همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:07 2,935 53.51 میلیون 300.8 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 12.6 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:07 2,852 57.36 میلیون 373.5 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 20.28 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,370 450.00 4.54 11:08 5,527 66.14 میلیون 686.4 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,030 122.00 3.12 11:07 1,063 19.25 میلیون 79 میلیارد 18,941.5 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.1 هزار میلیارد 775.936 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.87 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:07 6,355 347.1 میلیون 686.9 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.8 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:07 4,781 51.93 میلیون 355.8 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 37.03 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 11:07 1,596 2.54 میلیون 234.2 میلیارد 1,597.39 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.15 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 28.28 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 35,820 1,700.00 4.98 35,410 1,290.00 3.78 11:07 967 2.52 میلیون 89.6 میلیارد 2,655.85 34,120 35,000 34,650 35,820 15 155,078 34,570 1 2,000 34,990 354.2 هزار میلیارد 449.604 میلیون 168.308 میلیون 10 میلیون 95.604 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 18.02 6.4 0.66 2.363 میلیون 291,588 2.65 میلیون 4,100
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,793 57.00 3.28 11:07 1,524 54.1 میلیون 97.8 میلیارد 33,916.68 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 314.41 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.2 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,640 1,430.00 6.74 22,490 1,280.00 6.03 1400/11/5 436 2.91 میلیون 65.5 میلیارد 9,568.04 21,210 21,210 22,280 22,790 8 800,000 21,220 6 126,966 21,220 2249 هزار میلیارد - - 100 میلیون 238.038 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 47.35 7.5 4.58 1.791 میلیون 8.552 میلیون 6.306 میلیون 4.037 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,040 2,560.00 9.32 30,010 2,530.00 9.21 1400/11/5 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 27,480 27,500 29,530 30,110 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,190 150.00 2.98 11:08 951 16.02 میلیون 84.3 میلیارد 17,084.61 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 624 هزار میلیارد 754.664 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.41 3.24 1.57 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,410 100.00 1.37 7,320 10.00 0.14 11:07 299 3.62 میلیون 26.6 میلیارد 10,874.94 7,310 7,330 7,310 7,450 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 959.213 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 9.32 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,760 240.00 2.52 11:06 596 7.36 میلیون 73.4 میلیارد 11,788.56 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2809.73 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 30.69 3.64 7.25 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 166,910 7,940.00 4.99 162,140 3,170.00 1.99 10:57 310 261,745 43.6 میلیارد 857.28 158,970 166,800 163,870 166,910 5 866 163,700 1 140 163,850 972.84 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 256.521 میلیون 6 میلیون 148.723 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.63 14.95 2.56 209,651 52,570 197,286 64,935
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 44,200 1,180.00 2.74 43,370 350.00 0.81 11:05 278 655,103 29.1 میلیارد 2,505.88 43,020 44,480 43,070 45,160 1 505 43,150 1 10 43,390 781.2 هزار میلیارد 903.091 میلیون 229.69 میلیون 13.8 میلیون 122.971 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 25.48 8.7 2.17 597,868 259,718 306,517 551,069
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,580 100.00 4.03 11:07 2,113 53.37 میلیون 137.7 میلیارد 25,643.61 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.742 هزار میلیارد 347.853 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون - 1.74 0.57 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,563 61.00 4.06 11:07 4,884 216.11 میلیون 337.8 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.583 هزار میلیارد 960.973 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.78 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,840 230.00 3.02 7,620 10.00 0.13 11:07 316 1.81 میلیون 14 میلیارد 5,955.53 7,610 7,450 7,450 7,860 1 5,000 7,630 1 1,647 7,630 359.664 هزار میلیارد 761.583 میلیون 492.224 میلیون 47.2 میلیون 401.919 میلیون 80.155 میلیون 261.101 میلیون 45.772 میلیون 10.09 4.49 1.38 675,990 1.545 میلیون 2.221 میلیون -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 133,920 6,370.00 4.99 133,910 6,360.00 4.99 11:03 690 1.15 میلیون 153.8 میلیارد 1,676.85 127,550 133,920 129,030 133,920 166 621,848 127,660 1 266 127,860 803.46 هزار میلیارد 870.642 میلیون 289.051 میلیون 6 میلیون 67.182 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 6.27 4.85 4.07 1.139 میلیون 372,118 173,837 1.338 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 42,080 190.00 0.45 41,910 20.00 0.05 1400/10/12 253 260,008 10.9 میلیارد 1,027.7 41,890 42,000 41,600 42,280 1 200 41,900 1 130 42,080 125.73 هزار میلیارد 181.594 میلیون 64.553 میلیون 3 میلیون 55.864 میلیون 8.688 میلیون 197.218 میلیون 10.573 میلیون 35.91 14.46 0.64 69,008 191,000 248,086 11,922
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 71,550 3,400.00 4.99 68,660 510.00 0.75 11:07 1,851 2.66 میلیون 182.8 میلیارد 1,528.15 68,150 66,660 66,660 71,550 95 677,408 68,180 1 74 69,800 240.52 هزار میلیارد 399.082 میلیون 194.829 میلیون 3.5 میلیون 158.842 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 7.01 9.75 1.22 7.11 میلیون 319,000 1.178 میلیون 6.251 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,612 76.00 4.95 1,567 31.00 2.02 11:08 907 31.88 میلیون 50.9 میلیارد 35,052.25 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 244.985 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.12 3.68 1.33 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,192 152.00 5.00 3,137 97.00 3.19 10:59 253 8.02 میلیون 25.6 میلیارد 32,968.9 3,040 3,177 3,152 3,192 19 2,393,285 3,137 0 0 0 95.476 هزار میلیارد 1.824 میلیارد 1.788 میلیارد 30.426 میلیون 1.713 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 5.72 1.94 0.52 3.195 میلیون 3.8 میلیون 6.821 میلیون 175,000
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,710 930.00 4.95 18,920 140.00 0.75 11:05 153 1.4 میلیون 27.5 میلیارد 7,761.91 18,780 19,550 19,160 19,710 1 10,000 19,060 1 880 19,330 384.114 هزار میلیارد 482.858 میلیون 147.234 میلیون 20.238 میلیون 100.97 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 14.26 9.32 2.26 372,384 224,818 484,575 112,627
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 39,190 1,860.00 4.98 38,350 1,020.00 2.73 11:04 275 1.52 میلیون 59.4 میلیارد 5,585.17 37,330 39,180 38,100 39,190 62 1,505,701 37,560 1 30,000 39,210 309.335 هزار میلیارد 372.786 میلیون 124.489 میلیون 8.064 میلیون 63.531 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 20.93 6.7 1.82 3.169 میلیون 529,542 2.398 میلیون 1.301 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,540 590.00 4.94 12,320 370.00 3.10 11:06 498 6.44 میلیون 80.6 میلیارد 13,177.22 11,950 12,220 12,220 12,540 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 1011.415 هزار میلیارد 1.13 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 28.66 7.83 6 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,270 530.00 4.93 10,930 190.00 1.77 11:06 469 2.61 میلیون 29.2 میلیارد 5,727.27 10,740 11,200 10,850 11,270 2 1,936 10,960 1 500 12,200 164.1 هزار میلیارد 273.786 میلیون 163.878 میلیون 15 میلیون 110.436 میلیون 44.237 میلیون 166.71 میلیون 33.364 میلیون 20.04 3.7 0.98 2.397 میلیون 2.091 میلیون 3.338 میلیون 1.15 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,310 680.00 4.99 13,700 70.00 0.51 11:07 294 2.88 میلیون 41 میلیارد 6,564.32 13,630 13,940 13,510 14,310 1 1,500 13,650 1 3,472 13,740 554.8 هزار میلیارد 1.194 میلیارد 739.57 میلیون 40 میلیون 644.58 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 35.56 5.85 3.75 1.797 میلیون 1.008 میلیون 1.768 میلیون 1.037 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,690 1,270.00 5.00 26,400 980.00 3.86 11:07 486 4.07 میلیون 108.2 میلیارد 8,504.78 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1069.605 هزار میلیارد 1.082 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 26.12 5.12 8.36 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,870 470.00 3.51 13,470 70.00 0.52 11:07 179 2.45 میلیون 33.9 میلیارد 12,041.07 13,400 13,430 13,420 13,950 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1312.136 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 52.24 5.85 11.18 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 2,922 139.00 4.99 2,861 78.00 2.80 11:01 677 17.09 میلیون 49.9 میلیارد 21,208.17 2,783 2,859 2,820 2,922 1 10,483 2,815 1 3,000 2,819 161.616 هزار میلیارد 205.245 میلیون 136.488 میلیون 56 میلیون 45.533 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 13.49 1.88 1.42 13.682 میلیون 200,000 11.632 میلیون 2.25 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,775 179.00 4.98 3,648 52.00 1.45 11:07 137 2.9 میلیون 10.9 میلیارد 19,504.89 3,596 3,775 3,775 3,775 0 0 0 0 90.641 هزار میلیارد 118.391 میلیون 65.833 میلیون 24.84 میلیون 27.998 میلیون 34.635 میلیون 104.529 میلیون 15.935 میلیون - 2.58 0.85 1.374 میلیون 2.5 میلیون 3.874 میلیون -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 56,770 2,700.00 4.99 55,230 1,160.00 2.15 1400/11/6 - - - 1,957.46 54,070 54,080 54,080 56,770 1 547 56,750 1 5,737 56,770 281.673 هزار میلیارد 345.33 میلیون 133.701 میلیون 5.1 میلیون 63.657 میلیون 62.323 میلیون 99.985 میلیون 39.282 میلیون 7.17 4.52 2.82 646,199 160,275 483,385 323,089
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 21,250 170.00 0.81 21,080 0.00 0.00 11:07 98 201,023 4.2 میلیارد 2,013.16 21,080 21,120 20,130 21,360 1 420 20,740 1 2,787 21,070 250.852 هزار میلیارد 304.77 میلیون 104.442 میلیون 11.9 میلیون 53.918 میلیون 45.355 میلیون 97.042 میلیون 32.921 میلیون 51.29 5.53 2.58 317,789 776,770 479,559 615,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,150 430.00 4.93 8,780 60.00 0.69 11:06 317 2.08 میلیون 19 میلیارد 6,507.78 8,720 9,090 8,810 9,150 1 3,200 8,920 1 600 8,970 737.52 هزار میلیارد 779.183 میلیون 217.164 میلیون 54.9 میلیون 41.663 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 35.85 4.31 7.7 5.839 میلیون 2.825 میلیون 5.447 میلیون 3.218 میلیون