همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,016 18.00 0.90 1,998 0.00 0.00 12:01 10,731 813.401 میلیون 1.687 هزار میلیارد 107,205.22 1,998 2,097 1,963 2,097 5 276,630 2,014 1 33,256 2,016 40.98 هزار میلیارد 42.396 میلیون 23.877 میلیون 2.524 میلیون 4.813 میلیون 19.064 میلیون 12.923 میلیون 311,329 126.74 2.07 3.05 621.478 میلیون 191.571 میلیون 715.457 میلیون 97.592 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 15,220 1,180.00 7.20 15,510 890.00 5.43 12:01 10,106 70.699 میلیون 1.096 هزار میلیارد 8,612.02 16,400 15,750 15,220 16,780 108 1,367,293 15,220 1 1,722 15,230 97.564 هزار میلیارد 100.09 میلیون 15.115 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 343.58 7.8 178.28 69.25 میلیون 1.373 میلیون 68.872 میلیون 1.751 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 22,404 1,236.00 5.84 22,403 1,235.00 5.83 1402/07/08 8,980 176.084 میلیون 3.945 هزار میلیارد - 21,168 22,404 22,403 22,404 84 208,512,485 22,403 4 28,216,834 22,404 - - - - - - - - - - - 80.411 میلیون 95.672 میلیون 85.976 میلیون 90.108 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 18,490 4,020.00 17.86 18,570 3,940.00 17.50 1402/07/08 8,253 74.404 میلیون 1.381 هزار میلیارد - 22,510 18,930 18,270 19,080 2 1,180 18,480 2 13,341 18,490 - - - - - - - - - - - 68.121 میلیون 6.283 میلیون 67.517 میلیون 6.887 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 154,000 8,130.00 5.01 155,950 6,180.00 3.81 1402/07/08 7,405 3.741 میلیون 583.45 میلیارد - 162,130 158,900 153,950 159,950 2 1,540 154,010 2 1,390 154,160 - - - - - - - - - - - 3.7 میلیون 41,535 3.732 میلیون 9,400
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 166,000 24,330.00 12.78 167,600 22,730.00 11.94 1402/07/08 6,936 4.289 میلیون 718.74 میلیارد - 190,330 170,400 165,110 171,200 1 240 165,990 3 7,848 166,000 - - - - - - - - - - - 3.878 میلیون 410,388 3.953 میلیون 335,381
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 145,790 4,790.00 3.40 140,920 80.00 0.06 12:03 6,815 2.042 میلیون 298.06 میلیارد 241.93 141,000 135,400 135,400 150,700 1 170 145,750 1 133 145,790 72.98 هزار میلیارد 74.869 میلیون 9.61 میلیون 500,000 5.734 میلیون 3.876 میلیون 8.394 میلیون 2.441 میلیون 28.86 18.18 8.39 2.021 میلیون 8,900 1.994 میلیون 35,600
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 12,640 800.00 6.76 11,820 20.00 0.17 12:00 5,485 87.426 میلیون 1.099 هزار میلیارد 9,049.73 11,840 11,800 11,610 12,640 120 4,706,659 12,640 0 0 0 37.71 هزار میلیارد 41.61 میلیون 13.663 میلیون 3 میلیون 7.35 میلیون 6.314 میلیون 14.777 میلیون 2.618 میلیون 13.54 5.62 2.4 56.995 میلیون 29.393 میلیون 51.767 میلیون 34.622 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,279 19.00 1.46 1,285 13.00 1.00 12:03 5,425 292.892 میلیون 376.48 میلیارد 61,259.19 1,298 1,299 1,278 1,299 4 348,148 1,279 13 3,184,400 1,280 2102.277 هزار میلیارد 2.262 میلیارد 2.201 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 313.013 میلیون 294.63 میلیون 10.43 1.22 9.64 149.106 میلیون 141.15 میلیون 168.195 میلیون 122.061 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,753 82.00 2.89 2,826 9.00 0.32 12:02 5,299 196.038 میلیون 542.68 میلیارد 30,358.85 2,835 2,800 2,746 2,810 1 37,601 2,753 3 453,500 2,754 834.984 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 833.65 میلیون 301.656 میلیون 1.313 میلیارد -448,982,759 1.882 میلیارد -318,763,827 -2.18 -1.61 0.43 126.06 میلیون 68.376 میلیون 178.707 میلیون 15.73 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,564 139.00 4.06 3,395 30.00 0.88 12:01 5,170 358.585 میلیون 1.273 هزار میلیارد 20,206.56 3,425 3,335 3,335 3,564 383 55,139,473 3,564 1 1,450 3,570 251.324 هزار میلیارد 667.617 میلیون 449.22 میلیون 70.776 میلیون 419.691 میلیون 29.529 میلیون 499.929 میلیون -54,080,912 -4.44 8.14 0.48 343.484 میلیون 15.03 میلیون 123.848 میلیون 234.666 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 19,903 1,092.00 5.81 19,903 1,092.00 5.81 1402/07/08 5,166 103.561 میلیون 2.061 هزار میلیارد - 18,811 19,903 19,902 19,904 2 737,985 19,903 3 25,046,986 19,904 - - - - - - - - - - - 85.345 میلیون 18.216 میلیون 47.079 میلیون 56.483 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,630 184.00 3.82 4,798 16.00 0.33 12:01 5,126 126.196 میلیون 590.71 میلیارد 21,075.23 4,814 4,730 4,623 4,800 2 197,695 4,628 9 285,055 4,630 185.392 هزار میلیارد 199.224 میلیون 72.453 میلیون 39.605 میلیون 6.308 میلیون 66.145 میلیون 3.109 میلیون 2.018 میلیون 94.15 2.87 61.12 96.841 میلیون 28.604 میلیون 120.097 میلیون 5.348 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,280 140.00 2.58 5,410 10.00 0.18 12:04 4,303 91.838 میلیون 487.79 میلیارد 24,241.17 5,420 5,410 5,280 5,430 49 4,016,756 5,280 5 337,324 5,290 4248 هزار میلیارد 5.159 میلیارد 2.593 میلیارد 800 میلیون 758.722 میلیون 1.834 میلیارد 1.607 میلیارد 547.304 میلیون 5.85 2.36 2.46 26.962 میلیون 64.712 میلیون 55.364 میلیون 36.31 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,907.00 5.00 177,120 174,027.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,913.96 3,093 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.623 میلیارد 815.601 میلیون 476.049 میلیون 176.921 میلیون 701.977 میلیون 511.205 میلیون 143.981 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,054 41.00 0.41 10,053 42.00 0.42 1402/07/08 4,079 152.328 میلیون 1.531 هزار میلیارد - 10,095 10,053 10,053 10,054 2 199,999,975 10,053 1 49,496,400 10,054 - - - - - - - - - - - 108.123 میلیون 44.206 میلیون 115.069 میلیون 37.26 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 11,030 340.00 2.99 11,340 30.00 0.26 12:03 3,841 43.68 میلیون 483.25 میلیارد 8,247.31 11,370 11,310 10,930 11,310 6 592,516 11,030 1 500 11,040 1487.165 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 813.524 میلیون 134.342 میلیون 160.209 میلیون 653.315 میلیون 3.155 میلیارد 349.514 میلیون 4.67 2.33 0.48 16.265 میلیون 25.887 میلیون 41.144 میلیون 1.008 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,080 150.00 3.04 5,010 80.00 1.62 12:03 3,780 58.04 میلیون 290.66 میلیارد 15,149.2 4,930 4,870 4,690 5,160 6 165,358 5,070 7 36,399 5,080 18.022 هزار میلیارد 19.642 میلیون 6.031 میلیون 3.597 میلیون 1.21 میلیون 4.558 میلیون 3.308 میلیون 721,162 25.44 3.87 5.55 56.79 میلیون 1.149 میلیون 56.68 میلیون 1.258 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,110 220.00 2.64 8,320 10.00 0.12 12:03 3,610 56.693 میلیون 463.72 میلیارد 13,951.73 8,330 8,310 8,100 8,310 4 42,647 8,110 14 341,741 8,120 1856.86 هزار میلیارد 2.235 میلیارد 1.01 میلیارد 227 میلیون 320.905 میلیون 688.694 میلیون 3.399 میلیارد 385.46 میلیون 6.16 2.74 0.58 21.915 میلیون 34.759 میلیون 48.661 میلیون 8.013 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 6,390 260.00 3.91 6,380 270.00 4.06 1402/07/08 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 21,255.47 6,650 6,490 6,200 6,650 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 71.063 میلیون 22.623 میلیون 10.5 میلیون 1.598 میلیون 19.252 میلیون 7.244 میلیون 6.966 میلیون 9.62 3.13 9.25 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 46,887 2,560.00 5.78 46,887 2,560.00 5.78 1402/07/08 3,586 27.611 میلیون 1.295 هزار میلیارد - 44,327 46,887 46,886 46,888 2 1,229,679 46,887 2 601,767 46,888 - - - - - - - - - - - 10.554 میلیون 17.056 میلیون 20.575 میلیون 7.035 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,157 44.00 0.43 10,157 44.00 0.43 1402/07/08 3,354 198.329 میلیون 2.014 هزار میلیارد - 10,201 10,157 10,157 10,158 3 84,975,858 10,157 59 18,755,493 10,158 - - - - - - - - - - - 68.339 میلیون 129.99 میلیون 128.544 میلیون 69.785 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,442 56.00 1.24 4,494 4.00 0.09 12:06 3,102 137.301 میلیون 616.05 میلیارد 26,851.43 4,498 4,490 4,441 4,519 15 414,755 4,442 5 51,803 4,443 1583.911 هزار میلیارد 15.142 میلیارد 14.534 میلیارد 353 میلیون 12.873 میلیارد 1.074 میلیارد 1.355 میلیارد 449.56 میلیون 3.51 1.58 1.14 22.902 میلیون 113.849 میلیون 87.655 میلیون 49.095 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 82,100 1,040.00 1.25 78,270 4,870.00 5.86 1402/04/15 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 926.8 83,140 82,700 81,400 85,270 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 20.77 میلیون 1.836 میلیون 250,000 1.665 میلیون 243,667 531,668 38,803 330.63 67.84 31.56 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 31,660 1,660.00 4.98 32,110 1,210.00 3.63 12:00 2,803 10.798 میلیون 346.74 میلیارد 6,277.09 33,320 32,450 31,660 33,700 0 0 0 296 7,615,583 31,660 16.055 هزار میلیارد 20.918 میلیون 4.447 میلیون 221,941 3.398 میلیون 1.048 میلیون 108,030 189,639 75.12 19.86 131.87 10.631 میلیون 167,521 10.298 میلیون 500,200
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,630 70.00 0.52 13,550 10.00 0.07 12:01 2,763 23.56 میلیون 321.8 میلیارد 4,552.16 13,560 13,420 13,350 13,910 3 11,508 13,620 1 59,606 13,630 788.483 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 657.559 میلیون 57.722 میلیون 426.845 میلیون 230.714 میلیون 220.971 میلیون 162.78 میلیون 4.8 3.39 3.54 16.31 میلیون 7.039 میلیون 16.604 میلیون 6.745 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 6,035 37.00 0.61 4,788 1,284.00 21.15 1402/04/13 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 14,253.33 6,072 6,035 6,035 6,280 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 36.843 میلیون 15.079 میلیون 6.7 میلیون 5.983 میلیون 9.095 میلیون 17.112 میلیون 2.402 میلیون 13.36 3.53 1.87 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,381 53.00 2.18 2,430 4.00 0.16 12:01 2,688 114.76 میلیون 274.5 میلیارد 48,115.73 2,434 2,420 2,376 2,428 1 2,487 2,381 3 130,000 2,382 467.661 هزار میلیارد 1.513 میلیارد 748.463 میلیون 195.511 میلیون 937.588 میلیون -189,125,262 653.196 میلیون -152,654,549 -3.11 -2.25 0.73 87.982 میلیون 26.002 میلیون 98.754 میلیون 15.231 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,010 70.00 0.99 7,080 0.00 0.00 12:04 2,663 41.822 میلیون 293.46 میلیارد 14,112.28 7,080 7,060 7,000 7,100 10 1,216,980 7,000 3 50,196 7,010 4212 هزار میلیارد 4.647 میلیارد 1.619 میلیارد 600 میلیون 320.679 میلیون 1.299 میلیارد 883.681 میلیون 507.988 میلیون 8.06 3.27 4.74 14.021 میلیون 26.284 میلیون 25.732 میلیون 14.573 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 10,550 520.00 5.18 10,050 20.00 0.20 12:06 2,660 35.178 میلیون 367.94 میلیارد 8,397.43 10,030 10,000 10,000 10,550 9 68,852 10,550 1 500 10,650 18.713 هزار میلیارد 21.261 میلیون 6.444 میلیون 1.789 میلیون 3.246 میلیون 3.198 میلیون 478,070 285,433 -170.19 5.62 36.6 33.16 میلیون 1.365 میلیون 26.927 میلیون 7.598 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,220 220.00 3.42 6,420 20.00 0.31 12:01 2,654 45.602 میلیون 285.66 میلیارد 14,599.58 6,440 6,320 6,160 6,390 5 65,776 6,220 2 87,252 6,230 160.714 هزار میلیارد 292.912 میلیون 167.423 میلیون 25.673 میلیون 118.592 میلیون 48.831 میلیون 209.353 میلیون 22.577 میلیون 7.3 3.38 0.79 40.331 میلیون 5.174 میلیون 43.607 میلیون 1.898 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 5,710 430.00 7.00 6,130 10.00 0.16 12:05 2,650 57.788 میلیون 334.21 میلیارد 13,678.64 6,140 6,060 5,710 6,140 0 0 0 22 2,843,200 5,710 17.34 هزار میلیارد 19.963 میلیون 3.63 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 16.82 6.22 8.85 48.684 میلیون 9.094 میلیون 55.999 میلیون 1.778 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 4,820 300.00 5.86 5,110 10.00 0.20 12:05 2,644 38.915 میلیون 191.32 میلیارد 17,349.2 5,120 5,070 4,810 5,070 5 105,556 4,820 3 333,649 4,860 98.4 هزار میلیارد 107.67 میلیون 39.892 میلیون 20 میلیون 5.27 میلیون 34.623 میلیون 11.354 میلیون 7.517 میلیون 13.6 2.95 9 37.993 میلیون 834,972 33.135 میلیون 5.693 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,918 34.00 1.74 1,949 3.00 0.15 12:00 2,591 89.26 میلیون 171.44 میلیارد 27,825.34 1,952 1,958 1,903 1,977 6 285,707 1,916 1 91,524 1,918 192.1 هزار میلیارد 231.738 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.14 1.24 10.45 71.723 میلیون 16.823 میلیون 76.644 میلیون 11.902 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,566 32.00 1.23 2,578 20.00 0.77 12:06 2,495 213.942 میلیون 551.47 میلیارد 73,525.29 2,598 2,600 2,534 2,604 2 236,383 2,565 8 268,858 2,566 577.282 هزار میلیارد 7.829 میلیارد 7.686 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 829.858 میلیون 128.777 میلیون 4.58 1.35 0.71 21.037 میلیون 192.849 میلیون 155.886 میلیون 57.999 میلیون
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 18,230 300.00 1.67 17,940 10.00 0.06 12:04 2,306 8.707 میلیون 161 میلیارد 6,178.44 17,930 18,400 17,950 19,000 1 13,615 18,220 1 48,111 18,230 21.378 هزار میلیارد 26.347 میلیون 9.648 میلیون 1.156 میلیون 6.876 میلیون 2.772 میلیون 33.483 میلیون 2.321 میلیون 8.94 7.48 0.62 8.649 میلیون 58,151 8.203 میلیون 503,578
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 10,060 320.00 3.08 10,360 20.00 0.19 12:05 2,114 10.026 میلیون 101.74 میلیارد 6,145.02 10,380 10,280 10,030 10,350 1 21,922 10,060 6 127,427 10,080 138.04 هزار میلیارد 209.864 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 6.658 میلیون 17.167 میلیون 7.527 میلیون 7.728 میلیون 18.23 8.22 18.72 8.88 میلیون 1.113 میلیون 9.895 میلیون 97,833
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,358 61.00 1.38 4,413 6.00 0.14 12:03 2,052 54.298 میلیون 237.2 میلیارد 17,861.59 4,419 4,412 4,322 4,429 3 558,542 4,350 2 12,839 4,358 1201.475 هزار میلیارد 1.546 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.13 1.94 0.59 21.512 میلیون 32.335 میلیون 46.657 میلیون 7.189 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 6,430 90.00 1.42 5,180 1,160.00 18.30 1402/04/15 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 13,267.59 6,340 6,390 6,260 6,450 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 21.672 میلیون 8.513 میلیون 3.588 میلیون 2.656 میلیون 5.858 میلیون 6.833 میلیون 2.268 میلیون 8.19 3.17 2.72 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 3,180 105.00 3.20 3,291 6.00 0.18 12:01 1,980 40.945 میلیون 133.66 میلیارد 31,400.91 3,285 3,380 3,170 3,380 2 98,371 3,170 3 164,932 3,182 21.633 هزار میلیارد 35.858 میلیون 21.259 میلیون 6.628 میلیون 14.888 میلیون 6.372 میلیون 54.817 میلیون 495,282 44.04 3.42 0.4 38.972 میلیون 1.926 میلیون 40.798 میلیون 100,000
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,940 40.00 0.45 9,110 210.00 2.36 12:00 1,969 16.224 میلیون 147.82 میلیارد 5,736.39 8,900 9,140 8,700 9,340 2 9,437 8,920 2 96,849 8,940 7.652 هزار میلیارد 6.26 میلیون 730,406 245,549 539,984 190,422 601,426 68,347 83.2 29.86 9.47 14.84 میلیون 1.381 میلیون 7.272 میلیون 8.949 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,805 130.00 4.43 2,928 7.00 0.24 12:01 1,876 39.031 میلیون 110.3 میلیارد 17,163.2 2,935 2,872 2,763 2,940 1 51,976 2,805 1 300,000 2,812 56.89 هزار میلیارد 85.136 میلیون 60.093 میلیون 20.131 میلیون 24.281 میلیون 35.812 میلیون 32 میلیون 17.332 میلیون 3.4 1.65 1.84 37.922 میلیون 563,116 38.371 میلیون 113,670
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 7,590 280.00 3.83 7,680 370.00 5.06 12:00 1,839 23.481 میلیون 180.45 میلیارد 7,834.43 7,310 7,450 7,450 7,880 3 18,708 7,590 1 1,111 7,610 50.293 هزار میلیارد 65.245 میلیون 29.642 میلیون 4.36 میلیون 19.269 میلیون 10.373 میلیون 33.615 میلیون 4.272 میلیون 10.76 4.43 1.37 23.313 میلیون 148,277 20.074 میلیون 3.388 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 4,698 219.00 4.45 4,912 5.00 0.10 12:04 1,824 13.578 میلیون 64.67 میلیارد 8,028.73 4,917 4,886 4,671 4,900 1 2,122 4,694 4 381,738 4,698 117.09 هزار میلیارد 182.221 میلیون 92.074 میلیون 24.583 میلیون 60.534 میلیون 31.541 میلیون 83.446 میلیون 16.011 میلیون 7.54 3.83 1.45 11.686 میلیون 1.889 میلیون 13.084 میلیون 490,798
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,660 550.00 4.95 11,110 0.00 0.00 11:59 1,751 13.262 میلیون 153.71 میلیارد 8,149.51 11,110 11,330 11,250 11,660 118 4,064,183 11,660 1 1,000 11,670 5.795 هزار میلیارد 6.204 میلیون 996,228 500,000 209,390 786,838 1.305 میلیون 256,864 18.43 6.59 4.18 13.162 میلیون 100,000 12.528 میلیون 733,931
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 49,930 1,470.00 2.86 51,320 80.00 0.16 12:00 1,667 4.066 میلیون 204.41 میلیارد 1,613.95 51,400 50,800 49,900 51,000 1 57 49,920 2 1,150 49,930 721.518 هزار میلیارد 850.045 میلیون 240.771 میلیون 14.35 میلیون 104.562 میلیون 136.209 میلیون 486.168 میلیون 99.493 میلیون 7.4 5.41 1.51 1.177 میلیون 2.883 میلیون 4.059 میلیون 323
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,900 230.00 3.23 7,080 50.00 0.70 12:06 1,651 22.606 میلیون 156.17 میلیارد 15,628.58 7,130 6,980 6,750 7,080 5 24,584 6,890 1 29,508 6,900 80.675 هزار میلیارد 87.672 میلیون 26.768 میلیون 11.675 میلیون 3.378 میلیون 23.39 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 21.73 3.53 30.14 21.241 میلیون 1.241 میلیون 22.054 میلیون 427,989
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,835 32.00 1.71 1,863 4.00 0.21 12:01 1,624 50.491 میلیون 92.44 میلیارد 37,107.15 1,867 1,851 1,810 1,851 1 9,100 1,835 4 72,517 1,836 246.791 هزار میلیارد 269.789 میلیون 188.787 میلیون 134.638 میلیون 12.495 میلیون 176.292 میلیون 20.93 میلیون 19.822 میلیون 12.65 1.42 11.98 40.902 میلیون 9.582 میلیون 45.963 میلیون 4.521 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 19,840 900.00 4.75 18,900 40.00 0.21 12:03 1,580 6.953 میلیون 135.9 میلیارد 2,760.25 18,940 18,600 18,530 19,840 75 933,036 19,840 1 1,100 19,850 6.843 هزار میلیارد 8.792 میلیون 1.017 میلیون 159,000 350,249 667,220 1.202 میلیون 315,813 19.75 9.06 5.24 5.187 میلیون 1.663 میلیون 6.494 میلیون 356,229
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,326 35.00 1.48 2,357 4.00 0.17 12:05 1,572 37.218 میلیون 86.69 میلیارد 21,503.98 2,361 2,333 2,307 2,366 1 2,500 2,319 1 10,485 2,326 69.87 هزار میلیارد 107.116 میلیون 104.235 میلیون 30 میلیون 35.296 میلیون 68.939 میلیون 46.149 میلیون 34.007 میلیون 2.08 1.03 1.53 28.971 میلیون 7.97 میلیون 35.141 میلیون 1.8 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,880 190.00 3.75 5,060 10.00 0.20 12:06 1,563 27.511 میلیون 135.69 میلیارد 20,834.03 5,070 5,000 4,840 5,050 1 2,000 4,860 3 77,225 4,880 97.614 هزار میلیارد 101.002 میلیون 28.674 میلیون 16 میلیون 564,482 26.825 میلیون 6.603 میلیون 6.095 میلیون 16.45 3.57 15.17 26.576 میلیون 412,452 26.489 میلیون 499,325
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,483 174.00 4.04 4,302 7.00 0.16 12:00 1,538 17.338 میلیون 76.8 میلیارد 17,823.01 4,309 4,260 4,220 4,548 1 22,403 4,447 4 66,106 4,480 18.041 هزار میلیارد 28.766 میلیون 9.188 میلیون 4.072 میلیون 5.477 میلیون 4.222 میلیون 13.127 میلیون 396,247 44.21 4.16 1.33 16.592 میلیون 742,336 15.101 میلیون 2.233 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,630 200.00 3.43 5,830 0.00 0.00 12:00 1,492 20.499 میلیون 117.02 میلیارد 12,528.79 5,830 5,850 5,630 5,880 30 493,621 5,620 1 107,715 5,630 103.922 هزار میلیارد 113.379 میلیون 28.776 میلیون 18.2 میلیون 4.725 میلیون 24.05 میلیون 6.706 میلیون 4.337 میلیون 24.47 4.41 15.82 13.371 میلیون 7.044 میلیون 7.454 میلیون 12.961 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,340 29.00 0.88 3,305 6.00 0.18 12:01 1,471 32.906 میلیون 110.18 میلیارد 15,562.29 3,311 3,305 3,281 3,455 1 32,131 3,332 2 6,050 3,340 31.331 هزار میلیارد 44.358 میلیون 27.75 میلیون 9.358 میلیون 13.486 میلیون 14.264 میلیون 14.875 میلیون 2.021 میلیون 15.3 2.17 2.08 30.317 میلیون 2.544 میلیون 27.14 میلیون 5.721 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 2,800 101.00 3.74 2,695 4.00 0.15 12:01 1,468 36.494 میلیون 102.28 میلیارد 17,744.54 2,699 2,780 2,719 2,860 3 265,196 2,780 1 50,000 2,799 30.833 هزار میلیارد 38.692 میلیون 29.207 میلیون 11 میلیون 9.575 میلیون 19.632 میلیون 10.738 میلیون 3.903 میلیون 7.6 1.51 2.76 36.004 میلیون 253,576 27.052 میلیون 9.205 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 18,640 510.00 2.81 18,080 50.00 0.28 12:04 1,455 12.803 میلیون 241.62 میلیارد 5,150.62 18,130 18,980 18,560 18,980 2 14,186 18,640 2 24,032 18,660 26.144 هزار میلیارد 44.775 میلیون 33.331 میلیون 1.385 میلیون 19.254 میلیون 14.077 میلیون 44.322 میلیون 1.246 میلیون 20.11 1.78 0.57 12.68 میلیون 100,000 9.76 میلیون 3.021 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,825 126.00 4.27 2,948 3.00 0.10 12:00 1,438 31.981 میلیون 92.3 میلیارد 20,210.48 2,951 2,950 2,810 2,956 2 67,686 2,825 2 99,622 2,827 105.058 هزار میلیارد 175.082 میلیون 132.156 میلیون 36.403 میلیون 69.368 میلیون 62.788 میلیون 36.984 میلیون 12.146 میلیون 8.84 1.71 2.9 26.186 میلیون 5.771 میلیون 29.937 میلیون 2.021 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,104 58.00 2.68 2,128 34.00 1.57 12:06 1,378 84.923 میلیون 180.74 میلیارد 62,225.21 2,162 2,156 2,104 2,170 1 10,000 2,105 6 527,553 2,106 373.329 هزار میلیارد 8.004 میلیارد 7.769 میلیارد 175.354 میلیون 7.37 میلیارد 146.177 میلیون 682.505 میلیون 5.926 میلیون 64.87 2.58 0.57 24.085 میلیون 59.633 میلیون 66.718 میلیون 17 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 5,720 360.00 6.72 5,360 0.00 0.00 12:05 1,371 25.793 میلیون 147.45 میلیارد 9,674.82 5,360 5,550 5,370 5,730 8 101,196 5,700 2 289,935 5,720 9.264 هزار میلیارد 12.016 میلیون 4.479 میلیون 1.62 میلیون 1.651 میلیون 2.766 میلیون 3.223 میلیون 576,113 15.07 3.14 2.69 25.163 میلیون 600,000 18.747 میلیون 7.016 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 10,790 240.00 2.18 11,010 20.00 0.18 12:04 1,341 8.19 میلیون 87.23 میلیارد 4,597.09 11,030 10,800 10,500 10,920 1 6,094 10,790 4 305,000 10,800 10.65 هزار میلیارد 15.568 میلیون 2.273 میلیون 1,000,000 488,370 1.785 میلیون 451,277 575,658 554.86 6.2 21.58 7.983 میلیون 204,002 7.986 میلیون 200,907
قشهد

شهد

سهام بورس 28,560 1,500.00 4.99 30,060 0.00 0.00 12:04 1,337 4.03 میلیون 115.47 میلیارد 3,347.35 30,060 28,560 28,560 29,350 0 0 0 6 24,979 28,560 19.907 هزار میلیارد 26.205 میلیون 6.823 میلیون 694,832 4.249 میلیون 2.575 میلیون 9.353 میلیون 982,429 21.26 8.11 2.23 3.481 میلیون 453,000 3.904 میلیون 30,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 6,510 200.00 2.98 6,700 10.00 0.15 12:00 1,334 9.124 میلیون 59.88 میلیارد 6,231.57 6,710 6,700 6,470 6,740 2 23,402 6,510 4 82,391 6,520 113.75 هزار میلیارد 175.13 میلیون 45.949 میلیون 7.34 میلیون 27.656 میلیون 20.173 میلیون 5.331 میلیون 8.155 میلیون 14.25 5.76 21.79 8.303 میلیون 734,933 8.862 میلیون 175,587
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,711 7.00 0.41 1,754 36.00 2.10 12:06 1,315 49.67 میلیون 87.09 میلیارد 35,790.02 1,718 1,748 1,707 1,781 1 30,000 1,711 1 51,073 1,718 25.503 هزار میلیارد 51.199 میلیون 48.591 میلیون 14.54 میلیون 26.612 میلیون 21.98 میلیون 8.494 میلیون 2.302 میلیون 10.68 1.13 2.89 47.754 میلیون 1.2 میلیون 42.541 میلیون 6.413 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 18,980 420.00 2.16 19,350 50.00 0.26 12:03 1,260 5.007 میلیون 96.22 میلیارد 3,156.92 19,400 18,880 18,510 19,850 1 340 18,990 5 26,450 19,100 11.532 هزار میلیارد 15.358 میلیون 2.06 میلیون 600,000 1.621 میلیون 778,494 2.9 میلیون 129,992 89.31 14.91 4 4.908 میلیون 88,060 4.478 میلیون 518,551
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 59,600 2,780.00 4.46 62,360 20.00 0.03 12:00 1,245 2.536 میلیون 152.03 میلیارد 774.91 62,380 59,250 59,250 61,500 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 15.883 میلیون 580,189 240,000 242,682 324,833 64,679 11,291 689.79 44.89 171.23 2.534 میلیون - 2.534 میلیون -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 160,010 4,380.00 2.66 164,260 130.00 0.08 12:03 1,214 626,017 100.56 میلیارد 708.64 164,390 163,850 159,500 163,850 4 2,803 160,010 2 468 160,020 963.84 هزار میلیارد 1.161 میلیارد 594.291 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.25 2.77 2.51 353,469 267,293 570,762 50,000
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,670 20.00 0.35 5,670 20.00 0.35 12:06 1,190 15.359 میلیون 86.84 میلیارد 13,749.45 5,690 5,630 5,600 5,720 2 20,531 5,660 2 202,076 5,670 105.655 هزار میلیارد 112.532 میلیون 87.858 میلیون 18.7 میلیون 6.129 میلیون 81.73 میلیون 30.228 میلیون 27.889 میلیون 3.8 1.3 3.51 15.007 میلیون 50,000 14.257 میلیون 800,000
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 68,427.00 1.00 73,000 68,927.00 1.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 14,925.18 4,073 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 75.333 میلیون 40.76 میلیون 14.288 میلیون 19.285 میلیون 21.475 میلیون 27.085 میلیون 5.179 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 6,040 0.00 0.00 6,030 10.00 0.17 12:01 1,184 17.644 میلیون 106.7 میلیارد 15,343.68 6,040 6,030 5,940 6,120 1 393 6,040 5 479,716 6,050 37.518 هزار میلیارد 38.466 میلیون 10.758 میلیون 6.201 میلیون 276,665 10.423 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 30.85 3.63 26.21 16.814 میلیون 820,000 17.446 میلیون 187,600
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 105,210 6,020.00 5.41 106,200 5,030.00 4.52 12:05 1,151 866,178 91.99 میلیارد 662.17 111,230 110,690 105,210 110,690 0 0 0 25 461,313 105,210 31.869 هزار میلیارد 37.331 میلیون 4.689 میلیون 300,000 3.437 میلیون 1.251 میلیون 903,463 443,359 64.85 27.09 30.59 785,387 60,065 839,909 5,543
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,704 74.00 2.66 2,774 4.00 0.14 12:03 1,149 22.056 میلیون 60.08 میلیارد 16,777.41 2,778 2,757 2,693 2,761 1 2,000 2,703 1 30,000 2,704 80.358 هزار میلیارد 136.097 میلیون 96.94 میلیون 29.5 میلیون 53.32 میلیون 43.62 میلیون 209.376 میلیون 13.163 میلیون 6.22 1.88 0.39 13.926 میلیون 8.099 میلیون 14.057 میلیون 7.968 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,115 23.00 1.08 2,130 8.00 0.37 12:01 1,132 13.404 میلیون 28.34 میلیارد 14,438.31 2,138 2,128 2,086 2,161 1 39,090 2,100 4 39,547 2,115 74.695 هزار میلیارد 99.752 میلیون 78.719 میلیون 35.317 میلیون 23.008 میلیون 55.711 میلیون 20.223 میلیون 13.426 میلیون 5.6 1.35 3.72 11.538 میلیون 1.765 میلیون 13.303 میلیون -
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 19,546 1,080.00 5.85 19,545 1,079.00 5.84 1402/07/08 1,126 33.903 میلیون 662.64 میلیارد - 18,466 19,546 19,545 19,546 2 208,904,023 19,545 2 109,984,120 19,546 - - - - - - - - - - - 10.469 میلیون 23.434 میلیون 6.078 میلیون 27.824 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 3,488 55.00 1.55 3,509 34.00 0.96 12:04 1,098 11.086 میلیون 38.9 میلیارد 11,302.18 3,543 3,568 3,480 3,568 1 12,029 3,489 2 2,416 3,499 63.162 هزار میلیارد 83.066 میلیون 47.425 میلیون 18 میلیون 19.292 میلیون 28.132 میلیون 53.182 میلیون 8.126 میلیون 7.85 2.27 1.2 10.737 میلیون 347,740 11.084 میلیون 731
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 56,940 330.00 0.58 48,250 9,020.00 15.75 1402/04/15 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 986.64 57,270 56,940 56,050 57,520 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 19.622 میلیون 1.593 میلیون 127,000 460,988 545,284 790,979 190,385 24.2 15.18 22.09 661,019 388,771 982,895 66,895
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 3,115 9.00 0.29 2,814 292.00 9.40 1402/04/15 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 16,645.63 3,106 3,100 3,072 3,177 2 1,969 32,930 1 155 32,940 9.277 هزار میلیارد 13.713 میلیون 5.392 میلیون 4 میلیون 1.585 میلیون 4.174 میلیون 4.32 میلیون 17,079 659.05 2.7 2.61 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,722 0.00 0.00 2,721 1.00 0.04 12:05 1,012 55.973 میلیون 152.28 میلیارد 36,494.3 2,722 2,721 2,686 2,740 1 2,544 2,701 29 4,033,938 2,722 878.799 هزار میلیارد 6.26 میلیارد 5.957 میلیارد 272.969 میلیون 5.125 میلیارد 542.6 میلیون 813.017 میلیون 215.597 میلیون 4.09 1.52 1.08 1.304 میلیون 54.668 میلیون 40.213 میلیون 15.759 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,603 40.00 2.43 1,641 2.00 0.12 12:05 1,005 29.516 میلیون 47.91 میلیارد 27,328.01 1,643 1,630 1,602 1,678 4 248,763 1,602 1 127,914 1,603 47.229 هزار میلیارد 62.992 میلیون 48.153 میلیون 29.1 میلیون 14.54 میلیون 33.613 میلیون 10.941 میلیون 5.093 میلیون 9.39 1.42 4.37 28.01 میلیون 1.33 میلیون 29.34 میلیون -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,599 64.00 1.37 4,655 8.00 0.17 12:03 1,005 9.282 میلیون 42.52 میلیارد 8,903.85 4,663 4,655 4,552 4,655 1 1,098 4,581 5 37,184 4,599 251.647 هزار میلیارد 334.4 میلیون 85.137 میلیون 19.28 میلیون 46.226 میلیون 39.608 میلیون 90.445 میلیون 40.083 میلیون 6.32 6.4 2.8 6.156 میلیون 3.093 میلیون 9.132 میلیون 116,894
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,138 25.00 2.15 1,163 0.00 0.00 12:06 1,003 32.709 میلیون 37.43 میلیارد 31,501.12 1,163 1,159 1,134 1,160 1 16,199 1,138 2 260,000 1,145 40.04 هزار میلیارد 45.418 میلیون 10.99 میلیون 4 میلیون 3.768 میلیون 7.222 میلیون 4.112 میلیون 3.495 میلیون 11.65 5.64 9.9 32.269 میلیون 266,210 31.835 میلیون 700,000
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 6,040 140.00 2.27 6,180 0.00 0.00 12:07 1,000 21.291 میلیون 128.96 میلیارد 21,935.64 6,180 6,110 5,990 6,180 1 168,016 6,040 7 202,541 6,050 184.38 هزار میلیارد 2.409 میلیارد 2.336 میلیارد 30.426 میلیون 2 میلیارد 92.92 میلیون 319.71 میلیون 48.807 میلیون 3.85 1.68 0.59 14.633 میلیون 6.425 میلیون 16.934 میلیون 4.125 میلیون
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 7,460 40.00 0.53 6,000 1,500.00 20.00 1402/04/15 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 5,042.2 7,500 7,370 7,350 7,590 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 25.916 میلیون 9.542 میلیون 3.204 میلیون 6.564 میلیون 2.978 میلیون 6.566 میلیون 264,090 72.8 6.45 2.93 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,740 135.00 4.70 2,859 16.00 0.56 12:05 991 18.309 میلیون 50.67 میلیارد 16,983.13 2,875 2,849 2,729 2,849 3 21,539 2,739 1 25,070 2,740 17.889 هزار میلیارد 21.774 میلیون 8.917 میلیون 6.463 میلیون 2.954 میلیون 5.963 میلیون 5.801 میلیون -193,168 -95.65 3.1 3.19 17.113 میلیون 1.156 میلیون 18.069 میلیون 200,024
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 38,060 2,110.00 5.87 38,061 2,111.00 5.87 1402/07/08 982 50.841 میلیون 1.935 هزار میلیارد - 35,950 38,060 38,060 38,061 41 39,255,336 38,060 4 3,341,518 38,061 - - - - - - - - - - - 11.891 میلیون 38.95 میلیون 9.891 میلیون 40.95 میلیون
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 17,100 830.00 5.10 17,040 770.00 4.73 12:06 958 4.024 میلیون 68.56 میلیارد 4,873.08 16,270 17,250 16,550 17,450 1 1,176 17,100 4 10,741 17,160 34.08 هزار میلیارد 33.413 میلیون 4.663 میلیون 2 میلیون 568,235 4.132 میلیون 660,000 1.096 میلیون 28.28 8.51 44.3 3.96 میلیون 56,236 3.964 میلیون 51,554
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 6,460 370.00 5.42 6,490 340.00 4.98 12:03 951 9.921 میلیون 64.39 میلیارد 8,008.22 6,830 6,630 6,460 6,780 2 18,977 6,460 2 37,888 6,470 25.96 هزار میلیارد 31.35 میلیون 4.49 میلیون 250,000 3.43 میلیون 1.06 میلیون 4.115 میلیون 1.683 میلیون 16.59 26.35 6.78 8.228 میلیون 1.571 میلیون 9.784 میلیون 15,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,575 96.00 2.06 4,667 4.00 0.09 12:07 947 8.558 میلیون 39.33 میلیارد 11,560.67 4,671 4,609 4,572 4,667 1 2,000 4,573 2 68,439 4,575 893.443 هزار میلیارد 917.88 میلیون 476.923 میلیون 192.428 میلیون 18.664 میلیون 458.259 میلیون 138.246 میلیون 138.353 میلیون 6.49 1.96 6.5 5.462 میلیون 3.068 میلیون 6.938 میلیون 1.592 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,520 62.00 3.92 1,572 10.00 0.63 12:05 941 24.748 میلیون 37.57 میلیارد 31,896.73 1,582 1,555 1,495 1,555 1 8,133 1,515 1 341,354 1,520 24.288 هزار میلیارد 25.94 میلیون 15.36 میلیون 5 میلیون 934,568 9.689 میلیون 1.635 میلیون 1.528 میلیون 9.81 1.75 9.36 22.592 میلیون 2.1 میلیون 22.834 میلیون 1.859 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 33,800 270.00 0.79 34,020 50.00 0.15 12:01 928 4.664 میلیون 158.75 میلیارد 6,049.86 34,070 34,650 33,610 34,650 1 4,000 33,690 5 37,429 33,800 61.272 هزار میلیارد 62.955 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.15 میلیون 5.095 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 18.77 10.52 14.01 902,620 3.735 میلیون 4.435 میلیون 203,455
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 21,270 1,390.00 6.99 19,880 0.00 0.00 11:59 910 5.435 میلیون 114.81 میلیارد 5,219.9 19,880 20,750 20,000 21,270 99 1,170,260 21,270 0 0 0 21.12 هزار میلیارد 27.92 میلیون 14.467 میلیون 445,000 9.24 میلیون 5.227 میلیون 32.489 میلیون 1.124 میلیون 17.68 3.8 0.61 3.82 میلیون 1.615 میلیون 5.1 میلیون 335,277
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 37,520 1,400.00 3.60 37,850 1,070.00 2.75 12:00 890 3.08 میلیون 116.59 میلیارد 2,223.59 38,920 38,500 37,520 38,560 2 2,715 37,540 1 2,875 37,770 1534.95 هزار میلیارد 1.715 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 11.99 10.42 12.08 734,751 2.241 میلیون 1.22 میلیون 1.755 میلیون
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 5,980 380.00 6.79 5,600 0.00 0.00 12:07 874 15.22 میلیون 90.63 میلیارد 16,016.82 5,600 5,810 5,780 5,990 1 1,000 5,970 1 93,249 5,980 8.925 هزار میلیارد 13.053 میلیون 6.177 میلیون 800,000 2.888 میلیون 2.931 میلیون 1.27 میلیون 1.008 میلیون 8.6 2.87 6.8 14.222 میلیون 991,012 12.606 میلیون 2.607 میلیون
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,326 22.00 0.95 2,305 1.00 0.04 12:04 871 16.556 میلیون 38.28 میلیارد 38,513.65 2,304 2,347 2,218 2,380 1 1,557 2,326 2 120,216 2,330 8.67 هزار میلیارد 11.634 میلیون 5.993 میلیون 3.75 میلیون 2.253 میلیون 3.917 میلیون 4.067 میلیون 6,262 1380.35 2.21 2.13 13.133 میلیون 3.414 میلیون 14.828 میلیون 1.719 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 31,590 790.00 2.56 30,800 0.00 0.00 12:03 846 1.923 میلیون 60.55 میلیارد 2,158.72 30,800 31,000 30,710 31,800 1 218 31,590 4 95,909 31,600 40.924 هزار میلیارد 43.326 میلیون 17.653 میلیون 1.3 میلیون 3.65 میلیون 14.003 میلیون 29.357 میلیون 4.984 میلیون 8.03 2.86 1.36 1.741 میلیون 175,014 1.682 میلیون 234,056
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,659 107.00 2.84 3,760 6.00 0.16 12:03 840 12.707 میلیون 46.56 میلیارد 18,060.1 3,766 3,730 3,641 3,730 4 802,062 3,658 2 7,346 3,659 36.65 هزار میلیارد 41.799 میلیون 15.79 میلیون 10 میلیون 3.739 میلیون 12.051 میلیون 14.809 میلیون 3.145 میلیون 11.96 3.12 2.54 8.739 میلیون 3.967 میلیون 12.206 میلیون 500,515
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,550 180.00 3.14 5,720 10.00 0.17 12:04 834 6.671 میلیون 37.16 میلیارد 9,345.06 5,730 5,610 5,510 5,700 10 91,092 5,550 1 74,231 5,560 1539.405 هزار میلیارد 1.697 میلیارد 700.254 میلیون 192.5 میلیون 95.518 میلیون 505.751 میلیون 452.73 میلیون 218.319 میلیون 7.11 2.75 3.43 4.618 میلیون 2.053 میلیون 5.927 میلیون 743,517
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 209,000 10,230.00 4.67 218,640 590.00 0.27 12:07 826 327,096 68.37 میلیارد 301.89 219,230 211,010 207,710 213,900 1 178 209,000 1 52 209,500 51.703 هزار میلیارد 55.743 میلیون 2.759 میلیون 247,360 2.2 میلیون 559,343 904,960 784,215 67.83 96.69 58.82 317,315 9,200 321,535 4,980
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,597 15.00 0.42 3,562 20.00 0.56 12:05 823 10.929 میلیون 39.45 میلیارد 15,023.66 3,582 3,599 3,500 3,669 1 34,000 3,572 1 1,200 3,597 134.024 هزار میلیارد 202.154 میلیون 126.787 میلیون 37.26 میلیون 63.994 میلیون 62.793 میلیون 134.623 میلیون 20.825 میلیون 6.37 2.11 0.99 10.861 میلیون 50,000 10.895 میلیون 16,818
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,350 360.00 3.71 9,640 70.00 0.72 11:59 818 7.987 میلیون 75.26 میلیارد 8,781.33 9,710 9,440 9,320 9,630 5 39,277 9,340 1 562 9,350 570 هزار میلیارد 866.618 میلیون 335.425 میلیون 60 میلیون 274.418 میلیون 61.007 میلیون 128.653 میلیون 6.982 میلیون 82.84 9.48 4.5 6.664 میلیون 1.224 میلیون 6.81 میلیون 1.078 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 27,280 1,410.00 4.91 28,570 120.00 0.42 12:00 810 2.032 میلیون 56.08 میلیارد 1,608.41 28,690 28,250 27,210 28,500 3 8,837 27,300 3 31,487 27,540 82.8 هزار میلیارد 115.8 میلیون 43.585 میلیون 3 میلیون 28.68 میلیون 14.905 میلیون 78.359 میلیون 7.802 میلیون 10.99 5.75 1.1 971,540 1.06 میلیون 1.212 میلیون 819,830