همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 41,010 880.00 2.10 41,660 230.00 0.55 1403/03/29 56 55,471 2.85 میلیارد 764.05 41,890 41,010 41,010 41,690 4 334 51,150 1 500 51,790 8.179 هزار میلیارد 7.394 میلیون 934,159 160,000 699,487 234,672 2.533 میلیون 90,494 73.66 28.4 2.63 55,471 - 55,471 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 189,530 3,710.00 2.00 188,050 2,230.00 1.20 1403/03/30 396 72,413 18.72 میلیارد 378.14 185,820 182,140 182,140 189,530 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 48.073 میلیون 3.2 میلیون 247,360 1.557 میلیون 1.643 میلیون 1.253 میلیون 1.087 میلیون 42.79 28.31 37.11 57,807 12,272 70,079 -
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 37,430 730.00 1.99 37,420 720.00 1.96 1403/03/30 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 4,902.89 36,700 37,300 36,790 37,430 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 46.653 میلیون 7.474 میلیون 1.1 میلیون 5.491 میلیون 1.983 میلیون 1.415 میلیون 750,247 54.86 20.76 29.09 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 28,590 160.00 0.56 28,080 350.00 1.23 1403/03/30 161 88,404 5.25 میلیارد 1,180.28 28,430 27,870 27,870 28,940 1 450 58,080 1 5,000 58,200 11.768 هزار میلیارد 18.106 میلیون 2.154 میلیون 598,000 1.314 میلیون 839,746 2.322 میلیون 220,450 76.17 20 7.23 87,294 110 74,538 12,866
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 31,430 640.00 2.00 32,040 30.00 0.09 1403/03/30 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 4,848 32,070 31,430 31,430 31,430 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 18.02 میلیون 2.814 میلیون 500,000 2 میلیون 814,007 122,929 183,774 87.17 19.68 130.32 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 87,250 1,790.00 2.01 88,830 210.00 0.24 1403/03/30 550 355,580 52.63 میلیارد 579.94 89,040 87,250 87,250 87,250 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 111.534 میلیون 12.196 میلیون 1.18 میلیون 6.75 میلیون 5.446 میلیون 11.723 میلیون 5.399 میلیون 19.41 19.25 8.94 354,980 500 352,775 2,705
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,250 100.00 0.34 29,320 170.00 0.58 1403/03/30 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 13,771.74 29,150 28,570 28,570 29,730 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 120.945 میلیون 9.644 میلیون 4.05 میلیون 2.199 میلیون 7.445 میلیون 230,989 -227,942 -520.95 15.95 514.09 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 19,600 390.00 1.95 19,690 300.00 1.50 1403/03/30 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 3,981.76 19,990 20,000 19,600 20,000 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 24.297 میلیون 12.487 میلیون 640,000 11.695 میلیون 792,131 16.515 میلیون 130,713 96.41 15.91 0.76 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 54,440 1,060.00 1.99 53,880 500.00 0.94 1403/03/30 339 251,318 17.41 میلیارد 669.96 53,380 54,440 53,300 54,440 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 14.787 میلیون 2.17 میلیون 250,000 1.317 میلیون 853,158 957,567 649,258 20.75 15.79 14.07 181,482 67,310 248,792 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 66,990 1,360.00 1.99 68,340 10.00 0.01 1403/03/30 40 14,966 1.05 میلیارد 198.67 68,350 66,990 66,990 66,990 2 14,345 69,940 3 1,868 70,890 32.894 هزار میلیارد 34.891 میلیون 5.57 میلیون 462,000 3.516 میلیون 2.054 میلیون 6.917 میلیون 605,950 52.11 15.37 4.56 14,966 - 14,966 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 19,240 360.00 1.91 19,090 210.00 1.11 1403/03/30 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 4,435.94 18,880 18,980 18,870 19,250 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 51.743 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 746,105 69.08 14.41 66.5 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 192,040 3,910.00 2.00 193,140 2,810.00 1.43 1403/03/30 378 87,415 24.63 میلیارد 450.73 195,950 192,040 192,040 195,650 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 53.096 میلیون 11.881 میلیون 233,000 8.094 میلیون 3.787 میلیون 7.039 میلیون 3.341 میلیون 13.47 11.88 6.39 82,915 4,500 87,415 -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,110 140.00 1.93 7,240 10.00 0.14 1403/03/30 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 2,461.09 7,250 7,110 7,110 7,110 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 19.775 میلیون 2.349 میلیون 2.63 میلیون 733,646 1.616 میلیون 570,693 346,980 54.88 11.79 33.37 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 26,400 150.00 0.57 26,250 0.00 0.00 1403/03/30 145 302,361 8.7 میلیارد 2,434.02 26,250 26,510 25,990 26,510 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 350.287 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 5.87 11.5 5.69 46,317 256,044 147,584 154,777
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 25,510 520.00 2.00 25,550 480.00 1.84 1403/03/30 232 372,299 12.06 میلیارد 2,439.15 26,030 25,560 25,510 26,050 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 28.012 میلیون 4.726 میلیون 300,000 2.462 میلیون 2.265 میلیون 2.195 میلیون 1.127 میلیون 22.68 11.28 11.64 369,499 - 369,499 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 24,180 490.00 1.99 24,400 270.00 1.09 1403/03/30 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 2,855.46 24,670 24,180 24,180 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 56.137 میلیون 11.866 میلیون 2 میلیون 7.537 میلیون 4.33 میلیون 9.761 میلیون 2.181 میلیون 22.37 11.27 5 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 33,530 650.00 1.98 33,510 630.00 1.92 1403/03/30 63 77,764 2.9 میلیارد 4,887.57 32,880 33,190 33,190 33,530 2 1,360 37,240 3 11,037 37,400 67.358 هزار میلیارد 72.456 میلیون 17.077 میلیون 1.82 میلیون 11.468 میلیون 5.609 میلیون 7.77 میلیون 7.601 میلیون 8.02 10.87 7.85 68,284 9,480 77,764 -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 22,910 440.00 1.96 22,530 60.00 0.27 1403/03/30 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 2,528.6 22,470 22,910 22,910 22,910 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 37.796 میلیون 8.312 میلیون 1.44 میلیون 5.324 میلیون 2.989 میلیون 11.443 میلیون 4.887 میلیون 6.64 10.85 2.84 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 44,130 900.00 2.00 45,000 30.00 0.07 1403/03/30 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 5,683 45,030 44,130 44,130 44,130 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.748 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 16.23 10.32 13.77 661,019 388,771 982,895 66,895
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 24,000 480.00 1.96 24,460 20.00 0.08 1403/03/30 110 187,151 2.97 میلیارد 1,864.75 24,480 24,000 24,000 24,000 1 1,000 15,690 2 24,000 15,830 32.1 هزار میلیارد 49.531 میلیون 5.376 میلیون 2 میلیون 611,018 4.765 میلیون 75,499 1.123 میلیون 43.59 10.27 648.22 183,897 - 183,897 -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 135,460 2,650.00 2.00 134,530 1,720.00 1.30 1403/03/30 331 372,222 63.45 میلیارد 643.51 132,810 134,300 132,880 135,460 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 29.635 میلیون 6.027 میلیون 195,000 3.401 میلیون 2.625 میلیون 18.362 میلیون 2.51 میلیون 10.45 9.99 1.43 358,618 13,116 371,734 -
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 22,070 430.00 1.99 21,960 320.00 1.48 1403/03/30 28 124,650 3.2 میلیارد 6,629.07 21,640 22,070 21,930 22,070 3 3,047 25,510 1 847 25,560 63.056 هزار میلیارد 68.239 میلیون 19.544 میلیون 2.466 میلیون 14.086 میلیون 5.458 میلیون 21.481 میلیون 10.222 میلیون 5.3 9.92 2.52 114,097 10,553 104,650 20,000
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 27,360 530.00 1.98 26,980 150.00 0.56 1403/03/30 11 11,108 334.81 میلیون 3,797.52 26,830 27,360 27,360 27,360 1 2,250 30,260 1 481 30,670 45.33 هزار میلیارد 51.996 میلیون 15.75 میلیون 1.5 میلیون 11.526 میلیون 4.224 میلیون 10.708 میلیون 8.23 میلیون 4.92 9.58 3.78 9,458 1,650 11,108 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,070 390.00 1.91 20,060 400.00 1.96 1403/03/30 98 400,435 13.52 میلیارد 7,963.74 20,460 20,060 20,060 20,200 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 27.608 میلیون 7.559 میلیون 1.12 میلیون 5.144 میلیون 2.416 میلیون 50.911 میلیون 200,659 111.95 9.31 0.44 399,872 - 399,872 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,480 100.00 1.36 7,390 10.00 0.14 1403/03/30 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 14,570.19 7,380 7,320 7,320 7,510 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 782.38 میلیون 387.753 میلیون 60 میلیون 338.98 میلیون 48.773 میلیون 109.677 میلیون 170,008 2608.11 9.09 4.04 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 8,110 160.00 1.93 8,270 0.00 0.00 1403/03/30 34 95,580 769.66 میلیون 29,496.59 8,270 8,110 8,110 8,110 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 805.402 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 13.39 9.07 1.15 20,419 8,720 29,139 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 10,290 40.00 0.39 10,330 0.00 0.00 1403/03/30 74 188,838 2.24 میلیارد 2,581.35 10,330 10,390 10,280 10,430 2 3,000 11,880 1 2,287 12,100 16.866 هزار میلیارد 24.308 میلیون 11.463 میلیون 1.4 میلیون 9.849 میلیون 1.614 میلیون 7.443 میلیون 18,442 784.01 8.97 1.94 188,838 - 174,930 13,908
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,580 670.00 1.98 34,200 290.00 0.86 1403/03/30 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 6,420.79 33,910 34,550 34,520 34,580 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 196.296 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.3 8.66 6.97 866,285 206,954 175,062 898,177
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 23,950 230.00 0.97 23,670 50.00 0.21 1403/03/30 45 460,138 8.66 میلیارد 10,507.11 23,720 24,150 23,250 24,150 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 248.978 میلیون 39.992 میلیون 10 میلیون 12.278 میلیون 27.713 میلیون 21.013 میلیون 18.166 میلیون 13.03 8.54 11.26 121,715 338,423 460,138 -
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 11,270 220.00 1.91 11,310 180.00 1.57 1403/03/30 31 124,179 1.82 میلیارد 2,927.36 11,490 11,400 11,270 11,400 1 1,000 14,650 1 99,540 14,700 9.311 هزار میلیارد 12.375 میلیون 5.966 میلیون 641,697 5.111 میلیون 854,439 8.58 میلیون 728,023 9.98 8.49 0.85 123,719 - 123,719 -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,360 60.00 0.20 30,420 0.00 0.00 1403/03/30 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,581.87 30,420 30,400 30,050 30,950 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.531 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.12 8.4 9.44 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 72,550 1,560.00 2.10 73,180 930.00 1.25 1403/03/30 113 79,081 5.64 میلیارد 619.75 74,110 72,550 72,550 72,550 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 126.474 میلیون 44.249 میلیون 1.3 میلیون 31.444 میلیون 12.804 میلیون 46.017 میلیون 10.094 میلیون 11.03 8.39 2.07 41,160 37,771 72,402 6,529
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,770 30.00 0.31 9,720 20.00 0.21 1403/03/29 241 222,216 2.33 میلیارد 4,009.85 9,740 9,540 9,540 9,770 1 8,564 10,310 1 5,842 10,360 26.475 هزار میلیارد 32.088 میلیون 11.175 میلیون 2.5 میلیون 8.213 میلیون 2.962 میلیون 4.778 میلیون 122,014 199.36 8.22 5.09 200,562 5,569 206,131 -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,050 290.00 1.96 14,800 40.00 0.27 1403/03/30 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 6,775.89 14,760 14,850 14,610 15,050 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.688 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.17 8.22 4.95 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 10,100 0.00 0.00 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 208 183,663 1.71 میلیارد 2,128.36 10,100 10,190 10,090 10,190 1 33,118 9,330 8 84,652 9,340 205.7 هزار میلیارد 231.468 میلیون 36.998 میلیون 11 میلیون 9.268 میلیون 27.73 میلیون 28.821 میلیون 30.123 میلیون 7.38 8.01 7.71 69,917 113,446 183,363 -
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 17,790 340.00 1.95 17,520 70.00 0.40 1403/03/30 26 115,828 2.15 میلیارد 19,036.33 17,450 17,230 17,230 17,790 3 1,582 18,400 3 7,021 18,500 365.6 هزار میلیارد 477.752 میلیون 171.316 میلیون 20 میلیون 127.352 میلیون 43.964 میلیون 561.739 میلیون 31.621 میلیون 11.08 7.97 0.62 115,828 - 115,828 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 56,170 1,140.00 1.99 56,380 930.00 1.62 1403/03/30 79 37,720 2.68 میلیارد 582.79 57,310 57,400 56,170 57,400 1 876 70,900 1 85 71,500 25.855 هزار میلیارد 44.525 میلیون 26.779 میلیون 360,000 24.228 میلیون 2.551 میلیون 43.924 میلیون 1.136 میلیون 17.87 7.95 0.46 32,675 4,036 36,711 -
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 28,620 560.00 2.00 28,110 50.00 0.18 1403/03/30 106 427,629 11.48 میلیارد 1,674.52 28,060 28,610 28,600 28,620 1 3,000 26,630 1 484 26,900 48.683 هزار میلیارد 63.497 میلیون 22.367 میلیون 1.824 میلیون 12.224 میلیون 10.143 میلیون 22.647 میلیون 9.057 میلیون 5.75 7.67 2.56 246,387 181,242 64,878 362,751
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 28,330 560.00 1.94 28,510 380.00 1.32 1403/03/30 154 250,151 6.99 میلیارد 7,519.94 28,890 28,320 28,320 29,280 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 316.285 میلیون 117.078 میلیون 8.064 میلیون 86.38 میلیون 30.697 میلیون 298.556 میلیون 17.64 میلیون 13.03 7.49 0.77 138,472 111,679 120,572 129,579
فمراد

آلومراد

سهام بورس 10,670 200.00 1.91 10,510 40.00 0.38 1403/03/30 114 591,875 7.85 میلیارد 2,801.11 10,470 10,560 10,480 10,670 4 13,409 13,300 2 2,500 13,390 6.615 هزار میلیارد 6.384 میلیون 1.804 میلیون 500,000 1.099 میلیون 704,843 5.745 میلیون 90,200 58.26 7.46 0.91 341,249 245,238 586,487 -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,850 770.00 1.97 39,830 750.00 1.92 1403/03/30 334 388,981 15.28 میلیارد 3,063.8 39,080 39,860 39,470 39,860 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 196.942 میلیون 59.072 میلیون 4 میلیون 37.622 میلیون 21.45 میلیون 105.742 میلیون 46.328 میلیون 3.44 7.43 1.51 214,254 172,565 386,819 -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 48,960 10.00 0.02 48,920 30.00 0.06 1403/03/30 42 192,759 8.96 میلیارد 963.63 48,950 47,980 47,980 49,390 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 334.778 میلیون 18 میلیون 214.531 میلیون 120.247 میلیون 422.692 میلیون 87.637 میلیون 10.06 7.32 2.08 129,227 63,532 136,283 56,476
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 6,980 140.00 1.97 7,000 120.00 1.69 1403/03/30 160 1.185 میلیون 10.19 میلیارد 8,897.18 7,120 6,980 6,980 6,990 3 12,442 8,610 3 26,999 8,630 12.631 هزار میلیارد 16.318 میلیون 7.534 میلیون 1.46 میلیون 6.126 میلیون 1.408 میلیون 41.671 میلیون 164,095 62.29 7.26 0.25 1.081 میلیون 98,668 1.18 میلیون -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 56,140 470.00 0.84 55,910 240.00 0.43 1403/03/30 525 411,441 24.07 میلیارد 1,058.2 55,670 54,560 54,560 56,350 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.02 میلیارد 328.853 میلیون 14.35 میلیون 217.311 میلیون 111.542 میلیون 528.127 میلیون 95.171 میلیون 8.43 7.19 1.52 302,671 106,646 205,584 203,733
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,500 270.00 1.96 13,740 30.00 0.22 1403/03/30 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 11,042.93 13,770 13,500 13,500 13,770 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 430.232 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 16.98 7.12 4.83 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 44,500 370.00 0.84 44,700 570.00 1.29 1403/03/30 186 228,321 10.42 میلیارد 1,593.39 44,130 44,570 44,490 45,010 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 50.829 میلیون 11.653 میلیون 1.029 میلیون 4.82 میلیون 6.833 میلیون 21.445 میلیون 4.413 میلیون 10.43 6.73 2.15 123,786 99,115 91,132 131,769
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 32,660 660.00 1.98 33,280 40.00 0.12 1403/03/30 125 151,250 5.51 میلیارد 7,669.84 33,320 32,660 32,660 32,660 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 7.21 میلیون 1.536 میلیون 200,000 545,629 990,744 704,079 118,340 56.24 6.72 9.45 151,250 - 151,250 -
چافست

افست

سهام بورس 8,630 170.00 1.93 8,630 170.00 1.93 1403/03/30 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 24,667.89 8,800 8,630 8,630 8,670 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 27.942 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 40.49 6.67 3.29 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 27,410 0.00 0.00 27,140 270.00 0.99 1403/03/30 95 110,509 4.34 میلیارد 4,985.9 27,410 26,610 26,610 27,690 3 619 39,160 1 7,350 39,170 54.823 هزار میلیارد 49.013 میلیون 16.835 میلیون 1.395 میلیون 11.144 میلیون 5.691 میلیون 8.872 میلیون 2.042 میلیون 18.54 6.65 4.27 80,788 29,721 83,659 26,850
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,190 120.00 1.70 7,120 50.00 0.71 1403/03/30 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 14,781.21 7,070 7,070 6,970 7,210 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.196 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.53 6.34 2.88 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 38,420 190.00 0.50 38,260 30.00 0.08 1403/03/30 4 1,800 72.42 میلیون 841.84 38,230 38,520 38,420 38,540 3 9,317 39,940 1 800 40,730 56.21 هزار میلیارد 57.137 میلیون 12.106 میلیون 1.4 میلیون 3.573 میلیون 8.533 میلیون 10.742 میلیون 6.072 میلیون 8.82 6.28 4.99 1,800 - 1,800 -
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 18,800 360.00 1.88 19,180 20.00 0.10 1403/03/30 134 400,241 8.47 میلیارد 9,483.25 19,160 18,900 18,790 19,420 3 4,899 20,970 2 18,099 21,070 52.725 هزار میلیارد 83.761 میلیون 43.524 میلیون 2.5 میلیون 35.811 میلیون 7.713 میلیون 88.789 میلیون 3.038 میلیون 15.78 6.22 0.54 329,090 71,151 400,241 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 40,910 800.00 1.99 40,910 800.00 1.99 1403/03/30 335 233,759 14.34 میلیارد 4,487.78 40,110 40,510 40,510 40,910 3 519 61,530 3 8,441 61,780 14.058 هزار میلیارد 10.277 میلیون 2.478 میلیون 230,000 922,487 1.555 میلیون 3.864 میلیون 1.267 میلیون 7.43 6.05 2.44 233,690 - 233,690 -
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,610 400.00 1.89 21,620 410.00 1.93 1403/03/30 61 156,492 3.77 میلیارد 8,978.61 21,210 21,630 21,490 21,630 3 31,570 24,090 1 8,109 24,100 64.827 هزار میلیارد 67.231 میلیون 18.521 میلیون 2.7 میلیون 8.857 میلیون 9.664 میلیون 12.692 میلیون 6.027 میلیون 9.69 6.04 4.6 83,332 73,160 136,078 20,414
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 8,650 160.00 1.88 8,570 80.00 0.94 1403/03/30 120 95,247 3.46 میلیارد 3,446.57 8,490 8,580 8,580 8,650 1 60 36,770 3 1,584 36,790 36.43 هزار میلیارد 40.242 میلیون 11.671 میلیون 4 میلیون 5.962 میلیون 5.709 میلیون 9.931 میلیون 3.809 میلیون 9 6 3.45 36,384 58,863 88,697 6,550
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,730 0.00 0.00 13,730 0.00 0.00 1403/03/30 76 106,987 1.39 میلیارد 2,075.19 13,730 13,730 13,680 13,840 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 332.135 میلیون 103.476 میلیون 20 میلیون 57.535 میلیون 45.94 میلیون 40.791 میلیون 35.435 میلیون 7.75 5.98 6.73 61,243 45,744 106,987 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,190 160.00 1.99 8,060 30.00 0.37 1403/03/30 53 646,387 5.4 میلیارد 24,145.51 8,030 7,930 7,910 8,190 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 571.695 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 7.73 5.93 7.61 554,651 89,736 632,097 12,290
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 163,100 420.00 0.26 163,050 470.00 0.29 1403/03/30 548 264,813 39.64 میلیارد 525.22 163,520 160,270 160,270 163,800 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 769.808 میلیون 9 میلیون 521.849 میلیون 247.959 میلیون 1.188 میلیارد 224.16 میلیون 6.55 5.92 1.23 57,030 207,382 214,203 50,209
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 45,590 80.00 0.18 45,420 250.00 0.55 1403/03/30 109 153,621 6.94 میلیارد 966.27 45,670 44,760 44,760 46,200 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 315.038 میلیون 88.685 میلیون 6 میلیون 42.518 میلیون 46.167 میلیون 140.495 میلیون 30.958 میلیون 8.81 5.9 1.94 7,183 146,438 153,621 -
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 15,600 90.00 0.57 15,630 60.00 0.38 1403/03/30 47 24,249 655.21 میلیون 3,169.21 15,690 15,790 15,380 15,850 1 300 26,950 2 9,486 27,020 71.214 هزار میلیارد 79.035 میلیون 45.402 میلیون 2.6 میلیون 38.397 میلیون 7.005 میلیون 36.065 میلیون 3.238 میلیون 12.55 5.8 1.13 24,249 - 20,767 3,482
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 13,310 210.00 1.55 13,350 170.00 1.26 1403/03/30 251 773,646 14.86 میلیارد 1,519.82 13,520 13,610 13,250 13,610 1 1,000 18,990 1 34,303 19,050 13.1 هزار میلیارد 15.162 میلیون 7.64 میلیون 681,920 6.058 میلیون 1.582 میلیون 8.6 میلیون 556,887 16.36 5.76 1.06 773,279 - 773,279 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 162,760 920.00 0.57 161,970 130.00 0.08 1403/03/30 67 8,681 1.52 میلیارد 194.92 161,840 161,060 161,060 164,470 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 345.114 میلیون 77.883 میلیون 2 میلیون 21.174 میلیون 56.709 میلیون 107.341 میلیون 54.105 میلیون 5.99 5.71 3.02 1,940 6,741 5,556 3,125
فلامی

لامیران

سهام بورس 6,600 50.00 0.76 6,550 0.00 0.00 1403/03/30 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 15,865.27 6,550 6,520 6,520 6,660 5 83,295 12,110 1 1,500 12,200 7.242 هزار میلیارد 6.355 میلیون 1.365 میلیون 900,000 333,680 1.032 میلیون 687,198 302,624 19.48 5.71 8.58 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 9,990 200.00 1.96 10,020 170.00 1.67 1403/03/30 81 621,789 8.85 میلیارد 14,254.36 10,190 9,990 9,990 10,300 184 5,120,929 14,240 0 0 0 6.831 هزار میلیارد 5.878 میلیون 1.739 میلیون 490,700 872,397 866,722 1.859 میلیون 167,727 29.31 5.67 2.64 621,789 - 621,789 -
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 29,900 610.00 2.00 29,900 610.00 2.00 1403/03/30 372 719,695 31.47 میلیارد 994.69 30,510 29,900 29,900 30,600 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 36.5 میلیون 15.58 میلیون 850,000 11.085 میلیون 4.496 میلیون 12.819 میلیون 2.71 میلیون 9.39 5.65 1.98 232,813 486,882 523,287 196,408
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 5,300 80.00 1.49 5,300 80.00 1.49 1403/03/30 351 2.198 میلیون 14.53 میلیارد 14,084.6 5,380 5,280 5,280 5,310 1 2,000 6,690 1 253 6,700 5.552 هزار میلیارد 5.04 میلیون 1.261 میلیون 840,000 469,999 791,190 753,461 27,447 162.2 5.63 5.91 1.711 میلیون 451,871 2.058 میلیون 105,000
زمگسا

مگسال

سهام بورس 37,900 770.00 1.99 38,080 590.00 1.53 1403/03/30 70 63,612 2.46 میلیارد 3,057.23 38,670 39,240 37,900 39,350 1 2,762 38,180 1 300 38,600 11.607 هزار میلیارد 13.947 میلیون 4.619 میلیون 300,000 2.523 میلیون 2.096 میلیون 6.962 میلیون 1.646 میلیون 6.94 5.45 1.64 51,658 11,954 54,226 9,386
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 25,700 460.00 1.82 25,270 30.00 0.12 1403/03/30 26 44,412 1.29 میلیارد 983.53 25,240 25,620 25,280 25,740 2 2,063 29,000 1 2,430 29,350 34.81 هزار میلیارد 36.408 میلیون 11.362 میلیون 1.215 میلیون 5.704 میلیون 5.657 میلیون 13.441 میلیون 4.519 میلیون 6.79 5.43 2.28 44,412 - 44,412 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,910 20.00 0.29 6,860 30.00 0.44 1403/03/21 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,416.82 6,890 6,900 6,760 6,910 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 32.68 5.41 31 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 19,270 370.00 1.96 18,730 170.00 0.90 1403/03/30 53 92,705 1.92 میلیارد 6,998.31 18,900 18,530 18,530 19,270 2 13,748 20,610 1 1,000 20,760 19.556 هزار میلیارد 25.801 میلیون 11.362 میلیون 952,095 7.968 میلیون 3.394 میلیون 17.647 میلیون 1.303 میلیون 13.68 5.25 1.01 91,708 - 91,708 -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,230 140.00 1.90 7,370 0.00 0.00 1403/03/30 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 2,286.75 7,370 7,260 7,230 7,350 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 558.331 میلیون 212.875 میلیون 24 میلیون 130.871 میلیون 82.004 میلیون 178.428 میلیون 47.618 میلیون 8.98 5.21 2.4 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 6,250 120.00 1.88 6,360 10.00 0.16 1403/03/27 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 5,154.76 6,370 6,250 6,250 6,250 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 19.628 میلیون 6.151 میلیون 2.628 میلیون 2.939 میلیون 3.212 میلیون 6.473 میلیون 431,089 38.78 5.2 2.58 - - - -
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 12,860 130.00 1.02 12,800 70.00 0.55 1403/03/30 90 250,953 3.44 میلیارد 3,071.97 12,730 12,980 12,840 12,980 3 13,316 13,660 2 9,955 13,840 36.354 هزار میلیارد 46.259 میلیون 18.899 میلیون 2.654 میلیون 12.294 میلیون 6.606 میلیون 12.57 میلیون 6.289 میلیون 5.4 5.14 2.7 171,639 71,494 199,366 43,767
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 12,300 240.00 1.99 12,300 240.00 1.99 1403/03/30 28 86,831 1.2 میلیارد 17,927.81 12,060 12,280 12,170 12,300 2 3,950 13,690 2 13,919 13,850 24.624 هزار میلیارد 39.146 میلیون 21.318 میلیون 1.8 میلیون 17.006 میلیون 4.312 میلیون 14.135 میلیون 1.853 میلیون 11.95 5.13 1.57 79,411 7,420 86,831 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 15,590 160.00 1.02 15,740 10.00 0.06 1403/03/30 44 48,890 882.71 میلیون 2,343.98 15,750 15,850 15,590 15,900 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 155.13 میلیون 48.733 میلیون 8.4 میلیون 22.914 میلیون 25.819 میلیون 12.126 میلیون 12.038 میلیون 10.98 5.12 10.9 48,890 - 48,890 -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 88,620 650.00 0.74 87,680 290.00 0.33 1403/03/27 77 41,940 5.01 میلیارد 163.42 87,970 87,910 86,220 89,600 1 3,324 118,210 1 45 119,400 23.572 هزار میلیارد 21.238 میلیون 7.175 میلیون 200,000 3.702 میلیون 3.473 میلیون 10.124 میلیون 3.12 میلیون 5.62 5.05 1.73 41,940 - 38,990 2,950
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 50,410 980.00 1.98 49,970 540.00 1.09 1403/03/30 12 16,819 934.75 میلیون 3,198.58 49,430 50,400 49,900 50,410 1 4,188 54,740 6 6,166 55,490 39.439 هزار میلیارد 51.529 میلیون 23.024 میلیون 715,000 15.801 میلیون 7.224 میلیون 19.223 میلیون 6.026 میلیون 5.93 4.95 1.86 1,820 14,999 16,819 -
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 15,650 300.00 1.95 15,440 90.00 0.59 1403/03/30 156 1.525 میلیون 13.88 میلیارد 5,816.4 15,350 15,650 15,650 15,650 2 36,666 9,090 1 975 9,100 15.47 هزار میلیارد 35.331 میلیون 14.386 میلیون 1.7 میلیون 9.066 میلیون 5.32 میلیون 11.722 میلیون 1.927 میلیون 13.61 4.93 2.25 1.522 میلیون - 1.512 میلیون 10,000
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 14,080 150.00 1.05 14,150 80.00 0.56 1403/03/30 130 400,990 8.25 میلیارد 3,625.17 14,230 14,190 13,950 14,390 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 326.317 میلیون 123.434 میلیون 18 میلیون 71.617 میلیون 51.817 میلیون 210.976 میلیون 29.446 میلیون 8.65 4.92 1.21 175,569 224,950 400,519 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 47,550 0.00 0.00 47,710 160.00 0.34 1403/03/30 18 8,337 513.74 میلیون 748.13 47,550 48,500 47,400 48,500 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 57.722 میلیون 21.671 میلیون 950,000 12.397 میلیون 9.274 میلیون 12.105 میلیون 7.524 میلیون 6.02 4.89 3.74 8,205 - 8,205 -
دامین

دارو امین

سهام بورس 9,310 190.00 2.00 9,310 190.00 2.00 1403/03/30 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 58,924.81 9,500 9,310 9,310 9,310 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 62.717 میلیون 22.202 میلیون 5.5 میلیون 11.512 میلیون 10.69 میلیون 12.39 میلیون 2.895 میلیون 17.7 4.79 4.13 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 11,750 190.00 1.59 11,760 180.00 1.51 1403/03/30 298 600,938 18.58 میلیارد 5,887.03 11,940 11,710 11,710 11,990 0 0 0 232 5,086,696 30,920 18.552 هزار میلیارد 15.156 میلیون 4.007 میلیون 1.2 میلیون 1.044 میلیون 2.963 میلیون 4.735 میلیون 1.68 میلیون 8.4 4.76 2.98 486,738 114,000 600,738 -
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 23,580 450.00 1.87 24,010 20.00 0.08 1403/03/30 62 68,907 2.24 میلیارد 6,067.66 24,030 23,550 23,550 24,270 1 29,898 32,510 1 1,987 32,980 18.973 هزار میلیارد 24.5 میلیون 13.582 میلیون 576,000 10.67 میلیون 2.912 میلیون 7.71 میلیون 1.238 میلیون 11.17 4.75 1.79 66,595 - 59,330 7,265
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 58,020 490.00 0.84 58,370 140.00 0.24 1403/03/30 16 4,141 261.55 میلیون 277.38 58,510 57,600 57,340 59,090 2 2,159 62,500 1 2,540 64,000 21.966 هزار میلیارد 23.329 میلیون 7.214 میلیون 350,000 2.9 میلیون 4.315 میلیون 7.421 میلیون 3.282 میلیون 6.22 4.74 2.75 4,141 - 4,141 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 13,610 260.00 1.95 13,540 190.00 1.42 1403/03/30 135 259,305 3.92 میلیارد 7,997.78 13,350 13,350 13,090 13,610 1 1,000 14,950 1 30,726 15,040 5.278 هزار میلیارد 5.297 میلیون 1.389 میلیون 350,000 386,576 1.003 میلیون 1.661 میلیون 424,517 11.16 4.74 2.85 259,305 - 259,305 -
اردستان

سیمان اردستان

سهام بورس 16,180 310.00 1.95 16,080 210.00 1.32 1403/03/30 161 426,561 6.01 میلیارد 3,440.55 15,870 16,180 16,140 16,180 5 5,740 14,060 4 60,443 14,100 32.007 هزار میلیارد 39.254 میلیون 10.522 میلیون 2.27 میلیون 2.753 میلیون 7.769 میلیون 10.746 میلیون 5.635 میلیون 6.48 4.7 3.4 355,985 50,576 406,404 157
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 110,860 750.00 0.68 110,140 30.00 0.03 1403/03/30 71 31,722 4.16 میلیارد 188.79 110,110 111,210 110,860 111,210 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 225.653 میلیون 70.719 میلیون 1.79 میلیون 28.512 میلیون 42.207 میلیون 65.136 میلیون 25.677 میلیون 7.68 4.67 3.03 25,428 6,294 31,722 -
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 28,180 550.00 1.99 27,710 80.00 0.29 1403/03/30 122 128,186 4.35 میلیارد 1,826.5 27,630 28,180 28,110 28,180 1 1,396 33,920 2 4,526 34,200 17.015 هزار میلیارد 16.79 میلیون 5.943 میلیون 500,000 2.935 میلیون 3.008 میلیون 9.453 میلیون 2.411 میلیون 5.75 4.62 1.47 58,072 70,114 128,186 -
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,230 190.00 1.82 1403/03/30 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 11,955.72 10,420 10,220 10,220 10,380 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 65.683 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 23.95 4.56 19.55 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
دیران

ایران دارو

سهام بورس 6,310 0.00 0.00 6,300 10.00 0.16 1403/03/30 65 433,568 3.53 میلیارد 5,457.68 6,310 6,200 6,190 6,360 2 2,805 8,130 2 2,622 8,180 10.786 هزار میلیارد 13.793 میلیون 7.252 میلیون 880,000 5.414 میلیون 1.837 میلیون 5.809 میلیون 975,503 8.59 4.56 1.44 397,825 35,743 433,568 -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 33,470 170.00 0.51 33,310 10.00 0.03 1403/03/30 9 39,810 1.61 میلیارد 459.23 33,300 33,630 33,470 33,630 4 41,322 40,440 1 498 40,950 20.22 هزار میلیارد 20.654 میلیون 7.692 میلیون 500,000 3.999 میلیون 3.693 میلیون 9.968 میلیون 2.961 میلیون 5.62 4.51 1.67 39,530 280 39,810 -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 12,750 130.00 1.03 12,680 60.00 0.48 1403/03/30 196 613,445 11.6 میلیارد 3,573.24 12,620 12,690 12,690 12,870 1 2,241 18,860 1 5,000 19,020 22.644 هزار میلیارد 19.94 میلیون 8.178 میلیون 1.2 میلیون 4.724 میلیون 3.454 میلیون 9.13 میلیون 1.368 میلیون 11.12 4.41 1.67 602,740 - 602,740 -
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 37,860 250.00 0.66 37,670 60.00 0.16 1403/03/30 18 6,819 339.61 میلیون 305.26 37,610 38,360 37,860 38,360 1 4,000 48,890 7 4,666 49,400 68.39 هزار میلیارد 58.964 میلیون 18.23 میلیون 1.4 میلیون 6.226 میلیون 12.004 میلیون 24.822 میلیون 9.356 میلیون 5.64 4.39 2.12 6,819 - 6,819 -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 65,800 1,190.00 1.84 65,310 700.00 1.08 1403/03/30 36 8,829 727.44 میلیون 1,097.12 64,610 65,850 65,740 65,900 2 129 82,410 2 1,893 82,930 41.2 هزار میلیارد 35.284 میلیون 10.115 میلیون 500,000 2.629 میلیون 7.487 میلیون 13.758 میلیون 6.38 میلیون 5.12 4.37 2.37 8,809 20 8,439 390
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 7,510 40.00 0.53 7,440 110.00 1.46 1403/03/30 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 8,232.13 7,550 7,400 7,400 7,600 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 13.502 میلیون 3.656 میلیون 1.72 میلیون 704,750 2.951 میلیون 6.487 میلیون 1.044 میلیون 12.26 4.34 1.97 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 33,530 90.00 0.27 33,630 10.00 0.03 1403/03/30 112 112,951 4.23 میلیارد 589.08 33,620 33,950 33,530 33,950 6 6,930 37,470 2 212 37,630 47.426 هزار میلیارد 44.171 میلیون 11.593 میلیون 1.26 میلیون 1.797 میلیون 9.796 میلیون 8.863 میلیون 5.794 میلیون 7.31 4.33 4.78 25,086 87,445 108,964 3,567
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 38,900 290.00 0.75 38,760 150.00 0.39 1403/03/30 35 25,375 1.14 میلیارد 2,395.61 38,610 38,990 38,830 39,160 2 509 44,940 1 9,025 45,000 36.45 هزار میلیارد 44.415 میلیون 20.417 میلیون 810,000 13.019 میلیون 7.397 میلیون 17.513 میلیون 6.093 میلیون 5.15 4.24 1.79 21,136 4,239 25,375 -
فجام

جام دارو

سهام بورس 6,930 60.00 0.86 6,980 10.00 0.14 1403/03/30 59 219,089 1.74 میلیارد 6,237.09 6,990 6,860 6,860 6,930 8 75,287 7,940 2 1,300 8,000 7.97 هزار میلیارد 7.696 میلیون 2.355 میلیون 1,000,000 695,902 1.659 میلیون 2.122 میلیون 602,582 11.58 4.21 3.29 99,676 119,413 219,089 -
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,740 150.00 1.10 13,620 30.00 0.22 1403/03/30 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 7,536.02 13,590 13,580 13,580 13,860 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 600.768 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 13.62 4.2 12.6 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,770 10.00 0.15 6,760 0.00 0.00 1403/03/30 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 7,331.31 6,760 6,750 6,660 6,800 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.459 میلیارد 1.576 میلیارد 750 میلیون 366.609 میلیون 1.209 میلیارد 553.728 میلیون 568.799 میلیون 8.91 4.2 9.16 565,005 679,810 676,871 567,944