همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 23,390 1,230.00 5.00 24,000 620.00 2.52 1401/07/09 215 362,472 8.55 میلیارد 1,685.92 24,620 25,350 23,390 25,350 1 220 22,980 1 440 24,330 5.76 هزار میلیارد 6.038 میلیون 482,875 240,000 169,971 312,904 33,071 1,498 3845.13 18.41 174.17 362,472 - 362,472 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 74,000 1,700.00 2.25 75,700 0.00 0.00 09:35 77 32,954 2.45 میلیارد 479.5 75,700 73,970 73,970 74,000 3 631 72,240 1 495 75,900 9.614 هزار میلیارد 9.942 میلیون 685,120 127,000 328,339 356,781 517,240 17,626 545.45 26.95 18.59 18,477 14,477 30,279 2,675
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 10,500 550.00 4.98 10,510 540.00 4.89 09:36 191 2.165 میلیون 22.76 میلیارد 7,854.14 11,050 10,500 10,500 10,720 2 12,841 10,520 1 10,000 10,650 26.526 هزار میلیارد 32.168 میلیون 6.117 میلیون 2.524 میلیون 4.278 میلیون 1.838 میلیون 10.738 میلیون 79,758 353.47 15.34 2.63 1.95 میلیون 200,000 2.15 میلیون -
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 2,534 142.00 5.31 2,675 1.00 0.04 09:35 4 43,690 112.72 میلیون 10,922.5 2,676 2,581 2,512 2,619 1 5,000 2,550 1 1,720 2,580 4.548 هزار میلیارد 8.33 میلیون 6.164 میلیون 1.7 میلیون 3.783 میلیون 2.381 میلیون 3.118 میلیون 16,042 283.58 1.91 1.46 43,690 - 43,690 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 49,020 2,580.00 5.00 51,600 0.00 0.00 09:36 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,049.59 51,600 50,100 49,020 50,770 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.675 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 303,701 386,729 50,642 254.73 42.48 33.36 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,469 76.00 4.92 1,545 0.00 0.00 09:36 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 27,733.43 1,545 1,485 1,469 1,555 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.39 میلیون 12.904 میلیون 6.7 میلیون 6.153 میلیون 6.751 میلیون 7.998 میلیون 44,530 232.46 1.53 1.29 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 1,909 40.00 2.05 1,979 30.00 1.54 09:36 334 7.267 میلیون 14.41 میلیارد 34,880.42 1,949 1,969 1,902 2,030 2 209,498 1,961 2 30,372 1,967 12.79 هزار میلیارد 14.588 میلیون 8.105 میلیون 6.463 میلیون 1.792 میلیون 6.313 میلیون 3.113 میلیون 56,883 221.44 2 4.05 6.406 میلیون 631,678 6.886 میلیون 152,000
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 35,630 1,180.00 3.21 36,810 0.00 0.00 09:36 - - - 1,417.08 36,810 35,450 34,980 37,000 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 5.945 میلیون 365,686 160,000 126,930 238,756 946,666 41,332 142.49 24.67 6.22 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس 4,108 183.00 4.26 4,287 4.00 0.09 09:36 118 666,656 4 میلیارد 11,204.83 4,291 4,089 4,088 4,111 0 0 0 0 4.428 هزار میلیارد 11.26 میلیون 7.698 میلیون 1.1 میلیون 6.548 میلیون 1.15 میلیون 8.085 میلیون 33,705 140.01 4.1 0.58 5.968 میلیون - 5.758 میلیون 210,000
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 5,630 80.00 1.44 5,550 0.00 0.00 09:36 29 100,455 540.76 میلیون 3,070.56 5,550 5,300 5,300 5,650 1 20,000 5,370 1 685 5,380 5.436 هزار میلیارد 6.088 میلیون 1.525 میلیون 981,249 651,536 873,621 813,338 45,738 119.07 6.23 6.7 72,788 27,667 100,455 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,930 1,460.00 4.36 33,250 220.00 0.66 1401/07/09 1 27 9.8 میلیون 2,092.54 33,470 34,930 34,930 34,930 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 59.974 میلیون 2.754 میلیون 1.8 میلیون 142,015 2.611 میلیون 518,900 598,611 99.98 22.92 115.34 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,950 49.00 1.23 3,976 23.00 0.58 09:36 39 844,951 3.28 میلیارد 26,867.54 3,999 3,830 3,820 3,990 2 37,094 3,880 3 68,370 3,975 25.144 هزار میلیارد 36.042 میلیون 17.705 میلیون 6.325 میلیون 11.088 میلیون 6.617 میلیون 12.217 میلیون 254,447 98.84 3.8 2.06 578,791 175,000 753,791 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 28,490 1,490.00 4.97 28,570 1,410.00 4.70 09:36 535 1.346 میلیون 38.45 میلیارد 2,654.36 29,980 28,490 28,490 29,300 1 1,325 28,830 1 3,465 28,870 4.006 هزار میلیارد 4.464 میلیون 590,397 24,100 321,258 269,139 573,868 49,732 84.52 15.62 7.32 1.341 میلیون 1,747 1.343 میلیون -
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,203 105.00 4.55 2,278 30.00 1.30 09:36 87 2.053 میلیون 4.56 میلیارد 34,031.91 2,308 2,230 2,171 2,257 1 5,839 2,195 2 426,000 2,200 23.919 هزار میلیارد 25.323 میلیون 16.348 میلیون 10.5 میلیون 1.404 میلیون 14.945 میلیون 481,756 287,408 84.32 1.62 50.3 1.99 میلیون 55,793 2.046 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,611 13.00 0.80 1,626 2.00 0.12 09:34 241 15.807 میلیون 25.8 میلیارد 44,752.08 1,624 1,574 1,574 1,644 2 72,368 1,591 1 194,439 1,600 254.209 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.25 3.25 0.95 781,448 15 میلیون 15.481 میلیون 300,000
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 1,465 48.00 3.17 1,509 4.00 0.26 09:33 24 951,908 1.4 میلیارد 39,662.83 1,513 1,462 1,446 1,511 2 302,835 1,461 1 3,460 1,497 5.659 هزار میلیارد 7.122 میلیون 5.374 میلیون 3.75 میلیون 1.463 میلیون 3.911 میلیون 2.543 میلیون 69,061 82.16 1.45 2.23 642,480 309,428 951,908 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 52,830 930.00 1.79 51,910 10.00 0.02 09:36 21 29,687 1.55 میلیارد 1,413.67 51,900 53,440 51,100 53,440 2 9,840 52,000 1 300 52,880 16.461 هزار میلیارد 22.755 میلیون 6.927 میلیون 316,920 6.291 میلیون 635,356 9.872 میلیون 231,145 71.17 25.89 1.67 16,746 12,941 29,687 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 105,000 3,070.00 2.84 107,650 420.00 0.39 09:36 93 53,171 5.6 میلیارد 599.68 108,070 103,600 103,600 108,820 1 100 104,650 2 4,970 104,710 26.51 هزار میلیارد 28.058 میلیون 1.879 میلیون 247,360 1.548 میلیون 330,926 495,240 407,538 65.34 80.47 53.77 44,270 250 44,520 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,560 240.00 3.08 7,750 50.00 0.64 09:36 145 2.104 میلیون 16.3 میلیارد 9,926.35 7,800 7,610 7,530 7,930 1 1,536 7,710 2 1,508 7,850 13.95 هزار میلیارد 15.273 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 62.9 6.38 34.72 2.094 میلیون - 2.092 میلیون 1,750
شگل

گلتاش

سهام بورس 4,321 222.00 4.89 4,542 1.00 0.02 09:32 7 18,327 80.02 میلیون 2,618.14 4,543 4,285 4,284 4,510 1 2,304 4,331 1 1,899 4,489 11.809 هزار میلیارد 18.731 میلیون 10.464 میلیون 2.6 میلیون 6.922 میلیون 3.542 میلیون 9.674 میلیون 194,215 60.82 3.33 1.22 18,327 - 18,327 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 25,100 500.00 1.95 25,600 0.00 0.00 09:36 3 6,276 158.17 میلیون 2,638 25,600 25,200 25,100 25,210 1 4,724 25,200 1 10,000 25,500 204.8 هزار میلیارد 219.307 میلیون 31.144 میلیون 8 میلیون 14.507 میلیون 16.636 میلیون 36.012 میلیون 3.487 میلیون 58.73 12.31 5.69 - 5,276 5,276 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 16,780 210.00 1.24 16,940 50.00 0.29 09:35 35 606,472 9.96 میلیارد 20,249.86 16,990 16,450 16,320 16,780 1 20,000 16,520 1 300 16,790 2371.6 هزار میلیارد 2.441 میلیارد 111.72 میلیون 60 میلیون 45.35 میلیون 66.371 میلیون 42.191 میلیون 41.105 میلیون 57.7 35.73 56.21 606,472 - 471,072 135,400
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 33,300 1,640.00 4.69 34,890 50.00 0.14 09:36 191 329,158 11.48 میلیارد 2,533.93 34,940 34,100 33,210 35,490 2 520 34,940 2 842 34,960 23.792 هزار میلیارد 27.249 میلیون 4.647 میلیون 681,920 3.457 میلیون 1.19 میلیون 3.793 میلیون 470,400 50.65 20.02 6.28 328,458 - 328,458 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 67,600 3,550.00 4.99 68,420 2,730.00 3.84 09:36 436 378,265 25.88 میلیارد 695.58 71,150 68,320 67,600 70,490 0 0 0 30 371,484 67,600 20.568 هزار میلیارد 21.483 میلیون 2.052 میلیون 300,000 981,293 1.071 میلیون 411,733 424,078 50.33 19.93 51.84 325,810 4,000 329,810 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,000 90.00 1.48 6,090 0.00 0.00 09:36 7 7,426 44.36 میلیون 1,000.75 6,090 5,960 5,900 6,090 1 1,100 6,010 3 28,080 6,060 292.32 هزار میلیارد 330.475 میلیون 97.928 میلیون 48 میلیون 38.155 میلیون 59.773 میلیون 55.239 میلیون 6.008 میلیون 48.66 4.89 5.29 4,526 2,900 7,426 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,408 8.00 0.56 1,414 2.00 0.14 09:36 251 13.6 میلیون 19.13 میلیارد 29,982.67 1,416 1,420 1,390 1,420 5 179,660 1,408 5 502,141 1,410 247.951 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.24 1.08 0.43 10.115 میلیون 2.514 میلیون 12.035 میلیون 594,255
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 926 26.00 2.73 946 6.00 0.63 09:36 64 2.692 میلیون 2.47 میلیارد 47,837.71 952 905 905 950 1 33,333 927 1 10,000 935 29.177 هزار میلیارد 30.393 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 47.33 0.88 21.83 1.308 میلیون 1.383 میلیون 2.624 میلیون 67,298
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,042 20.00 1.88 1,051 11.00 1.04 09:36 186 6.862 میلیون 7.12 میلیارد 44,960.61 1,062 1,045 1,023 1,070 1 173,420 1,025 1 23,696 1,030 12.548 هزار میلیارد 14.363 میلیون 14.195 میلیون 11.939 میلیون 1.838 میلیون 12.356 میلیون 6.656 میلیون 273,340 46.39 1.03 1.91 6.16 میلیون 659,000 6.819 میلیون -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 11,500 310.00 2.62 11,790 20.00 0.17 09:35 47 484,566 5.7 میلیارد 7,916.51 11,810 11,710 11,500 11,930 1 940 11,630 1 1,000 11,690 13.203 هزار میلیارد 15.465 میلیون 3.838 میلیون 1.12 میلیون 2.329 میلیون 1.509 میلیون 20.521 میلیون 290,316 45.56 8.76 0.64 484,506 - 484,506 -
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,892 7.00 0.18 3,903 4.00 0.10 09:36 70 812,078 3.19 میلیارد 20,709.09 3,899 3,800 3,800 4,000 4 78,384 3,887 1 424 3,899 22.386 هزار میلیارد 32.311 میلیون 17.838 میلیون 5.734 میلیون 9.926 میلیون 7.912 میلیون 27.491 میلیون 501,356 44.64 2.83 0.81 812,078 - 812,078 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 49,790 520.00 1.06 49,320 50.00 0.10 09:34 24 38,328 1.92 میلیارد 4,020.52 49,270 49,510 49,350 50,330 4 2,000 50,000 2 350 50,240 68.818 هزار میلیارد 74.754 میلیون 8.889 میلیون 1.395 میلیون 5.936 میلیون 2.953 میلیون 3.458 میلیون 1.549 میلیون 44.04 23.11 19.73 37,867 461 36,328 2,000
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 2,090 48.00 2.25 2,136 2.00 0.09 09:35 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 13,131.57 2,138 2,123 2,036 2,125 2 1,969 32,930 1 155 32,940 9.277 هزار میلیارد 9.498 میلیون 5.043 میلیون 270,000 998,151 4.045 میلیون 3.979 میلیون 196,669 43.44 2.11 2.15 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,265 2.00 0.05 4,239 28.00 0.66 09:35 250 4.373 میلیون 18.48 میلیارد 28,157.18 4,267 4,260 4,111 4,340 1 8,008 4,210 2 12,000 4,211 67.904 هزار میلیارد 68.882 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 43.1 2.72 36.33 3.935 میلیون 5,000 3.94 میلیون -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 17,510 400.00 2.23 17,900 10.00 0.06 09:34 66 167,197 2.98 میلیارد 7,075.79 17,910 17,400 16,670 18,300 1 2,740 17,030 4 18,685 17,500 17.043 هزار میلیارد 25.756 میلیون 10.506 میلیون 952,095 9.047 میلیون 1.459 میلیون 7.762 میلیون 398,108 42.83 11.68 2.21 160,972 - 160,972 -
بکام

شهید قندی

سهام بورس 1,390 36.00 2.52 1,426 0.00 0.00 09:36 11 204,720 291.16 میلیون 7,687.86 1,426 1,410 1,381 1,425 1 3,908 1,402 1 100,000 1,425 14.317 هزار میلیارد 19.884 میلیون 16.503 میلیون 8.04 میلیون 5.577 میلیون 10.926 میلیون 4.136 میلیون 345,891 41.39 1.31 3.46 192,442 12,278 204,720 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 38,840 2,040.00 4.99 40,790 90.00 0.22 09:24 10 18,264 709.37 میلیون 1,826.4 40,880 38,840 38,840 38,840 0 0 0 347 2,921,849 38,840 8.156 هزار میلیارد 8.615 میلیون 893,152 200,000 458,885 434,267 3.066 میلیون 235,947 34.58 18.79 2.66 18,264 - 18,264 -
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 6,390 0.00 0.00 6,390 0.00 0.00 09:33 18 67,444 423.67 میلیون 3,212.5 6,390 6,250 6,240 6,390 1 5,000 6,260 1 680 6,330 35.465 هزار میلیارد 42.457 میلیون 16.443 میلیون 5.55 میلیون 6.992 میلیون 9.451 میلیون 66.794 میلیون 1.103 میلیون 32.15 3.75 0.53 67,444 - 67,444 -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 4,459 123.00 2.68 4,581 1.00 0.02 09:28 18 53,106 240.57 میلیون 2,909.27 4,582 4,441 4,441 4,562 2 7,000 4,458 1 6,533 4,560 2.749 هزار میلیارد 3.916 میلیون 1.779 میلیون 600,000 1.131 میلیون 648,502 1.603 میلیون 86,750 31.69 4.24 1.71 53,106 - 53,106 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 35,390 1,360.00 3.70 36,680 70.00 0.19 09:35 43 43,766 1.55 میلیارد 1,041.63 36,750 36,000 35,270 36,010 2 1,556 35,420 1 141 35,440 5.821 هزار میلیارد 6.063 میلیون 760,097 159,000 245,282 514,815 782,624 197,366 29.52 11.32 7.44 42,707 - 42,707 -
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 5,740 180.00 3.04 5,920 0.00 0.00 09:36 2 900 5.34 میلیون 6,612.48 5,920 5,930 5,740 6,030 1 3,365 5,890 2 23,439 5,930 2.536 هزار میلیارد 2.706 میلیون 853,810 428,400 298,354 555,456 1.1 میلیون 86,503 29.32 4.57 2.31 - - - -
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,950 140.00 0.67 20,990 180.00 0.86 09:36 238 436,839 9.23 میلیارد 2,267.37 20,810 20,900 20,900 21,390 4 4,645 21,100 4 7,202 21,180 41.98 هزار میلیارد 46.835 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون 3.835 میلیون 9.452 میلیون 1.462 میلیون 28.47 10.85 4.41 292,068 140,000 432,068 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,150 360.00 2.43 15,240 450.00 3.04 09:36 1,201 6.971 میلیون 106.24 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 1 6,855 15,370 1 2,200 15,380 126.492 هزار میلیارد 131.108 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 6.688 میلیون 116,292 6.735 میلیون 70,000
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 3,457 138.00 3.84 3,592 3.00 0.08 09:36 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 16,229.88 3,595 3,490 3,451 3,510 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 18.731 میلیون 9.936 میلیون 3.204 میلیون 7.225 میلیون 2.711 میلیون 6.47 میلیون 424,964 27.08 4.25 1.78 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 11,940 620.00 4.94 12,260 300.00 2.39 09:32 99 576,658 6.9 میلیارد 7,558.23 12,560 12,000 11,940 12,270 0 0 0 4 162,662 11,940 10.421 هزار میلیارد 18.105 میلیون 9.434 میلیون 850,000 7.692 میلیون 1.742 میلیون 2.737 میلیون 396,288 26.94 6.13 3.9 525,633 50,065 575,698 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,900 80.00 0.73 10,980 0.00 0.00 09:36 295 2.922 میلیون 32.09 میلیارد 12,512.26 10,980 11,000 10,710 11,140 1 33,000 10,910 5 103,618 11,000 60.718 هزار میلیارد 124.781 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.79 11.67 0.57 2.593 میلیون 100,000 2.693 میلیون -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,753 88.00 4.78 1,817 24.00 1.30 09:36 128 5.952 میلیون 10.76 میلیارد 47,252.28 1,841 1,844 1,749 1,845 1 50,000 1,771 1 8,029 1,774 12.043 هزار میلیارد 27.759 میلیون 20.731 میلیون 4.748 میلیون 15.909 میلیون 4.822 میلیون 29.448 میلیون 466,719 26.14 2.53 0.41 4.868 میلیون 1.023 میلیون 5.891 میلیون -
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,460 70.00 1.07 6,520 10.00 0.15 09:36 54 390,880 2.53 میلیارد 9,990.22 6,530 6,390 6,390 6,570 1 3,182 6,470 2 13,000 6,540 26.123 هزار میلیارد 27.401 میلیون 13.387 میلیون 4.007 میلیون 1.278 میلیون 12.11 میلیون 1.68 میلیون 1.003 میلیون 26.09 2.16 15.57 389,880 - 389,880 -
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,087 5.00 0.16 3,082 0.00 0.00 09:36 82 153,047 472.87 میلیون 957.57 3,082 3,033 3,033 3,098 1 21,445 3,092 2 10,046 3,094 6.164 هزار میلیارد 10.686 میلیون 6.952 میلیون 2 میلیون 4.522 میلیون 2.43 میلیون 1.897 میلیون 238,814 25.81 2.54 3.25 36,882 113,988 150,870 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,938 7.00 0.24 2,943 12.00 0.41 09:36 1,074 29.646 میلیون 87.23 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 7 57,387 2,899 3 287,924 2,900 116.637 هزار میلیارد 122.002 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.22 1.79 23.3 28.543 میلیون 180,000 28.723 میلیون -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,096 31.00 2.75 1,123 4.00 0.35 09:35 62 1.856 میلیون 2.04 میلیارد 29,965.53 1,127 1,120 1,088 1,120 1 9,500 1,100 2 18,394 1,114 14.612 هزار میلیارد 21.798 میلیون 21.129 میلیون 13 میلیون 7.147 میلیون 13.982 میلیون 15.136 میلیون 600,676 24.39 1.05 0.97 1.306 میلیون 30,000 1.336 میلیون -
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 3,955 178.00 4.31 4,133 0.00 0.00 09:35 1 1,212 5.01 میلیون 1,212 4,133 4,132 3,902 4,132 2 14,623 4,010 2 14,000 4,127 7.121 هزار میلیارد 10.517 میلیون 5.542 میلیون 1.723 میلیون 3.397 میلیون 2.145 میلیون 4.611 میلیون 294,226 24.2 3.32 1.54 1,212 - 1,212 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 16,840 360.00 2.09 17,200 0.00 0.00 09:35 8 5,477 89.88 میلیون 1,215.24 17,200 16,430 16,370 16,840 1 350 16,380 2 800 17,020 12.037 هزار میلیارد 16.552 میلیون 6.02 میلیون 699,840 4.522 میلیون 1.498 میلیون 2.342 میلیون 522,821 23.02 8.04 5.14 3,477 2,000 5,477 -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,422 31.00 2.13 1,452 1.00 0.07 09:36 196 5.81 میلیون 8.39 میلیارد 35,835.88 1,453 1,453 1,400 1,468 2 59,105 1,421 4 615,000 1,430 195.494 هزار میلیارد 211.98 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.57 1.24 23.25 2.89 میلیون 1.712 میلیون 4.501 میلیون 100,000
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 2,575 98.00 3.67 2,583 90.00 3.37 1401/07/09 201 5.417 میلیون 13.97 میلیارد 26,949.12 2,673 2,630 2,536 2,770 1 89,652 2,507 1 65,233 2,594 16.273 هزار میلیارد 17.28 میلیون 10.15 میلیون 6.3 میلیون 1.007 میلیون 9.143 میلیون 1.225 میلیون 723,725 22.48 1.78 13.28 3.915 میلیون 1.502 میلیون 5.357 میلیون 60,000
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,300 560.00 2.25 24,740 120.00 0.48 09:34 33 76,661 1.83 میلیارد 2,570.66 24,860 23,900 23,850 24,950 1 209 24,240 4 20,175 24,890 30.059 هزار میلیارد 32.215 میلیون 3.565 میلیون 1.215 میلیون 2.156 میلیون 1.409 میلیون 2.118 میلیون 1.439 میلیون 20.88 21.33 14.19 76,661 - 76,661 -
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,360 240.00 2.79 8,590 10.00 0.12 1401/07/09 45 116,078 984.73 میلیون 3,061.69 8,600 8,360 8,360 8,600 2 1,892 8,340 1 1,741 8,580 21.725 هزار میلیارد 23.536 میلیون 6.112 میلیون 2.529 میلیون 1.811 میلیون 4.301 میلیون 7.109 میلیون 1.042 میلیون 20.85 5.05 3.06 116,078 - 116,078 -
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,340 160.00 1.96 8,250 70.00 0.86 09:36 135 603,178 5.05 میلیارد 3,387.2 8,180 8,230 8,230 8,570 3 8,304 8,330 4 191,243 8,400 12.375 هزار میلیارد 14.933 میلیون 5.136 میلیون 1.5 میلیون 2.573 میلیون 2.563 میلیون 1.365 میلیون 603,395 20.33 4.79 8.99 589,495 - 220,175 369,320
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 20,690 1,290.00 5.87 21,690 290.00 1.32 09:32 105 48,689 3.1 میلیارد 1,362.31 21,980 20,800 20,690 21,650 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 51.382 میلیون 16.581 میلیون 1.764 میلیون 13.155 میلیون 3.426 میلیون 26.407 میلیون 1.886 میلیون 20.28 11.17 1.45 777,755 25,000 802,755 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 26,270 1,370.00 4.96 27,620 20.00 0.07 09:36 43 40,973 1.11 میلیارد 930.5 27,640 26,710 26,270 27,250 1 250 26,860 1 500 27,240 6.346 هزار میلیارد 7.206 میلیون 1.22 میلیون 230,000 862,566 357,485 1.839 میلیون 331,401 19.18 17.77 3.45 40,673 - 40,673 -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,200 110.00 2.16 5,230 140.00 2.75 09:36 592 8.354 میلیون 43.67 میلیارد 21,359.15 5,090 5,050 4,970 5,400 8 319,299 5,220 2 106,239 5,230 95.186 هزار میلیارد 97.581 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.49 4.42 16.38 8.06 میلیون 176,500 8.21 میلیون 26,892
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,319 73.00 3.05 2,382 10.00 0.42 09:36 162 3.997 میلیون 9.31 میلیارد 41,050.59 2,392 2,305 2,303 2,370 1 2,500 2,326 1 6,826 2,335 146.501 هزار میلیارد 375.645 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 18.31 1.67 0.39 3.626 میلیون 193,258 3.242 میلیون 577,112
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,350 60.00 0.45 13,290 0.00 0.00 09:36 108 45,828 611.51 میلیون 781.26 13,290 13,310 13,310 13,590 2 66,445 13,330 1 252 13,400 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.06 9.32 12.65 39,544 - 39,544 -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 4,980 40.00 0.81 4,940 0.00 0.00 09:36 352 4.617 میلیون 22.8 میلیارد 21,446.27 4,940 4,890 4,860 5,050 3 143,664 4,910 1 38,651 4,930 57.675 هزار میلیارد 60.732 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.78 2.87 16.07 4.444 میلیون 110,000 4.554 میلیون -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 8,560 390.00 4.36 8,940 10.00 0.11 09:36 66 38,543 334.81 میلیون 852.73 8,950 8,600 8,530 8,830 1 552 8,600 2 6,974 8,790 22.35 هزار میلیارد 28.088 میلیون 8.615 میلیون 2.5 میلیون 5.763 میلیون 2.852 میلیون 3.294 میلیون 1.263 میلیون 17.71 7.85 6.79 38,352 - 38,352 -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 7,830 0.00 0.00 7,830 0.00 0.00 09:32 9 58,483 458.91 میلیون 830.8 7,830 7,990 7,740 7,990 1 3,451 7,840 3 7,348 7,950 54.614 هزار میلیارد 60.125 میلیون 12.805 میلیون 3.241 میلیون 5.511 میلیون 7.294 میلیون 3.045 میلیون 3.172 میلیون 17.22 7.49 17.95 2,490 55,344 57,834 -
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 20,850 790.00 3.65 21,640 0.00 0.00 09:28 9 12,244 262.44 میلیون 1,360.44 21,640 20,560 20,560 21,640 1 2,000 20,750 1 1,500 21,620 4.718 هزار میلیارد 6.494 میلیون 2.492 میلیون 218,000 1.777 میلیون 715,777 1.093 میلیون 275,091 17.15 6.59 4.32 12,244 - 6,894 5,350
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 8,700 200.00 2.25 8,900 0.00 0.00 09:35 8 12,250 106.56 میلیون 1,531.25 8,900 8,560 8,560 8,900 1 10,000 8,690 1 5,000 8,890 22.25 هزار میلیارد 40.089 میلیون 21.546 میلیون 701,452 17.839 میلیون 3.707 میلیون 44.099 میلیون 1.312 میلیون 16.96 6 0.5 12,250 - 12,250 -
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 2,047 18.00 0.87 2,065 0.00 0.00 09:36 24 328,396 672.89 میلیون 17,523.22 2,065 2,086 2,041 2,086 1 3,000 2,047 1 2,500 2,050 4.883 هزار میلیارد 6.892 میلیون 4.948 میلیون 2.366 میلیون 2.009 میلیون 2.94 میلیون 3.469 میلیون 291,328 16.77 1.66 1.41 328,396 - 328,396 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 42,990 1,210.00 2.90 43,580 1,800.00 4.31 09:36 299 617,127 26.9 میلیارد 1,424.5 41,780 43,860 42,110 43,860 1 2,500 42,800 2 1,546 43,270 21.79 هزار میلیارد 23.628 میلیون 4.257 میلیون 500,000 1.838 میلیون 2.42 میلیون 3.948 میلیون 1.253 میلیون 16.68 8.64 5.29 614,973 - 614,973 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,880 110.00 1.25 8,970 200.00 2.28 09:36 293 1.691 میلیون 15.17 میلیارد 9,592.19 8,770 8,980 8,840 9,090 2 14,300 8,880 1 1,049 8,890 8.96 هزار میلیارد 9.17 میلیون 1.921 میلیون 1,000,000 210,189 1.71 میلیون 470,616 540,208 16.23 5.13 18.64 1.427 میلیون - 1.395 میلیون 31,321
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 3,566 43.00 1.19 3,608 1.00 0.03 09:35 40 357,388 1.29 میلیارد 16,746.76 3,609 3,600 3,520 3,710 2 3,671 3,590 1 17,526 3,610 5.412 هزار میلیارد 6.027 میلیون 1.822 میلیون 530,000 615,492 1.207 میلیون 524,502 328,314 15.9 4.33 9.97 357,388 - 357,388 -
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 23,820 1,180.00 4.72 24,850 150.00 0.60 09:34 73 96,611 2.33 میلیارد 1,730.96 25,000 24,900 23,800 24,900 3 3,714 23,810 3 5,780 23,900 7.455 هزار میلیارد 8.008 میلیون 1.494 میلیون 300,000 577,224 916,968 2.022 میلیون 475,324 15.78 8.18 3.71 93,611 - 93,611 -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 2,757 24.00 0.86 2,778 3.00 0.11 09:36 19 394,997 1.08 میلیارد 11,021.06 2,781 2,692 2,692 2,858 1 24,529 2,765 1 5,724 2,785 19.446 هزار میلیارد 23.849 میلیون 12.866 میلیون 6.3 میلیون 4.403 میلیون 8.463 میلیون 8.151 میلیون 1.26 میلیون 15.45 2.3 2.39 391,997 - 177,110 214,887
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 5,150 90.00 1.78 5,100 40.00 0.79 1401/07/09 325 2.267 میلیون 11.6 میلیارد 6,975.47 5,060 5,250 4,800 5,250 1 5,000 4,710 1 16,913 5,210 6.285 هزار میلیارد 8.768 میلیون 3.99 میلیون 1.232 میلیون 2.483 میلیون 1.507 میلیون 7.601 میلیون 407,444 15.43 4.17 0.83 2.246 میلیون 20,623 1.344 میلیون 922,605
دیران

ایران دارو

سهام بورس 10,620 90.00 0.85 10,780 250.00 2.37 09:36 196 1.694 میلیون 18.26 میلیارد 4,669.22 10,530 10,690 10,300 10,970 2 13,759 10,700 1 500 10,730 9.486 هزار میلیارد 13.174 میلیون 4.885 میلیون 880,000 3.688 میلیون 1.197 میلیون 3.103 میلیون 602,877 15.37 7.74 2.99 1.637 میلیون 56,157 699,840 992,936
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,887 41.00 2.13 1,925 3.00 0.16 09:36 119 2.063 میلیون 3.9 میلیارد 16,905.59 1,928 1,894 1,880 1,896 2 119,400 1,894 1 4,265 1,895 134.82 هزار میلیارد 148.129 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.18 0.97 17.09 1.234 میلیون 652,780 1.886 میلیون -
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 15,750 470.00 2.90 16,190 30.00 0.18 09:36 25 70,983 1.12 میلیارد 3,369.15 16,220 15,750 15,620 16,190 1 4,621 15,720 3 6,860 16,030 10.517 هزار میلیارد 13.843 میلیون 5.262 میلیون 650,000 3.326 میلیون 1.936 میلیون 3.85 میلیون 694,065 15.16 5.44 2.73 70,383 - 70,383 -
لابسا

آبسال

سهام بورس 6,060 20.00 0.33 6,040 0.00 0.00 09:33 5 31,918 193.33 میلیون 6,383.6 6,040 6,160 6,040 6,160 2 40,931 6,040 2 28,847 6,150 10.872 هزار میلیارد 13.644 میلیون 5.809 میلیون 1.8 میلیون 2.772 میلیون 3.036 میلیون 7.412 میلیون 726,620 14.96 3.58 1.47 31,918 - 31,918 -
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 6,300 140.00 2.27 6,230 70.00 1.14 09:35 22 596,800 3.85 میلیارد 27,127.27 6,160 6,460 6,240 6,460 3 9,272 6,230 1 66,000 6,340 3.998 هزار میلیارد 6.674 میلیون 3.382 میلیون 641,697 2.67 میلیون 712,434 4.539 میلیون 268,351 14.9 5.61 0.88 596,800 - 596,800 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 8,040 140.00 1.71 8,180 0.00 0.00 09:32 8 8,225 67.22 میلیون 1,028.13 8,180 7,980 7,980 8,250 1 3,500 8,030 2 4,900 8,190 3.779 هزار میلیارد 5.925 میلیون 3.327 میلیون 462,000 2.146 میلیون 1.181 میلیون 3.387 میلیون 254,717 14.84 3.2 1.13 8,225 - 8,225 -
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,170 10.00 0.85 1,180 0.00 0.00 09:36 41 596,948 699.94 میلیون 19,112.2 1,180 1,150 1,146 1,192 2 237,129 1,191 4 424,500 1,192 13.077 هزار میلیارد 16.105 میلیون 16.545 میلیون 11.082 میلیون 3.029 میلیون 13.517 میلیون 5.634 میلیون 884,177 14.79 0.97 2.32 579,750 - 579,750 -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,958 52.00 2.59 2,006 4.00 0.20 09:35 48 1.254 میلیون 2.5 میلیارد 25,263.03 2,010 1,975 1,954 2,010 1 10,000 1,988 1 21,328 1,990 18.063 هزار میلیارد 23.664 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 14.77 1.88 8.02 1.105 میلیون 71,300 1.177 میلیون -
زمگسا

مگسال

سهام بورس 29,640 1,560.00 5.00 30,100 1,100.00 3.53 09:34 173 333,066 9.88 میلیارد 2,663.58 31,200 29,640 29,640 30,740 4 3,251 29,700 1 166 30,580 9.03 هزار میلیارد 10.999 میلیون 2.57 میلیون 300,000 2.041 میلیون 528,868 3.381 میلیون 653,304 14.33 17.7 2.77 333,066 - 333,066 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,400 40.00 0.17 23,360 0.00 0.00 09:34 4 3,936 89.76 میلیون 984 23,360 22,600 22,600 23,840 1 3,469 22,870 2 5,222 23,700 70.08 هزار میلیارد 77.799 میلیون 17.316 میلیون 3 میلیون 7.719 میلیون 9.597 میلیون 31.792 میلیون 5.032 میلیون 13.93 7.3 2.21 3,528 408 3,936 -
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 3,971 130.00 3.17 4,101 0.00 0.00 09:35 14 103,452 410.25 میلیون 1,250 4,101 4,040 3,910 4,069 1 4,000 3,975 1 2,500 4,010 17.863 هزار میلیارد 30.477 میلیون 20.007 میلیون 4.36 میلیون 12.618 میلیون 7.389 میلیون 22.085 میلیون 1.29 میلیون 13.86 2.42 0.81 100,452 - 100,452 -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,205 21.00 1.71 1,223 3.00 0.24 09:36 114 3.343 میلیون 4.06 میلیارد 45,828.74 1,226 1,197 1,197 1,230 1 16,200 1,215 2 106,000 1,224 25.24 هزار میلیارد 47.202 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.74 1.14 1.35 3.235 میلیون - 3.235 میلیون -
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 68,320 1,580.00 2.26 69,890 10.00 0.01 09:29 4 780 53.26 میلیون 195 69,900 67,690 67,690 71,650 1 80 68,140 2 627 71,640 11.322 هزار میلیارد 13.478 میلیون 3.902 میلیون 162,000 2.156 میلیون 1.746 میلیون 3.458 میلیون 827,784 13.68 6.48 3.27 780 - 780 -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 5,250 140.00 2.60 5,390 0.00 0.00 09:20 72 325,492 1.7 میلیارد 8,866.33 5,390 5,230 5,220 5,250 2 25,714 5,230 1 2,000 5,450 81.928 هزار میلیارد 87.363 میلیون 28.294 میلیون 9.5 میلیون 5.435 میلیون 22.86 میلیون 7.531 میلیون 5.989 میلیون 13.68 3.58 10.88 42,813 282,679 325,492 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 74,450 770.00 1.02 75,180 40.00 0.05 09:35 6 2,070 148.27 میلیون 345 75,220 71,540 71,470 75,000 1 140 71,560 3 498 74,990 17.517 هزار میلیارد 19.549 میلیون 2.882 میلیون 233,000 2.032 میلیون 850,384 3.234 میلیون 1.314 میلیون 13.34 20.61 5.42 2,070 - 2,070 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 51,960 580.00 1.13 51,270 110.00 0.21 09:36 36 28,346 1.42 میلیارد 787.39 51,380 49,370 49,370 51,960 1 200 49,970 6 2,375 51,500 18.457 هزار میلیارد 26.905 میلیون 10.747 میلیون 360,000 8.447 میلیون 2.299 میلیون 21.534 میلیون 1.39 میلیون 13.3 8.04 0.86 16,346 12,000 28,346 -
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,120 250.00 3.92 6,360 10.00 0.16 09:34 70 406,540 2.48 میلیارد 5,158.66 6,370 6,250 6,050 6,250 1 49,150 6,050 2 31,326 6,100 95.25 هزار میلیارد 96.913 میلیون 26.135 میلیون 15 میلیون 1.513 میلیون 24.622 میلیون 7.493 میلیون 7.178 میلیون 13.29 3.87 12.73 270,060 135,630 199,844 205,846
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 19,980 820.00 3.94 20,330 470.00 2.26 09:34 76 378,292 7.54 میلیارد 3,327.38 20,800 19,770 19,770 20,520 1 19,330 20,010 2 11,226 20,040 9.051 هزار میلیارد 16.038 میلیون 11.277 میلیون 445,000 7.054 میلیون 4.223 میلیون 21.06 میلیون 705,809 13.11 2.19 0.44 343,032 27,000 360,032 10,000
فلامی

لامیران

سهام بورس 15,810 710.00 4.30 16,510 10.00 0.06 09:36 4 16,200 259.61 میلیون 4,050 16,520 16,000 15,780 16,510 1 500 16,000 1 400 16,320 3.302 هزار میلیارد 3.626 میلیون 955,797 200,000 304,183 651,614 793,816 252,386 13.08 5.07 4.16 16,200 - 1,200 15,000
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 14,900 460.00 2.99 15,350 10.00 0.07 09:26 14 45,033 668.95 میلیون 1,238.91 15,360 14,680 14,520 14,950 1 340 14,940 1 2,000 15,130 12.821 هزار میلیارد 19.147 میلیون 7.88 میلیون 835,821 6.334 میلیون 1.545 میلیون 21.274 میلیون 982,294 13.06 8.31 0.6 31,087 500 31,587 -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 11,990 20.00 0.17 11,970 0.00 0.00 09:35 77 221,961 2.66 میلیارد 5,037.74 11,970 11,610 11,610 12,290 2 25,488 11,860 1 5,000 12,090 7.541 هزار میلیارد 16.669 میلیون 10.321 میلیون 630,000 9.128 میلیون 1.193 میلیون 16.421 میلیون 579,800 13.01 6.32 0.46 221,961 - 221,961 -
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 7,190 60.00 0.83 7,250 0.00 0.00 09:34 31 116,663 846.77 میلیون 3,895.4 7,250 7,190 7,080 7,300 1 12,758 7,210 2 24,500 7,300 5.075 هزار میلیارد 7.031 میلیون 2.818 میلیون 700,000 1.956 میلیون 862,297 3.802 میلیون 396,110 12.81 5.89 1.33 110,163 - 110,163 -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 69,990 1,500.00 2.10 71,470 20.00 0.03 09:34 6 1,750 121.18 میلیون 800.79 71,490 69,250 69,130 69,990 1 759 69,200 2 3,000 69,250 13.937 هزار میلیارد 16.758 میلیون 4.055 میلیون 195,000 2.824 میلیون 1.231 میلیون 11.163 میلیون 1.095 میلیون 12.73 11.32 1.25 1,374 - 1,374 -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,570 260.00 3.81 6,590 240.00 3.51 09:36 294 2.714 میلیون 17.9 میلیارد 6,851.11 6,830 6,640 6,490 6,710 4 4,180 6,550 2 34,878 6,590 14.498 هزار میلیارد 17.187 میلیون 5.739 میلیون 2.2 میلیون 2.689 میلیون 3.05 میلیون 5.045 میلیون 1.194 میلیون 12.58 4.93 2.98 2.714 میلیون - 2.665 میلیون 49,000
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 25,780 770.00 2.90 26,540 10.00 0.04 09:35 11 6,125 158.44 میلیون 556.82 26,550 25,910 25,300 25,910 1 200 25,880 3 3,719 26,580 31.317 هزار میلیارد 34.027 میلیون 5.676 میلیون 1.18 میلیون 2.71 میلیون 2.967 میلیون 4.832 میلیون 2.497 میلیون 12.55 10.56 6.48 3,437 2,688 6,125 -
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 5,490 180.00 3.17 5,640 30.00 0.53 09:34 35 252,838 1.36 میلیارد 7,588.69 5,670 5,410 5,370 5,530 1 14,204 5,480 1 1,000 5,530 11.28 هزار میلیارد 12.218 میلیون 4.058 میلیون 2 میلیون 937,687 3.12 میلیون 598,172 911,094 12.45 3.63 18.96 252,838 - 252,838 -