همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 35,640 0.00 0.00 37,510 0.00 0.00 1399/08/6 1 141 5.03 میلیون 141 37,510 35,640 35,640 35,640 755 - - 0 3.131 میلیون 35,640 9.378 هزار میلیارد 10.439 میلیون 1.085 میلیون 250,000 1.061 میلیون 23,442 1.297 میلیون 25,654 365.54 400.03 7.23 141 - 141 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 377,970 0.00 0.00 397,430 430.00 0.11 1399/08/7 48 2,688 1.02 میلیارد 56 397,860 377,970 377,970 377,970 1714 - - 0 5.225 میلیون 377,970 98.308 هزار میلیارد 99.557 میلیون 1.526 میلیون 247,360 1.248 میلیون 277,530 48,178 43,777 2245.66 354.23 2040.52 2,669 19 - 2,688
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 202,990 0.00 0.00 193,330 0.00 0.00 1399/08/7 227 74,232 14.87 میلیارد 355.94 193,330 202,990 - - 0 1.184 میلیون 200,370 2143 - - 48.338 هزار میلیارد 48.649 میلیون 390,551 30,000 221,883 168,668 177,624 57,908 836.28 287.12 272.64 74,232 - 73,732 500
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 9,830 0.00 0.00 9,830 0.00 0.00 1399/08/7 197 365,201 3.59 میلیارد 1,853.81 - 9,830 9,830 9,830 4105 - - 0 67.738 میلیون 9,830 15.92 هزار میلیارد 17.357 میلیون 1.509 میلیون 100,000 1.437 میلیون 71,836 855,366 -8,989 -1771.04 221.61 18.61 365,201 - 365,201 -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 6,920 0.00 0.00 7,260 20.00 0.27 1399/08/7 46 473,003 3.27 میلیارد 10,282.67 7,280 6,920 6,920 6,920 557 - - 0 11.886 میلیون 6,920 13.516 هزار میلیارد 19.517 میلیون 6.062 میلیون 1.862 میلیون 6 میلیون 62,353 9.102 میلیون -387,765 -34.86 216.77 1.48 473,003 - 473,003 -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 80,280 0.00 0.00 80,280 3,820.00 5.00 1399/08/7 342 714,721 57.38 میلیارد 2,089.83 76,460 80,280 80,280 80,280 1 2.95 میلیون 80,280 994 7,720 90,900 40.943 هزار میلیارد 41.675 میلیون 988,079 510,000 731,768 256,311 292,855 -116,989 -349.97 159.74 139.81 714,721 - 414,721 300,000
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 335,630 0.00 0.00 353,220 70.00 0.02 1399/08/6 14 575 192.99 میلیون 41.07 353,290 335,630 335,630 335,630 - - - - 106.107 هزار میلیارد 106.674 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 534.56 130.34 379.41 575 - 575 -
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 52,930 0.00 0.00 55,680 30.00 0.05 1399/08/7 7 8,713 461.18 میلیون 1,244.71 55,710 52,930 52,930 52,930 631 - - 0 9.617 میلیون 52,930 17.865 هزار میلیارد 19.765 میلیون 2.094 میلیون 320,857 1.899 میلیون 194,972 4.377 میلیون 2,050 8714.8 91.63 4.08 8,713 - 8,713 -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 159,900 0.00 0.00 167,810 500.00 0.30 1399/08/7 73 17,496 2.8 میلیارد 239.67 168,310 159,900 159,900 159,900 204 - - 0 250,452 159,900 32.723 هزار میلیارد 34.211 میلیون 1.865 میلیون 195,000 1.488 میلیون 377,854 4.73 میلیون 612,162 53.45 86.6 6.92 17,496 - 17,496 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 215,730 0.00 0.00 210,220 4,760.00 2.32 1399/08/6 115 123,539 26.65 میلیارد 1,074.25 205,460 215,730 215,730 215,730 0 767,783 215,730 667 - - 11.264 هزار میلیارد 12.787 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 646.53 78.24 22.55 123,539 - 46,839 76,700
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 125,390 0.00 0.00 129,130 0.00 0.00 1399/08/7 92 162,178 20.34 میلیارد 1,762.8 129,130 125,390 125,390 125,390 240 - - 0 178,537 125,390 41.58 هزار میلیارد 44.094 میلیون 3.243 میلیون 322,000 2.514 میلیون 728,811 2.339 میلیون 154,063 269.89 57.05 17.78 87,178 75,000 162,178 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 56,080 0.00 0.00 58,980 50.00 0.08 1399/08/7 10 13,128 736.22 میلیون 1,312.8 59,030 56,080 56,080 56,080 386 - - 0 3.4 میلیون 56,080 24.832 هزار میلیارد 27.293 میلیون 2.942 میلیون 420,741 2.478 میلیون 464,139 3.147 میلیون 144,664 171.54 53.47 7.89 13,128 - 13,128 -
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 90,110 0.00 0.00 94,650 200.00 0.21 1399/08/7 28 22,626 2.04 میلیارد 808.07 94,850 90,110 90,110 90,110 451 - - 0 3.34 میلیون 90,110 25.556 هزار میلیارد 25.81 میلیون 750,743 270,000 254,251 496,492 1.148 میلیون 125,479 203.66 51.47 22.25 20,626 2,000 22,626 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 142,440 0.00 0.00 149,930 0.00 0.00 1399/08/7 1 50 7.12 میلیون 429 149,930 142,440 142,440 142,440 755 - - 0 2.804 میلیون 142,440 7.427 هزار میلیارد 7.527 میلیون 244,440 49,535 99,658 144,782 1.251 میلیون 128,702 57.71 51.3 5.94 50 - 50 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 71,180 0.00 0.00 74,440 480.00 0.64 1399/08/7 78 84,960 6.05 میلیارد 1,089.23 74,920 71,180 71,180 71,180 1281 - - 0 6.437 میلیون 71,180 26.054 هزار میلیارد 26.139 میلیون 594,514 350,000 85,169 509,345 214,894 151,660 171.79 51.15 121.24 34,960 50,000 84,960 -
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 215,880 0.00 0.00 227,230 10.00 0.00 1399/08/6 2 148 31.95 میلیون 74 227,240 215,880 215,880 215,880 685 - - 0 1.654 میلیون 215,880 11.589 هزار میلیارد 11.721 میلیون 364,337 51,000 132,640 231,697 576,103 140,012 82.77 50.02 20.12 148 - 148 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 90,670 0.00 0.00 90,050 0.00 0.00 1399/08/7 3,153 2.744 میلیون 247.1 میلیارد 870.28 90,050 88,800 86,960 90,670 2 144,400 90,670 109 10,180 100,000 360.2 هزار میلیارد 378.7 میلیون 26.846 میلیون 2 میلیون 18.5 میلیون 8.346 میلیون 25.181 میلیون 10.438 میلیون 34.51 43.16 14.3 2.559 میلیون 185,047 1.875 میلیون 869,384
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 272,220 0.00 0.00 283,820 0.00 0.00 1399/08/7 16 33,044 9 میلیارد 2,065.25 283,820 272,220 272,220 272,220 106 - - 0 478,926 272,220 15.171 هزار میلیارد 17.656 میلیون 2.843 میلیون 53,453 2.485 میلیون 358,349 4.016 میلیون 357,674 42.42 42.34 3.78 33,044 - 33,044 -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 37,100 0.00 0.00 35,430 90.00 0.25 1399/08/7 2,591 6.751 میلیون 239.23 میلیارد 2,605.68 35,340 33,580 33,580 37,100 0 749,338 37,100 150 - - 15.766 هزار میلیارد 17.559 میلیون 2.165 میلیون 445,000 1.792 میلیون 372,766 5.941 میلیون 138,443 113.88 42.3 2.65 6.75 میلیون 1,655 6.751 میلیون -
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 48,830 0.00 0.00 48,830 0.00 0.00 1399/08/7 962 2.803 میلیون 136.85 میلیارد 2,913.36 48,830 48,830 48,830 48,830 0 4.676 میلیون 48,830 1561 - - 41.506 هزار میلیارد 43.285 میلیون 2.839 میلیون 300,000 1.779 میلیون 1.06 میلیون 3.453 میلیون 238,408 174.09 39.17 12.02 2.803 میلیون - 2.802 میلیون 300
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 38,980 0.00 0.00 36,320 910.00 2.44 1399/08/7 860 1.498 میلیون 54.4 میلیارد 1,741.6 37,230 35,370 35,370 39,070 1 15,330 38,980 6 1,611 38,980 7.258 هزار میلیارد 7.568 میلیون 494,876 200,000 303,651 191,225 803,856 23,499 309.12 37.99 9.04 1.478 میلیون 20,000 1.498 میلیون -
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 57,380 0.00 0.00 60,390 0.00 0.00 1399/08/5 3 315 18.07 میلیون 105 60,390 57,380 57,380 57,380 1104 - - 0 22.958 میلیون 57,380 15.098 هزار میلیارد 15.68 میلیون 985,509 250,000 582,744 402,765 999,306 176,034 85.76 37.48 15.11 315 - 315 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 54,770 0.00 0.00 57,650 0.00 0.00 1399/08/7 5 1,118 61.23 میلیون 223.6 57,650 54,770 54,770 54,770 20 - - 0 25,712 54,770 7.322 هزار میلیارد 7.533 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 266.86 36.96 34.68 1,118 - 1,118 -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 661,180 0.00 0.00 660,490 30,790.00 4.89 1399/08/6 1,342 233,323 154.11 میلیارد 173.86 629,700 661,150 630,000 661,180 - - - - 17.627 هزار میلیارد 20.517 میلیون 792,371 30,713 232,172 560,199 770,827 292,237 69.41 36.21 26.32 137,798 95,525 183,323 50,000
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 106,510 0.00 0.00 110,980 1,130.00 1.01 1399/08/7 180 101,118 10.86 میلیارد 561.77 112,110 106,510 106,510 110,000 1 - - 0 2,445 106,510 58.265 هزار میلیارد 63.712 میلیون 7.175 میلیون 525,000 5.448 میلیون 1.727 میلیون 5.602 میلیون 3.279 میلیون 17.77 33.74 10.4 56,543 44,575 93,118 8,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 361,890 0.00 0.00 350,440 5,780.00 1.68 1399/08/7 212 50,457 18.26 میلیارد 238 344,660 361,890 361,890 361,890 1 33,561 361,890 188 100 480,400 18.982 هزار میلیارد 19.195 میلیون 784,755 54,173 210,896 573,859 8.472 میلیون 265,148 71.6 33.08 2.25 50,457 - 50,457 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 58,560 0.00 0.00 61,590 50.00 0.08 1399/08/7 23 11,705 685.44 میلیون 508.91 61,640 58,560 58,560 58,560 103 - - 0 339,953 58,560 22.172 هزار میلیارد 26.635 میلیون 5.155 میلیون 360,000 4.462 میلیون 692,554 7.561 میلیون 226,645 97.83 32.03 2.93 11,705 - 11,705 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 87,470 0.00 0.00 91,570 500.00 0.54 1399/08/7 71 58,681 5.13 میلیارد 826.49 92,070 87,470 87,470 87,800 23 - - 0 17,354 87,470 21.336 هزار میلیارد 22.01 میلیون 1.363 میلیون 233,000 673,730 689,221 1.339 میلیون 544,637 39.17 30.96 15.94 3,751 54,930 58,681 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 39,830 0.00 0.00 41,790 130.00 0.31 1399/08/7 59 71,992 2.87 میلیارد 1,220.2 41,920 39,830 39,830 39,830 366 - - 0 2.304 میلیون 39,830 26.311 هزار میلیارد 27.115 میلیون 1.674 میلیون 629,607 803,375 871,051 2.01 میلیون 192,148 136.93 30.21 13.09 71,992 - 71,992 -
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 74,830 0.00 0.00 78,540 220.00 0.28 1399/08/7 23 35,746 2.67 میلیارد 1,554.17 78,760 74,830 74,830 74,830 265 - - 0 917,863 74,830 19.635 هزار میلیارد 21.849 میلیون 2.872 میلیون 250,000 2.214 میلیون 658,013 3.691 میلیون 509,887 38.51 29.84 5.32 35,746 - 35,746 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 78,640 0.00 0.00 82,760 10.00 0.01 1399/08/7 5 1,316 103.49 میلیون 263.2 82,770 78,640 78,640 78,640 342 - - 0 625,353 78,640 8.276 هزار میلیارد 8.597 میلیون 601,763 100,000 320,505 281,258 639,320 210,418 39.33 29.42 12.95 1,316 - 1,316 -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 7,980 0.00 0.00 8,350 40.00 0.48 1399/08/7 167 541,588 4.32 میلیارد 3,243.04 8,390 7,980 7,980 7,980 128 - - 0 379,783 7,980 5.01 هزار میلیارد 5.875 میلیون 1.035 میلیون 160,000 864,583 170,821 448,477 -3,455 -1450.07 29.33 11.17 141,588 400,000 541,588 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 122,100 0.00 0.00 121,470 0.00 0.00 1399/08/7 1,163 1.355 میلیون 164.55 میلیارد 1,164.74 121,470 119,000 119,000 131,510 1 308 121,600 1 300 124,900 24.294 هزار میلیارد 25.278 میلیون 1.838 میلیون 200,000 983,508 854,153 2.158 میلیون 455,000 225.36 29.33 11.61 678,210 676,377 973,627 380,960
وپخش

داروپخش

سهام بورس 112,740 0.00 0.00 118,320 350.00 0.29 1399/08/7 56 23,941 2.7 میلیارد 427.52 118,670 112,740 112,740 112,740 45 - - 0 147,783 112,740 99.389 هزار میلیارد 107.043 میلیون 11.092 میلیون 840,000 7.654 میلیون 3.438 میلیون 6.211 میلیون 7.774 میلیون 12.79 28.91 16 23,941 - 23,941 -
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 87,480 0.00 0.00 92,020 60.00 0.07 1399/08/7 18 6,671 583.58 میلیون 370.61 92,080 87,480 87,480 87,480 77 - - 0 99,157 87,480 8.098 هزار میلیارد 8.344 میلیون 530,324 88,000 246,649 283,675 783,368 106,071 76.34 28.55 10.34 6,671 - 6,671 -
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 17,030 0.00 0.00 17,920 0.00 0.00 1399/08/7 9 12,364 210.56 میلیون 1,373.78 17,920 17,030 17,030 17,030 244 1,500 16,000 1 1.422 میلیون 17,030 8.96 هزار میلیارد 10.116 میلیون 1.472 میلیون 150,000 1.156 میلیون 315,486 1.364 میلیون 285,000 31.44 28.4 6.57 12,364 - 12,364 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 34,530 0.00 0.00 33,470 1,030.00 2.99 1399/08/7 1,120 2.663 میلیون 89.15 میلیارد 2,378.1 34,500 32,780 32,780 35,900 2 7,092 34,530 2 12,160 34,530 40.666 هزار میلیارد 41.994 میلیون 2.779 میلیون 1.215 میلیون 1.328 میلیون 1.45 میلیون - 3,695 11005.7 28.04 - 781,319 1.882 میلیون 2.662 میلیون 1,660
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 23,480 0.00 0.00 24,140 570.00 2.31 1399/08/7 266 930,916 21.86 میلیارد 3,499.68 24,710 23,480 23,480 23,480 1949 - - 0 35.227 میلیون 23,480 35.475 هزار میلیارد 39.455 میلیون 5.265 میلیون 1.469 میلیون 3.995 میلیون 1.27 میلیون 1.552 میلیون 451,701 78.5 27.92 22.85 930,916 - 930,916 -
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 50,200 0.00 0.00 49,430 580.00 1.16 1399/08/7 329 678,086 33.34 میلیارد 2,061.05 50,010 47,510 47,510 52,510 3 1,721 50,190 1 4,824 50,200 74.145 هزار میلیارد 79.102 میلیون 7.713 میلیون 500,000 4.957 میلیون 2.755 میلیون 2.835 میلیون 2.917 میلیون 64.45 27.16 26.4 109,414 568,672 678,086 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 30,570 0.00 0.00 32,170 0.00 0.00 1399/08/5 3 700 21.4 میلیون 233.33 32,170 30,570 30,570 30,570 291 - - 0 5.133 میلیون 30,570 7.721 هزار میلیارد 7.89 میلیون 455,667 240,000 169,037 286,630 11,767 -1,015 -7606.7 26.94 656.14 700 - - 700