همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 6,860 340.00 5.21 6,540 20.00 0.31 11:59 658 10.239 میلیون 69.79 میلیارد 11,912.12 6,520 6,460 6,460 6,860 77 2,974,765 6,860 3 12,397 6,880 9.958 هزار میلیارد 15.402 میلیون 5.939 میلیون 1.46 میلیون 5.852 میلیون 86,320 29.021 میلیون -1,004,759 -9.5 110.63 0.33 9.936 میلیون 303,285 9.424 میلیون 815,389
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 209,000 10,230.00 4.67 218,640 590.00 0.27 12:07 826 327,096 68.37 میلیارد 301.89 219,230 211,010 207,710 213,900 1 178 209,000 1 52 209,500 51.703 هزار میلیارد 55.743 میلیون 2.759 میلیون 247,360 2.2 میلیون 559,343 904,960 784,215 67.83 96.69 58.82 317,315 9,200 321,535 4,980
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 82,100 1,040.00 1.25 78,270 4,870.00 5.86 1402/04/15 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 926.8 83,140 82,700 81,400 85,270 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 20.77 میلیون 1.836 میلیون 250,000 1.665 میلیون 243,667 531,668 38,803 330.63 67.84 31.56 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 59,600 2,780.00 4.46 62,360 20.00 0.03 12:00 1,245 2.536 میلیون 152.03 میلیارد 774.91 62,380 59,250 59,250 61,500 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 15.883 میلیون 580,189 240,000 242,682 324,833 64,679 11,291 689.79 44.89 171.23 2.534 میلیون - 2.534 میلیون -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 235,380 7,350.00 3.03 242,720 10.00 0.00 11:58 187 117,190 27.22 میلیارد 739.17 242,730 235,900 230,620 239,350 1 430 231,470 3 2,440 235,380 54.121 هزار میلیارد 63.938 میلیون 6.123 میلیون 233,000 4.627 میلیون 1.496 میلیون 5.542 میلیون 2.929 میلیون 19.31 37.81 10.2 46,441 70,749 107,098 10,092
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 14,340 680.00 4.98 13,860 200.00 1.46 11:53 43 330,117 4.73 میلیارد 2,020.27 13,660 14,340 14,340 14,340 313 8,374,652 14,340 0 0 0 36.426 هزار میلیارد 36.825 میلیون 2.453 میلیون 628,104 1.556 میلیون 896,612 5.386 میلیون 515,784 97.96 36.64 6.69 330,117 - 49,117 281,000
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,940 40.00 0.45 9,110 210.00 2.36 12:00 1,969 16.224 میلیون 147.82 میلیارد 5,736.39 8,900 9,140 8,700 9,340 2 9,437 8,920 2 96,849 8,940 7.652 هزار میلیارد 6.26 میلیون 730,406 245,549 539,984 190,422 601,426 68,347 83.2 29.86 9.47 14.84 میلیون 1.381 میلیون 7.272 میلیون 8.949 میلیون
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 63,690 310.00 0.49 52,560 10,820.00 17.07 1402/04/15 - - - 998.16 63,380 63,880 62,520 64,490 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 10.509 میلیون 545,617 160,000 304,598 241,019 1.633 میلیون 70,806 68.39 27.8 4.54 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 105,210 6,020.00 5.41 106,200 5,030.00 4.52 12:05 1,151 866,178 91.99 میلیارد 662.17 111,230 110,690 105,210 110,690 0 0 0 25 461,313 105,210 31.869 هزار میلیارد 37.331 میلیون 4.689 میلیون 300,000 3.437 میلیون 1.251 میلیون 903,463 443,359 64.85 27.09 30.59 785,387 60,065 839,909 5,543
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 6,460 370.00 5.42 6,490 340.00 4.98 12:03 951 9.921 میلیون 64.39 میلیارد 8,008.22 6,830 6,630 6,460 6,780 2 18,977 6,460 2 37,888 6,470 25.96 هزار میلیارد 31.35 میلیون 4.49 میلیون 250,000 3.43 میلیون 1.06 میلیون 4.115 میلیون 1.683 میلیون 16.59 26.35 6.78 8.228 میلیون 1.571 میلیون 9.784 میلیون 15,000
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 55,240 350.00 0.63 29,290 26,300.00 47.31 1402/04/15 1 27 9.8 میلیون 2,222.58 55,590 55,900 55,000 56,480 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 79.203 میلیون 3.215 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 122.45 25.56 141.34 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 24,880 1,090.00 4.20 25,960 10.00 0.04 11:58 216 243,093 6.09 میلیارد 1,417.33 25,970 25,820 24,750 25,820 3 5,729 24,880 1 9,574 24,890 16.352 هزار میلیارد 29.759 میلیون 13.074 میلیون 640,000 12.37 میلیون 703,374 13.11 میلیون 159,696 104.04 23.62 1.27 221,615 21,478 243,092 1
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 59,990 360.00 0.60 52,620 7,730.00 12.81 1402/04/15 - - - 1,157.76 60,350 59,580 58,500 61,050 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 57.797 میلیون 6.216 میلیون 1.029 میلیون 3.636 میلیون 2.58 میلیون 17.138 میلیون 2.74 میلیون 19.77 20.99 3.16 137,524 - 117,504 20,020
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 40,920 2,300.00 5.32 39,390 3,830.00 8.86 1402/04/15 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 1,925.44 43,220 43,240 40,410 44,910 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 24.554 میلیون 4.747 میلیون 500,000 3.789 میلیون 958,719 7.122 میلیون 1.867 میلیون 10.55 20.54 2.77 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 74,290 1,370.00 1.81 75,310 350.00 0.46 12:00 166 194,113 14.25 میلیارد 2,102.78 75,660 76,160 72,560 76,160 1 835 72,970 2 12,000 74,000 33.929 هزار میلیارد 38.544 میلیون 5.084 میلیون 462,000 3.386 میلیون 1.698 میلیون 5.842 میلیون 636,915 54.63 20.49 5.96 180,513 13,600 194,113 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 183,100 3,760.00 2.01 186,250 610.00 0.33 11:54 230 90,386 16.58 میلیارد 309.89 186,860 184,010 180,320 187,470 1 50 183,100 2 174 186,000 372.5 هزار میلیارد 353.595 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 58.671 میلیون 18.731 میلیون 98.584 میلیون 47.698 میلیون 7.84 19.97 3.79 34,202 56,184 58,669 31,717
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 61,940 3,170.00 4.87 65,200 90.00 0.14 12:00 315 407,609 25.76 میلیارد 1,534.51 65,110 65,540 61,940 68,400 0 0 0 58 259,645 61,940 74.895 هزار میلیارد 78.825 میلیون 9.03 میلیون 1.18 میلیون 5.169 میلیون 3.861 میلیون 7.277 میلیون 3.356 میلیون 22.93 19.93 10.57 251,605 156,004 361,826 45,783
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 31,660 1,660.00 4.98 32,110 1,210.00 3.63 12:00 2,803 10.798 میلیون 346.74 میلیارد 6,277.09 33,320 32,450 31,660 33,700 0 0 0 296 7,615,583 31,660 16.055 هزار میلیارد 20.918 میلیون 4.447 میلیون 221,941 3.398 میلیون 1.048 میلیون 108,030 189,639 75.12 19.86 131.87 10.631 میلیون 167,521 10.298 میلیون 500,200
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 83,490 1,460.00 1.72 84,370 580.00 0.68 12:04 422 453,464 36.81 میلیارد 985.36 84,950 84,990 80,160 85,510 1 400 83,470 1 427 83,490 29.218 هزار میلیارد 46.006 میلیون 16.17 میلیون 360,000 14.539 میلیون 1.631 میلیون 32.965 میلیون 69,614 436.31 18.62 0.92 380,668 62,419 411,568 31,519
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 145,790 4,790.00 3.40 140,920 80.00 0.06 12:03 6,815 2.042 میلیون 298.06 میلیارد 241.93 141,000 135,400 135,400 150,700 1 170 145,750 1 133 145,790 72.98 هزار میلیارد 74.869 میلیون 9.61 میلیون 500,000 5.734 میلیون 3.876 میلیون 8.394 میلیون 2.441 میلیون 28.86 18.18 8.39 2.021 میلیون 8,900 1.994 میلیون 35,600
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 71,740 1,790.00 2.56 76,490 6,540.00 9.35 1402/04/15 194 340,747 13.6 میلیارد 1,246.9 69,950 68,150 67,600 72,500 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 35.844 میلیون 7.389 میلیون 392,000 5.731 میلیون 1.659 میلیون 7.455 میلیون 2.591 میلیون 11.57 18.08 4.02 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 26,720 1,520.00 5.38 28,040 200.00 0.71 12:03 545 1.035 میلیون 28.17 میلیارد 2,655.66 28,240 26,640 26,640 28,440 1 15,000 26,730 3 15,213 27,160 18.562 هزار میلیارد 26.786 میلیون 5.564 میلیون 681,920 4.238 میلیون 1.072 میلیون 7.008 میلیون 181,799 105.18 17.84 2.73 833,862 200,446 969,991 64,317
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 140,870 4,890.00 3.35 145,140 620.00 0.43 12:03 192 51,171 7.3 میلیارد 379.56 145,760 146,310 140,870 146,310 1 2,071 140,870 2 292 141,580 28.055 هزار میلیارد 33.098 میلیون 5.922 میلیون 195,000 4.244 میلیون 1.678 میلیون 17.603 میلیون 1.474 میلیون 19.2 16.87 1.61 49,594 1,577 51,171 -
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 94,990 30.00 0.03 85,890 9,070.00 9.55 1402/04/15 - - - 928.15 94,960 95,600 93,530 96,390 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 20.833 میلیون 5.149 میلیون 200,000 4.125 میلیون 1.024 میلیون 6.447 میلیون 2.463 میلیون 6.97 16.77 2.66 1.027 میلیون - 958,546 68,689
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 20,230 820.00 4.22 20,050 640.00 3.30 11:56 267 944,656 18.94 میلیارد 3,577.52 19,410 20,080 19,900 20,460 1 1,999 20,190 1 10,000 20,260 14.035 هزار میلیارد 17.284 میلیون 4.133 میلیون 700,000 3.284 میلیون 848,336 4.136 میلیون 126,034 111.08 16.5 3.38 911,656 33,000 943,956 700
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 45,850 2,820.00 5.79 48,680 10.00 0.02 12:03 609 767,936 35.77 میلیارد 1,081.41 48,670 49,850 45,550 49,850 2 554 45,860 1 766 45,920 10.713 هزار میلیارد 12.665 میلیون 1.583 میلیون 230,000 633,688 948,843 2.945 میلیون 994,729 11.26 16.28 3.8 704,183 53,553 747,236 10,500
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 12,140 250.00 2.02 12,340 50.00 0.40 12:00 520 1.689 میلیون 20.72 میلیارد 3,054.42 12,390 12,150 12,100 12,600 2 37,062 12,140 2 30,295 12,170 6.021 هزار میلیارد 7.557 میلیون 865,529 140,200 517,417 348,112 1.03 میلیون 117,291 49.13 15.95 5.23 1.684 میلیون 2,913 1.597 میلیون 89,454
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 56,940 330.00 0.58 48,250 9,020.00 15.75 1402/04/15 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 986.64 57,270 56,940 56,050 57,520 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 19.622 میلیون 1.593 میلیون 127,000 460,988 545,284 790,979 190,385 24.2 15.18 22.09 661,019 388,771 982,895 66,895
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 29,550 410.00 1.41 29,140 0.00 0.00 12:05 248 303,949 8.81 میلیارد 1,921.55 29,140 28,560 28,550 29,800 2 18,581 29,260 1 215 29,550 6.335 هزار میلیارد 9.769 میلیون 2.604 میلیون 218,000 2.04 میلیون 418,718 1.681 میلیون 147,561 88.58 15.17 3.9 302,331 833 284,904 18,260
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 64,000 3,300.00 4.90 67,120 180.00 0.27 11:59 378 542,428 35.42 میلیارد 860.66 67,300 65,500 63,770 68,000 1 100 64,010 3 10,223 64,980 13.058 هزار میلیارد 11.863 میلیون 1.461 میلیون 200,000 690,552 770,748 631,676 156,596 90.14 15.16 21.6 515,368 27,060 436,215 106,213
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 18,980 420.00 2.16 19,350 50.00 0.26 12:03 1,260 5.007 میلیون 96.22 میلیارد 3,156.92 19,400 18,880 18,510 19,850 1 340 18,990 5 26,450 19,100 11.532 هزار میلیارد 15.358 میلیون 2.06 میلیون 600,000 1.621 میلیون 778,494 2.9 میلیون 129,992 89.31 14.91 4 4.908 میلیون 88,060 4.478 میلیون 518,551
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 18,000 20.00 0.11 18,000 20.00 0.11 11:59 189 589,184 10.54 میلیارد 6,574.56 18,020 18,030 17,650 18,030 2 10,529 17,850 1 34,000 17,890 180 هزار میلیارد 193.373 میلیون 25.17 میلیون 10 میلیون 13.073 میلیون 12.096 میلیون 12.649 میلیون 9.515 میلیون 18.95 14.91 14.25 260,432 328,752 586,999 2,185
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 44,700 1,310.00 2.85 45,850 160.00 0.35 12:02 131 72,108 3.24 میلیارد 1,072.12 46,010 44,200 44,200 45,900 2 2,296 44,700 2 3,200 44,850 64.022 هزار میلیارد 78.607 میلیون 18.072 میلیون 1.4 میلیون 13.745 میلیون 4.326 میلیون 21.313 میلیون 10.244 میلیون 6.27 14.84 3.01 26,481 42,627 52,503 16,605
خوساز

محورسازان

سهام بورس 29,170 1,790.00 5.78 30,910 50.00 0.16 12:00 210 502,767 14.99 میلیارد 1,600.19 30,960 29,930 29,020 30,370 1 4,000 29,040 1 992 29,170 33.384 هزار میلیارد 37.518 میلیون 5.271 میلیون 1.12 میلیون 2.902 میلیون 2.369 میلیون 41.671 میلیون 775,760 44.62 14.61 0.83 420,586 82,181 496,575 6,192
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 32,410 100.00 0.31 32,510 0.00 0.00 12:02 304 1.133 میلیون 36.84 میلیارد 2,127.15 32,510 32,790 32,400 32,890 2 13,293 32,410 1 25,000 32,490 52.064 هزار میلیارد 71.456 میلیون 23.091 میلیون 1.6 میلیون 19.504 میلیون 3.587 میلیون 20.421 میلیون 8.317 میلیون 6.25 14.5 2.55 754,749 255,761 902,520 107,990
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 91,360 2,100.00 2.25 93,380 80.00 0.09 11:58 151 45,113 4.16 میلیارد 976.58 93,460 94,090 91,350 94,250 1 70 91,360 2 3,787 91,450 46.56 هزار میلیارد 55.042 میلیون 11.472 میلیون 500,000 8.162 میلیون 3.311 میلیون 12.522 میلیون 6.987 میلیون 6.68 14.1 3.73 27,033 18,080 44,442 671
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 47,450 1,900.00 3.85 49,210 140.00 0.28 11:57 69 60,440 2.91 میلیارد 2,409.5 49,350 49,220 47,420 49,220 2 220 47,490 1 4,750 48,490 35.021 هزار میلیارد 51.209 میلیون 17.363 میلیون 715,000 14.865 میلیون 2.498 میلیون 14.321 میلیون 4.948 میلیون 7.11 14.09 2.46 46,017 14,423 58,430 2,010
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 103,100 790.00 0.76 103,970 80.00 0.08 11:59 306 246,362 25.38 میلیارد 953 103,890 100,000 100,000 104,900 1 90 102,920 3 1,447 104,000 20.602 هزار میلیارد 24.929 میلیون 5.284 میلیون 200,000 3.795 میلیون 1.489 میلیون 7.28 میلیون 2.178 میلیون 9.56 13.97 2.86 59,088 187,274 142,163 104,199
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 36,450 80.00 0.22 36,520 10.00 0.03 11:33 143 127,153 4.65 میلیارد 1,335.74 36,530 35,800 35,800 36,940 1 1,000 36,460 2 3,392 36,790 51.128 هزار میلیارد 57.966 میلیون 10.56 میلیون 1.4 میلیون 6.796 میلیون 3.764 میلیون 8.91 میلیون 5.834 میلیون 8.77 13.59 5.74 65,837 61,316 104,242 22,911
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 47,630 1,120.00 2.30 48,330 420.00 0.86 12:01 137 109,424 5.25 میلیارد 1,062.37 48,750 47,830 47,630 48,970 4 11,651 47,630 6 19,073 47,700 39.147 هزار میلیارد 51.441 میلیون 14.874 میلیون 810,000 11.857 میلیون 3.017 میلیون 13.947 میلیون 5.083 میلیون 7.79 13.12 2.84 82,009 27,415 106,424 3,000
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 29,110 690.00 2.32 29,750 50.00 0.17 12:01 354 198,062 5.85 میلیارد 783.1 29,800 29,120 29,100 30,010 1 334 29,110 1 1,430 29,120 77.246 هزار میلیارد 117.011 میلیون 45.325 میلیون 2.6 میلیون 39.375 میلیون 5.95 میلیون 37.182 میلیون 9.846 میلیون 7.86 13 2.08 41,432 156,630 198,061 1
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 40,540 1,300.00 3.11 41,610 230.00 0.55 12:01 145 86,906 3.56 میلیارد 366.2 41,840 41,000 40,540 41,700 8 2,814 40,540 2 1,298 40,550 20.805 هزار میلیارد 25.684 میلیون 6.363 میلیون 500,000 4.694 میلیون 1.669 میلیون 7.951 میلیون 2.402 میلیون 8.74 12.58 2.64 46,170 40,736 86,906 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 22,050 940.00 4.09 22,970 20.00 0.09 12:04 424 1.029 میلیون 23.01 میلیارد 1,894.09 22,990 23,000 22,000 23,000 1 905 22,050 2 5,462 22,400 7.826 هزار میلیارد 10.573 میلیون 1.097 میلیون 350,000 506,595 590,198 3.987 میلیون 226,358 35.53 12.57 2.02 1.023 میلیون - 1.013 میلیون 10,000
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 30,320 650.00 2.10 30,860 110.00 0.36 11:54 212 433,859 13.38 میلیارد 1,498.81 30,970 31,300 30,320 31,420 1 290 30,330 2 12,113 30,790 27.774 هزار میلیارد 36.761 میلیون 11.191 میلیون 900,000 8.888 میلیون 2.303 میلیون 12.464 میلیون 3.652 میلیون 7.63 12.1 2.25 391,859 42,000 411,110 22,749
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 56,990 200.00 0.35 57,180 10.00 0.02 11:50 57 40,882 2.32 میلیارد 1,565.13 57,190 58,000 55,000 58,000 2 2,462 56,730 1 794 56,990 19.982 هزار میلیارد 23.988 میلیون 5.634 میلیون 350,000 3.979 میلیون 1.655 میلیون 5.679 میلیون 2.278 میلیون 8.78 12.09 3.52 35,409 5,473 40,882 -
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 41,840 1,270.00 2.95 43,080 30.00 0.07 12:01 113 161,351 6.88 میلیارد 1,577.44 43,110 42,710 41,830 43,100 2 25,748 41,830 1 7,831 41,840 42.91 هزار میلیارد 53.963 میلیون 14.513 میلیون 1,000,000 10.793 میلیون 3.72 میلیون 12.014 میلیون 6.152 میلیون 7 11.58 3.59 157,963 3,388 154,589 6,762
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 29,310 190.00 0.65 29,130 10.00 0.03 11:59 118 214,530 6.31 میلیارد 3,158.94 29,120 29,100 29,100 29,640 4 22,100 29,310 2 6,000 29,500 65.678 هزار میلیارد 97.405 میلیون 37.889 میلیون 2.25 میلیون 32.088 میلیون 5.802 میلیون 28.093 میلیون 8.77 میلیون 7.47 11.3 2.33 144,572 69,958 212,030 2,500
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,300 240.00 2.81 8,530 10.00 0.12 12:02 223 4.264 میلیون 36.14 میلیارد 6,607.56 8,540 8,530 8,290 8,540 9 66,598 8,290 2 279,322 8,300 1702 هزار میلیارد 1.781 میلیارد 222.492 میلیون 140 میلیون 71.102 میلیون 151.39 میلیون 48.471 میلیون 47.019 میلیون 36.28 11.27 35.21 708,106 3.556 میلیون 1.864 میلیون 2.4 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 25,560 690.00 2.63 25,940 310.00 1.18 11:49 102 287,455 7.37 میلیارد 2,467.96 26,250 26,280 25,550 26,330 2 450 25,560 3 12,930 25,700 18.154 هزار میلیارد 25.581 میلیون 9.277 میلیون 699,840 7.077 میلیون 2.199 میلیون 6.748 میلیون 867,783 40.08 11.17 3.81 231,455 56,000 284,655 2,800
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 42,900 960.00 2.19 43,790 70.00 0.16 12:03 270 490,540 21.05 میلیارد 1,790.97 43,860 42,420 42,420 43,710 1 1,176 42,890 3 10,400 42,950 261.6 هزار میلیارد 307.362 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 54.903 میلیون 23.989 میلیون 112.217 میلیون 36.558 میلیون 7.19 10.95 2.34 63,233 405,225 229,927 238,531
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 16,360 80.00 0.49 16,440 0.00 0.00 12:03 718 1.47 میلیون 24.15 میلیارد 1,761.52 16,440 16,200 16,200 16,460 1 2,269 16,360 4 3,988 16,450 180.84 هزار میلیارد 213.349 میلیون 52.382 میلیون 11 میلیون 32.509 میلیون 19.874 میلیون 26.396 میلیون 27.048 میلیون 13.28 10.9 13.07 1.224 میلیون 244,650 1.468 میلیون 300
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 17,830 130.00 0.73 17,690 10.00 0.06 12:00 242 933,636 16.77 میلیارد 3,818.44 17,700 17,530 17,440 18,500 1 958 17,470 1 650 17,820 20.666 هزار میلیارد 25.949 میلیون 7.526 میلیون 1.15 میلیون 5.629 میلیون 1.897 میلیون 4.929 میلیون 1.299 میلیون 15.66 10.72 4.13 883,481 50,155 896,597 37,039
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 19,310 1,040.00 5.11 20,320 30.00 0.15 12:03 414 4.126 میلیون 80.14 میلیارد 6,158.14 20,350 19,760 19,310 19,900 1 1,000 18,910 14 381,060 19,310 52.461 هزار میلیارد 64.816 میلیون 13.89 میلیون 2.7 میلیون 8.764 میلیون 5.126 میلیون 9.253 میلیون 4.519 میلیون 12.14 10.7 5.93 3.084 میلیون 932,454 3.96 میلیون 56,300
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 151,680 2,950.00 1.91 154,620 10.00 0.01 11:59 124 47,261 7.18 میلیارد 638.78 154,630 151,010 150,310 152,990 1 505 151,680 3 10,305 151,800 276.398 هزار میلیارد 290.937 میلیون 75.472 میلیون 1.79 میلیون 53.378 میلیون 25.995 میلیون 77.104 میلیون 46.61 میلیون 5.94 10.65 3.59 13,989 33,272 47,261 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 33,800 270.00 0.79 34,020 50.00 0.15 12:01 928 4.664 میلیون 158.75 میلیارد 6,049.86 34,070 34,650 33,610 34,650 1 4,000 33,690 5 37,429 33,800 61.272 هزار میلیارد 62.955 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.15 میلیون 5.095 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 18.77 10.52 14.01 902,620 3.735 میلیون 4.435 میلیون 203,455
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 14,650 750.00 4.87 15,390 10.00 0.06 12:01 579 4.677 میلیون 68.71 میلیارد 4,797.64 15,400 15,010 14,630 15,010 1 4,310 14,650 1 500 14,900 374.25 هزار میلیارد 403.981 میلیون 72.979 میلیون 25 میلیون 48.168 میلیون 36.616 میلیون 58.066 میلیون 21.029 میلیون 18.3 10.51 6.63 2.875 میلیون 1.803 میلیون 3.667 میلیون 1.01 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 37,520 1,400.00 3.60 37,850 1,070.00 2.75 12:00 890 3.08 میلیون 116.59 میلیارد 2,223.59 38,920 38,500 37,520 38,560 2 2,715 37,540 1 2,875 37,770 1534.95 هزار میلیارد 1.715 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 11.99 10.42 12.08 734,751 2.241 میلیون 1.22 میلیون 1.755 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 37,900 240.00 0.63 38,150 10.00 0.03 12:02 536 709,632 27.47 میلیارد 2,658.56 38,140 39,340 37,900 39,340 1 1,000 37,940 1 45,554 38,340 54.014 هزار میلیارد 58.208 میلیون 12.069 میلیون 1.395 میلیون 6.929 میلیون 5.14 میلیون 6.986 میلیون 2.515 میلیون 21.16 10.36 7.62 687,911 18,688 701,849 4,750
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 43,850 970.00 2.16 44,570 250.00 0.56 11:57 69 74,276 3.28 میلیارد 771.53 44,820 43,500 43,500 45,170 2 827 43,850 1 2,740 44,690 8.914 هزار میلیارد 12.424 میلیون 1.899 میلیون 200,000 895,933 1.003 میلیون 1.719 میلیون 647,334 14.62 10.25 4.74 69,763 4,513 70,546 3,730
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,320 100.00 0.62 16,230 10.00 0.06 11:56 48 151,015 2.46 میلیارد 2,553.23 16,220 15,940 15,940 16,400 1 9,154 16,160 1 1,000 16,310 185.671 هزار میلیارد 206.096 میلیون 38.618 میلیون 11.44 میلیون 20.425 میلیون 18.194 میلیون 44.914 میلیون 2.587 میلیون 71.78 10.22 4.13 2,249 148,766 92,015 59,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,800 560.00 1.79 31,360 0.00 0.00 12:00 389 478,642 14.8 میلیارد 1,519.47 31,360 31,200 30,760 31,250 6 4,612 30,790 6 5,222 30,880 252.323 هزار میلیارد 358.246 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.46 10.11 1.07 327,646 150,996 404,781 73,861
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 24,100 140.00 0.58 23,980 20.00 0.08 12:00 127 1.017 میلیون 24.5 میلیارد 4,988.87 23,960 24,050 23,950 24,190 1 80,000 24,100 2 100,041 24,190 299.75 هزار میلیارد 402.619 میلیون 139.901 میلیون 12.5 میلیون 102.744 میلیون 37.158 میلیون 402.121 میلیون 22.658 میلیون 16.05 9.9 0.88 23,387 952,048 975,435 -
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 7,750 140.00 1.77 7,880 10.00 0.13 12:03 123 591,892 4.6 میلیارد 4,273.01 7,890 7,810 7,660 7,880 2 47,250 7,750 1 7,900 7,770 7.84 هزار میلیارد 12.952 میلیون 3.268 میلیون 500,000 2.672 میلیون 799,904 3.451 میلیون 605,329 13.02 9.85 2.28 591,122 770 590,802 1,090
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 6,920 380.00 5.21 7,210 90.00 1.23 12:01 379 3.588 میلیون 25.08 میلیارد 14,657.37 7,300 7,300 6,920 7,300 7 28,000 6,910 2 32,795 6,920 18.384 هزار میلیارد 20.151 میلیون 2.398 میلیون 2.63 میلیون 628,688 1.743 میلیون - -42,956 107.91 9.74 77.42 3.297 میلیون 236,796 3.534 میلیون -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 32,360 450.00 1.37 32,860 50.00 0.15 12:02 194 304,465 9.9 میلیارد 2,147.48 32,810 32,620 32,250 33,350 2 2,024 32,360 1 7,157 32,380 39.67 هزار میلیارد 41.777 میلیون 6.319 میلیون 1.215 میلیون 2.216 میلیون 4.103 میلیون 3.756 میلیون 2.712 میلیون 14.72 9.73 10.63 184,789 119,676 304,465 -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 11,000 170.00 1.52 11,170 0.00 0.00 11:59 649 547,534 6.09 میلیارد 908.48 11,170 11,000 10,850 11,390 1 146 11,000 2 5,048 11,040 27.875 هزار میلیارد 34.774 میلیون 9.821 میلیون 2.5 میلیون 6.924 میلیون 2.897 میلیون 3.003 میلیون 12,287 2272.73 9.64 9.31 546,557 144 546,605 96
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,350 360.00 3.71 9,640 70.00 0.72 11:59 818 7.987 میلیون 75.26 میلیارد 8,781.33 9,710 9,440 9,320 9,630 5 39,277 9,340 1 562 9,350 570 هزار میلیارد 866.618 میلیون 335.425 میلیون 60 میلیون 274.418 میلیون 61.007 میلیون 128.653 میلیون 6.982 میلیون 82.84 9.48 4.5 6.664 میلیون 1.224 میلیون 6.81 میلیون 1.078 میلیون
زمگسا

مگسال

سهام بورس 36,890 540.00 1.49 36,360 10.00 0.03 11:59 138 251,189 9.12 میلیارد 1,631.07 36,350 37,800 35,530 37,800 1 200 35,900 1 949 36,730 10.908 هزار میلیارد 14.346 میلیون 3.392 میلیون 300,000 2.178 میلیون 1.142 میلیون 5.825 میلیون 1.225 میلیون 8.75 9.39 1.84 207,908 43,281 223,289 27,900
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 16,220 0.00 0.00 16,160 60.00 0.37 12:03 73 348,354 5.58 میلیارد 3,215.82 16,220 16,070 15,860 16,400 3 19,980 15,980 2 5,949 16,220 56.455 هزار میلیارد 68.997 میلیون 18.243 میلیون 3.5 میلیون 12.192 میلیون 6.051 میلیون 9.047 میلیون 6.695 میلیون 8.45 9.35 6.25 131,089 217,265 336,354 12,000
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 31,180 240.00 0.78 28,250 2,690.00 8.69 1402/04/15 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 1,726.55 30,940 31,300 30,710 31,300 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 41.137 میلیون 12.935 میلیون 1.1 میلیون 9.611 میلیون 3.324 میلیون 13.29 میلیون 4.614 میلیون 6.73 9.35 2.34 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 34,000 420.00 1.25 33,580 0.00 0.00 12:05 296 509,481 16.74 میلیارد 2,139.83 33,580 33,370 32,110 34,400 1 1,000 33,800 2 4,317 34,000 27.931 هزار میلیارد 46.921 میلیون 20.138 میلیون 850,000 17.069 میلیون 3.069 میلیون 7.589 میلیون 1.366 میلیون 20.89 9.31 3.76 435,731 73,602 484,847 24,486
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 27,430 1,130.00 3.96 28,390 170.00 0.60 12:05 374 1.329 میلیون 36.82 میلیارد 2,463.09 28,560 27,930 27,420 28,090 10 25,840 27,410 2 20,301 27,550 50.414 هزار میلیارد 68.516 میلیون 21.662 میلیون 1.82 میلیون 16.082 میلیون 5.58 میلیون 7.615 میلیون 10.029 میلیون 5.15 9.26 6.78 636,501 677,736 1.197 میلیون 116,980
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 19,840 900.00 4.75 18,900 40.00 0.21 12:03 1,580 6.953 میلیون 135.9 میلیارد 2,760.25 18,940 18,600 18,530 19,840 75 933,036 19,840 1 1,100 19,850 6.843 هزار میلیارد 8.792 میلیون 1.017 میلیون 159,000 350,249 667,220 1.202 میلیون 315,813 19.75 9.06 5.24 5.187 میلیون 1.663 میلیون 6.494 میلیون 356,229
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 138,190 30.00 0.02 138,290 70.00 0.05 12:05 721 733,474 101.43 میلیارد 701.33 138,220 138,450 138,100 138,990 5 23,168 138,190 1 1,000 138,250 1244.61 هزار میلیارد 1.717 میلیارد 577.06 میلیون 9 میلیون 413.738 میلیون 173.003 میلیون 1.065 میلیارد 114.366 میلیون 10.84 8.99 1.2 507,557 225,501 633,058 100,000
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 12,300 320.00 2.54 12,600 20.00 0.16 12:02 797 3.121 میلیون 38.63 میلیارد 4,270.11 12,620 12,460 12,280 12,640 3 4,247 12,290 1 1,186 12,300 21.294 هزار میلیارد 29.251 میلیون 9.578 میلیون 1.72 میلیون 7.149 میلیون 2.428 میلیون 4.298 میلیون 747,612 28.99 8.93 5.04 3.037 میلیون 78,000 3.087 میلیون 27,886
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 22,540 760.00 3.26 23,300 0.00 0.00 11:37 44 72,435 1.64 میلیارد 2,940.27 23,300 22,480 22,480 22,950 2 3,243 22,550 1 5,000 22,900 63.054 هزار میلیارد 73.359 میلیون 17.391 میلیون 2.712 میلیون 10.169 میلیون 7.221 میلیون 6.627 میلیون 6.61 میلیون 9.56 8.75 9.54 72,435 - 72,435 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 32,260 220.00 0.68 32,330 150.00 0.46 12:00 331 1.579 میلیون 50.96 میلیارد 6,847.43 32,480 32,250 31,900 32,450 1 45,691 32,260 2 1,369 32,380 181.856 هزار میلیارد 214.722 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 7.06 8.7 6.81 273,687 1.306 میلیون 1.558 میلیون 20,781
درازک

دارو رازک

سهام بورس 13,800 120.00 0.86 13,930 10.00 0.07 12:01 172 983,569 13.6 میلیارد 7,861.14 13,920 13,900 13,650 14,000 1 10,000 13,680 1 359 13,810 29.064 هزار میلیارد 47.446 میلیون 21.897 میلیون 2.1 میلیون 18.466 میلیون 3.432 میلیون 15.937 میلیون 3.971 میلیون 7.37 8.52 1.84 908,569 75,000 755,569 228,000
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 17,100 830.00 5.10 17,040 770.00 4.73 12:06 958 4.024 میلیون 68.56 میلیارد 4,873.08 16,270 17,250 16,550 17,450 1 1,176 17,100 4 10,741 17,160 34.08 هزار میلیارد 33.413 میلیون 4.663 میلیون 2 میلیون 568,235 4.132 میلیون 660,000 1.096 میلیون 28.28 8.51 44.3 3.96 میلیون 56,236 3.964 میلیون 51,554
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 13,310 510.00 3.69 13,710 110.00 0.80 12:03 416 1.562 میلیون 21.1 میلیارد 3,872.24 13,820 13,500 13,200 13,800 3 2,180 13,290 2 5,263 13,350 20.25 هزار میلیارد 27.923 میلیون 8.753 میلیون 500,000 6.323 میلیون 2.43 میلیون 5.99 میلیون 1.91 میلیون 10.77 8.47 3.43 1.428 میلیون 134,394 1.481 میلیون 80,990
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 18,430 1,060.00 6.10 17,230 140.00 0.81 11:57 626 2.69 میلیون 49.21 میلیارد 3,990.93 17,370 17,700 17,670 18,430 138 2,628,770 18,430 1 300 18,450 21.948 هزار میلیارد 25.602 میلیون 6.515 میلیون 1.2 میلیون 4.062 میلیون 2.454 میلیون 7.215 میلیون 1.271 میلیون 16.27 8.43 2.87 2.69 میلیون - 2.37 میلیون 320,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 10,060 320.00 3.08 10,360 20.00 0.19 12:05 2,114 10.026 میلیون 101.74 میلیارد 6,145.02 10,380 10,280 10,030 10,350 1 21,922 10,060 6 127,427 10,080 138.04 هزار میلیارد 209.864 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 6.658 میلیون 17.167 میلیون 7.527 میلیون 7.728 میلیون 18.23 8.22 18.72 8.88 میلیون 1.113 میلیون 9.895 میلیون 97,833
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 17,500 350.00 1.96 20,570 2,720.00 15.24 1402/04/15 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 3,072.44 17,850 18,490 17,410 18,490 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 19.682 میلیون 5.973 میلیون 950,000 3.821 میلیون 2.393 میلیون 11.594 میلیون 2.183 میلیون 8.95 8.17 1.69 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 11,100 70.00 0.63 11,140 110.00 1.00 11:59 307 2.59 میلیون 28.84 میلیارد 10,481.28 11,030 10,820 10,820 11,290 1 5,000 11,110 2 14,682 11,200 12.254 هزار میلیارد 15.123 میلیون 4.519 میلیون 1.1 میلیون 3.034 میلیون 1.485 میلیون 1.362 میلیون 206,016 119.31 8.14 10.65 2.549 میلیون 41,312 2.491 میلیون 99,150
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,564 139.00 4.06 3,395 30.00 0.88 12:01 5,170 358.585 میلیون 1.273 هزار میلیارد 20,206.56 3,425 3,335 3,335 3,564 383 55,139,473 3,564 1 1,450 3,570 251.324 هزار میلیارد 667.617 میلیون 449.22 میلیون 70.776 میلیون 419.691 میلیون 29.529 میلیون 499.929 میلیون -54,080,912 -4.44 8.14 0.48 343.484 میلیون 15.03 میلیون 123.848 میلیون 234.666 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 8,220 20.00 0.24 8,250 50.00 0.61 12:02 365 1.538 میلیون 12.72 میلیارد 5,111.05 8,200 8,220 8,170 8,410 4 41,328 8,210 4 14,900 8,230 10.999 هزار میلیارد 15.536 میلیون 5.938 میلیون 880,000 4.59 میلیون 1.348 میلیون 4.232 میلیون 758,173 14.47 8.14 2.59 1.091 میلیون 429,019 1.492 میلیون 28,000
قشهد

شهد

سهام بورس 28,560 1,500.00 4.99 30,060 0.00 0.00 12:04 1,337 4.03 میلیون 115.47 میلیارد 3,347.35 30,060 28,560 28,560 29,350 0 0 0 6 24,979 28,560 19.907 هزار میلیارد 26.205 میلیون 6.823 میلیون 694,832 4.249 میلیون 2.575 میلیون 9.353 میلیون 982,429 21.26 8.11 2.23 3.481 میلیون 453,000 3.904 میلیون 30,000
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 10,120 160.00 1.61 9,960 0.00 0.00 12:03 153 1.37 میلیون 13.73 میلیارد 2,687.23 9,960 9,850 9,750 10,240 4 21,942 10,100 5 14,698 10,130 20.04 هزار میلیارد 30.298 میلیون 12.91 میلیون 2 میلیون 10.438 میلیون 2.471 میلیون 9.72 میلیون 1.145 میلیون 17.4 8.06 2.05 539,882 830,000 633,034 736,848
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 45,200 1,180.00 2.54 46,300 80.00 0.17 11:50 36 21,404 965.29 میلیون 5,345.59 46,380 44,500 44,500 45,990 1 20 45,200 1 245 45,500 34.725 هزار میلیارد 45.173 میلیون 14.8 میلیون 750,000 10.396 میلیون 4.404 میلیون 8.764 میلیون 3.732 میلیون 9.32 7.9 3.97 17,104 4,300 21,404 -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 21,380 560.00 2.69 20,840 20.00 0.10 12:02 529 2.156 میلیون 46.37 میلیارد 8,487.5 20,820 21,050 20,600 21,870 3 5,765 21,060 2 5,074 21,380 30.974 هزار میلیارد 32.236 میلیون 7.348 میلیون 1.44 میلیون 3.508 میلیون 3.84 میلیون 8.161 میلیون 4.051 میلیون 7.41 7.82 3.68 2.076 میلیون 77,856 2.025 میلیون 128,744
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 15,220 1,180.00 7.20 15,510 890.00 5.43 12:01 10,106 70.699 میلیون 1.096 هزار میلیارد 8,612.02 16,400 15,750 15,220 16,780 108 1,367,293 15,220 1 1,722 15,230 97.564 هزار میلیارد 100.09 میلیون 15.115 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 343.58 7.8 178.28 69.25 میلیون 1.373 میلیون 68.872 میلیون 1.751 میلیون
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 23,460 2,010.00 9.37 21,930 480.00 2.24 12:01 609 3.757 میلیون 88.1 میلیارد 5,305.67 21,450 23,460 22,950 23,460 120 1,002,147 23,460 1 13,104 27,200 22.327 هزار میلیارد 27.721 میلیون 10.248 میلیون 952,095 7.527 میلیون 2.72 میلیون 16.416 میلیون 1.394 میلیون 14.98 7.68 1.27 3.737 میلیون 2,403 2.961 میلیون 778,899
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 31,080 410.00 1.34 30,730 60.00 0.20 12:00 114 392,484 12.21 میلیارد 1,969.55 30,670 31,400 30,790 31,550 1 6,379 31,080 2 255 31,380 78.018 هزار میلیارد 107.843 میلیون 40.986 میلیون 2.527 میلیون 30.836 میلیون 10.151 میلیون 79.529 میلیون 8.646 میلیون 8.98 7.65 0.98 295,179 97,130 338,392 53,917
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 18,230 300.00 1.67 17,940 10.00 0.06 12:04 2,306 8.707 میلیون 161 میلیارد 6,178.44 17,930 18,400 17,950 19,000 1 13,615 18,220 1 48,111 18,230 21.378 هزار میلیارد 26.347 میلیون 9.648 میلیون 1.156 میلیون 6.876 میلیون 2.772 میلیون 33.483 میلیون 2.321 میلیون 8.94 7.48 0.62 8.649 میلیون 58,151 8.203 میلیون 503,578
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 9,990 370.00 3.57 10,350 10.00 0.10 11:59 73 163,658 1.63 میلیارد 4,833.26 10,360 9,950 9,920 10,150 2 4,004 9,950 2 95,580 9,990 82.64 هزار میلیارد 96.484 میلیون 24.613 میلیون 8 میلیون 13.524 میلیون 11.089 میلیون 27.338 میلیون 3.172 میلیون 26.1 7.47 3.03 151,681 11,977 163,658 -
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 12,450 390.00 3.04 12,810 30.00 0.23 11:59 181 793,220 9.97 میلیارد 3,830.15 12,840 12,790 12,420 13,040 3 10,444 12,450 4 25,978 12,600 8.111 هزار میلیارد 13.238 میلیون 3.941 میلیون 641,697 2.854 میلیون 1.105 میلیون 6.559 میلیون 412,314 19.95 7.44 1.25 747,398 45,822 779,058 14,162
فلامی

لامیران

سهام بورس 13,060 160.00 1.24 12,900 0.00 0.00 12:03 446 2.401 میلیون 31.54 میلیارد 4,377.74 12,900 12,900 12,650 13,500 2 5,674 13,060 1 6,700 13,170 7.884 هزار میلیارد 8.27 میلیون 1.232 میلیون 600,000 319,958 912,043 962,619 475,481 14.38 7.41 7.86 2.276 میلیون 124,900 2.368 میلیون 33,000
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 23,420 50.00 0.21 23,300 70.00 0.30 12:02 106 558,266 12.93 میلیارد 3,281.97 23,370 23,100 22,600 23,630 2 2,959 23,100 1 9,700 23,420 57.261 هزار میلیارد 68.506 میلیون 18.32 میلیون 2.466 میلیون 10.481 میلیون 7.839 میلیون 16.338 میلیون 8.795 میلیون 6.53 7.33 3.52 396,843 161,423 558,266 -
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 4,220 36.00 0.85 4,241 15.00 0.35 1402/04/15 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 10,758.02 4,256 4,345 4,182 4,345 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 19.369 میلیون 6.773 میلیون 990,000 4.71 میلیون 2.063 میلیون 8.152 میلیون 975,183 15.4 7.28 1.84 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 60,100 470.00 0.78 60,540 30.00 0.05 11:56 58 77,277 4.67 میلیارد 1,349.23 60,570 60,200 59,990 61,190 1 5,000 60,110 1 969 60,290 44.099 هزار میلیارد 50.843 میلیون 12.784 میلیون 728,789 6.678 میلیون 6.106 میلیون 12.37 میلیون 5.885 میلیون 7.5 7.23 3.57 69,547 7,730 60,177 17,100