همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 40,140 2,110.00 4.99 41,950 300.00 0.71 1400/03/29 18 7,127 288.9 میلیون 1,311.13 42,250 40,140 40,140 40,140 0 0 0 572 2,640,893 40,210 51.808 هزار میلیارد 52.289 میلیون 2.888 میلیون 1.215 میلیون 1.32 میلیون 1.568 میلیون 122,429 143,499 355.19 32.51 416.32 16,869 - 16,869 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 261,640 1,900.00 0.72 193,790 69,750.00 26.47 1400/01/8 1 27 9.8 میلیون 310.15 263,540 261,640 - - 0 0 0 29 289,000 269,780 228.312 هزار میلیارد 116.368 میلیون 2.132 میلیون 600,000 93,751 2.039 میلیون 385,468 533,882 217.79 57.04 301.64 - - - -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 134,820 7,090.00 5.00 136,540 5,370.00 3.78 1400/03/25 1,427 789,706 106.4 میلیارد 350.33 141,910 140,100 134,820 143,000 0 0 0 0 33.322 هزار میلیارد 35.021 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.246 میلیون 511,575 239,770 234,331 144.13 66.02 140.87 366,957 7,891 372,848 2,000
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 13,430 510.00 3.95 13,040 120.00 0.93 1400/03/29 401 1.78 میلیون 23 میلیارد 10,623.92 12,920 12,820 12,820 13,500 1 6,563 12,830 2 15,706 12,910 349.65 هزار میلیارد - - 27 میلیون - - 4.083 میلیون 3.757 میلیون 93.71 - 86.22 130,975 222,035 226,304 126,706
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 51,200 2,690.00 4.99 53,780 110.00 0.20 1400/03/29 1 100 5.1 میلیون 5,760.5 53,890 51,200 51,200 51,200 0 0 0 329 2,097,221 51,200 12.941 هزار میلیارد 13.02 میلیون 453,007 240,000 113,134 339,873 155,088 121,670 106.08 37.98 83.23 100 - 100 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 76,020 4,000.00 5.00 79,650 370.00 0.46 1400/03/29 13 3,231 259.4 میلیون 526.3 80,020 76,020 76,020 76,020 0 0 0 811 1,508,729 76,470 25.323 هزار میلیارد 24.63 میلیون 1.633 میلیون 300,000 735,068 897,717 342,828 254,087 94.04 26.62 69.7 5,923 15,000 20,923 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 112,780 5,370.00 5.00 112,780 5,370.00 5.00 1400/03/25 - - - 833.55 107,410 112,780 112,780 112,780 598 642,290 112,780 0 0 0 25.575 هزار میلیارد 28.485 میلیون 801,082 30,000 290,035 511,047 427,888 213,958 131.78 55.17 65.89 148,372 - 28,372 120,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 31,060 610.00 1.93 31,630 40.00 0.13 1400/03/19 41,650 88.69 میلیون 2.805 هزار میلیارد 2,258.75 31,670 31,600 30,220 32,980 0 0 0 0 183.454 هزار میلیارد 195.579 میلیون 21.818 میلیون 5.8 میلیون 12.125 میلیون 9.693 میلیون 2.809 میلیون 2.497 میلیون 73.46 18.93 65.32 83.511 میلیون 5.178 میلیون 87.895 میلیون 794,378
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 11,320 1,250.00 9.94 12,410 160.00 1.27 1400/03/29 - - - 3,340.16 12,570 11,320 11,320 11,320 0 0 0 1114 48,975,977 11,950 33.059 هزار میلیارد 33.256 میلیون 2.423 میلیون 2.63 میلیون 617,575 1.805 میلیون 504,453 740,073 44.1 18.08 64.7 839 - 839 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 21,810 1,140.00 4.97 22,930 20.00 0.09 1400/03/29 1 43,092 996.3 میلیون 2,007.86 22,950 21,810 21,810 21,810 0 0 0 408 7,118,543 21,840 12.853 هزار میلیارد 12.682 میلیون 1.457 میلیون 530,000 529,361 927,434 191,314 204,586 59.4 13.1 63.52 16,279 - 16,279 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 48,980 2,570.00 4.99 51,490 60.00 0.12 1400/03/29 12 5,142 264.4 میلیون 762.33 51,550 48,980 48,980 48,980 0 0 0 583 8,090,965 49,000 18.921 هزار میلیارد 18.105 میلیون 1.467 میلیون 350,000 83,080 1.384 میلیون 308,547 914,258 19.71 13.02 58.41 2,518 - 2,518 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 76,140 8,460.00 10.00 84,600 0.00 0.00 1400/03/29 12 5,361 435.5 میلیون 682.16 84,600 76,140 76,140 83,610 0 0 0 317 473,040 80,410 10.842 هزار میلیارد 9.988 میلیون 436,712 127,000 241,232 195,480 203,012 299 35933.78 54.96 52.92 1,609 - 1,609 -
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 20,300 960.00 4.96 20,230 890.00 4.60 1400/03/29 336 1.16 میلیون 23.3 میلیارد 2,499.01 19,340 20,100 19,380 20,300 2 45,540 19,500 1 806 19,600 48.351 هزار میلیارد 50.879 میلیون 8.832 میلیون 2.414 میلیون 2.045 میلیون 6.772 میلیون 1.028 میلیون 901,961 54.14 7.21 47.52 693,979 823,971 584,530 933,420
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/03/23 - - - 30,000 1,280 1,216 1,216 1,216 0 0 0 133 8,268,883 1,216 76.178 هزار میلیارد 76.177 میلیون 64.586 میلیون 59.514 میلیون 11 64.586 میلیون 1.932 میلیون 1.931 میلیون 39.46 1.18 39.43 30,000 - 30,000 -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 8,940 470.00 4.99 9,400 10.00 0.11 1400/03/29 1 600 5.4 میلیون 8,459 9,410 8,940 8,940 8,940 0 0 0 540 26,503,170 8,940 5.664 هزار میلیارد 9.898 میلیون 2.925 میلیون 600,000 4.258 میلیون -1,332,992 167,113 -662,924 -8.51 -4.23 33.75 16,159 - 16,159 -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 56,150 2,950.00 4.99 58,120 980.00 1.66 1400/03/22 15 5,509 309.7 میلیون 672.13 59,100 56,150 56,150 56,150 0 0 0 0 30.141 هزار میلیارد 30.663 میلیون 1.265 میلیون 510,000 1.022 میلیون 243,585 993,290 -62,845 -471.66 121.69 29.84 84,688 - 84,688 -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 52,520 120.00 0.23 52,350 50.00 0.10 1400/03/29 670 1.06 میلیون 50.9 میلیارد 1,901.5 52,400 52,200 50,860 52,800 2 11,695 52,400 1 962 52,420 52.258 هزار میلیارد 60.5 میلیون 10.035 میلیون 1.09 میلیون 3.423 میلیون 6.611 میلیون 1.919 میلیون 2.665 میلیون 21.41 8.64 29.74 803,063 876,659 1.61 میلیون 70,149
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 56,000 10,290.00 15.52 62,750 3,540.00 5.34 1400/03/29 2 1,670 105.3 میلیون 826.57 66,290 58,940 56,000 58,940 0 0 0 307 747,176 62,980 78.269 هزار میلیارد 75.98 میلیون 3.845 میلیون 1.18 میلیون 1.935 میلیون 1.91 میلیون 2.585 میلیون 1.036 میلیون 71.46 38.76 28.65 162 - 162 -
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 16,920 890.00 5.00 17,800 10.00 0.06 1400/03/29 6 11,929 205.3 میلیون 700.2 17,810 16,920 16,920 16,920 0 0 0 301 4,794,417 16,920 11.403 هزار میلیارد 11.474 میلیون 1.575 میلیون 630,000 260,320 1.315 میلیون 393,156 550,323 20.38 8.53 28.52 791 - 791 -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,890 133.00 4.82 2,837 80.00 2.90 1400/03/29 162 1.92 میلیون 5.2 میلیارد 55,475.42 2,757 2,840 2,760 2,893 1 2,000 2,730 2 205,000 2,775 109.455 هزار میلیارد 112.228 میلیون 19.028 میلیون 26.843 میلیون 166,080 42.952 میلیون 3.938 میلیون 35.028 میلیون 3.2 2.61 28.46 2.588 میلیون 13.101 میلیون 2.682 میلیون 13.007 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 20,020 640.00 3.30 19,870 490.00 2.53 1400/03/29 339 1.76 میلیون 32.9 میلیارد 5,806.35 19,380 19,800 19,320 20,340 1 500 19,570 1 20,000 19,640 758.97 هزار میلیارد 867.751 میلیون 145.52 میلیون 40.5 میلیون 63.016 میلیون 82.504 میلیون 29.357 میلیون 28.645 میلیون 28.09 9.75 27.41 3.578 میلیون 7.632 میلیون 3.159 میلیون 8.051 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 16,480 270.00 1.61 16,460 290.00 1.73 1400/03/26 1,047 4.1 میلیون 70.9 میلیارد 7,069.69 16,750 16,450 16,090 16,650 0 0 0 0 97.369 هزار میلیارد 93.619 میلیون 22.318 میلیون 5.625 میلیون 1.031 میلیون 21.287 میلیون 3.394 میلیون 3.175 میلیون 29.16 4.35 27.28 4.581 میلیون 2.991 میلیون 6.566 میلیون 1.006 میلیون
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 373,590 19,660.00 5.00 393,120 130.00 0.03 1400/03/29 - - - 65 393,250 373,590 373,590 373,590 0 0 0 609 1,210,494 373,600 23.599 هزار میلیارد 23.725 میلیون 346,126 60,000 137,325 208,801 873,174 96,095 245.46 112.96 27.01 14 - 14 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 27,990 1,110.00 3.81 27,820 1,280.00 4.40 1400/03/29 46 82,530 2.3 میلیارد 2,738.2 29,100 27,650 27,650 28,780 0 0 0 615 4,271,244 27,810 74.25 هزار میلیارد 72.384 میلیون 8.318 میلیون 2.5 میلیون 2.834 میلیون 5.484 میلیون 2.612 میلیون 2.737 میلیون 25.41 12.68 26.62 115,978 - 115,978 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 19,320 1,010.00 4.97 20,260 70.00 0.34 1400/03/29 4 49,000 967.3 میلیون 9,911 20,330 19,320 19,320 19,320 0 0 0 192 1,962,694 19,390 5.083 هزار میلیارد 5.289 میلیون 488,947 245,549 314,317 174,630 186,956 8,352 595.64 28.49 26.61 4,326 49,000 53,326 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 335,960 17,680.00 5.00 353,570 70.00 0.02 1400/03/29 2 58 19.5 میلیون 34.4 353,640 335,960 335,960 335,960 0 0 0 476 856,290 336,010 8.526 هزار میلیارد 8.736 میلیون 413,876 24,100 214,693 199,183 326,320 62,210 136.97 42.78 26.11 121 - 121 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 10,120 530.00 4.98 10,120 530.00 4.98 1400/03/29 3 1,645 20.3 میلیون 4,404.22 10,650 10,120 10,120 10,120 0 0 0 158 1,945,976 10,640 23.4 هزار میلیارد 18.499 میلیون 2.162 میلیون 1.8 میلیون 282,649 1.88 میلیون 735,314 204,159 89.22 9.69 24.77 21.329 میلیون 150,000 21.479 میلیون -
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 10,340 540.00 4.96 10,840 40.00 0.37 1400/03/29 1 500 5.2 میلیون 14,751.14 10,880 10,340 10,340 10,340 0 0 0 628 26,225,134 10,340 21.98 هزار میلیارد 23.214 میلیون 6.538 میلیون 2 میلیون 1.534 میلیون 5.004 میلیون 901,148 2.225 میلیون 9.74 4.33 24.06 2,398 - 2,398 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 19,210 160.00 0.84 19,130 80.00 0.42 1400/03/29 8,899 5.14 میلیون 98.7 میلیارد 368.52 19,050 19,100 19,060 19,240 7 77,000 19,050 41 667,354 19,050 384.2 هزار میلیارد 409.875 میلیون 54.25 میلیون 20 میلیون 27.275 میلیون 26.975 میلیون 16.546 میلیون 14.181 میلیون 26.98 14.18 23.12 669,188 7.591 میلیون 7.888 میلیون 371,625
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 21,570 1,130.00 4.98 22,700 0.00 0.00 1400/03/29 3 2,462 53.1 میلیون 725 22,700 21,570 21,570 21,570 0 0 0 379 3,631,279 21,570 5.038 هزار میلیارد 5.189 میلیون 624,838 221,941 150,922 473,916 225,997 69,703 72.28 10.63 22.29 240 - 240 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 100,470 7,900.00 7.29 105,460 2,910.00 2.69 1400/03/3 13 7,608 764.4 میلیون 585.23 108,370 102,960 100,470 100,470 0 0 0 0 21.848 هزار میلیارد 22.059 میلیون 702,745 207,166 211,649 491,096 1.033 میلیون 133,712 163.39 44.49 21.15 7,608 - 7,608 -
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 9,250 130.00 1.43 9,140 20.00 0.22 1400/03/29 276 3.92 میلیون 35.6 میلیارد 4,251.23 9,120 9,340 9,120 9,340 1 17,825 9,120 2 51,714 9,150 75.075 هزار میلیارد 76.942 میلیون 22.072 میلیون 8.25 میلیون 1.537 میلیون 20.534 میلیون 3.602 میلیون 3.209 میلیون 23.5 3.67 20.93 241,085 832,310 723,395 350,000
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 127,110 6,690.00 5.00 133,800 0.00 0.00 1400/03/25 3 504 64.1 میلیون 40 133,800 127,110 127,110 127,110 0 0 0 648 1,567,541 127,110 31.178 هزار میلیارد 31.723 میلیون 1.461 میلیون 233,000 547,183 913,356 1.5 میلیون 616,348 50.58 34.14 20.78 80 - 80 -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 7,500 390.00 4.94 7,890 0.00 0.00 1400/03/29 10 29,973 229.6 میلیون 1,187.22 7,890 7,500 7,500 7,500 0 0 0 800 25,223,025 7,500 7.899 هزار میلیارد 8.393 میلیون 1.468 میلیون 981,249 651,327 816,988 411,515 -65,612 -118 9.48 18.81 1,675 - 1,675 -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 38,010 2,000.00 5.00 39,920 90.00 0.22 1400/03/26 1 242 9.9 میلیون 3,092.4 40,010 38,010 38,010 38,010 0 0 0 2024 17,525,645 38,010 34.528 هزار میلیارد 32.95 میلیون 2.152 میلیون 799,997 1.014 میلیون 1.138 میلیون 1.704 میلیون 310,639 102.81 28.07 18.75 15,462 - 15,462 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 207,240 10,900.00 5.00 216,850 1,290.00 0.59 1400/03/29 5 194 43 میلیون 1,358.17 218,140 207,240 207,240 207,240 0 0 0 1492 2,753,233 208,380 23.309 هزار میلیارد 22.003 میلیون 795,896 100,000 317,597 478,299 1.193 میلیون 347,159 62.46 45.34 18.18 75 7,000 7,075 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 51,370 2,700.00 4.99 54,070 0.00 0.00 1400/03/26 2 600 30.9 میلیون 120 54,070 51,370 51,370 51,370 0 0 0 0 8.616 هزار میلیارد 8.726 میلیون 436,455 159,000 129,184 307,271 475,336 131,545 65.36 27.98 18.09 360 - 360 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,240 430.00 4.96 8,660 10.00 0.12 1400/03/29 10 20,209 175.8 میلیون 2,092.55 8,670 8,240 8,240 8,240 0 0 0 921 30,548,682 8,240 16.452 هزار میلیارد 17.027 میلیون 3.785 میلیون 1.8 میلیون 1.439 میلیون 2.345 میلیون 865,264 264,280 58.98 6.65 18.02 9,659 - 9,659 -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,819 93.00 1.97 4,807 81.00 1.71 1400/03/29 1,784 32.1 میلیون 144.7 میلیارد 12,921 4,726 4,900 4,652 4,900 134 21,970,449 4,739 1 2,000 4,850 48.112 هزار میلیارد 56.262 میلیون 23.612 میلیون 10.675 میلیون 4.948 میلیون 18.665 میلیون 2.906 میلیون 2.715 میلیون 18.9 2.75 17.66 33.212 میلیون 14,260 31.227 میلیون 2 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 8,090 190.00 2.41 8,020 120.00 1.52 1400/03/29 825 6.76 میلیون 54 میلیارد 12,636.84 7,900 7,920 7,820 8,110 1 1,000 7,880 4 103,154 7,890 679.56 هزار میلیارد 707.877 میلیون 150.234 میلیون 54.9 میلیون 34.197 میلیون 116.037 میلیون 38.152 میلیون 46.546 میلیون 14.47 5.81 17.66 2.462 میلیون 4.267 میلیون 3.97 میلیون 2.759 میلیون