همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,139 149.00 4.98 3,089 99.00 3.31 1400/03/29 2.532 میلیون 899.997 میلیون 2.691 هزار میلیارد 497.78 2,990 3,139 3,139 3,139 0 0 0 0 26.91 هزار میلیارد 31.24 میلیون 23.628 میلیون 9 میلیون 3.439 میلیون 20.189 میلیون 13.147 میلیون 12.999 میلیون 2.14 1.38 2.11 899.478 میلیون 521,989 - 900 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,550 32.00 1.27 2,536 18.00 0.71 1400/03/29 14,542 707.83 میلیون 1.531 هزار میلیارد 29,270.63 2,518 2,560 2,425 2,629 195 18,017,590 2,556 2 7,329 2,560 85.666 هزار میلیارد 104.859 میلیون 66.093 میلیون 39.605 میلیون 4.421 میلیون 61.673 میلیون 14.113 میلیون 11.257 میلیون 8.92 1.63 7.12 576.984 میلیون 800,000 558.953 میلیون 18.831 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,900 119.00 3.15 3,895 114.00 3.02 1400/03/29 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 27,302.81 3,781 3,860 3,821 3,960 13 5,000,000 3,800 5 331,350 3,803 800.221 هزار میلیارد 806.596 میلیون 285.105 میلیون 207.043 میلیون 163,627 499.186 میلیون -99,289,778 96.681 میلیون 8.34 1.62 -8.11 89.171 میلیون 39.707 میلیون 111.306 میلیون 17.572 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,254 23.00 1.87 1,245 14.00 1.14 1400/03/29 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 34,725.22 1,231 1,260 1,205 1,280 1 100,000 1,218 2 144,839 1,235 162.643 هزار میلیارد 178.075 میلیون 161.558 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 26.469 میلیون 14.844 میلیون 14.913 میلیون 11.24 6.33 11.29 95.768 میلیون 16.684 میلیون 103.753 میلیون 8.699 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 2,863 136.00 4.99 2,863 136.00 4.99 1400/03/29 2.91 میلیون 149.98 میلیون 330 میلیارد - 2,727 2,863 2,863 2,863 5581 314,893,896 2,727 1 1 2,727 3.3 هزار میلیارد 7.194 میلیون 5.007 میلیون 1.5 میلیون 2.9 میلیون 2.107 میلیون 1.15 میلیون 505,357 8.5 2.04 3.73 7.636 میلیون - 1.966 میلیون 5.67 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,687 11.00 0.41 2,687 11.00 0.41 1400/03/29 4,714 149.52 میلیون 438.6 میلیارد 19,483.15 2,676 2,715 2,601 2,745 2 280,712 2,650 4 21,910 2,657 458.545 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 54.98 3.78 2.1 29.539 میلیون 997,149 30.536 میلیون -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,078 78.00 0.77 10,078 78.00 0.77 1399/10/14 3,499 136.81 میلیون 1.379 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.092 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,075 98.00 4.96 2,073 96.00 4.86 1400/03/29 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 51,190.42 1,977 2,040 2,010 2,075 4 323,943 1,960 1 20,000 1,979 354.566 هزار میلیارد 4.443 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.38 1.61 0.85 67.61 میلیون 2.503 میلیون 69.312 میلیون 800,000
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 586 5.00 0.85 571 20.00 3.38 1400/03/29 1,867 108.94 میلیون 71.5 میلیارد 48,611.17 591 566 563 586 3 28,600 586 2 88,069 589 60.955 هزار میلیارد 53.059 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.76 0.53 -1.76 36.565 میلیون 43.193 میلیون 79.758 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,990 0.00 0.00 2,004 14.00 0.70 1400/03/29 4,158 108.9 میلیون 234.8 میلیارد 18,082.84 1,990 2,001 1,961 2,044 1 192,012 1,967 2 25,348 1,983 30.941 هزار میلیارد 42.206 میلیون 27.86 میلیون 14.351 میلیون 13.446 میلیون 14.414 میلیون 7.402 میلیون 571,222 50.35 2 3.89 48.035 میلیون 37.72 میلیون 72.105 میلیون 13.65 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 31,060 610.00 1.93 31,630 40.00 0.13 1400/03/19 41,650 88.69 میلیون 2.805 هزار میلیارد 2,258.75 31,670 31,600 30,220 32,980 0 0 0 0 183.454 هزار میلیارد 195.579 میلیون 21.818 میلیون 5.8 میلیون 12.125 میلیون 9.693 میلیون 2.809 میلیون 2.497 میلیون 73.46 18.93 65.32 83.511 میلیون 5.178 میلیون 87.895 میلیون 794,378
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,068 98.00 4.97 2,063 93.00 4.72 1400/03/29 2,059 88.53 میلیون 173.9 میلیارد 23,583.68 1,970 2,060 1,990 2,068 2 700,000 2,020 31 873,823 2,020 12.186 هزار میلیارد 13.199 میلیون 8.031 میلیون 6.201 میلیون 406,014 7.625 میلیون 801,771 955,929 13.38 1.68 15.96 30.675 میلیون - 30.659 میلیون 15,569
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,720 69.00 2.47 2,747 42.00 1.51 1400/03/29 3,536 73.77 میلیون 214.5 میلیارد 13,820.19 2,789 2,752 2,691 2,860 2 22,000 2,806 1 871 2,808 28.739 هزار میلیارد 31.504 میلیون 18.065 میلیون 9.883 میلیون 4.356 میلیون 13.71 میلیون 11.257 میلیون 3.538 میلیون 7.67 1.98 2.41 21.623 میلیون 1.368 میلیون 22.882 میلیون 108,561
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,858 88.00 4.97 1,813 43.00 2.43 1400/03/29 7,150 69.9 میلیون 125.2 میلیارد 10,246.74 1,770 1,765 1,745 1,858 1 18,551 1,764 1 670 1,765 36.034 هزار میلیارد 41.349 میلیون 27.346 میلیون 20.131 میلیون 4.852 میلیون 22.494 میلیون 4.708 میلیون 1.541 میلیون 23.69 1.62 7.75 20.474 میلیون 2.805 میلیون 23.121 میلیون 158,283
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,340 25.00 0.75 3,239 76.00 2.29 1400/03/29 4,026 69.5 میلیون 212.8 میلیارد 19,961.85 3,315 3,150 3,150 3,390 0 0 0 72 2,725,887 3,268 18.705 هزار میلیارد 23.049 میلیون 10.487 میلیون 6.107 میلیون 3.269 میلیون 7.218 میلیون 7.727 میلیون 1.198 میلیون 16.52 2.74 2.56 42.64 میلیون 1.452 میلیون 44.09 میلیون 2,000
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 621 32.00 4.90 626 27.00 4.13 1400/03/29 1,364 65.63 میلیون 50.3 میلیارد 56,476.51 653 621 621 623 2 591,462 652 5 239,603 657 200.094 هزار میلیارد 160.798 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.859 میلیون 28.849 میلیون 5.57 0.52 5.57 29.741 میلیون 66.744 میلیون 96.484 میلیون -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,598 76.00 4.99 1,584 62.00 4.07 1400/03/29 3,344 61.18 میلیون 93 میلیارد 14,228.32 1,522 1,513 1,513 1,598 1 1,012 1,544 4 54,630 1,546 53.647 هزار میلیارد 62.208 میلیون 45.278 میلیون 35.317 میلیون 6.266 میلیون 39.013 میلیون 4.971 میلیون 2.94 میلیون 19.03 1.43 11.25 23.095 میلیون 117,915 23.21 میلیون 2,591
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 28,950 2,386.00 8.98 28,947 2,383.00 8.97 1399/10/14 2,783 59.82 میلیون 1.732 هزار میلیارد - 26,564 26,584 28,946 28,951 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 86.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,221 105.00 4.96 2,181 65.00 3.07 1400/03/29 2,217 55.05 میلیون 118.4 میلیارد 19,544.92 2,116 2,126 2,126 2,221 1 28,000 2,140 3 455,984 2,148 78.339 هزار میلیارد 108.645 میلیون 73.902 میلیون 36.403 میلیون 29.251 میلیون 44.651 میلیون 20.012 میلیون 6.965 میلیون 11.4 1.78 3.97 36.092 میلیون - 32.092 میلیون 4 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,215 195.00 1.71 11,216 194.00 1.70 1399/10/14 1,333 51.52 میلیون 577.9 میلیارد - 11,410 11,429 11,215 11,224 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 55.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,606 2.00 0.06 3,627 19.00 0.53 1400/03/29 3,672 50.33 میلیون 199.3 میلیارد 10,942.04 3,608 3,570 3,550 3,730 2 12,000 3,600 1 546 3,610 37.058 هزار میلیارد 38.455 میلیون 16.887 میلیون 9.358 میلیون 4.513 میلیون 12.373 میلیون 6.529 میلیون 1.507 میلیون 22.52 2.74 5.2 25.732 میلیون 810,000 26.542 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,510 80.00 1.43 5,520 70.00 1.25 1400/03/29 3,763 47.33 میلیون 276.3 میلیارد 10,441.04 5,590 5,460 5,320 5,750 1 3,000 5,420 1 1,478 5,540 32.295 هزار میلیارد 55.986 میلیون 29.303 میلیون 5.53 میلیون 25.461 میلیون 3.841 میلیون 53.499 میلیون -105,381 -289.66 7.95 0.57 34.996 میلیون 1.1 میلیون 32.946 میلیون 3.15 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 72,890 3,220.00 4.23 72,890 3,220.00 4.23 1399/10/14 31,186 44.04 میلیون 3.21 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,800 73,850 2 573 74,740 7 2,094 74,740 96.526 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
کاما

باما

سهام بورس 8,720 30.00 0.35 8,700 10.00 0.12 1400/03/29 5,277 41.66 میلیون 353.6 میلیارد 6,970.33 8,690 8,850 8,440 8,900 104 4,210,100 8,750 1 3,850 8,750 84.9 هزار میلیارد - - 10 میلیون - - 7.381 میلیون 13.474 میلیون 6.46 - 11.79 70.928 میلیون 7.218 میلیون 56.344 میلیون 21.802 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,780 410.00 4.90 8,680 310.00 3.70 1400/03/29 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 13,578.58 8,370 8,450 8,340 8,780 4 4,331 8,290 1 45,000 8,340 603.75 هزار میلیارد 733.461 میلیون 242.775 میلیون 75 میلیون 82.461 میلیون 160.315 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 8.27 4.06 1.01 77.743 میلیون 3.347 میلیون 80.139 میلیون 951,246
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,308 205.00 5.00 4,305 202.00 4.92 1400/03/29 3,018 32.97 میلیون 141.4 میلیارد 24,469.67 4,103 4,180 4,100 4,308 1 11,360 4,123 1 1,300 4,137 80.186 هزار میلیارد 84.629 میلیون 41.561 میلیون 12.5 میلیون 4.125 میلیون 37.435 میلیون 20.381 میلیون 19.061 میلیون 4.22 2.15 3.95 16.048 میلیون 1.54 میلیون 16.538 میلیون 1.05 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,470 260.00 11.76 2,521 311.00 14.07 1400/03/3 4,785 32.66 میلیون 82.3 میلیارد 6,826.19 2,210 3,530 2,300 2,650 2 20,000 2,175 6 25,340 2,200 3.782 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,819 93.00 1.97 4,807 81.00 1.71 1400/03/29 1,784 32.1 میلیون 144.7 میلیارد 12,921 4,726 4,900 4,652 4,900 134 21,970,449 4,739 1 2,000 4,850 48.112 هزار میلیارد 56.262 میلیون 23.612 میلیون 10.675 میلیون 4.948 میلیون 18.665 میلیون 2.906 میلیون 2.715 میلیون 18.9 2.75 17.66 33.212 میلیون 14,260 31.227 میلیون 2 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,997 72.00 3.74 1,979 54.00 2.81 1400/03/29 1,509 30.92 میلیون 62.9 میلیارد 19,832.02 1,925 1,965 1,921 2,020 1 1,744 1,920 1 546 1,925 18.315 هزار میلیارد 26.242 میلیون 16.134 میلیون 9 میلیون 8.431 میلیون 7.703 میلیون 1.3 میلیون 127,404 139.81 2.31 13.7 53.677 میلیون 3.8 میلیون 57.277 میلیون 200,000