همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 26,035.28 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,882.00 2.00 73,000 70,382.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 4,520.21 2,618 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 51.974 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 20.337 میلیون 17.783 میلیون 5.659 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 72,841.00 2.00 77,180 73,911.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 26,644.19 3,269 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 26.979 میلیون 13.524 میلیون 6.385 میلیون 6.221 میلیون 7.303 میلیون 11.667 میلیون 2.753 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
ضفلا7015

اختیارخ فولاد-13000-1401/07/24

اختیار معامله بورس 50 35.00 233.33 74 59.00 393.33 1401/07/09 4 90 6,700 - 15 200 10 200 1 40 10 1 12 30 - - - - - - - - - - - 90 - 90 -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 3,108.00 208.31 4,551 3,059.00 205.03 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 115,094.32 1,492 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 205.976 میلیون 173.803 میلیون 4 میلیون 175.409 میلیون -1,605,683 84.849 میلیون -20,820,222 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
طهای7008

اختیارف های وب-3252-01/07/10

اختیار معامله بورس 352 202.00 134.67 352 202.00 134.67 1401/07/09 36 33,349 11.74 میلیون - 150 150 150 352 1 54 150 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 33,348 2 33,347
طجار7046

اختیارف وتجارت-1600-1401/07/20

اختیار معامله بورس 180 80.00 80.00 176 76.00 76.00 1401/07/09 2 70 12,300 - 100 170 170 180 0 0 0 1 50 200 - - - - - - - - - - - 70 - 70 -
ضشنا8013

اختیارخ شپنا-6000-1401/08/29

اختیار معامله بورس 489 197.00 67.47 455 163.00 55.82 09:27 50 1,406 640,178 - 292 499 489 499 1 10 401 1 100 475 - - - - - - - - - - - 1,406 - 1,341 65
طهای7009

اختیارف های وب-3553-01/07/10

اختیار معامله بورس 660 230.00 53.49 653 223.00 51.86 1401/07/09 47 6,397 4.18 میلیون - 430 580 580 660 1 50 201 1 41 660 - - - - - - - - - - - 35 6,362 787 5,610
ضخود9007

اختیارخ خودرو-2400-1401/09/02

اختیار معامله بورس 50 17.00 51.52 50 17.00 51.52 1401/07/09 1 9 450 - 33 50 50 50 0 0 0 1 100 80 - - - - - - - - - - - 9 - - 9
ضخود1205

اختیارخ خودرو-2000-1401/12/03

اختیار معامله بورس 289 67.00 30.18 236 14.00 6.31 09:50 28 3,728 880,282 - 222 245 245 289 5 1,089 230 1 25 245 - - - - - - - - - - - 3,728 - 2,115 1,613
ضخود8007

اختیارخ خودرو-1700-1401/08/04

اختیار معامله بورس 371 86.00 30.18 319 34.00 11.93 09:23 58 4,620 1.47 میلیون - 285 390 310 390 2 85 300 1 100 328 - - - - - - - - - - - 4,620 - 4,620 -
ضخود1207

اختیارخ خودرو-2400-1401/12/03

اختیار معامله بورس 127 27.00 27.00 148 48.00 48.00 1401/07/09 2 2 297 - 100 170 127 170 1 5 30 1 99 127 - - - - - - - - - - - 2 - - 2
ضشنا8014

اختیارخ شپنا-6500-1401/08/29

اختیار معامله بورس 210 44.00 26.51 223 57.00 34.34 10:05 12 446 99,533 - 166 208 208 210 1 10 152 2 59 220 - - - - - - - - - - - 446 - 296 150
طستا7003

اختیارف شستا-1000-1401/07/17

اختیار معامله بورس 125 26.00 26.26 113 14.00 14.14 1401/07/09 4 25 2,825 - 99 110 110 125 1 100 90 1 75 125 - - - - - - - - - - - 25 - 25 -
ضجار7047

اختیارخ وتجارت-1700-1401/07/20

اختیار معامله بورس 5 1.00 25.00 5 1.00 25.00 1401/07/09 2 50 250 - 4 5 5 5 0 0 0 1 200 24 - - - - - - - - - - - 50 - 50 -
ضسپا8047

اختیارخ خساپا-1500-1401/08/25

اختیار معامله بورس 399 64.00 19.10 316 19.00 5.67 09:29 5 180 56,870 - 335 399 399 399 1 120 322 1 10 380 - - - - - - - - - - - 180 - 180 -
طجار7047

اختیارف وتجارت-1700-1401/07/20

اختیار معامله بورس 280 37.00 15.23 276 33.00 13.58 1401/07/09 2 50 13,800 - 243 270 270 280 1 10 251 1 50 330 - - - - - - - - - - - 50 - 50 -
ضسپا8051

اختیارخ خساپا-1900-1401/08/25

اختیار معامله بورس 62 8.00 14.81 66 12.00 22.22 10:02 93 54,110 3.55 میلیون - 54 79 60 79 1 100 61 1 200 73 - - - - - - - - - - - 54,110 - 1,310 52,800
ضهای7008

اختیارخ های وب-11000-01/07/10

اختیار معامله بورس 33 4.00 13.79 5 24.00 82.76 09:04 2 6 30 - 29 33 33 33 0 0 0 1 49 50 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
اگ010719

گام بانک صادرات 0107

اوراق بورس 987,000 104,574.00 11.85 882,426 0.00 0.00 1401/07/09 1 10,000 8.82 میلیارد - 882,426 987,000 987,000 987,000 11 101,000 940,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
ضهرم1205

اختیارخ اهرم-11000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 440 32.00 7.84 485 77.00 18.87 09:57 119 7,085 3.44 میلیون - 408 450 440 470 1 200 415 1 100 490 - - - - - - - - - - - 3,252 3,833 3,282 3,803
ضخود8008

اختیارخ خودرو-1800-1401/08/04

اختیار معامله بورس 220 14.00 6.80 230 24.00 11.65 1401/07/09 9 875 201,380 - 206 247 220 250 1 41 210 1 175 220 - - - - - - - - - - - 875 - 221 654
ضخود9005

اختیارخ خودرو-2000-1401/09/02

اختیار معامله بورس 120 7.00 6.19 113 0.00 0.00 10:01 75 11,542 1.3 میلیون - 113 125 120 125 2 210 91 1 815 100 - - - - - - - - - - - 11,542 - 1,248 10,294
ضسپا1203

اختیارخ خساپا-1800-1401/12/10

اختیار معامله بورس 210 12.00 6.06 211 13.00 6.57 09:46 16 698 146,942 - 198 210 210 210 2 387 198 1 500 210 - - - - - - - - - - - 698 - 483 215
ضخود8006

اختیارخ خودرو-1600-1401/08/04

اختیار معامله بورس 419 21.00 5.28 326 72.00 18.09 1401/07/09 4 541 176,189 - 398 401 300 419 1 13 419 1 200 420 - - - - - - - - - - - 541 - 541 -
ضخود8009

اختیارخ خودرو-1900-1401/08/04

اختیار معامله بورس 140 7.00 5.26 147 14.00 10.53 1401/07/09 24 6,168 908,410 - 133 175 140 175 1 40 138 1 550 140 - - - - - - - - - - - 6,168 - 1,231 4,937
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 3,258 150.00 4.83 3,110 2.00 0.06 10:05 176 2.312 میلیون 7.26 میلیارد 14,136.51 3,108 3,042 3,010 3,262 1 1,658 3,179 2 4,701 3,195 5.059 هزار میلیارد 6.511 میلیون 3.752 میلیون 1.62 میلیون 1.451 میلیون 2.301 میلیون 2.878 میلیون 638,039 7.91 2.19 1.75 2.312 میلیون - 2.11 میلیون 202,462
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,930 1,460.00 4.36 33,160 310.00 0.93 1401/07/09 1 27 9.8 میلیون 2,101.3 33,470 34,930 34,930 34,930 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 59.83 میلیون 2.754 میلیون 1.8 میلیون 142,015 2.611 میلیون 518,900 598,611 99.71 22.86 115.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
ضخود7088

اختیارخ خودرو-2000-1401/07/12

اختیار معامله بورس 25 1.00 4.17 28 4.00 16.67 10:05 40 3,719 103,757 - 24 25 25 30 1 100 16 1 100 45 - - - - - - - - - - - 3,719 - 3,719 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 43,150 1,370.00 3.28 43,610 1,830.00 4.38 10:05 563 1.175 میلیون 51.16 میلیارد 2,104.32 41,780 43,860 42,110 43,860 1 1,538 43,300 4 3,495 43,620 21.775 هزار میلیارد 23.613 میلیون 4.257 میلیون 500,000 1.838 میلیون 2.42 میلیون 3.948 میلیون 1.253 میلیون 17.38 9 5.52 1.175 میلیون - 1.155 میلیون 20,000
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 120,030 3,790.00 3.26 115,920 320.00 0.28 10:04 91 48,247 5.59 میلیارد 589.01 116,240 112,000 112,000 121,850 1 590 119,200 1 500 119,380 17.551 هزار میلیارد 25.776 میلیون 13.403 میلیون 151,200 8.223 میلیون 5.18 میلیون 14.229 میلیون 2.408 میلیون 7.28 3.38 1.23 42,691 3,500 46,191 -
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 4,872 151.00 3.20 4,722 1.00 0.02 09:57 31 86,299 410.65 میلیون 2,882.29 4,721 4,939 4,720 4,939 1 4,482 4,726 1 58,742 4,800 3.868 هزار میلیارد 4.022 میلیون 2.118 میلیون 819,175 105,132 2.013 میلیون 819,354 516,946 7.48 1.92 4.72 45,657 40,642 79,175 7,124
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,289 34.00 2.71 1,257 2.00 0.16 10:05 201 5.303 میلیون 6.71 میلیارد 26,781.87 1,255 1,225 1,225 1,289 1 70,000 1,270 1 90,000 1,277 38.597 هزار میلیارد 95.753 میلیون 91.761 میلیون 30.657 میلیون 57.186 میلیون 34.574 میلیون 19.964 میلیون -674,167 -57.12 1.12 1.93 2.457 میلیون 2.821 میلیون 4.678 میلیون 600,000
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,780 110.00 2.36 4,671 1.00 0.02 10:05 62 937,662 4.39 میلیارد 8,104.85 4,670 4,780 4,624 4,791 1 400 4,641 3 39,227 4,700 32.865 هزار میلیارد 38.681 میلیون 23.885 میلیون 7.036 میلیون 5.816 میلیون 18.069 میلیون 5.814 میلیون 7.257 میلیون 4.53 1.82 5.65 417,662 420,000 319,492 518,170
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 38,300 820.00 2.19 37,480 0.00 0.00 10:04 15 6,173 230.69 میلیون 411.53 37,480 37,150 37,150 38,480 1 137 37,390 2 1,385 38,370 18.74 هزار میلیارد 22.749 میلیون 5.814 میلیون 500,000 4.009 میلیون 1.805 میلیون 6.249 میلیون 3.339 میلیون 5.61 10.38 3 6,173 - 6,173 -
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,900 310.00 2.12 14,970 380.00 2.60 1401/07/09 18 346,958 5.19 میلیارد 2,770.15 14,590 15,000 14,900 15,000 1 500 14,030 4 400,000 15,900 2378.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 246,958 100,000 - 346,958
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,100 310.00 2.10 15,230 440.00 2.97 10:05 1,929 10.265 میلیون 156.37 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 1 20,000 15,140 2 10,593 15,150 126.409 هزار میلیارد 131.108 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 10.143 میلیون 117,292 10.189 میلیون 71,500
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,330 150.00 1.83 8,250 70.00 0.86 10:05 213 705,952 5.91 میلیارد 3,632.81 8,180 8,230 8,230 8,570 3 24,664 8,320 1 52 8,330 12.39 هزار میلیارد 14.963 میلیون 5.136 میلیون 1.5 میلیون 2.573 میلیون 2.563 میلیون 1.365 میلیون 603,395 20.51 4.83 9.07 696,573 9,379 234,389 471,563
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,311 59.00 1.81 3,278 26.00 0.80 10:04 120 2.166 میلیون 7.16 میلیارد 18,716.01 3,252 3,230 3,147 3,411 1 14,450 3,351 1 42,000 3,399 7.17 هزار میلیارد 9.656 میلیون 4.776 میلیون 1.562 میلیون 2.46 میلیون 2.316 میلیون 4.751 میلیون 697,933 10.19 3.07 1.5 2.152 میلیون - 2.032 میلیون 120,000
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 6,270 110.00 1.79 6,240 80.00 1.30 10:03 39 695,990 4.47 میلیارد 17,845.9 6,160 6,460 6,120 6,460 2 3,001 6,160 1 1,206 6,260 4.004 هزار میلیارد 6.674 میلیون 3.382 میلیون 641,697 2.67 میلیون 712,434 4.539 میلیون 268,351 14.92 5.62 0.88 695,990 - 695,990 -
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 5,150 90.00 1.78 5,100 40.00 0.79 1401/07/09 325 2.267 میلیون 11.6 میلیارد 6,975.47 5,060 5,250 4,800 5,250 2 7,726 4,800 1 2,000 4,800 6.285 هزار میلیارد 8.768 میلیون 3.99 میلیون 1.232 میلیون 2.483 میلیون 1.507 میلیون 7.601 میلیون 407,444 15.43 4.17 0.83 2.246 میلیون 20,623 1.344 میلیون 922,605
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,180 90.00 1.77 5,220 130.00 2.55 10:07 1,026 12.411 میلیون 64.81 میلیارد 12,254.89 5,090 5,050 4,970 5,400 2 16,940 5,200 1 15,000 5,220 95.004 هزار میلیارد 97.399 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.49 4.42 16.38 11.67 میلیون 741,250 12.384 میلیون 26,892
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 52,790 890.00 1.71 51,960 60.00 0.12 10:03 55 65,478 3.43 میلیارد 1,193.26 51,900 53,440 51,100 53,440 1 904 52,240 2 4,898 52,800 16.483 هزار میلیارد 22.781 میلیون 6.927 میلیون 316,920 6.291 میلیون 635,356 9.872 میلیون 231,145 71.3 25.94 1.67 25,005 39,431 54,131 10,305
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 50,100 830.00 1.68 49,460 190.00 0.39 10:05 75 122,739 6.15 میلیارد 1,657.08 49,270 49,510 49,350 50,330 1 1,393 50,050 1 100 50,250 69.014 هزار میلیارد 74.949 میلیون 8.889 میلیون 1.395 میلیون 5.936 میلیون 2.953 میلیون 3.458 میلیون 1.549 میلیون 44.54 23.37 19.96 115,542 7,197 75,989 46,750
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 33,210 500.00 1.53 32,720 10.00 0.03 10:05 13 15,999 528.02 میلیون 2,259.94 32,710 32,800 32,800 33,250 2 2,500 33,110 1 4,300 33,250 7.526 هزار میلیارد 8.869 میلیون 1.305 میلیون 230,000 1.343 میلیون -38,677 2.506 میلیون -72,558 -103.72 -194.58 3 15,999 - 15,999 -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 7,930 100.00 1.28 7,830 0.00 0.00 10:00 17 70,090 549.92 میلیون 4,472.67 7,830 7,990 7,740 7,990 1 13,744 7,830 2 1,685 7,930 54.614 هزار میلیارد 60.125 میلیون 12.805 میلیون 3.241 میلیون 5.511 میلیون 7.294 میلیون 3.045 میلیون 3.172 میلیون 17.22 7.49 17.95 4,390 65,700 70,090 -
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 12,290 140.00 1.15 12,150 0.00 0.00 10:04 40 109,026 1.33 میلیارد 2,725.65 12,150 12,100 12,100 12,300 1 3,000 12,200 1 8,000 12,270 10.935 هزار میلیارد 16.291 میلیون 8.18 میلیون 900,000 5.356 میلیون 2.824 میلیون 11.774 میلیون 1.37 میلیون 7.98 3.87 0.93 36,026 73,000 79,026 30,000
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 22,990 260.00 1.14 22,710 20.00 0.09 10:04 18 40,535 908.23 میلیون 2,251.94 22,730 23,460 22,330 23,460 2 850 22,720 1 1,000 23,190 20.439 هزار میلیارد 32.262 میلیون 13.988 میلیون 900,000 11.823 میلیون 2.164 میلیون 11.629 میلیون 3.497 میلیون 5.85 9.44 1.76 12,785 27,750 40,535 -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 4,990 50.00 1.01 4,950 10.00 0.20 10:05 610 9.343 میلیون 46.44 میلیارد 14,743.19 4,940 4,890 4,860 5,050 1 3,987 5,000 5 106,154 5,020 58.025 هزار میلیارد 60.965 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.89 2.89 16.18 8.882 میلیون 460,000 9.342 میلیون -
تاراز

تاراز

صندوق بورس 10,450 100.00 0.97 10,360 10.00 0.10 09:42 3 30,800 319.11 میلیون - 10,350 10,370 10,340 10,450 1 15,000 10,330 1 14,700 10,450 - - - - - - - - - - - 300 30,500 30,500 300
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 7,580 70.00 0.93 7,510 0.00 0.00 10:02 23 18,640 144.1 میلیون 810.43 7,510 7,520 7,510 7,830 1 37,000 7,560 3 9,110 7,750 34.396 هزار میلیارد 48.558 میلیون 23.383 میلیون 3.08 میلیون 14.162 میلیون 9.221 میلیون 16.395 میلیون 4.923 میلیون 6.99 3.73 2.1 10,340 8,300 18,640 -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,410 11.00 0.79 1,398 1.00 0.07 10:04 57 1.801 میلیون 2.51 میلیارد 32,790.35 1,399 1,371 1,370 1,429 1 170,000 1,387 4 159,592 1,400 23.598 هزار میلیارد 29.214 میلیون 27.136 میلیون 16.88 میلیون 5.616 میلیون 21.52 میلیون 6.373 میلیون 3.023 میلیون 7.81 1.11 3.7 1.495 میلیون 305,939 1.801 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,085 24.00 0.78 3,064 3.00 0.10 10:05 211 4.041 میلیون 12.43 میلیارد 14,596.93 3,061 3,000 3,000 3,109 1 31,605 3,064 1 70,920 3,071 93.285 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.38 1.31 0.37 767,245 3.25 میلیون 4.017 میلیون -
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 2,520 19.00 0.76 2,504 3.00 0.12 09:57 30 870,420 2.19 میلیارد 29,014 2,501 2,510 2,500 2,548 1 28,391 2,520 1 100,000 2,528 23.585 هزار میلیارد 30.857 میلیون 20.218 میلیون 9.419 میلیون 7.291 میلیون 12.928 میلیون 8.986 میلیون 2.66 میلیون 8.86 1.82 2.62 53,811 816,609 870,420 -
لابسا

آبسال

سهام بورس 6,080 40.00 0.66 6,040 0.00 0.00 10:02 23 169,925 1.03 میلیارد 7,388.04 6,040 6,160 6,040 6,160 3 25,200 6,050 1 5,000 6,090 10.872 هزار میلیارد 13.644 میلیون 5.809 میلیون 1.8 میلیون 2.772 میلیون 3.036 میلیون 7.412 میلیون 726,620 14.96 3.58 1.47 86,106 83,819 169,925 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 51,710 330.00 0.64 51,260 120.00 0.23 10:04 117 81,009 4.17 میلیارد 692.38 51,380 49,370 49,370 53,500 1 1,000 51,710 1 1,000 52,990 18.511 هزار میلیارد 26.966 میلیون 10.747 میلیون 360,000 8.447 میلیون 2.299 میلیون 21.534 میلیون 1.39 میلیون 13.28 8.03 0.86 19,676 61,333 81,009 -
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 168,900 1,030.00 0.61 168,900 1,030.00 0.61 09:03 1 107 18.07 میلیون - 167,870 168,900 168,900 168,900 1 1,000 167,500 2 1,500 168,450 - - - - - - - - - - - 107 - - 107
وپخش

داروپخش

سهام بورس 32,500 190.00 0.59 32,320 10.00 0.03 10:02 13 91,802 2.98 میلیارد 1,042 32,310 32,500 32,500 33,200 1 3,000 31,500 1 36,234 32,500 114.736 هزار میلیارد 120.05 میلیون 28.96 میلیون 3.55 میلیون 5.314 میلیون 23.646 میلیون 18.91 میلیون 18.814 میلیون 6.1 4.85 6.07 4,302 87,500 8,036 83,766
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 7,290 40.00 0.55 7,250 0.00 0.00 10:05 78 270,218 1.94 میلیارد 3,540.29 7,250 7,190 7,080 7,300 1 5,081 7,110 1 304 7,120 5.068 هزار میلیارد 7.024 میلیون 2.818 میلیون 700,000 1.956 میلیون 862,297 3.802 میلیون 396,110 12.79 5.88 1.33 270,218 - 270,218 -
اگ010819

گام بانک صادرات 0108

اوراق بورس 970,500 5,000.00 0.52 970,500 5,000.00 0.52 1401/07/09 1 10 9.71 میلیون - 965,500 970,500 970,500 970,500 10 100,000 969,890 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 - 10
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,075 16.00 0.52 3,059 0.00 0.00 10:04 110 3.575 میلیون 10.94 میلیارد 32,126.41 3,059 3,011 3,011 3,080 1 50,000 3,059 1 12,000 3,060 171.304 هزار میلیارد 215.409 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 282,149 3.244 میلیون 3.526 میلیون -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 93,750 460.00 0.49 93,400 110.00 0.12 10:07 335 242,543 22.76 میلیارد 686.01 93,290 93,300 93,290 94,280 2 1,058 94,000 4 18,921 94,150 326.97 هزار میلیارد 555.852 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.81 5.37 1 199,981 42,497 242,478 -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,810 40.00 0.46 8,920 150.00 1.71 10:05 599 3.297 میلیون 29.35 میلیارد 5,449.85 8,770 8,980 8,730 9,090 1 1,111 8,800 3 61,425 8,820 8.9 هزار میلیارد 9.11 میلیون 1.921 میلیون 1,000,000 210,189 1.71 میلیون 470,616 540,208 16.53 5.22 18.98 3.296 میلیون - 3.185 میلیون 111,764
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 27,000 100.00 0.37 26,900 0.00 0.00 10:04 52 96,739 2.6 میلیارد 1,890.35 26,900 26,510 26,510 27,170 3 30,500 26,900 2 6,914 27,140 29.16 هزار میلیارد 32.995 میلیون 8.421 میلیون 1.084 میلیون 3.835 میلیون 4.586 میلیون 11.461 میلیون 3.159 میلیون 9.23 6.36 2.54 96,739 - 96,739 -
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 22,880 80.00 0.35 22,780 20.00 0.09 10:05 30 27,292 611.42 میلیون 909.73 22,800 23,000 22,260 23,100 2 4,000 22,510 1 2,000 22,900 9.112 هزار میلیارد 11.649 میلیون 4.552 میلیون 400,000 2.537 میلیون 2.015 میلیون 6.686 میلیون 1.292 میلیون 7.06 4.52 1.36 26,517 775 27,292 -
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,092 10.00 0.32 3,082 0.00 0.00 10:05 176 437,238 1.35 میلیارد 1,400.93 3,082 3,033 3,033 3,098 1 3,630 3,091 5 35,310 3,092 6.164 هزار میلیارد 10.686 میلیون 6.952 میلیون 2 میلیون 4.522 میلیون 2.43 میلیون 1.897 میلیون 238,814 25.81 2.54 3.25 73,646 357,000 430,646 -
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 16,320 50.00 0.31 16,290 20.00 0.12 09:52 65 120,245 1.98 میلیارد 1,818.67 16,270 16,390 16,150 16,760 2 4,232 16,340 1 6,150 16,440 5.227 هزار میلیارد 8.731 میلیون 3.615 میلیون 320,857 3.504 میلیون 111,380 6.906 میلیون -41,661 -125.46 46.93 0.76 120,245 - 120,245 -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,340 20.00 0.24 8,290 30.00 0.36 10:04 198 1.677 میلیون 13.66 میلیارد 7,883.78 8,320 7,820 7,820 8,400 1 7,891 8,030 1 12,465 8,040 159.641 هزار میلیارد 196.625 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.61 6.58 3.02 398,254 1.268 میلیون 1.666 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 5,000 10.00 0.20 4,990 0.00 0.00 10:05 364 3.782 میلیون 18.87 میلیارد 9,270.39 4,990 5,010 4,930 5,010 2 6,879 4,990 4 138,612 5,000 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 605,750 3.176 میلیون 3.432 میلیون 350,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,940 10.00 0.20 4,930 0.00 0.00 10:05 939 11.216 میلیون 55.21 میلیارد 11,538.19 4,930 4,920 4,870 4,970 19 2,523,588 4,930 3 203,582 4,940 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 7.049 میلیون 3.807 میلیون 9.276 میلیون 1.58 میلیون
اتکامح

بیمه اتکائی امین(حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,990 3.00 0.15 1,966 21.00 1.06 09:56 5 9,956 19.57 میلیون 5,552.86 1,987 1,960 1,960 1,960 1 9,978 1,960 1 517 2,000 25.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,956 4,000 9,956 -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,331 5.00 0.15 3,326 0.00 0.00 10:01 11 380,722 1.27 میلیارد 10,611.29 3,326 3,326 3,326 3,385 2 4,000 3,330 1 9,684 3,383 131.377 هزار میلیارد 622.264 میلیون 556.723 میلیون 39.5 میلیون 490.887 میلیون 65.836 میلیون 81.172 میلیون 14.392 میلیون 9.14 2 1.62 122,287 258,435 380,722 -
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 15,250 20.00 0.13 15,160 70.00 0.46 10:05 142 363,224 5.47 میلیارد 2,108.89 15,230 15,100 14,720 15,350 2 5,937 15,200 5 210,790 15,400 24.013 هزار میلیارد 33.535 میلیون 12.249 میلیون 144,000 9.521 میلیون 2.728 میلیون 26.033 میلیون 4.712 میلیون 5.1 8.81 0.92 303,224 60,000 363,224 -
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 12,610 10.00 0.08 12,600 0.00 0.00 09:57 11 25,365 318.48 میلیون 399.5 12,600 12,540 12,540 12,610 3 7,053 12,560 1 25,000 12,620 31.072 هزار میلیارد 36.024 میلیون 11 میلیون 2.466 میلیون 4.953 میلیون 6.048 میلیون 10.487 میلیون 5.123 میلیون 6.07 5.14 2.96 1,599 23,766 25,365 -
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,056 8.00 0.08 10,056 8.00 0.08 09:49 5 60,459 607.96 میلیون - 10,048 10,055 10,055 10,056 113 11,234,070 10,055 96 9,487,345 10,056 - - - - - - - - - - - 40,459 20,000 20,000 40,459
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,146 7.00 0.07 10,145 6.00 0.06 09:50 186 4.476 میلیون 45.41 میلیارد - 10,139 10,146 10,145 10,146 7 50,426,704 10,145 13 10,782,412 10,146 - - - - - - - - - - - 4.24 میلیون 201,753 4.442 میلیون -
همای

همای

صندوق بورس 10,058 7.00 0.07 10,058 7.00 0.07 09:50 757 16.892 میلیون 169.89 میلیارد - 10,051 10,057 10,056 10,058 113 5,197,717 10,057 1000 99,844,230 10,058 - - - - - - - - - - - 12.05 میلیون 4.84 میلیون 15.815 میلیون 1.074 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 14,500 9.00 0.06 14,500 9.00 0.06 09:49 41 903,027 13.09 میلیارد - 14,491 14,501 14,499 14,501 1 80,665 14,500 51 5,094,492 14,501 - - - - - - - - - - - 819,834 83,193 697,519 205,508
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 17,689 10.00 0.06 17,689 10.00 0.06 09:50 849 16.837 میلیون 297.83 میلیارد - 17,679 17,689 17,688 17,689 349 112,694,435 17,688 233 22,251,752 17,689 - - - - - - - - - - - 16.365 میلیون 131,450 14.265 میلیون 2.232 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,035 6.00 0.06 10,035 6.00 0.06 09:50 263 5.166 میلیون 51.83 میلیارد - 10,029 10,037 10,034 10,037 16 595,413 10,034 41 3,020,459 10,035 - - - - - - - - - - - 3.624 میلیون 1.542 میلیون 5.136 میلیون 30,000
فردا

فردا

صندوق بورس 14,133 8.00 0.06 14,133 8.00 0.06 09:43 45 1.069 میلیون 15.11 میلیارد - 14,125 14,134 14,132 14,134 8 414,700 14,133 2 29,859,247 14,134 - - - - - - - - - - - 869,930 199,500 923,677 145,753
کمند

کمند

صندوق بورس 10,147 6.00 0.06 10,146 5.00 0.05 09:50 823 26.569 میلیون 269.58 میلیارد - 10,141 10,146 10,146 10,147 242 87,074,383 10,146 230 25,902,742 10,147 - - - - - - - - - - - 24.964 میلیون 1.546 میلیون 26.296 میلیون 213,000
کارین

کارین

صندوق بورس 10,059 6.00 0.06 10,058 5.00 0.05 09:49 68 1.805 میلیون 18.15 میلیارد - 10,053 10,058 10,058 10,060 195 19,167,818 10,058 1 69,081 10,059 - - - - - - - - - - - 843,801 961,044 1.009 میلیون 796,000
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 21,385 12.00 0.06 21,386 13.00 0.06 09:50 59 297,658 6.37 میلیارد - 21,373 21,386 21,385 21,386 14 1,073,009 21,385 11 986,500 21,386 - - - - - - - - - - - 200,511 93,147 277,693 15,965
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 30,323 17.00 0.06 30,323 17.00 0.06 09:50 23 165,134 5.01 میلیارد - 30,306 30,323 30,323 30,324 79 7,852,406 30,323 25 2,486,099 30,324 - - - - - - - - - - - 17,540 147,594 151,233 13,901
مانی

مانی

صندوق بورس 12,628 7.00 0.06 12,628 7.00 0.06 09:50 72 2.475 میلیون 31.25 میلیارد - 12,621 12,628 12,628 12,630 2 263,114 12,628 2 502,000 12,629 - - - - - - - - - - - 337,627 2.033 میلیون 1.871 میلیون 500,000
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,142 5.00 0.05 10,143 6.00 0.06 09:49 7 247,418 2.51 میلیارد - 10,137 10,141 10,141 10,143 2 19,976,302 10,141 3 200,082 10,142 - - - - - - - - - - - 204,000 30,500 30,500 204,000
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 15,594 8.00 0.05 15,594 8.00 0.05 09:50 85 795,967 12.41 میلیارد - 15,586 15,595 15,593 15,595 228 22,762,690 15,593 1 96,600 15,594 - - - - - - - - - - - 576,614 180,372 435,159 321,827
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 37,638 19.00 0.05 37,638 19.00 0.05 09:50 732 5.042 میلیون 189.76 میلیارد - 37,619 37,639 37,638 37,639 2 1,514,520 37,638 33 1,164,803 37,639 - - - - - - - - - - - 2.543 میلیون 2.465 میلیون 4.203 میلیون 804,386
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,147 5.00 0.05 10,147 5.00 0.05 09:39 3 22,773 231.08 میلیون - 10,142 10,147 10,147 10,147 4 15,163,906 10,147 80 8,000,000 10,148 - - - - - - - - - - - 22,773 - 22,773 -
متا0108

آتی متانول-1401/08/17

آتی بورس 935,200 400.00 0.04 935,200 400.00 0.04 1401/07/09 1 100 93.52 میلیون - 934,800 935,200 935,200 935,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,800 1.00 0.04 2,799 0.00 0.00 10:05 103 346,958 969.15 میلیون 3,368.52 2,799 2,800 2,758 2,810 1 36,365 2,793 3 10,506 2,799 60.458 هزار میلیارد 66.556 میلیون 31.166 میلیون 11 میلیون 6.097 میلیون 25.068 میلیون 6.96 میلیون 5.665 میلیون 10.67 2.41 8.69 42,396 304,562 346,958 -
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 15,852 7.00 0.04 15,852 7.00 0.04 09:50 86 923,243 14.64 میلیارد - 15,845 15,851 15,851 15,856 1 3,950 15,852 1 2,575 15,854 - - - - - - - - - - - 787,881 133,869 921,750 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 183,770 30.00 0.02 183,670 70.00 0.04 10:05 195 83,864 15.35 میلیارد 386.63 183,740 181,000 181,000 183,800 3 14,410 183,740 3 8,545 183,780 1101.78 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.88 4.14 3.15 18,588 64,776 83,364 -
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,128 1.00 0.01 10,125 2.00 0.02 09:14 8 94,355 955.38 میلیون - 10,127 10,120 10,120 10,128 2 7,521 10,121 1 14,013 10,128 - - - - - - - - - - - 94,355 - 94,355 -
متا0110

آتی متانول-1401/10/17

آتی بورس 935,400 100.00 0.01 935,400 100.00 0.01 1401/07/09 1 100 93.54 میلیون - 935,300 935,400 935,400 935,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
ضجار7050

اختیارخ وتجارت-2000-1401/07/20

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1401/07/09 1 10 10 - 1 1 1 1 0 0 0 6 3,600 1 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 17,170 0.00 0.00 17,160 10.00 0.06 09:43 12 21,813 368.23 میلیون 2,425.67 17,170 16,810 16,810 17,170 1 1,000 16,850 1 4,503 17,170 21.622 هزار میلیارد 25.264 میلیون 7.749 میلیون 1.26 میلیون 3.643 میلیون 4.107 میلیون 4.85 میلیون 3.24 میلیون 6.67 5.27 4.46 4,891 16,922 21,813 -