همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,206 0.00 0.00 1,220 14.00 1.16 1400/07/28 2,184 72.3 میلیون 88.2 میلیارد 33,106 1,206 1,206 1,160 1,257 2 215,047 1,216 1 13,000 1,220 8.174 هزار میلیارد 11.274 میلیون 3.607 میلیون 500,000 3.1 میلیون 506,969 3.324 میلیون 783 10439.34 16.12 2.46 143.356 میلیون 12.754 میلیون 152.602 میلیون 3.509 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 44,120 2,320.00 5.00 45,300 1,140.00 2.45 1400/07/28 2,385 11.7 میلیون 529.9 میلیارد 4,904.46 46,440 48,550 44,120 48,760 91 480,041 46,990 0 0 0 31.703 هزار میلیارد 35.125 میلیون 4.445 میلیون 699,840 3.422 میلیون 1.023 میلیون 1.752 میلیون 110,066 6471.43 33.1 19.32 2.795 میلیون 50,000 2.845 میلیون -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 45,800 2,030.00 4.24 47,280 550.00 1.15 1400/07/28 494 772,518 36.5 میلیارد 1,563.8 47,830 48,870 45,440 48,870 1 4,000 47,500 1 442 48,890 11.347 هزار میلیارد 11.493 میلیون 461,202 240,000 128,279 326,800 163,099 123,826 1385.83 35.94 309.76 622,423 43,150 665,573 -
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,028 33.00 3.11 1,035 26.00 2.45 1400/07/28 1,398 40.57 میلیون 42 میلیارد 29,020.5 1,061 1,063 1,020 1,064 3 242,230 1,062 1 4,500 1,063 18.761 هزار میلیارد 35.967 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 621.61 11.49 3.57 75.153 میلیون 2.144 میلیون 76.676 میلیون 621,854
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 6,760 10.00 0.15 6,950 200.00 2.96 1400/07/28 2,497 21.8 میلیون 151.4 میلیارد 8,729.23 6,750 7,080 6,550 7,080 178 3,099,238 6,750 1 1,000 7,400 4.17 هزار میلیارد 5.876 میلیون 2.325 میلیون 160,000 1.706 میلیون 618,829 704,851 8,416 495.48 6.74 5.92 5.264 میلیون - 3.464 میلیون 1.8 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 95,700 4,640.00 4.62 98,870 1,470.00 1.47 1400/07/27 17,559 11.52 میلیون 1.139 هزار میلیارد 1,060.08 100,340 95,330 95,330 104,980 0 0 0 0 24.718 هزار میلیارد 25.09 میلیون 916,370 30,000 372,034 544,336 621,459 249,786 479.95 43.78 38.35 11.402 میلیون 116,157 11.365 میلیون 153,437
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 31,200 1,700.00 5.17 32,900 0.00 0.00 1400/04/9 - - - - 32,900 31,200 31,200 31,200 0 0 0 0 82.25 هزار میلیارد - - - - - - - 432.89 - - - 1.344 میلیون - 1.344 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 38,700 1,630.00 4.04 38,750 1,580.00 3.92 1400/07/28 845 1.23 میلیون 47.6 میلیارد 1,453.35 40,330 38,850 38,320 40,500 2 472 39,920 1 129 39,940 47.081 هزار میلیارد 48.549 میلیون 3.066 میلیون 1.215 میلیون 1.468 میلیون 1.598 میلیون 147,160 144,154 326.61 29.46 319.93 943,200 144,228 1.087 میلیون -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 6,100 100.00 1.67 5,990 10.00 0.17 1400/07/28 830 5.73 میلیون 34.3 میلیارد 6,899.7 6,000 6,080 5,730 6,270 3 46,429 5,970 1 900 6,040 7.188 هزار میلیارد 9.514 میلیون 3.063 میلیون 1.2 میلیون 2.326 میلیون 736,743 2.718 میلیون 243,314 260.43 9.79 2.65 4.994 میلیون 95,252 5.09 میلیون -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 149,820 7,880.00 5.00 154,480 3,220.00 2.04 1400/07/28 3,713 2.75 میلیون 424.7 میلیارد 740.42 157,700 157,700 149,820 163,000 1 1,261 157,700 652 1,197,476 157,700 46.344 هزار میلیارد 46.71 میلیون 1.281 میلیون 300,000 365,612 915,426 211,799 201,207 230.33 50.63 218.81 1.192 میلیون 104,034 1.296 میلیون -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 213,200 3,980.00 1.90 217,580 8,360.00 4.00 1400/07/28 3,686 1.34 میلیون 291.3 میلیارد 363.25 209,220 219,680 210,000 219,680 121 129,057 216,140 1 160 224,000 53.821 هزار میلیارد 55.255 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.434 میلیون 324,111 251,646 234,481 229.53 166.06 213.87 1.919 میلیون 78,568 1.948 میلیون 49,328
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 80,000 2,110.00 2.71 78,780 890.00 1.14 1400/07/28 1 27 9.8 میلیون 832.84 77,890 80,000 80,000 80,000 0 0 0 4 392,100 75,150 228.312 هزار میلیارد 143.629 میلیون 2.479 میلیون 1.8 میلیون 133,186 2.345 میلیون 423,901 626,083 226.38 60.43 334.35 - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 19,270 470.00 2.38 19,180 560.00 2.84 1400/07/28 1,267 3.09 میلیون 59.3 میلیارد 2,439.81 19,740 20,560 18,760 20,560 2 3,359 19,900 1 1,000 20,100 4.411 هزار میلیارد 5.36 میلیون 738,479 230,000 764,242 -25,763 1.509 میلیون 15,972 223.02 -177.3 3.03 3.93 میلیون - 3.92 میلیون 10,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 3,297 67.00 1.99 3,333 31.00 0.92 1400/07/28 2,053 17.92 میلیون 59.4 میلیارد 8,726.37 3,364 3,340 3,292 3,375 3 15,824 3,377 1 36,633 3,378 233.31 هزار میلیارد 246.65 میلیون 140.21 میلیون 25 میلیون 13.34 میلیون 126.87 میلیون 108.079 میلیون 1.051 میلیون 221.94 1.84 2.16 20.453 میلیون 3.757 میلیون 17.831 میلیون 6.379 میلیون
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 32,550 1,550.00 5.00 32,550 1,550.00 5.00 1400/07/28 99 632,344 20.6 میلیارد 6,788.18 31,000 32,550 32,550 32,550 162 1,379,943 31,000 1 1,000 34,000 21.971 هزار میلیارد 23.923 میلیون 4.799 میلیون 675,000 1.952 میلیون 2.847 میلیون 1.915 میلیون 2.013 میلیون 199.69 7.39 10.99 740,706 - 310,101 430,605
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,620 88.00 3.25 2,677 31.00 1.14 1400/07/28 2,130 34.34 میلیون 91.9 میلیارد 16,123.46 2,708 2,700 2,620 2,750 1 268,500 2,674 2 281,143 2,680 17.301 هزار میلیارد 18.444 میلیون 7.496 میلیون 6.463 میلیون 1.143 میلیون 6.353 میلیون 976,204 88,523 195.44 2.72 17.72 52.539 میلیون 156,674 52.275 میلیون 421,074
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 9,880 120.00 1.20 9,940 60.00 0.60 1400/07/28 321 1.11 میلیون 11.1 میلیارد 3,470.46 10,000 10,340 9,700 10,340 1 936 10,030 1 193 10,200 9.464 هزار میلیارد 13.592 میلیون 5.237 میلیون 952,095 4.128 میلیون 1.109 میلیون 4.642 میلیون 49,023 193.05 8.53 2.04 4.113 میلیون 609,580 4.722 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 11,180 90.00 0.81 11,290 200.00 1.80 1400/07/28 2,326 23.32 میلیون 263.2 میلیارد 10,024.78 11,090 11,330 10,860 11,640 1 8,091 11,130 1 4,553 11,140 20.322 هزار میلیارد 21.85 میلیون 3.759 میلیون 1.8 میلیون 1.528 میلیون 2.232 میلیون 722,311 111,823 181.73 9.11 28.13 19.316 میلیون 7,990 18.66 میلیون 663,714
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 14,160 90.00 0.64 14,000 70.00 0.50 1400/07/28 606 2.59 میلیون 36.2 میلیارد 4,267.31 14,070 13,600 13,600 14,410 2 1,886 14,040 1 8,671 14,070 19.397 هزار میلیارد 26.409 میلیون 8.24 میلیون 1.385 میلیون 7.012 میلیون 1.228 میلیون 18.887 میلیون 113,387 171.07 15.8 1.03 3.078 میلیون 1.368 میلیون 4.416 میلیون 30,000
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 29,010 1,510.00 4.95 30,550 30.00 0.10 1400/07/28 1,949 3.31 میلیون 101.2 میلیارد 1,699.7 30,520 32,040 29,000 32,040 115 482,797 31,290 1 1,000 32,050 9.682 هزار میلیارد 13.588 میلیون 4.24 میلیون 316,920 3.906 میلیون 333,842 7.126 میلیون 60,082 159.95 29.88 1.4 244,394 - 194,394 50,000
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 27,120 1,270.00 4.91 26,930 1,080.00 4.18 1400/07/28 4,151 13.71 میلیون 369.3 میلیارد 3,303.88 25,850 26,450 26,020 27,140 45 3,199,148 26,010 2 4,070 26,010 33.138 هزار میلیارد 33.526 میلیون 1.026 میلیون 207,166 388,136 638,156 1.2 میلیون 244,360 135.62 51.93 27.62 21.34 میلیون 399,344 20.693 میلیون 1.046 میلیون
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 6,140 290.00 4.96 6,060 210.00 3.59 1400/07/28 574 5.7 میلیون 34.6 میلیارد 9,935.61 5,850 5,850 5,560 6,140 1 512 5,790 1 15,460 5,800 7.469 هزار میلیارد 8.803 میلیون 2.634 میلیون 1.232 میلیون 1.335 میلیون 1.299 میلیون 4.846 میلیون 169,913 134.67 5.55 1.49 833,770 46,000 879,770 -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 4 180,000 33,780 155.6 هزار میلیارد - - - - - - - 130.1 - - - 20,000 - 20,000
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 144,190 7,580.00 4.99 145,660 6,110.00 4.03 1400/07/28 626 243,883 35.5 میلیارد 389.59 151,770 145,210 144,190 150,000 1 600 152,260 1 641 157,400 10.211 هزار میلیارد 10.425 میلیون 435,720 24,100 214,298 221,422 388,060 79,519 128.41 46.11 26.31 1.726 میلیون - 1.726 میلیون -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 143,430 5,830.00 3.91 147,510 1,750.00 1.17 1400/07/28 1,948 669,714 98.8 میلیارد 343.8 149,260 151,700 142,110 154,880 112 67,431 149,810 1 10 149,900 8.851 هزار میلیارد 9.003 میلیون 351,816 60,000 152,052 199,764 873,573 81,064 109.18 44.31 10.14 651,728 3,000 629,528 25,200
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,466 77.00 4.99 1,477 66.00 4.28 1400/07/28 1,533 42.16 میلیون 62.3 میلیارد 27,504.89 1,543 1,510 1,466 1,520 1 5,000 1,515 1 50,000 1,519 17.635 هزار میلیارد 19.031 میلیون 13.48 میلیون 11.939 میلیون 1.397 میلیون 12.083 میلیون 3.767 میلیون 184,295 95.69 1.46 4.68 20.127 میلیون 801,467 19.434 میلیون 1.494 میلیون
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 98,200 40.00 0.04 98,590 350.00 0.36 1400/07/28 360 143,647 14.2 میلیارد 399.02 98,240 101,770 94,900 101,770 47 16,489 99,150 1 1,021 101,870 12.521 هزار میلیارد 12.777 میلیون 620,403 127,000 255,848 364,555 259,085 174,316 71.83 34.35 48.33 196,728 - 186,728 10,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 28,880 1,500.00 4.94 29,050 1,330.00 4.38 1400/07/21 16,807 43.29 میلیون 1.258 هزار میلیارد 2,618.19 30,380 29,300 28,870 30,860 0 0 0 0 168.49 هزار میلیارد 183.325 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 70.69 17.71 62.66 32.192 میلیون 11.095 میلیون 43.004 میلیون 283,482
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 15,010 310.00 2.11 14,890 190.00 1.29 1400/07/28 921 3.69 میلیون 54.9 میلیارد 4,001.26 14,700 14,850 14,330 15,330 50 1,002,193 14,760 1 84 14,760 9.381 هزار میلیارد 17.211 میلیون 8.633 میلیون 630,000 7.83 میلیون 802,859 13.606 میلیون 137,849 68.05 11.68 0.69 2.638 میلیون - 2.152 میلیون 485,348
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,631 25.00 1.51 1,640 16.00 0.97 1400/07/28 1,091 22.47 میلیون 36.8 میلیارد 20,595.33 1,656 1,670 1,600 1,687 1 2,833 1,668 1 4,000 1,695 33.846 هزار میلیارد 51.206 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 58.09 2.35 3.79 43.218 میلیون 116,662 39.28 میلیون 4.054 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 2,885 151.00 4.97 2,914 122.00 4.02 1400/07/28 474 4.95 میلیون 14.4 میلیارد 10,440.72 3,036 3,000 2,885 3,036 1 93,970 3,009 1 131,721 3,010 18.432 هزار میلیارد 25.214 میلیون 13.436 میلیون 420,741 6.782 میلیون 6.654 میلیون 6.483 میلیون 326,579 56.44 2.77 2.84 8.888 میلیون 363,698 9.251 میلیون -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 81,890 1,080.00 1.34 81,940 1,130.00 1.40 1400/07/28 672 610,979 50.1 میلیارد 909.19 80,810 84,490 78,630 84,490 99 409,664 80,910 1 4 84,490 26.558 هزار میلیارد 36.433 میلیون 10.664 میلیون 324,120 9.874 میلیون 789,960 23.819 میلیون 521,035 50.97 33.62 1.13 224,215 10,000 231,774 2,441
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 106,250 5,590.00 5.00 107,000 4,840.00 4.33 1400/07/28 792 316,782 33.9 میلیارد 399.98 111,840 106,270 106,250 109,880 1 120 107,710 1 1,965 107,730 14.017 هزار میلیارد 14.409 میلیون 886,460 131,000 391,525 494,935 1.202 میلیون 277,789 50.46 28.32 11.66 870,269 - 870,269 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 23,350 520.00 2.28 23,300 470.00 2.06 1400/07/28 520 855,106 19.9 میلیارد 1,644.43 22,830 23,000 22,080 23,870 0 0 0 2 2,060 22,690 4.66 هزار میلیارد 5.781 میلیون 1.407 میلیون 200,000 1.121 میلیون 286,709 911,683 92,384 50.44 16.25 5.12 1.437 میلیون - 1.426 میلیون 10,387
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 44,150 240.00 0.54 44,460 70.00 0.16 1400/07/28 527 1.3 میلیون 58 میلیارد 2,474.17 44,390 44,680 43,400 45,370 1 200 44,630 2 2,032 44,690 8.892 هزار میلیارد 18.461 میلیون 11.08 میلیون 200,000 9.569 میلیون 1.511 میلیون 147,785 181,834 48.9 5.89 60.17 675,318 221,378 850,696 46,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 31,960 1,520.00 4.99 31,150 710.00 2.33 1400/07/28 10,255 31.7 میلیون 987.6 میلیارد 2,532.98 30,440 30,000 29,450 31,960 6 59,937 29,880 5 27,431 29,900 155.75 هزار میلیارد 158.882 میلیون 9.47 میلیون 5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون 48.53 24.57 50.13 38.052 میلیون 2.484 میلیون 40.372 میلیون 163,310
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 37,700 1,790.00 4.98 37,130 1,220.00 3.40 1400/07/28 619 3.35 میلیون 124.4 میلیارد 5,410.99 35,910 35,890 35,890 37,700 1 173 34,540 183 1,210,554 35,910 31.034 هزار میلیارد 34.966 میلیون 5.264 میلیون 835,821 3.932 میلیون 1.332 میلیون 15.296 میلیون 647,275 47.95 23.3 2.03 244,574 400,000 644,574 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,730 10.00 0.04 22,730 10.00 0.04 1400/07/28 1,044 19.98 میلیون 454.1 میلیارد 19,136.69 22,720 22,750 22,700 22,800 1 360 22,540 3 900 22,550 2273 هزار میلیارد 2.3 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 47.85 7.02 5.37 2.152 میلیون 7.257 میلیون 2.382 میلیون 7.027 میلیون
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 38,180 2,000.00 4.98 39,610 570.00 1.42 1400/07/28 179 141,315 5.4 میلیارد 789.47 40,180 39,790 38,180 39,790 2 2,498 40,000 2 1,774 40,280 46.74 هزار میلیارد 48.874 میلیون 4.087 میلیون 1.18 میلیون 2.134 میلیون 1.953 میلیون 2.737 میلیون 981,259 47.63 23.93 17.08 148,577 42,196 190,773 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 6,710 90.00 1.32 6,700 100.00 1.47 1400/07/28 318 2.14 میلیون 14.3 میلیارد 6,722.62 6,800 6,870 6,500 6,870 1 5,000 6,750 1 15,000 6,850 12.06 هزار میلیارد 12.318 میلیون 2.226 میلیون 1.8 میلیون 257,852 1.968 میلیون 947,263 259,459 46.48 6.13 12.73 1.804 میلیون 883,190 2.407 میلیون 280,549