همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 30,970 1,110.00 3.72 30,970 1,110.00 3.72 1399/07/20 1 19,111 591.868 میلیون - 29,860 30,970 30,970 30,970 0 - - 0 - - 4444.195 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19,111 - 19,111
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 29,100 1,020.00 3.39 29,040 1,080.00 3.59 1399/07/28 10,189 52.749 میلیون 1.532 هزار میلیارد 5,177.02 30,120 30,980 28,620 30,980 0 - - 0 - - 4208.855 هزار میلیارد 52.749 میلیون 4.167 میلیارد 143.5 میلیون 325.08 میلیون 429.704 میلیون 212.835 میلیون 209.629 میلیون 19.88 9.7 19.58 16.196 میلیون 36.552 میلیون 39.416 میلیون 13.332 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 18,230 740.00 4.23 18,230 740.00 4.23 1399/07/20 18 23.268 میلیون 424.176 میلیارد - 17,490 18,230 18,230 18,230 0 - - 0 - - 3810.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23.268 میلیون - 23.268 میلیون
شستا2

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 38,000 1,720.00 4.33 38,000 1,720.00 4.33 1399/06/15 1 10.1 میلیون 383.8 میلیارد - 39,720 38,000 38,000 38,000 0 - - 0 - - 3040 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.1 میلیون - 10.1 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,360 350.00 2.38 14,330 380.00 2.58 1399/08/1 69,251 359.35 میلیون 5.15 هزار میلیارد 2.995 میلیارد 14,710 359.35 میلیون 14,500 5.15 هزار میلیارد 73 230,658 14,350 133 168,860 14,350 2994.97 هزار میلیارد 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 209 میلیون - - 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 17.8 7.03 6.44 292.299 میلیون 67.051 میلیون 309.58 میلیون 49.77 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 29,200 1,250.00 4.47 29,200 1,250.00 4.47 1399/07/20 17 16.304 میلیون 476.081 میلیارد - 27,950 29,200 29,200 29,200 0 - - 0 - - 2960.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.304 میلیون - 16.304 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 16,709 191.00 1.16 16,709 191.00 1.16 1399/03/21 306 10.021 میلیون 167.448 میلیارد - 16,518 16,709 16,709 16,709 0 - - 0 - - 2397.742 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.021 میلیون - 10.021 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,240 0.00 0.00 21,240 0.00 0.00 1399/07/21 5 814.95 میلیون 17.31 هزار میلیارد - 21,240 21,240 21,240 21,240 0 - - 0 - - 1731.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 814.95 میلیون - 814.95 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 16,993 745.00 4.59 16,993 745.00 4.59 1399/03/19 65 5.476 میلیون 93.061 میلیارد - 16,248 16,993 16,993 16,993 0 296,128 16,993 10 - - 1723.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.476 میلیون - 5.476 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,120 590.00 2.74 22,120 590.00 2.74 1399/07/20 1 3,148 69.634 میلیون - 21,530 22,120 22,120 22,120 0 - - 0 - - 1645.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,148 - 3,148
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 20,510 970.00 4.96 20,510 970.00 4.96 1399/07/23 2 247,961 5.086 میلیارد - 19,540 20,510 20,510 20,510 0 - - 0 - - 1558.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 247,961 - 247,961
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 17,900 940.00 4.99 18,120 720.00 3.82 1399/08/1 11,734 67.741 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,773.02 18,840 67.741 میلیون 18,500 1.228 هزار میلیارد 250 19,250 17,900 15 6.648 میلیون 17,900 1476.78 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 23.69 8.59 23.1 52.393 میلیون 15.348 میلیون 50.895 میلیون 16.846 میلیون
کگلح

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم بورس 18,000 770.00 4.10 18,000 770.00 4.10 1399/07/24 543 26.669 میلیون 480.168 میلیارد 49,113.87 18,770 18,770 18,000 18,770 0 5,000 19,800 1 - - 1453.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 202,090 26.467 میلیون - 26.669 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 18,060 580.00 3.32 18,060 580.00 3.32 1399/07/5 1 10 میلیون 180.6 میلیارد - 17,480 18,060 18,060 18,060 0 - - 0 - - 1300.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شپنا4

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,996 809.00 5.00 16,996 809.00 5.00 1399/03/21 391 391 6.645 میلیون - 16,187 16,996 16,996 16,996 0 299,609 16,996 3 - - 1291.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 391 - - 391
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 16,700 40.00 0.24 16,750 10.00 0.06 1399/08/1 3,506 14.971 میلیون 250.826 میلیارد 4,270.01 16,740 14.971 میلیون 17,350 250.826 میلیارد 9 14,309 16,700 14 104,846 16,700 1246.2 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 15.81 8.81 6.84 6.991 میلیون 7.98 میلیون 9.826 میلیون 5.144 میلیون
حکشتیح

ح . کشتیرانی ج. ا. ا

حق تقدم بورس 36,810 0.00 0.00 38,440 0.00 0.00 1399/06/17 5,800 13.158 میلیون 505.75 میلیارد 2,268.68 - 40,650 36,810 43,700 248 - - 0 1.856 میلیون 36,810 1182.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 29,473 1,368.00 4.87 29,473 1,368.00 4.87 1399/03/21 127 127 3.743 میلیون - 28,105 29,473 29,473 29,473 0 - - 0 - - 1178.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 127 - 127
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 39,140 2,060.00 5.00 39,140 2,060.00 5.00 1399/07/27 1 12 میلیون 469.68 میلیارد - 41,200 39,140 39,140 39,140 0 - - 0 - - 1174.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 40,400 1,720.00 4.45 40,400 1,720.00 4.45 1399/07/20 1 2,261 91.344 میلیون - 38,680 40,400 40,400 40,400 0 - - 0 - - 1158.995 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,261 - 2,261
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 15,486 475.00 2.98 15,486 475.00 2.98 1399/03/19 10 773,015 11.971 میلیارد - 15,961 15,486 15,486 15,486 0 - - 0 - - 1152.158 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 773,015 - 773,015
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 37,250 1,960.00 5.00 38,300 910.00 2.32 1399/08/1 485 1.397 میلیون 52.152 میلیارد 2,881.37 39,210 1.397 میلیون 37,250 52.152 میلیارد 9 - - 0 84,294 37,250 1149 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 26.04 11.7 21.67 594,003 803,460 1.187 میلیون 210,000
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,750 170.00 4.75 3,750 170.00 4.75 1399/07/21 23 311,739 1.169 میلیارد - 3,580 3,750 3,730 3,750 0 - - 0 - - 1131.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 311,739 - 311,739
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 5,430 0.00 0.00 5,430 0.00 0.00 1399/07/29 1 16,270 88.346 میلیون - 5,430 5,430 5,430 5,430 0 - - 0 - - 1124.243 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16,270 - 16,270
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 20,140 790.00 4.08 20,140 790.00 4.08 1399/07/20 1 3,864 77.821 میلیون - 19,350 20,140 20,140 20,140 0 - - 0 - - 1117.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,864 - 3,864
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 27,483 1,207.00 4.21 27,483 1,207.00 4.21 1399/07/1 1 15 میلیون 412.245 میلیارد - 28,690 27,483 27,483 27,483 - - - - 1113.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 18,230 950.00 4.95 18,230 950.00 4.95 1399/07/27 3 412 میلیون 7.511 هزار میلیارد - 19,180 18,230 18,230 18,230 0 - - 0 - - 1093.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 412 میلیون - 412 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,250 750.00 5.00 14,500 500.00 3.33 1399/08/1 25,962 116.641 میلیون 1.691 هزار میلیارد 4,492.76 15,000 116.641 میلیون 14,450 1.691 هزار میلیارد 1850 93,260 14,250 51 24.807 میلیون 14,250 1087.5 هزار میلیارد 1.159 میلیارد 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 35.49 10.08 2.19 98.354 میلیون 18.287 میلیون 107.732 میلیون 8.909 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,900 290.00 1.13 25,900 290.00 1.13 1399/07/16 3 4.9 میلیون 126.91 میلیارد - 25,610 25,900 25,900 25,900 0 - - 0 - - 1048.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 4.9 میلیون
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 47,360 1,310.00 2.84 47,360 1,310.00 2.84 1399/07/20 1 1,741 82.454 میلیون - 46,050 47,360 47,360 47,360 0 - - 0 - - 1021.082 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,741 - 1,741
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,260 60.00 1.88 3,320 120.00 3.75 1399/08/1 90,355 2.495 میلیارد 8.278 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 3,200 2.495 میلیارد 3,310 8.278 هزار میلیارد 162 6.414 میلیون 3,260 277 4.315 میلیون 3,260 1001.498 هزار میلیارد 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد 301.656 میلیون - - 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد -10.48 15.94 2.25 2.358 میلیارد 136.413 میلیون 2.408 میلیارد 86.998 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 34,300 1,800.00 4.99 34,870 1,230.00 3.41 1399/08/1 19,622 49.486 میلیون 1.726 هزار میلیارد 2,521.96 36,100 49.486 میلیون 35,000 1.726 هزار میلیارد 2900 9,982 34,300 17 23.861 میلیون 34,300 1000.351 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 46.48 12.61 1.47 36.186 میلیون 13.3 میلیون 46.791 میلیون 2.695 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 15,750 820.00 4.95 16,070 500.00 3.02 1399/08/1 8,284 64.486 میلیون 1.036 هزار میلیارد 7,784.43 16,570 64.486 میلیون 16,200 1.036 هزار میلیارد 96 23,277 15,750 13 1.483 میلیون 15,750 964.2 هزار میلیارد 1.123 میلیارد 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 37.32 10.86 18.09 46.222 میلیون 18.264 میلیون 56.911 میلیون 7.576 میلیون
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 23,500 370.00 1.60 23,500 370.00 1.60 1399/07/21 1 7.1 میلیون 166.85 میلیارد - 23,130 23,500 23,500 23,500 0 - - 0 - - 940 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.1 میلیون - 7.1 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 22,630 1,190.00 5.00 22,910 910.00 3.82 1399/08/1 3,201 23.113 میلیون 529.452 میلیارد 7,220.65 23,820 23.113 میلیون 22,920 529.452 میلیارد 216 6,940 22,630 2 4.726 میلیون 22,630 927.855 هزار میلیارد 966.39 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 37.48 10.09 36.53 16.367 میلیون 6.746 میلیون 21.337 میلیون 1.777 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 13,000 280.00 2.11 12,850 430.00 3.24 1399/07/30 18,176 118.107 میلیون 1.518 هزار میلیارد 6,497.96 13,280 13,110 12,620 13,700 186 2.508 میلیون 13,270 36 2.647 میلیون 13,270 925.2 هزار میلیارد 951.15 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 18.75 7.16 17.95 67.871 میلیون 50.236 میلیون 94.295 میلیون 23.812 میلیون