همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,720 0.00 0.00 11,710 10.00 0.09 12:04 586 6.673 میلیون 78.07 میلیارد 13,188.49 11,720 11,800 11,680 11,800 6 423,010 11,710 4 236,871 11,720 5732.045 هزار میلیارد 5.834 میلیارد 1.694 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 549.027 میلیون 714.323 میلیون 10.03 6.72 12.67 1.435 میلیون 5.229 میلیون 5.45 میلیون 1.215 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,280 140.00 2.58 5,410 10.00 0.18 12:04 4,303 91.838 میلیون 487.79 میلیارد 24,241.17 5,420 5,410 5,280 5,430 49 4,016,756 5,280 5 337,324 5,290 4248 هزار میلیارد 5.159 میلیارد 2.593 میلیارد 800 میلیون 758.722 میلیون 1.834 میلیارد 1.607 میلیارد 547.304 میلیون 5.85 2.36 2.46 26.962 میلیون 64.712 میلیون 55.364 میلیون 36.31 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,010 70.00 0.99 7,080 0.00 0.00 12:04 2,663 41.822 میلیون 293.46 میلیارد 14,112.28 7,080 7,060 7,000 7,100 10 1,216,980 7,000 3 50,196 7,010 4212 هزار میلیارد 4.647 میلیارد 1.619 میلیارد 600 میلیون 320.679 میلیون 1.299 میلیارد 883.681 میلیون 507.988 میلیون 8.06 3.27 4.74 14.021 میلیون 26.284 میلیون 25.732 میلیون 14.573 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,279 19.00 1.46 1,285 13.00 1.00 12:03 5,425 292.892 میلیون 376.48 میلیارد 61,259.19 1,298 1,299 1,278 1,299 4 348,148 1,279 13 3,184,400 1,280 2102.277 هزار میلیارد 2.262 میلیارد 2.201 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 313.013 میلیون 294.63 میلیون 10.43 1.22 9.64 149.106 میلیون 141.15 میلیون 168.195 میلیون 122.061 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 5,830 120.00 2.02 5,950 0.00 0.00 12:05 565 7.484 میلیون 43.75 میلیارد 9,125.87 5,950 5,830 5,810 5,930 4 303,636 5,820 1 126 5,830 1950.3 هزار میلیارد 2.371 میلیارد 911.029 میلیون 281.5 میلیون 401.398 میلیون 509.631 میلیون 586.452 میلیون 188.064 میلیون 10.44 3.85 3.35 5.386 میلیون 2.095 میلیون 3.76 میلیون 3.722 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,110 220.00 2.64 8,320 10.00 0.12 12:03 3,610 56.693 میلیون 463.72 میلیارد 13,951.73 8,330 8,310 8,100 8,310 4 42,647 8,110 14 341,741 8,120 1856.86 هزار میلیارد 2.235 میلیارد 1.01 میلیارد 227 میلیون 320.905 میلیون 688.694 میلیون 3.399 میلیارد 385.46 میلیون 6.16 2.74 0.58 21.915 میلیون 34.759 میلیون 48.661 میلیون 8.013 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,750 220.00 1.22 17,800 170.00 0.95 12:00 487 5.1 میلیون 90.57 میلیارد 5,630.96 17,970 17,800 17,690 17,810 8 331,851 17,750 1 5,425 17,760 1807.715 هزار میلیارد 1.874 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.4 4.16 6.15 4.586 میلیون 458,094 1.865 میلیون 3.18 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,300 240.00 2.81 8,530 10.00 0.12 12:02 223 4.264 میلیون 36.14 میلیارد 6,607.56 8,540 8,530 8,290 8,540 9 66,598 8,290 2 279,322 8,300 1702 هزار میلیارد 1.781 میلیارد 222.492 میلیون 140 میلیون 71.102 میلیون 151.39 میلیون 48.471 میلیون 47.019 میلیون 36.28 11.27 35.21 708,106 3.556 میلیون 1.864 میلیون 2.4 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,442 56.00 1.24 4,494 4.00 0.09 12:06 3,102 137.301 میلیون 616.05 میلیارد 26,851.43 4,498 4,490 4,441 4,519 15 414,755 4,442 5 51,803 4,443 1583.911 هزار میلیارد 15.142 میلیارد 14.534 میلیارد 353 میلیون 12.873 میلیارد 1.074 میلیارد 1.355 میلیارد 449.56 میلیون 3.51 1.58 1.14 22.902 میلیون 113.849 میلیون 87.655 میلیون 49.095 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,550 180.00 3.14 5,720 10.00 0.17 12:04 834 6.671 میلیون 37.16 میلیارد 9,345.06 5,730 5,610 5,510 5,700 10 91,092 5,550 1 74,231 5,560 1539.405 هزار میلیارد 1.697 میلیارد 700.254 میلیون 192.5 میلیون 95.518 میلیون 505.751 میلیون 452.73 میلیون 218.319 میلیون 7.11 2.75 3.43 4.618 میلیون 2.053 میلیون 5.927 میلیون 743,517
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 37,520 1,400.00 3.60 37,850 1,070.00 2.75 12:00 890 3.08 میلیون 116.59 میلیارد 2,223.59 38,920 38,500 37,520 38,560 2 2,715 37,540 1 2,875 37,770 1534.95 هزار میلیارد 1.715 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 11.99 10.42 12.08 734,751 2.241 میلیون 1.22 میلیون 1.755 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 11,030 340.00 2.99 11,340 30.00 0.26 12:03 3,841 43.68 میلیون 483.25 میلیارد 8,247.31 11,370 11,310 10,930 11,310 6 592,516 11,030 1 500 11,040 1487.165 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 813.524 میلیون 134.342 میلیون 160.209 میلیون 653.315 میلیون 3.155 میلیارد 349.514 میلیون 4.67 2.33 0.48 16.265 میلیون 25.887 میلیون 41.144 میلیون 1.008 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 20,500 140.00 0.68 20,590 50.00 0.24 12:06 765 4.373 میلیون 89.99 میلیارد 6,352.2 20,640 20,520 20,470 20,640 7 15,215 20,500 1 8,681 20,510 1482.48 هزار میلیارد 1.659 میلیارد 396.212 میلیون 72 میلیون 171.285 میلیون 224.927 میلیون 240.216 میلیون 225.218 میلیون 6.6 6.61 6.19 1.184 میلیون 3.182 میلیون 2.791 میلیون 1.575 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,780 110.00 0.79 13,880 10.00 0.07 12:05 172 867,138 11.93 میلیارد 5,504.64 13,890 13,890 13,680 13,890 1 11,282 13,700 2 80,111 13,780 1346.079 هزار میلیارد 1.525 میلیارد 384.268 میلیون 96.98 میلیون 191.535 میلیون 320.47 میلیون 187.463 میلیون 183.197 میلیون 8.07 4.37 7.89 57,418 808,274 757,281 108,411
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 138,190 30.00 0.02 138,290 70.00 0.05 12:05 721 733,474 101.43 میلیارد 701.33 138,220 138,450 138,100 138,990 5 23,168 138,190 1 1,000 138,250 1244.61 هزار میلیارد 1.717 میلیارد 577.06 میلیون 9 میلیون 413.738 میلیون 173.003 میلیون 1.065 میلیارد 114.366 میلیون 10.84 8.99 1.2 507,557 225,501 633,058 100,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,358 61.00 1.38 4,413 6.00 0.14 12:03 2,052 54.298 میلیون 237.2 میلیارد 17,861.59 4,419 4,412 4,322 4,429 3 558,542 4,350 2 12,839 4,358 1201.475 هزار میلیارد 1.546 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.13 1.94 0.59 21.512 میلیون 32.335 میلیون 46.657 میلیون 7.189 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 160,010 4,380.00 2.66 164,260 130.00 0.08 12:03 1,214 626,017 100.56 میلیارد 708.64 164,390 163,850 159,500 163,850 4 2,803 160,010 2 468 160,020 963.84 هزار میلیارد 1.161 میلیارد 594.291 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.25 2.77 2.51 353,469 267,293 570,762 50,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,575 96.00 2.06 4,667 4.00 0.09 12:07 947 8.558 میلیون 39.33 میلیارد 11,560.67 4,671 4,609 4,572 4,667 1 2,000 4,573 2 68,439 4,575 893.443 هزار میلیارد 917.88 میلیون 476.923 میلیون 192.428 میلیون 18.664 میلیون 458.259 میلیون 138.246 میلیون 138.353 میلیون 6.49 1.96 6.5 5.462 میلیون 3.068 میلیون 6.938 میلیون 1.592 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,722 0.00 0.00 2,721 1.00 0.04 12:05 1,012 55.973 میلیون 152.28 میلیارد 36,494.3 2,722 2,721 2,686 2,740 1 2,544 2,701 29 4,033,938 2,722 878.799 هزار میلیارد 6.26 میلیارد 5.957 میلیارد 272.969 میلیون 5.125 میلیارد 542.6 میلیون 813.017 میلیون 215.597 میلیون 4.09 1.52 1.08 1.304 میلیون 54.668 میلیون 40.213 میلیون 15.759 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,753 82.00 2.89 2,826 9.00 0.32 12:02 5,299 196.038 میلیون 542.68 میلیارد 30,358.85 2,835 2,800 2,746 2,810 1 37,601 2,753 3 453,500 2,754 834.984 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 833.65 میلیون 301.656 میلیون 1.313 میلیارد -448,982,759 1.882 میلیارد -318,763,827 -2.18 -1.61 0.43 126.06 میلیون 68.376 میلیون 178.707 میلیون 15.73 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 44,320 700.00 1.55 44,980 40.00 0.09 11:58 231 238,326 10.51 میلیارد 1,665.18 45,020 43,700 43,620 44,500 1 2,000 44,300 1 1,000 44,440 807.84 هزار میلیارد 949.92 میلیون 296.058 میلیون 18 میلیون 130.743 میلیون 133.833 میلیون 411.377 میلیون 100.348 میلیون 8.07 5.14 1.97 22,482 215,844 232,950 5,376
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,630 70.00 0.52 13,550 10.00 0.07 12:01 2,763 23.56 میلیون 321.8 میلیارد 4,552.16 13,560 13,420 13,350 13,910 3 11,508 13,620 1 59,606 13,630 788.483 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 657.559 میلیون 57.722 میلیون 426.845 میلیون 230.714 میلیون 220.971 میلیون 162.78 میلیون 4.8 3.39 3.54 16.31 میلیون 7.039 میلیون 16.604 میلیون 6.745 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,290 370.00 2.92 12,620 40.00 0.32 12:02 355 1.735 میلیون 21.5 میلیارد 8,013.55 12,660 12,610 12,280 12,610 1 7,409 12,290 1 55,000 12,370 754.8 هزار میلیارد 2.077 میلیارد 1.506 میلیارد 60 میلیون 1.292 میلیارد 191.932 میلیون 281.201 میلیون 81.976 میلیون 9.24 3.91 2.69 590,492 1.137 میلیون 1.61 میلیون 118,074
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 49,930 1,470.00 2.86 51,320 80.00 0.16 12:00 1,667 4.066 میلیون 204.41 میلیارد 1,613.95 51,400 50,800 49,900 51,000 1 57 49,920 2 1,150 49,930 721.518 هزار میلیارد 850.045 میلیون 240.771 میلیون 14.35 میلیون 104.562 میلیون 136.209 میلیون 486.168 میلیون 99.493 میلیون 7.4 5.41 1.51 1.177 میلیون 2.883 میلیون 4.059 میلیون 323
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 15,450 240.00 1.53 15,660 30.00 0.19 12:02 221 892,842 13.86 میلیارد 31,744.15 15,690 15,400 15,350 15,680 1 325 15,460 3 55,279 15,540 638.458 هزار میلیارد 676.311 میلیون 215.484 میلیون 40.77 میلیون 36.63 میلیون 178.854 میلیون 111.14 میلیون 102.139 میلیون 6.26 3.58 5.76 148,406 744,436 600,151 292,691
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,214 90.00 2.72 3,300 4.00 0.12 12:03 699 12.9 میلیون 41.91 میلیارد 16,902.47 3,304 3,262 3,208 3,297 9 47,061 3,214 3 418,500 3,216 623.58 هزار میلیارد 944.19 میلیون 637.921 میلیون 190 میلیون 313.96 میلیون 323.961 میلیون 618.695 میلیون 81.92 میلیون 7.65 1.94 1.01 6.85 میلیون 6.049 میلیون 9.854 میلیون 3.046 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,566 32.00 1.23 2,578 20.00 0.77 12:06 2,495 213.942 میلیون 551.47 میلیارد 73,525.29 2,598 2,600 2,534 2,604 2 236,383 2,565 8 268,858 2,566 577.282 هزار میلیارد 7.829 میلیارد 7.686 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 829.858 میلیون 128.777 میلیون 4.58 1.35 0.71 21.037 میلیون 192.849 میلیون 155.886 میلیون 57.999 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,350 360.00 3.71 9,640 70.00 0.72 11:59 818 7.987 میلیون 75.26 میلیارد 8,781.33 9,710 9,440 9,320 9,630 5 39,277 9,340 1 562 9,350 570 هزار میلیارد 866.618 میلیون 335.425 میلیون 60 میلیون 274.418 میلیون 61.007 میلیون 128.653 میلیون 6.982 میلیون 82.84 9.48 4.5 6.664 میلیون 1.224 میلیون 6.81 میلیون 1.078 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 7,880 50.00 0.63 7,920 10.00 0.13 12:00 514 12.443 میلیون 98.24 میلیارد 7,858.47 7,930 8,000 7,860 8,010 5 187,110 7,880 3 11,423 7,890 533.25 هزار میلیارد 546.307 میلیون 162.013 میلیون 31 میلیون 11.707 میلیون 150.306 میلیون 72.364 میلیون 71.901 میلیون 7.44 3.56 7.39 1.691 میلیون 10.718 میلیون 12.035 میلیون 374,125
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 25,070 570.00 2.22 25,610 30.00 0.12 12:05 429 978,043 24.61 میلیارد 2,346.38 25,640 25,190 24,990 25,480 1 600 25,060 1 326 25,070 516.47 هزار میلیارد 672.553 میلیون 283.895 میلیون 20.238 میلیون 158.437 میلیون 113.627 میلیون 367.021 میلیون 81.194 میلیون 6.38 3.85 1.41 256,967 715,402 469,376 502,993
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,381 53.00 2.18 2,430 4.00 0.16 12:01 2,688 114.76 میلیون 274.5 میلیارد 48,115.73 2,434 2,420 2,376 2,428 1 2,487 2,381 3 130,000 2,382 467.661 هزار میلیارد 1.513 میلیارد 748.463 میلیون 195.511 میلیون 937.588 میلیون -189,125,262 653.196 میلیون -152,654,549 -3.11 -2.25 0.73 87.982 میلیون 26.002 میلیون 98.754 میلیون 15.231 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,500 330.00 2.57 12,810 20.00 0.16 12:03 685 2.367 میلیون 29.69 میلیارد 4,795.01 12,830 12,750 12,440 12,750 1 35,188 12,500 2 29,886 12,510 382.5 هزار میلیارد 577.325 میلیون 214.569 میلیون 30 میلیون 87.425 میلیون 127.145 میلیون 1.006 میلیارد 82.386 میلیون 6.65 5.24 0.43 1.645 میلیون 347,339 1.993 میلیون -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,220 790.00 3.16 24,960 50.00 0.20 12:04 540 1.325 میلیون 32.23 میلیارد 2,055.51 25,010 24,620 24,070 24,800 1 7,169 24,220 1 300 24,230 378.675 هزار میلیارد 489.118 میلیون 261.155 میلیون 15.3 میلیون 78.46 میلیون 214.466 میلیون 226.581 میلیون 112.83 میلیون 3.38 1.78 1.69 1.137 میلیون 184,560 1.322 میلیون -
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 14,650 750.00 4.87 15,390 10.00 0.06 12:01 579 4.677 میلیون 68.71 میلیارد 4,797.64 15,400 15,010 14,630 15,010 1 4,310 14,650 1 500 14,900 374.25 هزار میلیارد 403.981 میلیون 72.979 میلیون 25 میلیون 48.168 میلیون 36.616 میلیون 58.066 میلیون 21.029 میلیون 18.3 10.51 6.63 2.875 میلیون 1.803 میلیون 3.667 میلیون 1.01 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,104 58.00 2.68 2,128 34.00 1.57 12:06 1,378 84.923 میلیون 180.74 میلیارد 62,225.21 2,162 2,156 2,104 2,170 1 10,000 2,105 6 527,553 2,106 373.329 هزار میلیارد 8.004 میلیارد 7.769 میلیارد 175.354 میلیون 7.37 میلیارد 146.177 میلیون 682.505 میلیون 5.926 میلیون 64.87 2.58 0.57 24.085 میلیون 59.633 میلیون 66.718 میلیون 17 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 183,100 3,760.00 2.01 186,250 610.00 0.33 11:54 230 90,386 16.58 میلیارد 309.89 186,860 184,010 180,320 187,470 1 50 183,100 2 174 186,000 372.5 هزار میلیارد 353.595 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 58.671 میلیون 18.731 میلیون 98.584 میلیون 47.698 میلیون 7.84 19.97 3.79 34,202 56,184 58,669 31,717
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 4,858 112.00 2.25 4,941 29.00 0.58 12:05 743 6.294 میلیون 30.67 میلیارد 10,040.18 4,970 4,909 4,852 4,909 1 2,193 4,859 3 310,263 4,872 371.563 هزار میلیارد 975.289 میلیون 708.901 میلیون 75.2 میلیون 600.793 میلیون 108.108 میلیون 413.856 میلیون 52.186 میلیون 7.18 3.46 0.9 5.883 میلیون 400,000 6.283 میلیون -
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,000 40.00 0.21 19,040 0.00 0.00 12:00 112 452,254 8.58 میلیارد 2,730.41 19,040 18,780 18,780 19,050 1 10,000 18,950 5 14,530 19,100 371.085 هزار میلیارد 561.868 میلیون 143.412 میلیون 19.5 میلیون 54.736 میلیون 98.443 میلیون 120.92 میلیون 64.269 میلیون 5.78 3.77 3.07 293,179 157,804 400,983 50,000
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 14,860 250.00 1.65 15,070 40.00 0.26 12:04 304 2.21 میلیون 33.08 میلیارد 7,209.63 15,110 14,900 14,850 15,090 5 87,295 14,850 2 7,709 14,940 361.68 هزار میلیارد 507.171 میلیون 150.053 میلیون 24 میلیون 67.768 میلیون 88.398 میلیون 141.066 میلیون 50.094 میلیون 7.24 4.12 2.57 649,903 1.54 میلیون 781,296 1.409 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 10,670 240.00 2.20 10,910 0.00 0.00 12:04 239 696,072 7.36 میلیارد 5,782.89 10,910 10,700 10,520 10,770 2 19,100 10,560 2 17,387 10,670 348.48 هزار میلیارد 529.246 میلیون 256.133 میلیون 32 میلیون 178.206 میلیون 77.927 میلیون 270.269 میلیون 50.669 میلیون 6.89 4.49 1.29 544,596 146,476 676,877 14,195
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,900 310.00 1.03 30,200 10.00 0.03 11:59 360 431,600 12.89 میلیارد 1,985.84 30,210 29,530 29,530 30,000 1 2,106 29,860 2 61,515 29,900 331.76 هزار میلیارد 360.602 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.99 5.02 6.79 66,330 365,270 431,600 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,710 40.00 0.59 6,750 0.00 0.00 11:58 284 5.221 میلیون 35.42 میلیارد 16,483.26 6,750 6,840 6,610 6,900 2 14,220 6,710 1 10,000 6,800 324.48 هزار میلیارد 374.606 میلیون 125.22 میلیون 48 میلیون 49.646 میلیون 75.574 میلیون 77.719 میلیون 16.809 میلیون 19.28 4.29 4.17 939,838 4.281 میلیون 5.221 میلیون -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 24,830 1,000.00 3.87 25,440 390.00 1.51 12:03 734 1.752 میلیون 43.89 میلیارد 3,718.83 25,830 25,960 24,830 25,960 8 16,247 24,830 3 17,386 24,840 304.008 هزار میلیارد 385.366 میلیون 94.395 میلیون 11.95 میلیون 33.808 میلیون 70.058 میلیون 191.652 میلیون 46.205 میلیون 8.44 5.93 2.01 1.334 میلیون 413,063 1.449 میلیون 298,139
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 7,670 290.00 3.64 7,950 10.00 0.13 12:00 396 1.355 میلیون 10.5 میلیارد 4,212.04 7,960 7,950 7,650 7,950 1 2,597 7,670 10 134,922 7,700 301.063 هزار میلیارد 345.688 میلیون 120.341 میلیون 37.965 میلیون 43.486 میلیون 76.855 میلیون 148.303 میلیون 26.877 میلیون 11.23 3.93 2.04 365,349 989,796 1.355 میلیون -
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 24,100 140.00 0.58 23,980 20.00 0.08 12:00 127 1.017 میلیون 24.5 میلیارد 4,988.87 23,960 24,050 23,950 24,190 1 80,000 24,100 2 100,041 24,190 299.75 هزار میلیارد 402.619 میلیون 139.901 میلیون 12.5 میلیون 102.744 میلیون 37.158 میلیون 402.121 میلیون 22.658 میلیون 16.05 9.9 0.88 23,387 952,048 975,435 -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,920 110.00 2.19 5,030 0.00 0.00 12:02 294 4.175 میلیون 20.8 میلیارد 10,838.34 5,030 4,950 4,920 5,070 6 218,208 4,910 1 131,228 4,920 281.12 هزار میلیارد 352.971 میلیون 185.076 میلیون 56 میلیون 70.731 میلیون 114.345 میلیون 186.039 میلیون 42.272 میلیون 6.66 2.46 1.51 1.382 میلیون 2.794 میلیون 3.935 میلیون 240,000
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,190 130.00 1.26 10,300 20.00 0.19 12:06 553 4.399 میلیون 44.74 میلیارد 7,906.14 10,320 9,970 9,970 10,300 1 37,077 10,180 3 19,506 10,190 279.313 هزار میلیارد 291.874 میلیون 141.05 میلیون 27.25 میلیون 9.291 میلیون 131.759 میلیون 60.915 میلیون 59.014 میلیون 4.76 2.13 4.62 2.423 میلیون 1.96 میلیون 3.314 میلیون 1.069 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 151,680 2,950.00 1.91 154,620 10.00 0.01 11:59 124 47,261 7.18 میلیارد 638.78 154,630 151,010 150,310 152,990 1 505 151,680 3 10,305 151,800 276.398 هزار میلیارد 290.937 میلیون 75.472 میلیون 1.79 میلیون 53.378 میلیون 25.995 میلیون 77.104 میلیون 46.61 میلیون 5.94 10.65 3.59 13,989 33,272 47,261 -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,730 54.00 3.03 1,778 6.00 0.34 12:06 639 16.947 میلیون 29.4 میلیارد 25,950.95 1,784 1,749 1,710 1,749 1 2,500 1,730 2 20,663 1,731 276.096 هزار میلیارد 3.934 میلیارد 3.744 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 333.329 میلیون 27.942 میلیون 9.95 3.07 0.83 16.638 میلیون 308,450 16.246 میلیون 700,214
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 11,600 230.00 1.94 11,820 10.00 0.08 12:03 191 675,770 7.89 میلیارد 2,379.23 11,830 11,630 11,520 11,840 1 38,037 11,600 2 528 11,610 271.63 هزار میلیارد 359.81 میلیون 124.828 میلیون 23 میلیون 52.282 میلیون 88.529 میلیون 120.843 میلیون 26.688 میلیون 10.19 3.07 2.25 675,770 - 469,182 206,588
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,070 300.00 2.24 13,340 30.00 0.22 11:59 649 1.236 میلیون 16.27 میلیارد 1,864.72 13,370 13,220 13,040 13,370 9 8,491 13,060 1 104 13,150 266.8 هزار میلیارد 343.969 میلیون 81.274 میلیون 20 میلیون 29.55 میلیون 44.01 میلیون 18.346 میلیون 12.653 میلیون 21.15 6.08 14.59 1.099 میلیون 135,350 1.207 میلیون 27,383
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 42,900 960.00 2.19 43,790 70.00 0.16 12:03 270 490,540 21.05 میلیارد 1,790.97 43,860 42,420 42,420 43,710 1 1,176 42,890 3 10,400 42,950 261.6 هزار میلیارد 307.362 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 54.903 میلیون 23.989 میلیون 112.217 میلیون 36.558 میلیون 7.19 10.95 2.34 63,233 405,225 229,927 238,531
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,800 560.00 1.79 31,360 0.00 0.00 12:00 389 478,642 14.8 میلیارد 1,519.47 31,360 31,200 30,760 31,250 6 4,612 30,790 6 5,222 30,880 252.323 هزار میلیارد 358.246 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.46 10.11 1.07 327,646 150,996 404,781 73,861
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,599 64.00 1.37 4,655 8.00 0.17 12:03 1,005 9.282 میلیون 42.52 میلیارد 8,903.85 4,663 4,655 4,552 4,655 1 1,098 4,581 5 37,184 4,599 251.647 هزار میلیارد 334.4 میلیون 85.137 میلیون 19.28 میلیون 46.226 میلیون 39.608 میلیون 90.445 میلیون 40.083 میلیون 6.32 6.4 2.8 6.156 میلیون 3.093 میلیون 9.132 میلیون 116,894
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,564 139.00 4.06 3,395 30.00 0.88 12:01 5,170 358.585 میلیون 1.273 هزار میلیارد 20,206.56 3,425 3,335 3,335 3,564 383 55,139,473 3,564 1 1,450 3,570 251.324 هزار میلیارد 667.617 میلیون 449.22 میلیون 70.776 میلیون 419.691 میلیون 29.529 میلیون 499.929 میلیون -54,080,912 -4.44 8.14 0.48 343.484 میلیون 15.03 میلیون 123.848 میلیون 234.666 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 18,990 530.00 2.72 19,470 50.00 0.26 12:00 249 542,776 10.37 میلیارد 1,511.83 19,520 19,450 18,990 19,450 1 10,000 19,000 2 2,489 19,180 248.652 هزار میلیارد 295.87 میلیون 68.268 میلیون 12.771 میلیون 48.723 میلیون 28.096 میلیون 33.064 میلیون 21.945 میلیون 14.42 6.26 9.98 352,946 189,830 542,776 -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,835 32.00 1.71 1,863 4.00 0.21 12:01 1,624 50.491 میلیون 92.44 میلیارد 37,107.15 1,867 1,851 1,810 1,851 1 9,100 1,835 4 72,517 1,836 246.791 هزار میلیارد 269.789 میلیون 188.787 میلیون 134.638 میلیون 12.495 میلیون 176.292 میلیون 20.93 میلیون 19.822 میلیون 12.65 1.42 11.98 40.902 میلیون 9.582 میلیون 45.963 میلیون 4.521 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,610 120.00 1.78 6,680 50.00 0.74 12:06 618 5.977 میلیون 39.39 میلیارد 8,216.29 6,730 6,550 6,530 6,680 4 91,251 6,610 2 22,638 6,620 232.4 هزار میلیارد 277.937 میلیون 129.419 میلیون 17.5 میلیون 39.587 میلیون 89.831 میلیون 44.703 میلیون 41.288 میلیون 5.66 2.6 5.23 2.919 میلیون 3.059 میلیون 3.991 میلیون 1.986 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 7,550 100.00 1.31 7,640 10.00 0.13 12:07 283 1.844 میلیون 14 میلیارد 6,585.41 7,650 7,530 7,530 7,650 1 3,426 7,550 1 1,110 7,560 229.2 هزار میلیارد 278.296 میلیون 160.825 میلیون 30 میلیون 48.196 میلیون 112.629 میلیون 68.17 میلیون 60.278 میلیون 5.65 2.73 4.95 541,605 1.301 میلیون 1.843 میلیون -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 19,590 730.00 3.59 20,080 240.00 1.18 12:05 601 1.542 میلیون 30.36 میلیارد 1,820.88 20,320 19,870 19,590 20,000 3 4,487 19,590 6 282,472 19,600 212.599 هزار میلیارد 237.198 میلیون 116.691 میلیون 3.529 میلیون 20.575 میلیون 96.116 میلیون 77.364 میلیون 42.982 میلیون 5 2.75 3.06 1.403 میلیون 133,465 1.462 میلیون 74,451
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,936 14.00 0.36 3,922 0.00 0.00 12:04 268 11.962 میلیون 47.34 میلیارد 21,568.89 3,922 3,913 3,900 4,010 2 48,327 3,937 2 58,291 3,990 197.15 هزار میلیارد 814.031 میلیون 707.349 میلیون 35 میلیون 618.881 میلیون 88.468 میلیون 91.438 میلیون 33.148 میلیون 5.92 2.23 2.14 10.218 میلیون 1.744 میلیون 5.555 میلیون 6.406 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,918 34.00 1.74 1,949 3.00 0.15 12:00 2,591 89.26 میلیون 171.44 میلیارد 27,825.34 1,952 1,958 1,903 1,977 6 285,707 1,916 1 91,524 1,918 192.1 هزار میلیارد 231.738 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.14 1.24 10.45 71.723 میلیون 16.823 میلیون 76.644 میلیون 11.902 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,320 100.00 0.62 16,230 10.00 0.06 11:56 48 151,015 2.46 میلیارد 2,553.23 16,220 15,940 15,940 16,400 1 9,154 16,160 1 1,000 16,310 185.671 هزار میلیارد 206.096 میلیون 38.618 میلیون 11.44 میلیون 20.425 میلیون 18.194 میلیون 44.914 میلیون 2.587 میلیون 71.78 10.22 4.13 2,249 148,766 92,015 59,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,630 184.00 3.82 4,798 16.00 0.33 12:01 5,126 126.196 میلیون 590.71 میلیارد 21,075.23 4,814 4,730 4,623 4,800 2 197,695 4,628 9 285,055 4,630 185.392 هزار میلیارد 199.224 میلیون 72.453 میلیون 39.605 میلیون 6.308 میلیون 66.145 میلیون 3.109 میلیون 2.018 میلیون 94.15 2.87 61.12 96.841 میلیون 28.604 میلیون 120.097 میلیون 5.348 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,840 170.00 2.83 5,960 50.00 0.83 12:01 498 3.551 میلیون 20.82 میلیارد 8,382.07 6,010 5,970 5,820 5,970 5 69,394 5,840 4 63,831 5,870 184.462 هزار میلیارد 278.348 میلیون 168.115 میلیون 30.95 میلیون 91.719 میلیون 76.396 میلیون 86.372 میلیون 32.949 میلیون 5.66 2.44 2.16 3.456 میلیون 95,000 3.551 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 6,040 140.00 2.27 6,180 0.00 0.00 12:07 1,000 21.291 میلیون 128.96 میلیارد 21,935.64 6,180 6,110 5,990 6,180 1 168,016 6,040 7 202,541 6,050 184.38 هزار میلیارد 2.409 میلیارد 2.336 میلیارد 30.426 میلیون 2 میلیارد 92.92 میلیون 319.71 میلیون 48.807 میلیون 3.85 1.68 0.59 14.633 میلیون 6.425 میلیون 16.934 میلیون 4.125 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 32,260 220.00 0.68 32,330 150.00 0.46 12:00 331 1.579 میلیون 50.96 میلیارد 6,847.43 32,480 32,250 31,900 32,450 1 45,691 32,260 2 1,369 32,380 181.856 هزار میلیارد 214.722 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 7.06 8.7 6.81 273,687 1.306 میلیون 1.558 میلیون 20,781
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 16,360 80.00 0.49 16,440 0.00 0.00 12:03 718 1.47 میلیون 24.15 میلیارد 1,761.52 16,440 16,200 16,200 16,460 1 2,269 16,360 4 3,988 16,450 180.84 هزار میلیارد 213.349 میلیون 52.382 میلیون 11 میلیون 32.509 میلیون 19.874 میلیون 26.396 میلیون 27.048 میلیون 13.28 10.9 13.07 1.224 میلیون 244,650 1.468 میلیون 300
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 18,000 20.00 0.11 18,000 20.00 0.11 11:59 189 589,184 10.54 میلیارد 6,574.56 18,020 18,030 17,650 18,030 2 10,529 17,850 1 34,000 17,890 180 هزار میلیارد 193.373 میلیون 25.17 میلیون 10 میلیون 13.073 میلیون 12.096 میلیون 12.649 میلیون 9.515 میلیون 18.95 14.91 14.25 260,432 328,752 586,999 2,185
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 8,400 230.00 2.67 8,620 10.00 0.12 12:02 182 1.214 میلیون 10.29 میلیارد 6,382.87 8,630 8,770 8,380 8,770 2 87,820 8,390 2 52,130 8,400 172 هزار میلیارد 217.681 میلیون 73.985 میلیون 20 میلیون 44.881 میلیون 29.104 میلیون 97.56 میلیون 22.655 میلیون 7.61 5.92 1.77 598,452 615,333 592,615 621,170
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 10,250 270.00 2.57 10,500 20.00 0.19 12:04 443 3.38 میلیون 35.06 میلیارد 8,522.22 10,520 10,600 10,250 10,600 8 190,781 10,250 2 28,832 10,270 170.956 هزار میلیارد 947.984 میلیون 830.27 میلیون 16.391 میلیون 775.553 میلیون 54.717 میلیون 96.248 میلیون 30.769 میلیون 5.59 3.15 1.79 391,503 2.989 میلیون 3.38 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,220 220.00 3.42 6,420 20.00 0.31 12:01 2,654 45.602 میلیون 285.66 میلیارد 14,599.58 6,440 6,320 6,160 6,390 5 65,776 6,220 2 87,252 6,230 160.714 هزار میلیارد 292.912 میلیون 167.423 میلیون 25.673 میلیون 118.592 میلیون 48.831 میلیون 209.353 میلیون 22.577 میلیون 7.3 3.38 0.79 40.331 میلیون 5.174 میلیون 43.607 میلیون 1.898 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 18,950 70.00 0.37 18,880 0.00 0.00 12:00 161 393,860 7.46 میلیارد 3,347.27 18,880 18,930 18,560 19,180 1 1,771 18,950 2 2,000 18,980 158.676 هزار میلیارد 176.945 میلیون 50.271 میلیون 3.55 میلیون 18.353 میلیون 31.919 میلیون 25.089 میلیون 25.034 میلیون 6.34 4.97 6.32 191,316 202,544 309,608 84,252
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,890 70.00 0.88 7,940 20.00 0.25 12:03 518 1.931 میلیون 15.23 میلیارد 4,467.35 7,960 7,830 7,800 8,000 2 11,935 7,880 7 43,576 7,900 158.6 هزار میلیارد 221.574 میلیون 105.055 میلیون 12 میلیون 61.374 میلیون 43.682 میلیون 193.51 میلیون 27.142 میلیون 5.85 3.64 0.82 1.737 میلیون 194,357 1.91 میلیون 21,238
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 38,830 520.00 1.32 39,320 30.00 0.08 12:04 654 793,722 30.88 میلیارد 1,420.09 39,350 38,820 38,800 39,140 1 1,752 38,850 2 40,448 38,860 156.48 هزار میلیارد 167.083 میلیون 37.913 میلیون 4 میلیون 9.843 میلیون 28.07 میلیون 65.671 میلیون 25.627 میلیون 6.14 5.6 2.39 693,498 100,000 783,498 10,000
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 5,820 140.00 2.35 5,950 10.00 0.17 12:03 669 4.775 میلیون 27.97 میلیارد 9,400.89 5,960 5,920 5,790 5,930 4 16,951 5,800 2 23,937 5,820 141.6 هزار میلیارد 169.521 میلیون 84.217 میلیون 24 میلیون 27.681 میلیون 56.537 میلیون 51.991 میلیون 24.004 میلیون 5.95 2.53 2.75 3.621 میلیون 1.154 میلیون 3.546 میلیون 1.229 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 7,160 60.00 0.83 5,870 1,350.00 18.70 1402/04/15 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 3,584.86 7,220 7,230 7,140 7,300 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 234.669 میلیون 70.94 میلیون 36 میلیون 23.349 میلیون 47.591 میلیون 41.605 میلیون 13.141 میلیون 16.08 4.45 5.08 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 10,060 320.00 3.08 10,360 20.00 0.19 12:05 2,114 10.026 میلیون 101.74 میلیارد 6,145.02 10,380 10,280 10,030 10,350 1 21,922 10,060 6 127,427 10,080 138.04 هزار میلیارد 209.864 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 6.658 میلیون 17.167 میلیون 7.527 میلیون 7.728 میلیون 18.23 8.22 18.72 8.88 میلیون 1.113 میلیون 9.895 میلیون 97,833
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,377 41.00 0.93 4,412 6.00 0.14 12:04 340 2.674 میلیون 11.75 میلیارد 13,457.15 4,418 4,439 4,376 4,439 1 2,000 4,381 4 91,421 4,388 134.125 هزار میلیارد 148.807 میلیون 53.496 میلیون 23.4 میلیون 16.836 میلیون 41.114 میلیون 27.6 میلیون 27.408 میلیون 5.33 3.82 5.29 1.921 میلیون 752,963 2.624 میلیون 50,114
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,597 15.00 0.42 3,562 20.00 0.56 12:05 823 10.929 میلیون 39.45 میلیارد 15,023.66 3,582 3,599 3,500 3,669 1 34,000 3,572 1 1,200 3,597 134.024 هزار میلیارد 202.154 میلیون 126.787 میلیون 37.26 میلیون 63.994 میلیون 62.793 میلیون 134.623 میلیون 20.825 میلیون 6.37 2.11 0.99 10.861 میلیون 50,000 10.895 میلیون 16,818
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,599 108.00 2.91 3,701 6.00 0.16 12:05 272 880,777 3.19 میلیارد 6,942.3 3,707 3,645 3,594 3,675 2 10,494 3,599 2 87,700 3,641 129.535 هزار میلیارد 170.262 میلیون 64.233 میلیون 24 میلیون 20.101 میلیون 46.091 میلیون 24.961 میلیون 18.666 میلیون 7.77 4.54 5.96 431,426 441,280 731,097 141,609
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 4,698 219.00 4.45 4,912 5.00 0.10 12:04 1,824 13.578 میلیون 64.67 میلیارد 8,028.73 4,917 4,886 4,671 4,900 1 2,122 4,694 4 381,738 4,698 117.09 هزار میلیارد 182.221 میلیون 92.074 میلیون 24.583 میلیون 60.534 میلیون 31.541 میلیون 83.446 میلیون 16.011 میلیون 7.54 3.83 1.45 11.686 میلیون 1.889 میلیون 13.084 میلیون 490,798
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,202 106.00 3.20 3,300 8.00 0.24 11:59 283 4.302 میلیون 13.98 میلیارد 16,080.13 3,308 3,307 3,184 3,330 1 141,789 3,202 1 4,000 3,230 114.975 هزار میلیارد 235.088 میلیون 173.11 میلیون 35 میلیون 119.273 میلیون 53.837 میلیون 87.69 میلیون 12.616 میلیون 9.15 2.15 1.32 1.895 میلیون 2.407 میلیون 4.302 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 6,510 200.00 2.98 6,700 10.00 0.15 12:00 1,334 9.124 میلیون 59.88 میلیارد 6,231.57 6,710 6,700 6,470 6,740 2 23,402 6,510 4 82,391 6,520 113.75 هزار میلیارد 175.13 میلیون 45.949 میلیون 7.34 میلیون 27.656 میلیون 20.173 میلیون 5.331 میلیون 8.155 میلیون 14.25 5.76 21.79 8.303 میلیون 734,933 8.862 میلیون 175,587
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 8,590 200.00 2.28 8,750 40.00 0.46 11:59 201 1.187 میلیون 10.28 میلیارد 7,545.09 8,790 8,840 8,590 8,840 9 65,204 8,590 1 23,992 8,600 112 هزار میلیارد 145.325 میلیون 64.542 میلیون 3.2 میلیون 39.08 میلیون 28.621 میلیون 154.688 میلیون 16.731 میلیون 6.73 3.54 0.73 814,048 373,050 795,446 391,652
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,869 9.00 0.31 2,861 1.00 0.03 11:58 87 2.097 میلیون 6.02 میلیارد 11,923.87 2,860 2,880 2,840 2,881 2 50,100 2,869 6 141,670 2,878 110.149 هزار میلیارد 133.939 میلیون 51.841 میلیون 24.5 میلیون 23.944 میلیون 27.897 میلیون 22.93 میلیون 18.794 میلیون 5.54 2.64 4.57 121,991 1.975 میلیون 932,201 1.165 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 55,240 350.00 0.63 29,290 26,300.00 47.31 1402/04/15 1 27 9.8 میلیون 2,222.58 55,590 55,900 55,000 56,480 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 79.203 میلیون 3.215 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 122.45 25.56 141.34 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,670 20.00 0.35 5,670 20.00 0.35 12:06 1,190 15.359 میلیون 86.84 میلیارد 13,749.45 5,690 5,630 5,600 5,720 2 20,531 5,660 2 202,076 5,670 105.655 هزار میلیارد 112.532 میلیون 87.858 میلیون 18.7 میلیون 6.129 میلیون 81.73 میلیون 30.228 میلیون 27.889 میلیون 3.8 1.3 3.51 15.007 میلیون 50,000 14.257 میلیون 800,000
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,250 46.00 2.00 2,295 1.00 0.04 12:06 349 4.423 میلیون 10.01 میلیارد 15,228.27 2,296 2,254 2,238 2,290 1 20,000 2,239 2 402,600 2,250 105.202 هزار میلیارد 676.181 میلیون 643.491 میلیون 46 میلیون 569.967 میلیون 73.523 میلیون 91.88 میلیون 14.439 میلیون 7.31 1.44 1.15 4.271 میلیون 100,000 4.15 میلیون 221,065
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,825 126.00 4.27 2,948 3.00 0.10 12:00 1,438 31.981 میلیون 92.3 میلیارد 20,210.48 2,951 2,950 2,810 2,956 2 67,686 2,825 2 99,622 2,827 105.058 هزار میلیارد 175.082 میلیون 132.156 میلیون 36.403 میلیون 69.368 میلیون 62.788 میلیون 36.984 میلیون 12.146 میلیون 8.84 1.71 2.9 26.186 میلیون 5.771 میلیون 29.937 میلیون 2.021 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,630 200.00 3.43 5,830 0.00 0.00 12:00 1,492 20.499 میلیون 117.02 میلیارد 12,528.79 5,830 5,850 5,630 5,880 30 493,621 5,620 1 107,715 5,630 103.922 هزار میلیارد 113.379 میلیون 28.776 میلیون 18.2 میلیون 4.725 میلیون 24.05 میلیون 6.706 میلیون 4.337 میلیون 24.47 4.41 15.82 13.371 میلیون 7.044 میلیون 7.454 میلیون 12.961 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,060 70.00 1.36 5,160 30.00 0.58 11:59 256 2.001 میلیون 10.19 میلیارد 15,608.22 5,130 5,230 5,040 5,230 3 159,209 5,060 2 87,814 5,080 102.382 هزار میلیارد 113.488 میلیون 39.94 میلیون 19.919 میلیون 7.92 میلیون 32.02 میلیون 20.164 میلیون 6.318 میلیون 16.27 3.21 5.1 2.001 میلیون - 2.001 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 5,520 160.00 2.82 5,660 20.00 0.35 11:59 809 3.137 میلیون 17.35 میلیارد 3,590.47 5,680 5,660 5,470 5,660 3 49,621 5,510 1 58,172 5,520 100.8 هزار میلیارد 127.355 میلیون 43.765 میلیون 18 میلیون 24.035 میلیون 19.73 میلیون 16.284 میلیون 6.792 میلیون 15 5.16 6.26 2.524 میلیون 568,300 3.092 میلیون 91
کاما

باما

سهام بورس 4,820 300.00 5.86 5,110 10.00 0.20 12:05 2,644 38.915 میلیون 191.32 میلیارد 17,349.2 5,120 5,070 4,810 5,070 5 105,556 4,820 3 333,649 4,860 98.4 هزار میلیارد 107.67 میلیون 39.892 میلیون 20 میلیون 5.27 میلیون 34.623 میلیون 11.354 میلیون 7.517 میلیون 13.6 2.95 9 37.993 میلیون 834,972 33.135 میلیون 5.693 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,880 190.00 3.75 5,060 10.00 0.20 12:06 1,563 27.511 میلیون 135.69 میلیارد 20,834.03 5,070 5,000 4,840 5,050 1 2,000 4,860 3 77,225 4,880 97.614 هزار میلیارد 101.002 میلیون 28.674 میلیون 16 میلیون 564,482 26.825 میلیون 6.603 میلیون 6.095 میلیون 16.45 3.57 15.17 26.576 میلیون 412,452 26.489 میلیون 499,325
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 15,220 1,180.00 7.20 15,510 890.00 5.43 12:01 10,106 70.699 میلیون 1.096 هزار میلیارد 8,612.02 16,400 15,750 15,220 16,780 108 1,367,293 15,220 1 1,722 15,230 97.564 هزار میلیارد 100.09 میلیون 15.115 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 343.58 7.8 178.28 69.25 میلیون 1.373 میلیون 68.872 میلیون 1.751 میلیون
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,150 140.00 2.23 6,290 0.00 0.00 12:05 149 1.791 میلیون 11.01 میلیارد 6,719.18 6,290 6,150 6,100 6,290 5 12,178 6,120 2 20,434 6,170 93.75 هزار میلیارد 97.555 میلیون 31.24 میلیون 15 میلیون 3.805 میلیون 27.435 میلیون 7.284 میلیون 6.73 میلیون 14.02 3.44 12.95 1.392 میلیون 398,716 1.79 میلیون 800
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 15,100 0.00 0.00 15,090 10.00 0.07 11:44 86 481,231 7.25 میلیارد 2,393.7 15,100 14,810 14,600 15,160 1 500 15,090 3 11,343 15,140 90.54 هزار میلیارد 101.868 میلیون 25.435 میلیون 6 میلیون 11.268 میلیون 14.167 میلیون 13.442 میلیون 13.193 میلیون 6.87 6.39 6.74 85,834 395,397 151,778 329,453
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 64,500 2,190.00 3.28 66,550 140.00 0.21 11:58 693 488,510 31.83 میلیارد 575.02 66,690 66,550 63,400 66,910 5 4,499 64,000 1 2,500 64,490 84.812 هزار میلیارد 103.209 میلیون 35.439 میلیون 1.3 میلیون 16.525 میلیون 18.914 میلیون 42.025 میلیون 13.397 میلیون 6.46 4.57 2.06 479,589 8,921 407,326 81,184
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,240 76.00 2.29 3,311 5.00 0.15 11:59 158 2.602 میلیون 8.5 میلیارد 17,257.19 3,316 3,233 3,233 3,312 1 2,000 3,237 1 2,605 3,240 83.767 هزار میلیارد 765.035 میلیون 732.808 میلیون 25.384 میلیون 680.888 میلیون 51.921 میلیون 91.794 میلیون 13.799 میلیون 6.09 1.62 0.92 1.603 میلیون 999,200 2.503 میلیون 99,200