همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 52,250 11,800.00 18.42 57,060 6,990.00 10.91 11:12 1 27 9.8 میلیون 1,289.19 64,050 52,250 52,250 52,250 0 0 0 3 271,058 63,350 228.312 هزار میلیارد 102.866 میلیون 2.589 میلیون 1.8 میلیون 157,978 2.283 میلیون 423,901 626,083 164.05 44.98 242.29 23,691 - - 23,691
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 33,250 1,340.00 3.87 33,000 1,590.00 4.60 11:23 518 961,242 31.7 میلیارد 1,855.68 34,590 32,870 32,870 33,900 0 0 0 15 116,016 33,430 7.92 هزار میلیارد 8.069 میلیون 466,976 240,000 148,701 314,956 36,632 4,590 1725.49 25.15 216.2 166,106 - 166,106 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,000 40.00 0.09 45,980 20.00 0.04 11:24 365 5.53 میلیون 254.4 میلیارد 15,314.42 45,960 45,960 44,900 46,130 1 110 45,950 1 50,000 45,970 2758.8 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 60 میلیون 8.524 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون 161.24 44.24 140.72 217,118 9.321 میلیون 6.457 میلیون 3.082 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 117,190 5,580.00 5.00 117,050 5,440.00 4.87 11:23 161 129,467 15.2 میلیارد 804.91 111,610 117,150 115,000 117,190 83 77,943 111,970 1 1,808 126,000 28.926 هزار میلیارد 30.367 میلیون 1.764 میلیون 247,360 1.44 میلیون 323,751 262,714 234,215 123.5 89.35 110.11 209,224 - 172,724 36,500
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 83,720 3,980.00 4.99 83,100 3,360.00 4.21 11:15 430 343,526 28.5 میلیارد 798.9 79,740 82,000 81,000 83,720 2 110 80,720 28 32,538 80,920 24.93 هزار میلیارد 26.337 میلیون 2.324 میلیون 300,000 1.407 میلیون 797,122 252,124 328,335 75.94 31.28 98.88 1.222 میلیون - 1.222 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,180 720.00 4.98 15,130 670.00 4.63 11:24 1,728 5.99 میلیون 90.6 میلیارد 3,467.44 14,460 15,140 14,860 15,180 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 111.054 هزار میلیارد 132.571 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 46.95 14.53 41.44 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 1,517 12.00 0.78 1,518 11.00 0.72 11:24 349 6.51 میلیون 9.8 میلیارد 18,655.19 1,529 1,589 1,488 1,589 1 4,242 1,485 2 6,262 1,509 6.072 هزار میلیارد 10.865 میلیون 2.935 میلیون 600,000 4.793 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.78 -3.6 39.99 3.181 میلیون - 3.181 میلیون -
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,216 58.00 4.55 1,280 6.00 0.47 1400/05/31 6 62,185 75.6 میلیون 72,853.88 1,274 1,211 1,216 1,216 0 0 0 106 4,816,274 1,211 76.178 هزار میلیارد 75.82 میلیون 64.586 میلیون 59.514 میلیون 11 64.586 میلیون 1.932 میلیون 1.931 میلیون - 1.17 39.24 63,259 - 63,259 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,080 1,140.00 4.97 23,990 1,050.00 4.58 11:21 1,294 7.31 میلیون 175.5 میلیارد 5,648.7 22,940 23,470 23,250 24,080 1 567 23,220 2 23,667 23,250 119.95 هزار میلیارد 123.689 میلیون 11.695 میلیون 5 میلیون 3.739 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 39.16 17.38 35.54 15.546 میلیون 709,306 16.048 میلیون 207,345
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 9,850 380.00 4.01 9,710 240.00 2.53 11:22 1,255 5.9 میلیون 57.3 میلیارد 4,703.07 9,470 9,300 9,300 9,930 0 0 0 97 1,241,961 9,460 9.71 هزار میلیارد 9.858 میلیون 1.281 میلیون 350,000 147,549 1.127 میلیون 290,071 847,091 11.46 8.62 33.47 17.247 میلیون 268,500 17.497 میلیون 18,218
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 21,240 1,010.00 4.99 20,860 630.00 3.11 11:24 325 448,077 9.5 میلیارد 1,277.82 20,230 20,990 20,400 21,240 1 500 20,510 2 49,647 20,580 25.26 هزار میلیارد 25.903 میلیون 3.734 میلیون 1.215 میلیون 655,442 1.963 میلیون 774,973 634,119 39.82 12.86 32.58 1.325 میلیون 279,984 1.605 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,812 86.00 4.98 1,792 66.00 3.82 11:24 1,641 58.87 میلیون 105.5 میلیارد 35,871.94 1,726 1,755 1,731 1,812 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 241.271 هزار میلیارد 262.702 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.75 1.6 32.01 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 12,900 610.00 4.96 12,790 500.00 4.07 11:17 348 1.3 میلیون 16.6 میلیارد 3,756.98 12,290 12,290 12,290 12,900 1 1,686 12,400 3 1,378 12,470 35.173 هزار میلیارد 37.774 میلیون 8.218 میلیون 2.75 میلیون 2.602 میلیون 5.669 میلیون 1.134 میلیون 2.641 میلیون 13.32 6.2 31.02 850,343 525,868 1.376 میلیون 160
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 61,430 2,420.00 4.10 59,060 50.00 0.08 11:19 58 6,497 395.1 میلیون 112.02 59,010 61,450 58,010 61,500 1 93 58,800 1 1,365 59,000 7.501 هزار میلیارد 7.757 میلیون 643,770 127,000 255,914 381,992 298,104 184,085 40.75 19.64 25.16 60,527 72,931 131,027 2,431
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 5,650 290.00 4.88 5,700 240.00 4.04 1400/11/6 745 6.82 میلیون 38.9 میلیارد 9,160.27 5,940 5,650 5,650 5,890 0 0 0 0 10.26 هزار میلیارد 11.568 میلیون 3.55 میلیون 1.8 میلیون 1.308 میلیون 2.228 میلیون 459,198 152,252 67.39 4.62 22.34 6.823 میلیون 1,000 5.723 میلیون 1.101 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 4,266 53.00 1.26 4,183 30.00 0.71 11:25 848 12.06 میلیون 50.4 میلیارد 14,297.59 4,213 4,070 4,051 4,340 0 0 0 130 8,811,783 4,212 11.004 هزار میلیارد 11.611 میلیون 2.417 میلیون 2.63 میلیون 610,109 1.821 میلیون 504,453 178,033 61.79 6.04 21.81 16.686 میلیون 190,000 13.6 میلیون 3.276 میلیون
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 6,470 180.00 2.86 6,300 10.00 0.16 11:24 89 324,003 2.1 میلیارد 4,443.85 6,290 6,220 6,220 6,540 1 1,000 6,120 1 597 6,220 12.6 هزار میلیارد 13.454 میلیون 2.968 میلیون 1.6 میلیون 854,050 2.121 میلیون 635,225 345,310 36.49 5.94 19.84 308,512 - 308,512 -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,566 122.00 4.99 2,554 110.00 4.50 11:20 978 34.82 میلیون 88.9 میلیارد 35,708.84 2,444 2,460 2,460 2,566 13 5,000,000 2,480 1 113,726 2,485 15.838 هزار میلیارد 16.251 میلیون 7.824 میلیون 6.201 میلیون 413,213 7.451 میلیون 811,191 668,812 23.68 2.13 19.52 47.516 میلیون 441,823 47.579 میلیون 378,548
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 30,000 1,420.00 4.97 29,090 510.00 1.78 11:24 156 225,636 6.7 میلیارد 1,425.73 28,580 28,490 28,490 30,000 1 135 29,000 1 170 31,700 31.717 هزار میلیارد 32.817 میلیون 7.766 میلیون 1.09 میلیون 1.1 میلیون 6.673 میلیون 1.65 میلیون 1.347 میلیون 23.55 4.75 19.23 221,394 1.777 میلیون 1.988 میلیون 10,000
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,237 12.00 0.54 2,254 29.00 1.30 11:25 691 10.82 میلیون 24.4 میلیارد 15,736.61 2,225 2,200 2,200 2,290 1 10,000 1,900 1 2,352 2,230 23.667 هزار میلیارد 25.436 میلیون 16.487 میلیون 10.5 میلیون 1.769 میلیون 14.686 میلیون 1.256 میلیون 1.073 میلیون 22.06 1.61 18.86 42.764 میلیون 25.653 میلیون 68.418 میلیون -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 7,170 100.00 1.41 7,110 40.00 0.57 11:24 225 945,893 6.8 میلیارد 4,045.82 7,070 7,170 7,000 7,350 1 1,700 7,010 1 12,423 7,120 3.768 هزار میلیارد 4.291 میلیون 1.486 میلیون 530,000 522,672 962,893 200,271 198,465 18.99 3.91 18.82 3.084 میلیون - 3.084 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 2,906 106.00 3.79 2,825 25.00 0.89 11:23 187 2.09 میلیون 6 میلیارد 11,110.81 2,800 2,870 2,805 2,939 1 28,000 2,816 2 47,281 2,870 15.543 هزار میلیارد 16.325 میلیون 9.375 میلیون 5.5 میلیون 787,413 8.588 میلیون 872,478 508,719 30.54 1.81 17.81 1.336 میلیون 1.463 میلیون 2.799 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,321 110.00 4.98 2,300 89.00 4.03 11:25 3,161 117.07 میلیون 269.3 میلیارد 38,814.58 2,211 2,266 2,220 2,321 80 19,474,213 2,238 2 40,554 2,238 91.092 هزار میلیارد 95.414 میلیون 68.089 میلیون 39.605 میلیون 4.322 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 18.99 1.43 17.75 185.762 میلیون 1.517 میلیون 186.443 میلیون 836,203
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 6,020 80.00 1.35 5,950 10.00 0.17 11:24 136 528,334 3.2 میلیارد 4,103.85 5,940 5,970 5,970 6,200 1 1,000 5,970 1 28,786 5,980 90.44 هزار میلیارد 100.871 میلیون 25.283 میلیون 9.5 میلیون 10.431 میلیون 13.504 میلیون 5.134 میلیون 4.091 میلیون 22.11 6.7 17.61 1.062 میلیون 357,595 1.42 میلیون 2
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 23,690 680.00 2.96 23,100 90.00 0.39 11:24 501 1.06 میلیون 24.9 میلیارد 2,117.07 23,010 22,780 22,780 23,900 2 56,317 23,000 3 9,357 23,020 462 هزار میلیارد 467.044 میلیون 47.71 میلیون 20 میلیون 5.244 میلیون 42.466 میلیون 32.59 میلیون 29.567 میلیون 15.63 10.88 14.18 292,131 855,115 1.147 میلیون 400
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,110 60.00 0.99 6,070 20.00 0.33 11:24 120 570,691 3.6 میلیارد 4,732.04 6,050 6,160 6,110 6,340 8 22,000 6,150 1 62,208 6,190 91.05 هزار میلیارد 94.667 میلیون 23.279 میلیون 15 میلیون 3.617 میلیون 19.409 میلیون 6.47 میلیون 6.154 میلیون 14.8 4.7 14.07 308,101 1.437 میلیون 1.415 میلیون 329,999
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 14,450 510.00 3.66 14,220 280.00 2.01 11:24 1,424 6.21 میلیون 88.3 میلیارد 4,358.64 13,940 14,100 13,700 14,590 1 14,500 13,730 1 100,000 13,800 17.498 هزار میلیارد 18.095 میلیون 2.272 میلیون 1.231 میلیون 596,991 1.62 میلیون 1.337 میلیون 225,409 77.63 10.8 13.09 15.672 میلیون 222,720 15.637 میلیون 258,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,610 360.00 4.97 7,590 340.00 4.69 11:23 684 8.11 میلیون 61.5 میلیارد 11,849.8 7,250 7,450 7,390 7,610 1 6,408 7,390 7 88,293 7,400 106.26 هزار میلیارد 119.939 میلیون 32.406 میلیون 14 میلیون 13.679 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 13.45 5.99 12.72 21.894 میلیون 1.196 میلیون 23.008 میلیون 82,120
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 115,220 12,690.00 12.38 117,390 14,860.00 14.49 1400/08/15 525 411,286 48.3 میلیارد 744.04 102,530 104,990 113,840 124,810 0 0 0 0 38.192 هزار میلیارد 37.537 میلیون 4.579 میلیون 325,340 2.553 میلیون 2.026 میلیون 2.766 میلیون 1.196 میلیون 78.16 17.27 12.65 140,932 40,613 112,584 68,961
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 17,100 420.00 2.52 16,730 50.00 0.30 11:11 48 105,095 1.8 میلیارد 2,113.34 16,680 16,680 16,680 17,510 1 10,000 16,000 1 2,000 16,200 54.222 هزار میلیارد 58.164 میلیون 11.142 میلیون 3.241 میلیون 3.942 میلیون 7.191 میلیون 4.442 میلیون 5.869 میلیون 9.24 7.54 12.21 25,455 244,164 269,619 -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 9,760 460.00 4.95 9,480 180.00 1.94 11:11 114 612,682 6 میلیارد 5,449.8 9,300 9,750 9,600 9,760 19 1,446,582 9,530 1 526 9,690 37.88 هزار میلیارد 42.572 میلیون 10.956 میلیون 4 میلیون 4.692 میلیون 8.029 میلیون 3.224 میلیون 2.914 میلیون 13 4.72 11.75 401,110 932,337 1.319 میلیون 14,534
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 21,900 740.00 3.50 21,990 830.00 3.92 11:24 576 3.75 میلیون 82.6 میلیارد 6,524.08 21,160 21,960 21,270 22,210 25 225,015 21,170 3 835 21,880 13.854 هزار میلیارد 14.376 میلیون 2.911 میلیون 630,000 522,510 2.682 میلیون 1.184 میلیون 1.471 میلیون 9.42 5.17 11.71 5.329 میلیون 50,000 2.539 میلیون 2.84 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,038 201.00 5.24 4,028 191.00 4.98 1400/11/3 511 5.02 میلیون 20.2 میلیارد 14,997.93 3,837 3,711 3,951 4,080 0 0 0 0 42.999 هزار میلیارد 40.855 میلیون 24.678 میلیون 10.675 میلیون 812,874 23.868 میلیون 3.441 میلیون 8.278 میلیون 71.94 1.68 11.64 10.673 میلیون 2.72 میلیون 12.908 میلیون 485,282
دروز

روز دارو

سهام بورس 29,590 970.00 3.39 29,660 1,040.00 3.63 11:13 67 1.1 میلیون 32.7 میلیارد 14,955.91 28,620 27,910 27,910 29,690 1 674 28,000 2 2,540 28,640 20.757 هزار میلیارد 24.618 میلیون 5.357 میلیون 699,840 3.861 میلیون 986,662 1.817 میلیون 66,038 314.32 21.04 11.42 76,043 16,000 92,043 -
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 10,000 1,280 1,216 - - 0 0 0 149 11,770,225 1,216 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 10,000 - 10,000 -
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 4,950 67.00 1.37 4,947 64.00 1.31 1400/10/28 74 532,112 2.6 میلیارد 85,397.18 4,883 4,770 4,774 4,955 0 0 0 0 24.735 هزار میلیارد 29.637 میلیون 14.661 میلیون 3.9 میلیون 5.222 میلیون 8.611 میلیون 2.167 میلیون 3.51 میلیون - 2.84 11.27 1.309 میلیون 34.814 میلیون 34.923 میلیون 1.2 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,850 450.00 3.36 13,550 150.00 1.12 11:24 186 2.59 میلیون 35.8 میلیارد 14,580.04 13,400 13,430 13,420 13,950 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1312.136 هزار میلیارد 1.353 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.47 5.88 11.24 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 4,950 134.00 2.78 4,830 14.00 0.29 11:24 88 429,117 2.1 میلیارد 6,707.2 4,816 4,816 4,816 5,056 1 5,000 4,830 1 2,000 4,868 48.3 هزار میلیارد 50.771 میلیون 14.22 میلیون 10 میلیون 2.471 میلیون 11.055 میلیون 4.392 میلیون 5.805 میلیون 8.32 4.37 11 697,910 1.137 میلیون 1.826 میلیون 8,890
وپخش

داروپخش

سهام بورس 31,810 90.00 0.28 31,720 0.00 0.00 11:22 30 41,530 1.3 میلیارد 1,552.17 31,720 31,770 30,350 31,990 1 1,000 30,550 1 9,565 31,860 112.606 هزار میلیارد 121.041 میلیون 13.606 میلیون 840,000 8.435 میلیون 5.186 میلیون 10.238 میلیون 10.224 میلیون 11.01 21.71 11 31,863 156,039 187,902 -