همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 11:27 5,864 74.6 میلیون 774.5 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,790 270.00 2.84 11:25 601 7.37 میلیون 73.5 میلیارد 12,267.46 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2809.73 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.09 3.65 7.27 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,000 40.00 0.09 45,980 20.00 0.04 11:26 365 5.53 میلیون 254.4 میلیارد 15,314.42 45,960 45,960 44,900 46,130 1 110 45,950 1 50,000 45,970 2758.8 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 60 میلیون 8.524 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون 161.24 44.24 140.72 217,118 9.321 میلیون 6.457 میلیون 3.082 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:27 4,827 52.19 میلیون 357.6 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,250 1,300.00 6.21 22,490 1,540.00 7.35 11:22 436 2.91 میلیون 65.5 میلیارد 9,568.04 20,950 22,250 22,250 22,250 8 800,000 21,220 6 126,966 21,220 2249 هزار میلیارد - - 100 میلیون 238.038 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 47.35 7.5 4.58 1.791 میلیون 8.552 میلیون 6.306 میلیون 4.037 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,000 3,080.00 11.44 30,010 3,090.00 11.48 11:22 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 26,920 30,000 30,000 30,000 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,860 460.00 3.43 13,550 150.00 1.12 11:26 186 2.59 میلیون 35.8 میلیارد 14,580.04 13,400 13,430 13,420 13,950 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1312.136 هزار میلیارد 1.353 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.47 5.88 11.24 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,690 1,270.00 5.00 26,410 990.00 3.89 11:28 490 4.08 میلیون 108.5 میلیارد 8,336.04 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1069.605 هزار میلیارد 1.082 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.5 5.12 8.36 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,540 590.00 4.94 12,410 460.00 3.85 11:28 537 7.94 میلیون 99.5 میلیارد 14,785.39 11,950 12,220 12,220 12,540 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 1011.415 هزار میلیارد 1.131 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.26 7.89 6.05 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 166,910 7,940.00 4.99 162,160 3,190.00 2.01 11:27 311 261,773 43.6 میلیارد 841.71 158,970 166,800 163,870 166,910 5 866 163,700 1 140 163,850 972.84 هزار میلیارد 1.122 میلیارد 256.521 میلیون 6 میلیون 148.723 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.63 14.95 2.56 209,651 52,570 197,286 64,935
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,440 130.00 1.78 7,320 10.00 0.14 11:26 299 3.62 میلیون 26.6 میلیارد 12,092.72 7,310 7,330 7,310 7,450 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 959.213 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 9.34 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,070 620.00 4.98 12,790 340.00 2.73 11:26 625 5.41 میلیون 70.6 میلیارد 8,653.48 12,450 12,900 12,800 13,070 83 2,083,160 12,510 1 6,163 12,600 920.88 هزار میلیارد 988.651 میلیون 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 10.55 5.79 10.11 14.901 میلیون 4.273 میلیون 17.27 میلیون 1.903 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:27 2,894 58.57 میلیون 381.4 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 11:25 1,601 2.54 میلیون 234.2 میلیارد 1,584.23 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.15 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.39 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 133,920 6,370.00 4.99 133,910 6,360.00 4.99 11:15 690 1.15 میلیون 153.8 میلیارد 1,664.52 127,550 133,920 129,030 133,920 166 621,848 127,660 1 266 127,860 803.46 هزار میلیارد 870.642 میلیون 289.051 میلیون 6 میلیون 67.182 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 6.27 4.85 4.07 1.139 میلیون 372,118 173,837 1.338 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:26 2,955 53.63 میلیون 301.4 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 44,020 1,000.00 2.32 43,400 380.00 0.88 11:26 283 658,966 29.2 میلیارد 2,422.05 43,020 44,480 43,070 45,160 1 505 43,150 1 10 43,390 781.2 هزار میلیارد 904.171 میلیون 229.69 میلیون 13.8 میلیون 122.971 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 6.44 8.72 2.17 597,868 259,718 306,517 551,069
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,150 430.00 4.93 8,780 60.00 0.69 11:26 323 2.09 میلیون 19.1 میلیارد 6,449.27 8,720 9,090 8,810 9,150 1 3,200 8,920 1 600 8,970 737.52 هزار میلیارد 779.183 میلیون 217.164 میلیون 54.9 میلیون 41.663 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 7.72 4.31 7.7 5.839 میلیون 2.825 میلیون 5.447 میلیون 3.218 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,030 122.00 3.12 11:27 1,079 19.28 میلیون 79.1 میلیارد 17,871.98 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.1 هزار میلیارد 776.616 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.87 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 43,610 370.00 0.86 43,370 130.00 0.30 1400/07/7 693 898,542 39 میلیارد 7,649.87 43,240 42,110 40,100 46,000 0 0 0 0 641.876 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,200 160.00 3.17 11:26 970 16.55 میلیون 87.2 میلیارد 17,048.78 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 624 هزار میلیارد 755.864 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.41 3.25 1.57 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:26 6,386 347.8 میلیون 688.3 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
کگلح

گل گهر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 21,880 500.00 2.23 21,880 500.00 2.23 1400/06/14 - - - 48,826.49 22,380 10,830 - - 6 4,755 24,610 0 0 0 560.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,310 680.00 4.99 13,880 250.00 1.83 11:25 328 3.44 میلیون 49.1 میلیارد 10,574.31 13,630 13,940 13,510 14,310 1 1,500 13,650 1 3,472 13,740 554.8 هزار میلیارد 1.197 میلیارد 739.57 میلیون 40 میلیون 644.58 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 26.42 5.92 3.8 1.797 میلیون 1.008 میلیون 1.768 میلیون 1.037 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 23,680 670.00 2.91 23,100 90.00 0.39 11:28 501 1.06 میلیون 24.9 میلیارد 2,117.07 23,010 22,780 22,780 23,900 2 56,317 23,000 3 9,357 23,020 462 هزار میلیارد 467.044 میلیون 47.71 میلیون 20 میلیون 5.244 میلیون 42.466 میلیون 32.59 میلیون 29.567 میلیون 15.63 10.88 14.18 292,131 855,115 1.147 میلیون 400
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,690 500.00 4.91 10,290 100.00 0.98 11:25 377 3.53 میلیون 37 میلیارد 9,704.59 10,190 10,500 10,200 10,690 7 189,144 10,150 2 108,901 10,180 419.116 هزار میلیارد 473.605 میلیون 148.901 میلیون 27 میلیون 55.305 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 4.91 4.57 4.8 1.826 میلیون 3.148 میلیون 682,629 4.291 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,780 320.00 4.95 6,620 160.00 2.48 11:26 720 10.02 میلیون 67.5 میلیارد 14,539.05 6,460 6,480 6,480 6,780 2 400,000 6,480 1 9,000 6,530 396.6 هزار میلیارد 606.933 میلیون 279.654 میلیون 60 میلیون 210.333 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 41.26 5.43 5.98 8.403 میلیون 2.298 میلیون 9.701 میلیون 1,000,000
وامیدح

سر. امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,360 140.00 1.94 7,360 140.00 1.94 1400/04/5 151 634,441 4.6 میلیارد 14,656.1 7,220 8,020 7,020 7,310 0 0 0 0 396.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,710 930.00 4.95 18,980 200.00 1.06 11:22 154 1.4 میلیون 27.5 میلیارد 9,042.28 18,780 19,550 19,160 19,710 1 10,000 19,060 1 880 19,330 384.114 هزار میلیارد 484.275 میلیون 147.234 میلیون 20.238 میلیون 100.97 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 9.81 9.35 2.26 372,384 224,818 484,575 112,627
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,830 220.00 2.89 7,620 10.00 0.13 11:26 322 1.82 میلیون 14.1 میلیارد 5,955.53 7,610 7,450 7,450 7,860 1 5,000 7,630 1 1,647 7,630 359.664 هزار میلیارد 761.583 میلیون 492.224 میلیون 47.2 میلیون 401.919 میلیون 80.155 میلیون 261.101 میلیون 45.772 میلیون 7.86 4.49 1.38 675,990 1.545 میلیون 2.221 میلیون -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 35,820 1,700.00 4.98 35,420 1,300.00 3.81 11:25 969 2.52 میلیون 89.7 میلیارد 2,595.04 34,120 35,000 34,650 35,820 15 155,078 34,570 1 2,000 34,990 354.2 هزار میلیارد 449.704 میلیون 168.308 میلیون 10 میلیون 95.604 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 5.31 6.4 0.66 2.363 میلیون 291,588 2.65 میلیون 4,100
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 11,280 380.00 3.49 10,970 70.00 0.64 11:26 808 2.13 میلیون 24 میلیارد 2,642.24 10,900 11,370 11,060 11,370 1 700 11,090 3 16,942 11,200 339.522 هزار میلیارد 383.244 میلیون 101.52 میلیون 950,000 43.723 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 5.88 18.86 4.25 2.825 میلیون 111,472 2.916 میلیون 20,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,794 58.00 3.34 11:25 1,537 54.6 میلیون 98.8 میلیارد 35,526.72 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 314.41 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.22 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 39,190 1,860.00 4.98 38,360 1,030.00 2.76 11:24 276 1.52 میلیون 59.4 میلیارد 5,463.08 37,330 39,180 38,100 39,190 62 1,505,701 37,560 1 30,000 39,210 309.335 هزار میلیارد 372.866 میلیون 124.489 میلیون 8.064 میلیون 63.531 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 5.35 6.71 1.83 3.169 میلیون 529,542 2.398 میلیون 1.301 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,565 63.00 4.19 11:26 5,083 232.44 میلیون 363.6 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.779 هزار میلیارد 961.756 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,410 110.00 1.75 6,300 0.00 0.00 11:28 126 1.22 میلیون 7.7 میلیارد 9,444.03 6,300 6,280 6,250 6,410 1 200,000 6,290 4 13,617 6,310 302.4 هزار میلیارد 334.813 میلیون 88.746 میلیون 48 میلیون 32.413 میلیون 55.499 میلیون 46.543 میلیون 10.839 میلیون 27.9 5.45 6.5 244,649 1.4 میلیون 1.645 میلیون -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 56,770 2,700.00 4.99 55,230 1,160.00 2.15 1400/11/6 - - - 1,957.46 54,070 54,080 54,080 56,770 1 547 56,750 1 5,737 56,770 281.673 هزار میلیارد 345.33 میلیون 133.701 میلیون 5.1 میلیون 63.657 میلیون 62.323 میلیون 99.985 میلیون 39.282 میلیون 7.17 4.52 2.82 646,199 160,275 483,385 323,089