8,466.69 7,530 7,400 7,160 7,400 1 2,210 7,180 6 136,412 7,180 71.8 هزار میلیارد 75.905 میلیون 29.219 میلیون 10 میلیون 4.105 میلیون 25.115 میلیون 9.513 میلیون 6.655 میلیون 10.79 2.86 7.55 31.818 میلیون 5.816 میلیون 37.271 میلیون 363,172
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,202 18.00 1.48 1,197 23.00 1.89 1400/09/10 787 32.94 میلیون 39.4 میلیارد 41,857.12 1,220 1,193 1,172 1,229 5 1,751,554 1,200 1 361,022 1,202 36.697 هزار میلیارد 84.094 میلیون 83.442 میلیون 30.657 میلیون 47.397 میلیون 36.044 میلیون 16.382 میلیون 2.593 میلیون 14.15 1.02 2.25 9.242 میلیون 23.7 میلیون 31.642 میلیون 1.3 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,162 36.00 3.01 1,158 40.00 3.34 1400/09/10 1,074 32.66 میلیون 37.8 میلیارد 30,406.66 1,198 1,190 1,139 1,218 1 7,265 1,161 1 8,500 1,165 19.547 هزار میلیارد 21.847 میلیون 24.167 میلیون 16.88 میلیون 2.3 میلیون 21.868 میلیون 5.443 میلیون 2.624 میلیون 7.45 0.89 3.59 31.882 میلیون 774,460 32.657 میلیون -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,097 118.00 2.80 4,087 128.00 3.04 1400/09/10 3,272 31.17 میلیون 127.4 میلیارد 9,527.04 4,215 4,110 4,030 4,250 2 31,050 4,095 1 5,000 4,097 694.79 هزار میلیارد 822.247 میلیون 357.862 میلیون 75 میلیون 127.457 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.779 میلیون 4.87 3.02 0.68 26.099 میلیون 5.073 میلیون 28.077 میلیون 3.096 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,731 60.00 1.63 3,754 83.00 2.26 1400/09/10 2,280 31.14 میلیون 116.9 میلیارد 13,655.86 3,671 3,680 3,510 3,864 1 50,000 3,726 1 23,151 3,731 21.526 هزار میلیارد 29.229 میلیون 15.434 میلیون 5.734 میلیون 7.703 میلیون 7.731 میلیون 19.583 میلیون 1.739 میلیون 417.11 2.74 1.08 31.035 میلیون 100,000 30.535 میلیون 600,000
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,999 61.00 2.96 1,972 88.00 4.27 1400/09/10 1,036 30.5 میلیون 60.2 میلیارد 29,437.54 2,060 2,070 1,957 2,070 1 30,298 1,973 1 163,336 1,998 13.07 هزار میلیارد 20.771 میلیون 11.631 میلیون 4.748 میلیون 7.701 میلیون 3.93 میلیون 20.795 میلیون 996,266 13.12 3.33 0.63 27.129 میلیون 3.368 میلیون 26.071 میلیون 4.426 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,000 52.00 4.94 1,005 47.00 4.47 1400/09/10 774 29.22 میلیون 29.4 میلیارد 37,755.88 1,052 1,031 1,000 1,053 1 5,500 989 7 1,640,869 1,000 6.734 هزار میلیارد 10.626 میلیون 10.589 میلیون 500,000 3.893 میلیون 6.696 میلیون 3.544 میلیون -45,437 -148.19 1.01 1.9 28.623 میلیون 600,000 29.223 میلیون -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,940 154.00 4.98 2,952 142.00 4.59 1400/09/10 2,026 27.83 میلیون 82.2 میلیارد 13,736.59 3,094 3,063 2,940 3,070 2 11,672 2,940 2 115,250 2,943 18.027 هزار میلیارد 21.278 میلیون 11.704 میلیون 6.107 میلیون 3.25 میلیون 8.453 میلیون 9.357 میلیون 2.139 میلیون 8.43 2.13 1.93 27.489 میلیون 341,500 27.723 میلیون 107,300
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,770 77.00 4.17 1,769 78.00 4.22 1400/09/10 1,480 27.62 میلیون 48.9 میلیارد 18,659.87 1,847 1,831 1,755 1,831 1 5,000 1,770 2 1,517 1,800 15.921 هزار میلیارد 24.096 میلیون 16.734 میلیون 9 میلیون 8.175 میلیون 8.559 میلیون 2.387 میلیون 1.034 میلیون 15.39 1.86 6.67 26.067 میلیون 1.55 میلیون 27.563 میلیون 53,220