همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 26,590 540.00 1.99 27,130 0.00 0.00 1400/01/25 3 617 16.4 میلیون 205.67 27,130 26,590 26,590 26,590 0 0 0 222 1,415,543 26,590 8.705 هزار میلیارد 11.318 میلیون 2.809 میلیون 320,857 2.614 میلیون 195,106 4.697 میلیون 481 18097.42 44.62 1.85 15,382 - 15,382 -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,240 60.00 1.82 3,290 10.00 0.30 1400/01/25 159 2.88 میلیون 9.3 میلیارد 18,105.42 3,300 3,240 3,240 3,250 0 0 0 20 250,785 3,270 5.14 هزار میلیارد 6.576 میلیون 2.472 میلیون 1.562 میلیون 1.437 میلیون 1.036 میلیون 1.294 میلیون 913 5629.34 4.96 3.97 9.051 میلیون 2.403 میلیون 11.454 میلیون -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 49,120 1,000.00 2.00 50,110 10.00 0.02 1400/01/25 17 10,771 529.1 میلیون 633.59 50,120 49,150 49,120 49,120 0 0 0 637 3,109,195 49,150 60.884 هزار میلیارد 62.134 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 33,516 1816.55 41.62 - 31,464 - 31,464 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 53,070 1,080.00 1.99 54,150 0.00 0.00 1400/01/25 1 100 5.3 میلیون 100 54,150 53,070 53,070 53,070 0 0 0 410 6,571,575 53,070 10.83 هزار میلیارد 11.744 میلیون 1.253 میلیون 200,000 913,566 339,444 801,020 7,003 1546.48 31.91 13.52 274 - 274 -
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 3,770 70.00 1.82 3,840 0.00 0.00 1400/01/25 3 10,078 38 میلیون 3,359.33 3,840 3,770 3,770 3,770 0 0 0 381 13,456,423 3,770 9.447 هزار میلیارد 10.649 میلیون 1.432 میلیون 200,000 1.202 میلیون 230,454 1.061 میلیون 6,635 1423.78 40.99 8.9 234,074 - 234,074 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 111,230 2,260.00 1.99 113,370 120.00 0.11 1400/01/25 30 24,880 2.8 میلیارد 829.33 113,490 111,230 111,230 111,230 0 0 0 377 773,491 111,230 14.398 هزار میلیارد 14.61 میلیون 396,742 127,000 212,224 184,518 183,952 12,359 1164.98 78.03 78.27 1,350 - 1,350 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 172,540 3,520.00 2.00 175,530 530.00 0.30 1400/01/25 84 42,006 7.2 میلیارد 500.07 176,060 172,540 172,540 172,540 1 53 172,340 303 186,643 173,570 43.419 هزار میلیارد 45.217 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,593 43,692 993.75 156.44 893.53 83,412 100 83,512 -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 21,540 430.00 1.96 21,970 0.00 0.00 1400/01/25 6 7,600 163.7 میلیون 1,266.67 21,970 21,570 21,540 21,540 0 0 0 409 2,130,477 21,570 13.182 هزار میلیارد 14.135 میلیون 1.248 میلیون 160,000 953,231 295,028 507,126 14,918 883.63 44.68 25.99 206,962 - 206,962 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 52,350 1,060.00 1.98 53,040 370.00 0.69 1399/12/11 - - - 980.07 53,410 52,350 - - 0 0 0 795 14,902,505 52,350 33.394 هزار میلیارد 34.518 میلیون 2 میلیون 629,607 1.123 میلیون 876,803 2.642 میلیون 255,773 869.51 38.35 12.73 306,824 21,500 328,324 -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 14,660 290.00 1.94 14,950 0.00 0.00 1400/01/25 8 16,094 235.9 میلیون 2,011.75 14,950 14,670 14,660 14,660 1 10,000 14,630 173 1,642,150 14,670 9.419 هزار میلیارد 15.613 میلیون 6.886 میلیون 630,000 6.195 میلیون 691,533 9.696 میلیون 14,804 636.21 13.62 0.97 113,566 - 113,566 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 148,700 3,030.00 2.00 151,720 10.00 0.01 1400/01/25 13 823 122.4 میلیون 63.31 151,730 148,780 148,700 148,700 0 0 0 1102 1,457,817 148,780 37.93 هزار میلیارد 38.186 میلیون 584,890 30,000 255,523 329,367 279,187 70,540 537.71 115.16 135.87 8,237 - 8,237 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 58,020 1,180.00 1.99 59,180 20.00 0.03 1400/01/25 10 13,425 778.9 میلیون 1,342.5 59,200 58,020 58,020 58,020 0 0 0 363 2,120,247 58,020 18.755 هزار میلیارد 22.799 میلیون 4.414 میلیون 316,920 4.043 میلیون 370,571 4.149 میلیون 35,080 534.64 50.61 4.52 3,022 - 3,022 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 19,830 400.00 1.98 20,230 0.00 0.00 1400/01/25 14 5,287 104.8 میلیون 377.64 20,230 19,830 19,830 19,830 0 0 0 428 2,364,638 19,840 9.346 هزار میلیارد 10.637 میلیون 2.05 میلیون 350,000 1.291 میلیون 759,257 1.226 میلیون 20,577 454.21 12.31 7.62 54,489 - 54,489 -
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 32,900 9,500.00 22.41 32,900 9,500.00 22.41 1399/11/26 - - - - 42,400 32,250 - - 0 0 0 0 82.25 هزار میلیارد - - - - - - - 432.89 - - - 1.344 میلیون - 1.344 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 7,860 160.00 2.00 8,020 0.00 0.00 1400/01/25 1 2,000 15.7 میلیون 2,000 8,020 7,860 7,860 7,860 0 0 0 376 10,167,398 7,860 8.981 هزار میلیارد 10.252 میلیون 2.218 میلیون 1.12 میلیون 1.27 میلیون 948,063 5.515 میلیون 24,118 372.39 9.48 1.63 20,239 - 20,239 -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,460 50.00 1.99 2,500 10.00 0.40 1400/01/25 370 4.72 میلیون 11.6 میلیارد 12,750.37 2,510 2,500 2,460 2,480 0 0 0 120 3,013,949 2,500 22.5 هزار میلیارد 29.772 میلیون 14.891 میلیون 9 میلیون 7.272 میلیون 7.619 میلیون 1.258 میلیون 64,766 347.4 2.95 17.88 40.148 میلیون 4.024 میلیون 44.142 میلیون 29,600
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 37,520 1,020.00 2.79 37,540 1,040.00 2.85 1399/12/26 - - - 3,312.71 36,500 37,620 - - 45 2,242,585 36,500 2 5,434 36,510 102.857 هزار میلیارد 105.362 میلیون 11.848 میلیون 2.74 میلیون 5.354 میلیون 6.493 میلیون 7.763 میلیون 3.273 میلیون 320.86 15.84 13.25 1.016 میلیون 3.778 میلیون 4.039 میلیون 754,502
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 261,640 1,900.00 0.72 255,890 7,650.00 2.90 1400/01/8 1 27 9.8 میلیون 79.37 263,540 261,640 - - 0 0 0 29 289,000 269,780 228.312 هزار میلیارد 153.651 میلیون 2.018 میلیون 600,000 116,656 1.902 میلیون 344,689 489,631 313.57 80.73 445.43 - - - -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 11,010 220.00 1.96 11,230 0.00 0.00 1400/01/25 1 700 7.7 میلیون 700 11,230 11,010 11,010 11,010 0 0 0 305 7,247,663 11,010 13.476 هزار میلیارد 15.486 میلیون 2.68 میلیون 1.2 میلیون 2.01 میلیون 670,464 1.749 میلیون 45,759 294.5 20.11 7.71 1,137 - 1,137 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 21,710 440.00 1.99 22,140 10.00 0.05 1400/01/25 10 56,129 1.2 میلیارد 5,612.9 22,150 21,720 21,710 21,710 0 0 0 161 1,389,724 21,720 5.437 هزار میلیارد 5.757 میلیون 474,706 245,549 320,517 154,189 127,241 18,601 292.27 35.26 42.73 4,453 49,000 53,453 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 386,790 7,890.00 2.00 394,670 10.00 0.00 1400/01/25 1 100 38.7 میلیون 100 394,680 386,790 386,790 386,790 0 0 0 720 1,344,542 386,790 23.68 هزار میلیارد 23.808 میلیون 336,195 60,000 127,404 208,791 822,114 96,102 246.41 113.42 28.8 28 - 28 -
فاذر

آذراب

سهام بورس 23,690 20.00 0.08 23,710 0.00 0.00 1400/01/24 706 1.97 میلیون 46.8 میلیارد 2,797.44 23,710 23,690 23,690 23,690 0 0 0 0 23.71 هزار میلیارد 38.894 میلیون 16.867 میلیون 1,000,000 15.184 میلیون 1.683 میلیون 5.139 میلیون 224,666 202.65 14.36 4.7 1.975 میلیون - 1.975 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 104,220 4,340.00 4.00 108,530 30.00 0.03 1400/01/25 16 3,110 324.1 میلیون 194.38 108,560 106,400 104,220 104,220 0 0 0 1085 3,690,103 106,400 22.484 هزار میلیارد 22.836 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 182.17 47.88 25.64 1,489 - 1,489 -
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 7,350 140.00 1.87 7,480 10.00 0.13 1400/01/25 39 316,675 2.3 میلیارد 8,119.87 7,490 7,360 7,350 7,350 0 0 0 79 1,271,061 7,360 6.836 هزار میلیارد 9.234 میلیون 2.913 میلیون 913,939 2.398 میلیون 515,246 5.735 میلیون 37,579 181.92 13.27 1.19 319,234 502,000 821,234 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 37,010 750.00 1.99 37,320 440.00 1.17 1400/01/25 25 771,298 28.5 میلیارد 30,851.92 37,760 37,010 37,010 37,010 1 235 35,500 368 2,691,364 37,010 26.118 هزار میلیارد 29.816 میلیون 4.727 میلیون 699,840 3.698 میلیون 1.029 میلیون 1.464 میلیون 150,969 173 25.39 17.84 2,531 - 2,531 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 353,270 7,200.00 2.00 360,470 0.00 0.00 1400/01/25 3 75 26.5 میلیون 25 360,470 353,270 353,270 353,270 0 0 0 554 733,806 353,270 8.687 هزار میلیارد 8.801 میلیون 272,671 24,100 113,954 158,717 286,193 54,557 159.23 54.73 30.35 35 - 35 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 63,080 1,280.00 1.99 63,900 460.00 0.71 1400/01/25 128 269,149 17 میلیارد 2,102.73 64,360 63,450 63,080 63,090 0 0 0 17 14,511 63,450 26.885 هزار میلیارد 29.521 میلیون 3.127 میلیون 420,741 2.636 میلیون 491,594 4.051 میلیون 175,145 153.5 54.69 6.64 182,367 87,166 269,533 -
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 7,840 160.00 2.00 7,990 10.00 0.13 1400/01/25 30 497,879 3.9 میلیارد 16,595.97 8,000 7,860 7,840 7,840 1 24,000 7,720 196 2,274,015 7,860 13.767 هزار میلیارد 16.452 میلیون 4.229 میلیون 1.723 میلیون 2.685 میلیون 1.544 میلیون 2.04 میلیون 93,054 147.95 8.92 6.75 169,531 600,000 769,531 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 13,340 550.00 3.96 13,890 0.00 0.00 1400/01/25 19 17,992 240 میلیون 946.95 13,890 13,340 13,340 13,340 0 0 0 566 7,893,391 13,620 25.002 هزار میلیارد 25.197 میلیون 2.005 میلیون 1.8 میلیون 195,185 1.81 میلیون 604,961 173,179 144.37 13.82 41.33 5,973 - 5,973 -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 46,630 950.00 2.00 47,580 0.00 0.00 1400/01/25 1 140 6.5 میلیون 140 47,580 46,630 46,630 46,630 0 0 0 1896 12,411,173 46,630 38.064 هزار میلیارد 38.526 میلیون 1.526 میلیون 799,997 461,786 1.064 میلیون 1.502 میلیون 273,179 139.34 35.78 25.33 2,788 - 2,788 -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 38,900 7,190.00 15.60 38,900 7,190.00 15.60 1399/12/18 - - - - 46,090 41,470 - - 0 0 0 1 10,000 55,760 155.6 هزار میلیارد - - - - - - - 130.1 - - - 55,552 - 55,552
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 91,770 1,870.00 2.00 93,630 10.00 0.01 1400/01/25 6 3,164 290.4 میلیون 527.33 93,640 91,920 91,770 91,770 0 0 0 1023 1,379,357 91,920 28.089 هزار میلیارد 28.881 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 129.88 31.77 99.29 43,027 - 43,027 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 53,160 1,080.00 1.99 54,220 20.00 0.04 1400/01/25 14 17,478 929.1 میلیون 1,248.43 54,240 53,160 53,160 53,160 1 250 50,940 381 1,088,448 53,780 13.013 هزار میلیارد 13.089 میلیون 475,912 240,000 76,310 399,602 143,617 113,599 114.55 32.56 90.61 530,090 - 530,090 -
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 65,530 1,330.00 1.99 66,810 50.00 0.07 1400/01/25 18 27,982 1.8 میلیارد 1,554.56 66,860 65,760 65,530 65,530 0 0 0 281 752,395 65,760 18.039 هزار میلیارد 19.44 میلیون 2.035 میلیون 270,000 1.402 میلیون 633,701 1.704 میلیون 177,281 101.75 28.47 10.58 135,126 - 135,126 -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 122,750 5,110.00 4.00 127,810 50.00 0.04 1400/01/25 18 3,962 486.3 میلیون 220.11 127,860 122,750 122,750 122,750 0 0 0 357 1,484,083 125,310 63.905 هزار میلیارد 64.863 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 99.45 59.49 25.45 671 - 671 -
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 9,800 200.00 2.00 10,000 0.00 0.00 1400/01/25 6 12,993 127.3 میلیون 2,165.5 10,000 9,800 9,800 9,800 0 0 0 333 8,813,332 9,800 12.324 هزار میلیارد 13.384 میلیون 1.789 میلیون 600,000 1.06 میلیون 729,049 3.805 میلیون 137,700 89.5 16.9 3.24 6,367 - 6,367 -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 51,590 1,050.00 1.99 52,620 20.00 0.04 1400/01/25 20 14,524 749.3 میلیون 726.2 52,640 51,720 51,590 51,590 0 0 0 489 1,354,688 51,720 23.416 هزار میلیارد 26.89 میلیون 3.973 میلیون 445,000 3.474 میلیون 499,030 7.777 میلیون 265,793 88.1 46.92 3.01 84,691 30,000 114,691 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 245,500 5,010.00 2.00 250,510 0.00 0.00 1400/01/25 1 90 22.1 میلیون 90 250,510 245,500 245,500 245,500 0 0 0 1340 2,555,797 245,500 25.051 هزار میلیارد 25.357 میلیون 686,262 100,000 305,972 380,290 893,178 290,373 86.27 65.87 28.05 192 - 192 -
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 23,440 470.00 1.97 23,910 0.00 0.00 1400/01/25 2 6,180 144.9 میلیون 3,090 23,910 23,440 23,440 23,440 0 0 0 339 2,006,951 23,440 5.307 هزار میلیارد 5.416 میلیون 634,934 221,941 109,880 525,054 211,019 61,944 85.67 10.11 25.15 3,567 - 3,567 -