همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,860 0.00 0.00 7,860 0.00 0.00 1399/11/2 17,640 237.7 میلیون 1.869 هزار میلیارد 17,693.01 7,860 7,760 7,760 8,280 2 400,000 7,900 34 525,950 7,900 31.44 هزار میلیارد 98.07 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 50.837 میلیون 819,564 38.36 5.8 0.62 228.282 میلیون 9.414 میلیون 217.356 میلیون 20.339 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 19,500 210.00 1.07 19,710 0.00 0.00 1399/11/2 17,111 76.16 میلیون 1.501 هزار میلیارد 2,807.45 19,710 20,400 19,380 20,400 1 500 19,500 2 5,248 19,510 197.1 هزار میلیارد 198.969 میلیون 24.977 میلیون 10 میلیون 1.869 میلیون 23.107 میلیون 8.07 میلیون 18.768 میلیون 10.5 8.53 24.43 75.672 میلیون 490,800 73.135 میلیون 3.028 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 194,000 1,060.00 0.55 192,940 0.00 0.00 1399/10/18 16,885 7.48 میلیون 1.443 هزار میلیارد 443.04 192,940 190,000 184,900 194,260 1 50 194,000 8 41,727 194,000 55.271 هزار میلیارد 60.452 میلیون 6.767 میلیون 286,469 5.181 میلیون 1.586 میلیون 7.374 میلیون 1.503 میلیون 36.78 34.85 7.5 7.479 میلیون 1,868 6.194 میلیون 1.287 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,320 80.00 0.52 15,400 0.00 0.00 1399/11/2 14,433 27.43 میلیون 422.6 میلیارد 1,900.66 15,400 15,370 15,100 15,710 2 191,947 15,320 4 1,200 15,330 169.4 هزار میلیارد 181.585 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون 18.83 11.33 18.48 27.347 میلیون 85,000 25.872 میلیون 1.56 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 7,940 10.00 0.13 7,930 0.00 0.00 1399/11/2 13,340 19.01 میلیون 150.8 میلیارد 1,424.82 7,930 7,940 7,670 7,940 430 2,969,199 7,940 3 222 7,940 15.86 هزار میلیارد 20.098 میلیون 6.956 میلیون 2 میلیون 4.238 میلیون 2.718 میلیون 1.301 میلیون 664,112 23.88 5.84 12.19 18.981 میلیون 26,281 14.822 میلیون 4.185 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,400 20.00 0.58 3,420 0.00 0.00 1399/11/2 13,340 361.23 میلیون 1.234 هزار میلیارد 27,078.71 3,420 3,400 3,400 3,540 3 6,650 3,400 1095 37,865,832 3,400 124.497 هزار میلیارد 148.257 میلیون 63.793 میلیون 3.75 میلیون 23.76 میلیون 40.034 میلیون 13.281 میلیون 5.132 میلیون 24.26 3.11 9.37 338.372 میلیون 22.858 میلیون 350.268 میلیون 10.962 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 24,750 0.00 0.00 24,750 0.00 0.00 1399/11/2 11,502 4.81 میلیون 119.1 میلیارد 418.37 24,750 24,750 24,200 24,750 37 568,795 24,750 2 65 24,750 79.2 هزار میلیارد 87.443 میلیون 15.454 میلیون 1.6 میلیون 8.243 میلیون 7.211 میلیون 14.41 میلیون 3.926 میلیون 20.18 10.98 5.5 4.812 میلیون - 1.462 میلیون 3.35 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 8,400 50.00 0.59 8,450 0.00 0.00 1399/11/2 11,456 110.87 میلیون 937.3 میلیارد 9,677.6 8,450 8,310 8,180 8,780 3 83,847 8,400 5 128,500 8,420 46.728 هزار میلیارد 67.555 میلیون 25.008 میلیون 5.53 میلیون 20.828 میلیون 4.181 میلیون 33.773 میلیون 1.092 میلیون 42.78 11.18 1.38 109.314 میلیون 1.553 میلیون 106.37 میلیون 4.497 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 46,370 0.00 0.00 46,370 0.00 0.00 1399/11/2 11,450 3.04 میلیون 141.2 میلیارد 265.9 46,370 46,370 46,370 46,370 1391 2,089,906 46,370 1 77 46,370 162.295 هزار میلیارد 235.78 میلیون 85.162 میلیون 3.5 میلیون 73.485 میلیون 11.677 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون - 13.23 1.98 3.044 میلیون 1,000 1.344 میلیون 1.7 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 18,280 490.00 2.61 18,770 0.00 0.00 1399/11/2 11,040 35.41 میلیون 664.6 میلیارد 3,207.09 18,770 18,800 18,210 19,490 1 2,000 18,350 4 26,140 18,350 75.205 هزار میلیارد 75.85 میلیون 7.929 میلیون 4.007 میلیون 645,593 7.283 میلیون 2.4 میلیون 2.224 میلیون 33.81 10.33 31.34 32.766 میلیون 2.64 میلیون 35.406 میلیون -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,940 10.00 0.52 1,930 0.00 0.00 1399/11/2 10,549 78.48 میلیون 151.2 میلیارد 7,439.98 1,930 1,910 1,870 1,950 63 2,102,169 1,930 70 4,826,068 1,940 68.162 هزار میلیارد 73.61 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 1.86 - 77.641 میلیون 843,775 73.582 میلیون 4.903 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 20,290 60.00 0.30 20,230 0.00 0.00 1399/11/2 10,440 60.7 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,813.81 20,230 19,990 19,500 20,290 3231 31,445,185 20,290 1 193 20,290 1618.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.01 5.98 6.01 49.857 میلیون 10.839 میلیون 31.291 میلیون 29.406 میلیون
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,320 270.00 4.83 5,590 0.00 0.00 1399/09/30 9,550 63.98 میلیون 357.6 میلیارد 6,699.98 5,590 6,100 5,310 6,220 0 0 0 581 6,147,019 5,930 6.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.41 میلیون 322,565 3.733 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,570 10.00 0.39 2,560 0.00 0.00 1399/11/2 9,472 381.67 میلیون 976.9 میلیارد 40,294.8 2,560 2,490 2,480 2,570 513 40,172,687 2,470 1 200,000 2,470 772.24 هزار میلیارد 1.367 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -8.86 17.58 1.4 511.432 میلیون 87.162 میلیون 537.498 میلیون 61.096 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 24,500 30.00 0.12 24,530 0.00 0.00 1399/11/2 9,332 53.97 میلیون 1.324 هزار میلیارد 5,783.84 24,530 23,000 23,000 24,760 1 883 24,500 2 17,876 24,530 245.3 هزار میلیارد 254.615 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 21.1 11.23 20.99 44.453 میلیون 9.522 میلیون 47.731 میلیون 6.244 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 207,610 2,090.00 1.00 209,700 0.00 0.00 1399/11/2 9,042 3.84 میلیون 805.7 میلیارد 424.92 209,700 207,610 207,610 220,000 0 0 0 19 81,108 207,610 51.871 هزار میلیارد 53.669 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,178 43,777 1187.21 186.9 1067.47 3.567 میلیون 274,691 3.48 میلیون 361,930
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 48,780 860.00 1.73 49,640 0.00 0.00 1399/11/2 8,635 12.15 میلیون 603.2 میلیارد 1,407.33 49,640 48,620 48,500 52,500 1 105 48,690 1 2,000 48,780 60.313 هزار میلیارد 61.563 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 3,695 1799.52 41.23 - 12.064 میلیون 87,978 11.919 میلیون 233,217
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 6,590 70.00 1.05 6,660 0.00 0.00 1399/11/2 8,043 51.22 میلیون 341 میلیارد 6,368.68 6,660 6,510 6,500 6,910 2 3,800 6,590 2 2,000 6,590 73.26 هزار میلیارد 79.866 میلیون 22.507 میلیون 7 میلیون 6.606 میلیون 15.901 میلیون 5.545 میلیون 4.902 میلیون 14.95 4.62 13.21 38.922 میلیون 12.301 میلیون 47.427 میلیون 3.796 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,400 20.00 0.19 10,380 0.00 0.00 1399/11/2 7,284 48.01 میلیون 498.5 میلیارد 6,591.62 10,380 10,350 10,120 10,400 3173 25,280,438 10,400 4 52,606 10,410 2076 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 9.93 5.29 5.98 42.884 میلیون 5.129 میلیون 39.325 میلیون 8.688 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 385,700 6,710.00 1.77 378,990 0.00 0.00 1399/11/2 7,157 3.09 میلیون 1.171 هزار میلیارد 431.87 378,990 376,420 376,420 396,210 2 88 385,600 1 31 385,600 75.798 هزار میلیارد 76.756 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 117.96 70.56 30.19 2.915 میلیون 175,528 2.76 میلیون 331,148
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,870 60.00 1.53 3,930 0.00 0.00 1399/11/2 7,148 87.71 میلیون 344.8 میلیارد 12,270.95 3,930 3,990 3,820 4,130 3 19,241 3,850 2 17,703 3,880 31.598 هزار میلیارد 35.317 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 52.78 3.71 7.77 81.801 میلیون 5.912 میلیون 86.257 میلیون 1.456 میلیون
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 39,690 100.00 0.25 39,790 0.00 0.00 1399/11/2 7,028 21.66 میلیون 861.6 میلیارد 3,081.32 39,790 39,690 39,690 40,490 0 0 0 826 4,298,555 39,690 13.131 هزار میلیارد 13.745 میلیون 1.19 میلیون 330,000 614,468 575,194 1.774 میلیون 229,586 57.19 22.83 7.4 20.772 میلیون 883,687 21.576 میلیون 80,000
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,790 2,110.00 2.05 102,900 0.00 0.00 1399/11/2 6,777 3.19 میلیون 328.6 میلیارد 471.19 102,900 100,010 100,000 107,220 1 7 100,790 1 3,424 100,850 30.87 هزار میلیارد 31.662 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 142.74 34.92 109.12 3.179 میلیون 14,471 3.177 میلیون 16,245
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 26,950 390.00 1.47 26,560 0.00 0.00 1399/11/2 6,749 28.14 میلیون 747.4 میلیارد 4,169.95 26,560 25,800 25,670 26,950 3 2,536 26,940 1 802 26,950 106.24 هزار میلیارد 122.589 میلیون 31.982 میلیون 4 میلیون 16.349 میلیون 15.633 میلیون 11.71 میلیون 5.349 میلیون 19.86 6.8 9.07 26.932 میلیون 1.211 میلیون 18.871 میلیون 9.272 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,650 130.00 0.67 19,520 0.00 0.00 1399/11/2 6,723 32.64 میلیون 637 میلیارد 4,854.23 19,520 18,940 18,720 19,650 2158 15,681,909 19,650 1 20 19,650 113.216 هزار میلیارد 122.326 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 59.24 16.24 50.52 32.13 میلیون 505,000 28.835 میلیون 3.8 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 34,850 1,290.00 3.57 36,140 0.00 0.00 1399/11/2 6,719 12.17 میلیون 439.8 میلیارد 1,810.91 36,140 36,480 34,750 37,990 1 720 34,820 2 99 35,000 20.961 هزار میلیارد 22.841 میلیون 2.97 میلیون 530,000 1.88 میلیون 1.09 میلیون 1.977 میلیون 577,466 36.3 19.23 10.6 11.515 میلیون 652,371 11.782 میلیون 385,223
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,830 0.00 0.00 6,830 0.00 0.00 1399/11/2 6,655 64.59 میلیون 441.2 میلیارد 9,705.38 6,830 6,550 6,550 7,000 2 8,006 6,800 8 188,735 6,830 72.91 هزار میلیارد 77.33 میلیون 21.559 میلیون 10.675 میلیون 4.419 میلیون 17.139 میلیون 4.277 میلیون 4.114 میلیون 17.72 4.25 17.05 61.427 میلیون 3.162 میلیون 64.581 میلیون 8,700
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,200 20.00 1.69 1,200 20.00 1.69 1399/08/28 6,437 197.21 میلیون 236.4 میلیارد 30,636.89 1,180 1,450 1,170 1,230 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,040 20.00 0.66 3,020 0.00 0.00 1399/11/2 6,323 196.49 میلیون 593.5 میلیارد 31,075.64 3,020 2,910 2,850 3,040 1004 26,754,110 3,040 0 0 0 119.608 هزار میلیارد 123.96 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 7.9 1.98 6.71 196.391 میلیون 100,000 193.273 میلیون 3.218 میلیون
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,920 30.00 0.76 3,950 0.00 0.00 1399/11/2 6,007 82.71 میلیون 327.1 میلیارد 13,769.76 3,950 3,920 3,920 4,050 0 0 0 68 4,466,634 3,920 9.345 هزار میلیارد 9.878 میلیون 3.063 میلیون 2.366 میلیون 532,956 2.53 میلیون 1.23 میلیون 132,324 70.62 3.69 7.6 81.755 میلیون 960,000 81.044 میلیون 1.671 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 6,420 90.00 1.42 6,330 0.00 0.00 1399/11/2 5,898 73.41 میلیون 464.8 میلیارد 12,446.27 6,330 6,190 6,060 6,420 7 136,029 6,420 1 5,000 6,500 59.237 هزار میلیارد 63.43 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 52.51 5.23 14.93 66.966 میلیون 6.443 میلیون 70.011 میلیون 3.397 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 12,790 750.00 5.54 13,540 0.00 0.00 1399/11/2 5,790 47.9 میلیون 648.5 میلیارد 8,273.73 13,540 13,050 12,510 13,760 5 67,077 12,630 7 96,658 12,800 24.372 هزار میلیارد 25.858 میلیون 3.852 میلیون 1.8 میلیون 1.486 میلیون 2.366 میلیون 820,919 268,220 90.87 10.3 29.69 43.886 میلیون 4.019 میلیون 46.305 میلیون 1.6 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 16,800 130.00 0.78 16,670 0.00 0.00 1399/11/2 5,663 30.41 میلیون 506.8 میلیارد 5,369.66 16,670 16,540 16,540 17,200 2 3,500 16,740 1 6,000 16,800 36.341 هزار میلیارد 41.415 میلیون 8.395 میلیون 700,000 5.074 میلیون 3.321 میلیون 8.084 میلیون 1.186 میلیون 30.64 10.94 4.5 19.802 میلیون 10.607 میلیون 29.908 میلیون 500,000
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 33,510 290.00 0.86 33,800 0.00 0.00 1399/11/2 5,618 13.53 میلیون 457.3 میلیارد 2,408.4 33,800 33,080 33,080 35,490 3 4,442 33,510 2 551 33,520 81.592 هزار میلیارد 83.768 میلیون 8.167 میلیون 2.414 میلیون 2.176 میلیون 5.991 میلیون 2.131 میلیون 2.007 میلیون 40.66 13.62 38.28 8.867 میلیون 4.664 میلیون 13.022 میلیون 508,251
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 25,710 140.00 0.55 25,570 0.00 0.00 1399/11/2 5,497 25.32 میلیون 647.3 میلیارد 4,605.99 25,570 24,000 24,000 25,710 77 1,899,181 25,710 1 360 25,990 32.704 هزار میلیارد 33.34 میلیون 2.575 میلیون 1.279 میلیون 635,907 1.939 میلیون 1.748 میلیون 831,777 39.32 16.87 18.71 24.68 میلیون 638,879 24.919 میلیون 400,420
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 15,550 310.00 1.95 15,860 0.00 0.00 1399/11/2 5,391 39.17 میلیون 621.2 میلیارد 7,265.11 15,860 15,660 15,550 17,170 1 100,000 15,550 17 253,898 15,550 45.201 هزار میلیارد 89.014 میلیون 51.688 میلیون 2.85 میلیون 43.813 میلیون 7.875 میلیون 18.977 میلیون 4.454 میلیون 10.15 5.74 2.38 30.136 میلیون 9.03 میلیون 38.813 میلیون 353,109
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 58,700 1,930.00 3.18 60,630 0.00 0.00 1399/11/2 5,376 5.75 میلیون 348.7 میلیارد 1,069.68 60,630 61,120 58,020 64,100 1 634 58,700 1 253 58,870 30.921 هزار میلیارد 32.008 میلیون 1.241 میلیون 510,000 1.087 میلیون 153,680 328,893 -200,364 -154.33 201.21 94.02 5.095 میلیون 655,965 5.315 میلیون 435,159