همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام Exchange 248,990 10,790.00 4.53 246,490 8,290.00 3.48 1402/12/09 396 72,413 18.72 میلیارد 438.8 238,200 235,800 235,800 253,990 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 62.603 میلیون 2.197 میلیون 247,360 1.631 میلیون 566,194 925,397 793,688 76.82 107.69 65.89 57,807 12,272 70,079 -
کدما

معدنی دماوند

سهام Exchange 65,170 70.00 0.11 65,690 590.00 0.91 1402/12/09 339 251,318 17.41 میلیارد 949.11 65,100 65,600 65,000 66,980 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 17.858 میلیون 1.751 میلیون 250,000 1.435 میلیون 315,406 754,138 148,824 110.35 52.07 21.78 181,482 67,310 248,792 -
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام Exchange 52,960 410.00 0.78 53,700 1,150.00 2.19 1402/12/09 142 76,295 4.69 میلیارد 1,218.07 52,550 53,700 52,910 54,700 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 13.193 میلیون 532,576 240,000 261,762 270,814 118,937 10,244 1258.1 47.59 108.36 71,390 - 71,390 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام Exchange 153,700 11,560.00 7.00 155,730 9,530.00 5.77 1402/12/09 550 355,580 52.63 میلیارد 731.83 165,260 164,700 153,700 164,700 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 190.487 میلیون 10.922 میلیون 1.18 میلیون 6.725 میلیون 4.196 میلیون 10.544 میلیون 5.049 میلیون 36.39 43.79 17.43 354,980 500 352,775 2,705
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام Exchange 4,315 2.00 0.05 4,343 26.00 0.60 1402/12/09 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 27,017.02 4,317 4,383 4,299 4,414 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 774.124 میلیون 474.246 میلیون 70.776 میلیون 466.746 میلیون 7.5 میلیون 560.356 میلیون -46,258,225 -6.64 40.98 0.56 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
کساپا

سایپا شیشه

سهام Exchange 12,430 230.00 1.82 12,660 0.00 0.00 1402/12/09 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 7,376.53 12,660 12,430 12,430 12,430 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 34.851 میلیون 3.049 میلیون 628,104 2.184 میلیون 865,633 6.092 میلیون 565,402 58.85 38.44 5.46 - - - -
لپارس

پارس الکتریک

سهام Exchange 30,000 110.00 0.37 30,250 360.00 1.20 1402/12/09 232 372,299 12.06 میلیارد 2,053.52 29,890 30,990 29,930 31,300 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 33.328 میلیون 4.195 میلیون 300,000 3.078 میلیون 1.116 میلیون 1.189 میلیون 721,545 41.92 27.1 25.43 369,499 - 369,499 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام Exchange 47,700 490.00 1.02 48,030 160.00 0.33 1402/12/09 56 55,471 2.85 میلیارد 1,054.19 48,190 47,600 47,240 49,780 4 334 51,150 1 500 51,790 8.179 هزار میلیارد 8.742 میلیون 962,125 160,000 624,912 337,213 2.613 میلیون 117,605 65.34 22.79 2.94 55,471 - 55,471 -
سفار

سیمان فارس

سهام Exchange 285,600 2,270.00 0.80 294,160 10,830.00 3.82 1402/12/09 378 87,415 24.63 میلیارد 229.01 283,330 288,000 281,510 302,990 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 76.92 میلیون 11.683 میلیون 233,000 8.381 میلیون 3.302 میلیون 6.579 میلیون 3.684 میلیون 18.61 20.76 10.42 82,915 4,500 87,415 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام Exchange 70,880 670.00 0.95 70,760 550.00 0.78 1402/12/09 40 14,966 1.05 میلیارد 941.42 70,210 71,900 69,670 72,890 2 14,345 69,940 3 1,868 70,890 32.894 هزار میلیارد 36.29 میلیون 5.294 میلیون 462,000 3.598 میلیون 1.696 میلیون 6.6 میلیون 488,848 66.87 19.28 4.95 14,966 - 14,966 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام Exchange 22,900 100.00 0.44 23,070 270.00 1.18 1402/12/09 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 3,409.18 22,800 23,000 22,800 23,400 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 62.466 میلیون 3.567 میلیون 2.7 میلیون 177,172 3.39 میلیون 688,441 700,840 88.88 18.37 90.48 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام Exchange 34,470 4,280.00 11.05 34,460 4,290.00 11.07 1402/12/09 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 3,953.72 38,750 34,470 33,730 34,470 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 43.016 میلیون 7.264 میلیون 1.1 میلیون 5.11 میلیون 2.155 میلیون 1.521 میلیون 696,333 54.44 17.59 24.92 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
بالبر

کابل البرز

سهام Exchange 24,200 290.00 1.21 24,140 230.00 0.96 1402/12/09 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 3,567.71 23,910 24,300 23,810 24,920 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 23.852 میلیون 9.289 میلیون 640,000 8.402 میلیون 886,304 14.813 میلیون 221,233 69.83 17.43 1.04 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام Exchange 10,600 500.00 4.95 10,590 490.00 4.85 1402/12/09 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 12,962.14 10,100 10,500 10,400 10,600 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 28.49 میلیون 2.362 میلیون 2.63 میلیون 638,546 1.723 میلیون 570,693 414,118 67.27 16.16 48.8 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام Exchange 32,480 790.00 2.37 33,880 610.00 1.83 1402/12/09 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 5,560.32 33,270 32,980 32,350 35,100 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 73.44 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 23.8 15.96 7.16 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
خوساز

محورسازان

سهام Exchange 30,000 400.00 1.35 30,800 1,200.00 4.05 1402/12/09 98 400,435 13.52 میلیارد 2,988.29 29,600 29,700 29,700 31,590 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 38.112 میلیون 5.92 میلیون 1.12 میلیون 3.62 میلیون 2.3 میلیون 48.346 میلیون 591,230 58.34 15 0.71 399,872 - 399,872 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام Exchange 25,550 0.00 0.00 25,920 370.00 1.45 1402/12/09 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 3,040.87 25,550 25,550 25,480 26,660 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 106.908 میلیون 9.243 میلیون 1.8 میلیون 1.932 میلیون 7.312 میلیون 4.241 میلیون 2.888 میلیون 36.35 14.36 24.75 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
قصفها

قند اصفهان

سهام Exchange 164,230 490.00 0.30 165,310 1,570.00 0.96 1402/12/09 331 372,222 63.45 میلیارد 290.42 163,740 161,000 161,000 169,990 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 38.073 میلیون 8.112 میلیون 195,000 5.838 میلیون 2.274 میلیون 20.476 میلیون 2.281 میلیون 14.13 14.18 1.57 358,618 13,116 371,734 -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام Exchange 28,410 30.00 0.11 28,400 20.00 0.07 1402/12/09 145 302,361 8.7 میلیارد 3,262.29 28,380 28,800 28,310 28,990 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 376.754 میلیون 87.741 میلیون 11 میلیون 64.354 میلیون 23.387 میلیون 48.896 میلیون 47.312 میلیون 6.6 13.36 6.39 46,317 256,044 147,584 154,777
اخابر

مخابرات ایران

سهام Exchange 10,310 50.00 0.48 10,380 20.00 0.19 1402/12/09 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,060.9 10,360 10,490 10,300 10,600 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 936.348 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 56.45 12.93 4.54 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام Exchange 41,600 70.00 0.17 41,620 50.00 0.12 1402/12/09 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,054.94 41,670 42,000 41,130 42,250 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 17.462 میلیون 2.115 میلیون 400,000 813,541 1.301 میلیون 1.126 میلیون 827,732 20.11 12.8 14.79 661,019 388,771 982,895 66,895
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام Exchange 62,960 900.00 1.45 62,450 390.00 0.63 1402/12/09 161 88,404 5.25 میلیارد 908.74 62,060 62,060 61,500 63,980 1 450 58,080 1 5,000 58,200 11.768 هزار میلیارد 13.722 میلیون 2.235 میلیون 200,000 1.232 میلیون 1.004 میلیون 2.237 میلیون 580,365 21.52 12.45 5.58 87,294 110 74,538 12,866
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام Exchange 36,500 410.00 1.14 36,410 320.00 0.89 1402/12/09 63 77,764 2.9 میلیارد 1,926.98 36,090 36,390 36,390 37,500 2 1,360 37,240 3 11,037 37,400 67.358 هزار میلیارد 80.135 میلیون 19.32 میلیون 1.82 میلیون 13.869 میلیون 5.451 میلیون 7.555 میلیون 7.387 میلیون 8.98 12.16 8.77 68,284 9,480 77,764 -
دپارس

پارس دارو

سهام Exchange 58,360 1,530.00 2.55 59,700 190.00 0.32 1402/12/09 18 8,337 513.74 میلیون 1,154.57 59,890 59,000 58,020 59,860 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 73.948 میلیون 22.331 میلیون 950,000 17.233 میلیون 5.098 میلیون 13.642 میلیون 9.07 میلیون 6.25 11.13 4.16 8,205 - 8,205 -
سیستم

همکاران سیستم

سهام Exchange 18,410 240.00 1.29 18,640 10.00 0.05 1402/12/09 45 460,138 8.66 میلیارد 6,897.32 18,650 19,040 18,320 19,040 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 192.5 میلیون 23.461 میلیون 10 میلیون 6.1 میلیون 17.361 میلیون 15.352 میلیون 12.769 میلیون 14.6 10.74 12.14 121,715 338,423 460,138 -
وپخش

داروپخش

سهام Exchange 17,870 110.00 0.61 17,970 10.00 0.06 1402/12/09 44 48,890 882.71 میلیون 1,643.94 17,980 17,530 17,530 18,270 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 185.228 میلیون 48.421 میلیون 3.55 میلیون 34.28 میلیون 14.141 میلیون 25.242 میلیون 25.141 میلیون 6 10.67 5.98 48,890 - 48,890 -
جم

پتروشیمی جم

سهام Exchange 46,590 460.00 1.00 46,170 40.00 0.09 1402/12/09 42 192,759 8.96 میلیارد 2,785.43 46,130 46,500 46,130 47,050 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 992.032 میلیون 240.577 میلیون 18 میلیون 160.972 میلیون 79.605 میلیون 398.963 میلیون 89.498 میلیون 9.29 10.44 2.08 129,227 63,532 136,283 56,476
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام Exchange 9,290 0.00 0.00 9,290 0.00 0.00 1402/12/09 208 183,663 1.71 میلیارد 2,752.35 9,290 9,290 9,180 9,300 1 33,118 9,330 8 84,652 9,340 205.7 هزار میلیارد 226.542 میلیون 42.681 میلیون 11 میلیون 22.602 میلیون 20.079 میلیون 26.088 میلیون 26.98 میلیون 7.58 10.18 7.83 69,917 113,446 183,363 -
خلنت

لنت ترمز

سهام Exchange 35,440 1,740.00 5.16 35,080 1,380.00 4.09 1402/12/09 298 600,938 18.58 میلیارد 2,277.73 33,700 34,190 34,190 35,780 0 0 0 232 5,086,696 30,920 18.552 هزار میلیارد 21.98 میلیون 3.016 میلیون 600,000 932,128 2.084 میلیون 3.514 میلیون 1.159 میلیون 18.16 10.1 5.99 486,738 114,000 600,738 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام Exchange 59,200 420.00 0.71 59,320 540.00 0.92 1402/12/09 335 233,759 14.34 میلیارد 917.75 58,780 58,710 58,710 61,000 3 519 61,530 3 8,441 61,780 14.058 هزار میلیارد 14.629 میلیون 2.377 میلیون 230,000 985,129 1.392 میلیون 3.62 میلیون 1.343 میلیون 10.16 9.81 3.77 233,690 - 233,690 -
وپارس

بانک پارسیان

سهام Exchange 1,885 89.00 4.96 1,796 0.00 0.00 1402/12/09 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 91,546.81 1,796 1,885 1,885 1,885 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.164 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.17 9.79 0.77 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام Exchange 18,770 240.00 1.26 18,940 70.00 0.37 1402/12/09 18 14,753 281.78 میلیون 6,890.39 19,010 19,030 18,480 19,030 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 500.468 میلیون 169.373 میلیون 19.5 میلیون 131.138 میلیون 38.235 میلیون 123.58 میلیون 35.652 میلیون 10.36 9.66 2.99 4,939 4,725 9,664 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام Exchange 16,900 470.00 2.86 16,430 0.00 0.00 1402/12/09 54 97,658 1.64 میلیارد 2,165.11 16,430 16,820 16,820 17,090 0 0 0 0 188.989 هزار میلیارد 210.726 میلیون 42.408 میلیون 11.44 میلیون 22.767 میلیون 19.641 میلیون 51.467 میلیون 3.613 میلیون 52.02 9.57 3.65 55,126 42,532 97,658 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام Exchange 38,620 1,830.00 4.97 38,610 1,820.00 4.95 1402/12/09 95 110,509 4.34 میلیارد 6,192.54 36,790 37,270 37,270 38,620 3 619 39,160 1 7,350 39,170 54.823 هزار میلیارد 61.841 میلیون 13.74 میلیون 1.395 میلیون 7.967 میلیون 5.772 میلیون 9.41 میلیون 2.295 میلیون 23.47 9.33 5.72 80,788 29,721 83,659 26,850
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام Exchange 7,990 90.00 1.14 8,080 180.00 2.28 1402/12/09 160 1.185 میلیون 10.19 میلیارد 6,341.13 7,900 8,140 7,890 8,290 3 12,442 8,610 3 26,999 8,630 12.631 هزار میلیارد 18.626 میلیون 8.111 میلیون 1.46 میلیون 6.828 میلیون 1.283 میلیون 38.248 میلیون 3.19 میلیون 3.7 9.2 0.31 1.081 میلیون 98,668 1.18 میلیون -
فمراد

آلومراد

سهام Exchange 12,740 190.00 1.51 12,630 80.00 0.64 1402/12/09 114 591,875 7.85 میلیارد 2,604.1 12,550 13,040 12,550 13,040 4 13,409 13,300 2 2,500 13,390 6.615 هزار میلیارد 7.508 میلیون 1.792 میلیون 350,000 1.103 میلیون 688,636 3.907 میلیون 116,178 54.36 9.17 1.62 341,249 245,238 586,487 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام Exchange 33,900 10.00 0.03 33,920 30.00 0.09 1402/12/09 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 2,436.82 33,890 34,000 33,780 34,500 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 198.946 میلیون 29.672 میلیون 5.625 میلیون 8.146 میلیون 21.526 میلیون 26.872 میلیون 25.867 میلیون 7.38 8.86 7.1 866,285 206,954 175,062 898,177
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام Exchange 7,990 50.00 0.63 7,940 0.00 0.00 1402/12/09 34 95,580 769.66 میلیون 5,858.16 7,940 7,910 7,810 8,030 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 788.403 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 12.86 8.7 1.12 20,419 8,720 29,139 -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام Exchange 112,420 1,110.00 0.98 112,580 950.00 0.84 1402/12/09 77 41,940 5.01 میلیارد 780.24 113,530 110,110 110,030 114,990 1 3,324 118,210 1 45 119,400 23.572 هزار میلیارد 25.566 میلیون 5.671 میلیون 200,000 3.05 میلیون 2.621 میلیون 8.981 میلیون 2.588 میلیون 8.7 8.59 2.51 41,940 - 38,990 2,950
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام Exchange 18,390 390.00 2.08 18,750 30.00 0.16 1402/12/09 26 115,828 2.15 میلیارد 2,138.43 18,780 18,430 18,220 18,760 3 1,582 18,400 3 7,021 18,500 365.6 هزار میلیارد 502.352 میلیون 171.316 میلیون 20 میلیون 127.352 میلیون 43.964 میلیون 561.739 میلیون 31.621 میلیون 11.86 8.53 0.67 115,828 - 115,828 -
دروز

روز دارو

سهام Exchange 10,990 30.00 0.27 11,000 20.00 0.18 1402/12/09 74 188,838 2.24 میلیارد 2,281.79 11,020 11,180 10,800 11,230 2 3,000 11,880 1 2,287 12,100 16.866 هزار میلیارد 24.718 میلیون 11.13 میلیون 1.4 میلیون 9.322 میلیون 1.809 میلیون 8.089 میلیون 541,036 28.46 8.51 1.9 188,838 - 174,930 13,908
بکاب

جوشکاب یزد

سهام Exchange 14,070 700.00 4.74 14,430 340.00 2.30 1402/12/09 81 621,789 8.85 میلیارد 6,488.2 14,770 14,100 14,000 14,750 184 5,120,929 14,240 0 0 0 6.831 هزار میلیارد 7.564 میلیون 1.927 میلیون 490,700 1.082 میلیون 844,474 1.604 میلیون 156,485 45.25 8.39 4.41 621,789 - 621,789 -
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام Exchange 10,840 70.00 0.64 10,900 10.00 0.09 1402/12/09 123 519,825 5.76 میلیارد 3,635 10,910 11,250 10,710 11,250 1 114 11,090 3 16,000 11,180 22.06 هزار میلیارد 33.168 میلیون 14.046 میلیون 2 میلیون 11.368 میلیون 2.678 میلیون 10.439 میلیون 583,479 37.36 8.14 2.09 487,685 24,140 511,825 -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام Exchange 42,500 1,970.00 4.86 41,090 560.00 1.38 1402/12/09 4 1,800 72.42 میلیون 1,605.89 40,530 43,000 41,580 43,000 3 9,317 39,940 1 800 40,730 56.21 هزار میلیارد 61.753 میلیون 11.322 میلیون 1.4 میلیون 4.227 میلیون 7.095 میلیون 10.424 میلیون 6.783 میلیون 8.48 8.11 5.52 1,800 - 1,800 -
آبادا

برق آبادان

سهام Exchange 10,000 20.00 0.20 10,040 20.00 0.20 1402/12/09 241 222,216 2.33 میلیارد 1,927.96 10,020 10,100 9,930 10,310 1 8,564 10,310 1 5,842 10,360 26.475 هزار میلیارد 33.21 میلیون 11.217 میلیون 2.5 میلیون 8.11 میلیون 3.107 میلیون 4.381 میلیون 471,913 53.19 8.08 5.73 200,562 5,569 206,131 -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام Exchange 14,680 80.00 0.55 14,650 50.00 0.34 1402/12/09 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 10,408.53 14,600 14,900 14,540 14,900 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.762 میلیارد 461.903 میلیون 101.5 میلیون 277.388 میلیون 184.514 میلیون 302.688 میلیون 290.302 میلیون 5.12 8.06 4.91 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام Exchange 148,710 660.00 0.44 148,160 1,210.00 0.81 1402/12/09 548 264,813 39.64 میلیارد 702.76 149,370 147,560 147,560 149,880 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 1.941 میلیارد 769.897 میلیون 9 میلیون 604.247 میلیون 165.651 میلیون 1.16 میلیارد 179.762 میلیون 7.42 8.06 1.15 57,030 207,382 214,203 50,209
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام Exchange 173,770 300.00 0.17 173,550 80.00 0.05 1402/12/09 67 8,681 1.52 میلیارد 385.31 173,470 174,000 173,470 175,270 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 359.396 میلیون 55.356 میلیون 2 میلیون 11.516 میلیون 43.839 میلیون 102.359 میلیون 53.552 میلیون 6.48 7.92 3.39 1,940 6,741 5,556 3,125
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام Exchange 15,410 730.00 4.97 15,390 710.00 4.84 1402/12/09 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 6,503.03 14,680 15,000 14,840 15,410 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 11.335 میلیون 3.719 میلیون 500,000 2.745 میلیون 974,049 114,009 266,214 28.91 7.9 67.49 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
دفارا

دارو فارابی

سهام Exchange 30,150 120.00 0.40 30,380 110.00 0.36 1402/12/09 118 234,859 7.09 میلیارد 3,578.77 30,270 30,530 30,100 30,860 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 68.993 میلیون 26.603 میلیون 1.6 میلیون 20.385 میلیون 6.218 میلیون 25.616 میلیون 8.881 میلیون 5.47 7.82 1.9 187,049 44,142 95,008 136,183
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام Exchange 8,180 60.00 0.74 8,120 0.00 0.00 1402/12/09 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 11,352.68 8,120 8,110 8,090 8,180 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.645 میلیارد 230.956 میلیون 200 میلیون 20.673 میلیون 210.283 میلیون 48.487 میلیون 46.536 میلیون 34.9 7.72 33.49 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام Exchange 18,210 120.00 0.66 18,550 460.00 2.54 1402/12/09 90 233,165 4.22 میلیارد 7,148.41 18,090 18,990 18,200 18,990 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 115.122 میلیون 18.312 میلیون 6 میلیون 3.822 میلیون 14.49 میلیون 13.421 میلیون 13.173 میلیون 8.45 7.68 8.29 9,006 224,159 74,547 158,618
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام Exchange 23,500 270.00 1.16 23,320 90.00 0.39 1402/12/09 61 156,492 3.77 میلیارد 3,856.65 23,230 24,580 23,100 24,580 3 31,570 24,090 1 8,109 24,100 64.827 هزار میلیارد 72.589 میلیون 17.919 میلیون 2.7 میلیون 9.625 میلیون 8.294 میلیون 11.838 میلیون 5.848 میلیون 10.77 7.59 5.32 83,332 73,160 136,078 20,414
کگاز

شیشه و گاز

سهام Exchange 36,650 2,110.00 5.44 36,790 1,970.00 5.08 1402/12/09 372 719,695 31.47 میلیارد 3,881.48 38,760 37,230 36,650 38,600 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 42.38 میلیون 15.366 میلیون 850,000 11.108 میلیون 4.257 میلیون 11.34 میلیون 3.021 میلیون 10.35 7.35 2.76 232,813 486,882 523,287 196,408
سیلام

سیمان ایلام

سهام Exchange 16,980 60.00 0.35 16,970 50.00 0.30 1402/12/09 196 613,445 11.6 میلیارد 2,948.06 16,920 17,250 16,700 17,500 1 2,241 18,860 1 5,000 19,020 22.644 هزار میلیارد 23.895 میلیون 6.301 میلیون 1.2 میلیون 3.531 میلیون 2.77 میلیون 7.839 میلیون 1.185 میلیون 17.18 7.35 2.6 602,740 - 602,740 -
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام Exchange 20,130 90.00 0.45 19,880 160.00 0.80 1402/12/09 134 400,241 8.47 میلیارد 3,395.5 20,040 20,230 19,520 20,770 3 4,899 20,970 2 18,099 21,070 52.725 هزار میلیارد 84.536 میلیون 41.928 میلیون 2.5 میلیون 34.836 میلیون 7.092 میلیون 80.254 میلیون 3.272 میلیون 15.19 7.01 0.62 329,090 71,151 400,241 -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام Exchange 45,200 340.00 0.76 44,860 0.00 0.00 1402/12/09 109 153,621 6.94 میلیارد 944.84 44,860 44,840 44,840 45,240 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 333.321 میلیون 102.668 میلیون 6 میلیون 64.101 میلیون 38.567 میلیون 132.168 میلیون 40.293 میلیون 6.68 6.98 2.04 7,183 146,438 153,621 -
دتماد

مواد داروپخش

سهام Exchange 56,400 1,410.00 2.56 55,410 420.00 0.76 1402/12/09 12 16,819 934.75 میلیون 632.44 54,990 56,000 55,350 56,700 1 4,188 54,740 6 6,166 55,490 39.439 هزار میلیارد 55.218 میلیون 21.326 میلیون 715,000 15.6 میلیون 5.726 میلیون 17.995 میلیون 6.226 میلیون 6.36 6.92 2.21 1,820 14,999 16,819 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام Exchange 21,590 150.00 0.69 21,610 130.00 0.60 1402/12/09 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 3,334.05 21,740 21,540 21,540 22,040 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.655 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.9 6.9 6.47 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام Exchange 25,030 1,240.00 4.72 26,130 140.00 0.53 1402/12/09 47 24,249 655.21 میلیون 713.45 26,270 25,930 25,020 25,940 1 300 26,950 2 9,486 27,020 71.214 هزار میلیارد 112.515 میلیون 54.477 میلیون 2.6 میلیون 44.577 میلیون 9.899 میلیون 42.912 میلیون 9.154 میلیون 7.42 6.86 1.58 24,249 - 20,767 3,482
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام Exchange 58,000 250.00 0.43 57,890 360.00 0.62 1402/12/09 525 411,441 24.07 میلیارد 1,083.65 58,250 58,250 57,730 58,750 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.003 میلیارد 292.447 میلیون 14.35 میلیون 171.085 میلیون 121.361 میلیون 512.281 میلیون 127.991 میلیون 6.49 6.85 1.62 302,671 106,646 205,584 203,733
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام Exchange 11,340 10.00 0.09 11,380 30.00 0.26 1402/12/09 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 5,402.04 11,350 11,490 11,240 11,680 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.245 میلیارد 684.969 میلیون 57.722 میلیون 588.579 میلیون 96.391 میلیون 221.623 میلیون 200.843 میلیون 3.27 6.81 2.96 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام Exchange 10,740 60.00 0.56 10,760 80.00 0.75 1402/12/09 164 1.211 میلیون 13.46 میلیارد 4,256.19 10,680 11,010 10,660 11,010 1 781 11,080 5 210,347 11,110 27.775 هزار میلیارد 31.884 میلیون 8.972 میلیون 1.5 میلیون 4.984 میلیون 3.987 میلیون 8.147 میلیون 2.813 میلیون 9.56 6.75 3.3 600,998 610,380 991,746 219,632
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام Exchange 72,000 750.00 1.05 71,480 230.00 0.32 1402/12/09 113 79,081 5.64 میلیارد 514.34 71,250 71,370 71,280 72,990 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 119.656 میلیون 40.558 میلیون 1.3 میلیون 26.732 میلیون 13.826 میلیون 44.472 میلیون 15.582 میلیون 5.96 6.72 2.09 41,160 37,771 72,402 6,529
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام Exchange 34,000 640.00 1.92 33,570 210.00 0.63 1402/12/09 125 151,250 5.51 میلیارد 1,132.32 33,360 32,250 32,250 34,470 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 7.379 میلیون 1.455 میلیون 200,000 451,006 1.004 میلیون 895,263 232,709 28.85 6.69 7.5 151,250 - 151,250 -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام Exchange 80,990 270.00 0.33 80,600 120.00 0.15 1402/12/09 36 8,829 727.44 میلیون 798.28 80,720 79,810 79,810 81,000 2 129 82,410 2 1,893 82,930 41.2 هزار میلیارد 43.405 میلیون 9.251 میلیون 500,000 3.205 میلیون 6.047 میلیون 13.488 میلیون 7.013 میلیون 5.75 6.67 2.99 8,809 20 8,439 390
ثشاهد

سر. شاهد

سهام Exchange 14,540 550.00 3.93 14,640 650.00 4.65 1402/12/09 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 5,364.21 13,990 14,300 14,270 14,920 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 93.527 میلیون 15.287 میلیون 6.29 میلیون 1.436 میلیون 13.851 میلیون 2.777 میلیون 2.231 میلیون 41.28 6.65 33.16 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام Exchange 27,660 160.00 0.58 27,660 160.00 0.58 1402/12/09 154 250,151 6.99 میلیارد 2,284.83 27,820 27,900 27,610 28,010 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 301.558 میلیون 111.961 میلیون 8.064 میلیون 78.427 میلیون 33.535 میلیون 272.171 میلیون 31.078 میلیون 7.18 6.65 0.82 138,472 111,679 120,572 129,579
کبافق

معادن بافق

سهام Exchange 28,140 10.00 0.04 28,180 50.00 0.18 1402/12/09 26 44,412 1.29 میلیارد 2,400.27 28,130 29,400 27,710 29,400 2 2,063 29,000 1 2,430 29,350 34.81 هزار میلیارد 39.251 میلیون 10.193 میلیون 1.215 میلیون 5.012 میلیون 5.181 میلیون 8.432 میلیون 3.869 میلیون 8.85 6.61 4.06 44,412 - 44,412 -
غبهنوش

بهنوش

سهام Exchange 68,880 340.00 0.50 68,460 80.00 0.12 1402/12/09 79 37,720 2.68 میلیارد 846.55 68,540 69,710 68,000 69,800 1 876 70,900 1 85 71,500 25.855 هزار میلیارد 39.27 میلیون 18.44 میلیون 360,000 14.625 میلیون 3.815 میلیون 41.473 میلیون 2.023 میلیون 12.18 6.46 0.59 32,675 4,036 36,711 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام Exchange 10,240 190.00 1.89 10,270 220.00 2.19 1402/12/09 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 5,397.49 10,050 10,270 10,130 10,440 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 18.548 میلیون 3.644 میلیون 1.72 میلیون 883,742 2.76 میلیون 6.074 میلیون 1.185 میلیون 14.91 6.4 2.91 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام Exchange 7,500 20.00 0.27 7,520 0.00 0.00 1402/12/09 60 423,328 3.18 میلیارد 13,888.06 7,520 7,600 7,460 7,600 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 344.67 میلیون 96.116 میلیون 12.771 میلیون 49.134 میلیون 46.982 میلیون 50.339 میلیون 33.343 میلیون 8.86 6.29 5.87 255,240 168,088 422,038 1,290
سخوز

سیمان خوزستان

سهام Exchange 49,350 460.00 0.94 48,750 140.00 0.29 1402/12/09 18 6,819 339.61 میلیون 889.47 48,890 49,900 47,920 49,990 1 4,000 48,890 7 4,666 49,400 68.39 هزار میلیارد 74.883 میلیون 17.478 میلیون 1.4 میلیون 6.633 میلیون 10.845 میلیون 25.01 میلیون 12.482 میلیون 5.47 6.29 2.73 6,819 - 6,819 -
تکنو

تکنوتار

سهام Exchange 6,190 140.00 2.31 6,150 100.00 1.65 1402/12/09 351 2.198 میلیون 14.53 میلیارد 5,393.79 6,050 6,030 6,030 6,300 1 2,000 6,690 1 253 6,700 5.552 هزار میلیارد 5.736 میلیون 1.186 میلیون 840,000 359,582 826,759 682,912 37,654 137.2 6.25 7.56 1.711 میلیون 451,871 2.058 میلیون 105,000
کماسه

تامین ماسه

سهام Exchange 6,980 310.00 4.65 6,970 300.00 4.50 1402/12/09 258 5.039 میلیون 31.99 میلیارد 16,053.7 6,670 6,950 6,780 7,050 3 95,689 6,330 1 838 6,340 19.05 هزار میلیارد 21.577 میلیون 4.012 میلیون 3 میلیون 666,598 3.346 میلیون 2.796 میلیون 1.619 میلیون 12.92 6.25 7.48 2.839 میلیون 2.194 میلیون 5.034 میلیون -
کخاک

خاک چینی ایران

سهام Exchange 15,140 0.00 0.00 15,290 150.00 0.99 1402/12/09 115 477,530 7.21 میلیارد 4,505.71 15,140 15,220 14,910 16,150 1 350 15,120 1 1,000 15,260 53.55 هزار میلیارد 62.161 میلیون 17.271 میلیون 3.5 میلیون 8.646 میلیون 8.624 میلیون 11.894 میلیون 6.578 میلیون 8.14 6.21 4.5 477,530 - 365,744 111,786
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام Exchange 8,330 0.00 0.00 8,310 20.00 0.24 1402/12/09 53 646,387 5.4 میلیارد 13,394.81 8,330 8,350 8,230 8,400 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 606.193 میلیون 137.011 میلیون 31 میلیون 45.268 میلیون 91.742 میلیون 73.518 میلیون 72.556 میلیون 7.73 6.11 7.63 554,651 89,736 632,097 12,290
داسوه

دارو اسوه

سهام Exchange 39,000 1,030.00 2.57 39,780 250.00 0.62 1402/12/09 120 189,944 7.5 میلیارد 1,256.01 40,030 41,250 38,910 41,250 1 150 39,030 1 5,083 40,000 30.128 هزار میلیارد 39.849 میلیون 14.939 میلیون 750,000 10.014 میلیون 4.925 میلیون 8.941 میلیون 2.9 میلیون 10.29 6.06 3.34 181,344 8,600 189,944 -
سغرب

سیمان غرب

سهام Exchange 40,800 170.00 0.42 40,630 0.00 0.00 1402/12/09 9 39,810 1.61 میلیارد 1,186.09 40,630 41,000 40,000 41,000 4 41,322 40,440 1 498 40,950 20.22 هزار میلیارد 23.359 میلیون 6.414 میلیون 500,000 3.044 میلیون 3.37 میلیون 9.711 میلیون 3.307 میلیون 6.14 6.03 2.09 39,530 280 39,810 -
سخزر

سیمان خزر

سهام Exchange 32,830 200.00 0.61 32,640 10.00 0.03 1402/12/09 122 128,186 4.35 میلیارد 1,304.86 32,630 33,350 32,450 33,430 1 1,396 33,920 2 4,526 34,200 17.015 هزار میلیارد 19.003 میلیون 5.403 میلیون 500,000 2.683 میلیون 2.72 میلیون 8.708 میلیون 2.537 میلیون 6.43 6 1.87 58,072 70,114 128,186 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام Exchange 14,830 120.00 0.80 15,010 60.00 0.40 1402/12/09 135 259,305 3.92 میلیارد 2,268.6 14,950 15,060 14,830 15,270 1 1,000 14,950 1 30,726 15,040 5.278 هزار میلیارد 5.582 میلیون 1.262 میلیون 350,000 381,019 880,875 1.383 میلیون 360,575 14.57 5.96 3.8 259,305 - 259,305 -
زمگسا

مگسال

سهام Exchange 38,400 1,450.00 3.92 37,680 730.00 1.98 1402/12/09 70 63,612 2.46 میلیارد 1,658.26 36,950 36,700 36,700 38,940 1 2,762 38,180 1 300 38,600 11.607 هزار میلیارد 14.19 میلیون 4.791 میلیون 300,000 2.886 میلیون 1.905 میلیون 6.611 میلیون 1.534 میلیون 7.37 5.94 1.71 51,658 11,954 54,226 9,386
وتوس

سر. توس گستر

سهام Exchange 14,950 970.00 6.94 14,530 550.00 3.93 1402/12/09 110 187,151 2.97 میلیارد 4,033.93 13,980 14,500 14,120 14,950 1 1,000 15,690 2 24,000 15,830 32.1 هزار میلیارد 29.564 میلیون 5.409 میلیون 2 میلیون 504,172 4.905 میلیون 75,499 1.594 میلیون 18.23 5.92 384.91 183,897 - 183,897 -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام Exchange 15,760 80.00 0.51 15,690 10.00 0.06 1402/12/09 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 8,307.56 15,680 15,700 15,670 15,890 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 498.174 میلیون 184.961 میلیون 24 میلیون 121.374 میلیون 63.587 میلیون 165.533 میلیون 46.916 میلیون 8.03 5.92 2.27 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
غنوش

نوش مازندران

سهام Exchange 10,800 240.00 2.27 10,700 140.00 1.33 1402/12/09 463 1.997 میلیون 21.84 میلیارد 4,668.8 10,560 10,490 10,490 10,850 2 7,000 10,870 1 5,000 10,980 10.93 هزار میلیارد 11.697 میلیون 2.447 میلیون 1,000,000 636,836 1.81 میلیون 711,872 142,819 74.92 5.91 15.03 1.997 میلیون - 1.997 میلیون -
سدور

سیمان دورود

سهام Exchange 14,280 100.00 0.71 14,120 60.00 0.42 1402/12/09 31 124,179 1.82 میلیارد 2,919.92 14,180 14,500 13,780 14,500 1 1,000 14,650 1 99,540 14,700 9.311 هزار میلیارد 13.184 میلیون 5.626 میلیون 641,697 4.084 میلیون 1.541 میلیون 7.984 میلیون 696,116 13.02 5.88 1.13 123,719 - 123,719 -
ساروم

سیمان ارومیه

سهام Exchange 47,950 190.00 0.40 47,880 120.00 0.25 1402/12/09 22 18,503 903.82 میلیون 2,423.53 47,760 47,300 47,300 49,290 1 9,220 48,700 1 5 48,960 48.4 هزار میلیارد 53.458 میلیون 13.715 میلیون 1,000,000 5.578 میلیون 8.137 میلیون 17.225 میلیون 8.033 میلیون 5.96 5.88 2.78 7,723 10,780 18,503 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام Exchange 13,050 100.00 0.77 12,950 0.00 0.00 1402/12/09 76 106,987 1.39 میلیارد 1,160.46 12,950 13,140 12,930 13,140 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 289.783 میلیون 75.112 میلیون 20 میلیون 30.783 میلیون 44.329 میلیون 19.269 میلیون 12.855 میلیون 20.15 5.84 13.44 61,243 45,744 106,987 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام Exchange 129,400 60.00 0.05 129,320 20.00 0.02 1402/12/09 71 31,722 4.16 میلیارد 273.57 129,340 126,030 126,030 129,900 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 263.909 میلیون 72.099 میلیون 1.79 میلیون 32.437 میلیون 39.662 میلیون 66.858 میلیون 32.26 میلیون 7.18 5.84 3.46 25,428 6,294 31,722 -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام Exchange 17,370 100.00 0.57 17,470 0.00 0.00 1402/12/09 64 252,332 4.42 میلیارد 5,848.81 17,470 17,500 17,330 17,500 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 753.845 میلیون 167.458 میلیون 40.77 میلیون 45.262 میلیون 122.195 میلیون 118.086 میلیون 108.791 میلیون 6.55 5.83 6.03 36,536 215,796 147,826 104,506
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام Exchange 64,700 1,590.00 2.52 64,650 1,540.00 2.44 1402/12/09 18 39,418 2.47 میلیارد 3,213.1 63,110 64,600 63,820 66,400 2 755 62,410 1 85 63,590 45.353 هزار میلیارد 50.568 میلیون 11.661 میلیون 728,789 3.452 میلیون 8.209 میلیون 13.888 میلیون 6.896 میلیون 6.83 5.74 3.39 11,431 26,987 34,418 4,000
دلر

دارو اکسیر

سهام Exchange 31,150 770.00 2.41 31,260 660.00 2.07 1402/12/09 11 32,821 1.11 میلیارد 5,995.07 31,920 33,490 31,130 33,700 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 105.729 میلیون 47.722 میلیون 2.25 میلیون 35.394 میلیون 12.328 میلیون 37.896 میلیون 11.57 میلیون 6.08 5.71 1.86 32,821 - 20,321 12,500
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام Exchange 29,200 220.00 0.75 29,350 70.00 0.24 1402/12/09 53 107,752 3.31 میلیارد 1,957.25 29,420 29,640 29,100 29,700 2 976 30,630 1 21,000 30,900 27.576 هزار میلیارد 34.322 میلیون 12.595 میلیون 900,000 7.907 میلیون 4.688 میلیون 15.051 میلیون 4.558 میلیون 5.8 5.63 1.75 83,823 23,929 107,752 -
سرود

سیمان شاهرود

سهام Exchange 44,700 240.00 0.53 44,960 20.00 0.04 1402/12/09 35 25,375 1.14 میلیارد 2,112 44,940 46,480 44,700 46,480 2 509 44,940 1 9,025 45,000 36.45 هزار میلیارد 50.816 میلیون 20.908 میلیون 810,000 14.398 میلیون 6.509 میلیون 17.547 میلیون 6.202 میلیون 5.87 5.59 2.08 21,136 4,239 25,375 -
سکرد

سیمان کردستان

سهام Exchange 8,210 110.00 1.32 8,170 150.00 1.80 1402/12/09 26 60,933 520.42 میلیون 9,999.78 8,320 8,280 8,180 8,350 1 20,856 8,510 1 18,815 8,590 18.942 هزار میلیارد 22.181 میلیون 7.426 میلیون 2.2 میلیون 4.207 میلیون 3.219 میلیون 8.031 میلیون 2.286 میلیون 7.86 5.58 2.25 46,589 10,700 57,289 -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام Exchange 12,580 40.00 0.32 12,650 110.00 0.88 1402/12/09 53 162,978 2.18 میلیارد 3,314.76 12,540 13,130 12,390 13,130 3 5,793 13,260 1 1,100 13,470 15.23 هزار میلیارد 32.205 میلیون 20.454 میلیون 1.132 میلیون 17.88 میلیون 2.574 میلیون 39.196 میلیون 1.512 میلیون 9.48 5.57 0.37 162,597 - 162,597 -
ساراب

سیمان داراب

سهام Exchange 36,780 860.00 2.28 37,570 70.00 0.19 1402/12/09 112 112,951 4.23 میلیارد 1,464.57 37,640 36,750 36,750 39,450 6 6,930 37,470 2 212 37,630 47.426 هزار میلیارد 48.933 میلیون 10.138 میلیون 1.26 میلیون 1.595 میلیون 8.544 میلیون 9.304 میلیون 6.076 میلیون 7.79 5.54 5.09 25,086 87,445 108,964 3,567
شبهرن

نفت بهران

سهام Exchange 21,000 470.00 2.29 20,800 270.00 1.32 1402/12/09 130 400,990 8.25 میلیارد 3,332.22 20,530 20,530 20,480 21,480 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 320.768 میلیون 117.281 میلیون 11.95 میلیون 72.208 میلیون 45.073 میلیون 203.85 میلیون 38.708 میلیون 6.42 5.51 1.22 175,569 224,950 400,519 -
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام Exchange 10,990 180.00 1.61 11,340 170.00 1.52 1402/12/09 12 123,781 1.38 میلیارد 5,421.54 11,170 10,990 10,770 11,700 1 291 11,300 1 2,500 11,430 28.554 هزار میلیارد 35.997 میلیون 12.558 میلیون 2.529 میلیون 7.342 میلیون 5.216 میلیون 17.167 میلیون 2.566 میلیون 11.18 5.5 1.67 123,781 - 123,781 -
کسعدی

کاشی سعدی

سهام Exchange 9,160 20.00 0.22 9,230 50.00 0.54 1402/12/09 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 7,782.36 9,180 9,330 9,110 9,420 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 11.863 میلیون 4.334 میلیون 500,000 2.653 میلیون 1.681 میلیون 3.947 میلیون 708,860 13.02 5.49 2.34 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306