همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,260 60.00 1.88 3,320 120.00 3.75 1399/08/1 90,355 2.495 میلیارد 8.278 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 3,200 2.495 میلیارد 3,310 8.278 هزار میلیارد 162 6.414 میلیون 3,260 277 4.315 میلیون 3,260 1001.498 هزار میلیارد 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد 301.656 میلیون - - 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد -10.48 15.94 2.25 2.358 میلیارد 136.413 میلیون 2.408 میلیارد 86.998 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,360 350.00 2.38 14,330 380.00 2.58 1399/08/1 69,251 359.35 میلیون 5.15 هزار میلیارد 2.995 میلیارد 14,710 359.35 میلیون 14,500 5.15 هزار میلیارد 73 230,658 14,350 133 168,860 14,350 2994.97 هزار میلیارد 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 209 میلیون - - 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 17.8 7.03 6.44 292.299 میلیون 67.051 میلیون 309.58 میلیون 49.77 میلیون
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 199,260 12,180.00 6.51 200,050 12,970.00 6.93 1399/07/30 69,163 30.473 میلیون 6.096 هزار میلیارد - 187,080 200,110 193,820 205,000 234 101,391 199,250 307 50,168 199,250 117.686 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.283 میلیون 189,548 30.242 میلیون 230,986
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,440 120.00 4.69 2,530 30.00 1.17 1399/08/1 60,528 1.562 میلیارد 3.949 هزار میلیارد 494.642 میلیون 2,560 1.562 میلیارد 2,510 3.949 هزار میلیارد 736 2.352 میلیون 2,440 135 43.498 میلیون 2,440 99.345 هزار میلیارد 918.795 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون - - 142.027 میلیون -16,985,440 -29.12 5.97 3.48 1.522 میلیارد 39.711 میلیون 1.526 میلیارد 35.909 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 17,950 60.00 0.34 18,160 270.00 1.51 1399/08/1 40,621 43.946 میلیون 797.878 میلیارد 1,409.78 17,890 43.946 میلیون 18,350 797.878 میلیارد 353 159,532 17,990 18 285,750 17,990 199.76 هزار میلیارد 213.657 میلیون 27.978 میلیون 11 میلیون 13.897 میلیون 14.081 میلیون 8.582 میلیون 8.373 میلیون 23.86 14.19 23.28 43.697 میلیون 248,934 43.475 میلیون 470,483
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,470 40.00 1.14 3,550 40.00 1.14 1399/08/1 37,338 161.031 میلیون 571.399 میلیارد 6,126.76 3,510 161.031 میلیون 3,580 571.399 میلیارد 514 1.169 میلیون 3,480 21 738,100 3,480 8.203 هزار میلیارد 77.155 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 48.45 3.32 17.96 156.327 میلیون 4.704 میلیون 157.318 میلیون 3.713 میلیون
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 19,660 80.00 0.41 20,210 470.00 2.38 1399/08/1 34,483 13.439 میلیون 271.603 میلیارد 445.56 19,740 13.439 میلیون 20,720 271.603 میلیارد 445 10,385 19,670 8 26,430 19,670 50.525 هزار میلیارد 54.803 میلیون 8.522 میلیون 2.5 میلیون 4.278 میلیون 4.245 میلیون 2.227 میلیون 835,980 60.44 11.9 22.69 12.339 میلیون 1.1 میلیون 13.089 میلیون 350,071
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 11,930 50.00 0.42 12,090 110.00 0.92 1399/08/1 31,388 26.263 میلیون 317.475 میلیارد 836.73 11,980 26.263 میلیون 12,380 317.475 میلیارد 440 45,259 11,940 12 81,941 11,940 84.63 هزار میلیارد 89.182 میلیون 16.229 میلیون 7 میلیون 4.552 میلیون 9.878 میلیون 4.042 میلیون 2.815 میلیون 30.06 8.57 20.94 25.364 میلیون 899,138 25.995 میلیون 268,073
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 14,040 660.00 4.93 14,020 640.00 4.78 1399/07/30 30,471 209.88 میلیون 2.941 هزار میلیارد - 13,380 14,040 13,600 14,040 20 2.961 میلیون 14,040 332 36,767 14,040 350.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 203.708 میلیون 6.172 میلیون 182 میلیون 27.88 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,850 30.00 0.79 3,890 70.00 1.83 1399/08/1 29,945 624.34 میلیون 2.426 هزار میلیارد 20,849.55 3,820 624.34 میلیون 3,870 2.426 هزار میلیارد 83 2.26 میلیون 3,850 72 1.59 میلیون 3,850 682.127 هزار میلیارد 624.34 میلیون 682.127 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 624.34 میلیون 682.127 میلیون 12.94 3 1.72 570.881 میلیون 53.459 میلیون 561.494 میلیون 62.846 میلیون
غزر

صنعتی زر ماکارون

سهام بورس 45,800 1,370.00 2.90 46,940 230.00 0.49 1399/08/1 28,501 3.711 میلیون 174.198 میلیارد 130.2 47,170 3.711 میلیون 48,000 174.198 میلیارد 401 12,257 45,920 11 19,249 45,920 75.104 هزار میلیارد 82.774 میلیون 13.081 میلیون 1.6 میلیون 7.67 میلیون 5.411 میلیون 12.428 میلیون 3.213 میلیون 23.37 13.88 6.04 3.648 میلیون 62,900 3.643 میلیون 67,512
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,060 10.00 0.33 3,140 90.00 2.95 1399/08/1 26,306 869.907 میلیون 2.729 هزار میلیارد 33,068.77 3,050 869.907 میلیون 3,190 2.729 هزار میلیارد 137 53.697 میلیون 3,050 457 4.577 میلیون 3,050 703.128 هزار میلیارد 869.907 میلیون 703.128 میلیون 223.926 میلیون - - 869.907 میلیون 703.128 میلیون 31.5 4.66 2.25 521.531 میلیون 348.376 میلیون 823.927 میلیون 45.981 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,250 750.00 5.00 14,500 500.00 3.33 1399/08/1 25,962 116.641 میلیون 1.691 هزار میلیارد 4,492.76 15,000 116.641 میلیون 14,450 1.691 هزار میلیارد 1850 93,260 14,250 51 24.807 میلیون 14,250 1087.5 هزار میلیارد 1.159 میلیارد 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 35.49 10.08 2.19 98.354 میلیون 18.287 میلیون 107.732 میلیون 8.909 میلیون
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 173,000 8,150.00 4.94 167,410 2,560.00 1.55 1399/04/15 23,086 7.557 میلیون 1.265 هزار میلیارد 841.4 164,850 7.557 میلیون 169,000 1.265 هزار میلیارد 33 43,124 173,000 133 26,066 173,000 16.741 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 475.46 23.867 میلیون -292.2 618,234 -53,599 - - - 7.553 میلیون 3,947 7.557 میلیون 75
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 35,180 1,670.00 4.53 36,860 10.00 0.03 1399/04/23 19,922 32.524 میلیون 1.199 هزار میلیارد 2,284.08 36,850 32.524 میلیون 37,600 1.199 هزار میلیارد 1 1,451 34,260 1 145 35,010 36.86 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 32.319 میلیون 205,300 32.494 میلیون 30,450
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 34,300 1,800.00 4.99 34,870 1,230.00 3.41 1399/08/1 19,622 49.486 میلیون 1.726 هزار میلیارد 2,521.96 36,100 49.486 میلیون 35,000 1.726 هزار میلیارد 2900 9,982 34,300 17 23.861 میلیون 34,300 1000.351 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 46.48 12.61 1.47 36.186 میلیون 13.3 میلیون 46.791 میلیون 2.695 میلیون
ثاختح

ح . بین المللی توسعه ساختمان

حق تقدم بورس 3,070 60.00 1.99 2,870 140.00 4.65 1399/06/27 19,139 268.921 میلیون 772.602 میلیارد 14,050.92 3,010 2,980 2,730 3,090 1 - - 0 3,156 3,120 47.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207.259 میلیون 61.662 میلیون 268.805 میلیون 115,172
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,620 220.00 5.00 4,420 20.00 0.45 1399/07/30 18,494 1.383 میلیون 6.387 میلیارد 74.76 4,400 4,620 4,620 4,620 283 103.432 میلیون 4,620 2309 20,861 4,620 8.84 هزار میلیارد 12.695 میلیون 6.354 میلیون 2 میلیون 3.855 میلیون 2.499 میلیون 1.09 میلیون 557,688 15.85 3.54 8.11 1.383 میلیون - 1.375 میلیون 7,574
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 13,000 280.00 2.11 12,850 430.00 3.24 1399/07/30 18,176 118.107 میلیون 1.518 هزار میلیارد 6,497.96 13,280 13,110 12,620 13,700 186 2.508 میلیون 13,270 36 2.647 میلیون 13,270 925.2 هزار میلیارد 951.15 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 18.75 7.16 17.95 67.871 میلیون 50.236 میلیون 94.295 میلیون 23.812 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,530 230.00 4.83 4,620 140.00 2.94 1399/08/1 15,910 187.038 میلیون 863.718 میلیارد 11,756.02 4,760 187.038 میلیون 4,530 863.718 میلیارد 5041 70,865 4,530 20 153.822 میلیون 4,530 11.088 هزار میلیارد 186.874 میلیون 67.04 میلیون 39.605 میلیون 3.898 میلیون 63.142 میلیون 17.935 میلیون 17.831 میلیون 10.26 2.9 10.2 187.038 میلیون - 186.976 میلیون 61,900
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 34,100 1,790.00 4.99 34,100 1,790.00 4.99 1399/08/1 13,752 54.186 میلیون 1.848 هزار میلیارد 3,940.25 35,890 54.186 میلیون 34,100 1.848 هزار میلیارد 5277 5.387 میلیون 34,100 87 28.85 میلیون 34,100 735.196 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 132.95 22.84 60.15 43.39 میلیون 10.796 میلیون 39.192 میلیون 14.994 میلیون
کویرح

ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر

حق تقدم بورس 10,200 880.00 7.94 10,470 610.00 5.51 1399/07/17 13,310 86.072 میلیون 901.2 میلیارد 6,466.74 11,080 10,900 10,020 10,900 0 - - 0 - - 165.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.05 میلیون 36.023 میلیون 81.816 میلیون 4.256 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,680 160.00 4.55 1399/08/1 12,707 461.891 میلیون 1.702 هزار میلیارد 36,349.34 3,520 461.891 میلیون 3,690 1.702 هزار میلیارد 36 15.424 میلیون 3,690 442 1.073 میلیون 3,690 87.437 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.85 4.59 2.96 356.76 میلیون 105.131 میلیون 396.709 میلیون 65.182 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام بورس 6,650 330.00 4.73 6,780 200.00 2.87 1399/08/1 12,021 95.772 میلیون 649.397 میلیارد 7,967.04 6,980 95.772 میلیون 7,050 649.397 میلیارد 28 45,218 6,660 9 229,081 6,660 63.448 هزار میلیارد 67.642 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 56.25 5.6 15.99 78.232 میلیون 17.54 میلیون 95.357 میلیون 414,366
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 5,050 260.00 4.90 5,190 120.00 2.26 1399/08/1 11,819 88.705 میلیون 460.045 میلیارد 7,505.1 5,310 88.705 میلیون 5,080 460.045 میلیارد 50 304,550 5,050 24 322,921 5,050 31.694 هزار میلیارد 34.239 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 59.43 4.88 5.87 88.65 میلیون 55,000 88.294 میلیون 411,716
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 17,900 940.00 4.99 18,120 720.00 3.82 1399/08/1 11,734 67.741 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,773.02 18,840 67.741 میلیون 18,500 1.228 هزار میلیارد 250 19,250 17,900 15 6.648 میلیون 17,900 1476.78 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 23.69 8.59 23.1 52.393 میلیون 15.348 میلیون 50.895 میلیون 16.846 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 29,100 1,020.00 3.39 29,040 1,080.00 3.59 1399/07/28 10,189 52.749 میلیون 1.532 هزار میلیارد 5,177.02 30,120 30,980 28,620 30,980 0 - - 0 - - 4208.855 هزار میلیارد 52.749 میلیون 4.167 میلیارد 143.5 میلیون 325.08 میلیون 429.704 میلیون 212.835 میلیون 209.629 میلیون 19.88 9.7 19.58 16.196 میلیون 36.552 میلیون 39.416 میلیون 13.332 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 180,570 2,820.00 1.54 186,100 2,710.00 1.48 1399/08/1 9,930 5.199 میلیون 967.537 میلیارد 523.57 183,390 5.199 میلیون 186,000 967.537 میلیارد 1 26,132 179,300 83 25,000 179,300 186.1 هزار میلیارد 187.354 میلیون 21.267 میلیون 1,000,000 1.254 میلیون 20.014 میلیون 4.99 میلیون 15.996 میلیون 11.63 9.31 37.29 5.015 میلیون 183,928 4.372 میلیون 827,161
انرژی3

سایراشخاص بورس انرژی

سهام بورس 419,230 19,960.00 5.00 419,080 19,810.00 4.96 1399/08/1 9,294 3.092 میلیون 1.296 هزار میلیارد - 399,270 3.092 میلیون 419,230 1.296 هزار میلیارد 10 345,406 419,230 1083 13,565 419,230 251.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.092 میلیون 600 3.022 میلیون 70,000
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 181,400 8,630.00 5.00 176,840 4,070.00 2.36 1399/08/1 8,994 7.715 میلیون 1.364 هزار میلیارد 857.82 172,770 7.715 میلیون 181,400 1.364 هزار میلیارد 0 1.719 میلیون 181,400 1054 - - 44.21 هزار میلیارد 44.432 میلیون 390,551 30,000 221,883 168,668 177,624 57,908 - - - 7.686 میلیون 29,228 5.183 میلیون 2.532 میلیون
پترولح

ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 10,960 710.00 6.93 10,980 730.00 7.12 1399/08/1 8,375 50.04 میلیون 549.343 میلیارد 5,974.89 10,250 11,150 10,500 11,270 39 164,870 10,930 23 266,659 10,930 350.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47.77 میلیون 2.27 میلیون 49.339 میلیون 700,262
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 15,750 820.00 4.95 16,070 500.00 3.02 1399/08/1 8,284 64.486 میلیون 1.036 هزار میلیارد 7,784.43 16,570 64.486 میلیون 16,200 1.036 هزار میلیارد 96 23,277 15,750 13 1.483 میلیون 15,750 964.2 هزار میلیارد 1.123 میلیارد 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 37.32 10.86 18.09 46.222 میلیون 18.264 میلیون 56.911 میلیون 7.576 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه معادن وفلزات

حق تقدم بورس 8,840 928.00 9.50 9,368 400.00 4.10 1399/02/24 6,995 65.977 میلیون 618.087 میلیارد - 9,768 9,350 8,792 10,296 11 12,170 8,800 6 244,043 8,800 111.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.704 میلیون 15.273 میلیون 51.294 میلیون 14.683 میلیون