همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 275,780 9,250.00 3.25 285,030 0.00 0.00 1399/11/2 297 60,089 16.6 میلیارد 202.32 285,030 275,780 275,780 275,780 0 0 0 2964 2,605,577 275,780 71.258 هزار میلیارد 71.513 میلیون 584,890 30,000 255,523 329,367 279,187 70,540 1010.17 216.35 255.23 60,033 56 60,089 -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 58,700 1,930.00 3.18 60,630 0.00 0.00 1399/11/2 5,376 5.75 میلیون 348.7 میلیارد 1,069.68 60,630 61,120 58,020 64,100 1 634 58,700 1 253 58,870 30.921 هزار میلیارد 32.008 میلیون 1.241 میلیون 510,000 1.087 میلیون 153,680 328,893 -200,364 -154.33 201.21 94.02 5.095 میلیون 655,965 5.315 میلیون 435,159
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 207,610 2,090.00 1.00 209,700 0.00 0.00 1399/11/2 9,042 3.84 میلیون 805.7 میلیارد 424.92 209,700 207,610 207,610 220,000 0 0 0 19 81,108 207,610 51.871 هزار میلیارد 53.669 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,178 43,777 1187.21 186.9 1067.47 3.567 میلیون 274,691 3.48 میلیون 361,930
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,900 20.00 0.68 2,920 0.00 0.00 1399/11/2 2,397 45.91 میلیون 134.1 میلیارد 19,152.36 2,920 2,890 2,790 3,030 1 6,871 2,900 1 47,659 2,900 13.863 هزار میلیارد 21.255 میلیون 7.467 میلیون 1.862 میلیون 7.392 میلیون 75,085 10.911 میلیون -502,465 -27.59 184.64 1.27 45.064 میلیون 844,191 45.848 میلیون 60,000
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 441,480 0.00 0.00 441,480 0.00 0.00 1399/11/2 461 111,298 49.1 میلیارد 241.43 441,480 441,480 441,480 441,480 0 0 0 876 474,724 441,480 26.489 هزار میلیارد 26.663 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 1357.77 164.32 47.36 99,153 12,145 111,298 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 336,890 27,380.00 7.52 368,830 4,560.00 1.25 1399/10/30 1 27 9.8 میلیون 257.71 364,270 336,890 336,890 336,890 0 0 0 19 879,612 384,230 228.312 هزار میلیارد 221.415 میلیون 2.018 میلیون 600,000 116,656 1.902 میلیون 344,689 489,631 451.97 116.36 642.02 - - - -
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 4,720 90.00 1.87 4,810 0.00 0.00 1399/11/2 3,877 36.8 میلیون 176.9 میلیارد 9,491.82 4,810 4,810 4,720 5,020 0 0 0 1 78,087 4,720 7.79 هزار میلیارد 9.227 میلیون 1.509 میلیون 100,000 1.437 میلیون 71,836 855,366 -8,989 -866.6 108.44 9.11 36.636 میلیون 163,840 36.25 میلیون 550,000
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 158,500 920.00 0.58 157,580 0.00 0.00 1399/11/2 1,623 405,323 63.9 میلیارد 249.74 157,580 153,700 153,700 159,990 1 264 158,500 1 3,165 158,500 30.728 هزار میلیارد 32.088 میلیون 1.765 میلیون 195,000 1.36 میلیون 405,763 5.73 میلیون 765,056 40.16 75.73 5.36 405,003 320 400,323 5,000
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 439,950 19,430.00 4.23 458,550 830.00 0.18 1399/11/1 - - - 466.17 459,380 409,990 - - 0 0 0 1261 725,564 440,170 11.051 هزار میلیارد 11.165 میلیون 272,671 24,100 113,954 158,717 286,193 47,278 1091.79 73.11 43.39 21,038 200 21,238 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 385,700 6,710.00 1.77 378,990 0.00 0.00 1399/11/2 7,157 3.09 میلیون 1.171 هزار میلیارد 431.87 378,990 376,420 376,420 396,210 2 88 385,600 1 31 385,600 75.798 هزار میلیارد 76.756 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 117.96 70.56 30.19 2.915 میلیون 175,528 2.76 میلیون 331,148
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 36,280 240.00 0.66 36,520 0.00 0.00 1399/11/2 1,551 3.79 میلیون 138.4 میلیارد 2,443.76 36,520 37,500 36,280 38,000 0 0 0 348 3,762,631 36,280 11.718 هزار میلیارد 13.618 میلیون 2.095 میلیون 320,857 1.9 میلیون 195,000 4.697 میلیون 481 24361.14 60.09 2.5 3.79 میلیون 500 3.79 میلیون -
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 13,350 530.00 4.13 12,820 0.00 0.00 1399/11/2 115 628,460 8.4 میلیارد 5,464.87 12,820 13,350 13,350 13,350 287 4,524,483 13,350 0 0 0 8.974 هزار میلیارد 9.852 میلیون 1.032 میلیون 250,000 878,475 153,918 1.683 میلیون 157,422 57.01 58.3 5.33 628,460 - 628,460 -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 64,100 410.00 0.64 63,690 0.00 0.00 1399/11/2 2,674 3.94 میلیون 251.1 میلیارد 1,474.52 63,690 59,990 59,990 64,100 128 835,007 64,100 1 80 64,120 28.342 هزار میلیارد 31.816 میلیون 3.973 میلیون 445,000 3.474 میلیون 499,030 7.777 میلیون 7,709 3676.49 56.79 3.64 3.943 میلیون - 3.843 میلیون 100,000
فمراد

آلومراد

سهام بورس 195,220 2,540.00 1.28 197,760 0.00 0.00 1399/11/2 1,595 862,698 170.6 میلیارد 540.88 197,760 197,500 195,220 211,500 0 0 0 584 680,694 195,220 9.796 هزار میلیارد 10.028 میلیون 415,589 49,535 232,054 183,535 1.259 میلیون 156,424 62.63 53.37 7.78 862,698 - 862,698 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 59,540 90.00 0.15 59,630 0.00 0.00 1399/11/2 767 2.36 میلیون 140.6 میلیارد 3,074.84 59,630 59,540 59,540 62,670 0 0 0 14 111,026 59,540 25.089 هزار میلیارد 27.573 میلیون 2.965 میلیون 420,741 2.484 میلیون 480,398 995,555 175,145 143.25 52.23 25.2 877,818 1.481 میلیون 2.358 میلیون -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 193,640 0.00 0.00 193,640 0.00 0.00 1399/11/2 458 376,350 72.9 میلیارد 821.72 193,640 193,640 193,640 193,640 2633 1,877,912 193,640 0 0 0 19.364 هزار میلیارد 19.67 میلیون 686,262 100,000 305,972 380,290 893,178 290,373 66.69 50.92 21.68 326,350 50,000 126,350 250,000
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 49,600 2,360.00 5.00 49,240 2,000.00 4.23 1399/09/30 2,809 4.57 میلیون 225.1 میلیارد 1,627.31 47,240 49,500 47,500 49,600 1 500 42,800 170 542,230 45,610 9.848 هزار میلیارد 10.244 میلیون 612,705 200,000 395,964 216,741 1.089 میلیون 16,932 581.62 45.44 9.06 295,303 50,000 345,303 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 94,490 2,580.00 2.66 97,070 0.00 0.00 1399/11/2 5,128 7.75 میلیون 752.5 میلیارد 1,511.72 97,070 94,090 93,660 103,000 2 9,252 93,670 5 5,642 95,000 20.11 هزار میلیارد 20.462 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 162.94 42.82 22.93 6.442 میلیون 1.31 میلیون 7.18 میلیون 572,435
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 148,270 610.00 0.41 148,880 0.00 0.00 1399/11/2 755 394,981 58.8 میلیارد 523.15 148,880 148,270 148,270 156,060 0 0 0 564 765,728 148,270 34.689 هزار میلیارد 35.273 میلیون 1.397 میلیون 233,000 584,355 813,072 1.428 میلیون 579,987 59.81 42.66 24.28 284,981 110,000 394,981 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 48,780 860.00 1.73 49,640 0.00 0.00 1399/11/2 8,635 12.15 میلیون 603.2 میلیارد 1,407.33 49,640 48,620 48,500 52,500 1 105 48,690 1 2,000 48,780 60.313 هزار میلیارد 61.563 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 3,695 1799.52 41.23 - 12.064 میلیون 87,978 11.919 میلیون 233,217
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 123,150 940.00 0.76 124,090 0.00 0.00 1399/11/2 637 551,375 68.4 میلیارد 865.58 124,090 117,070 117,070 125,420 3 281 123,130 1 391 123,150 40.371 هزار میلیارد 42.19 میلیون 2.836 میلیون 325,340 1.819 میلیون 1.017 میلیون 2.452 میلیون 579,907 69.62 39.69 16.46 483,236 68,139 540,875 10,500
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 40,120 1,600.00 3.84 41,720 0.00 0.00 1399/11/2 69 280,749 11.3 میلیارد 8,845.04 41,720 40,120 40,120 40,120 0 0 0 659 3,303,490 40,120 9.596 هزار میلیارد 10.175 میلیون 843,748 230,000 579,238 264,510 1.27 میلیون 128,966 74.41 36.28 7.55 280,749 - 280,749 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 423,600 15,100.00 3.44 438,700 0.00 0.00 1399/11/2 1,518 176,047 77.2 میلیارد 115.97 438,700 423,170 423,170 465,000 1 5 423,600 1 14 426,000 23.766 هزار میلیارد 23.938 میلیون 837,686 54,173 172,219 665,467 10.108 میلیون 346,337 68.62 35.71 2.35 146,047 30,000 169,102 6,945
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 52,470 2,760.00 5.00 53,590 1,640.00 2.97 1399/10/30 - - - 678.26 55,230 52,470 - - 0 0 0 1 500 52,990 6.806 هزار میلیارد 7.272 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 724.19 35.65 33.46 359,051 210,190 548,865 20,376
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,790 2,110.00 2.05 102,900 0.00 0.00 1399/11/2 6,777 3.19 میلیون 328.6 میلیارد 471.19 102,900 100,010 100,000 107,220 1 7 100,790 1 3,424 100,850 30.87 هزار میلیارد 31.662 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 142.74 34.92 109.12 3.179 میلیون 14,471 3.177 میلیون 16,245
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 41,160 1,580.00 3.99 39,580 0.00 0.00 1399/11/1 - - - 3,171.32 39,580 42,500 - - 0 0 0 0 12.544 هزار میلیارد 16.587 میلیون 4.414 میلیون 316,920 4.043 میلیون 370,571 4.149 میلیون 35,080 207.23 34.85 4.5 250,534 - 250,534 -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 194,000 1,060.00 0.55 192,940 0.00 0.00 1399/10/18 16,885 7.48 میلیون 1.443 هزار میلیارد 443.04 192,940 190,000 184,900 194,260 1 50 194,000 8 41,727 194,000 55.271 هزار میلیارد 60.452 میلیون 6.767 میلیون 286,469 5.181 میلیون 1.586 میلیون 7.374 میلیون 1.503 میلیون 36.78 34.85 7.5 7.479 میلیون 1,868 6.194 میلیون 1.287 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 58,300 340.00 0.59 57,960 0.00 0.00 1399/11/2 1,527 2.38 میلیون 138.1 میلیارد 1,559.75 57,960 54,000 54,000 58,300 51 71,973 58,300 1 200 58,310 9.216 هزار میلیارد 9.342 میلیون 394,791 75,000 125,962 268,829 431,105 106,789 86.3 34.28 21.38 2.382 میلیون - 1.883 میلیون 499,000
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 124,440 5,490.00 4.23 129,930 0.00 0.00 1399/11/2 71 59,500 7.4 میلیارد 838.03 129,930 124,440 124,440 124,440 0 0 0 544 469,715 124,440 11.434 هزار میلیارد 11.762 میلیون 662,252 88,000 328,038 334,214 957,687 133,783 85.47 34.21 11.94 59,500 - 59,500 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 48,620 1,240.00 2.62 47,380 0.00 0.00 1399/11/2 2,197 5.28 میلیون 250.1 میلیارد 2,402.54 47,380 47,260 47,260 49,000 1 200 47,260 1 12,227 48,500 29.831 هزار میلیارد 30.954 میلیون 2 میلیون 629,607 1.123 میلیون 876,803 2.642 میلیون 255,773 116.63 34.03 11.29 5.015 میلیون 263,630 5.275 میلیون 3,000
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 169,810 970.00 0.57 168,840 0.00 0.00 1399/11/2 1,763 968,164 163.5 میلیارد 549.16 168,840 161,820 161,820 169,810 175 651,622 169,810 1 64 180,000 25.928 هزار میلیارد 26.105 میلیون 947,603 153,563 177,040 770,563 1.008 میلیون 461,301 56.21 33.65 25.71 867,876 100,288 938,164 30,000
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 27,540 960.00 3.37 28,500 0.00 0.00 1399/11/2 117 549,245 15.1 میلیارد 4,694.4 28,500 27,540 27,540 27,540 1 400 24,880 347 2,947,374 27,540 14.25 هزار میلیارد 15.536 میلیون 1.732 میلیون 150,000 1.286 میلیون 446,593 1.536 میلیون 330,716 43.09 31.91 9.28 269,245 280,000 549,245 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 19,310 330.00 1.68 19,640 0.00 0.00 1399/11/2 2,175 6.87 میلیون 135 میلیارد 3,160.76 19,640 20,000 19,310 20,950 1 3,729 19,310 1 24,000 19,330 4.823 هزار میلیارد 5.464 میلیون 436,531 245,549 320,517 154,189 121,033 12,218 156.56 31.28 37.9 6.367 میلیون 507,392 6.819 میلیون 55,535
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 55,550 1,580.00 2.77 57,130 0.00 0.00 1399/11/2 427 387,492 22.2 میلیارد 907.48 57,130 58,620 54,120 58,620 2 1,100 55,650 2 17,955 55,800 45.704 هزار میلیارد 48.106 میلیون 3.955 میلیون 372,886 2.402 میلیون 1.553 میلیون 4.133 میلیون 1.162 میلیون 39.32 29.43 11.06 373,443 14,049 343,669 43,823
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 143,430 4,380.00 2.96 147,810 0.00 0.00 1399/11/2 2,173 1.13 میلیون 166.9 میلیارد 519.53 147,810 156,000 143,430 156,000 0 0 0 30 42,196 143,430 7.538 هزار میلیارد 7.754 میلیون 471,976 51,000 215,862 256,114 667,223 155,010 48.63 29.43 11.3 1.058 میلیون 71,000 1.129 میلیون -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 13,940 520.00 3.60 14,460 0.00 0.00 1399/11/2 4,337 18.16 میلیون 262.7 میلیارد 4,188.11 14,460 13,940 13,940 15,390 1 1,400 13,630 17 397,585 13,940 8.676 هزار میلیارد 9.629 میلیون 1.248 میلیون 160,000 953,231 295,028 507,126 14,918 581.59 29.41 17.11 17.407 میلیون 756,375 17.503 میلیون 660,521
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 38,920 140.00 0.36 38,780 0.00 0.00 1399/11/2 3,011 6.67 میلیون 258.5 میلیارد 2,214.17 38,780 38,900 37,440 38,920 798 1,964,729 38,920 1 150 39,000 31.024 هزار میلیارد 31.486 میلیون 1.526 میلیون 799,997 461,786 1.064 میلیون 1.502 میلیون 273,179 113.57 29.16 20.65 6.66 میلیون 7,270 6.151 میلیون 516,353
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 42,860 1,860.00 4.54 41,000 0.00 0.00 1399/11/2 58 111,667 4.8 میلیارد 1,246.76 41,000 42,860 42,860 42,860 191 910,048 42,860 0 0 0 48.38 هزار میلیارد 50.279 میلیون 3.562 میلیون 1.18 میلیون 1.899 میلیون 1.663 میلیون 2.243 میلیون 943,392 51.28 29.09 21.57 111,667 - 111,667 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 48,760 1,130.00 2.37 47,630 0.00 0.00 1399/11/2 793 1.96 میلیون 93.6 میلیارد 2,477.79 47,630 44,900 44,900 48,760 359 908,832 48,760 4 3,737 48,950 11.431 هزار میلیارد 11.508 میلیون 475,912 240,000 76,310 399,602 143,617 113,599 100.63 28.61 79.6 1.965 میلیون - 1.495 میلیون 470,000
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 58,960 230.00 0.39 58,980 210.00 0.35 1399/11/1 - - - 2,539 59,190 61,490 - - 0 0 0 24 49,446 59,170 15.925 هزار میلیارد 17.326 میلیون 2.035 میلیون 270,000 1.402 میلیون 633,701 1.704 میلیون 177,281 79.38 28.42 13.35 368,144 2.115 میلیون 2.483 میلیون -