همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 172,540 3,520.00 2.00 175,530 530.00 0.30 1400/01/25 84 42,006 7.2 میلیارد 500.07 176,060 172,540 172,540 172,540 1 53 172,340 303 186,643 173,570 43.419 هزار میلیارد 45.217 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,593 43,692 993.75 156.44 893.53 83,412 100 83,512 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,200 270.00 1.55 17,280 190.00 1.09 1400/01/25 7,926 7.95 میلیون 137.4 میلیارد 564.8 17,470 17,050 17,150 17,700 1 11,308 17,600 1 400 17,600 345.6 هزار میلیارد 359.047 میلیون 38.834 میلیون 20 میلیون 13.447 میلیون 25.386 میلیون 626,594 5.439 میلیون 63.54 13.61 551.55 8.755 میلیون 3.073 میلیون 10.943 میلیون 885,304
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 261,640 1,900.00 0.72 255,890 7,650.00 2.90 1400/01/8 1 27 9.8 میلیون 79.37 263,540 261,640 - - 0 0 0 29 289,000 269,780 228.312 هزار میلیارد 153.651 میلیون 2.018 میلیون 600,000 116,656 1.902 میلیون 344,689 489,631 313.57 80.73 445.43 - - - -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 148,700 3,030.00 2.00 151,720 10.00 0.01 1400/01/25 13 823 122.4 میلیون 63.31 151,730 148,780 148,700 148,700 0 0 0 1102 1,457,817 148,780 37.93 هزار میلیارد 38.186 میلیون 584,890 30,000 255,523 329,367 279,187 70,540 537.71 115.16 135.87 8,237 - 8,237 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 91,770 1,870.00 2.00 93,630 10.00 0.01 1400/01/25 6 3,164 290.4 میلیون 527.33 93,640 91,920 91,770 91,770 0 0 0 1023 1,379,357 91,920 28.089 هزار میلیارد 28.881 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 129.88 31.77 99.29 43,027 - 43,027 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 56,020 1,140.00 1.99 57,130 30.00 0.05 1400/01/25 9 21,837 1.2 میلیارد 2,426.33 57,160 56,030 56,020 56,020 0 0 0 479 5,267,809 56,030 19.996 هزار میلیارد 20.048 میلیون 1.409 میلیون 350,000 52,636 1.356 میلیون 207,240 885,020 22.59 14.74 96.48 4,162 - 4,162 -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 9,350 190.00 1.99 9,540 0.00 0.00 1400/01/25 2 1,650 15.4 میلیون 825 9,540 9,350 9,350 9,350 0 0 0 575 18,558,259 9,350 5.724 هزار میلیارد 9.47 میلیون 2.808 میلیون 600,000 3.746 میلیون -938,486 61,291 -1,129,272 -5.07 -6.1 93.39 27,415 - 27,415 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 53,160 1,080.00 1.99 54,220 20.00 0.04 1400/01/25 14 17,478 929.1 میلیون 1,248.43 54,240 53,160 53,160 53,160 1 250 50,940 381 1,088,448 53,780 13.013 هزار میلیارد 13.089 میلیون 475,912 240,000 76,310 399,602 143,617 113,599 114.55 32.56 90.61 530,090 - 530,090 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 24,110 490.00 1.99 24,600 0.00 0.00 1400/01/25 5 6,531 157.5 میلیون 1,306.2 24,600 24,110 24,110 24,110 1 1,015 22,820 360 4,019,413 24,110 13.038 هزار میلیارد 13.569 میلیون 1.441 میلیون 530,000 530,586 910,586 150,394 231,678 56.28 14.32 86.69 6,666 - 6,666 -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 111,230 2,260.00 1.99 113,370 120.00 0.11 1400/01/25 30 24,880 2.8 میلیارد 829.33 113,490 111,230 111,230 111,230 0 0 0 377 773,491 111,230 14.398 هزار میلیارد 14.61 میلیون 396,742 127,000 212,224 184,518 183,952 12,359 1164.98 78.03 78.27 1,350 - 1,350 -
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1400/01/25 20 481,120 485.9 میلیون 24,056 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 692 48,556,197 1,010 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 179.539 میلیون 176.441 میلیون 3,490 179.536 میلیون 2.363 میلیون 2.35 میلیون 77.35 1.01 76.91 10,001 52,991 62,992 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 21,710 440.00 1.99 22,140 10.00 0.05 1400/01/25 10 56,129 1.2 میلیارد 5,612.9 22,150 21,720 21,710 21,710 0 0 0 161 1,389,724 21,720 5.437 هزار میلیارد 5.757 میلیون 474,706 245,549 320,517 154,189 127,241 18,601 292.27 35.26 42.73 4,453 49,000 53,453 -
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 13,540 270.00 1.96 13,810 0.00 0.00 1400/01/25 5 11,075 150 میلیون 2,215 13,810 13,540 13,540 13,540 0 0 0 198 1,142,250 13,540 22.096 هزار میلیارد 23.216 میلیون 2.885 میلیون 1.6 میلیون 1.12 میلیون 1.765 میلیون 522,797 353,814 62.45 12.52 42.26 21,630 - 21,630 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 13,340 550.00 3.96 13,890 0.00 0.00 1400/01/25 19 17,992 240 میلیون 946.95 13,890 13,340 13,340 13,340 0 0 0 566 7,893,391 13,620 25.002 هزار میلیارد 25.197 میلیون 2.005 میلیون 1.8 میلیون 195,185 1.81 میلیون 604,961 173,179 144.37 13.82 41.33 5,973 - 5,973 -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 66,580 1,350.00 1.99 67,920 10.00 0.01 1400/01/25 10 3,578 238.2 میلیون 357.8 67,930 66,710 66,580 66,580 0 0 0 921 5,395,491 66,710 34.639 هزار میلیارد 35.895 میلیون 1.493 میلیون 510,000 1.255 میلیون 237,328 870,297 -107,934 -320.93 145.95 39.8 72,928 - 72,928 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 32,020 650.00 1.99 32,620 50.00 0.15 1400/01/25 80 117,500 3.8 میلیارد 1,468.75 32,670 32,520 32,020 32,020 1 200 30,640 214 882,462 32,520 81.55 هزار میلیارد 83.529 میلیون 7.051 میلیون 2.5 میلیون 1.979 میلیون 5.072 میلیون 2.177 میلیون 2.287 میلیون 35.65 16.08 37.46 4.797 میلیون 39,000 4.836 میلیون -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 69,970 3,960.00 6.00 66,310 300.00 0.45 1400/01/25 86 59,420 4.2 میلیارد 690.93 66,010 69,970 69,970 69,970 178 273,881 68,580 0 0 0 78.246 هزار میلیارد 80.145 میلیون 3.562 میلیون 1.18 میلیون 1.899 میلیون 1.663 میلیون 2.243 میلیون 943,392 82.94 47.06 34.89 261,582 - 261,582 -
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 28,340 570.00 1.97 28,760 150.00 0.52 1400/01/25 114 458,439 13 میلیارد 4,021.39 28,910 28,340 28,340 28,340 1 250 25,080 127 714,668 28,900 69.425 هزار میلیارد 71.602 میلیون 8.167 میلیون 2.414 میلیون 2.176 میلیون 5.991 میلیون 2.131 میلیون 2.007 میلیون 34.6 11.59 32.57 1.387 میلیون 1.809 میلیون 2.528 میلیون 667,881
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 19,040 380.00 1.96 19,420 0.00 0.00 1400/01/25 3 2,300 43.8 میلیون 766.67 19,420 19,040 19,040 19,040 0 0 0 274 3,156,812 19,040 12.235 هزار میلیارد 12.495 میلیون 1.575 میلیون 630,000 260,320 1.315 میلیون 393,156 550,323 22.23 9.31 31.12 6,582 - 6,582 -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,000 360.00 1.96 18,230 130.00 0.71 1400/01/25 779 2.37 میلیون 42.8 میلیارد 3,048.45 18,360 18,050 18,000 18,200 9 72,690 18,010 1 350 18,050 393.039 هزار میلیارد 780.903 میلیون 419.987 میلیون 16.393 میلیون 387.864 میلیون 32.123 میلیون 12.788 میلیون 6.436 میلیون 61.07 12.24 30.73 30.744 میلیون 470,057 29.731 میلیون 1.483 میلیون
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 353,270 7,200.00 2.00 360,470 0.00 0.00 1400/01/25 3 75 26.5 میلیون 25 360,470 353,270 353,270 353,270 0 0 0 554 733,806 353,270 8.687 هزار میلیارد 8.801 میلیون 272,671 24,100 113,954 158,717 286,193 54,557 159.23 54.73 30.35 35 - 35 -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,510 50.00 1.95 2,560 0.00 0.00 1400/01/25 56 359,773 903 میلیون 6,424.52 2,560 2,510 2,510 2,510 0 0 0 654 16,302,516 2,520 15.875 هزار میلیارد 16.286 میلیون 7.289 میلیون 6.201 میلیون 410,177 6.879 میلیون 526,049 426,437 37.23 2.31 30.18 5.102 میلیون - 4.74 میلیون 362,000
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 17,330 350.00 1.98 17,670 10.00 0.06 1400/01/25 50 91,711 1.6 میلیارد 1,834.22 17,680 17,510 17,330 17,330 0 0 0 790 5,840,310 17,510 70.797 هزار میلیارد 71.443 میلیون 7.929 میلیون 4.007 میلیون 645,593 7.283 میلیون 2.4 میلیون 2.224 میلیون 31.83 9.73 29.5 1.403 میلیون - 1.296 میلیون 107,138
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 386,790 7,890.00 2.00 394,670 10.00 0.00 1400/01/25 1 100 38.7 میلیون 100 394,680 386,790 386,790 386,790 0 0 0 720 1,344,542 386,790 23.68 هزار میلیارد 23.808 میلیون 336,195 60,000 127,404 208,791 822,114 96,102 246.41 113.42 28.8 28 - 28 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 12,330 250.00 1.99 12,580 0.00 0.00 1400/01/25 1 500 6.2 میلیون 500 12,580 12,330 12,330 12,330 0 0 0 668 11,763,641 12,330 12.58 هزار میلیارد 14.565 میلیون 3.512 میلیون 1,000,000 1.985 میلیون 1.527 میلیون 442,354 586,491 21.45 8.24 28.44 3,132 - 3,132 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,000 30.00 0.20 15,000 30.00 0.20 1400/01/25 5,068 7.76 میلیون 116.5 میلیارد 1,531.88 15,030 15,000 15,000 15,020 3 4,385 15,010 1 299 15,010 165 هزار میلیارد 172.972 میلیون 23.48 میلیون 11 میلیون 7.972 میلیون 15.508 میلیون 5.858 میلیون 5.693 میلیون 28.99 10.64 28.16 4.337 میلیون 1.156 میلیون 5.492 میلیون 900
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 245,500 5,010.00 2.00 250,510 0.00 0.00 1400/01/25 1 90 22.1 میلیون 90 250,510 245,500 245,500 245,500 0 0 0 1340 2,555,797 245,500 25.051 هزار میلیارد 25.357 میلیون 686,262 100,000 305,972 380,290 893,178 290,373 86.27 65.87 28.05 192 - 192 -
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 10,880 220.00 1.98 11,100 0.00 0.00 1400/01/25 3 5,927 64.5 میلیون 1,975.67 11,100 10,880 10,880 10,880 0 0 0 653 22,142,394 10,880 22.2 هزار میلیارد 23.734 میلیون 6.538 میلیون 2 میلیون 1.534 میلیون 5.004 میلیون 817,640 2.225 میلیون 9.98 4.45 27.15 5,796 - 5,796 -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 21,540 430.00 1.96 21,970 0.00 0.00 1400/01/25 6 7,600 163.7 میلیون 1,266.67 21,970 21,570 21,540 21,540 0 0 0 409 2,130,477 21,570 13.182 هزار میلیارد 14.135 میلیون 1.248 میلیون 160,000 953,231 295,028 507,126 14,918 883.63 44.68 25.99 206,962 - 206,962 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 104,220 4,340.00 4.00 108,530 30.00 0.03 1400/01/25 16 3,110 324.1 میلیون 194.38 108,560 106,400 104,220 104,220 0 0 0 1085 3,690,103 106,400 22.484 هزار میلیارد 22.836 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 182.17 47.88 25.64 1,489 - 1,489 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 122,750 5,110.00 4.00 127,810 50.00 0.04 1400/01/25 18 3,962 486.3 میلیون 220.11 127,860 122,750 122,750 122,750 0 0 0 357 1,484,083 125,310 63.905 هزار میلیارد 64.863 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 99.45 59.49 25.45 671 - 671 -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 46,630 950.00 2.00 47,580 0.00 0.00 1400/01/25 1 140 6.5 میلیون 140 47,580 46,630 46,630 46,630 0 0 0 1896 12,411,173 46,630 38.064 هزار میلیارد 38.526 میلیون 1.526 میلیون 799,997 461,786 1.064 میلیون 1.502 میلیون 273,179 139.34 35.78 25.33 2,788 - 2,788 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 148,500 6,180.00 4.00 154,650 30.00 0.02 1400/01/25 10 1,489 221.1 میلیون 148.9 154,680 148,500 148,500 148,500 0 0 0 676 1,127,654 151,590 36.033 هزار میلیارد 36.618 میلیون 1.397 میلیون 233,000 584,355 813,072 1.428 میلیون 579,987 62.13 44.32 25.23 33 - 33 -
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 23,440 470.00 1.97 23,910 0.00 0.00 1400/01/25 2 6,180 144.9 میلیون 3,090 23,910 23,440 23,440 23,440 0 0 0 339 2,006,951 23,440 5.307 هزار میلیارد 5.416 میلیون 634,934 221,941 109,880 525,054 211,019 61,944 85.67 10.11 25.15 3,567 - 3,567 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 167,110 3,410.00 2.00 167,810 2,710.00 1.59 1400/01/25 114 235,498 39.4 میلیارد 2,065.77 170,520 169,000 167,110 167,160 1 250 165,020 1 1,467 165,020 54.595 هزار میلیارد 56.771 میلیون 3.81 میلیون 325,340 2.176 میلیون 1.634 میلیون 2.219 میلیون 934,696 58.41 33.41 24.6 566,271 92,945 569,089 90,127
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 19,030 380.00 1.96 19,390 20.00 0.10 1400/01/25 53 180,766 3.5 میلیارد 3,410.68 19,410 19,110 19,030 19,780 0 0 0 1 2,973 19,110 62.843 هزار میلیارد 65.248 میلیون 7.658 میلیون 2.735 میلیون 2.405 میلیون 5.254 میلیون 2.613 میلیون 3.983 میلیون 15.78 11.96 24.05 54,053 460,522 357,285 157,290
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 45,650 930.00 2.00 46,570 10.00 0.02 1400/01/25 13 8,700 397.2 میلیون 669.23 46,580 45,690 45,650 45,650 0 0 0 56 366,688 45,690 54.926 هزار میلیارد 58.336 میلیون 6.731 میلیون 1.179 میلیون 3.41 میلیون 3.321 میلیون 2.31 میلیون 2.251 میلیون 24.4 16.54 23.78 32,605 13,000 45,605 -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 8,170 160.00 1.92 8,330 0.00 0.00 1400/01/25 6 9,803 80.1 میلیون 1,633.83 8,330 8,170 8,170 8,170 0 0 0 890 23,175,707 8,170 8.174 هزار میلیارد 8.458 میلیون 1.151 میلیون 981,249 284,668 865,848 354,479 -19,312 -423.25 9.44 23.06 20,666 - 20,666 -
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 11,720 230.00 1.92 11,950 0.00 0.00 1400/01/25 9 24,416 286.2 میلیون 2,712.89 11,950 11,740 11,720 11,720 1 1,000 10,770 292 8,774,556 11,740 48.159 هزار میلیارد 49.795 میلیون 7.271 میلیون 2.6 میلیون 1.636 میلیون 5.635 میلیون 2.177 میلیون 2.058 میلیون 23.4 8.56 22.12 23,858 - 23,858 -