همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 41,770 890.00 2.18 41,600 720.00 1.76 12:29 949 944,634 39.3 میلیارد 995.4 40,880 41,100 41,100 42,370 1 10,403 40,830 1 1,000 41,300 50.544 هزار میلیارد 52.012 میلیون 3.066 میلیون 1.215 میلیون 1.468 میلیون 1.598 میلیون 147,160 144,154 350.63 31.63 343.46 1.85 میلیون 500,000 2.35 میلیون -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 184,310 86,760.00 32.01 206,060 65,010.00 23.98 1400/04/1 1 27 9.8 میلیون 253.18 271,070 184,310 - - 0 0 0 29 289,000 269,780 228.312 هزار میلیارد 122.866 میلیون 2.132 میلیون 600,000 93,751 2.039 میلیون 385,468 533,882 230.88 60.46 319.78 - - - -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 267,770 1,500.00 0.56 266,270 0.00 0.00 1400/06/28 - - - 510.61 266,270 267,770 - - 675 523,016 267,770 0 0 0 65.865 هزار میلیارد 67.299 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.434 میلیون 324,111 251,646 234,481 280.9 203.22 261.74 3.841 میلیون 102 3.805 میلیون 36,128
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 168,170 8,000.00 4.99 168,170 8,000.00 4.99 12:29 867 506,354 85.2 میلیارد 584.03 160,170 168,170 168,170 168,170 170 1,115,823 160,330 0 0 0 50.451 هزار میلیارد 50.817 میلیون 1.281 میلیون 300,000 365,612 915,426 211,799 201,207 134.32 52.49 226.87 850,692 8,919 855,611 4,000
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 13,210 160.00 1.20 13,410 40.00 0.30 12:29 205 391,319 5.3 میلیارد 1,857.48 13,370 13,000 13,000 13,960 1 3,601 13,200 1 2,814 13,200 2.976 هزار میلیارد 3.318 میلیون 606,492 221,941 153,256 453,236 14,979 -8,606 -345.83 6.57 198.69 507,689 260,000 766,219 1,470
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 47,300 170.00 0.36 47,290 160.00 0.34 12:29 937 9.89 میلیون 467.5 میلیارد 10,550.89 47,130 47,350 47,130 47,350 1 1,000 47,130 13 288,947 47,140 2837.4 هزار میلیارد 2.845 میلیارد 70.089 میلیون 45.2 میلیون 19.423 میلیون 50.666 میلیون 19.594 میلیون 17.35 میلیون - 55.81 144.32 3.435 میلیون 7.896 میلیون 4.865 میلیون 6.466 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 60,740 970.00 1.57 61,710 0.00 0.00 09:51 - - - 759.05 61,710 66,400 - - 0 0 0 76 263,932 60,740 12.342 هزار میلیارد 21.911 میلیون 11.08 میلیون 200,000 9.569 میلیون 1.511 میلیون 147,785 181,834 -949.38 8.17 83.51 538,250 15,100 534,950 18,400
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 36,260 1,600.00 4.23 36,890 970.00 2.56 12:29 21,726 38.24 میلیون 1.411 هزار میلیارد 2,059.07 37,860 36,800 36,010 38,300 1 300 37,010 1589 8,693,923 37,790 213.962 هزار میلیارد 228.797 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 89.75 22.49 79.57 30.731 میلیون 2.309 میلیون 32.829 میلیون 211,505
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 50,900 2,270.00 4.67 50,810 2,180.00 4.48 12:29 823 1.15 میلیون 58.6 میلیارد 1,401.37 48,630 48,700 48,700 51,060 0 0 0 7 13,506 48,150 12.194 هزار میلیارد 12.323 میلیون 455,079 240,000 128,279 326,800 163,099 123,826 98.48 37.31 74.77 755,302 43,655 798,957 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 169,590 8,920.00 5.00 172,010 6,500.00 3.64 12:29 8,895 4.07 میلیون 700.3 میلیارد 457.7 178,510 169,590 169,590 182,380 0 0 0 781 728,544 178,510 43.003 هزار میلیارد 43.375 میلیون 916,370 30,000 372,034 544,336 621,459 249,786 172.16 79 69.2 198,166 100,000 298,166 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/24 - - - 4,089.81 45,390 45,390 - - 2623 28,707,319 45,390 0 0 0 226.95 هزار میلیارد 230.082 میلیون 9.47 میلیون 5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون - 29.41 59.99 7.254 میلیون 300,000 4.536 میلیون 3.017 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 2,000 95.00 4.99 1,908 3.00 0.16 12:20 55 247,483 495 میلیون 28,929.76 1,905 2,000 2,000 2,000 436 27,297,492 1,970 0 0 0 7.632 هزار میلیارد 11.313 میلیون 2.223 میلیون 600,000 3.681 میلیون -1,458,160 155,330 -675,854 -50.21 -5.15 48.34 2.437 میلیون - 937,393 1.5 میلیون
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 97,620 250.00 0.26 97,560 190.00 0.20 12:29 366 103,994 10.2 میلیارد 284.14 97,370 93,200 93,200 100,000 3 203 96,260 1 2,420 98,900 12.39 هزار میلیارد 12.646 میلیون 620,403 127,000 255,848 364,555 259,085 174,316 71.08 33.99 47.82 228,828 35,000 263,818 10
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 252,290 12,010.00 5.00 252,290 12,010.00 5.00 12:29 236 83,652 21.1 میلیارد 354.46 240,280 252,290 252,290 252,290 564 341,538 240,280 0 0 0 17.686 هزار میلیارد 17.9 میلیون 435,720 24,100 214,298 221,422 388,060 79,519 1752.01 74.37 42.43 99,418 - 99,418 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 15,040 790.00 4.99 15,150 680.00 4.30 12:29 1,097 4.31 میلیون 65.3 میلیارد 3,932.05 15,830 15,200 15,040 15,800 1 347 14,820 64 705,817 15,660 8.03 هزار میلیارد 8.569 میلیون 1.504 میلیون 530,000 539,724 964,431 191,038 183,256 43.82 8.33 42.03 1.654 میلیون 800,000 2.404 میلیون 50,000
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 18,850 300.00 1.57 19,000 150.00 0.78 12:29 1,605 2.42 میلیون 46 میلیارد 1,508.62 19,150 18,520 18,520 19,490 2 3,000 18,940 1 201 18,940 52.25 هزار میلیارد 53.576 میلیون 9.077 میلیون 2.75 میلیون 1.326 میلیون 7.751 میلیون 1.277 میلیون 2.85 میلیون 18.33 6.74 40.92 3.274 میلیون 1.793 میلیون 5.067 میلیون 401
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,670 230.00 2.91 7,680 220.00 2.78 12:29 2,569 20.06 میلیون 154.1 میلیارد 7,808.66 7,900 7,510 7,510 8,120 0 0 0 205 8,621,304 7,870 20.198 هزار میلیارد 20.809 میلیون 2.397 میلیون 2.63 میلیون 610,132 1.787 میلیون 504,453 691,125 29.23 11.3 40.04 13.313 میلیون 60,000 8.786 میلیون 4.586 میلیون
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,211 63.00 4.95 1,274 0.00 0.00 1400/05/31 - - - 72,853.88 1,274 1,211 - - 0 0 0 106 4,816,274 1,211 75.82 هزار میلیارد 75.82 میلیون 64.586 میلیون 59.514 میلیون 11 64.586 میلیون 1.932 میلیون 1.931 میلیون - 1.17 39.24 63,259 - 63,259 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 41,820 1,990.00 5.00 41,600 1,770.00 4.44 12:29 850 1.53 میلیون 63.8 میلیارد 1,803.22 39,830 41,000 40,990 41,820 78 417,908 39,970 3 10,676 41,700 14.56 هزار میلیارد 14.714 میلیون 1.417 میلیون 350,000 153,704 1.264 میلیون 390,899 915,636 945.45 11.51 37.22 9.872 میلیون 445,779 10.312 میلیون 4,986
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 18,130 860.00 4.98 17,530 260.00 1.51 12:29 2,719 10.51 میلیون 184.3 میلیارد 3,865.79 17,270 16,410 16,410 18,130 0 0 0 329 2,507,522 16,470 28.048 هزار میلیارد 29.2 میلیون 3.406 میلیون 1.6 میلیون 1.152 میلیون 2.254 میلیون 820,960 625,194 449.49 12.05 33.07 60,669 - 60,669 -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 47,110 1,330.00 2.91 46,200 420.00 0.92 12:29 897 1.05 میلیون 48.7 میلیارد 1,175.01 45,780 44,000 44,000 47,500 2 418 45,360 1 2,065 45,360 50.372 هزار میلیارد 51.894 میلیون 8.182 میلیون 1.09 میلیون 1.523 میلیون 6.659 میلیون 1.968 میلیون 1.846 میلیون 27.28 7.56 25.6 1.945 میلیون 243,559 2.055 میلیون 132,677
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 20,940 0.00 0.00 20,960 20.00 0.10 12:29 2,994 4.98 میلیون 104.4 میلیارد 1,663.94 20,940 21,310 20,650 21,360 1 718 21,310 2 15,400 21,320 419.2 هزار میلیارد 441.524 میلیون 49.308 میلیون 20 میلیون 22.324 میلیون 26.984 میلیون 16.824 میلیون 14.163 میلیون 29.6 15.54 24.92 3.037 میلیون 6.531 میلیون 9.175 میلیون 392,997
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 9,740 510.00 4.98 9,780 470.00 4.59 12:29 1,579 17.65 میلیون 172.6 میلیارد 11,177.02 10,250 9,870 9,740 10,240 1 10,000 10,000 53 861,545 10,000 17.604 هزار میلیارد 19.132 میلیون 3.759 میلیون 1.8 میلیون 1.528 میلیون 2.232 میلیون 722,311 111,823 157.43 7.89 24.37 10.512 میلیون 5.412 میلیون 15.65 میلیون 274,973
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,020 0.00 0.00 5,050 30.00 0.60 12:29 488 4.94 میلیون 24.9 میلیارد 10,122.91 5,020 4,970 4,970 5,120 1 20,000 4,980 4 137,365 5,040 27.775 هزار میلیارد 28.704 میلیون 9.595 میلیون 5.5 میلیون 928,804 8.667 میلیون 1.179 میلیون 844,982 32.87 3.2 23.56 4.281 میلیون 1.285 میلیون 4.866 میلیون 700,000
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 48,440 2,540.00 4.98 49,840 1,140.00 2.24 12:28 237 217,602 10.6 میلیارد 918.15 50,980 48,440 48,440 49,880 0 0 0 19 15,394 48,940 58.811 هزار میلیارد 60.945 میلیون 4.087 میلیون 1.18 میلیون 2.134 میلیون 1.953 میلیون 2.737 میلیون 981,259 59.93 30.11 21.49 37,014 60,882 97,896 -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 3,268 171.00 4.97 3,291 148.00 4.30 12:29 5,795 90.9 میلیون 299.2 میلیارد 15,686.38 3,439 3,268 3,268 3,407 0 0 0 449 21,561,730 3,434 21.269 هزار میلیارد 22.291 میلیون 1.265 میلیون 510,000 1.022 میلیون 243,585 993,290 -62,845 -338.44 87.32 21.41 28.32 میلیون 440,000 28.465 میلیون 294,866
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,422 127.00 4.98 2,463 86.00 3.37 12:29 2,577 48.05 میلیون 118.3 میلیارد 18,646.45 2,549 2,451 2,422 2,600 1 3,000 2,145 128 7,080,819 2,500 15.274 هزار میلیارد 15.775 میلیون 7.985 میلیون 6.201 میلیون 501,304 7.484 میلیون 722,585 839,039 18.2 2.04 21.14 16.038 میلیون 4 میلیون 20.038 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 19,510 920.00 4.95 19,340 750.00 4.03 1400/06/22 - - - 8,592.53 18,590 18,990 - - 460 10,502,903 19,510 0 0 0 23.798 هزار میلیارد 24.186 میلیون 1.026 میلیون 207,166 388,136 638,156 1.2 میلیون 244,360 97.39 37.29 19.83 8.961 میلیون 35,108 8.211 میلیون 785,245
والبر

سر. البرز

سهام بورس 8,910 90.00 1.02 8,880 60.00 0.68 12:29 590 1.92 میلیون 17.2 میلیارد 3,259.05 8,820 9,130 8,820 9,130 1 1,000 8,970 1 70,201 9,070 74.593 هزار میلیارد 81.007 میلیون 22.084 میلیون 4.8 میلیون 6.414 میلیون 15.67 میلیون 3.973 میلیون 8.344 میلیون 8.94 4.76 18.77 2.492 میلیون 1.127 میلیون 3.56 میلیون 60,010
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 13,500 110.00 0.82 13,450 60.00 0.45 12:27 287 2.14 میلیون 28.8 میلیارد 7,439.59 13,390 13,210 13,210 13,680 1 40,588 13,330 1 8,000 13,430 110.963 هزار میلیارد 112.462 میلیون 22.122 میلیون 8.25 میلیون 1.5 میلیون 20.622 میلیون 6.015 میلیون 5.635 میلیون 19.7 5.38 18.45 512,013 3.254 میلیون 3.516 میلیون 249,467
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 13,790 100.00 0.72 13,510 380.00 2.74 12:29 827 3.78 میلیون 51.1 میلیارد 4,569.14 13,890 13,210 13,200 14,350 0 0 0 79 619,929 13,870 3.317 هزار میلیارد 3.943 میلیون 473,969 245,549 326,117 147,852 191,207 -10,250 -323.64 22.44 17.36 981,463 50,000 1.031 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,675 10.00 0.59 1,691 6.00 0.36 12:29 3,028 108.24 میلیون 183 میلیارد 35,744.82 1,685 1,723 1,662 1,723 1 24,000 1,703 2 11,527 1,706 227.673 هزار میلیارد 238.008 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 16.4 1.49 16.54 106.522 میلیون 40.964 میلیون 145.647 میلیون 1.84 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,770 820.00 4.94 16,410 180.00 1.08 12:29 112 215,557 3.4 میلیارد 1,999.65 16,590 15,770 15,770 15,770 0 0 0 1564 2,633,388 15,960 41.025 هزار میلیارد 45.827 میلیون 7.983 میلیون 2.5 میلیون 4.802 میلیون 3.181 میلیون 2.546 میلیون 995,047 - 13.19 16.48 241,533 - 241,533 -
کاما

باما

سهام بورس 11,840 620.00 4.98 11,840 620.00 4.98 12:29 704 4.11 میلیون 48.7 میلیارد 5,840.61 12,460 11,840 11,840 11,840 0 0 0 0 118.4 هزار میلیارد 123.439 میلیون 27.685 میلیون 10 میلیون 5.039 میلیون 22.646 میلیون 7.701 میلیون 9.167 میلیون 47.36 5.5 16.18 31.217 میلیون 294,000 30.304 میلیون 1.208 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,090 290.00 5.00 6,050 250.00 4.31 12:30 5,083 88.18 میلیون 533.4 میلیارد 17,347.52 5,800 6,090 5,790 6,090 47 4,216,850 6,000 67 5,526,801 6,000 11.174 هزار میلیارد 11.554 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 48.67 22.9 16.02 52.128 میلیون 340,000 51.984 میلیون 483,956
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 9,560 450.00 4.94 9,450 340.00 3.73 12:29 1,024 8.34 میلیون 78.8 میلیارد 8,146.47 9,110 9,380 9,220 9,560 1 1,140 9,210 1 38,525 9,220 37.8 هزار میلیارد 39.906 میلیون 7.433 میلیون 4 میلیون 2.106 میلیون 5.327 میلیون 2.436 میلیون 1.742 میلیون 21.7 7.1 15.52 7.806 میلیون 757,194 8.475 میلیون 88,000
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 6,790 350.00 4.90 6,880 260.00 3.64 12:29 1,103 5.65 میلیون 38.9 میلیارد 5,117.92 7,140 7,140 6,790 7,140 0 0 0 66 1,275,102 7,090 13.76 هزار میلیارد 14.984 میلیون 5.915 میلیون 2 میلیون 1.224 میلیون 4.692 میلیون 902,760 1.148 میلیون 11.98 2.93 15.24 2.059 میلیون 605,000 2.664 میلیون -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 21,150 1,000.00 4.96 20,880 730.00 3.62 12:29 1,888 8.25 میلیون 172.2 میلیارد 4,367.21 20,150 20,500 19,150 21,150 2 650 20,220 1 2,000 28,500 67.672 هزار میلیارد 72.684 میلیون 12.166 میلیون 3.241 میلیون 5.012 میلیون 7.154 میلیون 4.439 میلیون 6.135 میلیون 39.85 9.16 14.76 4.764 میلیون 3.514 میلیون 5.664 میلیون 2.614 میلیون
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 41,350 2,170.00 4.99 41,760 1,760.00 4.04 12:29 984 2 میلیون 83.5 میلیارد 2,031.83 43,520 41,570 41,350 43,500 0 0 0 77 306,287 43,330 28.188 هزار میلیارد 30.14 میلیون 4.799 میلیون 675,000 1.952 میلیون 2.847 میلیون 1.915 میلیون 2.013 میلیون 14 9.9 14.72 1.242 میلیون 430,000 1.672 میلیون -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 118,750 3,880.00 3.16 122,720 90.00 0.07 12:29 814 559,342 68.6 میلیارد 687.15 122,630 116,900 116,900 128,000 1 700 121,790 30 36,944 121,790 39.926 هزار میلیارد 42.503 میلیون 4.484 میلیون 325,340 2.577 میلیون 1.907 میلیون 2.714 میلیون 1.198 میلیون 33.32 20.93 14.71 194,259 391,210 585,469 -