همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضخوز1015

اختیارخ فخوز-36000-1399/10/16

اختیار معامله بورس 5,500 0.00 0.00 5,500 0.00 0.00 1399/08/7 1 1 5,500 - - 5,500 5,500 5,500 0 10 410 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,260 0.00 0.00 9,020 30.00 0.33 1399/08/7 2,527 9.924 میلیون 89.52 میلیارد 3,927.16 8,990 8,580 8,580 9,350 5 1,092 9,260 1 200,080 9,280 245.795 هزار میلیارد 267.643 میلیون 67.584 میلیون 16.25 میلیون 21.848 میلیون 45.736 میلیون 23.077 میلیون 22.308 میلیون 11.02 5.37 10.65 7.435 میلیون 2.489 میلیون 7.885 میلیون 2.039 میلیون
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 14,500 0.00 0.00 14,190 10.00 0.07 1399/08/7 811 3.611 میلیون 51.24 میلیارد 4,452.47 14,180 13,990 13,990 14,650 2 400 14,320 1 6,912 14,650 116.985 هزار میلیارد 119.724 میلیون 19.166 میلیون 8.25 میلیون 2.656 میلیون 16.51 میلیون 5.996 میلیون 5.717 میلیون 20.48 7.09 19.53 1.509 میلیون 2.102 میلیون 3.611 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,330 0.00 0.00 3,270 0.00 0.00 1399/08/7 24,864 636.645 میلیون 2.082 هزار میلیارد 25,605.09 3,270 3,250 3,230 3,440 3 103,998 3,330 11 103,540 3,330 573.408 هزار میلیارد 636.645 میلیون 573.407 میلیون 175.354 میلیون 3.874 میلیارد 227.453 میلیون 397.192 میلیون 52.734 میلیون 10.87 2.52 1.44 530.181 میلیون 106.464 میلیون 590.493 میلیون 46.152 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,780 0.00 0.00 4,590 0.00 0.00 1399/08/7 22,627 439.554 میلیون 2.017 هزار میلیارد 19,426.1 4,590 4,500 4,410 4,800 167 83.798 میلیون 4,810 439 4.768 میلیون 4,810 950.327 هزار میلیارد 439.554 میلیون 950.327 میلیون 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.424 میلیون 557.479 میلیون 79.112 میلیون 12.01 2.21 1.7 188.388 میلیون 251.167 میلیون 386.11 میلیون 53.445 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 12,970 0.00 0.00 13,530 120.00 0.88 1399/08/7 53 663,439 8.6 میلیارد 12,517.72 13,650 12,970 12,970 12,970 311 - - 0 2.275 میلیون 12,970 37.208 هزار میلیارد 38.158 میلیون 8.993 میلیون 2.75 میلیون 950,018 8.043 میلیون 3.353 میلیون 3.598 میلیون 10.34 4.63 11.1 110,439 553,000 663,439 -
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 7,840 0.00 0.00 7,760 0.00 0.00 1399/08/7 844 6.191 میلیون 48.06 میلیارد 7,334.75 7,760 7,610 7,600 8,000 5 50,000 7,870 1 82,308 7,870 23.28 هزار میلیارد 23.446 میلیون 9.086 میلیون 1.6 میلیون 166,328 8.919 میلیون 6.05 میلیون 5.984 میلیون 3.89 2.61 3.85 4.308 میلیون 1.883 میلیون 4.633 میلیون 1.557 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 2,690 0.00 0.00 2,630 0.00 0.00 1399/08/7 1,223 9.122 میلیون 23.95 میلیارد 7,458.76 2,630 2,500 2,500 2,700 7 2,000 2,700 1 65,039 2,700 13.15 هزار میلیارد 13.357 میلیون 2.478 میلیون 750,000 207,281 2.271 میلیون 326,497 282,586 46.53 5.79 40.28 5.992 میلیون 3.13 میلیون 9.122 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,190 0.00 0.00 3,150 0.00 0.00 1399/08/7 11,263 297.757 میلیون 936.83 میلیارد 26,436.74 3,150 3,120 3,120 3,270 2 789,339 3,170 17 600,000 3,170 492.471 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 32.39 3.93 2.54 215.48 میلیون 82.277 میلیون 270.505 میلیون 27.252 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,750 0.00 0.00 1399/08/7 16 39,056 362.05 میلیون 2,441 9,750 9,270 9,270 9,270 499 - - 0 6.623 میلیون 9,270 9.75 هزار میلیارد 11.8 میلیون 3.402 میلیون 1,000,000 2.05 میلیون 1.352 میلیون 938,485 580,537 16.79 7.21 10.39 39,056 - 39,056 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 8,950 0.00 0.00 8,770 0.00 0.00 1399/08/7 5,102 75.732 میلیون 663.99 میلیارد 14,843.59 8,770 8,760 8,740 9,140 11 100,000 8,970 1 483,701 8,990 574.61 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 10.69 4.12 2.32 42.197 میلیون 33.535 میلیون 70.871 میلیون 4.861 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 112,740 0.00 0.00 118,320 350.00 0.29 1399/08/7 56 23,941 2.7 میلیارد 427.52 118,670 112,740 112,740 112,740 45 - - 0 147,783 112,740 99.389 هزار میلیارد 107.043 میلیون 11.092 میلیون 840,000 7.654 میلیون 3.438 میلیون 6.211 میلیون 7.774 میلیون 12.79 28.91 16 23,941 - 23,941 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 10,010 0.00 0.00 9,990 40.00 0.40 1399/08/7 825 4.821 میلیون 48.18 میلیارد 5,843.18 9,950 9,620 9,620 10,250 1 20,447 10,010 1 9,846 10,220 32.302 هزار میلیارد 258.513 میلیون 221.364 میلیون 3.233 میلیون 226.211 میلیون -4,846,234 24.642 میلیون 3.125 میلیون 10.34 -6.67 1.31 3.82 میلیون 1.001 میلیون 4.821 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,990 0.00 0.00 3,000 140.00 4.46 1399/08/3 8,367 352.628 میلیون 1.058 هزار میلیارد 42,145.12 3,140 3,020 2,990 3,100 6467 1.462 میلیون 2,990 36 384.29 میلیون 2,990 703.128 هزار میلیارد 352.628 میلیون 671.778 میلیون 223.926 میلیون - - 352.628 میلیون 671.778 میلیون 168.17 5.07 2.63 120.48 میلیون 232.148 میلیون 335.385 میلیون 17.243 میلیون
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 32,600 0.00 0.00 34,210 100.00 0.29 1399/08/7 61 80,932 2.64 میلیارد 1,326.75 34,310 32,600 32,600 32,600 1112 9,514 31,340 2 12.082 میلیون 32,600 54.736 هزار میلیارد 55.211 میلیون 2.81 میلیون 1.6 میلیون 474,718 2.336 میلیون 526,112 413,265 132.45 23.43 104.04 80,932 - 80,932 -
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 11,070 0.00 0.00 10,770 220.00 2.09 1399/08/7 1,100 5.458 میلیون 58.79 میلیارد 4,961.84 10,550 10,200 10,100 11,070 2 10,000 11,070 1 35,009 11,070 48.465 هزار میلیارد 52.167 میلیون 20.928 میلیون 4.5 میلیون 3.702 میلیون 17.226 میلیون 13.072 میلیون 12.954 میلیون 3.74 2.81 3.71 5.441 میلیون 17,423 4.833 میلیون 625,491
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 19,970 0.00 0.00 19,800 50.00 0.25 1399/08/7 675 13.033 میلیون 258.04 میلیارد 19,308.15 19,850 18,860 18,860 20,400 1 8,986 19,720 2 93,203 19,970 29.7 هزار میلیارد 30.755 میلیون 7.624 میلیون 1.5 میلیون 1.055 میلیون 6.569 میلیون 2.444 میلیون 2.353 میلیون 12.62 4.52 12.15 1.483 میلیون 11.55 میلیون 1.651 میلیون 11.382 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 8,640 0.00 0.00 8,390 10.00 0.12 1399/08/7 2,468 20.588 میلیون 172.66 میلیارد 8,342.01 8,380 8,360 8,310 9,000 14 10,000 8,560 1 105,801 9,000 33.52 هزار میلیارد 36.456 میلیون 8.268 میلیون 4 میلیون 2.896 میلیون 5.372 میلیون 2.588 میلیون 2.078 میلیون 16.15 6.25 12.97 14.207 میلیون 6.381 میلیون 19.425 میلیون 1.163 میلیون
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 9,560 0.00 0.00 9,550 340.00 3.44 1399/08/7 836 4.34 میلیون 41.4 میلیارد 5,190.84 9,890 9,430 9,400 10,050 1 79,759 9,510 2 1,000 9,630 38.527 هزار میلیارد 40.73 میلیون 6.664 میلیون 2.6 میلیون 2.244 میلیون 4.421 میلیون 1.983 میلیون 1.838 میلیون 20.94 8.72 19.41 3.536 میلیون 803,308 4.24 میلیون 100,000
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 14,900 0.00 0.00 14,580 0.00 0.00 1399/08/7 1,039 4.5 میلیون 65.6 میلیارد 4,330.77 14,580 14,310 14,310 15,260 1 118,225 14,900 2 50,000 14,990 26.536 هزار میلیارد 28.716 میلیون 7.291 میلیون 1.82 میلیون 2.181 میلیون 5.11 میلیون 2.071 میلیون 2.04 میلیون 13.01 5.19 12.82 3.185 میلیون 1.314 میلیون 3.5 میلیون 1,000,000
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,080 0.00 0.00 10,170 120.00 1.17 1399/08/7 728 2.786 میلیون 27.98 میلیارد 3,827.6 10,290 9,820 9,800 10,400 1 3,100 10,070 1 10,000 10,080 152.55 هزار میلیارد 447.341 میلیون 321.297 میلیون 15 میلیون 294.791 میلیون 26.506 میلیون 31.972 میلیون 11.983 میلیون 12.73 5.76 4.77 2.73 میلیون 56,780 2.63 میلیون 156,318
وامید

سر. امید

سهام بورس 36,000 0.00 0.00 34,640 0.00 0.00 1399/08/7 836 2.562 میلیون 88.8 میلیارد 3,064.86 34,640 32,840 32,840 36,280 1 652 34,560 2 328 34,560 1039.2 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 23.55 10.58 19.61 417,954 2.144 میلیون 1.503 میلیون 1.059 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 4,600 0.00 0.00 4,510 220.00 4.65 1399/08/7 1,173 17.041 میلیون 76.91 میلیارد 14,527.79 4,730 4,500 4,500 4,710 1 1,100 4,600 1 4,000 4,620 3.608 هزار میلیارد 3.705 میلیون 1.371 میلیون 800,000 96,820 1.275 میلیون 304,999 282,825 12.76 2.83 11.83 7.576 میلیون 9.465 میلیون 16.679 میلیون 362,020
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 104,200 0.00 0.00 103,410 3,170.00 2.97 1399/08/7 554 651,216 67.34 میلیارد 1,175.48 106,580 101,260 101,260 111,700 2 500 104,200 1 352 104,200 20.93 هزار میلیارد 21.591 میلیون 1.904 میلیون 202,400 660,563 1.244 میلیون 1.257 میلیون 937,342 22.33 16.83 16.65 215,328 435,888 569,803 81,413
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 35,200 0.00 0.00 34,210 540.00 1.55 1399/08/7 644 1.011 میلیون 34.47 میلیارد 1,570.41 34,750 33,020 33,020 36,480 2 3,800 35,050 1 1,328 35,200 100.455 هزار میلیارد 102.555 میلیون 16.113 میلیون 2.936 میلیون 2.1 میلیون 14.013 میلیون 10.347 میلیون 12.08 میلیون 8.32 7.17 9.72 604,762 406,583 1.006 میلیون 5,455
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,860 0.00 0.00 13,890 0.00 0.00 1399/08/7 1,518 5.298 میلیون 73.59 میلیارد 3,489.97 13,890 13,860 13,860 14,490 1 1,000 13,860 1 411 13,860 150.012 هزار میلیارد 168.566 میلیون 34.281 میلیون 3.6 میلیون 18.554 میلیون 15.727 میلیون 52.621 میلیون 10.331 میلیون 14.52 9.54 2.85 4.778 میلیون 520,000 5.297 میلیون 412
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 67,240 0.00 0.00 70,740 30.00 0.04 1399/08/7 12 5,872 394.83 میلیون 489.33 70,770 67,240 67,240 67,240 129 - - 0 410,485 67,240 49.621 هزار میلیارد 59.949 میلیون 12.615 میلیون 701,452 10.329 میلیون 2.287 میلیون 19.522 میلیون 895,627 55.4 21.7 2.54 5,872 - 5,872 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 335,630 0.00 0.00 353,220 70.00 0.02 1399/08/6 14 575 192.99 میلیون 41.07 353,290 335,630 335,630 335,630 - - - - 106.107 هزار میلیارد 106.674 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 534.56 130.34 379.41 575 - 575 -
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 204,730 0.00 0.00 215,480 20.00 0.01 1399/08/7 6 526 107.69 میلیون 87.67 215,500 204,730 204,730 204,730 87 - - 0 87,026 204,730 32.581 هزار میلیارد 37.487 میلیون 6.856 میلیون 151,200 4.907 میلیون 1.949 میلیون 7.074 میلیون 979,159 33.28 16.72 4.62 526 - 526 -
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 28,570 0.00 0.00 27,590 380.00 1.40 1399/08/7 163 544,202 15.55 میلیارد 3,338.66 27,210 28,570 28,570 28,570 1 3.035 میلیون 28,570 540 50 28,650 6.015 هزار میلیارد 7.017 میلیون 1.402 میلیون 218,000 1.002 میلیون 399,642 1.068 میلیون 277,083 21.71 15.05 5.63 544,202 - 544,202 -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 14,370 0.00 0.00 14,450 0.00 0.00 1399/08/7 740 4.284 میلیون 61.91 میلیارد 5,789.3 14,450 14,370 14,370 15,270 3 - - 0 1,600 14,450 130.05 هزار میلیارد 142.998 میلیون 23.056 میلیون 6 میلیون 12.948 میلیون 10.108 میلیون 7.18 میلیون 5.754 میلیون 22.6 12.87 18.11 705,824 3.578 میلیون 4.284 میلیون -
والبر

سر. البرز

سهام بورس 13,930 0.00 0.00 13,740 0.00 0.00 1399/08/7 1,492 7.686 میلیون 105.58 میلیارد 5,151.68 13,740 13,620 13,620 15,000 2 400 13,910 1 1,630 13,940 65.953 هزار میلیارد 70.372 میلیون 17.105 میلیون 4.8 میلیون 4.419 میلیون 12.686 میلیون 6.035 میلیون 7.332 میلیون 8.99 5.2 10.93 3.121 میلیون 4.565 میلیون 7.573 میلیون 113,776
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,190 0.00 0.00 6,000 290.00 4.61 1399/08/7 1,006 16.236 میلیون 97.41 میلیارد 16,139.13 6,290 5,980 5,980 6,210 1 10,000 6,190 1 29,784 6,200 24 هزار میلیارد 50.588 میلیون 33.65 میلیون 1.5 میلیون 26.588 میلیون 7.062 میلیون 10.544 میلیون 2.555 میلیون 9.39 3.4 2.28 7.008 میلیون 9.228 میلیون 14.808 میلیون 1.428 میلیون
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 23,620 0.00 0.00 24,440 420.00 1.69 1399/08/7 189 650,078 15.36 میلیارد 3,439.57 24,860 23,620 23,620 24,000 3 - - 0 1,775 23,620 15.886 هزار میلیارد 18.223 میلیون 3.621 میلیون 650,000 2.337 میلیون 1.284 میلیون 2.832 میلیون 532,361 29.84 12.38 5.61 650,078 - 640,912 9,166
مرقام

ایران ارقام

سهام بورس 23,970 0.00 0.00 25,160 70.00 0.28 1399/08/7 77 107,674 2.58 میلیارد 1,398.36 25,230 23,970 23,970 23,970 474 1,500 17,350 1 1.931 میلیون 23,970 12.58 هزار میلیارد 15.074 میلیون 1.81 میلیون 500,000 2.494 میلیون -684,271 1.054 میلیون -905,374 -13.89 -18.38 11.94 107,674 - 107,674 -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 13,120 0.00 0.00 12,720 80.00 0.63 1399/08/7 908 4.247 میلیون 54 میلیارد 4,677 12,800 12,160 12,160 13,440 1 2,615 13,100 2 500 13,100 36.252 هزار میلیارد 77.699 میلیون 47.955 میلیون 2.85 میلیون 41.447 میلیون 6.508 میلیون 16.458 میلیون 3.087 میلیون 42.83 5.49 2.17 3.343 میلیون 904,149 3.906 میلیون 341,206
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 54,770 0.00 0.00 57,650 0.00 0.00 1399/08/7 5 1,118 61.23 میلیون 223.6 57,650 54,770 54,770 54,770 20 - - 0 25,712 54,770 7.322 هزار میلیارد 7.533 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 266.86 36.96 34.68 1,118 - 1,118 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 160,370 0.00 0.00 158,670 0.00 0.00 1399/08/7 5,566 4.266 میلیون 676.95 میلیارد 766.49 158,670 153,980 150,150 160,370 1 106,931 160,370 34 532 160,370 476.01 هزار میلیارد 676.227 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 290.105 میلیون 60.092 میلیون 7.92 7.11 1.64 3.112 میلیون 1.154 میلیون 3.399 میلیون 867,034
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 28,490 0.00 0.00 28,440 0.00 0.00 1399/08/7 1,790 5.232 میلیون 148.83 میلیارد 2,923.05 28,440 28,230 28,230 29,180 3 2,740 28,600 1 2,007 28,600 546.048 هزار میلیارد 835.554 میلیون 335.792 میلیون 19.2 میلیون 289.506 میلیون 46.286 میلیون 201.927 میلیون 37.505 میلیون 14.56 11.8 2.7 3.764 میلیون 1.469 میلیون 4.102 میلیون 1.13 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 13,600 0.00 0.00 14,300 10.00 0.07 1399/08/7 21 58,834 800.14 میلیون 2,801.62 14,310 13,600 13,600 13,600 350 - - 0 11.156 میلیون 13,600 64.35 هزار میلیارد 66.567 میلیون 11.857 میلیون 4.5 میلیون 2.217 میلیون 9.64 میلیون 4.782 میلیون 4.672 میلیون 13.77 6.68 13.46 58,834 - 58,834 -