همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 65,500 3,440.00 4.99 66,200 2,740.00 3.97 12:29 1,474 1.462 میلیون 96.78 میلیارد 991.87 68,940 67,210 65,500 68,790 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 16.152 میلیون 527,493 240,000 264,240 263,253 95,480 1,533 10363.99 60.35 166.4 1.274 میلیون 187,900 1.44 میلیون 22,100
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 2,900 32.00 1.09 2,952 20.00 0.68 12:29 631 10.915 میلیون 32.22 میلیارد 17,298.03 2,932 2,970 2,875 3,077 2 200,000 2,888 1 98,000 2,900 7.262 هزار میلیارد 8.735 میلیون 3.231 میلیون 2.46 میلیون 1.441 میلیون 1.791 میلیون 2.585 میلیون 11,637 624.06 4.06 2.81 10.915 میلیون - 10.915 میلیون -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 32,040 1,680.00 4.98 32,060 1,660.00 4.92 12:29 5,193 27.15 میلیون 870.48 میلیارد 1,508.76 33,720 32,040 32,040 33,150 0 0 0 55 951,972 32,040 20.518 هزار میلیارد 30.859 میلیون 11.039 میلیون 640,000 10.341 میلیون 698,096 14.608 میلیون 60,234 340.64 29.39 1.4 26.606 میلیون 544,378 27.134 میلیون 16,300
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 12,030 190.00 1.55 11,980 240.00 1.96 12:29 2,899 19.088 میلیون 228.62 میلیارد 6,584.42 12,220 12,350 11,630 12,400 4 40,373 12,010 1 1,055 12,030 11.98 هزار میلیارد 11.84 میلیون 1.995 میلیون 1,000,000 280,112 1.715 میلیون 614,623 60,438 198.22 6.99 19.49 16.163 میلیون 2.925 میلیون 19.073 میلیون 15,000
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 30,040 1,430.00 5.00 29,980 1,370.00 4.79 12:29 971 3.401 میلیون 101.98 میلیارد 3,502.5 28,610 29,800 29,010 30,040 57 327,260 30,040 0 0 0 78.791 هزار میلیارد 80.73 میلیون 2.84 میلیون 628,104 1.939 میلیون 900,188 5.704 میلیون 421,128 187.09 87.53 13.81 3.398 میلیون 2,661 3.401 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,610 106.00 2.35 4,689 185.00 4.11 12:30 8,282 195.914 میلیون 918.63 میلیارد 25,952.17 4,504 4,576 4,576 4,801 1 10,000 4,606 2 7,368 4,620 185.708 هزار میلیارد 191.965 میلیون 72.207 میلیون 39.605 میلیون 6.257 میلیون 65.95 میلیون 2.063 میلیون 1.016 میلیون 182.82 2.82 90.03 176.931 میلیون 18.983 میلیون 179.885 میلیون 16.029 میلیون
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 3,197 123.00 4.00 3,178 104.00 3.38 12:29 790 17.459 میلیون 55.47 میلیارد 22,099.4 3,074 3,080 3,080 3,220 1 5,000 3,176 1 7,156 3,198 12.712 هزار میلیارد 14.309 میلیون 5.838 میلیون 4 میلیون 1.645 میلیون 4.193 میلیون 4.448 میلیون 77,489 164.05 3.03 2.86 17.164 میلیون 294,048 14.291 میلیون 3.167 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,810 30.00 0.28 10,980 200.00 1.86 12:29 881 1.123 میلیون 12.38 میلیارد 1,274.94 10,780 11,000 10,720 11,220 1 6,932 10,810 1 1,000 10,870 27.45 هزار میلیارد 35 میلیون 10.423 میلیون 2.5 میلیون 7.55 میلیون 2.873 میلیون 3.887 میلیون 184,151 149.06 9.56 7.06 1.123 میلیون - 1.107 میلیون 16,685
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,340 34.00 1.03 3,377 71.00 2.15 12:29 462 8.382 میلیون 28.3 میلیارد 18,142.57 3,306 3,325 3,321 3,450 1 4,000 3,340 1 42,736 3,358 23.639 هزار میلیارد 28.581 میلیون 14.318 میلیون 7 میلیون 4.942 میلیون 9.375 میلیون 9.104 میلیون 193,058 122.45 2.52 2.6 8.257 میلیون 124,400 8.254 میلیون 127,400
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 3,320 106.00 3.09 3,379 47.00 1.37 12:29 2,482 52.287 میلیون 176.66 میلیارد 21,066.41 3,426 3,425 3,280 3,509 3 1,158,367 3,311 1 10,000 3,319 22.395 هزار میلیارد 45.068 میلیون 28.895 میلیون 6.628 میلیون 22.673 میلیون 6.222 میلیون 59.288 میلیون 192,968 116.06 3.6 0.38 51.92 میلیون 366,950 51.662 میلیون 624,909
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,890 1,430.00 2.18 67,520 2,060.00 3.15 12:29 1,360 1.472 میلیون 99.36 میلیارد 1,082.1 65,460 66,210 65,370 68,400 1 935 66,890 1 205 66,900 16.88 هزار میلیارد 18.315 میلیون 1.751 میلیون 250,000 1.435 میلیون 315,406 754,138 148,824 113.42 53.52 22.38 1.472 میلیون - 1.472 میلیون -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 26,090 530.00 2.07 26,420 860.00 3.36 12:29 3,529 10.631 میلیون 280.91 میلیارد 3,012.44 25,560 26,080 25,980 27,030 2 3,952 26,090 1 1,000 26,100 71.334 هزار میلیارد 71.548 میلیون 3.398 میلیون 2.7 میلیون 213,862 3.184 میلیون 618,841 648,334 110.05 22.41 115.27 10.234 میلیون 396,752 9.423 میلیون 1.208 میلیون
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 25,180 240.00 0.94 25,480 60.00 0.24 12:29 481 1.139 میلیون 29.04 میلیارد 2,368.92 25,420 25,900 25,150 25,900 1 5,266 25,180 1 28 25,200 17.375 هزار میلیارد 22.967 میلیون 6.815 میلیون 681,920 5.592 میلیون 1.223 میلیون 7.299 میلیون 165,158 105.2 14.2 2.38 1.032 میلیون 107,169 1.05 میلیون 89,000
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 9,900 250.00 2.59 9,930 280.00 2.90 12:29 397 1.962 میلیون 19.49 میلیارد 4,943.27 9,650 10,000 9,730 10,150 2 1,408 9,770 3 34,140 9,900 17.874 هزار میلیارد 18.241 میلیون 2.448 میلیون 1.8 میلیون 366,672 2.082 میلیون 490,789 198,870 89.88 8.59 36.42 1.908 میلیون 54,601 1.905 میلیون 57,542
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,040 30.00 0.27 11,040 30.00 0.27 12:30 1,017 16.683 میلیون 184.17 میلیارد 16,403.89 11,070 11,010 11,010 11,100 5 597,783 11,010 4 80,929 11,040 662.4 هزار میلیارد 978.612 میلیون 362.542 میلیون 60 میلیون 316.212 میلیون 46.331 میلیون 136.08 میلیون 7.996 میلیون 83.07 14.34 4.88 16.537 میلیون 145,650 13.088 میلیون 3.595 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,760 140.00 1.84 7,940 320.00 4.20 12:29 1,738 20.026 میلیون 159.08 میلیارد 11,522.49 7,620 7,700 7,700 8,150 6 76,038 7,750 1 38,873 7,760 45.529 هزار میلیارد 60.805 میلیون 23.746 میلیون 5.734 میلیون 15.276 میلیون 8.47 میلیون 56.573 میلیون 558,170 81.57 5.38 0.8 19.765 میلیون 261,034 19.25 میلیون 776,568
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 4,423 43.00 0.98 4,469 89.00 2.03 12:29 664 10.333 میلیون 46.18 میلیارد 15,562.22 4,380 4,490 4,415 4,535 1 25,000 4,425 1 5,000 4,477 10.573 هزار میلیارد 11.518 میلیون 3.94 میلیون 2.366 میلیون 892,951 3.047 میلیون 3.936 میلیون 135,371 78.1 3.47 2.69 9.504 میلیون 829,346 10.284 میلیون 49,195
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 88,890 4,670.00 4.99 89,370 4,190.00 4.48 12:29 878 1.392 میلیون 124.36 میلیارد 1,584.99 93,560 90,000 88,890 95,000 1 180 81,130 2 2,173 88,890 41.289 هزار میلیارد 44.518 میلیون 4.88 میلیون 462,000 3.229 میلیون 1.651 میلیون 6.239 میلیون 538,039 76.74 25.02 6.62 1.188 میلیون 203,152 280,447 1.111 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,090 190.00 1.17 16,280 0.00 0.00 12:23 50 76,926 1.24 میلیارد 1,739.62 16,280 16,120 16,090 16,130 1 4,409 16,090 1 1,394 16,200 186.243 هزار میلیارد 211.83 میلیون 44.617 میلیون 11.44 میلیون 25.587 میلیون 19.031 میلیون 47.577 میلیون 2.51 میلیون 74.21 9.79 3.91 66,079 10,847 76,926 -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 5,840 0.00 0.00 5,940 100.00 1.71 12:30 380 2.327 میلیون 13.84 میلیارد 6,122.72 5,840 5,810 5,800 6,040 1 1,000 5,800 1 36,405 5,850 19.032 هزار میلیارد 25.733 میلیون 9.857 میلیون 3.204 میلیون 6.733 میلیون 3.123 میلیون 6.65 میلیون 285,642 66.52 6.08 2.86 2.272 میلیون 54,951 2.327 میلیون -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 9,100 0.00 0.00 9,390 290.00 3.19 12:29 1,937 24.831 میلیون 233.17 میلیارد 12,819.11 9,100 9,550 8,920 9,550 1 2,310 9,070 1 3,830 9,120 9.214 هزار میلیارد 8.899 میلیون 1.639 میلیون 8.17 8.586 میلیون 61.43 1.471 میلیون 139,757 65.94 8.77 6.26 24.831 میلیون - 21.24 میلیون 3.59 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 35,000 300.00 0.86 35,410 710.00 2.05 12:29 273 664,953 23.54 میلیارد 2,435.73 34,700 34,050 34,050 35,940 1 1,784 35,000 2 10,570 35,380 39.655 هزار میلیارد 43.036 میلیون 5.642 میلیون 1.12 میلیون 3.381 میلیون 2.261 میلیون 45.621 میلیون 629,176 63.03 17.54 0.87 584,953 80,000 654,820 10,133
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 197,740 9,410.00 5.00 197,490 9,160.00 4.86 12:27 830 740,754 146.29 میلیارد 892.47 188,330 190,000 190,000 197,740 62 157,426 197,740 0 0 0 48.851 هزار میلیارد 50.553 میلیون 2.266 میلیون 247,360 1.702 میلیون 563,324 910,142 780,377 62.6 86.72 53.67 719,682 21,072 694,754 46,000
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 54,720 2,590.00 4.97 54,090 1,960.00 3.76 12:29 777 1.075 میلیون 58.14 میلیارد 1,383.4 52,130 51,800 51,800 54,730 1 180 54,720 5 10,700 54,720 8.654 هزار میلیارد 9.205 میلیون 915,401 160,000 571,061 344,340 2.306 میلیون 139,052 62.24 25.13 3.75 1.07 میلیون 4,829 1.075 میلیون 224
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,090 40.00 0.56 7,080 50.00 0.70 12:29 1,155 10.213 میلیون 72.31 میلیارد 8,842.18 7,130 7,230 6,990 7,230 1 2,983 7,040 1 2,413 7,100 5.947 هزار میلیارد 6.457 میلیون 1.236 میلیون 245,549 484,693 751,663 685,367 96,621 61.55 7.91 8.68 10.069 میلیون 144,000 10.088 میلیون 125,000
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 97,500 750.00 0.76 99,190 940.00 0.96 12:29 1,369 994,797 98.67 میلیارد 726.66 98,250 98,250 97,220 101,430 1 52 97,300 1 1,875 97,760 29.757 هزار میلیارد 33.417 میلیون 4.51 میلیون 300,000 3.66 میلیون 850,748 1.313 میلیون 532,117 55.92 34.98 22.66 988,233 6,564 932,365 62,432
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 13,950 40.00 0.29 14,090 180.00 1.29 12:29 5,231 36.44 میلیون 513.5 میلیارد 7,621.3 13,910 14,100 13,870 14,450 1 400 13,940 1 562 13,950 88.632 هزار میلیارد 90.031 میلیون 15.228 میلیون 6.26 86.556 میلیون 44.33 2.221 میلیون 1.953 میلیون 45.39 6.41 39.9 35.843 میلیون 596,073 28.207 میلیون 8.233 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 8,230 40.00 0.48 8,280 10.00 0.12 12:29 1,178 10.224 میلیون 84.65 میلیارد 8,678.74 8,270 8,230 8,020 8,660 1 6,000 8,230 1 1,000 8,340 21.776 هزار میلیارد 22.62 میلیون 2.519 میلیون 2.63 میلیون 843,705 1.675 میلیون 570,693 487,836 44.64 13 38.16 8.879 میلیون 1.344 میلیون 10.133 میلیون 90,669
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 12,240 580.00 4.97 12,240 580.00 4.97 12:29 249 1.515 میلیون 18.54 میلیارد 6,083.57 11,660 12,240 12,240 12,240 76 1,728,231 12,240 2 1,818 12,320 6.006 هزار میلیارد 6.989 میلیون 1.789 میلیون 490,700 983,198 805,904 1.443 میلیون 135,314 44.39 7.45 4.16 1.515 میلیون - 1.515 میلیون -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 21,740 290.00 1.32 21,910 120.00 0.54 12:29 990 2.343 میلیون 51.32 میلیارد 2,366.17 22,030 21,900 21,420 22,450 1 250 21,700 1 8,627 21,740 7.669 هزار میلیارد 8.634 میلیون 1.595 میلیون 350,000 951,745 643,193 4.537 میلیون 185,668 41.3 11.92 1.69 2.343 میلیون - 2.343 میلیون -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 16,020 10.00 0.06 16,160 150.00 0.94 12:29 803 2.126 میلیون 34.34 میلیارد 2,768.44 16,010 15,950 15,850 16,610 1 416 15,850 2 1,586 16,020 9.696 هزار میلیارد 11.781 میلیون 2.857 میلیون 600,000 2.037 میلیون 820,208 3.422 میلیون 237,891 40.76 11.82 2.83 2.126 میلیون - 2.085 میلیون 40,153
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,070 98.00 4.97 2,069 97.00 4.92 12:29 4,655 530.266 میلیون 1.097 هزار میلیارد 113,913.22 1,972 2,020 2,020 2,070 96 19,549,096 2,070 0 0 0 362.807 هزار میلیارد 8.328 میلیارد 8.1 میلیارد 175.354 میلیون 7.965 میلیارد 134.659 میلیون 771.008 میلیون 8.903 میلیون 40.75 2.69 0.47 413.851 میلیون 116.415 میلیون 205.949 میلیون 324.317 میلیون
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 42,540 610.00 1.45 42,530 600.00 1.43 12:29 464 659,762 28.06 میلیارد 1,421.9 41,930 41,300 41,280 43,250 1 121 42,280 1 10,042 42,540 8.506 هزار میلیارد 9.133 میلیون 1.548 میلیون 200,000 611,229 936,376 859,970 210,784 40.35 9.08 9.89 565,072 94,690 659,762 -
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 24,930 1,180.00 4.97 24,880 1,130.00 4.76 12:26 969 6.567 میلیون 163.41 میلیارد 6,776.97 23,750 24,930 24,300 24,930 46 704,304 24,930 0 0 0 27.368 هزار میلیارد 30.542 میلیون 5.514 میلیون 1.1 میلیون 3.174 میلیون 2.34 میلیون 1.564 میلیون 739,745 37 11.69 17.49 6.515 میلیون 52,000 5.786 میلیون 781,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,580 140.00 1.66 8,480 40.00 0.47 12:30 420 8.195 میلیون 69.77 میلیارد 19,512.02 8,440 8,530 8,400 8,580 2 1,355 8,460 3 181,754 8,580 1696 هزار میلیارد 1.718 میلیارد 215.314 میلیون 140 میلیون 21.635 میلیون 193.679 میلیون 48.487 میلیون 47.022 میلیون 35.98 8.74 34.9 632,934 7.562 میلیون 4.413 میلیون 3.782 میلیون
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 18,390 490.00 2.60 18,650 230.00 1.22 12:29 616 1.926 میلیون 35.92 میلیارد 3,126.06 18,880 19,010 18,240 19,350 1 1,000 18,380 2 4,062 18,460 37.3 هزار میلیارد 38.097 میلیون 4.63 میلیون 2 میلیون 797,146 3.833 میلیون 735,499 1.16 میلیون 32.17 9.73 50.71 1.902 میلیون 23,950 1.926 میلیون -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 6,160 150.00 2.38 6,280 30.00 0.48 12:29 3,543 54.676 میلیون 343.59 میلیارد 15,432.26 6,310 6,310 6,120 6,550 1 125,625 6,150 2 7,642 6,170 38.944 هزار میلیارد 39.418 میلیون 10.739 میلیون 6.201 میلیون 473,492 10.265 میلیون 1.461 میلیون 1.218 میلیون 31.98 3.79 26.66 52.866 میلیون 1.81 میلیون 51.561 میلیون 3.115 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,970 63.00 3.30 2,017 110.00 5.77 12:29 3,355 181.079 میلیون 365.22 میلیارد 53,972.9 1,907 1,993 1,937 2,040 1 2,316 1,954 4 502,590 1,970 24.082 هزار میلیارد 26.309 میلیون 15.027 میلیون 11.939 میلیون 2.227 میلیون 12.8 میلیون 9.004 میلیون 796,298 30.24 1.88 2.67 176.97 میلیون 4.109 میلیون 152.152 میلیون 28.927 میلیون
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 5,260 100.00 1.87 5,320 40.00 0.75 12:29 1,103 10.052 میلیون 53.51 میلیارد 9,113.36 5,360 5,320 5,220 5,500 1 10,000 5,250 1 14,872 5,260 7.98 هزار میلیارد 9.111 میلیون 3.385 میلیون 1.5 میلیون 1.086 میلیون 2.299 میلیون 683,307 265,111 30.1 3.47 11.68 10.052 میلیون - 10.032 میلیون 20,000
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,330 57.00 2.39 2,373 14.00 0.59 12:29 3,125 102.307 میلیون 242.75 میلیارد 32,738.3 2,387 2,400 2,315 2,436 1 300,000 2,325 1 161,161 2,334 46.865 هزار میلیارد 52.545 میلیون 26.153 میلیون 19.749 میلیون 5.68 میلیون 20.474 میلیون 11.93 میلیون 1.588 میلیون 29.51 2.29 3.93 101.725 میلیون 582,000 100.645 میلیون 1.662 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 51,780 2,070.00 3.84 52,480 1,370.00 2.54 12:29 2,078 4.644 میلیون 243.7 میلیارد 2,234.83 53,850 54,000 51,600 54,780 1 664 51,780 3 1,343 51,790 94.464 هزار میلیارد 95.697 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.233 میلیون 5.819 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 28.94 16.23 21.61 4.083 میلیون 560,654 4.587 میلیون 57,150
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 6,760 160.00 2.42 6,760 160.00 2.42 12:29 811 7.406 میلیون 50.06 میلیارد 9,131.83 6,600 6,590 6,590 6,860 1 1,100 6,690 3 21,300 6,770 37.518 هزار میلیارد 48.279 میلیون 21.015 میلیون 5.55 میلیون 10.761 میلیون 10.254 میلیون 82.709 میلیون 1.315 میلیون 28.53 3.66 0.45 7.317 میلیون 88,744 6.744 میلیون 662,275
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,020 1,410.00 4.61 31,900 1,290.00 4.21 12:29 619 1.832 میلیون 58.44 میلیارد 2,959.61 30,610 31,340 31,000 32,140 1 158 31,940 2 5,677 32,020 6.954 هزار میلیارد 9.073 میلیون 2.697 میلیون 218,000 2.11 میلیون 586,725 1.96 میلیون 252,020 27.59 11.85 3.55 1.632 میلیون 200,000 1.302 میلیون 529,801
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 22,730 400.00 1.73 23,140 10.00 0.04 12:29 1,154 3.446 میلیون 79.73 میلیارد 2,986.17 23,130 23,800 22,130 24,150 1 12,881 22,710 1 1,424 22,720 11.57 هزار میلیارد 14.993 میلیون 4.447 میلیون 221,941 3.398 میلیون 1.048 میلیون 77,462 422,298 27.39 11.03 149.31 3.414 میلیون 31,594 3.427 میلیون 19,424
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 2,008 31.00 1.52 2,022 17.00 0.83 12:29 2,339 75.047 میلیون 151.73 میلیارد 32,085.09 2,039 2,041 2,000 2,072 20 992,229 2,000 1 5,000 2,015 62.364 هزار میلیارد 63.138 میلیون 36.093 میلیون 30.843 میلیون 774,006 35.319 میلیون 2.583 میلیون 2.419 میلیون 25.78 1.77 24.15 70.273 میلیون 4.774 میلیون 73.327 میلیون 1.72 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,195 209.00 7.00 3,165 179.00 5.99 12:28 632 21.052 میلیون 66.62 میلیارد 33,310.41 2,986 2,980 2,980 3,195 4 252,076 3,195 1 3,000 3,210 41.145 هزار میلیارد 174.028 میلیون 150.877 میلیون 13 میلیون 132.883 میلیون 17.994 میلیون 75.226 میلیون 1.603 میلیون 25.67 2.29 0.56 20.086 میلیون 966,591 13.972 میلیون 7.08 میلیون
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 370,890 5,270.00 1.44 368,290 2,670.00 0.73 12:29 435 210,399 77.49 میلیارد 483.68 365,620 372,290 360,890 378,870 1 30 363,000 2 2,145 370,890 85.812 هزار میلیارد 93.623 میلیون 10.203 میلیون 233,000 7.811 میلیون 2.392 میلیون 6.207 میلیون 3.349 میلیون 25.63 35.87 13.82 81,278 129,121 182,274 28,125
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,370 46.00 1.06 4,407 83.00 1.92 12:29 1,124 22.701 میلیون 100.05 میلیارد 20,196.93 4,324 4,385 4,320 4,600 1 10,000 4,332 1 300,000 4,369 17.947 هزار میلیارد 23.508 میلیون 9.75 میلیون 4.072 میلیون 5.56 میلیون 4.19 میلیون 14.264 میلیون 723,946 24.79 4.28 1.26 17.222 میلیون 5.479 میلیون 21.202 میلیون 1.5 میلیون
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 24,050 1,300.00 5.13 24,310 1,040.00 4.10 12:29 1,090 3.074 میلیون 74.74 میلیارد 2,820.4 25,350 25,350 23,780 25,690 2 3,795 24,050 1 811 24,070 29.172 هزار میلیارد 32.703 میلیون 6.301 میلیون 1.2 میلیون 3.531 میلیون 2.77 میلیون 7.839 میلیون 1.185 میلیون 24.61 10.53 3.72 2.88 میلیون 193,890 3.074 میلیون -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,120 920.00 2.47 37,960 760.00 2.04 12:29 578 1.619 میلیون 61.47 میلیارد 2,801.35 37,200 37,800 37,020 38,310 4 13,713 37,600 1 134 38,130 52.967 هزار میلیارد 60.982 میلیون 13.162 میلیون 1.395 میلیون 8.015 میلیون 5.147 میلیون 6.764 میلیون 2.221 میلیون 23.85 10.29 7.83 1.55 میلیون 68,737 947,684 671,494
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 10,170 90.00 0.89 10,190 110.00 1.09 12:29 925 5.221 میلیون 53.19 میلیارد 5,644.25 10,080 9,900 9,830 10,420 2 1,000 10,130 1 336 10,190 20.38 هزار میلیارد 32.216 میلیون 14.412 میلیون 2 میلیون 11.836 میلیون 2.576 میلیون 10.066 میلیون 862,146 23.64 7.91 2.02 4.371 میلیون 850,261 4.951 میلیون 270,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,920 0.00 0.00 6,000 80.00 1.35 12:29 3,025 51.575 میلیون 309.29 میلیارد 17,049.63 5,920 5,940 5,860 6,150 1 5,082 5,910 2 121,198 5,920 109.2 هزار میلیارد 113.276 میلیون 28.617 میلیون 18.2 میلیون 4.076 میلیون 24.541 میلیون 7.253 میلیون 4.802 میلیون 22.74 4.45 15.06 42.183 میلیون 9.392 میلیون 48.674 میلیون 2.901 میلیون
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 45,930 2,180.00 4.98 45,570 1,820.00 4.16 12:29 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,368.56 43,750 45,450 44,110 45,930 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.918 میلیون 1.983 میلیون 400,000 690,233 1.293 میلیون 963,785 810,796 22.48 14.1 18.91 661,019 388,771 982,895 66,895
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 6,780 510.00 7.00 7,040 250.00 3.43 12:29 1,243 17.906 میلیون 126.11 میلیارد 14,405.45 7,290 7,420 6,780 7,780 0 0 0 264 1,428,127 6,780 14.08 هزار میلیارد 22.536 میلیون 11.407 میلیون 2 میلیون 8.456 میلیون 2.951 میلیون 2.396 میلیون 651,837 22.37 4.95 6.08 17.231 میلیون 675,000 17.906 میلیون 74
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 5,370 90.00 1.70 5,490 210.00 3.98 12:29 772 14.549 میلیون 79.87 میلیارد 18,845.24 5,280 5,540 5,310 5,540 1 994 5,340 1 122,401 5,370 34.727 هزار میلیارد 55.953 میلیون 28.873 میلیون 6.325 میلیون 21.227 میلیون 7.646 میلیون 34.501 میلیون 1.563 میلیون 22.22 4.54 1.01 13.081 میلیون 1.468 میلیون 13.452 میلیون 1.096 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 9,350 210.00 2.20 9,550 10.00 0.10 12:29 75 110,716 1.04 میلیارد 1,839.57 9,560 9,260 9,260 9,510 2 598 9,310 3 16,656 9,430 76.4 هزار میلیارد 93.253 میلیون 29.643 میلیون 8 میلیون 16.853 میلیون 12.79 میلیون 29.287 میلیون 3.441 میلیون 22.2 5.97 2.61 110,716 - 110,716 -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 4,740 121.00 2.62 4,842 223.00 4.83 12:29 2,864 48.987 میلیون 237.22 میلیارد 17,104.53 4,619 4,800 4,723 4,940 1 7,200 4,731 1 13,743 4,739 17.418 هزار میلیارد 18.994 میلیون 6.195 میلیون 3.597 میلیون 1.576 میلیون 4.619 میلیون 3.265 میلیون 839,394 20.75 3.77 5.33 48.275 میلیون 712,041 48.677 میلیون 310,535
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,915 30.00 0.61 5,025 140.00 2.87 12:29 2,638 59.046 میلیون 296.7 میلیارد 22,382.74 4,885 5,080 4,912 5,141 1 91,546 4,915 1 60,000 4,921 99.495 هزار میلیارد 100.557 میلیون 29.777 میلیون 19.8 میلیون 1.062 میلیون 28.714 میلیون 5.296 میلیون 4.82 میلیون 20.64 3.46 18.79 58.496 میلیون 550,000 58.995 میلیون 50,491
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,190 130.00 1.00 13,100 40.00 0.31 12:28 622 1.824 میلیون 24.14 میلیارد 2,931.82 13,060 13,050 12,970 13,460 1 13,072 13,160 2 17,780 13,190 262 هزار میلیارد 292.783 میلیون 75.112 میلیون 20 میلیون 30.783 میلیون 44.329 میلیون 19.269 میلیون 12.855 میلیون 20.38 5.91 13.6 1.824 میلیون - 1.823 میلیون 400
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 76,020 4,000.00 5.00 76,920 3,100.00 3.87 12:29 295 365,804 27.81 میلیارد 1,240.01 80,020 76,020 76,020 76,020 1 500 75,120 94 200,876 76,020 90.766 هزار میلیارد 94.21 میلیون 9.84 میلیون 1.18 میلیون 3.445 میلیون 6.395 میلیون 8.541 میلیون 4.554 میلیون 20.36 14.49 10.85 365,804 - 365,804 -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,610 137.00 3.94 3,592 119.00 3.43 12:29 752 10.333 میلیون 37.11 میلیارد 13,740.21 3,473 3,459 3,432 3,716 3 28,000 3,550 2 20,000 3,620 32.328 هزار میلیارد 54.061 میلیون 33.268 میلیون 9 میلیون 21.733 میلیون 11.535 میلیون 39.021 میلیون 1.591 میلیون 20.32 2.8 0.83 6.678 میلیون 3.655 میلیون 9.97 میلیون 363,033
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 47,710 2,510.00 5.00 47,790 2,430.00 4.84 12:29 829 4.95 میلیون 236.57 میلیارد 5,970.69 50,220 50,000 47,710 50,000 1 41,200 45,800 2 5,724 47,710 40.622 هزار میلیارد 56.701 میلیون 19.281 میلیون 850,000 16.079 میلیون 3.202 میلیون 9.444 میلیون 2.027 میلیون 20.04 12.69 4.3 4.08 میلیون 869,702 4.93 میلیون 20,000
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 16,650 120.00 0.73 16,680 150.00 0.91 12:29 702 3.168 میلیون 52.84 میلیارد 4,512.33 16,530 16,790 16,510 16,860 2 3,345 16,630 1 27,000 16,720 5.838 هزار میلیارد 6.233 میلیون 1.113 میلیون 350,000 394,697 718,437 1.347 میلیون 303,391 19.24 8.14 4.33 3.066 میلیون 102,000 3.168 میلیون -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,220 310.00 5.25 6,260 350.00 5.92 12:29 3,240 72.877 میلیون 455.95 میلیارد 22,492.86 5,910 6,090 6,030 6,320 1 20,000 6,210 1 1,000 6,240 73.086 هزار میلیارد 76.464 میلیون 26.768 میلیون 11.675 میلیون 3.378 میلیون 23.39 میلیون 2.742 میلیون 3.805 میلیون 19.21 3.12 26.65 68.295 میلیون 4.582 میلیون 67.971 میلیون 4.906 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 98,940 620.00 0.62 99,910 350.00 0.35 12:29 3,267 2.482 میلیون 247.93 میلیارد 759.6 99,560 99,990 98,750 101,960 3 221 98,930 1 4,866 98,950 49.955 هزار میلیارد 57.283 میلیون 10.912 میلیون 500,000 7.328 میلیون 3.584 میلیون 8.879 میلیون 2.607 میلیون 19.16 13.94 5.63 2.482 میلیون - 2.475 میلیون 6,852
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 11,250 60.00 0.53 11,440 130.00 1.15 12:29 1,954 12.941 میلیون 148.07 میلیارد 6,622.62 11,310 11,490 11,150 11,860 1 50,000 11,230 2 31,499 11,290 19.677 هزار میلیارد 22.255 میلیون 5.115 میلیون 1.72 میلیون 2.578 میلیون 2.537 میلیون 5.446 میلیون 1.029 میلیون 19.12 7.76 3.61 12.723 میلیون 218,039 12.413 میلیون 527,311
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,020 40.00 0.67 5,990 10.00 0.17 12:29 1,112 12.123 میلیون 72.58 میلیارد 10,902.11 5,980 6,000 5,840 6,150 1 3,315 6,000 2 172,948 6,020 9.701 هزار میلیارد 11.963 میلیون 5.213 میلیون 1.62 میلیون 2.294 میلیون 2.919 میلیون 3.41 میلیون 510,170 19.02 3.32 2.85 11.895 میلیون 227,881 10.513 میلیون 1.61 میلیون
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 145,020 6,900.00 5.00 145,010 6,890.00 4.99 12:29 690 2.762 میلیون 400.46 میلیارد 4,002.38 138,120 139,550 139,550 145,020 127 1,070,022 145,020 1 10,000 147,050 28.277 هزار میلیارد 33.625 میلیون 6.045 میلیون 195,000 5.349 میلیون 696,750 16.737 میلیون 1.537 میلیون 18.4 40.58 1.69 2.757 میلیون 4,243 260,944 2.501 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,014 8.00 0.27 3,086 80.00 2.66 12:29 938 22.206 میلیون 68.53 میلیارد 23,674.2 3,006 3,058 3,006 3,150 1 98,000 3,014 4 21,177 3,020 42.213 هزار میلیارد 47.428 میلیون 21.759 میلیون 10.04 میلیون 5.215 میلیون 16.544 میلیون 6.603 میلیون 2.295 میلیون 18.4 2.55 6.39 21.385 میلیون 821,284 22.206 میلیون -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 3,311 174.00 4.99 3,393 92.00 2.64 12:30 2,791 63.619 میلیون 215.83 میلیارد 22,794.16 3,485 3,510 3,311 3,588 1 60,000 3,233 1 306,329 3,311 15.118 هزار میلیارد 25.118 میلیون 13.444 میلیون 4.456 میلیون 9.999 میلیون 3.444 میلیون 22.605 میلیون 822,428 18.38 4.39 0.67 61.949 میلیون 1.67 میلیون 63.201 میلیون 417,400
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,580 140.00 2.08 6,710 10.00 0.15 12:29 367 1.9 میلیون 12.51 میلیارد 5,178.08 6,720 6,560 6,510 6,650 2 2,278 6,550 2 19,234 6,580 322.08 هزار میلیارد 377.715 میلیون 125.958 میلیون 48 میلیون 55.635 میلیون 70.324 میلیون 80.412 میلیون 17.824 میلیون 18.07 4.58 4.01 1.9 میلیون - 1.9 میلیون -
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس 8,370 0.00 0.00 8,390 20.00 0.24 12:29 129 741,991 6.24 میلیارد 6,073.4 8,370 8,450 8,300 8,560 1 60 8,360 2 84,196 8,390 9.229 هزار میلیارد 18.706 میلیون 11.36 میلیون 1.1 میلیون 9.477 میلیون 1.883 میلیون 14.756 میلیون 514,049 17.95 4.91 0.63 661,991 80,000 713,693 28,298
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 16,200 280.00 1.76 16,180 260.00 1.63 12:29 308 1.131 میلیون 18.3 میلیارد 3,670.91 15,920 15,880 15,870 16,480 1 1,000 16,020 1 1,894 16,200 22.417 هزار میلیارد 39.641 میلیون 31.721 میلیون 1.385 میلیون 17.224 میلیون 14.497 میلیون 55.267 میلیون 1.268 میلیون 17.68 1.55 0.41 1.13 میلیون 700 1.131 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 49,240 300.00 0.61 49,440 100.00 0.20 12:29 495 606,000 29.96 میلیارد 1,224.24 49,540 49,430 48,700 50,090 1 1,018 48,910 2 3,017 49,240 50.888 هزار میلیارد 56.666 میلیون 8.741 میلیون 1.029 میلیون 5.779 میلیون 2.962 میلیون 20.043 میلیون 2.946 میلیون 17.27 17.18 2.54 545,710 60,290 606,000 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 52,650 320.00 0.60 52,950 20.00 0.04 12:29 426 493,575 26.14 میلیارد 1,158.63 52,970 52,810 51,610 54,700 1 2,637 52,370 1 100 52,900 10.59 هزار میلیارد 11.782 میلیون 2.091 میلیون 200,000 1.166 میلیون 925,041 2.068 میلیون 617,873 17.14 11.45 5.12 414,906 78,669 421,334 72,241
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 5,760 90.00 1.54 5,840 10.00 0.17 12:29 581 2.353 میلیون 13.73 میلیارد 4,049.14 5,850 5,670 5,670 6,000 1 2,116 5,760 2 3,251 5,800 8.76 هزار میلیارد 14.036 میلیون 7.752 میلیون 1.5 میلیون 5.246 میلیون 2.506 میلیون 1.662 میلیون 514,968 17.02 3.5 5.27 2.1 میلیون 252,603 2.282 میلیون 70,755
قشهد

شهد

سهام بورس 15,980 260.00 1.60 15,980 260.00 1.60 12:29 506 2.101 میلیون 33.58 میلیارد 4,152.53 16,240 16,100 15,820 16,430 2 11,788 15,970 1 35,604 16,100 16.655 هزار میلیارد 20.904 میلیون 6.823 میلیون 694,832 4.249 میلیون 2.575 میلیون 9.353 میلیون 982,429 16.95 6.47 1.78 1.677 میلیون 424,168 2.09 میلیون 11,500
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,030 710.00 4.96 14,930 610.00 4.26 12:29 682 7.727 میلیون 115.79 میلیارد 11,329.91 14,320 14,700 14,340 15,030 10 843,206 15,030 4 2,519 15,050 373.25 هزار میلیارد 427.899 میلیون 96.399 میلیون 25 میلیون 54.649 میلیون 41.75 میلیون 62.667 میلیون 22.258 میلیون 16.77 8.94 5.96 3.41 میلیون 4.317 میلیون 5.506 میلیون 2.221 میلیون
لابسا

آبسال

سهام بورس 9,750 330.00 3.27 10,070 10.00 0.10 12:29 969 7.065 میلیون 71.12 میلیارد 7,290.77 10,080 10,080 9,650 10,570 4 33,485 9,750 1 90 9,780 27.189 هزار میلیارد 31.686 میلیون 8.885 میلیون 2.7 میلیون 4.497 میلیون 4.388 میلیون 10.885 میلیون 1.647 میلیون 16.66 6.25 2.52 6.729 میلیون 335,308 7.022 میلیون 43,107
دروز

روز دارو

سهام بورس 11,220 140.00 1.26 11,180 100.00 0.90 12:29 662 3.275 میلیون 36.6 میلیارد 4,947.7 11,080 11,110 10,800 11,480 3 21,929 11,100 1 625 11,220 15.648 هزار میلیارد 24.667 میلیون 11.272 میلیون 699,840 9.019 میلیون 2.253 میلیون 7.778 میلیون 965,671 16.2 6.95 2.01 3.252 میلیون 23,809 3.265 میلیون 10,600
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 13,300 220.00 1.68 13,200 120.00 0.92 12:29 316 1.195 میلیون 15.77 میلیارد 3,781.31 13,080 13,340 12,970 13,350 2 52,258 13,200 1 10,000 13,310 8.47 هزار میلیارد 12.345 میلیون 5.213 میلیون 641,697 3.888 میلیون 1.325 میلیون 7.213 میلیون 531,649 15.93 6.39 1.17 1.173 میلیون 21,665 1.124 میلیون 70,406
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 11,970 350.00 2.84 12,290 30.00 0.24 12:29 308 413,943 5.06 میلیارد 1,343.97 12,320 12,640 11,940 12,660 1 600 11,980 1 1,300 12,150 31.083 هزار میلیارد 38.669 میلیون 12.976 میلیون 2.529 میلیون 7.586 میلیون 5.39 میلیون 14.655 میلیون 1.955 میلیون 15.9 5.77 2.12 292,093 121,850 390,777 23,166
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,250 62.00 1.44 4,339 27.00 0.63 12:29 739 10.621 میلیون 46.09 میلیارد 14,372.48 4,312 4,320 4,248 4,440 2 16,200 4,248 1 10,000 4,290 112.814 هزار میلیارد 131.099 میلیون 49.809 میلیون 19.919 میلیون 18.285 میلیون 31.524 میلیون 20.018 میلیون 7.214 میلیون 15.64 3.58 5.64 7.886 میلیون 2.735 میلیون 10.421 میلیون 200,000
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 18,290 10.00 0.05 18,310 30.00 0.16 12:26 134 1.078 میلیون 19.8 میلیارد 8,693.94 18,280 18,290 18,280 18,510 1 609 18,300 2 43,770 18,460 183.1 هزار میلیارد 189.422 میلیون 21.516 میلیون 10 میلیون 6.322 میلیون 15.195 میلیون 13.854 میلیون 11.722 میلیون 15.61 12.04 13.21 290,942 786,689 873,122 204,509
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 80,750 1,360.00 1.66 82,230 120.00 0.15 12:29 347 384,247 31.6 میلیارد 1,107.34 82,110 83,850 80,750 83,880 1 250 80,740 1 123 81,390 29.603 هزار میلیارد 47.22 میلیون 21.345 میلیون 360,000 17.617 میلیون 3.728 میلیون 38.759 میلیون 1.91 میلیون 15.5 7.94 0.76 302,517 81,730 369,247 15,000
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,771 19.00 1.06 1,793 3.00 0.17 12:29 1,005 32.641 میلیون 58.52 میلیارد 32,478.97 1,790 1,752 1,752 1,817 1 21,349 1,771 1 10,000 1,773 54.968 هزار میلیارد 123.985 میلیون 106.31 میلیون 30.657 میلیون 69.016 میلیون 37.293 میلیون 31.543 میلیون 3.559 میلیون 15.45 1.47 1.74 32.441 میلیون 200,000 32.633 میلیون 8,793
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,920 180.00 2.54 7,070 30.00 0.42 12:29 1,193 11.786 میلیون 83.32 میلیارد 9,879.58 7,100 7,190 6,870 7,440 3 9,865 6,910 2 246,045 6,940 106.05 هزار میلیارد 115.118 میلیون 33.471 میلیون 15 میلیون 9.068 میلیون 24.403 میلیون 7.331 میلیون 6.899 میلیون 15.37 4.35 14.47 11.04 میلیون 746,288 11.57 میلیون 216,766
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 9,120 130.00 1.45 9,220 230.00 2.56 12:29 2,442 19.867 میلیون 183.2 میلیارد 8,135.5 8,990 9,000 9,000 9,420 2 31,232 9,100 1 13,223 9,100 125.392 هزار میلیارد 133.71 میلیون 26.792 میلیون 13.6 میلیون 8.318 میلیون 18.473 میلیون 8.536 میلیون 8.234 میلیون 15.23 6.79 14.69 16.333 میلیون 3.534 میلیون 18.996 میلیون 871,000
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,221 32.00 1.00 3,256 67.00 2.10 12:29 1,286 24.466 میلیون 79.66 میلیارد 19,025 3,189 3,248 3,211 3,360 1 1,600 3,249 1 5,000 3,251 30.47 هزار میلیارد 43.956 میلیون 27.75 میلیون 9.358 میلیون 13.486 میلیون 14.264 میلیون 14.875 میلیون 2.021 میلیون 15.08 2.14 2.05 18.165 میلیون 6.301 میلیون 23.002 میلیون 1.464 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,490 20.00 0.31 6,630 120.00 1.84 12:29 1,465 16.813 میلیون 111.4 میلیارد 11,476.4 6,510 6,610 6,360 6,780 1 2,000 6,470 1 20,000 6,540 19.89 هزار میلیارد 20.536 میلیون 3.939 میلیون 3 میلیون 646,129 3.293 میلیون 2.386 میلیون 1.339 میلیون 14.85 6.04 8.34 14.351 میلیون 2.462 میلیون 16.713 میلیون 100,000
پی پاد

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,370 630.00 4.95 13,170 430.00 3.38 12:29 1,337 5.868 میلیون 77.27 میلیارد 4,388.96 12,740 12,820 12,790 13,370 112 3,738,654 13,370 1 236 13,380 39.51 هزار میلیارد 50.638 میلیون 18.213 میلیون 3 میلیون 11.128 میلیون 7.085 میلیون 32.71 میلیون 2.67 میلیون 14.8 5.58 1.21 5.096 میلیون 772,326 4.94 میلیون 928,228
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,260 570.00 4.82 11,360 470.00 3.97 12:29 1,927 12.121 میلیون 137.66 میلیارد 6,290.33 11,830 11,970 11,240 11,970 3 8,074 11,240 1 4,872 11,260 5.68 هزار میلیارد 5.971 میلیون 1.169 میلیون 500,000 251,237 917,576 1.38 میلیون 384,965 14.75 6.19 4.12 11.889 میلیون 232,962 12.119 میلیون 2,837
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 16,440 90.00 0.54 16,700 170.00 1.03 12:29 511 1.806 میلیون 30.16 میلیارد 3,533.59 16,530 16,740 16,440 16,990 2 16,580 16,430 1 19,389 16,510 16.7 هزار میلیارد 30.606 میلیون 19.118 میلیون 1,000,000 13.906 میلیون 5.213 میلیون 37.21 میلیون 1.139 میلیون 14.66 3.2 0.45 1.533 میلیون 272,321 1.678 میلیون 128,020
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,550 50.00 0.77 6,540 40.00 0.62 12:29 1,500 19.804 میلیون 129.42 میلیارد 13,202.88 6,500 6,530 6,450 6,670 2 17,651 6,510 4 51,946 6,580 28.569 هزار میلیارد 31.8 میلیون 10.655 میلیون 4.368 میلیون 3.232 میلیون 7.424 میلیون 6.565 میلیون 1.987 میلیون 14.38 3.85 4.35 13.987 میلیون 5.817 میلیون 19.589 میلیون 214,975
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 8,300 240.00 2.81 8,440 100.00 1.17 12:29 3,808 37.284 میلیون 314.85 میلیارد 9,790.85 8,540 8,590 8,250 8,650 1 720 8,300 1 5,000 8,320 14.318 هزار میلیارد 17.506 میلیون 5.924 میلیون 1.696 میلیون 3.189 میلیون 2.736 میلیون 4.111 میلیون 995,693 14.38 5.23 3.48 36.32 میلیون 963,133 37.283 میلیون 1,000
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 5,420 100.00 1.88 5,370 50.00 0.94 12:29 1,049 4.065 میلیون 21.98 میلیارد 3,875.51 5,320 5,320 5,320 5,440 4 25,682 5,400 8 44,102 5,420 96.66 هزار میلیارد 120.695 میلیون 43.765 میلیون 18 میلیون 24.035 میلیون 19.73 میلیون 16.284 میلیون 6.792 میلیون 14.23 4.91 5.94 4.065 میلیون - 3.55 میلیون 514,979
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,001 51.00 2.62 2,008 58.00 2.97 12:29 633 32.673 میلیون 65.61 میلیارد 51,615.93 1,950 1,979 1,933 2,048 26 10,369,910 2,000 1 120,900 2,005 62.248 هزار میلیارد 329.105 میلیون 309.572 میلیون 31 میلیون 266.857 میلیون 42.715 میلیون 181.921 میلیون 4.378 میلیون 14.22 1.46 0.34 16.914 میلیون 15.759 میلیون 19.307 میلیون 13.366 میلیون
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,550 50.00 0.19 26,690 190.00 0.72 12:29 595 1.95 میلیون 52.05 میلیارد 3,277.41 26,500 26,550 26,000 27,500 1 10,000 26,130 1 34,000 26,650 73.398 هزار میلیارد 92.292 میلیون 28.034 میلیون 2.75 میلیون 18.894 میلیون 9.14 میلیون 5.636 میلیون 5.25 میلیون 13.98 8.03 13.02 519,168 1.431 میلیون 1.79 میلیون 159,697
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 5,320 90.00 1.72 5,260 30.00 0.57 12:29 353 2.238 میلیون 12.13 میلیارد 6,340.79 5,230 5,360 5,300 5,550 2 4,008 5,320 1 8,438 5,400 189.36 هزار میلیارد 205.146 میلیون 67.409 میلیون 36 میلیون 15.786 میلیون 51.624 میلیون 44.833 میلیون 13.587 میلیون 13.94 3.67 4.22 1.559 میلیون 679,130 2.238 میلیون -
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 7,640 130.00 1.67 7,800 30.00 0.39 12:29 838 8.654 میلیون 67.51 میلیارد 10,326.88 7,770 7,600 7,590 8,020 2 8,452 7,640 1 3,620 7,770 13.44 هزار میلیارد 20.088 میلیون 9.224 میلیون 1.723 میلیون 6.648 میلیون 2.576 میلیون 7.561 میلیون 966,517 13.91 5.22 1.78 7.819 میلیون 834,984 8.405 میلیون 248,999