همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,330 440.00 4.95 9,130 240.00 2.70 1399/10/30 21,886 213.79 میلیون 1.951 هزار میلیارد 10,963.92 8,890 8,450 8,450 9,330 1 100 2,200 5031 82,694,980 8,880 693.88 هزار میلیارد 820.833 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 11.16 5.6 0.9 33.744 میلیون 38.234 میلیون 64.758 میلیون 7.22 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 19,180 910.00 4.98 18,920 650.00 3.56 1399/10/30 8,591 52.04 میلیون 984.7 میلیارد 6,184.25 18,270 17,360 17,360 19,180 0 0 0 2403 20,272,576 18,260 542.777 هزار میلیارد 636.286 میلیون 168.609 میلیون 28.688 میلیون 84.902 میلیون 83.706 میلیون 691.762 میلیون 25.91 میلیون 12.58 6.59 0.8 8.16 میلیون 11.685 میلیون 18.587 میلیون 1.259 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,690 100.00 2.79 3,600 10.00 0.28 1399/10/30 11,195 271.78 میلیون 978.4 میلیارد 31,643.79 3,590 3,420 3,420 3,760 0 0 0 2399 157,520,665 3,590 745.354 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.377 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 6.15 1.82 1.39 75.925 میلیون 41.752 میلیون 95.176 میلیون 22.5 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,780 370.00 4.99 7,540 130.00 1.75 1399/10/30 29,315 233.43 میلیون 1.759 هزار میلیارد 8,886.42 7,410 7,040 7,040 7,780 128 381,168 7,410 4299 62,494,257 7,410 565.5 هزار میلیارد 654.169 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 12.28 5.48 1.17 6.047 میلیون 9.401 میلیون 15.255 میلیون 193,327
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,300 490.00 4.99 10,200 390.00 3.98 1399/10/30 12,768 124.12 میلیون 1.266 هزار میلیارد 12,003.35 9,810 9,400 9,390 10,300 1 500 9,810 643 16,173,382 9,810 2131.8 هزار میلیارد 2.776 میلیارد 848.309 میلیون 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 14.85 5.06 4.64 53.486 میلیون 118.457 میلیون 159.951 میلیون 11.991 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,470 110.00 4.66 2,450 90.00 3.81 1399/10/30 15,803 584.51 میلیون 1.432 هزار میلیارد 748.107 میلیون 2,360 2,280 2,280 2,470 0 0 0 2834 203,961,863 2,330 739.057 هزار میلیارد 1.304 میلیارد 627.858 میلیون 301.656 میلیون 565.022 میلیون 62.836 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -7.18 11.76 1.66 205.807 میلیون 166.32 میلیون 340.899 میلیون 31.229 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,370 80.00 3.49 2,330 40.00 1.75 1399/10/30 16,260 458.54 میلیون 1.066 هزار میلیارد 40,742.16 2,290 2,190 2,190 2,400 0 0 0 756 43,509,119 2,240 408.575 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 3.848 میلیارد 235.356 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون -28.07 1.75 1.02 258.743 میلیون 161.176 میلیون 372.146 میلیون 47.772 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,460 0.00 0.00 2,420 40.00 1.63 1399/10/30 34,040 1.14 میلیارد 2.745 هزار میلیارد 46,002.12 2,460 2,340 2,340 2,550 0 0 0 6756 466,977,446 2,460 541.901 هزار میلیارد 3.558 میلیارد 3.06 میلیارد 223.926 میلیون 2.909 میلیارد 151.228 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 52.61 3.82 1.85 37.046 میلیون 41.2 میلیون 78.146 میلیون 100,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 54,980 2,050.00 3.59 55,240 1,790.00 3.14 1399/10/30 10,558 18.53 میلیون 1.024 هزار میلیارد 1,272.59 57,030 54,180 54,180 58,980 1 200 33,300 1799 10,073,029 55,450 497.16 هزار میلیارد 730.447 میلیون 270.083 میلیون 3 میلیون 205.207 میلیون 64.876 میلیون 290.105 میلیون 58.054 میلیون 16.91 8.1 1.81 330,152 411,863 742,015 -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,290 400.00 4.04 9,910 20.00 0.20 1399/10/30 36,765 267.39 میلیون 2.649 هزار میلیارد 11,913.56 9,890 9,400 9,400 10,380 1 500 9,890 6620 111,576,159 9,890 1982 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 135.519 میلیون 316.106 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 26.78 6.59 7.29 22.084 میلیون 41.839 میلیون 61.013 میلیون 2.91 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 23,070 1,090.00 4.96 22,940 960.00 4.37 1399/10/30 2,004 7.11 میلیون 163.2 میلیارد 6,130.38 21,980 21,720 21,720 23,070 2 200,000 23,500 6 245,188 23,500 229.4 هزار میلیارد 273.732 میلیون 74.394 میلیون 10 میلیون 43.832 میلیون 30.562 میلیون 261.148 میلیون 11.583 میلیون 11.67 7.52 0.88 1.119 میلیون 9.1 میلیون 9.686 میلیون 533,169
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,550 390.00 3.49 11,290 130.00 1.16 1399/10/30 4,698 81.54 میلیون 920.5 میلیارد 19,509.5 11,160 10,610 10,610 11,590 0 0 0 1024 22,099,277 10,710 739.721 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 24.49 5.28 2.99 1.193 میلیون 871,000 2.064 میلیون -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 19,800 900.00 4.76 19,330 430.00 2.28 1399/10/30 44,268 180.43 میلیون 3.488 هزار میلیارد 1.592 میلیارد 18,900 18,000 18,000 19,840 1 800 18,800 8898 54,034,751 18,850 1546.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 61.449 میلیون 324.207 میلیون 233.364 میلیون 231.821 میلیون - 4.91 6.8 36.239 میلیون 36.193 میلیون 68.686 میلیون 3.746 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,030 250.00 2.69 9,000 280.00 3.02 1399/10/30 10,501 69.98 میلیون 629.7 میلیارد 8,390.17 9,280 8,820 8,820 9,400 0 0 0 2613 37,607,303 9,100 2583 هزار میلیارد 3.549 میلیارد 785.442 میلیون 143.5 میلیون 349.328 میلیون 436.114 میلیون 211.602 میلیون 208.653 میلیون 28.21 6.3 12.98 1.46 میلیون 5.8 میلیون 6.06 میلیون 1.2 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 25,980 140.00 0.54 26,120 280.00 1.08 1399/10/30 1,295 3.65 میلیون 95.5 میلیارد 3,539.41 25,840 24,550 24,550 27,130 0 0 0 42 512,359 25,310 501.504 هزار میلیارد 794.031 میلیون 328.863 میلیون 19.2 میلیون 282.543 میلیون 46.319 میلیون 199.942 میلیون 37.538 میلیون 14.07 11.04 2.56 2.239 میلیون 1.03 میلیون 3.031 میلیون 238,129
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,760 40.00 1.47 2,700 20.00 0.74 1399/10/30 10,131 361.45 میلیون 975.8 میلیارد 40,250.22 2,720 2,590 2,590 2,840 0 0 0 2042 154,263,494 2,670 422.118 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 75 3.51 2.26 7.399 میلیون 20.005 میلیون 5.591 میلیون 21.813 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,690 600.00 4.96 12,610 520.00 4.30 1399/10/30 2,920 27.48 میلیون 346.6 میلیارد 8,301.98 12,090 11,510 11,510 12,690 2 17,287 12,060 5 68,600 12,070 630.5 هزار میلیارد 717.936 میلیون 177.685 میلیون 19.049 میلیون 83.436 میلیون 94.248 میلیون 191.058 میلیون 47.548 میلیون 16.61 6.73 3.32 4.008 میلیون 16.144 میلیون 14.535 میلیون 5.617 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 18,370 870.00 4.97 18,010 510.00 2.91 1399/10/30 1,759 9.04 میلیون 162.9 میلیارد 7,864.28 17,500 16,700 16,700 18,370 0 0 0 1 715 17,610 999.555 هزار میلیارد 1.088 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 26.14 5.88 5.53 4.612 میلیون 13.256 میلیون 14.697 میلیون 3.171 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 15,890 750.00 4.95 15,600 460.00 3.04 1399/10/30 2,034 14.45 میلیون 225.5 میلیارد 8,260.76 15,140 14,390 14,390 15,890 1 1,422 13,980 58 1,635,697 15,120 1160.64 هزار میلیارد 1.305 میلیارد 268.707 میلیون 48 میلیون 121.508 میلیون 147.199 میلیون 183.001 میلیون 84.639 میلیون 24.45 8.04 6.47 1.776 میلیون 14.581 میلیون 10.614 میلیون 5.743 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 135,380 0.00 0.00 135,700 320.00 0.24 1399/10/30 669 678,227 92 میلیارد 2,014.2 135,380 130,000 130,000 140,000 1 4,652 114,660 192 1,069,379 134,710 814.2 هزار میلیارد 922.544 میلیون 129.332 میلیون 6 میلیون 71.804 میلیون 57.528 میلیون 166.54 میلیون 71.95 میلیون 11.63 14.79 5.12 29,298 579,578 588,541 20,335
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 40,240 400.00 1.00 40,060 220.00 0.55 1399/10/30 743 1.55 میلیون 62.4 میلیارد 7,436.43 39,840 37,880 37,880 41,500 0 0 0 47 231,057 39,790 552.828 هزار میلیارد 664.77 میلیون 142.234 میلیون 13.8 میلیون 86.826 میلیون 55.408 میلیون 160.002 میلیون 44.149 میلیون 18.04 10.43 3.61 222,449 5.4 میلیون 3.42 میلیون 2.202 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/10/27 - - - 9,735.13 1,030 980 - - 0 0 0 1158 77,863,345 980 360.518 هزار میلیارد 360.524 میلیون 493.151 میلیون 350.018 میلیون 5,155 493.146 میلیون 142.886 میلیون 142.877 میلیون - 0.73 2.52 88,581 - 88,581 -
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,020 90.00 4.66 1,960 30.00 1.55 1399/10/30 33,988 1.52 میلیارد 2.988 هزار میلیارد 398.842 میلیون 1,930 1,840 1,840 2,020 0 0 0 4590 443,759,856 1,920 383.201 هزار میلیارد 823.047 میلیون 507.467 میلیون 195.511 میلیون 428.116 میلیون 79.351 میلیون 140.364 میلیون -20,510,819 -5.99 4.99 2.81 160.935 میلیون 44.26 میلیون 205.15 میلیون 45,492
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 940 40.00 4.08 980 0.00 0.00 1399/10/29 - - - 10,845.78 980 940 - - 0 0 0 114 6,645,349 940 184.8 هزار میلیارد 184.803 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون - 0.7 1.51 47,900 - 47,900 -
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 74,530 1,940.00 2.54 73,950 2,520.00 3.30 1399/10/30 2,459 2.45 میلیون 180.9 میلیارد 1,317.42 76,470 72,650 72,650 76,530 0 0 0 571 2,363,271 75,880 221.85 هزار میلیارد 269.016 میلیون 43.542 میلیون 1,000,000 29.406 میلیون 14.137 میلیون 116.1 میلیون 14.214 میلیون 63.37 16.95 2.06 758,158 271,000 1.029 میلیون -
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 740 30.00 3.90 770 0.00 0.00 1399/10/23 6 204,000 151 میلیون 39,400 770 740 740 740 0 0 0 1000 80,292,041 740 122.242 هزار میلیارد 122.247 میلیون 223.476 میلیون 158.756 میلیون 4,864 223.471 میلیون 112.219 میلیون 112.21 میلیون 1.1 0.56 1.1 204,000 - 204,000 -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,950 50.00 1.28 3,870 30.00 0.77 1399/10/30 3,792 87.87 میلیون 339.9 میلیارد 33,503.16 3,900 3,710 3,710 4,040 0 0 0 971 40,446,414 3,900 117.748 هزار میلیارد 975.111 میلیون 893.388 میلیون 30.426 میلیون 850.365 میلیون 43.023 میلیون 106.199 میلیون 24.313 میلیون -48.99 2.9 1.17 6.786 میلیون 11.01 میلیون 16.596 میلیون 1.2 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/10/30 17 184,859 181.2 میلیون 7,314.17 1,030 980 980 980 0 0 0 780 54,293,924 980 271.675 هزار میلیارد 271.692 میلیون 367.965 میلیون 263.762 میلیون 17,130 367.948 میلیون 104.084 میلیون 104.071 میلیون - 0.74 2.61 49,668 - 49,668 -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 790 40.00 4.82 830 0.00 0.00 1399/10/30 16 766,840 605.8 میلیون 17,202 830 790 790 790 0 0 0 357 25,827,395 790 124.096 هزار میلیارد 124.131 میلیون 208.589 میلیون 149.513 میلیون 35,223 208.554 میلیون 103.164 میلیون 103.151 میلیون - 0.6 1.2 52,515 - 52,515 -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 930 40.00 4.12 970 0.00 0.00 1399/10/30 2 28,892 26.9 میلیون 6,666.67 970 930 930 930 0 0 0 1204 89,781,545 930 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 358.196 میلیون 256.86 میلیون 3,276 358.193 میلیون 101.292 میلیون 101.283 میلیون - 0.7 2.46 6,000 - 6,000 -
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 15,200 190.00 1.27 15,100 90.00 0.60 1399/10/30 1,312 6.62 میلیون 100 میلیارد 6,920.02 15,010 14,270 14,270 15,590 0 0 0 58 1,055,057 15,010 604 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 508.671 میلیون 27 میلیون 436.812 میلیون 71.858 میلیون 81.097 میلیون 22.627 میلیون 38.72 8.81 7.79 2.15 میلیون 8.487 میلیون 8.046 میلیون 2.591 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 950 40.00 4.04 990 0.00 0.00 1399/10/24 20 205,334 195.1 میلیون 7,691.75 990 950 950 950 0 0 0 0 202.433 هزار میلیارد 202.435 میلیون 285.453 میلیون 204.478 میلیون 1,618 285.451 میلیون 80.794 میلیون 80.786 میلیون 2.51 0.71 2.51 205,334 - 205,334 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 86,520 4,120.00 5.00 86,050 3,650.00 4.43 1399/10/30 1,978 3.15 میلیون 271.4 میلیارد 2,383.35 82,400 85,970 82,350 86,520 3 2,246 82,200 1 1,700 85,980 516.3 هزار میلیارد 551.154 میلیون 110.987 میلیون 6 میلیون 32.514 میلیون 78.473 میلیون 78.34 میلیون 57.484 میلیون 17.22 6.61 6.62 1.546 میلیون 2.23 میلیون 2.219 میلیون 1.557 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 44,280 2,100.00 4.98 44,170 1,990.00 4.72 1399/10/30 15,440 4.48 میلیون 197.9 میلیارد 303.84 42,180 42,400 42,400 44,280 1 694 42,990 1 78 42,990 154.595 هزار میلیارد 227.975 میلیون 85.162 میلیون 3.5 میلیون 73.485 میلیون 11.677 میلیون 78.22 میلیون 12.339 میلیون - 13.23 1.98 5.404 میلیون 5.215 میلیون 9.677 میلیون 941,521
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 13,670 710.00 4.94 13,730 650.00 4.52 1399/10/30 832 7.63 میلیون 104.5 میلیارد 5,335.47 14,380 13,670 13,670 14,000 1 650 7,740 164 2,412,604 13,790 277.866 هزار میلیارد 341.305 میلیون 87.33 میلیون 14.252 میلیون 47.653 میلیون 39.677 میلیون 77.176 میلیون 31.33 میلیون 10.32 7.4 3.8 414,237 1.07 میلیون 1.484 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 20,070 770.00 3.99 19,570 270.00 1.40 1399/10/30 710 2.42 میلیون 47.6 میلیارد 8,538.41 19,300 18,380 18,380 20,260 1 7,000 17,870 1 85,000 19,300 157.813 هزار میلیارد 197.193 میلیون 52.758 میلیون 8.064 میلیون 33.413 میلیون 19.345 میلیون 73.586 میلیون 12.256 میلیون 10.68 8.48 2.23 1.297 میلیون 6.814 میلیون 8.061 میلیون 50,000
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 16,950 800.00 4.95 16,880 730.00 4.52 1399/10/30 1,380 10.63 میلیون 179.5 میلیارد 15,578.43 16,150 15,550 15,550 16,950 1 100 10,000 3 146,744 16,080 253.2 هزار میلیارد 336.193 میلیون 114.864 میلیون 15 میلیون 82.393 میلیون 32.471 میلیون 68.979 میلیون 15.955 میلیون 30.92 7.82 3.68 5.276 میلیون 15.872 میلیون 15.399 میلیون 5.748 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 22,530 1,180.00 4.98 22,640 1,070.00 4.51 1399/10/30 2,423 11.52 میلیون 260.8 میلیارد 4,189.08 23,710 22,530 22,530 23,500 1 250 22,500 1137 10,302,171 22,640 244.512 هزار میلیارد 285.404 میلیون 50.535 میلیون 3.6 میلیون 28.04 میلیون 22.495 میلیون 67.71 میلیون 15.184 میلیون - 11.44 3.8 119,657 300,000 419,657 -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,610 50.00 0.47 10,580 80.00 0.75 1399/10/30 4,576 26.78 میلیون 283.3 میلیارد 11,836.47 10,660 10,130 10,130 11,070 0 0 0 1051 16,291,486 10,660 862.27 هزار میلیارد 968.399 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 24.43 7.36 14.02 3.868 میلیون 12.953 میلیون 10.821 میلیون 6 میلیون
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 760 30.00 3.80 790 0.00 0.00 1399/10/30 15 456,243 346.7 میلیون 6,685 790 760 760 760 0 0 0 375 30,066,642 760 124.994 هزار میلیارد 124.999 میلیون 218.781 میلیون 158.22 میلیون 5,370 218.776 میلیون 61.726 میلیون 61.707 میلیون - 0.57 2.02 56,750 - 56,750 -