همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,670 68.00 1.44 4,711 27.00 0.57 1403/05/02 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22.975 میلیون 4,738 4,775 4,666 4,810 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.848 میلیارد 3.619 میلیارد 1.08 میلیارد 1.232 میلیارد 2.387 میلیارد 134.982 میلیون 5.616 میلیارد 6.07 2.35 2.23 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,050 82.00 1.98 4,111 21.00 0.51 1403/05/02 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 30 میلیون 4,132 4,172 4,044 4,275 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 321.744 میلیون 246.613 میلیون 36.651 میلیون 162.86 میلیون 83.753 میلیون 302.493 میلیون 39.421 میلیون 4.03 1.9 0.53 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 23,800 40.00 0.17 23,610 230.00 0.96 1403/05/02 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 1,799.65 23,840 23,690 23,500 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 53.596 میلیون 9.542 میلیون 2 میلیون 4.536 میلیون 5.006 میلیون 8.606 میلیون 2.017 میلیون 24.33 9.81 5.7 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 4,591 61.00 1.35 4,648 118.00 2.60 1403/05/02 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 2.078 میلیارد 4,530 4,700 4,580 4,760 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.559 میلیارد 1.302 میلیارد 371 میلیون 481.031 میلیون 820.905 میلیون 91.724 میلیون 2.078 میلیارد 6.25 2.53 0.46 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 5,184 19.00 0.37 5,206 41.00 0.79 1403/05/02 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,146.44 5,165 5,298 5,100 5,298 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 80.635 میلیون 27.556 میلیون 15.75 میلیون 1.554 میلیون 26.002 میلیون 4.507 میلیون 5.474 میلیون 14.45 3.04 17.55 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,660 30.00 0.39 7,660 30.00 0.39 1403/04/27 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 5.998 میلیارد 7,690 7,690 7,660 7,700 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.458 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 455.239 میلیون 1.439 میلیارد 1.239 میلیارد 580.062 میلیون 4.84 - - 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,308 74.00 6.00 1,293 59.00 4.78 1403/05/02 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 69,800.12 1,234 1,250 1,224 1,308 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 10.235 میلیون 8.973 میلیون 6.357 میلیون 2.033 میلیون 6.94 میلیون 4.456 میلیون 501,603 16.36 1.18 1.84 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,090 1,340.00 6.56 20,430 0.00 0.00 1403/05/02 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,510 19,080 19,820 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 10,560 220.00 2.04 10,710 70.00 0.65 1403/05/02 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 5,836.23 10,780 10,650 10,450 11,100 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.808 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 60.06 1.19 7.64 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,380 6.00 0.43 1,386 0.00 0.00 1403/05/02 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 40,657.38 1,386 1,386 1,363 1,402 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 10.144 میلیارد 11.34 میلیارد 335.889 میلیون 9.665 میلیارد 1.676 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.56 0.29 0.32 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,437 46.00 1.36 3,465 74.00 2.18 1403/05/02 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 15,953.31 3,391 3,501 3,380 3,550 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 15.637 میلیون 6.906 میلیون 3.957 میلیون 1.371 میلیون 5.535 میلیون 4.495 میلیون 1.192 میلیون 11.97 2.58 3.17 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,767 5.00 0.18 2,762 0.00 0.00 1403/05/02 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 33,276.48 2,762 2,775 2,750 2,799 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 1.025 میلیارد 301.656 میلیون 1.885 میلیارد -860,316,651 144.6 میلیون 852.782 میلیون -2.59 - 0.32 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,450 58.00 4.17 1,455 63.00 4.53 1403/05/02 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 35,867.17 1,392 1,414 1,400 1,475 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 46.359 میلیون 38.976 میلیون 30.843 میلیون 1.422 میلیون 37.554 میلیون 3.883 میلیون 3.518 میلیون 12.77 1.2 11.57 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 136,710 6,770.00 5.21 129,940 0.00 0.00 1403/05/02 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 139,000 136,600 141,500 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,671 2,984.00 12.09 24,687 0.00 0.00 1403/05/02 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,670 27,670 27,671 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,015 7.00 0.07 10,008 0.00 0.00 1403/05/02 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,014 10,014 10,015 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,170 90.00 0.88 10,320 60.00 0.58 1403/05/02 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 7,363.26 10,260 10,490 10,100 10,610 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 68.64 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 25.05 4.77 20.45 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,134 13.00 1.16 1,132 11.00 0.98 1403/05/02 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 40,455.54 1,121 1,103 1,103 1,160 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 54.993 میلیون 57.521 میلیون 32.5 میلیون 18.073 میلیون 39.448 میلیون 12.704 میلیون 5.871 میلیون 6.29 0.94 2.91 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
کاما

باما

سهام بورس 2,841 49.00 1.70 2,881 9.00 0.31 1403/05/02 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 17,043.77 2,890 2,875 2,835 2,960 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 106.261 میلیون 48.821 میلیون 30 میلیون 10.081 میلیون 38.74 میلیون 6.578 میلیون 5.617 میلیون 17.12 2.48 14.62 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,134 3.00 0.27 1,135 4.00 0.35 1403/05/02 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 59,878.92 1,131 1,143 1,128 1,164 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.135 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 6.2 1.1 5.76 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,140 5.00 0.23 2,133 2.00 0.09 1403/05/02 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 32.424 میلیون 2,135 2,154 2,136 2,158 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 17.517 میلیارد 17.585 میلیارد 710 میلیون 15.962 میلیارد 1.622 میلیارد 206.371 میلیون 1.555 میلیارد 1.62 0.96 0.64 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,110 990.00 9.80 10,100 0.00 0.00 1403/05/02 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,340 9,100 9,450 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,870 110.00 1.91 5,820 60.00 1.04 1403/05/02 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 12,165.6 5,760 5,970 5,790 5,970 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 124.913 میلیون 64.519 میلیون 17 میلیون 14.583 میلیون 49.936 میلیون 34.214 میلیون 15.784 میلیون 6.99 2.21 3.22 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 2,264 71.00 3.04 2,316 19.00 0.81 1403/05/02 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 5,162.15 2,335 2,202 2,202 2,341 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 79.092 میلیون 58.444 میلیون 25 میلیون 19.492 میلیون 38.952 میلیون 22.405 میلیون 9.591 میلیون 6.21 1.53 2.66 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 159,200 2,900.00 1.79 162,100 0.00 0.00 1403/05/02 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 161,100 159,200 164,000 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 5,940 250.00 4.04 5,930 260.00 4.20 1403/05/02 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 14,192.68 6,190 6,150 5,820 6,180 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 14.442 میلیون 5.977 میلیون 1.789 میلیون 2.885 میلیون 3.092 میلیون 61,245 -275 -725.3 3.74 248.39 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,050 58.00 1.94 3,043 51.00 1.70 1403/05/02 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 41,498 2,992 3,005 3,004 3,065 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.846 میلیارد 2.871 میلیارد 60.851 میلیون 2.672 میلیارد 199.604 میلیون 499.469 میلیون 98.082 میلیون 1.77 0.87 0.35 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,090 10.00 0.48 2,102 2.00 0.10 1403/05/02 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 20,141.71 2,100 2,110 2,077 2,151 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 81.681 میلیون 80.335 میلیون 20.131 میلیون 39.447 میلیون 40.888 میلیون 19.151 میلیون 11.115 میلیون 3.8 1.03 2.21 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,340 213.00 5.99 3,358 195.00 5.49 1403/05/02 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 27,278.88 3,553 3,341 3,340 3,490 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 225.073 میلیون 181.404 میلیون 16 میلیون 164.705 میلیون 16.699 میلیون 108.528 میلیون -1,394,774 -43.28 3.62 0.57 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 24,462 2,557.00 11.67 21,905 0.00 0.00 1403/05/02 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 24,461 24,461 24,463 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,492 28.00 0.80 3,537 17.00 0.48 1403/05/02 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 21,227.85 3,520 3,580 3,478 3,628 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 157.716 میلیون 73.14 میلیون 39.605 میلیون 5.672 میلیون 67.468 میلیون 2.427 میلیون 1.323 میلیون 114.89 2.25 62.65 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 7,100 10.00 0.14 7,070 20.00 0.28 1403/05/02 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 5,538.68 7,090 7,160 6,950 7,290 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 13.792 میلیون 3.859 میلیون 1.72 میلیون 840,895 3.018 میلیون 6.499 میلیون 1.018 میلیون 12.72 4.29 1.99 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 48,850 3,940.00 8.77 48,390 3,480.00 7.75 1403/04/24 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 6,835.45 44,910 48,850 48,850 48,850 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 20.268 میلیون 2.482 میلیون 400,000 727,723 1.754 میلیون 1.307 میلیون 1.12 میلیون 14.24 9.09 12.2 661,019 388,771 982,895 66,895
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,830 81.00 2.95 2,819 70.00 2.55 1403/04/27 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 1.069 میلیارد 2,749 2,790 2,770 2,848 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.179 میلیارد 784.145 میلیون 390 میلیون 109.867 میلیون 674.278 میلیون 2.27 میلیارد 252.14 میلیون 4.24 1.59 0.47 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 1,740 2.00 0.12 1,775 37.00 2.13 1403/05/02 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 29,887.57 1,738 1,788 1,728 1,818 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 35.26 میلیون 29.025 میلیون 9.358 میلیون 17.751 میلیون 11.274 میلیون 14.437 میلیون -1,372,916 -12.75 1.55 1.21 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,920 10.00 0.17 5,950 40.00 0.68 1403/05/02 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 7,575.56 5,910 6,000 5,920 6,070 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 39.032 میلیون 18.633 میلیون 6.3 میلیون 1.736 میلیون 16.898 میلیون 3.601 میلیون 2.362 میلیون 15.79 2.21 10.36 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,350 0.00 0.00 8,540 190.00 2.28 1403/05/02 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 7,542.03 8,350 8,610 8,350 8,720 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.509 میلیارد 975.051 میلیون 134.342 میلیون 307.186 میلیون 667.865 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.24 1.8 0.33 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,069 21.00 0.52 4,089 41.00 1.01 1403/05/02 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 11,464.79 4,048 4,054 4,050 4,120 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 95.953 میلیون 53.993 میلیون 17.34 میلیون 23.367 میلیون 30.626 میلیون 2.932 میلیون 6.657 میلیون 10.9 2.37 24.76 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,600 0.00 0.00 5,580 20.00 0.36 1403/05/02 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 11,899.59 5,600 5,610 5,500 5,800 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 69.6 میلیون 29.18 میلیون 11.675 میلیون 1.768 میلیون 27.412 میلیون 5.22 میلیون 4.664 میلیون 14.54 2.48 13 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,511 39.00 1.53 2,529 21.00 0.82 1403/05/02 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 21,246.24 2,550 2,513 2,500 2,615 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 54.631 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.92 1.73 1.85 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 440 10.00 2.33 434 4.00 0.93 1403/04/24 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 165,871.68 430 430 427 444 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 756.567 میلیون 1.175 میلیارد 667.085 میلیون 467.053 میلیون 707.835 میلیون 573.195 میلیون -41,472,175 -6.98 0.41 0.51 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,079 5.00 0.12 4,149 65.00 1.59 1403/05/02 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 18,694.32 4,084 4,005 4,005 4,249 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 45.917 میلیون 17.907 میلیون 9 میلیون 8.99 میلیون 8.917 میلیون 3.424 میلیون 2.239 میلیون 16.49 4.14 10.78 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
چافست

افست

سهام بورس 8,350 320.00 3.69 8,550 120.00 1.38 1403/05/02 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 5,518.25 8,670 8,200 8,200 8,940 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 28.718 میلیون 18.984 میلیون 1.93 میلیون 13.471 میلیون 5.514 میلیون 7.588 میلیون 2.786 میلیون 5.47 2.77 2.01 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 8,000 90.00 1.14 7,960 50.00 0.63 1403/05/02 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 4,080.95 7,910 7,830 7,830 8,150 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 11.219 میلیون 4.848 میلیون 1,000,000 3.189 میلیون 1.659 میلیون 4.168 میلیون 949,563 8.47 4.84 1.93 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 5,190 10.00 0.19 5,210 30.00 0.58 1403/05/02 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 21,363.44 5,180 5,220 5,130 5,310 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 117.955 میلیون 40.325 میلیون 13.6 میلیون 12.201 میلیون 28.124 میلیون 11.594 میلیون 11.787 میلیون 8.98 3.76 9.12 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 34,500 10.00 0.03 35,020 510.00 1.48 1403/05/02 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 8,101.13 34,510 35,300 34,450 35,800 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 143.759 میلیون 9.627 میلیون 4.05 میلیون 2.293 میلیون 7.335 میلیون 17.393 میلیون 141.467 میلیون -323.39 19.29 1777.35 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 18,990 260.00 1.35 19,230 20.00 0.10 1403/05/02 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 1,410.45 19,250 19,740 18,950 19,740 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 23.371 میلیون 11.699 میلیون 640,000 10.91 میلیون 788,759 18.281 میلیون 94,954 131.23 15.8 0.68 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 19,990 110.00 0.55 20,160 60.00 0.30 1403/05/02 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 4,068.21 20,100 20,600 19,810 20,850 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 54.184 میلیون 4.182 میلیون 2.7 میلیون 319,009 3.863 میلیون 977,328 970,829 55.48 13.94 55.11 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,975 28.00 1.44 1,951 4.00 0.21 1403/05/02 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 8,760.57 1,947 1,968 1,930 1,994 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 89.526 میلیون 81.163 میلیون 33 میلیون 23.856 میلیون 57.307 میلیون 9.488 میلیون 9 میلیون 7.3 1.15 6.92 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 57,682 6,144.00 11.92 51,538 0.00 0.00 1403/05/02 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 57,683 57,682 57,685 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,570 56.00 3.70 1,567 53.00 3.50 1403/05/02 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 28,102.2 1,514 1,576 1,535 1,587 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 210.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.64 1.02 8.24 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,281 161.00 6.59 2,383 59.00 2.42 1403/05/02 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 23,682.81 2,442 2,272 2,272 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 253.545 میلیون 195.707 میلیون 52.164 میلیون 126.161 میلیون 69.546 میلیون 147.821 میلیون 8.467 میلیون 15.05 1.83 0.86 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,780 20.00 0.42 4,820 20.00 0.42 1403/05/02 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 17,449.05 4,800 4,880 4,760 4,930 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 90.455 میلیون 30.44 میلیون 18.2 میلیون 3.696 میلیون 26.744 میلیون 5.282 میلیون 3.058 میلیون 28.38 3.24 16.43 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,680 430.00 5.93 7,650 400.00 5.52 1403/05/02 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 28,506.19 7,250 7,500 7,460 7,680 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 792.316 میلیون 428.598 میلیون 60 میلیون 336.316 میلیون 92.281 میلیون 153.591 میلیون 50.377 میلیون 9.06 4.95 2.97 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,448 195.00 4.58 4,433 180.00 4.23 1403/05/02 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 22,809.26 4,253 4,311 4,271 4,507 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 58.717 میلیون 29.446 میلیون 13 میلیون 6.574 میلیون 22.873 میلیون 11.191 میلیون 10.921 میلیون 4.77 2.28 4.66 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 24,650 320.00 1.32 24,350 20.00 0.08 1403/05/02 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 950.59 24,330 24,320 24,320 25,250 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 39.912 میلیون 10.194 میلیون 1.44 میلیون 5.654 میلیون 4.539 میلیون 12.474 میلیون 5.098 میلیون 6.72 7.55 2.75 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 45,600 2,600.00 6.05 44,060 1,060.00 2.47 1403/05/02 550 355,580 52.63 میلیارد 5,356.26 43,000 45,600 45,600 45,600 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 108.588 میلیون 10.159 میلیون 1.18 میلیون 4.113 میلیون 6.045 میلیون 11.917 میلیون 5.459 میلیون 19.14 17.28 8.77 354,980 500 352,775 2,705
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 173,000 1,980.00 1.16 173,720 2,700.00 1.58 1403/05/02 548 264,813 39.64 میلیارد 670.97 171,020 175,000 169,520 179,950 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.023 میلیارد 855.841 میلیون 9 میلیون 548.05 میلیون 307.791 میلیون 2.206 میلیون 1.475 میلیارد 5.82 4.79 1.12 57,030 207,382 214,203 50,209
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,415 19.00 0.43 4,431 3.00 0.07 1403/05/02 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 9,305.93 4,434 4,355 4,355 4,490 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 168.922 میلیون 78.629 میلیون 30.4 میلیون 31.94 میلیون 46.69 میلیون 36.073 میلیون 35.797 میلیون 3.83 2.93 3.8 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,130 18.00 0.18 10,112 0.00 0.00 1403/05/02 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,131 10,130 10,131 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 58,630 610.00 1.05 59,450 1,430.00 2.46 1403/05/02 525 411,441 24.07 میلیارد 1,200.04 58,020 61,420 58,380 61,420 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 400.985 میلیون 14.35 میلیون 227.498 میلیون 173.486 میلیون 544.816 میلیون 99.481 میلیون 8.26 4.74 1.51 302,671 106,646 205,584 203,733
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 6,700 130.00 1.98 6,590 20.00 0.30 1403/05/02 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 23,654.78 6,570 6,670 6,550 6,740 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 83.396 میلیون 37.92 میلیون 12 میلیون 5.036 میلیون 32.884 میلیون 13.665 میلیون 14.362 میلیون 5.46 2.38 5.73 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,529 5.00 0.14 3,529 5.00 0.14 1403/04/27 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 10,306.81 3,534 3,568 3,462 3,568 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 107.387 میلیون 65.094 میلیون 24 میلیون 22.571 میلیون 42.523 میلیون 71.132 میلیون 14.149 میلیون 5.99 1.99 1.19 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,555 10.00 0.64 1,576 11.00 0.70 1403/05/02 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 49,605.51 1,565 1,590 1,550 1,610 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 102.113 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.66 1.03 3.4 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 6,860 40.00 0.59 6,920 100.00 1.47 1403/05/02 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 5,985.87 6,820 6,920 6,790 7,180 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 24.439 میلیون 7.475 میلیون 2.628 میلیون 4.229 میلیون 3.246 میلیون 6.758 میلیون 476,950 42.37 6.23 2.99 - - - -
جهش

جهش

صندوق بورس 9,260 2,260.00 19.62 11,520 0.00 0.00 1403/05/02 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 9,480 9,260 9,650 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 2,655 2.00 0.08 2,655 2.00 0.08 1403/05/02 501 2.063 میلیون 11.34 میلیارد 10,814.54 2,653 2,515 2,515 2,740 2 1,606 5,480 1 15,002 5,490 22 هزار میلیارد 20.149 میلیون 11.135 میلیون 6 میلیون 3.685 میلیون 7.451 میلیون 2.053 میلیون 2.084 میلیون 7.9 2.21 8.02 34,298 2.028 میلیون 2.062 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 8,960 100.00 1.13 8,990 130.00 1.47 1403/05/02 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 8,092.09 8,860 9,030 8,910 9,200 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 4.45 7.97 3.63 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 2,555 65.00 2.48 2,573 47.00 1.79 1403/05/02 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 18,135.44 2,620 2,600 2,523 2,700 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 10.104 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 48,761 4.388 میلیون 737,332 617,460 16.29 2.29 13.64 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 2,880 38.00 1.30 2,917 1.00 0.03 1403/05/02 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 5,943.86 2,918 2,950 2,858 2,950 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 95.059 میلیون 47.627 میلیون 18 میلیون 21.584 میلیون 26.044 میلیون 18.511 میلیون 3.46 میلیون 21.23 2.82 3.97 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 11,020 250.00 2.32 10,680 90.00 0.84 1403/05/02 463 1.997 میلیون 21.84 میلیارد 8,077.23 10,770 10,510 10,230 11,080 2 7,000 10,870 1 5,000 10,980 10.93 هزار میلیارد 11.579 میلیون 2.906 میلیون 1,000,000 679,298 2.227 میلیون 1.866 میلیون 507,989 21.46 4.89 5.84 1.997 میلیون - 1.997 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,630 156.00 5.60 2,678 108.00 3.88 1403/05/02 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 28,761.61 2,786 2,750 2,620 2,750 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 439.377 میلیون 445.883 میلیون 19.457 میلیون 385.17 میلیون 60.713 میلیون 276.148 میلیون 7.303 میلیون 7.42 0.89 0.2 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,710 40.00 0.60 6,700 30.00 0.45 1403/05/02 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 19,939.32 6,670 6,670 6,590 6,840 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 69.191 میلیون 33.636 میلیون 8.5 میلیون 11.476 میلیون 22.161 میلیون 18.797 میلیون 17.879 میلیون 3.23 2.6 3.07 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
دامین

دارو امین

سهام بورس 7,840 580.00 6.89 8,150 270.00 3.21 1403/05/02 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 12,388.08 8,420 8,010 7,840 8,590 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 61.494 میلیون 22.349 میلیون 5.5 میلیون 11.774 میلیون 10.575 میلیون 12.558 میلیون 2.709 میلیون 18.36 4.7 3.96 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 5,900 220.00 3.59 6,020 100.00 1.63 1403/05/02 440 3.533 میلیون 25.77 میلیارد 7,317.06 6,120 6,080 5,830 6,120 1 5,000 7,180 3 14,999 7,250 12.367 هزار میلیارد 15.498 میلیون 7.632 میلیون 1.696 میلیون 4.557 میلیون 3.076 میلیون 3.825 میلیون 658,647 16.61 3.56 2.86 3.375 میلیون 133,400 3.508 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,870 420.00 2.58 15,550 740.00 4.54 1403/04/31 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 7,181.16 16,290 15,940 15,320 16,290 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.943 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 6.05 9.6 5.79 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 1,922 19.00 1.00 1,911 8.00 0.42 1403/05/02 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 18,962.39 1,903 1,930 1,890 1,954 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 69.086 میلیون 56.639 میلیون 24.5 میلیون 21.605 میلیون 35.034 میلیون 56.55 میلیون 7.678 میلیون 6.18 1.36 0.84 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,170 60.00 0.84 7,310 200.00 2.81 1403/05/02 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 12,402.72 7,110 7,200 7,170 7,520 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 21.176 میلیون 2.351 میلیون 2.63 میلیون 766,818 1.584 میلیون 325,780 112,818 180.9 12.88 62.65 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,430 60.00 0.92 6,490 0.00 0.00 1403/05/02 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 4,691.22 6,490 6,520 6,430 6,580 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 284.987 میلیون 156.676 میلیون 35 میلیون 55.037 میلیون 101.639 میلیون 40.047 میلیون 35.557 میلیون 6.47 2.26 5.74 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 5,700 70.00 1.21 5,740 30.00 0.52 1403/05/02 421 3.127 میلیون 23.19 میلیارد 10,602.52 5,770 5,940 5,650 5,950 2 6,152 7,310 1 5,000 7,370 42.547 هزار میلیارد 51.219 میلیون 26.746 میلیون 5.734 میلیون 18.248 میلیون 8.498 میلیون 61.763 میلیون 57,250 575.91 3.88 0.53 3.027 میلیون 100,000 3.07 میلیون 56,584
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,688 73.00 4.52 1,615 0.00 0.00 1403/05/02 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 7,777.78 1,615 1,688 1,688 1,688 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 21.739 میلیون 15.933 میلیون 11.939 میلیون 2.301 میلیون 13.632 میلیون 10.82 میلیون 1.153 میلیون 16.86 1.43 1.8 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,157 25.00 1.17 2,130 2.00 0.09 1403/05/02 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 14,169.46 2,132 2,131 2,088 2,163 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.679 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.67 2.02 4.1 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 7,210 0.00 0.00 7,230 20.00 0.28 1403/05/02 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 6,338.01 7,210 7,240 7,210 7,340 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 116.446 میلیون 69.212 میلیون 9 میلیون 48.226 میلیون 20.986 میلیون 116.367 میلیون 9.727 میلیون 7.01 3.25 0.59 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,285 137.00 4.00 3,358 64.00 1.87 1403/05/02 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 25,596.44 3,422 3,238 3,238 3,400 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 11.4 میلیون 4.254 میلیون 2.957 میلیون 1.162 میلیون 3.092 میلیون 2.591 میلیون -53,105 -192.79 3.31 3.95 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,580 11.00 0.69 1,586 5.00 0.31 1403/05/02 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,275.74 1,591 1,614 1,572 1,615 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 11.003 میلیارد 11.981 میلیارد 215.354 میلیون 10.639 میلیارد 1.342 میلیارد 979.864 میلیون 26.185 میلیون 12.85 0.27 0.34 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 7,150 20.00 0.28 7,160 30.00 0.42 1403/05/02 404 1.632 میلیون 23.95 میلیارد 16,575.39 7,130 7,240 7,070 7,430 1 1,000 14,030 2 900 15,000 17.015 هزار میلیارد 23.437 میلیون 9.237 میلیون 2.5 میلیون 4.212 میلیون 5.025 میلیون 8.664 میلیون 2.257 میلیون 8.52 3.83 2.23 1.627 میلیون 5,000 1.62 میلیون 12,059
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 28,670 1,620.00 5.99 27,050 0.00 0.00 1403/05/02 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 2,950.15 27,050 28,570 28,530 28,670 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 14.446 میلیون 2.796 میلیون 500,000 2.001 میلیون 794,611 61,729 -228,753 -54.4 15.66 201.61 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,021 14.00 1.35 1,037 2.00 0.19 1403/05/02 400 10.15 میلیون 16.63 میلیارد 42,269.18 1,035 1,060 1,017 1,060 1 255,461 1,640 2 83,166 1,650 29.691 هزار میلیارد 42.913 میلیون 41.809 میلیون 18.126 میلیون 23.083 میلیون 18.726 میلیون 10.466 میلیون -431,465 -45.96 1.06 1.89 6.467 میلیون 2.844 میلیون 9.311 میلیون -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 186,980 690.00 0.37 187,860 190.00 0.10 1403/05/02 396 72,413 18.72 میلیارد 376.86 187,670 185,410 185,410 192,000 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 51.485 میلیون 3.207 میلیون 247,360 2.797 میلیون 409,778 1.271 میلیون 1.087 میلیون 44.78 118.82 38.3 57,807 12,272 70,079 -
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 5,200 210.00 3.88 5,300 110.00 2.03 1403/05/02 394 2.256 میلیون 13.47 میلیارد 5,105.69 5,410 5,400 5,170 5,400 2 1,773 5,920 1 1,651 6,050 60 هزار میلیارد 59.022 میلیون 15.671 میلیون 10 میلیون 1.622 میلیون 14.049 میلیون 8.337 میلیون 8.056 میلیون 7.12 4.09 6.88 1.764 میلیون 492,053 1.871 میلیون 385,505
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 3,435 208.00 5.71 3,417 226.00 6.20 1403/05/02 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 16,234.54 3,643 3,497 3,335 3,497 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 25.499 میلیون 14.609 میلیون 5.554 میلیون 5.266 میلیون 9.343 میلیون 8.588 میلیون 2.347 میلیون 8.62 2.17 2.36 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,400 1,490.00 4.53 34,530 1,620.00 4.92 1403/05/02 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 4,354.5 32,910 34,890 34,070 34,890 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 456.087 میلیون 40.5 میلیون 170.213 میلیون 285.874 میلیون 263.268 میلیون 254.154 میلیون 5.22 4.64 5.04 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 221,360 1,500.00 0.68 223,740 3,880.00 1.76 1403/05/02 378 87,415 24.63 میلیارد 556.21 219,860 223,780 212,820 231,500 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 62.936 میلیون 12.803 میلیون 233,000 10.635 میلیون 2.168 میلیون 7.072 میلیون 3.251 میلیون 16.09 24.12 7.4 82,915 4,500 87,415 -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,007 10.00 0.10 9,997 0.00 0.00 1403/05/02 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,007 10,006 10,008 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 6,410 80.00 1.26 6,280 50.00 0.79 1403/05/02 377 1.796 میلیون 17.29 میلیارد 12,653.66 6,330 6,370 6,070 6,410 1 2,450 9,700 6 810,339 9,710 16.593 هزار میلیارد 21.658 میلیون 13.956 میلیون 1.723 میلیون 10.751 میلیون 3.205 میلیون 11.751 میلیون 1.146 میلیون 9.52 3.4 0.93 1.623 میلیون 172,733 1.771 میلیون 24,584
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,560 52.00 3.45 1,532 24.00 1.59 1403/05/02 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 34,041.78 1,508 1,539 1,494 1,568 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 39.724 میلیون 35.868 میلیون 28 میلیون 831,669 35.036 میلیون 9.276 میلیون 8.601 میلیون 4.52 1.12 4.2 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 31,180 310.00 1.00 31,740 870.00 2.82 1403/05/02 372 719,695 31.47 میلیارد 1,806.11 30,870 30,790 30,790 32,700 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 42.508 میلیون 20.753 میلیون 850,000 14.993 میلیون 5.76 میلیون 14.483 میلیون 3.271 میلیون 8.41 4.78 1.9 232,813 486,882 523,287 196,408
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 35,500 730.00 2.01 36,230 0.00 0.00 1403/05/02 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 4,200.69 36,230 36,290 34,560 38,400 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 50.083 میلیون 7.762 میلیون 1.1 میلیون 5.456 میلیون 2.307 میلیون 1.956 میلیون 1.084 میلیون 41.15 19.34 22.82 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,268 13.00 1.04 1,287 32.00 2.55 1403/05/02 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 42,662.58 1,255 1,297 1,266 1,313 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 63.823 میلیون 62.829 میلیون 20.638 میلیون 36.663 میلیون 26.166 میلیون 27.411 میلیون 2.416 میلیون 11.24 1.04 0.99 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 4,805 27.00 0.56 4,835 3.00 0.06 1403/05/02 351 2.198 میلیون 14.53 میلیارد 6,073.95 4,832 4,925 4,805 4,925 1 2,000 6,690 1 253 6,700 5.552 هزار میلیارد 4.639 میلیون 2.886 میلیون 840,000 456,298 2.429 میلیون 701,284 -6,359 -657.84 1.72 5.97 1.711 میلیون 451,871 2.058 میلیون 105,000