همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,260 60.00 1.88 3,320 120.00 3.75 1399/08/1 90,355 2.495 میلیارد 8.278 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 3,200 2.495 میلیارد 3,310 8.278 هزار میلیارد 162 6.414 میلیون 3,260 277 4.315 میلیون 3,260 1001.498 هزار میلیارد 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد 301.656 میلیون - - 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد -10.48 15.94 2.25 2.358 میلیارد 136.413 میلیون 2.408 میلیارد 86.998 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,060 10.00 0.33 3,140 90.00 2.95 1399/08/1 26,306 869.907 میلیون 2.729 هزار میلیارد 33,068.77 3,050 869.907 میلیون 3,190 2.729 هزار میلیارد 137 53.697 میلیون 3,050 457 4.577 میلیون 3,050 703.128 هزار میلیارد 869.907 میلیون 703.128 میلیون 223.926 میلیون - - 869.907 میلیون 703.128 میلیون 31.5 4.66 2.25 521.531 میلیون 348.376 میلیون 823.927 میلیون 45.981 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,850 30.00 0.79 3,890 70.00 1.83 1399/08/1 29,945 624.34 میلیون 2.426 هزار میلیارد 20,849.55 3,820 624.34 میلیون 3,870 2.426 هزار میلیارد 83 2.26 میلیون 3,850 72 1.59 میلیون 3,850 682.127 هزار میلیارد 624.34 میلیون 682.127 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 624.34 میلیون 682.127 میلیون 12.94 3 1.72 570.881 میلیون 53.459 میلیون 561.494 میلیون 62.846 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,360 350.00 2.38 14,330 380.00 2.58 1399/08/1 69,251 359.35 میلیون 5.15 هزار میلیارد 2.995 میلیارد 14,710 359.35 میلیون 14,500 5.15 هزار میلیارد 73 230,658 14,350 133 168,860 14,350 2994.97 هزار میلیارد 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 209 میلیون - - 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 17.8 7.03 6.44 292.299 میلیون 67.051 میلیون 309.58 میلیون 49.77 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,250 750.00 5.00 14,500 500.00 3.33 1399/08/1 25,962 116.641 میلیون 1.691 هزار میلیارد 4,492.76 15,000 116.641 میلیون 14,450 1.691 هزار میلیارد 1850 93,260 14,250 51 24.807 میلیون 14,250 1087.5 هزار میلیارد 1.159 میلیارد 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 35.49 10.08 2.19 98.354 میلیون 18.287 میلیون 107.732 میلیون 8.909 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 32,180 1,690.00 4.99 32,880 990.00 2.92 1399/08/1 3,719 8.331 میلیون 273.898 میلیارد 2,240.12 33,870 8.331 میلیون 32,200 273.898 میلیارد 1308 4,906 32,180 8 4.35 میلیون 32,180 328.8 هزار میلیارد 370.569 میلیون 72.825 میلیون 10 میلیون 41.769 میلیون 31.056 میلیون 261.362 میلیون 12.077 میلیون 27.22 10.59 1.26 6.171 میلیون 2.161 میلیون 8.253 میلیون 77,861
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 10,100 410.00 4.23 10,030 340.00 3.51 1399/08/1 4,799 62.998 میلیون 632.092 میلیارد 13,127.41 9,690 62.998 میلیون 9,760 632.092 میلیارد 39 123,373 10,100 11 707,533 10,100 657.166 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 12.23 4.7 2.66 28.692 میلیون 34.307 میلیون 46.4 میلیون 16.598 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 165,720 7,890.00 5.00 165,710 7,880.00 4.99 1399/08/1 3,595 5.62 میلیون 931.272 میلیارد 1,563.21 157,830 5.62 میلیون 165,720 931.272 میلیارد 8 430,633 165,720 187 1,116 165,720 497.13 هزار میلیارد 697.347 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 8.27 7.43 1.71 5.618 میلیون 1,422 1.69 میلیون 3.93 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 29,100 1,020.00 3.39 29,040 1,080.00 3.59 1399/07/28 10,189 52.749 میلیون 1.532 هزار میلیارد 5,177.02 30,120 30,980 28,620 30,980 0 - - 0 - - 4208.855 هزار میلیارد 52.749 میلیون 4.167 میلیارد 143.5 میلیون 325.08 میلیون 429.704 میلیون 212.835 میلیون 209.629 میلیون 19.88 9.7 19.58 16.196 میلیون 36.552 میلیون 39.416 میلیون 13.332 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,680 160.00 4.55 1399/08/1 12,707 461.891 میلیون 1.702 هزار میلیارد 36,349.34 3,520 461.891 میلیون 3,690 1.702 هزار میلیارد 36 15.424 میلیون 3,690 442 1.073 میلیون 3,690 87.437 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.85 4.59 2.96 356.76 میلیون 105.131 میلیون 396.709 میلیون 65.182 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 32,900 730.00 2.17 33,880 250.00 0.74 1399/08/1 5,752 13.396 میلیون 453.854 میلیارد 2,328.99 33,630 13.396 میلیون 34,500 453.854 میلیارد 45 708,526 33,500 24 744,922 33,500 645.37 هزار میلیارد 728.777 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.31 7.03 3.38 9.79 میلیون 3.606 میلیون 10.871 میلیون 2.525 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 16,700 40.00 0.24 16,750 10.00 0.06 1399/08/1 3,506 14.971 میلیون 250.826 میلیارد 4,270.01 16,740 14.971 میلیون 17,350 250.826 میلیارد 9 14,309 16,700 14 104,846 16,700 1246.2 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 15.81 8.81 6.84 6.991 میلیون 7.98 میلیون 9.826 میلیون 5.144 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 144,190 1,180.00 0.83 145,530 2,520.00 1.76 1399/08/1 674 579,807 84.5 میلیارد 860.25 143,010 579,807 150,150 84.5 میلیارد 6 501 144,200 4 815 144,200 873.18 هزار میلیارد 944.484 میلیون 129.332 میلیون 6 میلیون 71.304 میلیون 58.028 میلیون 166.54 میلیون 72.45 میلیون 12.05 15.05 5.24 464,159 115,648 373,357 206,450
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,440 120.00 4.69 2,530 30.00 1.17 1399/08/1 60,528 1.562 میلیارد 3.949 هزار میلیارد 494.642 میلیون 2,560 1.562 میلیارد 2,510 3.949 هزار میلیارد 736 2.352 میلیون 2,440 135 43.498 میلیون 2,440 99.345 هزار میلیارد 918.795 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون - - 142.027 میلیون -16,985,440 -29.12 5.97 3.48 1.522 میلیارد 39.711 میلیون 1.526 میلیارد 35.909 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 15,180 300.00 1.94 15,540 60.00 0.39 1399/08/1 2,957 10.747 میلیون 166.982 میلیارد 3,634.3 15,480 10.747 میلیون 16,140 166.982 میلیارد 4 17,666 15,180 11 41,020 15,180 862.47 هزار میلیارد 919.544 میلیون 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 12.96 7.07 7.03 8.007 میلیون 2.74 میلیون 8.216 میلیون 2.531 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 73,370 2,650.00 3.75 73,900 3,180.00 4.50 1399/08/1 1,723 1.775 میلیون 131.168 میلیارد 1,030.09 70,720 1.775 میلیون 74,250 131.168 میلیارد 4 217 73,370 1 5,326 73,370 221.7 هزار میلیارد 247.45 میلیون 39.032 میلیون 1,000,000 25.75 میلیون 13.282 میلیون 116.08 میلیون 13.321 میلیون 16.64 16.7 1.91 1.723 میلیون 51,640 1.576 میلیون 198,436
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,120 80.00 1.98 4,180 140.00 3.47 1399/07/30 4,685 102.017 میلیون 426.899 میلیارد 21,775.15 4,040 4,150 4,030 4,240 18 74,428 4,120 11 95,259 4,120 127.18 هزار میلیارد 977.538 میلیون 893.574 میلیون 30.426 میلیون - - 106.199 میلیون 24.506 میلیون 5.19 2.94 1.2 85.394 میلیون 16.622 میلیون 65.641 میلیون 36.376 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 34,300 1,800.00 4.99 34,870 1,230.00 3.41 1399/08/1 19,622 49.486 میلیون 1.726 هزار میلیارد 2,521.96 36,100 49.486 میلیون 35,000 1.726 هزار میلیارد 2900 9,982 34,300 17 23.861 میلیون 34,300 1000.351 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 46.48 12.61 1.47 36.186 میلیون 13.3 میلیون 46.791 میلیون 2.695 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 23,300 1,220.00 4.98 23,910 610.00 2.49 1399/08/1 877 3.241 میلیون 77.249 میلیارد 3,695.48 24,520 3.241 میلیون 25,470 77.249 میلیارد 8 1,300 23,300 3 65,753 23,300 340.765 هزار میلیارد 388.861 میلیون 87.772 میلیون 14.252 میلیون 48.095 میلیون 39.677 میلیون 75.776 میلیون 31.33 میلیون 10.88 8.59 4.5 2.295 میلیون 945,605 1.857 میلیون 1.384 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,060 20.00 0.10 19,370 290.00 1.52 1399/08/1 3,545 32.302 میلیون 625.753 میلیارد 9,112.01 19,080 32.302 میلیون 19,400 625.753 میلیارد 8 13,800 19,090 3 168,400 19,090 290.55 هزار میلیارد 370.802 میلیون 112.668 میلیون 15 میلیون 80.252 میلیون 32.417 میلیون 68.979 میلیون 15.901 میلیون 18.27 8.97 4.21 26.453 میلیون 5.849 میلیون 20.022 میلیون 12.28 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 21,000 10.00 0.05 21,160 170.00 0.81 1399/08/1 1,094 2.497 میلیون 52.964 میلیارد 2,282.09 20,990 2.497 میلیون 21,990 52.964 میلیارد 4 29,039 21,000 4 27,490 21,000 170.634 هزار میلیارد 194.077 میلیون 48.88 میلیون 8.064 میلیون 23.443 میلیون 25.437 میلیون 65.946 میلیون 10.562 میلیون 16.15 6.71 2.59 1.788 میلیون 708,275 2.497 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 17,730 870.00 4.68 18,170 430.00 2.31 1399/08/1 1,711 5.434 میلیون 98.638 میلیارد 3,175.64 18,600 5.434 میلیون 19,300 98.638 میلیارد 7 7,881 17,730 3 6,549 17,730 726.8 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 380.741 میلیون 27 میلیون 324.106 میلیون 56.635 میلیون 64.955 میلیون 19.044 میلیون 38.17 12.83 11.19 3.218 میلیون 2.216 میلیون 3.639 میلیون 1.795 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 17,900 940.00 4.99 18,120 720.00 3.82 1399/08/1 11,734 67.741 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,773.02 18,840 67.741 میلیون 18,500 1.228 هزار میلیارد 250 19,250 17,900 15 6.648 میلیون 17,900 1476.78 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 23.69 8.59 23.1 52.393 میلیون 15.348 میلیون 50.895 میلیون 16.846 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 25,400 670.00 2.57 26,430 360.00 1.38 1399/08/1 1,290 2.858 میلیون 75.533 میلیارد 2,215.75 26,070 2.858 میلیون 26,050 75.533 میلیارد 6 101,824 25,400 10 106,361 25,400 60.789 هزار میلیارد 152.185 میلیون 99.034 میلیون 2.3 میلیون 91.396 میلیون 7.638 میلیون 60.877 میلیون 4.602 میلیون 13.21 7.96 1 2.598 میلیون 260,000 2.792 میلیون 66,000
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,290 130.00 0.75 17,590 170.00 0.98 1399/08/1 1,118 2.77 میلیون 48.737 میلیارد 2,477.6 17,420 2.77 میلیون 18,100 48.737 میلیارد 4 1,540 17,290 2 87,260 17,290 46.614 هزار میلیارد 51.772 میلیون 12.619 میلیون 2.65 میلیون 5.158 میلیون 7.46 میلیون 59.669 میلیون 2.544 میلیون 18.32 6.25 0.78 2.729 میلیون 40,626 2.77 میلیون -
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 15,750 820.00 4.95 16,070 500.00 3.02 1399/08/1 8,284 64.486 میلیون 1.036 هزار میلیارد 7,784.43 16,570 64.486 میلیون 16,200 1.036 هزار میلیارد 96 23,277 15,750 13 1.483 میلیون 15,750 964.2 هزار میلیارد 1.123 میلیارد 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 37.32 10.86 18.09 46.222 میلیون 18.264 میلیون 56.911 میلیون 7.576 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 37,250 1,960.00 5.00 38,300 910.00 2.32 1399/08/1 485 1.397 میلیون 52.152 میلیارد 2,881.37 39,210 1.397 میلیون 37,250 52.152 میلیارد 9 - - 0 84,294 37,250 1149 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 26.04 11.7 21.67 594,003 803,460 1.187 میلیون 210,000
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 14,590 720.00 4.70 15,250 60.00 0.39 1399/08/1 1,807 5.8 میلیون 88.432 میلیارد 3,209.91 15,310 5.8 میلیون 15,200 88.432 میلیارد 5 1,520 14,590 2 4,906 14,590 164.7 هزار میلیارد 183.254 میلیون 34.281 میلیون 3.6 میلیون 18.554 میلیون 15.727 میلیون 52.621 میلیون 10.331 میلیون 15.94 10.47 3.13 5.733 میلیون 67,493 5.393 میلیون 407,807
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 13,000 280.00 2.11 12,850 430.00 3.24 1399/07/30 18,176 118.107 میلیون 1.518 هزار میلیارد 6,497.96 13,280 13,110 12,620 13,700 186 2.508 میلیون 13,270 36 2.647 میلیون 13,270 925.2 هزار میلیارد 951.15 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 18.75 7.16 17.95 67.871 میلیون 50.236 میلیون 94.295 میلیون 23.812 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 20,420 10.00 0.05 21,020 610.00 2.99 1399/08/1 1,289 4.077 میلیون 85.707 میلیارد 3,163.05 20,410 4.077 میلیون 20,010 85.707 میلیارد 3 2,747 20,430 4 2,363 20,430 109.258 هزار میلیارد 131.406 میلیون 42.054 میلیون 5.198 میلیون 22.148 میلیون 19.906 میلیون 51.246 میلیون 8.74 میلیون 12.5 5.49 2.13 3.706 میلیون 371,663 3.546 میلیون 530,919
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 33,790 1,770.00 4.98 35,130 430.00 1.21 1399/08/1 277 723,248 24.526 میلیارد 2,611 35,560 723,248 33,790 24.526 میلیارد 7 180 33,790 1 9,811 33,790 418.047 هزار میلیارد 446.204 میلیون 54.184 میلیون 9 میلیون 28.157 میلیون 26.027 میلیون 50.237 میلیون 13.295 میلیون 31.44 16.06 8.32 200,748 522,500 723,248 -
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 52,700 2,090.00 3.81 53,210 1,580.00 2.88 1399/08/1 512 1.703 میلیون 90.646 میلیارد 3,327.12 54,790 1.703 میلیون 56,960 90.646 میلیارد 1 1,439 52,710 2 1,426 52,710 271.371 هزار میلیارد 323.062 میلیون 80.707 میلیون 5.1 میلیون 51.691 میلیون 29.017 میلیون 48.55 میلیون 18.54 میلیون 14.64 9.35 5.59 1.033 میلیون 670,127 564,313 1.139 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 19,990 290.00 1.47 20,230 530.00 2.69 1399/08/1 1,703 5.791 میلیون 117.128 میلیارد 3,400.19 19,700 5.791 میلیون 20,590 117.128 میلیارد 3 777 20,130 2 190,459 20,130 121.38 هزار میلیارد 135.162 میلیون 33.338 میلیون 6 میلیون 13.782 میلیون 19.556 میلیون 46.99 میلیون 11.213 میلیون 10.83 6.21 2.58 4.139 میلیون 1.652 میلیون 5.245 میلیون 545,114
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 6,410 330.00 4.90 6,490 250.00 3.71 1399/08/1 1,013 7.615 میلیون 49.423 میلیارد 7,517.33 6,740 7.615 میلیون 6,450 49.423 میلیارد 4 6,500 6,410 3 17,263 6,410 25.96 هزار میلیارد 89.26 میلیون 68.259 میلیون 1.5 میلیون 63.3 میلیون 4.959 میلیون 46.228 میلیون 598,154 43.4 5.24 0.57 5.444 میلیون 2.171 میلیون 7.409 میلیون 206,539
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 60,490 1,570.00 2.66 60,390 1,470.00 2.49 1399/08/1 1,030 1.617 میلیون 97.627 میلیارد 1,569.61 58,920 1.617 میلیون 61,750 97.627 میلیارد 6 11,390 60,500 6 25,391 60,500 157.014 هزار میلیارد 178.229 میلیون 33.703 میلیون 2.6 میلیون 21.215 میلیون 12.488 میلیون 44 میلیون 12.336 میلیون 12.73 12.57 3.57 1.386 میلیون 231,000 1.03 میلیون 587,160
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 80,990 3,820.00 4.95 80,700 3,530.00 4.57 1399/08/1 936 1.27 میلیون 102.519 میلیارد 1,357.22 77,170 1.27 میلیون 80,000 102.519 میلیارد 4 1,057 81,000 3 37,488 81,000 161.4 هزار میلیارد 180.73 میلیون 29.92 میلیون 2 میلیون 19.33 میلیون 10.59 میلیون 41.247 میلیون 13.138 میلیون 12.29 15.24 3.91 779,928 490,427 909,742 360,613