همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 111,970 5,330.00 5.00 111,610 4,970.00 4.66 1400/11/6 376 209,224 23.4 میلیارد 556.45 106,640 107,500 107,400 111,970 83 77,943 111,970 1 1,808 126,000 27.608 هزار میلیارد 29.048 میلیون 1.764 میلیون 247,360 1.44 میلیون 323,751 262,714 234,215 117.87 85.27 105.09 209,224 - 172,724 36,500
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 21,250 1,010.00 4.99 20,930 690.00 3.41 1400/11/6 555 1.33 میلیون 27.8 میلیارد 2,390.2 20,240 20,290 20,050 21,250 1 581 21,250 1 242 21,700 6.716 هزار میلیارد 10.365 میلیون 3.772 میلیون 320,857 3.649 میلیون 122,838 6.442 میلیون 2,599 2583.9 54.67 1.04 1.327 میلیون - 1.327 میلیون -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 65,350 0.00 0.00 64,170 1,180.00 1.81 1400/11/6 388 222,244 14.3 میلیارد 572.79 65,350 64,500 62,090 67,970 1 600 65,350 1 407 65,400 12.513 هزار میلیارد 15.987 میلیون 4.501 میلیون 195,000 3.474 میلیون 279,893 6.958 میلیون 646,128 19.37 44.71 1.8 222,244 - 215,044 7,200
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 45,960 10.00 0.02 45,960 10.00 0.02 1400/11/6 441 9.54 میلیون 438.3 میلیارد 21,629.17 45,950 45,950 45,950 46,000 1 110 45,950 1 50,000 45,970 2757.6 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 60 میلیون 8.524 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون - 44.21 140.63 217,118 9.321 میلیون 6.457 میلیون 3.082 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 63,350 5,980.00 8.63 54,990 14,340.00 20.68 1400/11/2 1 27 9.8 میلیون 1,234.32 69,330 63,350 63,350 63,350 0 0 0 3 271,058 63,350 228.312 هزار میلیارد 99.14 میلیون 2.589 میلیون 1.8 میلیون 157,978 2.283 میلیون 423,901 626,083 158.1 43.35 233.5 23,691 - - 23,691
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 80,920 3,850.00 5.00 79,740 2,670.00 3.46 1400/11/6 1,869 1.22 میلیون 97.5 میلیارد 654.09 77,070 78,000 76,000 80,920 2 110 80,720 28 32,538 80,920 23.922 هزار میلیارد 25.329 میلیون 2.324 میلیون 300,000 1.407 میلیون 797,122 252,124 328,335 72.86 30.01 94.88 1.222 میلیون - 1.222 میلیون -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 33,430 1,750.00 4.97 34,590 590.00 1.68 1400/11/6 161 166,106 5.6 میلیارد 1,031.71 35,180 35,010 33,430 36,000 0 0 0 15 116,016 33,430 8.302 هزار میلیارد 8.45 میلیون 466,976 240,000 148,701 314,956 36,632 4,590 1808.63 26.36 226.62 166,106 - 166,106 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 31,850 10.00 0.03 31,720 120.00 0.38 1400/11/6 87 187,902 5.8 میلیارد 2,159.79 31,840 30,270 30,250 31,850 1 1,000 30,550 1 9,565 31,860 112.606 هزار میلیارد 121.041 میلیون 13.606 میلیون 840,000 8.435 میلیون 5.186 میلیون 10.238 میلیون 10.224 میلیون 11.01 21.71 11 31,863 156,039 187,902 -
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 11,400 600.00 5.00 11,450 550.00 4.58 1400/11/6 214 1.17 میلیون 13.3 میلیارد 5,449.16 12,000 11,400 11,400 11,980 0 0 0 34 230,411 11,400 2.634 هزار میلیارد 3.613 میلیون 1.062 میلیون 230,000 979,363 122,366 1.738 میلیون -32,367 -81.36 21.52 1.52 1.125 میلیون 40,804 1.111 میلیون 55,061
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 20,030 1,050.00 4.98 20,180 900.00 4.27 1400/11/6 452 631,855 12.8 میلیارد 1,397.91 21,080 20,030 20,030 21,020 0 0 0 13 111,085 20,030 4.641 هزار میلیارد 5.269 میلیون 918,603 100,000 627,555 218,361 1.611 میلیون 371,909 12.48 21.26 2.88 616,855 15,000 631,855 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 28,640 80.00 0.28 28,620 100.00 0.35 1400/11/6 104 92,043 2.6 میلیارد 885.03 28,720 27,550 27,530 29,990 1 674 28,000 2 2,540 28,640 20.029 هزار میلیارد 23.891 میلیون 5.357 میلیون 699,840 3.861 میلیون 986,662 1.817 میلیون 66,038 303.3 20.3 11.02 76,043 16,000 92,043 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 59,000 1,430.00 2.37 59,010 1,420.00 2.35 1400/11/6 173 133,458 7.7 میلیارد 771.43 60,430 57,410 57,410 61,820 1 93 58,800 1 1,365 59,000 7.494 هزار میلیارد 7.75 میلیون 643,770 127,000 255,914 381,992 298,104 184,085 40.71 19.62 25.14 60,527 72,931 131,027 2,431
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 59,290 3,120.00 5.00 61,680 730.00 1.17 1400/11/6 111 54,992 3.3 میلیارد 495.42 62,410 59,290 59,290 59,290 0 0 0 333 2,532,320 59,290 4.324 هزار میلیارد 4.474 میلیون 382,042 70,100 150,676 222,457 436,842 76,321 428.33 19.58 9.98 44,992 10,000 54,992 -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 66,510 2,090.00 3.05 68,270 330.00 0.48 1400/11/6 133 51,571 3.5 میلیارد 387.75 68,600 68,600 65,170 69,900 1 160 66,500 1 261 67,500 22.128 هزار میلیارد 33.305 میلیون 12.461 میلیون 324,120 11.178 میلیون 1.166 میلیون 27.847 میلیون 888,595 24.9 18.98 0.79 45,071 6,500 44,480 7,091
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 67,110 980.00 1.48 66,550 420.00 0.64 1400/11/6 195 86,817 5.8 میلیارد 445.22 66,130 64,800 64,800 68,900 1 385 67,110 2 380 67,700 3.993 هزار میلیارد 4.195 میلیون 412,724 60,000 201,570 211,154 722,137 64,349 62.05 18.91 5.53 86,817 - 86,817 -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 11,150 290.00 2.67 10,900 40.00 0.37 1400/11/6 1,083 2.94 میلیون 32.3 میلیارد 2,711.33 10,860 10,870 10,840 11,330 1 700 11,090 3 16,942 11,200 337.355 هزار میلیارد 381.078 میلیون 101.52 میلیون 950,000 43.723 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 5.84 18.74 4.22 2.825 میلیون 111,472 2.916 میلیون 20,000
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 129,100 50.00 0.04 131,570 2,520.00 1.95 1400/11/6 242 367,655 48.4 میلیارد 1,519.24 129,050 132,420 125,050 132,420 1 1,865 128,560 1 5,047 129,100 21.314 هزار میلیارد 23.712 میلیون 3.758 میلیون 162,000 2.398 میلیون 1.205 میلیون 2.904 میلیون 845,406 25.21 17.7 7.34 367,655 - 365,655 2,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 511,000 66,680.00 15.01 510,420 66,100.00 14.88 1400/10/29 379 41,712 21.3 میلیارد 79.61 444,320 442,800 505,090 519,780 1 115 431,000 1 2 435,780 27.651 هزار میلیارد 26.419 میلیون 4.698 میلیون 54,173 3.319 میلیون 1.325 میلیون 16.956 میلیون 3.618 میلیون 225.95 17.45 1.36 38,129 400 35,529 3,000
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 115,220 12,690.00 12.38 117,390 14,860.00 14.49 1400/08/15 525 411,286 48.3 میلیارد 744.04 102,530 104,990 113,840 124,810 0 0 0 0 38.192 هزار میلیارد 37.537 میلیون 4.579 میلیون 325,340 2.553 میلیون 2.026 میلیون 2.766 میلیون 1.196 میلیون 78.16 17.27 12.65 140,932 40,613 112,584 68,961
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 18,000 150.00 0.84 17,780 70.00 0.39 1400/11/6 357 1.77 میلیون 31.2 میلیارد 4,945.86 17,850 17,620 17,040 18,120 3 43,983 17,850 1 39,000 18,000 195.58 هزار میلیارد 220.297 میلیون 36.053 میلیون 4.35 میلیون 24.717 میلیون 11.336 میلیون 23.524 میلیون 23.353 میلیون 8.37 17.25 8.31 393,785 1.372 میلیون 1.766 میلیون -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,519 61.00 4.18 1,502 44.00 3.02 1400/11/6 7,506 311.97 میلیون 468.6 میلیارد 31,183.01 1,458 1,502 1,458 1,530 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 293.657 هزار میلیارد 949.829 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.76 16.64 1.07 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,250 490.00 2.15 22,940 180.00 0.79 1400/11/6 4,508 16.26 میلیون 372.9 میلیارد 3,605.97 22,760 23,200 22,100 23,820 1 567 23,220 2 23,667 23,250 114.7 هزار میلیارد 118.439 میلیون 11.695 میلیون 5 میلیون 3.739 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 37.46 16.62 33.99 15.546 میلیون 709,306 16.048 میلیون 207,345
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 23,740 760.00 3.31 22,650 330.00 1.44 1400/11/6 399 1.64 میلیون 37.2 میلیارد 4,111.94 22,980 21,840 21,840 23,960 9 789,145 23,780 2 8,848 23,780 7.178 هزار میلیارد 15.059 میلیون 8.331 میلیون 316,920 7.881 میلیون 437,713 8.615 میلیون 130,050 55.2 16.4 0.83 1.636 میلیون 5,014 1.641 میلیون 1
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 25,300 340.00 1.33 25,160 480.00 1.87 1400/11/6 146 272,879 6.7 میلیارد 1,869.03 25,640 25,890 24,360 25,980 2 1,000 25,280 1 200 25,900 23.902 هزار میلیارد 31.538 میلیون 9.619 میلیون 525,000 7.636 میلیون 1.496 میلیون 4.811 میلیون 3.378 میلیون 7.08 15.98 4.97 194,132 78,747 272,879 -
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 67,090 3,190.00 4.99 67,000 3,100.00 4.85 1400/11/6 302 254,575 17.1 میلیارد 842.96 63,900 67,000 65,000 67,090 53 167,758 67,090 1 468 110,000 8.777 هزار میلیارد 9.266 میلیون 1.164 میلیون 131,000 489,494 567,654 1.405 میلیون 336,926 26.05 15.46 6.25 254,575 - 254,575 -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 163,850 7,780.00 4.98 158,970 2,900.00 1.86 1400/11/6 666 262,221 42.7 میلیارد 393.73 156,070 162,800 160,720 163,870 5 866 163,700 1 140 163,850 953.82 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 256.521 میلیون 6 میلیون 148.723 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.48 14.66 2.51 209,651 52,570 197,286 64,935
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 42,080 190.00 0.45 41,910 20.00 0.05 1400/10/12 253 260,008 10.9 میلیارد 1,027.7 41,890 42,000 41,600 42,280 1 200 41,900 1 130 42,080 125.73 هزار میلیارد 181.594 میلیون 64.553 میلیون 3 میلیون 55.864 میلیون 8.688 میلیون 197.218 میلیون 10.573 میلیون 35.91 14.46 0.64 69,008 191,000 248,086 11,922
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 77,510 770.00 1.00 77,270 530.00 0.69 1400/11/6 225 112,079 8.7 میلیارد 498.13 76,740 78,870 75,600 79,000 1 1,250 77,510 1 100 78,970 19.318 هزار میلیارد 23.065 میلیون 11.512 میلیون 250,000 3.747 میلیون 1.361 میلیون 8.904 میلیون 2.327 میلیون 8.31 14.19 2.17 109,512 2,567 105,310 6,769
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 16,640 600.00 3.48 16,960 280.00 1.62 1400/11/6 175 330,869 5.5 میلیارد 1,890.68 17,240 16,380 16,380 17,160 3 740 16,380 3 1,676 16,710 3.392 هزار میلیارد 4.559 میلیون 1.45 میلیون 200,000 1.167 میلیون 241,309 911,683 92,384 36.72 14.06 3.72 330,869 - 330,869 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 16,590 870.00 4.98 16,790 670.00 3.84 1400/09/21 867 5.29 میلیون 88.9 میلیارد 6,106 17,460 17,470 16,590 17,470 0 0 0 0 54.29 هزار میلیارد 415.257 میلیون 364.847 میلیون 3.233 میلیون 360.967 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 5.71 14 1.36 2.989 میلیون 2.305 میلیون 5.292 میلیون 1,731
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 14,790 670.00 4.75 14,460 340.00 2.41 1400/11/6 3,420 10.87 میلیون 157.2 میلیارد 3,179.02 14,120 14,500 14,150 14,800 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 106.136 هزار میلیارد 127.653 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 44.87 13.89 39.61 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 47,990 320.00 0.66 48,240 70.00 0.14 1400/11/6 55 20,160 954.1 میلیون 198.5 48,310 47,200 46,020 48,500 1 1,039 47,900 2 7,278 47,990 11.24 هزار میلیارد 11.985 میلیون 1.853 میلیون 233,000 745,212 855,603 2.086 میلیون 758,202 14.82 13.14 5.39 12,456 7,704 20,160 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 50,220 2,390.00 5.00 50,030 2,200.00 4.60 1400/11/6 437 700,000 35 میلیارد 1,601.83 47,830 47,030 47,030 50,220 1 100 50,180 2 300 52,640 18.011 هزار میلیارد 25.883 میلیون 9.541 میلیون 360,000 7.872 میلیون 1.386 میلیون 16.758 میلیون 1.249 میلیون 14.41 12.99 1.07 680,000 20,000 242,584 457,416
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 20,510 50.00 0.24 20,230 330.00 1.61 1400/11/6 687 1.61 میلیون 32.5 میلیارد 2,336.54 20,560 20,060 19,720 21,580 1 500 20,510 2 49,647 20,580 24.579 هزار میلیارد 25.235 میلیون 3.734 میلیون 1.215 میلیون 655,442 1.963 میلیون 774,973 634,119 38.76 12.52 31.72 1.325 میلیون 279,984 1.605 میلیون -
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 40,100 2,110.00 5.00 41,710 500.00 1.18 1400/11/6 23 83,528 3.3 میلیارد 4,831.94 42,210 40,100 40,100 40,100 0 0 0 156 897,262 40,100 11.262 هزار میلیارد 13.412 میلیون 2.835 میلیون 270,000 2.15 میلیون 903,112 2.642 میلیون 397,404 56.14 12.48 4.27 67,028 16,500 83,528 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 20,990 10,940.00 34.26 20,330 11,600.00 36.33 1400/11/6 - - - 1,765.93 31,930 21,350 - - 0 0 0 0 162.64 هزار میلیارد 172.978 میلیون 23.134 میلیون 5 میلیون 10.33 میلیون 12.804 میلیون 29.589 میلیون 3.655 میلیون 74.74 12.47 5.4 586,289 - 548,789 37,500
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 10,780 480.00 4.26 10,900 360.00 3.20 1400/11/6 347 1.49 میلیون 16.3 میلیارد 4,300.77 11,260 10,920 10,700 11,700 2 2,000 10,770 1 4,621 10,810 15.102 هزار میلیارد 22.739 میلیون 8.996 میلیون 1.385 میلیون 7.637 میلیون 1.228 میلیون 18.887 میلیون 113,387 133.19 12.3 0.8 1.437 میلیون 55,000 1.477 میلیون 15,000
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 73,960 3,520.00 5.00 72,470 2,030.00 2.88 1400/11/6 452 273,187 19.8 میلیارد 604.4 70,440 70,610 68,700 73,960 1 69 73,900 3 8,524 73,960 9.059 هزار میلیارد 10.247 میلیون 2.407 میلیون 125,000 1.188 میلیون 740,344 3.258 میلیون 1.16 میلیون 7.81 12.24 2.78 273,187 - 273,187 -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 6,500 130.00 1.96 6,840 210.00 3.17 1400/11/4 7 6,895 44.8 میلیون 1,404.2 6,630 5,970 6,500 6,500 0 0 0 0 8.208 هزار میلیارد 10.289 میلیون 3.023 میلیون 1.2 میلیون 2.369 میلیون 653,574 3.013 میلیون 20,751 297.39 12.15 2.64 101,301 - 101,301 -