همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,700 280.00 2.97 9,660 240.00 2.55 1400/03/29 2,134 24.08 میلیون 234.8 میلیارد 12,165.07 9,420 9,480 9,430 9,890 3 549,394 9,460 5 54,281 9,470 2798.25 هزار میلیارد 3.259 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 12.9 6.65 12.36 7.714 میلیون 6.163 میلیون 10.127 میلیون 3.75 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,680 500.00 4.91 10,590 410.00 4.03 1400/03/29 7,558 24.23 میلیون 244.4 میلیارد 6,985.77 10,180 10,300 10,200 10,680 2 1,841 10,180 1 6,400 10,180 1432.78 هزار میلیارد 1.542 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.22 5.6 6.23 21.559 میلیون 6.932 میلیون 26.832 میلیون 1.658 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 16,390 440.00 2.76 16,280 330.00 2.07 1400/03/29 576 3.96 میلیون 56.5 میلیارد 4,569.05 15,950 16,280 16,210 16,490 1 4,961 16,120 2 1,118 16,140 1432 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 349.801 میلیون 74.4 میلیون 115.928 میلیون 233.873 میلیون 309.342 میلیون 131.07 میلیون 12.42 6.96 5.26 4.262 میلیون 2.607 میلیون 5.365 میلیون 1.505 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 23,400 180.00 0.78 23,280 60.00 0.26 1400/03/29 902 3.32 میلیون 74.9 میلیارد 3,834.4 23,220 23,190 22,810 23,520 2 794 23,120 2 39,603 23,130 1258.185 هزار میلیارد 1.349 میلیارد 292.528 میلیون 55.5 میلیون 60.492 میلیون 232.035 میلیون 261.103 میلیون 157.291 میلیون 8.22 5.57 4.95 1.22 میلیون 1.303 میلیون 1.858 میلیون 665,034
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,210 30.00 0.20 15,200 20.00 0.13 1400/03/29 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 11,352.44 15,180 15,180 15,180 15,220 1 100,000 15,190 77 914,346 15,190 1041.113 هزار میلیارد 2.901 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 16.66 6.69 3.9 398,327 18.857 میلیون 14.218 میلیون 5.037 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 9,290 220.00 2.31 9,470 40.00 0.42 1400/03/29 234 1.18 میلیون 11.2 میلیارد 4,495.93 9,510 9,070 9,040 9,400 3 73,928 9,090 1 10,000 9,180 949.432 هزار میلیارد 968.72 میلیون 181.885 میلیون 30 میلیون 50.321 میلیون 131.564 میلیون 79.535 میلیون 78.211 میلیون 11.74 6.98 11.55 988,472 357,291 978,264 367,499
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 150,000 1,520.00 1.02 149,800 1,320.00 0.89 1400/03/29 166 316,984 47.5 میلیارد 1,837.27 148,480 149,000 148,810 151,500 1 400 148,650 2 6,376 148,750 899.04 هزار میلیارد 974.227 میلیون 215.496 میلیون 6 میلیون 75.427 میلیون 140.069 میلیون 263.691 میلیون 124.84 میلیون 7.2 6.42 3.41 214,915 289,603 138,718 365,800
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,890 610.00 4.97 12,650 370.00 3.01 1400/03/29 - - - 9,215.72 12,280 12,450 12,090 12,890 7 50,323 12,330 1 13,856 12,340 863.36 هزار میلیارد 1.071 میلیارد 283.52 میلیون 76 میلیون 109.115 میلیون 174.404 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.82 5.51 0.95 159.022 میلیون 34.949 میلیون 178.443 میلیون 15.528 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,770 510.00 4.97 10,730 470.00 4.58 1400/03/29 612 2.87 میلیون 29.8 میلیارد 22,309.77 10,260 10,150 10,100 10,770 1 500 10,260 1 475 10,360 860.64 هزار میلیارد 917.752 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 12.87 6.81 12.42 4.017 میلیون 862,542 4.58 میلیون 300,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,900 119.00 3.15 3,895 114.00 3.02 1400/03/29 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 27,302.81 3,781 3,860 3,821 3,960 13 5,000,000 3,800 5 331,350 3,803 800.221 هزار میلیارد 806.596 میلیون 285.105 میلیون 207.043 میلیون 163,627 499.186 میلیون -99,289,778 96.681 میلیون 8.34 1.62 -8.11 89.171 میلیون 39.707 میلیون 111.306 میلیون 17.572 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 20,020 640.00 3.30 19,870 490.00 2.53 1400/03/29 339 1.76 میلیون 32.9 میلیارد 5,806.35 19,380 19,800 19,320 20,340 1 500 19,570 1 20,000 19,640 758.97 هزار میلیارد 867.751 میلیون 145.52 میلیون 40.5 میلیون 63.016 میلیون 82.504 میلیون 29.357 میلیون 28.645 میلیون 28.09 9.75 27.41 3.578 میلیون 7.632 میلیون 3.159 میلیون 8.051 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,500 470.00 3.13 15,300 270.00 1.80 1400/03/29 1,380 8.72 میلیون 131.7 میلیارد 6,624.36 15,030 15,160 14,980 15,550 3 21,792 14,950 1 47,514 14,970 755 هزار میلیارد 849.307 میلیون 253.955 میلیون 50 میلیون 84.307 میلیون 169.648 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 6.85 4.51 2.5 2.113 میلیون 1.694 میلیون 3.547 میلیون 260,000
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,880 510.00 4.92 10,740 370.00 3.57 1400/03/29 1,713 14.16 میلیون 146.4 میلیارد 15,665.32 10,370 10,300 10,300 10,880 1 150,000 10,440 12 264,346 10,440 744.48 هزار میلیارد 847.805 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 10.32 6.17 9.98 4.426 میلیون 12.965 میلیون 9.191 میلیون 8.2 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 8,090 190.00 2.41 8,020 120.00 1.52 1400/03/29 825 6.76 میلیون 54 میلیارد 12,636.84 7,900 7,920 7,820 8,110 1 1,000 7,880 4 103,154 7,890 679.56 هزار میلیارد 707.877 میلیون 150.234 میلیون 54.9 میلیون 34.197 میلیون 116.037 میلیون 38.152 میلیون 46.546 میلیون 14.47 5.81 17.66 2.462 میلیون 4.267 میلیون 3.97 میلیون 2.759 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,130 1,760.00 4.98 37,130 1,760.00 4.98 1400/03/29 253 2.73 میلیون 96 میلیارد 6,305 35,370 37,130 37,100 37,130 1 145 35,760 1 200 35,820 632.16 هزار میلیارد 724.638 میلیون 190.787 میلیون 13.8 میلیون 56.298 میلیون 134.489 میلیون 274.318 میلیون 100.412 میلیون 6.66 4.97 2.44 472,853 3.021 میلیون 626,456 2.867 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 109,230 5,200.00 5.00 108,380 4,350.00 4.18 1400/03/29 658 608,191 62 میلیارد 1,456.11 104,030 104,690 104,520 109,230 1 122 104,000 1 100,000 104,050 613.92 هزار میلیارد 706.533 میلیون 149.655 میلیون 6 میلیون 56.253 میلیون 93.402 میلیون 134.886 میلیون 93.483 میلیون 6.96 6.96 4.82 676,189 1.485 میلیون 998,139 1.163 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,780 410.00 4.90 8,680 310.00 3.70 1400/03/29 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 13,578.58 8,370 8,450 8,340 8,780 4 4,331 8,290 1 45,000 8,340 603.75 هزار میلیارد 733.461 میلیون 242.775 میلیون 75 میلیون 82.461 میلیون 160.315 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 8.27 4.06 1.01 77.743 میلیون 3.347 میلیون 80.139 میلیون 951,246
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 74,190 3,530.00 5.00 74,190 3,530.00 5.00 1400/03/29 1,322 1.06 میلیون 68 میلیارد 4,784.81 70,660 74,190 74,190 74,190 897 8,388,335 70,660 1 72 70,700 579.96 هزار میلیارد 794.51 میلیون 274.408 میلیون 9 میلیون 126.8 میلیون 147.607 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 5.34 4.52 1.55 2.65 میلیون 400,000 1.624 میلیون 1.426 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,120 20.00 0.17 12,110 10.00 0.08 1400/03/29 979 5.73 میلیون 73.4 میلیارد 6,352.43 12,100 12,060 11,940 12,300 3 10,304 12,000 1 9,083 12,050 516.4 هزار میلیارد 974.073 میلیون 563.039 میلیون 27 میلیون 489.673 میلیون 73.366 میلیون 83 میلیون 23.33 میلیون 20.76 6.6 5.84 1.616 میلیون 1.21 میلیون 2.676 میلیون 149,999
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,687 11.00 0.41 2,687 11.00 0.41 1400/03/29 4,714 149.52 میلیون 438.6 میلیارد 19,483.15 2,676 2,715 2,601 2,745 2 280,712 2,650 4 21,910 2,657 458.545 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 54.98 3.78 2.1 29.539 میلیون 997,149 30.536 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,830 0.00 0.00 6,820 10.00 0.15 1400/03/29 1,060 5.37 میلیون 36.6 میلیارد 6,844.75 6,830 6,710 6,660 6,910 6 9,629 6,700 1 250 6,720 414.6 هزار میلیارد 597.458 میلیون 289.403 میلیون 60 میلیون 188.258 میلیون 101.145 میلیون 60.029 میلیون 17.914 میلیون 22.84 4.05 6.82 3.452 میلیون 300,000 2.252 میلیون 1.5 میلیون
وامیدح

سر. امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,840 40.00 0.58 6,800 80.00 1.16 1400/03/29 151 634,441 4.6 میلیارد 11,020 6,880 8,020 7,020 7,310 1 7,926 6,810 2 10,000 7,000 396.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 19,210 160.00 0.84 19,130 80.00 0.42 1400/03/29 8,899 5.14 میلیون 98.7 میلیارد 368.52 19,050 19,100 19,060 19,240 7 77,000 19,050 41 667,354 19,050 384.2 هزار میلیارد 409.875 میلیون 54.25 میلیون 20 میلیون 27.275 میلیون 26.975 میلیون 16.546 میلیون 14.181 میلیون 26.98 14.18 23.12 669,188 7.591 میلیون 7.888 میلیون 371,625
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 18,730 20.00 0.11 18,700 50.00 0.27 1400/03/29 286 1.02 میلیون 19.2 میلیارد 3,964.29 18,750 18,010 18,010 18,740 1 42,470 18,300 2 1,199 18,330 366.912 هزار میلیارد 679.726 میلیون 391.361 میلیون 19.2 میلیون 320.686 میلیون 70.674 میلیون 234.333 میلیون 43.348 میلیون 8.28 5.08 1.53 628,845 124,954 599,799 154,000
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/03/25 2 15,190 14.9 میلیون 10,000 1,030 979 979 979 0 0 0 1067 76,994,976 979 360.518 هزار میلیارد 360.519 میلیون 379.653 میلیون 350.018 میلیون 977 379.653 میلیون -42,073,104 -42,083,326 -8.57 0.95 -8.57 10,000 - 10,000 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,075 98.00 4.96 2,073 96.00 4.86 1400/03/29 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 51,190.42 1,977 2,040 2,010 2,075 4 323,943 1,960 1 20,000 1,979 354.566 هزار میلیارد 4.443 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.38 1.61 0.85 67.61 میلیون 2.503 میلیون 69.312 میلیون 800,000
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 13,430 510.00 3.95 13,040 120.00 0.93 1400/03/29 401 1.78 میلیون 23 میلیارد 10,623.92 12,920 12,820 12,820 13,500 1 6,563 12,830 2 15,706 12,910 349.65 هزار میلیارد - - 27 میلیون - - 4.083 میلیون 3.757 میلیون 93.71 - 86.22 130,975 222,035 226,304 126,706
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 15,160 300.00 2.02 14,870 10.00 0.07 1400/03/29 155 1.24 میلیون 18.5 میلیارد 4,775.46 14,860 14,990 14,720 15,160 1 676 14,730 2 48,111 14,800 303.163 هزار میلیارد 333.531 میلیون 94.632 میلیون 20.238 میلیون 32.594 میلیون 62.037 میلیون 122.585 میلیون 40.01 میلیون 7.52 4.85 2.46 1.281 میلیون 105,206 440,155 945,841
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,590 270.00 2.90 9,370 50.00 0.54 1400/03/29 521 2.24 میلیون 21.4 میلیارد 6,947.81 9,320 9,010 9,010 9,650 2 200,000 9,100 1 9,800 9,140 300.39 هزار میلیارد 297.103 میلیون 56.04 میلیون 20 میلیون 6.633 میلیون 49.407 میلیون 21.917 میلیون 21.237 میلیون 13.68 5.88 13.25 1.603 میلیون 542,449 2.145 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,860 170.00 1.24 13,810 120.00 0.88 1400/03/29 4,321 24.33 میلیون 337.9 میلیارد 5,215.85 13,690 13,690 13,280 14,100 1 1,000 13,540 1 8,993 13,550 299.468 هزار میلیارد 634.369 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 38.9 8.98 16.54 12.88 میلیون 1.213 میلیون 12.77 میلیون 1.323 میلیون
کگلح

گل گهر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,920 370.00 3.28 11,160 130.00 1.15 1400/03/18 2,332 12.62 میلیون 140.9 میلیارد 5,413.56 11,290 10,830 10,610 11,340 0 0 0 0 285.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 318,290 15,150.00 5.00 318,040 14,900.00 4.92 1400/03/29 333 61,405 18.4 میلیارد 482.74 303,140 310,000 310,000 318,290 1 300 303,000 1 370 307,100 282.036 هزار میلیارد 328.731 میلیون 90.953 میلیون 950,000 26.593 میلیون 64.36 میلیون 55.21 میلیون 61.175 میلیون 4.95 4.7 5.47 193,266 30,494 97,025 126,735
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,400 230.00 4.09 5,480 150.00 2.66 1400/03/29 369 1.47 میلیون 8.5 میلیارد 16,146.82 5,630 5,350 5,350 5,800 1 3,000 4,000 13 610,086 5,430 281.76 هزار میلیارد - - 4 میلیون - - 37.171 میلیون 15.1 میلیون 17.43 - 7.08 3.053 میلیون 2.456 میلیون 4.509 میلیون 1,000,000
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 6,000 1,030 979 - - 0 0 0 732 55,020,616 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 282.719 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 -9.09 0.96 -9.09 6,000 - - 6,000