همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 35,650 1,870.00 4.98 37,510 10.00 0.03 1399/08/1 13 7,481 266.698 میلیون 575.46 37,520 7,481 35,650 266.698 میلیون 800 - - 0 3.066 میلیون 35,650 9.378 هزار میلیارد 10.439 میلیون 1.085 میلیون 250,000 1.061 میلیون 23,442 1.297 میلیون 25,654 365.54 400.03 7.23 7,481 - 7,481 -
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 380,760 20,040.00 5.00 398,950 1,850.00 0.46 1399/07/30 105 11,205 4.266 میلیارد 106.71 400,800 380,760 380,760 380,760 1836 40 380,760 2 5.473 میلیون 380,760 98.684 هزار میلیارد 99.933 میلیون 1.526 میلیون 247,360 1.248 میلیون 277,530 48,178 43,777 2254.25 355.58 2048.33 11,205 - 11,205 -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 7,210 370.00 4.88 7,300 280.00 3.69 1399/08/1 654 5.061 میلیون 36.514 میلیارد 7,738.64 7,580 5.061 میلیون 7,210 36.514 میلیارد 0 - - 0 - - 13.591 هزار میلیارد 19.591 میلیون 6.062 میلیون 1.862 میلیون 6 میلیون 62,353 9.102 میلیون -387,765 -35.04 217.97 1.49 4.761 میلیون 300,000 5.061 میلیون -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 75,760 3,980.00 4.99 77,330 2,410.00 3.02 1399/08/1 2,287 2.742 میلیون 212.065 میلیارد 1,199.17 79,740 2.742 میلیون 78,420 212.065 میلیارد 14 101,637 75,760 5 53,629 75,760 39.438 هزار میلیارد 40.17 میلیون 988,079 510,000 731,768 256,311 292,855 -116,989 -337.11 153.87 134.67 2.723 میلیون 19,706 2.738 میلیون 4,500
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 337,890 17,780.00 5.00 353,690 1,980.00 0.56 1399/08/1 99 15,576 5.263 میلیارد 157.33 355,670 15,576 337,890 5.263 میلیارد 3169 - - 0 2.96 میلیون 337,890 106.107 هزار میلیارد 106.815 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 535.27 130.51 379.91 15,576 - 15,576 -
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 52,960 2,780.00 4.99 55,730 10.00 0.02 1399/08/1 8 3,197 169.313 میلیون 320 55,740 3,197 52,960 169.313 میلیون 704 - - 0 10.35 میلیون 52,960 17.881 هزار میلیارد 19.781 میلیون 2.094 میلیون 320,857 1.899 میلیون 194,972 4.377 میلیون 2,050 8722.63 91.71 4.08 3,197 - 3,197 -
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 164,570 8,660.00 5.00 169,060 4,170.00 2.41 1399/08/1 319 141,606 23.341 میلیارد 443.91 173,230 141,606 164,580 23.341 میلیارد 107 - - 0 124,866 164,570 32.967 هزار میلیارد 34.454 میلیون 1.865 میلیون 195,000 1.488 میلیون 377,854 4.73 میلیون 612,162 53.85 87.25 6.97 141,606 - 141,606 -
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 187,800 8,940.00 5.00 187,730 8,870.00 4.96 1399/08/1 559 555,087 104.206 میلیارد 993 178,860 555,087 187,800 104.206 میلیارد 2 215,639 187,800 166 3,769 187,800 11.264 هزار میلیارد 11.438 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 577.36 69.87 20.14 555,087 - 354,087 201,000
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 132,380 6,960.00 4.99 133,120 6,220.00 4.46 1399/08/1 748 996,353 132.637 میلیارد 1,332.02 139,340 996,353 132,380 132.637 میلیارد 16 17,381 133,380 3 17,662 133,380 42.865 هزار میلیارد 45.379 میلیون 3.243 میلیون 322,000 2.514 میلیون 728,811 2.339 میلیون 154,063 278.23 58.81 18.32 656,353 340,000 995,903 450
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 24,600 1,170.00 4.99 23,760 330.00 1.41 1399/06/25 197 610,836 15.027 میلیارد 3,100.69 23,430 24,600 24,600 24,600 1 5,210 24,600 2 15 25,200 2.895 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 108.5 57.44 132.48 610,836 - 610,836 -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 56,120 2,950.00 4.99 59,050 20.00 0.03 1399/08/1 12 6,612 371.065 میلیون 551 59,070 6,612 56,120 371.065 میلیون 398 - - 0 3.216 میلیون 56,120 24.845 هزار میلیارد 27.322 میلیون 2.942 میلیون 420,741 2.478 میلیون 464,139 3.147 میلیون 144,664 171.74 53.53 7.9 6,612 - 6,612 -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 71,980 3,780.00 4.99 75,370 390.00 0.51 1399/08/1 111 68,249 4.913 میلیارد 614.86 75,760 68,249 71,980 4.913 میلیارد 1101 - - 0 6.106 میلیون 71,980 26.38 هزار میلیارد 26.465 میلیون 594,514 350,000 85,169 509,345 214,894 151,660 173.94 51.79 122.76 68,249 - 68,249 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 143,610 7,550.00 4.99 151,140 20.00 0.01 1399/08/1 8 1,066 153.088 میلیون 133.25 151,160 1,066 143,610 153.088 میلیون 804 - - 0 2.224 میلیون 143,610 7.487 هزار میلیارد 7.586 میلیون 244,440 49,535 99,658 144,782 1.251 میلیون 128,702 58.17 51.71 5.98 1,066 - - 1,066
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 90,520 4,760.00 5.00 95,020 260.00 0.27 1399/08/1 36 28,507 2.58 میلیارد 791.86 95,280 28,507 90,520 2.58 میلیارد 390 219 90,520 2 1.973 میلیون 90,520 25.655 هزار میلیارد 25.91 میلیون 750,743 270,000 254,251 496,492 1.148 میلیون 125,479 204.46 51.67 22.34 23,507 5,000 28,507 -
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 216,020 11,360.00 5.00 227,240 140.00 0.06 1399/08/1 9 2,779 600.32 میلیون 308.78 227,380 2,779 216,020 600.32 میلیون 653 - - 0 1.761 میلیون 216,020 11.589 هزار میلیارد 11.722 میلیون 364,337 51,000 132,640 231,697 576,103 140,012 82.77 50.02 20.12 2,779 - 2,779 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 87,030 5,170.00 6.32 85,710 3,850.00 4.70 1399/08/1 2,588 3.423 میلیون 293.379 میلیارد 1,322.59 81,860 3.423 میلیون 83,000 293.379 میلیارد 7 4,034 87,030 18 1,881 87,030 342.84 هزار میلیارد 361.34 میلیون 26.846 میلیون 2 میلیون 18.5 میلیون 8.346 میلیون 25.181 میلیون 10.438 میلیون 32.85 41.08 13.62 2.672 میلیون 751,200 2.031 میلیون 1.392 میلیون
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 35,780 1,880.00 4.99 37,320 340.00 0.90 1399/08/1 262 267,340 9.638 میلیارد 1,020.38 37,660 267,340 36,500 9.638 میلیارد 46 - - 0 180,065 35,780 7.464 هزار میلیارد 7.768 میلیون 494,876 200,000 303,651 191,225 803,856 23,499 317.63 39.03 9.29 202,148 65,192 267,340 -
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 61,400 2,310.00 3.91 59,090 0.00 0.00 1399/06/26 4 5,175 297.964 میلیون 1,293.75 59,090 59,580 59,000 61,400 1 2,810 61,000 4 337 61,160 11.818 هزار میلیارد 12.897 میلیون 1.389 میلیون 200,000 1.081 میلیون 308,084 2.946 میلیون 151,564 77.96 38.35 4.01 - - - -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 33,130 1,570.00 4.97 32,020 460.00 1.46 1399/08/1 258 489,250 16.209 میلیارد 1,896.32 31,560 489,250 33,130 16.209 میلیارد 2 1.889 میلیون 33,130 297 700 33,130 14.249 هزار میلیارد 16.041 میلیون 2.165 میلیون 445,000 1.792 میلیون 372,766 5.941 میلیون 138,443 102.92 38.22 2.4 489,250 - 449,250 40,000
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 57,380 3,020.00 5.00 60,390 10.00 0.02 1399/08/1 9 2,383 136.737 میلیون 264.78 60,400 2,383 57,380 136.737 میلیون 1038 120 57,380 1 21.489 میلیون 57,380 15.098 هزار میلیارد 15.68 میلیون 985,509 250,000 582,744 402,765 999,306 176,034 85.76 37.48 15.11 2,383 - - 2,383
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 55,140 2,900.00 5.00 57,670 370.00 0.64 1399/08/1 53 129,510 7.2 میلیارد 2,443.58 58,040 129,510 55,150 7.2 میلیارد 6 - - 0 23,463 55,140 7.324 هزار میلیارد 7.535 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 266.95 36.97 34.69 129,510 - 129,510 -
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 121,310 5,770.00 4.99 117,950 2,410.00 2.09 1399/08/1 514 341,015 40.487 میلیارد 663.45 115,540 341,015 120,950 40.487 میلیارد 44 10,218 121,310 3 47,529 121,310 61.924 هزار میلیارد 67.371 میلیون 7.175 میلیون 525,000 5.448 میلیون 1.727 میلیون 5.602 میلیون 3.279 میلیون 18.89 35.86 11.05 163,015 178,000 305,002 36,013
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 61,780 3,250.00 5.00 62,660 2,370.00 3.64 1399/08/1 512 607,611 37.665 میلیارد 1,186.74 65,030 607,611 61,780 37.665 میلیارد 2 1,400 61,780 3 1,458 61,800 22.558 هزار میلیارد 27.02 میلیون 5.155 میلیون 360,000 4.462 میلیون 692,554 7.561 میلیون 226,645 99.53 32.57 2.98 407,611 200,000 607,611 -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 40,950 1,950.00 5.00 40,540 1,540.00 3.95 1399/08/1 5,254 12.997 میلیون 526.906 میلیارد 2,473.73 39,000 12.997 میلیون 38,900 526.906 میلیارد 5 1.457 میلیون 40,950 338 6,840 40,950 34.459 هزار میلیارد 36.238 میلیون 2.839 میلیون 300,000 1.779 میلیون 1.06 میلیون 3.453 میلیون 238,408 144.54 32.53 9.98 12.953 میلیون 43,970 12.905 میلیون 92,000
شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

سهام بورس 593,730 28,270.00 5.00 573,920 8,460.00 1.50 1399/08/1 136 28,407 16.866 میلیارد 208.88 565,460 28,407 593,730 16.866 میلیارد 1 113,753 593,730 408 100 593,730 17.627 هزار میلیارد 17.739 میلیون 654,529 30,713 112,087 542,442 715,230 189,113 93.21 32.49 24.64 13,761 14,646 28,407 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 341,120 16,240.00 5.00 332,540 7,660.00 2.36 1399/08/1 656 91,869 31.083 میلیارد 140.04 324,880 91,869 341,120 31.083 میلیارد 1 14,330 341,120 41 24 341,120 18.015 هزار میلیارد 18.226 میلیون 784,755 54,173 210,896 573,859 8.472 میلیون 265,148 67.94 31.39 2.13 91,869 - 91,869 -
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 88,970 3,950.00 4.25 92,090 830.00 0.89 1399/08/1 98 94,911 8.38 میلیارد 968.48 92,920 94,911 88,280 8.38 میلیارد 1 809 88,280 3 139 88,280 21.457 هزار میلیارد 22.131 میلیون 1.363 میلیون 233,000 673,730 689,221 1.339 میلیون 544,637 39.4 31.13 16.03 7,674 87,237 94,911 -
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 41,650 2,190.00 5.00 42,210 1,630.00 3.72 1399/08/1 742 1.425 میلیون 60.172 میلیارد 1,921.03 43,840 1.425 میلیون 42,000 60.172 میلیارد 242 1,580 41,650 3 1.251 میلیون 41,650 26.576 هزار میلیارد 27.379 میلیون 1.674 میلیون 629,607 803,375 871,051 2.01 میلیون 192,148 138.31 30.51 13.22 1.413 میلیون 12,550 1.425 میلیون -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 122,730 6,450.00 4.99 124,020 5,160.00 3.99 1399/08/1 286 310,837 38.195 میلیارد 1,086.84 129,180 310,837 122,730 38.195 میلیارد 3 1,500 122,740 1 561 122,740 104.177 هزار میلیارد 111.831 میلیون 11.092 میلیون 840,000 7.654 میلیون 3.438 میلیون 6.211 میلیون 7.774 میلیون 13.4 30.3 16.77 80,007 230,830 310,837 -
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 78,760 4,140.00 4.99 78,880 4,020.00 4.85 1399/08/1 549 922,888 72.801 میلیارد 1,681.03 82,900 922,888 78,760 72.801 میلیارد 135 - - 0 563,563 78,760 19.72 هزار میلیارد 21.934 میلیون 2.872 میلیون 250,000 2.214 میلیون 658,013 3.691 میلیون 509,887 38.68 29.97 5.34 583,352 339,536 702,888 220,000
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 36,130 1,720.00 5.00 35,450 1,040.00 3.02 1399/08/1 2,937 4.588 میلیون 162.633 میلیارد 1,562.06 34,410 4.588 میلیون 35,800 162.633 میلیارد 5 5,191 36,130 10 5,620 36,130 43.072 هزار میلیارد 44.4 میلیون 2.779 میلیون 1.215 میلیون 1.328 میلیون 1.45 میلیون - 3,695 11656.77 29.7 - 4.568 میلیون 19,456 4.238 میلیون 349,917
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 120,820 6,350.00 4.99 126,490 680.00 0.53 1399/08/1 80 41,636 5.03 میلیارد 520.45 127,170 41,636 120,820 5.03 میلیارد 179 - - 0 183,851 120,820 25.298 هزار میلیارد 26.282 میلیون 1.838 میلیون 200,000 983,508 854,153 2.158 میلیون 455,000 55.6 29.62 11.73 41,636 - 41,636 -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 8,000 420.00 4.99 8,400 20.00 0.24 1399/08/1 105 293,504 2.348 میلیارد 2,795.28 8,420 293,504 8,000 2.348 میلیارد 145 - - 0 442,016 8,000 5.04 هزار میلیارد 5.905 میلیون 1.035 میلیون 160,000 864,583 170,821 448,477 -3,455 -1458.76 29.5 11.24 293,504 - 293,504 -
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 78,730 4,140.00 5.00 82,850 20.00 0.02 1399/08/1 13 3,179 250.283 میلیون 244.54 82,870 3,179 78,730 250.283 میلیون 376 - - 0 701,930 78,730 8.285 هزار میلیارد 8.606 میلیون 601,763 100,000 320,505 281,258 639,320 210,418 39.37 29.46 12.96 3,179 - 3,179 -
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 25,150 1,190.00 4.97 24,880 920.00 3.84 1399/08/1 3,782 11.005 میلیون 273.846 میلیارد 2,909.96 23,960 11.005 میلیون 23,960 273.846 میلیارد 9 3.565 میلیون 25,150 574 19,755 25,150 36.547 هزار میلیارد 40.542 میلیون 5.265 میلیون 1.469 میلیون 3.995 میلیون 1.27 میلیون 1.552 میلیون 451,701 80.91 28.77 23.55 10.838 میلیون 167,548 11.005 میلیون -
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 87,920 4,620.00 4.99 92,260 280.00 0.30 1399/08/1 105 35,310 3.119 میلیارد 336.29 92,540 35,310 87,920 3.119 میلیارد 24 200 87,920 1 30,922 87,920 8.119 هزار میلیارد 8.366 میلیون 530,324 88,000 246,649 283,675 783,368 106,071 76.55 28.62 10.36 35,310 - 35,310 -
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 17,100 900.00 5.00 17,970 30.00 0.17 1399/08/1 55 87,962 1.504 میلیارد 1,599.31 18,000 87,962 17,100 1.504 میلیارد 212 1,500 16,000 1 734,964 17,100 8.985 هزار میلیارد 10.141 میلیون 1.472 میلیون 150,000 1.156 میلیون 315,486 1.364 میلیون 285,000 31.53 28.48 6.59 87,962 - 87,962 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 50,300 880.00 1.78 50,500 1,080.00 2.19 1399/08/1 5,506 10.618 میلیون 536.209 میلیارد 1,928.46 49,420 10.618 میلیون 48,000 536.209 میلیارد 6 3,557 50,300 11 10,320 50,300 126.25 هزار میلیارد 129.188 میلیون 7.383 میلیون 2.5 میلیون 2.938 میلیون 4.445 میلیون 1.826 میلیون 1.998 میلیون 63.17 28.4 69.13 10.239 میلیون 379,500 10.294 میلیون 324,053
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 81,960 4,310.00 5.00 84,650 1,620.00 1.88 1399/08/1 351 1.22 میلیون 103.309 میلیارد 3,476.85 86,270 1.22 میلیون 81,960 103.309 میلیارد 50 - - 0 127,751 81,960 16.93 هزار میلیارد 17.635 میلیون 1.321 میلیون 109,957 705,003 615,622 526,318 384,472 44.03 27.5 32.17 1.22 میلیون - 1.22 میلیون -
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 47,960 2,520.00 4.99 50,120 360.00 0.71 1399/08/1 150 149,379 7.188 میلیارد 995.86 50,480 149,379 47,960 7.188 میلیارد 42 - - 0 40,776 47,960 75.18 هزار میلیارد 80.137 میلیون 7.713 میلیون 500,000 4.957 میلیون 2.755 میلیون 2.835 میلیون 2.917 میلیون 25.77 27.28 26.52 128,379 21,000 144,379 5,000