همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 36,130 1,720.00 5.00 35,450 1,040.00 3.02 1399/08/1 2,937 4.588 میلیون 162.633 میلیارد 1,562.06 34,410 4.588 میلیون 35,800 162.633 میلیارد 5 5,191 36,130 10 5,620 36,130 43.072 هزار میلیارد 44.4 میلیون 2.779 میلیون 1.215 میلیون 1.328 میلیون 1.45 میلیون - 3,695 11656.77 29.7 - 4.568 میلیون 19,456 4.238 میلیون 349,917
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 52,960 2,780.00 4.99 55,730 10.00 0.02 1399/08/1 8 3,197 169.313 میلیون 320 55,740 3,197 52,960 169.313 میلیون 704 - - 0 10.35 میلیون 52,960 17.881 هزار میلیارد 19.781 میلیون 2.094 میلیون 320,857 1.899 میلیون 194,972 4.377 میلیون 2,050 8722.63 91.71 4.08 3,197 - 3,197 -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 18,310 960.00 4.98 19,260 10.00 0.05 1399/08/1 33 34,662 634.661 میلیون 1,050.36 19,270 34,662 18,310 634.661 میلیون 493 - - 0 8.356 میلیون 18,310 18.337 هزار میلیارد 20.458 میلیون 3.184 میلیون 952,095 2.12 میلیون 1.064 میلیون 1.563 میلیون 3,788 4840.9 17.24 11.73 34,662 - 34,662 -
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 380,760 20,040.00 5.00 398,950 1,850.00 0.46 1399/07/30 105 11,205 4.266 میلیارد 106.71 400,800 380,760 380,760 380,760 1836 40 380,760 2 5.473 میلیون 380,760 98.684 هزار میلیارد 99.933 میلیون 1.526 میلیون 247,360 1.248 میلیون 277,530 48,178 43,777 2254.25 355.58 2048.33 11,205 - 11,205 -
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 19,380 1,020.00 5.00 20,380 20.00 0.10 1399/08/1 35 58,059 1.125 میلیارد 1,658.83 20,400 58,059 19,380 1.125 میلیارد 395 - - 0 2.869 میلیون 19,380 12.839 هزار میلیارد 17.255 میلیون 5.105 میلیون 630,000 4.416 میلیون 688,757 7.039 میلیون 13,137 977.35 18.64 1.82 58,059 - 58,059 -
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 187,800 8,940.00 5.00 187,730 8,870.00 4.96 1399/08/1 559 555,087 104.206 میلیارد 993 178,860 555,087 187,800 104.206 میلیارد 2 215,639 187,800 166 3,769 187,800 11.264 هزار میلیارد 11.438 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 577.36 69.87 20.14 555,087 - 354,087 201,000
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 337,890 17,780.00 5.00 353,690 1,980.00 0.56 1399/08/1 99 15,576 5.263 میلیارد 157.33 355,670 15,576 337,890 5.263 میلیارد 3169 - - 0 2.96 میلیون 337,890 106.107 هزار میلیارد 106.815 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 535.27 130.51 379.91 15,576 - 15,576 -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 29,950 1,570.00 4.98 31,520 0.00 0.00 1399/08/1 3 1,399 41.9 میلیون 599.5 31,520 1,399 29,950 41.9 میلیون 165 - - 0 745,995 29,950 6.304 هزار میلیارد 6.966 میلیون 990,782 200,000 661,556 329,226 792,418 12,586 500.87 19.15 7.96 1,399 - 1,399 -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 9,850 510.00 4.92 9,930 430.00 4.15 1399/08/1 2,732 30.894 میلیون 306.927 میلیارد 11,308.22 10,360 30.894 میلیون 9,930 306.927 میلیارد 228 5,034 9,850 2 5.745 میلیون 9,850 26.116 هزار میلیارد 27.006 میلیون 2.137 میلیون 2.63 میلیون 890,057 1.247 میلیون - 61,305 426 20.94 - 25.392 میلیون 5.502 میلیون 30.614 میلیون 280,532
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,740 460.00 5.00 9,200 0.00 0.00 1399/08/1 39 56,582 494.527 میلیون 1,450.82 9,200 56,582 8,740 494.527 میلیون 536 - - 0 6.286 میلیون 8,740 10.303 هزار میلیارد 11.44 میلیون 2.088 میلیون 1.12 میلیون 1.137 میلیون 950,871 4.885 میلیون 24,752 416.24 10.84 2.11 53,739 2,843 56,582 -
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 35,650 1,870.00 4.98 37,510 10.00 0.03 1399/08/1 13 7,481 266.698 میلیون 575.46 37,520 7,481 35,650 266.698 میلیون 800 - - 0 3.066 میلیون 35,650 9.378 هزار میلیارد 10.439 میلیون 1.085 میلیون 250,000 1.061 میلیون 23,442 1.297 میلیون 25,654 365.54 400.03 7.23 7,481 - 7,481 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 35,780 1,880.00 4.99 37,320 340.00 0.90 1399/08/1 262 267,340 9.638 میلیارد 1,020.38 37,660 267,340 36,500 9.638 میلیارد 46 - - 0 180,065 35,780 7.464 هزار میلیارد 7.768 میلیون 494,876 200,000 303,651 191,225 803,856 23,499 317.63 39.03 9.29 202,148 65,192 267,340 -
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 132,380 6,960.00 4.99 133,120 6,220.00 4.46 1399/08/1 748 996,353 132.637 میلیارد 1,332.02 139,340 996,353 132,380 132.637 میلیارد 16 17,381 133,380 3 17,662 133,380 42.865 هزار میلیارد 45.379 میلیون 3.243 میلیون 322,000 2.514 میلیون 728,811 2.339 میلیون 154,063 278.23 58.81 18.32 656,353 340,000 995,903 450
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 55,140 2,900.00 5.00 57,670 370.00 0.64 1399/08/1 53 129,510 7.2 میلیارد 2,443.58 58,040 129,510 55,150 7.2 میلیارد 6 - - 0 23,463 55,140 7.324 هزار میلیارد 7.535 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 266.95 36.97 34.69 129,510 - 129,510 -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 22,980 1,200.00 4.96 23,890 290.00 1.20 1399/08/1 158 506,124 11.634 میلیارد 3,203.32 24,180 506,124 22,980 11.634 میلیارد 34 - - 0 171,380 22,980 7.571 هزار میلیارد 9.227 میلیون 2.03 میلیون 316,920 1.656 میلیون 374,304 2.85 میلیون 29,677 255.12 20.23 2.66 506,124 - 389,315 116,809
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,180 640.00 4.99 12,790 30.00 0.23 1399/08/1 35 157,697 1.921 میلیارد 4,505.63 12,820 157,697 12,180 1.921 میلیارد 159 - - 0 1.618 میلیون 12,180 5.909 هزار میلیارد 6.79 میلیون 1.531 میلیون 350,000 880,767 650,409 1.094 میلیون 24,461 241.57 9.09 5.4 157,697 - 157,697 -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 3,890 90.00 2.37 3,890 90.00 2.37 1399/08/1 2,283 14.946 میلیون 58.195 میلیارد 6,546.78 3,800 14.946 میلیون 3,990 58.195 میلیارد 6 40,461 3,890 11 17,525 3,890 9.203 هزار میلیارد 9.684 میلیون 2.974 میلیون 2.366 میلیون 480,864 2.494 میلیون 928,504 43,364 212.23 3.69 9.91 14.946 میلیون - 14.936 میلیون 9,810
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 90,520 4,760.00 5.00 95,020 260.00 0.27 1399/08/1 36 28,507 2.58 میلیارد 791.86 95,280 28,507 90,520 2.58 میلیارد 390 219 90,520 2 1.973 میلیون 90,520 25.655 هزار میلیارد 25.91 میلیون 750,743 270,000 254,251 496,492 1.148 میلیون 125,479 204.46 51.67 22.34 23,507 5,000 28,507 -
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 8,390 440.00 4.98 8,830 0.00 0.00 1399/08/1 11 26,555 222.796 میلیون 2,414.09 8,830 26,555 8,390 222.796 میلیون 281 - - 0 5.237 میلیون 8,390 8.07 هزار میلیارد 10.616 میلیون 3.062 میلیون 913,939 2.546 میلیون 516,728 5.162 میلیون 42,518 189.8 15.62 1.56 26,555 - 26,555 -
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 10,550 550.00 4.95 11,100 0.00 0.00 1399/08/1 14 33,891 357.55 میلیون 2,420.79 11,100 33,891 10,550 357.55 میلیون 414 - - 0 9.275 میلیون 10,550 19.98 هزار میلیارد 20.12 میلیون 1.897 میلیون 1.8 میلیون 139,793 1.757 میلیون 498,546 113,575 175.92 11.37 40.08 33,891 - 6,855 27,036
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 71,980 3,780.00 4.99 75,370 390.00 0.51 1399/08/1 111 68,249 4.913 میلیارد 614.86 75,760 68,249 71,980 4.913 میلیارد 1101 - - 0 6.106 میلیون 71,980 26.38 هزار میلیارد 26.465 میلیون 594,514 350,000 85,169 509,345 214,894 151,660 173.94 51.79 122.76 68,249 - 68,249 -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 56,120 2,950.00 4.99 59,050 20.00 0.03 1399/08/1 12 6,612 371.065 میلیون 551 59,070 6,612 56,120 371.065 میلیون 398 - - 0 3.216 میلیون 56,120 24.845 هزار میلیارد 27.322 میلیون 2.942 میلیون 420,741 2.478 میلیون 464,139 3.147 میلیون 144,664 171.74 53.53 7.9 6,612 - 6,612 -
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,950 520.00 4.97 10,160 310.00 2.96 1399/08/1 506 2.919 میلیون 29.111 میلیارد 5,767.93 10,470 2.919 میلیون 9,950 29.111 میلیارد 292 1,000 9,950 1 5.587 میلیون 9,950 17.506 هزار میلیارد 19.567 میلیون 3.602 میلیون 1.723 میلیون 2.061 میلیون 1.541 میلیون 1.786 میلیون 102,554 170.7 11.36 9.81 2.919 میلیون - 2.919 میلیون -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 18,060 950.00 5.00 19,010 0.00 0.00 1399/08/1 6 5,236 94.562 میلیون 707.5 19,010 5,236 18,060 94.562 میلیون 56 - - 0 149,793 18,060 13.304 هزار میلیارد 17.657 میلیون 5.304 میلیون 699,840 4.353 میلیون 951,264 1.344 میلیون 87,141 152.67 13.99 9.9 5,236 - 5,236 -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 40,950 1,950.00 5.00 40,540 1,540.00 3.95 1399/08/1 5,254 12.997 میلیون 526.906 میلیارد 2,473.73 39,000 12.997 میلیون 38,900 526.906 میلیارد 5 1.457 میلیون 40,950 338 6,840 40,950 34.459 هزار میلیارد 36.238 میلیون 2.839 میلیون 300,000 1.779 میلیون 1.06 میلیون 3.453 میلیون 238,408 144.54 32.53 9.98 12.953 میلیون 43,970 12.905 میلیون 92,000
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 41,650 2,190.00 5.00 42,210 1,630.00 3.72 1399/08/1 742 1.425 میلیون 60.172 میلیارد 1,921.03 43,840 1.425 میلیون 42,000 60.172 میلیارد 242 1,580 41,650 3 1.251 میلیون 41,650 26.576 هزار میلیارد 27.379 میلیون 1.674 میلیون 629,607 803,375 871,051 2.01 میلیون 192,148 138.31 30.51 13.22 1.413 میلیون 12,550 1.425 میلیون -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 33,290 1,750.00 4.99 34,430 610.00 1.74 1399/08/1 205 486,365 16.191 میلیارد 2,372.51 35,040 486,365 33,290 16.191 میلیارد 967 835 33,290 2 10.365 میلیون 33,290 55.088 هزار میلیارد 55.563 میلیون 2.81 میلیون 1.6 میلیون 474,718 2.336 میلیون 526,112 413,265 133.31 23.59 104.71 486,365 - 486,365 -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 34,100 1,790.00 4.99 34,100 1,790.00 4.99 1399/08/1 13,752 54.186 میلیون 1.848 هزار میلیارد 3,940.25 35,890 54.186 میلیون 34,100 1.848 هزار میلیارد 5277 5.387 میلیون 34,100 87 28.85 میلیون 34,100 735.196 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 132.95 22.84 60.15 43.39 میلیون 10.796 میلیون 39.192 میلیون 14.994 میلیون
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 47,510 2,500.00 5.00 50,010 0.00 0.00 1399/08/1 4 541 25.703 میلیون 116 50,010 541 47,510 25.703 میلیون 421 - - 0 5.698 میلیون 47,510 10.36 هزار میلیارد 10.548 میلیون 575,454 207,166 187,418 388,036 740,962 94,203 109.98 26.7 13.98 541 - 541 -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 24,600 1,170.00 4.99 23,760 330.00 1.41 1399/06/25 197 610,836 15.027 میلیارد 3,100.69 23,430 24,600 24,600 24,600 1 5,210 24,600 2 15 25,200 2.895 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 108.5 57.44 132.48 610,836 - 610,836 -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 33,130 1,570.00 4.97 32,020 460.00 1.46 1399/08/1 258 489,250 16.209 میلیارد 1,896.32 31,560 489,250 33,130 16.209 میلیارد 2 1.889 میلیون 33,130 297 700 33,130 14.249 هزار میلیارد 16.041 میلیون 2.165 میلیون 445,000 1.792 میلیون 372,766 5.941 میلیون 138,443 102.92 38.22 2.4 489,250 - 449,250 40,000
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 61,780 3,250.00 5.00 62,660 2,370.00 3.64 1399/08/1 512 607,611 37.665 میلیارد 1,186.74 65,030 607,611 61,780 37.665 میلیارد 2 1,400 61,780 3 1,458 61,800 22.558 هزار میلیارد 27.02 میلیون 5.155 میلیون 360,000 4.462 میلیون 692,554 7.561 میلیون 226,645 99.53 32.57 2.98 407,611 200,000 607,611 -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 7,540 390.00 4.92 7,560 370.00 4.67 1399/08/1 3,465 24.341 میلیون 184.077 میلیارد 7,024.75 7,930 24.341 میلیون 7,540 184.077 میلیارد 1274 20,450 7,540 6 18.542 میلیون 7,540 43.35 هزار میلیارد 48.191 میلیون 10.937 میلیون 5.734 میلیون 4.841 میلیون 6.095 میلیون 11.419 میلیون 460,458 94.14 7.11 3.8 24.34 میلیون 670 24.341 میلیون -
شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

سهام بورس 593,730 28,270.00 5.00 573,920 8,460.00 1.50 1399/08/1 136 28,407 16.866 میلیارد 208.88 565,460 28,407 593,730 16.866 میلیارد 1 113,753 593,730 408 100 593,730 17.627 هزار میلیارد 17.739 میلیون 654,529 30,713 112,087 542,442 715,230 189,113 93.21 32.49 24.64 13,761 14,646 28,407 -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 36,350 1,720.00 4.52 37,930 140.00 0.37 1399/07/29 73 101,284 3.673 میلیارد 1,387.45 38,070 101,284 36,170 3.673 میلیارد 0 - - 0 - - 44.781 هزار میلیارد 46.017 میلیون 2.994 میلیون 1.18 میلیون 1.26 میلیون 1.734 میلیون 1.98 میلیون 488,751 91.58 25.81 22.6 31,472 69,812 33,625 67,659
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 18,620 970.00 4.95 19,590 0.00 0.00 1399/08/1 15 7,211 134.269 میلیون 480.73 19,590 7,211 18,620 134.269 میلیون 261 10,477 18,620 1 1.948 میلیون 18,620 9.167 هزار میلیارد 9.721 میلیون 1.103 میلیون 467,938 554,423 548,455 799,600 102,966 89.03 16.71 11.46 7,211 - 7,211 -
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 5,830 300.00 4.89 5,990 140.00 2.28 1399/08/1 2,944 21.025 میلیون 125.858 میلیارد 7,141.74 6,130 21.025 میلیون 5,840 125.858 میلیارد 759 18,974 5,830 8 12.635 میلیون 5,830 48.16 هزار میلیارد 50.9 میلیون 11.152 میلیون 600,000 2.74 میلیون 8.412 میلیون 2.975 میلیون 546,876 88.06 5.73 16.2 20.884 میلیون 141,200 21.025 میلیون -
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 23,000 1,210.00 5.00 23,020 1,190.00 4.92 1399/08/1 553 2.414 میلیون 55.584 میلیارد 4,366.06 24,210 2.414 میلیون 23,000 55.584 میلیارد 199 - - 0 1.025 میلیون 23,000 11.51 هزار میلیارد 14.201 میلیون 3.243 میلیون 500,000 2.691 میلیون 552,247 2.743 میلیون 131,244 87.7 20.84 4.2 2.414 میلیون - 2.414 میلیون -
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 19,580 1,030.00 5.00 20,580 30.00 0.15 1399/08/1 32 62,058 1.215 میلیارد 1,939.31 20,610 62,058 19,580 1.215 میلیارد 197 300 19,580 1 652,130 19,580 12.348 هزار میلیارد 13.213 میلیون 1.576 میلیون 600,000 865,272 710,989 3.524 میلیون 143,402 86.11 17.37 3.5 52,058 10,000 62,058 -
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 57,380 3,020.00 5.00 60,390 10.00 0.02 1399/08/1 9 2,383 136.737 میلیون 264.78 60,400 2,383 57,380 136.737 میلیون 1038 120 57,380 1 21.489 میلیون 57,380 15.098 هزار میلیارد 15.68 میلیون 985,509 250,000 582,744 402,765 999,306 176,034 85.76 37.48 15.11 2,383 - - 2,383