همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 53,630 2,540.00 4.97 53,290 2,200.00 4.31 1401/09/09 1,087 3.221 میلیون 171.64 میلیارد 2,962.96 51,090 51,190 51,190 53,640 1 170 53,630 1 19,764 53,640 12.257 هزار میلیارد 13.6 میلیون 1.448 میلیون 230,000 1.343 میلیون 105,336 2.979 میلیون 19,438 630.55 116.36 4.12 3.197 میلیون 24,000 3.141 میلیون 80,000
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 120,010 6,230.00 4.94 121,740 4,500.00 3.56 1401/09/09 1,331 541,722 65.95 میلیارد 407 126,240 124,040 119,980 128,220 4 5,325 120,000 1 12,300 120,250 30.114 هزار میلیارد 31.813 میلیون 2.037 میلیون 247,360 1.699 میلیون 337,502 526,459 414,474 72.66 89.23 57.2 514,722 27,000 524,697 17,025
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 46,320 400.00 0.87 47,120 1,200.00 2.61 1401/09/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 950.07 45,920 46,710 46,110 47,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.353 میلیون 1.804 میلیون 250,000 1.573 میلیون 231,855 385,848 27,750 424.5 50.81 30.53 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 69,600 490.00 0.70 70,110 20.00 0.03 1401/09/09 150 48,637 3.41 میلیارد 324.25 70,090 70,050 69,540 71,850 1 349 69,600 2 500 70,400 13.671 هزار میلیارد 16.509 میلیون 3.192 میلیون 195,000 2.838 میلیون 353,705 10.707 میلیون 1.102 میلیون 12.41 38.65 1.28 48,637 - 48,637 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 69,760 3,670.00 5.00 71,700 1,730.00 2.36 1401/09/09 238 113,428 7.97 میلیارد 476.59 73,430 71,000 69,760 73,540 1 200 65,050 33 99,169 69,760 22.723 هزار میلیارد 28.347 میلیون 6.285 میلیون 316,920 5.624 میلیون 661,614 11.494 میلیون 231,741 98.05 34.35 1.98 112,131 1,297 113,427 1
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 64,500 140.00 0.22 64,710 70.00 0.11 1401/09/09 199 427,433 27.67 میلیارد 2,147.9 64,640 64,780 64,000 65,000 1 525 64,500 1 3,478 64,700 90.292 هزار میلیارد 95.111 میلیون 8.073 میلیون 1.395 میلیون 4.819 میلیون 3.255 میلیون 4.409 میلیون 1.732 میلیون 52.12 27.74 20.48 75,522 351,911 302,166 125,267
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 70,400 1,210.00 1.69 71,540 70.00 0.10 1401/09/09 76 19,827 1.41 میلیارد 269.05 71,610 71,520 70,000 72,320 1 700 70,360 1 6,639 71,070 9.086 هزار میلیارد 9.571 میلیون 844,507 127,000 485,097 359,410 631,895 2,819 3222.98 25.28 14.38 19,827 - 19,827 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 66,940 1,940.00 2.82 67,470 1,410.00 2.05 1401/09/09 741 680,789 45.93 میلیارد 918.74 68,880 67,800 66,700 68,900 1 2,500 66,720 1 2,775 66,940 20.241 هزار میلیارد 22.524 میلیون 3.14 میلیون 300,000 2.283 میلیون 856,476 606,409 383,354 52.8 23.63 33.39 679,789 1,000 680,789 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,010 110.00 0.32 33,830 290.00 0.85 1401/09/09 1 27 9.8 میلیون 1,570.87 34,120 34,010 34,010 34,010 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 61.135 میلیون 2.834 میلیون 1.8 میلیون 240,981 2.593 میلیون 531,292 618,480 98.46 23.49 114.61 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 38,410 190.00 0.50 38,390 170.00 0.44 1401/09/09 - - - 957.33 38,220 39,490 37,940 39,490 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 6.229 میلیون 437,624 160,000 173,136 264,488 1.174 میلیون 55,674 110.33 23.22 5.23 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 13,180 100.00 0.75 13,280 0.00 0.00 1401/09/09 516 2.162 میلیون 28.72 میلیارد 4,189.15 13,280 13,280 13,080 13,470 1 2,924 13,180 1 15,000 13,190 33.517 هزار میلیارد 38.472 میلیون 6.828 میلیون 2.524 میلیون 4.955 میلیون 1.873 میلیون 13.754 میلیون 129,973 257.88 17.89 2.44 1.5 میلیون 661,899 2.044 میلیون 117,961
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 23,200 320.00 1.36 23,680 160.00 0.68 1401/09/09 158 467,651 11.1 میلیارد 2,959.82 23,520 23,890 23,200 24,100 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 6.024 میلیون 504,101 240,000 182,778 321,323 45,689 12,398 458.4 17.7 124.39 412,651 55,000 467,651 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 34,840 120.00 0.35 34,730 10.00 0.03 1401/09/09 24 55,219 1.93 میلیارد 1,571.1 34,720 34,800 34,740 35,000 1 280 34,840 2 18,280 35,000 123.292 هزار میلیارد 144.819 میلیون 28.54 میلیون 3.55 میلیون 21.528 میلیون 7.012 میلیون 18.902 میلیون 18.603 میلیون 6.62 17.57 6.52 53,219 2,000 48,504 6,715
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 8,720 70.00 0.80 8,780 10.00 0.11 1401/09/09 195 716,079 6.28 میلیارد 3,672.2 8,790 8,680 8,650 8,980 2 3,727 8,720 1 3,556 8,730 12.165 هزار میلیارد 27.073 میلیون 15.63 میلیون 1.385 میلیون 14.908 میلیون 721,875 26.214 میلیون -549,355 -22.14 16.86 0.46 716,079 - 716,079 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 33,570 120.00 0.36 33,320 130.00 0.39 1401/09/09 260 331,771 11.03 میلیارد 1,276.04 33,450 34,500 33,000 34,500 1 168 33,060 2 5,867 33,570 6.664 هزار میلیارد 7.719 میلیون 1.456 میلیون 200,000 1.055 میلیون 400,758 1.307 میلیون 169,449 39.33 16.63 5.1 281,771 50,000 331,771 -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 37,990 390.00 1.02 38,300 80.00 0.21 1401/09/09 205 335,805 12.86 میلیارد 1,638.07 38,380 37,660 37,660 38,960 1 20,000 38,020 2 7,486 38,390 7.66 هزار میلیارد 10.186 میلیون 3.018 میلیون 200,000 2.526 میلیون 492,639 4.65 میلیون 669,259 11.45 15.55 1.65 329,010 6,795 335,805 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 478,740 3,260.00 0.68 478,650 3,350.00 0.70 1401/09/09 - - - 121.62 482,000 481,730 477,340 483,500 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 30.903 میلیون 6.76 میلیون 54,173 4.96 میلیون 1.8 میلیون 14.89 میلیون 3.784 میلیون 6.86 14.41 1.74 137,524 - 117,504 20,020
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 14,240 10.00 0.07 14,250 0.00 0.00 1401/09/09 231 1.2 میلیون 17.07 میلیارد 5,194.07 14,250 14,250 14,220 14,250 3 23,176 14,230 14 300,186 14,250 1995 هزار میلیارد 2.001 میلیارد 151.829 میلیون 60 میلیون 5.871 میلیون 145.958 میلیون 42.193 میلیون 41.203 میلیون 48.42 13.67 47.28 75,961 1.124 میلیون 1.2 میلیون -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 15,800 60.00 0.38 15,740 0.00 0.00 1401/09/09 119 277,646 4.37 میلیارد 2,333.16 15,740 16,320 15,500 16,320 2 35,376 15,800 1 1,100 15,900 39.767 هزار میلیارد 73.646 میلیون 36.943 میلیون 2.527 میلیون 33.879 میلیون 3.064 میلیون 57.997 میلیون 1.301 میلیون 30.57 12.98 0.69 96,103 181,543 277,646 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 43,870 190.00 0.43 44,580 520.00 1.18 1401/09/09 444 581,370 25.92 میلیارد 1,309.39 44,060 44,990 43,450 45,450 1 446 43,870 2 6,250 44,600 7.088 هزار میلیارد 7.362 میلیون 832,943 159,000 274,133 558,810 873,068 225,584 31.42 12.68 8.12 538,370 43,000 581,370 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,060 70.00 0.41 17,240 110.00 0.64 1401/09/09 3,049 11.11 میلیون 191.5 میلیارد 3,643.89 17,130 17,390 17,010 17,530 1 27 17,060 1 15,000 17,070 143.092 هزار میلیارد 148.189 میلیون 16.522 میلیون 5 میلیون 5.097 میلیون 11.425 میلیون 5.357 میلیون 5.023 میلیون 28.49 12.52 26.71 11.004 میلیون 106,400 10.756 میلیون 354,658
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 7,780 50.00 0.65 1401/09/09 14 251,239 2.04 میلیارد 22,488.33 7,730 8,110 8,110 8,110 66 3,665,292 8,110 1 700 8,210 1.91 هزار میلیارد 2.234 میلیون 524,039 245,549 372,555 151,484 379,090 3,310 563.06 12.3 4.92 251,239 - 201,239 50,000
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 28,200 70.00 0.25 28,260 130.00 0.46 1401/09/09 458 593,609 16.77 میلیارد 1,296.09 28,130 27,990 27,980 28,570 1 1,416 28,180 1 1,347 28,200 6.5 هزار میلیارد 7.15 میلیون 1.196 میلیون 230,000 664,224 531,983 1.566 میلیون 322,864 20.13 12.22 4.16 593,609 - 593,609 -
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 46,210 900.00 1.91 47,080 30.00 0.06 1401/09/09 40 29,425 1.38 میلیارد 1,015.55 47,110 47,350 46,210 47,350 2 279 46,200 1 215 47,340 11.77 هزار میلیارد 13.431 میلیون 2.636 میلیون 250,000 1.661 میلیون 974,634 2.896 میلیون 1.118 میلیون 10.53 12.08 4.06 18,659 10,766 29,425 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 28,150 810.00 2.80 28,600 360.00 1.24 1401/09/09 159 284,284 8.03 میلیارد 1,787.95 28,960 28,250 28,110 28,500 1 4,912 28,120 2 14,600 28,490 27.17 هزار میلیارد 38.846 میلیون 13.991 میلیون 950,000 11.676 میلیون 2.315 میلیون 7.253 میلیون 3.764 میلیون 7.26 11.8 3.77 279,985 4,299 284,284 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 67,000 700.00 1.03 67,650 50.00 0.07 1401/09/09 95 34,453 2.32 میلیارد 371.82 67,700 68,390 66,500 68,390 1 200 67,000 1 200 67,500 15.762 هزار میلیارد 17.683 میلیون 3.321 میلیون 233,000 1.921 میلیون 1.4 میلیون 3.73 میلیون 1.569 میلیون 10.06 11.26 4.24 24,353 10,100 34,453 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 17,090 190.00 1.10 17,270 10.00 0.06 1401/09/09 284 605,925 10.45 میلیارد 2,133.54 17,280 17,120 17,040 17,500 1 300 17,090 1 877 17,300 197.569 هزار میلیارد 214.869 میلیون 34.851 میلیون 8 میلیون 17.3 میلیون 17.551 میلیون 38.43 میلیون 3.247 میلیون 60.85 11.26 5.14 420,425 185,500 564,078 41,847
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 14,740 0.00 0.00 14,740 0.00 0.00 1401/09/09 254 901,035 13.28 میلیارد 3,547.38 14,740 14,770 14,680 14,870 2 29,179 14,720 5 114,004 14,740 184.25 هزار میلیارد 255.598 میلیون 87.862 میلیون 3 میلیون 71.348 میلیون 16.514 میلیون 286.629 میلیون 13.887 میلیون 13.27 11.16 0.64 37,537 863,498 307,761 593,274
فمراد

آلومراد

سهام بورس 28,300 170.00 0.60 28,390 260.00 0.92 1401/09/09 979 1.475 میلیون 41.88 میلیارد 1,506.89 28,130 27,930 27,330 28,950 2 8,074 28,070 1 1,371 28,450 5.678 هزار میلیارد 6.316 میلیون 1.06 میلیون 200,000 547,635 511,954 3.888 میلیون 276,303 20.55 11.09 1.46 1.475 میلیون - 1.472 میلیون 3,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 54,200 1,440.00 2.59 54,750 890.00 1.60 1401/09/09 1,432 1.464 میلیون 80.14 میلیارد 1,022.16 55,640 56,000 54,000 56,000 1 100 54,020 1 4,303 54,200 71.175 هزار میلیارد 101.106 میلیون 36.5 میلیون 1.3 میلیون 29.931 میلیون 6.569 میلیون 40.701 میلیون 16.891 میلیون 4.21 10.83 1.75 1.161 میلیون 303,000 687,064 776,672
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 22,610 590.00 2.68 22,590 570.00 2.59 1401/09/09 293 1.225 میلیون 27.68 میلیارد 4,182.45 22,020 21,770 21,770 23,120 1 800 22,640 2 10,876 22,990 4.925 هزار میلیارد 6.707 میلیون 2.359 میلیون 218,000 1.9 میلیون 458,608 1.26 میلیون 215,717 22.83 10.74 3.91 1.225 میلیون - 1.165 میلیون 60,000
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 23,790 270.00 1.12 23,960 100.00 0.42 1401/09/09 362 465,429 11.13 میلیارد 1,285.72 24,060 23,970 23,630 24,250 3 930 23,790 2 3,009 23,890 3.359 هزار میلیارد - - 140,200 313,035 321,406 634,816 111,200 30.21 10.45 5.29 465,429 - 465,429 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 118,550 1,400.00 1.17 119,690 260.00 0.22 1401/09/09 253 171,520 20.36 میلیارد 677.94 119,950 118,520 118,430 119,120 2 300 118,560 1 200 118,880 239.38 هزار میلیارد 276.592 میلیون 60.503 میلیون 2 میلیون 37.212 میلیون 23.291 میلیون 98 میلیون 43.1 میلیون 5.57 10.3 2.46 48,085 123,435 89,444 82,076
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 9,050 170.00 1.91 8,910 30.00 0.34 1401/09/09 1,147 1.207 میلیون 10.91 میلیارد 1,052.18 8,880 8,880 8,880 9,080 2 3,652 9,040 11 32,998 9,050 160.38 هزار میلیارد 175.725 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 19.83 10.24 13.89 130,373 1.076 میلیون 714,597 492,249
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 15,230 580.00 3.67 15,160 650.00 4.11 1401/09/09 651 3.149 میلیون 47.75 میلیارد 4,837.03 15,810 15,790 15,020 15,790 1 400 15,130 1 1,000 15,220 24.256 هزار میلیارد 35.772 میلیون 13.926 میلیون 1.6 میلیون 11.516 میلیون 2.41 میلیون 8.388 میلیون 2.564 میلیون 9.47 10.07 2.89 2.386 میلیون 763,000 3.149 میلیون -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 15,970 240.00 1.48 16,030 180.00 1.11 1401/09/09 354 1.095 میلیون 17.55 میلیارد 3,092.78 16,210 16,010 15,910 16,470 1 20,000 15,970 2 8,292 16,050 15.262 هزار میلیارد 24.619 میلیون 10.937 میلیون 952,095 9.357 میلیون 1.58 میلیون 9.756 میلیون 438,367 34.82 9.66 1.56 1.094 میلیون 850 1.095 میلیون -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 12,870 330.00 2.50 13,010 190.00 1.44 1401/09/09 164 894,937 11.6 میلیارد 5,456.93 13,200 13,110 12,750 13,170 3 125,039 12,870 1 400 12,900 14.57 هزار میلیارد 17.288 میلیون 4.266 میلیون 1.12 میلیون 2.718 میلیون 1.548 میلیون 24.662 میلیون 325,953 44.7 9.41 0.59 819,937 75,000 894,937 -
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 15,200 550.00 3.75 15,340 690.00 4.71 1401/09/09 683 5.835 میلیون 89.5 میلیارد 8,542.99 14,650 15,380 15,070 15,380 1 350 15,180 2 23,133 15,200 13.806 هزار میلیارد 18.209 میلیون 5.881 میلیون 455,000 4.403 میلیون 1.478 میلیون 4.77 میلیون 1.671 میلیون 8.26 9.34 2.89 5.485 میلیون 350,000 3.87 میلیون 1.965 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,200 110.00 1.18 9,270 40.00 0.43 1401/09/09 908 978,067 9.04 میلیارد 1,077.17 9,310 9,310 9,180 9,370 2 2,550 9,180 1 714 9,200 23.175 هزار میلیارد 29.045 میلیون 8.509 میلیون 2.5 میلیون 5.87 میلیون 2.639 میلیون 2.885 میلیون 374,944 61.81 8.78 8.03 978,067 - 903,026 75,041
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 58,130 180.00 0.31 58,410 100.00 0.17 1401/09/09 - - - 436.41 58,310 58,020 58,020 59,870 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 14.213 میلیون 3.861 میلیون 125,000 2.531 میلیون 1.33 میلیون 4.856 میلیون 1.965 میلیون 5.95 8.78 2.41 1.027 میلیون - 958,546 68,689
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,330 90.00 0.79 11,410 10.00 0.09 1401/09/09 304 1.286 میلیون 14.61 میلیارد 4,229.28 11,420 11,400 11,330 11,420 1 500 11,330 2 4,415 11,340 1158.115 هزار میلیارد 1.392 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.95 8.69 5.73 1.153 میلیون 132,684 1.085 میلیون 200,870
دروز

روز دارو

سهام بورس 18,180 320.00 1.79 17,960 100.00 0.56 1401/09/09 94 188,664 3.45 میلیارد 2,043.62 17,860 18,200 18,120 18,540 1 5,000 18,180 1 2,500 18,180 12.569 هزار میلیارد 16.339 میلیون 5.223 میلیون 699,840 3.77 میلیون 1.453 میلیون 3.016 میلیون 524,717 23.95 8.65 4.17 149,126 39,538 188,664 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 11,680 290.00 2.42 11,900 70.00 0.58 1401/09/09 351 1.546 میلیون 18.28 میلیارد 4,405.26 11,970 11,850 11,530 12,250 1 700 11,820 1 4,579 11,820 95.2 هزار میلیارد 103.636 میلیون 19.465 میلیون 3 میلیون 8.436 میلیون 11.029 میلیون 32.726 میلیون 4.878 میلیون 19.52 8.64 2.91 944,394 601,851 1.389 میلیون 157,555
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 94,600 1,090.00 1.17 94,870 1,360.00 1.45 1401/09/09 2,467 1.827 میلیون 173.3 میلیارد 740.45 93,510 95,500 93,800 96,550 1 9,959 94,600 2 1,150 94,690 853.83 هزار میلیارد 1.393 میلیارد 638.611 میلیون 9 میلیون 539.152 میلیون 99.46 میلیون 931.511 میلیون 134.197 میلیون 6.36 8.58 0.92 1.718 میلیون 108,300 1.827 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 11,180 130.00 1.15 11,230 80.00 0.71 1401/09/09 879 3.097 میلیون 34.77 میلیارد 3,523.08 11,310 11,350 11,040 11,420 3 33,479 11,100 1 6,440 11,180 16.065 هزار میلیارد 16.412 میلیون 2.259 میلیون 1.231 میلیون 347,680 1.911 میلیون 2.998 میلیون 333,806 48.13 8.41 5.36 3.048 میلیون 48,600 2.529 میلیون 567,427
دیران

ایران دارو

سهام بورس 12,750 10.00 0.08 12,990 230.00 1.80 1401/09/09 741 3.107 میلیون 40.36 میلیارد 4,193.65 12,760 12,810 12,610 13,220 1 784 12,710 3 13,859 12,750 11.431 هزار میلیارد 15.105 میلیون 5.042 میلیون 880,000 3.674 میلیون 1.368 میلیون 3.142 میلیون 555,021 20.6 8.36 3.64 3.073 میلیون 34,000 2.95 میلیون 157,602
زمگسا

مگسال

سهام بورس 27,160 710.00 2.55 27,620 250.00 0.90 1401/09/09 187 307,539 8.43 میلیارد 1,644.59 27,870 27,100 26,900 28,050 1 2,730 27,160 1 5,000 27,500 8.286 هزار میلیارد 10.297 میلیون 3.011 میلیون 300,000 2.011 میلیون 1 میلیون 4.029 میلیون 966,575 8.57 8.29 2.06 288,630 18,909 307,539 -
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 16,220 20.00 0.12 16,480 240.00 1.48 1401/09/09 3,607 13.321 میلیون 219.54 میلیارد 3,693.09 16,240 16,380 16,000 16,940 1 5,000 16,370 3 63,062 16,370 32.96 هزار میلیارد 39.023 میلیون 10.061 میلیون 2 میلیون 6.063 میلیون 3.998 میلیون 10.456 میلیون 1.431 میلیون 23.03 8.24 3.15 12.637 میلیون 684,148 13.315 میلیون 6,039
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 22,450 480.00 2.09 22,690 240.00 1.05 1401/09/09 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 1,175.5 22,930 22,980 22,020 23,480 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 13.091 میلیون 3.127 میلیون 500,000 1.746 میلیون 1.381 میلیون 5.776 میلیون 1.309 میلیون 8.67 8.23 1.96 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 24,920 850.00 3.53 25,080 1,010.00 4.20 1401/09/09 828 1.516 میلیون 38.02 میلیارد 1,830.64 24,070 24,000 24,000 25,270 1 21,517 24,780 1 3,000 24,950 7.524 هزار میلیارد 8.111 میلیون 1.503 میلیون 300,000 587,027 915,799 2.077 میلیون 409,465 18.38 8.23 3.62 1.516 میلیون - 1.39 میلیون 125,945
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 18,050 330.00 1.80 18,060 320.00 1.74 1401/09/09 105 48,689 3.1 میلیارد 2,333.57 18,380 18,500 17,730 18,550 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 46.958 میلیون 19.021 میلیون 1.764 میلیون 15.099 میلیون 3.922 میلیون 26.699 میلیون 1.977 میلیون 16.12 8.12 1.19 777,755 25,000 802,755 -
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 20,000 40.00 0.20 20,000 40.00 0.20 1401/09/09 127 325,524 6.53 میلیارد 2,563.18 19,960 20,390 19,960 20,390 2 9,265 20,000 1 101 20,170 45 هزار میلیارد 65.818 میلیون 26.383 میلیون 1.125 میلیون 20.818 میلیون 5.565 میلیون 21.376 میلیون 7.069 میلیون 6.37 8.09 2.11 325,524 - 325,524 -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,500 440.00 1.46 30,430 370.00 1.23 1401/09/09 761 1.692 میلیون 52.07 میلیارد 2,223.58 30,060 30,110 30,110 31,400 1 352 30,500 1 1,622 30,580 245.388 هزار میلیارد 334.378 میلیون 119.514 میلیون 8.064 میلیون 88.99 میلیون 30.523 میلیون 229.334 میلیون 40.638 میلیون 6.04 8.04 1.07 1.682 میلیون 10,000 1.189 میلیون 502,942
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,870 280.00 1.14 24,910 320.00 1.30 1401/09/09 281 516,242 12.89 میلیارد 1,837.16 24,590 25,000 24,750 25,560 2 704 24,860 1 1,978 24,870 30.266 هزار میلیارد 32.53 میلیون 6.071 میلیون 1.215 میلیون 2.265 میلیون 3.806 میلیون 4.676 میلیون 3.35 میلیون 9.03 7.95 6.47 516,242 - 516,242 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 16,310 440.00 2.63 16,730 20.00 0.12 1401/09/09 510 409,502 6.71 میلیارد 802.95 16,750 16,680 16,070 16,680 4 1,409 16,300 1 3,240 16,310 334.6 هزار میلیارد 364.962 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 10.02 7.92 14.84 298,504 110,998 346,926 62,576
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 34,160 60.00 0.18 34,080 140.00 0.41 1401/09/09 91 196,252 6.65 میلیارد 2,771.77 34,220 34,200 33,600 34,560 2 4,045 33,560 1 9,851 34,160 11.928 هزار میلیارد 13.687 میلیون 3.267 میلیون 350,000 1.759 میلیون 1.508 میلیون 4.105 میلیون 1.495 میلیون 7.98 7.91 2.91 91,517 104,735 196,252 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 49,320 1,510.00 3.16 48,660 850.00 1.78 1401/09/09 296 652,017 31.73 میلیارد 2,202.76 47,810 48,460 47,210 49,520 2 262 48,220 1 2,329 49,320 17.518 هزار میلیارد 29.081 میلیون 13.777 میلیون 360,000 11.563 میلیون 2.214 میلیون 24.597 میلیون 1.169 میلیون 14.98 7.91 0.71 652,017 - 607,017 45,000
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 15,730 270.00 1.69 15,970 30.00 0.19 1401/09/09 96 163,024 2.58 میلیارد 1,698.17 16,000 15,850 15,700 16,080 1 350 15,740 1 711 15,860 28.746 هزار میلیارد 40.732 میلیون 15.661 میلیون 900,000 11.986 میلیون 3.675 میلیون 13.103 میلیون 4.329 میلیون 6.64 7.82 2.19 157,024 6,000 163,024 -
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 122,740 6,460.00 5.00 124,260 4,940.00 3.82 1401/09/09 3,457 1.981 میلیون 246.14 میلیارد 573 129,200 125,000 122,740 129,200 1 163 122,000 10 19,958 122,740 24.852 هزار میلیارد 27.586 میلیون 6.004 میلیون 200,000 2.734 میلیون 3.269 میلیون 347,660 285,551 87.03 7.6 71.48 1.922 میلیون 58,414 1.968 میلیون 13,000
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 37,580 80.00 0.21 37,650 10.00 0.03 1401/09/09 124 147,567 5.53 میلیارد 1,190.06 37,660 37,600 37,000 37,660 3 2,240 37,110 1 3,760 37,590 225.9 هزار میلیارد 277.094 میلیون 81.443 میلیون 6 میلیون 51.194 میلیون 30.249 میلیون 99.481 میلیون 22.761 میلیون 9.92 7.47 2.27 112,310 35,257 141,567 6,000
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 5,135 244.00 4.99 4,900 9.00 0.18 1401/09/09 24 115,787 594.57 میلیون 2,039.8 4,891 5,135 5,135 5,135 179 26,468,623 5,135 0 0 0 7.35 هزار میلیارد 10.753 میلیون 4.396 میلیون 500,000 3.403 میلیون 992,892 3.421 میلیون 675,815 10.83 7.37 2.14 115,787 - 115,787 -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 20,220 410.00 2.07 19,840 30.00 0.15 1401/09/09 34 114,023 2.28 میلیارد 2,370.86 19,810 19,920 19,920 20,380 1 25,020 19,950 2 2,330 20,200 27.776 هزار میلیارد 31.241 میلیون 7.246 میلیون 1.4 میلیون 3.465 میلیون 3.781 میلیون 6.474 میلیون 3.907 میلیون 7.11 7.35 4.29 25,043 88,980 114,023 -
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 27,680 260.00 0.95 27,310 110.00 0.40 1401/09/09 206 1.073 میلیون 29.3 میلیارد 5,208.03 27,420 27,170 26,600 27,880 4 60,000 27,030 3 13,776 27,690 10.924 هزار میلیارد 14.757 میلیون 5.34 میلیون 400,000 3.833 میلیون 1.506 میلیون 7.457 میلیون 1.423 میلیون 7.68 7.25 1.46 494,463 578,391 846,210 226,644
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 42,710 180.00 0.42 42,860 30.00 0.07 1401/09/09 61 75,155 3.21 میلیارد 636.27 42,890 42,000 42,000 43,690 1 488 42,700 1 2,585 42,970 21.43 هزار میلیارد 23.239 میلیون 4.768 میلیون 500,000 1.809 میلیون 2.959 میلیون 7.247 میلیون 3.495 میلیون 6.13 7.24 2.96 33,977 41,178 75,155 -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 13,760 240.00 1.78 13,740 220.00 1.63 1401/09/09 1,316 4.731 میلیون 65.01 میلیارد 3,594.71 13,520 13,230 13,230 14,000 1 2,650 13,710 1 4,600 13,760 8.656 هزار میلیارد 21.7 میلیون 14.241 میلیون 630,000 13.043 میلیون 1.197 میلیون 19.223 میلیون 598,408 14.47 7.23 0.45 4.731 میلیون - 4.429 میلیون 301,990
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 32,600 680.00 2.04 33,130 150.00 0.45 1401/09/09 115 156,137 5.13 میلیارد 1,357.71 33,280 32,820 32,600 33,760 1 5,411 32,600 1 8,060 32,750 23.688 هزار میلیارد 34.573 میلیون 14.202 میلیون 715,000 10.885 میلیون 3.317 میلیون 10.294 میلیون 3.846 میلیون 6.16 7.14 2.3 145,527 10,610 156,137 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 28,000 360.00 1.30 27,680 40.00 0.14 1401/09/09 218 493,450 13.8 میلیارد 2,263.53 27,640 27,770 27,770 28,140 1 9,400 27,790 9 37,341 28,000 560.183 هزار میلیارد 772.958 میلیون 292.653 میلیون 20.238 میلیون 212.774 میلیون 79.879 میلیون 479.424 میلیون 170.098 میلیون 3.29 7 1.17 493,450 - 226,035 267,415
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 34,910 20.00 0.06 34,900 10.00 0.03 1401/09/09 194 340,747 13.6 میلیارد 1,412.66 34,890 35,100 34,310 35,500 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 17.314 میلیون 5.591 میلیون 392,000 3.633 میلیون 1.958 میلیون 6.068 میلیون 2.332 میلیون 5.87 6.99 2.25 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 36,500 10.00 0.03 36,470 20.00 0.05 1401/09/09 340 1.721 میلیون 62.74 میلیارد 5,061.31 36,490 36,320 36,200 36,790 1 17,000 36,440 1 1,000 36,520 1477.035 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 7.42 6.93 7.51 331,514 1.389 میلیون 1.512 میلیون 208,827
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 11,570 10.00 0.09 11,570 10.00 0.09 1401/09/09 218 649,231 7.45 میلیارد 2,978.12 11,580 11,340 11,340 11,600 3 4,606 11,430 2 14,594 11,580 156.195 هزار میلیارد 189.392 میلیون 55.794 میلیون 4.5 میلیون 33.197 میلیون 22.597 میلیون 35.537 میلیون 10.693 میلیون 14.61 6.91 4.41 429,682 219,549 645,068 4,163
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 24,110 190.00 0.78 24,280 20.00 0.08 1401/09/09 101 107,774 2.61 میلیارد 1,067.07 24,300 24,010 24,010 24,550 1 4,500 24,070 1 4,840 24,150 28.65 هزار میلیارد 30.924 میلیون 6.425 میلیون 1.18 میلیون 2.274 میلیون 4.152 میلیون 4.873 میلیون 2.575 میلیون 11.13 6.9 5.88 105,532 2,242 107,774 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,950 10.00 0.06 1401/09/09 623 5.518 میلیون 88.02 میلیارد 8,877.5 15,960 15,880 15,880 15,980 3 21,920 15,940 6 147,769 15,970 1148.4 هزار میلیارد 1.262 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 7.71 6.8 7.21 1.427 میلیون 4.091 میلیون 4.092 میلیون 1.426 میلیون
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 7,820 50.00 0.64 7,810 40.00 0.51 1401/09/09 109 642,023 5.09 میلیارد 5,890.12 7,770 7,870 7,750 8,010 2 5,831 7,820 2 3,278 7,900 54.475 هزار میلیارد 59.564 میلیون 13.214 میلیون 3.241 میلیون 5.089 میلیون 8.126 میلیون 3.051 میلیون 3.923 میلیون 13.89 6.7 17.86 65,823 576,200 232,144 409,879
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 15,550 20.00 0.13 15,560 10.00 0.06 1401/09/09 68 183,454 2.85 میلیارد 4,096.28 15,570 15,360 15,300 15,600 1 6,720 15,420 1 7,939 15,570 40.456 هزار میلیارد 69.839 میلیون 35.529 میلیون 1.5 میلیون 29.383 میلیون 6.146 میلیون 27.749 میلیون 5.863 میلیون 6.9 6.58 1.46 83,999 99,455 151,393 32,061
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 70,380 20.00 0.03 70,380 20.00 0.03 1401/09/09 130 405,110 28.51 میلیارد 3,116.23 70,360 71,580 70,030 71,580 1 211 70,360 1 2,581 70,380 11.402 هزار میلیارد 13.764 میلیون 4.104 میلیون 162,000 2.362 میلیون 1.741 میلیون 3.816 میلیون 928,100 12.28 6.55 2.99 405,110 - 55,110 350,000
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 18,500 220.00 1.18 18,550 170.00 0.91 1401/09/09 258 581,649 10.75 میلیارد 2,254.45 18,720 18,280 18,250 18,880 4 3,100 18,470 1 10,000 18,720 15.504 هزار میلیارد 22.77 میلیون 9.633 میلیون 835,821 7.265 میلیون 2.368 میلیون 25.005 میلیون 1.647 میلیون 9.42 6.55 0.62 508,934 72,715 198,649 383,000
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 9,700 220.00 2.32 9,690 210.00 2.22 1401/09/09 430 2.276 میلیون 22.06 میلیارد 5,292.64 9,480 9,700 9,530 9,880 2 2,000 9,510 1 2,940 9,700 24.225 هزار میلیارد 47.291 میلیون 26.816 میلیون 2.5 میلیون 23.066 میلیون 3.75 میلیون 47.929 میلیون 1.418 میلیون 17.08 6.46 0.51 2.058 میلیون 217,606 2.177 میلیون 99,000
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 12,660 80.00 0.63 12,720 20.00 0.16 1401/09/09 62 236,335 2.99 میلیارد 6,689.67 12,740 12,790 12,590 12,790 1 746 12,590 1 40,216 12,720 44.52 هزار میلیارد 53.031 میلیون 15.485 میلیون 3.5 میلیون 8.511 میلیون 6.974 میلیون 6.863 میلیون 4.822 میلیون 9.23 6.38 6.49 136,335 100,000 236,335 -
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 24,460 350.00 1.45 24,200 90.00 0.37 1401/09/09 95 266,360 6.48 میلیارد 881.43 24,110 24,000 24,000 24,460 1 10,000 24,360 1 1,244 24,460 33.88 هزار میلیارد 40.689 میلیون 12.136 میلیون 1.4 میلیون 6.809 میلیون 5.327 میلیون 15.709 میلیون 6.426 میلیون 5.27 6.36 2.16 262,939 3,421 127,604 138,756
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 24,750 120.00 0.49 24,840 210.00 0.85 1401/09/09 400 1.26 میلیون 31.31 میلیارد 3,150.43 24,630 25,000 24,300 25,160 1 13,400 24,660 2 550 24,830 65.205 هزار میلیارد 113.916 میلیون 59.016 میلیون 2.625 میلیون 48.711 میلیون 10.305 میلیون 63.554 میلیون 12.601 میلیون 5.17 6.33 1.03 536,635 723,538 810,173 450,000
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 12,680 490.00 3.72 12,740 430.00 3.26 1401/09/09 897 2.388 میلیون 30.42 میلیارد 2,662.46 13,170 13,090 12,620 13,090 1 2,000 12,670 1 17,910 12,750 20.18 هزار میلیارد 27.677 میلیون 10.689 میلیون 1.584 میلیون 7.497 میلیون 3.192 میلیون 26.708 میلیون 4.052 میلیون 4.99 6.32 0.76 2.384 میلیون 4,000 2.388 میلیون -
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 27,000 180.00 0.67 26,890 70.00 0.26 1401/09/09 109 198,223 5.35 میلیارد 1,818.56 26,820 27,080 26,500 27,150 1 26 27,000 1 1,000 27,020 26.89 هزار میلیارد 30 میلیون 7.498 میلیون 700,000 3.11 میلیون 4.388 میلیون 8.428 میلیون 4.442 میلیون 6.05 6.13 3.19 73,412 124,811 167,699 30,524
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 25,500 30.00 0.12 25,530 60.00 0.24 1401/09/09 174 251,876 6.45 میلیارد 1,447.56 25,470 25,470 24,750 26,320 1 500 25,640 2 3,918 25,750 27.675 هزار میلیارد 31.51 میلیون 8.421 میلیون 1.084 میلیون 3.835 میلیون 4.586 میلیون 11.461 میلیون 3.159 میلیون 8.76 6.03 2.41 211,324 40,552 249,113 2,763
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 33,040 280.00 0.84 33,260 60.00 0.18 1401/09/09 110 163,241 5.41 میلیارد 1,484.01 33,320 33,150 33,030 33,700 1 1,000 33,030 2 5,261 33,300 24.945 هزار میلیارد 30.15 میلیون 9.356 میلیون 750,000 5.205 میلیون 4.151 میلیون 6.278 میلیون 3.089 میلیون 8.08 6.01 3.97 158,911 4,330 62,795 100,446
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,200 110.00 1.36 8,170 80.00 0.99 1401/09/09 44 1.612 میلیون 13.19 میلیارد 9,457.67 8,090 8,050 8,050 8,360 1 2,000 8,210 1 10,000 8,280 20.663 هزار میلیارد 26.482 میلیون 9.278 میلیون 2.529 میلیون 5.819 میلیون 3.458 میلیون 7.113 میلیون 1.038 میلیون 19.9 5.98 2.9 100,768 1.511 میلیون 1.592 میلیون 19,500
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 5,545 8.00 0.14 5,516 21.00 0.38 1401/09/09 154 2.64 میلیون 14.56 میلیارد 17,142.18 5,537 5,512 5,441 5,600 1 10,000 5,430 2 92,764 5,545 5.413 هزار میلیارد 5.951 میلیون 1.471 میلیون 981,249 560,125 911,115 876,061 71,199 76.02 5.94 6.18 2.59 میلیون 50,000 2.546 میلیون 94,000
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 19,370 130.00 0.68 19,270 30.00 0.16 1401/09/09 136 153,283 2.97 میلیارد 1,127.08 19,240 19,010 19,010 19,490 1 500 19,230 1 8,329 19,370 3.854 هزار میلیارد 4.407 میلیون 1.291 میلیون 200,000 627,577 660,062 583,363 -59,643 -64.62 5.84 6.61 153,283 - 153,283 -
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 21,790 190.00 0.88 21,730 130.00 0.60 1401/09/09 271 779,764 16.95 میلیارد 2,877.36 21,600 21,600 21,300 21,990 1 2,478 21,790 1 200 21,870 21.73 هزار میلیارد 23.404 میلیون 5.422 میلیون 1,000,000 1.674 میلیون 3.748 میلیون 7.127 میلیون 3.287 میلیون 6.61 5.8 3.05 357,492 422,272 777,264 2,500
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 23,190 280.00 1.22 23,130 220.00 0.96 1401/09/09 261 1.257 میلیون 29.08 میلیارد 4,816.54 22,910 23,350 22,280 23,490 3 12,419 22,900 1 234 23,190 15.266 هزار میلیارد 18.375 میلیون 5.761 میلیون 660,000 3.109 میلیون 2.652 میلیون 4.494 میلیون 1.637 میلیون 9.33 5.76 3.4 1.007 میلیون 250,000 1.192 میلیون 65,000
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,170 100.00 1.08 1401/09/09 733 4.854 میلیون 44.24 میلیارد 6,621.5 9,270 9,270 9,020 9,270 1 10,000 9,270 4 17,925 9,270 176.801 هزار میلیارد 214.988 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.17 5.73 2.75 2.975 میلیون 1.879 میلیون 3.358 میلیون 1.496 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 29,000 450.00 1.58 28,670 120.00 0.42 1401/09/09 264 524,677 15.06 میلیارد 1,987.41 28,550 28,590 28,400 29,000 2 47,601 28,850 6 23,448 29,000 50.173 هزار میلیارد 63.629 میلیون 22.205 میلیون 1.75 میلیون 13.456 میلیون 8.749 میلیون 16.552 میلیون 7.173 میلیون 6.99 5.73 3.03 334,177 190,500 484,677 40,000
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 15,700 150.00 0.96 15,610 60.00 0.39 1401/09/09 309 3.709 میلیون 57.97 میلیارد 12,002.77 15,550 15,790 15,560 15,860 1 50,000 15,640 1 5,738 15,700 186.54 هزار میلیارد 232.594 میلیون 78.875 میلیون 11.95 میلیون 46.054 میلیون 32.82 میلیون 148.552 میلیون 30.694 میلیون 6.08 5.68 1.26 1.366 میلیون 2.343 میلیون 2.51 میلیون 1.199 میلیون