همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضمیا1100

اختیارخ خزامیا-4500-02/11/25

اختیار معامله بورس 2,500 1,050.00 72.41 2,500 1,050.00 72.41 09:28 1 1 2,500 - 1,450 2,500 2,500 2,500 1 1 1,401 1 15 2,200 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضرول1005

اختیارخ پترول-1850-1402/10/24

اختیار معامله بورس 259 108.00 71.52 259 108.00 71.52 11:05 1 1 259 - 151 259 259 259 3 30 131 1 100 197 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضصاد1145

اختیارخ وبصادر-4000-1402/11/11

اختیار معامله بورس 10 4.00 66.67 10 4.00 66.67 12:26 44 19,095 190,080 - 6 9 8 14 6 1,750 9 1 1 10 - - - - - - - - - - - 19,095 - 5,643 13,452
ضفلا9005

اختیارخ فولاد-5500-1402/09/29

اختیار معامله بورس 250 97.00 63.40 257 104.00 67.97 10:45 5 177 45,430 - 153 280 250 280 1 5 200 1 30 230 - - - - - - - - - - - 177 - 177 -
ضصاد1136

اختیارخ وبصادر-1997-1402/11/11

اختیار معامله بورس 266 78.00 41.49 286 98.00 52.13 14:04 51 3,083 880,462 - 188 400 220 303 1 190 265 1 2 299 - - - - - - - - - - - 3,085 - 3,085 -
ضجار1046

اختیارخ وتجارت-2600-1402/10/13

اختیار معامله بورس 73 20.00 37.74 75 22.00 41.51 12:27 145 31,763 2.37 میلیون - 53 64 60 86 1 100 71 1 57 76 - - - - - - - - - - - 31,763 - 31,754 9
ضسپا1007

اختیارخ خساپا-3750-1402/10/20

اختیار معامله بورس 19 4.00 26.67 19 4.00 26.67 11:02 3 119 2,265 - 15 23 19 23 1 30 15 2 570 19 - - - - - - - - - - - 119 - 119 -
ضجار1042

اختیارخ وتجارت-1900-1402/10/13

اختیار معامله بورس 623 129.00 26.11 577 83.00 16.80 10:56 8 754 435,350 - 494 572 550 623 1 20 375 2 2 623 - - - - - - - - - - - 630 124 754 -
ضستا1217

اختیارخ شستا-1500-1402/12/09

اختیار معامله بورس 90 18.00 25.00 92 20.00 27.78 12:29 157 29,607 2.73 میلیون - 72 89 87 110 1 493 87 1 7 91 - - - - - - - - - - - 29,607 - 19,837 9,770
ضصاد1143

اختیارخ وبصادر-3500-1402/11/11

اختیار معامله بورس 10 2.00 25.00 10 2.00 25.00 11:36 2 550 5,500 - 8 10 10 10 1 550 6 1 450 10 - - - - - - - - - - - 550 - - 550
ضخود1074

اختیارخ خودرو-2600-1402/10/06

اختیار معامله بورس 216 42.00 24.14 237 63.00 36.21 15:15 11,736 3.087 میلیون 732.3 میلیون - 174 191 188 275 15 1,344 215 2 586 216 - - - - - - - - - - - 3 میلیون 88,001 2.994 میلیون 93,905
ضهرم1232

اختیارخ اهرم-42000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 145 22.00 17.89 140 17.00 13.82 12:28 7 330 46,122 - 123 133 132 160 1 10 134 1 29 168 - - - - - - - - - - - 330 - 330 -
ضملت9007

اختیارخ وبملت-5500-1402/09/29

اختیار معامله بورس 20 3.00 17.65 20 3.00 17.65 09:54 1 1 20 - 17 20 20 20 1 500 2 1 1 10 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضستا1215

اختیارخ شستا-1300-1402/12/09

اختیار معامله بورس 213 29.00 15.76 217 33.00 17.93 12:29 392 56,989 12.34 میلیون - 184 183 183 232 3 2,232 211 1 731 216 - - - - - - - - - - - 51,362 5,627 47,744 9,245
ضستا1219

اختیارخ شستا-1700-1402/12/09

اختیار معامله بورس 44 5.00 12.82 44 5.00 12.82 12:08 65 19,833 878,968 - 39 44 42 47 1 100 25 1 466 45 - - - - - - - - - - - 19,833 - 19,833 -
ضهرم1225

اختیارخ اهرم-22000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 1,310 146.00 12.54 1,374 210.00 18.04 14:58 115 4,570 6.28 میلیون - 1,164 1,410 1,110 1,589 1 1 1,302 1 100 1,338 - - - - - - - - - - - 4,570 - 4,570 -
ضهرم1222

اختیارخ اهرم-16000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 5,360 585.00 12.25 5,360 585.00 12.25 14:53 14 285 1.53 میلیون - 4,775 5,400 5,250 5,400 1 100 5,300 1 142 5,600 - - - - - - - - - - - 285 - 285 -
ضستا1216

اختیارخ شستا-1400-1402/12/09

اختیار معامله بورس 139 15.00 12.10 149 25.00 20.16 15:16 1,278 351,317 52.22 میلیون - 124 135 132 164 1 209 139 2 1,065 144 - - - - - - - - - - - 290,897 61,400 306,458 45,839
ضستا1211

اختیارخ شستا-900-1402/12/09

اختیار معامله بورس 556 56.00 11.20 500 0.00 0.00 11:47 1 1 500 - 500 515 515 579 1 99 500 1 1,000 600 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
طستا1212

اختیارف شستا-1000-1402/12/09

اختیار معامله بورس 10 1.00 11.11 8 1.00 11.11 11:26 8 2,657 20,106 - 9 9 1 10 1 5 5 1 999 10 - - - - - - - - - - - 2,657 - 1 2,656
ضهرم1224

اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 2,255 225.00 11.08 2,290 260.00 12.81 15:12 458 11,192 25.63 میلیون - 2,030 2,260 2,080 2,540 1 14 2,255 1 1 2,294 - - - - - - - - - - - 10,923 300 10,875 348
ضفلا9003

اختیارخ فولاد-4500-1402/09/29

اختیار معامله بورس 1,150 107.00 10.26 1,114 71.00 6.81 09:55 2 28 31,200 - 1,043 1,100 1,100 1,150 1 20 1,060 0 0 0 - - - - - - - - - - - 28 - 28 -
ضشنا1055

اختیارخ شپنا-6000-1402/10/03

اختیار معامله بورس 2,700 250.00 10.20 2,766 316.00 12.90 11:08 2 3 8,298 - 2,450 2,898 2,700 2,898 1 10 2,300 1 1,000 2,700 - - - - - - - - - - - 3 - 1 2
ضستا1220

اختیارخ شستا-1800-1402/12/09

اختیار معامله بورس 33 3.00 10.00 34 4.00 13.33 12:29 1,012 404,435 13.9 میلیون - 30 31 31 38 4 2,314 32 4 2,165 33 - - - - - - - - - - - 389,227 15,208 381,414 23,021
ضهرم1223

اختیارخ اهرم-18000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 3,611 327.00 9.96 3,762 478.00 14.56 14:58 32 620 2.33 میلیون - 3,284 3,700 3,610 3,969 1 73 3,610 2 33 3,700 - - - - - - - - - - - 620 - 620 -
ضسپا1002

اختیارخ خساپا-2600-1402/10/20

اختیار معامله بورس 170 15.00 9.68 186 31.00 20.00 12:29 2,882 860,449 159.87 میلیون - 155 182 168 215 1 10 168 2 700 170 - - - - - - - - - - - 813,066 47,383 792,456 67,993
ضستا1214

اختیارخ شستا-1200-1402/12/09

اختیار معامله بورس 291 22.00 8.18 300 31.00 11.52 12:29 496 110,206 33.04 میلیون - 269 276 276 311 1 80 289 1 500 291 - - - - - - - - - - - 109,706 500 91,134 19,072
ضستا1213

اختیارخ شستا-1100-1402/12/09

اختیار معامله بورس 381 26.00 7.32 376 21.00 5.92 15:15 12 2,196 826,298 - 355 320 200 399 1 50 350 1 250 395 - - - - - - - - - - - 2,042 229 2,271 -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,195 209.00 7.00 3,165 179.00 5.99 12:28 632 21.052 میلیون 66.62 میلیارد 33,310.41 2,986 2,980 2,980 3,195 4 252,076 3,195 1 3,000 3,210 41.145 هزار میلیارد 174.028 میلیون 150.877 میلیون 13 میلیون 132.883 میلیون 17.994 میلیون 75.226 میلیون 1.603 میلیون 25.67 2.29 0.56 20.086 میلیون 966,591 13.972 میلیون 7.08 میلیون
دامین

دارو امین

سهام بورس 4,896 320.00 6.99 4,860 284.00 6.21 12:29 1,149 21.461 میلیون 104.3 میلیارد 18,677.7 4,576 4,800 4,661 4,896 38 1,364,271 4,896 0 0 0 26.73 هزار میلیارد 36.336 میلیون 19.157 میلیون 5.5 میلیون 9.606 میلیون 9.552 میلیون 12.97 میلیون 3.56 میلیون 7.51 2.8 2.06 20.166 میلیون 1.294 میلیون 20.156 میلیون 1.305 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 9,950 650.00 6.99 9,910 610.00 6.56 12:29 1,716 26.993 میلیون 267.37 میلیارد 15,730.1 9,300 9,520 9,320 9,950 26 1,920,202 9,950 0 0 0 84.235 هزار میلیارد 94.188 میلیون 26.17 میلیون 4.5 میلیون 9.953 میلیون 16.217 میلیون 13.361 میلیون 12.769 میلیون 6.6 5.19 6.3 25.441 میلیون 1.552 میلیون 19.619 میلیون 7.374 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 39,530 2,580.00 6.98 39,480 2,530.00 6.85 12:28 1,723 17.117 میلیون 675.83 میلیارد 9,934.47 36,950 37,020 37,020 39,530 26 630,572 39,530 0 0 0 222.075 هزار میلیارد 251.903 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 8.48 10.45 8.18 12.951 میلیون 4.166 میلیون 4.888 میلیون 12.229 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,475 96.00 6.96 1,453 74.00 5.37 12:29 1,410 81.651 میلیون 118.67 میلیارد 57,908.86 1,379 1,380 1,370 1,475 53 7,831,038 1,475 1 41,000 1,476 23.248 هزار میلیارد 23.73 میلیون 20.455 میلیون 16 میلیون 481,863 19.973 میلیون 3.392 میلیون 3.252 میلیون 7.15 1.16 6.85 75.958 میلیون 5.694 میلیون 73.628 میلیون 8.024 میلیون
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 8,340 540.00 6.92 8,310 510.00 6.54 12:29 586 9.063 میلیون 75.35 میلیارد 15,466.18 7,800 8,000 7,890 8,340 3 24,193 8,340 0 0 0 11.386 هزار میلیارد 15.058 میلیون 5.923 میلیون 1.37 میلیون 3.673 میلیون 2.25 میلیون 15.249 میلیون 897,934 12.68 5.06 0.75 8.999 میلیون 64,637 2.708 میلیون 6.355 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,600 360.00 6.87 5,560 320.00 6.11 12:29 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 26,588.18 5,240 5,290 5,280 5,600 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 114.647 میلیون 47.736 میلیون 17 میلیون 20.127 میلیون 27.609 میلیون 27.595 میلیون 13.504 میلیون 7 3.42 3.43 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,812 276.00 6.08 4,758 222.00 4.89 12:29 2,584 42.009 میلیون 199.87 میلیارد 16,257.52 4,536 4,616 4,616 4,816 1 4,669 4,812 1 4,139 4,815 915.572 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 486.404 میلیون 192.428 میلیون 90.317 میلیون 396.087 میلیون 139.342 میلیون 139.072 میلیون 6.58 2.31 6.57 29.379 میلیون 12.631 میلیون 39.482 میلیون 2.527 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 5,000 270.00 5.71 5,016 286.00 6.05 12:29 4,482 97.641 میلیون 489.74 میلیارد 21,785.12 4,730 4,933 4,927 5,061 1 12,250 4,999 7 219,200 5,000 100.32 هزار میلیارد 107.037 میلیون 42.629 میلیون 20 میلیون 6.717 میلیون 35.912 میلیون 10.28 میلیون 8.334 میلیون 12.04 2.79 9.76 95.172 میلیون 2.469 میلیون 84.803 میلیون 12.838 میلیون
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 17,500 920.00 5.55 17,590 1,010.00 6.09 12:30 3,415 7.862 میلیون 138.28 میلیارد 2,302.19 16,580 16,600 16,370 17,740 4 400,000 17,500 3 12,433 17,500 20.337 هزار میلیارد 26.762 میلیون 9.856 میلیون 1.156 میلیون 6.425 میلیون 3.431 میلیون 34.059 میلیون 2.143 میلیون 9.49 5.93 0.6 7.069 میلیون 792,542 5.965 میلیون 1.897 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,220 310.00 5.25 6,260 350.00 5.92 12:29 3,240 72.877 میلیون 455.95 میلیارد 22,492.86 5,910 6,090 6,030 6,320 1 20,000 6,210 1 1,000 6,240 73.086 هزار میلیارد 76.464 میلیون 26.768 میلیون 11.675 میلیون 3.378 میلیون 23.39 میلیون 2.742 میلیون 3.805 میلیون 19.21 3.12 26.65 68.295 میلیون 4.582 میلیون 67.971 میلیون 4.906 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 5,134 256.00 5.25 5,189 311.00 6.38 12:29 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 16,694.3 4,878 5,210 5,080 5,219 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 9.92 میلیون 4.892 میلیون 1.8 میلیون 571,049 4.321 میلیون 2.423 میلیون 2.338 میلیون 4 2.16 3.85 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
ضسپا1217

اختیارخ خساپا -1900-1402/12/23

اختیار معامله بورس 860 42.00 5.13 836 18.00 2.20 12:28 19 926 774,547 - 818 1,075 811 1,075 2 200 205 1 15 972 - - - - - - - - - - - 727 199 829 97
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 145,020 6,900.00 5.00 145,010 6,890.00 4.99 12:29 690 2.762 میلیون 400.46 میلیارد 4,002.38 138,120 139,550 139,550 145,020 127 1,070,022 145,020 1 10,000 147,050 28.277 هزار میلیارد 33.625 میلیون 6.045 میلیون 195,000 5.349 میلیون 696,750 16.737 میلیون 1.537 میلیون 18.4 40.58 1.69 2.757 میلیون 4,243 260,944 2.501 میلیون
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 30,040 1,430.00 5.00 29,980 1,370.00 4.79 12:29 971 3.401 میلیون 101.98 میلیارد 3,502.5 28,610 29,800 29,010 30,040 57 327,260 30,040 0 0 0 78.791 هزار میلیارد 80.73 میلیون 2.84 میلیون 628,104 1.939 میلیون 900,188 5.704 میلیون 421,128 187.09 87.53 13.81 3.398 میلیون 2,661 3.401 میلیون -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 197,740 9,410.00 5.00 197,490 9,160.00 4.86 12:27 830 740,754 146.29 میلیارد 892.47 188,330 190,000 190,000 197,740 60 156,600 197,740 0 0 0 48.851 هزار میلیارد 50.553 میلیون 2.266 میلیون 247,360 1.702 میلیون 563,324 910,142 780,377 62.6 86.72 53.67 719,682 21,072 694,754 46,000
فلامی

لامیران

سهام بورس 10,720 510.00 5.00 10,590 380.00 3.72 12:29 378 1.809 میلیون 19.16 میلیارد 4,785.21 10,210 10,400 10,310 10,720 14 1,180,947 10,720 3 36,400 13,440 6.354 هزار میلیارد 6.462 میلیون 1.473 میلیون 600,000 245,915 1.227 میلیون 994,741 492,319 12.91 5.18 6.39 1.734 میلیون 74,876 1.5 میلیون 308,500
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 17,690 840.00 4.99 17,610 760.00 4.51 12:29 883 3.969 میلیون 70.22 میلیارد 4,495.21 16,850 17,690 17,690 17,690 232 14,089,055 17,690 1 50,000 28,000 193.71 هزار میلیارد 226.219 میلیون 52.382 میلیون 11 میلیون 32.509 میلیون 19.874 میلیون 26.396 میلیون 27.048 میلیون 7.13 9.72 7.31 3.969 میلیون - 1.444 میلیون 2.526 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,808 86.00 4.99 1,808 86.00 4.99 12:29 813 74.731 میلیون 135.11 میلیارد 91,920.44 1,722 1,808 1,808 1,808 907 260,494,585 1,808 1 10,000 1,850 282.663 هزار میلیارد 4.174 میلیارد 3.96 میلیارد 156.34 میلیون 3.892 میلیارد 68.715 میلیون 353.904 میلیون 44.782 میلیون 6.31 4.12 0.8 67.731 میلیون 7 میلیون 18.082 میلیون 56.65 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,570 550.00 4.99 11,560 540.00 4.90 12:29 1,591 43.042 میلیون 497.62 میلیارد 27,053.31 11,020 11,500 11,410 11,570 655 18,668,202 11,570 3 51,433 11,670 667.266 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 685.768 میلیون 57.722 میلیون 453.742 میلیون 232.026 میلیون 217.607 میلیون 165.503 میلیون 4.03 2.88 3.07 42.042 میلیون 1,000,000 11.95 میلیون 31.092 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 21,090 1,000.00 4.98 20,500 410.00 2.04 12:28 90 457,394 9.63 میلیارد 11,023.29 20,090 21,090 20,600 21,090 1 17 21,090 0 0 0 55.596 هزار میلیارد 65.383 میلیون 16.977 میلیون 2.712 میلیون 9.787 میلیون 7.19 میلیون 6.631 میلیون 6.556 میلیون 8.48 7.73 8.39 457,394 - 381,383 76,011
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 45,930 2,180.00 4.98 45,570 1,820.00 4.16 12:29 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,368.56 43,750 45,450 44,110 45,930 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.918 میلیون 1.983 میلیون 400,000 690,233 1.293 میلیون 963,785 810,796 22.48 14.1 18.91 661,019 388,771 982,895 66,895
سآبیک

سیمان آبیک

سهام بورس 27,590 1,310.00 4.98 27,390 1,110.00 4.22 12:29 962 3.249 میلیون 89 میلیارد 3,377.53 26,280 26,270 26,270 27,590 1 8,570 27,440 1 195 27,590 81.055 هزار میلیارد 89.888 میلیون 20.089 میلیون 2.959 میلیون 8.833 میلیون 11.257 میلیون 23.91 میلیون 10.966 میلیون 7.39 7.2 3.39 1.143 میلیون 2.106 میلیون 1.333 میلیون 1.916 میلیون
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 54,720 2,590.00 4.97 54,090 1,960.00 3.76 12:29 777 1.075 میلیون 58.14 میلیارد 1,383.4 52,130 51,800 51,800 54,730 1 180 54,720 5 10,700 54,720 8.654 هزار میلیارد 9.205 میلیون 915,401 160,000 571,061 344,340 2.306 میلیون 139,052 62.24 25.13 3.75 1.07 میلیون 4,829 1.075 میلیون 224
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 24,930 1,180.00 4.97 24,880 1,130.00 4.76 12:26 969 6.567 میلیون 163.41 میلیارد 6,776.97 23,750 24,930 24,300 24,930 46 704,304 24,930 0 0 0 27.368 هزار میلیارد 30.542 میلیون 5.514 میلیون 1.1 میلیون 3.174 میلیون 2.34 میلیون 1.564 میلیون 739,745 37 11.69 17.49 6.515 میلیون 52,000 5.786 میلیون 781,000
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 12,240 580.00 4.97 12,240 580.00 4.97 12:29 249 1.515 میلیون 18.54 میلیارد 6,083.57 11,660 12,240 12,240 12,240 76 1,728,231 12,240 2 1,818 12,320 6.006 هزار میلیارد 6.989 میلیون 1.789 میلیون 490,700 983,198 805,904 1.443 میلیون 135,314 44.39 7.45 4.16 1.515 میلیون - 1.515 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,070 98.00 4.97 2,069 97.00 4.92 12:29 4,655 530.266 میلیون 1.097 هزار میلیارد 113,913.22 1,972 2,020 2,020 2,070 96 19,549,096 2,070 0 0 0 362.807 هزار میلیارد 8.328 میلیارد 8.1 میلیارد 175.354 میلیون 7.965 میلیارد 134.659 میلیون 771.008 میلیون 8.903 میلیون 40.75 2.69 0.47 413.851 میلیون 116.415 میلیون 205.949 میلیون 324.317 میلیون
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,960 1,040.00 4.97 21,820 900.00 4.30 12:29 598 4.093 میلیون 89.33 میلیارد 6,844.48 20,920 21,190 20,930 21,960 1 433 21,800 0 0 0 58.914 هزار میلیارد 68.366 میلیون 16.037 میلیون 2.7 میلیون 9.452 میلیون 6.585 میلیون 10.328 میلیون 5.066 میلیون 11.63 8.95 5.7 2.031 میلیون 2.062 میلیون 2.573 میلیون 1.52 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,030 710.00 4.96 14,930 610.00 4.26 12:29 682 7.727 میلیون 115.79 میلیارد 11,329.91 14,320 14,700 14,340 15,030 10 843,206 15,030 4 2,519 15,050 373.25 هزار میلیارد 427.899 میلیون 96.399 میلیون 25 میلیون 54.649 میلیون 41.75 میلیون 62.667 میلیون 22.258 میلیون 16.77 8.94 5.96 3.41 میلیون 4.317 میلیون 5.506 میلیون 2.221 میلیون
پی پاد

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,370 630.00 4.95 13,170 430.00 3.38 12:29 1,337 5.868 میلیون 77.27 میلیارد 4,388.96 12,740 12,820 12,790 13,370 110 3,685,986 13,370 1 236 13,380 39.51 هزار میلیارد 50.638 میلیون 18.213 میلیون 3 میلیون 11.128 میلیون 7.085 میلیون 32.71 میلیون 2.67 میلیون 14.8 5.58 1.21 5.096 میلیون 772,326 4.94 میلیون 928,228
ضسپا1000

اختیارخ خساپا-2200-1402/10/20

اختیار معامله بورس 470 22.00 4.91 491 43.00 9.60 12:29 1,040 157,086 77.07 میلیون - 448 432 432 520 2 100 465 1 10 470 - - - - - - - - - - - 118,631 38,455 154,786 2,300
ضهرم1219

اختیارخ اهرم-13000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 7,967 371.00 4.88 8,134 538.00 7.08 14:59 653 21,004 170.84 میلیون - 7,596 7,810 7,810 8,183 1 25 7,967 1 50 8,000 - - - - - - - - - - - 13,654 7,350 20,152 852
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,930 136.00 4.87 2,848 54.00 1.93 12:50 1,002 49.865 میلیون 142.04 میلیارد 49,765.29 2,794 2,802 2,802 2,930 2 70,000 2,905 2 3,800 2,939 919.816 هزار میلیارد 6.683 میلیارد 6.397 میلیارد 272.969 میلیون 5.767 میلیارد 630.003 میلیون 925.142 میلیون 231.187 میلیون 3.98 1.46 0.99 23.2 میلیون 26.665 میلیون 32.755 میلیون 17.11 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 15,800 700.00 4.64 15,400 300.00 1.99 12:29 172 1.115 میلیون 17.55 میلیارد 9,483.26 15,100 15,850 15,360 15,850 1 1,000 15,470 1 4,146 15,800 92.4 هزار میلیارد 103.655 میلیون 25.754 میلیون 6 میلیون 11.255 میلیون 14.498 میلیون 13.463 میلیون 13.227 میلیون 6.99 6.37 6.86 742,651 372,347 614,198 500,800
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,020 1,410.00 4.61 31,900 1,290.00 4.21 12:29 619 1.832 میلیون 58.44 میلیارد 2,959.61 30,610 31,340 31,000 32,140 1 158 31,940 2 5,677 32,020 6.954 هزار میلیارد 9.073 میلیون 2.697 میلیون 218,000 2.11 میلیون 586,725 1.96 میلیون 252,020 27.59 11.85 3.55 1.632 میلیون 200,000 1.302 میلیون 529,801
ضسپا1012

اختیارخ خساپا-1900-1402/10/20

اختیار معامله بورس 750 33.00 4.60 778 61.00 8.51 12:19 64 12,448 9.69 میلیون - 717 818 750 818 1 1 640 1 570 763 - - - - - - - - - - - 1,348 11,100 10,448 2,000
ضسرو1017

اختیارخ سرو-80000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 51,800 2,192.00 4.42 51,800 2,192.00 4.42 14:45 1 417 21.6 میلیون - 49,608 51,800 51,800 51,800 1 1 48,480 1 3 51,993 - - - - - - - - - - - 417 - 417 -
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 7,070 290.00 4.28 6,920 140.00 2.06 12:29 431 4.007 میلیون 27.74 میلیارد 9,297.12 6,780 6,720 6,630 7,090 1 28,500 6,960 6 73,143 7,090 11.889 هزار میلیارد 16.865 میلیون 7.912 میلیون 1.718 میلیون 4.977 میلیون 2.935 میلیون 17.603 میلیون 1.096 میلیون 10.85 4.05 0.68 1.817 میلیون 2.19 میلیون 3.856 میلیون 151,351
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 8,500 340.00 4.17 8,240 80.00 0.98 15:11 453 3.65 میلیون 30.47 میلیارد 5,995.19 8,160 8,430 8,210 8,530 1 4,407 8,420 4 80,536 8,500 165 هزار میلیارد 206.975 میلیون 80.872 میلیون 20 میلیون 41.975 میلیون 38.897 میلیون 104.989 میلیون 26.932 میلیون 6.13 4.24 1.57 1.927 میلیون 1.723 میلیون 1.721 میلیون 1.93 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 7,040 280.00 4.14 7,070 310.00 4.59 12:29 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 13,477.89 6,760 7,040 6,910 7,220 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 75.961 میلیون 22.272 میلیون 10.5 میلیون 1.726 میلیون 20.546 میلیون 7.159 میلیون 6.818 میلیون 10.89 3.61 10.37 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
ضستا1212

اختیارخ شستا-1000-1402/12/09

اختیار معامله بورس 467 18.00 4.01 478 29.00 6.46 12:29 148 18,571 8.87 میلیون - 449 477 460 489 1 30 467 1 101 471 - - - - - - - - - - - 13,871 4,700 15,972 2,599
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 3,197 123.00 4.00 3,178 104.00 3.38 12:29 790 17.459 میلیون 55.47 میلیارد 22,099.4 3,074 3,080 3,080 3,220 1 5,000 3,176 1 7,156 3,198 12.712 هزار میلیارد 14.309 میلیون 5.838 میلیون 4 میلیون 1.645 میلیون 4.193 میلیون 4.448 میلیون 77,489 164.05 3.03 2.86 17.164 میلیون 294,048 14.291 میلیون 3.167 میلیون
ضسرو1016

اختیارخ سرو-74000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 56,988 2,176.00 3.97 56,418 1,606.00 2.93 14:48 11 2,666 150.41 میلیون - 54,812 56,000 56,000 56,992 1 2 56,001 1 76 56,970 - - - - - - - - - - - 2,666 - 2,666 -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,610 137.00 3.94 3,592 119.00 3.43 12:29 752 10.333 میلیون 37.11 میلیارد 13,740.21 3,473 3,459 3,432 3,716 3 28,000 3,550 2 20,000 3,620 32.328 هزار میلیارد 54.061 میلیون 33.268 میلیون 9 میلیون 21.733 میلیون 11.535 میلیون 39.021 میلیون 1.591 میلیون 20.32 2.8 0.83 6.678 میلیون 3.655 میلیون 9.97 میلیون 363,033
ضهرم1218

اختیارخ اهرم-12000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 8,790 332.00 3.93 8,458 0.00 0.00 12:31 3 36 304,478 - 8,458 9,000 8,763 9,000 1 1 11,012 1 10 15,000 - - - - - - - - - - - 201 - - 201
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 6,910 260.00 3.91 6,900 250.00 3.76 12:29 321 3.803 میلیون 26.23 میلیارد 11,848.05 6,650 6,690 6,690 7,000 1 174,910 6,760 1 29,411 6,910 41.4 هزار میلیارد 43.647 میلیون 21.514 میلیون 6 میلیون 2.247 میلیون 19.267 میلیون 7.388 میلیون 6.866 میلیون 6.03 2.15 5.6 1.676 میلیون 2.127 میلیون 3.765 میلیون 38,693
صایپا049

صکوک مرابحه صایپا049-3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 37,000.00 3.84 963,000 0.00 0.00 14:05 1 10,000 9.6 میلیارد - 963,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 987,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 44,440 1,620.00 3.78 43,970 1,150.00 2.69 12:29 321 389,078 17.12 میلیارد 1,212.08 42,820 42,850 42,850 44,500 1 1,321 44,430 1 354 44,440 43.97 هزار میلیارد 50.547 میلیون 12.723 میلیون 1,000,000 6.577 میلیون 6.146 میلیون 14.419 میلیون 7.127 میلیون 6.17 7.15 3.05 340,804 48,274 365,985 23,093
ضهرم1226

اختیارخ اهرم-24000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 880 32.00 3.77 906 58.00 6.84 14:51 137 7,340 6.65 میلیون - 848 840 702 1,000 1 30 811 1 12 880 - - - - - - - - - - - 7,340 - 5,952 1,388
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 16,010 580.00 3.76 15,870 440.00 2.85 12:29 208 727,025 11.64 میلیارد 3,714.64 15,430 15,500 15,450 16,260 2 1,012 16,000 1 5,094 16,050 35.993 هزار میلیارد 51.377 میلیون 21.894 میلیون 2.268 میلیون 15.383 میلیون 6.51 میلیون 12.124 میلیون 3.627 میلیون 9.92 5.53 2.97 554,397 172,628 717,949 9,076
فاما

اما

سهام بورس 13,980 500.00 3.71 13,690 210.00 1.56 12:29 254 950,939 13.11 میلیارد 3,743.85 13,480 13,800 13,400 14,250 1 7,130 13,900 1 3,038 13,980 47.915 هزار میلیارد 56.067 میلیون 17.053 میلیون 3.5 میلیون 8.152 میلیون 8.901 میلیون 18.604 میلیون 5.81 میلیون 8.25 5.38 2.58 931,321 19,618 908,425 42,514
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,000 71.00 3.68 2,008 79.00 4.10 12:29 1,176 26.109 میلیون 52.42 میلیارد 22,201.5 1,929 1,942 1,942 2,050 3 30,000 1,985 1 8,421 2,000 22.253 هزار میلیارد 27.108 میلیون 18.327 میلیون 11.082 میلیون 4.855 میلیون 13.472 میلیون 6.402 میلیون -315,510 -70.53 1.65 3.48 26.109 میلیون - 23.585 میلیون 2.524 میلیون
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 4,820 165.00 3.54 4,880 225.00 4.83 12:29 727 7.128 میلیون 34.79 میلیارد 9,805.31 4,655 4,715 4,653 4,980 1 2,665 4,820 1 1,826 4,840 36.6 هزار میلیارد 54.4 میلیون 33.3 میلیون 7.5 میلیون 17.8 میلیون 15.5 میلیون 14.506 میلیون 6.729 میلیون 5.44 2.36 2.52 5.46 میلیون 1.669 میلیون 6.889 میلیون 238,968
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 59,990 2,000.00 3.45 59,950 1,960.00 3.38 12:29 2,186 2.572 میلیون 154.16 میلیارد 1,176.43 57,990 60,750 59,000 60,750 10 6,434 59,980 1 1,725 59,990 860.283 هزار میلیارد 1.07 میلیارد 287.448 میلیون 14.35 میلیون 209.98 میلیون 77.468 میلیون 469.77 میلیون 104.478 میلیون 8.23 11.11 1.83 1.921 میلیون 651,000 1.623 میلیون 948,451
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 7,540 250.00 3.43 7,620 330.00 4.53 12:29 1,404 22.945 میلیون 174.92 میلیارد 16,342.51 7,290 7,340 7,340 7,740 2 78,969 7,530 1 63,000 7,540 48.006 هزار میلیارد 49.892 میلیون 17.237 میلیون 6.3 میلیون 1.886 میلیون 15.351 میلیون 7.005 میلیون 6.173 میلیون 7.78 3.13 6.85 15.844 میلیون 7.101 میلیون 20.255 میلیون 2.69 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 165,970 5,500.00 3.43 167,280 6,810.00 4.24 14:59 15,234 12.499 میلیون 2.091 هزار میلیارد - 160,470 162,810 162,800 169,500 3 627 165,940 5 5,293 165,970 - - - - - - - - - - - 11.43 میلیون 1.069 میلیون 12.063 میلیون 436,084
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,970 63.00 3.30 2,017 110.00 5.77 12:29 3,355 181.079 میلیون 365.22 میلیارد 53,972.9 1,907 1,993 1,937 2,040 1 2,316 1,954 4 502,590 1,970 24.082 هزار میلیارد 26.309 میلیون 15.027 میلیون 11.939 میلیون 2.227 میلیون 12.8 میلیون 9.004 میلیون 796,298 30.24 1.88 2.67 176.97 میلیون 4.109 میلیون 152.152 میلیون 28.927 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 15,290 480.00 3.24 14,870 60.00 0.41 12:29 452 2.341 میلیون 35.16 میلیارد 5,180.24 14,810 14,760 14,650 15,400 7 43,408 15,020 1 20,226 15,290 356.88 هزار میلیارد 482.715 میلیون 181.982 میلیون 24 میلیون 125.835 میلیون 56.147 میلیون 154.967 میلیون 50.697 میلیون 7.04 6.36 2.3 616,201 1.725 میلیون 2.127 میلیون 214,222
تاراز

تاراز

صندوق بورس 18,290 570.00 3.22 18,190 470.00 2.65 14:53 23 274,864 5 میلیارد - 17,720 18,060 18,060 18,290 1 1,504 18,290 4 19,291 18,300 - - - - - - - - - - - 109,099 165,765 167,221 107,643
ضسپا1001

اختیارخ خساپا-2400-1402/10/20

اختیار معامله بورس 294 9.00 3.16 313 28.00 9.82 12:28 365 76,469 23.93 میلیون - 285 308 288 348 7 7,000 264 1 370 298 - - - - - - - - - - - 57,888 18,581 68,307 8,162
ضسرو1014

اختیارخ سرو-62000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 68,991 2,091.00 3.13 68,991 2,091.00 3.13 14:59 1 2 137,982 - 66,900 68,991 68,991 68,991 1 1 68,000 1 4 68,991 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 7,240 220.00 3.13 7,200 180.00 2.56 12:29 577 8.116 میلیون 58.45 میلیارد 14,066.01 7,020 7,120 7,030 7,320 1 100,000 7,140 1 93,023 7,240 21.6 هزار میلیارد 36.717 میلیون 22.577 میلیون 3 میلیون 15.117 میلیون 7.461 میلیون 47.773 میلیون 4.286 میلیون 5.04 2.9 0.45 7.234 میلیون 881,934 7.307 میلیون 809,501
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,363 71.00 3.10 2,389 97.00 4.23 12:30 3,756 157.942 میلیون 377.31 میلیارد 42,050.66 2,292 2,359 2,320 2,430 2 298,483 2,360 3 198,527 2,363 534.96 هزار میلیارد 7.984 میلیارد 7.838 میلیارد 223.926 میلیون 7.449 میلیارد 389.186 میلیون 945.6 میلیون 159.032 میلیون 3.36 1.37 0.57 120.112 میلیون 37.83 میلیون 115.861 میلیون 42.082 میلیون
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 41,240 1,240.00 3.10 40,390 390.00 0.98 12:29 118 116,503 4.81 میلیارد 935.86 40,000 39,600 39,600 41,530 2 2,217 41,240 3 4,778 41,450 30.293 هزار میلیارد 42.049 میلیون 16.619 میلیون 750,000 11.756 میلیون 4.863 میلیون 9.5 میلیون 3.635 میلیون 8.33 6.23 3.19 115,503 1,000 94,203 22,300
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 8,050 240.00 3.07 8,010 200.00 2.56 12:29 565 2.713 میلیون 21.74 میلیارد 4,801.29 7,810 7,590 7,590 8,290 1 2,481 8,030 1 12,284 8,050 8.01 هزار میلیارد 10.493 میلیون 4.001 میلیون 500,000 2.503 میلیون 1.498 میلیون 3.767 میلیون 716,891 11.02 5.27 2.1 2.713 میلیون - 2.441 میلیون 271,275
ضستا1210

اختیارخ شستا-800-1402/12/09

اختیار معامله بورس 638 19.00 3.07 644 25.00 4.04 12:24 7 411 264,618 - 619 650 638 650 2 1,001 605 2 11 660 - - - - - - - - - - - 211 200 411 -
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 48,500 1,430.00 3.04 47,990 920.00 1.95 12:29 161 260,862 12.57 میلیارد 1,519.94 47,070 47,980 47,600 49,360 1 1,204 47,600 1 1,271 48,750 34.313 هزار میلیارد 50.909 میلیون 20.427 میلیون 715,000 16.596 میلیون 3.83 میلیون 15.367 میلیون 5.089 میلیون 6.74 8.97 2.23 165,599 95,263 86,216 174,646
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 4,630 135.00 3.00 4,630 135.00 3.00 12:30 726 10.197 میلیون 47.22 میلیارد 14,045.58 4,495 4,651 4,515 4,745 1 1,826 4,602 1 27,380 4,630 56.069 هزار میلیارد 58.288 میلیون 20.884 میلیون 4.03 میلیون 2.219 میلیون 18.665 میلیون 5.435 میلیون 4.885 میلیون 11.48 3 10.32 9.676 میلیون 520,672 8.998 میلیون 1.2 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 31,140 900.00 2.98 30,710 470.00 1.55 12:29 520 823,683 25.3 میلیارد 1,584.01 30,240 30,200 30,200 31,270 1 12,000 30,870 1 1,500 31,140 37.313 هزار میلیارد 41.514 میلیون 8.381 میلیون 1.215 میلیون 4.201 میلیون 4.18 میلیون 4.472 میلیون 2.98 میلیون 12.52 8.93 8.34 788,063 35,620 530,219 293,464
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 5,132 148.00 2.97 5,083 99.00 1.99 12:29 484 6.936 میلیون 35.26 میلیارد 14,331.39 4,984 4,828 4,828 5,276 1 100,000 5,090 1 337,933 5,132 20.332 هزار میلیارد 22.215 میلیون 8.709 میلیون 4 میلیون 1.883 میلیون 6.826 میلیون 1.56 میلیون 2.19 میلیون 9.1 2.92 12.78 5.716 میلیون 1.22 میلیون 6.936 میلیون -
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,710 136.00 2.97 4,719 145.00 3.17 12:29 1,076 16.841 میلیون 79.47 میلیارد 15,651.03 4,574 4,561 4,561 4,820 1 1,024 4,710 1 11,876 4,727 21.16 هزار میلیارد 24.552 میلیون 11.942 میلیون 4.484 میلیون 3.392 میلیون 8.551 میلیون 14.166 میلیون 2.267 میلیون 9.33 2.48 1.49 15.807 میلیون 1.034 میلیون 16.672 میلیون 169,000
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 62,000 1,740.00 2.89 62,090 1,830.00 3.04 12:29 198 319,188 19.93 میلیارد 1,692.02 60,260 61,450 61,260 63,270 1 1,861 62,100 2 1,355 62,700 58.986 هزار میلیارد 76.509 میلیون 21.781 میلیون 950,000 17.524 میلیون 4.257 میلیون 13.143 میلیون 9.132 میلیون 6.46 13.86 4.49 224,381 94,807 192,235 126,953