همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,710 47.00 1.70 2,757 0.00 0.00 1403/02/30 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 15,218.33 2,757 2,710 2,710 2,710 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 22.515 میلیون 14.043 میلیون 4.456 میلیون 10.231 میلیون 3.812 میلیون 20.93 میلیون 19,326 635.64 3.22 0.59 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 7,540 150.00 1.95 7,560 130.00 1.69 1403/03/01 160 1.185 میلیون 10.19 میلیارد 9,391.58 7,690 7,540 7,540 7,750 3 12,442 8,610 3 26,999 8,630 12.631 هزار میلیارد 17.242 میلیون 7.489 میلیون 1.46 میلیون 6.203 میلیون 1.285 میلیون 41.671 میلیون 41,933 263.25 8.59 0.26 1.081 میلیون 98,668 1.18 میلیون -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,160 200.00 1.93 10,210 150.00 1.45 1403/03/01 241 222,216 2.33 میلیارد 2,868.66 10,360 10,230 10,160 10,500 1 8,564 10,310 1 5,842 10,360 26.475 هزار میلیارد 33.738 میلیون 11.175 میلیون 2.5 میلیون 8.213 میلیون 2.962 میلیون 4.778 میلیون 122,014 209.2 8.62 5.34 200,562 5,569 206,131 -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 5,410 100.00 1.88 5,340 30.00 0.56 1403/03/01 102 413,120 2.25 میلیارد 10,955.36 5,310 5,210 5,210 5,410 1 31 5,470 2 16,500 5,480 17.462 هزار میلیارد 23.127 میلیون 9.135 میلیون 3.204 میلیون 6.018 میلیون 3.117 میلیون 6.994 میلیون 96,982 176.42 5.49 2.46 413,120 - 370,329 42,791
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,760 26.00 0.95 2,731 3.00 0.11 1403/03/01 241 3.558 میلیون 11.53 میلیارد 20,022.06 2,734 2,680 2,680 2,786 1 48,425 3,240 1 1,600 3,251 21.474 هزار میلیارد 40.257 میلیون 28.401 میلیون 6.628 میلیون 22.156 میلیون 6.245 میلیون 60.167 میلیون 103,399 175.05 2.9 0.3 3.558 میلیون - 3.558 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 5,440 100.00 1.81 5,520 20.00 0.36 1403/03/01 351 2.198 میلیون 14.53 میلیارد 4,404.01 5,540 5,420 5,420 5,600 1 2,000 6,690 1 253 6,700 5.552 هزار میلیارد 5.115 میلیون 1.261 میلیون 840,000 469,999 791,190 753,461 27,447 168.94 5.86 6.15 1.711 میلیون 451,871 2.058 میلیون 105,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,110 80.00 1.99 4,096 66.00 1.64 1403/03/01 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 35,408.07 4,030 4,105 4,048 4,110 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 168.047 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 143.46 2.46 74.1 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,381 33.00 0.99 3,333 15.00 0.45 1403/03/01 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 43,149.76 3,348 3,286 3,285 3,410 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 11.307 میلیون 4.514 میلیون 2.366 میلیون 1.45 میلیون 3.064 میلیون 3.479 میلیون 83,318 118.3 3.22 2.83 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 22,120 290.00 1.29 22,050 360.00 1.61 1403/03/01 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 2,719.53 22,410 21,970 21,970 22,600 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 24.969 میلیون 11.665 میلیون 640,000 10.857 میلیون 808,056 16.515 میلیون 123,285 114.47 17.46 0.85 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,000 8.00 0.40 2,027 19.00 0.95 1403/02/29 87 1.821 میلیون 3.9 میلیارد 27,627.66 2,008 2,074 2,000 2,100 1 16,045 2,154 2 7,350 2,170 8.01 هزار میلیارد 10.181 میلیون 6.24 میلیون 3.75 میلیون 2.25 میلیون 3.991 میلیون 3.619 میلیون 77,614 97.94 1.9 2.1 1.75 میلیون 71,000 1.821 میلیون -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 29,400 400.00 1.34 29,760 40.00 0.13 1403/03/01 161 88,404 5.25 میلیارد 1,583.13 29,800 30,350 29,210 30,390 1 450 58,080 1 5,000 58,200 11.768 هزار میلیارد 19.123 میلیون 2.144 میلیون 598,000 1.327 میلیون 817,492 2.322 میلیون 198,196 89.79 21.77 7.66 87,294 110 74,538 12,866
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 44,500 860.00 1.90 45,380 20.00 0.04 1403/03/01 56 55,471 2.85 میلیارد 765.73 45,360 44,510 44,460 46,260 4 334 51,150 1 500 51,790 8.179 هزار میلیارد 7.962 میلیون 934,159 160,000 699,487 234,672 2.533 میلیون 90,494 80.24 30.94 2.87 55,471 - 55,471 -
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 29,350 720.00 2.51 30,190 1,560.00 5.45 1403/02/30 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 4,580.83 28,630 30,100 28,100 30,830 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 17.557 میلیون 3.36 میلیون 500,000 2.462 میلیون 897,900 105,482 191,214 78.94 16.81 143.1 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 21,790 60.00 0.28 21,790 60.00 0.28 1403/03/01 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 2,873.18 21,730 21,760 21,650 21,980 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 59.031 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 747,799 78.67 16.45 75.91 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,656 23.00 1.37 1,672 7.00 0.42 1403/03/01 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 27,746.48 1,679 1,671 1,650 1,699 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.574 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 71.61 2.84 0.44 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 73,100 1,130.00 1.52 74,070 160.00 0.22 1403/03/01 40 14,966 1.05 میلیارد 1,684.01 74,230 72,760 72,760 75,710 2 14,345 69,940 3 1,868 70,890 32.894 هزار میلیارد 37.777 میلیون 5.294 میلیون 462,000 3.598 میلیون 1.696 میلیون 6.6 میلیون 488,848 70 20.18 5.18 14,966 - 14,966 -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 4,780 90.00 1.85 4,800 70.00 1.44 1403/03/01 177 1.325 میلیون 6.63 میلیارد 16,554.38 4,870 4,780 4,780 4,900 1 662 5,008 1 34,200 5,010 153.852 هزار میلیارد 266.492 میلیون 161.691 میلیون 30.95 میلیون 117.932 میلیون 43.759 میلیون 101.797 میلیون 2.135 میلیون 69.57 3.39 1.46 1.233 میلیون 72,750 1.195 میلیون 110,496
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 6,300 0.00 0.00 6,300 0.00 0.00 1403/03/01 421 3.127 میلیون 23.19 میلیارد 7,583.17 6,300 6,180 6,180 6,390 2 6,152 7,310 1 5,000 7,370 42.547 هزار میلیارد 51.717 میلیون 24.093 میلیون 5.734 میلیون 15.592 میلیون 8.5 میلیون 60.402 میلیون 541,031 66.77 4.25 0.6 3.027 میلیون 100,000 3.07 میلیون 56,584
فمراد

آلومراد

سهام بورس 11,530 30.00 0.26 11,510 10.00 0.09 1403/03/01 114 591,875 7.85 میلیارد 5,758.16 11,500 11,660 11,270 11,730 4 13,409 13,300 2 2,500 13,390 6.615 هزار میلیارد 6.849 میلیون 1.804 میلیون 500,000 1.099 میلیون 704,843 5.745 میلیون 90,200 63.8 8.16 1 341,249 245,238 586,487 -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 12,850 270.00 2.06 12,850 270.00 2.06 1403/03/01 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 16,391.11 13,120 12,850 12,850 12,850 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 13.289 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 62.44 1.23 7.94 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,770 160.00 2.02 7,800 130.00 1.64 1403/03/01 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 14,905.63 7,930 7,770 7,770 8,040 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 21.248 میلیون 2.349 میلیون 2.63 میلیون 733,646 1.616 میلیون 570,693 346,980 59.12 12.7 35.96 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 34,910 380.00 1.10 34,440 90.00 0.26 1403/03/01 125 151,250 5.51 میلیارد 1,128.1 34,530 33,840 33,840 35,180 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 7.452 میلیون 1.536 میلیون 200,000 545,629 990,744 704,079 118,340 58.21 6.95 9.78 151,250 - 151,250 -
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,264 44.00 1.98 2,263 43.00 1.94 1403/03/01 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 66,775.68 2,220 2,195 2,195 2,264 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 32.898 میلیون 26.099 میلیون 9.358 میلیون 11.72 میلیون 14.379 میلیون 14.471 میلیون 400,524 52.87 1.47 1.46 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 33,210 670.00 1.98 33,850 30.00 0.09 1403/03/01 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 1,963.27 33,880 33,210 33,210 33,210 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 42.682 میلیون 7.474 میلیون 1.1 میلیون 5.491 میلیون 1.983 میلیون 1.415 میلیون 750,247 49.63 18.78 26.32 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 213,010 4,260.00 1.96 215,690 1,580.00 0.73 1403/02/29 396 72,413 18.72 میلیارد 397.47 217,270 220,570 210,050 224,300 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 54.91 میلیون 3.2 میلیون 247,360 1.557 میلیون 1.643 میلیون 1.253 میلیون 1.087 میلیون 49.08 32.47 42.57 57,807 12,272 70,079 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,990 90.00 1.11 8,010 70.00 0.87 1403/03/01 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,901.61 8,080 7,960 7,930 8,090 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 794.148 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 43.56 9.98 3.51 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
چافست

افست

سهام بورس 9,050 110.00 1.23 9,090 150.00 1.68 1403/03/01 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 12,198.85 8,940 9,090 9,050 9,110 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 28.85 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 42.65 7.03 3.46 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 7,230 100.00 1.36 7,200 130.00 1.77 1403/03/01 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 11,090.62 7,330 7,190 7,190 7,250 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 21.813 میلیون 6.117 میلیون 628,104 2.89 میلیون 3.226 میلیون 6.473 میلیون 445,908 42.44 5.86 2.92 - - - -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 21,400 120.00 0.56 21,560 40.00 0.19 1403/03/01 98 400,435 13.52 میلیارد 3,785.24 21,520 21,270 21,270 21,950 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 27.765 میلیون 5.92 میلیون 1.12 میلیون 3.62 میلیون 2.3 میلیون 48.346 میلیون 591,230 40.85 10.5 0.5 399,872 - 399,872 -
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 22,540 450.00 1.96 22,860 130.00 0.57 1403/03/01 110 187,151 2.97 میلیارد 6,290.94 22,990 22,560 22,540 23,440 1 1,000 15,690 2 24,000 15,830 32.1 هزار میلیارد 46.331 میلیون 5.376 میلیون 2 میلیون 611,018 4.765 میلیون 75,499 1.123 میلیون 40.72 9.59 605.58 183,897 - 183,897 -
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 8,940 180.00 1.97 9,080 40.00 0.44 1403/03/01 123 519,825 5.76 میلیارد 3,217.99 9,120 8,940 8,940 9,000 1 114 11,090 3 16,000 11,180 22.06 هزار میلیارد 30.484 میلیون 15.089 میلیون 2 میلیون 12.324 میلیون 2.765 میلیون 10.532 میلیون 475,338 38.21 6.57 1.72 487,685 24,140 511,825 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 26,930 440.00 1.61 27,240 130.00 0.47 1403/03/01 232 372,299 12.06 میلیارد 1,363.24 27,370 27,680 26,850 27,700 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 30.318 میلیون 4.195 میلیون 300,000 3.078 میلیون 1.116 میلیون 1.189 میلیون 721,545 37.75 24.41 22.9 369,499 - 369,499 -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 2,982 59.00 1.94 3,031 10.00 0.33 1403/03/01 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 6,757.42 3,041 3,040 2,981 3,040 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 99.188 میلیون 40.831 میلیون 18 میلیون 23.413 میلیون 17.418 میلیون 16.342 میلیون 2.15 میلیون 35.24 4.35 4.64 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 3,600 73.00 1.99 3,610 63.00 1.72 1403/03/01 212 1.717 میلیون 7.35 میلیارد 19,624.69 3,673 3,600 3,600 3,698 1 2,000 4,251 2 39,095 4,293 17.552 هزار میلیارد 22.419 میلیون 12.308 میلیون 4.072 میلیون 7.717 میلیون 4.591 میلیون 15.877 میلیون 421,281 34.9 3.2 0.93 1.717 میلیون - 1.717 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,880 90.00 1.29 6,970 0.00 0.00 1403/03/01 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 6,648.75 6,970 6,970 6,870 6,970 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.409 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 33.21 5.5 31.5 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 10,800 30.00 0.28 10,740 30.00 0.28 1403/03/01 81 621,789 8.85 میلیارد 5,148.47 10,770 10,900 10,560 10,900 184 5,120,929 14,240 0 0 0 6.831 هزار میلیارد 6.157 میلیون 1.739 میلیون 490,700 872,397 866,722 1.859 میلیون 167,727 31.42 6.08 2.84 621,789 - 621,789 -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,672 39.00 1.07 3,650 17.00 0.47 1403/02/29 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 19,637.48 3,633 3,619 3,578 3,730 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 193.167 میلیون 119.049 میلیون 30.657 میلیون 81.269 میلیون 37.781 میلیون 36.709 میلیون 3.68 میلیون 30.4 2.96 3.05 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 11,850 150.00 1.25 11,880 120.00 1.00 1403/03/01 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 7,071.26 12,000 11,760 11,760 12,090 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 76.062 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 27.82 5.29 22.71 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
دروز

روز دارو

سهام بورس 10,600 310.00 2.84 10,710 200.00 1.83 1403/03/01 74 188,838 2.24 میلیارد 10,936.66 10,910 10,590 10,590 10,690 2 3,000 11,880 1 2,287 12,100 16.866 هزار میلیارد 24.312 میلیون 11.13 میلیون 1.4 میلیون 9.322 میلیون 1.809 میلیون 8.089 میلیون 541,036 27.71 8.29 1.85 188,838 - 174,930 13,908
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 1,814 5.00 0.27 1,792 27.00 1.48 1403/03/01 324 10.862 میلیون 20.88 میلیارد 34,786.94 1,819 1,784 1,783 1,830 1 51,972 1,917 2 46,190 1,920 37.958 هزار میلیارد 40.491 میلیون 24.953 میلیون 19.749 میلیون 5.1 میلیون 19.852 میلیون 14.279 میلیون 1.363 میلیون 25.97 1.78 2.48 9.662 میلیون 1.2 میلیون 10.862 میلیون -
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 30,100 590.00 1.92 30,480 210.00 0.68 1403/03/01 229 557,792 17.21 میلیارد 1,779.43 30,690 30,710 30,080 30,990 2 280 27,950 1 10,000 31,860 6.725 هزار میلیارد 9.14 میلیون 4.318 میلیون 218,000 2.48 میلیون 1.838 میلیون 2.199 میلیون 269,326 24.67 3.62 3.02 555,650 2,142 494,342 63,450
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 3,792 2,398.00 38.74 3,864 2,326.00 37.58 1403/03/01 120 799,335 5.19 میلیارد 6,023.18 6,190 3,869 3,792 3,869 1 1,175 6,480 3 205,257 6,520 36.131 هزار میلیارد 44.24 میلیون 20.603 میلیون 5.55 میلیون 9.928 میلیون 10.675 میلیون 90.266 میلیون 1.498 میلیون 22.91 3.21 0.38 311,233 488,102 799,335 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 61,190 430.00 0.70 61,130 490.00 0.80 1403/03/01 339 251,318 17.41 میلیارد 956.7 61,620 62,570 60,420 62,570 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 16.599 میلیون 2.17 میلیون 250,000 1.317 میلیون 853,158 887,812 625,300 22.81 17.91 15.96 181,482 67,310 248,792 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 9,080 150.00 1.63 9,060 170.00 1.84 1403/03/01 463 1.997 میلیون 21.84 میلیارد 7,874.6 9,230 9,060 9,050 9,330 2 7,000 10,870 1 5,000 10,980 10.93 هزار میلیارد 9.955 میلیون 3.001 میلیون 1,000,000 884,843 2.116 میلیون 1.588 میلیون 399,520 22.68 4.28 5.71 1.997 میلیون - 1.997 میلیون -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,076 60.00 1.99 3,075 59.00 1.96 1403/03/01 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 46,252.43 3,016 3,076 3,031 3,076 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 175.566 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 21.99 2.63 0.57 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 30,410 40.00 0.13 30,420 30.00 0.10 1403/03/01 95 110,509 4.34 میلیارد 2,398.3 30,450 30,300 29,850 30,950 3 619 39,160 1 7,350 39,170 54.823 هزار میلیارد 53.59 میلیون 16.835 میلیون 1.395 میلیون 11.144 میلیون 5.691 میلیون 8.872 میلیون 2.042 میلیون 20.78 7.46 4.78 80,788 29,721 83,659 26,850
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 29,470 570.00 1.97 29,390 490.00 1.70 1403/03/01 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 3,044.38 28,900 28,590 28,530 29,470 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 64.96 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 20.62 13.83 6.2 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 94,660 1,160.00 1.21 95,550 270.00 0.28 1403/03/01 550 355,580 52.63 میلیارد 416.91 95,820 94,730 94,460 96,970 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 119.404 میلیون 12.289 میلیون 1.18 میلیون 6.655 میلیون 5.634 میلیون 11.723 میلیون 5.592 میلیون 20.16 20.02 9.62 354,980 500 352,775 2,705
فلامی

لامیران

سهام بورس 6,700 190.00 2.76 6,780 110.00 1.60 1403/03/01 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 3,974.03 6,890 6,880 6,700 6,900 5 83,295 12,110 1 1,500 12,200 7.242 هزار میلیارد 6.436 میلیون 1.365 میلیون 900,000 333,680 1.032 میلیون 687,198 302,624 20.16 5.92 8.89 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 6,080 110.00 1.84 5,980 10.00 0.17 1403/03/01 286 1.671 میلیون 9.55 میلیارد 1,589.67 5,970 5,890 5,890 6,080 7 165,980 5,800 4 4,352 5,830 11.5 هزار میلیارد 19.952 میلیون 11.231 میلیون 2 میلیون 7.992 میلیون 3.239 میلیون 2.65 میلیون 595,760 20.08 3.69 4.51 929,430 741,816 1.671 میلیون -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام بورس 3,450 9.00 0.26 3,378 63.00 1.83 1403/03/01 78 455,971 2.24 میلیارد 15,123.66 3,441 3,332 3,329 3,455 2 2,127 4,902 4 10,430 4,950 14.769 هزار میلیارد 19.073 میلیون 9.901 میلیون 4.5 میلیون 3.872 میلیون 6.029 میلیون 9.445 میلیون 761,660 19.96 2.52 1.61 455,971 - 455,971 -
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 3,436 70.00 2.00 3,495 11.00 0.31 1403/03/01 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 36,202.59 3,506 3,436 3,436 3,436 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 12.134 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 52,801 4.408 میلیون 737,332 617,460 19.82 2.79 16.61 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 25,010 320.00 1.26 25,200 130.00 0.51 1403/03/01 45 460,138 8.66 میلیارد 12,350.54 25,330 24,830 24,830 25,450 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 258.1 میلیون 23.461 میلیون 10 میلیون 6.1 میلیون 17.361 میلیون 15.352 میلیون 12.769 میلیون 19.74 14.52 16.41 121,715 338,423 460,138 -
دامین

دارو امین

سهام بورس 10,170 320.00 3.05 10,320 170.00 1.62 1403/03/01 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 4,338.04 10,490 10,170 10,170 10,170 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 68.217 میلیون 22.202 میلیون 5.5 میلیون 11.512 میلیون 10.69 میلیون 12.39 میلیون 2.895 میلیون 19.61 5.31 4.58 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 15,650 300.00 1.88 15,700 250.00 1.57 1403/03/01 251 773,646 14.86 میلیارد 2,963.78 15,950 15,640 15,640 16,200 1 1,000 18,990 1 34,303 19,050 13.1 هزار میلیارد 16.764 میلیون 7.64 میلیون 681,920 6.058 میلیون 1.582 میلیون 8.6 میلیون 556,887 19.22 6.77 1.24 773,279 - 773,279 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 59,920 2,040.00 3.29 60,590 1,370.00 2.21 1403/03/01 79 37,720 2.68 میلیارد 781.57 61,960 59,930 59,920 60,900 1 876 70,900 1 85 71,500 25.855 هزار میلیارد 46.04 میلیون 26.779 میلیون 360,000 24.228 میلیون 2.551 میلیون 43.924 میلیون 1.136 میلیون 19.2 8.56 0.5 32,675 4,036 36,711 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,694 1.00 0.06 1,673 20.00 1.18 1403/03/01 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 21,571.2 1,693 1,660 1,660 1,720 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 22.006 میلیون 15.397 میلیون 11.939 میلیون 2.031 میلیون 13.366 میلیون 10.483 میلیون 1.063 میلیون 18.79 1.49 1.91 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 5,450 270.00 4.72 5,480 240.00 4.20 1403/03/01 65 445,041 4.27 میلیارد 11,529.19 5,720 5,450 5,450 5,600 106 3,013,072 9,590 0 0 0 13.89 هزار میلیارد 11.087 میلیون 5.797 میلیون 1.5 میلیون 2.867 میلیون 2.93 میلیون 856,300 438,545 18.74 2.81 9.6 445,041 - 445,041 -
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 2,478 41.00 1.63 2,508 11.00 0.44 1403/03/01 85 960,632 3.05 میلیارد 4,523.28 2,519 2,499 2,474 2,567 2 9,625 3,150 1 8,608 3,160 21.236 هزار میلیارد 23.49 میلیون 17.696 میلیون 6.735 میلیون 6.598 میلیون 11.098 میلیون 9.879 میلیون 931,223 18.14 1.52 1.71 960,632 - 846,632 114,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,030 90.00 1.82 5,020 80.00 1.62 1403/03/01 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 15,121.71 4,940 4,890 4,890 5,030 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 94.918 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 18.14 3.62 12.04 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
بکام

شهید قندی

سهام بورس 2,685 52.00 1.97 2,673 40.00 1.52 1403/03/01 208 2.802 میلیون 7.33 میلیارد 21,139.01 2,633 2,650 2,601 2,685 1 74,057 2,600 1 2,500 2,638 36.071 هزار میلیارد 39.296 میلیون 20.332 میلیون 13.679 میلیون 2.732 میلیون 17.6 میلیون 9.002 میلیون 2.024 میلیون 18.07 2.08 4.06 2.633 میلیون 169,720 2.711 میلیون 91,350
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,195 22.00 1.88 1,183 10.00 0.85 1403/03/01 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 27,062.57 1,173 1,150 1,150 1,196 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 9.578 میلیون 8.896 میلیون 6.357 میلیون 2.095 میلیون 6.801 میلیون 4.282 میلیون 417,685 18.02 1.12 1.76 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 17,210 330.00 1.95 16,740 140.00 0.83 1403/03/01 156 1.525 میلیون 13.88 میلیارد 15,153.62 16,880 16,550 16,550 17,210 2 36,666 9,090 1 975 9,100 15.47 هزار میلیارد 35.922 میلیون 12.558 میلیون 1.7 میلیون 7.464 میلیون 5.094 میلیون 12.095 میلیون 1.598 میلیون 17.81 5.59 2.35 1.522 میلیون - 1.512 میلیون 10,000
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 48,810 950.00 1.98 48,750 890.00 1.86 1403/03/01 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,720.93 47,860 47,270 47,270 48,810 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 20.256 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 17.59 11.18 14.92 661,019 388,771 982,895 66,895
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,830 280.00 1.98 14,090 20.00 0.14 1403/03/01 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 1,767.7 14,110 14,010 13,830 14,010 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 438.982 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 17.41 7.3 4.95 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,253 83.00 1.99 4,245 75.00 1.80 1403/03/01 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 32,490.58 4,170 4,180 4,180 4,253 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 84.89 میلیون 29.607 میلیون 19.8 میلیون 838,595 28.768 میلیون 5.352 میلیون 4.892 میلیون 17.18 2.92 15.7 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 1,925 4.00 0.21 1,930 1.00 0.05 1403/03/01 73 783,456 2.27 میلیارد 11,605.16 1,929 1,920 1,913 1,967 1 19,233 2,886 2 27,000 2,899 20.265 هزار میلیارد 21.104 میلیون 14.991 میلیون 8.5 میلیون 4.699 میلیون 10.292 میلیون 9.771 میلیون 968,057 16.95 1.59 1.68 343,951 439,505 750,792 32,664
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 11,930 240.00 1.97 12,080 90.00 0.74 1403/03/01 39 154,886 2.02 میلیارد 2,356.34 12,170 12,040 11,930 12,040 2 4,640 13,020 1 644 13,060 29.484 هزار میلیارد 42.904 میلیون 23.598 میلیون 2.268 میلیون 15.506 میلیون 8.092 میلیون 10.635 میلیون 1.618 میلیون 16.95 3.39 2.58 137,192 - 137,192 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 241,710 8,990.00 3.86 241,890 9,170.00 3.94 1403/02/26 378 87,415 24.63 میلیارد 551.22 232,720 229,120 229,120 244,350 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 64.455 میلیون 11.881 میلیون 233,000 8.094 میلیون 3.787 میلیون 7.039 میلیون 3.341 میلیون 16.87 14.88 8.01 82,915 4,500 87,415 -
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 2,512 108.00 4.12 2,488 132.00 5.04 1403/02/30 141 1.794 میلیون 4.93 میلیارد 15,679.52 2,620 2,620 2,451 2,620 1 3,845 2,727 1 45,567 2,730 11.136 هزار میلیارد 12.274 میلیون 6.507 میلیون 4 میلیون 1.794 میلیون 4.713 میلیون 6.749 میلیون 592,417 16.8 2.11 1.47 1.764 میلیون - 1.764 میلیون -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,125 46.00 1.13 4,087 8.00 0.20 1403/03/01 40 353,875 1.61 میلیارد 8,687.59 4,079 3,998 3,998 4,160 2 30,558 4,521 3 19,493 4,600 29.008 هزار میلیارد 51.583 میلیون 34.536 میلیون 6.325 میلیون 25.731 میلیون 8.805 میلیون 34.453 میلیون 1.558 میلیون 16.59 2.94 0.75 353,875 - 353,875 -
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 4,316 282.00 6.99 4,316 282.00 6.99 1403/02/25 333 2.426 میلیون 15.34 میلیارد 45,351.1 4,034 4,316 4,316 4,316 2 46,482 6,350 2 6,018 6,410 9.48 هزار میلیارد 17.682 میلیون 8.217 میلیون 1.5 میلیون 5.165 میلیون 3.051 میلیون 2.118 میلیون 763,456 16.39 4.1 5.91 1.255 میلیون 1.17 میلیون 2.424 میلیون 155
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,400 6.00 0.14 4,428 34.00 0.77 1403/03/01 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 21,407.4 4,394 4,450 4,354 4,481 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 48.674 میلیون 17.86 میلیون 9 میلیون 8.822 میلیون 9.038 میلیون 3.619 میلیون 2.467 میلیون 16.16 4.41 11.01 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 20,530 410.00 1.96 20,750 190.00 0.91 1403/03/01 134 400,241 8.47 میلیارد 4,860.65 20,940 20,530 20,530 20,860 3 4,899 20,970 2 18,099 21,070 52.725 هزار میلیارد 86.711 میلیون 41.928 میلیون 2.5 میلیون 34.836 میلیون 7.092 میلیون 80.254 میلیون 3.272 میلیون 15.85 7.31 0.65 329,090 71,151 400,241 -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 1,820 37.00 1.99 1,843 14.00 0.75 1403/03/01 153 2.041 میلیون 13.75 میلیارد 31,493.66 1,857 1,825 1,820 1,888 1 19,514 6,700 1 91,000 6,750 20.22 هزار میلیارد 25.548 میلیون 18.09 میلیون 3 میلیون 5.627 میلیون 12.463 میلیون 10.599 میلیون 1.268 میلیون 15.71 1.6 1.88 263,022 1.778 میلیون 1.932 میلیون 109,000
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 14,240 250.00 1.73 14,390 100.00 0.69 1403/03/01 36 38,497 679.66 میلیون 7,691.13 14,490 14,770 14,230 14,770 1 5,000 17,690 1 76,000 17,750 17.54 هزار میلیارد 17.021 میلیون 7.518 میلیون 1,000,000 2.631 میلیون 4.886 میلیون 1.133 میلیون 927,454 15.52 2.95 12.7 32,338 6,159 37,397 1,100
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 5,520 130.00 2.30 5,610 40.00 0.71 1403/02/30 129 1.203 میلیون 6.24 میلیارد 18,159.22 5,650 5,470 5,400 5,670 2 21,209 5,190 2 10,436 5,240 188.28 هزار میلیارد 227.021 میلیون 83.154 میلیون 36 میلیون 25.061 میلیون 58.092 میلیون 57.624 میلیون 13.182 میلیون 15.32 3.48 3.5 582,705 620,441 1.203 میلیون -
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 6,660 130.00 1.91 6,690 100.00 1.47 1403/03/01 440 3.533 میلیون 25.77 میلیارد 12,564.21 6,790 6,660 6,660 6,900 1 5,000 7,180 3 14,999 7,250 12.367 هزار میلیارد 14.923 میلیون 6.545 میلیون 1.696 میلیون 3.574 میلیون 2.971 میلیون 3.823 میلیون 741,736 15.3 3.82 2.97 3.375 میلیون 133,400 3.508 میلیون -
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 18,910 590.00 3.03 18,920 580.00 2.97 1403/03/01 47 24,249 655.21 میلیون 3,630.69 19,500 18,980 18,910 19,090 1 300 26,950 2 9,486 27,020 71.214 هزار میلیارد 87.589 میلیون 45.402 میلیون 2.6 میلیون 38.397 میلیون 7.005 میلیون 36.065 میلیون 3.238 میلیون 15.19 7.02 1.36 24,249 - 20,767 3,482
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس - 0.00 0.00 4,563 0.00 0.00 1403/03/01 17 94,235 691.29 میلیون 10,549.12 4,605 - - - 0 0 0 0 8.008 هزار میلیارد 18.752 میلیون 13.269 میلیون 1.65 میلیون 11.223 میلیون 2.045 میلیون 17.424 میلیون 512,064 14.7 3.68 0.43 64,469 29,766 94,235 -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,450 120.00 1.90 6,430 100.00 1.58 1403/03/01 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,633.09 6,330 6,420 6,230 6,450 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 77.34 میلیون 29.411 میلیون 11.675 میلیون 2.269 میلیون 27.142 میلیون 5.816 میلیون 5.257 میلیون 14.28 2.77 12.91 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 14,400 240.00 1.69 14,120 40.00 0.28 1403/03/01 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 20,255.73 14,160 13,880 13,880 14,440 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 619.95 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 14.12 4.35 13.06 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,788 67.00 1.80 3,742 21.00 0.56 1403/03/01 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 13,820.6 3,721 3,700 3,663 3,794 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 16.249 میلیون 6.671 میلیون 3.957 میلیون 1.442 میلیون 5.23 میلیون 4.063 میلیون 1.067 میلیون 13.88 2.83 3.64 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,730 110.00 1.88 5,810 30.00 0.51 1403/03/01 35 84,577 505.24 میلیون 42,988.2 5,840 5,730 5,730 5,750 2 1,770 5,960 1 32,992 6,010 291.36 هزار میلیارد 335.33 میلیون 131.513 میلیون 48 میلیون 56.45 میلیون 75.062 میلیون 88.389 میلیون 20.135 میلیون 13.85 3.72 3.16 83,727 - 83,727 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 8,510 130.00 1.55 8,430 50.00 0.60 1403/03/01 34 95,580 769.66 میلیون 22,308.63 8,380 8,220 8,220 8,540 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 818.152 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 13.65 9.24 1.17 20,419 8,720 29,139 -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,581 6.00 0.38 1,579 4.00 0.25 1403/03/01 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 27,372.27 1,575 1,559 1,544 1,597 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 50.237 میلیون 38.438 میلیون 30.843 میلیون 1.536 میلیون 36.902 میلیون 4.07 میلیون 3.718 میلیون 13.1 1.32 11.97 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 14,750 250.00 1.67 14,860 140.00 0.93 1403/03/01 196 613,445 11.6 میلیارد 3,610.41 15,000 14,900 14,700 15,020 1 2,241 18,860 1 5,000 19,020 22.644 هزار میلیارد 22.556 میلیون 8.178 میلیون 1.2 میلیون 4.724 میلیون 3.454 میلیون 9.13 میلیون 1.368 میلیون 13.04 5.16 1.95 602,740 - 602,740 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 15,530 140.00 0.91 15,590 200.00 1.30 1403/03/01 135 259,305 3.92 میلیارد 7,707.73 15,390 15,540 15,200 15,690 1 1,000 14,950 1 30,726 15,040 5.278 هزار میلیارد 5.805 میلیون 1.389 میلیون 350,000 386,576 1.003 میلیون 1.661 میلیون 424,517 12.85 5.44 3.28 259,305 - 259,305 -
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 5,920 120.00 1.99 5,920 120.00 1.99 1403/03/01 252 1.12 میلیون 11.74 میلیارد 8,697.57 6,040 5,920 5,920 6,070 2 1,258 10,330 1 4,447 10,340 5.265 هزار میلیارد 4.436 میلیون 1.284 میلیون 700,000 228,775 1.055 میلیون 1.365 میلیون 324,236 12.78 3.93 3.04 1.06 میلیون 56,400 1.116 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 8,740 50.00 0.57 8,680 110.00 1.25 1403/03/01 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 4,541.52 8,790 8,860 8,620 8,880 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 15.813 میلیون 3.644 میلیون 1.72 میلیون 883,742 2.76 میلیون 6.074 میلیون 1.185 میلیون 12.6 5.41 2.46 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,446 4.00 0.28 1,445 5.00 0.34 1403/03/01 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 39,302.22 1,450 1,431 1,422 1,473 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 66.51 میلیون 62.854 میلیون 20.638 میلیون 36.689 میلیون 26.165 میلیون 27.411 میلیون 2.414 میلیون 12.35 1.14 1.1 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 4,920 100.00 1.99 5,000 20.00 0.40 1403/03/01 33 413,905 2.14 میلیارد 12,323.7 5,020 4,920 4,920 4,970 2 232,000 5,090 1 24,935 5,100 66.512 هزار میلیارد 76.304 میلیون 32.507 میلیون 12.89 میلیون 11.854 میلیون 20.653 میلیون 12.174 میلیون 5.233 میلیون 12.32 3.12 5.29 398,840 - 398,840 -
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 3,900 74.00 1.86 3,970 4.00 0.10 1403/03/01 38 243,612 1.77 میلیارد 12,616.76 3,974 3,896 3,895 4,053 1 13,742 7,250 3 21,236 7,300 12.559 هزار میلیارد 15.558 میلیون 9.197 میلیون 2.363 میلیون 6.217 میلیون 2.98 میلیون 19.028 میلیون 777,171 12.07 3.15 0.49 243,612 - 243,612 -
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 25,590 500.00 1.92 25,890 200.00 0.77 1403/03/01 62 68,907 2.24 میلیارد 260.77 26,090 25,390 25,390 25,890 1 29,898 32,510 1 1,987 32,980 18.973 هزار میلیارد 25.583 میلیون 13.582 میلیون 576,000 10.67 میلیون 2.912 میلیون 7.71 میلیون 1.238 میلیون 12.04 5.12 1.93 66,595 - 59,330 7,265
فجام

جام دارو

سهام بورس 7,240 10.00 0.14 7,230 0.00 0.00 1403/03/01 59 219,089 1.74 میلیارد 5,002.19 7,230 7,130 7,130 7,280 8 75,287 7,940 2 1,300 8,000 7.97 هزار میلیارد 7.926 میلیون 2.355 میلیون 1,000,000 695,902 1.659 میلیون 2.122 میلیون 602,582 12 4.37 3.41 99,676 119,413 219,089 -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 147,500 5,990.00 3.90 150,580 2,910.00 1.90 1403/02/30 331 372,222 63.45 میلیارد 307.45 153,490 147,620 146,000 150,000 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 32.764 میلیون 6.027 میلیون 195,000 3.401 میلیون 2.625 میلیون 18.362 میلیون 2.51 میلیون 11.92 11.4 1.63 358,618 13,116 371,734 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 3,737 132.00 3.41 3,747 122.00 3.15 1403/03/01 74 365,578 1.71 میلیارد 23,021.72 3,869 3,737 3,737 3,822 1 10,000 4,679 1 10,000 4,701 6.986 هزار میلیارد 7.765 میلیون 4.732 میلیون 1.5 میلیون 2.075 میلیون 2.657 میلیون 1.057 میلیون 485,299 11.58 2.12 5.32 257,835 7,390 265,225 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,399 27.00 1.97 1,376 4.00 0.29 1403/03/01 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 42,876.5 1,372 1,345 1,345 1,399 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 361.852 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 11.49 1.1 0.2 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 1,254 2.00 0.16 1,229 23.00 1.84 1403/03/01 43 287,278 4.45 میلیارد 51,112 1,252 1,227 1,227 1,275 2 5,956 15,460 4 12,133 15,600 21.475 هزار میلیارد 33.588 میلیون 32.323 میلیون 1.385 میلیون 17.226 میلیون 15.097 میلیون 50.911 میلیون 1.432 میلیون 11.43 1.08 0.32 228,091 58,187 23,839 262,439
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 17,030 330.00 1.98 16,810 110.00 0.66 1403/03/01 53 92,705 1.92 میلیارد 4,819.25 16,700 16,760 16,760 17,030 2 13,748 20,610 1 1,000 20,760 19.556 هزار میلیارد 25.17 میلیون 13.065 میلیون 952,095 9.165 میلیون 3.901 میلیون 17.647 میلیون 1.409 میلیون 11.36 4.1 0.91 91,708 - 91,708 -