همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,850 1,260.00 1.66 73,710 2,400.00 3.15 1399/10/14 35,998 50.78 میلیون 3.743 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,200 75,970 2 573 74,740 7 2,094 74,740 97.612 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:35 6,386 347.8 میلیون 688.3 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 11:36 5,864 74.6 میلیون 774.5 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,565 63.00 4.19 11:35 5,083 232.44 میلیون 363.6 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.779 هزار میلیارد 961.756 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 61,700 20.00 0.03 59,090 2,590.00 4.20 11:36 4,909 7.24 میلیون 428.6 میلیارد 3,492.86 61,680 58,600 58,600 63,500 0 0 0 333 2,532,320 59,290 4.151 هزار میلیارد 4.3 میلیون 382,042 70,100 150,676 222,457 436,842 76,321 54.37 18.65 9.5 44,992 10,000 54,992 -
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:36 4,827 52.19 میلیون 357.6 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
شفنح

پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,580 620.00 7.79 7,960 0.00 0.00 1400/10/22 4,597 43.05 میلیون 357.7 میلیارد 9,365.03 7,960 13,990 7,900 8,650 0 0 0 0 249.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 11.00 2.69 393 16.00 3.91 1400/11/4 4,585 100.78 میلیون 39.6 میلیارد 21,980.5 409 735 370 422 0 0 0 0 738.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,020 113.00 5.93 2,011 104.00 5.45 1400/08/15 4,486 73.54 میلیون 147.9 میلیارد 16,394.32 1,907 2,700 1,820 2,050 0 0 0 0 7.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 57,730 2,960.00 5.40 54,770 0.00 0.00 11:35 4,229 4.95 میلیون 271.1 میلیارد - 54,770 56,000 54,990 57,730 1 2,000 55,540 1 2,977 55,600 98.586 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.674 میلیون 108,307 6.716 میلیون 67,188
کمند

کمند

صندوق بورس 10,138 18.00 0.18 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 4,170 167.59 میلیون 1.699 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 982 46.00 4.91 971 35.00 3.74 11:36 3,280 203.89 میلیون 197.9 میلیارد 59,725.61 936 960 945 982 1 87,835 941 1 400,000 950 110.161 هزار میلیارد 228.248 میلیون 155.846 میلیون 113.568 میلیون 118.087 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.07 2.77 1.51 156.293 میلیون 1.886 میلیون 157.92 میلیون 259,318
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,321 110.00 4.98 2,300 89.00 4.03 11:35 3,161 117.07 میلیون 269.3 میلیارد 38,814.58 2,211 2,266 2,220 2,321 80 19,474,213 2,238 2 40,554 2,238 91.092 هزار میلیارد 95.414 میلیون 68.089 میلیون 39.605 میلیون 4.322 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 18.99 1.43 17.75 185.762 میلیون 1.517 میلیون 186.443 میلیون 836,203
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:35 2,955 53.63 میلیون 301.4 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:35 2,894 58.57 میلیون 381.4 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 380 5.00 1.30 380 5.00 1.30 1400/09/15 2,432 1.18 میلیارد 446.9 میلیارد 483,472.97 385 981 380 385 0 0 0 0 2.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 55,440 200.00 0.36 55,240 0.00 0.00 1400/11/6 2,279 4.24 میلیون 234.2 میلیارد 1,860.29 55,240 55,980 53,550 56,000 0 0 0 0 55.516 هزار میلیارد 64.6 میلیون 18.006 میلیون 1.005 میلیون 9.084 میلیون 6.642 میلیون 24.344 میلیون 6.17 میلیون 9 8.36 2.28 3.021 میلیون 1.219 میلیون 4.215 میلیون 25,067
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,637 20.00 1.24 1,643 26.00 1.61 11:35 2,268 53.84 میلیون 88.5 میلیارد 23,784.46 1,617 1,620 1,573 1,689 1 15,339 1,615 2 420,000 1,619 5.91 هزار میلیارد 7.05 میلیون 5.237 میلیون 3.597 میلیون 1.139 میلیون 713,321 1.796 میلیون 318,235 18.57 8.29 3.29 139.972 میلیون 2.1 میلیون 141.007 میلیون 1.065 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 858 8.00 0.94 859 9.00 1.06 11:36 2,159 120.14 میلیون 103.3 میلیارد 55,624.18 850 853 849 888 1 10,000 851 1 29,258 855 15.571 هزار میلیارد 34.529 میلیون 37.227 میلیون 18.126 میلیون 18.959 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -86.39 0.84 2.76 91.796 میلیون 4 میلیون 65.708 میلیون 30.088 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,581 101.00 4.07 11:36 2,131 53.47 میلیون 138 میلیارد 25,091.72 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.742 هزار میلیارد 347.853 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 4.92 1.74 0.57 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,861 6,297.00 23.71 32,860 6,296.00 23.70 1399/10/14 2,054 17.74 میلیون 582.8 میلیارد - 26,564 26,584 32,860 32,865 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سنیرح

سیمان سفیدنی ریز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,960 260.00 1.51 16,760 460.00 2.67 1400/10/22 1,979 4.37 میلیون 73.2 میلیارد 2,208.03 17,220 34,000 16,100 17,330 0 0 0 0 2.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 603 124.00 25.89 601 122.00 25.47 1400/05/9 1,874 85.42 میلیون 51.3 میلیارد 70,573.31 479 461 590 611 8 503,862 459 1 280,157 460 55.845 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 - 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
بکامح

شهید قندی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 25.00 5.91 386 37.00 8.75 1400/10/28 1,864 65.87 میلیون 25.5 میلیارد 35,339 423 850 381 419 0 0 0 0 772 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 71,550 3,400.00 4.99 68,720 570.00 0.84 11:35 1,858 2.66 میلیون 182.9 میلیارد 1,441.22 68,150 66,660 66,660 71,550 95 677,408 68,180 1 74 69,800 240.52 هزار میلیارد 399.362 میلیون 194.829 میلیون 3.5 میلیون 158.842 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 7.01 9.76 1.22 7.11 میلیون 319,000 1.178 میلیون 6.251 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,180 720.00 4.98 15,130 670.00 4.63 11:35 1,728 5.99 میلیون 90.6 میلیارد 3,467.44 14,460 15,140 14,860 15,180 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 111.054 هزار میلیارد 132.571 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 46.95 14.53 41.44 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,812 86.00 4.98 1,792 66.00 3.82 11:35 1,641 58.87 میلیون 105.5 میلیارد 35,871.94 1,726 1,755 1,731 1,812 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 241.271 هزار میلیارد 262.702 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.75 1.6 32.01 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 11:35 1,601 2.54 میلیون 234.2 میلیارد 1,584.23 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.15 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.39 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 7,010 330.00 4.94 6,940 260.00 3.89 11:35 1,556 22.51 میلیون 156.1 میلیارد 14,478.93 6,680 6,850 6,760 7,010 2 200,000 6,690 1 7,776 6,700 38.378 هزار میلیارد 89.194 میلیون 54.378 میلیون 5.53 میلیون 50.817 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -280.05 11.07 0.66 22.352 میلیون - 22.304 میلیون 47,559
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,794 58.00 3.34 11:36 1,537 54.6 میلیون 98.8 میلیارد 35,526.72 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 314.41 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.22 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون