همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,990 120.00 2.04 5,990 120.00 2.04 12:29 5,095 90.203 میلیون 540.28 میلیارد 17,704.13 5,870 5,970 5,910 6,100 3 46,380 5,990 2 1,229 5,990 3174.7 هزار میلیارد 161.647 میلیون 3.339 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.599 میلیارد 818.831 میلیون 4.79 2.5 2.03 51.498 میلیون 38.705 میلیون 58.761 میلیون 31.441 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 14,760 80.00 0.54 14,690 10.00 0.07 12:29 1,454 5.604 میلیون 82.34 میلیارد 3,854.16 14,680 14,800 14,220 15,100 1 424 14,690 1 9,337 14,700 440.7 هزار میلیارد 560.787 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 977.7 میلیون 95.414 میلیون 5.1 4.2 0.42 5.519 میلیون 85,000 5.601 میلیون 3,030
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 100,120 1,500.00 1.52 99,930 1,310.00 1.33 12:29 1,732 1.168 میلیون 116.75 میلیارد 674.5 98,620 99,100 99,100 100,990 1 4 100,120 1 500 100,140 899.37 هزار میلیارد 1.537 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 931.511 میلیون 131.465 میلیون 7.97 8.54 0.91 915,487 252,754 1.134 میلیون 34,364
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 191.00 6.25 3,229 174.00 5.70 12:29 11,373 462.344 میلیون 1.493 هزار میلیارد 38,820.71 3,055 3,180 3,126 3,268 3 189,177 3,246 1 5,000 3,247 846.136 هزار میلیارد 798.321 میلیون 893.042 میلیون 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 3.01 1.13 0.69 344.354 میلیون 117.991 میلیون 329.311 میلیون 133.034 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,981 35.00 0.89 3,996 50.00 1.27 16:59 6,966 127.831 میلیون 510.76 میلیارد 18,350.68 3,946 3,960 3,813 4,045 3 23,701 3,979 1 84,942 3,980 1098.9 هزار میلیارد 1.244 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 861.932 میلیون 1.148 میلیارد 3.95 2.13 0.5 116.143 میلیون 11.688 میلیون 117.907 میلیون 9.924 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,820 170.00 3.66 4,850 200.00 4.30 12:29 2,774 40.266 میلیون 195.2 میلیارد 14,515.58 4,650 4,550 4,400 4,890 4 16,330 4,810 3 31,134 4,830 635.544 هزار میلیارد 4.84 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 3.23 1.45 0.96 39.849 میلیون 416,858 28.61 میلیون 11.656 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,632 56.00 3.55 1,681 105.00 6.66 12:29 11,087 645.566 میلیون 1.085 هزار میلیارد 43,616.71 1,576 1,549 1,489 1,636 136 18,040,237 1,686 1 3,064 1,686 376.42 هزار میلیارد 654.642 میلیون 365.224 میلیون 223.926 میلیون 6.388 میلیارد 320.719 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 8.16 1.17 0.53 539.381 میلیون 106.185 میلیون 565.407 میلیون 80.158 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,733 81.00 4.90 1,720 68.00 4.12 12:29 4,355 247.589 میلیون 425.91 میلیارد 56,851.71 1,652 1,734 1,681 1,734 2 13,930 1,732 3 2,840,440 1,734 301.609 هزار میلیارد 6.393 میلیارد 6.347 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 85.9 1.29 0.47 233.907 میلیون 13.682 میلیون 200.283 میلیون 47.307 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,270 61.00 2.76 2,238 29.00 1.31 12:30 10,307 479.363 میلیون 1.073 هزار میلیارد 46,508.47 2,209 2,240 2,186 2,299 1 1,604,350 2,272 1 2,500 2,276 437.553 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -7.56 -5.22 0.75 384.813 میلیون 94.55 میلیون 438.692 میلیون 40.671 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,800 13.00 0.47 2,803 16.00 0.57 12:29 1,254 22.832 میلیون 64.27 میلیارد 18,207.54 2,787 2,818 2,778 2,900 2 83,859 2,790 2 16,642 2,807 532.57 هزار میلیارد 793.164 میلیون 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 9.06 2.13 0.99 16.392 میلیون 6.441 میلیون 21.233 میلیون 1.599 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,270 10.00 0.11 9,300 20.00 0.22 12:29 1,218 25.536 میلیون 237.54 میلیارد 20,965.37 9,280 9,400 9,250 9,400 10 306,643 9,250 1 1,364 9,280 4552.35 هزار میلیارد 4.645 میلیارد 1.38 میلیارد 489.5 میلیون 394.656 میلیون 910.182 میلیون 524.982 میلیون 589.151 میلیون 7.72 5 8.66 3.476 میلیون 22.06 میلیون 6.29 میلیون 19.246 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,662.00 7.00 177,120 174,782.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 18,654.96 2,338 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.25 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 30,800 240.00 0.77 31,010 30.00 0.10 12:29 364 1.661 میلیون 51.44 میلیارد 4,561.87 31,040 30,810 30,310 31,690 2 3,003 30,890 1 600 30,980 627.575 هزار میلیارد 808.009 میلیون 284.512 میلیون 20.238 میلیون 180.433 میلیون 104.079 میلیون 491.514 میلیون 191.118 میلیون 3.29 6.04 1.28 227,798 1.433 میلیون 725,639 934,882
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 149,480 750.00 0.50 150,740 2,010.00 1.35 12:29 1,898 812,768 122.51 میلیارد 428.22 148,730 147,500 144,860 150,580 1 99 149,890 1 4,996 150,510 904.44 هزار میلیارد 1.026 میلیارد 539.108 میلیون 6 میلیون 121.777 میلیون 417.331 میلیون 448.038 میلیون 277.535 میلیون 3.26 2.17 2.02 738,422 74,346 626,316 186,452
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 36,050 350.00 0.98 36,250 550.00 1.54 12:29 2,155 2.236 میلیون 81.35 میلیارد 1,037.61 35,700 34,600 34,600 36,300 1 200 36,170 1 35,202 36,200 520.188 هزار میلیارد 684.749 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 8.35 7.06 1.2 2.151 میلیون 85,195 1.826 میلیون 410,036
کچاد

چادرملو

سهام بورس 11,310 80.00 0.71 11,210 20.00 0.18 12:29 1,052 3.543 میلیون 39.63 میلیارد 3,367.65 11,230 11,160 10,910 11,500 8 46,084 11,130 3 162,578 11,140 1333.99 هزار میلیارد 1.558 میلیارد 569.585 میلیون 119 میلیون 224.183 میلیون 345.401 میلیون 430.237 میلیون 227.267 میلیون 5.87 3.86 3.1 2.668 میلیون 874,459 2.993 میلیون 550,135
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,950 200.00 2.58 7,900 150.00 1.94 12:29 2,064 18.17 میلیون 143.57 میلیارد 8,803.26 7,750 7,730 7,570 7,970 2 9,063 7,870 2 163,106 7,880 1580 هزار میلیارد 1.977 میلیارد 692.922 میلیون 200 میلیون 409.51 میلیون 360.8 میلیون 424.389 میلیون 118.847 میلیون 13.29 4.38 3.72 10.234 میلیون 7.936 میلیون 14.184 میلیون 3.986 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,740 10.00 0.37 2,733 3.00 0.11 16:42 3,123 84.42 میلیون 230.73 میلیارد 27,031.79 2,730 2,705 2,670 2,827 1 3,000 2,713 1 19,330 2,730 193.43 هزار میلیارد 524.752 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -5.84 3.54 0.47 65.667 میلیون 18.753 میلیون 73.305 میلیون 11.115 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 38,100 1,260.00 3.42 37,050 210.00 0.57 16:58 242 678,532 25.55 میلیارد 2,803.85 36,840 36,500 35,680 38,100 1 62,072 37,210 4 6,134 38,000 666.9 هزار میلیارد 816.266 میلیون 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 7.68 7.8 1.71 136,308 542,224 391,596 286,936
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,350 140.00 1.94 7,250 40.00 0.55 17:06 749 6.263 میلیون 45.81 میلیارد 8,362.47 7,210 7,200 7,120 7,500 2 7,995 7,280 1 5,000 7,300 342.2 هزار میلیارد 843.601 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 6.64 3.01 0.95 5.777 میلیون 486,560 5.88 میلیون 383,893
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,913 76.00 2.68 2,931 94.00 3.31 12:30 14,282 592.016 میلیون 1.735 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 2,837 2,850 2,757 2,925 47 4,652,695 2,978 1 6,325 2,990 884.154 هزار میلیارد 1.944 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -42.32 -8.07 0.54 502.126 میلیون 89.89 میلیون 482.803 میلیون 109.213 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 14,680 680.00 4.86 14,670 670.00 4.79 12:29 719 7.771 میلیون 114.04 میلیارد 10,808.24 14,000 14,250 14,250 14,700 1 68,146 14,670 3 4,983 14,690 183.375 هزار میلیارد 251.591 میلیون 87.682 میلیون 12.5 میلیون 68.216 میلیون 19.466 میلیون 314.35 میلیون 14.82 میلیون 12.37 9.42 0.58 4.425 میلیون 3.346 میلیون 3.46 میلیون 4.311 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,080 80.00 1.14 7,110 110.00 1.57 15:59 6,398 88.783 میلیون 631.61 میلیارد 13,876.65 7,000 6,870 6,800 7,150 1 2,500 7,180 5 113,998 7,180 1350.9 هزار میلیارد 1.615 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 299.703 میلیون 1.497 میلیارد 4.07 2.63 0.42 58.194 میلیون 30.589 میلیون 84.901 میلیون 3.882 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,745 35.00 2.05 1,792 82.00 4.80 12:29 1,659 75.12 میلیون 134.6 میلیارد 45,280.33 1,710 1,730 1,652 1,770 34 3,641,838 1,795 1 2,641 1,795 280.161 هزار میلیارد 3.183 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 3.145 میلیارد 11.846 میلیون 283.061 میلیون -11,855,485 -23.63 23.65 0.99 67.655 میلیون 7.465 میلیون 60.244 میلیون 14.876 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,375 101.00 3.08 3,372 98.00 2.99 12:29 689 13.633 میلیون 45.96 میلیارد 19,785.95 3,274 3,437 3,301 3,437 1 14,500 3,375 2 250,000 3,380 102.596 هزار میلیارد 1.97 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 3.93 1.4 0.38 12.71 میلیون 922,514 13.001 میلیون 631,898
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 110.00 1.49 7,480 90.00 1.22 12:29 3,609 49.294 میلیون 368.72 میلیارد 13,658.52 7,390 7,380 7,240 7,530 11 1,456,297 7,450 1 5,935 7,460 2992 هزار میلیارد - - 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 257.849 میلیون 122.408 میلیون 6.92 3.12 3.59 22.306 میلیون 26.988 میلیون 28.803 میلیون 20.491 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 10,350 40.00 0.39 10,180 130.00 1.26 12:29 1,205 20.55 میلیون 209.3 میلیارد 17,053.98 10,310 10,300 9,940 10,600 1 1,261 10,350 3 68,573 10,390 610.8 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 902.66 میلیون 40 میلیون 765.955 میلیون 136.704 میلیون 238.005 میلیون 56.966 میلیون 10.72 4.47 2.57 9.678 میلیون 10.872 میلیون 1.44 میلیون 19.11 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,000 650.00 2.19 29,350 300.00 1.01 12:29 1,358 2.758 میلیون 80.81 میلیارد 2,031.16 29,650 29,670 28,800 30,000 2 4,304 28,970 2 8,200 29,130 236.678 هزار میلیارد 313.446 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 7.48 6.51 1.02 2.7 میلیون 57,810 2.722 میلیون 36,648
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,300 150.00 0.48 31,230 80.00 0.26 12:29 559 1.052 میلیون 33.07 میلیارد 1,881.05 31,150 31,470 31,130 31,740 3 22,200 31,150 1 4,066 31,300 1264.815 هزار میلیارد 1.294 میلیارد 355.956 میلیون 40.5 میلیون 29.27 میلیون 326.686 میلیون 229.996 میلیون 227.881 میلیون 5.54 3.86 5.49 741,807 309,698 971,974 79,531
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 7,650 70.00 0.92 7,590 10.00 0.13 12:29 374 4.08 میلیون 31.08 میلیارد 10,910.13 7,580 7,360 7,360 7,750 1 72,711 7,640 3 111,872 7,700 242.88 هزار میلیارد 360.9 میلیون 183.81 میلیون 32 میلیون 118.02 میلیون 65.79 میلیون 226.988 میلیون 32.893 میلیون 7.38 3.69 1.07 1.838 میلیون 2.242 میلیون 3.591 میلیون 489,691
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 966 22.00 2.33 951 7.00 0.74 12:29 11,857 560.573 میلیون 533.26 میلیارد 43,536.5 944 920 915 969 2 25,912 954 1 5,500 954 1555.849 هزار میلیارد 1.766 میلیارد 1.982 میلیارد 1.636 میلیارد 209.956 میلیون 1.772 میلیارد 218.242 میلیون 206.357 میلیون 7.54 0.88 7.13 470.977 میلیون 89.596 میلیون 402.643 میلیون 157.93 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,120 50.00 0.41 12,080 10.00 0.08 12:29 571 2.8 میلیون 33.93 میلیارد 4,904.42 12,070 12,010 12,010 12,310 1 3,000 12,110 1 52 12,120 1226.12 هزار میلیارد 1.384 میلیارد 327.818 میلیون 81.5 میلیون 157.456 میلیون 170.362 میلیون 206.315 میلیون 198.511 میلیون 6.18 7.2 5.94 1.752 میلیون 1.049 میلیون 1.569 میلیون 1.232 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,770 70.00 0.80 8,810 110.00 1.26 12:29 5,172 44.075 میلیون 388.1 میلیارد 8,521.8 8,700 8,930 8,700 8,980 2 2,600 8,760 1 49,394 8,780 1183.552 هزار میلیارد 1.438 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 193.385 میلیون 1.298 میلیارد 3.42 2.54 0.39 37.679 میلیون 6.396 میلیون 38.875 میلیون 5.2 میلیون
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,500 210.00 1.09 19,390 100.00 0.52 12:29 203 1.249 میلیون 24.58 میلیارد 6,153.33 19,290 19,700 19,280 20,240 1 331 19,500 1 1,500 19,740 378.105 هزار میلیارد 474.002 میلیون 162.664 میلیون 19.5 میلیون 95.897 میلیون 66.767 میلیون 187.729 میلیون 126.265 میلیون 2.99 5.66 2.01 689,812 559,315 736,224 512,903
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,640 10.00 0.08 12,650 0.00 0.00 12:29 159 578,127 7.31 میلیارد 3,636.02 12,650 12,700 12,640 12,970 2 12,000 12,630 1 2,660 12,640 1226.794 هزار میلیارد 1.3 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 6.9 4.21 6.87 220,107 358,020 250,383 327,744
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,766 27.00 0.72 3,750 11.00 0.29 12:29 649 10.606 میلیون 39.89 میلیارد 16,341.71 3,739 3,800 3,733 3,830 1 5,500 3,765 1 190,800 3,766 210 هزار میلیارد 257.983 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 5.93 2.26 1.25 7.726 میلیون 2.879 میلیون 8.631 میلیون 1.975 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 18,270 140.00 0.76 18,400 10.00 0.05 12:29 946 3.095 میلیون 56.95 میلیارد 3,271.85 18,410 19,000 18,250 19,000 2 2,898 18,250 1 5,479 18,400 219.88 هزار میلیارد 262.994 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 6.28 5.12 1.36 2.28 میلیون 815,556 2.571 میلیون 524,357
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 17,820 40.00 0.22 18,100 240.00 1.34 12:29 1,393 12.742 میلیون 230.69 میلیارد 9,146.9 17,860 17,820 17,810 18,040 3 235,370 18,440 4 13,250 18,450 1303.2 هزار میلیارد 1.417 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 8.74 7.71 8.18 2.035 میلیون 10.706 میلیون 5.435 میلیون 7.307 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 9,280 110.00 1.20 9,320 150.00 1.64 12:29 1,142 4.952 میلیون 46.16 میلیارد 4,336.21 9,170 9,390 9,190 9,420 2 7,379 9,260 1 24,577 9,280 111.84 هزار میلیارد 175.26 میلیون 87.967 میلیون 12 میلیون 63.42 میلیون 24.547 میلیون 137.087 میلیون 13.039 میلیون 8.58 4.56 0.82 4.71 میلیون 241,856 3.887 میلیون 1.065 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,230 90.00 1.47 6,140 0.00 0.00 16:50 904 5.49 میلیون 33.76 میلیارد 6,073.13 6,140 6,240 5,940 6,250 7 550,385 6,100 2 12,537 6,110 233.106 هزار میلیارد 285.928 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 8.39 3.95 1.7 2.95 میلیون 2.54 میلیون 5.336 میلیون 154,207
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,675 23.00 0.49 4,668 16.00 0.34 12:29 983 10.736 میلیون 50.33 میلیارد 10,921.71 4,652 4,739 4,647 4,790 2 6,112 4,670 2 203,096 4,675 898.254 هزار میلیارد 942.383 میلیون 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 6.73 2.7 6.68 9.079 میلیون 1.657 میلیون 9.99 میلیون 745,690
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,890 44.00 1.55 2,982 136.00 4.78 12:29 1,026 47.059 میلیون 140.32 میلیارد 45,866.59 2,846 2,880 2,768 2,990 148 19,027,901 2,988 1 21,890 3,016 111.109 هزار میلیارد 163.618 میلیون 98.818 میلیون 37.26 میلیون 52.509 میلیون 46.309 میلیون 124.66 میلیون 10.585 میلیون 10.5 2.4 0.89 46.659 میلیون 400,000 31.778 میلیون 15.281 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 10,670 80.00 0.76 10,650 60.00 0.57 12:29 333 4.462 میلیون 47.79 میلیارد 13,398.75 10,590 10,890 10,670 10,930 1 500 10,670 2 1,983 10,890 255.6 هزار میلیارد 320.797 میلیون 125.097 میلیون 24 میلیون 65.197 میلیون 59.901 میلیون 122.901 میلیون 40.399 میلیون 6.33 4.27 2.08 2.433 میلیون 2.029 میلیون 1.854 میلیون 2.608 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 10,500 400.00 3.67 10,840 60.00 0.55 12:29 375 1.444 میلیون 15.18 میلیارد 3,851.21 10,900 10,410 10,410 10,880 1 1,000 10,470 1 2,100 10,520 249.32 هزار میلیارد 310.673 میلیون 121.913 میلیون 11.9 میلیون 61.353 میلیون 60.56 میلیون 121.595 میلیون 23.9 میلیون 10.43 4.12 2.05 1.156 میلیون 288,003 1.439 میلیون 5,584
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 1,679.00 57.48 4,551 1,630.00 55.80 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 21,055.8 2,921 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 246.955 میلیون 245.844 میلیون 19.457 میلیون 189.596 میلیون 56.248 میلیون 121.558 میلیون 36.857 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,613 19.00 0.73 2,629 35.00 1.35 16:46 1,248 30.955 میلیون 81.37 میلیارد 24,804.03 2,594 2,648 2,453 2,688 1 8,000 2,610 1 40,000 2,625 77.556 هزار میلیارد 136.273 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 8.16 1.98 0.66 26.732 میلیون 4.223 میلیون 19.058 میلیون 11.897 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 27,010 40.00 0.15 27,280 310.00 1.15 12:29 744 1.93 میلیون 52.66 میلیارد 2,594.1 26,970 26,400 25,890 28,000 1 1,032 27,010 1 1,998 27,450 87.296 هزار میلیارد 125.832 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 7.38 4.18 0.75 1.087 میلیون 843,396 1.133 میلیون 796,508
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 25,750 530.00 2.10 25,770 550.00 2.18 12:29 2,980 11.351 میلیون 292.53 میلیارد 3,809.23 25,220 25,790 25,220 26,340 1 32,230 25,730 1 400 25,770 555.601 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 470.967 میلیون 21.56 میلیون 445.261 میلیون 25.706 میلیون 113.251 میلیون 89.864 میلیون 6.18 21.61 4.91 9.705 میلیون 1.647 میلیون 10.939 میلیون 412,018
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,810 130.00 1.95 6,840 160.00 2.40 12:29 1,409 16.086 میلیون 110.12 میلیارد 11,416.28 6,680 6,350 6,350 6,900 1 72,494 6,790 1 61,986 6,820 410.4 هزار میلیارد 682.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -64.42 9.18 3.73 15.546 میلیون 539,965 11.359 میلیون 4.727 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 38,860 230.00 0.60 38,650 20.00 0.05 12:29 375 595,083 23.03 میلیارد 1,586.89 38,630 38,420 38,020 39,450 1 701 38,610 1 7,265 38,850 231.9 هزار میلیارد 260.361 میلیون 65.118 میلیون 6 میلیون 28.461 میلیون 36.657 میلیون 109.797 میلیون 21.321 میلیون 10.88 6.33 2.11 169,809 425,274 591,560 3,523
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 14,470 20.00 0.14 14,470 20.00 0.14 17:07 1,027 2.099 میلیون 30.22 میلیارد 2,043.89 14,490 13,900 13,900 14,600 1 50,000 14,330 2 4,296 14,430 589.942 هزار میلیارد 667.111 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 5.91 5.4 5.5 211,607 1.887 میلیون 1.121 میلیون 978,195
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 141,900 1,200.00 0.85 141,890 1,190.00 0.85 16:56 270 455,179 64.89 میلیارد 1,685.85 140,700 139,130 139,010 143,000 2 5,659 142,500 1 445 143,300 283.78 هزار میلیارد 301.188 میلیون 49.695 میلیون 2 میلیون 17.408 میلیون 32.287 میلیون 87.313 میلیون 37.492 میلیون 7.57 8.79 3.25 78,573 376,606 114,392 340,787
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 62,700 250.00 0.40 62,740 210.00 0.33 12:29 1,128 982,808 61.57 میلیارد 871.28 62,950 62,950 61,850 64,850 1 862 62,620 1 2,949 62,700 221.422 هزار میلیارد 248.767 میلیون 106.831 میلیون 3.529 میلیون 27.345 میلیون 79.486 میلیون 87.118 میلیون 59.503 میلیون 3.72 2.79 2.54 533,255 449,553 491,910 490,898
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,330 71.00 2.18 3,262 3.00 0.09 12:29 79 1.767 میلیون 5.81 میلیارد 14,359.95 3,259 3,400 3,270 3,400 1 3,011 3,330 1 7,500 3,341 150.052 هزار میلیارد 661.647 میلیون 576.408 میلیون 39.5 میلیون 511.595 میلیون 64.814 میلیون 83.949 میلیون 13.178 میلیون 11.39 2.32 1.79 556,151 1.211 میلیون 1.717 میلیون 50,000
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,650 36.00 1.38 2,779 165.00 6.31 12:29 385 21.069 میلیون 58.56 میلیارد 54,724.95 2,614 2,523 2,500 2,738 221 51,458,484 2,796 0 0 0 70.542 هزار میلیارد 644.275 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 9.2 1.68 0.88 20.451 میلیون 617,983 10.821 میلیون 10.248 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,030 250.00 0.22 114,510 230.00 0.20 16:58 392 156,564 18.06 میلیارد 399.4 114,280 113,150 112,300 118,220 2 110 114,260 3 3,386 115,700 204.963 هزار میلیارد 216.788 میلیون 67.545 میلیون 1.79 میلیون 11.825 میلیون 55.72 میلیون 77.878 میلیون 46.964 میلیون 4.37 3.68 2.63 93,498 63,066 139,214 17,350
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,000 1.00 0.02 4,008 7.00 0.17 12:29 677 18.178 میلیون 72.86 میلیارد 26,850.13 4,001 3,976 3,976 4,017 24 206,227 3,997 1 318,114 4,000 140.28 هزار میلیارد 644.944 میلیون 570.153 میلیون 25 میلیون 504.664 میلیون 65.489 میلیون 77.44 میلیون 24.664 میلیون 5.69 2.14 1.81 9.466 میلیون 8.712 میلیون 7.945 میلیون 10.233 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 5,430 130.00 2.45 5,560 260.00 4.91 12:29 782 28.913 میلیون 160.65 میلیارد 36,973.09 5,300 5,230 5,210 5,460 12 415,737 5,560 2 8,457 5,730 91.133 هزار میلیارد 755.52 میلیون 699.205 میلیون 16.391 میلیون 664.386 میلیون 34.818 میلیون 75.044 میلیون 20.105 میلیون 4.53 2.62 1.21 22.483 میلیون 6.43 میلیون 11.277 میلیون 17.636 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,940 51.00 2.70 2,018 129.00 6.83 12:29 481 21.343 میلیون 43.08 میلیارد 44,371.6 1,889 1,880 1,850 1,940 98 6,451,784 2,021 1 3,000 2,070 70.63 هزار میلیارد 164.082 میلیون 140.887 میلیون 35 میلیون 93.452 میلیون 47.434 میلیون 71.62 میلیون 12.043 میلیون 5.86 1.49 0.99 21.343 میلیون - 16.41 میلیون 4.932 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 7,100 30.00 0.42 7,060 70.00 0.98 12:29 1,866 14.747 میلیون 104.13 میلیارد 7,903.05 7,130 7,200 7,080 7,450 1 1,392 7,030 2 15,977 7,060 39.183 هزار میلیارد 47.17 میلیون 17.522 میلیون 5.55 میلیون 7.987 میلیون 9.534 میلیون 70.179 میلیون 1.027 میلیون 38.14 4.12 0.57 14.657 میلیون 90,321 14.738 میلیون 8,868
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,950 130.00 2.14 6,060 20.00 0.33 12:29 401 3.333 میلیون 19.81 میلیارد 8,312.16 6,080 5,850 5,840 6,050 1 11,073 5,940 1 179,127 5,950 290.88 هزار میلیارد 337.111 میلیون 109.798 میلیون 48 میلیون 46.231 میلیون 63.567 میلیون 65.943 میلیون 7.993 میلیون 36.39 4.58 4.41 2.881 میلیون 452,247 2.872 میلیون 460,773
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 31,530 480.00 1.55 31,390 340.00 1.10 12:29 1,365 4.868 میلیون 152.82 میلیارد 3,566.64 31,050 30,870 30,350 31,980 1 169 31,100 1 10,000 31,210 82.399 هزار میلیارد 128.221 میلیون 60.034 میلیون 2.625 میلیون 45.822 میلیون 14.212 میلیون 64.588 میلیون 12.42 میلیون 6.63 5.8 1.28 3.286 میلیون 1.583 میلیون 3.209 میلیون 1.659 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 10,220 210.00 2.10 10,020 10.00 0.10 17:04 683 6.371 میلیون 63.88 میلیارد 9,327.58 10,010 10,000 9,610 10,500 1 10,000 10,220 1 10,000 10,220 193.189 هزار میلیارد 231.376 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.93 6.26 3 4.063 میلیون 2.308 میلیون 5 میلیون 1.371 میلیون
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 18,000 420.00 2.39 17,760 180.00 1.02 12:29 162 543,701 9.74 میلیارد 3,356.18 17,580 17,000 16,830 18,000 1 10,000 17,810 2 29,837 17,900 44.871 هزار میلیارد 77.27 میلیون 37.455 میلیون 2.527 میلیون 32.399 میلیون 5.056 میلیون 63.564 میلیون 3.442 میلیون 13.04 8.89 0.71 518,701 25,000 536,809 6,892
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 11,290 80.00 0.70 11,380 10.00 0.09 16:47 262 671,709 7.7 میلیارد 2,563.77 11,370 11,450 10,940 11,780 3 64,185 11,390 1 5,900 11,410 352.78 هزار میلیارد 396.989 میلیون 113.317 میلیون 31 میلیون 44.209 میلیون 69.108 میلیون 60.203 میلیون 59.045 میلیون 5.97 5.1 5.86 345,287 326,422 636,757 34,952
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 23,140 1,100.00 4.99 23,100 1,060.00 4.81 12:29 1,285 1.848 میلیون 42.7 میلیارد 1,438.38 22,040 22,070 22,070 23,140 0 0 0 0 92.4 هزار میلیارد 107.471 میلیون 37.116 میلیون 4 میلیون 15.071 میلیون 22.044 میلیون 57.612 میلیون 14.324 میلیون 6.45 4.2 1.6 1.148 میلیون 700,000 1.646 میلیون 202,808
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,950 160.00 1.63 9,880 90.00 0.92 12:29 819 5.659 میلیون 56.35 میلیارد 6,909.94 9,790 9,890 9,500 10,060 2 7,485 9,910 2 31,594 9,920 269.23 هزار میلیارد 312.283 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 4.78 3.57 4.74 3.279 میلیون 2.38 میلیون 5.348 میلیون 311,196
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,580 240.00 1.38 17,670 330.00 1.90 12:29 1,624 4.214 میلیون 74.46 میلیارد 2,594.56 17,340 17,500 16,840 17,700 2 6,086 17,620 2 58,948 17,640 53.01 هزار میلیارد 73.333 میلیون 35.3 میلیون 3 میلیون 20.323 میلیون 14.978 میلیون 53.759 میلیون 8.456 میلیون 6.27 3.54 0.99 4.132 میلیون 81,400 4.144 میلیون 70,003
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 24,150 140.00 0.58 24,320 310.00 1.29 17:04 1,174 4.212 میلیون 102.42 میلیارد 3,587.55 24,010 24,000 23,000 24,550 1 6,484 24,150 2 6,620 24,250 145.92 هزار میلیارد 173.177 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 5.26 3.4 2.76 3.48 میلیون 731,600 3.697 میلیون 514,797
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 11,110 340.00 2.97 11,110 340.00 2.97 12:29 885 5.371 میلیون 59.67 میلیارد 6,069.23 11,450 11,950 10,880 11,950 1 500 11,000 1 6,500 11,110 27.775 هزار میلیارد 47.655 میلیون 24.507 میلیون 2.5 میلیون 19.88 میلیون 4.627 میلیون 52.638 میلیون 1.706 میلیون 16.28 6 0.53 4.917 میلیون 454,000 5.236 میلیون 135,754
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,478 164.00 4.95 3,383 69.00 2.08 12:29 508 9.115 میلیون 30.84 میلیارد 17,942.75 3,314 3,420 3,271 3,479 1 10,000 3,320 1 58,407 3,478 43.979 هزار میلیارد 125.342 میلیون 99.875 میلیون 12 میلیون 81.363 میلیون 18.512 میلیون 51.495 میلیون 4.413 میلیون 9.97 2.38 0.85 5.446 میلیون 3.669 میلیون 8.78 میلیون 335,167
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 15,300 790.00 5.44 15,140 630.00 4.34 12:29 654 3.587 میلیون 54.32 میلیارد 5,484.29 14,510 15,090 14,750 15,490 1 1,625 15,350 2 30,000 15,480 37.214 هزار میلیارد 52.836 میلیون 32.591 میلیون 2.458 میلیون 15.621 میلیون 16.97 میلیون 49.036 میلیون 3.365 میلیون 11.06 2.19 0.76 2.373 میلیون 1.214 میلیون 2.65 میلیون 936,678
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 10,410 180.00 1.76 10,380 150.00 1.47 12:29 1,678 8.226 میلیون 85.72 میلیارد 4,902.37 10,230 10,490 10,170 10,690 2 40,527 10,400 1 500 10,400 1453.2 هزار میلیارد 1.455 میلیارد 148.026 میلیون 140 میلیون 2.279 میلیون 145.747 میلیون 42.192 میلیون 41.271 میلیون 35.21 9.98 34.44 8.21 میلیون 16,000 8.191 میلیون 35,180
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 70,090 1,550.00 2.26 69,320 780.00 1.14 14:48 569 546,385 37.87 میلیارد 960.25 68,540 69,180 68,600 70,150 1 3,000 70,000 1 1,000 70,090 90.116 هزار میلیارد 113.969 میلیون 34.452 میلیون 1.3 میلیون 23.853 میلیون 10.599 میلیون 41.643 میلیون 15.853 میلیون 5.68 8.5 2.16 280,505 265,880 545,456 929
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,372 67.00 2.91 2,308 3.00 0.13 12:29 2,025 60.09 میلیون 138.67 میلیارد 29,673.98 2,305 2,374 2,225 2,388 1 130,000 2,370 1 43,000 2,372 15.297 هزار میلیارد 26.548 میلیون 17.393 میلیون 6.628 میلیون 11.251 میلیون 6.141 میلیون 40.188 میلیون 318,379 48.05 2.5 0.38 57.805 میلیون 2.285 میلیون 57.731 میلیون 2.359 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 4,130 22.00 0.54 4,098 10.00 0.24 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 7,402.96 4,108 4,207 4,000 4,207 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 169.916 میلیون 70.927 میلیون 36 میلیون 22.388 میلیون 48.539 میلیون 39.599 میلیون 14.76 میلیون 9.99 3.04 3.73 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,250 480.00 2.87 16,710 20.00 0.12 12:29 119 207,734 3.37 میلیارد 1,784.26 16,730 16,150 16,000 16,490 3 131,476 16,220 1 143 16,400 191.162 هزار میلیارد 208.462 میلیون 34.851 میلیون 8 میلیون 17.3 میلیون 17.551 میلیون 38.43 میلیون 3.247 میلیون 58.88 10.89 4.97 97,168 110,566 111,050 96,684
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 3,440 33.00 0.97 3,451 44.00 1.29 12:29 5,340 51.148 میلیون 176.5 میلیارد 9,578.35 3,407 3,378 3,378 3,505 1 300 3,456 1 360 3,458 62.118 هزار میلیارد 76.593 میلیون 30.342 میلیون 8 میلیون 14.475 میلیون 15.867 میلیون 37.16 میلیون 5.279 میلیون 11.77 3.91 1.67 50.978 میلیون 170,219 41.345 میلیون 9.804 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,320 230.00 1.70 13,490 60.00 0.44 12:29 473 1.766 میلیون 23.63 میلیارد 3,734.16 13,550 14,090 12,950 14,090 1 1,694 13,250 2 1,510 13,340 182.115 هزار میلیارد 215.312 میلیون 55.794 میلیون 4.5 میلیون 33.197 میلیون 22.597 میلیون 35.537 میلیون 10.693 میلیون 17.03 8.06 5.12 1.672 میلیون 93,995 1.587 میلیون 179,326
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,370 10.00 0.16 6,380 0.00 0.00 12:29 333 2.239 میلیون 14.33 میلیارد 6,723.59 6,380 6,000 6,000 6,370 3 7,683 6,350 1 5,680 6,390 223.3 هزار میلیارد 257.281 میلیون 112.168 میلیون 17.5 میلیون 33.981 میلیون 78.187 میلیون 35.044 میلیون 32.621 میلیون 6.85 2.86 6.37 2.133 میلیون 106,328 2.173 میلیون 65,766
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 2,789 105.00 3.91 2,766 82.00 3.06 12:29 295 1.65 میلیون 8.1 میلیارد 11,090.45 2,684 2,740 2,700 2,828 1 2,000 5,410 2 8,861 5,450 29.118 هزار میلیارد 45.251 میلیون 31.607 میلیون 6 میلیون 20.357 میلیون 11.249 میلیون 34.763 میلیون 2.411 میلیون 10.32 2.21 0.72 2.421 میلیون 101,000 2.522 میلیون -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 25,930 980.00 3.93 25,030 80.00 0.32 16:57 233 1.008 میلیون 25.47 میلیارد 4,341.79 24,950 23,850 23,850 26,000 1 5,000 25,000 1 1,000 25,270 275.33 هزار میلیارد 310.268 میلیون 53.472 میلیون 11 میلیون 34.938 میلیون 18.534 میلیون 33.983 میلیون 33.819 میلیون 8.14 14.86 8.1 853,822 153,973 698,640 309,155
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,009 42.00 2.14 2,007 40.00 2.03 12:29 1,864 55.442 میلیون 111.26 میلیارد 29,743.55 1,967 2,040 1,966 2,061 1 150,000 2,008 2 31,010 2,010 73.06 هزار میلیارد 136.177 میلیون 116.574 میلیون 36.403 میلیون 63.116 میلیون 53.458 میلیون 32.565 میلیون 9.609 میلیون 7.6 1.37 2.25 53.832 میلیون 1.61 میلیون 53.454 میلیون 1.988 میلیون
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 19,360 520.00 2.62 19,250 630.00 3.17 12:29 105 48,689 3.1 میلیارد 3,519.24 19,880 19,880 18,890 20,250 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 47.49 میلیون 19.422 میلیون 1.764 میلیون 13.532 میلیون 5.501 میلیون 30.886 میلیون 3.219 میلیون 10.55 6.17 1.11 777,755 25,000 802,755 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,590 390.00 1.86 20,380 600.00 2.86 12:29 1,393 6.817 میلیون 138.92 میلیارد 4,893.82 20,980 19,940 19,940 21,480 2 2,771 20,160 1 4,500 20,590 22.823 هزار میلیارد 25.753 میلیون 4.555 میلیون 1.12 میلیون 2.93 میلیون 1.625 میلیون 30.312 میلیون 411,729 55.43 14.05 0.75 6.267 میلیون 549,804 6.817 میلیون -
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 11,240 0.00 0.00 11,330 90.00 0.80 12:29 458 2.446 میلیون 27.71 میلیارد 5,340.91 11,240 11,130 11,000 11,690 1 63,866 11,150 1 36,057 11,240 15.698 هزار میلیارد 29.01 میلیون 14.736 میلیون 1.385 میلیون 13.312 میلیون 1.424 میلیون 30.224 میلیون 65,482 239.72 11.03 0.52 2.007 میلیون 438,798 2.355 میلیون 91,331
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 3,750 47.00 1.27 3,744 41.00 1.11 12:29 613 14.609 میلیون 54.69 میلیارد 23,831.49 3,703 3,700 3,682 3,875 1 6,854 3,747 1 75,767 3,790 11.232 هزار میلیارد 20.563 میلیون 13.846 میلیون 3 میلیون 9.331 میلیون 4.515 میلیون 30.164 میلیون 510,087 22.02 2.5 0.37 11.721 میلیون 2.887 میلیون 14.322 میلیون 286,995
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 19,600 460.00 2.40 19,390 250.00 1.31 12:39 377 801,360 15.54 میلیارد 2,125.62 19,140 18,010 17,810 20,280 1 8,282 19,260 1 12,479 19,490 16.207 هزار میلیارد 22.183 میلیون 8.75 میلیون 835,821 5.976 میلیون 2.774 میلیون 29.397 میلیون 1.796 میلیون 8.91 5.77 0.54 771,360 30,000 773,326 28,034
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 20,800 550.00 2.72 21,050 800.00 3.95 17:41 375 1.229 میلیون 25.86 میلیارد 3,276.19 20,250 20,260 19,970 20,860 1 5,000 21,110 1 9,250 21,120 54.73 هزار میلیارد 86.448 میلیون 40.572 میلیون 1.5 میلیون 31.718 میلیون 8.853 میلیون 29.22 میلیون 6.423 میلیون 8.31 6.03 1.83 858,888 369,683 1.024 میلیون 204,078
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 16,230 500.00 2.99 16,710 20.00 0.12 12:29 237 316,704 5.2 میلیارد 1,336.3 16,730 16,290 16,180 16,700 1 260 16,210 1 83,950 16,300 213.404 هزار میلیارد 237.824 میلیون 61.291 میلیون 12.771 میلیون 24.421 میلیون 36.87 میلیون 27.998 میلیون 20.153 میلیون 10.59 5.79 7.62 216,704 100,000 286,107 30,597
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 15,120 320.00 2.16 15,000 200.00 1.35 12:29 520 2.088 میلیون 31.31 میلیارد 4,014.55 14,800 14,920 14,600 15,390 2 25,514 15,100 3 12,965 15,150 23.76 هزار میلیارد 31.046 میلیون 11.271 میلیون 1.584 میلیون 7.286 میلیون 3.986 میلیون 27.016 میلیون 3.554 میلیون 6.69 5.96 0.88 1.567 میلیون 520,606 2.063 میلیون 24,661
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 51,440 110.00 0.21 52,280 730.00 1.42 12:29 465 510,554 26.69 میلیارد 1,097.97 51,550 51,440 51,440 52,890 1 9,579 52,000 2 13,033 52,430 18.821 هزار میلیارد 28.85 میلیون 12.258 میلیون 360,000 10.03 میلیون 2.228 میلیون 26.097 میلیون 901,506 20.88 8.45 0.72 485,554 25,000 510,554 -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,100 162.00 4.11 4,075 137.00 3.48 12:30 3,264 52.586 میلیون 214.31 میلیارد 16,110.77 3,938 4,080 4,000 4,147 1 20,000 4,078 1 18,018 4,100 76.203 هزار میلیارد 90.689 میلیون 78.91 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.423 میلیون 26.079 میلیون 23.949 میلیون 3.18 1.18 2.92 52.086 میلیون 500,000 47.615 میلیون 4.97 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 11,280 220.00 1.91 11,470 30.00 0.26 12:29 172 332,260 3.74 میلیارد 1,931.74 11,500 11,210 11,050 11,600 1 500 11,150 1 11,777 11,290 91.76 هزار میلیارد 99.445 میلیون 19.678 میلیون 8 میلیون 7.685 میلیون 11.993 میلیون 26.018 میلیون 3.71 میلیون 24.73 7.65 3.53 311,393 20,867 323,651 8,609
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 27,190 80.00 0.30 26,510 600.00 2.21 12:29 1,278 3.9 میلیون 103.37 میلیارد 3,051.35 27,110 27,000 25,760 27,770 1 1,000 27,180 1 5,000 27,190 11.797 هزار میلیارد 19.379 میلیون 12.061 میلیون 445,000 7.582 میلیون 4.479 میلیون 25.583 میلیون 699,849 16.86 2.63 0.46 3.621 میلیون 278,274 3.892 میلیون 7,130
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 11,350 200.00 1.79 11,170 20.00 0.18 12:29 1,155 4.505 میلیون 50.33 میلیارد 3,900.46 11,150 11,140 11,140 11,500 2 1,500 11,150 2 380 11,200 44.68 هزار میلیارد 57.988 میلیون 22.059 میلیون 4 میلیون 13.308 میلیون 8.751 میلیون 24.771 میلیون 5.358 میلیون 8.34 5.12 1.8 1.691 میلیون 2.814 میلیون 4.39 میلیون 114,647
ما

بیمه ما

سهام بورس 2,960 3.00 0.10 3,006 49.00 1.66 12:29 199 1.566 میلیون 4.86 میلیارد 7,867.28 2,957 2,781 2,781 2,991 1 1,955 3,032 1 2,000 3,087 24.048 هزار میلیارد 89.325 میلیون 76.895 میلیون 5 میلیون 65.277 میلیون 11.618 میلیون 24.691 میلیون 3.911 میلیون 6.15 2.07 0.97 1.004 میلیون 561,445 1.543 میلیون 23,048
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,379 28.00 1.19 2,387 36.00 1.53 12:30 2,433 52.748 میلیون 125.9 میلیارد 21,680.15 2,351 2,354 2,255 2,412 3 61,507 2,370 2 179,309 2,390 71.61 هزار میلیارد 98.499 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 3.5 1.6 2.93 51.309 میلیون 1.438 میلیون 52.442 میلیون 305,975
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 21,050 410.00 1.99 21,260 620.00 3.00 12:29 850 2.989 میلیون 63.54 میلیارد 3,516.44 20,640 20,490 20,490 21,580 1 400 20,850 2 20,489 21,050 119.588 هزار میلیارد 126.408 میلیون 25.999 میلیون 5.625 میلیون 6.821 میلیون 19.179 میلیون 23.917 میلیون 23.038 میلیون 5.19 6.24 5 1.69 میلیون 1.299 میلیون 2.767 میلیون 222,089
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,393 13.00 0.94 1,402 22.00 1.59 12:29 323 11.302 میلیون 15.86 میلیارد 34,991.42 1,380 1,430 1,323 1,450 1 3,800 1,400 1 5,000 1,407 42.981 هزار میلیارد 104.984 میلیون 97.676 میلیون 30.657 میلیون 62.002 میلیون 35.673 میلیون 23.316 میلیون -1,008,291 -42.63 1.2 1.84 6.167 میلیون 5.135 میلیون 10.678 میلیون 624,604