همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 207,610 2,090.00 1.00 209,700 0.00 0.00 1399/11/2 9,042 3.84 میلیون 805.7 میلیارد 424.92 209,700 207,610 207,610 220,000 0 0 0 19 81,108 207,610 51.871 هزار میلیارد 53.669 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,178 43,777 1187.21 186.9 1067.47 3.567 میلیون 274,691 3.48 میلیون 361,930
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 336,890 27,380.00 7.52 368,830 4,560.00 1.25 1399/10/30 1 27 9.8 میلیون 257.71 364,270 336,890 336,890 336,890 0 0 0 19 879,612 384,230 228.312 هزار میلیارد 221.415 میلیون 2.018 میلیون 600,000 116,656 1.902 میلیون 344,689 489,631 451.97 116.36 642.02 - - - -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 275,780 9,250.00 3.25 285,030 0.00 0.00 1399/11/2 297 60,089 16.6 میلیارد 202.32 285,030 275,780 275,780 275,780 0 0 0 2964 2,605,577 275,780 71.258 هزار میلیارد 71.513 میلیون 584,890 30,000 255,523 329,367 279,187 70,540 1010.17 216.35 255.23 60,033 56 60,089 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 65,330 10.00 0.02 65,340 0.00 0.00 1399/11/2 1,028 2.8 میلیون 183.3 میلیارد 2,728.42 65,340 65,330 65,330 66,900 0 0 0 829 4,803,626 65,330 22.869 هزار میلیارد 22.922 میلیون 1.409 میلیون 350,000 52,636 1.356 میلیون 207,240 885,020 25.84 16.86 110.35 2.455 میلیون 350,000 2.805 میلیون -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,790 2,110.00 2.05 102,900 0.00 0.00 1399/11/2 6,777 3.19 میلیون 328.6 میلیارد 471.19 102,900 100,010 100,000 107,220 1 7 100,790 1 3,424 100,850 30.87 هزار میلیارد 31.662 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 142.74 34.92 109.12 3.179 میلیون 14,471 3.177 میلیون 16,245
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 26,060 350.00 1.33 26,410 0.00 0.00 1399/11/2 453 1.3 میلیون 34.1 میلیارد 2,879.59 26,410 26,070 26,060 27,000 0 0 0 431 2,479,143 26,060 13.997 هزار میلیارد 14.594 میلیون 1.422 میلیون 530,000 597,189 824,726 134,964 211,502 66.19 16.97 103.71 1.304 میلیون - 1.304 میلیون -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 58,700 1,930.00 3.18 60,630 0.00 0.00 1399/11/2 5,376 5.75 میلیون 348.7 میلیارد 1,069.68 60,630 61,120 58,020 64,100 1 634 58,700 1 253 58,870 30.921 هزار میلیارد 32.008 میلیون 1.241 میلیون 510,000 1.087 میلیون 153,680 328,893 -200,364 -154.33 201.21 94.02 5.095 میلیون 655,965 5.315 میلیون 435,159
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,220 60.00 4.69 1,280 0.00 0.00 1399/10/24 4 22,465 27.4 میلیون 4,175 1,280 1,220 1,220 1,220 0 0 0 0 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 63.279 میلیون 5 6,577 63.272 میلیون 925,771 922,311 87.72 1.28 87.39 22,465 - 22,465 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 48,760 1,130.00 2.37 47,630 0.00 0.00 1399/11/2 793 1.96 میلیون 93.6 میلیارد 2,477.79 47,630 44,900 44,900 48,760 359 908,832 48,760 4 3,737 48,950 11.431 هزار میلیارد 11.508 میلیون 475,912 240,000 76,310 399,602 143,617 113,599 100.63 28.61 79.6 1.965 میلیون - 1.495 میلیون 470,000
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/11/2 1 5,500 5.4 میلیون 10,000 1,030 980 980 980 0 0 0 684 47,112,602 980 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 179.539 میلیون 176.441 میلیون 3,619 178.946 میلیون 2.363 میلیون 2.35 میلیون - 1.02 77.22 5,500 - 5,500 -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 6,860 100.00 1.44 6,960 0.00 0.00 1399/11/2 1,828 11.79 میلیون 82.1 میلیارد 6,448.55 6,960 6,930 6,860 7,340 0 0 0 1 34,230 6,880 4.176 هزار میلیارد 7.922 میلیون 2.808 میلیون 600,000 3.746 میلیون -938,486 61,291 -1,129,272 -3.7 -4.45 68.13 10.675 میلیون 1.113 میلیون 11.519 میلیون 269,000
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 21,840 340.00 1.53 22,180 0.00 0.00 1399/11/2 153 1.39 میلیون 30.3 میلیارد 9,065.61 22,180 21,840 21,840 21,840 0 0 0 1446 15,337,243 21,840 35.488 هزار میلیارد 36.608 میلیون 2.885 میلیون 1.6 میلیون 1.12 میلیون 1.765 میلیون 522,797 353,814 100.3 20.11 67.88 187,039 1.2 میلیون 1.387 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,580 10.00 0.10 9,570 0.00 0.00 1399/11/2 3,029 21.87 میلیون 209.3 میلیارد 7,219.65 9,570 9,550 9,320 9,580 830 10,078,919 9,580 2 41,000 10,010 239.25 هزار میلیارد 254.037 میلیون 149.458 میلیون 20 میلیون 14.787 میلیون 134.671 میلیون 4.01 میلیون 102.093 میلیون 2.34 1.78 59.66 20.868 میلیون 1,000,000 13.795 میلیون 8.073 میلیون
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 56,670 1,390.00 2.39 58,060 0.00 0.00 1399/11/2 285 192,309 11.3 میلیارد 674.77 58,060 58,470 56,670 60,000 2 386 56,670 1 1,833 56,900 48.77 هزار میلیارد 50.901 میلیون 4.278 میلیون 420,000 2.131 میلیون 2.148 میلیون 833,890 2.389 میلیون 20.41 22.71 58.49 135,564 56,745 144,717 47,592
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,650 130.00 0.67 19,520 0.00 0.00 1399/11/2 6,723 32.64 میلیون 637 میلیارد 4,854.23 19,520 18,940 18,720 19,650 2158 15,681,909 19,650 1 20 19,650 113.216 هزار میلیارد 122.326 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 59.24 16.24 50.52 32.13 میلیون 505,000 28.835 میلیون 3.8 میلیون
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 441,480 0.00 0.00 441,480 0.00 0.00 1399/11/2 461 111,298 49.1 میلیارد 241.43 441,480 441,480 441,480 441,480 0 0 0 876 474,724 441,480 26.489 هزار میلیارد 26.663 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 1357.77 164.32 47.36 99,153 12,145 111,298 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 38,800 1,410.00 3.51 40,210 0.00 0.00 1399/11/2 5,223 9.21 میلیون 370.4 میلیارد 1,763.67 40,210 39,990 38,800 42,000 5 9,163 38,800 1 100,000 38,900 100.525 هزار میلیارد 102.504 میلیون 7.051 میلیون 2.5 میلیون 1.979 میلیون 5.072 میلیون 2.177 میلیون 2.287 میلیون 43.95 19.82 46.17 8.867 میلیون 344,318 9.154 میلیون 57,319
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 14,960 160.00 1.08 14,800 0.00 0.00 1399/11/2 3,767 27.64 میلیون 409 میلیارد 7,337.9 14,800 14,010 14,010 14,960 292 4,037,268 14,960 1 100 15,730 26.64 هزار میلیارد 26.835 میلیون 2.005 میلیون 1.8 میلیون 195,185 1.81 میلیون 604,961 173,179 153.84 14.72 44.04 27.642 میلیون - 23.215 میلیون 4.427 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 21,380 810.00 3.94 20,570 0.00 0.00 1399/11/2 88 502,275 10.7 میلیارد 5,707.67 20,570 21,380 21,380 21,380 210 5,204,043 21,380 0 0 0 14.396 هزار میلیارد 18.094 میلیون 4.727 میلیون 699,840 3.698 میلیون 1.029 میلیون 330,006 150,969 95.36 14 43.62 502,275 - 502,275 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 439,950 19,430.00 4.23 458,550 830.00 0.18 1399/11/1 - - - 466.17 459,380 409,990 - - 0 0 0 1261 725,564 440,170 11.051 هزار میلیارد 11.165 میلیون 272,671 24,100 113,954 158,717 286,193 47,278 1091.79 73.11 43.39 21,038 200 21,238 -
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 24,850 510.00 2.01 25,360 0.00 0.00 1399/11/2 1,801 3.93 میلیون 99.7 میلیارد 2,183.3 25,360 25,170 24,020 26,150 1 322 24,680 2 4,228 24,850 15.977 هزار میلیارد 16.285 میلیون 1.55 میلیون 630,000 308,294 1.241 میلیون 387,681 490,300 32.6 12.87 41.21 3.871 میلیون 61,564 3.859 میلیون 73,264
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 53,800 350.00 0.65 53,450 0.00 0.00 1399/11/2 129 827,934 44.5 میلیارد 6,418.09 53,450 53,800 53,800 53,800 171 1,131,408 53,800 2 397 56,420 38.217 هزار میلیارد 41.75 میلیون 6.905 میلیون 500,000 3.533 میلیون 3.373 میلیون 936,518 3.113 میلیون 12.28 11.33 40.81 827,934 - 159,615 668,319
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 19,770 50.00 0.25 19,720 0.00 0.00 1399/11/2 3,175 15.08 میلیون 297.4 میلیارد 4,750.17 19,720 19,060 19,060 19,770 656 3,088,759 19,770 1 300 19,840 425.163 هزار میلیارد 691.501 میلیون 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 10.554 میلیون 6.436 میلیون 66.06 13.21 40.28 14.982 میلیون 100,000 12.991 میلیون 2.091 میلیون
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 33,510 290.00 0.86 33,800 0.00 0.00 1399/11/2 5,618 13.53 میلیون 457.3 میلیارد 2,408.4 33,800 33,080 33,080 35,490 3 4,442 33,510 2 551 33,520 81.592 هزار میلیارد 83.768 میلیون 8.167 میلیون 2.414 میلیون 2.176 میلیون 5.991 میلیون 2.131 میلیون 2.007 میلیون 40.66 13.62 38.28 8.867 میلیون 4.664 میلیون 13.022 میلیون 508,251
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 19,310 330.00 1.68 19,640 0.00 0.00 1399/11/2 2,175 6.87 میلیون 135 میلیارد 3,160.76 19,640 20,000 19,310 20,950 1 3,729 19,310 1 24,000 19,330 4.823 هزار میلیارد 5.464 میلیون 436,531 245,549 320,517 154,189 121,033 12,218 156.56 31.28 37.9 6.367 میلیون 507,392 6.819 میلیون 55,535
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 52,470 2,760.00 5.00 53,590 1,640.00 2.97 1399/10/30 - - - 678.26 55,230 52,470 - - 0 0 0 1 500 52,990 6.806 هزار میلیارد 7.272 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 724.19 35.65 33.46 359,051 210,190 548,865 20,376
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 13,390 30.00 0.22 13,360 0.00 0.00 1399/11/2 857 5.84 میلیون 78 میلیارد 6,813.67 13,360 13,200 12,830 13,390 217 2,202,506 13,390 1 856 13,400 26.72 هزار میلیارد 27.348 میلیون 6.656 میلیون 2 میلیون 627,854 6.028 میلیون 808,215 2.614 میلیون 10.23 4.43 33.06 5.839 میلیون - 5.71 میلیون 128,874
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,820 20.00 0.71 2,800 0.00 0.00 1399/11/2 2,348 37.89 میلیون 106.2 میلیارد 16,138.6 2,800 2,670 2,670 2,820 171 3,960,340 2,820 3 27,520 2,900 17.364 هزار میلیارد 17.774 میلیون 7.289 میلیون 6.201 میلیون 410,177 6.879 میلیون 526,049 426,437 40.72 2.52 33.01 37.893 میلیون - 36.893 میلیون 1,000,000
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 11,510 280.00 2.37 11,790 0.00 0.00 1399/11/2 299 2.14 میلیون 24.7 میلیارد 7,166.73 11,790 11,510 11,510 11,510 0 0 0 1633 19,228,195 11,510 11.569 هزار میلیارد 11.854 میلیون 1.151 میلیون 981,249 284,668 865,848 354,479 -19,312 -599.04 13.36 32.64 1.843 میلیون 300,000 2.143 میلیون -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 14,300 110.00 0.76 14,410 0.00 0.00 1399/11/2 5,323 33.18 میلیون 478.1 میلیارد 6,232.78 14,410 14,500 14,150 15,300 1 383 14,300 1 500 14,350 14.41 هزار میلیارد 16.395 میلیون 3.512 میلیون 1,000,000 1.985 میلیون 1.527 میلیون 442,354 586,491 24.57 9.44 32.58 26.032 میلیون 7.145 میلیون 32.446 میلیون 731,177
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 18,280 490.00 2.61 18,770 0.00 0.00 1399/11/2 11,040 35.41 میلیون 664.6 میلیارد 3,207.09 18,770 18,800 18,210 19,490 1 2,000 18,350 4 26,140 18,350 75.205 هزار میلیارد 75.85 میلیون 7.929 میلیون 4.007 میلیون 645,593 7.283 میلیون 2.4 میلیون 2.224 میلیون 33.81 10.33 31.34 32.766 میلیون 2.64 میلیون 35.406 میلیون -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 385,700 6,710.00 1.77 378,990 0.00 0.00 1399/11/2 7,157 3.09 میلیون 1.171 هزار میلیارد 431.87 378,990 376,420 376,420 396,210 2 88 385,600 1 31 385,600 75.798 هزار میلیارد 76.756 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 117.96 70.56 30.19 2.915 میلیون 175,528 2.76 میلیون 331,148
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 25,770 870.00 3.27 26,640 0.00 0.00 1399/11/2 979 1.32 میلیون 35.3 میلیارد 1,349.79 26,640 27,780 25,500 27,780 2 24,623 25,500 2 2,096 25,770 317.016 هزار میلیارد 341.196 میلیون 61.291 میلیون 9 میلیون 24.18 میلیون 37.11 میلیون 10.529 میلیون 19.965 میلیون 15.88 8.54 30.11 1.288 میلیون 33,191 1.321 میلیون -
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/21 - - - 29,548.97 3,550 3,550 - - 19 362,569 3,550 1 1,400 3,630 17.75 هزار میلیارد 18.897 میلیون 3.989 میلیون 2 میلیون 1.147 میلیون 2.842 میلیون 591,280 537,069 33.05 6.25 30.02 111.509 میلیون 600,000 103.609 میلیون 8.5 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 12,790 750.00 5.54 13,540 0.00 0.00 1399/11/2 5,790 47.9 میلیون 648.5 میلیارد 8,273.73 13,540 13,050 12,510 13,760 5 67,077 12,630 7 96,658 12,800 24.372 هزار میلیارد 25.858 میلیون 3.852 میلیون 1.8 میلیون 1.486 میلیون 2.366 میلیون 820,919 268,220 90.87 10.3 29.69 43.886 میلیون 4.019 میلیون 46.305 میلیون 1.6 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 20,540 990.00 4.60 21,130 400.00 1.86 1399/11/1 - - - 10,177.38 21,530 17,500 - - 0 0 0 2881 63,167,009 20,940 84.52 هزار میلیارد 86.684 میلیون 9.59 میلیون 4 میلیون 2.164 میلیون 7.426 میلیون 2.898 میلیون 2.451 میلیون 88.78 11.69 29.07 78,448 980,000 1.058 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,770 190.00 4.80 3,890 70.00 1.77 1399/10/27 - - - 13,451.15 3,960 3,770 - - 0 0 0 1697 68,914,657 3,770 35.01 هزار میلیارد 42.407 میلیون 14.601 میلیون 6 میلیون 7.397 میلیون 7.204 میلیون 1.263 میلیون 90,916 -105.14 4.87 27.71 4.43 میلیون 520,000 3.374 میلیون 1.576 میلیون
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 67,300 1,480.00 2.15 68,780 0.00 0.00 1399/11/2 2,696 2.54 میلیون 175 میلیارد 943.86 68,780 69,340 67,300 73,740 0 0 0 562 1,523,155 67,300 13.756 هزار میلیارد 14.434 میلیون 1.403 میلیون 109,957 678,292 724,338 518,815 451,147 30.49 18.99 26.51 2.536 میلیون 9,000 2.545 میلیون -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 169,810 970.00 0.57 168,840 0.00 0.00 1399/11/2 1,763 968,164 163.5 میلیارد 549.16 168,840 161,820 161,820 169,810 175 651,622 169,810 1 64 180,000 25.928 هزار میلیارد 26.105 میلیون 947,603 153,563 177,040 770,563 1.008 میلیون 461,301 56.21 33.65 25.71 867,876 100,288 938,164 30,000
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 61,890 310.00 0.50 62,200 0.00 0.00 1399/11/2 1,267 1.78 میلیون 110.5 میلیارد 1,401.75 62,200 64,200 60,300 64,200 1 82 61,650 3 7,396 61,890 155.5 هزار میلیارد 172.303 میلیون 26.471 میلیون 2.5 میلیون 16.803 میلیون 9.668 میلیون 6.072 میلیون 7.141 میلیون 21.78 16.08 25.61 1.292 میلیون 483,788 1.677 میلیون 99,052