همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 30,970 1,110.00 3.72 30,970 1,110.00 3.72 1399/07/20 1 19,111 591.868 میلیون - 29,860 30,970 30,970 30,970 0 - - 0 - - 4444.195 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19,111 - 19,111
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 29,100 1,020.00 3.39 29,040 1,080.00 3.59 1399/07/28 10,189 52.749 میلیون 1.532 هزار میلیارد 5,177.02 30,120 30,980 28,620 30,980 0 - - 0 - - 4208.855 هزار میلیارد 52.749 میلیون 4.167 میلیارد 143.5 میلیون 325.08 میلیون 429.704 میلیون 212.835 میلیون 209.629 میلیون 19.88 9.7 19.58 16.196 میلیون 36.552 میلیون 39.416 میلیون 13.332 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 18,230 740.00 4.23 18,230 740.00 4.23 1399/07/20 18 23.268 میلیون 424.176 میلیارد - 17,490 18,230 18,230 18,230 0 - - 0 - - 3810.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23.268 میلیون - 23.268 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,710 770.00 4.97 14,710 770.00 4.97 09:43 1,662 7.831 میلیون 115.201 میلیارد 3.235 میلیارد 15,480 7.831 میلیون 14,710 115.201 میلیارد 9999 - - 0 365.14 میلیون 14,710 3235.32 هزار میلیارد 120.499 میلیون 3.235 میلیارد 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 183.427 میلیون 3.559 میلیارد 21.29 7.74 7.53 2.845 میلیون 5 میلیون 7.274 میلیون 571,491
شستا2

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 38,000 1,720.00 4.33 38,000 1,720.00 4.33 1399/06/15 1 10.1 میلیون 383.8 میلیارد - 39,720 38,000 38,000 38,000 0 - - 0 - - 3040 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.1 میلیون - 10.1 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 29,200 1,250.00 4.47 29,200 1,250.00 4.47 1399/07/20 17 16.304 میلیون 476.081 میلیارد - 27,950 29,200 29,200 29,200 0 - - 0 - - 2960.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.304 میلیون - 16.304 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,610 1,240.00 4.99 23,610 1,240.00 4.99 09:43 1,350 5.391 میلیون 127.278 میلیارد 3,647.66 24,850 5.393 میلیون 23,610 127.334 میلیارد 9999 - - 0 172.838 میلیون 23,610 2519.79 هزار میلیارد 56.467 میلیون 2.52 میلیارد 101.4 میلیون 80.565 میلیون 286.094 میلیون 238.543 میلیون 124.934 میلیون 19.64 8.58 10.29 1.399 میلیون 4 میلیون 4.999 میلیون 400,000
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 16,709 191.00 1.16 16,709 191.00 1.16 1399/03/21 306 10.021 میلیون 167.448 میلیارد - 16,518 16,709 16,709 16,709 0 - - 0 - - 2397.742 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.021 میلیون - 10.021 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,240 0.00 0.00 21,240 0.00 0.00 1399/07/21 5 814.95 میلیون 17.31 هزار میلیارد - 21,240 21,240 21,240 21,240 0 - - 0 - - 1731.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 814.95 میلیون - 814.95 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 16,993 745.00 4.59 16,993 745.00 4.59 1399/03/19 65 5.476 میلیون 93.061 میلیارد - 16,248 16,993 16,993 16,993 0 296,128 16,993 10 - - 1723.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.476 میلیون - 5.476 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,120 590.00 2.74 22,120 590.00 2.74 1399/07/20 1 3,148 69.634 میلیون - 21,530 22,120 22,120 22,120 0 - - 0 - - 1645.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,148 - 3,148
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 18,840 990.00 4.99 18,840 990.00 4.99 09:43 435 7.097 میلیون 133.7 میلیارد 2,722.19 19,830 7.097 میلیون 18,840 133.7 میلیارد 2794 - - 0 60.531 میلیون 18,840 1616.145 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 25.86 9.37 25.22 409,682 6.7 میلیون 6.81 میلیون 300,000
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 20,510 970.00 4.96 20,510 970.00 4.96 1399/07/23 2 247,961 5.086 میلیارد - 19,540 20,510 20,510 20,510 0 - - 0 - - 1558.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 247,961 - 247,961
کگلح

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم بورس 18,000 770.00 4.10 18,000 770.00 4.10 1399/07/24 543 26.669 میلیون 480.168 میلیارد 49,113.87 18,770 18,770 18,000 18,770 0 5,000 19,800 1 - - 1453.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 202,090 26.467 میلیون - 26.669 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 17,690 930.00 4.99 17,690 930.00 4.99 09:43 1,155 18.199 میلیون 321.942 میلیارد 26,750.21 18,620 18.201 میلیون 17,690 321.978 میلیارد 9999 5,735 17,680 2 321.357 میلیون 17,690 1415.12 هزار میلیارد 105.1 میلیون 1.49 میلیارد 51 میلیون 85.342 میلیون 108.601 میلیون 633.534 میلیون 1.559 میلیارد 36.94 12.38 1.69 1.465 میلیون 16.747 میلیون 17.712 میلیون 500,000
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 6,480 0.00 0.00 6,480 0.00 0.00 1399/07/21 7 2.671 میلیارد 17.31 هزار میلیارد - 6,480 6,480 6,480 6,480 0 - - 0 - - 1341.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.671 میلیارد - 2.671 میلیارد
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 16,720 880.00 5.00 16,880 720.00 4.09 09:43 306 5.065 میلیون 84.679 میلیارد 3,769.09 17,600 5.066 میلیون 16,720 84.696 میلیارد 904 900 16,470 1 20.839 میلیون 16,720 1309.44 هزار میلیارد 1.442 میلیارد 224.749 میلیون 48 میلیون 132.448 میلیون 92.3 میلیون 152.687 میلیون 69.899 میلیون 18.68 14.15 8.56 330,551 4.735 میلیون 3.623 میلیون 1.443 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 18,060 580.00 3.32 18,060 580.00 3.32 1399/07/5 1 10 میلیون 180.6 میلیارد - 17,480 18,060 18,060 18,060 0 - - 0 - - 1300.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شپنا4

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,996 809.00 5.00 16,996 809.00 5.00 1399/03/21 391 391 6.645 میلیون - 16,187 16,996 16,996 16,996 0 299,609 16,996 3 - - 1291.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 391 - - 391
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 15,000 780.00 4.94 15,000 780.00 4.94 09:43 855 9.67 میلیون 145.055 میلیارد 13,577.39 15,780 9.671 میلیون 15,000 145.064 میلیارد 8980 2,000 13,200 1 130.177 میلیون 15,000 1183.5 هزار میلیارد 1.231 میلیارد 150.16 میلیون 44 میلیون 47.48 میلیون 102.68 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 36.49 11.12 2.25 5.473 میلیون 4.2 میلیون 9.003 میلیون 670,000
حکشتیح

ح . کشتیرانی ج. ا. ا

حق تقدم بورس 36,810 0.00 0.00 38,440 0.00 0.00 1399/06/17 5,800 13.158 میلیون 505.75 میلیارد 2,268.68 - 40,650 36,810 43,700 248 - - 0 1.856 میلیون 36,810 1182.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 37,420 1,960.00 4.98 39,370 10.00 0.03 09:43 14 11,404 426.738 میلیون 817.38 39,380 11,554 37,420 432.351 میلیون 145 - - 0 2.539 میلیون 37,420 1182 هزار میلیارد 1.231 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 26.78 12.03 22.28 11,554 - 4,500 7,054
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 29,473 1,368.00 4.87 29,473 1,368.00 4.87 1399/03/21 127 127 3.743 میلیون - 28,105 29,473 29,473 29,473 0 - - 0 - - 1178.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 127 - 127
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 39,140 2,060.00 5.00 39,140 2,060.00 5.00 1399/07/27 1 12 میلیون 469.68 میلیارد - 41,200 39,140 39,140 39,140 0 - - 0 - - 1174.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 40,400 1,720.00 4.45 40,400 1,720.00 4.45 1399/07/20 1 2,261 91.344 میلیون - 38,680 40,400 40,400 40,400 0 - - 0 - - 1158.995 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,261 - 2,261
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 15,486 475.00 2.98 15,486 475.00 2.98 1399/03/19 10 773,015 11.971 میلیارد - 15,961 15,486 15,486 15,486 0 - - 0 - - 1152.158 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 773,015 - 773,015
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,750 170.00 4.75 3,750 170.00 4.75 1399/07/21 23 311,739 1.169 میلیارد - 3,580 3,750 3,730 3,750 0 - - 0 - - 1131.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 311,739 - 311,739
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,160 270.00 4.97 5,170 260.00 4.79 09:43 1,051 19.058 میلیون 98.338 میلیارد 18,258.38 5,430 5,160 5,160 5,160 5615 - - 0 378.551 میلیون 5,160 1124.243 هزار میلیارد 231.964 میلیون 1.124 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 403.387 میلیون 1.238 میلیارد 40.67 2.99 2.61 8.219 میلیون 10.885 میلیون 17.03 میلیون 2.074 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 20,140 790.00 4.08 20,140 790.00 4.08 1399/07/20 1 3,864 77.821 میلیون - 19,350 20,140 20,140 20,140 0 - - 0 - - 1117.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,864 - 3,864
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 27,483 1,207.00 4.21 27,483 1,207.00 4.21 1399/07/1 1 15 میلیون 412.245 میلیارد - 28,690 27,483 27,483 27,483 - - - - 1113.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 18,230 950.00 4.95 18,230 950.00 4.95 1399/07/27 3 412 میلیون 7.511 هزار میلیارد - 19,180 18,230 18,230 18,230 0 - - 0 - - 1093.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 412 میلیون - 412 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 36,100 1,900.00 5.00 36,700 1,300.00 3.42 09:43 411 1.947 میلیون 70.299 میلیارد 8,973.09 38,000 1.947 میلیون 36,100 70.299 میلیارد 8668 2,500 35,720 2 71.795 میلیون 36,100 1090.144 هزار میلیارد 1.177 میلیارد 162.736 میلیون 28.688 میلیون 87.001 میلیون 75.735 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 39.24 14.11 1.69 250,083 1.7 میلیون 1.95 میلیون -
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,900 290.00 1.13 25,900 290.00 1.13 1399/07/16 3 4.9 میلیون 126.91 میلیارد - 25,610 25,900 25,900 25,900 0 - - 0 - - 1048.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 4.9 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 16,530 870.00 5.00 16,730 670.00 3.85 09:41 226 4.845 میلیون 80.092 میلیارد 1,569.84 17,400 16,530 16,530 16,530 2159 3,600 15,590 2 75.175 میلیون 16,530 1044 هزار میلیارد 1.182 میلیارد 241.61 میلیون 60 میلیون 137.715 میلیون 103.895 میلیون 52.928 میلیون 28.881 میلیون 36.14 10.04 19.71 225,277 4.62 میلیون 4.545 میلیون 300,000
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 47,360 1,310.00 2.84 47,360 1,310.00 2.84 1399/07/20 1 1,741 82.454 میلیون - 46,050 47,360 47,360 47,360 0 - - 0 - - 1021.082 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,741 - 1,741
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 23,820 1,250.00 4.99 24,830 240.00 0.96 09:43 72 835,063 19.891 میلیارد 2,250.96 25,070 838,563 23,820 19.975 میلیارد 1071 404 23,540 1 26.294 میلیون 23,820 1015.335 هزار میلیارد 1.054 میلیارد 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 40.98 11.03 39.93 138,563 700,000 838,563 -
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,200 160.00 4.76 3,310 50.00 1.49 09:43 777 9.185 میلیون 29.393 میلیارد 13,229.83 3,360 9.185 میلیون 3,200 29.393 میلیارد 9999 48,370 3,100 4 1.804 میلیارد 3,200 1013.564 هزار میلیارد 1.463 میلیارد 570.975 میلیون 301.656 میلیون 449.604 میلیون 121.371 میلیون 379.171 میلیون -71,905,496 -13.97 8.28 2.65 9.157 میلیون 50,000 9.207 میلیون -
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 13,280 690.00 4.94 13,460 510.00 3.65 09:43 393 5.765 میلیون 76.555 میلیارد 2,109.74 13,970 5.765 میلیون 13,280 76.555 میلیارد 4248 - - 0 78.406 میلیون 13,280 1005.84 هزار میلیارد 1.046 میلیارد 167.156 میلیون 72 میلیون 40.339 میلیون 126.817 میلیون 49.188 میلیون 47.002 میلیون 21.37 7.92 20.43 565,201 5.205 میلیون 5.27 میلیون 500,000
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 23,500 370.00 1.60 23,500 370.00 1.60 1399/07/21 1 7.1 میلیون 166.85 میلیارد - 23,130 23,500 23,500 23,500 0 - - 0 - - 940 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.1 میلیون - 7.1 میلیون