همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 34,530 0.00 0.00 33,470 1,030.00 2.99 1399/08/7 1,120 2.663 میلیون 89.15 میلیارد 2,378.1 34,500 32,780 32,780 35,900 2 7,092 34,530 2 12,160 34,530 40.666 هزار میلیارد 41.994 میلیون 2.779 میلیون 1.215 میلیون 1.328 میلیون 1.45 میلیون - 3,695 11005.7 28.04 - 781,319 1.882 میلیون 2.662 میلیون 1,660
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 52,930 0.00 0.00 55,680 30.00 0.05 1399/08/7 7 8,713 461.18 میلیون 1,244.71 55,710 52,930 52,930 52,930 631 - - 0 9.617 میلیون 52,930 17.865 هزار میلیارد 19.765 میلیون 2.094 میلیون 320,857 1.899 میلیون 194,972 4.377 میلیون 2,050 8714.8 91.63 4.08 8,713 - 8,713 -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 18,290 0.00 0.00 19,250 0.00 0.00 1399/08/7 2 2,000 36.58 میلیون 1,000 19,250 18,290 18,290 18,290 483 - - 0 7.037 میلیون 18,290 18.328 هزار میلیارد 20.448 میلیون 3.184 میلیون 952,095 2.12 میلیون 1.064 میلیون 1.563 میلیون 3,788 4838.4 17.23 11.73 2,000 - 2,000 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 377,970 0.00 0.00 397,430 430.00 0.11 1399/08/7 48 2,688 1.02 میلیارد 56 397,860 377,970 377,970 377,970 1714 - - 0 5.225 میلیون 377,970 98.308 هزار میلیارد 99.557 میلیون 1.526 میلیون 247,360 1.248 میلیون 277,530 48,178 43,777 2245.66 354.23 2040.52 2,669 19 - 2,688
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 19,350 0.00 0.00 20,340 20.00 0.10 1399/08/7 18 39,267 759.82 میلیون 2,181.5 20,360 19,350 19,350 19,350 461 - - 0 2.99 میلیون 19,350 12.814 هزار میلیارد 17.23 میلیون 5.105 میلیون 630,000 4.416 میلیون 688,757 7.039 میلیون 13,137 975.43 18.61 1.82 39,267 - 39,267 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 202,990 0.00 0.00 193,330 0.00 0.00 1399/08/7 227 74,232 14.87 میلیارد 355.94 193,330 202,990 - - 0 1.184 میلیون 200,370 2143 - - 48.338 هزار میلیارد 48.649 میلیون 390,551 30,000 221,883 168,668 177,624 57,908 836.28 287.12 272.64 74,232 - 73,732 500
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 215,730 0.00 0.00 210,220 4,760.00 2.32 1399/08/6 115 123,539 26.65 میلیارد 1,074.25 205,460 215,730 215,730 215,730 0 767,783 215,730 667 - - 11.264 هزار میلیارد 12.787 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 646.53 78.24 22.55 123,539 - 46,839 76,700
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 335,630 0.00 0.00 353,220 70.00 0.02 1399/08/6 14 575 192.99 میلیون 41.07 353,290 335,630 335,630 335,630 - - - - 106.107 هزار میلیارد 106.674 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 534.56 130.34 379.41 575 - 575 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 29,950 0.00 0.00 30,990 530.00 1.68 1399/08/7 52 537,158 16.09 میلیارد 10,329.96 31,520 29,950 29,950 29,950 170 - - 0 512,118 29,950 6.198 هزار میلیارد 6.86 میلیون 990,782 200,000 661,556 329,226 792,418 12,586 492.45 18.83 7.82 37,158 500,000 537,158 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 8,740 0.00 0.00 9,200 0.00 0.00 1399/08/7 14 16,270 142.2 میلیون 1,162.14 9,200 8,740 8,740 8,740 559 - - 0 5.481 میلیون 8,740 10.303 هزار میلیارد 11.44 میلیون 2.088 میلیون 1.12 میلیون 1.137 میلیون 950,871 4.885 میلیون 24,752 416.24 10.84 2.11 16,270 - 16,270 -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 8,900 0.00 0.00 9,200 160.00 1.71 1399/08/7 116 1.786 میلیون 15.9 میلیارد 15,400.13 9,360 8,900 8,900 8,900 813 - - 0 23.368 میلیون 8,900 24.196 هزار میلیارد 25.086 میلیون 2.137 میلیون 2.63 میلیون 890,057 1.247 میلیون - 61,305 394.68 19.4 - 486,415 1.3 میلیون 1.786 میلیون -
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 35,640 0.00 0.00 37,510 0.00 0.00 1399/08/6 1 141 5.03 میلیون 141 37,510 35,640 35,640 35,640 755 - - 0 3.131 میلیون 35,640 9.378 هزار میلیارد 10.439 میلیون 1.085 میلیون 250,000 1.061 میلیون 23,442 1.297 میلیون 25,654 365.54 400.03 7.23 141 - 141 -
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 38,980 0.00 0.00 36,320 910.00 2.44 1399/08/7 860 1.498 میلیون 54.4 میلیارد 1,741.6 37,230 35,370 35,370 39,070 1 15,330 38,980 6 1,611 38,980 7.258 هزار میلیارد 7.568 میلیون 494,876 200,000 303,651 191,225 803,856 23,499 309.12 37.99 9.04 1.478 میلیون 20,000 1.498 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 14,600 0.00 0.00 15,360 0.00 0.00 1399/08/7 3 1,412 20.62 میلیون 470.67 15,360 14,600 14,600 14,600 268 - - 0 4.755 میلیون 14,600 3.772 هزار میلیارد 4.052 میلیون 436,154 245,549 280,005 156,149 121,033 12,327 305.98 24.15 31.16 1,412 - 1,412 -
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 125,390 0.00 0.00 129,130 0.00 0.00 1399/08/7 92 162,178 20.34 میلیارد 1,762.8 129,130 125,390 125,390 125,390 240 - - 0 178,537 125,390 41.58 هزار میلیارد 44.094 میلیون 3.243 میلیون 322,000 2.514 میلیون 728,811 2.339 میلیون 154,063 269.89 57.05 17.78 87,178 75,000 162,178 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 54,770 0.00 0.00 57,650 0.00 0.00 1399/08/7 5 1,118 61.23 میلیون 223.6 57,650 54,770 54,770 54,770 20 - - 0 25,712 54,770 7.322 هزار میلیارد 7.533 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 266.86 36.96 34.68 1,118 - 1,118 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 22,700 0.00 0.00 23,890 0.00 0.00 1399/08/7 4 1,192 27.06 میلیون 298 23,890 22,700 22,700 22,700 79 - - 0 486,929 22,700 7.571 هزار میلیارد 9.227 میلیون 2.03 میلیون 316,920 1.656 میلیون 374,304 2.85 میلیون 29,677 255.12 20.23 2.66 1,192 - 1,192 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 12,140 0.00 0.00 12,770 0.00 0.00 1399/08/7 13 22,635 274.79 میلیون 1,741.15 12,770 12,140 12,140 12,140 225 - - 0 2.16 میلیون 12,140 5.9 هزار میلیارد 6.984 میلیون 1.72 میلیون 350,000 1.084 میلیون 636,105 1.15 میلیون 24,676 239.09 9.27 5.13 22,635 - 22,635 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 122,100 0.00 0.00 121,470 0.00 0.00 1399/08/7 1,163 1.355 میلیون 164.55 میلیارد 1,164.74 121,470 119,000 119,000 131,510 1 308 121,600 1 300 124,900 24.294 هزار میلیارد 25.278 میلیون 1.838 میلیون 200,000 983,508 854,153 2.158 میلیون 455,000 225.36 29.33 11.61 678,210 676,377 973,627 380,960
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 90,110 0.00 0.00 94,650 200.00 0.21 1399/08/7 28 22,626 2.04 میلیارد 808.07 94,850 90,110 90,110 90,110 451 - - 0 3.34 میلیون 90,110 25.556 هزار میلیارد 25.81 میلیون 750,743 270,000 254,251 496,492 1.148 میلیون 125,479 203.66 51.47 22.25 20,626 2,000 22,626 -
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 8,390 0.00 0.00 8,830 0.00 0.00 1399/08/7 8 16,152 135.52 میلیون 2,019 8,830 8,390 8,390 8,390 292 - - 0 6.608 میلیون 8,390 8.07 هزار میلیارد 10.616 میلیون 3.062 میلیون 913,939 2.546 میلیون 516,728 5.162 میلیون 42,518 189.8 15.62 1.56 16,152 - 16,152 -
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,390 0.00 0.00 3,380 150.00 4.25 1399/08/7 1,951 13.827 میلیون 46.78 میلیارد 7,087.19 3,530 3,360 3,360 3,530 5 154,740 3,400 2 98,784 3,400 7.997 هزار میلیارد 8.477 میلیون 2.974 میلیون 2.366 میلیون 480,864 2.494 میلیون 928,504 43,364 184.4 3.21 8.61 13.827 میلیون - 13.827 میلیون -
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 48,830 0.00 0.00 48,830 0.00 0.00 1399/08/7 962 2.803 میلیون 136.85 میلیارد 2,913.36 48,830 48,830 48,830 48,830 0 4.676 میلیون 48,830 1561 - - 41.506 هزار میلیارد 43.285 میلیون 2.839 میلیون 300,000 1.779 میلیون 1.06 میلیون 3.453 میلیون 238,408 174.09 39.17 12.02 2.803 میلیون - 2.802 میلیون 300
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 71,180 0.00 0.00 74,440 480.00 0.64 1399/08/7 78 84,960 6.05 میلیارد 1,089.23 74,920 71,180 71,180 71,180 1281 - - 0 6.437 میلیون 71,180 26.054 هزار میلیارد 26.139 میلیون 594,514 350,000 85,169 509,345 214,894 151,660 171.79 51.15 121.24 34,960 50,000 84,960 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 56,080 0.00 0.00 58,980 50.00 0.08 1399/08/7 10 13,128 736.22 میلیون 1,312.8 59,030 56,080 56,080 56,080 386 - - 0 3.4 میلیون 56,080 24.832 هزار میلیارد 27.293 میلیون 2.942 میلیون 420,741 2.478 میلیون 464,139 3.147 میلیون 144,664 171.54 53.47 7.89 13,128 - 13,128 -
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 9,640 0.00 0.00 10,130 10.00 0.10 1399/08/7 17 59,437 572.97 میلیون 3,496.29 10,140 9,640 9,640 9,640 448 - - 0 6.66 میلیون 9,640 17.454 هزار میلیارد 19.515 میلیون 3.602 میلیون 1.723 میلیون 2.061 میلیون 1.541 میلیون 1.786 میلیون 102,554 170.2 11.33 9.78 59,437 - 59,437 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 10,180 0.00 0.00 10,710 0.00 0.00 1399/08/7 15 18,354 186.84 میلیون 1,223.6 10,710 10,180 10,180 10,180 436 - - 0 8.198 میلیون 10,180 19.278 هزار میلیارد 19.418 میلیون 1.897 میلیون 1.8 میلیون 139,793 1.757 میلیون 498,546 113,575 169.74 10.97 38.67 18,354 - 18,354 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,990 0.00 0.00 3,000 140.00 4.46 1399/08/3 8,367 352.628 میلیون 1.058 هزار میلیارد 42,145.12 3,140 3,020 2,990 3,100 6467 1.462 میلیون 2,990 36 384.29 میلیون 2,990 703.128 هزار میلیارد 352.628 میلیون 671.778 میلیون 223.926 میلیون - - 352.628 میلیون 671.778 میلیون 168.17 5.07 2.63 120.48 میلیون 232.148 میلیون 335.385 میلیون 17.243 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 17,920 0.00 0.00 18,820 40.00 0.21 1399/08/7 38 101,500 1.82 میلیارد 2,671.05 18,860 17,920 17,920 17,920 34 - - 0 526,490 17,920 13.171 هزار میلیارد 17.524 میلیون 5.304 میلیون 699,840 4.353 میلیون 951,264 1.344 میلیون 87,141 151.15 13.85 9.81 1,500 100,000 101,500 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 39,830 0.00 0.00 41,790 130.00 0.31 1399/08/7 59 71,992 2.87 میلیارد 1,220.2 41,920 39,830 39,830 39,830 366 - - 0 2.304 میلیون 39,830 26.311 هزار میلیارد 27.115 میلیون 1.674 میلیون 629,607 803,375 871,051 2.01 میلیون 192,148 136.93 30.21 13.09 71,992 - 71,992 -
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 32,600 0.00 0.00 34,210 100.00 0.29 1399/08/7 61 80,932 2.64 میلیارد 1,326.75 34,310 32,600 32,600 32,600 1112 9,514 31,340 2 12.082 میلیون 32,600 54.736 هزار میلیارد 55.211 میلیون 2.81 میلیون 1.6 میلیون 474,718 2.336 میلیون 526,112 413,265 132.45 23.43 104.04 80,932 - 80,932 -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 29,350 0.00 0.00 30,360 0.00 0.00 1399/08/7 792 1.204 میلیون 35.35 میلیارد 1,520.8 30,360 29,350 29,350 29,350 8169 - - 0 56.211 میلیون 29,350 654.562 هزار میلیارد 920.899 میلیون 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 118.37 20.34 53.56 1.204 میلیون - 1.204 میلیون -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 37,100 0.00 0.00 35,430 90.00 0.25 1399/08/7 2,591 6.751 میلیون 239.23 میلیارد 2,605.68 35,340 33,580 33,580 37,100 0 749,338 37,100 150 - - 15.766 هزار میلیارد 17.559 میلیون 2.165 میلیون 445,000 1.792 میلیون 372,766 5.941 میلیون 138,443 113.88 42.3 2.65 6.75 میلیون 1,655 6.751 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 47,510 0.00 0.00 50,010 0.00 0.00 1399/08/7 3 444 21.09 میلیون 148 50,010 47,510 47,510 47,510 402 - - 0 5.235 میلیون 47,510 10.36 هزار میلیارد 10.548 میلیون 575,454 207,166 187,418 388,036 740,962 94,203 109.98 26.7 13.98 444 - 444 -
بکام

شهید قندی

سهام بورس 5,590 0.00 0.00 5,820 60.00 1.02 1399/08/7 436 1.845 میلیون 10.32 میلیارد 4,232.3 5,880 5,590 5,590 5,590 1458 1,915 5,200 1 29.905 میلیون 5,590 46.793 هزار میلیارد 50.065 میلیون 11.596 میلیون 8.041 میلیون 3.272 میلیون 8.325 میلیون 3.577 میلیون 446,666 104.76 5.62 13.08 1.845 میلیون - 1.845 میلیون -
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 35,560 0.00 0.00 37,300 130.00 0.35 1399/08/6 145 107,439 3.82 میلیارد 740.96 37,430 35,560 35,560 35,560 4583 - - 0 43.737 میلیون 35,560 149.968 هزار میلیارد 149.858 میلیون 7.318 میلیون 4.007 میلیون 410,525 6.907 میلیون 1.587 میلیون 1.448 میلیون 103.19 21.64 94.15 106,539 900 107,439 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 58,560 0.00 0.00 61,590 50.00 0.08 1399/08/7 23 11,705 685.44 میلیون 508.91 61,640 58,560 58,560 58,560 103 - - 0 339,953 58,560 22.172 هزار میلیارد 26.635 میلیون 5.155 میلیون 360,000 4.462 میلیون 692,554 7.561 میلیون 226,645 97.83 32.03 2.93 11,705 - 11,705 -
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,100 0.00 0.00 7,400 70.00 0.94 1399/08/7 307 1.222 میلیون 8.67 میلیارد 3,979.84 7,470 7,100 7,100 7,100 2058 - - 0 30.434 میلیون 7,100 42.432 هزار میلیارد 47.274 میلیون 10.937 میلیون 5.734 میلیون 4.841 میلیون 6.095 میلیون 11.419 میلیون 460,458 92.15 6.96 3.72 1.222 میلیون - 1.222 میلیون -
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 18,620 0.00 0.00 19,580 10.00 0.05 1399/08/7 4 36,920 687.45 میلیون 9,230 19,590 18,620 18,620 18,620 305 - - 0 2.083 میلیون 18,620 9.162 هزار میلیارد 9.717 میلیون 1.103 میلیون 467,938 554,423 548,455 799,600 102,966 88.98 16.71 11.46 920 36,000 36,920 -
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 21,840 0.00 0.00 22,950 30.00 0.13 1399/08/7 49 55,866 1.22 میلیارد 1,140.12 22,980 21,840 21,840 21,840 406 - - 0 2.511 میلیون 21,840 11.475 هزار میلیارد 14.166 میلیون 3.243 میلیون 500,000 2.691 میلیون 552,247 2.743 میلیون 131,244 87.43 20.78 4.18 55,866 - - 55,866