همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,890 610.00 4.97 12,650 370.00 3.01 1400/03/29 - - - 9,215.72 12,280 12,450 12,090 12,890 7 50,323 12,330 1 13,856 12,340 863.36 هزار میلیارد 1.071 میلیارد 283.52 میلیون 76 میلیون 109.115 میلیون 174.404 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.82 5.51 0.95 159.022 میلیون 34.949 میلیون 178.443 میلیون 15.528 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,780 410.00 4.90 8,680 310.00 3.70 1400/03/29 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 13,578.58 8,370 8,450 8,340 8,780 4 4,331 8,290 1 45,000 8,340 603.75 هزار میلیارد 733.461 میلیون 242.775 میلیون 75 میلیون 82.461 میلیون 160.315 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 8.27 4.06 1.01 77.743 میلیون 3.347 میلیون 80.139 میلیون 951,246
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,075 98.00 4.96 2,073 96.00 4.86 1400/03/29 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 51,190.42 1,977 2,040 2,010 2,075 4 323,943 1,960 1 20,000 1,979 354.566 هزار میلیارد 4.443 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.38 1.61 0.85 67.61 میلیون 2.503 میلیون 69.312 میلیون 800,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 74,190 3,530.00 5.00 74,190 3,530.00 5.00 1400/03/29 1,322 1.06 میلیون 68 میلیارد 4,784.81 70,660 74,190 74,190 74,190 897 8,388,335 70,660 1 72 70,700 579.96 هزار میلیارد 794.51 میلیون 274.408 میلیون 9 میلیون 126.8 میلیون 147.607 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 5.34 4.52 1.55 2.65 میلیون 400,000 1.624 میلیون 1.426 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 16,390 440.00 2.76 16,280 330.00 2.07 1400/03/29 576 3.96 میلیون 56.5 میلیارد 4,569.05 15,950 16,280 16,210 16,490 1 4,961 16,120 2 1,118 16,140 1432 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 349.801 میلیون 74.4 میلیون 115.928 میلیون 233.873 میلیون 309.342 میلیون 131.07 میلیون 12.42 6.96 5.26 4.262 میلیون 2.607 میلیون 5.365 میلیون 1.505 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,500 470.00 3.13 15,300 270.00 1.80 1400/03/29 1,380 8.72 میلیون 131.7 میلیارد 6,624.36 15,030 15,160 14,980 15,550 3 21,792 14,950 1 47,514 14,970 755 هزار میلیارد 849.307 میلیون 253.955 میلیون 50 میلیون 84.307 میلیون 169.648 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 6.85 4.51 2.5 2.113 میلیون 1.694 میلیون 3.547 میلیون 260,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 28,360 1,350.00 5.00 28,250 1,240.00 4.59 1400/03/29 998 3.26 میلیون 81 میلیارد 6,316.6 27,010 27,600 27,500 28,360 294 14,994,300 27,210 1 962 27,440 248.4 هزار میلیارد 336.179 میلیون 96.377 میلیون 10 میلیون 53.679 میلیون 42.698 میلیون 298.49 میلیون 20.078 میلیون 14.07 6.62 0.95 7.892 میلیون 121,141 4.708 میلیون 3.305 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,130 1,760.00 4.98 37,130 1,760.00 4.98 1400/03/29 253 2.73 میلیون 96 میلیارد 6,305 35,370 37,130 37,100 37,130 1 145 35,760 1 200 35,820 632.16 هزار میلیارد 724.638 میلیون 190.787 میلیون 13.8 میلیون 56.298 میلیون 134.489 میلیون 274.318 میلیون 100.412 میلیون 6.66 4.97 2.44 472,853 3.021 میلیون 626,456 2.867 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 150,000 1,520.00 1.02 149,800 1,320.00 0.89 1400/03/29 166 316,984 47.5 میلیارد 1,837.27 148,480 149,000 148,810 151,500 1 400 148,650 2 6,376 148,750 899.04 هزار میلیارد 974.227 میلیون 215.496 میلیون 6 میلیون 75.427 میلیون 140.069 میلیون 263.691 میلیون 124.84 میلیون 7.2 6.42 3.41 214,915 289,603 138,718 365,800
کچاد

چادرملو

سهام بورس 23,400 180.00 0.78 23,280 60.00 0.26 1400/03/29 902 3.32 میلیون 74.9 میلیارد 3,834.4 23,220 23,190 22,810 23,520 2 794 23,120 2 39,603 23,130 1258.185 هزار میلیارد 1.349 میلیارد 292.528 میلیون 55.5 میلیون 60.492 میلیون 232.035 میلیون 261.103 میلیون 157.291 میلیون 8.22 5.57 4.95 1.22 میلیون 1.303 میلیون 1.858 میلیون 665,034
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,210 30.00 0.20 15,200 20.00 0.13 1400/03/29 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 11,352.44 15,180 15,180 15,180 15,220 1 100,000 15,190 77 914,346 15,190 1041.113 هزار میلیارد 2.901 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 16.66 6.69 3.9 398,327 18.857 میلیون 14.218 میلیون 5.037 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,680 500.00 4.91 10,590 410.00 4.03 1400/03/29 7,558 24.23 میلیون 244.4 میلیارد 6,985.77 10,180 10,300 10,200 10,680 2 1,841 10,180 1 6,400 10,180 1432.78 هزار میلیارد 1.542 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.22 5.6 6.23 21.559 میلیون 6.932 میلیون 26.832 میلیون 1.658 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 18,730 20.00 0.11 18,700 50.00 0.27 1400/03/29 286 1.02 میلیون 19.2 میلیارد 3,964.29 18,750 18,010 18,010 18,740 1 42,470 18,300 2 1,199 18,330 366.912 هزار میلیارد 679.726 میلیون 391.361 میلیون 19.2 میلیون 320.686 میلیون 70.674 میلیون 234.333 میلیون 43.348 میلیون 8.28 5.08 1.53 628,845 124,954 599,799 154,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,700 280.00 2.97 9,660 240.00 2.55 1400/03/29 2,134 24.08 میلیون 234.8 میلیارد 12,165.07 9,420 9,480 9,430 9,890 3 549,394 9,460 5 54,281 9,470 2798.25 هزار میلیارد 3.259 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 12.9 6.65 12.36 7.714 میلیون 6.163 میلیون 10.127 میلیون 3.75 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,687 11.00 0.41 2,687 11.00 0.41 1400/03/29 4,714 149.52 میلیون 438.6 میلیارد 19,483.15 2,676 2,715 2,601 2,745 2 280,712 2,650 4 21,910 2,657 458.545 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 54.98 3.78 2.1 29.539 میلیون 997,149 30.536 میلیون -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 64,460 190.00 0.30 64,260 10.00 0.02 1400/03/29 593 626,528 40.5 میلیارد 914.84 64,270 63,020 63,020 65,000 1 507 64,430 1 21,438 64,450 195.69 هزار میلیارد 231.094 میلیون 57.09 میلیون 3 میلیون 38.314 میلیون 18.776 میلیون 152.592 میلیون 16.062 میلیون 12 10.27 1.26 91,628 151,805 227,591 15,842
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 109,230 5,200.00 5.00 108,380 4,350.00 4.18 1400/03/29 658 608,191 62 میلیارد 1,456.11 104,030 104,690 104,520 109,230 1 122 104,000 1 100,000 104,050 613.92 هزار میلیارد 706.533 میلیون 149.655 میلیون 6 میلیون 56.253 میلیون 93.402 میلیون 134.886 میلیون 93.483 میلیون 6.96 6.96 4.82 676,189 1.485 میلیون 998,139 1.163 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 18,370 350.00 1.94 18,110 90.00 0.50 1400/03/29 955 8.47 میلیون 150.7 میلیارد 4,433.94 18,020 17,990 17,820 18,390 1 3,000 17,920 1 5,000 17,950 266.7 هزار میلیارد 345.501 میلیون 126.275 میلیون 15 میلیون 73.851 میلیون 52.424 میلیون 133.177 میلیون 32.019 میلیون 8.48 5.18 2.04 2.166 میلیون 129,862 2.1 میلیون 195,757
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 45,380 2,160.00 5.00 45,170 1,950.00 4.51 1400/03/29 3,401 573,836 24.9 میلیارد 665.73 43,220 43,960 43,390 45,380 1 2,617 43,620 9 671 43,630 153.615 هزار میلیارد 243.902 میلیون 110.303 میلیون 3.5 میلیون 85.807 میلیون 24.496 میلیون 131.398 میلیون 21.585 میلیون 7.32 6.45 1.2 1.874 میلیون 8,740 1.688 میلیون 194,955
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 15,160 300.00 2.02 14,870 10.00 0.07 1400/03/29 155 1.24 میلیون 18.5 میلیارد 4,775.46 14,860 14,990 14,720 15,160 1 676 14,730 2 48,111 14,800 303.163 هزار میلیارد 333.531 میلیون 94.632 میلیون 20.238 میلیون 32.594 میلیون 62.037 میلیون 122.585 میلیون 40.01 میلیون 7.52 4.85 2.46 1.281 میلیون 105,206 440,155 945,841
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 27,260 1,290.00 4.97 26,890 920.00 3.54 1400/03/29 704 2.41 میلیون 64.2 میلیارد 4,265.06 25,970 25,900 25,900 27,260 3 3,700 25,770 1 1,816 25,940 215.793 هزار میلیارد 249.682 میلیون 77.17 میلیون 8.064 میلیون 32.841 میلیون 44.33 میلیون 111.493 میلیون 34.241 میلیون 6.33 4.89 1.94 3.153 میلیون 190,072 1.418 میلیون 1.925 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,240 440.00 5.00 9,190 390.00 4.43 1400/03/29 2,655 14.94 میلیون 126.6 میلیارد 9,577.77 8,800 9,220 9,010 9,240 655 30,491,190 8,860 1 602 8,860 211.75 هزار میلیارد 238.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.19 1.67 2.25 33.112 میلیون 483,300 26.704 میلیون 6.891 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,120 20.00 0.17 12,110 10.00 0.08 1400/03/29 979 5.73 میلیون 73.4 میلیارد 6,352.43 12,100 12,060 11,940 12,300 3 10,304 12,000 1 9,083 12,050 516.4 هزار میلیارد 974.073 میلیون 563.039 میلیون 27 میلیون 489.673 میلیون 73.366 میلیون 83 میلیون 23.33 میلیون 20.76 6.6 5.84 1.616 میلیون 1.21 میلیون 2.676 میلیون 149,999
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,370 40.00 0.30 13,350 60.00 0.45 1400/03/29 2,764 12.72 میلیون 173.2 میلیارد 11,496.72 13,410 13,400 13,050 13,440 2 10,670 13,400 1 724 13,410 146.988 هزار میلیارد 169.56 میلیون 54.154 میلیون 10.8 میلیون 25.38 میلیون 28.774 میلیون 79.866 میلیون 16.283 میلیون 8.85 5.01 1.81 2.817 میلیون 9.977 میلیون 8.885 میلیون 3.908 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 9,290 220.00 2.31 9,470 40.00 0.42 1400/03/29 234 1.18 میلیون 11.2 میلیارد 4,495.93 9,510 9,070 9,040 9,400 3 73,928 9,090 1 10,000 9,180 949.432 هزار میلیارد 968.72 میلیون 181.885 میلیون 30 میلیون 50.321 میلیون 131.564 میلیون 79.535 میلیون 78.211 میلیون 11.74 6.98 11.55 988,472 357,291 978,264 367,499
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,880 510.00 4.92 10,740 370.00 3.57 1400/03/29 1,713 14.16 میلیون 146.4 میلیارد 15,665.32 10,370 10,300 10,300 10,880 1 150,000 10,440 12 264,346 10,440 744.48 هزار میلیارد 847.805 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 10.32 6.17 9.98 4.426 میلیون 12.965 میلیون 9.191 میلیون 8.2 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,740 25.00 1.46 1,732 17.00 0.99 1400/03/29 951 20.24 میلیون 37.7 میلیارد 20,324.14 1,715 1,740 1,682 1,755 2 5,786 1,734 2 5,753 1,737 44.933 هزار میلیارد 150.375 میلیون 142.061 میلیون 24.048 میلیون 108.579 میلیون 33.482 میلیون 75.858 میلیون 7.501 میلیون 5.57 1.25 0.56 17.658 میلیون - 16.55 میلیون 1.108 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 51,300 560.00 1.08 52,060 200.00 0.39 1400/03/25 173 298,768 15.4 میلیارد 8,354.34 51,860 52,970 51,300 52,970 0 0 0 0 263.568 هزار میلیارد 313.381 میلیون 96.571 میلیون 5.1 میلیون 47.875 میلیون 48.696 میلیون 72.698 میلیون 30.966 میلیون 8.57 5.45 3.65 471,076 2.612 میلیون 2.4 میلیون 683,115
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 21,780 70.00 0.32 21,780 70.00 0.32 1400/03/29 149 194,262 4.1 میلیارد 2,369.49 21,850 20,760 20,760 21,800 1 250 20,840 1 5,000 20,990 263.109 هزار میلیارد 284.14 میلیون 67.358 میلیون 11.9 میلیون 24.958 میلیون 42.4 میلیون 72.403 میلیون 23.214 میلیون 11.17 6.11 3.58 144,564 125,950 270,514 -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 15,910 750.00 4.95 15,770 610.00 4.02 1400/03/29 505 1.44 میلیون 20.4 میلیارد 5,998.79 15,160 15,380 15,170 15,910 1 4,390 15,230 3 19,586 15,250 135.47 هزار میلیارد 168.832 میلیون 48.864 میلیون 9.5 میلیون 19.017 میلیون 29.848 میلیون 71.755 میلیون 16.959 میلیون 8.83 5.02 2.09 2.47 میلیون 341,477 2.812 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,770 510.00 4.97 10,730 470.00 4.58 1400/03/29 612 2.87 میلیون 29.8 میلیارد 22,309.77 10,260 10,150 10,100 10,770 1 500 10,260 1 475 10,360 860.64 هزار میلیارد 917.752 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 12.87 6.81 12.42 4.017 میلیون 862,542 4.58 میلیون 300,000
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,170 170.00 1.04 16,280 60.00 0.37 1400/03/29 387 1.52 میلیون 25.1 میلیارد 2,693.65 16,340 16,150 15,850 16,300 1 2,214 15,920 1 2,500 16,090 161.683 هزار میلیارد 184.506 میلیون 56.399 میلیون 9.63 میلیون 27.734 میلیون 28.665 میلیون 69.374 میلیون 15.828 میلیون 9.9 5.47 2.26 742,829 26,786 466,991 302,624
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 72,300 3,320.00 4.81 70,020 1,040.00 1.51 1400/03/29 351 622,675 42.8 میلیارد 777.81 68,980 70,390 69,390 72,390 1 6,173 69,160 1 10,000 69,370 137.74 هزار میلیارد 157.981 میلیون 41.472 میلیون 2 میلیون 17.941 میلیون 23.531 میلیون 65.624 میلیون 21.259 میلیون 6.59 5.95 2.13 141,401 132,283 162,808 110,876