همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 24,000 480.00 1.96 24,460 20.00 0.08 1403/03/30 110 187,151 2.97 میلیارد 1,864.75 24,480 24,000 24,000 24,000 1 1,000 15,690 2 24,000 15,830 32.1 هزار میلیارد 49.531 میلیون 5.376 میلیون 2 میلیون 611,018 4.765 میلیون 75,499 1.123 میلیون 43.59 10.27 648.22 183,897 - 183,897 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,250 100.00 0.34 29,320 170.00 0.58 1403/03/30 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 13,771.74 29,150 28,570 28,570 29,730 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 120.945 میلیون 9.644 میلیون 4.05 میلیون 2.199 میلیون 7.445 میلیون 230,989 -227,942 -520.95 15.95 514.09 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 6,730 130.00 1.90 6,730 130.00 1.90 1403/03/30 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 9,093.46 6,860 6,730 6,730 6,740 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 14.919 میلیون 5.985 میلیون 1.789 میلیون 2.879 میلیون 3.105 میلیون 61,245 -530 -22716.92 3.88 196.59 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 31,430 640.00 2.00 32,040 30.00 0.09 1403/03/30 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 4,848 32,070 31,430 31,430 31,430 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 18.02 میلیون 2.814 میلیون 500,000 2 میلیون 814,007 122,929 183,774 87.17 19.68 130.32 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 19,240 360.00 1.91 19,090 210.00 1.11 1403/03/30 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 4,435.94 18,880 18,980 18,870 19,250 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 51.743 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 746,105 69.08 14.41 66.5 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,750 29.00 0.78 3,731 10.00 0.27 1403/03/30 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 25,971.54 3,721 3,650 3,650 3,782 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 153.584 میلیون 73.479 میلیون 39.605 میلیون 5.818 میلیون 67.661 میلیون 3.143 میلیون 2.097 میلیون 70.47 2.19 47.02 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 189,530 3,710.00 2.00 188,050 2,230.00 1.20 1403/03/30 396 72,413 18.72 میلیارد 378.14 185,820 182,140 182,140 189,530 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 48.073 میلیون 3.2 میلیون 247,360 1.557 میلیون 1.643 میلیون 1.253 میلیون 1.087 میلیون 42.79 28.31 37.11 57,807 12,272 70,079 -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,110 140.00 1.93 7,240 10.00 0.14 1403/03/30 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 2,461.09 7,250 7,110 7,110 7,110 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 19.775 میلیون 2.349 میلیون 2.63 میلیون 733,646 1.616 میلیون 570,693 346,980 54.88 11.79 33.37 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,910 20.00 0.29 6,860 30.00 0.44 1403/03/21 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,416.82 6,890 6,900 6,760 6,910 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 32.68 5.41 31 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 37,430 730.00 1.99 37,420 720.00 1.96 1403/03/30 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 4,902.89 36,700 37,300 36,790 37,430 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 46.653 میلیون 7.474 میلیون 1.1 میلیون 5.491 میلیون 1.983 میلیون 1.415 میلیون 750,247 54.86 20.76 29.09 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 5,700 90.00 1.55 5,730 60.00 1.04 1403/03/30 394 2.256 میلیون 13.47 میلیارد 5,817.9 5,790 5,680 5,680 5,840 2 1,773 5,920 1 1,651 6,050 60 هزار میلیارد 58.913 میلیون 15.503 میلیون 10 میلیون 1.613 میلیون 13.89 میلیون 2.803 میلیون 2.533 میلیون 22.62 4.13 20.45 1.764 میلیون 492,053 1.871 میلیون 385,505
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,230 190.00 1.82 1403/03/30 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 11,955.72 10,420 10,220 10,220 10,380 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 65.683 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 23.95 4.56 19.55 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,121 8.00 0.19 4,126 3.00 0.07 1403/03/30 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 10,151.79 4,129 4,117 4,060 4,178 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 90.433 میلیون 52.486 میلیون 17.34 میلیون 18.888 میلیون 33.598 میلیون 3.893 میلیون 7.691 میلیون 9.31 2.13 18.38 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 3,144 65.00 2.03 3,208 1.00 0.03 1403/03/30 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 1,881 3,209 3,144 3,144 3,144 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 11.277 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 48,761 4.388 میلیون 737,332 617,460 18.18 2.56 15.23 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,400 50.00 1.15 4,369 19.00 0.44 1403/03/30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,448.19 4,350 4,263 4,263 4,433 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 70.409 میلیون 27.681 میلیون 15.75 میلیون 1.597 میلیون 26.084 میلیون 4.745 میلیون 5.732 میلیون 12 2.64 14.5 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 54,440 1,060.00 1.99 53,880 500.00 0.94 1403/03/30 339 251,318 17.41 میلیارد 669.96 53,380 54,440 53,300 54,440 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 14.787 میلیون 2.17 میلیون 250,000 1.317 میلیون 853,158 957,567 649,258 20.75 15.79 14.07 181,482 67,310 248,792 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 44,130 900.00 2.00 45,000 30.00 0.07 1403/03/30 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 5,683 45,030 44,130 44,130 44,130 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.748 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 16.23 10.32 13.77 661,019 388,771 982,895 66,895
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,740 150.00 1.10 13,620 30.00 0.22 1403/03/30 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 7,536.02 13,590 13,580 13,580 13,860 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 600.768 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 13.62 4.2 12.6 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 13,750 0.00 0.00 13,770 20.00 0.15 1403/03/30 36 38,497 679.66 میلیون 3,701.41 13,750 13,880 13,750 13,980 1 5,000 17,690 1 76,000 17,750 17.54 هزار میلیارد 16.401 میلیون 7.518 میلیون 1,000,000 2.631 میلیون 4.886 میلیون 1.133 میلیون 927,454 14.85 2.82 12.15 32,338 6,159 37,397 1,100
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,860 20.00 0.34 5,810 70.00 1.19 1403/03/30 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,627.46 5,880 5,770 5,770 5,900 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 70.105 میلیون 29.407 میلیون 11.675 میلیون 2.273 میلیون 27.134 میلیون 5.812 میلیون 5.249 میلیون 12.92 2.5 11.67 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 25,510 520.00 2.00 25,550 480.00 1.84 1403/03/30 232 372,299 12.06 میلیارد 2,439.15 26,030 25,560 25,510 26,050 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 28.012 میلیون 4.726 میلیون 300,000 2.462 میلیون 2.265 میلیون 2.195 میلیون 1.127 میلیون 22.68 11.28 11.64 369,499 - 369,499 -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,602 90.00 1.99 4,558 46.00 1.02 1403/03/30 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 9,845.26 4,512 4,557 4,515 4,602 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 86.277 میلیون 29.655 میلیون 18.2 میلیون 3.321 میلیون 26.334 میلیون 7.183 میلیون 4.902 میلیون 16.93 3.15 11.55 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 2,962 57.00 1.96 2,925 20.00 0.69 1403/03/30 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 38,750.49 2,905 2,900 2,875 2,963 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 920.524 میلیون 496.548 میلیون 300 میلیون 43.024 میلیون 453.524 میلیون 76.512 میلیون 73.46 میلیون 11.95 1.93 11.47 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 23,950 230.00 0.97 23,670 50.00 0.21 1403/03/30 45 460,138 8.66 میلیارد 10,507.11 23,720 24,150 23,250 24,150 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 248.978 میلیون 39.992 میلیون 10 میلیون 12.278 میلیون 27.713 میلیون 21.013 میلیون 18.166 میلیون 13.03 8.54 11.26 121,715 338,423 460,138 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 15,590 160.00 1.02 15,740 10.00 0.06 1403/03/30 44 48,890 882.71 میلیون 2,343.98 15,750 15,850 15,590 15,900 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 155.13 میلیون 48.733 میلیون 8.4 میلیون 22.914 میلیون 25.819 میلیون 12.126 میلیون 12.038 میلیون 10.98 5.12 10.9 48,890 - 48,890 -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,392 24.00 1.75 1,374 6.00 0.44 1403/03/30 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 36,503.02 1,368 1,343 1,341 1,395 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 43.886 میلیون 38.427 میلیون 30.843 میلیون 1.508 میلیون 36.919 میلیون 4.083 میلیون 3.73 میلیون 11.36 1.15 10.38 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 6,900 140.00 1.99 7,040 0.00 0.00 1403/03/27 15 49,240 413.79 میلیون 8,358.21 7,040 6,900 6,900 6,900 1 3,700 8,340 1 2,000 8,410 58.451 هزار میلیارد 53.413 میلیون 16.312 میلیون 6.975 میلیون 4.379 میلیون 11.932 میلیون 4.794 میلیون 6.858 میلیون 7.16 4.12 10.24 19,240 30,000 49,240 -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 3,896 72.00 1.88 3,814 10.00 0.26 1403/03/30 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 24,776.67 3,824 3,748 3,748 3,898 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 76.085 میلیون 33.962 میلیون 19.8 میلیون 567,667 33.394 میلیون 7.52 میلیون 7.064 میلیون 10.69 2.26 10.04 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
کاما

باما

سهام بورس 3,060 57.00 1.83 3,058 59.00 1.89 1403/03/30 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 47,850.14 3,117 3,055 3,055 3,093 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 97.522 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 9.186 میلیون 4.634 میلیون 19.8 2.4 9.99 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 32,660 660.00 1.98 33,280 40.00 0.12 1403/03/30 125 151,250 5.51 میلیارد 7,669.84 33,320 32,660 32,660 32,660 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 7.21 میلیون 1.536 میلیون 200,000 545,629 990,744 704,079 118,340 56.24 6.72 9.45 151,250 - 151,250 -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,360 60.00 0.20 30,420 0.00 0.00 1403/03/30 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,581.87 30,420 30,400 30,050 30,950 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.531 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.12 8.4 9.44 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,812 74.00 1.98 3,763 25.00 0.67 1403/03/30 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 42,365.14 3,738 3,664 3,664 3,812 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 42.698 میلیون 17.88 میلیون 9 میلیون 8.831 میلیون 9.049 میلیون 3.619 میلیون 2.477 میلیون 13.67 3.74 9.36 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,770 10.00 0.15 6,760 0.00 0.00 1403/03/30 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 7,331.31 6,760 6,750 6,660 6,800 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.459 میلیارد 1.576 میلیارد 750 میلیون 366.609 میلیون 1.209 میلیارد 553.728 میلیون 568.799 میلیون 8.91 4.2 9.16 565,005 679,810 676,871 567,944
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 87,250 1,790.00 2.01 88,830 210.00 0.24 1403/03/30 550 355,580 52.63 میلیارد 579.94 89,040 87,250 87,250 87,250 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 111.534 میلیون 12.196 میلیون 1.18 میلیون 6.75 میلیون 5.446 میلیون 11.723 میلیون 5.399 میلیون 19.41 19.25 8.94 354,980 500 352,775 2,705
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 2,759 56.00 1.99 2,813 2.00 0.07 1403/03/30 501 2.063 میلیون 11.34 میلیارد 37,333.33 2,815 2,759 2,759 2,759 2 1,606 5,480 1 15,002 5,490 22 هزار میلیارد 20.086 میلیون 9.298 میلیون 6 میلیون 3.226 میلیون 6.072 میلیون 1.895 میلیون 1.836 میلیون 9.19 2.78 8.91 34,298 2.028 میلیون 2.062 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 6,710 130.00 1.98 6,710 130.00 1.98 1403/03/30 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 38,710.71 6,580 6,630 6,620 6,710 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 101.036 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 8.64 3.68 8.65 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
فلامی

لامیران

سهام بورس 6,600 50.00 0.76 6,550 0.00 0.00 1403/03/30 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 15,865.27 6,550 6,520 6,520 6,660 5 83,295 12,110 1 1,500 12,200 7.242 هزار میلیارد 6.355 میلیون 1.365 میلیون 900,000 333,680 1.032 میلیون 687,198 302,624 19.48 5.71 8.58 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 4,805 100.00 2.04 4,807 98.00 2.00 1403/03/30 65 445,041 4.27 میلیارد 13,836.24 4,905 4,804 4,804 4,887 106 3,013,072 9,590 0 0 0 13.89 هزار میلیارد 10.248 میلیون 5.797 میلیون 1.5 میلیون 2.867 میلیون 2.93 میلیون 856,300 438,545 16.45 2.46 8.42 445,041 - 445,041 -
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,998 95.00 1.94 4,915 12.00 0.24 1403/03/30 76 841,141 4.74 میلیارد 9,521.2 4,903 4,928 4,915 4,999 1 30,780 5,610 3 77,292 5,690 76.816 هزار میلیارد 75.077 میلیون 47.696 میلیون 13.5 میلیون 8.724 میلیون 38.972 میلیون 8.225 میلیون 14.499 میلیون 4.58 1.7 8.07 149,304 691,837 841,141 -
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 3,042 62.00 2.00 3,104 0.00 0.00 1403/03/30 19 191,237 502.88 میلیون 51,048.62 3,104 3,042 3,042 3,042 1 5,000 2,605 1 35,098 2,645 32.86 هزار میلیارد 54.057 میلیون 31.687 میلیون 8 میلیون 15.629 میلیون 16.057 میلیون 4.846 میلیون 4.829 میلیون 7.97 2.4 7.94 191,237 - 191,237 -
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 33,530 650.00 1.98 33,510 630.00 1.92 1403/03/30 63 77,764 2.9 میلیارد 4,887.57 32,880 33,190 33,190 33,530 2 1,360 37,240 3 11,037 37,400 67.358 هزار میلیارد 72.456 میلیون 17.077 میلیون 1.82 میلیون 11.468 میلیون 5.609 میلیون 7.77 میلیون 7.601 میلیون 8.02 10.87 7.85 68,284 9,480 77,764 -
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 11,730 130.00 1.10 11,790 70.00 0.59 1403/03/30 134 191,417 3.45 میلیارد 20,355.96 11,860 11,840 11,700 11,890 1 1,000 17,570 1 5,015 18,980 49.304 هزار میلیارد 39.035 میلیون 18.221 میلیون 2.712 میلیون 7.061 میلیون 11.16 میلیون 4.134 میلیون 4.037 میلیون 7.92 2.87 7.73 134,657 56,760 105,934 85,483
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 10,100 0.00 0.00 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 208 183,663 1.71 میلیارد 2,128.36 10,100 10,190 10,090 10,190 1 33,118 9,330 8 84,652 9,340 205.7 هزار میلیارد 231.468 میلیون 36.998 میلیون 11 میلیون 9.268 میلیون 27.73 میلیون 28.821 میلیون 30.123 میلیون 7.38 8.01 7.71 69,917 113,446 183,363 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,190 160.00 1.99 8,060 30.00 0.37 1403/03/30 53 646,387 5.4 میلیارد 24,145.51 8,030 7,930 7,910 8,190 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 571.695 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 7.73 5.93 7.61 554,651 89,736 632,097 12,290
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,487 23.00 1.57 1,478 14.00 0.96 1403/03/30 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 27,192.05 1,464 1,470 1,447 1,493 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 197.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.02 0.94 7.57 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 11,580 230.00 1.95 11,780 30.00 0.25 1403/03/30 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 19,301.6 11,810 11,580 11,580 11,580 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.249 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 57.29 1.13 7.28 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 28,590 160.00 0.56 28,080 350.00 1.23 1403/03/30 161 88,404 5.25 میلیارد 1,180.28 28,430 27,870 27,870 28,940 1 450 58,080 1 5,000 58,200 11.768 هزار میلیارد 18.106 میلیون 2.154 میلیون 598,000 1.314 میلیون 839,746 2.322 میلیون 220,450 76.17 20 7.23 87,294 110 74,538 12,866
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,580 670.00 1.98 34,200 290.00 0.86 1403/03/30 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 6,420.79 33,910 34,550 34,520 34,580 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 196.296 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.3 8.66 6.97 866,285 206,954 175,062 898,177
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,730 0.00 0.00 13,730 0.00 0.00 1403/03/30 76 106,987 1.39 میلیارد 2,075.19 13,730 13,730 13,680 13,840 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 332.135 میلیون 103.476 میلیون 20 میلیون 57.535 میلیون 45.94 میلیون 40.791 میلیون 35.435 میلیون 7.75 5.98 6.73 61,243 45,744 106,987 -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,900 100.00 1.72 5,820 20.00 0.34 1403/03/30 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 10,127.67 5,800 5,720 5,720 5,910 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 38.461 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 8.26 2.13 6.6 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 192,040 3,910.00 2.00 193,140 2,810.00 1.43 1403/03/30 378 87,415 24.63 میلیارد 450.73 195,950 192,040 192,040 195,650 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 53.096 میلیون 11.881 میلیون 233,000 8.094 میلیون 3.787 میلیون 7.039 میلیون 3.341 میلیون 13.47 11.88 6.39 82,915 4,500 87,415 -
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 19,550 200.00 1.03 19,510 160.00 0.83 1403/03/30 313 330,561 7.77 میلیارد 7,844.24 19,350 19,000 19,000 19,730 2 1,290 23,000 1 78,811 23,500 64.955 هزار میلیارد 67.171 میلیون 32.291 میلیون 2.75 میلیون 13.519 میلیون 18.772 میلیون 8.509 میلیون 9.508 میلیون 5.64 2.86 6.31 275,038 55,523 330,561 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 17,050 280.00 1.67 16,780 10.00 0.06 1403/03/30 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 32,806.96 16,770 16,710 16,710 17,050 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.722 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.53 3.69 6.22 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 5,300 80.00 1.49 5,300 80.00 1.49 1403/03/30 351 2.198 میلیون 14.53 میلیارد 14,084.6 5,380 5,280 5,280 5,310 1 2,000 6,690 1 253 6,700 5.552 هزار میلیارد 5.04 میلیون 1.261 میلیون 840,000 469,999 791,190 753,461 27,447 162.2 5.63 5.91 1.711 میلیون 451,871 2.058 میلیون 105,000
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,780 110.00 1.94 5,760 90.00 1.59 1403/03/30 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 14,034.17 5,670 5,780 5,630 5,780 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 72.952 میلیون 33.973 میلیون 12 میلیون 3.832 میلیون 30.141 میلیون 11.806 میلیون 13.341 میلیون 5.18 2.29 5.85 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 26,400 150.00 0.57 26,250 0.00 0.00 1403/03/30 145 302,361 8.7 میلیارد 2,434.02 26,250 26,510 25,990 26,510 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 350.287 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 5.87 11.5 5.69 46,317 256,044 147,584 154,777
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 950 15.00 1.60 950 15.00 1.60 1403/03/30 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 69,790.52 935 935 935 953 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 36.872 میلیون 41.528 میلیون 35 میلیون 3.622 میلیون 37.907 میلیون 5.851 میلیون 4.998 میلیون 6.65 0.88 5.68 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,800 380.00 1.96 19,640 220.00 1.13 1403/03/30 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 10,465.16 19,420 19,390 19,390 19,800 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.453 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.77 3.2 5.52 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 3,909 79.00 1.98 3,988 0.00 0.00 1403/03/30 333 2.426 میلیون 15.34 میلیارد 55,587.25 3,988 3,909 3,909 3,909 2 46,482 6,350 2 6,018 6,410 9.48 هزار میلیارد 16.731 میلیون 8.217 میلیون 1.5 میلیون 5.165 میلیون 3.051 میلیون 2.118 میلیون 763,456 15.17 3.79 5.47 1.255 میلیون 1.17 میلیون 2.424 میلیون 155
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 17,910 190.00 1.05 18,070 30.00 0.17 1403/03/30 64 252,332 4.42 میلیارد 6,313.37 18,100 18,070 17,890 18,450 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 772.434 میلیون 236.658 میلیون 40.77 میلیون 35.72 میلیون 200.938 میلیون 135.396 میلیون 125.321 میلیون 5.88 3.67 5.44 36,536 215,796 147,826 104,506
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 10,230 200.00 1.99 10,230 200.00 1.99 1403/03/30 113 362,465 4.27 میلیارد 27,855.54 10,030 10,210 10,040 10,230 2 6,994 11,750 1 10,957 11,760 25.916 هزار میلیارد 23.319 میلیون 8.895 میلیون 2.2 میلیون 813,360 8.082 میلیون 4.164 میلیون 4.789 میلیون 4.7 2.78 5.41 295,782 55,430 229,046 122,166
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,792 29.00 1.64 1,753 10.00 0.57 1403/03/30 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 12,124.81 1,763 1,726 1,726 1,793 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 80.682 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.63 0.99 5.36 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 7,760 140.00 1.84 7,760 140.00 1.84 1403/03/26 60 423,328 3.18 میلیارد 22,767.22 7,620 7,700 7,670 7,770 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 332.783 میلیون 101.18 میلیون 12.771 میلیون 27.815 میلیون 73.366 میلیون 57.304 میلیون 34.812 میلیون 8.76 4.16 5.32 255,240 168,088 422,038 1,290
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,370 160.00 1.95 8,190 20.00 0.24 1403/03/30 463 1.997 میلیون 21.84 میلیارد 4,047.04 8,210 8,260 8,050 8,370 2 7,000 10,870 1 5,000 10,980 10.93 هزار میلیارد 9.155 میلیون 3.001 میلیون 1,000,000 884,843 2.116 میلیون 1.588 میلیون 399,520 20.5 3.87 5.16 1.997 میلیون - 1.997 میلیون -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 1403/03/30 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 3,036.42 6,460 6,370 6,370 6,530 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 252.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.67 2.08 5.13 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,065 21.00 1.93 1,084 2.00 0.18 1403/03/27 101 3.928 میلیون 4.86 میلیارد 3,155.44 1,086 1,065 1,065 1,086 4 205,901 1,235 1 703 1,236 19.792 هزار میلیارد 18.823 میلیون 20.583 میلیون 16 میلیون 1.479 میلیون 19.104 میلیون 3.397 میلیون 3.234 میلیون 5.36 0.91 5.12 2.259 میلیون 1.669 میلیون 3.928 میلیون -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,770 30.00 0.31 9,720 20.00 0.21 1403/03/29 241 222,216 2.33 میلیارد 4,009.85 9,740 9,540 9,540 9,770 1 8,564 10,310 1 5,842 10,360 26.475 هزار میلیارد 32.088 میلیون 11.175 میلیون 2.5 میلیون 8.213 میلیون 2.962 میلیون 4.778 میلیون 122,014 199.36 8.22 5.09 200,562 5,569 206,131 -
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 4,761 96.00 1.98 4,821 36.00 0.74 1403/03/30 33 413,905 2.14 میلیارد 23,793.54 4,857 4,760 4,760 4,770 2 232,000 5,090 1 24,935 5,100 66.512 هزار میلیارد 73.292 میلیون 32.38 میلیون 12.89 میلیون 11.15 میلیون 21.231 میلیون 12.236 میلیون 5.661 میلیون 10.98 2.93 5.08 398,840 - 398,840 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 3,493 71.00 1.99 3,559 5.00 0.14 1403/03/30 74 365,578 1.71 میلیارد 41,966.5 3,564 3,493 3,493 3,493 1 10,000 4,679 1 10,000 4,701 6.986 هزار میلیارد 7.426 میلیون 4.732 میلیون 1.5 میلیون 2.075 میلیون 2.657 میلیون 1.057 میلیون 485,299 11 2.01 5.05 257,835 7,390 265,225 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 24,180 490.00 1.99 24,400 270.00 1.09 1403/03/30 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 2,855.46 24,670 24,180 24,180 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 56.137 میلیون 11.866 میلیون 2 میلیون 7.537 میلیون 4.33 میلیون 9.761 میلیون 2.181 میلیون 22.37 11.27 5 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 38,420 190.00 0.50 38,260 30.00 0.08 1403/03/30 4 1,800 72.42 میلیون 841.84 38,230 38,520 38,420 38,540 3 9,317 39,940 1 800 40,730 56.21 هزار میلیارد 57.137 میلیون 12.106 میلیون 1.4 میلیون 3.573 میلیون 8.533 میلیون 10.742 میلیون 6.072 میلیون 8.82 6.28 4.99 1,800 - 1,800 -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,050 290.00 1.96 14,800 40.00 0.27 1403/03/30 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 6,775.89 14,760 14,850 14,610 15,050 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.688 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.17 8.22 4.95 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 4,076 79.00 1.98 4,009 12.00 0.30 1403/03/30 62 290,675 1.34 میلیارد 6,013.36 3,997 4,038 4,026 4,076 2 5,241 4,611 1 211,163 4,612 23.3 هزار میلیارد 22.383 میلیون 14.793 میلیون 5 میلیون 2.338 میلیون 12.454 میلیون 4.087 میلیون 3.554 میلیون 5.64 1.61 4.91 187,526 97,149 284,675 -
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,500 270.00 1.96 13,740 30.00 0.22 1403/03/30 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 11,042.93 13,770 13,500 13,500 13,770 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 430.232 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 16.98 7.12 4.83 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 33,530 90.00 0.27 33,630 10.00 0.03 1403/03/30 112 112,951 4.23 میلیارد 589.08 33,620 33,950 33,530 33,950 6 6,930 37,470 2 212 37,630 47.426 هزار میلیارد 44.171 میلیون 11.593 میلیون 1.26 میلیون 1.797 میلیون 9.796 میلیون 8.863 میلیون 5.794 میلیون 7.31 4.33 4.78 25,086 87,445 108,964 3,567
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,610 400.00 1.89 21,620 410.00 1.93 1403/03/30 61 156,492 3.77 میلیارد 8,978.61 21,210 21,630 21,490 21,630 3 31,570 24,090 1 8,109 24,100 64.827 هزار میلیارد 67.231 میلیون 18.521 میلیون 2.7 میلیون 8.857 میلیون 9.664 میلیون 12.692 میلیون 6.027 میلیون 9.69 6.04 4.6 83,332 73,160 136,078 20,414
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 66,990 1,360.00 1.99 68,340 10.00 0.01 1403/03/30 40 14,966 1.05 میلیارد 198.67 68,350 66,990 66,990 66,990 2 14,345 69,940 3 1,868 70,890 32.894 هزار میلیارد 34.891 میلیون 5.57 میلیون 462,000 3.516 میلیون 2.054 میلیون 6.917 میلیون 605,950 52.11 15.37 4.56 14,966 - 14,966 -
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 4,114 80.00 1.98 4,037 3.00 0.07 1403/03/30 159 1.705 میلیون 11.54 میلیارد 11,937 4,034 4,114 4,114 4,114 0 0 0 0 40.68 هزار میلیارد 36.031 میلیون 21.951 میلیون 6 میلیون 1.717 میلیون 20.234 میلیون 7.653 میلیون 7.387 میلیون 4.66 1.7 4.49 1.119 میلیون 585,896 1.705 میلیون -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 3,346 2.00 0.06 3,350 2.00 0.06 1403/03/30 8 71,016 265.38 میلیون 9,907.53 3,348 3,381 3,346 3,381 1 50,000 3,720 1 25,963 3,760 80.778 هزار میلیارد 82.212 میلیون 42.289 میلیون 21.779 میلیون 9.252 میلیون 33.037 میلیون 16.341 میلیون 8.148 میلیون 8.95 2.21 4.46 12,332 58,684 71,016 -
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 5,780 110.00 1.87 5,890 0.00 0.00 1403/03/30 286 1.671 میلیون 9.55 میلیارد 1,200 5,890 5,780 5,780 5,780 7 165,980 5,800 4 4,352 5,830 11.5 هزار میلیارد 19.772 میلیون 11.231 میلیون 2 میلیون 7.992 میلیون 3.239 میلیون 2.65 میلیون 595,760 19.77 3.64 4.45 929,430 741,816 1.671 میلیون -
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 3,782 19.00 0.50 3,868 67.00 1.76 1403/03/30 58 658,523 2.97 میلیارد 28,632.46 3,801 3,833 3,796 3,877 1 3,000 4,431 1 33,194 4,444 8.592 هزار میلیارد 7.528 میلیون 3.202 میلیون 1.9 میلیون 315,831 2.886 میلیون 1.657 میلیون 989,528 7.58 2.55 4.43 554,730 92,500 647,230 -
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,735 35.00 1.98 1,763 7.00 0.40 1403/03/27 113 2.636 میلیون 4.79 میلیارد 19,775.52 1,770 1,735 1,735 1,735 4 322,334 1,813 3 104,265 1,814 20.003 هزار میلیارد 24.051 میلیون 17.692 میلیون 11.082 میلیون 4.524 میلیون 13.168 میلیون 4.414 میلیون -186,507 -104.76 1.48 4.43 847,095 1.729 میلیون 2.576 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 2,944 0.00 0.00 2,943 1.00 0.03 1403/03/30 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 5,720.95 2,944 2,944 2,924 2,950 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 90.917 میلیون 41.146 میلیون 18 میلیون 17.342 میلیون 23.804 میلیون 16.657 میلیون 2.465 میلیون 29.85 3.09 4.42 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 60.00 0.88 6,834 14.00 0.21 1403/03/30 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 12,184.1 6,820 6,780 6,780 6,930 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 5.827 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 436.858 میلیون 1.468 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.79 3.65 4.32 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 27,410 0.00 0.00 27,140 270.00 0.99 1403/03/30 95 110,509 4.34 میلیارد 4,985.9 27,410 26,610 26,610 27,690 3 619 39,160 1 7,350 39,170 54.823 هزار میلیارد 49.013 میلیون 16.835 میلیون 1.395 میلیون 11.144 میلیون 5.691 میلیون 8.872 میلیون 2.042 میلیون 18.54 6.65 4.27 80,788 29,721 83,659 26,850
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 2,206 0.00 0.00 2,224 18.00 0.82 1403/03/30 195 2.618 میلیون 11.4 میلیارد 19,911.06 2,206 2,177 2,175 2,247 3 32,021 4,338 2 14,403 4,345 19.593 هزار میلیارد 21.508 میلیون 9.803 میلیون 4.5 میلیون 3.494 میلیون 6.31 میلیون 4.302 میلیون 4.178 میلیون 4.31 2.86 4.2 1.442 میلیون 1.174 میلیون 2.617 میلیون -
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,387 3.00 0.22 1,385 1.00 0.07 1403/03/30 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 6,753.22 1,384 1,399 1,385 1,400 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 39.612 میلیون 35.868 میلیون 28 میلیون 831,669 35.036 میلیون 9.276 میلیون 8.601 میلیون 4.51 1.12 4.18 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999
دامین

دارو امین

سهام بورس 9,310 190.00 2.00 9,310 190.00 2.00 1403/03/30 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 58,924.81 9,500 9,310 9,310 9,310 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 62.717 میلیون 22.202 میلیون 5.5 میلیون 11.512 میلیون 10.69 میلیون 12.39 میلیون 2.895 میلیون 17.7 4.79 4.13 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,125 6.00 0.28 2,131 0.00 0.00 1403/03/30 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 12,490.88 2,131 2,131 2,125 2,132 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.294 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.63 2.01 4.07 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,480 100.00 1.36 7,390 10.00 0.14 1403/03/30 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 14,570.19 7,380 7,320 7,320 7,510 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 782.38 میلیون 387.753 میلیون 60 میلیون 338.98 میلیون 48.773 میلیون 109.677 میلیون 170,008 2608.11 9.09 4.04 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 3,740 73.00 1.99 3,733 66.00 1.80 1403/03/30 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 30,857.73 3,667 3,739 3,650 3,740 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 56.045 میلیون 28.272 میلیون 13 میلیون 7.516 میلیون 20.756 میلیون 12.254 میلیون 11.999 میلیون 4.04 2.34 3.96 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 6,230 0.00 0.00 6,230 0.00 0.00 1403/03/30 72 189,590 2.89 میلیارد 4,525.58 6,230 6,350 6,140 6,350 8 30,500 15,210 1 27,962 15,220 22.6 هزار میلیارد 21.084 میلیون 7.647 میلیون 3 میلیون 2.394 میلیون 5.253 میلیون 4.841 میلیون 2.14 میلیون 8.73 3.56 3.86 80,184 93,955 174,139 -
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 27,360 530.00 1.98 26,980 150.00 0.56 1403/03/30 11 11,108 334.81 میلیون 3,797.52 26,830 27,360 27,360 27,360 1 2,250 30,260 1 481 30,670 45.33 هزار میلیارد 51.996 میلیون 15.75 میلیون 1.5 میلیون 11.526 میلیون 4.224 میلیون 10.708 میلیون 8.23 میلیون 4.92 9.58 3.78 9,458 1,650 11,108 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 47,550 0.00 0.00 47,710 160.00 0.34 1403/03/30 18 8,337 513.74 میلیون 748.13 47,550 48,500 47,400 48,500 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 57.722 میلیون 21.671 میلیون 950,000 12.397 میلیون 9.274 میلیون 12.105 میلیون 7.524 میلیون 6.02 4.89 3.74 8,205 - 8,205 -
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,931 22.00 0.56 3,951 2.00 0.05 1403/03/30 1 368 1.73 میلیون 12,262.55 3,953 3,960 3,920 4,030 1 44,994 4,620 1 368 4,808 42.966 هزار میلیارد 37.494 میلیون 39.784 میلیون 9 میلیون 1.935 میلیون 37.849 میلیون 9.661 میلیون 9.384 میلیون 3.79 0.94 3.68 368 - 368 -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,733 7.00 0.41 1,728 2.00 0.12 1403/03/30 314 2.121 میلیون 4.77 میلیارد 7,910.79 1,726 1,693 1,693 1,749 4 81,307 2,225 2 1,605 2,230 79.569 هزار میلیارد 85.664 میلیون 86.071 میلیون 35.317 میلیون 24.636 میلیون 61.435 میلیون 16.85 میلیون 10.297 میلیون 5.93 0.99 3.62 1.6 میلیون 518,742 2.119 میلیون -
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 19,360 340.00 1.73 19,660 40.00 0.20 1403/03/30 90 233,165 4.22 میلیارد 1,617.51 19,700 19,990 19,350 19,990 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 118.137 میلیون 45.334 میلیون 6 میلیون 177,049 45.157 میلیون 32.578 میلیون 32.241 میلیون 3.66 2.61 3.62 9,006 224,159 74,547 158,618
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 1,528 5.00 0.33 1,524 1.00 0.07 1403/03/30 48 765,473 1.46 میلیارد 2,604.03 1,523 1,520 1,510 1,549 2 13,500 1,911 1 50,000 1,919 45.84 هزار میلیارد 43.261 میلیون 41.095 میلیون 24 میلیون 6.685 میلیون 34.41 میلیون 10.425 میلیون 10.144 میلیون 3.61 1.06 3.51 249,796 515,677 760,366 5,107
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 3,473 13.00 0.37 3,476 10.00 0.29 1403/03/30 258 4.994 میلیون 19.48 میلیارد 17,896.2 3,486 3,500 3,451 3,550 4 103,974 3,897 3 41,891 3,915 47.253 هزار میلیارد 43.549 میلیون 30.982 میلیون 12.11 میلیون 1.454 میلیون 29.528 میلیون 12.009 میلیون 11.353 میلیون 3.71 1.43 3.51 279,214 4.714 میلیون 4.994 میلیون -