همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,025 63.00 3.02 2,041 47.00 2.25 1400/04/27 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 31,962.7 2,088 2,088 2,022 2,097 0 0 0 0 587.324 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون 655.519 میلیون 2.295 میلیون 670.803 میلیون -156,120,600 -3.94 268.31 0.92 445.363 میلیون 97.14 میلیون 535.97 میلیون 6.533 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 56,150 2,950.00 4.99 58,120 980.00 1.66 1400/03/22 15 5,509 309.7 میلیون 672.13 59,100 56,150 56,150 56,150 0 0 0 0 30.141 هزار میلیارد 30.663 میلیون 1.265 میلیون 510,000 1.022 میلیون 243,585 993,290 -62,845 -471.66 121.69 29.84 84,688 - 84,688 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 22,750 290.00 1.26 23,040 0.00 0.00 1400/04/29 1,408 5 میلیون 115.2 میلیارد 3,549.69 23,040 23,060 22,750 24,310 0 0 0 1 25,791 22,760 74.499 هزار میلیارد 383.924 میلیون 310.046 میلیون 3.233 میلیون 309.425 میلیون 620,587 36.551 میلیون 8.992 میلیون 8.28 120.05 2.04 4.694 میلیون 304,377 4.976 میلیون 21,677
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 365,070 18,380.00 4.79 383,450 0.00 0.00 1400/04/29 15 1,658 605.3 میلیون 110.53 383,450 365,070 365,070 365,070 0 0 0 738 1,134,647 365,070 23.007 هزار میلیارد 23.159 میلیون 353,922 60,000 151,512 202,410 873,573 83,710 274.84 113.67 26.34 1,658 - 1,658 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 152,800 190.00 0.12 152,610 0.00 0.00 1400/04/29 1,790 702,057 107.1 میلیارد 392.21 152,610 158,790 150,000 158,790 1 180 152,800 2 366 152,900 37.75 هزار میلیارد 39.162 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.412 میلیون 346,374 238,758 234,481 160.99 108.99 158.12 691,307 10,750 696,620 5,437
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 174,560 0.00 0.00 173,840 720.00 0.41 1400/04/27 - - - 478.76 174,560 174,560 161,000 174,560 0 0 0 0 25.575 هزار میلیارد 43.775 میلیون 787,135 30,000 315,363 471,772 427,888 178,058 244.08 92.12 101.57 2.831 میلیون 5,544 2.238 میلیون 597,708
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 161,370 8,370.00 4.93 169,740 0.00 0.00 1400/04/29 13 1,265 204.1 میلیون 97.31 169,740 161,370 161,370 161,370 0 0 0 1290 2,725,598 161,370 16.974 هزار میلیارد 17.628 میلیون 861,875 100,000 653,781 208,094 1.062 میلیون 366,655 46.29 81.57 15.99 1,265 - 1,265 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 50,510 2,650.00 4.98 53,160 0.00 0.00 1400/04/29 2 300 15.2 میلیون 150 53,160 50,510 50,510 50,510 0 0 0 283 5,405,164 50,510 10.632 هزار میلیارد 11.747 میلیون 1.287 میلیون 200,000 1.115 میلیون 171,554 781,464 -85,709 -124.05 61.97 13.61 300 - 300 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 87,400 2,510.00 2.79 86,930 2,980.00 3.31 1400/04/27 12 5,361 435.5 میلیون 608.79 89,910 86,000 85,520 91,500 0 0 0 0 10.842 هزار میلیارد 11.281 میلیون 421,818 127,000 241,232 180,586 203,012 -14,595 -756.43 61.13 54.38 103,177 131,817 234,901 93
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 184,310 86,760.00 32.01 206,060 65,010.00 23.98 1400/04/1 1 27 9.8 میلیون 253.18 271,070 184,310 - - 0 0 0 29 289,000 269,780 228.312 هزار میلیارد 122.866 میلیون 2.132 میلیون 600,000 93,751 2.039 میلیون 385,468 533,882 230.88 60.46 319.78 - - - -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 46,740 2,440.00 4.96 49,180 0.00 0.00 1400/04/29 5 1,793 83.8 میلیون 358.6 49,180 46,740 46,740 46,740 0 0 0 399 3,090,069 46,740 15.586 هزار میلیارد 18.404 میلیون 3.161 میلیون 316,920 2.818 میلیون 343,362 6.267 میلیون 61,868 251.93 45.39 2.5 1,793 - 1,793 -
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 17,170 20.00 0.12 17,190 0.00 0.00 1400/04/29 669 1.68 میلیون 28.9 میلیارد 2,517.7 17,190 16,820 16,770 17,700 1 3,434 17,180 1 14,588 17,220 5.516 هزار میلیارد 7.865 میلیون 2.473 میلیون 320,857 2.349 میلیون 123,810 6.366 میلیون 10,773 511.98 44.55 0.87 1.682 میلیون 2,261 1.671 میلیون 13,000
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 100,470 7,900.00 7.29 105,460 2,910.00 2.69 1400/03/3 13 7,608 764.4 میلیون 585.23 108,370 102,960 100,470 100,470 0 0 0 0 21.848 هزار میلیارد 22.059 میلیون 702,745 207,166 211,649 491,096 1.033 میلیون 133,712 163.39 44.49 21.15 7,608 - 7,608 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 106,100 60.00 0.06 106,040 0.00 0.00 1400/04/29 1,756 605,099 64.2 میلیارد 344.59 106,040 108,110 102,000 109,500 1 35 105,180 1 2,703 106,600 24.707 هزار میلیارد 25.963 میلیون 1.817 میلیون 233,000 1.256 میلیون 560,620 1.744 میلیون 471,609 52.39 44.07 14.17 597,474 7,625 605,099 -
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 102,340 1,480.00 1.47 100,860 0.00 0.00 1400/04/29 786 737,884 74.4 میلیارد 938.78 100,860 98,260 97,560 102,340 3 7,622 102,320 1 50 102,340 25.215 هزار میلیارد 28.731 میلیون 4.101 میلیون 250,000 3.516 میلیون 585,870 7.701 میلیون 1.952 میلیون 12.92 43.04 3.27 541,069 196,815 614,497 123,387
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 48,350 2,530.00 4.97 50,880 0.00 0.00 1400/04/29 2 610 29.5 میلیون 305 50,880 48,350 48,350 48,350 0 0 0 328 2,354,311 48,350 12.211 هزار میلیارد 12.339 میلیون 455,079 240,000 128,279 326,800 163,099 123,826 98.62 37.37 74.87 610 - 610 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 324,170 16,960.00 4.97 341,130 0.00 0.00 1400/04/29 6 246 79.7 میلیون 41 341,130 324,170 324,170 324,170 0 0 0 525 1,092,280 324,170 8.221 هزار میلیارد 8.436 میلیون 435,720 24,100 214,298 221,422 388,060 79,519 103.39 37.14 21.19 246 - 246 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 55,430 1,320.00 2.33 56,750 0.00 0.00 1400/04/29 264 122,120 6.8 میلیارد 462.58 56,750 55,250 55,250 57,970 3 11,578 55,430 1 232 55,440 66.965 هزار میلیارد 69.099 میلیون 4.087 میلیون 1.18 میلیون 2.134 میلیون 1.953 میلیون 2.737 میلیون 657,985 101.77 34.29 24.47 91,498 30,622 122,120 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,580 1,120.00 2.46 46,550 1,090.00 2.40 1400/04/27 - - - 4,171.42 45,460 46,980 46,140 47,010 0 0 0 0 1930.492 هزار میلیارد 1.935 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 121.13 32.07 107.39 4.523 میلیون 6.398 میلیون 4 میلیون 6.92 میلیون
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 122,320 3,180.00 2.67 119,140 0.00 0.00 1400/04/29 134 63,134 7.7 میلیارد 471.15 119,140 122,320 122,320 122,320 242 370,001 122,320 1 3,000 264,500 14.893 هزار میلیارد 16.509 میلیون 2.113 میلیون 125,000 1.617 میلیون 496,228 3.04 میلیون 757,790 19.65 30.01 4.91 63,134 - 63,134 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 36,660 1,010.00 2.83 37,340 1,690.00 4.74 1400/04/23 18 7,127 288.9 میلیون 1,674.33 35,650 35,310 34,000 36,700 0 0 0 0 51.808 هزار میلیارد 46.668 میلیون 2.857 میلیون 1.215 میلیون 1.3 میلیون 1.557 میلیون 112,320 132,509 342.38 29.14 403.92 4.022 میلیون - 4.002 میلیون 20,000
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 97,160 2,730.00 2.89 96,670 2,240.00 2.37 1400/04/27 179 87,951 11.9 میلیارد 446.33 94,430 95,020 93,000 99,150 0 0 0 0 26.723 هزار میلیارد 20.042 میلیون 1.858 میلیون 195,000 1.191 میلیون 666,463 5.064 میلیون 612,130 30.8 28.28 3.72 533,496 19,060 551,556 1,000
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 43,920 2,310.00 5.00 45,420 810.00 1.75 1400/03/31 6 2,300 120.1 میلیون 873.82 46,230 43,920 43,920 43,920 0 0 0 0 23.111 هزار میلیارد 21.423 میلیون 3.084 میلیون 420,741 2.313 میلیون 771,169 5.483 میلیون 312,761 61.1 24.78 3.49 112,723 - 112,723 -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 40,400 220.00 0.54 40,620 0.00 0.00 1400/04/29 23,920 42.56 میلیون 1.729 هزار میلیارد 2,690.27 40,620 41,180 39,900 41,590 13 22,652 40,200 1 20,000 40,200 235.596 هزار میلیارد 250.431 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 98.83 24.76 87.62 38.192 میلیون 4.364 میلیون 42.327 میلیون 228,538
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 70,700 3,380.00 4.56 71,430 2,650.00 3.58 1400/04/27 13 3,231 259.4 میلیون 539.89 74,080 72,020 70,410 74,200 0 0 0 0 25.323 هزار میلیارد 22.136 میلیون 1.58 میلیون 300,000 707,008 873,478 342,828 254,087 84.34 24.53 62.51 1.147 میلیون - 1.147 میلیون -
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 260,090 13,670.00 4.99 273,760 0.00 0.00 1400/03/3 - - - 23 273,760 260,090 - - 0 0 0 160 594,252 260,090 14.633 هزار میلیارد 17.052 میلیون 3.02 میلیون 53,453 2.418 میلیون 601,124 5.293 میلیون 582,395 25.13 24.34 2.76 23 - 23 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 16,510 960.00 6.17 16,070 520.00 3.34 1400/04/29 420 1.55 میلیون 25 میلیارد 3,702.12 15,550 14,990 14,950 16,510 52 233,223 16,510 2 50,348 32,420 3.946 هزار میلیارد 4.219 میلیون 445,198 245,549 272,578 172,620 186,956 6,229 2678.33 22.86 21.11 1.545 میلیون 10,000 1.525 میلیون 30,000
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 18,750 70.00 0.37 18,680 0.00 0.00 1400/04/29 1,980 4.91 میلیون 91.6 میلیارد 2,478.17 18,680 18,300 18,060 18,890 1 14,037 18,750 1 70,894 18,760 25.881 هزار میلیارد 31.452 میلیون 6.715 میلیون 1.385 میلیون 5.571 میلیون 1.144 میلیون 16.124 میلیون 230,291 112.38 22.63 1.61 4.397 میلیون 510,000 4.283 میلیون 623,681
دروز

روز دارو

سهام بورس 31,500 330.00 1.06 31,520 350.00 1.12 1400/04/27 588 1.61 میلیون 56.3 میلیارد 1,694.93 31,170 32,000 30,280 32,450 0 0 0 0 24.508 هزار میلیارد 25.472 میلیون 4.406 میلیون 699,840 3.413 میلیون 993,208 1.59 میلیون 105,285 209.52 22.21 13.87 1.275 میلیون 290,746 1.542 میلیون 24,215
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 75,710 200.00 0.26 75,510 0.00 0.00 1400/04/29 230 214,846 16.3 میلیارد 934.11 75,510 75,710 75,710 75,710 297 463,916 75,710 1 10,000 116,990 15.102 هزار میلیارد 16.728 میلیون 2.345 میلیون 200,000 1.626 میلیون 718,550 3.088 میلیون 762,233 19.81 21.02 4.89 215,146 - 215,146 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 66,260 1,460.00 2.25 64,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,159 3.04 میلیون 197.1 میلیارد 1,409.16 64,800 63,110 63,110 66,260 2 302 66,250 1 100,000 66,250 32.4 هزار میلیارد 33.427 میلیون 2.589 میلیون 500,000 1.027 میلیون 1.562 میلیون 3.229 میلیون 935,318 34.64 20.74 10.03 3.042 میلیون - 2.042 میلیون 1,000,000
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 62,270 480.00 0.76 62,750 0.00 0.00 1400/04/29 1,031 1.24 میلیون 77.6 میلیارد 1,199.02 62,750 64,900 62,270 65,890 0 0 0 180 338,533 62,270 16.943 هزار میلیارد 17.668 میلیون 1.556 میلیون 270,000 725,519 830,389 2.604 میلیون 390,597 43.38 20.4 6.51 1.136 میلیون 100,000 1.236 میلیون -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 118,590 140.00 0.12 118,450 0.00 0.00 1400/04/29 209 123,845 14.7 میلیارد 592.56 118,450 119,790 115,500 119,790 1 100 117,210 2 1,343 118,590 38.537 هزار میلیارد 41.113 میلیون 4.484 میلیون 325,340 2.577 میلیون 1.907 میلیون 2.714 میلیون 1.198 میلیون 32.16 20.2 14.2 71,845 52,000 85,759 38,086
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 42,590 350.00 0.83 42,240 0.00 0.00 1400/04/29 1,696 4.06 میلیون 171.5 میلیارد 2,394.62 42,240 40,550 39,630 42,590 0 0 0 0 9.293 هزار میلیارد 9.673 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 40.48 19.04 13.32 3.59 میلیون 470,836 3.721 میلیون 340,745
غمهرا

مهرام

سهام بورس 102,100 5,370.00 5.00 107,450 20.00 0.02 1400/04/26 - - - 78.38 107,470 102,100 102,100 102,100 0 0 0 0 24.732 هزار میلیارد 26.063 میلیون 5.367 میلیون 204,058 4.137 میلیون 1.23 میلیون 7.921 میلیون 839,568 26.12 17.82 2.77 627 - 627 -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 19,220 0.00 0.00 19,220 0.00 0.00 1400/04/29 168 4.4 میلیون 84.6 میلیارد 26,194.37 19,220 19,220 19,220 19,220 648 31,038,527 19,220 0 0 0 211.42 هزار میلیارد 223.74 میلیون 24.201 میلیون 4.35 میلیون 12.32 میلیون 11.881 میلیون 20.039 میلیون 19.827 میلیون 10.66 17.79 10.55 4.401 میلیون - 100,210 4.3 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 22,240 220.00 1.00 22,020 0.00 0.00 1400/04/29 2,244 10.15 میلیون 223.6 میلیارد 4,525.31 22,020 21,560 20,690 22,240 225 1,280,343 22,240 1 3,000 22,240 110.1 هزار میلیارد 113.232 میلیون 9.47 میلیون 2.5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون 34.31 17.37 35.44 9.915 میلیون 240,000 9.714 میلیون 440,901
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 59,900 80.00 0.13 59,820 0.00 0.00 1400/04/29 482 756,912 45.5 میلیارد 1,570.36 59,820 61,000 59,610 61,000 3 5,176 59,810 1 650 59,900 149.55 هزار میلیارد 173.599 میلیون 32.672 میلیون 2.5 میلیون 24.049 میلیون 8.623 میلیون 47.428 میلیون 11.305 میلیون 13.23 17.34 3.15 268,798 488,114 594,602 162,310
زمگسا

مگسال

سهام بورس 27,080 350.00 1.28 27,430 0.00 0.00 1400/04/29 1,069 1.72 میلیون 47.3 میلیارد 1,612.51 27,430 28,500 27,080 28,500 4 3,307 16,550 129 586,519 27,080 8.229 هزار میلیارد 9.383 میلیون 1.642 میلیون 300,000 1.154 میلیون 487,564 2.037 میلیون 360,333 22.84 16.88 4.04 1.621 میلیون 103,126 1.621 میلیون 103,126
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 43,200 660.00 1.50 43,860 0.00 0.00 1400/04/29 3,338 3.13 میلیون 137.1 میلیارد 936.7 43,860 46,000 42,710 46,000 1 1,000 43,150 5 11,313 43,200 21.053 هزار میلیارد 22.237 میلیون 2.437 میلیون 480,000 1.184 میلیون 1.253 میلیون 2.957 میلیون 1.217 میلیون 17.3 16.81 7.12 3.127 میلیون - 2.972 میلیون 154,715