همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 381,560 20,080.00 5.00 401,490 150.00 0.04 09:40 15 887 338.444 میلیون 94.8 401,640 381,560 381,560 381,560 1897 - - 0 6.72 میلیون 381,560 100.176 هزار میلیارد 100.547 میلیون 1.52 میلیون 247,360 1.2 میلیون 320,170 47,369 43,784 2269.09 310.3 2097.36 887 - 887 -
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 338,450 17,810.00 5.00 356,260 0.00 0.00 09:01 1 20 6.769 میلیون 20 356,260 338,450 338,450 338,450 2971 - - 0 3.428 میلیون 338,450 106.881 هزار میلیارد 107.246 میلیون 1.334 میلیون 300,000 368,176 965,728 259,108 216,342 494.02 110.67 412.48 20 - 20 -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 72,080 3,790.00 5.00 75,840 30.00 0.04 09:43 14 5,157 371.717 میلیون 325.63 75,870 5,157 72,080 371.717 میلیون 1341 - - 0 11.3 میلیون 72,080 26.558 هزار میلیارد 26.58 میلیون 517,570 350,000 32,223 485,347 99,093 124,034 214.03 54.7 267.9 5,227 - 5,227 -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 179,500 8,540.00 5.00 171,070 110.00 0.06 09:30 23 4,044 725.898 میلیون 260.46 170,960 179,500 179,500 179,500 0 2.036 میلیون 179,500 1447 - - 42.428 هزار میلیارد 42.984 میلیون 390,551 30,000 221,883 168,668 177,624 57,908 738.46 253.53 240.75 4,044 - 3,044 1,000
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 77,750 4,090.00 5.00 81,630 210.00 0.26 09:43 46 29,190 2.27 میلیارد 1,008.48 81,840 29,690 77,750 2.308 میلیارد 330 - - 0 3.093 میلیون 77,750 41.738 هزار میلیارد 42.47 میلیون 988,079 510,000 731,768 256,311 292,855 -116,989 -356.77 162.84 142.53 29,690 - 29,690 -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 24,600 1,170.00 4.99 23,760 330.00 1.41 1399/06/25 197 610,836 15.027 میلیارد 3,100.69 23,430 24,600 24,600 24,600 1 5,210 24,600 2 15 25,200 2.895 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 108.5 57.44 132.48 610,836 - 610,836 -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 33,620 1,760.00 4.97 35,360 20.00 0.06 09:42 18 14,591 490.549 میلیون 651.55 35,380 33,620 33,620 33,620 1060 9,514 31,340 2 17.212 میلیون 33,620 56.64 هزار میلیارد 57.067 میلیون 2.81 میلیون 1.6 میلیون 474,718 2.336 میلیون 526,112 413,265 136.94 24.23 107.57 14,591 - 14,591 -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 4,520 230.00 4.84 4,740 10.00 0.21 09:41 55 340,959 1.541 میلیارد 8,925.68 4,750 340,959 4,520 1.541 میلیارد 824 1,160 4,340 1 23.87 میلیون 4,520 42.75 هزار میلیارد 52.032 میلیون 13.807 میلیون 6 میلیون 9.282 میلیون 4.524 میلیون 424,979 -701,027 -60.98 9.45 100.59 340,959 - 340,959 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 48,450 2,540.00 4.98 50,750 240.00 0.47 09:38 72 96,124 4.657 میلیارد 983.26 50,990 48,450 48,450 48,450 754 105 48,440 1 6.301 میلیون 48,450 128.65 هزار میلیارد 128.617 میلیون 4.888 میلیون 1.86 میلیون 1.342 میلیون 3.546 میلیون 1.442 میلیون 1.194 میلیون 106.57 35.89 88.22 56,124 60,000 116,124 -
وساربیل

شرکت س استان اردبیل

سهام بورس 1,350 60.00 4.65 1,290 0.00 0.00 09:36 51 503,412 679.606 میلیون 14,710 1,290 1,350 1,350 1,350 0 553,081 1,350 14 - - 81.538 هزار میلیارد 81.544 میلیون 63.837 میلیون 5 6,296 63.831 میلیون 965,989 962,591 84.71 1.28 84.41 503,412 - 503,412 -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 35,820 1,880.00 4.99 37,600 100.00 0.27 09:43 158 150,793 5.401 میلیارد 839.68 37,700 150,793 35,820 5.401 میلیارد 9605 - - 0 71.946 میلیون 35,820 835.45 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 272.011 میلیون 16.393 میلیون 239.989 میلیون 32.022 میلیون 11.624 میلیون 5.803 میلیون 139.92 25.36 69.85 151,933 500,000 651,933 -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,640 240.00 4.92 4,870 10.00 0.20 09:43 184 701,785 3.256 میلیارد 4,803.2 4,880 701,785 4,640 3.256 میلیارد 9999 5,000 4,310 1 404.078 میلیون 4,640 11.736 هزار میلیارد 212.955 میلیون 67.926 میلیون 39.605 میلیون 19.682 میلیون 48.244 میلیون 2.93 میلیون 2.85 میلیون 67.67 4 65.83 709,185 - 709,185 -
کاما

باما

سهام بورس 183,390 9,650.00 5.00 190,230 2,810.00 1.46 09:43 339 116,556 21.375 میلیارد 519.03 193,040 116,556 183,390 21.375 میلیارد 989 - - 0 5.338 میلیون 183,390 193.13 هزار میلیارد 194.561 میلیون 16.504 میلیون 1,000,000 1.521 میلیون 14.983 میلیون 2.934 میلیون 11.152 میلیون 17.18 12.78 65.25 116,656 - 116,656 -
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 15,130 790.00 4.96 15,780 140.00 0.88 09:38 149 704,371 10.768 میلیارد 2,830.23 15,920 15,400 15,130 15,690 52 500 13,300 1 544,894 15,130 8.448 هزار میلیارد 9.029 میلیون 1.422 میلیون 530,000 597,189 824,726 134,964 211,502 39.87 10.23 62.48 704,371 - 704,371 -
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 10,550 550.00 4.95 11,100 0.00 0.00 09:01 1 8,000 84.4 میلیون 8,000 11,100 8,000 10,550 84.4 میلیون 366 - - 0 9.267 میلیون 10,550 19.98 هزار میلیارد 20.138 میلیون 1.868 میلیون 1.8 میلیون 157,594 1.711 میلیون 354,744 69,012 289.51 11.68 56.32 8,000 - 8,000 -
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 14,600 760.00 4.95 15,360 0.00 0.00 11:42 3 750 10.95 میلیون 250 15,360 14,600 14,600 14,600 237 - - 0 3.631 میلیون 14,600 3.772 هزار میلیارد 4.039 میلیون 428,742 245,549 266,877 161,865 75,769 -1,864 -2023.41 23.3 49.78 750 - 750 -
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 37,240 1,960.00 5.00 37,590 1,610.00 4.11 1399/07/27 116 1.045 میلیون 38.916 میلیارد 9,008.72 39,200 37,240 37,240 37,240 13 - - 0 23,960 37,240 24.696 هزار میلیارد 23.972 میلیون 1.546 میلیون 630,000 290,388 1.255 میلیون 506,032 571,302 42.41 19.3 47.88 45,012 1,000,000 1.045 میلیون -
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 9,730 510.00 4.98 10,240 0.00 0.00 09:43 19 33,056 321.635 میلیون 2,698.29 10,240 9,730 9,730 9,730 1051 550 9,300 1 24.333 میلیون 9,730 81.51 هزار میلیارد 82.6 میلیون 14.042 میلیون 7.96 میلیون 1.089 میلیون 12.953 میلیون 1.764 میلیون 1.668 میلیون 48.87 6.29 46.2 33,056 - 33,056 -
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 66,930 3,520.00 5.00 70,450 0.00 0.00 09:08 2 200 13.386 میلیون 100 70,450 66,930 66,930 66,930 74 - - 0 768,631 66,930 83.061 هزار میلیارد 86.118 میلیون 7.329 میلیون 1.179 میلیون 3.027 میلیون 4.302 میلیون 1.848 میلیون 1.788 میلیون 46.48 19.32 44.96 200 - 200 -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 16,280 850.00 4.96 16,840 290.00 1.69 09:43 169 907,184 14.769 میلیارد 1,495.05 17,130 907,184 16,280 14.769 میلیارد 4107 340 14,920 1 42.456 میلیون 16,280 99.412 هزار میلیارد 104.348 میلیون 13.98 میلیون 5.8 میلیون 5.11 میلیون 8.87 میلیون 2.226 میلیون 1.959 میلیون 50.64 11.18 44.55 249,407 660,000 909,407 -
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 2,730 140.00 4.88 2,830 40.00 1.39 09:43 532 4.884 میلیون 13.391 میلیارد 6,861.85 2,870 4.89 میلیون 2,730 13.407 میلیارد 27 - - 0 459,104 2,730 14.4 هزار میلیارد 14.557 میلیون 2.478 میلیون 750,000 207,281 2.271 میلیون 326,497 282,586 50.78 6.32 43.95 3.926 میلیون 1.033 میلیون 4.96 میلیون -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 22,310 1,170.00 4.98 23,460 20.00 0.09 09:39 31 57,712 1.288 میلیارد 1,736.45 23,480 57,712 22,310 1.288 میلیارد 1788 500 21,250 1 47.824 میلیون 22,310 234.9 هزار میلیارد 236.364 میلیون 19.1 میلیون 10 میلیون 1.564 میلیون 17.536 میلیون 5.428 میلیون 5.292 میلیون 44.35 13.38 43.24 57,712 - 57,712 -
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 6,490 340.00 4.98 6,830 0.00 0.00 09:41 19 51,901 336.837 میلیون 3,089.29 6,830 6,490 6,490 6,490 78 - - 0 1.491 میلیون 6,490 5.595 هزار میلیارد 5.841 میلیون 1.824 میلیون 819,175 246,342 1.577 میلیون 136,458 129,808 43.1 3.55 41 51,901 - 51,901 -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 23,820 1,250.00 4.99 24,830 240.00 0.96 09:43 72 835,063 19.891 میلیارد 2,250.96 25,070 838,563 23,820 19.975 میلیارد 1071 404 23,540 1 26.294 میلیون 23,820 1015.335 هزار میلیارد 1.054 میلیارد 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 40.98 11.03 39.93 138,563 700,000 838,563 -
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 86,600 110.00 0.13 86,270 220.00 0.25 1399/07/23 458 304,644 26.234 میلیارد 665.16 86,490 89,890 84,150 89,890 0 - - 0 - - 17.254 هزار میلیارد 17.835 میلیون 1.017 میلیون 109,957 580,847 436,267 441,657 181,118 95.26 39.55 39.07 304,644 - 304,644 -
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 32,040 1,680.00 4.98 33,700 20.00 0.06 09:43 26 16,090 515.524 میلیون 925.2 33,720 16,090 32,040 515.524 میلیون 803 500 31,670 1 5.452 میلیون 32,040 81.398 هزار میلیارد 82.687 میلیون 7.337 میلیون 2.414 میلیون 1.288 میلیون 6.049 میلیون 2.129 میلیون 2.014 میلیون 40.4 13.45 38.22 16,090 - 16,090 -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 9,770 510.00 4.96 10,270 10.00 0.10 09:43 35 48,637 475.183 میلیون 2,309.5 10,280 48,637 9,770 475.183 میلیون 2777 - - 0 78.936 میلیون 9,770 109.846 هزار میلیارد 115.176 میلیون 20.815 میلیون 10.675 میلیون 5.437 میلیون 15.378 میلیون 2.918 میلیون 2.735 میلیون 40.12 7.14 37.6 48,637 - 48,637 -
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 9,050 470.00 4.94 9,520 0.00 0.00 09:37 8 14,504 131.261 میلیون 2,234.67 9,520 9,050 9,050 9,050 451 - - 0 17.512 میلیون 9,050 5.712 هزار میلیارد 9.252 میلیون 2.757 میلیون 600,000 3.54 میلیون -782,306 155,385 -1,033,630 -5.53 -7.3 36.76 14,504 - 14,504 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 3,940 200.00 4.83 4,130 10.00 0.24 09:43 50 575,485 2.267 میلیارد 21,748.73 4,140 575,485 3,940 2.267 میلیارد 1187 2,000 3,920 1 30.227 میلیون 3,940 25.735 هزار میلیارد 26.286 میلیون 7.559 میلیون 6.201 میلیون 674,338 6.885 میلیون 709,801 336,423 76.13 3.72 36.08 575,485 - 575,485 -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 4,800 250.00 4.95 5,050 0.00 0.00 09:37 24 114,493 549.566 میلیون 3,466.5 5,050 4,800 4,800 4,800 1593 - - 0 66.614 میلیون 4,800 53.025 هزار میلیارد 54.996 میلیون 12.731 میلیون 9.35 میلیون 1.971 میلیون 10.76 میلیون 1.511 میلیون 1.41 میلیون 37.62 4.93 35.1 114,493 - 114,493 -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 52,750 2,770.00 4.99 55,500 20.00 0.04 09:40 17 7,262 383.071 میلیون 445.29 55,520 52,750 52,750 52,750 495 - - 0 2.677 میلیون 52,750 12.219 هزار میلیارد 12.323 میلیون 525,774 220,000 110,432 415,342 351,152 169,125 72.21 29.4 34.78 7,262 - 7,262 -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 55,240 2,900.00 4.99 58,120 20.00 0.03 09:40 15 7,282 402.796 میلیون 205 58,140 7,282 55,500 402.796 میلیون 2 - - 0 890 56,900 7.436 هزار میلیارد 7.593 میلیون 399,141 127,000 208,902 190,239 227,628 25,052 294.74 38.81 32.44 7,282 - 7,282 -
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 47,980 2,520.00 4.99 50,500 0.00 0.00 09:39 5 935 44.861 میلیون 143.33 50,500 47,980 47,980 47,980 68 - - 0 508,287 47,980 75.75 هزار میلیارد 79.768 میلیون 5.746 میلیون 500,000 4.018 میلیون 1.728 میلیون 2.36 میلیون 2.302 میلیون 32.91 43.83 32.1 935 - 935 -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 15,850 220.00 1.37 15,990 80.00 0.50 1399/07/15 3,074 14.99 میلیون 239.684 میلیارد 4,876.32 16,070 15,800 15,650 16,430 2 700 15,860 1 5,213 15,870 877.851 هزار میلیارد 888.347 میلیون 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 29.02 9.15 29.36 10.439 میلیون 4.55 میلیون 14.848 میلیون 141,981
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 24,180 1,150.00 4.99 23,870 840.00 3.65 09:43 320 1.577 میلیون 38.129 میلیارد 3,534.48 23,030 1.577 میلیون 24,180 38.129 میلیارد 2 8.725 میلیون 24,180 994 221 24,230 33.815 هزار میلیارد 37.514 میلیون 4.62 میلیون 1.469 میلیون 3.685 میلیون 935,002 1.209 میلیون 165,829 208.25 36.94 28.56 1.584 میلیون - 1.584 میلیون -
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 111,720 5,880.00 5.00 113,510 4,090.00 3.48 1399/06/19 749 290,256 32.427 میلیارد 387.52 117,600 111,720 111,720 111,720 3 30,000 98,000 2 102 111,720 6.811 هزار میلیارد 7.078 میلیون 225,592 60,000 267,528 -41,936 258,838 -44,758 -152.16 -162.4 26.31 290,256 - 290,256 -
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 18,840 990.00 4.99 18,840 990.00 4.99 09:43 435 7.097 میلیون 133.7 میلیارد 2,722.19 19,830 7.097 میلیون 18,840 133.7 میلیارد 2794 - - 0 60.531 میلیون 18,840 1616.145 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 25.86 9.37 25.22 409,682 6.7 میلیون 6.81 میلیون 300,000
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 17,080 890.00 4.95 17,820 150.00 0.83 09:38 29 538,810 9.203 میلیارد 24,368.77 17,970 17,080 17,080 17,080 192 20,000 15,000 1 2.754 میلیون 17,080 149.738 هزار میلیارد 150.909 میلیون 19.166 میلیون 8.25 میلیون 2.656 میلیون 16.51 میلیون 5.996 میلیون 5.717 میلیون 25.93 8.98 24.73 528,810 10,000 538,810 -
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 18,620 980.00 5.00 19,500 100.00 0.51 09:43 128 236,442 4.403 میلیارد 1,039.6 19,600 18,620 18,620 18,620 9743 552 18,000 1 6.071 میلیون 18,620 49.05 هزار میلیارد 53.29 میلیون 7.926 میلیون 2.5 میلیون 4.34 میلیون 3.586 میلیون 2.019 میلیون 700,853 69.74 13.63 24.21 86,742 150,000 236,742 -