همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,262 12.00 0.53 2,250 0.00 0.00 12:28 526 30.084 میلیون 67.69 میلیارد 57,194.51 2,250 2,150 2,150 2,262 80 7,262,211 2,262 1 5,000 2,269 8.438 هزار میلیارد 10.205 میلیون 5.993 میلیون 3.75 میلیون 2.124 میلیون 3.87 میلیون 3.935 میلیون 1,744 4838.03 2.19 2.14 29.284 میلیون 800,000 28.004 میلیون 2.08 میلیون
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 105,770 240.00 0.23 106,010 0.00 0.00 12:29 1,065 1.397 میلیون 148.14 میلیارد 1,312.16 106,010 115,990 105,770 115,990 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 25.685 میلیون 567,515 240,000 242,682 324,833 64,679 11,291 2253.33 78.32 393.36 1.207 میلیون 190,000 1.397 میلیون 888
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 9,830 0.00 0.00 9,830 0.00 0.00 12:29 377 3.717 میلیون 36.54 میلیارد 9,860.07 9,830 9,830 9,830 9,830 1 20,000 8,480 645 17,223,522 9,830 14.354 هزار میلیارد 19.101 میلیون 5.992 میلیون 1.46 میلیون 4.747 میلیون 1.245 میلیون 24.617 میلیون 6,780 2226.89 12.13 0.61 2.899 میلیون 818,000 3.717 میلیون -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 4,045 15.00 0.37 4,030 0.00 0.00 12:29 1,201 21.001 میلیون 84.63 میلیارد 17,486.39 4,030 4,069 3,970 4,086 1 17,822 4,044 2 158,426 4,045 17.956 هزار میلیارد 26.989 میلیون 12.816 میلیون 4.456 میلیون 9.032 میلیون 3.784 میلیون 20.512 میلیون 10,102 1777.51 4.75 0.88 17.915 میلیون 3.086 میلیون 20.897 میلیون 104,350
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 21,380 620.00 2.99 20,760 0.00 0.00 12:29 617 2.54 میلیون 52.73 میلیارد 4,116.15 20,760 20,210 20,210 21,380 1 300 21,380 1 6,000 21,450 28.763 هزار میلیارد 42.075 میلیون 14.736 میلیون 1.385 میلیون 13.312 میلیون 1.424 میلیون 30.224 میلیون 65,482 439.25 20.21 0.95 2.54 میلیون - 1.512 میلیون 1.027 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 23,060 440.00 1.95 22,620 0.00 0.00 12:29 5,610 26.965 میلیون 609.95 میلیارد 4,806.62 22,620 22,000 21,520 23,340 1 3,000 23,040 1 414 23,040 90.63 هزار میلیارد 92.18 میلیون 13.374 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 337.61 7.66 175.19 26.759 میلیون 205,924 26.337 میلیون 627,898
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 7,680 70.00 0.92 7,610 0.00 0.00 12:29 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 4,839.15 7,610 7,290 7,290 7,710 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 31.631 میلیون 10.241 میلیون 3.204 میلیون 7.249 میلیون 2.992 میلیون 6.652 میلیون 84,989 286.89 8.15 3.67 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 314,740 0.00 0.00 314,740 0.00 0.00 12:28 334 300,494 94.58 میلیارد 899.68 314,740 314,740 314,740 314,740 501 942,360 314,740 0 0 0 77.854 هزار میلیارد 79.473 میلیون 2.744 میلیون 247,360 1.619 میلیون 1.125 میلیون 533,562 418,411 177.21 217.17 138.97 193,908 106,586 130,494 170,000
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 69,100 760.00 1.09 69,860 0.00 0.00 12:44 - - - 806.76 69,860 66,200 66,200 71,200 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 11.5 میلیون 545,617 160,000 304,598 241,019 1.633 میلیون 70,806 157.87 46.38 6.84 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 57,300 630.00 1.11 56,670 0.00 0.00 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,588.88 56,670 55,500 55,290 57,500 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 102.118 میلیون 3.123 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 154.74 33.89 183.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,895 27.00 0.94 2,868 0.00 0.00 12:29 3,221 120.371 میلیون 345.17 میلیارد 37,370.81 2,868 2,826 2,826 2,898 1 3,410 2,890 1 267,299 2,895 502.915 هزار میلیارد 6.967 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 143.24 2.14 0.79 112.977 میلیون 7.395 میلیون 109.965 میلیون 10.407 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 146,200 1,460.00 1.01 144,740 0.00 0.00 12:30 2,278 1.039 میلیون 150.45 میلیارد 456.32 144,740 140,000 137,710 149,000 1 3 146,180 1 45 146,250 43.422 هزار میلیارد 45.374 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 133.94 47.32 78.03 1.003 میلیون 36,858 1.027 میلیون 12,102
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 63,840 1,380.00 2.21 62,460 0.00 0.00 12:28 432 165,047 10.44 میلیارد 382.05 62,460 57,820 57,820 63,840 26 86,746 63,840 1 170 66,000 24.984 هزار میلیارد 25.445 میلیون 1.006 میلیون 127,000 460,988 545,284 790,979 190,385 131.23 45.82 31.59 163,227 1,820 119,403 45,644
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 23,410 60.00 0.26 23,350 0.00 0.00 12:28 2,665 16.94 میلیون 395.54 میلیارد 6,356.59 23,350 22,990 22,700 23,410 55 299,514 23,410 0 0 0 14.01 هزار میلیارد 15.346 میلیون 2.06 میلیون 600,000 1.336 میلیون 723,799 2.476 میلیون 108,492 129.13 19.36 5.66 16.136 میلیون 804,000 13.641 میلیون 3.299 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 10,170 70.00 0.68 10,240 0.00 0.00 12:29 5,706 56.453 میلیون 578.02 میلیارد 9,893.63 10,240 10,210 10,090 10,490 0 0 0 0 58.717 هزار میلیارد 73.707 میلیون 23.433 میلیون 5.734 میلیون 14.99 میلیون 8.443 میلیون 45.814 میلیون 582,820 100.75 6.95 1.28 51.298 میلیون 5.155 میلیون 56.372 میلیون 80,600
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,270 40.00 0.55 7,310 0.00 0.00 12:29 703 6.168 میلیون 45.1 میلیارد 8,773.35 7,310 7,340 7,190 7,460 2 126,239 7,220 2 30,000 7,290 6.14 هزار میلیارد 6.43 میلیون 719,295 245,549 524,640 194,655 565,112 61,017 100.63 31.55 10.87 5.855 میلیون 312,209 6.168 میلیون -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 4,713 5.00 0.11 4,708 0.00 0.00 12:29 727 8.499 میلیون 40.01 میلیارد 11,690.79 4,708 4,850 4,620 4,880 1 1,200 4,712 1 50,000 4,719 32.956 هزار میلیارد 36.827 میلیون 13.195 میلیون 7 میلیون 3.871 میلیون 9.324 میلیون 8.892 میلیون 347,306 94.89 3.53 3.71 6.255 میلیون 2.244 میلیون 7.627 میلیون 872,224
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 36,890 380.00 1.02 37,270 0.00 0.00 12:29 244 143,955 5.34 میلیارد 589.98 37,270 35,730 35,730 38,090 1 2,000 36,880 1 2,653 36,890 23.853 هزار میلیارد 32.932 میلیون 9.796 میلیون 640,000 9.079 میلیون 716,535 11.368 میلیون 264,037 90.34 33.29 2.1 143,955 - 143,955 -
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 41,250 130.00 0.31 41,380 0.00 0.00 12:29 437 1.176 میلیون 48.66 میلیارد 2,690.89 41,380 40,000 40,000 42,100 1 800 41,240 1 17,499 41,350 25.991 هزار میلیارد 27.401 میلیون 2.24 میلیون 628,104 1.41 میلیون 830,402 4.7 میلیون 289,711 89.71 31.3 5.53 1.176 میلیون - 1.176 میلیون -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,169 8.00 0.37 2,161 0.00 0.00 12:29 1,878 55.003 میلیون 118.86 میلیارد 29,288.16 2,161 2,075 2,065 2,211 1 6,550 2,165 4 686,540 2,169 25.801 هزار میلیارد 28.004 میلیون 14.598 میلیون 11.939 میلیون 2.203 میلیون 12.395 میلیون 8.001 میلیون 300,681 85.81 2.08 3.22 54.635 میلیون 367,753 42.438 میلیون 12.565 میلیون
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 32,640 110.00 0.34 32,750 0.00 0.00 12:29 950 1.298 میلیون 42.52 میلیارد 1,366.7 32,750 32,020 32,020 33,490 1 5,000 32,600 1 300 32,700 22.333 هزار میلیارد 26.847 میلیون 5.564 میلیون 681,920 4.515 میلیون 1.049 میلیون 6.548 میلیون 277,946 80.35 21.28 3.41 1.298 میلیون - 1.298 میلیون -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 9,660 140.00 1.43 9,800 0.00 0.00 12:29 746 11.564 میلیون 113.35 میلیارد 15,501.35 9,800 9,490 9,490 9,980 1 10,000 9,670 1 50,000 9,760 9.616 هزار میلیارد 9.828 میلیون 1.477 میلیون 981,249 486,789 990,085 1.166 میلیون 122,753 78.34 9.72 8.25 5.268 میلیون 6.296 میلیون 8.33 میلیون 3.234 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 12,870 60.00 0.47 12,810 0.00 0.00 12:29 2,953 22.527 میلیون 288.57 میلیارد 7,628.5 12,810 12,750 12,180 12,970 1 1,556 12,870 1 58,831 12,870 22.917 هزار میلیارد 25.677 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 78.32 7.11 46.51 21.883 میلیون 643,536 19.514 میلیون 3.013 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,741 2.00 0.04 4,739 0.00 0.00 12:28 1,623 52.032 میلیون 246.59 میلیارد 32,059.01 4,739 4,741 4,660 4,741 703 17,934,205 4,741 1 9,577 6,074 19.299 هزار میلیارد 24.266 میلیون 9.164 میلیون 320,857 4.967 میلیون 4.197 میلیون 11.707 میلیون 257,398 74.98 4.6 1.65 51.297 میلیون 735,000 50.039 میلیون 1.993 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,452 12.00 0.49 2,464 0.00 0.00 12:29 1,745 55.472 میلیون 136.66 میلیارد 31,788.97 2,464 2,410 2,400 2,509 1 20,483 2,432 2 89,009 2,452 385.222 هزار میلیارد 4.024 میلیارد 3.733 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 285.047 میلیون 5.181 میلیون 74.36 4.12 1.35 51.401 میلیون 4.07 میلیون 47.237 میلیون 8.234 میلیون
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 78,620 1,800.00 2.24 80,420 0.00 0.00 12:29 825 811,290 65.24 میلیارد 983.38 80,420 81,500 77,800 82,800 2 8,103 78,500 1 75 78,620 28.951 هزار میلیارد 41.571 میلیون 14.428 میلیون 360,000 12.62 میلیون 1.808 میلیون 28.555 میلیون 397,208 72.89 16.02 1.01 811,290 - 811,290 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,280 410.00 2.46 16,690 0.00 0.00 12:28 138 203,861 3.31 میلیارد 955.21 16,690 16,040 16,040 16,540 2 16,000 16,210 1 3,000 16,350 190.934 هزار میلیارد 211.717 میلیون 38.567 میلیون 11.44 میلیون 20.783 میلیون 17.783 میلیون 42.572 میلیون 2.679 میلیون 71.27 10.74 4.49 200,066 3,795 203,861 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 217,110 1,420.00 0.65 218,530 0.00 0.00 12:29 197 175,205 38.04 میلیارد 889.37 218,530 217,110 217,110 217,110 0 0 0 1028 2,020,243 217,110 109.265 هزار میلیارد 112.719 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 70.91 51.15 22.79 75,205 100,000 138,206 36,999
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 55,550 150.00 0.27 55,400 0.00 0.00 12:29 771 1.521 میلیون 84.26 میلیارد 1,972.65 55,400 54,200 53,950 55,550 11 38,689 55,550 1 1 56,640 11.08 هزار میلیارد 11.763 میلیون 1.461 میلیون 200,000 690,552 770,748 631,676 156,596 70.77 14.38 17.54 1.51 میلیون 10,820 1.392 میلیون 129,000
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 61,600 90.00 0.15 61,510 0.00 0.00 12:29 365 1.057 میلیون 64.99 میلیارد 2,894.84 61,510 61,480 61,000 62,490 1 500 61,590 1 1,426 61,770 28.418 هزار میلیارد 31.154 میلیون 4.008 میلیون 462,000 2.736 میلیون 1.271 میلیون 4.645 میلیون 402,655 70.58 22.35 6.12 308,864 747,754 1.057 میلیون -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 36,590 230.00 0.63 36,360 0.00 0.00 12:29 1,511 3.683 میلیون 133.89 میلیارد 2,437.18 36,360 36,570 35,270 36,590 27 46,142 36,590 1 13,000 37,300 40.719 هزار میلیارد 43.49 میلیون 5.053 میلیون 1.12 میلیون 2.771 میلیون 2.282 میلیون 37.733 میلیون 651,904 62.46 17.84 1.08 3.654 میلیون 28,798 3.154 میلیون 528,240
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 14,190 150.00 1.05 14,340 0.00 0.00 12:29 869 4.047 میلیون 58.03 میلیارد 4,657.01 14,340 14,500 14,010 14,780 2 1,000 14,090 1 4,890 14,190 9.202 هزار میلیارد 12.307 میلیون 3.941 میلیون 641,697 3.105 میلیون 835,915 5.622 میلیون 165,254 55.68 11.01 1.64 4.008 میلیون 39,267 3.636 میلیون 410,470
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 10,000 60.00 0.60 10,060 0.00 0.00 12:29 798 4.852 میلیون 48.79 میلیارد 6,080.21 10,060 9,990 9,830 10,250 4 45,698 9,990 1 28,779 10,000 55.833 هزار میلیارد 63.82 میلیون 17.522 میلیون 5.55 میلیون 7.987 میلیون 9.534 میلیون 70.179 میلیون 1.027 میلیون 54.34 5.86 0.8 4.852 میلیون - 4.416 میلیون 436,221
فمراد

آلومراد

سهام بورس 28,870 250.00 0.86 29,120 0.00 0.00 12:29 1,012 2.374 میلیون 69.13 میلیارد 2,346.14 29,120 28,020 28,020 29,400 2 6,488 28,860 3 8,687 28,900 10.192 هزار میلیارد 10.758 میلیون 1.097 میلیون 350,000 506,595 590,198 3.438 میلیون 201,128 50.67 17.27 2.96 2.374 میلیون - 2.341 میلیون 32,957
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 8,410 0.00 0.00 8,410 0.00 0.00 12:29 319 6.545 میلیون 55.05 میلیارد 20,518.47 8,410 8,410 8,410 8,410 0 0 0 291 23,874,429 8,410 9.251 هزار میلیارد 12.496 میلیون 4.674 میلیون 1.1 میلیون 3.245 میلیون 1.43 میلیون 1.362 میلیون 206,016 49.76 7.17 7.53 5.884 میلیون 661,000 6.545 میلیون -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,790 40.00 0.52 7,750 0.00 0.00 12:29 2,107 19.927 میلیون 154.49 میلیارد 9,457.32 7,750 7,640 7,530 7,930 3 7,903 7,780 1 2,000 7,790 141.05 هزار میلیارد 144.02 میلیون 24.713 میلیون 18.2 میلیون 2.97 میلیون 21.743 میلیون 5.203 میلیون 2.835 میلیون 49.75 6.49 27.11 19.827 میلیون 100,000 19.414 میلیون 512,565
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 41,380 160.00 0.39 41,220 0.00 0.00 12:29 2,648 11.811 میلیون 486.9 میلیارد 4,460.4 41,220 41,380 39,550 41,380 3 5,888 41,380 0 0 0 9.148 هزار میلیارد 11.591 میلیون 3.125 میلیون 221,941 2.407 میلیون 717,810 103,767 162,490 48.24 12.74 84.68 11.654 میلیون 157,462 11.444 میلیون 366,907
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 7,780 70.00 0.91 7,710 0.00 0.00 12:29 998 18.802 میلیون 144.98 میلیارد 18,839.45 7,710 7,630 7,410 7,780 21 1,363,026 7,780 1 700 7,970 48.769 هزار میلیارد 62.632 میلیون 21.523 میلیون 6.325 میلیون 13.863 میلیون 7.66 میلیون 28.022 میلیون 1.055 میلیون 46.21 6.37 1.74 14.959 میلیون 3.842 میلیون 17.645 میلیون 1.157 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,432 36.00 1.50 2,396 0.00 0.00 12:29 2,341 72.083 میلیون 172.72 میلیارد 30,791.7 2,396 2,350 2,350 2,433 2 7,242 2,430 2 13,000 2,430 322.593 هزار میلیارد 338.073 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 46.18 2.07 36.67 65.921 میلیون 6.163 میلیون 61.282 میلیون 10.802 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 23,940 240.00 1.01 23,700 0.00 0.00 12:29 475 914,405 21.67 میلیارد 1,925.06 23,700 22,170 22,170 23,940 4 7,416 23,940 1 4,167 23,990 16.586 هزار میلیارد 22.788 میلیون 7.969 میلیون 699,840 6.202 میلیون 1.767 میلیون 5.235 میلیون 370,405 44.78 9.39 3.17 884,405 30,000 854,405 60,000
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 8,240 30.00 0.37 8,210 0.00 0.00 12:29 863 10.585 میلیون 86.87 میلیارد 12,265.84 8,210 7,760 7,740 8,240 6 645,927 8,240 1 652 8,340 14.146 هزار میلیارد 21.086 میلیون 9.199 میلیون 1.723 میلیون 6.94 میلیون 2.259 میلیون 5.478 میلیون 322,612 43.85 6.26 2.58 10.585 میلیون - 10.061 میلیون 524,241
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 7,990 30.00 0.37 8,020 0.00 0.00 12:29 4,367 58.009 میلیون 465.07 میلیارد 13,283.48 8,020 8,090 7,870 8,210 3 24,727 7,990 3 226,022 8,000 49.735 هزار میلیارد 50.011 میلیون 10.699 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 42.46 4.77 35.57 56.626 میلیون 1.383 میلیون 57.709 میلیون 300,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,780 130.00 1.88 6,910 0.00 0.00 12:29 374 2.06 میلیون 13.99 میلیارد 5,507.17 6,910 6,830 6,750 7,000 1 6,895 6,780 2 55,000 6,790 331.68 هزار میلیارد 377.911 میلیون 109.798 میلیون 48 میلیون 46.231 میلیون 63.567 میلیون 65.943 میلیون 7.993 میلیون 41.5 5.22 5.03 1.899 میلیون 160,608 2.044 میلیون 16,000
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 54,020 1,050.00 1.91 55,070 0.00 0.00 12:29 631 679,259 37.41 میلیارد 1,076.48 55,070 57,300 54,000 57,300 2 279 54,000 1 2,300 54,340 76.841 هزار میلیارد 81.604 میلیون 8.928 میلیون 1.395 میلیون 4.763 میلیون 4.165 میلیون 5.487 میلیون 1.905 میلیون 40.35 18.45 14 619,259 60,000 615,212 64,047
بکام

شهید قندی

سهام بورس 4,310 16.00 0.37 4,326 0.00 0.00 12:29 1,066 12.046 میلیون 52.11 میلیارد 11,300.19 4,326 4,380 4,210 4,490 0 0 0 0 43.433 هزار میلیارد 50.334 میلیون 19.34 میلیون 10.04 میلیون 6.901 میلیون 12.44 میلیون 4.763 میلیون 1.171 میلیون 37.1 3.49 9.12 11.073 میلیون 973,346 12.046 میلیون -
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 19,670 480.00 2.38 20,150 0.00 0.00 12:29 842 3.039 میلیون 61.25 میلیارد 3,609.26 20,150 19,700 19,150 20,950 0 0 0 0 40.3 هزار میلیارد 40.868 میلیون 4.7 میلیون 2 میلیون 568,235 4.132 میلیون 660,000 1.096 میلیون 36.78 9.75 61.06 2.801 میلیون 237,646 2.829 میلیون 210,321
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,070 440.00 1.39 31,630 0.00 0.00 12:29 534 942,627 29.82 میلیارد 1,765.22 31,630 30,410 30,410 32,070 3 2,714 32,040 1 14,045 32,070 6.895 هزار میلیارد 8.738 میلیون 2.666 میلیون 218,000 2.078 میلیون 588,403 1.681 میلیون 196,965 35.01 11.72 4.1 942,627 - 706,672 235,955
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,580 60.00 0.92 6,520 0.00 0.00 12:29 5,816 115.73 میلیون 754.94 میلیارد 19,898.52 6,520 6,080 6,080 6,580 155 5,704,905 6,580 1 60,875 6,710 129.096 هزار میلیارد 129.672 میلیون 24.913 میلیون 5.3 129.096 میلیون 34.83 4.101 میلیون 3.706 میلیون 34.83 5.3 31.48 114.514 میلیون 1.215 میلیون 75.705 میلیون 40.024 میلیون
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 13,900 90.00 0.65 13,810 0.00 0.00 12:29 244 1.043 میلیون 14.43 میلیارد 4,274.79 13,810 13,030 13,030 14,060 1 1,737 13,760 1 7,907 13,900 34.927 هزار میلیارد 38.878 میلیون 8.052 میلیون 2.529 میلیون 3.95 میلیون 4.102 میلیون 10.704 میلیون 1.013 میلیون 34.46 8.52 3.26 1.043 میلیون - 863,048 180,000
لابسا

آبسال

سهام بورس 10,240 30.00 0.29 10,210 0.00 0.00 12:10 305 2.279 میلیون 23.27 میلیارد 7,470.86 10,210 9,500 9,500 10,240 95 1,126,663 10,240 1 500 10,500 27.567 هزار میلیارد 31.871 میلیون 7.999 میلیون 2.7 میلیون 4.304 میلیون 3.696 میلیون 9.046 میلیون 860,533 32.03 7.46 3.05 2.279 میلیون - 1.784 میلیون 495,000
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 2,355 3.00 0.13 2,352 0.00 0.00 12:29 1,541 43.414 میلیون 102.09 میلیارد 28,172.45 2,352 2,350 2,306 2,420 2 14,500 2,355 2 102,166 2,360 72.542 هزار میلیارد 73.695 میلیون 35.78 میلیون 30.843 میلیون 1.153 میلیون 34.626 میلیون 2.448 میلیون 2.277 میلیون 31.86 2.09 29.63 41.292 میلیون 2.122 میلیون 40.971 میلیون 2.443 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,290 50.00 0.94 5,340 0.00 0.00 12:29 3,922 47.69 میلیون 254.83 میلیارد 12,159.61 5,340 5,450 5,240 5,610 2 10,600 5,280 1 66,518 5,290 19.209 هزار میلیارد 20.421 میلیون 5.768 میلیون 3.597 میلیون 1.212 میلیون 4.556 میلیون 3.116 میلیون 623,933 30.79 4.22 6.17 45.717 میلیون 1.973 میلیون 47.607 میلیون 82,500
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,170 240.00 1.42 16,930 0.00 0.00 12:29 1,160 1.785 میلیون 30.65 میلیارد 1,539.18 16,930 16,920 16,650 17,400 3 5,880 17,160 1 300 17,180 338.6 هزار میلیارد 377.369 میلیون 81.274 میلیون 20 میلیون 38.769 میلیون 42.505 میلیون 16.757 میلیون 11.011 میلیون 30.75 7.97 20.21 1.576 میلیون 209,805 1.585 میلیون 200,000
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 38,700 1,120.00 2.81 39,820 0.00 0.00 12:29 1,694 4.39 میلیون 174.83 میلیارد 2,591.64 39,820 39,810 38,600 40,170 1 300 38,660 1 2,576 39,150 33.847 هزار میلیارد 44.34 میلیون 13.188 میلیون 850,000 10.493 میلیون 2.695 میلیون 6.222 میلیون 1.19 میلیون 28.44 12.56 5.44 4.035 میلیون 354,865 4.28 میلیون 109,806
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 12,470 300.00 2.35 12,770 0.00 0.00 12:29 202 808,676 10.07 میلیارد 4,003.35 12,770 12,320 12,280 12,630 1 500 12,390 1 1,472 12,470 102.16 هزار میلیارد 114.752 میلیون 22.944 میلیون 8 میلیون 12.592 میلیون 10.352 میلیون 26.397 میلیون 3.594 میلیون 28.43 9.87 3.87 789,676 19,000 789,676 19,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,330 390.00 1.70 22,940 0.00 0.00 12:29 2,667 11.68 میلیون 267.91 میلیارد 4,379.53 22,940 22,500 22,100 23,370 1 92,523 23,330 1 5,000 23,340 190.402 هزار میلیارد 196.086 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 5.684 میلیون 15.124 میلیون 6.591 میلیون 6.806 میلیون 27.98 12.59 28.89 3.969 میلیون 193,535 3.262 میلیون 900,896
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 3,317 46.59 میلیون 377.97 میلیارد 14,045.83 8,110 7,740 7,720 8,240 2 46,086 8,240 1 611 8,400 94.685 هزار میلیارد 97.883 میلیون 25.725 میلیون 11.675 میلیون 3.198 میلیون 22.527 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 27.53 4.2 40.6 45.284 میلیون 1.306 میلیون 34.978 میلیون 11.612 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 41,860 560.00 1.32 42,420 0.00 0.00 12:29 589 1.337 میلیون 56.7 میلیارد 2,269.22 42,420 42,850 41,250 42,850 1 65,992 41,870 1 27,638 41,890 27.997 هزار میلیارد 31.102 میلیون 6.592 میلیون 660,000 3.105 میلیون 3.488 میلیون 3.013 میلیون 1.027 میلیون 27.26 8.03 9.29 1.217 میلیون 120,000 633,774 702,799
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس 10,990 50.00 0.46 10,940 0.00 0.00 12:29 118 666,656 4 میلیارد 4,788.39 10,940 11,200 10,670 11,200 0 0 0 0 4.428 هزار میلیارد 19.771 میلیون 9.323 میلیون 1.1 میلیون 7.737 میلیون 1.586 میلیون 13.448 میلیون 448,955 26.8 7.59 0.89 5.968 میلیون - 5.758 میلیون 210,000
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 58,870 400.00 0.68 58,470 0.00 0.00 12:29 2,050 3.865 میلیون 225.99 میلیارد 1,885.55 58,470 56,200 56,200 58,870 2 11,189 58,870 0 0 0 26.019 هزار میلیارد 32.669 میلیون 11.562 میلیون 445,000 6.65 میلیون 4.912 میلیون 29.253 میلیون 974,872 26.69 5.3 0.89 3.845 میلیون 20,701 3.76 میلیون 105,000
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 12,950 170.00 1.30 13,120 0.00 0.00 12:29 1,996 16.707 میلیون 219.2 میلیارد 8,370.13 13,120 12,850 12,400 13,760 1 640 12,910 1 10,000 12,910 24.231 هزار میلیارد 24.699 میلیون 3.392 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 26.59 8.29 13.41 14.054 میلیون 2.653 میلیون 16.339 میلیون 368,000
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 7,370 30.00 0.41 7,340 0.00 0.00 12:29 1,530 18.066 میلیون 132.64 میلیارد 11,807.66 7,340 7,110 7,050 7,370 53 4,484,506 7,370 1 610 8,270 11.01 هزار میلیارد 11.821 میلیون 3.027 میلیون 1.5 میلیون 811,073 2.216 میلیون 691,245 417,792 26.35 4.97 15.93 17.84 میلیون 225,575 16.883 میلیون 1.183 میلیون
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 8,560 0.00 0.00 8,560 0.00 0.00 12:29 550 3.283 میلیون 28.24 میلیارد 5,968.2 8,560 8,900 8,520 8,900 1 27,499 8,550 2 10,666 8,560 128.4 هزار میلیارد 132.858 میلیون 29.838 میلیون 15 میلیون 4.458 میلیون 25.38 میلیون 5.367 میلیون 4.892 میلیون 26.25 5.06 23.92 2.983 میلیون 299,665 3.27 میلیون 12,326
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,450 20.00 0.24 8,430 0.00 0.00 12:29 2,097 10.735 میلیون 90.46 میلیارد 5,119.06 8,430 8,330 8,000 8,450 4 16,112 8,440 1 6 8,520 12.645 هزار میلیارد 15.837 میلیون 5.848 میلیون 1.5 میلیون 3.192 میلیون 2.657 میلیون 1.292 میلیون 482,752 26.19 4.76 9.79 10.735 میلیون - 4.902 میلیون 5.833 میلیون
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 29,610 0.00 0.00 29,610 0.00 0.00 12:21 211 3.469 میلیون 102.71 میلیارد 16,439.81 29,610 29,610 29,610 29,610 188 6,233,641 29,610 0 0 0 35.532 هزار میلیارد 38.282 میلیون 5.228 میلیون 1.2 میلیون 2.75 میلیون 2.479 میلیون 6.827 میلیون 1.279 میلیون 25.2 13 4.72 2.629 میلیون 840,000 551,800 2.917 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 15,940 60.00 0.38 15,880 0.00 0.00 12:13 996 4.882 میلیون 77.55 میلیارد 4,901.75 15,880 15,750 15,460 15,940 7 394,544 15,940 0 0 0 13.974 هزار میلیارد 17.928 میلیون 5.167 میلیون 880,000 3.953 میلیون 1.214 میلیون 3.621 میلیون 558,015 25.04 11.51 3.86 4.565 میلیون 317,000 4.444 میلیون 438,484
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 2,160 9.00 0.42 2,151 0.00 0.00 12:29 393 8.187 میلیون 17.61 میلیارد 20,831.7 2,151 2,101 2,093 2,197 1 21,850 2,144 1 9,400 2,160 17.531 هزار میلیارد 23.882 میلیون 15.877 میلیون 5 میلیون 6.351 میلیون 9.526 میلیون 1.886 میلیون 702,607 24.95 1.84 9.31 7.802 میلیون 385,000 8.037 میلیون 150,000
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 155,990 650.00 0.41 156,640 0.00 0.00 12:28 485 194,493 30.47 میلیارد 401.02 156,640 161,990 152,050 161,990 1 50 154,550 1 3,000 156,890 30.545 هزار میلیارد 33.034 میلیون 3.852 میلیون 195,000 2.489 میلیون 1.363 میلیون 14.721 میلیون 1.28 میلیون 23.86 22.42 2.07 178,532 15,961 191,593 2,900
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,654 17.00 0.64 2,671 0.00 0.00 12:29 776 13.34 میلیون 35.63 میلیارد 17,190.15 2,671 2,590 2,580 2,710 1 16,645 2,647 1 20,000 2,655 34.723 هزار میلیارد 44.195 میلیون 24.121 میلیون 13 میلیون 9.472 میلیون 14.649 میلیون 20.479 میلیون 1.457 میلیون 23.83 2.37 1.7 13.34 میلیون - 13.34 میلیون -
قلرست

قند لرستان

سهام بورس 8,040 10.00 0.12 8,050 0.00 0.00 12:29 274 3.33 میلیون 26.81 میلیارد 12,152.3 8,050 8,180 8,000 8,220 3 109,410 8,040 2 3,560 8,100 14.49 هزار میلیارد 16.306 میلیون 4.036 میلیون 1.8 میلیون 1.816 میلیون 2.221 میلیون 832,237 629,272 23.03 6.53 17.41 2.614 میلیون 716,109 2.03 میلیون 1.3 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 13,150 80.00 0.60 13,230 0.00 0.00 12:29 1,866 9.61 میلیون 127.11 میلیارد 5,149.87 13,230 12,800 12,800 13,400 1 47,700 13,140 3 123,988 13,150 13.23 هزار میلیارد 13.718 میلیون 2.273 میلیون 1,000,000 488,370 1.785 میلیون 451,277 575,658 22.98 7.41 29.32 9.572 میلیون 37,472 9.513 میلیون 96,184
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,130 0.00 0.00 6,130 0.00 0.00 12:29 806 7.006 میلیون 42.93 میلیارد 8,692.27 6,130 6,100 5,980 6,290 1 22,419 6,130 2 6,497 6,140 9.928 هزار میلیارد 11.546 میلیون 4.479 میلیون 1.62 میلیون 1.748 میلیون 2.731 میلیون 3.362 میلیون 436,793 22.73 3.63 2.95 6.898 میلیون 108,000 5.706 میلیون 1.3 میلیون
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,580 10.00 0.09 11,570 0.00 0.00 12:29 476 2.71 میلیون 31.35 میلیارد 5,694.06 11,570 11,310 11,310 11,580 97 753,890 11,580 1 1,950 11,650 5.785 هزار میلیارد 6.139 میلیون 996,228 500,000 209,390 786,838 1.305 میلیون 256,864 22.52 7.35 4.43 2.71 میلیون - 2.052 میلیون 658,093
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 2,067 27.00 1.29 2,094 0.00 0.00 12:29 967 19.104 میلیون 40.01 میلیارد 19,756.27 2,094 2,030 2,001 2,160 2 60,000 2,067 1 27,933 2,078 33.504 هزار میلیارد 34.439 میلیون 10.623 میلیون 5 میلیون 934,568 9.689 میلیون 1.635 میلیون 1.528 میلیون 21.93 3.46 20.49 18.032 میلیون 1.073 میلیون 18.304 میلیون 800,000
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 22,910 120.00 0.53 22,790 0.00 0.00 12:29 871 1.624 میلیون 37.02 میلیارد 1,864.45 22,790 23,000 22,450 23,400 1 1,903 22,900 1 2,500 22,950 13.674 هزار میلیارد 14.278 میلیون 1.994 میلیون 300,000 603,808 1.39 میلیون 2.606 میلیون 632,750 21.61 9.84 5.25 1.578 میلیون 45,600 1.624 میلیون -
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 11,390 270.00 2.32 11,660 0.00 0.00 12:29 2,655 12.501 میلیون 145.81 میلیارد 4,708.62 11,660 12,300 11,330 12,300 3 5,882 11,340 1 18,112 11,390 9.552 هزار میلیارد 10.01 میلیون 2.325 میلیون 819,175 155,353 2.17 میلیون 699,743 443,858 21.52 4.41 13.65 12.284 میلیون 217,139 12.415 میلیون 86,377
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 15,150 100.00 0.66 15,050 0.00 0.00 12:22 366 1.145 میلیون 17.23 میلیارد 3,128.13 15,050 14,800 14,450 15,150 44 211,342 15,150 1 644 15,560 17.308 هزار میلیارد 21.593 میلیون 6.328 میلیون 1.15 میلیون 4.286 میلیون 2.042 میلیون 4.16 میلیون 819,359 21.12 8.48 4.16 1.079 میلیون 66,221 934,895 210,000
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,190 10.00 0.09 11,180 0.00 0.00 12:29 2,468 8.454 میلیون 94.51 میلیارد 3,425.31 11,180 10,860 10,860 11,380 1 1,000 11,120 2 11,546 11,190 33.54 هزار میلیارد 39.791 میلیون 10.762 میلیون 2 میلیون 6.251 میلیون 4.511 میلیون 11.447 میلیون 1.608 میلیون 20.86 7.44 2.93 8.427 میلیون 26,649 7.07 میلیون 1.383 میلیون
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 10,310 40.00 0.39 10,270 0.00 0.00 12:29 417 1.949 میلیون 20.01 میلیارد 4,672.85 10,270 9,710 9,710 10,460 2 4,700 10,300 1 1,500 10,370 22.594 هزار میلیارد 25.69 میلیون 6.064 میلیون 2.2 میلیون 3.096 میلیون 2.969 میلیون 4.483 میلیون 1.088 میلیون 20.76 7.61 5.04 1.873 میلیون 75,410 1.816 میلیون 132,409
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,390 4.00 0.17 2,394 0.00 0.00 12:29 1,550 45.118 میلیون 108 میلیارد 29,108.32 2,394 2,372 2,372 2,436 1 5,000 2,385 1 18,921 2,388 49.407 هزار میلیارد 79.112 میلیون 53.922 میلیون 20.638 میلیون 29.705 میلیون 24.217 میلیون 20.129 میلیون 2.381 میلیون 20.75 2.04 2.46 44.687 میلیون 431,346 41.881 میلیون 3.237 میلیون
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 6,600 0.00 0.00 6,600 0.00 0.00 12:29 1,650 3.75 میلیون 24.74 میلیارد 2,272.6 6,600 6,150 6,150 6,800 2 256,858 6,600 10 84,858 6,610 13.2 هزار میلیارد 20.633 میلیون 10.244 میلیون 2 میلیون 7.433 میلیون 2.81 میلیون 2.143 میلیون 634,226 20.43 4.62 6.05 3.675 میلیون 74,913 3.675 میلیون 75,061
کگل

گل گهر

سهام بورس 6,810 60.00 0.87 6,870 0.00 0.00 12:30 1,557 32.803 میلیون 225.23 میلیارد 21,068.18 6,870 6,810 6,790 7,000 14 143,678 6,800 1 1,305 6,810 2267.1 هزار میلیارد 2.685 میلیارد 857.607 میلیون 281.5 میلیون 451.228 میلیون 406.379 میلیون 444.555 میلیون 111.642 میلیون 20.31 5.58 5.1 8.488 میلیون 24.315 میلیون 24.349 میلیون 8.454 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,950 30.00 0.61 4,920 0.00 0.00 12:29 295 1.65 میلیون 8.1 میلیارد 13,506.6 4,920 4,860 4,830 5,080 1 2,000 5,410 2 8,861 5,450 29.118 هزار میلیارد 67.107 میلیون 34.656 میلیون 9 میلیون 22.827 میلیون 11.828 میلیون 36.125 میلیون 2.204 میلیون 20.11 3.74 1.23 2.421 میلیون 101,000 2.522 میلیون -
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 26,020 340.00 1.32 25,680 0.00 0.00 12:29 836 3.926 میلیون 100.8 میلیارد 4,695.58 25,680 25,690 24,720 26,020 5 15,987 26,020 1 1,112 26,790 24.45 هزار میلیارد 32.162 میلیون 10.338 میلیون 952,095 7.713 میلیون 2.625 میلیون 14.892 میلیون 1.246 میلیون 19.62 9.31 1.64 3.926 میلیون - 2.853 میلیون 1.072 میلیون
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 4,440 90.00 1.99 4,530 0.00 0.00 12:29 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 13,923.99 4,530 4,635 4,430 4,635 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 20.192 میلیون 6.017 میلیون 990,000 4.155 میلیون 1.862 میلیون 7.192 میلیون 821,079 19.53 8.61 2.23 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
فلامی

لامیران

سهام بورس 15,460 10.00 0.06 15,450 0.00 0.00 12:23 706 7.14 میلیون 110.28 میلیارد 10,113.39 15,450 15,390 14,890 15,460 68 1,680,389 15,460 0 0 0 9.27 هزار میلیارد 8.192 میلیون 1.232 میلیون 600,000 319,958 912,043 962,619 475,481 19.5 10.16 9.64 6.539 میلیون 601,500 6.64 میلیون 500,000
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 26,300 180.00 0.68 26,480 0.00 0.00 12:29 211 469,296 12.25 میلیارد 2,224.15 26,480 25,760 25,760 26,880 1 200 26,240 1 2,000 26,400 66.902 هزار میلیارد 99.301 میلیون 37.455 میلیون 2.527 میلیون 32.399 میلیون 5.056 میلیون 63.564 میلیون 3.442 میلیون 19.45 13.23 1.05 300,483 168,813 459,130 10,166
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 52,950 1,370.00 2.52 54,320 0.00 0.00 12:29 1,296 1.501 میلیون 81.51 میلیارد 1,157.8 54,320 53,050 52,950 54,940 1 377 52,940 1 20,337 52,950 12.494 هزار میلیارد 13.127 میلیون 1.583 میلیون 230,000 633,688 948,843 2.421 میلیون 652,968 19.13 13.17 5.16 1.501 میلیون - 1.299 میلیون 201,687
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 48,600 560.00 1.17 48,040 0.00 0.00 12:29 - - - 1,002.39 48,040 48,150 47,000 49,000 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 51.016 میلیون 5.975 میلیون 1.029 میلیون 1.569 میلیون 4.407 میلیون 14.874 میلیون 2.586 میلیون 19.12 11.22 3.32 137,524 - 117,504 20,020
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 6,340 70.00 1.12 6,270 0.00 0.00 12:29 563 5.009 میلیون 31.43 میلیارد 8,896.72 6,270 6,270 6,060 6,430 2 1,900 6,280 1 700 6,350 41.006 هزار میلیارد 61.278 میلیون 26.754 میلیون 4.36 میلیون 20.272 میلیون 6.482 میلیون 29.357 میلیون 2.183 میلیون 18.78 6.33 1.4 4.337 میلیون 671,746 4.8 میلیون 209,306
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 8,120 0.00 0.00 8,120 0.00 0.00 12:29 1,288 10.801 میلیون 87.69 میلیارد 8,385.75 8,120 8,130 8,020 8,330 1 969 8,120 3 80,522 8,130 35.47 هزار میلیارد 37.53 میلیون 7.886 میلیون 3.671 میلیون 2.06 میلیون 5.827 میلیون 4.724 میلیون 1.94 میلیون 18.28 6.09 7.51 10.524 میلیون 276,736 10.36 میلیون 440,804
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 58,700 210.00 0.36 58,910 0.00 0.00 12:29 221 209,161 12.38 میلیارد 946.43 58,910 57,210 57,210 59,980 1 315 58,600 1 1,219 58,710 11.782 هزار میلیارد 12.678 میلیون 1.899 میلیون 200,000 895,933 1.003 میلیون 1.719 میلیون 647,334 18.2 11.74 6.85 209,161 - 195,561 13,600
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 2,294 24.637 میلیون 171.71 میلیارد 10,739.91 6,970 6,600 6,600 7,050 1 1,018 7,040 1 198,758 7,050 26.865 هزار میلیارد 33.622 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 18.04 5.65 2.07 23.436 میلیون 1.202 میلیون 18.635 میلیون 6.002 میلیون
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 9,310 120.00 1.27 9,430 0.00 0.00 12:29 314 1.431 میلیون 13.5 میلیارد 4,557.8 9,430 9,900 9,220 9,900 3 1,625 9,300 1 27,759 9,390 12.92 هزار میلیارد 16.049 میلیون 5.265 میلیون 1.37 میلیون 3.128 میلیون 2.137 میلیون 12.398 میلیون 717,818 18 6.05 1.04 1.431 میلیون - 1.027 میلیون 403,787