همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,380 250.00 4.87 5,380 250.00 4.87 1400/11/6 7,283 207.34 میلیون 1.115 هزار میلیارد 14,732.92 5,130 5,370 5,300 5,380 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 750.373 هزار میلیارد 1.01 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5 4.26 0.46 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,240 290.00 4.87 6,230 280.00 4.71 1400/11/6 6,536 119.54 میلیون 744.2 میلیارد 21,203.17 5,950 6,210 6,110 6,240 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 836.95 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.7 3.56 0.57 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 9,950 390.00 4.08 9,920 360.00 3.77 1400/11/6 8,962 86.08 میلیون 854 میلیارد 8,548.95 9,560 9,920 9,720 9,950 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 2906.56 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.62 3.12 2.5 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,908 186.00 5.00 3,908 186.00 5.00 1400/11/6 5,072 246.58 میلیون 963.6 میلیارد 36,845.57 3,722 3,908 3,885 3,908 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 664.36 هزار میلیارد 755.876 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 4.66 2.88 0.65 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,906 90.00 4.96 1,891 75.00 4.13 1400/11/6 9,746 463.6 میلیون 876.9 میلیارد 34,470.99 1,816 1,880 1,830 1,906 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 570.432 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.03 -12.33 0.65 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,600 310.00 4.93 6,560 270.00 4.29 1400/11/6 8,149 84.71 میلیون 555.7 میلیارد 11,989.93 6,290 6,470 6,410 6,600 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2624 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.46 4 4.3 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 88,750 4,220.00 4.99 88,750 4,220.00 4.99 1400/11/6 2,118 6.39 میلیون 567 میلیارد 3,004.93 84,530 88,750 88,520 88,750 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 798.75 هزار میلیارد 1.133 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 27.17 8.49 1.28 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 34,570 1,640.00 4.98 34,120 1,190.00 3.61 1400/11/6 1,325 2.65 میلیون 90.9 میلیارد 2,003.33 32,930 33,890 33,000 34,570 15 155,078 34,570 1 2,000 34,990 341.2 هزار میلیارد 436.804 میلیون 168.308 میلیون 10 میلیون 95.604 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 5.12 6.16 0.63 2.363 میلیون 291,588 2.65 میلیون 4,100
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,765 68.00 4.01 1,736 39.00 2.30 1400/11/6 2,103 59.87 میلیون 104.1 میلیارد 28,466.76 1,697 1,748 1,711 1,769 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 304.415 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.06 1.52 0.57 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,640 1,430.00 6.74 22,490 1,280.00 6.03 1400/11/5 436 2.91 میلیون 65.5 میلیارد 9,568.04 21,210 21,210 22,280 22,790 8 800,000 21,220 6 126,966 21,220 2249 هزار میلیارد - - 100 میلیون 238.038 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 47.35 7.5 4.58 1.791 میلیون 8.552 میلیون 6.306 میلیون 4.037 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,040 2,560.00 9.32 30,010 2,530.00 9.21 1400/11/5 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 27,480 27,500 29,530 30,110 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,080 240.00 4.96 5,040 200.00 4.13 1400/11/6 1,466 25.24 میلیون 127.3 میلیارد 17,217.44 4,840 5,010 4,930 5,080 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 604.8 هزار میلیارد 737.864 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.27 3.15 1.53 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,310 0.00 0.00 7,310 0.00 0.00 1400/11/6 1,704 98.02 میلیون 716.5 میلیارد 57,520.97 7,310 7,310 7,300 7,330 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 957.902 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 31.65 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,610 450.00 4.91 9,520 360.00 3.93 1400/11/6 1,392 23.14 میلیون 220.4 میلیارد 16,626.13 9,160 9,490 9,420 9,610 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2732.24 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 6.9 3.55 7.07 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 163,850 7,780.00 4.98 158,970 2,900.00 1.86 1400/11/6 666 262,221 42.7 میلیارد 393.73 156,070 162,800 160,720 163,870 5 866 163,700 1 140 163,850 953.82 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 256.521 میلیون 6 میلیون 148.723 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.48 14.66 2.51 209,651 52,570 197,286 64,935
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 43,160 530.00 1.24 43,020 390.00 0.91 1400/11/6 396 857,586 37.4 میلیارد 2,165.62 42,630 44,760 43,000 44,760 1 505 43,150 1 10 43,390 774.36 هزار میلیارد 897.331 میلیون 229.69 میلیون 13.8 میلیون 122.971 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 6.39 8.64 2.15 597,868 259,718 306,517 551,069
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,545 23.00 0.91 2,480 42.00 1.67 1400/11/6 4,675 115.63 میلیون 286.8 میلیارد 24,733.37 2,522 2,550 2,396 2,570 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 152.53 هزار میلیارد 341.703 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 4.74 1.67 0.53 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,519 61.00 4.18 1,502 44.00 3.02 1400/11/6 7,506 311.97 میلیون 468.6 میلیارد 31,183.01 1,458 1,502 1,458 1,530 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 293.657 هزار میلیارد 949.829 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.76 16.64 1.07 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,620 0.00 0.00 7,610 10.00 0.13 1400/11/6 413 2.22 میلیون 16.8 میلیارد 5,378.53 7,620 7,550 7,340 7,700 1 5,000 7,630 1 1,647 7,630 359.192 هزار میلیارد 761.111 میلیون 492.224 میلیون 47.2 میلیون 401.919 میلیون 80.155 میلیون 261.101 میلیون 45.772 میلیون 7.85 4.49 1.38 675,990 1.545 میلیون 2.221 میلیون -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 127,660 6,070.00 4.99 127,550 5,960.00 4.90 1400/11/6 564 1.51 میلیون 192.8 میلیارد 2,679.79 121,590 123,450 123,440 127,660 166 621,848 127,660 1 266 127,860 765.3 هزار میلیارد 832.482 میلیون 289.051 میلیون 6 میلیون 67.182 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 5.97 4.62 3.88 1.139 میلیون 372,118 173,837 1.338 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 42,080 190.00 0.45 41,910 20.00 0.05 1400/10/12 253 260,008 10.9 میلیارد 1,027.7 41,890 42,000 41,600 42,280 1 200 41,900 1 130 42,080 125.73 هزار میلیارد 181.594 میلیون 64.553 میلیون 3 میلیون 55.864 میلیون 8.688 میلیون 197.218 میلیون 10.573 میلیون 35.91 14.46 0.64 69,008 191,000 248,086 11,922
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 68,180 3,240.00 4.99 68,150 3,210.00 4.94 1400/11/6 2,146 7.43 میلیون 506.3 میلیارد 3,461.97 64,940 67,000 66,200 68,180 95 677,408 68,180 1 74 69,800 238.525 هزار میلیارد 397.367 میلیون 194.829 میلیون 3.5 میلیون 158.842 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 6.95 9.68 1.21 7.11 میلیون 319,000 1.178 میلیون 6.251 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,540 12.00 0.79 1,536 8.00 0.52 1400/11/6 1,151 37.76 میلیون 58.2 میلیارد 32,804.69 1,528 1,550 1,524 1,580 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 240.138 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.03 3.62 1.31 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,137 149.00 4.99 3,040 52.00 1.74 1400/11/6 418 7 میلیون 21.5 میلیارد 16,736.16 2,988 3,076 3,013 3,137 19 2,393,285 3,137 0 0 0 92.494 هزار میلیارد 1.824 میلیارد 1.788 میلیارد 30.426 میلیون 1.713 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 5.54 1.88 0.51 3.195 میلیون 3.8 میلیون 6.821 میلیون 175,000
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,330 600.00 3.20 18,780 50.00 0.27 1400/11/6 134 597,202 11.5 میلیارد 4,456.73 18,730 18,780 18,780 19,590 1 10,000 19,060 1 880 19,330 380.067 هزار میلیارد 481.037 میلیون 147.234 میلیون 20.238 میلیون 100.97 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 9.72 9.25 2.25 372,384 224,818 484,575 112,627
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 37,560 1,780.00 4.97 37,330 1,550.00 4.33 1400/11/6 1,108 3.7 میلیون 138.1 میلیارد 3,338.14 35,780 36,970 36,000 37,560 62 1,505,701 37,560 1 30,000 39,210 301.029 هزار میلیارد 364.56 میلیون 124.489 میلیون 8.064 میلیون 63.531 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 5.2 6.53 1.78 3.169 میلیون 529,542 2.398 میلیون 1.301 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,100 570.00 4.94 11,950 420.00 3.64 1400/11/6 1,259 18.31 میلیون 218.9 میلیارد 14,545.51 11,530 11,660 11,400 12,100 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 973.925 هزار میلیارد 1.101 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.02 7.6 5.82 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 10,980 500.00 4.77 10,740 260.00 2.48 1400/11/6 796 4.49 میلیون 48.6 میلیارد 5,637.9 10,480 10,550 10,550 11,000 2 1,936 10,960 1 500 12,200 161.1 هزار میلیارد 271.536 میلیون 163.878 میلیون 15 میلیون 110.436 میلیون 44.237 میلیون 166.71 میلیون 33.364 میلیون 4.83 3.64 0.97 2.397 میلیون 2.091 میلیون 3.338 میلیون 1.15 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 13,660 50.00 0.37 13,630 20.00 0.15 1400/11/6 395 2.8 میلیون 38.3 میلیارد 7,101 13,610 13,160 13,160 14,290 1 1,500 13,650 1 3,472 13,740 545.2 هزار میلیارد 1.191 میلیارد 739.57 میلیون 40 میلیون 644.58 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 25.96 5.82 3.73 1.797 میلیون 1.008 میلیون 1.768 میلیون 1.037 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,800 480.00 1.90 25,420 100.00 0.39 1400/11/6 1,670 15.16 میلیون 385.3 میلیارد 9,075.17 25,320 25,000 25,000 26,000 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1029.51 هزار میلیارد 1.042 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.18 4.93 8.06 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,510 240.00 1.81 13,400 130.00 0.98 1400/11/6 301 5.5 میلیون 74.1 میلیارد 18,275.78 13,270 13,640 13,310 13,700 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1299.529 هزار میلیارد 1.342 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.36 5.82 11.13 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 2,818 83.00 3.03 2,783 48.00 1.76 1400/11/6 903 13.88 میلیون 39 میلیارد 15,373.21 2,735 2,801 2,772 2,860 1 10,483 2,815 1 3,000 2,819 155.848 هزار میلیارد 201.381 میلیون 136.488 میلیون 56 میلیون 45.533 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.13 1.83 1.38 13.682 میلیون 200,000 11.632 میلیون 2.25 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 5,300 1,634.00 44.57 5,250 1,584.00 43.21 1400/11/4 807 6.5 میلیون 34.3 میلیارد 24,995.45 3,666 3,501 5,200 5,400 0 0 0 0 130.41 هزار میلیارد 117.323 میلیون 65.833 میلیون 24.84 میلیون 27.998 میلیون 34.635 میلیون 104.529 میلیون 15.935 میلیون - 2.58 0.85 1.374 میلیون 2.5 میلیون 3.874 میلیون -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 56,770 2,700.00 4.99 55,230 1,160.00 2.15 1400/11/6 412 806,474 45.4 میلیارد 1,957.46 54,070 54,080 54,080 56,770 1 547 56,750 1 5,737 56,770 281.673 هزار میلیارد 345.33 میلیون 133.701 میلیون 5.1 میلیون 63.657 میلیون 62.323 میلیون 99.985 میلیون 39.282 میلیون 7.17 4.52 2.82 646,199 160,275 483,385 323,089
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 21,070 110.00 0.52 21,080 100.00 0.47 1400/11/6 310 1.09 میلیون 22.7 میلیارد 3,530.84 21,180 20,140 20,130 21,120 1 420 20,740 1 2,787 21,070 250.852 هزار میلیارد 304.77 میلیون 104.442 میلیون 11.9 میلیون 53.918 میلیون 45.355 میلیون 97.042 میلیون 32.921 میلیون 7.62 5.53 2.58 317,789 776,770 479,559 615,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 8,970 430.00 5.04 8,720 180.00 2.11 1400/11/6 729 8.66 میلیون 76.5 میلیارد 11,885.67 8,540 8,760 8,730 9,000 1 3,200 8,920 1 600 8,970 732.48 هزار میلیارد 774.143 میلیون 217.164 میلیون 54.9 میلیون 41.663 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 7.67 4.28 7.65 5.839 میلیون 2.825 میلیون 5.447 میلیون 3.218 میلیون