همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 117,190 5,580.00 5.00 117,050 5,440.00 4.87 11:23 161 129,467 15.2 میلیارد 804.91 111,610 117,150 115,000 117,190 83 77,943 111,970 1 1,808 126,000 28.926 هزار میلیارد 30.367 میلیون 1.764 میلیون 247,360 1.44 میلیون 323,751 262,714 234,215 123.5 89.35 110.11 209,224 - 172,724 36,500
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 21,970 1,040.00 4.97 21,760 830.00 3.97 11:34 312 666,232 14.5 میلیارد 2,117.48 20,930 21,400 20,710 21,970 1 581 21,250 1 242 21,700 6.982 هزار میلیارد 10.628 میلیون 3.772 میلیون 320,857 3.649 میلیون 122,838 6.442 میلیون 2,599 2685.13 56.81 1.08 1.327 میلیون - 1.327 میلیون -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 66,460 2,290.00 3.57 65,610 1,440.00 2.24 11:35 251 152,744 10.1 میلیارد 600.27 64,170 67,200 64,500 67,370 1 600 65,350 1 407 65,400 12.8 هزار میلیارد 16.268 میلیون 4.501 میلیون 195,000 3.474 میلیون 279,893 6.958 میلیون 646,128 19.8 45.71 1.84 222,244 - 215,044 7,200
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 52,250 11,800.00 18.42 57,060 6,990.00 10.91 11:12 1 27 9.8 میلیون 1,289.19 64,050 52,250 52,250 52,250 0 0 0 3 271,058 63,350 228.312 هزار میلیارد 102.866 میلیون 2.589 میلیون 1.8 میلیون 157,978 2.283 میلیون 423,901 626,083 164.05 44.98 242.29 23,691 - - 23,691
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,000 40.00 0.09 45,980 20.00 0.04 11:35 365 5.53 میلیون 254.4 میلیارد 15,314.42 45,960 45,960 44,900 46,140 1 110 45,950 1 50,000 45,970 2758.8 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 60 میلیون 8.524 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون 161.24 44.24 140.72 217,118 9.321 میلیون 6.457 میلیون 3.082 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 83,720 3,980.00 4.99 83,100 3,360.00 4.21 11:30 430 343,526 28.5 میلیارد 798.9 79,740 82,000 81,000 83,720 2 110 80,720 28 32,538 80,920 24.93 هزار میلیارد 26.337 میلیون 2.324 میلیون 300,000 1.407 میلیون 797,122 252,124 328,335 75.94 31.28 98.88 1.222 میلیون - 1.222 میلیون -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 33,340 1,250.00 3.61 33,000 1,590.00 4.60 11:35 518 961,242 31.7 میلیارد 1,855.68 34,590 32,870 32,870 33,900 0 0 0 15 116,016 33,430 7.92 هزار میلیارد 8.069 میلیون 466,976 240,000 148,701 314,956 36,632 4,590 1725.49 25.15 216.2 166,106 - 166,106 -
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 12,020 570.00 4.98 11,780 330.00 2.88 11:32 267 1.28 میلیون 15.1 میلیارد 4,767.77 11,450 11,010 11,010 12,020 0 0 0 34 230,411 11,400 2.709 هزار میلیارد 3.686 میلیون 1.062 میلیون 230,000 979,363 122,366 1.738 میلیون -32,367 -83.64 22.12 1.56 1.125 میلیون 40,804 1.111 میلیون 55,061
وپخش

داروپخش

سهام بورس 31,810 90.00 0.28 31,720 0.00 0.00 11:33 30 41,530 1.3 میلیارد 1,552.17 31,720 31,770 30,350 31,990 1 1,000 30,550 1 9,565 31,860 112.606 هزار میلیارد 121.041 میلیون 13.606 میلیون 840,000 8.435 میلیون 5.186 میلیون 10.238 میلیون 10.224 میلیون 11.01 21.71 11 31,863 156,039 187,902 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 21,180 1,000.00 4.96 20,390 210.00 1.04 11:31 488 435,139 8.9 میلیارد 890.17 20,180 20,400 19,760 21,180 0 0 0 13 111,085 20,030 4.69 هزار میلیارد 5.315 میلیون 918,603 100,000 627,555 218,361 1.611 میلیون 371,909 12.6 21.47 2.91 616,855 15,000 631,855 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 29,570 950.00 3.32 29,660 1,040.00 3.63 11:30 67 1.1 میلیون 32.7 میلیارد 14,955.91 28,620 27,910 27,910 29,690 1 674 28,000 2 2,540 28,640 20.757 هزار میلیارد 24.618 میلیون 5.357 میلیون 699,840 3.861 میلیون 986,662 1.817 میلیون 66,038 314.32 21.04 11.42 76,043 16,000 92,043 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 60,500 1,490.00 2.52 59,060 50.00 0.08 11:33 58 6,497 395.1 میلیون 112.02 59,010 61,450 58,010 61,500 1 93 58,800 1 1,365 59,000 7.501 هزار میلیارد 7.757 میلیون 643,770 127,000 255,914 381,992 298,104 184,085 40.75 19.64 25.16 60,527 72,931 131,027 2,431
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 67,110 560.00 0.84 66,550 0.00 0.00 10:10 - - - 242.36 66,550 71,940 - - 1 385 67,110 2 380 67,700 3.993 هزار میلیارد 4.197 میلیون 412,724 60,000 201,570 211,154 722,137 64,349 32.57 18.91 5.53 86,817 - 86,817 -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 67,150 1,120.00 1.64 67,960 310.00 0.45 11:34 152 69,979 4.7 میلیارد 459.34 68,270 68,270 65,600 68,320 1 160 66,500 1 261 67,500 22.027 هزار میلیارد 33.205 میلیون 12.461 میلیون 324,120 11.178 میلیون 1.166 میلیون 27.847 میلیون 888,595 24.79 18.89 0.79 45,071 6,500 44,480 7,091
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 11,260 360.00 3.30 10,970 70.00 0.64 11:35 808 2.13 میلیون 24 میلیارد 2,642.24 10,900 11,370 11,060 11,370 1 700 11,090 3 16,942 11,200 339.522 هزار میلیارد 383.244 میلیون 101.52 میلیون 950,000 43.723 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 5.88 18.86 4.25 2.825 میلیون 111,472 2.916 میلیون 20,000
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 61,700 20.00 0.03 59,090 2,590.00 4.20 11:36 4,909 7.24 میلیون 428.6 میلیارد 3,492.86 61,680 58,600 58,600 63,500 0 0 0 333 2,532,320 59,290 4.151 هزار میلیارد 4.3 میلیون 382,042 70,100 150,676 222,457 436,842 76,321 54.37 18.65 9.5 44,992 10,000 54,992 -
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 128,610 2,960.00 2.25 132,730 1,160.00 0.88 11:35 165 96,637 12.8 میلیارد 573.36 131,570 130,900 126,000 134,970 1 1,865 128,560 1 5,047 129,100 21.493 هزار میلیارد 23.9 میلیون 3.758 میلیون 162,000 2.398 میلیون 1.205 میلیون 2.904 میلیون 845,406 25.43 17.86 7.4 367,655 - 365,655 2,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 511,000 66,680.00 15.01 510,420 66,100.00 14.88 1400/10/29 379 41,712 21.3 میلیارد 79.61 444,320 442,800 505,090 519,780 1 115 431,000 1 2 435,780 27.651 هزار میلیارد 26.419 میلیون 4.698 میلیون 54,173 3.319 میلیون 1.325 میلیون 16.956 میلیون 3.618 میلیون 225.95 17.45 1.36 38,129 400 35,529 3,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,080 1,140.00 4.97 23,990 1,050.00 4.58 11:35 1,294 7.31 میلیون 175.5 میلیارد 5,648.7 22,940 23,470 23,250 24,080 1 567 23,220 2 23,667 23,250 119.95 هزار میلیارد 123.689 میلیون 11.695 میلیون 5 میلیون 3.739 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 39.16 17.38 35.54 15.546 میلیون 709,306 16.048 میلیون 207,345
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,565 63.00 4.19 11:35 5,083 232.44 میلیون 363.6 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.779 هزار میلیارد 961.756 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 18,100 320.00 1.80 17,800 20.00 0.11 11:35 133 341,485 6.1 میلیارد 2,485.81 17,780 17,900 17,630 18,240 3 43,983 17,850 1 39,000 18,000 195.8 هزار میلیارد 220.517 میلیون 36.053 میلیون 4.35 میلیون 24.717 میلیون 11.336 میلیون 23.524 میلیون 23.353 میلیون 8.39 17.27 8.32 393,785 1.372 میلیون 1.766 میلیون -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 115,220 12,690.00 12.38 117,390 14,860.00 14.49 1400/08/15 525 411,286 48.3 میلیارد 744.04 102,530 104,990 113,840 124,810 0 0 0 0 38.192 هزار میلیارد 37.537 میلیون 4.579 میلیون 325,340 2.553 میلیون 2.026 میلیون 2.766 میلیون 1.196 میلیون 78.16 17.27 12.65 140,932 40,613 112,584 68,961
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 23,780 1,130.00 4.99 22,830 180.00 0.79 11:28 48 105,911 2.5 میلیارد 2,174.71 22,650 23,780 23,780 23,780 9 789,145 23,780 2 8,848 23,780 7.235 هزار میلیارد 15.113 میلیون 8.331 میلیون 316,920 7.881 میلیون 437,713 8.615 میلیون 130,050 119.53 16.49 0.84 1.636 میلیون 5,014 1.641 میلیون 1
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 70,350 3,350.00 5.00 70,350 3,350.00 5.00 11:29 217 526,955 37.1 میلیارد 2,398.32 67,000 70,350 70,000 70,350 53 167,758 67,090 1 468 110,000 9.216 هزار میلیارد 9.705 میلیون 1.164 میلیون 131,000 489,494 567,654 1.405 میلیون 336,926 27.35 16.23 6.56 254,575 - 254,575 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 25,210 50.00 0.20 25,180 20.00 0.08 11:35 35 20,798 535 میلیون 516.22 25,160 25,870 25,200 26,200 2 1,000 25,280 1 200 25,900 23.921 هزار میلیارد 31.557 میلیون 9.619 میلیون 525,000 7.636 میلیون 1.496 میلیون 4.811 میلیون 3.378 میلیون 7.08 15.99 4.97 194,132 78,747 272,879 -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 166,910 7,940.00 4.99 162,160 3,190.00 2.01 11:27 311 261,773 43.6 میلیارد 841.71 158,970 166,800 163,870 166,910 5 866 163,700 1 140 163,850 972.84 هزار میلیارد 1.122 میلیارد 256.521 میلیون 6 میلیون 148.723 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.63 14.95 2.56 209,651 52,570 197,286 64,935
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 81,130 3,860.00 5.00 80,020 2,750.00 3.56 11:32 178 144,340 11.7 میلیارد 806.69 77,270 78,700 78,700 81,130 1 1,250 77,510 1 100 78,970 20.005 هزار میلیارد 23.752 میلیون 11.512 میلیون 250,000 3.747 میلیون 1.361 میلیون 8.904 میلیون 2.327 میلیون 8.6 14.7 2.25 109,512 2,567 105,310 6,769
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,180 720.00 4.98 15,130 670.00 4.63 11:35 1,728 5.99 میلیون 90.6 میلیارد 3,467.44 14,460 15,140 14,860 15,180 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 111.054 هزار میلیارد 132.571 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 46.95 14.53 41.44 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 42,080 190.00 0.45 41,910 20.00 0.05 1400/10/12 253 260,008 10.9 میلیارد 1,027.7 41,890 42,000 41,600 42,280 1 200 41,900 1 130 42,080 125.73 هزار میلیارد 181.594 میلیون 64.553 میلیون 3 میلیون 55.864 میلیون 8.688 میلیون 197.218 میلیون 10.573 میلیون 35.91 14.46 0.64 69,008 191,000 248,086 11,922
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 17,200 240.00 1.42 16,990 30.00 0.18 11:33 94 152,316 2.6 میلیارد 1,564.45 16,960 16,170 16,170 17,480 3 740 16,380 3 1,676 16,710 3.398 هزار میلیارد 4.565 میلیون 1.45 میلیون 200,000 1.167 میلیون 241,309 911,683 92,384 36.78 14.08 3.73 330,869 - 330,869 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 16,590 870.00 4.98 16,790 670.00 3.84 1400/09/21 867 5.29 میلیون 88.9 میلیارد 6,106 17,460 17,470 16,590 17,470 0 0 0 0 54.29 هزار میلیارد 415.257 میلیون 364.847 میلیون 3.233 میلیون 360.967 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 5.71 14 1.36 2.989 میلیون 2.305 میلیون 5.292 میلیون 1,731
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 52,530 2,500.00 5.00 52,420 2,390.00 4.78 11:35 334 484,821 25.4 میلیارد 1,451.56 50,030 51,490 51,340 52,530 1 100 50,180 2 300 52,640 18.871 هزار میلیارد 26.744 میلیون 9.541 میلیون 360,000 7.872 میلیون 1.386 میلیون 16.758 میلیون 1.249 میلیون 15.1 13.61 1.13 680,000 20,000 242,584 457,416
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 49,030 790.00 1.64 48,300 60.00 0.12 11:35 69 22,596 1.1 میلیارد 332.22 48,240 47,990 47,990 49,930 1 1,039 47,900 2 7,278 47,990 11.254 هزار میلیارد 11.999 میلیون 1.853 میلیون 233,000 745,212 855,603 2.086 میلیون 758,202 14.84 13.15 5.4 12,456 7,704 20,160 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 21,240 1,010.00 4.99 20,860 630.00 3.11 11:35 325 448,077 9.5 میلیارد 1,277.82 20,230 20,990 20,400 21,240 1 500 20,510 2 49,647 20,580 25.26 هزار میلیارد 25.903 میلیون 3.734 میلیون 1.215 میلیون 655,442 1.963 میلیون 774,973 634,119 39.82 12.86 32.58 1.325 میلیون 279,984 1.605 میلیون -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 21,340 1,010.00 4.97 20,370 40.00 0.20 11:34 21 139,387 3 میلیارد 1,765.93 20,330 21,340 21,340 21,340 0 0 0 0 162.96 هزار میلیارد 173.29 میلیون 23.134 میلیون 5 میلیون 10.33 میلیون 12.804 میلیون 29.589 میلیون 3.655 میلیون 74.89 12.47 5.4 586,289 - 548,789 37,500
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 76,090 3,620.00 5.00 73,600 1,130.00 1.56 11:33 204 78,822 5.9 میلیارد 384.82 72,470 74,000 74,000 76,090 1 69 73,900 3 8,524 73,960 9.2 هزار میلیارد 10.387 میلیون 2.407 میلیون 125,000 1.188 میلیون 740,344 3.258 میلیون 1.16 میلیون 7.93 12.42 2.82 273,187 - 273,187 -
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 11,070 170.00 1.56 10,950 50.00 0.46 11:35 244 820,013 9 میلیارد 3,329.44 10,900 10,900 10,700 11,240 2 2,000 10,770 1 4,621 10,810 15.171 هزار میلیارد 22.809 میلیون 8.996 میلیون 1.385 میلیون 7.637 میلیون 1.228 میلیون 18.887 میلیون 113,387 133.81 12.36 0.8 1.437 میلیون 55,000 1.477 میلیون 15,000
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 39,630 2,080.00 4.99 41,060 650.00 1.56 11:32 104 112,047 4.4 میلیارد 1,050.97 41,710 39,630 39,630 39,630 0 0 0 156 897,262 40,100 11.086 هزار میلیارد 13.236 میلیون 2.835 میلیون 270,000 2.15 میلیون 903,112 2.642 میلیون 397,404 27.9 12.28 4.2 67,028 16,500 83,528 -
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 8,260 390.00 4.96 8,190 320.00 4.07 11:35 335 2.38 میلیون 19.5 میلیارد 7,079.64 7,870 7,980 7,890 8,260 1 10,153 7,850 2 43,126 7,980 13.395 هزار میلیارد 15.933 میلیون 3.47 میلیون 124,605 2.539 میلیون 1.092 میلیون 3.777 میلیون 1.341 میلیون 9.99 12.27 3.55 13.355 میلیون 24,364 13.175 میلیون 204,364