همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 380,760 20,040.00 5.00 398,950 1,850.00 0.46 1399/07/30 105 11,205 4.266 میلیارد 106.71 400,800 380,760 380,760 380,760 1836 40 380,760 2 5.473 میلیون 380,760 98.684 هزار میلیارد 99.933 میلیون 1.526 میلیون 247,360 1.248 میلیون 277,530 48,178 43,777 2254.25 355.58 2048.33 11,205 - 11,205 -
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 30,580 1,600.00 4.97 32,170 10.00 0.03 1399/08/1 8 11,468 350.691 میلیون 1,942.4 32,180 11,468 30,580 350.691 میلیون 267 - - 0 4.05 میلیون 30,580 7.721 هزار میلیارد 7.89 میلیون 455,667 240,000 169,037 286,630 11,767 -1,015 -7606.7 26.94 656.14 11,468 - 11,468 -
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 337,890 17,780.00 5.00 353,690 1,980.00 0.56 1399/08/1 99 15,576 5.263 میلیارد 157.33 355,670 15,576 337,890 5.263 میلیارد 3169 - - 0 2.96 میلیون 337,890 106.107 هزار میلیارد 106.815 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 535.27 130.51 379.91 15,576 - 15,576 -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 75,760 3,980.00 4.99 77,330 2,410.00 3.02 1399/08/1 2,287 2.742 میلیون 212.065 میلیارد 1,199.17 79,740 2.742 میلیون 78,420 212.065 میلیارد 14 101,637 75,760 5 53,629 75,760 39.438 هزار میلیارد 40.17 میلیون 988,079 510,000 731,768 256,311 292,855 -116,989 -337.11 153.87 134.67 2.723 میلیون 19,706 2.738 میلیون 4,500
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 24,600 1,170.00 4.99 23,760 330.00 1.41 1399/06/25 197 610,836 15.027 میلیارد 3,100.69 23,430 24,600 24,600 24,600 1 5,210 24,600 2 15 25,200 2.895 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 108.5 57.44 132.48 610,836 - 610,836 -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 71,980 3,780.00 4.99 75,370 390.00 0.51 1399/08/1 111 68,249 4.913 میلیارد 614.86 75,760 68,249 71,980 4.913 میلیارد 1101 - - 0 6.106 میلیون 71,980 26.38 هزار میلیارد 26.465 میلیون 594,514 350,000 85,169 509,345 214,894 151,660 173.94 51.79 122.76 68,249 - 68,249 -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 33,290 1,750.00 4.99 34,430 610.00 1.74 1399/08/1 205 486,365 16.191 میلیارد 2,372.51 35,040 486,365 33,290 16.191 میلیارد 967 835 33,290 2 10.365 میلیون 33,290 55.088 هزار میلیارد 55.563 میلیون 2.81 میلیون 1.6 میلیون 474,718 2.336 میلیون 526,112 413,265 133.31 23.59 104.71 486,365 - 486,365 -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 4,320 220.00 4.85 4,390 150.00 3.30 1399/08/1 3,656 33.264 میلیون 146.181 میلیارد 9,098.57 4,540 33.264 میلیون 4,600 146.181 میلیارد 71 3,000 4,320 2 2.088 میلیون 4,320 39.51 هزار میلیارد 48.792 میلیون 13.807 میلیون 6 میلیون 9.282 میلیون 4.524 میلیون 424,979 -701,027 -56.36 8.73 92.97 31.735 میلیون 1.529 میلیون 33.262 میلیون 2,000
وساربیل

شرکت س استان اردبیل

سهام بورس 1,350 60.00 4.65 1,290 0.00 0.00 1399/08/1 155 1.923 میلیون 2.519 میلیارد 12,404.68 1,290 1.923 میلیون 1,350 2.519 میلیارد 2 18,000 1,350 2 72,899 1,350 81.538 هزار میلیارد 81.544 میلیون 63.837 میلیون 5 6,296 63.831 میلیون 965,989 962,591 84.71 1.28 84.41 1.923 میلیون - 1.923 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 50,300 880.00 1.78 50,500 1,080.00 2.19 1399/08/1 5,506 10.618 میلیون 536.209 میلیارد 1,928.46 49,420 10.618 میلیون 48,000 536.209 میلیارد 6 3,557 50,300 11 10,320 50,300 126.25 هزار میلیارد 129.188 میلیون 7.383 میلیون 2.5 میلیون 2.938 میلیون 4.445 میلیون 1.826 میلیون 1.998 میلیون 63.17 28.4 69.13 10.239 میلیون 379,500 10.294 میلیون 324,053
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 15,080 420.00 2.71 15,410 90.00 0.58 1399/07/30 781 4.23 میلیون 65.17 میلیارد 5,416.19 15,500 15,800 14,730 16,240 3 6,213 15,080 3 23,387 15,080 8.167 هزار میلیارد 8.764 میلیون 1.422 میلیون 530,000 597,189 824,726 134,964 211,502 38.62 9.9 60.51 4.216 میلیون 14,231 4.23 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 34,100 1,790.00 4.99 34,100 1,790.00 4.99 1399/08/1 13,752 54.186 میلیون 1.848 هزار میلیارد 3,940.25 35,890 54.186 میلیون 34,100 1.848 هزار میلیارد 5277 5.387 میلیون 34,100 87 28.85 میلیون 34,100 735.196 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 132.95 22.84 60.15 43.39 میلیون 10.796 میلیون 39.192 میلیون 14.994 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 14,600 760.00 4.95 15,360 0.00 0.00 1399/08/1 5 6,475 94.535 میلیون 250 15,360 6,475 14,600 94.535 میلیون 238 - - 0 4.085 میلیون 14,600 3.772 هزار میلیارد 4.039 میلیون 428,742 245,549 266,877 161,865 75,769 -1,864 -2023.41 23.3 49.78 6,475 - 6,475 -
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 37,240 1,960.00 5.00 37,590 1,610.00 4.11 1399/07/27 116 1.045 میلیون 38.916 میلیارد 9,008.72 39,200 37,240 37,240 37,240 13 - - 0 23,960 37,240 24.696 هزار میلیارد 23.972 میلیون 1.546 میلیون 630,000 290,388 1.255 میلیون 506,032 571,302 42.41 19.3 47.88 45,012 1,000,000 1.045 میلیون -
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 9,020 470.00 4.95 9,380 110.00 1.16 1399/07/30 100 1.222 میلیون 11.024 میلیارد 12,221.31 9,490 9,020 9,020 9,020 462 - - 0 4.287 میلیون 9,020 5.628 هزار میلیارد 9.288 میلیون 2.746 میلیون 600,000 3.66 میلیون -913,967 117,802 -1,069,823 -5.26 -6.16 47.78 1.222 میلیون - 1.222 میلیون -
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 9,710 510.00 4.99 9,720 500.00 4.89 1399/08/1 1,492 12.042 میلیون 117.086 میلیارد 8,071.07 10,220 12.042 میلیون 9,710 117.086 میلیارد 798 550 9,300 1 13.545 میلیون 9,710 77.371 هزار میلیارد 78.461 میلیون 14.042 میلیون 7.96 میلیون 1.089 میلیون 12.953 میلیون 1.764 میلیون 1.668 میلیون 46.39 5.97 43.85 11.832 میلیون 210,000 11.613 میلیون 428,823
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 2,800 20.00 0.72 2,790 10.00 0.36 1399/08/1 1,222 9.577 میلیون 26.71 میلیارد 7,836.87 2,780 9.577 میلیون 2,840 26.71 میلیارد 7 23,500 2,800 5 123,230 2,800 13.95 هزار میلیارد 14.157 میلیون 2.478 میلیون 750,000 207,281 2.271 میلیون 326,497 282,586 49.37 6.14 42.73 8.86 میلیون 717,100 9.576 میلیون 804
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 6,460 340.00 5.00 6,680 120.00 1.76 1399/08/1 611 2.89 میلیون 18.777 میلیارد 4,729.91 6,800 2.89 میلیون 6,460 18.777 میلیارد 5 2,183 6,460 2 37,072 6,460 5.472 هزار میلیارد 5.718 میلیون 1.824 میلیون 819,175 246,342 1.577 میلیون 136,458 129,808 42.16 3.47 40.1 2.71 میلیون 179,671 2.288 میلیون 602,000
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 10,550 550.00 4.95 11,100 0.00 0.00 1399/08/1 14 33,891 357.55 میلیون 2,420.79 11,100 33,891 10,550 357.55 میلیون 414 - - 0 9.275 میلیون 10,550 19.98 هزار میلیارد 20.12 میلیون 1.897 میلیون 1.8 میلیون 139,793 1.757 میلیون 498,546 113,575 175.92 11.37 40.08 33,891 - 6,855 27,036
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 15,470 810.00 4.98 15,590 690.00 4.24 1399/08/1 4,374 16.321 میلیون 254.444 میلیارد 3,731.26 16,280 16.321 میلیون 15,500 254.444 میلیارد 1785 26,435 15,470 18 11.36 میلیون 15,470 90.422 هزار میلیارد 97.399 میلیون 14.052 میلیون 5.8 میلیون 6.977 میلیون 7.075 میلیون 2.267 میلیون 1.988 میلیون 45.5 12.78 39.89 14.964 میلیون 1.357 میلیون 16.252 میلیون 68,988
کاما

باما

سهام بورس 180,570 2,820.00 1.54 186,100 2,710.00 1.48 1399/08/1 9,930 5.199 میلیون 967.537 میلیارد 523.57 183,390 5.199 میلیون 186,000 967.537 میلیارد 1 26,132 179,300 83 25,000 179,300 186.1 هزار میلیارد 187.354 میلیون 21.267 میلیون 1,000,000 1.254 میلیون 20.014 میلیون 4.99 میلیون 15.996 میلیون 11.63 9.31 37.29 5.015 میلیون 183,928 4.372 میلیون 827,161
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 22,630 1,190.00 5.00 22,910 910.00 3.82 1399/08/1 3,201 23.113 میلیون 529.452 میلیارد 7,220.65 23,820 23.113 میلیون 22,920 529.452 میلیارد 216 6,940 22,630 2 4.726 میلیون 22,630 927.855 هزار میلیارد 966.39 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 37.48 10.09 36.53 16.367 میلیون 6.746 میلیون 21.337 میلیون 1.777 میلیون
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 63,620 3,310.00 4.95 66,680 250.00 0.37 1399/08/1 285 605,312 40.34 میلیارد 2,123.9 66,930 605,312 66,940 40.34 میلیارد 2 140,459 63,590 5 105 63,590 78.616 هزار میلیارد 82.181 میلیون 6.746 میلیون 1.179 میلیون 3.537 میلیون 3.209 میلیون 2.176 میلیون 2.12 میلیون 37.1 24.51 36.15 146,202 459,110 334,263 271,049
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 30,660 1,610.00 4.99 31,240 1,030.00 3.19 1399/08/1 1,555 3.16 میلیون 98.731 میلیارد 2,032.47 32,270 3.16 میلیون 30,660 98.731 میلیارد 237 200 30,660 1 1.175 میلیون 30,660 75.412 هزار میلیارد 77.896 میلیون 8.457 میلیون 2.414 میلیون 2.485 میلیون 5.972 میلیون 2.129 میلیون 2.007 میلیون 37.57 12.63 35.42 2.564 میلیون 596,260 2.464 میلیون 696,972
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 55,140 2,900.00 5.00 57,670 370.00 0.64 1399/08/1 53 129,510 7.2 میلیارد 2,443.58 58,040 129,510 55,150 7.2 میلیارد 6 - - 0 23,463 55,140 7.324 هزار میلیارد 7.535 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 266.95 36.97 34.69 129,510 - 129,510 -
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 81,960 4,310.00 5.00 84,650 1,620.00 1.88 1399/08/1 351 1.22 میلیون 103.309 میلیارد 3,476.85 86,270 1.22 میلیون 81,960 103.309 میلیارد 50 - - 0 127,751 81,960 16.93 هزار میلیارد 17.635 میلیون 1.321 میلیون 109,957 705,003 615,622 526,318 384,472 44.03 27.5 32.17 1.22 میلیون - 1.22 میلیون -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 52,480 2,760.00 5.00 54,690 550.00 1.00 1399/08/1 195 179,160 9.402 میلیارد 918.77 55,240 179,160 52,480 9.402 میلیارد 494 - - 0 1.792 میلیون 52,480 12.032 هزار میلیارد 12.286 میلیون 799,808 220,000 254,472 545,336 389,472 288,112 41.76 22.06 30.89 128,660 50,500 179,160 -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 9,720 510.00 4.99 9,720 510.00 4.99 1399/08/1 1,216 10.488 میلیون 101.942 میلیارد 8,624.87 10,230 10.488 میلیون 9,720 101.942 میلیارد 2535 1,025 9,720 1 49.931 میلیون 9,720 103.761 هزار میلیارد 109.357 میلیون 21.634 میلیون 10.675 میلیون 5.596 میلیون 16.038 میلیون 3.37 میلیون 3.191 میلیون 32.53 6.47 30.79 10.484 میلیون 3,579 10.404 میلیون 83,500
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 15,850 220.00 1.37 15,990 80.00 0.50 1399/07/15 3,074 14.99 میلیون 239.684 میلیارد 4,876.32 16,070 15,800 15,650 16,430 2 700 15,860 1 5,213 15,870 877.851 هزار میلیارد 888.347 میلیون 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 29.02 9.15 29.36 10.439 میلیون 4.55 میلیون 14.848 میلیون 141,981
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 3,870 200.00 4.91 3,930 140.00 3.44 1399/08/1 3,406 28.743 میلیون 112.835 میلیارد 8,438.91 4,070 28.743 میلیون 3,880 112.835 میلیارد 308 1,300 3,870 1 5.359 میلیون 3,870 24.371 هزار میلیارد 25.052 میلیون 7.562 میلیون 6.201 میلیون 680,734 6.881 میلیون 873,574 398,397 61.17 3.54 27.9 28.689 میلیون 54,000 28.743 میلیون -
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 47,960 2,520.00 4.99 50,120 360.00 0.71 1399/08/1 150 149,379 7.188 میلیارد 995.86 50,480 149,379 47,960 7.188 میلیارد 42 - - 0 40,776 47,960 75.18 هزار میلیارد 80.137 میلیون 7.713 میلیون 500,000 4.957 میلیون 2.755 میلیون 2.835 میلیون 2.917 میلیون 25.77 27.28 26.52 128,379 21,000 144,379 5,000
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 111,720 5,880.00 5.00 113,510 4,090.00 3.48 1399/06/19 749 290,256 32.427 میلیارد 387.52 117,600 111,720 111,720 111,720 3 30,000 98,000 2 102 111,720 6.811 هزار میلیارد 7.078 میلیون 225,592 60,000 267,528 -41,936 258,838 -44,758 -152.16 -162.4 26.31 290,256 - 290,256 -
شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

سهام بورس 593,730 28,270.00 5.00 573,920 8,460.00 1.50 1399/08/1 136 28,407 16.866 میلیارد 208.88 565,460 28,407 593,730 16.866 میلیارد 1 113,753 593,730 408 100 593,730 17.627 هزار میلیارد 17.739 میلیون 654,529 30,713 112,087 542,442 715,230 189,113 93.21 32.49 24.64 13,761 14,646 28,407 -
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 25,150 1,190.00 4.97 24,880 920.00 3.84 1399/08/1 3,782 11.005 میلیون 273.846 میلیارد 2,909.96 23,960 11.005 میلیون 23,960 273.846 میلیارد 9 3.565 میلیون 25,150 574 19,755 25,150 36.547 هزار میلیارد 40.542 میلیون 5.265 میلیون 1.469 میلیون 3.995 میلیون 1.27 میلیون 1.552 میلیون 451,701 80.91 28.77 23.55 10.838 میلیون 167,548 11.005 میلیون -
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 17,950 60.00 0.34 18,160 270.00 1.51 1399/08/1 40,621 43.946 میلیون 797.878 میلیارد 1,409.78 17,890 43.946 میلیون 18,350 797.878 میلیارد 353 159,532 17,990 18 285,750 17,990 199.76 هزار میلیارد 213.657 میلیون 27.978 میلیون 11 میلیون 13.897 میلیون 14.081 میلیون 8.582 میلیون 8.373 میلیون 23.86 14.19 23.28 43.697 میلیون 248,934 43.475 میلیون 470,483
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 17,900 940.00 4.99 18,120 720.00 3.82 1399/08/1 11,734 67.741 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,773.02 18,840 67.741 میلیون 18,500 1.228 هزار میلیارد 250 19,250 17,900 15 6.648 میلیون 17,900 1476.78 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 23.69 8.59 23.1 52.393 میلیون 15.348 میلیون 50.895 میلیون 16.846 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 16,340 860.00 5.00 16,640 560.00 3.26 1399/08/1 958 4.165 میلیون 69.312 میلیارد 4,347.74 17,200 4.165 میلیون 17,980 69.312 میلیارد 5 20,000 15,000 1 78,694 16,340 137.28 هزار میلیارد 139.936 میلیون 19.166 میلیون 8.25 میلیون 2.656 میلیون 16.51 میلیون 5.996 میلیون 5.717 میلیون 24.01 8.32 22.9 2.125 میلیون 2.04 میلیون 4.165 میلیون -
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 7,800 410.00 4.99 8,000 210.00 2.56 1399/07/30 951 3.564 میلیون 28.057 میلیارد 3,747.4 8,210 7,920 7,800 8,490 34 11,435 7,800 2 882,351 7,800 16 هزار میلیارد 17.281 میلیون 6.979 میلیون 2 میلیون 1.281 میلیون 5.698 میلیون 700,191 2.613 میلیون 6.12 2.81 22.85 3.451 میلیون 112,582 3.564 میلیون -
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 19,660 80.00 0.41 20,210 470.00 2.38 1399/08/1 34,483 13.439 میلیون 271.603 میلیارد 445.56 19,740 13.439 میلیون 20,720 271.603 میلیارد 445 10,385 19,670 8 26,430 19,670 50.525 هزار میلیارد 54.803 میلیون 8.522 میلیون 2.5 میلیون 4.278 میلیون 4.245 میلیون 2.227 میلیون 835,980 60.44 11.9 22.69 12.339 میلیون 1.1 میلیون 13.089 میلیون 350,071