همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,850 100.00 1.44 6,950 0.00 0.00 10:39 822 19.155 میلیون 133.01 میلیارد 24,021.9 6,950 6,950 6,850 6,970 10 643,743 6,850 3 456,356 6,860 3397.13 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.08 3.06 6.5 1.309 میلیون 17.806 میلیون 12.573 میلیون 6.542 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,930 0.00 0.00 4,930 0.00 0.00 10:40 1,430 18.462 میلیون 90.97 میلیارد 12,239.5 4,930 4,920 4,870 4,970 38 2,592,466 4,920 6 48,631 4,930 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 12.084 میلیون 6.373 میلیون 13.677 میلیون 4.78 میلیون
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,900 310.00 2.12 14,970 380.00 2.60 1401/07/09 18 346,958 5.19 میلیارد 2,770.15 14,590 15,000 14,900 15,000 1 500 14,030 4 400,000 15,900 2378.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 246,958 100,000 - 346,958
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 16,400 590.00 3.47 16,920 70.00 0.41 10:40 120 1.436 میلیون 23.77 میلیارد 12,239.39 16,990 16,450 16,320 16,790 1 19,353 16,390 1 66,235 16,400 2366 هزار میلیارد 2.441 میلیارد 111.72 میلیون 60 میلیون 45.35 میلیون 66.371 میلیون 42.191 میلیون 41.105 میلیون 57.63 35.69 56.14 1.226 میلیون 209,408 1.148 میلیون 287,245
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,851 29.00 0.59 4,864 16.00 0.33 10:40 1,245 18.584 میلیون 90.29 میلیارد 15,211.08 4,880 4,835 4,831 4,880 11 848,811 4,859 4 91,307 4,860 1945.6 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.68 1.89 2.17 4.649 میلیون 13.928 میلیون 18.257 میلیون 320,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 8,900 150.00 1.66 9,040 10.00 0.11 10:40 141 840,308 7.43 میلیارد 7,020.76 9,050 8,940 8,770 8,940 3 5,959 8,780 4 23,746 8,790 1808 هزار میلیارد 2.208 میلیارد 742.418 میلیون 100 میلیون 293.895 میلیون 448.523 میلیون 438.772 میلیون 156.181 میلیون 11.58 4.03 4.12 240,308 600,000 838,676 1,632
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 892 1.00 0.11 888 5.00 0.56 10:40 2,901 160.064 میلیون 142.15 میلیارد 41,777.5 893 885 884 893 9 3,438,769 891 30 1,219,960 892 1452.78 هزار میلیارد 1.51 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 60.008 میلیون 100.033 میلیون 143.868 میلیون 16.173 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,640 80.00 0.26 30,670 50.00 0.16 10:41 128 688,011 20.94 میلیارد 6,088.61 30,720 30,500 30,200 30,640 7 56,660 30,480 9 35,210 30,500 1242.135 هزار میلیارد 1.33 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.24 5.83 6.32 344,447 343,564 588,011 100,000
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,920 390.00 3.78 10,260 50.00 0.48 10:39 559 2.724 میلیون 27.32 میلیارد 4,839.41 10,310 10,140 9,910 10,190 11 8,290 9,960 1 31,410 9,970 1219.75 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.39 2.63 2.53 1.665 میلیون 962,365 2.178 میلیون 450,000
وامید

سر. امید

سهام بورس 11,190 650.00 5.49 11,830 10.00 0.08 10:40 81 317,394 3.57 میلیارد 3,637.42 11,840 11,140 11,110 11,490 1 5,548 11,160 1 2,703 11,170 1146.301 هزار میلیارد 1.252 میلیارد 398.452 میلیون 96.98 میلیون 104.826 میلیون 293.626 میلیون 178.3 میلیون 177.353 میلیون 6.47 3.91 6.43 186,944 130,000 124,971 191,973
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 183,730 10.00 0.01 183,630 110.00 0.06 10:40 325 200,101 36.71 میلیارد 548.29 183,740 181,000 181,000 183,800 3 1,368 183,720 5 43,102 183,740 1101.78 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.88 4.14 3.15 69,421 130,630 190,238 9,813
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,350 90.00 1.65 5,350 90.00 1.65 10:40 1,818 28.998 میلیون 155.23 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 22 921,140 5,350 3 19,156 5,360 1016.5 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.74 2.01 0.38 13.024 میلیون 15.854 میلیون 26.142 میلیون 2.736 میلیون
تاپیکوح

سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,080 250.00 3.00 8,280 50.00 0.60 10:38 137 1.901 میلیون 15.71 میلیارد 7,187.49 8,330 8,530 8,250 8,540 1 16,353 8,270 3 18,137 8,320 988.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.311 میلیون 589,989 1.704 میلیون 196,319
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,630 140.00 1.43 9,740 30.00 0.31 10:40 226 3.946 میلیون 38.23 میلیارد 18,518.47 9,770 9,670 9,620 9,760 3 3,663 9,660 3 111,686 9,670 988.61 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.08 7.42 4.89 228,508 3.718 میلیون 3.542 میلیون 404,325
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,110 50.00 0.38 13,150 10.00 0.08 10:39 305 2.903 میلیون 38.05 میلیارد 8,106.19 13,160 13,060 13,020 13,200 3 66,432 13,100 1 5,460 13,110 946.08 هزار میلیارد 1.115 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.34 5.61 5.91 292,883 2.61 میلیون 2.883 میلیون 20,000
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,700 100.00 1.47 6,730 70.00 1.03 10:40 1,596 18.693 میلیون 125.56 میلیارد 11,505.42 6,800 6,700 6,650 6,790 8 289,037 6,690 5 108,037 6,700 902.778 هزار میلیارد 1.242 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.04 1.78 0.41 7.293 میلیون 10.68 میلیون 17.48 میلیون 492,115
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,530 470.00 6.71 6,850 150.00 2.14 10:38 404 6.288 میلیون 41.33 میلیارد 16,935.52 7,000 6,780 6,510 6,800 5 417,678 6,530 3 141,305 6,560 896.314 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.35 2.34 1.64 4.08 میلیون 2.081 میلیون 5.39 میلیون 770,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,457 2.00 0.04 4,453 6.00 0.13 10:39 405 7.545 میلیون 33.47 میلیارد 21,150.23 4,459 4,389 4,260 4,494 3 107,238 4,457 1 8,854 4,462 856.882 هزار میلیارد 894.163 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.2 2.96 6.33 481,848 7.053 میلیون 4.55 میلیون 2.986 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 88,130 10.00 0.01 87,880 240.00 0.27 10:40 554 577,990 50.66 میلیارد 850.44 88,120 87,980 85,730 88,340 1 4,966 88,120 3 2,650 88,130 790.92 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 271,593 286,090 557,683 -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,426 79.00 1.75 4,463 42.00 0.93 10:40 1,210 20.345 میلیون 90.38 میلیارد 17,382.32 4,505 4,422 4,410 4,490 1 767 4,427 3 31,892 4,429 757.52 هزار میلیارد 871.263 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.3 1.77 0.43 8.674 میلیون 11.468 میلیون 19.644 میلیون 498,307
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,584 14.00 0.54 2,584 14.00 0.54 10:40 1,338 43.61 میلیون 112.53 میلیارد 33,482.04 2,598 2,598 2,556 2,615 7 208,728 2,568 8 234,122 2,570 676.333 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.01 1.01 0.66 17.424 میلیون 25.993 میلیون 38.334 میلیون 5.083 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,300 50.00 0.13 37,340 10.00 0.03 10:40 66 359,562 13.41 میلیارد 6,007.66 37,350 37,230 37,100 37,350 1 10,000 37,300 1 11,297 37,320 672.12 هزار میلیارد 790.963 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 92,423 266,139 99,723 258,839
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,984 2.00 0.10 1,972 14.00 0.70 10:40 2,576 94.146 میلیون 185.38 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,000 3 90,253 1,963 1 100,000 1,964 593.961 هزار میلیارد 1.479 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.77 -4.57 0.45 59.034 میلیون 34.683 میلیون 90.379 میلیون 3.338 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,170 720.00 3.01 23,820 70.00 0.29 10:35 213 2.044 میلیون 48.44 میلیارد 10,188.05 23,890 23,660 23,010 23,890 1 2,000 23,180 2 9,784 23,620 481.863 هزار میلیارد 555.606 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.14 2.59 1.12 65,047 1.978 میلیون 1.144 میلیون 899,361
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,700 110.00 1.02 10,810 0.00 0.00 10:37 50 392,086 4.2 میلیارد 2,262.8 10,810 10,620 10,620 10,770 2 23,815 10,690 1 39,000 10,700 440.724 هزار میلیارد 477.053 میلیون 210.907 میلیون 40.77 میلیون 36.329 میلیون 174.578 میلیون 108.76 میلیون 103.818 میلیون 4.25 2.52 4.05 25,609 366,477 392,086 -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,222 5.00 0.22 2,221 6.00 0.27 10:40 506 11.956 میلیون 26.29 میلیارد 24,319.85 2,227 2,160 2,160 2,224 1 2,500 2,201 1 2,300 2,207 421.99 هزار میلیارد 595.087 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 5.073 میلیون 6.883 میلیون 11.225 میلیون 730,817
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,530 210.00 1.53 13,710 30.00 0.22 10:38 306 1.458 میلیون 19.75 میلیارد 4,419.67 13,740 13,470 13,420 13,740 2 7,365 13,450 2 22,175 13,550 411.3 هزار میلیارد 521.08 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.43 5.22 0.49 519,265 933,253 1.403 میلیون 49,898
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,990 210.00 3.39 6,100 100.00 1.61 10:40 662 7.276 میلیون 43.16 میلیارد 11,303 6,200 6,000 5,820 6,160 1 8,049 5,910 3 33,534 5,960 366 هزار میلیارد 614.655 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -142.94 5.92 3.76 4.691 میلیون 2.379 میلیون 6.777 میلیون 292,893
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,410 900.00 4.92 18,260 50.00 0.27 10:39 212 348,973 6.08 میلیارد 1,730.99 18,310 17,520 17,400 17,520 1 600 17,410 5 206,793 17,460 365.2 هزار میلیارد 399.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.24 8.34 9.64 97,715 251,258 173,473 175,500
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,782 14.00 0.78 1,780 16.00 0.89 10:40 2,758 131.868 میلیون 234.39 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,805 2 189,543 1,770 3 81,743 1,771 347.422 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.7 -5.99 0.72 76.411 میلیون 55.337 میلیون 129.728 میلیون 2.02 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 66,670 1,470.00 2.16 68,110 30.00 0.04 10:40 40 31,574 2.1 میلیارد 789.35 68,140 66,890 66,100 66,890 1 50 66,340 1 266 66,700 347.361 هزار میلیارد 427.115 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 121.109 میلیون 173.042 میلیون 72.715 میلیون 4.78 2.87 2.01 8,889 22,685 31,574 -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,060 270.00 3.68 7,300 30.00 0.41 10:39 197 2.223 میلیون 15.71 میلیارد 11,984.03 7,330 7,030 7,010 7,160 2 30,700 7,070 2 205,000 7,080 344.088 هزار میلیارد 812.277 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 90.085 میلیون 320.199 میلیون 49.364 میلیون 6.98 3.82 1.08 660,508 1.562 میلیون 2.223 میلیون -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 93,770 480.00 0.51 93,480 190.00 0.20 10:41 537 364,981 34.25 میلیارد 648.11 93,290 93,300 93,290 94,280 2 3,272 93,730 1 54 93,770 327.18 هزار میلیارد 556.027 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.81 5.37 1 274,139 90,842 311,981 53,000
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,380 23.00 1.64 1,398 5.00 0.36 10:40 594 18.404 میلیون 25.41 میلیارد 32,343.26 1,403 1,390 1,371 1,390 1 157,806 1,382 13 688,312 1,383 313.049 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 12.115 میلیون 6.123 میلیون 17.438 میلیون 800,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,960 130.00 2.13 6,080 10.00 0.16 10:26 52 1.861 میلیون 11.1 میلیارد 36,275.1 6,090 5,960 5,900 6,090 1 940 5,930 1 2,288 5,960 291.84 هزار میلیارد 329.995 میلیون 97.928 میلیون 48 میلیون 38.155 میلیون 59.773 میلیون 55.239 میلیون 6.008 میلیون 48.58 4.88 5.28 21,646 1.839 میلیون 1.861 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,606 18.00 1.11 1,625 1.00 0.06 10:40 534 21.305 میلیون 34.66 میلیارد 42,675.13 1,624 1,574 1,574 1,644 1 8,000 1,606 1 400,000 1,609 254.053 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.3 3.25 0.95 1.41 میلیون 19.894 میلیون 20.186 میلیون 1.119 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,000 80.00 0.99 8,070 10.00 0.12 10:40 121 1.624 میلیون 12.99 میلیارد 13,625.56 8,080 7,980 7,790 8,080 1 1,630 8,020 1 200,000 8,050 250.17 هزار میلیارد 299.803 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.24 3.65 4.13 88,938 1.535 میلیون 984,830 638,729
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,960 170.00 1.86 9,110 20.00 0.22 10:40 246 2.304 میلیون 20.75 میلیارد 9,449.29 9,130 9,120 8,850 9,130 4 50,291 8,980 2 20,010 8,990 247.975 هزار میلیارد 255.989 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 112.085 میلیون 57.196 میلیون 56.629 میلیون 4.38 2.21 4.34 508,296 1.794 میلیون 2.217 میلیون 84,872
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,400 16.00 1.13 1,413 3.00 0.21 10:40 773 29.785 میلیون 41.85 میلیارد 48,836.95 1,416 1,420 1,390 1,420 1 94,436 1,401 3 267,158 1,404 247.424 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.14 1.08 0.43 17.922 میلیون 11.863 میلیون 28.201 میلیون 1.584 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,380 440.00 1.48 29,800 20.00 0.07 10:39 203 493,691 14.61 میلیارد 1,916.93 29,820 29,800 29,240 29,800 1 17,361 29,500 1 1,000 29,540 240.146 هزار میلیارد 283.937 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.78 2.97 1.07 55,799 437,892 476,698 16,993
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 108,110 3,280.00 2.94 111,270 120.00 0.11 10:35 136 62,789 6.85 میلیارد 366.57 111,390 106,700 106,700 110,990 1 101 108,070 1 52 108,990 222.42 هزار میلیارد 282.965 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 13.032 میلیون 97.986 میلیون 49.409 میلیون 4.5 17.08 2.27 28,719 34,070 57,614 5,175
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 35,450 1,430.00 3.88 36,430 450.00 1.22 10:39 843 879,700 31.35 میلیارد 1,048.1 36,880 34,720 34,490 36,780 22 21,400 35,450 1 2,237 35,460 218.58 هزار میلیارد 243.697 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.11 3.94 2.17 104,219 775,338 859,007 20,550
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 16,700 860.00 4.90 17,540 20.00 0.11 10:40 50 235,971 3.95 میلیارد 4,809.61 17,560 16,800 16,690 17,100 17 574,786 16,690 1 390 16,800 208.488 هزار میلیارد 255.241 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 65.615 میلیون 104.3 میلیون 27.211 میلیون 7.67 3.18 2 46,328 189,643 235,971 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 25,000 600.00 2.34 25,600 0.00 0.00 10:31 13 11,233 282.33 میلیون 2,638 25,600 25,200 25,000 25,210 2 4,268 25,000 2 10,776 25,500 204.8 هزار میلیارد 219.307 میلیون 31.144 میلیون 8 میلیون 14.507 میلیون 16.636 میلیون 36.012 میلیون 3.487 میلیون 58.73 12.31 5.69 3,135 8,098 11,233 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 113,200 1,310.00 1.14 114,180 330.00 0.29 10:40 146 156,010 17.62 میلیارد 1,025.68 114,510 110,600 110,020 114,690 1 1,100 113,650 2 4,921 113,850 204.354 هزار میلیارد 239.296 میلیون 62.173 میلیون 1.79 میلیون 34.924 میلیون 27.249 میلیون 63.88 میلیون 39.676 میلیون 5.15 7.5 3.2 56,002 100,008 137,201 18,809
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 56,660 390.00 0.68 56,960 90.00 0.16 10:40 159 327,163 18.52 میلیارد 1,940.57 57,050 55,630 55,630 57,150 1 15,000 56,750 1 200 56,800 200.988 هزار میلیارد 220.179 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.88 147,453 179,710 327,163 -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,431 22.00 1.51 1,443 10.00 0.69 10:40 796 30.679 میلیون 43.76 میلیارد 36,871.18 1,453 1,453 1,400 1,468 1 2,000 1,412 1 290,000 1,413 193.609 هزار میلیارد 210.903 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.41 1.23 23.09 22.269 میلیون 8.387 میلیون 26.176 میلیون 4.48 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 13,790 660.00 4.57 14,380 70.00 0.48 10:38 119 695,795 9.58 میلیارد 5,464.11 14,450 14,000 13,730 14,000 2 10,452 13,740 1 12,592 13,790 183.392 هزار میلیارد 214.687 میلیون 59.813 میلیون 12.771 میلیون 31.04 میلیون 28.773 میلیون 28.082 میلیون 25.213 میلیون 7.28 6.38 6.54 151,086 544,709 666,019 29,776
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 15,970 530.00 3.21 16,430 70.00 0.42 10:39 142 743,057 11.91 میلیارد 5,515.26 16,500 16,060 15,960 16,330 1 1,000 15,970 3 3,272 15,980 180.62 هزار میلیارد 190.427 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 5.33 3.7 5.31 386,560 351,147 602,161 135,546
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,068 9.00 0.29 3,060 1.00 0.03 10:36 215 5.067 میلیون 15.52 میلیارد 24,261.42 3,059 3,011 3,011 3,080 3 53,064 3,068 1 3,356 3,069 171.36 هزار میلیارد 215.465 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 895,975 4.166 میلیون 4.865 میلیون 196,644
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,990 550.00 3.14 17,470 70.00 0.40 1401/07/09 286 532,198 9.07 میلیارد 1,860.83 17,540 17,150 16,800 17,450 0 0 0 0 168.232 هزار میلیارد 205.506 میلیون 100.292 میلیون 9.63 میلیون 37.274 میلیون 63.017 میلیون 116.526 میلیون 34.513 میلیون 4.87 2.67 1.44 345,202 186,996 415,955 116,243
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,940 50.00 0.72 6,990 0.00 0.00 10:37 70 456,290 3.15 میلیارد 6,593.02 6,990 6,720 6,650 6,990 1 1,901 6,810 1 14,370 6,870 167.76 هزار میلیارد 209.145 میلیون 107.035 میلیون 24 میلیون 41.385 میلیون 65.65 میلیون 106.71 میلیون 33.651 میلیون 4.99 2.56 1.57 98,750 357,540 456,290 -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,400 280.00 2.05 13,660 20.00 0.15 10:38 183 953,125 12.83 میلیارد 4,790.61 13,680 13,430 13,400 13,600 4 90,976 13,400 2 2,741 13,440 162.998 هزار میلیارد 200.624 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 47.991 میلیون 129.171 میلیون 28.367 میلیون 5.75 3.4 1.26 464,793 488,332 953,125 -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 4,990 50.00 0.99 5,040 0.00 0.00 10:38 102 1.471 میلیون 7.37 میلیارد 13,406.77 5,040 4,930 4,930 5,070 3 84,384 4,990 2 13,234 5,030 161.28 هزار میلیارد 259.849 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 69.69 میلیون 201.215 میلیون 29.249 میلیون 5.51 2.31 0.8 315,283 1.139 میلیون 1.455 میلیون -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,110 110.00 2.11 5,190 30.00 0.57 10:39 500 5.302 میلیون 27.2 میلیارد 11,082.04 5,220 5,170 5,050 5,220 1 30,516 5,110 2 3,460 5,120 160.321 هزار میلیارد 228.424 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 59.542 میلیون 96.708 میلیون 14.899 میلیون 10.78 2.7 1.66 1.549 میلیون 3.753 میلیون 5.187 میلیون 115,115
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,320 0.00 0.00 8,280 40.00 0.48 10:39 413 4.699 میلیون 38.81 میلیارد 10,816.44 8,320 7,820 7,820 8,400 3 11,690 8,160 1 620 8,300 159.641 هزار میلیارد 196.432 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.6 6.57 3.02 513,634 4.185 میلیون 4.699 میلیون -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,210 160.00 3.66 4,368 2.00 0.05 10:40 103 527,482 2.24 میلیارد 3,598.32 4,370 4,330 4,201 4,330 2 10,053 4,220 4 9,328 4,298 152.775 هزار میلیارد 189.406 میلیون 102.795 میلیون 17.5 میلیون 36.526 میلیون 66.269 میلیون 36.12 میلیون 34.541 میلیون 4.43 2.31 4.24 102,875 424,607 493,830 33,652
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,290 0.00 0.00 13,290 0.00 0.00 10:41 520 402,296 5.36 میلیارد 775.48 13,290 13,310 13,290 13,590 8 133,056 13,290 12 32,267 13,300 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.07 9.33 12.66 269,344 132,952 402,045 251
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,313 79.00 3.30 2,355 37.00 1.55 10:40 712 16.143 میلیون 37.5 میلیارد 23,020.67 2,392 2,305 2,303 2,370 1 80 2,314 2 34,006 2,315 144.349 هزار میلیارد 373.861 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 18.05 1.64 0.38 12.695 میلیون 3.437 میلیون 14.235 میلیون 1.897 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,723 147.00 3.80 3,864 6.00 0.16 10:39 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 8,530.04 3,870 3,802 3,703 3,816 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 161.932 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.01 میلیون 35.387 میلیون 13.137 میلیون 10.59 3.31 3.93 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,883 45.00 2.33 1,908 20.00 1.04 10:40 631 13.981 میلیون 26.4 میلیارد 22,169.2 1,928 1,894 1,880 1,896 1 50,000 1,883 4 197,231 1,884 133.56 هزار میلیارد 147.149 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.1 0.97 17 8.692 میلیون 5.275 میلیون 12.867 میلیون 1.1 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,668 135.00 3.55 3,798 5.00 0.13 10:39 726 1.38 میلیون 5.12 میلیارد 1,552.85 3,803 3,798 3,645 3,798 3 32,540 3,669 1 1,226 3,678 132.79 هزار میلیارد 605.595 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 60.607 میلیون 67.496 میلیون 22.442 میلیون 5.92 2.19 1.97 7,559 1.323 میلیون 1.258 میلیون 72,070
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,360 34.00 1.02 3,326 0.00 0.00 10:38 18 445,248 1.49 میلیارد 10,611.29 3,326 3,326 3,326 3,385 2 220,718 3,350 1 24 3,380 131.377 هزار میلیارد 622.264 میلیون 556.723 میلیون 39.5 میلیون 490.887 میلیون 65.836 میلیون 81.172 میلیون 14.392 میلیون 9.14 2 1.62 145,837 299,411 445,248 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,000 210.00 1.42 15,190 400.00 2.70 10:40 2,625 13.171 میلیون 200.07 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 1 60,083 14,960 3 46,242 15,000 126.077 هزار میلیارد 130.942 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 13.021 میلیون 124,497 13.074 میلیون 71,500
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,810 160.00 2.30 6,970 0.00 0.00 10:39 48 144,206 985.55 میلیون 2,668.11 6,970 6,850 6,730 6,940 2 4,977 6,800 1 12,366 6,810 116.337 هزار میلیارد 154.01 میلیون 61.341 میلیون 16.691 میلیون 37.673 میلیون 23.668 میلیون 74.633 میلیون 11.87 میلیون 9.81 4.92 1.56 110,604 33,602 144,206 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,940 9.00 0.31 2,932 1.00 0.03 10:40 2,920 72.273 میلیون 211.32 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 10 44,582 2,927 2 5,125 2,928 115.805 هزار میلیارد 121.645 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.22 1.79 23.3 71.948 میلیون 280,000 67.228 میلیون 5 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 32,500 190.00 0.59 32,340 30.00 0.09 10:38 21 291,401 9.47 میلیارد 1,042 32,310 32,500 32,500 33,200 1 716 32,500 1 50,000 32,600 114.843 هزار میلیارد 120.121 میلیون 28.96 میلیون 3.55 میلیون 5.314 میلیون 23.646 میلیون 18.91 میلیون 18.814 میلیون 6.1 4.85 6.07 4,617 286,784 11,401 280,000
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,930 1,460.00 4.36 33,050 420.00 1.25 1401/07/09 1 27 9.8 میلیون 2,141.81 33,470 34,930 34,930 34,930 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 59.614 میلیون 2.754 میلیون 1.8 میلیون 142,015 2.611 میلیون 518,900 598,611 99.38 22.79 114.65 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 25,040 1,300.00 4.94 26,250 90.00 0.34 10:39 390 199,402 5.02 میلیارد 450.05 26,340 25,200 25,030 25,760 1 552 25,050 1 40 25,230 104.8 هزار میلیارد 129.108 میلیون 40.174 میلیون 4 میلیون 24.148 میلیون 16.026 میلیون 63.633 میلیون 19.805 میلیون 5.3 6.55 1.65 109,752 89,426 199,178 -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,990 0.00 0.00 4,990 0.00 0.00 10:39 650 7.654 میلیون 38.18 میلیارد 11,380.04 4,990 5,010 4,930 5,010 1 4,567 4,970 6 240,423 4,990 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 609,742 7.044 میلیون 5.804 میلیون 1.85 میلیون
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 34,930 326,140.00 90.33 361,070 0.00 0.00 1401/07/09 4 229 85.9 میلیون - 361,070 34,930 34,930 34,930 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 16,110 40.00 0.25 16,100 50.00 0.31 10:39 222 2.036 میلیون 32.75 میلیارد 9,857.18 16,150 16,150 15,880 16,500 2 100,640 16,120 1 1,000 16,130 96.6 هزار میلیارد 104.601 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 44.485 میلیون 38.748 میلیون 26.432 میلیون 3.65 2.17 2.5 714,623 1.321 میلیون 1.332 میلیون 703,469
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,110 260.00 4.08 6,350 20.00 0.31 10:40 122 575,760 3.51 میلیارد 4,720 6,370 6,250 6,050 6,250 2 5,000 6,090 1 7,745 6,100 95.1 هزار میلیارد 96.763 میلیون 26.135 میلیون 15 میلیون 1.513 میلیون 24.622 میلیون 7.493 میلیون 7.178 میلیون 13.27 3.87 12.71 440,130 135,630 369,064 206,696
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,160 70.00 1.38 5,220 130.00 2.55 10:41 1,337 15.337 میلیون 79.96 میلیارد 11,388.49 5,090 5,050 4,970 5,400 2 14,000 5,170 3 22,920 5,190 94.822 هزار میلیارد 97.399 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.97 4.53 16.8 13.98 میلیون 1.357 میلیون 15.31 میلیون 26,892
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,055 6.00 0.20 3,069 8.00 0.26 10:40 409 7.867 میلیون 24.18 میلیارد 18,510.17 3,061 3,000 3,000 3,109 2 25,770 3,040 1 11,975 3,064 93.377 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.39 1.31 0.37 1.097 میلیون 6.411 میلیون 7.346 میلیون 161,922
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,420 70.00 0.82 8,480 10.00 0.12 10:40 431 739,480 6.23 میلیارد 1,470.74 8,490 8,330 8,330 8,490 8 90,623 8,400 1 1 8,410 93.28 هزار میلیارد 112.47 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 5.68 4.97 5.6 42,920 664,167 706,787 300
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,800 117.00 2.99 3,912 5.00 0.13 10:34 86 455,001 1.73 میلیارد 5,608.16 3,917 3,902 3,770 3,902 2 6,297 3,800 1 15,000 3,848 91.541 هزار میلیارد 107.573 میلیون 40.501 میلیون 12 میلیون 16.032 میلیون 24.469 میلیون 19.495 میلیون 19.31 میلیون 4.74 3.74 4.7 261,877 193,124 455,001 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,700 350.00 2.33 14,950 100.00 0.66 10:40 249 1.099 میلیون 16.18 میلیارد 4,763.23 15,050 14,990 14,520 14,990 1 1,000 14,710 2 900 14,720 83.756 هزار میلیارد 102.718 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 3.69 4.52 3.58 798,670 268,957 615,559 452,068
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 5,240 150.00 2.78 5,380 10.00 0.19 10:37 35 497,067 2.59 میلیارد 14,590.21 5,390 5,230 5,190 5,250 1 15,000 5,210 2 60,986 5,240 81.776 هزار میلیارد 87.211 میلیون 28.294 میلیون 9.5 میلیون 5.435 میلیون 22.86 میلیون 7.531 میلیون 5.989 میلیون 13.66 3.58 10.86 210,623 286,444 497,067 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 59,720 1,060.00 1.74 60,530 250.00 0.41 10:40 240 170,909 10.24 میلیارد 740.43 60,780 60,400 59,710 60,790 1 340 59,720 2 11,054 59,850 78.65 هزار میلیارد 112.367 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 5.253 میلیون 43.038 میلیون 20.317 میلیون 3.87 14.98 1.83 108,348 62,561 170,909 -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,781 114.00 3.94 2,836 59.00 2.04 10:40 1,312 37.508 میلیون 105.85 میلیارد 27,308.63 2,895 2,850 2,770 2,870 1 9,826 2,789 1 244,376 2,790 78.106 هزار میلیارد 101.232 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.45 2.11 2.99 11.171 میلیون 26.153 میلیون 36.259 میلیون 1.066 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,170 560.00 5.22 10,300 430.00 4.01 10:41 1,474 6.233 میلیون 64.18 میلیارد 4,265.16 10,730 10,250 10,100 10,700 3 10,253 10,160 2 34,333 10,170 75.602 هزار میلیارد 94.593 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.27 3.23 5.25 5.985 میلیون 247,416 6.226 میلیون 6,299
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,890 120.00 2.40 5,000 10.00 0.20 10:38 70 598,286 2.94 میلیارد 8,252.18 5,010 5,110 4,880 5,110 2 26,349 4,890 1 4,395 4,980 72.093 هزار میلیارد 79.054 میلیون 34.76 میلیون 14.419 میلیون 6.961 میلیون 27.799 میلیون 12.407 میلیون 8.147 میلیون 8.85 2.59 5.81 575,986 22,300 598,286 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,330 30.00 0.13 23,360 0.00 0.00 10:35 17 7,718 176.62 میلیون 984 23,360 22,600 22,600 23,840 1 2,050 22,640 1 13 22,890 70.08 هزار میلیارد 77.799 میلیون 17.316 میلیون 3 میلیون 7.719 میلیون 9.597 میلیون 31.792 میلیون 5.032 میلیون 13.93 7.3 2.21 6,698 1,020 7,718 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 50,150 880.00 1.79 49,520 250.00 0.51 10:37 110 175,850 8.82 میلیارد 1,632.66 49,270 49,510 49,350 50,330 4 31,519 50,070 1 1,000 50,200 69.139 هزار میلیارد 75.033 میلیون 8.889 میلیون 1.395 میلیون 5.936 میلیون 2.953 میلیون 3.458 میلیون 1.549 میلیون 44.59 23.4 19.98 168,653 7,197 124,828 51,022
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,008 78.00 2.53 3,076 10.00 0.32 10:38 135 2.792 میلیون 8.5 میلیارد 18,436.27 3,086 3,032 3,008 3,082 1 1,809 3,031 1 112,000 3,032 67.606 هزار میلیارد 114.48 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 35.553 میلیون 79.446 میلیون 6.89 میلیون 9.83 1.9 0.85 955,386 1.799 میلیون 2.62 میلیون 134,337
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,254 13.00 0.30 4,219 48.00 1.12 10:40 608 11.957 میلیون 50.32 میلیارد 19,425.16 4,267 4,260 4,111 4,340 3 153,493 4,200 3 44,506 4,210 67.328 هزار میلیارد 68.066 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 42.65 2.69 35.94 11.512 میلیون 445,282 11.581 میلیون 376,464
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,715 41.00 2.33 1,745 11.00 0.63 10:41 294 6.139 میلیون 10.56 میلیارد 21,105.82 1,756 1,720 1,680 1,750 1 2,990 1,714 1 6,094 1,718 63.377 هزار میلیارد 115.157 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.6 1.19 2.35 5.257 میلیون 861,200 5.764 میلیون 354,537
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,130 70.00 1.13 6,190 10.00 0.16 10:39 30 471,915 2.9 میلیارد 16,231.55 6,200 6,100 6,100 6,150 1 179,663 6,130 1 8,247 6,150 61.9 هزار میلیارد 69.85 میلیون 18.761 میلیون 10 میلیون 7.95 میلیون 10.812 میلیون 7.066 میلیون 5.301 میلیون 11.7 5.73 8.77 67,747 404,168 471,915 -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,799 0.00 0.00 2,799 0.00 0.00 10:40 254 1.748 میلیون 4.84 میلیارد 3,748.48 2,799 2,800 2,605 2,810 1 598 2,787 1 850 2,789 60.35 هزار میلیارد 66.534 میلیون 31.166 میلیون 11 میلیون 6.097 میلیون 25.068 میلیون 6.96 میلیون 5.665 میلیون 10.67 2.41 8.69 183,444 1.551 میلیون 1.434 میلیون 300,000
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,770 210.00 1.91 10,950 30.00 0.27 10:40 980 7.461 میلیون 81.31 میلیارد 7,649.22 10,980 11,000 10,600 11,140 5 29,543 10,740 2 59,800 10,790 60.276 هزار میلیارد 124.615 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.74 11.65 0.57 7.28 میلیون 150,000 7.43 میلیون -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 32,300 950.00 2.86 33,010 240.00 0.72 10:41 1,191 2.424 میلیون 80.02 میلیارد - 33,250 32,200 32,000 34,100 2 5,310 32,470 1 3,535 32,500 59.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.423 میلیون - 2.413 میلیون 9,500
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 18,150 320.00 1.73 18,410 60.00 0.32 10:38 51 255,963 4.62 میلیارد 4,564.09 18,470 17,950 17,920 18,400 1 27,136 18,110 1 10,000 18,150 58.816 هزار میلیارد 85.856 میلیون 44.374 میلیون 3.2 میلیون 27.008 میلیون 17.366 میلیون 73.14 میلیون 7.154 میلیون 8.24 3.39 0.81 215,963 40,000 232,696 23,267
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,020 80.00 1.62 4,970 30.00 0.61 10:40 864 12.741 میلیون 63.34 میلیارد 14,873.51 4,940 4,890 4,860 5,050 1 18,000 5,000 7 205,555 5,020 58.025 هزار میلیارد 60.965 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.89 2.89 16.18 11.73 میلیون 481,000 12.211 میلیون -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 21,560 410.00 1.87 21,890 80.00 0.36 10:39 211 205,654 4.43 میلیارد 977.11 21,970 21,860 21,480 21,860 4 1,205 21,550 2 4,774 21,590 57.461 هزار میلیارد 109.251 میلیون 59.251 میلیون 2.625 میلیون 51.79 میلیون 7.461 میلیون 61.532 میلیون 14.065 میلیون 4.09 7.7 0.93 205,193 - 195,193 10,000
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,090 0.00 0.00 4,086 4.00 0.10 10:40 104 1.549 میلیون 6.31 میلیارد 14,750.12 4,090 4,010 4,002 4,114 2 16,620 4,066 1 43,835 4,097 55.161 هزار میلیارد 64.674 میلیون 28.489 میلیون 8.4 میلیون 9.513 میلیون 18.976 میلیون 6.006 میلیون 7.649 میلیون 7.21 2.91 9.18 161,979 1.326 میلیون 1.488 میلیون -
والبرح

سر. البرز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,850 2.00 0.07 2,838 10.00 0.35 10:40 80 248,132 704.21 میلیون 3,203.94 2,848 2,832 2,831 2,888 1 17,000 2,853 2 872 2,855 55.161 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 77,068 171,064 248,132 -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 7,830 0.00 0.00 7,830 0.00 0.00 10:39 34 129,026 1.01 میلیارد 3,794.88 7,830 7,990 7,740 7,990 2 8,578 7,830 1 14,580 7,900 54.614 هزار میلیارد 60.125 میلیون 12.805 میلیون 3.241 میلیون 5.511 میلیون 7.294 میلیون 3.045 میلیون 3.172 میلیون 17.22 7.49 17.95 8,160 120,866 129,026 -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 6,580 200.00 2.95 6,720 60.00 0.88 10:40 654 2.011 میلیون 13.35 میلیارد 2,759.42 6,780 6,700 6,550 6,720 1 1,198 6,570 1 140 6,590 53.52 هزار میلیارد 66.849 میلیون 27.47 میلیون 8 میلیون 13.169 میلیون 14.301 میلیون 27.024 میلیون 5.815 میلیون 9.26 3.76 1.99 1.86 میلیون 150,000 1.825 میلیون 184,836
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,074 11.00 0.53 2,061 2.00 0.10 10:36 70 2.212 میلیون 4.53 میلیارد 25,676.96 2,063 2,022 2,022 2,077 3 102,015 2,043 1 3,000 2,075 52.291 هزار میلیارد 572.897 میلیون 562.281 میلیون 25.384 میلیون 520.581 میلیون 41.701 میلیون 70.333 میلیون 7.537 میلیون 6.94 1.25 0.74 135,928 2.076 میلیون 2.212 میلیون -