همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 213,200 3,980.00 1.90 217,580 8,360.00 4.00 1400/07/28 3,686 1.34 میلیون 291.3 میلیارد 363.25 209,220 219,680 210,000 219,680 121 129,057 216,140 1 160 224,000 53.821 هزار میلیارد 55.255 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.434 میلیون 324,111 251,646 234,481 229.53 166.06 213.87 1.919 میلیون 78,568 1.948 میلیون 49,328
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 80,000 2,110.00 2.71 78,780 890.00 1.14 1400/07/28 1 27 9.8 میلیون 832.84 77,890 80,000 80,000 80,000 0 0 0 4 392,100 75,150 228.312 هزار میلیارد 143.629 میلیون 2.479 میلیون 1.8 میلیون 133,186 2.345 میلیون 423,901 626,083 226.38 60.43 334.35 - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 47,040 10.00 0.02 47,040 10.00 0.02 1400/07/28 574 8.92 میلیون 419.4 میلیارد 15,534.08 47,030 47,040 47,000 47,470 2 162,959 47,040 2 27,000 47,040 2822.4 هزار میلیارد 2.857 میلیارد 70.089 میلیون 45.2 میلیون 10.236 میلیون 62.355 میلیون 19.617 میلیون 17.123 میلیون - 55.69 144.01 289,129 7.002 میلیون 1.091 میلیون 6.2 میلیون
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 108,360 5,700.00 5.00 109,520 4,540.00 3.98 1400/07/28 2,705 1.24 میلیون 136.2 میلیارد 459.63 114,060 110,010 108,360 114,060 1 700 110,800 1 290 110,800 10.952 هزار میلیارد 11.606 میلیون 861,875 100,000 653,781 208,094 1.391 میلیون 366,655 29.87 52.63 7.87 1.656 میلیون 8,088 1.647 میلیون 17,483
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 27,120 1,270.00 4.91 26,930 1,080.00 4.18 1400/07/28 4,151 13.71 میلیون 369.3 میلیارد 3,303.88 25,850 26,450 26,020 27,140 45 3,199,148 26,010 2 4,070 26,010 33.138 هزار میلیارد 33.526 میلیون 1.026 میلیون 207,166 388,136 638,156 1.2 میلیون 244,360 135.62 51.93 27.62 21.34 میلیون 399,344 20.693 میلیون 1.046 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 19,890 940.00 4.96 19,880 930.00 4.91 1400/07/28 702 6.95 میلیون 138.3 میلیارد 9,907.32 18,950 19,890 19,550 19,890 126 3,518,259 19,360 1 22,125 19,500 6.379 هزار میلیارد 8.728 میلیون 2.473 میلیون 320,857 2.349 میلیون 123,810 6.366 میلیون 12,322 -1104.44 51.52 1 523,465 - 523,465 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 149,820 7,880.00 5.00 154,480 3,220.00 2.04 1400/07/28 3,713 2.75 میلیون 424.7 میلیارد 740.42 157,700 157,700 149,820 163,000 1 1,261 157,700 652 1,197,476 157,700 46.344 هزار میلیارد 46.71 میلیون 1.281 میلیون 300,000 365,612 915,426 211,799 201,207 230.33 50.63 218.81 1.192 میلیون 104,034 1.296 میلیون -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 144,190 7,580.00 4.99 145,660 6,110.00 4.03 1400/07/28 626 243,883 35.5 میلیارد 389.59 151,770 145,210 144,190 150,000 1 600 152,260 1 641 157,400 10.211 هزار میلیارد 10.425 میلیون 435,720 24,100 214,298 221,422 388,060 79,519 128.41 46.11 26.31 1.726 میلیون - 1.726 میلیون -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 143,430 5,830.00 3.91 147,510 1,750.00 1.17 1400/07/28 1,948 669,714 98.8 میلیارد 343.8 149,260 151,700 142,110 154,880 112 67,431 149,810 1 10 149,900 8.851 هزار میلیارد 9.003 میلیون 351,816 60,000 152,052 199,764 873,573 81,064 109.18 44.31 10.14 651,728 3,000 629,528 25,200
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 95,700 4,640.00 4.62 98,870 1,470.00 1.47 1400/07/27 17,559 11.52 میلیون 1.139 هزار میلیارد 1,060.08 100,340 95,330 95,330 104,980 0 0 0 0 24.718 هزار میلیارد 25.09 میلیون 916,370 30,000 372,034 544,336 621,459 249,786 479.95 43.78 38.35 11.402 میلیون 116,157 11.365 میلیون 153,437
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 45,800 2,030.00 4.24 47,280 550.00 1.15 1400/07/28 494 772,518 36.5 میلیارد 1,563.8 47,830 48,870 45,440 48,870 1 4,000 47,500 1 442 48,890 11.347 هزار میلیارد 11.493 میلیون 461,202 240,000 128,279 326,800 163,099 123,826 1385.83 35.94 309.76 622,423 43,150 665,573 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 98,200 40.00 0.04 98,590 350.00 0.36 1400/07/28 360 143,647 14.2 میلیارد 399.02 98,240 101,770 94,900 101,770 47 16,489 99,150 1 1,021 101,870 12.521 هزار میلیارد 12.777 میلیون 620,403 127,000 255,848 364,555 259,085 174,316 71.83 34.35 48.33 196,728 - 186,728 10,000
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 81,890 1,080.00 1.34 81,940 1,130.00 1.40 1400/07/28 672 610,979 50.1 میلیارد 909.19 80,810 84,490 78,630 84,490 99 409,664 80,910 1 4 84,490 26.558 هزار میلیارد 36.433 میلیون 10.664 میلیون 324,120 9.874 میلیون 789,960 23.819 میلیون 521,035 50.97 33.62 1.13 224,215 10,000 231,774 2,441
دروز

روز دارو

سهام بورس 44,120 2,320.00 5.00 45,300 1,140.00 2.45 1400/07/28 2,385 11.7 میلیون 529.9 میلیارد 4,904.46 46,440 48,550 44,120 48,760 91 480,041 46,990 0 0 0 31.703 هزار میلیارد 35.125 میلیون 4.445 میلیون 699,840 3.422 میلیون 1.023 میلیون 1.752 میلیون 110,066 6471.43 33.1 19.32 2.795 میلیون 50,000 2.845 میلیون -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 29,010 1,510.00 4.95 30,550 30.00 0.10 1400/07/28 1,949 3.31 میلیون 101.2 میلیارد 1,699.7 30,520 32,040 29,000 32,040 115 482,797 31,290 1 1,000 32,050 9.682 هزار میلیارد 13.588 میلیون 4.24 میلیون 316,920 3.906 میلیون 333,842 7.126 میلیون 60,082 159.95 29.88 1.4 244,394 - 194,394 50,000
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 38,700 1,630.00 4.04 38,750 1,580.00 3.92 1400/07/28 845 1.23 میلیون 47.6 میلیارد 1,453.35 40,330 38,850 38,320 40,500 2 472 39,920 1 129 39,940 47.081 هزار میلیارد 48.549 میلیون 3.066 میلیون 1.215 میلیون 1.468 میلیون 1.598 میلیون 147,160 144,154 326.61 29.46 319.93 943,200 144,228 1.087 میلیون -
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 106,250 5,590.00 5.00 107,000 4,840.00 4.33 1400/07/28 792 316,782 33.9 میلیارد 399.98 111,840 106,270 106,250 109,880 1 120 107,710 1 1,965 107,730 14.017 هزار میلیارد 14.409 میلیون 886,460 131,000 391,525 494,935 1.202 میلیون 277,789 50.46 28.32 11.66 870,269 - 870,269 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 31,940 1,500.00 4.93 30,730 290.00 0.95 1400/07/28 246 415,789 13.1 میلیارد 1,690.2 30,440 30,670 30,640 31,940 2 60,028 30,500 1 3,080 31,070 109.092 هزار میلیارد 119.196 میلیون 14.061 میلیون 840,000 10.104 میلیون 3.957 میلیون 10.443 میلیون 10.291 میلیون 10.6 27.57 10.45 82,756 538,369 621,125 -
دیران

ایران دارو

سهام بورس 31,280 1,640.00 4.98 31,440 1,480.00 4.50 1400/07/28 1,521 4.73 میلیون 148.8 میلیارد 3,111.92 32,920 33,250 31,280 33,250 3 6,188 32,100 1 394 32,400 27.667 هزار میلیارد 30.714 میلیون 4.059 میلیون 580,000 3.047 میلیون 1.012 میلیون 2.61 میلیون 741,195 37.33 27.34 10.6 4.425 میلیون 304,131 4.573 میلیون 156,049
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 93,750 1,290.00 1.36 95,570 530.00 0.56 1400/07/28 329 158,403 15.1 میلیارد 481.47 95,040 95,040 93,110 97,790 1 1,000 95,510 2 1,077 96,650 18.636 هزار میلیارد 20.962 میلیون 3.069 میلیون 195,000 2.326 میلیون 743,696 5.192 میلیون 615,102 30.3 25.06 3.59 185,379 - 131,897 53,482
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 16,990 800.00 4.94 16,950 760.00 4.69 1400/07/28 356 1.59 میلیون 27 میلیارد 4,469.72 16,190 16,010 16,010 16,990 1 1,000 16,230 1 29,508 16,500 27.12 هزار میلیارد 36.95 میلیون 10.915 میلیون 600,000 9.83 میلیون 1.086 میلیون 5.683 میلیون 2.731 میلیون 9.93 24.98 4.77 232,585 10,000 242,195 390
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 31,960 1,520.00 4.99 31,150 710.00 2.33 1400/07/28 10,255 31.7 میلیون 987.6 میلیارد 2,532.98 30,440 30,000 29,450 31,960 6 59,937 29,880 5 27,431 29,900 155.75 هزار میلیارد 158.882 میلیون 9.47 میلیون 5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون 48.53 24.57 50.13 38.052 میلیون 2.484 میلیون 40.372 میلیون 163,310
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 260,090 13,670.00 4.99 273,760 0.00 0.00 1400/03/3 - - - 23 273,760 260,090 - - 0 0 0 160 594,252 260,090 14.633 هزار میلیارد 17.052 میلیون 3.02 میلیون 53,453 2.418 میلیون 601,124 5.293 میلیون 582,395 25.13 24.34 2.76 23 - 23 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 38,180 2,000.00 4.98 39,610 570.00 1.42 1400/07/28 179 141,315 5.4 میلیارد 789.47 40,180 39,790 38,180 39,790 2 2,498 40,000 2 1,774 40,280 46.74 هزار میلیارد 48.874 میلیون 4.087 میلیون 1.18 میلیون 2.134 میلیون 1.953 میلیون 2.737 میلیون 981,259 47.63 23.93 17.08 148,577 42,196 190,773 -
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 37,700 1,790.00 4.98 37,130 1,220.00 3.40 1400/07/28 619 3.35 میلیون 124.4 میلیارد 5,410.99 35,910 35,890 35,890 37,700 1 173 34,540 183 1,210,554 35,910 31.034 هزار میلیارد 34.966 میلیون 5.264 میلیون 835,821 3.932 میلیون 1.332 میلیون 15.296 میلیون 647,275 47.95 23.3 2.03 244,574 400,000 644,574 -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 22,600 990.00 4.58 22,640 1,030.00 4.77 1400/07/28 1,287 7.18 میلیون 162.7 میلیارد 5,581.65 21,610 22,640 22,200 22,690 48 1,906,334 22,000 1 540 22,020 249.04 هزار میلیارد 274.069 میلیون 36.318 میلیون 4.35 میلیون 25.029 میلیون 11.289 میلیون 23.451 میلیون 23.229 میلیون 40.36 22.06 10.62 2.936 میلیون 234,988 1.497 میلیون 1.674 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 453,840 23,880.00 5.00 462,090 15,630.00 3.27 1400/07/28 4,086 556,348 257.1 میلیارد 136.16 477,720 482,660 453,840 482,670 2 25 474,950 2 127 474,950 438.986 هزار میلیارد 520.126 میلیون 101.72 میلیون 950,000 81.14 میلیون 20.58 میلیون 79.936 میلیون 60.344 میلیون 7.27 21.33 5.49 467,600 83,729 404,259 147,070
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 103,900 5,460.00 4.99 104,380 4,980.00 4.55 1400/07/28 678 990,739 103.4 میلیارد 1,461.27 109,360 107,770 103,900 109,900 1 50 107,060 1 10 107,060 26.095 هزار میلیارد 30.398 میلیون 5.537 میلیون 250,000 4.303 میلیون 1.233 میلیون 8.904 میلیون 2.325 میلیون 11.23 21.16 2.93 275,377 94,314 283,150 86,541
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 32,990 1,570.00 5.00 32,960 1,540.00 4.90 1400/07/28 471 1.38 میلیون 45.5 میلیارد 2,933.66 31,420 30,820 30,820 32,990 2 7,000 30,750 2 521 31,610 31.312 هزار میلیارد 38.964 میلیون 9.147 میلیون 525,000 7.652 میلیون 1.496 میلیون 4.811 میلیون 3.378 میلیون 9.27 20.94 6.51 243,439 - 136,439 107,000
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 47,270 1,340.00 2.92 47,200 1,270.00 2.77 1400/07/28 992 2.09 میلیون 98.6 میلیارد 2,106.34 45,930 47,000 46,300 47,890 73 1,148,825 46,080 1 1,700 46,500 53.1 هزار میلیارد 63.493 میلیون 12.953 میلیون 1.125 میلیون 10.393 میلیون 2.56 میلیون 11.218 میلیون 4.267 میلیون 12.44 20.74 4.74 2.326 میلیون 200,000 856,323 1.67 میلیون
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 61,880 3,240.00 4.98 63,500 1,620.00 2.49 1400/07/28 337 155,708 9.8 میلیارد 462.04 65,120 62,160 61,880 66,700 3 6,450 65,250 1 719 65,300 14.796 هزار میلیارد 15.496 میلیون 1.445 میلیون 233,000 700,715 744,444 2.086 میلیون 758,202 19.52 19.87 7.09 78,547 - 78,547 -
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 5,160 160.00 3.01 5,220 100.00 1.88 1400/07/28 1,303 12.66 میلیون 66.1 میلیارد 9,717.76 5,320 5,200 5,110 5,350 3 5,610 5,260 1 122,730 5,280 9.641 هزار میلیارد 10.021 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 41.99 19.77 13.81 14.439 میلیون 3.6 میلیون 17.409 میلیون 630,000
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 53,940 400.00 0.74 54,270 70.00 0.13 1400/07/28 124 68,125 3.7 میلیارد 562.63 54,340 54,460 53,660 55,620 1 1,000 55,000 2 289 55,900 13.568 هزار میلیارد 15.607 میلیون 2.75 میلیون 250,000 2.04 میلیون 710,663 2.103 میلیون 1.547 میلیون 8.77 19.09 6.45 129,007 2,000 88,228 42,779
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 22,210 1,050.00 4.96 22,180 1,020.00 4.82 1400/07/28 1,212 6.29 میلیون 139.6 میلیارد 5,192.71 21,160 22,170 21,330 22,210 103 1,390,746 21,210 1 680 21,310 71.718 هزار میلیارد 432.685 میلیون 364.847 میلیون 3.233 میلیون 360.967 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 7.54 18.49 1.79 1.441 میلیون 400,000 1.336 میلیون 505,000
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 30,390 1,420.00 4.90 30,210 1,240.00 4.28 1400/07/28 384 863,114 26.1 میلیارد 2,247.69 28,970 29,760 29,420 30,410 1 10,766 29,510 1 350 29,600 45.315 هزار میلیارد 62.933 میلیون 20.117 میلیون 1.5 میلیون 17.618 میلیون 2.499 میلیون 13.122 میلیون 2.887 میلیون 15.7 18.13 3.45 471,310 315,932 265,061 522,181
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 28,880 1,500.00 4.94 29,050 1,330.00 4.38 1400/07/21 16,807 43.29 میلیون 1.258 هزار میلیارد 2,618.19 30,380 29,300 28,870 30,860 0 0 0 0 168.49 هزار میلیارد 183.325 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 70.69 17.71 62.66 32.192 میلیون 11.095 میلیون 43.004 میلیون 283,482
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 60,150 600.00 1.01 59,970 420.00 0.71 1400/05/23 660 1.5 میلیون 89.7 میلیارد 2,267.02 59,550 60,600 59,610 60,600 0 0 0 0 149.925 هزار میلیارد 173.974 میلیون 32.672 میلیون 2.5 میلیون 24.049 میلیون 8.623 میلیون 47.428 میلیون 11.305 میلیون 13.26 17.39 3.16 538,079 958,151 1.171 میلیون 325,000
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 10,270 50.00 0.49 10,470 250.00 2.45 1400/07/28 346 1.32 میلیون 13.8 میلیارد 3,815.56 10,220 10,650 10,240 10,670 1 550 10,360 2 64,871 10,480 2.571 هزار میلیارد 2.845 میلیون 473,969 245,549 326,117 147,852 191,207 -10,250 -250.82 17.39 13.45 2.726 میلیون 71,010 2.726 میلیون 71,010
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 31,600 1,250.00 3.81 31,700 1,150.00 3.50 1400/07/28 861 2.18 میلیون 69.2 میلیارد 2,535.54 32,850 33,270 31,210 33,270 2 880 32,650 2 4,500 32,880 20.922 هزار میلیارد 22.958 میلیون 3.303 میلیون 660,000 2.036 میلیون 1.267 میلیون 2.103 میلیون 775,689 26.97 16.52 9.95 3.338 میلیون 450,000 3.763 میلیون 25,125
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 96,670 1,660.00 1.75 96,350 1,340.00 1.41 1400/07/28 118 98,718 9.6 میلیارد 845.17 95,010 96,200 93,610 98,780 1 90 96,200 1 59 97,430 31.347 هزار میلیارد 33.923 میلیون 4.484 میلیون 325,340 2.577 میلیون 1.907 میلیون 2.714 میلیون 1.198 میلیون 26.16 16.43 11.55 39,978 20,257 44,346 15,889