همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 23,200 320.00 1.36 23,680 160.00 0.68 1401/09/09 158 467,651 11.1 میلیارد 2,959.82 23,520 23,890 23,200 24,100 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 6.024 میلیون 504,101 240,000 182,778 321,323 45,689 12,398 458.4 17.7 124.39 412,651 55,000 467,651 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,010 110.00 0.32 33,830 290.00 0.85 1401/09/09 1 27 9.8 میلیون 1,570.87 34,120 34,010 34,010 34,010 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 61.135 میلیون 2.834 میلیون 1.8 میلیون 240,981 2.593 میلیون 531,292 618,480 98.46 23.49 114.61 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 122,740 6,460.00 5.00 124,260 4,940.00 3.82 1401/09/09 3,457 1.981 میلیون 246.14 میلیارد 573 129,200 125,000 122,740 129,200 1 163 122,000 10 19,958 122,740 24.852 هزار میلیارد 27.586 میلیون 6.004 میلیون 200,000 2.734 میلیون 3.269 میلیون 347,660 285,551 87.03 7.6 71.48 1.922 میلیون 58,414 1.968 میلیون 13,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 120,010 6,230.00 4.94 121,740 4,500.00 3.56 1401/09/09 1,331 541,722 65.95 میلیارد 407 126,240 124,040 119,980 128,220 4 5,325 120,000 1 12,300 120,250 30.114 هزار میلیارد 31.813 میلیون 2.037 میلیون 247,360 1.699 میلیون 337,502 526,459 414,474 72.66 89.23 57.2 514,722 27,000 524,697 17,025
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,212 64.00 2.81 2,238 38.00 1.67 1401/09/09 462 13.244 میلیون 29.64 میلیارد 28,667.21 2,276 2,207 2,201 2,280 2 15,900 2,212 2 3,821 2,244 23.499 هزار میلیارد 25.183 میلیون 16.098 میلیون 10.5 میلیون 1.684 میلیون 14.415 میلیون 466,606 253,483 92.7 1.63 50.36 9.011 میلیون 4.233 میلیون 13.244 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 14,240 10.00 0.07 14,250 0.00 0.00 1401/09/09 231 1.2 میلیون 17.07 میلیارد 5,194.07 14,250 14,250 14,220 14,250 3 23,176 14,230 14 300,186 14,250 1995 هزار میلیارد 2.001 میلیارد 151.829 میلیون 60 میلیون 5.871 میلیون 145.958 میلیون 42.193 میلیون 41.203 میلیون 48.42 13.67 47.28 75,961 1.124 میلیون 1.2 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 66,940 1,940.00 2.82 67,470 1,410.00 2.05 1401/09/09 741 680,789 45.93 میلیارد 918.74 68,880 67,800 66,700 68,900 1 2,500 66,720 1 2,775 66,940 20.241 هزار میلیارد 22.524 میلیون 3.14 میلیون 300,000 2.283 میلیون 856,476 606,409 383,354 52.8 23.63 33.39 679,789 1,000 680,789 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 46,320 400.00 0.87 47,120 1,200.00 2.61 1401/09/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 950.07 45,920 46,710 46,110 47,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.353 میلیون 1.804 میلیون 250,000 1.573 میلیون 231,855 385,848 27,750 424.5 50.81 30.53 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,060 70.00 0.41 17,240 110.00 0.64 1401/09/09 3,049 11.11 میلیون 191.5 میلیارد 3,643.89 17,130 17,390 17,010 17,530 1 27 17,060 1 15,000 17,070 143.092 هزار میلیارد 148.189 میلیون 16.522 میلیون 5 میلیون 5.097 میلیون 11.425 میلیون 5.357 میلیون 5.023 میلیون 28.49 12.52 26.71 11.004 میلیون 106,400 10.756 میلیون 354,658
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,658 17.00 1.01 1,660 15.00 0.90 1401/09/09 1,063 38.183 میلیون 63.16 میلیارد 35,919.87 1,675 1,660 1,637 1,685 1 173,582 1,658 3 340,000 1,660 223.499 هزار میلیارد 242.494 میلیون 175.551 میلیون 134.638 میلیون 18.995 میلیون 156.556 میلیون 8.896 میلیون 7.135 میلیون 31.32 1.43 25.12 22.758 میلیون 15.425 میلیون 37.183 میلیون 1,000,000
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 7,280 190.00 2.54 7,390 80.00 1.07 1401/09/09 315 1.068 میلیون 7.81 میلیارد 3,391.99 7,470 7,350 7,220 7,500 2 20,300 7,250 3 55,126 7,280 14.78 هزار میلیارد 15.768 میلیون 4.014 میلیون 2 میلیون 988,187 3.026 میلیون 594,222 996,317 14.83 4.88 24.87 1.064 میلیون 4,088 1.068 میلیون -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 999 2.00 0.20 994 7.00 0.70 1401/09/09 1,230 62.776 میلیون 62.38 میلیارد 51,037.37 1,001 1,000 975 1,021 1 100,000 996 5 1,130,000 1,000 30.658 هزار میلیارد 31.874 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 49.42 0.92 22.79 36.581 میلیون 26.195 میلیون 53.62 میلیون 9.156 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,280 60.00 1.12 5,320 20.00 0.37 1401/09/09 1,110 9.661 میلیون 51.42 میلیارد 8,704.05 5,340 5,310 5,250 5,410 2 34,459 5,270 1 6,900 5,280 96.824 هزار میلیارد 100.022 میلیون 23.268 میلیون 18.2 میلیون 3.198 میلیون 20.071 میلیون 4.535 میلیون 3.606 میلیون 26.85 4.82 21.35 9.661 میلیون - 8.933 میلیون 728,309
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 64,500 140.00 0.22 64,710 70.00 0.11 1401/09/09 199 427,433 27.67 میلیارد 2,147.9 64,640 64,780 64,000 65,000 1 525 64,500 1 3,478 64,700 90.292 هزار میلیارد 95.111 میلیون 8.073 میلیون 1.395 میلیون 4.819 میلیون 3.255 میلیون 4.409 میلیون 1.732 میلیون 52.12 27.74 20.48 75,522 351,911 302,166 125,267
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,740 160.00 2.71 5,810 90.00 1.53 1401/09/09 2,428 35.154 میلیون 204.29 میلیارد 14,478.6 5,900 5,840 5,700 5,950 1 58,639 5,740 1 876 5,760 67.832 هزار میلیارد 70.772 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 20.91 3.38 18.9 34.354 میلیون 800,141 34.399 میلیون 754,909
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,749 159.00 3.24 4,796 112.00 2.28 1401/09/09 1,797 31.953 میلیون 153.25 میلیارد 17,781.09 4,908 4,820 4,723 4,916 2 3,070 4,749 2 38,651 4,751 76.736 هزار میلیارد 78.207 میلیون 25.83 میلیون 16 میلیون 1.471 میلیون 24.359 میلیون 4.101 میلیون 3.724 میلیون 20.61 3.15 18.71 25.938 میلیون 6.015 میلیون 31.953 میلیون -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 7,820 50.00 0.64 7,810 40.00 0.51 1401/09/09 109 642,023 5.09 میلیارد 5,890.12 7,770 7,870 7,750 8,010 2 5,831 7,820 2 3,278 7,900 54.475 هزار میلیارد 59.564 میلیون 13.214 میلیون 3.241 میلیون 5.089 میلیون 8.126 میلیون 3.051 میلیون 3.923 میلیون 13.89 6.7 17.86 65,823 576,200 232,144 409,879
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,910 120.00 1.71 7,020 10.00 0.14 1401/09/09 1,355 11.382 میلیون 79.95 میلیارد 8,400.26 7,030 7,040 6,900 7,220 2 134,328 6,880 1 6,240 6,910 28.127 هزار میلیارد 29.642 میلیون 13.551 میلیون 4.007 میلیون 1.515 میلیون 12.036 میلیون 1.678 میلیون 958,279 29.35 2.34 16.77 9.934 میلیون 1.448 میلیون 11.382 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,346 133.00 2.97 4,360 119.00 2.66 1401/09/09 2,200 46.28 میلیون 201.78 میلیارد 21,036.4 4,479 4,550 4,201 4,579 1 400,000 4,346 1 5,374 4,347 27.468 هزار میلیارد 28.33 میلیون 10.355 میلیون 6.3 میلیون 862,034 9.493 میلیون 1.719 میلیون 1.153 میلیون 24.24 2.94 16.27 36.486 میلیون 9.794 میلیون 42.875 میلیون 3.405 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,130 250.00 2.98 8,210 170.00 2.03 1401/09/09 2,392 17.751 میلیون 145.7 میلیارد 7,421.05 8,380 8,270 8,070 8,350 9 60,262 8,100 3 203,778 8,150 8.21 هزار میلیارد 8.411 میلیون 1.887 میلیون 1,000,000 200,959 1.686 میلیون 516,312 535,013 15.35 4.87 15.9 17.239 میلیون 512,000 15.569 میلیون 2.182 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 16,310 440.00 2.63 16,730 20.00 0.12 1401/09/09 510 409,502 6.71 میلیارد 802.95 16,750 16,680 16,070 16,680 4 1,409 16,300 1 3,240 16,310 334.6 هزار میلیارد 364.962 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 10.02 7.92 14.84 298,504 110,998 346,926 62,576
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 70,400 1,210.00 1.69 71,540 70.00 0.10 1401/09/09 76 19,827 1.41 میلیارد 269.05 71,610 71,520 70,000 72,320 1 700 70,360 1 6,639 71,070 9.086 هزار میلیارد 9.571 میلیون 844,507 127,000 485,097 359,410 631,895 2,819 3222.98 25.28 14.38 19,827 - 19,827 -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 9,050 170.00 1.91 8,910 30.00 0.34 1401/09/09 1,147 1.207 میلیون 10.91 میلیارد 1,052.18 8,880 8,880 8,880 9,080 2 3,652 9,040 11 32,998 9,050 160.38 هزار میلیارد 175.725 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 19.83 10.24 13.89 130,373 1.076 میلیون 714,597 492,249
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,110 10.00 0.16 6,130 10.00 0.16 1401/09/09 180 961,519 5.95 میلیارد 5,341.77 6,120 6,080 6,080 6,290 1 1,169 6,100 1 1,240 6,110 91.95 هزار میلیارد 97.329 میلیون 28.116 میلیون 15 میلیون 5.379 میلیون 22.737 میلیون 7.589 میلیون 7.269 میلیون 12.65 4.04 12.12 955,830 5,689 946,361 15,158
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 11,200 140.00 1.27 11,060 0.00 0.00 1401/09/09 81 169,542 1.88 میلیارد 2,167.77 11,060 10,910 10,900 11,270 1 1,964 10,950 2 28,293 11,200 2.455 هزار میلیارد 4.397 میلیون 2.627 میلیون 221,941 1.94 میلیون 687,400 227,588 80,927 30.33 3.57 10.79 166,542 3,000 169,542 -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 4,732 117.00 2.41 4,847 2.00 0.04 1401/09/09 62 137,679 654 میلیون 2,143.19 4,849 4,751 4,729 4,824 1 16,711 4,732 1 1,219 4,819 73.674 هزار میلیارد 79.29 میلیون 29.257 میلیون 9.5 میلیون 5.616 میلیون 23.642 میلیون 6.892 میلیون 5.158 میلیون 14.28 3.12 10.69 137,679 - 137,679 -
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 3,200 1.00 0.03 3,200 1.00 0.03 1401/09/09 35 251,225 807.56 میلیون 17,687 3,199 3,232 3,200 3,233 2 63,780 3,200 2 55,605 3,219 25.6 هزار میلیارد 33.612 میلیون 20.314 میلیون 5 میلیون 8.012 میلیون 12.302 میلیون 2.402 میلیون 4.577 میلیون 5.59 2.08 10.65 251,225 - 251,225 -
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,805 143.00 3.07 4,676 14.00 0.30 1401/09/09 526 24.16 میلیون 112.98 میلیارد 45,931.87 4,662 4,725 4,662 4,825 1 4,222 4,800 2 4,500 4,806 63.126 هزار میلیارد 72.294 میلیون 29.244 میلیون 8.4 میلیون 9.167 میلیون 20.077 میلیون 6.299 میلیون 7.885 میلیون 8.01 3.14 10.02 2.684 میلیون 21.476 میلیون 1.516 میلیون 22.645 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,435 31.00 0.89 3,467 1.00 0.03 1401/09/09 1,120 16.28 میلیون 56.44 میلیارد 14,536.11 3,466 3,410 3,410 3,504 1 10,000 3,432 1 12,977 3,435 21.5 هزار میلیارد 21.896 میلیون 9.635 میلیون 6.201 میلیون 395,747 9.24 میلیون 2.162 میلیون 1.981 میلیون 10.85 2.33 9.94 15.63 میلیون 650,229 16.23 میلیون 50,000
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,570 70.00 0.81 8,640 0.00 0.00 1401/09/09 412 433,024 3.73 میلیارد 1,051.03 8,640 8,610 8,560 8,740 2 10,363 8,570 2 104 8,600 12.96 هزار میلیارد 16.324 میلیون 5.699 میلیون 1.5 میلیون 3.364 میلیون 2.335 میلیون 1.425 میلیون 600,937 21.57 5.55 9.09 86,095 346,929 357,491 75,533
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 4,300 113.00 2.56 4,392 21.00 0.48 1401/09/09 177 1.02 میلیون 4.43 میلیارد 5,762.56 4,413 4,311 4,264 4,399 1 2,000 4,269 1 692 4,300 7.906 هزار میلیارد 8.179 میلیون 2.133 میلیون 1.8 میلیون 273,267 1.86 میلیون 889,336 -62,651 -126.18 4.25 8.89 949,496 70,478 974,160 45,814
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 13,280 170.00 1.30 13,490 380.00 2.90 1401/09/09 1,039 3.229 میلیون 43.55 میلیارد 3,107.96 13,110 13,120 13,110 13,830 1 150 13,280 1 8,227 13,330 37.098 هزار میلیارد 41.423 میلیون 11.757 میلیون 2.75 میلیون 4.326 میلیون 7.432 میلیون 4.197 میلیون 4.792 میلیون 7.74 4.99 8.84 2.629 میلیون 600,000 2.034 میلیون 1.195 میلیون
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 3,137 58.00 1.82 3,188 7.00 0.22 1401/09/09 291 2.171 میلیون 6.91 میلیارد 7,459.57 3,195 3,268 3,123 3,268 1 1,000 3,137 1 13,000 3,141 12.752 هزار میلیارد 14.336 میلیون 7.266 میلیون 4 میلیون 1.584 میلیون 5.682 میلیون 1.443 میلیون 1.715 میلیون 7.44 2.25 8.84 1.859 میلیون 312,024 2.171 میلیون -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,340 50.00 0.79 6,300 10.00 0.16 1401/09/09 41 1.315 میلیون 8.33 میلیارد 5,888.89 6,290 6,330 6,200 6,370 1 1,000 6,250 1 1,800 6,340 63 هزار میلیارد 66.735 میلیون 15.757 میلیون 10 میلیون 3.735 میلیون 12.022 میلیون 7.65 میلیون 5.504 میلیون 11.45 5.24 8.24 97,727 1.217 میلیون 714,608 600,000
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 43,870 190.00 0.43 44,580 520.00 1.18 1401/09/09 444 581,370 25.92 میلیارد 1,309.39 44,060 44,990 43,450 45,450 1 446 43,870 2 6,250 44,600 7.088 هزار میلیارد 7.362 میلیون 832,943 159,000 274,133 558,810 873,068 225,584 31.42 12.68 8.12 538,370 43,000 581,370 -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,200 110.00 1.18 9,270 40.00 0.43 1401/09/09 908 978,067 9.04 میلیارد 1,077.17 9,310 9,310 9,180 9,370 2 2,550 9,180 1 714 9,200 23.175 هزار میلیارد 29.045 میلیون 8.509 میلیون 2.5 میلیون 5.87 میلیون 2.639 میلیون 2.885 میلیون 374,944 61.81 8.78 8.03 978,067 - 903,026 75,041
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,911 4.00 0.14 2,907 0.00 0.00 1401/09/09 272 1.269 میلیون 3.69 میلیارد 4,664.4 2,907 2,939 2,900 2,939 1 2,979 2,909 2 5,850 2,911 62.791 هزار میلیارد 70.265 میلیون 33.747 میلیون 21.6 میلیون 7.473 میلیون 26.274 میلیون 8.054 میلیون 6.111 میلیون 10.28 2.39 7.8 246,718 1.022 میلیون 1.223 میلیون 45,539
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 2,413 4.00 0.17 2,434 25.00 1.04 1401/09/09 644 11.342 میلیون 27.61 میلیارد 17,612.41 2,409 2,440 2,370 2,482 1 8,114 2,413 2 177,507 2,430 12.17 هزار میلیارد 19.446 میلیون 16.555 میلیون 5 میلیون 7.276 میلیون 9.279 میلیون 1.585 میلیون 435,819 27.92 1.31 7.68 11.332 میلیون 10,000 11.342 میلیون -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,480 40.00 0.54 7,520 80.00 1.08 1401/09/09 630 8.974 میلیون 67.47 میلیارد 14,244.93 7,440 7,390 7,390 7,690 0 0 0 0 30.08 هزار میلیارد 32.725 میلیون 12.658 میلیون 4 میلیون 2.645 میلیون 10.013 میلیون 3.967 میلیون 3.561 میلیون 8.45 3 7.58 2.183 میلیون 6.791 میلیون 4.21 میلیون 4.764 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 36,500 10.00 0.03 36,470 20.00 0.05 1401/09/09 340 1.721 میلیون 62.74 میلیارد 5,061.31 36,490 36,320 36,200 36,790 1 17,000 36,440 1 1,000 36,520 1477.035 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 7.42 6.93 7.51 331,514 1.389 میلیون 1.512 میلیون 208,827
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,759 17.00 0.96 1,769 7.00 0.39 1401/09/09 130 2.239 میلیون 3.92 میلیارد 17,223.12 1,776 1,761 1,732 1,780 1 146,142 1,732 2 12,000 1,760 8.845 هزار میلیارد 10.318 میلیون 8.754 میلیون 5 میلیون 1.473 میلیون 7.282 میلیون 1.205 میلیون 1.123 میلیون 7.88 1.21 7.34 2.105 میلیون 133,858 2.239 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,950 10.00 0.06 1401/09/09 623 5.518 میلیون 88.02 میلیارد 8,877.5 15,960 15,880 15,880 15,980 3 21,920 15,940 6 147,769 15,970 1148.4 هزار میلیارد 1.262 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 7.71 6.8 7.21 1.427 میلیون 4.091 میلیون 4.092 میلیون 1.426 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,870 10.00 0.08 12,870 10.00 0.08 1401/09/09 233 9.264 میلیون 119.22 میلیارد 39,759.99 12,860 12,870 12,860 12,880 11 1,022,971 12,870 2 50,400 12,880 1248.129 هزار میلیارد 1.322 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7 4.27 6.98 27,193 9.237 میلیون 208,036 9.056 میلیون
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 2,791 17.00 0.61 2,802 28.00 1.01 1401/09/09 376 4.06 میلیون 11.41 میلیارد 10,797.97 2,774 2,751 2,751 2,865 1 150,000 2,790 2 15,218 2,800 4.203 هزار میلیارد 4.657 میلیون 1.912 میلیون 530,000 626,525 1.286 میلیون 617,499 374,849 11.21 3.27 6.81 4.06 میلیون - 2.753 میلیون 1.307 میلیون
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 16,540 150.00 0.92 16,430 40.00 0.24 1401/09/09 506 1.554 میلیون 25.53 میلیارد 3,071.73 16,390 16,450 16,260 16,670 1 6,670 16,420 3 2,131 16,540 18.073 هزار میلیارد 18.47 میلیون 5.931 میلیون 630,000 396,609 5.534 میلیون 2.715 میلیون 3.203 میلیون 5.64 3.27 6.66 1.164 میلیون 389,999 1.554 میلیون -
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 19,370 130.00 0.68 19,270 30.00 0.16 1401/09/09 136 153,283 2.97 میلیارد 1,127.08 19,240 19,010 19,010 19,490 1 500 19,230 1 8,329 19,370 3.854 هزار میلیارد 4.407 میلیون 1.291 میلیون 200,000 627,577 660,062 583,363 -59,643 -64.62 5.84 6.61 153,283 - 153,283 -
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,420 70.00 0.95 1401/09/09 90 1.116 میلیون 8.37 میلیارد 9,832.86 7,350 7,380 7,320 7,530 1 5,000 7,430 1 50,000 7,500 44.52 هزار میلیارد 50.291 میلیون 18.143 میلیون 6 میلیون 5.771 میلیون 12.372 میلیون 6.74 میلیون 6.539 میلیون 6.81 3.6 6.61 1.116 میلیون - 912,836 203,247
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 3,602 90.00 2.44 3,604 88.00 2.38 1401/09/09 494 5.685 میلیون 20.49 میلیارد 11,507.33 3,692 3,652 3,540 3,688 2 17,375 3,600 1 8,000 3,603 18.02 هزار میلیارد 21.8 میلیون 9.381 میلیون 5 میلیون 3.78 میلیون 5.601 میلیون 2.73 میلیون 2.452 میلیون 7.35 3.22 6.6 3.43 میلیون 2.255 میلیون 4.869 میلیون 815,621
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,200 150.00 2.13 14,100 7,050.00 100.00 1401/09/09 - - - 13,531.95 7,050 7,200 7,200 7,200 0 0 0 0 3450.975 هزار میلیارد 3.27 میلیارد 1.38 میلیارد 489.5 میلیون 259.495 میلیون 1.12 میلیارد 525.005 میلیون 550.988 میلیون 6.26 3.08 6.57 - - - -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 34,840 120.00 0.35 34,730 10.00 0.03 1401/09/09 24 55,219 1.93 میلیارد 1,571.1 34,720 34,800 34,740 35,000 1 280 34,840 2 18,280 35,000 123.292 هزار میلیارد 144.819 میلیون 28.54 میلیون 3.55 میلیون 21.528 میلیون 7.012 میلیون 18.902 میلیون 18.603 میلیون 6.62 17.57 6.52 53,219 2,000 48,504 6,715
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 12,660 80.00 0.63 12,720 20.00 0.16 1401/09/09 62 236,335 2.99 میلیارد 6,689.67 12,740 12,790 12,590 12,790 1 746 12,590 1 40,216 12,720 44.52 هزار میلیارد 53.031 میلیون 15.485 میلیون 3.5 میلیون 8.511 میلیون 6.974 میلیون 6.863 میلیون 4.822 میلیون 9.23 6.38 6.49 136,335 100,000 236,335 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,870 280.00 1.14 24,910 320.00 1.30 1401/09/09 281 516,242 12.89 میلیارد 1,837.16 24,590 25,000 24,750 25,560 2 704 24,860 1 1,978 24,870 30.266 هزار میلیارد 32.53 میلیون 6.071 میلیون 1.215 میلیون 2.265 میلیون 3.806 میلیون 4.676 میلیون 3.35 میلیون 9.03 7.95 6.47 516,242 - 516,242 -
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 14,060 90.00 0.64 14,000 30.00 0.21 1401/09/09 632 1.4 میلیون 21.2 میلیارد 1,944.37 13,970 13,970 13,970 14,190 172 997,675 23,020 0 0 0 15.17 هزار میلیارد 15.369 میلیون 5.563 میلیون 1,000,000 1.359 میلیون 4.204 میلیون 2.191 میلیون 1.997 میلیون 7.01 3.33 6.39 1.707 میلیون 80,223 1.666 میلیون 121,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 4,398 331.00 7.00 4,456 273.00 5.77 1401/09/09 375 6.185 میلیون 27.56 میلیارد 16,493.97 4,729 4,910 4,398 4,910 0 0 0 12 628,124 4,398 6.684 هزار میلیارد 10.114 میلیون 5.522 میلیون 800,000 3.43 میلیون 2.091 میلیون 1.127 میلیون 545,470 13.03 3.4 6.3 5.085 میلیون 1.1 میلیون 6.185 میلیون -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 19,580 200.00 1.03 19,410 30.00 0.15 1401/09/09 255 885,986 17.29 میلیارد 3,474.45 19,380 19,500 19,250 19,930 1 2,000 19,550 1 1,000 19,740 213.51 هزار میلیارد 223.207 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 6.29 4.37 6.27 740,759 145,227 545,537 340,449
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 2,218 6.00 0.27 2,211 1.00 0.05 1401/09/09 75 534,569 1.18 میلیارد 6,103.72 2,212 2,214 2,182 2,230 1 35,000 2,200 3 96,950 2,218 3.98 هزار میلیارد 3.955 میلیون 2.613 میلیون 1.8 میلیون 219,932 2.443 میلیون 638,618 598,039 6.65 1.63 6.23 524,569 10,000 534,569 -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 5,545 8.00 0.14 5,516 21.00 0.38 1401/09/09 154 2.64 میلیون 14.56 میلیارد 17,142.18 5,537 5,512 5,441 5,600 1 10,000 5,430 2 92,764 5,545 5.413 هزار میلیارد 5.951 میلیون 1.471 میلیون 981,249 560,125 911,115 876,061 71,199 76.02 5.94 6.18 2.59 میلیون 50,000 2.546 میلیون 94,000
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,397 101.00 2.89 3,477 21.00 0.60 1401/09/09 345 2.038 میلیون 6.93 میلیارد 5,905.97 3,498 3,430 3,350 3,461 1 1,612 3,400 1 5,590 3,400 85.187 هزار میلیارد 114.487 میلیون 56.203 میلیون 20 میلیون 29.3 میلیون 26.903 میلیون 13.997 میلیون 12.953 میلیون 6.58 3.17 6.09 2.031 میلیون 7,000 846,059 1.192 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 12,990 230.00 1.74 13,000 220.00 1.66 1401/09/09 259 1.708 میلیون 22.2 میلیارد 6,594.88 13,220 12,910 12,890 13,200 1 5,000 12,900 1 320 12,990 35.256 هزار میلیارد 42.206 میلیون 13.284 میلیون 2.712 میلیون 6.95 میلیون 6.334 میلیون 5.814 میلیون 5.707 میلیون 6.18 5.57 6.06 578,075 1.13 میلیون 1.708 میلیون -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,160 39.00 0.93 4,193 6.00 0.14 1401/09/09 630 7.522 میلیون 31.41 میلیارد 11,940.29 4,199 4,220 4,150 4,230 1 35,923 4,160 1 24,817 4,170 806.851 هزار میلیارد 851.126 میلیون 375.737 میلیون 84 میلیون 44.275 میلیون 331.462 میلیون 135.453 میلیون 136.577 میلیون 5.91 2.44 5.96 7.51 میلیون 12,300 2.575 میلیون 4.947 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 9,050 50.00 0.56 9,010 10.00 0.11 1401/09/09 822 995,492 9 میلیارد 1,211.06 9,000 9,000 9,000 9,120 2 2,648 9,050 21 27,328 9,060 99.11 هزار میلیارد 118.3 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 6.03 5.28 5.94 589,793 405,699 788,176 207,316
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 5,670 210.00 3.57 5,720 160.00 2.72 1401/09/09 344 2.593 میلیون 14.82 میلیارد 7,537.82 5,880 5,860 5,660 5,900 1 45,551 5,660 4 47,711 5,710 4.686 هزار میلیارد - - 819,175 377,904 1.773 میلیون 794,321 460,539 10.17 2.64 5.9 2.473 میلیون 119,706 2.591 میلیون 2,263
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 24,110 190.00 0.78 24,280 20.00 0.08 1401/09/09 101 107,774 2.61 میلیارد 1,067.07 24,300 24,010 24,010 24,550 1 4,500 24,070 1 4,840 24,150 28.65 هزار میلیارد 30.924 میلیون 6.425 میلیون 1.18 میلیون 2.274 میلیون 4.152 میلیون 4.873 میلیون 2.575 میلیون 11.13 6.9 5.88 105,532 2,242 107,774 -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,500 1.00 0.02 4,500 1.00 0.02 1401/09/09 113 1.015 میلیون 4.57 میلیارد 8,980.03 4,499 4,620 4,451 4,620 2 56,832 4,500 1 7,429 4,505 108 هزار میلیارد 127.678 میلیون 53.275 میلیون 15 میلیون 19.678 میلیون 33.598 میلیون 18.52 میلیون 15.256 میلیون 7.08 3.21 5.83 1.015 میلیون - 1.015 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,330 90.00 0.79 11,410 10.00 0.09 1401/09/09 304 1.286 میلیون 14.61 میلیارد 4,229.28 11,420 11,400 11,330 11,420 1 500 11,330 2 4,415 11,340 1158.115 هزار میلیارد 1.392 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.95 8.69 5.73 1.153 میلیون 132,684 1.085 میلیون 200,870
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 19,730 20.00 0.10 19,770 60.00 0.30 1401/09/09 220 719,664 14.24 میلیارد 3,271.2 19,710 19,200 19,200 19,980 1 10,000 19,720 1 10,000 19,840 47.724 هزار میلیارد 55.724 میلیون 18.88 میلیون 2.414 میلیون 8 میلیون 10.881 میلیون 8.531 میلیون 8.383 میلیون 5.69 4.39 5.59 385,323 334,341 719,664 -
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 7,700 140.00 1.85 7,630 70.00 0.93 1401/09/09 236 769,351 5.95 میلیارد 3,259.96 7,560 7,560 7,560 7,860 1 2,000 7,690 3 17,489 7,760 30.749 هزار میلیارد 33.91 میلیون 14.881 میلیون 4.03 میلیون 3.162 میلیون 11.719 میلیون 5.698 میلیون 5.198 میلیون 5.92 2.62 5.4 769,351 - 769,351 -
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,614 25.00 0.97 2,620 31.00 1.20 1401/09/09 203 2.364 میلیون 6.3 میلیارد 11,643.9 2,589 2,600 2,600 2,741 1 2,000 2,612 1 25,000 2,614 36.68 هزار میلیارد 38.931 میلیون 21.2 میلیون 14 میلیون 2.251 میلیون 18.949 میلیون 6.816 میلیون 6.693 میلیون 5.48 1.94 5.38 2.276 میلیون 88,000 2.364 میلیون -
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 11,010 400.00 3.51 11,210 200.00 1.75 1401/09/09 526 1.723 میلیون 19.31 میلیارد 3,275.03 11,410 11,790 10,960 11,800 2 3,017 11,010 1 3,927 11,160 20.402 هزار میلیارد 31.372 میلیون 14.653 میلیون 1.82 میلیون 10.969 میلیون 3.683 میلیون 3.796 میلیون 2.415 میلیون 8.45 5.54 5.37 1.454 میلیون 268,517 1.606 میلیون 117,097
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 11,180 130.00 1.15 11,230 80.00 0.71 1401/09/09 879 3.097 میلیون 34.77 میلیارد 3,523.08 11,310 11,350 11,040 11,420 3 33,479 11,100 1 6,440 11,180 16.065 هزار میلیارد 16.412 میلیون 2.259 میلیون 1.231 میلیون 347,680 1.911 میلیون 2.998 میلیون 333,806 48.13 8.41 5.36 3.048 میلیون 48,600 2.529 میلیون 567,427
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,748 43.00 0.90 4,758 33.00 0.69 1401/09/09 323 5.647 میلیون 26.87 میلیارد 17,482.45 4,791 4,810 4,713 4,870 1 25,993 4,733 1 114,252 4,748 33.477 هزار میلیارد 42.664 میلیون 25.359 میلیون 7.036 میلیون 9.186 میلیون 16.173 میلیون 6.288 میلیون 7.301 میلیون 4.59 2.07 5.32 2.31 میلیون 3.337 میلیون 3.36 میلیون 2.287 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,000 80.00 1.63 4,970 50.00 1.02 1401/09/09 316 3.248 میلیون 16.27 میلیارد 10,278.82 4,920 4,890 4,890 5,070 1 50,000 4,990 4 108,095 5,020 71.66 هزار میلیارد 81.652 میلیون 37.204 میلیون 14.419 میلیون 9.992 میلیون 27.212 میلیون 13.531 میلیون 7.601 میلیون 9.43 2.63 5.3 3.05 میلیون 198,466 3.248 میلیون -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 23,790 270.00 1.12 23,960 100.00 0.42 1401/09/09 362 465,429 11.13 میلیارد 1,285.72 24,060 23,970 23,630 24,250 3 930 23,790 2 3,009 23,890 3.359 هزار میلیارد - - 140,200 313,035 321,406 634,816 111,200 30.21 10.45 5.29 465,429 - 465,429 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 38,410 190.00 0.50 38,390 170.00 0.44 1401/09/09 - - - 957.33 38,220 39,490 37,940 39,490 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 6.229 میلیون 437,624 160,000 173,136 264,488 1.174 میلیون 55,674 110.33 23.22 5.23 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 5,600 240.00 4.48 5,580 220.00 4.10 1401/09/09 763 13.894 میلیون 77.53 میلیارد 18,209.43 5,360 5,270 5,270 5,730 1 10,000 5,490 1 1,000 5,610 26.784 هزار میلیارد 28.332 میلیون 15.029 میلیون 4.8 میلیون 1.548 میلیون 13.481 میلیون 4.972 میلیون 4.787 میلیون 5.37 1.91 5.17 13.86 میلیون 34,109 7.7 میلیون 6.193 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 17,090 190.00 1.10 17,270 10.00 0.06 1401/09/09 284 605,925 10.45 میلیارد 2,133.54 17,280 17,120 17,040 17,500 1 300 17,090 1 877 17,300 197.569 هزار میلیارد 214.869 میلیون 34.851 میلیون 8 میلیون 17.3 میلیون 17.551 میلیون 38.43 میلیون 3.247 میلیون 60.85 11.26 5.14 420,425 185,500 564,078 41,847
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 33,570 120.00 0.36 33,320 130.00 0.39 1401/09/09 260 331,771 11.03 میلیارد 1,276.04 33,450 34,500 33,000 34,500 1 168 33,060 2 5,867 33,570 6.664 هزار میلیارد 7.719 میلیون 1.456 میلیون 200,000 1.055 میلیون 400,758 1.307 میلیون 169,449 39.33 16.63 5.1 281,771 50,000 331,771 -
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,535 10.00 0.65 1,534 11.00 0.71 1401/09/09 1,106 14.079 میلیون 21.6 میلیارد 12,729.73 1,545 1,555 1,521 1,571 1 33,379 1,535 1 670 1,538 30.881 هزار میلیارد 49.512 میلیون 43.169 میلیون 20.131 میلیون 18.632 میلیون 24.538 میلیون 6.122 میلیون 4.511 میلیون 6.85 1.26 5.04 8.704 میلیون 5.375 میلیون 13.797 میلیون 281,819
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 7,780 50.00 0.65 1401/09/09 14 251,239 2.04 میلیارد 22,488.33 7,730 8,110 8,110 8,110 66 3,665,292 8,110 1 700 8,210 1.91 هزار میلیارد 2.234 میلیون 524,039 245,549 372,555 151,484 379,090 3,310 563.06 12.3 4.92 251,239 - 201,239 50,000
فلامی

لامیران

سهام بورس 18,030 920.00 4.85 18,570 380.00 2.01 1401/09/09 258 501,920 9.19 میلیارد 1,945.43 18,950 18,800 18,020 18,990 2 46,741 18,020 1 926 18,100 3.714 هزار میلیارد 3.689 میلیون 988,169 200,000 186,785 801,384 761,697 334,647 11.1 4.63 4.88 456,920 45,000 497,039 4,881
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,440 1,460.00 6.96 22,020 1,040.00 4.96 1401/09/09 370 1.429 میلیون 31.46 میلیارد 3,861.45 20,980 21,690 21,010 22,440 1 254 22,290 23 176,553 22,440 27.745 هزار میلیارد 31.248 میلیون 8.646 میلیون 1.26 میلیون 3.503 میلیون 5.143 میلیون 5.792 میلیون 3.606 میلیون 7.69 5.39 4.79 756,351 672,386 1.173 میلیون 255,399
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,950 40.00 0.67 5,990 0.00 0.00 1401/09/09 87 408,489 2.41 میلیارد 4,428.63 5,990 5,960 5,880 5,960 3 7,251 5,900 1 97,000 5,950 287.52 هزار میلیارد 329.635 میلیون 103.255 میلیون 48 میلیون 42.115 میلیون 61.14 میلیون 60.244 میلیون 6.344 میلیون 45.32 4.7 4.77 408,489 - 408,489 -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,675 62.00 1.34 4,626 13.00 0.28 1401/09/09 187 2.086 میلیون 9.8 میلیارد 11,155.36 4,613 4,707 4,671 4,720 2 33,692 4,672 1 11,902 4,680 161.91 هزار میلیارد 195.891 میلیون 112.168 میلیون 17.5 میلیون 33.981 میلیون 78.187 میلیون 35.044 میلیون 32.621 میلیون 4.95 2.07 4.62 1.07 میلیون 1.016 میلیون 1.786 میلیون 300,000
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,870 80.00 0.89 8,940 10.00 0.11 1401/09/09 189 2.444 میلیون 21.74 میلیارد 12,932.81 8,950 9,100 8,850 9,100 2 23,005 8,850 1 28 8,870 277.14 هزار میلیارد 326.773 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.7 4.04 4.58 573,126 1.871 میلیون 442,766 2.002 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 11,880 110.00 0.92 11,970 20.00 0.17 1401/09/09 105 1.846 میلیون 21.98 میلیارد 17,581.74 11,990 11,880 11,880 11,970 3 33,063 11,880 1 3,700 11,930 488.017 هزار میلیارد 612.909 میلیون 234.74 میلیون 40.77 میلیون 124.892 میلیون 109.848 میلیون 108.581 میلیون 102.258 میلیون 4.78 4.45 4.5 164,926 1.681 میلیون 1.846 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 11,570 10.00 0.09 11,570 10.00 0.09 1401/09/09 218 649,231 7.45 میلیارد 2,978.12 11,580 11,340 11,340 11,600 3 4,606 11,430 2 14,594 11,580 156.195 هزار میلیارد 189.392 میلیون 55.794 میلیون 4.5 میلیون 33.197 میلیون 22.597 میلیون 35.537 میلیون 10.693 میلیون 14.61 6.91 4.41 429,682 219,549 645,068 4,163
بکام

شهید قندی

سهام بورس 1,450 46.00 3.07 1,478 18.00 1.20 1401/09/09 373 6.236 میلیون 9.15 میلیارد 16,718.37 1,496 1,525 1,450 1,530 1 20,000 1,451 1 57,208 1,465 14.839 هزار میلیارد 20.193 میلیون 16.467 میلیون 10.04 میلیون 5.354 میلیون 11.113 میلیون 3.418 میلیون -346,822 -42.79 1.34 4.34 6.236 میلیون - 6.19 میلیون 45,770
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 17,930 160.00 0.90 17,990 220.00 1.24 1401/09/09 366 2.441 میلیون 43.91 میلیارد 6,669.54 17,770 18,000 17,770 18,220 2 6,700 17,910 1 309 17,930 101.194 هزار میلیارد 119.818 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 4.45 5.43 4.3 1.038 میلیون 1.403 میلیون 1.346 میلیون 1.095 میلیون
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 20,220 410.00 2.07 19,840 30.00 0.15 1401/09/09 34 114,023 2.28 میلیارد 2,370.86 19,810 19,920 19,920 20,380 1 25,020 19,950 2 2,330 20,200 27.776 هزار میلیارد 31.241 میلیون 7.246 میلیون 1.4 میلیون 3.465 میلیون 3.781 میلیون 6.474 میلیون 3.907 میلیون 7.11 7.35 4.29 25,043 88,980 114,023 -