همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بکام

شهید قندی

سهام بورس 2,250 73.00 3.35 2,309 132.00 6.06 12:29 1,249 29.451 میلیون 68 میلیارد 23,579.63 2,177 2,100 2,070 2,311 29 4,202,223 2,329 3 32,765 2,370 23.183 هزار میلیارد 28.663 میلیون 16.872 میلیون 10.04 میلیون 5.481 میلیون 11.392 میلیون 4.729 میلیون 4,216 5498.72 2.04 4.91 29.401 میلیون 50,000 22.082 میلیون 7.369 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,390 50.00 0.48 10,390 50.00 0.48 12:29 2,102 2.151 میلیون 22.36 میلیارد 1,023.42 10,440 10,120 10,120 10,690 1 30 10,390 6 248 10,400 25.975 هزار میلیارد 32.101 میلیون 8.711 میلیون 2.5 میلیون 6.126 میلیون 2.586 میلیون 2.69 میلیون 26,061 996.7 10.06 9.66 2.151 میلیون - 1.718 میلیون 433,062
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 34,310 1,630.00 4.99 34,250 1,570.00 4.80 12:29 367 1.165 میلیون 39.9 میلیارد 3,174.49 32,680 33,800 32,770 34,310 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 8.39 میلیون 491,640 240,000 170,002 321,638 48,700 9,394 875.03 25.56 168.79 1.165 میلیون - 1.065 میلیون 100,000
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 13,700 300.00 2.24 13,800 400.00 2.99 12:29 1,859 12.029 میلیون 166.02 میلیارد 6,470.88 13,400 13,600 13,100 14,070 3 105,191 13,690 1 2,600 13,700 34.83 هزار میلیارد 39.78 میلیون 6.737 میلیون 2.524 میلیون 4.95 میلیون 1.786 میلیون 14.294 میلیون 95,560 364.48 19.5 2.44 12.027 میلیون 2,395 11.677 میلیون 352,163
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 50,990 2,420.00 4.98 50,070 1,500.00 3.09 12:29 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,092.32 48,570 50,900 48,000 50,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 14.031 میلیون 1.725 میلیون 250,000 1.513 میلیون 211,328 475,481 34,975 357.9 59.23 26.33 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 11,240 0.00 0.00 11,330 90.00 0.80 12:29 458 2.446 میلیون 27.71 میلیارد 5,340.91 11,240 11,130 11,000 11,690 1 63,866 11,150 1 36,057 11,240 15.698 هزار میلیارد 29.01 میلیون 14.736 میلیون 1.385 میلیون 13.312 میلیون 1.424 میلیون 30.224 میلیون 65,482 239.72 11.03 0.52 2.007 میلیون 438,798 2.355 میلیون 91,331
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 2,514 119.00 4.97 2,482 87.00 3.63 12:25 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 29,012.54 2,395 2,430 2,331 2,514 2 1,969 32,930 1 155 32,940 9.277 هزار میلیارد 13.26 میلیون 7.366 میلیون 3.85 میلیون 3.332 میلیون 4.034 میلیون 2.934 میلیون 61,170 162.31 2.46 3.38 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 47,300 2,250.00 4.99 46,530 1,480.00 3.29 12:27 - - - 1,165.01 45,050 47,000 45,050 47,300 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 7.618 میلیون 437,624 160,000 173,136 264,488 1.174 میلیون 55,674 133.72 28.15 6.34 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 2,046 64.00 3.23 2,073 91.00 4.59 12:29 519 14.325 میلیون 29.7 میلیارد 27,601.9 1,982 2,099 1,911 2,099 1 387,207 2,050 1 10,000 2,063 19.116 هزار میلیارد 32.112 میلیون 25.669 میلیون 9.221 میلیون 12.996 میلیون 12.673 میلیون 22.266 میلیون 147,865 129.28 1.51 0.86 14.325 میلیون - 14.325 میلیون -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 36,950 0.00 0.00 37,140 190.00 0.51 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,875.45 36,950 36,950 36,950 36,950 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 67.111 میلیون 3.009 میلیون 1.8 میلیون 258,915 2.75 میلیون 547,078 624,957 106.97 24.31 122.2 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,959 210.00 5.60 3,859 110.00 2.93 12:29 12,741 342.779 میلیون 1.323 هزار میلیارد 194.62 میلیون 3,749 3,860 3,754 3,995 1 68,902 3,955 1 20,000 3,958 152.836 هزار میلیارد 158.127 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 97.1 2.35 72.55 320.435 میلیون 22.344 میلیون 329.734 میلیون 13.045 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,256 65.00 2.97 2,243 52.00 2.37 12:29 480 9.601 میلیون 21.54 میلیارد 20,002.77 2,191 2,232 2,210 2,296 1 3,683 2,256 1 17,000 2,257 23.552 هزار میلیارد 25.315 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 93.45 1.62 48.44 7.601 میلیون 2 میلیون 9.583 میلیون 18,276
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,733 81.00 4.90 1,720 68.00 4.12 12:29 4,355 247.589 میلیون 425.91 میلیارد 56,851.71 1,652 1,734 1,681 1,734 2 13,930 1,732 3 2,840,440 1,734 301.609 هزار میلیارد 6.393 میلیارد 6.347 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 85.9 1.29 0.47 233.907 میلیون 13.682 میلیون 200.283 میلیون 47.307 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 20,670 470.00 2.33 21,050 850.00 4.21 12:29 275 1.224 میلیون 25.77 میلیارد 4,451.73 20,200 18,860 18,860 20,800 1 1,000 21,210 1 3,144 21,660 14.732 هزار میلیارد 19.728 میلیون 6.612 میلیون 699,840 4.996 میلیون 1.616 میلیون 4.07 میلیون 197,295 74.67 9.12 3.62 1.094 میلیون 130,709 713,383 510,842
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 72,350 970.00 1.36 71,540 160.00 0.22 12:29 1,614 1.258 میلیون 89.96 میلیارد 779.13 71,380 71,630 70,260 74,790 1 145 72,190 3 3,969 72,210 21.462 هزار میلیارد 23.414 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 66.2 23.39 38.57 1.235 میلیون 22,215 1.242 میلیون 15,301
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,740 20.00 0.54 3,720 0.00 0.00 12:29 499 8.526 میلیون 31.72 میلیارد 17,085.6 3,720 3,830 3,646 3,830 2 20,000 3,698 1 2,000 3,741 23.531 هزار میلیارد 37.437 میلیون 20.671 میلیون 6.325 میلیون 13.906 میلیون 6.765 میلیون 20.773 میلیون 374,322 62.86 3.48 1.13 8.526 میلیون - 8.526 میلیون 1
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,250 480.00 2.87 16,710 20.00 0.12 12:29 119 207,734 3.37 میلیارد 1,784.26 16,730 16,150 16,000 16,490 3 131,476 16,220 1 143 16,400 191.162 هزار میلیارد 208.462 میلیون 34.851 میلیون 8 میلیون 17.3 میلیون 17.551 میلیون 38.43 میلیون 3.247 میلیون 58.88 10.89 4.97 97,168 110,566 111,050 96,684
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 51,590 870.00 1.72 52,560 1,840.00 3.63 12:29 326 309,168 16.25 میلیارد 948.37 50,720 55,000 50,150 55,000 1 100 52,190 1 1,186 52,300 16.657 هزار میلیارد 24.651 میلیون 8.676 میلیون 316,920 7.993 میلیون 683,094 11.681 میلیون 294,107 56.64 24.39 1.43 209,168 100,000 309,168 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 67,820 1,100.00 1.60 69,410 490.00 0.71 12:29 334 665,337 46.18 میلیارد 1,992.03 68,920 71,190 67,820 71,190 1 3,000 69,450 1 150 69,550 96.851 هزار میلیارد 101.669 میلیون 8.073 میلیون 1.395 میلیون 4.819 میلیون 3.255 میلیون 4.409 میلیون 1.732 میلیون 55.63 29.61 21.86 127,428 537,909 615,337 50,000
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,590 390.00 1.86 20,380 600.00 2.86 12:29 1,393 6.817 میلیون 138.92 میلیارد 4,893.82 20,980 19,940 19,940 21,480 2 2,771 20,160 1 4,500 20,590 22.823 هزار میلیارد 25.753 میلیون 4.555 میلیون 1.12 میلیون 2.93 میلیون 1.625 میلیون 30.312 میلیون 411,729 55.43 14.05 0.75 6.267 میلیون 549,804 6.817 میلیون -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,249 19.00 1.54 1,240 10.00 0.81 12:29 918 27.189 میلیون 33.73 میلیارد 29,617.92 1,230 1,265 1,191 1,299 1 10,000 1,227 1 60,000 1,235 14.805 هزار میلیارد 17.478 میلیون 14.963 میلیون 11.939 میلیون 2.673 میلیون 12.29 میلیون 7.503 میلیون 285,677 51.82 1.2 1.97 26.865 میلیون 324,050 26.939 میلیون 250,000
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 4,677 222.00 4.98 4,599 144.00 3.23 12:28 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 10,191.54 4,455 4,510 4,485 4,677 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 22.725 میلیون 10.998 میلیون 3.204 میلیون 7.99 میلیون 3.008 میلیون 6.848 میلیون 284,547 51.78 4.91 2.15 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 6,900 120.00 1.77 6,810 30.00 0.44 12:29 1,626 11.92 میلیون 81.19 میلیارد 7,330.6 6,780 6,790 6,600 6,970 2 8,000 6,900 3 239,865 6,940 4.086 هزار میلیارد 5.466 میلیون 2.074 میلیون 600,000 1.368 میلیون 706,232 2.418 میلیون 84,469 48.37 5.79 1.69 11.824 میلیون 96,000 11.848 میلیون 72,000
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,372 67.00 2.91 2,308 3.00 0.13 12:29 2,025 60.09 میلیون 138.67 میلیارد 29,673.98 2,305 2,374 2,225 2,388 1 130,000 2,370 1 43,000 2,372 15.297 هزار میلیارد 26.548 میلیون 17.393 میلیون 6.628 میلیون 11.251 میلیون 6.141 میلیون 40.188 میلیون 318,379 48.05 2.5 0.38 57.805 میلیون 2.285 میلیون 57.731 میلیون 2.359 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 12,920 280.00 2.22 13,360 720.00 5.70 12:30 2,692 19.63 میلیون 262.2 میلیارد 7,291.83 12,640 12,410 12,370 13,170 166 9,556,434 13,520 1 10,000 14,220 19.112 هزار میلیارد 20.483 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 47.9 9.45 5.38 17.787 میلیون 1.843 میلیون 16.759 میلیون 2.87 میلیون
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 35,040 590.00 1.71 36,040 1,590.00 4.62 12:30 1,476 3.305 میلیون 119.12 میلیارد 2,239.4 34,450 34,240 33,980 35,700 2 10,230 36,170 1 140 37,540 24.576 هزار میلیارد 29.642 میلیون 6.224 میلیون 681,920 5.066 میلیون 1.159 میلیون 6.008 میلیون 513,667 47.84 21.21 4.09 3.305 میلیون - 3.305 میلیون 373
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 12,290 390.00 3.28 11,860 40.00 0.34 12:29 845 2.994 میلیون 35.51 میلیارد 3,542.84 11,900 11,630 11,380 12,560 1 3,680 12,290 1 50,000 12,290 2.912 هزار میلیارد 2.881 میلیون 567,841 245,549 524,640 194,655 565,112 61,017 47.73 14.96 5.15 2.936 میلیون 58,000 2.919 میلیون 74,395
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 12,350 250.00 1.98 12,350 250.00 1.98 12:29 479 1.283 میلیون 15.85 میلیارد 2,677.61 12,600 12,800 12,130 12,800 1 5,400 12,270 1 89 12,390 10.498 هزار میلیارد 19.336 میلیون 10.639 میلیون 850,000 8.838 میلیون 1.801 میلیون 4.543 میلیون 245,809 42.71 5.83 2.31 1.236 میلیون 47,001 1.169 میلیون 113,650
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 107,000 2,480.00 2.27 109,430 50.00 0.05 12:29 4,784 5.159 میلیون 564.56 میلیارد 1,078.42 109,480 114,950 104,010 114,950 1 48 106,700 1 833 106,900 21.886 هزار میلیارد 24.646 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 368,130 606,875 41.51 7.82 68.44 5.121 میلیون 38,650 4.028 میلیون 1.131 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,820 250.00 3.81 6,750 180.00 2.74 12:29 2,594 39.064 میلیون 263.65 میلیارد 15,059.37 6,570 6,680 6,570 6,950 1 2,000 6,880 1 200,000 6,890 78.807 هزار میلیارد 81.911 میلیون 23.886 میلیون 11.675 میلیون 3.104 میلیون 20.782 میلیون 2.312 میلیون 1.959 میلیون 40.24 3.79 34.1 37.343 میلیون 1.721 میلیون 36.761 میلیون 2.303 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 5,190 20.00 0.39 5,160 10.00 0.19 12:29 260 2.52 میلیون 13 میلیارد 9,691.11 5,170 5,360 5,010 5,370 1 46,926 5,100 1 30,917 5,190 5.063 هزار میلیارد 5.541 میلیون 1.446 میلیون 981,249 478,127 967,682 1.027 میلیون 132,009 38.36 5.23 4.93 2.52 میلیون - 2.517 میلیون 3,111
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 7,100 30.00 0.42 7,060 70.00 0.98 12:29 1,866 14.747 میلیون 104.13 میلیارد 7,903.05 7,130 7,200 7,080 7,450 1 1,392 7,030 2 15,977 7,060 39.183 هزار میلیارد 47.17 میلیون 17.522 میلیون 5.55 میلیون 7.987 میلیون 9.534 میلیون 70.179 میلیون 1.027 میلیون 38.14 4.12 0.57 14.657 میلیون 90,321 14.738 میلیون 8,868
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,972 68.00 3.57 1,963 59.00 3.10 12:29 2,659 103.772 میلیون 203.7 میلیارد 39,026.69 1,904 1,865 1,836 1,977 2 17,948 2,000 1 400,000 2,000 264.294 هزار میلیارد 279.775 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 37.83 1.69 30.05 89.968 میلیون 13.803 میلیون 82.937 میلیون 20.835 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,950 130.00 2.14 6,060 20.00 0.33 12:29 401 3.333 میلیون 19.81 میلیارد 8,312.16 6,080 5,850 5,840 6,050 1 11,073 5,940 1 179,127 5,950 290.88 هزار میلیارد 337.111 میلیون 109.798 میلیون 48 میلیون 46.231 میلیون 63.567 میلیون 65.943 میلیون 7.993 میلیون 36.39 4.58 4.41 2.881 میلیون 452,247 2.872 میلیون 460,773
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 28,000 1,100.00 3.78 28,140 960.00 3.30 12:29 1,591 3.328 میلیون 93.65 میلیارد 2,091.73 29,100 28,000 27,650 29,800 3 13,087 27,970 4 152,028 28,000 3.945 هزار میلیارد 4.522 میلیون 621,071 140,200 453,001 331,900 803,429 109,565 36.01 11.89 4.91 3.328 میلیون - 3.317 میلیون 11,153
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 10,410 180.00 1.76 10,380 150.00 1.47 12:29 1,678 8.226 میلیون 85.72 میلیارد 4,902.37 10,230 10,490 10,170 10,690 2 40,527 10,400 1 500 10,400 1453.2 هزار میلیارد 1.455 میلیارد 148.026 میلیون 140 میلیون 2.279 میلیون 145.747 میلیون 42.192 میلیون 41.271 میلیون 35.21 9.98 34.44 8.21 میلیون 16,000 8.191 میلیون 35,180
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 29,470 1,400.00 4.99 29,460 1,390.00 4.95 12:29 326 1.974 میلیون 58.16 میلیارد 6,056.18 28,070 29,450 28,760 29,470 58 666,924 29,470 1 173 29,610 13.611 هزار میلیارد 16.347 میلیون 4.008 میلیون 462,000 2.736 میلیون 1.271 میلیون 4.645 میلیون 402,655 33.8 10.71 2.93 1.974 میلیون - 1.966 میلیون 8,163
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,700 100.00 1.79 5,650 50.00 0.89 12:29 1,726 24.817 میلیون 140.21 میلیارد 14,378.15 5,600 5,640 5,370 5,780 3 19,710 5,660 1 705 5,700 102.83 هزار میلیارد 105.959 میلیون 23.698 میلیون 18.2 میلیون 3.129 میلیون 20.568 میلیون 4.325 میلیون 3.101 میلیون 33.16 5 23.77 24.688 میلیون 128,367 22.381 میلیون 2.436 میلیون
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 7,470 100.00 1.36 7,380 10.00 0.14 12:29 952 6.436 میلیون 47.47 میلیارد 6,760.1 7,370 7,370 7,160 7,690 1 26,782 7,440 1 49,328 7,470 4.736 هزار میلیارد 7.614 میلیون 3.739 میلیون 641,697 2.879 میلیون 860,696 5.181 میلیون 143,155 33.08 5.5 0.91 6.105 میلیون 330,512 6.404 میلیون 31,992
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس 5,500 50.00 0.92 5,530 80.00 1.47 12:29 118 666,656 4 میلیارد 9,679.18 5,450 5,510 5,340 5,690 0 0 0 0 4.428 هزار میلیارد 13.832 میلیون 9.274 میلیون 1.1 میلیون 7.749 میلیون 1.526 میلیون 10.963 میلیون 192,139 31.66 3.99 0.56 5.968 میلیون - 5.758 میلیون 210,000
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,885 141.00 6.96 1,895 131.00 6.47 12:29 1,682 121.372 میلیون 230.05 میلیارد 72,159.45 2,026 1,902 1,885 1,950 0 0 0 1407 173,429,681 1,885 58.447 هزار میلیارد 59.352 میلیون 35.803 میلیون 30.843 میلیون 905,325 34.898 میلیون 2.098 میلیون 1.896 میلیون 30.83 1.67 27.86 92.621 میلیون 28.751 میلیون 115.972 میلیون 5.4 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 8,620 410.00 4.99 8,510 300.00 3.65 12:29 1,407 11.049 میلیون 94.07 میلیارد 7,852.74 8,210 8,430 8,270 8,700 1 20,346 8,620 5 26,421 8,640 34.096 هزار میلیارد 35.708 میلیون 13.544 میلیون 4.007 میلیون 1.612 میلیون 11.932 میلیون 1.831 میلیون 1.137 میلیون 30 2.86 18.62 11.014 میلیون 35,000 10.959 میلیون 89,712
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,260 0.00 0.00 8,300 40.00 0.48 12:29 857 975,623 8.13 میلیارد 1,138.42 8,260 8,300 8,260 8,500 2 8,053 8,200 3 6,734 8,270 12.45 هزار میلیارد 15.876 میلیون 5.859 میلیون 1.5 میلیون 3.426 میلیون 2.434 میلیون 1.248 میلیون 420,134 29.63 5.12 9.98 521,216 454,407 868,653 106,970
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 31,750 540.00 1.73 32,650 1,440.00 4.61 12:29 404 898,634 29.34 میلیارد 2,224.34 31,210 30,900 30,880 32,290 11 6,442 32,770 2 4,570 33,900 6.53 هزار میلیارد 8.135 میلیون 2.099 میلیون 200,000 1.605 میلیون 494,179 1.409 میلیون 221,568 29.47 13.21 4.63 898,634 - 846,544 52,090
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,706 176.00 4.99 3,692 162.00 4.59 12:29 938 27.262 میلیون 100.64 میلیارد 29,064.12 3,530 3,669 3,554 3,706 11 189,597 3,706 1 1,000 3,731 8.735 هزار میلیارد 9.936 میلیون 4.134 میلیون 2.366 میلیون 1.202 میلیون 2.933 میلیون 3.723 میلیون 297,189 29.39 2.98 2.35 22.448 میلیون 4.814 میلیون 24.946 میلیون 2.316 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,780 6.00 0.34 1,702 84.00 4.70 12:29 3,920 132.842 میلیون 226.16 میلیارد 33,888.29 1,786 1,778 1,778 1,870 6 61,550 1,710 1 18,270 1,717 18.862 هزار میلیارد 24.548 میلیون 19.267 میلیون 11.082 میلیون 5.686 میلیون 13.581 میلیون 4.955 میلیون 646,460 29.18 1.39 3.81 125.601 میلیون 7.241 میلیون 122.382 میلیون 10.46 میلیون
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 16,640 790.00 4.98 16,540 690.00 4.35 15:17 461 2.754 میلیون 45.54 میلیارد 5,974.08 15,850 16,590 15,880 16,640 5 43,808 16,640 2 3,351 17,090 3.671 هزار میلیارد 5.9 میلیون 3.093 میلیون 221,941 2.334 میلیون 759,789 129,728 126,659 28.98 4.83 28.3 2.754 میلیون - 2.754 میلیون -
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,699 63.00 3.85 1,746 110.00 6.72 12:29 1,904 93.651 میلیون 163.51 میلیارد 49,186.52 1,636 1,750 1,571 1,760 17 3,535,584 1,750 1 3,000 1,755 27.936 هزار میلیارد 29.628 میلیون 8.996 میلیون 5 میلیون 1.692 میلیون 7.304 میلیون 1.07 میلیون 981,573 28.46 3.82 26.11 88.314 میلیون 5.337 میلیون 58.641 میلیون 35.01 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 90,240 590.00 0.66 92,470 2,820.00 3.15 12:29 3,672 2.257 میلیون 208.71 میلیارد 614.65 89,650 91,800 86,000 92,900 2 1,064 91,600 1 4,020 91,600 46.235 هزار میلیارد 49.689 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 27.55 19.87 8.85 2.108 میلیون 149,178 2.257 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,900 330.00 1.88 17,760 190.00 1.08 12:30 4,587 22.687 میلیون 403.02 میلیارد 4,945.83 17,570 18,200 17,350 18,410 1 18,089 17,900 2 4,619 17,900 147.408 هزار میلیارد 153.142 میلیون 18.54 میلیون 8.3 میلیون 5.734 میلیون 12.806 میلیون 5.687 میلیون 5.361 میلیون 27.5 11.51 25.92 21.036 میلیون 1.651 میلیون 20.656 میلیون 2.03 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,649 65.00 1.81 3,620 36.00 1.00 12:29 1,273 2.483 میلیون 9.03 میلیارد 1,950.36 3,584 3,459 3,411 3,700 1 26,263 3,579 1 43 3,579 7.24 هزار میلیارد 12.267 میلیون 7.582 میلیون 2 میلیون 5.027 میلیون 2.555 میلیون 1.778 میلیون 263,364 27.49 2.83 4.07 2.483 میلیون - 2.479 میلیون 4,067
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 2,375 66.00 2.86 2,368 59.00 2.56 12:29 463 9.875 میلیون 23.38 میلیارد 21,328.04 2,309 2,372 2,321 2,450 5 1,242,133 2,375 2 228,343 2,393 11.84 هزار میلیارد 19.116 میلیون 16.555 میلیون 5 میلیون 7.276 میلیون 9.279 میلیون 1.585 میلیون 435,819 27.17 1.28 7.47 7.559 میلیون 2.316 میلیون 9.875 میلیون -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 17,980 310.00 1.75 18,420 750.00 4.24 12:29 818 3.017 میلیون 55.58 میلیارد 3,687.84 17,670 17,530 17,280 18,440 1 22,692 18,900 1 1 21,980 17.538 هزار میلیارد 27.624 میلیون 12.263 میلیون 952,095 10.086 میلیون 2.176 میلیون 11.864 میلیون 676,350 25.93 8.06 1.48 3.017 میلیون - 2.717 میلیون 300,000
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 4,203 4.00 0.10 4,231 24.00 0.57 12:29 152 1.757 میلیون 7.47 میلیارد 11,556.03 4,207 4,300 4,200 4,378 2 138,000 4,171 1 9,000 4,286 4.654 هزار میلیارد 6.76 میلیون 3.637 میلیون 1.1 میلیون 2.106 میلیون 1.532 میلیون 1.505 میلیون 180,404 25.8 3.04 3.09 1.737 میلیون 20,000 1.757 میلیون -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 11,280 220.00 1.91 11,470 30.00 0.26 12:29 172 332,260 3.74 میلیارد 1,931.74 11,500 11,210 11,050 11,600 1 500 11,150 1 11,777 11,290 91.76 هزار میلیارد 99.445 میلیون 19.678 میلیون 8 میلیون 7.685 میلیون 11.993 میلیون 26.018 میلیون 3.71 میلیون 24.73 7.65 3.53 311,393 20,867 323,651 8,609
فمراد

آلومراد

سهام بورس 23,070 0.00 0.00 24,220 1,150.00 4.98 12:28 140 840,730 20.36 میلیارد 6,005.21 23,070 23,070 23,070 23,070 286 3,065,506 24,220 0 0 0 8.477 هزار میلیارد 8.884 میلیون 954,698 200,000 406,683 548,015 4.12 میلیون 296,923 24.73 13.35 1.76 796,316 44,414 805,730 35,000
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 5,200 210.00 4.21 5,110 120.00 2.40 12:30 508 4.133 میلیون 21.14 میلیارد 8,135.59 4,990 4,910 4,910 5,270 2 28,266 5,160 1 14,300 5,200 8.805 هزار میلیارد 12.295 میلیون 5.591 میلیون 1.723 میلیون 3.49 میلیون 2.101 میلیون 5.076 میلیون 357,754 24.61 4.2 1.73 3.912 میلیون 220,952 4.068 میلیون 65,000
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,315 37.00 2.90 1,351 73.00 5.71 12:29 1,292 36.875 میلیون 49.82 میلیارد 28,541.37 1,278 1,319 1,202 1,320 5 561,756 1,367 1 3,710 1,449 17.563 هزار میلیارد 25.535 میلیون 21.943 میلیون 13 میلیون 7.972 میلیون 13.971 میلیون 18.652 میلیون 726,194 24.18 1.26 0.94 36.875 میلیون - 34.875 میلیون 2 میلیون
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 5,840 40.00 0.69 5,900 100.00 1.72 12:29 238 1.621 میلیون 9.65 میلیارد 6,812.31 5,800 5,800 5,730 6,060 1 18,938 5,940 1 2,622 5,950 4.833 هزار میلیارد 5.955 میلیون 2.053 میلیون 819,175 146,989 1.906 میلیون 259,176 201,443 23.99 2.54 18.65 1.605 میلیون 16,420 1.548 میلیون 73,068
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 46,540 0.00 0.00 44,340 2,200.00 4.73 12:29 3,440 12.513 میلیون 554.78 میلیارد 3,637.38 46,540 46,540 46,540 46,540 0 0 0 137 574,822 44,220 7.05 هزار میلیارد 7.397 میلیون 1.004 میلیون 159,000 347,311 657,135 1.114 میلیون 310,378 22.71 10.73 6.33 12.11 میلیون 402,887 12.417 میلیون 95,466
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,260 160.00 3.14 5,160 60.00 1.18 12:29 3,324 76.615 میلیون 395.11 میلیارد 23,049.11 5,100 5,170 4,990 5,340 2 100,000 5,230 2 170,000 5,230 82.56 هزار میلیارد 83.136 میلیون 24.913 میلیون 16 میلیون 576,358 24.337 میلیون 4.101 میلیون 3.706 میلیون 22.28 3.39 20.13 75.734 میلیون 880,915 74.123 میلیون 2.492 میلیون
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 28,230 670.00 2.43 28,860 1,300.00 4.72 12:29 283 568,576 16.41 میلیارد 2,009.1 27,560 28,380 27,080 28,700 56 288,323 28,930 1 180 31,200 8.658 هزار میلیارد 9.267 میلیون 1.627 میلیون 300,000 608,735 1.018 میلیون 2.022 میلیون 390,289 22.18 8.5 4.28 568,576 - 556,576 12,000
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 3,750 47.00 1.27 3,744 41.00 1.11 12:29 613 14.609 میلیون 54.69 میلیارد 23,831.49 3,703 3,700 3,682 3,875 1 6,854 3,747 1 75,767 3,790 11.232 هزار میلیارد 20.563 میلیون 13.846 میلیون 3 میلیون 9.331 میلیون 4.515 میلیون 30.164 میلیون 510,087 22.02 2.5 0.37 11.721 میلیون 2.887 میلیون 14.322 میلیون 286,995
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 10,750 240.00 2.18 10,510 480.00 4.37 12:29 1,814 18.461 میلیون 194.12 میلیارد 10,176.97 10,990 10,450 10,450 10,850 2 64,000 10,740 1 36,500 10,750 7.357 هزار میلیارد 9.583 میلیون 3.146 میلیون 700,000 2.226 میلیون 920,224 4.079 میلیون 339,807 21.65 7.99 1.8 17.111 میلیون 1.35 میلیون 18.431 میلیون 30,085
لابسا

آبسال

سهام بورس 5,120 0.00 0.00 4,900 220.00 4.30 12:29 667 6.369 میلیون 31.22 میلیارد 9,548.99 5,120 5,120 5,120 5,240 1 7,399 4,900 1 1,030 4,950 13.23 هزار میلیارد 16.384 میلیون 6.466 میلیون 1.8 میلیون 3.154 میلیون 3.312 میلیون 8.244 میلیون 614,664 21.52 3.99 1.6 4.773 میلیون 1.596 میلیون 6.354 میلیون 15,591
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 8,500 50.00 0.58 8,540 10.00 0.12 12:29 1,465 731,431 6.21 میلیارد 499.27 8,550 8,500 8,430 8,600 6 49,876 8,500 3 1,181 8,510 153.72 هزار میلیارد 170.303 میلیون 35.212 میلیون 11 میلیون 16.583 میلیون 18.629 میلیون 13.604 میلیون 7.221 میلیون 21.31 8.26 11.31 317,849 413,582 731,431 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 51,440 110.00 0.21 52,280 730.00 1.42 12:29 465 510,554 26.69 میلیارد 1,097.97 51,550 51,440 51,440 52,890 1 9,579 52,000 2 13,033 52,430 18.821 هزار میلیارد 28.85 میلیون 12.258 میلیون 360,000 10.03 میلیون 2.228 میلیون 26.097 میلیون 901,506 20.88 8.45 0.72 485,554 25,000 510,554 -
شگل

گلتاش

سهام بورس 5,940 230.00 4.03 5,770 60.00 1.05 12:29 366 3.589 میلیون 20.69 میلیارد 9,806.57 5,710 5,390 5,290 6,060 1 99,219 5,600 1 1,115 5,790 15.002 هزار میلیارد 24.737 میلیون 14.329 میلیون 2.6 میلیون 9.735 میلیون 4.594 میلیون 11.234 میلیون 725,083 20.73 3.27 1.34 2.825 میلیون 764,352 3.189 میلیون 400,000
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,630 510.00 6.28 8,400 280.00 3.45 12:29 443 2.56 میلیون 21.52 میلیارد 5,779.61 8,120 8,090 7,960 8,640 1 5,137 8,500 1 30,103 8,630 21.245 هزار میلیارد 27.064 میلیون 9.278 میلیون 2.529 میلیون 5.819 میلیون 3.458 میلیون 7.113 میلیون 1.038 میلیون 20.46 6.14 2.99 2.275 میلیون 285,035 2.195 میلیون 365,500
دیران

ایران دارو

سهام بورس 12,680 180.00 1.44 12,630 130.00 1.04 12:29 2,833 13.217 میلیون 166.9 میلیارد 4,665.22 12,500 12,450 12,450 12,870 1 71,970 12,640 1 1,000 12,650 11.114 هزار میلیارد 14.789 میلیون 5.042 میلیون 880,000 3.674 میلیون 1.368 میلیون 3.142 میلیون 555,021 20.03 8.14 3.54 12.542 میلیون 674,289 12.941 میلیون 275,685
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,740 77.00 2.89 2,721 58.00 2.18 12:29 927 35.888 میلیون 97.64 میلیارد 38,714.6 2,663 2,620 2,620 2,770 2 52,000 2,719 1 36,900 2,741 24.489 هزار میلیارد 31.593 میلیون 15.757 میلیون 9 میلیون 7.104 میلیون 8.653 میلیون 1.882 میلیون 1.29 میلیون 18.99 2.83 13.01 32.288 میلیون 3.6 میلیون 22.365 میلیون 13.523 میلیون
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 23,500 20.00 0.09 23,450 30.00 0.13 12:28 432 1.249 میلیون 29.29 میلیارد 2,892.29 23,480 24,290 23,000 24,290 1 4,500 23,400 1 4,001 23,800 5.112 هزار میلیارد 6.772 میلیون 2.204 میلیون 218,000 1.66 میلیون 544,102 1.679 میلیون 269,404 18.98 9.4 3.04 988,688 260,782 1.242 میلیون 7,743
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 10,270 100.00 0.96 10,400 30.00 0.29 12:29 131 512,465 5.41 میلیارد 4,096.08 10,370 10,380 10,240 10,780 1 540 10,230 1 3,000 10,270 72.54 هزار میلیارد 75.454 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 18.2 7.04 23.78 309,465 203,000 401,524 110,941
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 2,742 64.00 2.39 2,710 32.00 1.19 12:29 352 6.8 میلیون 18.43 میلیارد 19,319.6 2,678 2,670 2,635 2,799 1 26,767 2,710 1 8,461 2,721 18.97 هزار میلیارد 22.441 میلیون 12.612 میلیون 6.3 میلیون 3.471 میلیون 9.141 میلیون 8.446 میلیون 1.103 میلیون 17.2 2.08 2.25 6.71 میلیون 90,008 6.724 میلیون 76,992
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 30,500 120.00 0.39 30,340 40.00 0.13 12:29 848 1.295 میلیون 39.3 میلیارد 1,527.68 30,380 31,250 29,380 31,690 1 500 30,500 1 166 30,850 6.978 هزار میلیارد 7.663 میلیون 1.375 میلیون 230,000 684,912 689,886 1.683 میلیون 407,652 17.12 10.12 4.16 1.274 میلیون 21,824 1.268 میلیون 27,041
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,320 230.00 1.70 13,490 60.00 0.44 12:29 473 1.766 میلیون 23.63 میلیارد 3,734.16 13,550 14,090 12,950 14,090 1 1,694 13,250 2 1,510 13,340 182.115 هزار میلیارد 215.312 میلیون 55.794 میلیون 4.5 میلیون 33.197 میلیون 22.597 میلیون 35.537 میلیون 10.693 میلیون 17.03 8.06 5.12 1.672 میلیون 93,995 1.587 میلیون 179,326
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 27,190 80.00 0.30 26,510 600.00 2.21 12:29 1,278 3.9 میلیون 103.37 میلیارد 3,051.35 27,110 27,000 25,760 27,770 1 1,000 27,180 1 5,000 27,190 11.797 هزار میلیارد 19.379 میلیون 12.061 میلیون 445,000 7.582 میلیون 4.479 میلیون 25.583 میلیون 699,849 16.86 2.63 0.46 3.621 میلیون 278,274 3.892 میلیون 7,130
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 11,110 340.00 2.97 11,110 340.00 2.97 12:29 885 5.371 میلیون 59.67 میلیارد 6,069.23 11,450 11,950 10,880 11,950 1 500 11,000 1 6,500 11,110 27.775 هزار میلیارد 47.655 میلیون 24.507 میلیون 2.5 میلیون 19.88 میلیون 4.627 میلیون 52.638 میلیون 1.706 میلیون 16.28 6 0.53 4.917 میلیون 454,000 5.236 میلیون 135,754
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,610 180.00 2.14 8,770 340.00 4.03 12:29 3,386 28.955 میلیون 253.94 میلیارد 8,551.44 8,430 8,200 8,160 8,890 19 394,290 8,850 2 1,720 9,000 8.77 هزار میلیارد 9.037 میلیون 1.978 میلیون 1,000,000 266,592 1.711 میلیون 523,577 539,338 16.27 5.13 16.75 27.751 میلیون 1.204 میلیون 28.213 میلیون 742,408
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 54,000 2,560.00 4.98 53,490 2,050.00 3.99 12:29 524 999,444 53.46 میلیارد 1,907.34 51,440 50,540 50,540 54,010 1 2,670 53,250 8 156,391 54,010 10.698 هزار میلیارد 13.224 میلیون 3.018 میلیون 200,000 2.526 میلیون 492,639 4.65 میلیون 669,259 15.98 21.72 2.3 848,690 150,754 663,024 336,420
کاما

باما

سهام بورس 7,600 140.00 1.88 7,920 460.00 6.17 12:39 5,053 63.613 میلیون 503.85 میلیارد 12,589.14 7,460 7,560 7,150 7,980 1 10,000 7,980 15 1,010,645 7,980 79.2 هزار میلیارد 84.421 میلیون 35.479 میلیون 10 میلیون 5.221 میلیون 30.258 میلیون 9.658 میلیون 5.159 میلیون 15.35 2.62 8.2 59.279 میلیون 4.333 میلیون 50.431 میلیون 13.182 میلیون
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 14,720 200.00 1.38 14,510 10.00 0.07 12:29 794 3.128 میلیون 45.38 میلیارد 3,939.3 14,520 15,000 14,430 15,000 1 591 14,620 3 15,611 14,820 9.141 هزار میلیارد 20.883 میلیون 12.983 میلیون 630,000 11.742 میلیون 1.241 میلیون 22.71 میلیون 605,025 15.11 7.36 0.4 3.081 میلیون 46,427 3.125 میلیون 2,516
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 2,139 6.00 0.28 2,148 15.00 0.70 12:29 1,379 29.85 میلیون 64.13 میلیارد 21,645.78 2,133 2,200 2,090 2,243 1 23,256 2,142 1 16,000 2,142 7.727 هزار میلیارد 8.941 میلیون 5.514 میلیون 3.597 میلیون 1.214 میلیون 4.3 میلیون 3.077 میلیون 511,325 15.11 1.8 2.51 29.106 میلیون 743,560 29.364 میلیون 485,025
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,210 150.00 2.48 6,200 140.00 2.31 12:37 524 3.701 میلیون 22.95 میلیارد 7,062.93 6,060 6,260 6,100 6,300 2 31,594 6,210 2 13,506 6,230 13.64 هزار میلیارد 16.858 میلیون 5.855 میلیون 2.2 میلیون 3.218 میلیون 2.637 میلیون 4.692 میلیون 911,843 14.96 5.17 2.91 3.62 میلیون 81,287 3.7 میلیون 1,252
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 6,040 180.00 3.07 6,010 150.00 2.56 12:29 603 5.584 میلیون 33.56 میلیارد 9,260.54 5,860 5,710 5,710 6,150 1 39,175 6,040 4 19,990 6,050 12.861 هزار میلیارد 14.321 میلیون 6.44 میلیون 840,000 1.459 میلیون 4.981 میلیون 4.613 میلیون 886,294 14.51 2.58 2.79 5.581 میلیون 3,000 5.069 میلیون 515,209
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 28,530 420.00 1.49 27,920 190.00 0.68 12:29 666 1.519 میلیون 42.4 میلیارد 2,280.71 28,110 28,910 27,470 29,810 1 1,000 27,650 2 16,529 28,200 33.923 هزار میلیارد 35.721 میلیون 5.716 میلیون 1.215 میلیون 1.798 میلیون 3.918 میلیون 3.356 میلیون 2.345 میلیون 14.46 8.66 10.11 1.496 میلیون 22,717 1.469 میلیون 50,188
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,530 40.00 0.61 6,550 20.00 0.30 12:29 233 1.659 میلیون 10.77 میلیارد 7,121.09 6,570 6,500 6,400 6,670 1 5,000 6,470 2 119,350 6,530 98.25 هزار میلیارد 102.823 میلیون 27.211 میلیون 15 میلیون 4.573 میلیون 22.638 میلیون 7.277 میلیون 6.905 میلیون 14.23 4.34 13.5 1.359 میلیون 300,000 1.576 میلیون 82,816
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 87,960 4,180.00 4.99 85,500 1,720.00 2.05 12:29 792 689,423 58.95 میلیارد 870.48 83,780 85,470 80,000 87,960 12 51,131 87,960 1 56 90,800 16.673 هزار میلیارد 23.971 میلیون 8.476 میلیون 195,000 7.298 میلیون 1.178 میلیون 11.744 میلیون 1.19 میلیون 14 14.16 1.42 582,540 106,883 673,606 15,817
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 8,120 330.00 4.24 8,160 370.00 4.75 12:29 569 7.148 میلیون 58.3 میلیارد 12,561.94 7,790 8,170 8,010 8,170 1 2,300 8,120 1 84,989 8,170 12.24 هزار میلیارد 15.876 میلیون 5.005 میلیون 500,000 3.636 میلیون 1.37 میلیون 4.018 میلیون 865,365 13.5 8.53 2.91 6.898 میلیون 250,000 6.285 میلیون 862,787
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 24,300 360.00 1.50 24,170 230.00 0.96 12:29 436 1.826 میلیون 44.13 میلیارد 4,187.58 23,940 23,820 22,690 25,030 1 296 24,160 1 470 24,300 15.952 هزار میلیارد 19.192 میلیون 6.224 میلیون 660,000 3.239 میلیون 2.985 میلیون 3.225 میلیون 1.188 میلیون 13.43 5.34 4.95 1.543 میلیون 282,295 1.806 میلیون 19,800
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 11,620 290.00 2.43 11,710 200.00 1.68 12:29 680 3.651 میلیون 42.76 میلیارد 5,369.06 11,910 11,730 11,400 12,200 1 900 11,600 1 5,000 11,650 13.467 هزار میلیارد 17.147 میلیون 5.534 میلیون 1.15 میلیون 3.68 میلیون 1.854 میلیون 4.181 میلیون 1.006 میلیون 13.38 7.26 3.22 3.335 میلیون 315,930 3.594 میلیون 56,965
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,950 200.00 2.58 7,900 150.00 1.94 12:29 2,064 18.17 میلیون 143.57 میلیارد 8,803.26 7,750 7,730 7,570 7,970 2 9,063 7,870 2 163,106 7,880 1580 هزار میلیارد 1.977 میلیارد 692.922 میلیون 200 میلیون 409.51 میلیون 360.8 میلیون 424.389 میلیون 118.847 میلیون 13.29 4.38 3.72 10.234 میلیون 7.936 میلیون 14.184 میلیون 3.986 میلیون
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 30,020 1,580.00 5.00 30,130 1,470.00 4.65 12:27 388 781,009 23.53 میلیارد 2,012.91 31,600 31,560 30,020 31,560 0 0 0 15 64,877 30,020 35.553 هزار میلیارد 41.302 میلیون 8.16 میلیون 1.18 میلیون 5.749 میلیون 2.411 میلیون 5.01 میلیون 2.689 میلیون 13.22 14.75 7.1 607,671 173,338 759,657 21,352
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 10,440 290.00 2.86 10,690 540.00 5.32 12:29 433 7.151 میلیون 76.45 میلیارد 16,514.41 10,150 10,050 9,860 11,030 96 1,953,549 10,860 3 557,380 11,290 21.38 هزار میلیارد 22.278 میلیون 4.558 میلیون 2 میلیون 897,778 3.661 میلیون 1.236 میلیون 1.638 میلیون 13.05 5.84 17.29 5.816 میلیون 1.335 میلیون 3.821 میلیون 3.33 میلیون
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 18,000 420.00 2.39 17,760 180.00 1.02 12:29 162 543,701 9.74 میلیارد 3,356.18 17,580 17,000 16,830 18,000 1 10,000 17,810 2 29,837 17,900 44.871 هزار میلیارد 77.27 میلیون 37.455 میلیون 2.527 میلیون 32.399 میلیون 5.056 میلیون 63.564 میلیون 3.442 میلیون 13.04 8.89 0.71 518,701 25,000 536,809 6,892
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 3,383 79.00 2.39 3,473 169.00 5.12 12:29 895 17.884 میلیون 62.11 میلیارد 19,982.07 3,304 3,310 3,240 3,590 1 12,600 3,525 1 100,000 3,529 5.21 هزار میلیارد 6.105 میلیون 3.024 میلیون 1.5 میلیون 835,204 2.189 میلیون 622,893 401,149 12.99 2.38 8.36 17.073 میلیون 810,628 17.125 میلیون 758,771
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 7,740 180.00 2.38 7,730 170.00 2.25 12:29 204 7.362 میلیون 56.91 میلیارد 36,086 7,560 7,700 7,600 7,900 1 12,938 7,700 1 2,871 7,760 77.3 هزار میلیارد 80.771 میلیون 16.592 میلیون 10 میلیون 3.471 میلیون 13.121 میلیون 8.456 میلیون 6.032 میلیون 12.82 5.89 9.14 669,887 6.692 میلیون 607,573 6.754 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 5,100 170.00 3.45 4,960 30.00 0.61 12:29 326 2.372 میلیون 11.86 میلیارد 7,275 4,930 4,910 4,720 5,140 1 1,500 4,960 1 57,000 5,030 75.392 هزار میلیارد 82.57 میلیون 32.927 میلیون 15.2 میلیون 7.178 میلیون 25.749 میلیون 7.897 میلیون 5.916 میلیون 12.74 2.93 9.56 2.209 میلیون 162,309 2.37 میلیون 2,000
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 51,270 990.00 1.97 52,780 2,500.00 4.97 12:29 378 3.241 میلیون 171.09 میلیارد 8,575.18 50,280 47,730 47,730 51,270 19 374,998 52,790 1 291 53,780 39.585 هزار میلیارد 45.111 میلیون 10.434 میلیون 750,000 5.526 میلیون 4.908 میلیون 6.847 میلیون 3.14 میلیون 12.61 8.07 5.78 3.221 میلیون 20,000 2.782 میلیون 459,500
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 14,680 680.00 4.86 14,670 670.00 4.79 12:29 719 7.771 میلیون 114.04 میلیارد 10,808.24 14,000 14,250 14,250 14,700 1 68,146 14,670 3 4,983 14,690 183.375 هزار میلیارد 251.591 میلیون 87.682 میلیون 12.5 میلیون 68.216 میلیون 19.466 میلیون 314.35 میلیون 14.82 میلیون 12.37 9.42 0.58 4.425 میلیون 3.346 میلیون 3.46 میلیون 4.311 میلیون