همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 172,540 3,520.00 2.00 175,530 530.00 0.30 1400/01/25 84 42,006 7.2 میلیارد 500.07 176,060 172,540 172,540 172,540 1 53 172,340 303 186,643 173,570 43.419 هزار میلیارد 45.217 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,593 43,692 993.75 156.44 893.53 83,412 100 83,512 -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,360 90.00 3.67 2,440 10.00 0.41 1400/01/25 98 1.4 میلیون 3.3 میلیارد 14,251.95 2,450 2,360 2,360 2,360 0 0 0 504 31,389,910 2,410 11.584 هزار میلیارد 18.976 میلیون 7.467 میلیون 1.862 میلیون 7.392 میلیون 75,085 10.911 میلیون -502,465 -23.06 154.28 1.06 131,190 - 131,190 -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 66,580 1,350.00 1.99 67,920 10.00 0.01 1400/01/25 10 3,578 238.2 میلیون 357.8 67,930 66,710 66,580 66,580 0 0 0 921 5,395,491 66,710 34.639 هزار میلیارد 35.895 میلیون 1.493 میلیون 510,000 1.255 میلیون 237,328 870,297 -107,934 -320.93 145.95 39.8 72,928 - 72,928 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 148,700 3,030.00 2.00 151,720 10.00 0.01 1400/01/25 13 823 122.4 میلیون 63.31 151,730 148,780 148,700 148,700 0 0 0 1102 1,457,817 148,780 37.93 هزار میلیارد 38.186 میلیون 584,890 30,000 255,523 329,367 279,187 70,540 537.71 115.16 135.87 8,237 - 8,237 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 386,790 7,890.00 2.00 394,670 10.00 0.00 1400/01/25 1 100 38.7 میلیون 100 394,680 386,790 386,790 386,790 0 0 0 720 1,344,542 386,790 23.68 هزار میلیارد 23.808 میلیون 336,195 60,000 127,404 208,791 822,114 96,102 246.41 113.42 28.8 28 - 28 -
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 18,060 360.00 1.95 18,420 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 1,453.89 18,420 18,060 - - 0 0 0 216 3,797,200 18,060 12.894 هزار میلیارد 13.772 میلیون 1.032 میلیون 250,000 878,475 153,918 1.683 میلیون 157,422 81.91 83.77 7.66 13,085 - 13,085 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 261,640 1,900.00 0.72 255,890 7,650.00 2.90 1400/01/8 1 27 9.8 میلیون 79.37 263,540 261,640 - - 0 0 0 29 289,000 269,780 228.312 هزار میلیارد 153.651 میلیون 2.018 میلیون 600,000 116,656 1.902 میلیون 344,689 489,631 313.57 80.73 445.43 - - - -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 111,230 2,260.00 1.99 113,370 120.00 0.11 1400/01/25 30 24,880 2.8 میلیارد 829.33 113,490 111,230 111,230 111,230 0 0 0 377 773,491 111,230 14.398 هزار میلیارد 14.61 میلیون 396,742 127,000 212,224 184,518 183,952 12,359 1164.98 78.03 78.27 1,350 - 1,350 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 245,500 5,010.00 2.00 250,510 0.00 0.00 1400/01/25 1 90 22.1 میلیون 90 250,510 245,500 245,500 245,500 0 0 0 1340 2,555,797 245,500 25.051 هزار میلیارد 25.357 میلیون 686,262 100,000 305,972 380,290 893,178 290,373 86.27 65.87 28.05 192 - 192 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 122,750 5,110.00 4.00 127,810 50.00 0.04 1400/01/25 18 3,962 486.3 میلیون 220.11 127,860 122,750 122,750 122,750 0 0 0 357 1,484,083 125,310 63.905 هزار میلیارد 64.863 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 99.45 59.49 25.45 671 - 671 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 353,270 7,200.00 2.00 360,470 0.00 0.00 1400/01/25 3 75 26.5 میلیون 25 360,470 353,270 353,270 353,270 0 0 0 554 733,806 353,270 8.687 هزار میلیارد 8.801 میلیون 272,671 24,100 113,954 158,717 286,193 54,557 159.23 54.73 30.35 35 - 35 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 63,080 1,280.00 1.99 63,900 460.00 0.71 1400/01/25 128 269,149 17 میلیارد 2,102.73 64,360 63,450 63,080 63,090 0 0 0 17 14,511 63,450 26.885 هزار میلیارد 29.521 میلیون 3.127 میلیون 420,741 2.636 میلیون 491,594 4.051 میلیون 175,145 153.5 54.69 6.64 182,367 87,166 269,533 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 58,020 1,180.00 1.99 59,180 20.00 0.03 1400/01/25 10 13,425 778.9 میلیون 1,342.5 59,200 58,020 58,020 58,020 0 0 0 363 2,120,247 58,020 18.755 هزار میلیارد 22.799 میلیون 4.414 میلیون 316,920 4.043 میلیون 370,571 4.149 میلیون 35,080 534.64 50.61 4.52 3,022 - 3,022 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 104,220 4,340.00 4.00 108,530 30.00 0.03 1400/01/25 16 3,110 324.1 میلیون 194.38 108,560 106,400 104,220 104,220 0 0 0 1085 3,690,103 106,400 22.484 هزار میلیارد 22.836 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 182.17 47.88 25.64 1,489 - 1,489 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 69,970 3,960.00 6.00 66,310 300.00 0.45 1400/01/25 86 59,420 4.2 میلیارد 690.93 66,010 69,970 69,970 69,970 178 273,881 68,580 0 0 0 78.246 هزار میلیارد 80.145 میلیون 3.562 میلیون 1.18 میلیون 1.899 میلیون 1.663 میلیون 2.243 میلیون 943,392 82.94 47.06 34.89 261,582 - 261,582 -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 51,590 1,050.00 1.99 52,620 20.00 0.04 1400/01/25 20 14,524 749.3 میلیون 726.2 52,640 51,720 51,590 51,590 0 0 0 489 1,354,688 51,720 23.416 هزار میلیارد 26.89 میلیون 3.973 میلیون 445,000 3.474 میلیون 499,030 7.777 میلیون 265,793 88.1 46.92 3.01 84,691 30,000 114,691 -
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 39,180 790.00 1.98 39,970 0.00 0.00 1400/01/25 3 521 20.4 میلیون 173.67 39,970 39,180 39,180 39,180 1 400 24,880 166 1,121,826 39,180 19.985 هزار میلیارد 21.271 میلیون 1.732 میلیون 150,000 1.286 میلیون 446,593 1.536 میلیون 330,716 60.43 44.75 13.01 2,309 - 2,309 -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 21,540 430.00 1.96 21,970 0.00 0.00 1400/01/25 6 7,600 163.7 میلیون 1,266.67 21,970 21,570 21,540 21,540 0 0 0 409 2,130,477 21,570 13.182 هزار میلیارد 14.135 میلیون 1.248 میلیون 160,000 953,231 295,028 507,126 14,918 883.63 44.68 25.99 206,962 - 206,962 -
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 26,590 540.00 1.99 27,130 0.00 0.00 1400/01/25 3 617 16.4 میلیون 205.67 27,130 26,590 26,590 26,590 0 0 0 222 1,415,543 26,590 8.705 هزار میلیارد 11.318 میلیون 2.809 میلیون 320,857 2.614 میلیون 195,106 4.697 میلیون 481 18097.42 44.62 1.85 15,382 - 15,382 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 148,500 6,180.00 4.00 154,650 30.00 0.02 1400/01/25 10 1,489 221.1 میلیون 148.9 154,680 148,500 148,500 148,500 0 0 0 676 1,127,654 151,590 36.033 هزار میلیارد 36.618 میلیون 1.397 میلیون 233,000 584,355 813,072 1.428 میلیون 579,987 62.13 44.32 25.23 33 - 33 -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 154,410 3,150.00 2.00 157,500 60.00 0.04 1400/01/25 41 5,935 916.4 میلیون 144.76 157,560 154,410 154,410 154,410 0 0 0 366 559,424 155,100 30.713 هزار میلیارد 33.157 میلیون 3.159 میلیون 195,000 2.444 میلیون 714,814 5.73 میلیون 765,056 40.14 42.97 5.36 69,583 - 69,583 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 49,120 1,000.00 2.00 50,110 10.00 0.02 1400/01/25 17 10,771 529.1 میلیون 633.59 50,120 49,150 49,120 49,120 0 0 0 637 3,109,195 49,150 60.884 هزار میلیارد 62.134 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 33,516 1816.55 41.62 - 31,464 - 31,464 -
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 3,770 70.00 1.82 3,840 0.00 0.00 1400/01/25 3 10,078 38 میلیون 3,359.33 3,840 3,770 3,770 3,770 0 0 0 381 13,456,423 3,770 9.447 هزار میلیارد 10.649 میلیون 1.432 میلیون 200,000 1.202 میلیون 230,454 1.061 میلیون 6,635 1423.78 40.99 8.9 234,074 - 234,074 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 141,040 2,870.00 1.99 143,910 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 85.86 143,910 141,040 - - 0 0 0 592 918,613 141,040 7.129 هزار میلیارد 7.361 میلیون 415,589 49,535 232,054 183,535 1.259 میلیون 156,424 45.57 38.85 5.66 601 - 601 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 52,350 1,060.00 1.98 53,040 370.00 0.69 1399/12/11 - - - 980.07 53,410 52,350 - - 0 0 0 795 14,902,505 52,350 33.394 هزار میلیارد 34.518 میلیون 2 میلیون 629,607 1.123 میلیون 876,803 2.642 میلیون 255,773 869.51 38.35 12.73 306,824 21,500 328,324 -
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 31,920 290.00 0.92 31,750 120.00 0.38 1400/01/25 3,550 10.08 میلیون 320.1 میلیارد 2,839.69 31,630 32,550 31,000 32,380 10 53,313 31,020 1 715 31,110 43.989 هزار میلیارد 48.759 میلیون 5.926 میلیون 1.385 میلیون 4.77 میلیون 1.156 میلیون 11.855 میلیون -83,063 -529.59 38.04 3.71 13.317 میلیون 1.589 میلیون 14.489 میلیون 416,516
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 46,630 950.00 2.00 47,580 0.00 0.00 1400/01/25 1 140 6.5 میلیون 140 47,580 46,630 46,630 46,630 0 0 0 1896 12,411,173 46,630 38.064 هزار میلیارد 38.526 میلیون 1.526 میلیون 799,997 461,786 1.064 میلیون 1.502 میلیون 273,179 139.34 35.78 25.33 2,788 - 2,788 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 21,710 440.00 1.99 22,140 10.00 0.05 1400/01/25 10 56,129 1.2 میلیارد 5,612.9 22,150 21,720 21,710 21,710 0 0 0 161 1,389,724 21,720 5.437 هزار میلیارد 5.757 میلیون 474,706 245,549 320,517 154,189 127,241 18,601 292.27 35.26 42.73 4,453 49,000 53,453 -
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 38,210 770.00 1.98 38,980 0.00 0.00 1400/01/25 1 5,225 199.6 میلیون 5,225 38,980 38,210 38,210 38,210 0 0 0 352 3,308,777 38,220 8.965 هزار میلیارد 9.545 میلیون 843,748 230,000 579,238 264,510 1.27 میلیون 128,966 69.52 33.89 7.06 13,700 - 13,700 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 167,110 3,410.00 2.00 167,810 2,710.00 1.59 1400/01/25 114 235,498 39.4 میلیارد 2,065.77 170,520 169,000 167,110 167,160 1 250 165,020 1 1,467 165,020 54.595 هزار میلیارد 56.771 میلیون 3.81 میلیون 325,340 2.176 میلیون 1.634 میلیون 2.219 میلیون 934,696 58.41 33.41 24.6 566,271 92,945 569,089 90,127
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 400,780 8,170.00 2.00 408,780 170.00 0.04 1400/01/25 8 2,545 1000 میلیون 318.13 408,950 400,780 400,780 400,780 0 0 0 331 116,378 401,140 22.145 هزار میلیارد 22.317 میلیون 837,686 54,173 172,219 665,467 10.108 میلیون 346,337 63.94 33.28 2.19 531 5,000 5,531 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 54,840 1,110.00 1.98 55,950 0.00 0.00 1400/01/25 2 213 11.7 میلیون 106.5 55,950 54,850 54,840 54,840 0 0 0 598 3,583,074 54,850 8.896 هزار میلیارد 9.022 میلیون 394,791 75,000 125,962 268,829 431,105 106,789 83.3 33.1 20.64 9,568 - 9,568 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 53,160 1,080.00 1.99 54,220 20.00 0.04 1400/01/25 14 17,478 929.1 میلیون 1,248.43 54,240 53,160 53,160 53,160 1 250 50,940 381 1,088,448 53,780 13.013 هزار میلیارد 13.089 میلیون 475,912 240,000 76,310 399,602 143,617 113,599 114.55 32.56 90.61 530,090 - 530,090 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 53,070 1,080.00 1.99 54,150 0.00 0.00 1400/01/25 1 100 5.3 میلیون 100 54,150 53,070 53,070 53,070 0 0 0 410 6,571,575 53,070 10.83 هزار میلیارد 11.744 میلیون 1.253 میلیون 200,000 913,566 339,444 801,020 7,003 1546.48 31.91 13.52 274 - 274 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 91,770 1,870.00 2.00 93,630 10.00 0.01 1400/01/25 6 3,164 290.4 میلیون 527.33 93,640 91,920 91,770 91,770 0 0 0 1023 1,379,357 91,920 28.089 هزار میلیارد 28.881 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 129.88 31.77 99.29 43,027 - 43,027 -
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 282,890 5,770.00 2.00 288,650 10.00 0.00 1400/01/25 5 378 106.9 میلیون 75.6 288,660 282,970 282,890 282,890 0 0 0 165 167,569 282,970 15.429 هزار میلیارد 18.2 میلیون 3.31 میلیون 53,453 2.771 میلیون 539,322 4.878 میلیون 568,945 27.12 28.61 3.16 2,269 - 2,269 -
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 65,530 1,330.00 1.99 66,810 50.00 0.07 1400/01/25 18 27,982 1.8 میلیارد 1,554.56 66,860 65,760 65,530 65,530 0 0 0 281 752,395 65,760 18.039 هزار میلیارد 19.44 میلیون 2.035 میلیون 270,000 1.402 میلیون 633,701 1.704 میلیون 177,281 101.75 28.47 10.58 135,126 - 135,126 -
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 146,300 2,980.00 2.00 149,270 10.00 0.01 1400/01/25 2 1,500 219.4 میلیون 750 149,280 146,310 146,300 146,300 0 0 0 434 1,115,111 146,310 24.182 هزار میلیارد 26.497 میلیون 3.175 میلیون 162,000 2.316 میلیون 859,192 2.699 میلیون 473,147 51.11 28.14 8.97 40 1,500 1,540 -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 54,680 1,110.00 1.99 55,780 10.00 0.02 1400/01/25 10 4,858 265.6 میلیون 485.8 55,790 54,690 54,680 54,680 0 0 0 347 2,565,857 54,690 26.774 هزار میلیارد 27.947 میلیون 2.126 میلیون 480,000 1.173 میلیون 953,248 2.542 میلیون 1.039 میلیون 25.77 28.09 10.53 5,367 130 5,497 -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006