همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,360 80.00 1.47 5,370 70.00 1.29 10:16 1,461 23.789 میلیون 127.34 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 2 19,625 5,350 1 9,328 5,360 1016.5 هزار میلیارد 1.288 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.76 2.02 0.38 12.138 میلیون 11.043 میلیون 20.967 میلیون 2.214 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,700 100.00 1.47 6,760 40.00 0.59 10:16 1,191 14.34 میلیون 96.42 میلیارد 11,051.11 6,800 6,700 6,650 6,790 19 629,220 6,690 19 365,397 6,700 905.465 هزار میلیارد 1.246 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.06 1.79 0.41 5.956 میلیون 8.255 میلیون 14.181 میلیون 30,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,930 0.00 0.00 4,930 0.00 0.00 10:16 1,135 13.64 میلیون 67.18 میلیارد 11,538.19 4,930 4,920 4,870 4,970 2 7,380 4,940 30 922,984 4,950 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 9.205 میلیون 3.921 میلیون 10.944 میلیون 2.182 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,426 79.00 1.75 4,476 29.00 0.64 10:16 968 16.888 میلیون 75.07 میلیارد 16,666.29 4,505 4,422 4,410 4,490 3 102,595 4,440 1 117,061 4,445 759.39 هزار میلیارد 873.473 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.31 1.78 0.44 7.431 میلیون 8.935 میلیون 15.912 میلیون 454,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,578 20.00 0.77 2,592 6.00 0.23 10:16 1,079 36.06 میلیون 93.09 میلیارد 38,230.32 2,598 2,598 2,556 2,615 3 183,838 2,578 1 34,076 2,579 677.381 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.02 1.01 0.66 14.563 میلیون 21.385 میلیون 33.437 میلیون 2.511 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,957 29.00 1.46 1,972 14.00 0.70 10:16 1,994 75.248 میلیون 148.37 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,000 16 1,100,862 1,965 2 67,085 1,966 594.866 هزار میلیارد 1.48 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.77 -4.57 0.45 48.424 میلیون 26.493 میلیون 72.941 میلیون 1.976 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,862 18.00 0.37 4,869 11.00 0.23 10:16 931 14.208 میلیون 69.02 میلیارد 14,077.44 4,880 4,835 4,831 4,880 3 79,302 4,863 2 28,768 4,864 1946.8 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.68 1.89 2.17 3.541 میلیون 10.619 میلیون 13.84 میلیون 320,000
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,381 22.00 1.57 1,403 0.00 0.00 10:16 3,346 108.221 میلیون 151.87 میلیارد 32,343.26 1,403 1,390 1,377 1,390 41 2,029,867 1,390 22 2,762,769 1,390 314.168 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 76.7 میلیون 31.521 میلیون 102.156 میلیون 6.065 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 87,400 720.00 0.82 88,120 0.00 0.00 10:16 2,802 2.383 میلیون 209.99 میلیارد 850.44 88,120 87,980 85,730 87,980 15 11,862 88,720 13 31,129 88,720 793.08 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 1.57 میلیون 812,603 2.277 میلیون 106,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,400 16.00 1.13 1,414 2.00 0.14 10:16 573 22.994 میلیون 32.34 میلیارد 48,836.95 1,416 1,420 1,390 1,420 5 174,373 1,401 5 209,895 1,403 247.775 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.14 1.08 0.43 15.346 میلیون 7.648 میلیون 21.409 میلیون 1.584 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,580 420.00 6.00 6,900 100.00 1.43 10:15 349 5.986 میلیون 39.35 میلیارد 17,422.95 7,000 6,780 6,510 6,800 1 26,700 6,590 1 2,930 6,660 897.624 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.36 2.34 1.64 3.905 میلیون 2.081 میلیون 5.216 میلیون 770,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,550 190.00 1.38 13,730 10.00 0.07 10:15 230 928,982 12.59 میلیارد 4,064.97 13,740 13,470 13,420 13,740 1 35,889 13,420 1 26,453 13,430 411.6 هزار میلیارد 521.68 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.45 5.23 0.49 497,588 407,518 904,596 510
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,890 60.00 0.86 6,950 0.00 0.00 10:16 717 17.483 میلیون 121.51 میلیارد 25,641.04 6,950 6,950 6,880 6,970 4 104,800 6,900 1 10,975 6,920 3402.025 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.08 3.06 6.5 627,540 16.754 میلیون 11.237 میلیون 6.145 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 26,035.28 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,221 6.00 0.27 2,223 4.00 0.18 10:16 365 9.392 میلیون 20.6 میلیارد 23,480.04 2,227 2,160 2,160 2,224 2 189,550 2,222 2 52,500 2,223 421.99 هزار میلیارد 595.467 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 3.86 میلیون 5.059 میلیون 8.189 میلیون 730,817
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,765 31.00 1.73 1,781 15.00 0.84 10:16 2,065 102.906 میلیون 183.24 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,805 2 132,596 1,777 1 31,000 1,778 348.204 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.7 -6 0.72 59.131 میلیون 43.476 میلیون 100.887 میلیون 1.72 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,990 320.00 3.10 10,280 30.00 0.29 10:16 428 2.131 میلیون 21.4 میلیارد 4,798 10,310 10,140 9,970 10,190 1 2,457 9,990 7 219,881 10,000 1220.94 هزار میلیارد 1.33 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.41 2.64 2.54 1.186 میلیون 944,361 1.764 میلیون 367,059
کگل

گل گهر

سهام بورس 8,800 250.00 2.76 9,050 0.00 0.00 10:16 96 771,488 6.83 میلیارد 6,943.71 9,050 8,940 8,780 8,940 2 20,363 8,800 1 88,843 8,820 1808 هزار میلیارد 2.208 میلیارد 742.418 میلیون 100 میلیون 293.895 میلیون 448.523 میلیون 438.772 میلیون 156.181 میلیون 11.58 4.03 4.12 191,255 529,683 720,938 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,210 680.00 2.85 23,830 60.00 0.25 10:13 190 1.993 میلیون 47.26 میلیارد 10,298.6 23,890 23,660 23,010 23,890 1 230 23,210 1 10 23,550 482.065 هزار میلیارد 555.808 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.14 2.59 1.12 17,774 1.976 میلیون 1.099 میلیون 894,821
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,318 74.00 3.09 2,371 21.00 0.88 10:16 506 11.39 میلیون 26.48 میلیارد 22,161.68 2,392 2,305 2,303 2,370 3 23,000 2,321 2 82,988 2,325 145.21 هزار میلیارد 374.968 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 18.15 1.65 0.39 8.153 میلیون 2.777 میلیون 10.353 میلیون 577,112
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,290 60.00 0.16 37,350 0.00 0.00 10:15 41 206,895 7.71 میلیارد 5,143.53 37,350 37,230 37,100 37,350 1 16,823 37,270 1 93,565 37,290 672.12 هزار میلیارد 791.143 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 3,136 197,324 79,460 121,000
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 183,740 0.00 0.00 183,670 70.00 0.04 10:16 241 109,904 20.13 میلیارد 386.63 183,740 181,000 181,000 183,800 1 972 183,760 2 2,600 183,770 1101.78 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.88 4.14 3.15 34,730 75,146 109,876 -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 93,760 470.00 0.50 93,400 110.00 0.12 10:17 407 275,660 25.87 میلیارد 686.01 93,290 93,300 93,290 94,280 1 943 93,760 1 611 94,000 327.005 هزار میلیارد 555.852 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.81 5.37 1 208,119 67,464 275,583 -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,070 260.00 3.55 7,320 10.00 0.14 10:16 154 2.058 میلیون 14.55 میلیارد 9,265.8 7,330 7,030 7,010 7,160 3 64,132 7,070 2 2,600 7,110 344.56 هزار میلیارد 813.221 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 90.085 میلیون 320.199 میلیون 49.364 میلیون 7 3.84 1.08 614,731 1.443 میلیون 2.058 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,607 17.00 1.05 1,626 2.00 0.12 10:15 465 20.221 میلیون 32.92 میلیارد 56,455.83 1,624 1,574 1,574 1,644 1 35,385 1,613 1 45,685 1,614 254.053 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.35 3.25 0.95 1.237 میلیون 18.984 میلیون 19.154 میلیون 1.066 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,064 3.00 0.10 3,064 3.00 0.10 10:15 277 5.088 میلیون 15.66 میلیارد 14,596.93 3,061 3,000 3,000 3,109 1 2,638 3,078 2 78,299 3,085 93.346 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.38 1.31 0.37 778,883 4.246 میلیون 4.975 میلیون 50,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,500 320.00 1.07 29,800 20.00 0.07 10:16 158 312,783 9.26 میلیارد 2,181.28 29,820 29,800 29,240 29,800 3 1,440 29,300 2 1,298 29,550 240.307 هزار میلیارد 283.937 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.78 2.97 1.07 42,746 270,037 312,783 -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 889 4.00 0.45 890 3.00 0.34 10:16 2,187 120.051 میلیون 106.56 میلیارد 41,777.5 893 885 884 893 30 5,491,565 886 6 973,157 887 1452.78 هزار میلیارد 1.513 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 41.638 میلیون 76.493 میلیون 105.36 میلیون 12.771 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,670 100.00 1.02 9,750 20.00 0.20 10:15 181 3.595 میلیون 34.83 میلیارد 20,392.25 9,770 9,670 9,620 9,760 3 2,568 9,700 2 30,530 9,710 989.625 هزار میلیارد 1.223 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.08 7.42 4.89 197,444 3.397 میلیون 3.441 میلیون 153,702
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,000 40.00 0.79 5,040 0.00 0.00 10:11 79 1.113 میلیون 5.58 میلیارد 11,508.68 5,040 4,930 4,930 5,070 3 305,277 5,000 2 14,666 5,050 161.28 هزار میلیارد 259.849 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 69.69 میلیون 201.215 میلیون 29.249 میلیون 5.52 2.32 0.8 102,624 1.011 میلیون 1.113 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,500 220.00 0.72 30,690 30.00 0.10 10:16 80 472,289 14.38 میلیارد 6,700.98 30,720 30,500 30,200 30,500 2 20,419 30,410 1 68,274 30,420 1242.945 هزار میلیارد 1.33 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.24 5.83 6.32 291,258 181,031 372,289 100,000
وامید

سر. امید

سهام بورس 11,310 530.00 4.48 11,840 0.00 0.00 10:16 65 237,253 2.67 میلیارد 2,465.79 11,840 11,140 11,140 11,490 1 10,000 11,200 1 9,000 11,210 1147.27 هزار میلیارد 1.252 میلیارد 398.452 میلیون 96.98 میلیون 104.826 میلیون 293.626 میلیون 178.3 میلیون 177.353 میلیون 6.47 3.91 6.44 117,253 120,000 124,821 112,432
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 66,340 1,800.00 2.64 68,130 10.00 0.01 10:13 29 25,531 1.7 میلیارد 800.83 68,140 66,890 66,100 66,890 1 500 66,320 3 7,646 66,770 347.361 هزار میلیارد 427.217 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 121.109 میلیون 173.042 میلیون 72.715 میلیون 4.78 2.87 2.01 5,590 19,941 25,531 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,150 10.00 0.08 13,150 10.00 0.08 10:15 220 1.874 میلیون 24.54 میلیارد 6,496.82 13,160 13,060 13,020 13,200 4 176,601 13,150 2 45,557 13,160 946.8 هزار میلیارد 1.115 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.41 5.67 5.97 176,718 1.697 میلیون 1.854 میلیون 20,000
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,068 9.00 0.29 3,059 0.00 0.00 10:16 152 4.024 میلیون 12.31 میلیارد 32,126.41 3,059 3,011 3,011 3,080 1 39,549 3,072 3 13,404 3,075 171.304 هزار میلیارد 215.409 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 405,149 3.55 میلیون 3.955 میلیون -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,457 2.00 0.04 4,453 6.00 0.13 10:16 305 6.437 میلیون 28.53 میلیارد 17,149.5 4,459 4,389 4,260 4,494 1 98,959 4,457 3 20,401 4,459 856.882 هزار میلیارد 894.163 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.2 2.96 6.33 464,200 5.973 میلیون 3.735 میلیون 2.701 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,410 270.00 1.97 13,670 10.00 0.07 10:15 107 376,149 5.09 میلیارد 3,234.67 13,680 13,430 13,400 13,600 3 13,500 13,450 1 15,152 13,470 163.357 هزار میلیارد 200.863 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 47.991 میلیون 129.171 میلیون 28.367 میلیون 5.76 3.4 1.26 86,902 278,089 364,991 -
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,990 550.00 3.14 17,470 70.00 0.40 1401/07/09 286 532,198 9.07 میلیارد 1,860.83 17,540 17,150 16,800 17,450 0 0 0 0 168.232 هزار میلیارد 205.506 میلیون 100.292 میلیون 9.63 میلیون 37.274 میلیون 63.017 میلیون 116.526 میلیون 34.513 میلیون 4.87 2.67 1.44 345,202 186,996 415,955 116,243
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,750 60.00 0.56 10,810 0.00 0.00 10:13 38 263,766 2.83 میلیارد 2,262.8 10,810 10,620 10,620 10,770 1 21,600 10,720 1 500 10,750 440.724 هزار میلیارد 477.053 میلیون 210.907 میلیون 40.77 میلیون 36.329 میلیون 174.578 میلیون 108.76 میلیون 103.818 میلیون 4.25 2.52 4.05 14,609 249,157 263,766 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,422 45.00 3.07 1,466 1.00 0.07 10:13 50 577,013 833.9 میلیون 13,099.56 1,467 1,426 1,421 1,500 3 24,100 1,430 1 21,095 1,431 35.377 هزار میلیارد 201.609 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.619 میلیون 108.152 میلیون 6.117 میلیون 5.78 0.99 0.33 573,108 - 573,108 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,650 330.00 3.01 10,970 10.00 0.09 10:16 653 5.378 میلیون 58.95 میلیارد 9,213.36 10,980 11,000 10,600 11,140 3 43,859 10,880 1 1,459 10,890 60.608 هزار میلیارد 124.67 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.74 11.65 0.57 5.219 میلیون 150,000 5.369 میلیون -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,900 90.00 1.29 6,990 0.00 0.00 10:10 53 349,882 2.42 میلیارد 7,020.98 6,990 6,720 6,650 6,990 1 13,500 6,940 1 30,000 6,950 167.76 هزار میلیارد 209.145 میلیون 107.035 میلیون 24 میلیون 41.385 میلیون 65.65 میلیون 106.71 میلیون 33.651 میلیون 4.99 2.56 1.57 53,041 282,540 335,581 -
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 16,690 870.00 4.95 17,560 0.00 0.00 10:16 35 99,155 1.66 میلیارد 1,844 17,560 16,800 16,690 17,100 2 12,994 16,700 1 1,597 16,830 208.726 هزار میلیارد 255.598 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 65.615 میلیون 104.3 میلیون 27.211 میلیون 7.68 3.18 2 26,501 72,654 99,155 -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 35,470 1,410.00 3.82 36,540 340.00 0.92 10:15 828 869,246 30.98 میلیارد 1,027.77 36,880 34,720 34,490 36,780 1 22 35,510 1 1,801 35,580 218.58 هزار میلیارد 244.297 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.13 3.96 2.19 98,608 770,338 848,396 20,550
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,860 340.00 5.48 6,180 20.00 0.32 10:17 407 4.458 میلیون 26.57 میلیارد 8,829.24 6,200 6,000 5,820 6,160 15 570,699 5,920 2 68,329 5,940 368.4 هزار میلیارد 618.255 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -142.94 5.92 3.76 3.414 میلیون 550,000 3.824 میلیون 140,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 110,000 1,390.00 1.25 111,290 100.00 0.09 10:14 109 41,081 4.49 میلیارد 404.63 111,390 106,700 106,700 110,990 1 197 109,000 2 4,145 110,000 222.56 هزار میلیارد 283.005 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 13.032 میلیون 97.986 میلیون 49.409 میلیون 4.5 17.08 2.27 7,408 33,623 35,856 5,175
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,100 120.00 2.30 5,190 30.00 0.57 10:16 417 4.644 میلیون 23.84 میلیارد 10,526.65 5,220 5,170 5,050 5,220 4 154,072 5,100 2 86,800 5,110 160.631 هزار میلیارد 228.424 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 59.542 میلیون 96.708 میلیون 14.899 میلیون 10.8 2.7 1.66 1.283 میلیون 3.359 میلیون 4.528 میلیون 115,115
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 3,108.00 208.31 4,551 3,059.00 205.03 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 115,094.32 1,492 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 205.976 میلیون 173.803 میلیون 4 میلیون 175.409 میلیون -1,605,683 84.849 میلیون -20,820,222 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,331 5.00 0.15 3,326 0.00 0.00 10:01 14 392,772 1.31 میلیارد 10,611.29 3,326 3,326 3,326 3,385 1 10,000 3,333 1 4,763 3,384 131.377 هزار میلیارد 622.264 میلیون 556.723 میلیون 39.5 میلیون 490.887 میلیون 65.836 میلیون 81.172 میلیون 14.392 میلیون 9.14 2 1.62 134,337 258,435 392,772 -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,050 36.00 1.17 3,080 6.00 0.19 10:13 90 1.758 میلیون 5.36 میلیارد 26,261.29 3,086 3,032 3,032 3,082 1 4,000 3,052 2 13,888 3,058 67.716 هزار میلیارد 114.568 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 35.553 میلیون 79.446 میلیون 6.89 میلیون 9.83 1.91 0.85 587,980 1.152 میلیون 1.606 میلیون 134,337
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,830 140.00 2.01 6,970 0.00 0.00 10:16 32 83,212 569.91 میلیون 2,642.84 6,970 6,850 6,730 6,940 1 800 6,830 3 29,848 6,900 116.337 هزار میلیارد 154.01 میلیون 61.341 میلیون 16.691 میلیون 37.673 میلیون 23.668 میلیون 74.633 میلیون 11.87 میلیون 9.81 4.92 1.56 50,085 33,127 83,212 -
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 18,150 320.00 1.73 18,410 60.00 0.32 10:16 36 139,988 2.51 میلیارد 4,259.94 18,470 17,950 17,920 18,400 1 1,050 18,150 1 10,000 18,350 58.912 هزار میلیارد 85.92 میلیون 44.374 میلیون 3.2 میلیون 27.008 میلیون 17.366 میلیون 73.14 میلیون 7.154 میلیون 8.24 3.39 0.81 129,437 10,551 139,988 -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,042 21.00 1.02 2,062 1.00 0.05 10:16 46 1.198 میلیون 2.45 میلیارد 21,396.5 2,063 2,022 2,022 2,077 1 200,000 2,041 1 43,590 2,072 52.316 هزار میلیارد 572.922 میلیون 562.281 میلیون 25.384 میلیون 520.581 میلیون 41.701 میلیون 70.333 میلیون 7.537 میلیون 6.94 1.26 0.74 91,804 1.106 میلیون 1.198 میلیون -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 56,810 240.00 0.42 57,010 40.00 0.07 10:15 121 250,184 14.15 میلیارد 1,626.82 57,050 55,630 55,630 57,150 3 4,256 56,680 3 385 56,820 201.023 هزار میلیارد 220.285 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.89 98,784 151,400 250,184 -
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,690 113.00 2.97 3,803 0.00 0.00 10:16 539 820,126 3.05 میلیارد 1,351.56 3,803 3,798 3,645 3,798 2 50,700 3,691 1 179,644 3,695 132.93 هزار میلیارد 605.7 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 60.607 میلیون 67.496 میلیون 22.442 میلیون 5.93 2.21 1.97 6,186 813,940 748,056 72,070
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 6,390 0.00 0.00 6,380 10.00 0.16 10:12 141 1.094 میلیون 6.98 میلیارد 6,334.78 6,390 6,250 6,240 6,470 2 10,322 6,270 1 3,200 6,350 35.465 هزار میلیارد 42.457 میلیون 16.443 میلیون 5.55 میلیون 6.992 میلیون 9.451 میلیون 66.794 میلیون 1.103 میلیون 32.1 3.75 0.53 287,762 650,000 746,908 190,854
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,200 310.00 0.27 114,210 300.00 0.26 10:11 116 124,131 13.98 میلیارد 1,198.35 114,510 110,600 110,020 114,690 1 100 114,320 1 200 114,650 204.372 هزار میلیارد 239.296 میلیون 62.173 میلیون 1.79 میلیون 34.924 میلیون 27.249 میلیون 63.88 میلیون 39.676 میلیون 5.15 7.5 3.2 55,689 68,442 122,131 2,000
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 25,220 1,120.00 4.25 26,250 90.00 0.34 10:15 276 131,411 3.32 میلیارد 518.87 26,340 25,200 25,030 25,760 1 7,294 25,340 1 224 25,450 105 هزار میلیارد 129.188 میلیون 40.174 میلیون 4 میلیون 24.148 میلیون 16.026 میلیون 63.633 میلیون 19.805 میلیون 5.32 6.57 1.66 74,701 55,832 130,533 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,446 36.00 2.43 1,477 5.00 0.34 10:17 60 2.187 میلیون 3.16 میلیارد 39,205.96 1,482 1,435 1,435 1,479 1 10,595 1,451 1 66,000 1,459 51.66 هزار میلیارد 127.348 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 44.686 میلیون 62.565 میلیون 11.261 میلیون 4.59 1.16 0.83 1.677 میلیون 510,178 2.187 میلیون -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 21,550 420.00 1.91 21,920 50.00 0.23 10:15 193 188,430 4.06 میلیارد 952.81 21,970 21,860 21,480 21,860 2 4,222 21,530 2 4,154 21,600 57.461 هزار میلیارد 109.304 میلیون 59.251 میلیون 2.625 میلیون 51.79 میلیون 7.461 میلیون 61.532 میلیون 14.065 میلیون 4.09 7.71 0.93 186,589 - 176,589 10,000
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,050 30.00 0.37 8,070 10.00 0.12 10:16 97 1.412 میلیون 11.29 میلیارد 9,110.66 8,080 7,980 7,790 8,080 2 55,500 8,050 1 2,000 8,060 250.17 هزار میلیارد 299.803 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.24 3.65 4.13 42,732 1.369 میلیون 918,863 492,870
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,000 130.00 1.42 9,120 10.00 0.11 10:15 179 1.751 میلیون 15.78 میلیارد 6,144.32 9,130 9,120 8,850 9,130 1 30,817 9,020 2 20,949 9,030 248.248 هزار میلیارد 256.261 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 112.085 میلیون 57.196 میلیون 56.629 میلیون 4.39 2.23 4.35 280,859 1.47 میلیون 1.751 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,970 120.00 1.97 6,090 0.00 0.00 10:15 31 1.009 میلیون 6.02 میلیارد 1,189.33 6,090 5,960 5,900 6,090 2 207,118 5,960 2 2,880 5,980 291.84 هزار میلیارد 330.475 میلیون 97.928 میلیون 48 میلیون 38.155 میلیون 59.773 میلیون 55.239 میلیون 6.008 میلیون 48.66 4.89 5.29 6,326 1.002 میلیون 1.009 میلیون -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,780 110.00 1.01 10,860 30.00 0.28 10:15 69 223,765 2.39 میلیارد 3,356.55 10,890 10,570 10,540 10,850 1 103 10,630 3 6,000 10,790 26.694 هزار میلیارد 41.301 میلیون 30.512 میلیون 2.458 میلیون 14.607 میلیون 15.905 میلیون 54.173 میلیون 6.756 میلیون 3.95 1.68 0.49 96,791 126,974 223,765 -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,360 40.00 0.48 8,290 30.00 0.36 10:16 296 3.288 میلیون 27.08 میلیارد 7,883.78 8,320 7,820 7,820 8,400 2 76,220 8,330 5 20,755 8,340 159.641 هزار میلیارد 196.625 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.61 6.58 3.02 457,504 2.826 میلیون 3.283 میلیون -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 12,760 670.00 4.99 13,010 420.00 3.13 10:16 142 885,580 11.34 میلیارد 6,068.71 13,430 12,850 12,760 13,000 1 500 12,790 3 12,942 12,860 32.617 هزار میلیارد 61.624 میلیون 32.128 میلیون 2.527 میلیون 28.754 میلیون 3.374 میلیون 52.432 میلیون -843,403 -39.03 9.76 0.63 583,004 302,576 869,887 15,693
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 8,660 240.00 2.70 8,900 0.00 0.00 10:12 46 81,565 706.88 میلیون 1,590.54 8,900 8,560 8,560 8,900 2 1,814 8,610 1 655 8,630 22.225 هزار میلیارد 40.089 میلیون 21.546 میلیون 701,452 17.839 میلیون 3.707 میلیون 44.099 میلیون 1.312 میلیون 16.96 6 0.5 80,120 - 80,120 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 59,800 980.00 1.61 60,640 140.00 0.23 10:12 175 146,465 8.78 میلیارد 365.68 60,780 60,400 59,710 60,790 3 284 59,750 1 1,109 59,780 78.715 هزار میلیارد 112.458 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 5.253 میلیون 43.038 میلیون 20.317 میلیون 3.88 15.01 1.83 84,246 61,711 145,957 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 16,500 490.00 2.88 16,940 50.00 0.29 10:15 92 1.182 میلیون 19.57 میلیارد 15,230.02 16,990 16,450 16,320 16,790 3 25,000 16,700 1 2,000 16,730 2368.8 هزار میلیارد 2.441 میلیارد 111.72 میلیون 60 میلیون 45.35 میلیون 66.371 میلیون 42.191 میلیون 41.105 میلیون 57.7 35.73 56.21 1.057 میلیون 124,408 924,483 257,394
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,120 1.00 0.03 3,119 2.00 0.06 10:05 87 1.696 میلیون 5.27 میلیارد 19,093.57 3,121 2,977 2,977 3,126 1 10,000 3,000 1 18,154 3,090 40.508 هزار میلیارد 116.503 میلیون 92.918 میلیون 12 میلیون 75.956 میلیون 16.962 میلیون 41.958 میلیون 4.498 میلیون 9.01 2.39 0.97 85,440 1.6 میلیون 1.396 میلیون 290,345
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 16,120 30.00 0.19 16,130 20.00 0.12 10:16 172 1.72 میلیون 27.66 میلیارد 10,348.06 16,150 16,150 15,880 16,500 3 103,676 16,130 1 38,454 16,140 96.6 هزار میلیارد 104.601 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 44.485 میلیون 38.748 میلیون 26.432 میلیون 3.65 2.17 2.5 514,704 1.197 میلیون 1.033 میلیون 678,469
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,400 910.00 4.97 18,280 30.00 0.16 10:17 152 263,055 4.58 میلیارد 1,818.52 18,310 17,520 17,400 17,520 20 527,413 17,400 1 394 17,430 365.4 هزار میلیارد 399.512 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.24 8.34 9.64 81,627 181,422 87,549 175,500
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,220 150.00 3.43 4,369 1.00 0.02 10:15 57 168,938 717.17 میلیون 2,157.79 4,370 4,330 4,201 4,330 1 1,473 4,236 2 34,079 4,287 152.88 هزار میلیارد 189.441 میلیون 102.795 میلیون 17.5 میلیون 36.526 میلیون 66.269 میلیون 36.12 میلیون 34.541 میلیون 4.43 2.31 4.24 76,165 92,773 156,252 12,686
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 25,000 600.00 2.34 25,600 0.00 0.00 10:08 8 8,309 209.21 میلیون 2,638 25,600 25,200 25,000 25,210 2 1,674 25,010 1 10,000 25,500 204.8 هزار میلیارد 219.307 میلیون 31.144 میلیون 8 میلیون 14.507 میلیون 16.636 میلیون 36.012 میلیون 3.487 میلیون 58.73 12.31 5.69 1,030 7,279 8,309 -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,250 340.00 1.93 17,550 40.00 0.23 10:16 438 599,374 10.4 میلیارد 1,066.58 17,590 17,340 17,100 17,590 1 500 17,190 1 400 17,290 52.44 هزار میلیارد 65.242 میلیون 22.695 میلیون 3 میلیون 12.592 میلیون 10.103 میلیون 35.511 میلیون 7.413 میلیون 7.11 5.21 1.48 574,374 25,000 599,328 46
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,710 160.00 4.13 3,868 2.00 0.05 10:11 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 8,081.54 3,870 3,802 3,703 3,816 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 162.076 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.01 میلیون 35.387 میلیون 13.137 میلیون 10.6 3.31 3.94 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 15,990 510.00 3.09 16,470 30.00 0.18 10:15 111 535,286 8.59 میلیارد 2,939.75 16,500 16,060 15,960 16,330 1 50,000 15,990 1 3,000 16,080 180.84 هزار میلیارد 190.867 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 5.34 3.71 5.32 242,839 290,447 468,286 65,000
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,920 120.00 2.97 4,033 7.00 0.17 10:16 295 1.65 میلیون 8.1 میلیارد 4,798.21 4,040 3,900 3,860 3,999 1 2,000 5,410 2 8,861 5,450 29.118 هزار میلیارد 41.549 میلیون 27.525 میلیون 6 میلیون 17.351 میلیون 10.174 میلیون 33.692 میلیون 2.998 میلیون 8.07 2.38 0.72 2.421 میلیون 101,000 2.522 میلیون -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,360 0.00 0.00 23,360 0.00 0.00 10:13 9 5,265 120.38 میلیون 984 23,360 22,600 22,600 23,840 1 236 22,910 1 1,500 23,360 70.08 هزار میلیارد 77.799 میلیون 17.316 میلیون 3 میلیون 7.719 میلیون 9.597 میلیون 31.792 میلیون 5.032 میلیون 13.93 7.3 2.21 4,449 816 5,265 -
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 11,210 250.00 2.18 11,430 30.00 0.26 10:15 83 331,450 3.72 میلیارد 3,163.02 11,460 11,170 11,170 11,390 1 12,119 11,210 2 14,561 11,230 14.82 هزار میلیارد 19.631 میلیون 13.85 میلیون 1.3 میلیون 4.772 میلیون 9.078 میلیون 31.586 میلیون 4.06 میلیون 3.66 1.64 0.47 263,854 5,113 268,967 -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,804 37.00 2.01 1,789 52.00 2.82 10:16 443 16.192 میلیون 28.94 میلیارد 41,035.33 1,841 1,844 1,749 1,845 2 16,000 1,768 1 87,550 1,780 11.844 هزار میلیارد 27.753 میلیون 20.731 میلیون 4.748 میلیون 15.909 میلیون 4.822 میلیون 29.448 میلیون 466,719 25.36 2.46 0.4 14.355 میلیون 1.732 میلیون 16.006 میلیون 81,068
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 13,840 610.00 4.22 14,390 60.00 0.42 10:16 87 495,383 6.82 میلیارد 6,288.92 14,450 14,000 13,730 14,000 1 445 13,780 1 1,000 13,840 183.647 هزار میلیارد 214.815 میلیون 59.813 میلیون 12.771 میلیون 31.04 میلیون 28.773 میلیون 28.082 میلیون 25.213 میلیون 7.29 6.39 6.54 93,936 400,447 464,607 29,776
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,792 107.00 2.74 3,903 4.00 0.10 10:16 203 2.075 میلیون 8.08 میلیارد 11,523.88 3,899 3,800 3,792 4,000 3 10,885 3,801 2 30,288 3,816 22.34 هزار میلیارد 32.311 میلیون 17.838 میلیون 5.734 میلیون 9.926 میلیون 7.912 میلیون 27.491 میلیون 501,356 44.64 2.83 0.81 1.988 میلیون - 1.86 میلیون 127,853
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 12,730 490.00 3.71 13,220 0.00 0.00 10:06 20 12,368 159.77 میلیون 642.26 13,220 13,260 12,720 13,490 1 500 12,730 1 215 12,900 34.372 هزار میلیارد 63.243 میلیون 31.933 میلیون 1.5 میلیون 28.871 میلیون 3.061 میلیون 27.44 میلیون 6.359 میلیون 5.4 11.23 1.25 12,368 - 12,368 -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,715 41.00 2.33 1,754 2.00 0.11 10:16 201 3.951 میلیون 6.8 میلیارد 23,079.6 1,756 1,720 1,702 1,750 3 317,255 1,715 2 115,142 1,720 63.596 هزار میلیارد 115.375 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.63 1.2 2.36 3.392 میلیون 461,200 3.853 میلیون -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 6,650 130.00 1.92 6,730 50.00 0.74 10:16 466 1.203 میلیون 7.98 میلیارد 3,077.56 6,780 6,700 6,550 6,720 1 33,868 6,700 4 22,890 6,720 53.84 هزار میلیارد 67.009 میلیون 27.47 میلیون 8 میلیون 13.169 میلیون 14.301 میلیون 27.024 میلیون 5.815 میلیون 9.26 3.76 1.99 1.14 میلیون 61,873 1.181 میلیون 20,080
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 20,690 1,290.00 5.87 21,660 320.00 1.46 10:15 105 48,689 3.1 میلیارد 1,384.27 21,980 20,800 20,690 21,650 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 51.365 میلیون 16.581 میلیون 1.764 میلیون 13.155 میلیون 3.426 میلیون 26.407 میلیون 1.886 میلیون 20.27 11.15 1.45 777,755 25,000 802,755 -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,814 81.00 2.80 2,851 44.00 1.52 10:16 811 22.147 میلیون 62.85 میلیارد 26,368.08 2,895 2,850 2,811 2,870 3 481,710 2,820 2 69,670 2,821 78.548 هزار میلیارد 101.371 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.45 2.11 2.99 6.145 میلیون 15.848 میلیون 21.194 میلیون 800,000
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 15,100 130.00 0.85 15,160 70.00 0.46 10:15 177 417,951 6.3 میلیارد 2,108.89 15,230 15,100 14,720 15,350 1 1,309 15,220 1 400 15,300 24.013 هزار میلیارد 33.535 میلیون 12.249 میلیون 144,000 9.521 میلیون 2.728 میلیون 26.033 میلیون 4.712 میلیون 5.1 8.81 0.92 357,951 60,000 417,951 -
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 3,009 64.00 2.08 3,047 26.00 0.85 10:15 119 1.746 میلیون 5.24 میلیارد 12,337.38 3,073 3,018 2,960 3,024 2 42,041 2,982 2 13,072 3,000 9.141 هزار میلیارد 16.024 میلیون 11.421 میلیون 3 میلیون 6.871 میلیون 4.55 میلیون 25.955 میلیون 765,753 12.02 2.02 0.35 1.266 میلیون 480,000 1.746 میلیون -
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 16,370 50.00 0.30 16,410 10.00 0.06 10:16 75 125,585 2.05 میلیارد 1,882.65 16,420 16,420 16,180 16,430 2 8,116 16,180 3 26,516 16,200 32.82 هزار میلیارد 49.601 میلیون 23.647 میلیون 2 میلیون 16.781 میلیون 6.866 میلیون 25.411 میلیون 2.814 میلیون 11.66 4.78 1.29 20,101 105,484 125,585 -
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 1,549 44.00 2.76 1,587 6.00 0.38 10:16 114 2.267 میلیون 3.51 میلیارد 22,822.56 1,593 1,535 1,535 1,593 1 50,000 1,547 1 1,810 1,550 14.588 هزار میلیارد 26.338 میلیون 22.643 میلیون 9.221 میلیون 11.731 میلیون 10.911 میلیون 24.578 میلیون -868,762 -16.82 1.34 0.59 2.267 میلیون - 2.267 میلیون -
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 17,990 570.00 3.07 18,550 10.00 0.05 10:15 36 41,470 756.35 میلیون 994.09 18,560 18,230 17,990 18,590 1 779 18,120 2 3,000 18,200 41.738 هزار میلیارد 63.362 میلیون 25.298 میلیون 1.125 میلیون 21.625 میلیون 3.673 میلیون 23.607 میلیون 8.669 میلیون 4.81 11.36 1.77 40,990 - 40,990 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,650 400.00 2.66 15,000 50.00 0.33 10:15 149 736,350 10.87 میلیارد 4,995.55 15,050 14,990 14,650 14,990 3 1,384 14,660 1 23,000 14,760 84.15 هزار میلیارد 102.887 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 3.7 4.52 3.58 658,262 77,436 417,698 318,000
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 8,360 380.00 4.35 8,650 90.00 1.03 10:12 160 728,703 6.1 میلیارد 4,623.99 8,740 8,580 8,320 8,580 1 666 8,360 1 41,770 8,450 11.888 هزار میلیارد 21.046 میلیون 10.758 میلیون 1.385 میلیون 9.145 میلیون 1.614 میلیون 23.138 میلیون -469,353 -25.48 7.41 0.52 703,703 25,000 728,703 -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,298 20.00 1.52 1,315 3.00 0.23 10:16 373 3.315 میلیون 4.3 میلیارد 9,075.42 1,318 1,291 1,284 1,321 2 35,000 1,287 1 863 1,290 46.371 هزار میلیارد 60.248 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.86 0.95 2.01 2.811 میلیون 330,000 2.759 میلیون 381,926
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 3,868 233.00 5.68 4,095 6.00 0.15 10:17 58 262,411 1.04 میلیارد 4,376.09 4,101 4,040 3,853 4,069 1 9,226 3,950 1 15,671 3,970 17.845 هزار میلیارد 30.477 میلیون 20.007 میلیون 4.36 میلیون 12.618 میلیون 7.389 میلیون 22.085 میلیون 1.29 میلیون 13.85 2.42 0.81 256,002 - 256,002 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 51,710 330.00 0.64 51,260 120.00 0.23 10:14 132 96,676 4.99 میلیارد 692.38 51,380 49,370 49,370 53,500 2 885 51,710 1 97 52,500 18.522 هزار میلیارد 26.966 میلیون 10.747 میلیون 360,000 8.447 میلیون 2.299 میلیون 21.534 میلیون 1.39 میلیون 13.28 8.03 0.86 25,676 71,000 96,676 -
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 14,800 560.00 3.65 15,330 30.00 0.20 10:11 39 68,781 1.02 میلیارد 1,955.48 15,360 14,680 14,520 14,950 1 895 14,620 1 1,020 14,840 12.805 هزار میلیارد 19.139 میلیون 7.88 میلیون 835,821 6.334 میلیون 1.545 میلیون 21.274 میلیون 982,294 13.04 8.29 0.6 62,888 5,893 68,781 -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 19,760 1,040.00 5.00 19,930 870.00 4.18 10:16 212 766,167 15.27 میلیارد 3,724.87 20,800 19,770 19,760 20,520 1 1,900 19,850 2 5,170 20,050 8.873 هزار میلیارد 15.923 میلیون 11.277 میلیون 445,000 7.054 میلیون 4.223 میلیون 21.06 میلیون 705,809 12.56 2.1 0.42 738,627 27,000 755,627 10,000