همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 21,000 0.00 0.00 21,000 0.00 0.00 1400/04/23 2.836 میلیون 130.648 میلیون 2.744 هزار میلیارد - - 21,000 21,000 21,000 0 0 0 1 86 21,000 21.105 هزار میلیارد 25.215 میلیون 10.241 میلیون 1.005 میلیون 4.11 میلیون 6.132 میلیون 16.698 میلیون 3.53 میلیون - - - 120.535 میلیون 10.115 میلیون 130.65 میلیون -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 4,370 57.00 1.29 4,427 0.00 0.00 1400/04/29 49,836 24.82 میلیون 109.9 میلیارد 1,140.48 4,427 4,310 4,300 4,630 1 1,044 4,370 10 519 4,370 6.641 هزار میلیارد 10.511 میلیون 6.084 میلیون 1.5 میلیون 3.87 میلیون 2.214 میلیون 1.191 میلیون 473,089 14.04 3 5.58 24.723 میلیون 100,000 24.105 میلیون 718,278
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,960 70.00 0.54 13,030 0.00 0.00 1400/04/29 28,786 135.07 میلیون 1.76 هزار میلیارد 6,013.3 13,030 13,270 12,860 13,340 2 2,500 12,960 1 6,455 12,960 1850.26 هزار میلیارد 1.892 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 7.66 6.89 7.67 131.001 میلیون 4.069 میلیون 115.03 میلیون 20.04 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,264 24.00 0.57 4,240 0.00 0.00 1400/04/29 27,226 46.61 میلیون 197.6 میلیارد 2,259.1 4,240 4,200 4,120 4,322 1 10,796 4,264 4 1,472 4,264 38.16 هزار میلیارد 40.999 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 8.62 میلیون 10.173 میلیون 3.75 1.76 4.43 42.961 میلیون 3.653 میلیون 46.503 میلیون 111,364
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 40,400 220.00 0.54 40,620 0.00 0.00 1400/04/29 23,920 42.56 میلیون 1.729 هزار میلیارد 2,690.27 40,620 41,180 39,900 41,590 13 22,652 40,200 1 20,000 40,200 235.596 هزار میلیارد 250.431 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 98.83 24.76 87.62 38.192 میلیون 4.364 میلیون 42.327 میلیون 228,538
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 71,070 5,040.00 6.62 71,580 4,530.00 5.95 1399/10/14 23,459 23.32 میلیون 1.669 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,000 73,000 2 573 74,740 7 2,094 74,740 94.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,025 63.00 3.02 2,041 47.00 2.25 1400/04/27 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 31,962.7 2,088 2,088 2,022 2,097 0 0 0 0 587.324 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون 655.519 میلیون 2.295 میلیون 670.803 میلیون -156,120,600 -3.94 268.31 0.92 445.363 میلیون 97.14 میلیون 535.97 میلیون 6.533 میلیون
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,760 237.00 4.74 4,650 347.00 6.94 1400/03/3 15,018 13.77 میلیون 64 میلیارد 916.74 4,997 4,760 4,510 4,880 1 8 4,969 3 2,182 5,030 18.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,807 4.00 0.22 1,811 0.00 0.00 1400/04/29 14,236 426.06 میلیون 771.4 میلیارد 28,114.89 1,811 1,815 1,790 1,860 0 0 0 0 354.07 هزار میلیارد 885.632 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون - - 139.631 میلیون 4.109 میلیون -52.98 9.81 1.66 405.929 میلیون 20.129 میلیون 409.94 میلیون 16.118 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 39,870 430.00 1.09 39,440 0.00 0.00 1400/04/29 12,311 7.53 میلیون 297.1 میلیارد 824.16 39,440 37,530 37,530 39,870 369 5,412,321 39,870 1 74 39,870 118.32 هزار میلیارد 134.441 میلیون 34.004 میلیون 3 میلیون 16.121 میلیون 17.883 میلیون 61.052 میلیون 11.981 میلیون 9.89 6.62 1.94 7.012 میلیون 520,510 5.788 میلیون 1.745 میلیون
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,070 57.00 5.63 1,056 43.00 4.24 1400/04/28 10,776 255.95 میلیون 270.2 میلیارد 23,751.56 1,013 981 981 1,094 1 14,162 1,069 6 146,208 1,070 6.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 20,890 300.00 1.46 20,590 0.00 0.00 1400/04/29 10,753 3.32 میلیون 68.8 میلیارد 308.37 20,590 20,300 20,300 20,980 1 28,535 20,890 22 34,844 20,900 411.8 هزار میلیارد 439.075 میلیون 54.25 میلیون 20 میلیون 27.275 میلیون 26.975 میلیون 16.546 میلیون 14.181 میلیون 29.04 15.27 24.89 1.13 میلیون 2.185 میلیون 2.918 میلیون 398,116
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,217 23.00 1.03 2,240 0.00 0.00 1400/04/29 10,534 90.76 میلیون 203.3 میلیارد 8,615.75 2,240 2,159 2,111 2,265 1 5,000 2,215 3 87,162 2,216 45.093 هزار میلیارد 51.574 میلیون 29.511 میلیون 20.131 میلیون 6.481 میلیون 23.03 میلیون 6.288 میلیون 2.939 میلیون 15.34 1.96 7.17 40.52 میلیون 50.239 میلیون 78.152 میلیون 12.606 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,766 10.00 0.36 2,776 0.00 0.00 1400/04/29 8,551 171.4 میلیون 475.8 میلیارد 20,044.95 2,776 2,790 2,730 2,853 1 78,000 2,766 1 7,298 2,766 109.944 هزار میلیارد 114.314 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 8.12 1.78 6.69 167.462 میلیون 3.943 میلیون 169.794 میلیون 1.61 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 23,700 40.00 0.17 23,740 0.00 0.00 1400/04/29 7,823 3.56 میلیون 84.5 میلیارد 454.81 23,740 22,840 22,840 24,000 1 212 23,630 3 176 23,730 75.968 هزار میلیارد 88.528 میلیون 23.044 میلیون 3.2 میلیون 12.56 میلیون 10.484 میلیون 19.09 میلیون 5.406 میلیون 14.05 7.25 3.98 3.403 میلیون 155,051 3.493 میلیون 64,808
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 50,310 260.00 0.51 50,570 0.00 0.00 1400/04/29 7,483 2.74 میلیون 138.7 میلیارد 366.53 50,570 50,100 49,010 52,000 1 982 50,310 2 108 50,320 176.995 هزار میلیارد 309.948 میلیون 165.923 میلیون 3.5 میلیون 132.953 میلیون 32.97 میلیون 162.17 میلیون 19.923 میلیون 8.89 5.37 1.1 2.213 میلیون 529,308 2.652 میلیون 90,271
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,630 120.00 0.94 12,659 91.00 0.71 1400/04/27 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 22.133 میلیون 12,750 12,600 12,530 12,880 0 0 0 0 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 121.743 میلیون 470.298 میلیون 422.22 میلیون 260.458 میلیون 9.72 5.38 5.99 66.884 میلیون 21.222 میلیون 74.278 میلیون 13.828 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,390 50.00 0.35 14,340 0.00 0.00 1400/04/29 7,406 68.85 میلیون 987.4 میلیارد 9,296.41 14,340 14,260 14,060 14,630 2 2,036 14,390 1 6,529 14,390 1168.71 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 17.2 9.1 16.59 51.091 میلیون 17.758 میلیون 47.943 میلیون 20.906 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 20,090 520.00 2.66 19,570 0.00 0.00 1400/04/29 7,307 23.6 میلیون 461.9 میلیارد 3,229.86 19,570 18,920 18,920 20,480 2 1,072 20,070 4 11,992 20,090 15.656 هزار میلیارد 16.939 میلیون 2.488 میلیون 799,997 1.284 میلیون 1.205 میلیون 1.953 میلیون 410,772 38.11 13 8.02 23.358 میلیون 242,400 23.35 میلیون 250,835
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,680 100.00 0.54 18,580 0.00 0.00 1400/04/29 7,294 46.35 میلیون 861 میلیارد 6,354.03 18,580 17,980 17,880 18,710 1 300 18,670 4 56,646 18,680 400.585 هزار میلیارد 737.211 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 52.34 12.08 22.25 39.157 میلیون 7.189 میلیون 40.615 میلیون 5.731 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,277 22.00 0.52 4,255 0.00 0.00 1400/04/29 7,231 12.45 میلیون 53 میلیارد 1,721.17 4,255 4,070 4,070 4,277 35 333,301 4,277 1 75 4,277 8.51 هزار میلیارد 15.012 میلیون 8.876 میلیون 2 میلیون 6.502 میلیون 2.374 میلیون 1.817 میلیون 736,319 11.56 3.58 4.68 12.429 میلیون 16,600 9.445 میلیون 3.001 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,940 51.00 1.28 3,922 69.00 1.73 1400/04/27 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 30,938.02 3,991 4,005 3,880 4,005 0 0 0 0 800.221 هزار میلیارد 7.878 میلیارد 7.558 میلیارد 207.043 میلیون 7.059 میلیارد 501.839 میلیون 882.26 میلیون 136.61 میلیون 5.94 1.62 0.92 113.065 میلیون 131.531 میلیون 196.859 میلیون 47.737 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 79,830 160.00 0.20 79,670 0.00 0.00 1400/04/29 6,883 7.55 میلیون 601.2 میلیارد 1,096.42 79,670 78,990 77,230 81,000 5 2,093 79,800 1 50,000 79,800 717.03 هزار میلیارد 964.719 میلیون 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 431.945 میلیون 124.112 میلیون 4.95 4.26 1.81 5.159 میلیون 2.388 میلیون 5.52 میلیون 2.027 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,580 80.00 0.75 10,490 170.00 1.59 1400/04/27 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 7,868.25 10,660 10,490 10,390 10,630 0 0 0 0 2862.61 هزار میلیارد 3.422 میلیارد 981.15 میلیون 293 میلیون 354.078 میلیون 692.396 میلیون 774.037 میلیون 382.775 میلیون 8.03 4.45 3.97 58.05 میلیون 38.21 میلیون 92.225 میلیون 4.035 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,547 45.00 1.28 3,502 0.00 0.00 1400/04/29 6,475 122.91 میلیون 430.4 میلیارد 18,982.75 3,502 3,321 3,311 3,547 34 1,631,072 3,547 2 95 3,550 21.386 هزار میلیارد 24.488 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 12.76 2.76 2.44 116.801 میلیون 6.112 میلیون 107.805 میلیون 15.108 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,701 21.00 1.22 1,722 0.00 0.00 1400/04/29 6,461 53.81 میلیون 92.7 میلیارد 8,329.05 1,722 1,688 1,660 1,750 3 233,175 1,701 2 91,452 1,702 60.816 هزار میلیارد 68.039 میلیون 44.925 میلیون 35.317 میلیون 7.223 میلیون 37.701 میلیون 5.362 میلیون 3.328 میلیون 18.27 1.61 11.34 28.342 میلیون 25.472 میلیون 43.38 میلیون 10.434 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,740 11.00 0.40 2,730 1.00 0.04 1400/04/27 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 41,509.68 2,729 2,734 2,680 2,751 0 0 0 0 491.742 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 3.633 میلیارد 261.927 میلیون 515.543 میلیون 144.499 میلیون 4.24 2.33 1.19 139.445 میلیون 301.595 میلیون 322.551 میلیون 118.489 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 13,430 220.00 1.61 13,650 0.00 0.00 1400/04/29 6,135 6.93 میلیون 94.6 میلیارد 1,129.81 13,650 13,000 12,900 13,870 2 3,073 13,430 2 49,144 13,450 34.125 هزار میلیارد 38.927 میلیون 7.983 میلیون 2.5 میلیون 4.802 میلیون 3.181 میلیون 2.546 میلیون 995,047 34.29 10.73 13.4 4.143 میلیون 2.788 میلیون 6.379 میلیون 552,075
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,310 10.00 0.11 9,300 0.00 0.00 1400/04/29 5,931 31.26 میلیون 290.6 میلیارد 5,270.4 9,300 9,290 9,180 9,490 1 546 9,320 4 6,199 9,320 232.5 هزار میلیارد 240.866 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.23 1.69 2.28 29.684 میلیون 1.575 میلیون 31.035 میلیون 224,000
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,210 200.00 1.30 15,410 0.00 0.00 1400/04/29 5,888 12.99 میلیون 200.2 میلیارد 2,205.84 15,410 15,680 15,080 15,770 1 3,270 15,200 2 1,446 15,220 169.51 هزار میلیارد 174.114 میلیون 32.251 میلیون 11 میلیون 4.604 میلیون 27.647 میلیون 15.159 میلیون 14.975 میلیون 11.32 6.13 11.18 10.58 میلیون 2.408 میلیون 12.948 میلیون 40,373
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 37,000 510.00 1.40 36,490 0.00 0.00 1400/04/29 5,706 13.07 میلیون 477.2 میلیارد 2,291.44 36,490 37,290 35,370 37,400 0 0 0 0 145.96 هزار میلیارد 150.243 میلیون 22.047 میلیون 4 میلیون 4.283 میلیون 17.764 میلیون 10.61 میلیون 10.528 میلیون 13.86 8.23 13.76 12.291 میلیون 783,656 12.214 میلیون 861,014
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 4.00 0.14 2,834 0.00 0.00 1400/04/29 5,611 93.83 میلیون 265.9 میلیارد 16,722.08 2,834 2,905 2,784 2,905 0 0 0 0 443.068 هزار میلیارد - - 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,068 -18.12 5.37 2.33 81.452 میلیون 12.375 میلیون 91.809 میلیون 2.019 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,072 84.00 0.83 10,071 85.00 0.84 1399/10/14 5,465 229.17 میلیون 2.308 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,071 10,073 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 140.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,090 360.00 3.44 10,120 330.00 3.16 1400/04/27 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 7,639.1 10,450 10,300 10,010 10,300 0 0 0 0 603.75 هزار میلیارد 804.574 میلیون 234.739 میلیون 75 میلیون 45.574 میلیون 189.164 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 6.85 4.01 1.05 98.625 میلیون 5.419 میلیون 101.043 میلیون 3.001 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 544 9.00 1.68 535 0.00 0.00 1400/04/29 5,083 280.17 میلیون 150 میلیارد 55,119.26 535 515 515 552 1 294,894 544 2 203,561 545 137.42 هزار میلیارد 137.423 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -4.76 0.5 -4.76 216.404 میلیون 63.928 میلیون 280.257 میلیون 75,308
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,300 620.00 1.69 36,680 0.00 0.00 1400/04/29 4,940 12.57 میلیون 461.1 میلیارد 2,544.65 36,680 35,590 35,590 37,350 0 0 0 0 366.8 هزار میلیارد 346.198 میلیون 94.58 میلیون 10 میلیون 21.158 میلیون 73.422 میلیون 356.671 میلیون 50.553 میلیون 5.84 4.43 0.91 12.091 میلیون 480,000 9.145 میلیون 3.426 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,530 3.00 0.20 1,514 13.00 0.85 1400/04/27 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 51,137.82 1,527 1,510 1,474 1,563 0 0 0 0 162.643 هزار میلیارد 214.293 میلیون 162.766 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 152.314 میلیون 16.051 میلیون 16.12 میلیون 12.65 1.34 12.7 387.285 میلیون 96.07 میلیون 427.822 میلیون 55.533 میلیون