همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 37,488.92 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 49,020 2,580.00 5.00 49,320 2,280.00 4.42 10:47 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 885.13 51,600 50,100 49,020 50,770 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.655 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 303,701 386,729 50,642 243.47 40.6 31.88 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,976 45.00 1.54 2,924 7.00 0.24 10:50 2,920 72.273 میلیون 211.32 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 10 44,582 2,927 2 5,125 2,928 115.805 هزار میلیارد 121.645 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.16 1.79 23.24 71.948 میلیون 280,000 67.228 میلیون 5 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 893 0.00 0.00 888 5.00 0.56 10:50 2,901 160.064 میلیون 142.15 میلیارد 41,777.5 893 885 884 893 9 3,438,769 891 30 1,219,960 892 1452.78 هزار میلیارد 1.51 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 60.008 میلیون 100.033 میلیون 143.868 میلیون 16.173 میلیون
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 620 4.00 0.65 572 44.00 7.14 10:24 2,870 521.929 میلیون 298.66 میلیارد 167,464.11 616 570 555 677 5 132,913 677 0 0 0 12.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127.462 میلیون 394.467 میلیون - 521.929 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,800 4.00 0.22 1,778 18.00 1.00 10:50 2,758 131.868 میلیون 234.39 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,805 2 189,543 1,770 3 81,743 1,771 347.422 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.69 -5.98 0.72 76.411 میلیون 55.337 میلیون 129.728 میلیون 2.02 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,487 58.00 3.75 1,476 69.00 4.47 10:50 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 44,138.01 1,545 1,485 1,468 1,555 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.042 میلیون 12.904 میلیون 6.7 میلیون 6.153 میلیون 6.751 میلیون 7.998 میلیون 44,530 222.08 1.46 1.24 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,300 510.00 3.45 15,190 400.00 2.70 10:50 2,625 13.171 میلیون 200.07 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 1 60,083 14,960 3 46,242 15,000 126.077 هزار میلیارد 130.942 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 13.021 میلیون 124,497 13.074 میلیون 71,500
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,000 14.00 0.70 1,970 16.00 0.81 10:50 2,576 94.146 میلیون 185.38 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,006 3 90,253 1,963 1 100,000 1,964 593.961 هزار میلیارد 1.479 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.76 -4.55 0.45 59.034 میلیون 34.683 میلیون 90.379 میلیون 3.338 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,540 360.00 0.48 74,500 400.00 0.53 10:31 2,535 2.213 میلیون 164.84 میلیارد - 74,900 74,400 74,050 74,910 4 20,919 74,540 6 11,176 74,550 - - - - - - - - - - - 2.011 میلیون 194,659 2.197 میلیون 8,520
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,038 12.00 0.39 3,017 33.00 1.08 10:50 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 12,620.78 3,050 3,050 2,960 3,050 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 9.322 میلیون 5.27 میلیون 2.588 میلیون 1.52 میلیون 3.751 میلیون 3.547 میلیون 842,348 9.26 2.08 2.21 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 92,500 210.00 0.23 92,400 110.00 0.12 10:31 1,853 1.894 میلیون 174.99 میلیارد - 92,290 92,060 91,860 93,030 3 14,946 92,500 3 1,415 92,510 - - - - - - - - - - - 1.749 میلیون 144,499 1.893 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,390 50.00 0.92 5,350 90.00 1.65 10:50 1,818 28.998 میلیون 155.23 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 22 921,140 5,350 3 19,156 5,360 1016.5 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.74 2.01 0.38 13.024 میلیون 15.854 میلیون 26.142 میلیون 2.736 میلیون
ضخود8010

اختیارخ خودرو-2000-1401/08/04

اختیار معامله بورس 92 31.00 25.20 95 28.00 22.76 10:52 1,737 183,260 17.4 میلیون - 123 83 81 95 1 100 84 1 1,000 85 - - - - - - - - - - - 183,482 - 162,771 20,711
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,740 60.00 0.88 6,720 80.00 1.18 10:50 1,596 18.693 میلیون 125.56 میلیارد 11,505.42 6,800 6,700 6,650 6,790 8 289,037 6,690 5 108,037 6,700 902.778 هزار میلیارد 1.242 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.04 1.78 0.41 7.293 میلیون 10.68 میلیون 17.48 میلیون 492,115
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 68,120 3,030.00 4.26 67,880 3,270.00 4.60 10:50 1,576 1.531 میلیون 103.89 میلیارد 1,019.24 71,150 68,320 67,600 70,490 1 400 67,790 1 405 67,990 20.361 هزار میلیارد 21.342 میلیون 2.052 میلیون 300,000 981,293 1.071 میلیون 411,733 424,078 48.01 19.02 49.45 1.489 میلیون 40,000 1.529 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,200 530.00 4.94 10,310 420.00 3.91 10:52 1,474 6.233 میلیون 64.18 میلیارد 4,265.16 10,730 10,250 10,100 10,700 3 10,253 10,160 2 34,333 10,170 75.602 هزار میلیارد 94.593 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.19 3.17 5.17 5.985 میلیون 247,416 6.226 میلیون 6,299
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 29,330 650.00 2.17 28,660 1,320.00 4.40 10:52 1,452 3.365 میلیون 96.13 میلیارد 2,257.41 29,980 28,490 28,490 30,000 2 3,500 28,980 1 4,122 29,000 4.004 هزار میلیارد 4.464 میلیون 590,397 24,100 321,258 269,139 573,868 49,732 80.69 14.91 6.99 3.267 میلیون 1,747 3.26 میلیون 8,037
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,920 10.00 0.20 4,930 0.00 0.00 10:50 1,430 18.462 میلیون 90.97 میلیارد 12,239.5 4,930 4,920 4,870 4,970 38 2,592,466 4,920 6 48,631 4,930 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 12.084 میلیون 6.373 میلیون 13.677 میلیون 4.78 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 17,688 9.00 0.05 17,688 9.00 0.05 10:31 1,400 30.47 میلیون 538.96 میلیارد - 17,679 17,689 17,688 17,689 284 107,650,167 17,688 236 22,947,931 17,689 - - - - - - - - - - - 29.951 میلیون 398,950 22.967 میلیون 7.383 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,580 18.00 0.69 2,580 18.00 0.69 10:50 1,338 43.61 میلیون 112.53 میلیارد 33,482.04 2,598 2,598 2,556 2,615 7 208,728 2,568 8 234,122 2,570 676.333 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.01 1.01 0.66 17.424 میلیون 25.993 میلیون 38.334 میلیون 5.083 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,220 130.00 2.55 5,210 120.00 2.36 10:52 1,337 15.337 میلیون 79.96 میلیارد 11,388.49 5,090 5,050 4,970 5,400 2 14,000 5,170 3 22,920 5,190 94.822 هزار میلیارد 97.399 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.93 4.52 16.77 13.98 میلیون 1.357 میلیون 15.31 میلیون 26,892
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,840 30.00 0.14 20,860 50.00 0.24 10:51 1,337 3.371 میلیون 70.29 میلیارد 2,677.62 20,810 20,900 20,300 21,390 1 10,026 20,730 3 585 20,800 41.7 هزار میلیارد 46.555 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون 3.835 میلیون 9.452 میلیون 1.462 میلیون 28.52 10.87 4.41 1.839 میلیون 1.53 میلیون 3.344 میلیون 25,903
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,779 116.00 4.01 2,833 62.00 2.14 10:50 1,312 37.508 میلیون 105.85 میلیارد 27,308.63 2,895 2,850 2,766 2,870 1 9,826 2,789 1 244,376 2,790 78.106 هزار میلیارد 101.232 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.41 2.09 2.97 11.171 میلیون 26.153 میلیون 36.259 میلیون 1.066 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,146 5.00 0.05 10,146 5.00 0.05 10:31 1,277 38.742 میلیون 393.09 میلیارد - 10,141 10,146 10,146 10,147 168 79,327,507 10,146 225 26,671,184 10,147 - - - - - - - - - - - 37.153 میلیون 1.551 میلیون 33.15 میلیون 5.554 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,850 30.00 0.61 4,864 16.00 0.33 10:50 1,245 18.584 میلیون 90.29 میلیارد 15,211.08 4,880 4,835 4,831 4,880 11 848,811 4,859 4 91,307 4,860 1945.6 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.68 1.89 2.17 4.649 میلیون 13.928 میلیون 18.257 میلیون 320,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,444 61.00 1.35 4,452 53.00 1.18 10:50 1,210 20.345 میلیون 90.38 میلیارد 17,382.32 4,505 4,422 4,410 4,490 1 767 4,427 3 31,892 4,429 757.52 هزار میلیارد 871.263 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.29 1.77 0.43 8.674 میلیون 11.468 میلیون 19.644 میلیون 498,307
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 32,810 440.00 1.32 33,010 240.00 0.72 10:52 1,191 2.424 میلیون 80.02 میلیارد - 33,250 32,200 32,000 34,100 2 5,310 32,470 1 3,535 32,500 59.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.423 میلیون - 2.413 میلیون 9,500
همای

همای

صندوق بورس 10,058 7.00 0.07 10,057 6.00 0.06 10:31 1,190 26.026 میلیون 261.76 میلیارد - 10,051 10,057 10,056 10,058 55 2,475,792 10,057 1045 102,532,965 10,058 - - - - - - - - - - - 21.179 میلیون 4.844 میلیون 21.747 میلیون 4.276 میلیون
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,882.00 2.00 73,000 70,382.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 4,520.21 2,618 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 51.889 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 20.337 میلیون 17.783 میلیون 5.659 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
ضستا7003

اختیارخ شستا-1000-1401/07/17

اختیار معامله بورس 1 2.00 66.67 2 1.00 33.33 10:51 1,130 557,503 932,567 - 3 1 1 1 84 82,446 1 6 6,000 2 - - - - - - - - - - - 536,303 22,200 558,503 -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,830 11.00 0.60 1,817 24.00 1.30 10:50 1,084 45.444 میلیون 82.73 میلیارد 41,376.7 1,841 1,844 1,749 1,894 2 42,684 1,869 2 110,000 1,871 12.069 هزار میلیارد 27.971 میلیون 20.731 میلیون 4.748 میلیون 15.909 میلیون 4.822 میلیون 29.448 میلیون 466,719 25.89 2.51 0.41 43.238 میلیون 2.051 میلیون 44.251 میلیون 1.038 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 37,639 20.00 0.05 37,638 19.00 0.05 10:30 1,064 7.693 میلیون 289.57 میلیارد - 37,619 37,639 37,638 37,639 11 2,684,923 37,638 38 1,230,924 37,639 - - - - - - - - - - - 4.077 میلیون 3.608 میلیون 5.663 میلیون 2.022 میلیون
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 2,038 100.00 4.68 2,110 28.00 1.31 10:50 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 17,865.14 2,138 2,123 2,032 2,125 2 1,969 32,930 1 155 32,940 9.277 هزار میلیارد 9.422 میلیون 5.043 میلیون 270,000 998,151 4.045 میلیون 3.979 میلیون 196,669 42.43 2.06 2.1 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 1,895 54.00 2.77 1,936 13.00 0.67 10:50 1,015 17.973 میلیون 34.73 میلیارد 17,829.89 1,949 1,969 1,867 2,030 2 15,000 1,877 1 29,866 1,894 12.486 هزار میلیارد 14.285 میلیون 8.105 میلیون 6.463 میلیون 1.792 میلیون 6.313 میلیون 3.113 میلیون 56,883 219.51 1.98 4.01 16.846 میلیون 1.127 میلیون 17.821 میلیون 152,000
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 3,571 24.00 0.67 3,579 16.00 0.45 10:48 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 5,475.65 3,595 3,490 3,451 3,597 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 18.692 میلیون 9.936 میلیون 3.204 میلیون 7.225 میلیون 2.711 میلیون 6.47 میلیون 424,964 26.98 4.24 1.77 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,920 60.00 0.55 10,910 70.00 0.64 10:50 980 7.461 میلیون 81.31 میلیارد 7,649.22 10,980 11,000 10,600 11,140 5 29,543 10,740 2 59,800 10,790 60.276 هزار میلیارد 124.615 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.52 11.55 0.57 7.28 میلیون 150,000 7.43 میلیون -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,550 280.00 4.10 6,540 290.00 4.25 10:50 977 7.745 میلیون 50.66 میلیارد 7,199.55 6,830 6,640 6,490 6,710 6 41,281 6,490 5 40,935 6,500 14.388 هزار میلیارد 17.077 میلیون 5.739 میلیون 2.2 میلیون 2.689 میلیون 3.05 میلیون 5.045 میلیون 1.194 میلیون 12.05 4.72 2.85 7.086 میلیون 651,000 7.688 میلیون 49,000
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 9,020 250.00 2.85 8,900 130.00 1.48 10:50 953 6.069 میلیون 54.04 میلیارد 6,020.33 8,770 8,980 8,730 9,090 2 208,200 8,920 1 46,449 8,960 8.9 هزار میلیارد 9.11 میلیون 1.921 میلیون 1,000,000 210,189 1.71 میلیون 470,616 540,208 16.49 5.21 18.93 5.868 میلیون - 5.607 میلیون 261,420
کاما

باما

سهام بورس 4,320 150.00 3.36 4,299 171.00 3.83 10:50 940 8.006 میلیون 34.4 میلیارد 8,002.38 4,470 4,250 4,250 4,450 2 2,992 4,281 1 11,591 4,300 42.97 هزار میلیارد 48.559 میلیون 33.048 میلیون 10 میلیون 5.529 میلیون 27.519 میلیون 9.548 میلیون 4.949 میلیون 8.68 1.56 4.5 7.406 میلیون 500,000 7.906 میلیون -
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,835 18.00 0.37 4,780 37.00 0.77 10:50 881 8.122 میلیون 38.8 میلیارد 8,921.37 4,817 4,711 4,690 4,951 3 96,090 4,750 1 1,500 4,797 12.59 هزار میلیارد 17.052 میلیون 6.985 میلیون 850,000 4.462 میلیون 2.523 میلیون 10.363 میلیون 1.307 میلیون 9.64 4.99 1.21 7.398 میلیون 683,043 8.078 میلیون 2,824
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,100 160.00 3.24 4,980 40.00 0.81 10:50 864 12.741 میلیون 63.34 میلیارد 14,873.51 4,940 4,890 4,860 5,140 1 18,000 5,000 7 205,555 5,020 58.025 هزار میلیارد 60.965 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.89 2.89 16.18 11.73 میلیون 481,000 12.211 میلیون -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 35,460 1,420.00 3.85 36,430 450.00 1.22 10:48 843 879,700 31.35 میلیارد 1,048.1 36,880 34,720 34,490 36,780 22 21,400 35,450 1 2,237 35,460 218.58 هزار میلیارد 243.697 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.11 3.94 2.17 104,219 775,338 859,007 20,550
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,880 70.00 1.01 6,940 10.00 0.14 10:50 822 19.155 میلیون 133.01 میلیارد 24,021.9 6,950 6,950 6,840 6,970 10 643,743 6,850 3 456,356 6,860 3397.13 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.07 3.05 6.49 1.309 میلیون 17.806 میلیون 12.573 میلیون 6.542 میلیون
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 72,841.00 2.00 77,180 73,911.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 23,298.8 3,269 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 26.8 میلیون 13.524 میلیون 6.385 میلیون 6.221 میلیون 7.303 میلیون 11.667 میلیون 2.753 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 16,170 710.00 4.21 16,770 110.00 0.65 10:52 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 6,217.93 16,880 16,300 16,160 16,690 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 6.763 میلیون 2.441 میلیون 330,000 1.229 میلیون 1.212 میلیون 4.391 میلیون 571,309 9.69 4.57 1.26 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,442 11.00 0.76 1,441 12.00 0.83 10:50 796 30.679 میلیون 43.76 میلیارد 36,871.18 1,453 1,453 1,400 1,468 1 2,000 1,412 1 290,000 1,413 193.609 هزار میلیارد 210.903 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.32 1.23 23 22.269 میلیون 8.387 میلیون 26.176 میلیون 4.48 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,401 15.00 1.06 1,411 5.00 0.35 10:50 773 29.785 میلیون 41.85 میلیارد 48,836.95 1,416 1,420 1,390 1,420 1 94,436 1,401 3 267,158 1,404 247.424 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.07 1.08 0.43 17.922 میلیون 11.863 میلیون 28.201 میلیون 1.584 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,460 340.00 4.36 7,550 250.00 3.21 10:52 749 9.254 میلیون 69.83 میلیارد 11,984.29 7,800 7,610 7,410 7,930 1 3,000 7,270 18 731,121 7,410 13.59 هزار میلیارد 14.967 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 60.72 6.16 33.53 8.01 میلیون 1.195 میلیون 9.202 میلیون 1,750
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,664 139.00 3.66 3,792 11.00 0.29 10:47 726 1.38 میلیون 5.12 میلیارد 1,552.85 3,803 3,798 3,645 3,798 3 32,540 3,669 1 1,226 3,678 132.79 هزار میلیارد 605.595 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 60.607 میلیون 67.496 میلیون 22.442 میلیون 5.91 2.19 1.97 7,559 1.323 میلیون 1.258 میلیون 72,070
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,314 78.00 3.26 2,330 62.00 2.59 10:50 712 16.143 میلیون 37.5 میلیارد 23,020.67 2,392 2,305 2,303 2,370 1 80 2,314 2 34,006 2,315 144.349 هزار میلیارد 373.861 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 17.84 1.62 0.38 12.695 میلیون 3.437 میلیون 14.235 میلیون 1.897 میلیون
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 33,200 1,740.00 4.98 33,750 1,190.00 3.41 10:47 691 1.394 میلیون 47.04 میلیارد 2,012.2 34,940 34,100 33,200 35,490 0 0 0 118 1,251,264 33,200 23.015 هزار میلیارد 26.472 میلیون 4.647 میلیون 681,920 3.457 میلیون 1.19 میلیون 3.793 میلیون 470,400 48.93 19.34 6.07 1.394 میلیون - 1.394 میلیون -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 42,980 1,200.00 2.87 43,460 1,680.00 4.02 10:50 690 1.365 میلیون 59.31 میلیارد 2,025.99 41,780 43,860 42,110 43,860 2 399 42,630 1 3,000 42,980 21.73 هزار میلیارد 23.568 میلیون 4.257 میلیون 500,000 1.838 میلیون 2.42 میلیون 3.948 میلیون 1.253 میلیون 17.36 8.98 5.5 1.34 میلیون 25,000 1.345 میلیون 20,000
فاذر

آذراب

سهام بورس 920 48.00 4.96 922 46.00 4.75 10:48 664 46.6 میلیون 42.96 میلیارد 71,078.43 968 927 920 947 0 0 0 226 43,000,498 920 16.713 هزار میلیارد 37.22 میلیون 38.578 میلیون 18.126 میلیون 20.508 میلیون 18.07 میلیون 6.637 میلیون -689,463 -24.24 0.92 2.52 45.388 میلیون 1.2 میلیون 46.588 میلیون 90
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,030 170.00 2.74 6,110 90.00 1.45 10:51 662 7.276 میلیون 43.16 میلیارد 11,303 6,200 6,000 5,820 6,160 1 8,049 5,910 3 33,534 5,960 366 هزار میلیارد 614.655 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -140.63 5.82 3.7 4.691 میلیون 2.379 میلیون 6.777 میلیون 292,893
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 6,590 190.00 2.80 6,680 100.00 1.47 10:50 654 2.011 میلیون 13.35 میلیارد 2,759.42 6,780 6,700 6,550 6,720 1 1,198 6,570 1 140 6,590 53.52 هزار میلیارد 66.849 میلیون 27.47 میلیون 8 میلیون 13.169 میلیون 14.301 میلیون 27.024 میلیون 5.815 میلیون 9.2 3.74 1.98 1.86 میلیون 150,000 1.825 میلیون 184,836
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,990 0.00 0.00 4,990 0.00 0.00 10:51 650 7.654 میلیون 38.18 میلیارد 11,380.04 4,990 5,010 4,930 5,010 1 4,567 4,970 6 240,423 4,990 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 609,742 7.044 میلیون 5.804 میلیون 1.85 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 108,430 5,690.00 4.99 108,450 5,670.00 4.97 10:50 640 913,639 99.08 میلیارد 1,504.72 114,120 108,420 108,420 111,400 1 300 108,430 2 250 108,480 21.69 هزار میلیارد 24.379 میلیون 5.993 میلیون 200,000 2.689 میلیون 3.303 میلیون 1.637 میلیون 1.981 میلیون 10.95 6.57 13.25 752,235 161,000 913,235 -
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 12,580 410.00 3.16 12,930 60.00 0.46 10:49 632 1.4 میلیون 21.2 میلیارد 2,082.44 12,990 12,520 12,520 12,800 172 997,675 23,020 0 0 0 15.17 هزار میلیارد 14.389 میلیون 5.672 میلیون 1,000,000 1.449 میلیون 4.223 میلیون 2.209 میلیون 2.004 میلیون 6.46 3.06 5.86 1.707 میلیون 80,223 1.666 میلیون 121,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,889 39.00 2.02 1,908 20.00 1.04 10:51 631 13.981 میلیون 26.4 میلیارد 22,169.2 1,928 1,894 1,880 1,896 1 50,000 1,883 4 197,231 1,884 133.56 هزار میلیارد 147.149 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.1 0.97 17 8.692 میلیون 5.275 میلیون 12.867 میلیون 1.1 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,107 52.00 1.65 3,119 40.00 1.27 10:49 625 9.027 میلیون 28.15 میلیارد 14,438.29 3,159 3,111 3,070 3,240 2 112,495 3,125 1 1,528 3,147 19.336 هزار میلیارد 19.819 میلیون 9.769 میلیون 6.201 میلیون 483,413 9.286 میلیون 2.171 میلیون 1.994 میلیون 9.7 2.08 8.91 8.927 میلیون 100,000 9.027 میلیون -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,035 6.00 0.06 10,035 6.00 0.06 10:31 618 16.336 میلیون 163.92 میلیارد - 10,029 10,037 10,033 10,037 8 596,505 10,034 3 197,306 10,035 - - - - - - - - - - - 5.702 میلیون 10.027 میلیون 12.267 میلیون 3.462 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,295 28.00 0.66 4,209 58.00 1.36 10:50 608 11.957 میلیون 50.32 میلیارد 19,425.16 4,267 4,260 4,111 4,340 3 153,493 4,200 3 44,506 4,210 67.328 هزار میلیارد 68.066 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 42.51 2.68 35.82 11.512 میلیون 445,282 11.581 میلیون 376,464
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,387 16.00 1.14 1,398 5.00 0.36 10:50 594 18.404 میلیون 25.41 میلیارد 32,343.26 1,403 1,390 1,371 1,390 1 157,806 1,382 13 688,312 1,383 313.049 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 12.115 میلیون 6.123 میلیون 17.438 میلیون 800,000
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,230 360.00 2.05 17,410 180.00 1.02 10:50 590 839,923 14.55 میلیارد 1,354.47 17,590 17,340 17,100 17,590 1 820 17,240 1 131 17,350 52.2 هزار میلیارد 64.972 میلیون 22.695 میلیون 3 میلیون 12.592 میلیون 10.103 میلیون 35.511 میلیون 7.413 میلیون 7.03 5.16 1.47 791,450 48,393 839,797 46
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,960 350.00 3.39 10,240 70.00 0.68 10:50 559 2.724 میلیون 27.32 میلیارد 4,839.41 10,310 10,140 9,910 10,190 11 8,290 9,960 1 31,410 9,970 1219.75 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.38 2.63 2.53 1.665 میلیون 962,365 2.178 میلیون 450,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 88,220 100.00 0.11 87,950 170.00 0.19 10:50 554 577,990 50.66 میلیارد 850.44 88,120 87,980 85,730 88,340 1 4,966 88,120 3 2,650 88,130 790.92 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.76 4.28 0.92 271,593 286,090 557,683 -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,291 27.00 2.05 1,313 5.00 0.38 10:52 547 4.103 میلیون 5.32 میلیارد 7,955.3 1,318 1,291 1,282 1,321 4 20,547 1,290 2 31,740 1,299 46.336 هزار میلیارد 60.178 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.85 0.94 2.01 3.423 میلیون 668,239 3.709 میلیون 381,926
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 94,020 730.00 0.78 93,480 190.00 0.20 10:52 537 364,981 34.25 میلیارد 648.11 93,290 93,300 93,290 94,280 2 3,272 93,730 1 54 93,770 327.18 هزار میلیارد 556.027 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.81 5.37 1 274,139 90,842 311,981 53,000
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 9,390 450.00 4.57 9,810 30.00 0.30 10:37 536 3.29 میلیون 31.9 میلیارد 1,791 9,840 9,350 9,300 9,750 91 2,528,321 14,230 0 0 0 20.979 هزار میلیارد 29.655 میلیون 12.051 میلیون 2.268 میلیون 7.384 میلیون 4.667 میلیون 5.505 میلیون 3.055 میلیون 7.28 4.77 4.04 1.765 میلیون 337,998 2.003 میلیون 100,000
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,603 21.00 1.29 1,625 1.00 0.06 10:50 534 21.305 میلیون 34.66 میلیارد 42,675.13 1,624 1,574 1,574 1,644 1 8,000 1,606 1 400,000 1,609 254.053 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.3 3.25 0.95 1.41 میلیون 19.894 میلیون 20.186 میلیون 1.119 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,290 0.00 0.00 13,290 0.00 0.00 10:52 520 402,296 5.36 میلیارد 775.48 13,290 13,310 13,290 13,590 8 133,056 13,290 12 32,267 13,300 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.07 9.33 12.66 269,344 132,952 402,045 251
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,270 24.00 1.85 1,285 9.00 0.70 10:52 515 4.326 میلیون 5.49 میلیارد 8,786.69 1,294 1,266 1,260 1,299 3 693,414 1,262 1 670 1,270 25.868 هزار میلیارد 41.416 میلیون 40.047 میلیون 20.131 میلیون 15.528 میلیون 24.519 میلیون 7.18 میلیون 5.178 میلیون 4.99 1.05 3.6 3.316 میلیون 1.008 میلیون 4.203 میلیون 120,873
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 10,500 550.00 4.98 10,500 550.00 4.98 10:52 510 5.664 میلیون 59.49 میلیارد 12,258.17 11,050 10,500 10,500 10,720 6 92,372 10,500 1 1,797 10,550 26.501 هزار میلیارد 30.779 میلیون 6.117 میلیون 2.524 میلیون 4.278 میلیون 1.838 میلیون 10.738 میلیون 79,758 332.27 14.42 2.48 4.306 میلیون 1.349 میلیون 5.655 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,209 17.00 1.39 1,206 20.00 1.63 10:50 509 17.526 میلیون 21.13 میلیارد 32,335.25 1,226 1,197 1,197 1,230 1 2,661 1,200 5 198,775 1,206 24.889 هزار میلیارد 46.81 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.52 1.13 1.33 16.647 میلیون 129,090 16.776 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,219 8.00 0.36 2,220 7.00 0.31 10:49 506 11.956 میلیون 26.29 میلیارد 24,319.85 2,227 2,160 2,160 2,224 1 2,500 2,201 1 2,300 2,207 421.99 هزار میلیارد 595.087 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 5.073 میلیون 6.883 میلیون 11.225 میلیون 730,817
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,009 53.00 4.99 1,027 35.00 3.30 10:50 504 18.407 میلیون 18.89 میلیارد 37,998.99 1,062 1,045 991 1,070 1 23,893 1,007 8 904,622 1,009 12.25 هزار میلیارد 14.088 میلیون 14.195 میلیون 11.939 میلیون 1.838 میلیون 12.356 میلیون 6.656 میلیون 273,340 44.82 0.99 1.84 16.669 میلیون 1.737 میلیون 18.407 میلیون -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,080 140.00 2.68 5,190 30.00 0.57 10:50 500 5.302 میلیون 27.2 میلیارد 11,082.04 5,220 5,170 5,050 5,220 1 30,516 5,110 2 3,460 5,120 160.321 هزار میلیارد 228.424 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 59.542 میلیون 96.708 میلیون 14.899 میلیون 10.76 2.69 1.66 1.549 میلیون 3.753 میلیون 5.187 میلیون 115,115
دیران

ایران دارو

سهام بورس 10,530 0.00 0.00 10,690 160.00 1.52 10:50 484 2.907 میلیون 31.08 میلیارد 6,114.96 10,530 10,690 10,300 10,970 1 2,000 10,460 2 3,900 10,540 9.407 هزار میلیارد 13.095 میلیون 4.885 میلیون 880,000 3.688 میلیون 1.197 میلیون 3.103 میلیون 602,877 15.6 7.86 3.03 2.792 میلیون 114,457 1.823 میلیون 1.084 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,290 35.00 2.79 1,274 19.00 1.51 10:50 443 13.888 میلیون 17.72 میلیارد 30,794.24 1,255 1,225 1,225 1,295 1 43,000 1,274 1 309,684 1,280 39.119 هزار میلیارد 96.152 میلیون 91.761 میلیون 30.657 میلیون 57.186 میلیون 34.574 میلیون 19.964 میلیون -674,167 -58.03 1.13 1.96 6.036 میلیون 7.752 میلیون 12.189 میلیون 1.6 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,410 80.00 0.94 8,480 10.00 0.12 10:50 431 739,480 6.23 میلیارد 1,470.74 8,490 8,330 8,330 8,490 8 90,623 8,400 1 1 8,410 93.28 هزار میلیارد 112.47 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 5.68 4.97 5.6 42,920 664,167 706,787 300
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,422 34.00 1.38 2,369 87.00 3.54 10:46 430 12.481 میلیون 29.56 میلیارد 29,776.97 2,456 2,358 2,310 2,449 1 25,000 2,369 1 54,000 2,385 6.633 هزار میلیارد 7.946 میلیون 5.871 میلیون 2.8 میلیون 1.313 میلیون 4.558 میلیون 2.648 میلیون 898,761 7.38 1.46 2.5 11.8 میلیون 681,438 12.481 میلیون -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 17,500 100.00 0.57 17,530 70.00 0.40 10:49 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 1,586.31 17,600 17,020 17,020 17,590 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 24.657 میلیون 8.285 میلیون 1.1 میلیون 5.33 میلیون 2.956 میلیون 9.578 میلیون 3.526 میلیون 5.47 6.53 2.02 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 21,330 1,600.00 6.98 22,850 80.00 0.35 10:49 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 866.29 22,930 21,400 21,330 22,990 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 14.13 میلیون 3.567 میلیون 500,000 2.72 میلیون 847,041 5.488 میلیون 1.236 میلیون 8.65 12.63 1.95 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 8,620 330.00 3.69 8,910 40.00 0.45 10:52 413 208,950 1.8 میلیارد 558.87 8,950 8,600 8,530 8,830 1 144 8,610 6 288 8,650 22.275 هزار میلیارد 28.038 میلیون 8.615 میلیون 2.5 میلیون 5.763 میلیون 2.852 میلیون 3.294 میلیون 1.263 میلیون 17.61 7.8 6.76 207,546 - 207,498 48
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,320 0.00 0.00 8,280 40.00 0.48 10:49 413 4.699 میلیون 38.81 میلیارد 10,816.44 8,320 7,820 7,820 8,400 3 11,690 8,160 1 620 8,300 159.641 هزار میلیارد 196.432 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.6 6.57 3.02 513,634 4.185 میلیون 4.699 میلیون -
ضسپا8052

اختیارخ خساپا-2000-1401/08/25

اختیار معامله بورس 47 4.00 9.30 46 3.00 6.98 10:51 410 51,702 2.39 میلیون - 43 39 39 63 3 1,179 43 5 208 45 - - - - - - - - - - - 41,221 10,481 51,702 -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,080 19.00 0.62 3,070 9.00 0.29 10:50 409 7.867 میلیون 24.18 میلیارد 18,510.17 3,061 3,000 3,000 3,109 2 25,770 3,040 1 11,975 3,064 93.377 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.39 1.31 0.37 1.097 میلیون 6.411 میلیون 7.346 میلیون 161,922
ضسپا8053

اختیارخ خساپا-2200-1401/08/25

اختیار معامله بورس 20 2.00 11.11 19 1.00 5.56 10:51 406 116,664 2.27 میلیون - 18 21 17 23 5 1,242 18 2 1,439 19 - - - - - - - - - - - 116,664 - 116,664 -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,450 9.00 0.20 4,453 6.00 0.13 10:46 405 7.545 میلیون 33.47 میلیارد 21,150.23 4,459 4,389 4,260 4,494 3 107,238 4,457 1 8,854 4,462 856.882 هزار میلیارد 894.163 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.2 2.96 6.33 481,848 7.053 میلیون 4.55 میلیون 2.986 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,530 470.00 6.71 6,850 150.00 2.14 10:47 404 6.288 میلیون 41.33 میلیارد 16,935.52 7,000 6,780 6,510 6,800 5 417,678 6,530 3 141,305 6,560 896.314 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.34 2.33 1.64 4.08 میلیون 2.081 میلیون 5.39 میلیون 770,000
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 25,040 1,300.00 4.94 26,190 150.00 0.57 10:50 390 199,402 5.02 میلیارد 450.05 26,340 25,200 25,030 25,760 1 552 25,050 1 40 25,230 104.8 هزار میلیارد 129.108 میلیون 40.174 میلیون 4 میلیون 24.148 میلیون 16.026 میلیون 63.633 میلیون 19.805 میلیون 5.29 6.54 1.65 109,752 89,426 199,178 -
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 9,240 250.00 2.63 9,420 70.00 0.74 10:50 383 703,201 6.55 میلیارد 1,987.51 9,490 9,220 9,150 9,500 2 44,647 9,180 2 15,832 9,280 37.64 هزار میلیارد 50.676 میلیون 18.663 میلیون 1.5 میلیون 12.956 میلیون 5.707 میلیون 19.44 میلیون 4.473 میلیون 8.42 6.6 1.94 232,153 470,857 612,972 90,038
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 1,980 48.00 2.37 1,939 89.00 4.39 10:52 381 12.074 میلیون 23.42 میلیارد 26,229.61 2,028 1,977 1,927 2,024 2 75,282 1,928 2 105,000 1,945 8.64 هزار میلیارد 16 میلیون 10.865 میلیون 4.456 میلیون 7.356 میلیون 3.509 میلیون 14.173 میلیون -52,098 -165.83 2.46 0.61 10.675 میلیون 1.3 میلیون 11.975 میلیون -
ضستا6004

اختیارخ شستا-1000-1402/06/08

اختیار معامله بورس 95 41.00 30.15 95 41.00 30.15 10:40 362 152,664 14.51 میلیون - 136 95 90 99 1 105 95 1 898 95 - - - - - - - - - - - 151,664 1,000 701 151,963
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 10,470 510.00 4.64 10,760 220.00 2.00 10:47 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 3,594.92 10,980 11,240 10,450 11,240 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 14.167 میلیون 5.427 میلیون 474,522 3.917 میلیون 1.51 میلیون 9.727 میلیون 1.563 میلیون 6.54 6.77 1.05 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 20,020 780.00 3.75 19,880 920.00 4.42 10:49 357 1.222 میلیون 24.28 میلیارد 3,432.66 20,800 19,770 19,760 20,520 0 0 0 21 461,913 19,760 8.842 هزار میلیارد 15.9 میلیون 11.277 میلیون 445,000 7.054 میلیون 4.223 میلیون 21.06 میلیون 705,809 12.53 2.09 0.42 1.057 میلیون 162,000 1.209 میلیون 10,000
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 26,260 1,380.00 4.99 26,320 1,320.00 4.78 10:50 350 880,210 23.18 میلیارد 1,780.98 27,640 26,710 26,260 27,250 1 200 25,060 1 54,302 26,260 6.056 هزار میلیارد 6.921 میلیون 1.22 میلیون 230,000 862,566 357,485 1.839 میلیون 331,401 18.27 16.95 3.29 612,462 221,100 833,562 -
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,041 41.00 1.33 3,083 1.00 0.03 10:50 349 624,363 1.93 میلیارد 1,878.74 3,082 3,033 3,033 3,098 1 4,456 3,088 3 45,874 3,089 6.166 هزار میلیارد 10.688 میلیون 6.952 میلیون 2 میلیون 4.522 میلیون 2.43 میلیون 1.897 میلیون 238,814 25.82 2.54 3.25 88,519 535,547 623,992 74
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,358 92.00 3.76 2,397 53.00 2.16 10:52 348 4.34 میلیون 10.34 میلیارد 13,042.5 2,450 2,381 2,350 2,420 1 2,563 2,380 1 4,000 2,397 22.478 هزار میلیارد 33.161 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.29 1.66 1.73 3.188 میلیون 1.117 میلیون 4.294 میلیون 11,647