همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 16,510 960.00 6.17 16,070 520.00 3.34 1400/04/29 420 1.55 میلیون 25 میلیارد 3,702.12 15,550 14,990 14,950 16,510 52 233,223 16,510 2 50,348 32,420 3.946 هزار میلیارد 4.219 میلیون 445,198 245,549 272,578 172,620 186,956 6,229 2678.33 22.86 21.11 1.545 میلیون 10,000 1.525 میلیون 30,000
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 9,990 440.00 4.22 10,070 360.00 3.45 1400/04/26 8 34,908 420.3 میلیون 3,445.17 10,430 10,500 9,910 10,500 0 0 0 0 7.59 هزار میلیارد 6.718 میلیون 1.141 میلیون 160,000 675,640 465,601 639,105 4,136 1460.83 12.98 9.45 10.128 میلیون 645,268 10.773 میلیون -
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,357 4.00 0.29 1,361 0.00 0.00 1400/04/29 3,623 124.21 میلیون 169.1 میلیارد 34,282.54 1,361 1,380 1,341 1,400 0 0 0 0 24.67 هزار میلیارد 41.877 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 817.41 15.11 4.7 122.788 میلیون 1.417 میلیون 124.206 میلیون -
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 17,350 140.00 0.81 17,210 0.00 0.00 1400/04/23 485 1.44 میلیون 27.3 میلیارد 4,047.54 17,210 16,770 16,540 17,900 0 0 0 0 9.47 هزار میلیارد 11.594 میلیون 3.543 میلیون 500,000 2.989 میلیون 554,481 3.129 میلیون 12,877 668.25 15.52 2.75 6.075 میلیون 40,500 6.106 میلیون 10,000
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 17,170 20.00 0.12 17,190 0.00 0.00 1400/04/29 669 1.68 میلیون 28.9 میلیارد 2,517.7 17,190 16,820 16,770 17,700 1 3,434 17,180 1 14,588 17,220 5.516 هزار میلیارد 7.865 میلیون 2.473 میلیون 320,857 2.349 میلیون 123,810 6.366 میلیون 10,773 511.98 44.55 0.87 1.682 میلیون 2,261 1.671 میلیون 13,000
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 31,200 1,700.00 5.17 32,900 0.00 0.00 1400/04/9 - - - - 32,900 31,200 31,200 31,200 0 0 0 0 82.25 هزار میلیارد - - - - - - - 432.89 - - - 1.344 میلیون - 1.344 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 36,660 1,010.00 2.83 37,340 1,690.00 4.74 1400/04/23 18 7,127 288.9 میلیون 1,674.33 35,650 35,310 34,000 36,700 0 0 0 0 51.808 هزار میلیارد 46.668 میلیون 2.857 میلیون 1.215 میلیون 1.3 میلیون 1.557 میلیون 112,320 132,509 342.38 29.14 403.92 4.022 میلیون - 4.002 میلیون 20,000
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 22,930 90.00 0.39 23,020 0.00 0.00 1400/04/29 952 1.45 میلیون 33.3 میلیارد 1,519.91 23,020 23,900 22,600 23,900 1 273 22,880 1 241 22,930 5.295 هزار میلیارد 6.059 میلیون 738,479 230,000 764,242 -25,763 1.509 میلیون 15,972 331.49 -205.51 3.51 1.447 میلیون - 1.447 میلیون -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 365,070 18,380.00 4.79 383,450 0.00 0.00 1400/04/29 15 1,658 605.3 میلیون 110.53 383,450 365,070 365,070 365,070 0 0 0 738 1,134,647 365,070 23.007 هزار میلیارد 23.159 میلیون 353,922 60,000 151,512 202,410 873,573 83,710 274.84 113.67 26.34 1,658 - 1,658 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 46,740 2,440.00 4.96 49,180 0.00 0.00 1400/04/29 5 1,793 83.8 میلیون 358.6 49,180 46,740 46,740 46,740 0 0 0 399 3,090,069 46,740 15.586 هزار میلیارد 18.404 میلیون 3.161 میلیون 316,920 2.818 میلیون 343,362 6.267 میلیون 61,868 251.93 45.39 2.5 1,793 - 1,793 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 174,560 0.00 0.00 173,840 720.00 0.41 1400/04/27 - - - 478.76 174,560 174,560 161,000 174,560 0 0 0 0 25.575 هزار میلیارد 43.775 میلیون 787,135 30,000 315,363 471,772 427,888 178,058 244.08 92.12 101.57 2.831 میلیون 5,544 2.238 میلیون 597,708
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 184,310 86,760.00 32.01 206,060 65,010.00 23.98 1400/04/1 1 27 9.8 میلیون 253.18 271,070 184,310 - - 0 0 0 29 289,000 269,780 228.312 هزار میلیارد 122.866 میلیون 2.132 میلیون 600,000 93,751 2.039 میلیون 385,468 533,882 230.88 60.46 319.78 - - - -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 10,820 100.00 0.92 10,920 0.00 0.00 1400/04/29 533 1.87 میلیون 20.5 میلیارد 3,515.28 10,920 11,390 10,760 11,390 2 16,320 10,820 1 4,722 10,830 10.397 هزار میلیارد 14.525 میلیون 5.237 میلیون 952,095 4.128 میلیون 1.109 میلیون 4.642 میلیون 49,023 212.08 9.39 2.25 1.84 میلیون 33,500 1.654 میلیون 219,477
دروز

روز دارو

سهام بورس 31,500 330.00 1.06 31,520 350.00 1.12 1400/04/27 588 1.61 میلیون 56.3 میلیارد 1,694.93 31,170 32,000 30,280 32,450 0 0 0 0 24.508 هزار میلیارد 25.472 میلیون 4.406 میلیون 699,840 3.413 میلیون 993,208 1.59 میلیون 105,285 209.52 22.21 13.87 1.275 میلیون 290,746 1.542 میلیون 24,215
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 100,470 7,900.00 7.29 105,460 2,910.00 2.69 1400/03/3 13 7,608 764.4 میلیون 585.23 108,370 102,960 100,470 100,470 0 0 0 0 21.848 هزار میلیارد 22.059 میلیون 702,745 207,166 211,649 491,096 1.033 میلیون 133,712 163.39 44.49 21.15 7,608 - 7,608 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 152,800 190.00 0.12 152,610 0.00 0.00 1400/04/29 1,790 702,057 107.1 میلیارد 392.21 152,610 158,790 150,000 158,790 1 180 152,800 2 366 152,900 37.75 هزار میلیارد 39.162 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.412 میلیون 346,374 238,758 234,481 160.99 108.99 158.12 691,307 10,750 696,620 5,437
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,210 40.00 0.56 7,170 0.00 0.00 1400/04/29 2,028 12.26 میلیون 87.9 میلیارد 6,043.71 7,170 7,190 7,060 7,340 2 10,800 7,130 3 17,139 7,210 12.906 هزار میلیارد 14.434 میلیون 3.759 میلیون 1.8 میلیون 1.528 میلیون 2.232 میلیون 443,462 85,757 150.5 5.78 29.1 12.257 میلیون - 12.257 میلیون -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 4 180,000 33,780 155.6 هزار میلیارد - - - - - - - 130.1 - - - 20,000 - 20,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,580 1,120.00 2.46 46,550 1,090.00 2.40 1400/04/27 - - - 4,171.42 45,460 46,980 46,140 47,010 0 0 0 0 1930.492 هزار میلیارد 1.935 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 121.13 32.07 107.39 4.523 میلیون 6.398 میلیون 4 میلیون 6.92 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,090 105.00 4.78 2,105 90.00 4.10 1400/04/23 - - - 26,473.81 2,195 2,121 2,086 2,188 0 0 0 0 33.394 هزار میلیارد 26.411 میلیون 13.509 میلیون 629,607 1.278 میلیون 12.231 میلیون 3.137 میلیون 210,019 119.67 2.05 8.01 141.382 میلیون 200,000 125.271 میلیون 16.31 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 18,750 70.00 0.37 18,680 0.00 0.00 1400/04/29 1,980 4.91 میلیون 91.6 میلیارد 2,478.17 18,680 18,300 18,060 18,890 1 14,037 18,750 1 70,894 18,760 25.881 هزار میلیارد 31.452 میلیون 6.715 میلیون 1.385 میلیون 5.571 میلیون 1.144 میلیون 16.124 میلیون 230,291 112.38 22.63 1.61 4.397 میلیون 510,000 4.283 میلیون 623,681
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 324,170 16,960.00 4.97 341,130 0.00 0.00 1400/04/29 6 246 79.7 میلیون 41 341,130 324,170 324,170 324,170 0 0 0 525 1,092,280 324,170 8.221 هزار میلیارد 8.436 میلیون 435,720 24,100 214,298 221,422 388,060 79,519 103.39 37.14 21.19 246 - 246 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 55,430 1,320.00 2.33 56,750 0.00 0.00 1400/04/29 264 122,120 6.8 میلیارد 462.58 56,750 55,250 55,250 57,970 3 11,578 55,430 1 232 55,440 66.965 هزار میلیارد 69.099 میلیون 4.087 میلیون 1.18 میلیون 2.134 میلیون 1.953 میلیون 2.737 میلیون 657,985 101.77 34.29 24.47 91,498 30,622 122,120 -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 40,400 220.00 0.54 40,620 0.00 0.00 1400/04/29 23,920 42.56 میلیون 1.729 هزار میلیارد 2,690.27 40,620 41,180 39,900 41,590 13 22,652 40,200 1 20,000 40,200 235.596 هزار میلیارد 250.431 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 98.83 24.76 87.62 38.192 میلیون 4.364 میلیون 42.327 میلیون 228,538
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 48,350 2,530.00 4.97 50,880 0.00 0.00 1400/04/29 2 610 29.5 میلیون 305 50,880 48,350 48,350 48,350 0 0 0 328 2,354,311 48,350 12.211 هزار میلیارد 12.339 میلیون 455,079 240,000 128,279 326,800 163,099 123,826 98.62 37.37 74.87 610 - 610 -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 9,370 40.00 0.43 9,330 0.00 0.00 1400/04/29 2,210 12.88 میلیون 120.2 میلیارد 5,827.47 9,330 9,050 9,050 9,370 24 293,822 9,370 1 27,671 9,640 11.196 هزار میلیارد 12.963 میلیون 2.507 میلیون 1.2 میلیون 1.767 میلیون 739,732 2.213 میلیون 131,527 85.12 15.14 5.06 12.621 میلیون 257,855 12.136 میلیون 742,787
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 70,700 3,380.00 4.56 71,430 2,650.00 3.58 1400/04/27 13 3,231 259.4 میلیون 539.89 74,080 72,020 70,410 74,200 0 0 0 0 25.323 هزار میلیارد 22.136 میلیون 1.58 میلیون 300,000 707,008 873,478 342,828 254,087 84.34 24.53 62.51 1.147 میلیون - 1.147 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,070 8.00 0.38 2,078 0.00 0.00 1400/04/29 4,077 97.69 میلیون 203 میلیارد 23,962.37 2,078 2,020 1,981 2,130 1 48,130 2,070 1 15,000 2,074 42.885 هزار میلیارد 60.245 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 73.61 2.98 4.8 95.585 میلیون 2.109 میلیون 96.008 میلیون 1.687 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 7,760 40.00 0.51 7,800 0.00 0.00 1400/04/29 1,808 9.61 میلیون 75 میلیارد 5,314.99 7,800 8,210 7,720 8,330 2 1,760 7,750 1 19,263 7,870 12.714 هزار میلیارد 15.026 میلیون 3.627 میلیون 1,000,000 2.312 میلیون 1.315 میلیون 748,706 173,639 73.22 9.67 16.98 9.199 میلیون 410,480 9.429 میلیون 180,000
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 65,750 0.00 0.00 65,750 0.00 0.00 1400/04/29 272 416,022 27.4 میلیارد 1,529.49 65,750 65,750 65,750 65,750 288 1,059,154 65,750 2 8,076 67,220 13.15 هزار میلیارد 22.719 میلیون 11.08 میلیون 200,000 9.569 میلیون 1.511 میلیون 147,785 181,834 72.32 8.72 88.98 416,022 - 416,022 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 7,900 70.00 0.89 7,580 250.00 3.19 1400/04/26 3 1,645 20.3 میلیون 5,295.81 7,830 7,840 7,440 7,970 0 0 0 0 23.4 هزار میلیارد 13.927 میلیون 2.162 میلیون 1.8 میلیون 282,649 1.88 میلیون 735,314 204,159 66.83 7.26 18.56 10.627 میلیون 1.622 میلیون 12.194 میلیون 55,082
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 19,660 1,000.00 4.84 20,660 0.00 0.00 1400/04/29 10 20,900 410.9 میلیون 2,090 20,660 19,660 19,660 19,660 0 0 0 353 4,397,625 19,660 4.585 هزار میلیارد 4.736 میلیون 624,838 221,941 150,922 473,916 225,997 69,703 65.78 9.68 20.29 20,900 - 20,900 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 43,920 2,310.00 5.00 45,420 810.00 1.75 1400/03/31 6 2,300 120.1 میلیون 873.82 46,230 43,920 43,920 43,920 0 0 0 0 23.111 هزار میلیارد 21.423 میلیون 3.084 میلیون 420,741 2.313 میلیون 771,169 5.483 میلیون 312,761 61.1 24.78 3.49 112,723 - 112,723 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 20,200 190.00 0.93 20,390 0.00 0.00 1400/04/29 3,665 8.72 میلیون 177.8 میلیارد 2,378.8 20,390 19,520 19,520 21,000 1 1,490 20,030 1 637 20,030 10.807 هزار میلیارد 11.343 میلیون 1.5 میلیون 530,000 536,156 963,859 191,038 182,684 59.16 11.21 56.57 8.675 میلیون 43,529 8.337 میلیون 381,178
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 9,120 210.00 2.36 8,910 0.00 0.00 1400/04/29 2,977 36.49 میلیون 325.3 میلیارد 12,257.66 8,910 8,800 8,530 9,120 43 260,457 9,120 2 35,566 14,220 21.83 هزار میلیارد 25.435 میلیون 8.56 میلیون 2.45 میلیون 3.606 میلیون 4.955 میلیون 7.666 میلیون 371,755 58.72 4.41 2.85 32.523 میلیون 3.968 میلیون 31.061 میلیون 5.43 میلیون
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 41,450 2,150.00 4.93 42,400 1,200.00 2.75 1400/04/29 1,312 2.09 میلیون 88.4 میلیارد 1,589.84 43,600 44,500 40,470 44,710 1 1,000 41,330 1 1,000 41,480 16.621 هزار میلیارد 18.764 میلیون 3.183 میلیون 392,000 2.143 میلیون 1.04 میلیون 3.967 میلیون 1.097 میلیون 56.68 - 4.2 1.947 میلیون 139,044 1.846 میلیون 239,777
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 12,070 170.00 1.39 12,240 0.00 0.00 1400/04/29 623 1.94 میلیون 23.7 میلیارد 3,106.36 12,240 11,820 11,730 12,750 2 1,661 12,050 1 25,265 12,070 7.711 هزار میلیارد 15.542 میلیون 8.633 میلیون 630,000 7.83 میلیون 802,859 13.606 میلیون 137,849 55.94 9.6 0.57 1.923 میلیون 11,793 1.935 میلیون -
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 7,340 30.00 0.41 7,370 0.00 0.00 1400/04/29 502 2.83 میلیون 20.9 میلیارد 5,635.02 7,370 7,100 7,100 7,550 1 2,966 7,340 1 5,000 7,370 9.083 هزار میلیارد 10.418 میلیون 2.634 میلیون 1.232 میلیون 1.335 میلیون 1.299 میلیون 4.846 میلیون 169,913 53.46 6.99 1.87 2.279 میلیون 550,000 2.775 میلیون 54,062
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 106,100 60.00 0.06 106,040 0.00 0.00 1400/04/29 1,756 605,099 64.2 میلیارد 344.59 106,040 108,110 102,000 109,500 1 35 105,180 1 2,703 106,600 24.707 هزار میلیارد 25.963 میلیون 1.817 میلیون 233,000 1.256 میلیون 560,620 1.744 میلیون 471,609 52.39 44.07 14.17 597,474 7,625 605,099 -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,680 100.00 0.54 18,580 0.00 0.00 1400/04/29 7,294 46.35 میلیون 861 میلیارد 6,354.03 18,580 17,980 17,880 18,710 1 300 18,670 4 56,646 18,680 400.585 هزار میلیارد 737.211 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 52.34 12.08 22.25 39.157 میلیون 7.189 میلیون 40.615 میلیون 5.731 میلیون