همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 36,280 240.00 0.66 36,520 0.00 0.00 12:28 1,551 3.79 میلیون 138.4 میلیارد 2,443.76 36,520 37,500 36,280 38,000 0 0 0 348 3,762,631 36,280 11.718 هزار میلیارد 13.618 میلیون 2.095 میلیون 320,857 1.9 میلیون 195,000 4.697 میلیون 481 24361.14 60.09 2.5 3.79 میلیون 500 3.79 میلیون -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 4,190 60.00 1.41 4,250 0.00 0.00 12:29 3,775 57.45 میلیون 244.4 میلیارد 15,219.59 4,250 4,220 4,190 4,520 0 0 0 33 510,787 4,190 6.639 هزار میلیارد 8.076 میلیون 2.472 میلیون 1.562 میلیون 1.437 میلیون 1.036 میلیون 1.294 میلیون 913 7271.94 6.41 5.13 57.392 میلیون 61,566 57.292 میلیون 161,566
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 64,100 410.00 0.64 63,690 0.00 0.00 12:29 2,674 3.94 میلیون 251.1 میلیارد 1,474.52 63,690 59,990 59,990 64,100 128 835,007 64,100 1 80 64,120 28.342 هزار میلیارد 31.816 میلیون 3.973 میلیون 445,000 3.474 میلیون 499,030 7.777 میلیون 7,709 3676.49 56.79 3.64 3.943 میلیون - 3.843 میلیون 100,000
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 48,780 860.00 1.73 49,640 0.00 0.00 12:30 8,635 12.15 میلیون 603.2 میلیارد 1,407.33 49,640 48,620 48,500 52,500 1 105 48,690 1 2,000 48,780 60.313 هزار میلیارد 61.563 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 3,695 1799.52 41.23 - 12.064 میلیون 87,978 11.919 میلیون 233,217
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 7,950 240.00 2.93 8,190 0.00 0.00 12:29 1,418 7.53 میلیون 61.6 میلیارد 5,309.21 8,190 7,840 7,830 8,440 1 2,550 7,950 1 34,596 7,960 9.828 هزار میلیارد 11.855 میلیون 2.711 میلیون 1.2 میلیون 2.027 میلیون 684,512 1.572 میلیون 5,895 1667.18 14.36 6.25 7.32 میلیون 208,243 7.363 میلیون 165,092
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 441,480 0.00 0.00 441,480 0.00 0.00 12:28 461 111,298 49.1 میلیارد 241.43 441,480 441,480 441,480 441,480 0 0 0 876 474,724 441,480 26.489 هزار میلیارد 26.663 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 1357.77 164.32 47.36 99,153 12,145 111,298 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 207,610 2,090.00 1.00 209,700 0.00 0.00 12:29 9,042 3.84 میلیون 805.7 میلیارد 424.92 209,700 207,610 207,610 220,000 0 0 0 19 81,108 207,610 51.871 هزار میلیارد 53.669 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,178 43,777 1187.21 186.9 1067.47 3.567 میلیون 274,691 3.48 میلیون 361,930
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 439,950 19,430.00 4.23 458,550 830.00 0.18 1399/11/1 - - - 466.17 459,380 409,990 - - 0 0 0 1261 725,564 440,170 11.051 هزار میلیارد 11.165 میلیون 272,671 24,100 113,954 158,717 286,193 47,278 1091.79 73.11 43.39 21,038 200 21,238 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 36,890 600.00 1.60 37,490 0.00 0.00 12:29 590 1.15 میلیون 42.9 میلیارد 1,946.59 37,490 36,950 36,880 39,450 1 10,000 37,000 1 140 37,180 7.498 هزار میلیارد 8.412 میلیون 1.253 میلیون 200,000 913,566 339,444 801,020 7,003 1070.68 22.09 9.36 799,521 348,967 1.132 میلیون 16,173
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 275,780 9,250.00 3.25 285,030 0.00 0.00 12:29 297 60,089 16.6 میلیارد 202.32 285,030 275,780 275,780 275,780 0 0 0 2964 2,605,577 275,780 71.258 هزار میلیارد 71.513 میلیون 584,890 30,000 255,523 329,367 279,187 70,540 1010.17 216.35 255.23 60,033 56 60,089 -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 22,830 810.00 3.43 23,640 0.00 0.00 12:29 2,315 6.55 میلیون 154.9 میلیارد 2,829.85 23,640 23,100 22,800 24,620 3 13,500 22,820 1 5,900 22,920 14.893 هزار میلیارد 21.088 میلیون 6.886 میلیون 630,000 6.195 میلیون 691,533 9.696 میلیون 14,804 1006.03 21.54 1.54 6.451 میلیون 100,444 6.541 میلیون 10,000
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 52,470 2,760.00 5.00 53,590 1,640.00 2.97 1399/10/30 - - - 678.26 55,230 52,470 - - 0 0 0 1 500 52,990 6.806 هزار میلیارد 7.272 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 724.19 35.65 33.46 359,051 210,190 548,865 20,376
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 49,600 2,360.00 5.00 49,240 2,000.00 4.23 1399/09/30 2,809 4.57 میلیون 225.1 میلیارد 1,627.31 47,240 49,500 47,500 49,600 1 500 42,800 170 542,230 45,610 9.848 هزار میلیارد 10.244 میلیون 612,705 200,000 395,964 216,741 1.089 میلیون 16,932 581.62 45.44 9.06 295,303 50,000 345,303 -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 13,940 520.00 3.60 14,460 0.00 0.00 12:29 4,337 18.16 میلیون 262.7 میلیارد 4,188.11 14,460 13,940 13,940 15,390 1 1,400 13,630 17 397,585 13,940 8.676 هزار میلیارد 9.629 میلیون 1.248 میلیون 160,000 953,231 295,028 507,126 14,918 581.59 29.41 17.11 17.407 میلیون 756,375 17.503 میلیون 660,521
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 336,890 27,380.00 7.52 368,830 4,560.00 1.25 1399/10/30 1 27 9.8 میلیون 257.71 364,270 336,890 336,890 336,890 0 0 0 19 879,612 384,230 228.312 هزار میلیارد 221.415 میلیون 2.018 میلیون 600,000 116,656 1.902 میلیون 344,689 489,631 451.97 116.36 642.02 - - - -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 8,250 10.00 0.12 8,260 0.00 0.00 12:29 1,739 12.65 میلیون 104.4 میلیارد 7,272.78 8,260 8,330 8,110 8,700 1 1,984 8,230 5 39,130 8,260 9.25 هزار میلیارد 10.52 میلیون 2.218 میلیون 1.12 میلیون 1.27 میلیون 948,063 5.515 میلیون 24,118 383.54 9.76 1.68 12.147 میلیون 500,000 12.647 میلیون -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 13,900 550.00 3.81 14,450 0.00 0.00 12:29 1,676 7.43 میلیون 107.4 میلیارد 4,435.78 14,450 14,900 13,800 15,090 2 2,500 13,880 2 6,608 14,200 6.676 هزار میلیارد 7.967 میلیون 2.05 میلیون 350,000 1.291 میلیون 759,257 317,324 20,577 324.44 8.79 21.04 6.564 میلیون 870,000 7.434 میلیون -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 9,340 240.00 2.51 9,580 0.00 0.00 12:30 3,194 11.35 میلیون 108.7 میلیارد 3,552.92 9,580 9,170 9,170 9,980 1 2,000 9,330 1 53,716 9,390 30.694 هزار میلیارد 36.679 میلیون 7.467 میلیون 2.504 میلیون 5.984 میلیون 1.483 میلیون 4.91 میلیون 116,188 264.18 20.7 6.25 11.348 میلیون - 11.148 میلیون 200,000
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 10,100 0.00 0.00 10,100 0.00 0.00 12:29 594 6 میلیون 60.6 میلیارد 10,106.3 10,100 10,100 10,090 10,100 211 2,387,635 10,100 1 48,327 11,300 9.231 هزار میلیارد 11.628 میلیون 2.913 میلیون 913,939 2.398 میلیون 515,246 5.735 میلیون 37,579 245.64 17.93 1.61 6.003 میلیون - 4.738 میلیون 1.265 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 10,790 250.00 2.26 11,040 0.00 0.00 12:29 678 4 میلیون 44.1 میلیارد 5,898.15 11,040 10,650 10,650 11,290 1 3,383 10,800 1 45,400 10,960 55.2 هزار میلیارد 105.472 میلیون 57.643 میلیون 4 میلیون 50.272 میلیون 7.371 میلیون 25.651 میلیون 232,316 237.61 7.49 2.15 2.841 میلیون 1.158 میلیون 3.793 میلیون 206,044
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 41,160 1,580.00 3.99 39,580 0.00 0.00 1399/11/1 - - - 3,171.32 39,580 42,500 - - 0 0 0 0 12.544 هزار میلیارد 16.587 میلیون 4.414 میلیون 316,920 4.043 میلیون 370,571 4.149 میلیون 35,080 207.23 34.85 4.5 250,534 - 250,534 -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 58,520 64,810.00 52.55 55,760 67,570.00 54.79 1399/09/12 1 10,000 585.2 میلیون - 123,330 58,520 58,520 58,520 0 0 0 0 223.04 هزار میلیارد - - - - - - - 186.49 - - - 10,000 - 10,000
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 94,490 2,580.00 2.66 97,070 0.00 0.00 12:30 5,128 7.75 میلیون 752.5 میلیارد 1,511.72 97,070 94,090 93,660 103,000 2 9,252 93,670 5 5,642 95,000 20.11 هزار میلیارد 20.462 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 162.94 42.82 22.93 6.442 میلیون 1.31 میلیون 7.18 میلیون 572,435
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 19,310 330.00 1.68 19,640 0.00 0.00 12:29 2,175 6.87 میلیون 135 میلیارد 3,160.76 19,640 20,000 19,310 20,950 1 3,729 19,310 1 24,000 19,330 4.823 هزار میلیارد 5.464 میلیون 436,531 245,549 320,517 154,189 121,033 12,218 156.56 31.28 37.9 6.367 میلیون 507,392 6.819 میلیون 55,535
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 14,960 160.00 1.08 14,800 0.00 0.00 12:29 3,767 27.64 میلیون 409 میلیارد 7,337.9 14,800 14,010 14,010 14,960 292 4,037,268 14,960 1 100 15,730 26.64 هزار میلیارد 26.835 میلیون 2.005 میلیون 1.8 میلیون 195,185 1.81 میلیون 604,961 173,179 153.84 14.72 44.04 27.642 میلیون - 23.215 میلیون 4.427 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 59,540 90.00 0.15 59,630 0.00 0.00 12:29 767 2.36 میلیون 140.6 میلیارد 3,074.84 59,630 59,540 59,540 62,670 0 0 0 14 111,026 59,540 25.089 هزار میلیارد 27.573 میلیون 2.965 میلیون 420,741 2.484 میلیون 480,398 995,555 175,145 143.25 52.23 25.2 877,818 1.481 میلیون 2.358 میلیون -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,790 2,110.00 2.05 102,900 0.00 0.00 12:30 6,777 3.19 میلیون 328.6 میلیارد 471.19 102,900 100,010 100,000 107,220 1 7 100,790 1 3,424 100,850 30.87 هزار میلیارد 31.662 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 142.74 34.92 109.12 3.179 میلیون 14,471 3.177 میلیون 16,245
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 10,580 50.00 0.47 10,630 0.00 0.00 12:29 2,332 21.99 میلیون 233.7 میلیارد 9,428.89 10,630 10,600 10,580 11,100 1 10,257 10,250 145 4,344,377 10,580 18.316 هزار میلیارد 20.319 میلیون 3.57 میلیون 1.723 میلیون 2.003 میلیون 1.567 میلیون 1.786 میلیون 128,364 142.69 11.69 10.26 21.048 میلیون 940,000 21.888 میلیون 100,000
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 385,700 6,710.00 1.77 378,990 0.00 0.00 12:29 7,157 3.09 میلیون 1.171 هزار میلیارد 431.87 378,990 376,420 376,420 396,210 2 88 385,600 1 31 385,600 75.798 هزار میلیارد 76.756 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 117.96 70.56 30.19 2.915 میلیون 175,528 2.76 میلیون 331,148
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 48,620 1,240.00 2.62 47,380 0.00 0.00 12:29 2,197 5.28 میلیون 250.1 میلیارد 2,402.54 47,380 47,260 47,260 49,000 1 200 47,260 1 12,227 48,500 29.831 هزار میلیارد 30.954 میلیون 2 میلیون 629,607 1.123 میلیون 876,803 2.642 میلیون 255,773 116.63 34.03 11.29 5.015 میلیون 263,630 5.275 میلیون 3,000
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 38,920 140.00 0.36 38,780 0.00 0.00 12:29 3,011 6.67 میلیون 258.5 میلیارد 2,214.17 38,780 38,900 37,440 38,920 798 1,964,729 38,920 1 150 39,000 31.024 هزار میلیارد 31.486 میلیون 1.526 میلیون 799,997 461,786 1.064 میلیون 1.502 میلیون 273,179 113.57 29.16 20.65 6.66 میلیون 7,270 6.151 میلیون 516,353
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 24,230 990.00 3.93 25,220 0.00 0.00 12:29 1,662 5.27 میلیون 133 میلیارد 3,173.14 25,220 25,480 23,990 25,990 2 4,390 24,130 1 1,500 24,230 15.132 هزار میلیارد 16.192 میلیون 1.789 میلیون 600,000 1.06 میلیون 729,049 3.805 میلیون 137,700 109.89 20.76 3.98 5.083 میلیون 190,925 4.629 میلیون 644,642
فاذر

آذراب

سهام بورس 24,010 500.00 2.04 24,510 0.00 0.00 12:29 3,360 9.15 میلیون 224.2 میلیارد 2,721.83 24,510 24,120 23,870 26,000 2 936 23,960 1 10,868 24,010 24.51 هزار میلیارد 39.694 میلیون 16.867 میلیون 1,000,000 15.184 میلیون 1.683 میلیون 5.139 میلیون 224,666 109.1 14.56 4.77 9.125 میلیون 20,000 9.005 میلیون 140,000
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 48,760 1,130.00 2.37 47,630 0.00 0.00 12:29 793 1.96 میلیون 93.6 میلیارد 2,477.79 47,630 44,900 44,900 48,760 359 908,832 48,760 4 3,737 48,950 11.431 هزار میلیارد 11.508 میلیون 475,912 240,000 76,310 399,602 143,617 113,599 100.63 28.61 79.6 1.965 میلیون - 1.495 میلیون 470,000
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 21,840 340.00 1.53 22,180 0.00 0.00 12:28 153 1.39 میلیون 30.3 میلیارد 9,065.61 22,180 21,840 21,840 21,840 0 0 0 1446 15,337,243 21,840 35.488 هزار میلیارد 36.608 میلیون 2.885 میلیون 1.6 میلیون 1.12 میلیون 1.765 میلیون 522,797 353,814 100.3 20.11 67.88 187,039 1.2 میلیون 1.387 میلیون -
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 25,930 290.00 1.11 26,220 0.00 0.00 12:29 243 1.45 میلیون 37.5 میلیارد 5,950.65 26,220 25,930 25,930 25,930 0 0 0 2397 30,116,715 25,930 37.464 هزار میلیارد 40.143 میلیون 4.644 میلیون 1.429 میلیون 2.679 میلیون 1.965 میلیون 5.492 میلیون 392,344 95.49 19.06 6.82 346,008 1.1 میلیون 1.446 میلیون -
دروز

روز دارو

سهام بورس 21,380 810.00 3.94 20,570 0.00 0.00 12:29 88 502,275 10.7 میلیارد 5,707.67 20,570 21,380 21,380 21,380 210 5,204,043 21,380 0 0 0 14.396 هزار میلیارد 18.094 میلیون 4.727 میلیون 699,840 3.698 میلیون 1.029 میلیون 330,006 150,969 95.36 14 43.62 502,275 - 502,275 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 12,790 750.00 5.54 13,540 0.00 0.00 12:29 5,790 47.9 میلیون 648.5 میلیارد 8,273.73 13,540 13,050 12,510 13,760 5 67,077 12,630 7 96,658 12,800 24.372 هزار میلیارد 25.858 میلیون 3.852 میلیون 1.8 میلیون 1.486 میلیون 2.366 میلیون 820,919 268,220 90.87 10.3 29.69 43.886 میلیون 4.019 میلیون 46.305 میلیون 1.6 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 20,540 990.00 4.60 21,130 400.00 1.86 1399/11/1 - - - 10,177.38 21,530 17,500 - - 0 0 0 2881 63,167,009 20,940 84.52 هزار میلیارد 86.684 میلیون 9.59 میلیون 4 میلیون 2.164 میلیون 7.426 میلیون 2.898 میلیون 2.451 میلیون 88.78 11.69 29.07 78,448 980,000 1.058 میلیون -