همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,906 90.00 4.96 1,891 75.00 4.13 1400/11/6 9,746 463.6 میلیون 876.9 میلیارد 34,470.99 1,816 1,880 1,830 1,906 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 570.432 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.03 -12.33 0.65 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 9,950 390.00 4.08 9,920 360.00 3.77 1400/11/6 8,962 86.08 میلیون 854 میلیارد 8,548.95 9,560 9,920 9,720 9,950 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 2906.56 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.62 3.12 2.5 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,600 310.00 4.93 6,560 270.00 4.29 1400/11/6 8,149 84.71 میلیون 555.7 میلیارد 11,989.93 6,290 6,470 6,410 6,600 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2624 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.46 4 4.3 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,122 34.00 0.33 10,122 34.00 0.33 1399/10/14 7,602 319.73 میلیون 3.236 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,121 10,123 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.708 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,519 61.00 4.18 1,502 44.00 3.02 1400/11/6 7,506 311.97 میلیون 468.6 میلیارد 31,183.01 1,458 1,502 1,458 1,530 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 293.657 هزار میلیارد 949.829 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.76 16.64 1.07 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,380 250.00 4.87 5,380 250.00 4.87 1400/11/6 7,283 207.34 میلیون 1.115 هزار میلیارد 14,732.92 5,130 5,370 5,300 5,380 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 750.373 هزار میلیارد 1.01 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5 4.26 0.46 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,240 290.00 4.87 6,230 280.00 4.71 1400/11/6 6,536 119.54 میلیون 744.2 میلیارد 21,203.17 5,950 6,210 6,110 6,240 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 836.95 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.7 3.56 0.57 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,908 186.00 5.00 3,908 186.00 5.00 1400/11/6 5,072 246.58 میلیون 963.6 میلیارد 36,845.57 3,722 3,908 3,885 3,908 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 664.36 هزار میلیارد 755.876 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 4.66 2.88 0.65 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,545 23.00 0.91 2,480 42.00 1.67 1400/11/6 4,675 115.63 میلیون 286.8 میلیارد 24,733.37 2,522 2,550 2,396 2,570 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 152.53 هزار میلیارد 341.703 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 4.74 1.67 0.53 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,238 106.00 4.97 2,211 79.00 3.71 1400/11/6 4,615 187.28 میلیون 414.1 میلیارد 40,580.5 2,132 2,200 2,139 2,238 80 19,474,213 2,238 2 40,554 2,238 87.567 هزار میلیارد 91.889 میلیون 68.089 میلیون 39.605 میلیون 4.322 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 18.25 1.37 17.06 185.762 میلیون 1.517 میلیون 186.443 میلیون 836,203
شفنح

پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,580 620.00 7.79 7,960 0.00 0.00 1400/10/22 4,597 43.05 میلیون 357.7 میلیارد 9,365.03 7,960 13,990 7,900 8,650 0 0 0 0 249.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 11.00 2.69 393 16.00 3.91 1400/11/4 4,585 100.78 میلیون 39.6 میلیارد 21,980.5 409 735 370 422 0 0 0 0 738.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,250 490.00 2.15 22,940 180.00 0.79 1400/11/6 4,508 16.26 میلیون 372.9 میلیارد 3,605.97 22,760 23,200 22,100 23,820 1 567 23,220 2 23,667 23,250 114.7 هزار میلیارد 118.439 میلیون 11.695 میلیون 5 میلیون 3.739 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 37.46 16.62 33.99 15.546 میلیون 709,306 16.048 میلیون 207,345
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,020 113.00 5.93 2,011 104.00 5.45 1400/08/15 4,486 73.54 میلیون 147.9 میلیارد 16,394.32 1,907 2,700 1,820 2,050 0 0 0 0 7.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 55,600 37,770.00 40.45 54,770 38,600.00 41.34 1400/11/6 4,229 4.95 میلیون 271.1 میلیارد - 93,370 56,100 53,370 58,000 1 2,000 55,540 1 2,977 55,600 98.586 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.674 میلیون 108,307 6.716 میلیون 67,188
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,615 64.00 3.81 1,617 62.00 3.69 1400/11/6 4,201 142.07 میلیون 229.7 میلیارد 33,818.64 1,679 1,635 1,596 1,745 1 15,339 1,615 2 420,000 1,619 5.817 هزار میلیارد 6.956 میلیون 5.237 میلیون 3.597 میلیون 1.139 میلیون 713,321 1.796 میلیون 318,235 18.28 8.15 3.24 139.972 میلیون 2.1 میلیون 141.007 میلیون 1.065 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 947 24.00 2.60 936 13.00 1.41 1400/11/6 3,505 158.18 میلیون 148.1 میلیارد 45,129.7 923 940 910 962 1 87,835 941 1 400,000 950 106.3 هزار میلیارد 224.387 میلیون 155.846 میلیون 113.568 میلیون 118.087 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -2.96 2.67 1.45 156.293 میلیون 1.886 میلیون 157.92 میلیون 259,318
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 14,790 670.00 4.75 14,460 340.00 2.41 1400/11/6 3,420 10.87 میلیون 157.2 میلیارد 3,179.02 14,120 14,500 14,150 14,800 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 106.136 هزار میلیارد 127.653 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 44.87 13.89 39.61 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 34,320 740.00 2.20 34,290 710.00 2.11 1400/11/5 3,114 2.66 میلیون 91.2 میلیارد 1,449.46 33,580 33,600 34,020 34,710 1 2,000 32,410 1 224 32,410 137.16 هزار میلیارد 141.931 میلیون 34.207 میلیون 4 میلیون 9.611 میلیون 24.596 میلیون 48.97 میلیون 21.31 میلیون - 5.38 2.7 1.169 میلیون 4.378 میلیون 5.267 میلیون 280,576
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 13,800 360.00 2.54 13,940 220.00 1.55 1400/11/6 2,942 15.9 میلیون 221.6 میلیارد 5,402.81 14,160 14,000 13,460 14,860 1 14,500 13,730 1 100,000 13,800 17.154 هزار میلیارد 17.751 میلیون 2.272 میلیون 1.231 میلیون 596,991 1.62 میلیون 1.337 میلیون 225,409 357.44 11.1 13.45 15.672 میلیون 222,720 15.637 میلیون 258,000
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,112 1,298.00 11.38 10,111 1,299.00 11.38 1399/10/14 2,876 119.58 میلیون 1.209 هزار میلیارد - 11,410 11,429 10,109 10,113 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 101.11 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,820 6,256.00 23.55 32,812 6,248.00 23.52 1399/10/14 2,857 35.71 میلیون 1.172 هزار میلیارد - 26,564 26,584 32,810 32,820 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,390 230.00 3.21 7,250 90.00 1.26 1400/11/6 2,847 23.09 میلیون 167.5 میلیارد 8,110.19 7,160 7,300 6,930 7,470 1 6,408 7,390 7 88,293 7,400 101.5 هزار میلیارد 115.179 میلیون 32.406 میلیون 14 میلیون 13.679 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 12.85 5.72 12.15 21.894 میلیون 1.196 میلیون 23.008 میلیون 82,120
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,759 63.00 3.71 1,726 30.00 1.77 1400/11/6 2,774 113 میلیون 195 میلیارد 40,735.82 1,696 1,720 1,698 1,780 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 232.385 هزار میلیارد 253.95 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 25.76 1.55 30.83 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 380 5.00 1.30 380 5.00 1.30 1400/09/15 2,432 1.18 میلیارد 446.9 میلیارد 483,472.97 385 981 380 385 0 0 0 0 2.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,960 537.00 37.74 1,964 541.00 38.02 1400/11/4 2,320 67.35 میلیون 132.3 میلیارد 19,405.08 1,423 1,361 1,870 1,971 0 0 0 0 21.765 هزار میلیارد 18.132 میلیون 16.024 میلیون 11.082 میلیون 2.961 میلیون 12.8 میلیون 6.766 میلیون 1.749 میلیون 61.38 1.19 2.25 7.15 میلیون 1,000,000 8.15 میلیون -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 55,440 200.00 0.36 55,240 0.00 0.00 1400/11/6 2,279 4.24 میلیون 234.2 میلیارد 1,860.29 55,240 55,980 53,550 56,000 0 0 0 0 55.516 هزار میلیارد 64.6 میلیون 18.006 میلیون 1.005 میلیون 9.084 میلیون 6.642 میلیون 24.344 میلیون 6.17 میلیون 9 8.36 2.28 3.021 میلیون 1.219 میلیون 4.215 میلیون 25,067
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,049 192.00 4.98 4,025 168.00 4.36 1400/11/6 2,260 39.24 میلیون 158 میلیارد 17,363.83 3,857 3,978 3,920 4,049 57 4,436,686 4,049 1 11 4,049 75.268 هزار میلیارد 81.563 میلیون 53.521 میلیون 18.7 میلیون 6.295 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.23 1.56 4.77 39.113 میلیون 129,134 38.285 میلیون 957,583
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 39,500 180.00 0.45 38,800 880.00 2.22 1400/11/6 2,233 3.09 میلیون 119.9 میلیارد 1,384.02 39,680 38,000 37,710 40,750 1 15,502 39,490 1 74 39,490 116.4 هزار میلیارد 134.114 میلیون 30.423 میلیون 3 میلیون 17.714 میلیون 10.865 میلیون 68.822 میلیون 11.94 میلیون 9.75 10.71 1.69 2.234 میلیون 856,356 2.92 میلیون 170,844
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 68,180 3,240.00 4.99 68,150 3,210.00 4.94 1400/11/6 2,146 7.43 میلیون 506.3 میلیارد 3,461.97 64,940 67,000 66,200 68,180 95 677,408 68,180 1 74 69,800 238.525 هزار میلیارد 397.367 میلیون 194.829 میلیون 3.5 میلیون 158.842 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 6.95 9.68 1.21 7.11 میلیون 319,000 1.178 میلیون 6.251 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 88,750 4,220.00 4.99 88,750 4,220.00 4.99 1400/11/6 2,118 6.39 میلیون 567 میلیارد 3,004.93 84,530 88,750 88,520 88,750 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 798.75 هزار میلیارد 1.133 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 27.17 8.49 1.28 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,765 68.00 4.01 1,736 39.00 2.30 1400/11/6 2,103 59.87 میلیون 104.1 میلیارد 28,466.76 1,697 1,748 1,711 1,769 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 304.415 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.06 1.52 0.57 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون