همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 8,180 30.00 0.37 8,230 20.00 0.24 12:29 1,235 10.102 میلیون 83.16 میلیارد 8,179.78 8,210 8,210 8,170 8,350 3 112,444 8,180 1 15,300 8,200 14.723 هزار میلیارد 17.605 میلیون 5.959 میلیون 1.789 میلیون 2.882 میلیون 3.077 میلیون 48,375 -27,124 -542.82 4.79 304.36 9.955 میلیون 146,625 10.102 میلیون -
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 65,500 3,440.00 4.99 66,200 2,740.00 3.97 12:29 1,474 1.462 میلیون 96.78 میلیارد 991.87 68,940 67,210 65,500 68,790 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 16.152 میلیون 527,493 240,000 264,240 263,253 95,480 1,533 10363.99 60.35 166.4 1.274 میلیون 187,900 1.44 میلیون 22,100
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 22,730 400.00 1.73 23,140 10.00 0.04 12:29 1,154 3.446 میلیون 79.73 میلیارد 2,986.17 23,130 23,800 22,130 24,150 1 12,881 22,710 1 1,424 22,720 11.57 هزار میلیارد 14.993 میلیون 4.447 میلیون 221,941 3.398 میلیون 1.048 میلیون 77,462 422,298 27.39 11.03 149.31 3.414 میلیون 31,594 3.427 میلیون 19,424
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 26,090 530.00 2.07 26,420 860.00 3.36 12:29 3,529 10.631 میلیون 280.91 میلیارد 3,012.44 25,560 26,080 25,980 27,030 2 3,952 26,090 1 1,000 26,100 71.334 هزار میلیارد 71.548 میلیون 3.398 میلیون 2.7 میلیون 213,862 3.184 میلیون 618,841 648,334 110.05 22.41 115.27 10.234 میلیون 396,752 9.423 میلیون 1.208 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,610 106.00 2.35 4,689 185.00 4.11 12:30 8,282 195.914 میلیون 918.63 میلیارد 25,952.17 4,504 4,576 4,576 4,801 1 10,000 4,606 2 7,368 4,620 185.708 هزار میلیارد 191.965 میلیون 72.207 میلیون 39.605 میلیون 6.257 میلیون 65.95 میلیون 2.063 میلیون 1.016 میلیون 182.82 2.82 90.03 176.931 میلیون 18.983 میلیون 179.885 میلیون 16.029 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 197,740 9,410.00 5.00 197,490 9,160.00 4.86 12:27 830 740,754 146.29 میلیارد 892.47 188,330 190,000 190,000 197,740 60 156,600 197,740 0 0 0 48.851 هزار میلیارد 50.553 میلیون 2.266 میلیون 247,360 1.702 میلیون 563,324 910,142 780,377 62.6 86.72 53.67 719,682 21,072 694,754 46,000
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 18,390 490.00 2.60 18,650 230.00 1.22 12:29 616 1.926 میلیون 35.92 میلیارد 3,126.06 18,880 19,010 18,240 19,350 1 1,000 18,380 2 4,062 18,460 37.3 هزار میلیارد 38.097 میلیون 4.63 میلیون 2 میلیون 797,146 3.833 میلیون 735,499 1.16 میلیون 32.17 9.73 50.71 1.902 میلیون 23,950 1.926 میلیون -
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 13,950 40.00 0.29 14,090 180.00 1.29 12:29 5,231 36.44 میلیون 513.5 میلیارد 7,621.3 13,910 14,100 13,870 14,450 1 400 13,940 1 562 13,950 88.632 هزار میلیارد 90.031 میلیون 15.228 میلیون 6.26 86.556 میلیون 44.33 2.221 میلیون 1.953 میلیون 45.39 6.41 39.9 35.843 میلیون 596,073 28.207 میلیون 8.233 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 8,230 40.00 0.48 8,280 10.00 0.12 12:29 1,178 10.224 میلیون 84.65 میلیارد 8,678.74 8,270 8,230 8,020 8,660 1 6,000 8,230 1 1,000 8,340 21.776 هزار میلیارد 22.62 میلیون 2.519 میلیون 2.63 میلیون 843,705 1.675 میلیون 570,693 487,836 44.64 13 38.16 8.879 میلیون 1.344 میلیون 10.133 میلیون 90,669
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 9,900 250.00 2.59 9,930 280.00 2.90 12:29 397 1.962 میلیون 19.49 میلیارد 4,943.27 9,650 10,000 9,730 10,150 2 1,408 9,770 3 34,140 9,900 17.874 هزار میلیارد 18.241 میلیون 2.448 میلیون 1.8 میلیون 366,672 2.082 میلیون 490,789 198,870 89.88 8.59 36.42 1.908 میلیون 54,601 1.905 میلیون 57,542
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,580 140.00 1.66 8,480 40.00 0.47 12:30 420 8.195 میلیون 69.77 میلیارد 19,512.02 8,440 8,530 8,400 8,580 2 1,355 8,460 3 181,754 8,580 1696 هزار میلیارد 1.718 میلیارد 215.314 میلیون 140 میلیون 21.635 میلیون 193.679 میلیون 48.487 میلیون 47.022 میلیون 35.98 8.74 34.9 632,934 7.562 میلیون 4.413 میلیون 3.782 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,731 124.00 2.69 4,811 204.00 4.43 12:29 3,173 120.435 میلیون 579.4 میلیارد 37,956.09 4,607 4,750 4,691 4,837 4 87,546 4,730 1 50,000 4,730 43.299 هزار میلیارد 52.446 میلیون 15.914 میلیون 9 میلیون 9.147 میلیون 6.768 میلیون 1.589 میلیون -878,979 -49.26 6.4 27.25 109.164 میلیون 11.27 میلیون 84.659 میلیون 35.776 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 6,160 150.00 2.38 6,280 30.00 0.48 12:29 3,543 54.676 میلیون 343.59 میلیارد 15,432.26 6,310 6,310 6,120 6,550 1 125,625 6,150 2 7,642 6,170 38.944 هزار میلیارد 39.418 میلیون 10.739 میلیون 6.201 میلیون 473,492 10.265 میلیون 1.461 میلیون 1.218 میلیون 31.98 3.79 26.66 52.866 میلیون 1.81 میلیون 51.561 میلیون 3.115 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,220 310.00 5.25 6,260 350.00 5.92 12:29 3,240 72.877 میلیون 455.95 میلیارد 22,492.86 5,910 6,090 6,030 6,320 1 20,000 6,210 1 1,000 6,240 73.086 هزار میلیارد 76.464 میلیون 26.768 میلیون 11.675 میلیون 3.378 میلیون 23.39 میلیون 2.742 میلیون 3.805 میلیون 19.21 3.12 26.65 68.295 میلیون 4.582 میلیون 67.971 میلیون 4.906 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 2,008 31.00 1.52 2,022 17.00 0.83 12:29 2,339 75.047 میلیون 151.73 میلیارد 32,085.09 2,039 2,041 2,000 2,072 20 992,229 2,000 1 5,000 2,015 62.364 هزار میلیارد 63.138 میلیون 36.093 میلیون 30.843 میلیون 774,006 35.319 میلیون 2.583 میلیون 2.419 میلیون 25.78 1.77 24.15 70.273 میلیون 4.774 میلیون 73.327 میلیون 1.72 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 97,500 750.00 0.76 99,190 940.00 0.96 12:29 1,369 994,797 98.67 میلیارد 726.66 98,250 98,250 97,220 101,430 1 52 97,300 1 1,875 97,760 29.757 هزار میلیارد 33.417 میلیون 4.51 میلیون 300,000 3.66 میلیون 850,748 1.313 میلیون 532,117 55.92 34.98 22.66 988,233 6,564 932,365 62,432
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,890 1,430.00 2.18 67,520 2,060.00 3.15 12:29 1,360 1.472 میلیون 99.36 میلیارد 1,082.1 65,460 66,210 65,370 68,400 1 935 66,890 1 205 66,900 16.88 هزار میلیارد 18.315 میلیون 1.751 میلیون 250,000 1.435 میلیون 315,406 754,138 148,824 113.42 53.52 22.38 1.472 میلیون - 1.472 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 51,780 2,070.00 3.84 52,480 1,370.00 2.54 12:29 2,078 4.644 میلیون 243.7 میلیارد 2,234.83 53,850 54,000 51,600 54,780 1 664 51,780 3 1,343 51,790 94.464 هزار میلیارد 95.697 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.233 میلیون 5.819 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 28.94 16.23 21.61 4.083 میلیون 560,654 4.587 میلیون 57,150
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 6,310 70.00 1.12 6,390 150.00 2.40 12:29 1,518 15.567 میلیون 99.46 میلیارد 10,254.75 6,240 6,290 6,270 6,450 1 1,000 6,300 1 33,552 6,310 110.803 هزار میلیارد 138.731 میلیون 43.998 میلیون 7.34 میلیون 27.928 میلیون 16.07 میلیون 5.326 میلیون 8.038 میلیون 13.78 6.9 20.8 15.485 میلیون 82,171 15.235 میلیون 332,200
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 12,030 190.00 1.55 11,980 240.00 1.96 12:29 2,899 19.088 میلیون 228.62 میلیارد 6,584.42 12,220 12,350 11,630 12,400 4 40,373 12,010 1 1,055 12,030 11.98 هزار میلیارد 11.84 میلیون 1.995 میلیون 1,000,000 280,112 1.715 میلیون 614,623 60,438 198.22 6.99 19.49 16.163 میلیون 2.925 میلیون 19.073 میلیون 15,000
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 45,930 2,180.00 4.98 45,570 1,820.00 4.16 12:29 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,368.56 43,750 45,450 44,110 45,930 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.918 میلیون 1.983 میلیون 400,000 690,233 1.293 میلیون 963,785 810,796 22.48 14.1 18.91 661,019 388,771 982,895 66,895
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,915 30.00 0.61 5,025 140.00 2.87 12:29 2,638 59.046 میلیون 296.7 میلیارد 22,382.74 4,885 5,080 4,912 5,141 1 91,546 4,915 1 60,000 4,921 99.495 هزار میلیارد 100.557 میلیون 29.777 میلیون 19.8 میلیون 1.062 میلیون 28.714 میلیون 5.296 میلیون 4.82 میلیون 20.64 3.46 18.79 58.496 میلیون 550,000 58.995 میلیون 50,491
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 24,930 1,180.00 4.97 24,880 1,130.00 4.76 12:26 969 6.567 میلیون 163.41 میلیارد 6,776.97 23,750 24,930 24,300 24,930 46 704,304 24,930 0 0 0 27.368 هزار میلیارد 30.542 میلیون 5.514 میلیون 1.1 میلیون 3.174 میلیون 2.34 میلیون 1.564 میلیون 739,745 37 11.69 17.49 6.515 میلیون 52,000 5.786 میلیون 781,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,920 0.00 0.00 6,000 80.00 1.35 12:29 3,025 51.575 میلیون 309.29 میلیارد 17,049.63 5,920 5,940 5,860 6,150 1 5,082 5,910 2 121,198 5,920 109.2 هزار میلیارد 113.276 میلیون 28.617 میلیون 18.2 میلیون 4.076 میلیون 24.541 میلیون 7.253 میلیون 4.802 میلیون 22.74 4.45 15.06 42.183 میلیون 9.392 میلیون 48.674 میلیون 2.901 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 9,120 130.00 1.45 9,220 230.00 2.56 12:29 2,442 19.867 میلیون 183.2 میلیارد 8,135.5 8,990 9,000 9,000 9,420 2 31,232 9,100 1 13,223 9,100 125.392 هزار میلیارد 133.71 میلیون 26.792 میلیون 13.6 میلیون 8.318 میلیون 18.473 میلیون 8.536 میلیون 8.234 میلیون 15.23 6.79 14.69 16.333 میلیون 3.534 میلیون 18.996 میلیون 871,000
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,920 180.00 2.54 7,070 30.00 0.42 12:29 1,193 11.786 میلیون 83.32 میلیارد 9,879.58 7,100 7,190 6,870 7,440 3 9,865 6,910 2 246,045 6,940 106.05 هزار میلیارد 115.118 میلیون 33.471 میلیون 15 میلیون 9.068 میلیون 24.403 میلیون 7.331 میلیون 6.899 میلیون 15.37 4.35 14.47 11.04 میلیون 746,288 11.57 میلیون 216,766
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 370,890 5,270.00 1.44 368,290 2,670.00 0.73 12:29 435 210,399 77.49 میلیارد 483.68 365,620 372,290 360,890 378,870 1 30 363,000 2 2,145 370,890 85.812 هزار میلیارد 93.623 میلیون 10.203 میلیون 233,000 7.811 میلیون 2.392 میلیون 6.207 میلیون 3.349 میلیون 25.63 35.87 13.82 81,278 129,121 182,274 28,125
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 30,040 1,430.00 5.00 29,980 1,370.00 4.79 12:29 971 3.401 میلیون 101.98 میلیارد 3,502.5 28,610 29,800 29,010 30,040 57 327,260 30,040 0 0 0 78.791 هزار میلیارد 80.73 میلیون 2.84 میلیون 628,104 1.939 میلیون 900,188 5.704 میلیون 421,128 187.09 87.53 13.81 3.398 میلیون 2,661 3.401 میلیون -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,190 130.00 1.00 13,100 40.00 0.31 12:28 622 1.824 میلیون 24.14 میلیارد 2,931.82 13,060 13,050 12,970 13,460 1 13,072 13,160 2 17,780 13,190 262 هزار میلیارد 292.783 میلیون 75.112 میلیون 20 میلیون 30.783 میلیون 44.329 میلیون 19.269 میلیون 12.855 میلیون 20.38 5.91 13.6 1.824 میلیون - 1.823 میلیون 400
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 18,290 10.00 0.05 18,310 30.00 0.16 12:26 134 1.078 میلیون 19.8 میلیارد 8,693.94 18,280 18,290 18,280 18,510 1 609 18,300 2 43,770 18,460 183.1 هزار میلیارد 189.422 میلیون 21.516 میلیون 10 میلیون 6.322 میلیون 15.195 میلیون 13.854 میلیون 11.722 میلیون 15.61 12.04 13.21 290,942 786,689 873,122 204,509
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,550 50.00 0.19 26,690 190.00 0.72 12:29 595 1.95 میلیون 52.05 میلیارد 3,277.41 26,500 26,550 26,000 27,500 1 10,000 26,130 1 34,000 26,650 73.398 هزار میلیارد 92.292 میلیون 28.034 میلیون 2.75 میلیون 18.894 میلیون 9.14 میلیون 5.636 میلیون 5.25 میلیون 13.98 8.03 13.02 519,168 1.431 میلیون 1.79 میلیون 159,697
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 5,132 148.00 2.97 5,083 99.00 1.99 12:29 484 6.936 میلیون 35.26 میلیارد 14,331.39 4,984 4,828 4,828 5,276 1 100,000 5,090 1 337,933 5,132 20.332 هزار میلیارد 22.215 میلیون 8.709 میلیون 4 میلیون 1.883 میلیون 6.826 میلیون 1.56 میلیون 2.19 میلیون 9.1 2.92 12.78 5.716 میلیون 1.22 میلیون 6.936 میلیون -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 8,810 170.00 1.97 8,760 120.00 1.39 12:27 316 1.675 میلیون 14.81 میلیارد 5,299.96 8,640 8,720 8,720 8,970 1 2,857 8,750 2 48,695 8,810 61.101 هزار میلیارد 66.633 میلیون 16.734 میلیون 6.975 میلیون 5.532 میلیون 11.202 میلیون 4.79 میلیون 6.172 میلیون 9.9 5.45 12.76 1.415 میلیون 259,685 1.105 میلیون 570,178
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 5,260 100.00 1.87 5,320 40.00 0.75 12:29 1,103 10.052 میلیون 53.51 میلیارد 9,113.36 5,360 5,320 5,220 5,500 1 10,000 5,250 1 14,872 5,260 7.98 هزار میلیارد 9.111 میلیون 3.385 میلیون 1.5 میلیون 1.086 میلیون 2.299 میلیون 683,307 265,111 30.1 3.47 11.68 10.052 میلیون - 10.032 میلیون 20,000
والبر

سر. البرز

سهام بورس 6,000 70.00 1.15 6,070 0.00 0.00 12:29 439 3.13 میلیون 18.98 میلیارد 7,129.33 6,070 6,110 5,990 6,240 2 5,086 5,990 3 405,000 6,050 81.946 هزار میلیارد 91.272 میلیون 36.571 میلیون 13.5 میلیون 9.326 میلیون 27.245 میلیون 7.227 میلیون 12.628 میلیون 6.49 3.01 11.34 2.021 میلیون 1.109 میلیون 3.097 میلیون 32,450
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 3,220 39.00 1.23 3,188 7.00 0.22 12:28 143 943,336 3.03 میلیارد 7,143.02 3,181 3,227 3,201 3,247 3 14,204 3,206 1 77,962 3,220 39.531 هزار میلیارد 51.843 میلیون 27.757 میلیون 8 میلیون 12.311 میلیون 15.445 میلیون 3.505 میلیون 6.083 میلیون 6.49 2.56 11.27 593,847 349,489 943,336 -
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 8,770 660.00 7.00 8,800 630.00 6.68 12:29 1,943 22.313 میلیون 196.33 میلیارد 11,483.69 9,430 8,870 8,770 9,180 0 0 0 58 1,877,668 8,770 13.2 هزار میلیارد 16.047 میلیون 5.667 میلیون 1.5 میلیون 2.847 میلیون 2.82 میلیون 1.188 میلیون 1.002 میلیون 13.17 4.68 11.11 17.963 میلیون 4.35 میلیون 22.164 میلیون 149,118
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 76,020 4,000.00 5.00 76,920 3,100.00 3.87 12:29 295 365,804 27.81 میلیارد 1,240.01 80,020 76,020 76,020 76,020 1 500 75,120 94 200,876 76,020 90.766 هزار میلیارد 94.21 میلیون 9.84 میلیون 1.18 میلیون 3.445 میلیون 6.395 میلیون 8.541 میلیون 4.554 میلیون 20.36 14.49 10.85 365,804 - 365,804 -
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 7,040 280.00 4.14 7,070 310.00 4.59 12:29 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 13,477.89 6,760 7,040 6,910 7,220 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 75.961 میلیون 22.272 میلیون 10.5 میلیون 1.726 میلیون 20.546 میلیون 7.159 میلیون 6.818 میلیون 10.89 3.61 10.37 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 4,630 135.00 3.00 4,630 135.00 3.00 12:30 726 10.197 میلیون 47.22 میلیارد 14,045.58 4,495 4,651 4,515 4,745 1 1,826 4,602 1 27,380 4,630 56.069 هزار میلیارد 58.288 میلیون 20.884 میلیون 4.03 میلیون 2.219 میلیون 18.665 میلیون 5.435 میلیون 4.885 میلیون 11.48 3 10.32 9.676 میلیون 520,672 8.998 میلیون 1.2 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,900 24.00 1.28 1,920 44.00 2.35 12:29 2,836 98.754 میلیون 189.64 میلیارد 34,821.76 1,876 1,905 1,888 1,948 4 229,757 1,895 4 118,947 1,900 192 هزار میلیارد 226.438 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.01 1.22 10.29 85.289 میلیون 13.465 میلیون 94.098 میلیون 4.656 میلیون
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 14,200 230.00 1.65 14,230 260.00 1.86 12:29 1,331 8.561 میلیون 121.82 میلیارد 6,432.15 13,970 14,000 14,000 14,380 1 39,003 14,200 4 29,599 14,220 545.934 هزار میلیارد 605.544 میلیون 152.86 میلیون 38.365 میلیون 59.61 میلیون 93.25 میلیون 54.915 میلیون 50.377 میلیون 10.84 5.85 9.94 1.511 میلیون 7.05 میلیون 3.738 میلیون 4.823 میلیون
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 42,540 610.00 1.45 42,530 600.00 1.43 12:29 464 659,762 28.06 میلیارد 1,421.9 41,930 41,300 41,280 43,250 1 121 42,280 1 10,042 42,540 8.506 هزار میلیارد 9.133 میلیون 1.548 میلیون 200,000 611,229 936,376 859,970 210,784 40.35 9.08 9.89 565,072 94,690 659,762 -
کاما

باما

سهام بورس 5,000 270.00 5.71 5,016 286.00 6.05 12:29 4,482 97.641 میلیون 489.74 میلیارد 21,785.12 4,730 4,933 4,927 5,061 1 12,250 4,999 7 219,200 5,000 100.32 هزار میلیارد 107.037 میلیون 42.629 میلیون 20 میلیون 6.717 میلیون 35.912 میلیون 10.28 میلیون 8.334 میلیون 12.04 2.79 9.76 95.172 میلیون 2.469 میلیون 84.803 میلیون 12.838 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,480 60.00 0.58 10,480 60.00 0.58 12:29 983 6.995 میلیون 73.57 میلیارد 7,116 10,420 10,590 10,460 10,590 3 54,996 10,470 1 45,910 10,490 5129.96 هزار میلیارد 5.267 میلیارد 1.676 میلیارد 489.5 میلیون 136.617 میلیون 1.539 میلیارد 552.699 میلیون 671.635 میلیون 7.59 3.31 9.23 4.447 میلیون 2.548 میلیون 3.155 میلیون 3.84 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,090 40.00 0.56 7,080 50.00 0.70 12:29 1,155 10.213 میلیون 72.31 میلیارد 8,842.18 7,130 7,230 6,990 7,230 1 2,983 7,040 1 2,413 7,100 5.947 هزار میلیارد 6.457 میلیون 1.236 میلیون 245,549 484,693 751,663 685,367 96,621 61.55 7.91 8.68 10.069 میلیون 144,000 10.088 میلیون 125,000
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 21,090 1,000.00 4.98 20,500 410.00 2.04 12:28 90 457,394 9.63 میلیارد 11,023.29 20,090 21,090 20,600 21,090 1 17 21,090 0 0 0 55.596 هزار میلیارد 65.383 میلیون 16.977 میلیون 2.712 میلیون 9.787 میلیون 7.19 میلیون 6.631 میلیون 6.556 میلیون 8.48 7.73 8.39 457,394 - 381,383 76,011
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 31,140 900.00 2.98 30,710 470.00 1.55 12:29 520 823,683 25.3 میلیارد 1,584.01 30,240 30,200 30,200 31,270 1 12,000 30,870 1 1,500 31,140 37.313 هزار میلیارد 41.514 میلیون 8.381 میلیون 1.215 میلیون 4.201 میلیون 4.18 میلیون 4.472 میلیون 2.98 میلیون 12.52 8.93 8.34 788,063 35,620 530,219 293,464
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,490 20.00 0.31 6,630 120.00 1.84 12:29 1,465 16.813 میلیون 111.4 میلیارد 11,476.4 6,510 6,610 6,360 6,780 1 2,000 6,470 1 20,000 6,540 19.89 هزار میلیارد 20.536 میلیون 3.939 میلیون 3 میلیون 646,129 3.293 میلیون 2.386 میلیون 1.339 میلیون 14.85 6.04 8.34 14.351 میلیون 2.462 میلیون 16.713 میلیون 100,000
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,050 69.00 1.39 5,084 103.00 2.07 12:29 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 11,968.27 4,981 5,030 5,000 5,150 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 68.281 میلیون 29.198 میلیون 12 میلیون 7.273 میلیون 21.925 میلیون 7.439 میلیون 9.351 میلیون 6.52 2.78 8.2 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 39,530 2,580.00 6.98 39,480 2,530.00 6.85 12:28 1,723 17.117 میلیون 675.83 میلیارد 9,934.47 36,950 37,020 37,020 39,530 26 630,572 39,530 0 0 0 222.075 هزار میلیارد 251.903 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 8.48 10.45 8.18 12.951 میلیون 4.166 میلیون 4.888 میلیون 12.229 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,120 920.00 2.47 37,960 760.00 2.04 12:29 578 1.619 میلیون 61.47 میلیارد 2,801.35 37,200 37,800 37,020 38,310 4 13,713 37,600 1 134 38,130 52.967 هزار میلیارد 60.982 میلیون 13.162 میلیون 1.395 میلیون 8.015 میلیون 5.147 میلیون 6.764 میلیون 2.221 میلیون 23.85 10.29 7.83 1.55 میلیون 68,737 947,684 671,494
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 31,770 240.00 0.75 31,960 50.00 0.16 12:29 564 1.946 میلیون 62.17 میلیارد 3,449.54 32,010 32,490 31,660 32,490 1 66 31,750 1 3,000 31,850 58.167 هزار میلیارد 74.249 میلیون 21.662 میلیون 1.82 میلیون 16.082 میلیون 5.58 میلیون 7.615 میلیون 10.029 میلیون 5.8 10.42 7.64 1.673 میلیون 272,896 1.489 میلیون 456,430
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,180 50.00 0.62 8,180 50.00 0.62 12:30 615 6.857 میلیون 56.52 میلیارد 11,149.93 8,130 8,190 8,170 8,400 4 23,430 8,170 1 4,817 8,180 552.15 هزار میلیارد 563.857 میلیون 162.013 میلیون 31 میلیون 11.707 میلیون 150.306 میلیون 72.364 میلیون 71.901 میلیون 7.68 3.67 7.63 3.501 میلیون 3.356 میلیون 4.376 میلیون 2.482 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,177 14.00 1.18 1,196 5.00 0.42 12:29 1,572 52.135 میلیون 62.33 میلیارد 30,653.24 1,191 1,208 1,173 1,215 1 10,126 1,176 2 29,169 1,177 41.86 هزار میلیارد 45.591 میلیون 45.843 میلیون 35 میلیون 3.731 میلیون 42.112 میلیون 5.701 میلیون 4.995 میلیون 8.42 1 7.38 48.884 میلیون 3.251 میلیون 50.335 میلیون 1.8 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 17,690 840.00 4.99 17,610 760.00 4.51 12:29 883 3.969 میلیون 70.22 میلیارد 4,495.21 16,850 17,690 17,690 17,690 232 14,089,055 17,690 1 50,000 28,000 193.71 هزار میلیارد 226.219 میلیون 52.382 میلیون 11 میلیون 32.509 میلیون 19.874 میلیون 26.396 میلیون 27.048 میلیون 7.13 9.72 7.31 3.969 میلیون - 1.444 میلیون 2.526 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,810 30.00 0.28 10,980 200.00 1.86 12:29 881 1.123 میلیون 12.38 میلیارد 1,274.94 10,780 11,000 10,720 11,220 1 6,932 10,810 1 1,000 10,870 27.45 هزار میلیارد 35 میلیون 10.423 میلیون 2.5 میلیون 7.55 میلیون 2.873 میلیون 3.887 میلیون 184,151 149.06 9.56 7.06 1.123 میلیون - 1.107 میلیون 16,685
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 15,800 700.00 4.64 15,400 300.00 1.99 12:29 172 1.115 میلیون 17.55 میلیارد 9,483.26 15,100 15,850 15,360 15,850 1 1,000 15,470 1 4,146 15,800 92.4 هزار میلیارد 103.655 میلیون 25.754 میلیون 6 میلیون 11.255 میلیون 14.498 میلیون 13.463 میلیون 13.227 میلیون 6.99 6.37 6.86 742,651 372,347 614,198 500,800
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 7,540 250.00 3.43 7,620 330.00 4.53 12:29 1,404 22.945 میلیون 174.92 میلیارد 16,342.51 7,290 7,340 7,340 7,740 2 78,969 7,530 1 63,000 7,540 48.006 هزار میلیارد 49.892 میلیون 17.237 میلیون 6.3 میلیون 1.886 میلیون 15.351 میلیون 7.005 میلیون 6.173 میلیون 7.78 3.13 6.85 15.844 میلیون 7.101 میلیون 20.255 میلیون 2.69 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,475 96.00 6.96 1,453 74.00 5.37 12:29 1,410 81.651 میلیون 118.67 میلیارد 57,908.86 1,379 1,380 1,370 1,475 53 7,831,038 1,475 1 41,000 1,476 23.248 هزار میلیارد 23.73 میلیون 20.455 میلیون 16 میلیون 481,863 19.973 میلیون 3.392 میلیون 3.252 میلیون 7.15 1.16 6.85 75.958 میلیون 5.694 میلیون 73.628 میلیون 8.024 میلیون
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 12,800 10.00 0.08 12,960 170.00 1.33 12:29 299 1.334 میلیون 17.29 میلیارد 4,462.05 12,790 12,700 12,700 13,200 3 13,283 12,800 3 41,005 12,950 28.512 هزار میلیارد 28.897 میلیون 9.807 میلیون 2.2 میلیون 385,398 9.422 میلیون 4.171 میلیون 4.724 میلیون 6.04 3.03 6.84 1.018 میلیون 316,419 1.082 میلیون 252,549
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 88,890 4,670.00 4.99 89,370 4,190.00 4.48 12:29 878 1.392 میلیون 124.36 میلیارد 1,584.99 93,560 90,000 88,890 95,000 1 180 81,130 2 2,173 88,890 41.289 هزار میلیارد 44.518 میلیون 4.88 میلیون 462,000 3.229 میلیون 1.651 میلیون 6.239 میلیون 538,039 76.74 25.02 6.62 1.188 میلیون 203,152 280,447 1.111 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,190 30.00 0.10 29,220 60.00 0.21 12:29 383 1.179 میلیون 34.58 میلیارد 3,225.18 29,160 29,390 29,100 29,500 1 1,000 29,130 2 29,739 29,190 321.42 هزار میلیارد 349.162 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.76 4.87 6.57 843,003 335,888 1.095 میلیون 84,216
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,812 276.00 6.08 4,758 222.00 4.89 12:29 2,584 42.009 میلیون 199.87 میلیارد 16,257.52 4,536 4,616 4,616 4,816 1 4,669 4,812 1 4,139 4,815 915.572 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 486.404 میلیون 192.428 میلیون 90.317 میلیون 396.087 میلیون 139.342 میلیون 139.072 میلیون 6.58 2.31 6.57 29.379 میلیون 12.631 میلیون 39.482 میلیون 2.527 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 21,540 10.00 0.05 21,690 140.00 0.65 12:29 1,703 14.143 میلیون 306.81 میلیارد 8,304.71 21,550 21,800 21,510 21,980 1 5,000 21,540 4 45,760 21,550 1561.68 هزار میلیارد 1.661 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.88 6.89 6.45 6.952 میلیون 7.191 میلیون 5.078 میلیون 9.065 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 19,480 190.00 0.98 19,320 30.00 0.16 12:29 126 561,674 10.95 میلیارد 2,853.24 19,290 19,260 19,260 19,660 1 20,000 19,390 1 10,000 19,490 162.288 هزار میلیارد 196.514 میلیون 48.285 میلیون 3.55 میلیون 34.226 میلیون 14.06 میلیون 25.225 میلیون 25.125 میلیون 6.45 11.53 6.43 499,477 62,197 278,207 283,467
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,014 8.00 0.27 3,086 80.00 2.66 12:29 938 22.206 میلیون 68.53 میلیارد 23,674.2 3,006 3,058 3,006 3,150 1 98,000 3,014 4 21,177 3,020 42.213 هزار میلیارد 47.428 میلیون 21.759 میلیون 10.04 میلیون 5.215 میلیون 16.544 میلیون 6.603 میلیون 2.295 میلیون 18.4 2.55 6.39 21.385 میلیون 821,284 22.206 میلیون -
فلامی

لامیران

سهام بورس 10,720 510.00 5.00 10,590 380.00 3.72 12:29 378 1.809 میلیون 19.16 میلیارد 4,785.21 10,210 10,400 10,310 10,720 14 1,180,947 10,720 3 36,400 13,440 6.354 هزار میلیارد 6.462 میلیون 1.473 میلیون 600,000 245,915 1.227 میلیون 994,741 492,319 12.91 5.18 6.39 1.734 میلیون 74,876 1.5 میلیون 308,500
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,680 10.00 0.07 13,680 10.00 0.07 12:29 205 1.487 میلیون 20.42 میلیارد 7,374.48 13,670 13,970 13,660 13,970 1 7,085 13,680 1 2,100 13,710 1326.683 هزار میلیارد 1.481 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 6.44 3.86 6.32 969,498 517,802 380,863 1.106 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 9,950 650.00 6.99 9,910 610.00 6.56 12:29 1,716 26.993 میلیون 267.37 میلیارد 15,730.1 9,300 9,520 9,320 9,950 26 1,920,202 9,950 0 0 0 84.235 هزار میلیارد 94.188 میلیون 26.17 میلیون 4.5 میلیون 9.953 میلیون 16.217 میلیون 13.361 میلیون 12.769 میلیون 6.6 5.19 6.3 25.441 میلیون 1.552 میلیون 19.619 میلیون 7.374 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 9,100 0.00 0.00 9,390 290.00 3.19 12:29 1,937 24.831 میلیون 233.17 میلیارد 12,819.11 9,100 9,550 8,920 9,550 1 2,310 9,070 1 3,830 9,120 9.214 هزار میلیارد 8.899 میلیون 1.639 میلیون 8.17 8.586 میلیون 61.43 1.471 میلیون 139,757 65.94 8.77 6.26 24.831 میلیون - 21.24 میلیون 3.59 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,920 33.00 1.75 1,942 55.00 2.91 12:29 2,882 97.749 میلیون 189.84 میلیارد 33,917.1 1,887 1,933 1,905 1,984 13 4,146,137 1,920 1 24,999 1,920 261.467 هزار میلیارد 305.258 میلیون 234.834 میلیون 134.638 میلیون 43.791 میلیون 191.042 میلیون 42.322 میلیون 39.87 میلیون 6.56 1.37 6.18 54.159 میلیون 43.59 میلیون 78.933 میلیون 18.816 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 6,780 510.00 7.00 7,040 250.00 3.43 12:29 1,243 17.906 میلیون 126.11 میلیارد 14,405.45 7,290 7,420 6,780 7,780 0 0 0 264 1,428,127 6,780 14.08 هزار میلیارد 22.536 میلیون 11.407 میلیون 2 میلیون 8.456 میلیون 2.951 میلیون 2.396 میلیون 651,837 22.37 4.95 6.08 17.231 میلیون 675,000 17.906 میلیون 74
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,030 710.00 4.96 14,930 610.00 4.26 12:29 682 7.727 میلیون 115.79 میلیارد 11,329.91 14,320 14,700 14,340 15,030 10 843,206 15,030 4 2,519 15,050 373.25 هزار میلیارد 427.899 میلیون 96.399 میلیون 25 میلیون 54.649 میلیون 41.75 میلیون 62.667 میلیون 22.258 میلیون 16.77 8.94 5.96 3.41 میلیون 4.317 میلیون 5.506 میلیون 2.221 میلیون
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 5,160 80.00 1.57 5,160 80.00 1.57 12:29 341 3.354 میلیون 17.29 میلیارد 9,834.94 5,080 5,090 5,060 5,230 1 64,487 5,170 2 18,487 5,170 25.8 هزار میلیارد 29.098 میلیون 12.117 میلیون 5 میلیون 3.298 میلیون 8.82 میلیون 4.345 میلیون 3.887 میلیون 6.64 2.93 5.94 1.557 میلیون 1.796 میلیون 1.896 میلیون 1.458 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 5,420 100.00 1.88 5,370 50.00 0.94 12:29 1,049 4.065 میلیون 21.98 میلیارد 3,875.51 5,320 5,320 5,320 5,440 4 25,682 5,400 8 44,102 5,420 96.66 هزار میلیارد 120.695 میلیون 43.765 میلیون 18 میلیون 24.035 میلیون 19.73 میلیون 16.284 میلیون 6.792 میلیون 14.23 4.91 5.94 4.065 میلیون - 3.55 میلیون 514,979
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 5,510 80.00 1.43 5,540 50.00 0.89 12:29 999 13.865 میلیون 76.88 میلیارد 13,878.95 5,590 5,500 5,450 5,760 1 400 5,490 1 14,500 5,590 24.93 هزار میلیارد 26.118 میلیون 9.966 میلیون 4.5 میلیون 1.188 میلیون 8.778 میلیون 4.211 میلیون 4.119 میلیون 6.05 2.84 5.92 11.864 میلیون 2.001 میلیون 13.622 میلیون 243,145
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,440 420.00 2.47 17,200 180.00 1.06 12:29 531 2.726 میلیون 47.68 میلیارد 5,134.11 17,020 17,280 17,250 17,750 1 504 17,350 7 46,200 17,450 1745.8 هزار میلیارد 1.795 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.12 3.97 5.89 2.215 میلیون 511,605 1.326 میلیون 1.4 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,219 19.00 1.58 1,226 26.00 2.17 12:30 7,373 463.543 میلیون 568.32 میلیارد 92.143 میلیون 1,200 1,198 1,198 1,238 9 1,636,206 1,218 1 7,959 1,219 2005.753 هزار میلیارد 2.124 میلیارد 2.223 میلیارد 1.636 میلیارد 118.695 میلیون 2.104 میلیارد 343.511 میلیون 324.377 میلیون 6.18 0.95 5.84 265.088 میلیون 198.454 میلیون 340.294 میلیون 123.249 میلیون
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 14,240 390.00 2.82 14,250 400.00 2.89 12:29 387 1.151 میلیون 16.4 میلیارد 2,974.57 13,850 14,150 14,100 14,420 2 6,804 14,150 1 55,509 14,240 21.09 هزار میلیارد 24.084 میلیون 7.195 میلیون 1.48 میلیون 2.994 میلیون 4.201 میلیون 3.615 میلیون 1.967 میلیون 10.72 5.02 5.83 1.042 میلیون 108,901 1.101 میلیون 50,000
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,960 1,040.00 4.97 21,820 900.00 4.30 12:29 598 4.093 میلیون 89.33 میلیارد 6,844.48 20,920 21,190 20,930 21,960 1 433 21,800 0 0 0 58.914 هزار میلیارد 68.366 میلیون 16.037 میلیون 2.7 میلیون 9.452 میلیون 6.585 میلیون 10.328 میلیون 5.066 میلیون 11.63 8.95 5.7 2.031 میلیون 2.062 میلیون 2.573 میلیون 1.52 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,250 62.00 1.44 4,339 27.00 0.63 12:29 739 10.621 میلیون 46.09 میلیارد 14,372.48 4,312 4,320 4,248 4,440 2 16,200 4,248 1 10,000 4,290 112.814 هزار میلیارد 131.099 میلیون 49.809 میلیون 19.919 میلیون 18.285 میلیون 31.524 میلیون 20.018 میلیون 7.214 میلیون 15.64 3.58 5.64 7.886 میلیون 2.735 میلیون 10.421 میلیون 200,000
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 98,940 620.00 0.62 99,910 350.00 0.35 12:29 3,267 2.482 میلیون 247.93 میلیارد 759.6 99,560 99,990 98,750 101,960 3 221 98,930 1 4,866 98,950 49.955 هزار میلیارد 57.283 میلیون 10.912 میلیون 500,000 7.328 میلیون 3.584 میلیون 8.879 میلیون 2.607 میلیون 19.16 13.94 5.63 2.482 میلیون - 2.475 میلیون 6,852
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 6,910 260.00 3.91 6,900 250.00 3.76 12:29 321 3.803 میلیون 26.23 میلیارد 11,848.05 6,650 6,690 6,690 7,000 1 174,910 6,760 1 29,411 6,910 41.4 هزار میلیارد 43.647 میلیون 21.514 میلیون 6 میلیون 2.247 میلیون 19.267 میلیون 7.388 میلیون 6.866 میلیون 6.03 2.15 5.6 1.676 میلیون 2.127 میلیون 3.765 میلیون 38,693
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 41,000 280.00 0.69 41,120 400.00 0.98 12:29 788 3.243 میلیون 133.35 میلیارد 4,115.31 40,720 41,300 40,910 41,500 1 2,000 40,990 2 100,000 41,000 1665.36 هزار میلیارد 1.802 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 136.745 میلیون 307.119 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 5.53 5.41 5.48 2.007 میلیون 1.236 میلیون 1.942 میلیون 1.301 میلیون
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 5,030 20.00 0.40 5,040 10.00 0.20 12:29 259 2.736 میلیون 13.75 میلیارد 10,563.9 5,050 5,040 4,980 5,140 1 10,000 5,000 1 8,507 5,030 64.966 هزار میلیارد 76.094 میلیون 29.582 میلیون 12.89 میلیون 11.128 میلیون 18.454 میلیون 12.064 میلیون 5.469 میلیون 11.88 3.52 5.39 1.022 میلیون 1.714 میلیون 2.693 میلیون 43,048
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 4,740 121.00 2.62 4,842 223.00 4.83 12:29 2,864 48.987 میلیون 237.22 میلیارد 17,104.53 4,619 4,800 4,723 4,940 1 7,200 4,731 1 13,743 4,739 17.418 هزار میلیارد 18.994 میلیون 6.195 میلیون 3.597 میلیون 1.576 میلیون 4.619 میلیون 3.265 میلیون 839,394 20.75 3.77 5.33 48.275 میلیون 712,041 48.677 میلیون 310,535
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 15,410 80.00 0.52 15,410 80.00 0.52 12:28 331 3.374 میلیون 52.35 میلیارد 10,191.97 15,330 15,660 15,400 15,700 3 27,492 15,400 3 171,642 15,410 628.266 هزار میلیارد 707.458 میلیون 203.141 میلیون 40.77 میلیون 79.193 میلیون 123.948 میلیون 118.258 میلیون 109.212 میلیون 5.74 5.06 5.3 1.191 میلیون 2.183 میلیون 812,705 2.561 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 5,760 90.00 1.54 5,840 10.00 0.17 12:29 581 2.353 میلیون 13.73 میلیارد 4,049.14 5,850 5,670 5,670 6,000 1 2,116 5,760 2 3,251 5,800 8.76 هزار میلیارد 14.036 میلیون 7.752 میلیون 1.5 میلیون 5.246 میلیون 2.506 میلیون 1.662 میلیون 514,968 17.02 3.5 5.27 2.1 میلیون 252,603 2.282 میلیون 70,755
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 18,310 320.00 1.72 18,430 200.00 1.07 12:29 959 5.644 میلیون 104.01 میلیارد 5,885.81 18,630 18,980 18,260 18,980 1 279 18,320 1 5,652 18,580 235.37 هزار میلیارد 279.087 میلیون 82.303 میلیون 12.771 میلیون 43.717 میلیون 38.586 میلیون 44.711 میلیون 30.79 میلیون 7.64 6.1 5.26 3.503 میلیون 2.141 میلیون 424,228 5.22 میلیون
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 36,500 260.00 0.72 36,360 120.00 0.33 14:04 83 151,695 5.56 میلیارد 1,162.32 36,240 36,250 36,250 36,950 2 10,140 36,400 1 2,259 36,950 50.904 هزار میلیارد 56.815 میلیون 11.32 میلیون 1.4 میلیون 5.911 میلیون 5.41 میلیون 9.882 میلیون 6.411 میلیون 7.93 9.4 5.15 90,418 61,277 101,472 50,223
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,630 180.00 2.79 6,550 100.00 1.55 12:29 680 5.937 میلیون 39.76 میلیارد 8,730.18 6,450 6,650 6,600 6,830 2 131,295 6,630 1 591 6,640 229.25 هزار میلیارد 269.29 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 5.73 2.28 5.13 5.104 میلیون 832,243 3.907 میلیون 2.029 میلیون
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 5,650 140.00 2.42 5,750 40.00 0.69 12:29 993 7.825 میلیون 44.96 میلیارد 7,880.01 5,790 5,710 5,600 5,990 7 118,799 5,620 1 80,200 5,660 23 هزار میلیارد 26.008 میلیون 8.149 میلیون 4 میلیون 3.008 میلیون 5.14 میلیون 4.493 میلیون 1.705 میلیون 13.49 4.47 5.12 7.619 میلیون 206,105 7.825 میلیون -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 52,650 320.00 0.60 52,950 20.00 0.04 12:29 426 493,575 26.14 میلیارد 1,158.63 52,970 52,810 51,610 54,700 1 2,637 52,370 1 100 52,900 10.59 هزار میلیارد 11.782 میلیون 2.091 میلیون 200,000 1.166 میلیون 925,041 2.068 میلیون 617,873 17.14 11.45 5.12 414,906 78,669 421,334 72,241
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 3,610 89.00 2.53 3,534 13.00 0.37 12:29 158 1.539 میلیون 5.53 میلیارد 10,686.94 3,521 3,557 3,540 3,644 2 15,157 3,600 1 1,400 3,625 76.967 هزار میلیارد 88.199 میلیون 41.335 میلیون 15.2 میلیون 11.232 میلیون 30.103 میلیون 15.167 میلیون 9.178 میلیون 8.39 2.56 5.07 1.464 میلیون 75,121 1.493 میلیون 46,190
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 30,560 650.00 2.17 30,240 330.00 1.10 12:29 156 302,698 9.25 میلیارد 2,010.21 29,910 29,400 29,400 30,900 1 7 30,560 4 3,547 30,680 45.36 هزار میلیارد 50.995 میلیون 14.377 میلیون 1.5 میلیون 5.635 میلیون 8.742 میلیون 9.15 میلیون 7.331 میلیون 6.19 5.19 4.96 180,620 122,078 255,381 47,317
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 2,198 11.00 0.50 2,193 6.00 0.27 12:29 291 5.37 میلیون 11.79 میلیارد 18,454.44 2,187 2,153 2,153 2,215 2 28,673 2,181 1 1,000 2,199 19.737 هزار میلیارد 22.096 میلیون 14.747 میلیون 6 میلیون 2.359 میلیون 12.388 میلیون 3.991 میلیون 3.777 میلیون 5.23 1.59 4.95 3.611 میلیون 1.76 میلیون 4.447 میلیون 923,003
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,040 30.00 0.27 11,040 30.00 0.27 12:30 1,017 16.683 میلیون 184.17 میلیارد 16,403.89 11,070 11,010 11,010 11,100 5 597,783 11,010 4 80,929 11,040 662.4 هزار میلیارد 978.612 میلیون 362.542 میلیون 60 میلیون 316.212 میلیون 46.331 میلیون 136.08 میلیون 7.996 میلیون 83.07 14.34 4.88 16.537 میلیون 145,650 13.088 میلیون 3.595 میلیون
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 14,580 310.00 2.17 14,460 190.00 1.33 12:29 404 1.582 میلیون 22.88 میلیارد 3,916.42 14,270 14,350 14,350 14,600 2 4,065 14,560 3 13,000 14,590 50.61 هزار میلیارد 61.19 میلیون 17.859 میلیون 3.5 میلیون 10.58 میلیون 7.279 میلیون 10.468 میلیون 6.43 میلیون 7.82 6.91 4.8 920,402 661,831 1.582 میلیون -
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 32,660 90.00 0.28 32,590 20.00 0.06 12:24 79 56,996 1.87 میلیارد 553.21 32,570 32,910 32,160 33,080 3 930 32,640 2 4,175 32,970 41.063 هزار میلیارد 46.671 میلیون 12.523 میلیون 1.26 میلیون 5.607 میلیون 6.916 میلیون 8.595 میلیون 5.756 میلیون 7.13 5.94 4.78 17,116 39,880 38,930 18,066