همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 105,770 240.00 0.23 106,010 0.00 0.00 12:29 1,065 1.397 میلیون 148.14 میلیارد 1,312.16 106,010 115,990 105,770 115,990 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 25.685 میلیون 567,515 240,000 242,682 324,833 64,679 11,291 2253.33 78.32 393.36 1.207 میلیون 190,000 1.397 میلیون 888
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 57,300 630.00 1.11 56,670 0.00 0.00 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,588.88 56,670 55,500 55,290 57,500 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 102.118 میلیون 3.123 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 154.74 33.89 183.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 23,060 440.00 1.95 22,620 0.00 0.00 12:29 5,610 26.965 میلیون 609.95 میلیارد 4,806.62 22,620 22,000 21,520 23,340 1 3,000 23,040 1 414 23,040 90.63 هزار میلیارد 92.18 میلیون 13.374 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 337.61 7.66 175.19 26.759 میلیون 205,924 26.337 میلیون 627,898
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 314,740 0.00 0.00 314,740 0.00 0.00 12:28 334 300,494 94.58 میلیارد 899.68 314,740 314,740 314,740 314,740 501 942,360 314,740 0 0 0 77.854 هزار میلیارد 79.473 میلیون 2.744 میلیون 247,360 1.619 میلیون 1.125 میلیون 533,562 418,411 177.21 217.17 138.97 193,908 106,586 130,494 170,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 41,380 160.00 0.39 41,220 0.00 0.00 12:29 2,648 11.811 میلیون 486.9 میلیارد 4,460.4 41,220 41,380 39,550 41,380 3 5,888 41,380 0 0 0 9.148 هزار میلیارد 11.591 میلیون 3.125 میلیون 221,941 2.407 میلیون 717,810 103,767 162,490 48.24 12.74 84.68 11.654 میلیون 157,462 11.444 میلیون 366,907
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 146,200 1,460.00 1.01 144,740 0.00 0.00 12:30 2,278 1.039 میلیون 150.45 میلیارد 456.32 144,740 140,000 137,710 149,000 1 3 146,180 1 45 146,250 43.422 هزار میلیارد 45.374 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 133.94 47.32 78.03 1.003 میلیون 36,858 1.027 میلیون 12,102
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 19,670 480.00 2.38 20,150 0.00 0.00 12:29 842 3.039 میلیون 61.25 میلیارد 3,609.26 20,150 19,700 19,150 20,950 0 0 0 0 40.3 هزار میلیارد 40.868 میلیون 4.7 میلیون 2 میلیون 568,235 4.132 میلیون 660,000 1.096 میلیون 36.78 9.75 61.06 2.801 میلیون 237,646 2.829 میلیون 210,321
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 12,870 60.00 0.47 12,810 0.00 0.00 12:29 2,953 22.527 میلیون 288.57 میلیارد 7,628.5 12,810 12,750 12,180 12,970 1 1,556 12,870 1 58,831 12,870 22.917 هزار میلیارد 25.677 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 78.32 7.11 46.51 21.883 میلیون 643,536 19.514 میلیون 3.013 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 3,317 46.59 میلیون 377.97 میلیارد 14,045.83 8,110 7,740 7,720 8,240 2 46,086 8,240 1 611 8,400 94.685 هزار میلیارد 97.883 میلیون 25.725 میلیون 11.675 میلیون 3.198 میلیون 22.527 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 27.53 4.2 40.6 45.284 میلیون 1.306 میلیون 34.978 میلیون 11.612 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,432 36.00 1.50 2,396 0.00 0.00 12:29 2,341 72.083 میلیون 172.72 میلیارد 30,791.7 2,396 2,350 2,350 2,433 2 7,242 2,430 2 13,000 2,430 322.593 هزار میلیارد 338.073 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 46.18 2.07 36.67 65.921 میلیون 6.163 میلیون 61.282 میلیون 10.802 میلیون
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 12,520 0.00 0.00 12,520 0.00 0.00 12:29 869 8.156 میلیون 102.14 میلیارد 9,385.05 12,520 12,220 11,950 12,690 2 9,000 12,500 2 21,150 12,530 22.536 هزار میلیارد 22.683 میلیون 2.002 میلیون 1.8 میلیون 146,668 1.856 میلیون 616,519 -65,736 -342.83 12.14 36.55 7.725 میلیون 430,833 8.156 میلیون -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 7,990 30.00 0.37 8,020 0.00 0.00 12:29 4,367 58.009 میلیون 465.07 میلیارد 13,283.48 8,020 8,090 7,870 8,210 3 24,727 7,990 3 226,022 8,000 49.735 هزار میلیارد 50.011 میلیون 10.699 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 42.46 4.77 35.57 56.626 میلیون 1.383 میلیون 57.709 میلیون 300,000
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 63,840 1,380.00 2.21 62,460 0.00 0.00 12:28 432 165,047 10.44 میلیارد 382.05 62,460 57,820 57,820 63,840 26 86,746 63,840 1 170 66,000 24.984 هزار میلیارد 25.445 میلیون 1.006 میلیون 127,000 460,988 545,284 790,979 190,385 131.23 45.82 31.59 163,227 1,820 119,403 45,644
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,580 60.00 0.92 6,520 0.00 0.00 12:29 5,816 115.73 میلیون 754.94 میلیارد 19,898.52 6,520 6,080 6,080 6,580 155 5,704,905 6,580 1 60,875 6,710 129.096 هزار میلیارد 129.672 میلیون 24.913 میلیون 5.3 129.096 میلیون 34.83 4.101 میلیون 3.706 میلیون 34.83 5.3 31.48 114.514 میلیون 1.215 میلیون 75.705 میلیون 40.024 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 2,355 3.00 0.13 2,352 0.00 0.00 12:29 1,541 43.414 میلیون 102.09 میلیارد 28,172.45 2,352 2,350 2,306 2,420 2 14,500 2,355 2 102,166 2,360 72.542 هزار میلیارد 73.695 میلیون 35.78 میلیون 30.843 میلیون 1.153 میلیون 34.626 میلیون 2.448 میلیون 2.277 میلیون 31.86 2.09 29.63 41.292 میلیون 2.122 میلیون 40.971 میلیون 2.443 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 13,150 80.00 0.60 13,230 0.00 0.00 12:29 1,866 9.61 میلیون 127.11 میلیارد 5,149.87 13,230 12,800 12,800 13,400 1 47,700 13,140 3 123,988 13,150 13.23 هزار میلیارد 13.718 میلیون 2.273 میلیون 1,000,000 488,370 1.785 میلیون 451,277 575,658 22.98 7.41 29.32 9.572 میلیون 37,472 9.513 میلیون 96,184
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,330 390.00 1.70 22,940 0.00 0.00 12:29 2,667 11.68 میلیون 267.91 میلیارد 4,379.53 22,940 22,500 22,100 23,370 1 92,523 23,330 1 5,000 23,340 190.402 هزار میلیارد 196.086 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 5.684 میلیون 15.124 میلیون 6.591 میلیون 6.806 میلیون 27.98 12.59 28.89 3.969 میلیون 193,535 3.262 میلیون 900,896
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,790 40.00 0.52 7,750 0.00 0.00 12:29 2,107 19.927 میلیون 154.49 میلیارد 9,457.32 7,750 7,640 7,530 7,930 3 7,903 7,780 1 2,000 7,790 141.05 هزار میلیارد 144.02 میلیون 24.713 میلیون 18.2 میلیون 2.97 میلیون 21.743 میلیون 5.203 میلیون 2.835 میلیون 49.75 6.49 27.11 19.827 میلیون 100,000 19.414 میلیون 512,565
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 8,560 0.00 0.00 8,560 0.00 0.00 12:29 550 3.283 میلیون 28.24 میلیارد 5,968.2 8,560 8,900 8,520 8,900 1 27,499 8,550 2 10,666 8,560 128.4 هزار میلیارد 132.858 میلیون 29.838 میلیون 15 میلیون 4.458 میلیون 25.38 میلیون 5.367 میلیون 4.892 میلیون 26.25 5.06 23.92 2.983 میلیون 299,665 3.27 میلیون 12,326
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 217,110 1,420.00 0.65 218,530 0.00 0.00 12:29 197 175,205 38.04 میلیارد 889.37 218,530 217,110 217,110 217,110 0 0 0 1028 2,020,243 217,110 109.265 هزار میلیارد 112.719 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 70.91 51.15 22.79 75,205 100,000 138,206 36,999
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 2,067 27.00 1.29 2,094 0.00 0.00 12:29 967 19.104 میلیون 40.01 میلیارد 19,756.27 2,094 2,030 2,001 2,160 2 60,000 2,067 1 27,933 2,078 33.504 هزار میلیارد 34.439 میلیون 10.623 میلیون 5 میلیون 934,568 9.689 میلیون 1.635 میلیون 1.528 میلیون 21.93 3.46 20.49 18.032 میلیون 1.073 میلیون 18.304 میلیون 800,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,170 240.00 1.42 16,930 0.00 0.00 12:29 1,160 1.785 میلیون 30.65 میلیارد 1,539.18 16,930 16,920 16,650 17,400 3 5,880 17,160 1 300 17,180 338.6 هزار میلیارد 377.369 میلیون 81.274 میلیون 20 میلیون 38.769 میلیون 42.505 میلیون 16.757 میلیون 11.011 میلیون 30.75 7.97 20.21 1.576 میلیون 209,805 1.585 میلیون 200,000
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 55,550 150.00 0.27 55,400 0.00 0.00 12:29 771 1.521 میلیون 84.26 میلیارد 1,972.65 55,400 54,200 53,950 55,550 11 38,689 55,550 1 1 56,640 11.08 هزار میلیارد 11.763 میلیون 1.461 میلیون 200,000 690,552 770,748 631,676 156,596 70.77 14.38 17.54 1.51 میلیون 10,820 1.392 میلیون 129,000
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,890 300.00 1.13 26,590 0.00 0.00 12:29 949 4.675 میلیون 124.33 میلیارد 4,926.65 26,590 27,250 26,300 27,250 1 13,171 26,500 1 1,840 26,900 73.123 هزار میلیارد 77.194 میلیون 11.529 میلیون 2.75 میلیون 4.072 میلیون 7.458 میلیون 4.197 میلیون 4.866 میلیون 15.03 9.81 17.43 3.691 میلیون 984,512 2.302 میلیون 2.373 میلیون
قلرست

قند لرستان

سهام بورس 8,040 10.00 0.12 8,050 0.00 0.00 12:29 274 3.33 میلیون 26.81 میلیارد 12,152.3 8,050 8,180 8,000 8,220 3 109,410 8,040 2 3,560 8,100 14.49 هزار میلیارد 16.306 میلیون 4.036 میلیون 1.8 میلیون 1.816 میلیون 2.221 میلیون 832,237 629,272 23.03 6.53 17.41 2.614 میلیون 716,109 2.03 میلیون 1.3 میلیون
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 5,800 40.00 0.68 5,840 0.00 0.00 12:29 152 609,728 3.5 میلیارد 3,614.91 5,840 5,740 5,710 5,870 2 59,348 5,740 1 3,876 5,800 46.72 هزار میلیارد 58.849 میلیون 25.128 میلیون 8 میلیون 12.129 میلیون 12.999 میلیون 2.856 میلیون 5.965 میلیون 7.83 3.59 16.36 609,728 - 609,728 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 7,370 30.00 0.41 7,340 0.00 0.00 12:29 1,530 18.066 میلیون 132.64 میلیارد 11,807.66 7,340 7,110 7,050 7,370 53 4,484,506 7,370 1 610 8,270 11.01 هزار میلیارد 11.821 میلیون 3.027 میلیون 1.5 میلیون 811,073 2.216 میلیون 691,245 417,792 26.35 4.97 15.93 17.84 میلیون 225,575 16.883 میلیون 1.183 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,540 70.00 0.18 38,470 0.00 0.00 12:29 285 896,382 34.48 میلیارد 3,145.2 38,470 38,470 38,280 38,960 1 222 38,500 1 708 38,500 1558.035 هزار میلیارد 1.791 میلیارد 355.064 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 104.952 میلیون 105.726 میلیون 14.74 12.8 14.85 263,404 632,978 334,260 562,122
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 4,850 76.00 1.59 4,774 0.00 0.00 12:29 476 4.767 میلیون 22.76 میلیارد 10,015.25 4,774 4,730 4,635 4,877 1 10,000 4,810 1 5,000 4,839 19.096 هزار میلیارد 20.814 میلیون 7.118 میلیون 4 میلیون 1.718 میلیون 5.401 میلیون 1.303 میلیون 1.987 میلیون 9.61 3.54 14.66 4.701 میلیون 66,000 4.659 میلیون 108,000
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,240 70.00 0.46 15,310 0.00 0.00 12:29 3,207 6.007 میلیون 91.99 میلیارد 1,873.11 15,310 15,250 15,240 15,900 2 6,209 15,240 2 6,778 15,410 38.275 هزار میلیارد 44.472 میلیون 8.722 میلیون 2.5 میلیون 6.197 میلیون 2.525 میلیون 2.645 میلیون -264,078 -144.94 15.16 14.47 5.664 میلیون 342,666 5.873 میلیون 134,027
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 54,020 1,050.00 1.91 55,070 0.00 0.00 12:29 631 679,259 37.41 میلیارد 1,076.48 55,070 57,300 54,000 57,300 2 279 54,000 1 2,300 54,340 76.841 هزار میلیارد 81.604 میلیون 8.928 میلیون 1.395 میلیون 4.763 میلیون 4.165 میلیون 5.487 میلیون 1.905 میلیون 40.35 18.45 14 619,259 60,000 615,212 64,047
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 33,970 150.00 0.44 33,820 0.00 0.00 12:29 235 677,699 22.92 میلیارد 2,883.83 33,820 33,690 33,080 34,870 1 200 33,570 2 25,900 34,000 37.202 هزار میلیارد 38.064 میلیون 5.724 میلیون 1.1 میلیون 861,717 4.862 میلیون 2.71 میلیون 3.201 میلیون 11.62 7.65 13.73 599,667 78,032 575,255 102,444
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 11,390 270.00 2.32 11,660 0.00 0.00 12:29 2,655 12.501 میلیون 145.81 میلیارد 4,708.62 11,660 12,300 11,330 12,300 3 5,882 11,340 1 18,112 11,390 9.552 هزار میلیارد 10.01 میلیون 2.325 میلیون 819,175 155,353 2.17 میلیون 699,743 443,858 21.52 4.41 13.65 12.284 میلیون 217,139 12.415 میلیون 86,377
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 23,700 110.00 0.47 23,590 0.00 0.00 12:29 632 1.4 میلیون 21.2 میلیارد 1,849.41 23,590 23,030 22,710 24,030 172 997,675 23,020 0 0 0 15.17 هزار میلیارد 24.507 میلیون 6.655 میلیون 1,000,000 917,267 5.737 میلیون 1.739 میلیون 1.582 میلیون 14.91 4.12 13.57 1.707 میلیون 80,223 1.666 میلیون 121,000
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 12,950 170.00 1.30 13,120 0.00 0.00 12:29 1,996 16.707 میلیون 219.2 میلیارد 8,370.13 13,120 12,850 12,400 13,760 1 640 12,910 1 10,000 12,910 24.231 هزار میلیارد 24.699 میلیون 3.392 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 26.59 8.29 13.41 14.054 میلیون 2.653 میلیون 16.339 میلیون 368,000
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 14,790 150.00 1.02 14,640 0.00 0.00 12:29 481 3.696 میلیون 54.36 میلیارد 7,684.06 14,640 13,900 13,800 14,790 25 263,787 14,790 2 3,060 15,030 146.4 هزار میلیارد 153.535 میلیون 25.801 میلیون 10 میلیون 7.135 میلیون 18.666 میلیون 11.058 میلیون 8.323 میلیون 17.59 7.84 13.24 3.485 میلیون 210,838 1.172 میلیون 2.524 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 14,060 0.00 0.00 14,060 0.00 0.00 12:29 1,090 11.55 میلیون 162.39 میلیارد 10,596.51 14,060 14,050 14,030 14,120 7 434,314 14,050 1 165 14,060 6882.37 هزار میلیارد 7.045 میلیارد 1.269 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 526.781 میلیون 665.853 میلیون 10.28 6.89 13 2.313 میلیون 9.238 میلیون 11.3 میلیون 250,000
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 27,900 460.00 1.68 27,440 0.00 0.00 12:28 254 959,100 26.32 میلیارد 3,775.98 27,440 26,200 26,200 27,980 3 55,000 27,470 3 8,988 27,980 49.941 هزار میلیارد 58.662 میلیون 14.813 میلیون 1.82 میلیون 8.721 میلیون 6.092 میلیون 3.854 میلیون 6.569 میلیون 7.6 8.2 12.96 306,723 652,377 862,053 97,047
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 38,570 170.00 0.44 38,400 0.00 0.00 12:29 775 1.736 میلیون 66.66 میلیارد 2,239.57 38,400 36,670 36,630 38,580 2 2,029 38,510 3 14,398 38,570 46.656 هزار میلیارد 48.733 میلیون 6.149 میلیون 1.215 میلیون 2.077 میلیون 4.072 میلیون 3.724 میلیون 2.636 میلیون 17.7 11.46 12.53 1.736 میلیون - 1.368 میلیون 367,221
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 18,380 80.00 0.44 18,300 0.00 0.00 12:29 2,575 2.607 میلیون 47.57 میلیارد 1,012.46 18,300 18,060 18,060 18,380 1 555 18,290 4 1,450 18,390 201.3 هزار میلیارد 207.674 میلیون 25.904 میلیون 11 میلیون 6.374 میلیون 19.53 میلیون 16.289 میلیون 16.037 میلیون 12.55 10.31 12.36 1.288 میلیون 1.319 میلیون 2.606 میلیون 900
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,860 0.00 0.00 29,860 0.00 0.00 12:29 469 5.643 میلیون 168.5 میلیارد 12,032.25 29,860 29,860 29,860 29,860 399 17,257,479 29,860 0 0 0 53.748 هزار میلیارد 55.1 میلیون 6.497 میلیون 1.8 میلیون 1.352 میلیون 5.145 میلیون 4.227 میلیون 3.024 میلیون 16.93 9.95 12.11 5.443 میلیون 200,000 3.641 میلیون 2.002 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 7,450 100.00 1.36 7,350 0.00 0.00 12:29 561 3.677 میلیون 27.07 میلیارد 6,555.22 7,350 7,420 7,250 7,470 1 47,709 7,450 1 3,000 7,460 99.226 هزار میلیارد 105.539 میلیون 29.497 میلیون 8.4 میلیون 6.313 میلیون 23.183 میلیون 8.304 میلیون 8.413 میلیون 11.79 4.28 11.95 1.729 میلیون 1.949 میلیون 3.677 میلیون -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 25,350 20.00 0.08 25,330 0.00 0.00 12:29 193 564,220 14.24 میلیارد 2,923.42 25,330 24,320 24,320 25,700 7 255,383 25,350 1 250 25,360 323.49 هزار میلیارد 348.487 میلیون 68.268 میلیون 12.771 میلیون 24.997 میلیون 43.272 میلیون 27.149 میلیون 18.785 میلیون 17.22 7.48 11.92 207,361 356,859 564,220 -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 11,890 280.00 2.41 11,610 0.00 0.00 12:29 1,818 15.6 میلیون 181.19 میلیارد 8,580.78 11,610 12,000 11,400 12,000 1 2,200 11,830 1 1,000 11,880 46.44 هزار میلیارد 49.662 میلیون 10.186 میلیون 4 میلیون 3.222 میلیون 6.964 میلیون 3.934 میلیون 3.378 میلیون 13.75 6.67 11.8 10.547 میلیون 5.053 میلیون 9.425 میلیون 6.175 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 28,210 1,460.00 5.46 26,750 0.00 0.00 12:27 94 687,951 19.41 میلیارد 2,047.94 26,750 28,210 28,210 28,210 108 1,595,391 28,210 0 0 0 224.7 هزار میلیارد 244.623 میلیون 26.98 میلیون 3.55 میلیون 19.923 میلیون 7.057 میلیون 18.707 میلیون 18.622 میلیون 11.63 30.7 11.58 687,951 - 102,791 585,160
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 12,480 10.00 0.08 12,490 0.00 0.00 12:29 550 3.206 میلیون 40.03 میلیارد 5,828.2 12,490 12,260 12,160 12,730 1 459 12,440 1 14,135 12,480 50.335 هزار میلیارد 52.855 میلیون 17.815 میلیون 4.03 میلیون 2.521 میلیون 15.294 میلیون 4.548 میلیون 4.094 میلیون 12.29 3.29 11.07 3.15 میلیون 55,500 2.641 میلیون 564,782
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 34,300 480.00 1.42 33,820 0.00 0.00 12:28 169 453,806 15.5 میلیارد 2,685.24 33,820 33,900 33,550 34,400 1 37,198 34,000 4 12,515 34,400 372.02 هزار میلیارد 403.631 میلیون 50.022 میلیون 11 میلیون 31.611 میلیون 18.411 میلیون 33.982 میلیون 33.71 میلیون 11.04 20.21 10.95 241,004 212,802 213,705 240,101
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 6,210 60.00 0.98 6,150 0.00 0.00 12:29 449 4.398 میلیون 27.04 میلیارد 9,794.08 6,150 6,200 6,050 6,220 1 200,000 6,200 1 5,000 6,210 30.75 هزار میلیارد 33.714 میلیون 8.637 میلیون 5 میلیون 2.964 میلیون 5.673 میلیون 2.825 میلیون 2.529 میلیون 12.16 5.42 10.88 2.832 میلیون 1.565 میلیون 3.505 میلیون 893,000
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,270 40.00 0.55 7,310 0.00 0.00 12:29 703 6.168 میلیون 45.1 میلیارد 8,773.35 7,310 7,340 7,190 7,460 2 126,239 7,220 2 30,000 7,290 6.14 هزار میلیارد 6.43 میلیون 719,295 245,549 524,640 194,655 565,112 61,017 100.63 31.55 10.87 5.855 میلیون 312,209 6.168 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 6,070 10.00 0.17 6,060 0.00 0.00 12:29 3,328 47.057 میلیون 285.33 میلیارد 14,139.74 6,060 6,010 6,000 6,200 1 145,151 6,070 1 88,417 6,070 121.2 هزار میلیارد 125.59 میلیون 38.068 میلیون 20 میلیون 4.39 میلیون 33.678 میلیون 11.731 میلیون 8.588 میلیون 14.11 3.6 10.33 44.57 میلیون 2.487 میلیون 35.933 میلیون 11.124 میلیون
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 35,770 10.00 0.03 35,780 0.00 0.00 12:29 716 1.893 میلیون 67.74 میلیارد 2,644.01 35,780 37,000 34,690 37,000 9 39,654 35,750 1 1,127 35,770 86.371 هزار میلیارد 94.424 میلیون 18.95 میلیون 2.414 میلیون 8.053 میلیون 10.897 میلیون 8.506 میلیون 8.35 میلیون 10.34 7.93 10.15 916,900 976,209 940,783 952,326
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,353 1.00 0.07 1,354 0.00 0.00 12:29 7,066 342.448 میلیون 463.67 میلیارد 47,987.67 1,354 1,353 1,345 1,363 12 2,600,188 1,353 1 5,000 1,353 2215.162 هزار میلیارد 2.338 میلیارد 1.895 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 223.641 میلیون 206.523 میلیون 10.72 1.25 9.9 200.852 میلیون 141.596 میلیون 321.297 میلیون 21.151 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,450 20.00 0.24 8,430 0.00 0.00 12:29 2,097 10.735 میلیون 90.46 میلیارد 5,119.06 8,430 8,330 8,000 8,450 4 16,112 8,440 1 6 8,520 12.645 هزار میلیارد 15.837 میلیون 5.848 میلیون 1.5 میلیون 3.192 میلیون 2.657 میلیون 1.292 میلیون 482,752 26.19 4.76 9.79 10.735 میلیون - 4.902 میلیون 5.833 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,990 30.00 0.33 9,020 0.00 0.00 12:29 372 3.236 میلیون 29.16 میلیارد 8,698.66 9,020 8,910 8,910 9,060 1 2,200 8,990 1 10,000 9,000 608.85 هزار میلیارد 634.539 میلیون 96.815 میلیون 31 میلیون 25.689 میلیون 71.126 میلیون 62.419 میلیون 61.38 میلیون 9.92 8.56 9.75 505,091 2.731 میلیون 1.758 میلیون 1.478 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
فلامی

لامیران

سهام بورس 15,460 10.00 0.06 15,450 0.00 0.00 12:23 706 7.14 میلیون 110.28 میلیارد 10,113.39 15,450 15,390 14,890 15,460 68 1,680,389 15,460 0 0 0 9.27 هزار میلیارد 8.192 میلیون 1.232 میلیون 600,000 319,958 912,043 962,619 475,481 19.5 10.16 9.64 6.539 میلیون 601,500 6.64 میلیون 500,000
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 2,160 9.00 0.42 2,151 0.00 0.00 12:29 393 8.187 میلیون 17.61 میلیارد 20,831.7 2,151 2,101 2,093 2,197 1 21,850 2,144 1 9,400 2,160 17.531 هزار میلیارد 23.882 میلیون 15.877 میلیون 5 میلیون 6.351 میلیون 9.526 میلیون 1.886 میلیون 702,607 24.95 1.84 9.31 7.802 میلیون 385,000 8.037 میلیون 150,000
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 41,860 560.00 1.32 42,420 0.00 0.00 12:29 589 1.337 میلیون 56.7 میلیارد 2,269.22 42,420 42,850 41,250 42,850 1 65,992 41,870 1 27,638 41,890 27.997 هزار میلیارد 31.102 میلیون 6.592 میلیون 660,000 3.105 میلیون 3.488 میلیون 3.013 میلیون 1.027 میلیون 27.26 8.03 9.29 1.217 میلیون 120,000 633,774 702,799
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 7,870 30.00 0.38 7,840 0.00 0.00 12:29 321 3.573 میلیون 28 میلیارد 11,129.79 7,840 7,850 7,740 7,980 1 664 7,800 1 2,828 7,870 47.04 هزار میلیارد 48.479 میلیون 15.366 میلیون 4.8 میلیون 1.439 میلیون 13.927 میلیون 5.079 میلیون 4.877 میلیون 9.65 3.38 9.26 3.388 میلیون 184,400 3.01 میلیون 562,167
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 18,500 110.00 0.59 18,610 0.00 0.00 12:29 1,076 9.217 میلیون 171.53 میلیارد 8,565.73 18,610 18,910 18,490 18,910 1 10,000 18,510 1 56,364 18,610 1888.915 هزار میلیارد 1.987 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 9.53 11.14 9.14 6.188 میلیون 3.029 میلیون 4.039 میلیون 5.177 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 4,310 16.00 0.37 4,326 0.00 0.00 12:29 1,066 12.046 میلیون 52.11 میلیارد 11,300.19 4,326 4,380 4,210 4,490 0 0 0 0 43.433 هزار میلیارد 50.334 میلیون 19.34 میلیون 10.04 میلیون 6.901 میلیون 12.44 میلیون 4.763 میلیون 1.171 میلیون 37.1 3.49 9.12 11.073 میلیون 973,346 12.046 میلیون -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,210 0.00 0.00 12:29 327 2.243 میلیون 18.37 میلیارد 6,857.94 8,210 7,970 7,970 8,280 1 22,917 8,200 3 33,694 8,210 287.35 هزار میلیارد 307.093 میلیون 109.305 میلیون 17.5 میلیون 19.743 میلیون 89.561 میلیون 31.879 میلیون 28.591 میلیون 10.06 3.21 9.01 833,185 1.409 میلیون 1.785 میلیون 457,917
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 6,060 40.00 0.66 6,020 0.00 0.00 12:29 235 2.597 میلیون 15.66 میلیارد 11,050 6,020 6,200 5,910 6,200 1 20,000 5,950 1 6,538 6,090 91.504 هزار میلیارد 103.442 میلیون 39.866 میلیون 15.2 میلیون 11.938 میلیون 27.928 میلیون 10.309 میلیون 6.952 میلیون 13.16 3.28 8.89 2.566 میلیون 31,100 2.53 میلیون 66,941
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,830 110.00 0.65 16,940 0.00 0.00 12:29 359 2.479 میلیون 41.92 میلیارد 6,904.28 16,940 16,920 16,520 17,120 1 4,000 16,830 1 1,178 16,840 1642.837 هزار میلیارد 1.689 میلیارد 384.268 میلیون 96.98 میلیون 45.956 میلیون 338.312 میلیون 187.554 میلیون 183.26 میلیون 8.97 4.87 8.76 316,228 2.162 میلیون 1.556 میلیون 922,731
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,010 20.00 0.33 6,030 0.00 0.00 12:29 2,556 30.085 میلیون 181.39 میلیارد 11,770.35 6,030 6,050 5,950 6,160 21 179,632 5,990 1 4,436 6,020 1160.341 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 8.7 3.49 8.64 26.548 میلیون 3.537 میلیون 17.086 میلیون 12.999 میلیون
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 19,710 100.00 0.50 19,810 0.00 0.00 12:29 405 1.084 میلیون 21.47 میلیارد 2,675.74 19,810 20,340 19,600 20,340 2 46,883 19,700 1 5,000 19,760 29.319 هزار میلیارد 31.83 میلیون 6.162 میلیون 1.48 میلیون 2.511 میلیون 3.651 میلیون 3.465 میلیون 1.821 میلیون 16.11 8.03 8.47 1.035 میلیون 48,574 1.084 میلیون -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 177,350 2,150.00 1.23 175,200 0.00 0.00 12:29 349 167,921 29.42 میلیارد 481.15 175,200 170,000 170,000 181,000 3 3,226 177,000 1 4,997 177,350 40.822 هزار میلیارد 42.521 میلیون 4.491 میلیون 233,000 1.699 میلیون 2.792 میلیون 4.848 میلیون 2.422 میلیون 16.86 14.62 8.42 111,494 56,427 149,709 18,212
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 6,980 10.00 0.14 6,970 0.00 0.00 12:29 2,763 11.519 میلیون 80.28 میلیارد 4,169 6,970 6,960 6,910 7,070 4 114,294 6,970 1 251 6,980 125.46 هزار میلیارد 146.873 میلیون 39.913 میلیون 11 میلیون 21.413 میلیون 18.5 میلیون 15.18 میلیون 7.723 میلیون 16.24 6.78 8.26 10.834 میلیون 684,542 10.921 میلیون 598,376
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 6,910 30.00 0.44 6,880 0.00 0.00 12:29 378 3.243 میلیون 22.31 میلیارد 8,580.57 6,880 7,040 6,710 7,040 3 65,078 6,910 4 77,452 6,920 48.408 هزار میلیارد 56.024 میلیون 24.906 میلیون 7.036 میلیون 7.616 میلیون 17.29 میلیون 5.859 میلیون 7.132 میلیون 6.79 2.8 8.26 3.233 میلیون 10,000 3.118 میلیون 125,059
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 48,000 1,010.00 2.15 46,990 0.00 0.00 12:29 56 29,821 1.42 میلیارد 462.71 46,990 47,120 46,540 48,300 1 126 47,230 1 1,894 48,000 55.448 هزار میلیارد 59.923 میلیون 7.795 میلیون 1.18 میلیون 4.474 میلیون 3.321 میلیون 6.717 میلیون 3.161 میلیون 17.54 16.7 8.25 26,751 3,070 29,710 111
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 9,660 140.00 1.43 9,800 0.00 0.00 12:29 746 11.564 میلیون 113.35 میلیارد 15,501.35 9,800 9,490 9,490 9,980 1 10,000 9,670 1 50,000 9,760 9.616 هزار میلیارد 9.828 میلیون 1.477 میلیون 981,249 486,789 990,085 1.166 میلیون 122,753 78.34 9.72 8.25 5.268 میلیون 6.296 میلیون 8.33 میلیون 3.234 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,100 10.00 0.06 18,090 0.00 0.00 12:29 2,605 19.602 میلیون 354.56 میلیارد 7,524.81 18,090 17,930 17,930 18,300 3 105,458 18,100 4 72,924 18,110 1044.191 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 582.84 میلیون 57.722 میلیون 524.969 میلیون 57.871 میلیون 126.884 میلیون 115.193 میلیون 9.06 18.04 8.23 15.002 میلیون 4.601 میلیون 12.543 میلیون 7.059 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 23,240 100.00 0.43 23,140 0.00 0.00 12:29 601 3.269 میلیون 75.65 میلیارد 5,439.52 23,140 23,370 22,500 23,370 3 9,566 23,100 1 3,507 23,240 62.756 هزار میلیارد 67.217 میلیون 17.281 میلیون 2.712 میلیون 4.462 میلیون 12.819 میلیون 7.645 میلیون 7.617 میلیون 8.24 4.91 8.22 2.913 میلیون 355,870 2.869 میلیون 400,000
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 20,320 70.00 0.34 20,390 0.00 0.00 12:29 800 10.542 میلیون 215 میلیارد 13,177.74 20,390 19,850 19,850 20,600 2 34,943 20,320 1 50,000 20,360 831.3 هزار میلیارد 908.469 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 8.33 7.61 7.75 858,606 9.684 میلیون 3.192 میلیون 7.35 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 6,900 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 602 5.356 میلیون 36.88 میلیارد 8,897.06 6,880 6,990 6,720 6,990 2 56,216 6,820 1 800 6,900 43.344 هزار میلیارد 44.575 میلیون 14.661 میلیون 6.3 میلیون 1.231 میلیون 13.43 میلیون 5.649 میلیون 4.931 میلیون 8.79 3.23 7.67 5.034 میلیون 322,042 5.266 میلیون 90,425
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 8,410 0.00 0.00 8,410 0.00 0.00 12:29 319 6.545 میلیون 55.05 میلیارد 20,518.47 8,410 8,410 8,410 8,410 0 0 0 291 23,874,429 8,410 9.251 هزار میلیارد 12.496 میلیون 4.674 میلیون 1.1 میلیون 3.245 میلیون 1.43 میلیون 1.362 میلیون 206,016 49.76 7.17 7.53 5.884 میلیون 661,000 6.545 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 40,180 90.00 0.22 40,090 0.00 0.00 12:29 769 3.829 میلیون 153.5 میلیارد 4,978.79 40,090 38,650 38,650 41,200 1 500 40,130 3 6,375 40,180 225.506 هزار میلیارد 227.942 میلیون 45.966 میلیون 5.625 میلیون 2.435 میلیون 43.53 میلیون 29.997 میلیون 29.077 میلیون 7.76 5.18 7.52 2.286 میلیون 1.543 میلیون 2.389 میلیون 1.439 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 8,120 0.00 0.00 8,120 0.00 0.00 12:29 1,288 10.801 میلیون 87.69 میلیارد 8,385.75 8,120 8,130 8,020 8,330 1 969 8,120 3 80,522 8,130 35.47 هزار میلیارد 37.53 میلیون 7.886 میلیون 3.671 میلیون 2.06 میلیون 5.827 میلیون 4.724 میلیون 1.94 میلیون 18.28 6.09 7.51 10.524 میلیون 276,736 10.36 میلیون 440,804
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 17,880 420.00 2.41 17,460 0.00 0.00 12:29 312 1.496 میلیون 26.11 میلیارد 4,795.01 17,460 16,790 16,780 17,890 1 50,000 17,520 1 2,500 17,940 61.11 هزار میلیارد 67.532 میلیون 16.953 میلیون 3.5 میلیون 6.422 میلیون 10.53 میلیون 8.319 میلیون 6.414 میلیون 9.53 5.8 7.35 474,026 1.022 میلیون 1.353 میلیون 142,832
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 6,200 30.00 0.49 6,170 0.00 0.00 12:29 184 1.637 میلیون 10.11 میلیارد 8,899.34 6,170 5,910 5,910 6,350 1 8,000 6,150 1 75,856 6,200 9.255 هزار میلیارد 12.588 میلیون 6.177 میلیون 800,000 3.333 میلیون 2.844 میلیون 1.27 میلیون 1.008 میلیون 9.19 3.25 7.29 1.223 میلیون 414,879 1.572 میلیون 65,000
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 7,150 10.00 0.14 7,140 0.00 0.00 12:29 529 9.752 میلیون 69.68 میلیارد 18,435.54 7,140 7,120 7,050 7,300 1 1,470 7,130 2 264,442 7,150 21.42 هزار میلیارد 23.424 میلیون 7.556 میلیون 3 میلیون 2.004 میلیون 5.552 میلیون 2.944 میلیون 2.874 میلیون 7.45 3.86 7.28 9.687 میلیون 65,495 9.073 میلیون 679,048
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,440 140.00 0.65 21,580 0.00 0.00 12:29 455 2.259 میلیون 48.76 میلیارد 4,965.93 21,580 22,100 21,170 22,150 2 2,995 21,440 1 400 21,450 58.266 هزار میلیارد 63.191 میلیون 12.424 میلیون 2.7 میلیون 4.925 میلیون 7.499 میلیون 8.046 میلیون 3.832 میلیون 15.21 7.77 7.24 2.173 میلیون 86,759 2.157 میلیون 102,444
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 23,330 160.00 0.68 23,490 0.00 0.00 12:29 1,580 18.287 میلیون 429.58 میلیارد 11,573.97 23,490 23,210 23,160 23,870 3 40,626 23,320 3 54,953 23,400 1691.28 هزار میلیارد 1.758 میلیارد 432.644 میلیون 72 میلیون 67.18 میلیون 365.464 میلیون 233.845 میلیون 219.092 میلیون 7.72 4.63 7.23 3.872 میلیون 14.415 میلیون 5.633 میلیون 12.654 میلیون
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 63,590 190.00 0.30 63,400 0.00 0.00 12:29 392 1.581 میلیون 100.23 میلیارد 4,032.81 63,400 62,560 61,550 63,590 2 400 63,570 1 9,100 63,800 60.23 هزار میلیارد 71.486 میلیون 14.474 میلیون 950,000 11.256 میلیون 3.219 میلیون 8.498 میلیون 4.044 میلیون 14.89 18.71 7.09 1.086 میلیون 494,364 412,596 1.168 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,100 90.00 0.69 13,010 0.00 0.00 12:29 3,523 31.753 میلیون 413.22 میلیارد 9,012.94 13,010 12,500 12,230 13,220 2 92,851 13,080 2 12,711 13,100 780.6 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -122.53 17.46 7.09 25.732 میلیون 6.021 میلیون 26.63 میلیون 5.122 میلیون
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 58,700 210.00 0.36 58,910 0.00 0.00 12:29 221 209,161 12.38 میلیارد 946.43 58,910 57,210 57,210 59,980 1 315 58,600 1 1,219 58,710 11.782 هزار میلیارد 12.678 میلیون 1.899 میلیون 200,000 895,933 1.003 میلیون 1.719 میلیون 647,334 18.2 11.74 6.85 209,161 - 195,561 13,600
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 69,100 760.00 1.09 69,860 0.00 0.00 12:44 - - - 806.76 69,860 66,200 66,200 71,200 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 11.5 میلیون 545,617 160,000 304,598 241,019 1.633 میلیون 70,806 157.87 46.38 6.84 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 34,500 480.00 1.41 34,020 0.00 0.00 12:29 76 38,572 1.33 میلیارد 1,190.23 34,020 34,410 33,970 35,260 1 113 34,320 2 1,359 34,650 42.865 هزار میلیارد 46.002 میلیون 9.621 میلیون 1.26 میلیون 3.137 میلیون 6.485 میلیون 6.287 میلیون 4.01 میلیون 10.69 6.61 6.82 36,891 1,681 36,891 1,681
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,790 13.00 0.46 2,803 0.00 0.00 12:29 3,323 35.036 میلیون 98.2 میلیارد 10,543.52 2,803 2,730 2,730 2,870 1 50,000 2,775 1 2,098 2,790 98.994 هزار میلیارد 117.425 میلیون 76.386 میلیون 35.317 میلیون 18.432 میلیون 57.954 میلیون 14.956 میلیون 8.304 میلیون 11.92 1.71 6.62 30.439 میلیون 4.597 میلیون 34.93 میلیون 106,469
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,895 6.00 0.21 2,889 0.00 0.00 12:29 769 8.241 میلیون 23.89 میلیارد 10,715.92 2,889 2,867 2,857 2,929 1 2,000 2,893 1 212 2,910 78.003 هزار میلیارد 92.358 میلیون 45.652 میلیون 21.6 میلیون 14.355 میلیون 31.297 میلیون 12.009 میلیون 8.48 میلیون 9.2 2.5 6.5 8.223 میلیون 17,500 8.24 میلیون 913
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 23,890 670.00 2.73 24,560 0.00 0.00 12:29 389 1.244 میلیون 30.11 میلیارد 3,197.45 24,560 24,000 23,580 25,000 1 2,020 23,850 1 34,539 24,000 331.56 هزار میلیارد 372.256 میلیون 72.979 میلیون 13.5 میلیون 40.696 میلیون 32.283 میلیون 51.036 میلیون 18.557 میلیون 17.87 10.27 6.5 931,615 312,194 1.244 میلیون -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 38,730 540.00 1.41 38,190 0.00 0.00 12:29 214 708,611 27.06 میلیارد 3,311.27 38,190 38,290 37,500 38,730 6 484,867 38,730 1 131 38,800 53.466 هزار میلیارد 55.005 میلیون 8.762 میلیون 1.4 میلیون 1.539 میلیون 7.224 میلیون 8.354 میلیون 5.337 میلیون 10.02 7.4 6.4 578,010 130,601 693,925 14,686
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,968 71.00 1.76 4,039 0.00 0.00 12:29 228 1.969 میلیون 7.8 میلیارد 8,636.28 4,039 3,905 3,905 4,030 1 3,000 3,967 3 51,633 3,971 141.365 هزار میلیارد 175.652 میلیون 64.233 میلیون 24 میلیون 34.287 میلیون 29.946 میلیون 22.812 میلیون 17.501 میلیون 8.08 4.72 6.2 1.908 میلیون 61,550 1.969 میلیون -
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 5,170 80.00 1.52 5,250 0.00 0.00 12:30 494 4.522 میلیون 23.63 میلیارد 9,152.98 5,250 5,330 5,150 5,420 1 11,758 5,160 2 12,241 5,170 73.5 هزار میلیارد 75.777 میلیون 29.539 میلیون 14 میلیون 2.277 میلیون 27.262 میلیون 11.86 میلیون 11.729 میلیون 6.27 2.7 6.2 4.128 میلیون 393,832 4.44 میلیون 81,250