همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 108,640 4,630.00 4.45 108,350 4,340.00 4.17 12:30 17,337 28.242 میلیون 3.06 هزار میلیارد - 104,010 107,820 106,200 111,000 16 25,605 108,650 25 19,345 108,650 - - - - - - - - - - - 27.613 میلیون 628,541 23.753 میلیون 4.489 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,913 76.00 2.68 2,931 94.00 3.31 12:30 14,282 592.016 میلیون 1.735 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 2,837 2,850 2,757 2,925 47 4,652,695 2,978 1 6,325 2,990 884.154 هزار میلیارد 1.944 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -42.32 -8.07 0.54 502.126 میلیون 89.89 میلیون 482.803 میلیون 109.213 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 107,510 830.00 0.78 108,350 1,670.00 1.57 12:29 13,255 16.197 میلیون 1.755 هزار میلیارد - 106,680 106,900 104,220 108,800 16 5,980 108,500 82 24,768 108,500 - - - - - - - - - - - 10.944 میلیون 5.253 میلیون 15.714 میلیون 483,214
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,959 210.00 5.60 3,859 110.00 2.93 12:29 12,741 342.779 میلیون 1.323 هزار میلیارد 194.62 میلیون 3,749 3,860 3,754 3,995 1 68,902 3,955 1 20,000 3,958 152.836 هزار میلیارد 158.127 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 97.1 2.35 72.55 320.435 میلیون 22.344 میلیون 329.734 میلیون 13.045 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 966 22.00 2.33 951 7.00 0.74 12:29 11,857 560.573 میلیون 533.26 میلیارد 43,536.5 944 920 915 969 2 25,912 954 1 5,500 954 1555.849 هزار میلیارد 1.766 میلیارد 1.982 میلیارد 1.636 میلیارد 209.956 میلیون 1.772 میلیارد 218.242 میلیون 206.357 میلیون 7.54 0.88 7.13 470.977 میلیون 89.596 میلیون 402.643 میلیون 157.93 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 191.00 6.25 3,229 174.00 5.70 12:29 11,373 462.344 میلیون 1.493 هزار میلیارد 38,820.71 3,055 3,180 3,126 3,268 3 189,177 3,246 1 5,000 3,247 846.136 هزار میلیارد 798.321 میلیون 893.042 میلیون 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 3.01 1.13 0.69 344.354 میلیون 117.991 میلیون 329.311 میلیون 133.034 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,632 56.00 3.55 1,681 105.00 6.66 12:29 11,087 645.566 میلیون 1.085 هزار میلیارد 43,616.71 1,576 1,549 1,489 1,636 136 18,040,237 1,686 1 3,064 1,686 376.42 هزار میلیارد 654.642 میلیون 365.224 میلیون 223.926 میلیون 6.388 میلیارد 320.719 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 8.16 1.17 0.53 539.381 میلیون 106.185 میلیون 565.407 میلیون 80.158 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,270 61.00 2.76 2,238 29.00 1.31 12:30 10,307 479.363 میلیون 1.073 هزار میلیارد 46,508.47 2,209 2,240 2,186 2,299 1 1,604,350 2,272 1 2,500 2,276 437.553 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -7.56 -5.22 0.75 384.813 میلیون 94.55 میلیون 438.692 میلیون 40.671 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 19,056 13.00 0.07 19,056 13.00 0.07 15:13 7,292 191.882 میلیون 3.656 هزار میلیارد - 19,043 19,055 19,055 19,056 5 117,217,434 19,055 3 25,371,961 19,056 - - - - - - - - - - - 115.542 میلیون 76.34 میلیون 66.731 میلیون 125.151 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 12,600 60.00 0.48 12,660 120.00 0.96 12:29 6,997 103.37 میلیون 1.309 هزار میلیارد - 12,540 12,750 12,370 12,990 11 85,149 12,600 5 113,273 12,600 - - - - - - - - - - - 102.009 میلیون 1.36 میلیون 93.747 میلیون 9.623 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,981 35.00 0.89 3,996 50.00 1.27 16:59 6,966 127.831 میلیون 510.76 میلیارد 18,350.68 3,946 3,960 3,813 4,045 3 23,701 3,979 1 84,942 3,980 1098.9 هزار میلیارد 1.244 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 861.932 میلیون 1.148 میلیارد 3.95 2.13 0.5 116.143 میلیون 11.688 میلیون 117.907 میلیون 9.924 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,622 80.00 4.70 1,614 88.00 5.17 12:30 6,869 576.386 میلیون 930.57 میلیارد 83,911.22 1,702 1,685 1,601 1,738 2 800,000 1,629 9 976,077 1,629 29.256 هزار میلیارد 49.184 میلیون 37.779 میلیون 18.126 میلیون 19.928 میلیون 17.851 میلیون 7.309 میلیون -410,273 -71.31 1.64 4 534.786 میلیون 41.6 میلیون 565.269 میلیون 11.117 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,080 80.00 1.14 7,110 110.00 1.57 15:59 6,398 88.783 میلیون 631.61 میلیارد 13,876.65 7,000 6,870 6,800 7,150 1 2,500 7,180 5 113,998 7,180 1350.9 هزار میلیارد 1.615 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 299.703 میلیون 1.497 میلیارد 4.07 2.63 0.42 58.194 میلیون 30.589 میلیون 84.901 میلیون 3.882 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,068 7.00 0.07 10,067 6.00 0.06 14:59 6,294 189.279 میلیون 1.905 هزار میلیارد - 10,061 10,066 10,066 10,068 8 453,621 10,067 1002 100,124,824 10,068 - - - - - - - - - - - 152.936 میلیون 36.343 میلیون 128.172 میلیون 61.107 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,156 1.00 0.01 10,161 6.00 0.06 15:59 5,954 326.821 میلیون 3.321 هزار میلیارد - 10,155 10,155 10,155 10,157 9 83,960,163 10,161 6 22,077,382 10,162 - - - - - - - - - - - 134.665 میلیون 192.156 میلیون 120.321 میلیون 206.5 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 3,440 33.00 0.97 3,451 44.00 1.29 12:29 5,340 51.148 میلیون 176.5 میلیارد 9,578.35 3,407 3,378 3,378 3,505 1 300 3,456 1 360 3,458 62.118 هزار میلیارد 76.593 میلیون 30.342 میلیون 8 میلیون 14.475 میلیون 15.867 میلیون 37.16 میلیون 5.279 میلیون 11.77 3.91 1.67 50.978 میلیون 170,219 41.345 میلیون 9.804 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,770 70.00 0.80 8,810 110.00 1.26 12:29 5,172 44.075 میلیون 388.1 میلیارد 8,521.8 8,700 8,930 8,700 8,980 2 2,600 8,760 1 49,394 8,780 1183.552 هزار میلیارد 1.438 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 193.385 میلیون 1.298 میلیارد 3.42 2.54 0.39 37.679 میلیون 6.396 میلیون 38.875 میلیون 5.2 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,990 120.00 2.04 5,990 120.00 2.04 12:29 5,095 90.203 میلیون 540.28 میلیارد 17,704.13 5,870 5,970 5,910 6,100 3 46,380 5,990 2 1,229 5,990 3174.7 هزار میلیارد 161.647 میلیون 3.339 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.599 میلیارد 818.831 میلیون 4.79 2.5 2.03 51.498 میلیون 38.705 میلیون 58.761 میلیون 31.441 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 7,600 140.00 1.88 7,920 460.00 6.17 12:39 5,053 63.613 میلیون 503.85 میلیارد 12,589.14 7,460 7,560 7,150 7,980 1 10,000 7,980 15 1,010,645 7,980 79.2 هزار میلیارد 84.421 میلیون 35.479 میلیون 10 میلیون 5.221 میلیون 30.258 میلیون 9.658 میلیون 5.159 میلیون 15.35 2.62 8.2 59.279 میلیون 4.333 میلیون 50.431 میلیون 13.182 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 107,000 2,480.00 2.27 109,430 50.00 0.05 12:29 4,784 5.159 میلیون 564.56 میلیارد 1,078.42 109,480 114,950 104,010 114,950 1 48 106,700 1 833 106,900 21.886 هزار میلیارد 24.646 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 368,130 606,875 41.51 7.82 68.44 5.121 میلیون 38,650 4.028 میلیون 1.131 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,900 330.00 1.88 17,760 190.00 1.08 12:30 4,587 22.687 میلیون 403.02 میلیارد 4,945.83 17,570 18,200 17,350 18,410 1 18,089 17,900 2 4,619 17,900 147.408 هزار میلیارد 153.142 میلیون 18.54 میلیون 8.3 میلیون 5.734 میلیون 12.806 میلیون 5.687 میلیون 5.361 میلیون 27.5 11.51 25.92 21.036 میلیون 1.651 میلیون 20.656 میلیون 2.03 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,733 81.00 4.90 1,720 68.00 4.12 12:29 4,355 247.589 میلیون 425.91 میلیارد 56,851.71 1,652 1,734 1,681 1,734 2 13,930 1,732 3 2,840,440 1,734 301.609 هزار میلیارد 6.393 میلیارد 6.347 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 85.9 1.29 0.47 233.907 میلیون 13.682 میلیون 200.283 میلیون 47.307 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,662.00 7.00 177,120 174,782.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 18,654.96 2,338 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.25 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,780 6.00 0.34 1,702 84.00 4.70 12:29 3,920 132.842 میلیون 226.16 میلیارد 33,888.29 1,786 1,778 1,778 1,870 6 61,550 1,710 1 18,270 1,717 18.862 هزار میلیارد 24.548 میلیون 19.267 میلیون 11.082 میلیون 5.686 میلیون 13.581 میلیون 4.955 میلیون 646,460 29.18 1.39 3.81 125.601 میلیون 7.241 میلیون 122.382 میلیون 10.46 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 90,240 590.00 0.66 92,470 2,820.00 3.15 12:29 3,672 2.257 میلیون 208.71 میلیارد 614.65 89,650 91,800 86,000 92,900 2 1,064 91,600 1 4,020 91,600 46.235 هزار میلیارد 49.689 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 27.55 19.87 8.85 2.108 میلیون 149,178 2.257 میلیون -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 110.00 1.49 7,480 90.00 1.22 12:29 3,609 49.294 میلیون 368.72 میلیارد 13,658.52 7,390 7,380 7,240 7,530 11 1,456,297 7,450 1 5,935 7,460 2992 هزار میلیارد - - 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 257.849 میلیون 122.408 میلیون 6.92 3.12 3.59 22.306 میلیون 26.988 میلیون 28.803 میلیون 20.491 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 46,540 0.00 0.00 44,340 2,200.00 4.73 12:29 3,440 12.513 میلیون 554.78 میلیارد 3,637.38 46,540 46,540 46,540 46,540 0 0 0 137 574,822 44,220 7.05 هزار میلیارد 7.397 میلیون 1.004 میلیون 159,000 347,311 657,135 1.114 میلیون 310,378 22.71 10.73 6.33 12.11 میلیون 402,887 12.417 میلیون 95,466
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,610 180.00 2.14 8,770 340.00 4.03 12:29 3,386 28.955 میلیون 253.94 میلیارد 8,551.44 8,430 8,200 8,160 8,890 19 394,290 8,850 2 1,720 9,000 8.77 هزار میلیارد 9.037 میلیون 1.978 میلیون 1,000,000 266,592 1.711 میلیون 523,577 539,338 16.27 5.13 16.75 27.751 میلیون 1.204 میلیون 28.213 میلیون 742,408
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,260 160.00 3.14 5,160 60.00 1.18 12:29 3,324 76.615 میلیون 395.11 میلیارد 23,049.11 5,100 5,170 4,990 5,340 2 100,000 5,230 2 170,000 5,230 82.56 هزار میلیارد 83.136 میلیون 24.913 میلیون 16 میلیون 576,358 24.337 میلیون 4.101 میلیون 3.706 میلیون 22.28 3.39 20.13 75.734 میلیون 880,915 74.123 میلیون 2.492 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,100 162.00 4.11 4,075 137.00 3.48 12:30 3,264 52.586 میلیون 214.31 میلیارد 16,110.77 3,938 4,080 4,000 4,147 1 20,000 4,078 1 18,018 4,100 76.203 هزار میلیارد 90.689 میلیون 78.91 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.423 میلیون 26.079 میلیون 23.949 میلیون 3.18 1.18 2.92 52.086 میلیون 500,000 47.615 میلیون 4.97 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 37,330 380.00 1.03 37,140 190.00 0.51 12:30 3,244 6.084 میلیون 225.95 میلیارد - 36,950 38,000 36,040 38,260 1 3,000 37,140 1 374 37,340 66.852 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.828 میلیون 256,047 6.073 میلیون 11,333
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 40,156 1.00 0.00 40,182 27.00 0.07 14:59 3,151 44.459 میلیون 1.786 هزار میلیارد - 40,155 40,154 40,154 40,157 5 432,032 40,182 4 338,621 40,183 - - - - - - - - - - - 19.967 میلیون 24.493 میلیون 11.441 میلیون 33.018 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,440 30.00 0.47 6,130 280.00 4.37 12:29 3,150 38.663 میلیون 236.88 میلیارد 12,274 6,410 6,400 6,140 6,670 1 7,100 6,080 1 82,509 6,110 22.505 هزار میلیارد 24.564 میلیون 7.886 میلیون 3.671 میلیون 2.06 میلیون 5.827 میلیون 4.724 میلیون 1.94 میلیون 11.6 3.86 4.76 35.835 میلیون 2.828 میلیون 38.51 میلیون 153,556
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,740 10.00 0.37 2,733 3.00 0.11 16:42 3,123 84.42 میلیون 230.73 میلیارد 27,031.79 2,730 2,705 2,670 2,827 1 3,000 2,713 1 19,330 2,730 193.43 هزار میلیارد 524.752 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -5.84 3.54 0.47 65.667 میلیون 18.753 میلیون 73.305 میلیون 11.115 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 50,990 2,420.00 4.98 50,070 1,500.00 3.09 12:29 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,092.32 48,570 50,900 48,000 50,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 14.031 میلیون 1.725 میلیون 250,000 1.513 میلیون 211,328 475,481 34,975 357.9 59.23 26.33 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 25,750 530.00 2.10 25,770 550.00 2.18 12:29 2,980 11.351 میلیون 292.53 میلیارد 3,809.23 25,220 25,790 25,220 26,340 1 32,230 25,730 1 400 25,770 555.601 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 470.967 میلیون 21.56 میلیون 445.261 میلیون 25.706 میلیون 113.251 میلیون 89.864 میلیون 6.18 21.61 4.91 9.705 میلیون 1.647 میلیون 10.939 میلیون 412,018
دیران

ایران دارو

سهام بورس 12,680 180.00 1.44 12,630 130.00 1.04 12:29 2,833 13.217 میلیون 166.9 میلیارد 4,665.22 12,500 12,450 12,450 12,870 1 71,970 12,640 1 1,000 12,650 11.114 هزار میلیارد 14.789 میلیون 5.042 میلیون 880,000 3.674 میلیون 1.368 میلیون 3.142 میلیون 555,021 20.03 8.14 3.54 12.542 میلیون 674,289 12.941 میلیون 275,685
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,820 170.00 3.66 4,850 200.00 4.30 12:29 2,774 40.266 میلیون 195.2 میلیارد 14,515.58 4,650 4,550 4,400 4,890 4 16,330 4,810 3 31,134 4,830 635.544 هزار میلیارد 4.84 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 3.23 1.45 0.96 39.849 میلیون 416,858 28.61 میلیون 11.656 میلیون
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 7,080 20.00 0.28 7,260 160.00 2.25 12:29 2,730 47.465 میلیون 344.79 میلیارد 17,386.35 7,100 7,430 7,020 7,430 2 82,723 7,030 1 200,000 7,100 12.342 هزار میلیارد 16.94 میلیون 8.196 میلیون 1.7 میلیون 4.598 میلیون 3.598 میلیون 6.308 میلیون 1.317 میلیون 9.37 3.43 1.96 36.2 میلیون 11.265 میلیون 44.464 میلیون 3 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 2,100 12.00 0.57 2,059 53.00 2.51 12:29 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 30,417.46 2,112 2,100 2,006 2,136 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 20.543 میلیون 14.789 میلیون 6.7 میلیون 6.748 میلیون 8.041 میلیون 13.102 میلیون 1.293 میلیون 10.67 1.72 1.05 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 12,920 280.00 2.22 13,360 720.00 5.70 12:30 2,692 19.63 میلیون 262.2 میلیارد 7,291.83 12,640 12,410 12,370 13,170 166 9,556,434 13,520 1 10,000 14,220 19.112 هزار میلیارد 20.483 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 47.9 9.45 5.38 17.787 میلیون 1.843 میلیون 16.759 میلیون 2.87 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,972 68.00 3.57 1,963 59.00 3.10 12:29 2,659 103.772 میلیون 203.7 میلیارد 39,026.69 1,904 1,865 1,836 1,977 2 17,948 2,000 1 400,000 2,000 264.294 هزار میلیارد 279.775 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 37.83 1.69 30.05 89.968 میلیون 13.803 میلیون 82.937 میلیون 20.835 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,859 100.00 2.66 3,909 150.00 3.99 12:29 2,658 47.281 میلیون 184.81 میلیارد 17,788.17 3,759 3,950 3,704 3,970 6 156,548 4,022 1 15,000 4,030 24.241 هزار میلیارد 24.578 میلیون 9.552 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 2.176 میلیون 1.997 میلیون 12.14 2.63 11.14 42.923 میلیون 4.358 میلیون 45.269 میلیون 2.012 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,820 250.00 3.81 6,750 180.00 2.74 12:29 2,594 39.064 میلیون 263.65 میلیارد 15,059.37 6,570 6,680 6,570 6,950 1 2,000 6,880 1 200,000 6,890 78.807 هزار میلیارد 81.911 میلیون 23.886 میلیون 11.675 میلیون 3.104 میلیون 20.782 میلیون 2.312 میلیون 1.959 میلیون 40.24 3.79 34.1 37.343 میلیون 1.721 میلیون 36.761 میلیون 2.303 میلیون
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 12,430 470.00 3.64 12,580 320.00 2.48 12:29 2,559 16.462 میلیون 207.16 میلیارد 6,433.1 12,900 13,000 12,100 13,320 1 86,593 12,430 1 11,500 12,500 18.618 هزار میلیارد 21.129 میلیون 6.162 میلیون 1.48 میلیون 2.511 میلیون 3.651 میلیون 3.465 میلیون 1.821 میلیون 10.23 5.1 5.37 14.185 میلیون 2.277 میلیون 15.914 میلیون 548,272
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,379 28.00 1.19 2,387 36.00 1.53 12:30 2,433 52.748 میلیون 125.9 میلیارد 21,680.15 2,351 2,354 2,255 2,412 3 61,507 2,370 2 179,309 2,390 71.61 هزار میلیارد 98.499 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 3.5 1.6 2.93 51.309 میلیون 1.438 میلیون 52.442 میلیون 305,975
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,390 260.00 2.34 11,440 310.00 2.79 15:20 2,315 9.711 میلیون 111.07 میلیارد 4,194.9 11,130 11,170 11,170 11,650 1 43,736 11,380 1 6,959 11,390 83.97 هزار میلیارد 112.744 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 5.73 6.99 5.74 9.685 میلیون 26,393 9.615 میلیون 96,554
ضسپا1211

اختیارخ خساپا-3250-1401/12/10

اختیار معامله بورس 13 6.00 31.58 13 6.00 31.58 12:29 2,261 976,406 12.53 میلیون - 19 20 9 21 7 5,700 9 1 150 13 - - - - - - - - - - - 976,406 - 947,406 29,000
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 5,090 170.00 3.46 5,220 300.00 6.10 12:29 2,200 22.894 میلیون 119.51 میلیارد 10,406.14 4,920 5,020 4,790 5,220 35 3,475,995 5,260 1 25,000 5,440 31.878 هزار میلیارد 36.114 میلیون 15.702 میلیون 6.107 میلیون 4.237 میلیون 11.465 میلیون 13.218 میلیون 3.847 میلیون 8.29 2.78 2.41 18.696 میلیون 4.197 میلیون 20.067 میلیون 2.826 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 36,050 350.00 0.98 36,250 550.00 1.54 12:29 2,155 2.236 میلیون 81.35 میلیارد 1,037.61 35,700 34,600 34,600 36,300 1 200 36,170 1 35,202 36,200 520.188 هزار میلیارد 684.749 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 8.35 7.06 1.2 2.151 میلیون 85,195 1.826 میلیون 410,036
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,390 50.00 0.48 10,390 50.00 0.48 12:29 2,102 2.151 میلیون 22.36 میلیارد 1,023.42 10,440 10,120 10,120 10,690 1 30 10,390 6 248 10,400 25.975 هزار میلیارد 32.101 میلیون 8.711 میلیون 2.5 میلیون 6.126 میلیون 2.586 میلیون 2.69 میلیون 26,061 996.7 10.06 9.66 2.151 میلیون - 1.718 میلیون 433,062
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,090 40.00 1.95 2,085 35.00 1.71 12:29 2,067 47.217 میلیون 98.45 میلیارد 22,843.12 2,050 2,025 1,996 2,100 2 69,158 2,089 1 202,758 2,090 145.95 هزار میلیارد 160.498 میلیون 158.577 میلیون 70 میلیون 14.548 میلیون 144.029 میلیون 11.707 میلیون 12.202 میلیون 11.96 1.01 12.47 45.759 میلیون 1.458 میلیون 46.737 میلیون 479,542
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,950 200.00 2.58 7,900 150.00 1.94 12:29 2,064 18.17 میلیون 143.57 میلیارد 8,803.26 7,750 7,730 7,570 7,970 2 9,063 7,870 2 163,106 7,880 1580 هزار میلیارد 1.977 میلیارد 692.922 میلیون 200 میلیون 409.51 میلیون 360.8 میلیون 424.389 میلیون 118.847 میلیون 13.29 4.38 3.72 10.234 میلیون 7.936 میلیون 14.184 میلیون 3.986 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 15,040 230.00 1.51 15,280 10.00 0.07 12:29 2,037 4.452 میلیون 68.05 میلیارد 2,185.52 15,270 15,360 14,740 15,510 1 602 15,170 2 13,248 15,200 305.6 هزار میلیارد 335.962 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 9.15 7.23 13.55 3.765 میلیون 686,897 2.971 میلیون 1.481 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,372 67.00 2.91 2,308 3.00 0.13 12:29 2,025 60.09 میلیون 138.67 میلیارد 29,673.98 2,305 2,374 2,225 2,388 1 130,000 2,370 1 43,000 2,372 15.297 هزار میلیارد 26.548 میلیون 17.393 میلیون 6.628 میلیون 11.251 میلیون 6.141 میلیون 40.188 میلیون 318,379 48.05 2.5 0.38 57.805 میلیون 2.285 میلیون 57.731 میلیون 2.359 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 4,510 290.00 6.87 4,460 240.00 5.69 12:28 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 15,562.29 4,220 4,350 4,190 4,510 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 13.851 میلیون 6.76 میلیون 2.588 میلیون 2.309 میلیون 4.451 میلیون 5.165 میلیون 1.279 میلیون 9.03 2.59 2.23 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 16,924 2.00 0.01 16,932 10.00 0.06 14:59 1,978 21.406 میلیون 362.43 میلیارد - 16,922 16,914 16,914 16,924 12 261,840 16,926 105 10,036,585 16,933 - - - - - - - - - - - 20.618 میلیون 788,308 18.68 میلیون 2.726 میلیون
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,444 24.00 0.99 2,395 25.00 1.03 12:38 1,941 45.173 میلیون 108.18 میلیارد 23,273.24 2,420 2,430 2,394 2,487 2 10,000 2,435 1 15,884 2,447 10.671 هزار میلیارد 18.692 میلیون 10.385 میلیون 4.456 میلیون 8.021 میلیون 2.365 میلیون 16.268 میلیون -1,425,788 -7.48 4.51 0.66 42.995 میلیون 2.178 میلیون 44.961 میلیون 211,967
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,201 17.00 0.78 2,269 85.00 3.89 12:29 1,922 75.728 میلیون 171.84 میلیارد 39,400.71 2,184 2,200 2,134 2,319 12 1,065,457 2,293 1 1,523 2,293 14.664 هزار میلیارد 17.33 میلیون 8.872 میلیون 6.463 میلیون 2.666 میلیون 6.206 میلیون 3.3 میلیون -192,576 -76.15 2.36 4.45 68.151 میلیون 7.578 میلیون 71.829 میلیون 3.899 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,699 63.00 3.85 1,746 110.00 6.72 12:29 1,904 93.651 میلیون 163.51 میلیارد 49,186.52 1,636 1,750 1,571 1,760 17 3,535,584 1,750 1 3,000 1,755 27.936 هزار میلیارد 29.628 میلیون 8.996 میلیون 5 میلیون 1.692 میلیون 7.304 میلیون 1.07 میلیون 981,573 28.46 3.82 26.11 88.314 میلیون 5.337 میلیون 58.641 میلیون 35.01 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 149,480 750.00 0.50 150,740 2,010.00 1.35 12:29 1,898 812,768 122.51 میلیارد 428.22 148,730 147,500 144,860 150,580 1 99 149,890 1 4,996 150,510 904.44 هزار میلیارد 1.026 میلیارد 539.108 میلیون 6 میلیون 121.777 میلیون 417.331 میلیون 448.038 میلیون 277.535 میلیون 3.26 2.17 2.02 738,422 74,346 626,316 186,452
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,717 30.00 1.78 1,753 66.00 3.91 12:29 1,878 19.724 میلیون 34.58 میلیارد 10,502.65 1,687 1,721 1,619 1,761 1 10,000 1,751 1 74,103 1,765 35.289 هزار میلیارد 53.921 میلیون 43.169 میلیون 20.131 میلیون 18.632 میلیون 24.538 میلیون 6.122 میلیون 4.511 میلیون 7.82 1.44 5.76 19.588 میلیون 135,527 16.172 میلیون 3.552 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 7,100 30.00 0.42 7,060 70.00 0.98 12:29 1,866 14.747 میلیون 104.13 میلیارد 7,903.05 7,130 7,200 7,080 7,450 1 1,392 7,030 2 15,977 7,060 39.183 هزار میلیارد 47.17 میلیون 17.522 میلیون 5.55 میلیون 7.987 میلیون 9.534 میلیون 70.179 میلیون 1.027 میلیون 38.14 4.12 0.57 14.657 میلیون 90,321 14.738 میلیون 8,868
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,009 42.00 2.14 2,007 40.00 2.03 12:29 1,864 55.442 میلیون 111.26 میلیارد 29,743.55 1,967 2,040 1,966 2,061 1 150,000 2,008 2 31,010 2,010 73.06 هزار میلیارد 136.177 میلیون 116.574 میلیون 36.403 میلیون 63.116 میلیون 53.458 میلیون 32.565 میلیون 9.609 میلیون 7.6 1.37 2.25 53.832 میلیون 1.61 میلیون 53.454 میلیون 1.988 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 13,700 300.00 2.24 13,800 400.00 2.99 12:29 1,859 12.029 میلیون 166.02 میلیارد 6,470.88 13,400 13,600 13,100 14,070 3 105,191 13,690 1 2,600 13,700 34.83 هزار میلیارد 39.78 میلیون 6.737 میلیون 2.524 میلیون 4.95 میلیون 1.786 میلیون 14.294 میلیون 95,560 364.48 19.5 2.44 12.027 میلیون 2,395 11.677 میلیون 352,163
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 10,750 240.00 2.18 10,510 480.00 4.37 12:29 1,814 18.461 میلیون 194.12 میلیارد 10,176.97 10,990 10,450 10,450 10,850 2 64,000 10,740 1 36,500 10,750 7.357 هزار میلیارد 9.583 میلیون 3.146 میلیون 700,000 2.226 میلیون 920,224 4.079 میلیون 339,807 21.65 7.99 1.8 17.111 میلیون 1.35 میلیون 18.431 میلیون 30,085
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,708 27.00 1.61 1,712 31.00 1.84 12:29 1,804 14.56 میلیون 24.93 میلیارد 8,071.22 1,681 1,700 1,625 1,725 1 81,423 1,715 2 1,728 1,720 60.463 هزار میلیارد 74.38 میلیون 65.117 میلیون 35.317 میلیون 13.917 میلیون 51.2 میلیون 22.949 میلیون 15.864 میلیون 3.81 1.18 2.63 14.483 میلیون 77,183 14.133 میلیون 427,064
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 100,120 1,500.00 1.52 99,930 1,310.00 1.33 12:29 1,732 1.168 میلیون 116.75 میلیارد 674.5 98,620 99,100 99,100 100,990 1 4 100,120 1 500 100,140 899.37 هزار میلیارد 1.537 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 931.511 میلیون 131.465 میلیون 7.97 8.54 0.91 915,487 252,754 1.134 میلیون 34,364
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,700 100.00 1.79 5,650 50.00 0.89 12:29 1,726 24.817 میلیون 140.21 میلیارد 14,378.15 5,600 5,640 5,370 5,780 3 19,710 5,660 1 705 5,700 102.83 هزار میلیارد 105.959 میلیون 23.698 میلیون 18.2 میلیون 3.129 میلیون 20.568 میلیون 4.325 میلیون 3.101 میلیون 33.16 5 23.77 24.688 میلیون 128,367 22.381 میلیون 2.436 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,885 141.00 6.96 1,895 131.00 6.47 12:29 1,682 121.372 میلیون 230.05 میلیارد 72,159.45 2,026 1,902 1,885 1,950 0 0 0 1407 173,429,681 1,885 58.447 هزار میلیارد 59.352 میلیون 35.803 میلیون 30.843 میلیون 905,325 34.898 میلیون 2.098 میلیون 1.896 میلیون 30.83 1.67 27.86 92.621 میلیون 28.751 میلیون 115.972 میلیون 5.4 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 10,410 180.00 1.76 10,380 150.00 1.47 12:29 1,678 8.226 میلیون 85.72 میلیارد 4,902.37 10,230 10,490 10,170 10,690 2 40,527 10,400 1 500 10,400 1453.2 هزار میلیارد 1.455 میلیارد 148.026 میلیون 140 میلیون 2.279 میلیون 145.747 میلیون 42.192 میلیون 41.271 میلیون 35.21 9.98 34.44 8.21 میلیون 16,000 8.191 میلیون 35,180
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,745 35.00 2.05 1,792 82.00 4.80 12:29 1,659 75.12 میلیون 134.6 میلیارد 45,280.33 1,710 1,730 1,652 1,770 34 3,641,838 1,795 1 2,641 1,795 280.161 هزار میلیارد 3.183 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 3.145 میلیارد 11.846 میلیون 283.061 میلیون -11,855,485 -23.63 23.65 0.99 67.655 میلیون 7.465 میلیون 60.244 میلیون 14.876 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 5,320 340.00 6.83 5,180 200.00 4.02 12:29 1,626 15.37 میلیون 79.64 میلیارد 9,452.46 4,980 5,100 5,000 5,320 1 2,764 5,300 37 1,308,919 5,320 13.649 هزار میلیارد 20.406 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 9.17 2.87 1.05 15.356 میلیون 13,948 14.761 میلیون 609,117
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 6,900 120.00 1.77 6,810 30.00 0.44 12:29 1,626 11.92 میلیون 81.19 میلیارد 7,330.6 6,780 6,790 6,600 6,970 2 8,000 6,900 3 239,865 6,940 4.086 هزار میلیارد 5.466 میلیون 2.074 میلیون 600,000 1.368 میلیون 706,232 2.418 میلیون 84,469 48.37 5.79 1.69 11.824 میلیون 96,000 11.848 میلیون 72,000
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,580 240.00 1.38 17,670 330.00 1.90 12:29 1,624 4.214 میلیون 74.46 میلیارد 2,594.56 17,340 17,500 16,840 17,700 2 6,086 17,620 2 58,948 17,640 53.01 هزار میلیارد 73.333 میلیون 35.3 میلیون 3 میلیون 20.323 میلیون 14.978 میلیون 53.759 میلیون 8.456 میلیون 6.27 3.54 0.99 4.132 میلیون 81,400 4.144 میلیون 70,003
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 72,350 970.00 1.36 71,540 160.00 0.22 12:29 1,614 1.258 میلیون 89.96 میلیارد 779.13 71,380 71,630 70,260 74,790 1 145 72,190 3 3,969 72,210 21.462 هزار میلیارد 23.414 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 66.2 23.39 38.57 1.235 میلیون 22,215 1.242 میلیون 15,301
ضخود1205

اختیارخ خودرو-2000-1401/12/03

اختیار معامله بورس 943 82.00 9.52 900 39.00 4.53 12:29 1,612 157,823 142.12 میلیون - 861 871 810 972 1 400 944 1 402 950 - - - - - - - - - - - 137,218 20,605 156,819 1,004
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 28,000 1,100.00 3.78 28,140 960.00 3.30 12:29 1,591 3.328 میلیون 93.65 میلیارد 2,091.73 29,100 28,000 27,650 29,800 3 13,087 27,970 4 152,028 28,000 3.945 هزار میلیارد 4.522 میلیون 621,071 140,200 453,001 331,900 803,429 109,565 36.01 11.89 4.91 3.328 میلیون - 3.317 میلیون 11,153
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 10,250 10.00 0.10 10,280 40.00 0.39 12:29 1,525 2.279 میلیون 23.51 میلیارد 1,494.65 10,240 10,360 10,210 10,530 1 3,345 10,250 1 300 10,260 113.08 هزار میلیارد 122.671 میلیون 29.075 میلیون 11 میلیون 9.591 میلیون 19.484 میلیون 16.993 میلیون 16.652 میلیون 6.79 5.8 6.65 1.177 میلیون 1.103 میلیون 2.26 میلیون 19,450
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 35,040 590.00 1.71 36,040 1,590.00 4.62 12:30 1,476 3.305 میلیون 119.12 میلیارد 2,239.4 34,450 34,240 33,980 35,700 2 10,230 36,170 1 140 37,540 24.576 هزار میلیارد 29.642 میلیون 6.224 میلیون 681,920 5.066 میلیون 1.159 میلیون 6.008 میلیون 513,667 47.84 21.21 4.09 3.305 میلیون - 3.305 میلیون 373
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 8,500 50.00 0.58 8,540 10.00 0.12 12:29 1,465 731,431 6.21 میلیارد 499.27 8,550 8,500 8,430 8,600 6 49,876 8,500 3 1,181 8,510 153.72 هزار میلیارد 170.303 میلیون 35.212 میلیون 11 میلیون 16.583 میلیون 18.629 میلیون 13.604 میلیون 7.221 میلیون 21.31 8.26 11.31 317,849 413,582 731,431 -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 14,760 80.00 0.54 14,690 10.00 0.07 12:29 1,454 5.604 میلیون 82.34 میلیارد 3,854.16 14,680 14,800 14,220 15,100 1 424 14,690 1 9,337 14,700 440.7 هزار میلیارد 560.787 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 977.7 میلیون 95.414 میلیون 5.1 4.2 0.42 5.519 میلیون 85,000 5.601 میلیون 3,030
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 10,600 50.00 0.47 10,590 60.00 0.56 17:05 1,426 13.295 میلیون 140.74 میلیارد 9,323.31 10,650 10,410 10,340 11,330 0 0 0 0 30.499 هزار میلیارد 45.27 میلیون 25.065 میلیون 2.88 میلیون 14.77 میلیون 10.294 میلیون 8.275 میلیون 4.197 میلیون 7.27 2.96 3.69 10.426 میلیون 2.869 میلیون 13.065 میلیون 229,738
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,004 0.00 0.00 10,010 6.00 0.06 14:59 1,421 47.764 میلیون 478.13 میلیارد - 10,004 10,003 9,999 10,010 4 148,892 10,008 3 289,607 10,009 - - - - - - - - - - - 12.943 میلیون 34.821 میلیون 28.493 میلیون 19.271 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,810 130.00 1.95 6,840 160.00 2.40 12:29 1,409 16.086 میلیون 110.12 میلیارد 11,416.28 6,680 6,350 6,350 6,900 1 72,494 6,790 1 61,986 6,820 410.4 هزار میلیارد 682.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -64.42 9.18 3.73 15.546 میلیون 539,965 11.359 میلیون 4.727 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 8,620 410.00 4.99 8,510 300.00 3.65 12:29 1,407 11.049 میلیون 94.07 میلیارد 7,852.74 8,210 8,430 8,270 8,700 1 20,346 8,620 5 26,421 8,640 34.096 هزار میلیارد 35.708 میلیون 13.544 میلیون 4.007 میلیون 1.612 میلیون 11.932 میلیون 1.831 میلیون 1.137 میلیون 30 2.86 18.62 11.014 میلیون 35,000 10.959 میلیون 89,712
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 17,820 40.00 0.22 18,100 240.00 1.34 12:29 1,393 12.742 میلیون 230.69 میلیارد 9,146.9 17,860 17,820 17,810 18,040 3 235,370 18,440 4 13,250 18,450 1303.2 هزار میلیارد 1.417 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 8.74 7.71 8.18 2.035 میلیون 10.706 میلیون 5.435 میلیون 7.307 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,590 390.00 1.86 20,380 600.00 2.86 12:29 1,393 6.817 میلیون 138.92 میلیارد 4,893.82 20,980 19,940 19,940 21,480 2 2,771 20,160 1 4,500 20,590 22.823 هزار میلیارد 25.753 میلیون 4.555 میلیون 1.12 میلیون 2.93 میلیون 1.625 میلیون 30.312 میلیون 411,729 55.43 14.05 0.75 6.267 میلیون 549,804 6.817 میلیون -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 2,139 6.00 0.28 2,148 15.00 0.70 12:29 1,379 29.85 میلیون 64.13 میلیارد 21,645.78 2,133 2,200 2,090 2,243 1 23,256 2,142 1 16,000 2,142 7.727 هزار میلیارد 8.941 میلیون 5.514 میلیون 3.597 میلیون 1.214 میلیون 4.3 میلیون 3.077 میلیون 511,325 15.11 1.8 2.51 29.106 میلیون 743,560 29.364 میلیون 485,025
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,394 20.00 1.46 1,406 32.00 2.33 12:29 1,373 63.707 میلیون 89.6 میلیارد 46,400.08 1,374 1,396 1,317 1,416 1 400,000 1,420 1 19,187 1,429 20.443 هزار میلیارد 49.197 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 7.01 1.05 2.17 63.316 میلیون 391,435 60.72 میلیون 2.987 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 31,530 480.00 1.55 31,390 340.00 1.10 12:29 1,365 4.868 میلیون 152.82 میلیارد 3,566.64 31,050 30,870 30,350 31,980 1 169 31,100 1 10,000 31,210 82.399 هزار میلیارد 128.221 میلیون 60.034 میلیون 2.625 میلیون 45.822 میلیون 14.212 میلیون 64.588 میلیون 12.42 میلیون 6.63 5.8 1.28 3.286 میلیون 1.583 میلیون 3.209 میلیون 1.659 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,000 650.00 2.19 29,350 300.00 1.01 12:29 1,358 2.758 میلیون 80.81 میلیارد 2,031.16 29,650 29,670 28,800 30,000 2 4,304 28,970 2 8,200 29,130 236.678 هزار میلیارد 313.446 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 7.48 6.51 1.02 2.7 میلیون 57,810 2.722 میلیون 36,648
فاما

اما

سهام بورس 8,490 280.00 3.19 8,540 230.00 2.62 14:48 1,358 9.573 میلیون 81.72 میلیارد 7,049.48 8,770 8,350 8,320 9,000 4 182,137 8,490 1 1,897 8,500 29.89 هزار میلیارد 34.21 میلیون 10.657 میلیون 2.5 میلیون 4.32 میلیون 6.337 میلیون 12.251 میلیون 3.086 میلیون 9.68 4.72 2.44 5.757 میلیون 3.816 میلیون 9.438 میلیون 135,670
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 4,820 170.00 3.66 4,650 0.00 0.00 12:29 1,344 15.36 میلیون 71.41 میلیارد 11,428.22 4,650 4,460 4,330 4,970 1 1,100 4,830 1 2,113 4,840 6.975 هزار میلیارد 10.782 میلیون 6.084 میلیون 800,000 3.807 میلیون 2.277 میلیون 1.289 میلیون 649,844 10.41 2.97 5.25 13.31 میلیون 2.05 میلیون 15.338 میلیون 21,251
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,921 155.00 5.60 2,850 84.00 3.04 12:29 1,334 25.399 میلیون 72.38 میلیارد 19,039.8 2,766 2,753 2,753 2,925 1 41,755 2,921 2 9,700 2,927 9.861 هزار میلیارد 11.668 میلیون 6.797 میلیون 2.8 میلیون 1.807 میلیون 4.989 میلیون 3.577 میلیون 1.234 میلیون 7.99 1.98 2.76 24.935 میلیون 464,073 24.578 میلیون 820,933
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,315 37.00 2.90 1,351 73.00 5.71 12:29 1,292 36.875 میلیون 49.82 میلیارد 28,541.37 1,278 1,319 1,202 1,320 5 561,756 1,367 1 3,710 1,449 17.563 هزار میلیارد 25.535 میلیون 21.943 میلیون 13 میلیون 7.972 میلیون 13.971 میلیون 18.652 میلیون 726,194 24.18 1.26 0.94 36.875 میلیون - 34.875 میلیون 2 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 23,140 1,100.00 4.99 23,100 1,060.00 4.81 12:29 1,285 1.848 میلیون 42.7 میلیارد 1,438.38 22,040 22,070 22,070 23,140 0 0 0 0 92.4 هزار میلیارد 107.471 میلیون 37.116 میلیون 4 میلیون 15.071 میلیون 22.044 میلیون 57.612 میلیون 14.324 میلیون 6.45 4.2 1.6 1.148 میلیون 700,000 1.646 میلیون 202,808
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 27,190 80.00 0.30 26,510 600.00 2.21 12:29 1,278 3.9 میلیون 103.37 میلیارد 3,051.35 27,110 27,000 25,760 27,770 1 1,000 27,180 1 5,000 27,190 11.797 هزار میلیارد 19.379 میلیون 12.061 میلیون 445,000 7.582 میلیون 4.479 میلیون 25.583 میلیون 699,849 16.86 2.63 0.46 3.621 میلیون 278,274 3.892 میلیون 7,130
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,649 65.00 1.81 3,620 36.00 1.00 12:29 1,273 2.483 میلیون 9.03 میلیارد 1,950.36 3,584 3,459 3,411 3,700 1 26,263 3,579 1 43 3,579 7.24 هزار میلیارد 12.267 میلیون 7.582 میلیون 2 میلیون 5.027 میلیون 2.555 میلیون 1.778 میلیون 263,364 27.49 2.83 4.07 2.483 میلیون - 2.479 میلیون 4,067
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,800 13.00 0.47 2,803 16.00 0.57 12:29 1,254 22.832 میلیون 64.27 میلیارد 18,207.54 2,787 2,818 2,778 2,900 2 83,859 2,790 2 16,642 2,807 532.57 هزار میلیارد 793.164 میلیون 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 9.06 2.13 0.99 16.392 میلیون 6.441 میلیون 21.233 میلیون 1.599 میلیون