همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,970 140.00 1.09 13,000 170.00 1.33 1400/07/25 36,941 203.52 میلیون 2.646 هزار میلیارد 6,912.23 12,830 13,100 12,880 13,190 0 0 0 0 1846 هزار میلیارد 1.809 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.93 3.85 5.86 194.964 میلیون 8.558 میلیون 190.335 میلیون 13.187 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 71,250 4,860.00 6.39 71,180 4,930.00 6.48 1399/10/14 19,420 17.83 میلیون 1.269 هزار میلیارد - 76,110 74,500 70,510 71,760 2 573 74,740 7 2,094 74,740 94.262 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 95,700 4,640.00 4.62 98,870 1,470.00 1.47 1400/07/27 17,559 11.52 میلیون 1.139 هزار میلیارد 1,060.08 100,340 95,330 95,330 104,980 0 0 0 0 24.718 هزار میلیارد 25.09 میلیون 916,370 30,000 372,034 544,336 621,459 249,786 479.95 43.78 38.35 11.402 میلیون 116,157 11.365 میلیون 153,437
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 28,880 1,500.00 4.94 29,050 1,330.00 4.38 1400/07/21 16,807 43.29 میلیون 1.258 هزار میلیارد 2,618.19 30,380 29,300 28,870 30,860 0 0 0 0 168.49 هزار میلیارد 183.325 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 70.69 17.71 62.66 32.192 میلیون 11.095 میلیون 43.004 میلیون 283,482
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,760 237.00 4.74 4,650 347.00 6.94 1400/03/3 15,018 13.77 میلیون 64 میلیارد 916.74 4,997 4,760 4,510 4,880 1 8 4,969 3 2,182 5,030 18.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 34,900 240.00 0.68 34,870 270.00 0.77 1400/07/28 13,932 8.24 میلیون 287.1 میلیارد 924.87 35,140 34,660 34,600 35,350 3 6,653 34,870 5 7,983 34,880 139.48 هزار میلیارد 150.415 میلیون 30.964 میلیون 4 میلیون 10.935 میلیون 20.029 میلیون 42.753 میلیون 19.753 میلیون - 6.96 3.26 5.935 میلیون 1.921 میلیون 7.826 میلیون 30,097
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 27,880 1,260.00 4.32 28,110 1,030.00 3.53 1400/07/28 10,860 2.47 میلیون 69.6 میلیارد 253.17 29,140 29,000 27,690 29,100 2 10,174 29,000 47 45,777 29,000 42.165 هزار میلیارد 51.209 میلیون 11.778 میلیون 1.5 میلیون 9.044 میلیون 2.734 میلیون 14.029 میلیون 3.97 میلیون 10.62 15.42 3.01 2.048 میلیون 1.07 میلیون 3.118 میلیون 843
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 949 16.00 1.66 971 6.00 0.62 1400/06/20 10,392 287.71 میلیون 279.4 میلیارد 27,686 965 981 941 1,001 0 0 0 0 6.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 31,960 1,520.00 4.99 31,150 710.00 2.33 1400/07/28 10,255 31.7 میلیون 987.6 میلیارد 2,532.98 30,440 30,000 29,450 31,960 6 59,937 29,880 5 27,431 29,900 155.75 هزار میلیارد 158.882 میلیون 9.47 میلیون 5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون 48.53 24.57 50.13 38.052 میلیون 2.484 میلیون 40.372 میلیون 163,310
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,580 160.00 2.37 6,600 140.00 2.08 1400/07/28 7,462 100.37 میلیون 662 میلیارد 13,451.14 6,740 6,610 6,500 6,710 9 22,500 6,720 4 34,991 6,720 886.657 هزار میلیارد 989.751 میلیون 418.255 میلیون 134.342 میلیون 103.094 میلیون 315.16 میلیون 894.983 میلیون 134.072 میلیون 5.46 2.81 0.73 58.384 میلیون 47.964 میلیون 88.501 میلیون 17.846 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,738 42.00 2.36 1,758 22.00 1.24 1400/07/28 7,384 203.67 میلیون 358 میلیارد 27,582.33 1,780 1,789 1,725 1,813 4 57,388 1,791 2 31,439 1,791 530.311 هزار میلیارد 1.255 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.65 -22.09 0.68 363.124 میلیون 62.22 میلیون 397.856 میلیون 27.488 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 11,990 10.00 0.08 12,040 60.00 0.50 1400/07/28 6,634 7.95 میلیون 95.8 میلیارد 1,198.94 11,980 12,200 11,700 12,440 3 5,199 12,020 5 1,575 12,040 132.44 هزار میلیارد 139.473 میلیون 21.863 میلیون 7 میلیون 7.033 میلیون 14.83 میلیون 9.879 میلیون 8.069 میلیون 16.41 8.93 13.41 10.722 میلیون 217,489 9.339 میلیون 1.6 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,620 61.00 3.63 1,647 34.00 2.02 1400/07/28 6,631 215.19 میلیون 354.4 میلیارد 32,451.5 1,681 1,680 1,616 1,700 1 5,950 1,685 3 56,312 1,685 322.006 هزار میلیارد 853.568 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5 8.92 1.51 399.605 میلیون 11.05 میلیون 348.268 میلیون 62.387 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 300.00 2.79 10,550 220.00 2.04 1400/07/28 6,227 53.76 میلیون 567.2 میلیارد 8,632.62 10,770 10,620 10,430 10,660 1 7,100 10,640 5 125,216 10,640 3091.15 هزار میلیارد 3.47 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 4.91 3.32 2.66 23.493 میلیون 28.536 میلیون 34.103 میلیون 17.926 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 37,000 510.00 1.40 36,490 0.00 0.00 1400/04/29 5,706 13.07 میلیون 477.2 میلیارد 2,291.44 36,490 37,290 35,370 37,400 0 0 0 0 145.96 هزار میلیارد 148.441 میلیون 22.047 میلیون 4 میلیون 4.283 میلیون 17.764 میلیون 10.61 میلیون 10.528 میلیون 13.69 8.12 13.59 12.291 میلیون 783,656 12.214 میلیون 861,014
کمند

کمند

صندوق بورس 10,072 84.00 0.83 10,072 84.00 0.83 1399/10/14 5,458 209.2 میلیون 2.107 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,071 10,075 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 56,940 1,670.00 3.02 56,940 1,670.00 3.02 1400/07/28 4,931 3.83 میلیون 218.3 میلیارد 777.46 55,270 56,970 55,770 57,630 108 3,366,909 55,460 1 128 55,950 57.225 هزار میلیارد 62.549 میلیون 13.43 میلیون 1.005 میلیون 5.325 میلیون 8.106 میلیون 21.208 میلیون 5.415 میلیون 10.57 7.06 2.7 2.69 میلیون 610,143 1.928 میلیون 1.372 میلیون
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کاما

باما

سهام بورس 9,290 370.00 3.83 9,280 380.00 3.93 1400/07/28 4,434 25.16 میلیون 233.4 میلیارد 5,673.43 9,660 9,500 9,190 9,500 1 3,333 9,570 2 94,652 9,570 92.8 هزار میلیارد 97.839 میلیون 27.685 میلیون 10 میلیون 5.039 میلیون 22.646 میلیون 7.701 میلیون 9.167 میلیون 10.12 4.1 12.05 26.534 میلیون 4.393 میلیون 27.958 میلیون 2.968 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 46,090 620.00 1.36 46,880 1,410.00 3.10 1400/07/28 4,337 4.54 میلیون 212.8 میلیارد 1,046.79 45,470 45,920 45,570 47,700 129 1,306,837 45,570 2 148 45,570 140.64 هزار میلیارد 156.761 میلیون 34.004 میلیون 3 میلیون 16.121 میلیون 17.883 میلیون 61.052 میلیون 11.981 میلیون 11.74 7.86 2.3 2.911 میلیون 461,852 1.878 میلیون 1.495 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 61,900 2,390.00 3.72 65,060 770.00 1.20 1400/07/28 4,281 6.06 میلیون 394.1 میلیارد 1,414.97 64,290 67,000 61,080 67,500 175 936,646 64,800 1 4,150 91,360 390.36 هزار میلیارد 435.522 میلیون 82.646 میلیون 6 میلیون 45.162 میلیون 37.484 میلیون 79.8 میلیون 40.39 میلیون 13.41 7.12 6.23 1.883 میلیون 163,527 1.35 میلیون 696,654
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,174 63.00 2.82 2,207 30.00 1.34 1400/07/28 4,214 88.58 میلیون 195.5 میلیارد 21,019.87 2,237 2,250 2,161 2,270 1 10,000 2,227 4 409,831 2,228 87.409 هزار میلیارد 91.779 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 6.45 1.42 5.32 166.927 میلیون 3.35 میلیون 164.387 میلیون 5.89 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 51,490 2,710.00 5.00 52,050 2,150.00 3.97 1400/07/28 4,170 7.16 میلیون 372.6 میلیارد 1,716.72 54,200 53,800 51,490 53,800 1 113 53,490 1 38,339 53,500 419.731 هزار میلیارد 461.419 میلیون 102.3 میلیون 8.064 میلیون 41.688 میلیون 60.612 میلیون 138.285 میلیون 47.473 میلیون 8.84 6.92 3.04 6.323 میلیون 1.982 میلیون 7.81 میلیون 494,752
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 27,120 1,270.00 4.91 26,930 1,080.00 4.18 1400/07/28 4,151 13.71 میلیون 369.3 میلیارد 3,303.88 25,850 26,450 26,020 27,140 45 3,199,148 26,010 2 4,070 26,010 33.138 هزار میلیارد 33.526 میلیون 1.026 میلیون 207,166 388,136 638,156 1.2 میلیون 244,360 135.62 51.93 27.62 21.34 میلیون 399,344 20.693 میلیون 1.046 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 453,840 23,880.00 5.00 462,090 15,630.00 3.27 1400/07/28 4,086 556,348 257.1 میلیارد 136.16 477,720 482,660 453,840 482,670 2 25 474,950 2 127 474,950 438.986 هزار میلیارد 520.126 میلیون 101.72 میلیون 950,000 81.14 میلیون 20.58 میلیون 79.936 میلیون 60.344 میلیون 7.27 21.33 5.49 467,600 83,729 404,259 147,070
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 11,750 310.00 2.71 11,740 300.00 2.62 1400/07/28 3,858 6.5 میلیون 76.2 میلیارد 1,683.72 11,440 11,260 11,260 11,990 1 1,000 11,530 1 527 11,550 93.92 هزار میلیارد 106.48 میلیون 23.044 میلیون 3.2 میلیون 12.56 میلیون 10.484 میلیون 19.09 میلیون 5.406 میلیون 17.37 8.97 4.92 5.156 میلیون 3.178 میلیون 4.625 میلیون 3.71 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 109,810 1,440.00 1.29 110,200 1,050.00 0.94 1400/07/28 3,857 2.19 میلیون 241.4 میلیارد 567.99 111,250 111,980 109,800 111,980 1 4,470 111,380 4 13,908 111,380 991.8 هزار میلیارد 1.366 میلیارد 459.498 میلیون 9 میلیون 374.441 میلیون 85.057 میلیون 523.581 میلیون 144.979 میلیون 33.74 5.89 1.89 1.932 میلیون 654,928 2.453 میلیون 134,194
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,650 50.00 0.32 15,630 30.00 0.19 1400/07/28 3,728 1.99 میلیون 31.2 میلیارد 534.76 15,600 15,610 15,400 15,820 1 500 15,630 7 631 15,630 39.075 هزار میلیارد 43.877 میلیون 7.983 میلیون 2.5 میلیون 4.802 میلیون 3.181 میلیون 2.546 میلیون 995,047 39.28 12.28 15.35 343,258 2.272 میلیون 2.615 میلیون 192
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 149,820 7,880.00 5.00 154,480 3,220.00 2.04 1400/07/28 3,713 2.75 میلیون 424.7 میلیارد 740.42 157,700 157,700 149,820 163,000 1 1,261 157,700 652 1,197,476 157,700 46.344 هزار میلیارد 46.71 میلیون 1.281 میلیون 300,000 365,612 915,426 211,799 201,207 230.33 50.63 218.81 1.192 میلیون 104,034 1.296 میلیون -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 213,200 3,980.00 1.90 217,580 8,360.00 4.00 1400/07/28 3,686 1.34 میلیون 291.3 میلیارد 363.25 209,220 219,680 210,000 219,680 121 129,057 216,140 1 160 224,000 53.821 هزار میلیارد 55.255 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.434 میلیون 324,111 251,646 234,481 229.53 166.06 213.87 1.919 میلیون 78,568 1.948 میلیون 49,328
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,460 210.00 3.70 5,470 200.00 3.53 1400/07/28 3,443 29.32 میلیون 160.3 میلیارد 8,514.65 5,670 5,520 5,390 5,640 24 301,489 5,690 1 885 5,700 49.23 هزار میلیارد 76.048 میلیون 55.665 میلیون 5.211 میلیون 26.818 میلیون 28.847 میلیون 15.555 میلیون 5.869 میلیون 8.39 1.71 3.16 6.158 میلیون 5.499 میلیون 10.587 میلیون 1.07 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,100 50.00 0.62 8,150 100.00 1.24 1400/07/28 3,424 49.33 میلیون 402.1 میلیارد 14,405.9 8,050 8,250 7,920 8,270 179 20,782,157 8,170 0 0 0 489 هزار میلیارد 700.097 میلیون 289.819 میلیون 60 میلیون 211.097 میلیون 78.723 میلیون 62.885 میلیون 15.022 میلیون 32.55 6.21 7.78 68.914 میلیون 1.83 میلیون 11.144 میلیون 59.6 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,077 34.00 3.06 1,091 20.00 1.80 1400/07/28 3,375 120.08 میلیون 131 میلیارد 35,579.73 1,111 1,095 1,071 1,132 4 253,015 1,101 1 123,659 1,105 123.903 هزار میلیارد 256.365 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -3.03 3.01 2.6 275.844 میلیون 2.134 میلیون 277.578 میلیون 400,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,485 76.00 2.13 3,503 58.00 1.63 1400/07/28 3,259 65.63 میلیون 229.9 میلیارد 20,136.6 3,561 3,540 3,460 3,570 7 816,369 3,522 1 376,995 3,522 725.271 هزار میلیارد 8.265 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 7.43 1.4 0.79 48.551 میلیون 9.837 میلیون 45.351 میلیون 13.037 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 5,088 75.00 1.45 5,068 95.00 1.84 1400/07/28 3,223 33.9 میلیون 171.8 میلیارد 10,517.97 5,163 5,180 4,905 5,350 231 11,904,099 5,163 1 10 5,310 8.261 هزار میلیارد 10.689 میلیون 4.562 میلیون 1,000,000 2.428 میلیون 2.134 میلیون 781,697 280,224 29.48 3.87 10.57 3.592 میلیون - 2.592 میلیون 1,000,000