همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,861 83.00 4.27 1,855 89.00 4.58 12:29 14,961 389.77 میلیون 723 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 3 1,200,000 1,924 13 1,170,931 1,924 559.572 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.85 -23.31 0.72 220.633 میلیون 80.149 میلیون 293.687 میلیون 7.095 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,727 87.00 4.80 1,734 80.00 4.41 12:30 11,245 352.04 میلیون 610.3 میلیارد 31,306.68 1,814 1,797 1,724 1,800 2 800,000 1,800 9 353,202 1,800 339.015 هزار میلیارد 870.578 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.27 9.39 1.59 209.379 میلیون 94.211 میلیون 301.11 میلیون 2.48 میلیون
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 949 16.00 1.66 971 6.00 0.62 1400/06/20 10,392 287.71 میلیون 279.4 میلیارد 27,686 965 981 941 1,001 0 0 0 0 6.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,083 73.00 0.72 10,082 74.00 0.73 1399/10/14 7,109 283.23 میلیون 2.856 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,085 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.148 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,080 43.00 3.83 1,077 46.00 4.10 12:30 6,705 254.36 میلیون 274 میلیارد 37,936.29 1,123 1,135 1,067 1,135 2 21,000 1,116 1 66,645 1,120 122.313 هزار میلیارد 254.775 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -2.99 2.97 2.57 172.959 میلیون 3.636 میلیون 175.621 میلیون 974,650
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,607 84.00 4.97 1,613 78.00 4.61 12:29 3,598 182.62 میلیون 294.6 میلیارد 50,754.96 1,691 1,700 1,607 1,700 5 239,964 1,674 7 2,547,278 1,676 217.171 هزار میلیارد 227.506 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 15.65 1.42 15.78 77.353 میلیون 30.882 میلیون 99.216 میلیون 9.019 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 555 29.00 4.97 556 28.00 4.79 12:29 2,586 156.4 میلیون 87 میلیارد 60,477.61 584 561 555 580 9 509,335 579 2 42,356 580 47.643 هزار میلیارد 47.645 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.56 0.58 -1.68 260.516 میلیون 15.4 میلیون 275.916 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,658 145.00 3.81 3,663 140.00 3.68 12:30 7,166 154 میلیون 564.1 میلیارد 21,490.46 3,803 3,800 3,618 3,805 7 177,570 3,784 2 29,419 3,784 758.398 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5 1.45 0.8 53.052 میلیون 77.802 میلیون 124.163 میلیون 6.691 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,152 113.00 4.99 2,159 106.00 4.68 12:29 5,865 145.92 میلیون 315 میلیارد 24,879.05 2,265 2,261 2,152 2,261 4 24,730 2,252 1 3,000 2,255 483.457 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.33 1.84 0.87 71.435 میلیون 26.459 میلیون 90.705 میلیون 7.188 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 511 18.00 3.40 515 14.00 2.65 12:29 2,806 145.51 میلیون 74.9 میلیارد 51,855.02 529 539 503 547 44 10,035,335 539 1 200,000 560 90.867 هزار میلیارد 90.87 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.63 0.53 -1.63 237.555 میلیون 25.34 میلیون 262.895 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 5,890 160.00 2.64 5,850 200.00 3.31 12:29 10,798 141 میلیون 825.2 میلیارد 13,057.57 6,050 6,070 5,760 6,080 5 12,813 6,070 2 60,583 6,070 785.9 هزار میلیارد 892.391 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 5.86 4.31 0.88 69.892 میلیون 43.935 میلیون 112.213 میلیون 1.614 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,509 132.00 5.00 2,522 119.00 4.51 12:29 4,216 121.53 میلیون 306.5 میلیارد 28,826.38 2,641 2,620 2,509 2,622 7 194,525 2,620 1 3,411 2,622 99.884 هزار میلیارد 104.254 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 7.38 1.62 6.08 102.725 میلیون 49.799 میلیون 148.721 میلیون 3.804 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,719 138.00 4.83 2,731 126.00 4.41 12:29 2,829 120.2 میلیون 328.3 میلیارد 42,488.15 2,857 2,900 2,715 2,900 4 369,314 2,841 3 10,059 2,861 426.965 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -17.46 5.17 2.25 25.233 میلیون 25.122 میلیون 46.509 میلیون 3.846 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,105 110.00 4.97 2,113 102.00 4.60 12:29 4,278 117.8 میلیون 248.9 میلیارد 27,535.86 2,215 2,196 2,105 2,217 1 200,000 2,210 2 61,792 2,212 370.523 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.18 1.77 0.67 79.114 میلیون 7.13 میلیون 70.184 میلیون 16.061 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 3,455 164.00 4.98 3,422 131.00 3.98 12:29 6,768 115.45 میلیون 395.1 میلیارد 17,058.65 3,291 3,250 3,250 3,455 0 0 0 82 5,320,438 3,268 22.116 هزار میلیارد 23.137 میلیون 1.265 میلیون 510,000 1.022 میلیون 243,585 993,290 -62,845 -351.91 90.79 22.27 89.127 میلیون 1.776 میلیون 90.903 میلیون -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,460 510.00 3.93 12,440 530.00 4.09 12:29 24,110 115.28 میلیون 1.434 هزار میلیارد 8,327.58 12,970 12,930 12,330 12,990 1 3,000 12,890 2 14,863 12,890 1766.48 هزار میلیارد 1.839 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.67 3.68 5.61 64.449 میلیون 4.778 میلیون 64.686 میلیون 4.54 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,180 80.00 0.79 10,060 40.00 0.40 12:29 12,230 114.2 میلیون 1.148 هزار میلیارد 9,337.54 10,100 10,250 9,830 10,300 1 10,000 10,080 12 95,221 10,080 754.5 هزار میلیارد 830.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.13 3.52 0.84 35.546 میلیون 11.973 میلیون 42.116 میلیون 5.402 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,308 68.00 4.94 1,311 65.00 4.72 12:29 2,688 111.68 میلیون 146.4 میلیارد 41,548.88 1,376 1,360 1,308 1,370 1 3,225 1,359 1 3,774 1,363 40.192 هزار میلیارد 81.335 میلیون 48.873 میلیون 2.85 میلیون 41.144 میلیون 7.729 میلیون 19.042 میلیون 5.183 میلیون 7.75 5.2 2.11 90.581 میلیون 1.207 میلیون 91.578 میلیون 210,314
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,350 300.00 4.96 6,300 250.00 4.13 12:29 7,559 95.84 میلیون 604.1 میلیارد 12,678.5 6,050 6,350 6,100 6,350 375 18,324,159 6,090 1 14,242 6,160 11.635 هزار میلیارد 12.016 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 50.68 23.84 16.68 87.236 میلیون 941,465 61.767 میلیون 26.41 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,544 55.00 3.44 1,546 53.00 3.31 12:29 3,028 86.83 میلیون 134.2 میلیارد 28,675.42 1,599 1,620 1,520 1,630 57 3,187,126 1,605 3 106,375 1,659 26.097 هزار میلیارد 27.766 میلیون 5.291 میلیون 1.2 میلیون 1.67 میلیون 3.621 میلیون 5.015 میلیون 2.436 میلیون 10.71 7.21 5.2 84.972 میلیون - 81.872 میلیون 3.1 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,160 320.00 3.05 10,140 340.00 3.24 12:29 13,281 86.62 میلیون 878.7 میلیارد 6,521.88 10,480 10,480 9,980 10,580 8 60,011 10,460 3 8,100 10,470 2971.02 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 6.16 3.58 3.02 28.992 میلیون 37.314 میلیون 46.88 میلیون 19.426 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,110 310.00 2.50 12,080 340.00 2.74 12:29 10,876 78.92 میلیون 953.2 میلیارد 7,256.19 12,420 12,440 11,810 12,440 1 500 12,390 6 23,139 12,410 918.08 هزار میلیارد 989.152 میلیون 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.18 4.08 0.83 34.445 میلیون 5.85 میلیون 37.53 میلیون 2.765 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,229 35.00 2.77 1,228 36.00 2.85 12:29 2,391 77.12 میلیون 94.7 میلیارد 32,254.06 1,264 1,258 1,201 1,297 1 400,000 1,275 25 1,616,644 1,275 22.259 هزار میلیارد 39.466 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 737.53 13.63 4.24 103.551 میلیون - 103.551 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,858 87.00 4.47 1,859 86.00 4.42 12:29 2,595 75.89 میلیون 141.1 میلیارد 29,245.26 1,945 1,910 1,848 1,950 2 62,109 1,916 1 51,438 1,920 38.366 هزار میلیارد 55.725 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 65.85 2.66 4.3 51.926 میلیون 4.88 میلیون 56.233 میلیون 572,491
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 4,059 193.00 4.99 4,043 177.00 4.58 12:29 2,665 66.84 میلیون 270.2 میلیارد 25,081.85 3,866 4,059 3,882 4,059 140 11,197,984 3,882 1 6,000 4,002 6.316 هزار میلیارد 8.093 میلیون 2.923 میلیون 1.562 میلیون 1.777 میلیون 1.146 میلیون 2.232 میلیون 216,983 29.11 5.51 2.83 7.864 میلیون - 5.464 میلیون 2.4 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,386 168.00 4.73 3,397 157.00 4.42 12:29 3,297 64.9 میلیون 220.4 میلیارد 19,684.09 3,554 3,550 3,377 3,550 1 2,000 3,480 1 14,919 3,500 190.232 هزار میلیارد 210.864 میلیون 58.215 میلیون 9.5 میلیون 20.632 میلیون 37.583 میلیون 90.979 میلیون 22.865 میلیون 8.32 5.06 2.09 50.963 میلیون 1.25 میلیون 42.985 میلیون 9.227 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,028 211.00 4.98 4,062 177.00 4.18 12:28 2,313 60.82 میلیون 247.1 میلیارد 26,295.61 4,239 4,233 4,028 4,259 1 14,500 4,233 1 35,966 4,237 123.589 هزار میلیارد 1.674 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 5.43 2.28 0.76 15.375 میلیون 1.256 میلیون 12.252 میلیون 4.379 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 569 29.00 4.85 570 28.00 4.68 12:27 956 60.78 میلیون 34.6 میلیارد 63,576.83 598 569 569 570 0 0 0 249 21,602,133 598 90.491 هزار میلیارد 90.509 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,801 -773,612 - 0.6 -135.63 17.539 میلیون 87.288 میلیون 104.712 میلیون 115,054
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,060 290.00 2.35 12,010 340.00 2.75 12:29 10,575 59.3 میلیون 712.3 میلیارد 5,607.79 12,350 12,350 11,800 12,420 24 549,809 12,400 6 73,631 12,420 2402 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.5 4.25 4.87 34.439 میلیون 23.288 میلیون 48.184 میلیون 9.543 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,080 250.00 4.69 5,100 230.00 4.32 12:29 4,355 54.82 میلیون 279.3 میلیارد 12,587.24 5,330 5,310 5,070 5,320 3 3,000 5,280 1 4,681 5,290 95.37 هزار میلیارد 98.69 میلیون 47.937 میلیون 12.5 میلیون 3.32 میلیون 44.616 میلیون 23.397 میلیون 22.049 میلیون 4.33 2.14 4.08 38.083 میلیون 8.682 میلیون 38.645 میلیون 8.12 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,737 85.00 4.67 1,740 82.00 4.50 12:29 2,010 52.98 میلیون 92.2 میلیارد 26,360.19 1,822 1,811 1,731 1,847 1 98,000 1,800 5 546,826 1,826 20.775 هزار میلیارد 22.171 میلیون 13.48 میلیون 11.939 میلیون 1.397 میلیون 12.083 میلیون 3.767 میلیون 184,295 112.72 1.72 5.51 40.144 میلیون 717,658 37.576 میلیون 3.286 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,180 80.00 0.65 12,110 150.00 1.22 12:30 2,792 48.22 میلیون 583.8 میلیارد 17,269.74 12,260 12,400 11,900 12,550 25 1,883,431 12,260 3 3,020 12,280 3475.57 هزار میلیارد 3.993 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 356.33 میلیون 751.542 میلیون 392.612 میلیون 385.818 میلیون 9.01 4.62 8.85 3.086 میلیون 11.358 میلیون 9.703 میلیون 4.741 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,084 1,326.00 11.62 10,085 1,325.00 11.61 1399/10/14 1,305 45.76 میلیون 461.5 میلیارد - 11,410 11,429 10,084 10,092 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 49.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 3,750 166.00 4.24 3,747 169.00 4.32 12:29 5,490 45.61 میلیون 170.9 میلیارد 8,307.76 3,916 3,912 3,721 3,912 1 2,573 3,911 2 54,821 3,912 262.29 هزار میلیارد 273.67 میلیون 143.612 میلیون 20 میلیون 11.38 میلیون 132.232 میلیون 105.757 میلیون 93.61 میلیون 2.8 1.98 2.48 25.163 میلیون 2.346 میلیون 27.307 میلیون 202,390
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,630 75.00 2.02 3,671 34.00 0.92 12:29 3,020 45.39 میلیون 166.6 میلیارد 15,029.8 3,705 3,740 3,555 3,810 3 410,000 3,780 1 32,185 3,782 22.418 هزار میلیارد 25.52 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 13.38 2.89 2.56 23.284 میلیون 15.975 میلیون 39.159 میلیون 100,000