همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 63,960 1,010.00 1.60 64,340 1,390.00 2.21 1402/01/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 795.57 62,950 63,440 63,440 65,500 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 17.598 میلیون 1.725 میلیون 250,000 1.513 میلیون 211,328 475,481 34,975 459.9 76.11 33.83 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 30,540 190.00 0.63 30,380 30.00 0.10 1402/01/09 784 3.328 میلیون 101.11 میلیارد 4,245.22 30,350 30,190 30,190 30,750 1 326 30,500 1 675 30,540 19.082 هزار میلیارد 20.376 میلیون 1.619 میلیون 230,000 1.294 میلیون 324,613 3.347 میلیون -152,880 -124.77 58.76 5.7 3.24 میلیون 88,294 3.328 میلیون -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 40,460 1,090.00 2.62 40,770 780.00 1.88 1402/01/09 387 256,174 10.34 میلیارد 661.95 41,550 42,730 40,010 42,730 1 242 40,450 2 4,988 40,560 16.308 هزار میلیارد 16.787 میلیون 847,345 127,000 479,026 368,319 727,686 5,863 2781.51 44.28 22.41 229,778 26,396 256,174 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 204,010 9,710.00 5.00 203,960 9,660.00 4.97 1402/01/09 3,742 3.378 میلیون 688.93 میلیارد 902.67 194,300 203,500 200,000 204,010 2 30,848 204,010 0 0 0 101.98 هزار میلیارد 105.434 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 60.74 43.82 19.53 3.093 میلیون 285,248 2.475 میلیون 902,620
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 55,240 0.00 0.00 54,630 610.00 1.10 1402/01/09 1 27 9.8 میلیون 1,625.42 55,240 55,240 55,240 55,240 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 98.593 میلیون 3.009 میلیون 1.8 میلیون 258,915 2.75 میلیون 547,078 624,957 157.35 35.76 179.74 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,080 4,760.00 4.99 99,540 4,220.00 4.43 1402/01/09 1,881 1.643 میلیون 163.58 میلیارد 873.69 95,320 97,700 97,500 100,080 151 432,106 100,080 1 50 120,000 29.862 هزار میلیارد 31.814 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 92.11 32.54 53.66 1.433 میلیون 210,438 1.513 میلیون 130,005
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 55,980 2,660.00 4.99 55,920 2,600.00 4.88 1402/01/09 - - - 1,654.9 53,320 55,800 53,500 55,980 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 8.37 میلیون 505,126 160,000 226,319 278,807 1.372 میلیون 66,389 134.78 32.1 6.52 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,950 660.00 4.97 13,750 460.00 3.46 1402/01/09 9,561 83.873 میلیون 1.153 هزار میلیارد 8,772.41 13,290 13,260 13,050 13,950 1 8,852 13,940 1 100,000 13,940 793.678 هزار میلیارد 1.24 میلیارد 472.968 میلیون 21.56 میلیون 446.146 میلیون 26.823 میلیون 114.415 میلیون 92.792 میلیون 8.56 29.59 6.94 51.619 میلیون 32.254 میلیون 66.751 میلیون 17.122 میلیون
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 38,340 1,820.00 4.98 38,320 1,800.00 4.93 1402/01/09 332 821,971 31.5 میلیارد 2,475.82 36,520 37,790 37,490 38,340 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 8.553 میلیون 491,640 240,000 170,002 321,638 48,700 9,394 979.01 28.59 188.85 814,520 7,451 608,451 213,520
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,150 15.00 0.70 2,151 16.00 0.75 1402/01/09 2,862 83.553 میلیون 179.74 میلیارد 29,193.97 2,135 2,210 2,100 2,210 3 21,844 2,148 4 224,466 2,150 336.287 هزار میلیارد 3.469 میلیارد 3.157 میلیارد 156.34 میلیون 3.145 میلیارد 11.846 میلیون 283.061 میلیون -11,855,485 -28.37 28.39 1.19 74.427 میلیون 9.126 میلیون 82.054 میلیون 1.499 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 6,640 310.00 4.90 6,410 80.00 1.26 1402/01/09 85 686,775 4.56 میلیارد 12,947.25 6,330 6,640 6,640 6,640 136 2,145,391 6,640 0 0 0 5.384 هزار میلیارد 4.964 میلیون 719,295 245,549 524,640 194,655 565,112 61,017 83.01 26.02 8.97 686,775 - 636,775 50,000
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 62,520 1,500.00 2.34 63,250 770.00 1.20 1402/01/09 497 296,748 18.57 میلیارد 597.08 64,020 62,700 62,200 63,960 2 700 62,510 2 14,164 62,600 88.255 هزار میلیارد 91.907 میلیون 7.709 میلیون 1.395 میلیون 3.652 میلیون 4.057 میلیون 4.923 میلیون 1.787 میلیون 49.39 21.75 17.93 283,397 13,351 269,837 26,911
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 33,000 510.00 1.57 32,930 440.00 1.35 1402/01/09 2,045 3.303 میلیون 108.76 میلیارد 1,615.16 32,490 33,500 32,500 33,500 1 2,000 33,000 1 13,450 33,000 22.456 هزار میلیارد 27.622 میلیون 6.225 میلیون 681,920 5.167 میلیون 1.058 میلیون 6.008 میلیون 412,824 54.4 21.23 3.74 3.298 میلیون 5,162 3.303 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 34,580 170.00 0.49 34,320 90.00 0.26 1402/01/09 - - - 1,786.73 34,410 34,020 33,980 35,150 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 37.903 میلیون 4.25 میلیون 54,173 2.578 میلیون 1.672 میلیون 14.584 میلیون 3.731 میلیون 9.48 21.12 2.42 137,524 - 117,504 20,020
وپخش

داروپخش

سهام بورس 42,900 1,870.00 4.56 41,230 200.00 0.49 1402/01/09 198 342,657 14.35 میلیارد 6,728.76 41,030 41,950 40,590 42,900 1 456 42,420 1 22,304 42,900 146.367 هزار میلیارد 166.29 میلیون 26.98 میلیون 3.55 میلیون 19.923 میلیون 7.057 میلیون 18.707 میلیون 18.622 میلیون 7.86 20.74 7.82 233,969 108,688 188,370 154,287
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 38,540 540.00 1.38 38,780 300.00 0.77 1402/01/09 270 302,556 11.68 میلیارد 1,120.58 39,080 37,560 37,550 39,880 1 1,292 38,540 2 3,985 39,200 45.76 هزار میلیارد 51.509 میلیون 8.16 میلیون 1.18 میلیون 5.749 میلیون 2.411 میلیون 5.01 میلیون 2.689 میلیون 17.02 18.98 9.14 296,656 5,900 290,756 11,800
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 12,100 200.00 1.68 11,990 90.00 0.76 1402/01/09 3,299 37.142 میلیون 445.45 میلیارد 11,258.63 11,900 12,000 11,850 12,370 1 2,501 12,080 1 22,000 12,140 30.262 هزار میلیارد 35.212 میلیون 6.737 میلیون 2.524 میلیون 4.95 میلیون 1.786 میلیون 14.294 میلیون 95,560 316.68 16.95 2.12 21.398 میلیون 15.744 میلیون 15.547 میلیون 21.595 میلیون
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 39,560 900.00 2.33 40,080 1,420.00 3.67 1402/01/09 2,930 5.759 میلیون 230.82 میلیارد 1,965.66 38,660 38,660 37,600 40,590 1 5,000 39,560 1 300 39,740 5.619 هزار میلیارد 5.172 میلیون 784,901 140,200 453,001 331,900 803,429 109,565 51.29 16.93 6.99 5.738 میلیون 21,395 5.739 میلیون 20,028
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,430 1,550.00 5.56 28,180 300.00 1.08 1402/01/09 276 736,013 21.59 میلیارد 2,666.71 27,880 29,230 28,520 29,680 1 7,949 29,430 3 4,159 29,470 309.98 هزار میلیارد 341.591 میلیون 50.022 میلیون 11 میلیون 31.611 میلیون 18.411 میلیون 33.982 میلیون 33.71 میلیون 9.2 16.84 9.12 264,143 471,870 438,320 297,693
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 99,250 650.00 0.66 98,580 20.00 0.02 1402/01/09 598 323,135 31.86 میلیارد 540.36 98,600 99,800 96,000 99,800 1 51 99,000 1 19,703 99,260 19.223 هزار میلیارد 26.521 میلیون 8.476 میلیون 195,000 7.298 میلیون 1.178 میلیون 11.744 میلیون 1.19 میلیون 16.15 16.32 1.64 313,273 9,862 283,135 40,000
خوساز

محورسازان

سهام بورس 22,810 1,080.00 4.97 22,810 1,080.00 4.97 1402/01/09 1,538 14.147 میلیون 322.64 میلیارد 9,198.34 21,730 22,810 22,220 22,810 140 702,309 22,810 1 1,950 22,810 25.544 هزار میلیارد 28.474 میلیون 4.555 میلیون 1.12 میلیون 2.93 میلیون 1.625 میلیون 30.312 میلیون 411,729 62.04 15.72 0.84 14.097 میلیون 50,000 13.427 میلیون 720,000
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 36,170 300.00 0.82 36,460 10.00 0.03 1402/01/09 623 803,952 29.31 میلیارد 1,290.45 36,470 36,830 36,140 37,400 1 208 36,150 2 7,159 36,200 7.292 هزار میلیارد 8.777 میلیون 2.099 میلیون 200,000 1.605 میلیون 494,179 1.409 میلیون 221,568 32.91 14.76 5.18 795,887 8,065 803,952 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 18,310 870.00 4.99 18,220 780.00 4.47 1402/01/09 1,904 16.831 میلیون 306.59 میلیارد 8,839.81 17,440 17,870 17,870 18,310 273 17,864,253 18,310 1 15,892 18,700 32.796 هزار میلیارد 34.17 میلیون 3.623 میلیون 1.8 میلیون 1.374 میلیون 2.248 میلیون 335,218 123,493 265.42 14.58 97.78 14.304 میلیون 2.527 میلیون 12.869 میلیون 3.962 میلیون
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 39,050 930.00 2.33 39,510 470.00 1.18 1402/01/09 1,387 2.413 میلیون 95.34 میلیارد 1,739.83 39,980 41,550 38,950 41,600 1 130 39,050 1 1,000 39,270 18.254 هزار میلیارد 20.99 میلیون 4.008 میلیون 462,000 2.736 میلیون 1.271 میلیون 4.645 میلیون 402,655 45.33 14.36 3.93 2.189 میلیون 224,042 2.4 میلیون 13,606
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 49,500 1,470.00 3.06 48,380 350.00 0.73 1402/01/09 150 195,921 9.54 میلیارد 1,615.86 48,030 47,530 47,530 49,900 1 550 49,500 1 1,312 49,860 45.961 هزار میلیارد 57.217 میلیون 14.474 میلیون 950,000 11.256 میلیون 3.219 میلیون 8.498 میلیون 4.044 میلیون 11.36 14.28 5.41 106,837 89,084 184,938 10,983
فمراد

آلومراد

سهام بورس 22,110 1,050.00 4.99 22,010 950.00 4.51 1402/01/09 1,158 3.283 میلیون 72.26 میلیارد 2,835.16 21,060 22,000 21,210 22,110 54 252,957 22,110 1 1,550 24,990 7.704 هزار میلیارد 7.281 میلیون 954,698 200,000 406,683 548,015 4.12 میلیون 296,923 25.94 14.06 1.87 3.28 میلیون 2,723 3.232 میلیون 51,574
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 14,210 660.00 4.87 14,120 570.00 4.21 1402/01/09 1,094 6.722 میلیون 94.89 میلیارد 6,144.62 13,550 13,700 13,500 14,220 2 9,158 14,200 1 28,119 14,210 19.563 هزار میلیارد 32.875 میلیون 14.736 میلیون 1.385 میلیون 13.312 میلیون 1.424 میلیون 30.224 میلیون 65,482 298.76 13.74 0.65 6.712 میلیون 10,000 6.632 میلیون 89,944
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 21,100 310.00 1.49 21,120 330.00 1.59 1402/01/09 7,962 32.93 میلیون 695.52 میلیارد 4,135.95 20,790 20,960 20,630 21,540 2 10,255 21,100 2 11,390 21,100 175.296 هزار میلیارد 181.03 میلیون 18.54 میلیون 8.3 میلیون 5.734 میلیون 12.806 میلیون 5.687 میلیون 5.361 میلیون 32.71 13.69 30.82 32.144 میلیون 786,225 31.535 میلیون 1.396 میلیون
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 38,450 560.00 1.48 38,520 630.00 1.66 1402/01/09 1,080 1.486 میلیون 57.26 میلیارد 1,376.21 37,890 37,200 37,200 39,100 1 660 38,400 2 2,084 38,450 8.86 هزار میلیارد 9.45 میلیون 1.375 میلیون 230,000 684,912 689,886 2.133 میلیون 450,473 19.68 12.84 4.16 1.486 میلیون - 1.486 میلیون 11
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,390 1,500.00 4.86 32,010 1,120.00 3.63 1402/01/09 985 1.686 میلیون 53.98 میلیارد 1,712.18 30,890 31,980 30,750 32,430 2 4,000 32,260 1 2,912 32,400 6.978 هزار میلیارد 7.847 میلیون 2.204 میلیون 218,000 1.66 میلیون 544,102 1.679 میلیون 269,404 25.9 12.83 4.16 1.603 میلیون 83,950 1.686 میلیون -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 106,490 480.00 0.45 107,050 80.00 0.07 1402/01/09 238 171,351 18.34 میلیارد 620.11 106,970 105,000 105,000 109,590 1 172 106,490 1 1,544 106,990 24.943 هزار میلیارد 26.735 میلیون 3.767 میلیون 233,000 1.793 میلیون 1.975 میلیون 4.174 میلیون 1.891 میلیون 13.19 12.63 5.98 169,101 2,250 169,101 2,250
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,300 100.00 1.06 9,290 110.00 1.17 1402/01/09 5,468 70.283 میلیون 652.64 میلیارد 12,853.56 9,400 9,400 9,130 9,500 1 200,000 9,300 3 257,754 9,300 557.4 هزار میلیارد 829.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -87.49 12.47 5.06 52.988 میلیون 17.296 میلیون 47.463 میلیون 22.82 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,500 5,590.00 4.08 142,550 5,640.00 4.12 1402/01/09 6,133 4.929 میلیون 702.66 میلیارد 803.73 136,910 141,000 137,500 143,750 2 2,603 142,550 1 4,241 142,550 1282.95 هزار میلیارد 1.921 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.45 12.25 1.3 3.96 میلیون 969,015 4.097 میلیون 832,269
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 17,470 250.00 1.45 17,270 50.00 0.29 1402/01/09 4,623 25.523 میلیون 440.84 میلیارد 5,520.94 17,220 17,500 16,670 17,750 1 30,000 17,360 1 1,155 17,470 24.705 هزار میلیارد 26.076 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 61.92 12.21 6.95 18.683 میلیون 6.84 میلیون 23.543 میلیون 1.981 میلیون
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 15,460 0.00 0.00 15,420 40.00 0.26 1402/01/09 2,355 7.641 میلیون 117.81 میلیارد 3,244.51 15,460 15,380 14,820 15,990 2 11,503 15,430 1 16,853 15,430 7.71 هزار میلیارد 7.944 میلیون 910,871 428,400 274,479 636,392 1.171 میلیون 111,460 69.17 12.12 6.58 7.324 میلیون 316,382 7.59 میلیون 51,145
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 12,430 250.00 2.05 12,390 210.00 1.72 1402/01/09 4,370 5.264 میلیون 65.21 میلیارد 1,204.53 12,180 12,300 12,160 12,510 2 170,470 12,430 5 13,401 12,440 30.975 هزار میلیارد 37.101 میلیون 8.711 میلیون 2.5 میلیون 6.126 میلیون 2.586 میلیون 2.69 میلیون 26,061 1188.56 11.98 11.52 4.202 میلیون 1.062 میلیون 5.264 میلیون -
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 18,750 840.00 4.69 18,330 420.00 2.35 1402/01/09 591 3.222 میلیون 59.78 میلیارد 5,451.53 17,910 17,950 17,890 18,790 1 80,701 18,750 3 64,670 18,780 229.125 هزار میلیارد 297.341 میلیون 87.682 میلیون 12.5 میلیون 68.216 میلیون 19.466 میلیون 314.35 میلیون 14.82 میلیون 15.46 11.77 0.73 733,265 2.489 میلیون 2.369 میلیون 852,591
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 39,800 2,600.00 6.99 39,100 1,900.00 5.11 1402/01/09 820 2.593 میلیون 101.37 میلیارد 3,161.81 37,200 36,620 36,610 39,800 3 62,346 39,800 1 270 40,000 39.1 هزار میلیارد 44.258 میلیون 8.489 میلیون 1,000,000 5.158 میلیون 3.331 میلیون 8.44 میلیون 4.399 میلیون 8.89 11.74 4.63 1.225 میلیون 1.368 میلیون 1.948 میلیون 644,407
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 19,680 930.00 4.96 19,570 820.00 4.37 1402/01/09 2,834 24.632 میلیون 481.94 میلیارد 8,691.5 18,750 19,400 18,880 19,680 32 260,083 19,680 0 0 0 1986.355 هزار میلیارد 2.084 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 10.02 11.72 9.61 16.119 میلیون 8.513 میلیون 12.934 میلیون 11.698 میلیون
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 23,330 160.00 0.69 23,330 160.00 0.69 1402/01/09 215 395,643 9.33 میلیارد 3,970.12 23,170 23,810 23,320 23,880 1 5,000 23,330 1 1,000 23,690 58.943 هزار میلیارد 91.342 میلیون 37.455 میلیون 2.527 میلیون 32.399 میلیون 5.056 میلیون 63.564 میلیون 3.442 میلیون 17.08 11.63 0.92 330,832 64,811 395,540 103
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 182,390 4,150.00 2.33 178,890 650.00 0.36 1402/01/09 375 131,617 23.84 میلیارد 350.98 178,240 181,000 177,500 183,000 2 130 180,200 1 30 182,380 357.78 هزار میلیارد 375.188 میلیون 49.695 میلیون 2 میلیون 17.408 میلیون 32.287 میلیون 87.313 میلیون 37.492 میلیون 9.54 11.08 4.1 105,980 25,637 121,547 10,070
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 23,340 1,050.00 4.71 23,350 1,060.00 4.76 1402/01/09 864 3.353 میلیون 78.29 میلیارد 3,880.88 22,290 22,300 22,300 23,400 1 20,000 23,140 2 45,655 23,340 19.848 هزار میلیارد 28.686 میلیون 10.639 میلیون 850,000 8.838 میلیون 1.801 میلیون 4.543 میلیون 245,809 80.74 11.02 4.37 3.342 میلیون 10,757 2.806 میلیون 547,052
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 51,510 540.00 1.04 52,100 50.00 0.10 1402/01/09 880 2.955 میلیون 153.96 میلیارد 3,358.15 52,050 51,500 51,500 52,700 2 28,625 51,510 2 1,215 52,500 937.8 هزار میلیارد 1.087 میلیارد 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 10.8 10.96 2.41 757,085 2.198 میلیون 949,280 2.006 میلیون
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 12,700 600.00 4.96 12,700 600.00 4.96 1402/01/09 273 3.122 میلیون 39.64 میلیارد 11,434.53 12,100 12,700 12,700 12,700 250 8,113,466 12,700 0 0 0 14.381 هزار میلیارد 26.123 میلیون 12.983 میلیون 630,000 11.742 میلیون 1.241 میلیون 22.71 میلیون 605,025 22.1 10.77 0.59 2.922 میلیون 200,000 2.819 میلیون 303,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 11,270 110.00 0.99 11,220 60.00 0.54 1402/01/09 2,612 13.878 میلیون 155.74 میلیارد 5,313.31 11,160 11,350 11,150 11,350 4 4,606 11,240 6 271,061 11,270 1570.8 هزار میلیارد 1.573 میلیارد 148.026 میلیون 140 میلیون 2.279 میلیون 145.747 میلیون 42.192 میلیون 41.271 میلیون 37.86 10.72 37.03 12.49 میلیون 1.388 میلیون 13.878 میلیون 11
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 87,500 810.00 0.93 87,100 410.00 0.47 1402/01/09 1,400 1.941 میلیون 169.06 میلیارد 1,386.37 86,690 86,690 86,370 88,050 7 27,500 87,100 1 50,000 87,100 113.23 هزار میلیارد 137.083 میلیون 34.452 میلیون 1.3 میلیون 23.853 میلیون 10.599 میلیون 41.643 میلیون 15.853 میلیون 7.15 10.69 2.72 1.363 میلیون 578,037 625,622 1.315 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 55,000 2,610.00 4.98 54,890 2,500.00 4.77 1402/01/09 6,547 15.706 میلیون 862.08 میلیارد 2,399.02 52,390 54,490 53,000 55,000 114 282,685 55,000 0 0 0 787.672 هزار میلیارد 952.233 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 12.64 10.68 1.81 12.017 میلیون 3.69 میلیون 9.128 میلیون 6.578 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 34,410 1,620.00 4.94 34,400 1,610.00 4.91 1402/01/09 1,344 3.839 میلیون 132.07 میلیارد 2,856.52 32,790 34,000 33,200 34,420 1 1,500 34,390 2 39,659 34,410 41.796 هزار میلیارد 43.594 میلیون 5.716 میلیون 1.215 میلیون 1.798 میلیون 3.918 میلیون 3.356 میلیون 2.345 میلیون 17.82 10.67 12.45 3.837 میلیون 1,930 2.57 میلیون 1.269 میلیون
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 57,290 2,720.00 4.98 57,280 2,710.00 4.97 1402/01/09 380 578,974 33.16 میلیارد 1,523.62 54,570 55,540 55,540 57,290 2 4,115 57,290 0 0 0 14.32 هزار میلیارد 15.797 میلیون 2.826 میلیون 250,000 1.477 میلیون 1.348 میلیون 3.225 میلیون 1.231 میلیون 11.63 10.62 4.45 578,974 - 420,557 158,417
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 24,550 60.00 0.24 24,530 40.00 0.16 1402/01/09 2,666 10.973 میلیون 269.17 میلیارد 4,115.83 24,490 24,700 24,140 25,000 1 398 24,540 1 14,359 24,590 1766.16 هزار میلیارد 1.88 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 11.85 10.45 11.08 7.379 میلیون 3.593 میلیون 8.273 میلیون 2.699 میلیون
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 13,590 240.00 1.80 13,690 340.00 2.55 1402/01/09 854 4.401 میلیون 60.26 میلیارد 5,153.32 13,350 13,740 13,550 13,980 1 4,000 13,560 1 5,000 13,600 9.583 هزار میلیارد 11.809 میلیون 3.146 میلیون 700,000 2.226 میلیون 920,224 4.079 میلیون 339,807 28.2 10.41 2.35 4.338 میلیون 63,125 4.383 میلیون 17,500
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 23,750 1,150.00 5.09 23,540 940.00 4.16 1402/01/09 1,289 3.552 میلیون 83.61 میلیارد 2,755.69 22,600 22,800 22,680 23,970 1 1,000 23,750 1 4,561 23,750 22.412 هزار میلیارد 32.499 میلیون 12.263 میلیون 952,095 10.086 میلیون 2.176 میلیون 11.864 میلیون 676,350 33.14 10.3 1.89 3.312 میلیون 240,461 3.402 میلیون 150,000
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 35,380 960.00 2.79 34,920 500.00 1.45 1402/01/09 1,132 2.038 میلیون 71.17 میلیارد 1,800.44 34,420 35,000 33,820 35,470 4 5,761 35,350 1 645 35,360 10.476 هزار میلیارد 11.001 میلیون 1.627 میلیون 300,000 608,735 1.018 میلیون 2.022 میلیون 390,289 26.84 10.29 5.18 2.038 میلیون - 2.038 میلیون -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 91,010 1,970.00 2.12 92,210 770.00 0.83 1402/01/09 291 176,702 16.28 میلیارد 607.22 92,980 93,400 91,000 93,400 1 200 91,000 1 300 92,300 46.105 هزار میلیارد 48.07 میلیون 6.499 میلیون 500,000 1.965 میلیون 4.534 میلیون 8.862 میلیون 4.439 میلیون 10.45 10.23 5.24 169,413 7,289 175,554 1,148
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 25,900 330.00 1.29 25,880 310.00 1.21 1402/01/09 363 1.459 میلیون 37.77 میلیارد 4,020.43 25,570 26,190 25,570 26,320 1 300 25,850 1 4,281 26,150 41.408 هزار میلیارد 53.867 میلیون 16.538 میلیون 1.6 میلیون 12.459 میلیون 4.079 میلیون 12.701 میلیون 4.042 میلیون 10.24 10.15 3.26 1.334 میلیون 125,219 1.316 میلیون 143,589
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,350 770.00 4.94 15,700 120.00 0.77 1402/01/09 263 805,045 13.11 میلیارد 3,187.37 15,580 15,740 15,710 16,350 2 2,192 16,330 0 0 0 179.608 هزار میلیارد 197.357 میلیون 35.507 میلیون 11.44 میلیون 17.749 میلیون 17.757 میلیون 40.382 میلیون 3.141 میلیون 57.19 10.11 4.45 237,431 567,614 631,028 174,017
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 42,000 470.00 1.13 41,670 140.00 0.34 1402/01/09 4,858 8.903 میلیون 370.97 میلیارد 1,832.57 41,530 41,900 41,020 42,450 1 271 42,000 1 123 42,100 6.626 هزار میلیارد 6.753 میلیون 1.004 میلیون 159,000 347,311 657,135 1.114 میلیون 310,378 21.35 10.08 5.95 8.724 میلیون 178,855 5.319 میلیون 3.583 میلیون
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 62,820 2,990.00 5.00 62,290 2,460.00 4.11 1402/01/09 785 862,504 53.73 میلیارد 1,098.73 59,830 60,340 59,060 62,820 7 3,873 62,820 2 169 65,140 22.424 هزار میلیارد 32.454 میلیون 12.258 میلیون 360,000 10.03 میلیون 2.228 میلیون 26.097 میلیون 901,506 24.87 10.06 0.86 712,504 150,000 814,852 47,652
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 9,040 430.00 4.99 9,030 420.00 4.88 1402/01/09 839 8.968 میلیون 81.03 میلیارد 10,689.3 8,610 9,040 8,860 9,040 9 112,139 9,040 0 0 0 13.545 هزار میلیارد 17.181 میلیون 5.005 میلیون 500,000 3.636 میلیون 1.37 میلیون 4.018 میلیون 865,365 15.65 9.89 3.37 8.18 میلیون 788,148 7.508 میلیون 1.46 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 22,140 330.00 1.51 22,340 530.00 2.43 1402/01/09 537 1.063 میلیون 23.76 میلیارد 1,980.36 21,810 22,680 21,810 22,800 1 8,889 22,120 1 1,999 22,300 15.634 هزار میلیارد 20.63 میلیون 6.612 میلیون 699,840 4.996 میلیون 1.616 میلیون 4.07 میلیون 197,295 79.24 9.68 3.84 1.063 میلیون - 1.062 میلیون 1,576
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 58,200 800.00 1.36 58,400 600.00 1.02 1402/01/09 641 1.502 میلیون 87.64 میلیارد 2,343.83 59,000 59,780 58,200 59,780 6 5,690 58,180 1 124 58,200 350.4 هزار میلیارد 378.861 میلیون 65.118 میلیون 6 میلیون 28.461 میلیون 36.657 میلیون 109.797 میلیون 21.321 میلیون 16.43 9.56 3.19 1.057 میلیون 445,308 1.382 میلیون 120,005
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,350 380.00 2.54 15,540 570.00 3.81 1402/01/09 6,887 27.692 میلیون 430.32 میلیارد 4,020.91 14,970 15,950 15,210 15,950 1 1,763 15,270 1 25,000 15,300 114.064 هزار میلیارد 142.838 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 7.78 9.5 7.8 24.534 میلیون 3.158 میلیون 25.773 میلیون 1.919 میلیون
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 32,100 200.00 0.62 31,810 490.00 1.52 1402/01/09 931 1.508 میلیون 47.98 میلیارد 1,620.28 32,300 31,400 31,200 32,280 2 2,156 31,750 1 15,682 32,000 6.362 هزار میلیارد 6.663 میلیون 1.394 میلیون 200,000 705,400 688,841 434,565 -114,891 -55.37 9.24 14.64 1.483 میلیون 25,800 1.449 میلیون 59,266
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 89,010 3,950.00 4.64 89,150 4,090.00 4.81 1402/01/09 - - - 919.07 85,060 86,990 85,600 89,310 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 19.856 میلیون 3.979 میلیون 200,000 2.026 میلیون 1.953 میلیون 5.446 میلیون 2.137 میلیون 8.34 9.14 3.27 1.027 میلیون - 958,546 68,689
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 35,500 1,630.00 4.81 34,130 260.00 0.77 1402/01/09 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 4,769.88 33,870 35,200 33,050 35,500 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 18.692 میلیون 3.514 میلیون 500,000 1.627 میلیون 1.887 میلیون 6.492 میلیون 1.632 میلیون 10.46 9.04 2.63 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 41,000 2,680.00 6.99 40,640 2,320.00 6.05 1402/01/09 1,802 12.856 میلیون 522.49 میلیارد 7,134.54 38,320 38,200 38,200 41,000 48 1,115,358 41,000 4 5,408 41,220 327.721 هزار میلیارد 404.488 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 10.35 9.01 1.42 6.303 میلیون 6.554 میلیون 5.341 میلیون 7.516 میلیون
زمگسا

مگسال

سهام بورس 36,700 1,740.00 4.98 36,640 1,680.00 4.81 1402/01/09 401 1.075 میلیون 39.4 میلیارد 2,680.95 34,960 34,610 34,610 36,700 28 800,325 36,700 2 340 37,820 10.992 هزار میلیارد 12.996 میلیون 3.244 میلیون 300,000 2.004 میلیون 1.24 میلیون 4.579 میلیون 966,046 11.38 8.86 2.4 872,835 202,227 875,058 200,004
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 62,910 540.00 0.85 63,110 340.00 0.54 1402/01/09 903 679,620 42.89 میلیارد 752.62 63,450 63,450 62,250 65,000 1 1,000 62,930 1 120 62,990 12.622 هزار میلیارد 14.283 میلیون 3.095 میلیون 200,000 1.661 میلیون 1.434 میلیون 5.499 میلیون 1.242 میلیون 10.16 8.81 2.3 541,392 138,228 625,893 53,727
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 15,370 510.00 3.21 15,330 550.00 3.46 1402/01/09 469 1.682 میلیون 25.79 میلیارد 3,586.66 15,880 16,600 15,090 16,600 1 2,300 15,310 1 150 15,370 18.396 هزار میلیارد 21.02 میلیون 4.798 میلیون 1.2 میلیون 2.624 میلیون 2.174 میلیون 5.577 میلیون 1.52 میلیون 12.5 8.74 3.41 1.082 میلیون 600,000 1.682 میلیون 5
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 24,250 1,150.00 4.98 23,940 840.00 3.64 1402/01/09 785 3.559 میلیون 85.21 میلیارد 4,533.15 23,100 23,300 23,190 24,250 59 689,432 24,250 0 0 0 43.667 هزار میلیارد 49.833 میلیون 11.17 میلیون 1.824 میلیون 6.166 میلیون 5.004 میلیون 14.051 میلیون 3.835 میلیون 11.39 8.73 3.11 2.595 میلیون 963,543 3.159 میلیون 400,005
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 20,480 950.00 4.86 20,460 930.00 4.76 1402/01/09 1,674 10.151 میلیون 207.72 میلیارد 6,063.72 19,530 20,500 19,860 20,500 1 630 20,480 12 339,444 20,500 55.488 هزار میلیارد 61.668 میلیون 12.538 میلیون 2.712 میلیون 6.18 میلیون 6.358 میلیون 5.814 میلیون 5.771 میلیون 9.61 8.73 9.54 10.062 میلیون 89,102 5.048 میلیون 5.102 میلیون
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 23,540 1,120.00 5.00 23,360 940.00 4.19 1402/01/09 889 3.657 میلیون 85.41 میلیارد 4,113.08 22,420 22,800 22,470 23,540 18 228,060 23,540 0 0 0 17.029 هزار میلیارد 19.7 میلیون 4.625 میلیون 162,000 2.67 میلیون 1.954 میلیون 4.176 میلیون 985,904 17.27 8.72 4.08 3.407 میلیون 250,000 3.495 میلیون 162,000
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 30,060 150.00 0.50 29,890 20.00 0.07 1402/01/09 1,136 3.191 میلیون 95.39 میلیارد 2,809.12 29,910 29,780 29,330 30,570 2 2,335 29,850 3 6,365 30,060 168.131 هزار میلیارد 173.589 میلیون 24.819 میلیون 5.625 میلیون 5.458 میلیون 19.361 میلیون 23.923 میلیون 23.017 میلیون 7.3 8.68 7.03 2.359 میلیون 831,721 2.91 میلیون 281,344
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 48,290 1,080.00 2.29 48,340 1,130.00 2.39 1402/01/09 212 465,085 22.59 میلیارد 3,328.43 47,210 48,930 47,500 48,930 1 42 48,200 1 20,000 48,280 67.676 هزار میلیارد 72.248 میلیون 12.471 میلیون 1.4 میلیون 4.572 میلیون 7.899 میلیون 17.243 میلیون 6.95 میلیون 9.74 8.57 3.92 221,956 243,129 253,363 211,722
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 15,750 120.00 0.77 15,640 10.00 0.06 1402/01/09 969 3.716 میلیون 58.11 میلیارد 3,834.75 15,630 15,410 15,280 15,750 1 33,140 15,750 2 45,140 15,750 31.28 هزار میلیارد 32.178 میلیون 4.558 میلیون 2 میلیون 897,778 3.661 میلیون 1.236 میلیون 1.638 میلیون 19.09 8.56 25.3 3.309 میلیون 407,200 2.953 میلیون 762,804
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 5,746 272.00 4.97 5,703 229.00 4.18 1402/01/09 1,356 13.612 میلیون 77.62 میلیارد 10,038.48 5,474 5,694 5,550 5,747 1 11,704 5,746 13 617,380 5,747 14.999 هزار میلیارد 15.612 میلیون 2.378 میلیون 2.63 میلیون 612,642 1.766 میلیون - -41,518 -361.26 8.49 - 13.264 میلیون 348,404 13.122 میلیون 489,839
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 53,200 460.00 0.87 53,020 280.00 0.53 1402/01/09 798 900,207 47.73 میلیارد 1,128.08 52,740 53,490 52,350 54,490 1 95 53,100 1 560 53,200 92.785 هزار میلیارد 105.8 میلیون 24.073 میلیون 1.75 میلیون 13.015 میلیون 11.058 میلیون 19.808 میلیون 8.68 میلیون 10.69 8.39 4.68 744,638 155,569 854,136 46,071
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 13,290 150.00 1.14 13,440 300.00 2.28 1402/01/09 847 3.343 میلیون 44.95 میلیارد 3,947.37 13,140 13,700 13,150 13,730 1 3,746 13,300 2 20,947 13,400 15.456 هزار میلیارد 19.136 میلیون 5.534 میلیون 1.15 میلیون 3.68 میلیون 1.854 میلیون 4.181 میلیون 1.006 میلیون 15.36 8.34 3.7 3.333 میلیون 10,000 3.333 میلیون 10,000
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 21,100 170.00 0.81 20,970 40.00 0.19 1402/01/09 754 2.992 میلیون 62.75 میلیارد 3,968.17 20,930 20,530 20,510 21,190 3 216,741 21,000 2 13,633 21,100 33.216 هزار میلیارد 40.502 میلیون 11.271 میلیون 1.584 میلیون 7.286 میلیون 3.986 میلیون 27.016 میلیون 3.554 میلیون 9.35 8.33 1.23 1.482 میلیون 1.51 میلیون 2.992 میلیون -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 30,400 50.00 0.16 30,260 90.00 0.30 1402/01/09 368 505,683 15.3 میلیارد 1,374.14 30,350 31,690 29,650 31,690 1 5,000 30,280 1 999 30,660 42.364 هزار میلیارد 45.084 میلیون 7.812 میلیون 1.4 میلیون 2.72 میلیون 5.093 میلیون 7.283 میلیون 4.415 میلیون 9.6 8.32 5.82 218,637 287,046 483,333 22,350
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 8,580 0.00 0.00 8,580 0.00 0.00 1402/01/09 2,544 1.159 میلیون 9.94 میلیارد 455.52 8,580 8,580 8,550 8,600 2 6,677 8,570 3 435 8,580 154.44 هزار میلیارد 171.023 میلیون 35.212 میلیون 11 میلیون 16.583 میلیون 18.629 میلیون 13.604 میلیون 7.221 میلیون 21.39 8.29 11.35 692,321 466,525 1.159 میلیون 161
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,030 10.00 0.06 17,020 0.00 0.00 1402/01/09 2,085 5.079 میلیون 86.42 میلیارد 2,436.02 17,020 17,280 16,830 17,280 1 2,349 17,030 3 18,462 17,040 340.4 هزار میلیارد 370.762 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 10.19 8.06 15.1 4.946 میلیون 133,191 5.011 میلیون 67,853
دیران

ایران دارو

سهام بورس 14,270 380.00 2.74 14,390 500.00 3.60 1402/01/09 5,595 33.154 میلیون 477.13 میلیارد 5,925.6 13,890 14,580 14,020 14,580 1 63,749 14,230 1 1,574 14,270 12.663 هزار میلیارد 16.173 میلیون 5.093 میلیون 880,000 3.51 میلیون 1.583 میلیون 3.495 میلیون 599,256 21.13 8 3.62 32.776 میلیون 377,424 32.804 میلیون 350,000
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 9,400 90.00 0.97 9,420 110.00 1.18 1402/01/09 852 5.858 میلیون 55.16 میلیارد 6,875.92 9,310 9,280 9,230 9,650 1 43,775 9,400 3 48,117 9,430 5.652 هزار میلیارد 6.324 میلیون 2.074 میلیون 600,000 1.368 میلیون 706,232 2.418 میلیون 84,469 66.91 8 2.34 5.305 میلیون 553,265 5.858 میلیون -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 30,310 1,980.00 6.99 30,230 1,900.00 6.71 1402/01/09 361 1.451 میلیون 43.87 میلیارد 4,020.42 28,330 29,000 28,980 30,310 37 369,261 30,310 0 0 0 15.115 هزار میلیارد 17.339 میلیون 4.115 میلیون 500,000 2.224 میلیون 1.891 میلیون 6.979 میلیون 1.665 میلیون 9.08 7.99 2.17 1.089 میلیون 361,895 717,829 733,544
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 7,890 260.00 3.41 7,850 220.00 2.88 1402/01/09 940 11.514 میلیون 90.35 میلیارد 12,248.65 7,630 7,780 7,500 7,950 1 12,021 7,880 1 1,284 7,900 7.703 هزار میلیارد 7.661 میلیون 1.446 میلیون 981,249 478,127 967,682 1.027 میلیون 132,009 58.35 7.96 7.5 11.238 میلیون 275,241 10.851 میلیون 662,579
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 10,800 430.00 4.15 10,440 70.00 0.68 1402/01/09 272 2.097 میلیون 22.03 میلیارد 3,060.47 10,370 10,450 10,270 10,800 1 500 10,800 1 4,004 10,800 104.4 هزار میلیارد 107.871 میلیون 16.592 میلیون 10 میلیون 3.471 میلیون 13.121 میلیون 8.456 میلیون 6.032 میلیون 17.31 7.96 12.35 830,051 1.267 میلیون 1.987 میلیون 110,320
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 12,000 130.00 1.10 11,900 30.00 0.25 1402/01/09 230 520,187 6.27 میلیارد 4,683.53 11,870 12,290 11,880 12,290 1 4,570 12,000 1 11,859 12,120 95.2 هزار میلیارد 102.885 میلیون 19.678 میلیون 8 میلیون 7.685 میلیون 11.993 میلیون 34.049 میلیون 4.623 میلیون 20.59 7.94 2.8 428,356 91,831 520,187 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 14,020 100.00 0.72 14,040 120.00 0.86 1402/01/09 3,403 6.266 میلیون 87.96 میلیارد 1,841.29 13,920 13,920 13,800 14,350 1 7,800 14,020 2 93,961 14,030 154.44 هزار میلیارد 160.814 میلیون 25.904 میلیون 11 میلیون 6.374 میلیون 19.53 میلیون 16.289 میلیون 16.037 میلیون 9.64 7.91 9.48 3.752 میلیون 2.514 میلیون 3.805 میلیون 2.461 میلیون
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 19,570 840.00 4.48 19,360 630.00 3.36 1402/01/09 1,227 4.195 میلیون 81.2 میلیارد 3,418.83 18,730 19,400 18,540 19,790 1 16,624 19,600 2 8,000 19,640 28.653 هزار میلیارد 31.164 میلیون 6.162 میلیون 1.48 میلیون 2.511 میلیون 3.651 میلیون 3.465 میلیون 1.821 میلیون 15.74 7.85 8.27 4.17 میلیون 25,000 3.882 میلیون 313,264
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 28,000 130.00 0.46 27,970 160.00 0.57 1402/01/09 1,392 3.131 میلیون 87.41 میلیارد 2,248.96 28,130 27,890 27,700 28,070 1 190 27,940 4 5,091 28,000 334.242 هزار میلیارد 377.356 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 9.6 7.82 2.08 2.664 میلیون 466,877 2.344 میلیون 786,430
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 18,930 510.00 2.77 18,770 350.00 1.90 1402/01/09 944 2.648 میلیون 49.72 میلیارد 2,805.39 18,420 18,420 18,180 19,190 1 291 18,830 1 6,124 18,930 21.702 هزار میلیارد 27.678 میلیون 8.75 میلیون 835,821 5.976 میلیون 2.774 میلیون 29.397 میلیون 1.796 میلیون 12.08 7.82 0.74 2.214 میلیون 433,887 2.268 میلیون 380,527
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 50,930 2,420.00 4.99 50,870 2,360.00 4.86 1402/01/09 417 1.424 میلیون 72.43 میلیارد 3,414.08 48,510 48,140 48,140 50,930 157 536,095 50,930 1 88 59,160 38.153 هزار میلیارد 43.678 میلیون 10.434 میلیون 750,000 5.526 میلیون 4.908 میلیون 6.847 میلیون 3.14 میلیون 12.15 7.77 5.57 1.424 میلیون - 276,664 1.147 میلیون
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 26,500 1,260.00 4.99 26,470 1,230.00 4.87 1402/01/09 433 1.263 میلیون 33.43 میلیارد 2,916.28 25,240 25,550 25,550 26,500 9 77,500 26,500 0 0 0 68.822 هزار میلیارد 100.54 میلیون 40.572 میلیون 1.5 میلیون 31.718 میلیون 8.853 میلیون 29.22 میلیون 6.423 میلیون 10.71 7.77 2.36 1.243 میلیون 20,125 572,751 690,000
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 45,340 1,150.00 2.60 45,260 1,070.00 2.42 1402/01/09 286 414,151 18.74 میلیارد 1,448.08 44,190 46,390 44,020 46,390 1 1,297 45,340 1 4,798 45,900 15.841 هزار میلیارد 17.61 میلیون 3.815 میلیون 350,000 1.769 میلیون 2.046 میلیون 4.646 میلیون 1.682 میلیون 9.42 7.74 3.41 165,150 249,001 336,151 78,000
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 44,840 1,750.00 4.06 43,680 590.00 1.37 1402/01/09 644 835,506 36.5 میلیارد 1,297.37 43,090 42,950 42,700 44,880 1 2,070 44,600 1 120 44,830 31.231 هزار میلیارد 42.091 میلیون 14.936 میلیون 715,000 10.859 میلیون 4.077 میلیون 10.885 میلیون 3.884 میلیون 8.04 7.66 2.87 536,839 298,667 829,001 6,505
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 53,300 950.00 1.81 52,600 250.00 0.48 1402/01/09 140 98,829 5.25 میلیارد 575.72 52,350 52,100 52,010 53,990 1 95 53,200 2 1,070 53,970 38.334 هزار میلیارد 44.031 میلیون 10.708 میلیون 728,789 5.697 میلیون 5.012 میلیون 10.258 میلیون 4.715 میلیون 8.14 7.65 3.74 74,492 24,337 98,822 7
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 17,100 500.00 3.01 16,790 190.00 1.14 1402/01/09 970 18.663 میلیون 313.35 میلیارد 19,240.43 16,600 16,960 16,450 17,200 1 585 17,000 1 10,000 17,130 226.665 هزار میلیارد 260.596 میلیون 63.63 میلیون 13.5 میلیون 33.931 میلیون 29.699 میلیون 44.021 میلیون 15.085 میلیون 15.03 7.63 5.15 5.666 میلیون 12.998 میلیون 2.763 میلیون 15.9 میلیون
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 10,250 100.00 0.97 10,170 180.00 1.74 1402/01/09 1,040 5.396 میلیون 54.87 میلیارد 5,188.78 10,350 10,100 10,040 10,370 1 11,221 10,230 3 27,668 10,250 6.526 هزار میلیارد 9.52 میلیون 3.739 میلیون 641,697 2.879 میلیون 860,696 5.181 میلیون 143,155 45.59 7.58 1.26 5.24 میلیون 156,312 3.962 میلیون 1.434 میلیون
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 7,550 10.00 0.13 7,740 200.00 2.65 1402/01/09 1,461 11.51 میلیون 89.1 میلیارد 7,877.87 7,540 7,910 7,450 7,910 1 15,000 7,530 1 1,821 7,550 13.932 هزار میلیارد 14.079 میلیون 2.002 میلیون 1.8 میلیون 146,668 1.856 میلیون 616,519 -65,736 -211.94 7.51 22.6 10.405 میلیون 1.105 میلیون 10.918 میلیون 591,879