همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 644 18.00 2.72 640 22.00 3.32 1400/05/31 - - - 61,874.61 662 640 - - 19 7,319,940 643 1 343,184 644 164.39 هزار میلیارد 164.393 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -5.7 0.6 -5.7 356.834 میلیون 50.486 میلیون 407.321 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,738 42.00 2.36 1,758 22.00 1.24 1400/07/28 7,384 203.67 میلیون 358 میلیارد 27,582.33 1,780 1,789 1,725 1,813 4 57,388 1,791 2 31,439 1,791 530.311 هزار میلیارد 1.255 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.65 -22.09 0.68 363.124 میلیون 62.22 میلیون 397.856 میلیون 27.488 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,620 61.00 3.63 1,647 34.00 2.02 1400/07/28 6,631 215.19 میلیون 354.4 میلیارد 32,451.5 1,681 1,680 1,616 1,700 1 5,950 1,685 3 56,312 1,685 322.006 هزار میلیارد 853.568 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5 8.92 1.51 399.605 میلیون 11.05 میلیون 348.268 میلیون 62.387 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,077 34.00 3.06 1,091 20.00 1.80 1400/07/28 3,375 120.08 میلیون 131 میلیارد 35,579.73 1,111 1,095 1,071 1,132 4 253,015 1,101 1 123,659 1,105 123.903 هزار میلیارد 256.365 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -3.03 3.01 2.6 275.844 میلیون 2.134 میلیون 277.578 میلیون 400,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,970 140.00 1.09 13,000 170.00 1.33 1400/07/25 36,941 203.52 میلیون 2.646 هزار میلیارد 6,912.23 12,830 13,100 12,880 13,190 0 0 0 0 1846 هزار میلیارد 1.809 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.93 3.85 5.86 194.964 میلیون 8.558 میلیون 190.335 میلیون 13.187 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 650 18.00 2.69 648 20.00 2.99 1400/05/31 - - - 57,632.78 668 650 - - 8 2,896,000 643 1 100,000 650 62.278 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -5.67 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,174 63.00 2.82 2,207 30.00 1.34 1400/07/28 4,214 88.58 میلیون 195.5 میلیارد 21,019.87 2,237 2,250 2,161 2,270 1 10,000 2,227 4 409,831 2,228 87.409 هزار میلیارد 91.779 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 6.45 1.42 5.32 166.927 میلیون 3.35 میلیون 164.387 میلیون 5.89 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,206 0.00 0.00 1,220 14.00 1.16 1400/07/28 2,184 72.3 میلیون 88.2 میلیارد 33,106 1,206 1,206 1,160 1,257 2 215,047 1,216 1 13,000 1,220 8.174 هزار میلیارد 11.274 میلیون 3.607 میلیون 500,000 3.1 میلیون 506,969 3.324 میلیون 783 10439.34 16.12 2.46 143.356 میلیون 12.754 میلیون 152.602 میلیون 3.509 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,770 24.00 1.34 1,751 43.00 2.40 1400/07/28 2,760 108.93 میلیون 190.8 میلیارد 39,467.81 1,794 1,794 1,733 1,800 1 14,645 1,773 1 197,000 1,776 235.751 هزار میلیارد 249.314 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.968 میلیون 9.461 میلیون 24.92 1.57 29.59 153.425 میلیون 5.898 میلیون 145.728 میلیون 13.595 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,220 27.00 2.17 1,205 42.00 3.37 1400/07/28 1,655 75.2 میلیون 90.6 میلیارد 45,436.79 1,247 1,200 1,200 1,230 1 271,083 1,226 1 115,000 1,241 36.942 هزار میلیارد 84.339 میلیون 83.442 میلیون 30.657 میلیون 47.397 میلیون 36.044 میلیون 16.382 میلیون 2.593 میلیون 14.25 1.02 2.26 67.041 میلیون 40.801 میلیون 106.439 میلیون 1.403 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 467 5.00 1.06 470 2.00 0.42 1400/07/28 1,287 94.19 میلیون 44.2 میلیارد 73,185.49 472 470 465 479 1 150,000 474 2 60,275 475 82.927 هزار میلیارد 82.93 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.49 0.49 -1.49 87.871 میلیون 4.861 میلیون 91.482 میلیون 1.25 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,580 160.00 2.37 6,600 140.00 2.08 1400/07/28 7,462 100.37 میلیون 662 میلیارد 13,451.14 6,740 6,610 6,500 6,710 9 22,500 6,720 4 34,991 6,720 886.657 هزار میلیارد 989.751 میلیون 418.255 میلیون 134.342 میلیون 103.094 میلیون 315.16 میلیون 894.983 میلیون 134.072 میلیون 5.46 2.81 0.73 58.384 میلیون 47.964 میلیون 88.501 میلیون 17.846 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,028 33.00 3.11 1,035 26.00 2.45 1400/07/28 1,398 40.57 میلیون 42 میلیارد 29,020.5 1,061 1,063 1,020 1,064 3 242,230 1,062 1 4,500 1,063 18.761 هزار میلیارد 35.967 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 621.61 11.49 3.57 75.153 میلیون 2.144 میلیون 76.676 میلیون 621,854
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 467 4.00 0.85 467 4.00 0.85 1400/07/28 1,156 81.46 میلیون 38 میلیارد 70,470.59 471 467 460 476 1 205,250 473 1 284,543 473 40.017 هزار میلیارد 40.018 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.31 0.49 -1.41 64.88 میلیون 9.692 میلیون 74.572 میلیون -
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 465 3.00 0.64 466 2.00 0.43 1400/07/28 728 45.34 میلیون 21.1 میلیارد 62,279.45 468 461 460 480 2 102,181 468 3 589,470 469 42.507 هزار میلیارد 42.526 میلیون 96.884 میلیون 91.218 میلیون 18,762 96.865 میلیون -10,632,909 -10,636,771 -4 0.44 -4 62.368 میلیون - 62.368 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,005 40.00 1.96 2,021 24.00 1.17 1400/07/28 3,101 77.74 میلیون 157.1 میلیارد 25,070.84 2,045 2,025 2,000 2,060 1 1,264 2,040 4 59,148 2,041 452.555 هزار میلیارد 4.5 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.12 1.72 0.82 61.266 میلیون 13.416 میلیون 60.812 میلیون 13.869 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,012 37.00 1.81 2,028 21.00 1.02 1400/07/28 2,286 61.25 میلیون 124.2 میلیارد 26,794.3 2,049 2,032 2,010 2,070 2 260,000 2,045 1 43,266 2,050 355.618 هزار میلیارد 5.488 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.05 1.7 0.64 54.163 میلیون 1.853 میلیون 54.416 میلیون 1.6 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,620 88.00 3.25 2,677 31.00 1.14 1400/07/28 2,130 34.34 میلیون 91.9 میلیارد 16,123.46 2,708 2,700 2,620 2,750 1 268,500 2,674 2 281,143 2,680 17.301 هزار میلیارد 18.444 میلیون 7.496 میلیون 6.463 میلیون 1.143 میلیون 6.353 میلیون 976,204 88,523 195.44 2.72 17.72 52.539 میلیون 156,674 52.275 میلیون 421,074
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,338 13.00 0.55 2,311 40.00 1.70 1400/07/26 2,164 68.39 میلیون 158.1 میلیارد 31,604.79 2,351 2,330 2,266 2,375 0 0 0 0 361.302 هزار میلیارد 2.673 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -14.77 4.38 1.9 29.024 میلیون 39.368 میلیون 47.59 میلیون 20.803 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,485 76.00 2.13 3,503 58.00 1.63 1400/07/28 3,259 65.63 میلیون 229.9 میلیارد 20,136.6 3,561 3,540 3,460 3,570 7 816,369 3,522 1 376,995 3,522 725.271 هزار میلیارد 8.265 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 7.43 1.4 0.79 48.551 میلیون 9.837 میلیون 45.351 میلیون 13.037 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 28,880 1,500.00 4.94 29,050 1,330.00 4.38 1400/07/21 16,807 43.29 میلیون 1.258 هزار میلیارد 2,618.19 30,380 29,300 28,870 30,860 0 0 0 0 168.49 هزار میلیارد 183.325 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 70.69 17.71 62.66 32.192 میلیون 11.095 میلیون 43.004 میلیون 283,482
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 31,960 1,520.00 4.99 31,150 710.00 2.33 1400/07/28 10,255 31.7 میلیون 987.6 میلیارد 2,532.98 30,440 30,000 29,450 31,960 6 59,937 29,880 5 27,431 29,900 155.75 هزار میلیارد 158.882 میلیون 9.47 میلیون 5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون 48.53 24.57 50.13 38.052 میلیون 2.484 میلیون 40.372 میلیون 163,310
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,631 25.00 1.51 1,640 16.00 0.97 1400/07/28 1,091 22.47 میلیون 36.8 میلیارد 20,595.33 1,656 1,670 1,600 1,687 1 2,833 1,668 1 4,000 1,695 33.846 هزار میلیارد 51.206 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 58.09 2.35 3.79 43.218 میلیون 116,662 39.28 میلیون 4.054 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,260 162.00 4.73 3,292 130.00 3.80 1400/07/28 2,715 39.17 میلیون 128.9 میلیارد 14,428.32 3,422 3,422 3,251 3,450 1 1,200 3,343 1 1,550 3,347 30.807 هزار میلیارد 40.265 میلیون 20.748 میلیون 9.358 میلیون 9.458 میلیون 11.29 میلیون 9.618 میلیون 2.314 میلیون 13.31 2.73 3.2 38.602 میلیون 2.982 میلیون 36.676 میلیون 4.908 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 2,586 100.00 3.72 2,611 75.00 2.79 1400/07/28 1,232 32.97 میلیون 86.1 میلیارد 26,761.09 2,686 2,621 2,582 2,669 1 3,790 2,655 1 40,000 2,659 23.603 هزار میلیارد 42.621 میلیون 36.217 میلیون 9.04 میلیون 19.017 میلیون 17.2 میلیون 6.585 میلیون 3.697 میلیون 6.38 1.37 3.58 36.344 میلیون 1.486 میلیون 36.379 میلیون 1.45 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,280 36.00 2.74 1,290 26.00 1.98 1400/07/28 1,220 27.66 میلیون 35.7 میلیارد 22,674.18 1,316 1,316 1,279 1,348 1 5,000 1,320 1 400,000 1,329 21.775 هزار میلیارد 24.075 میلیون 24.167 میلیون 16.88 میلیون 2.3 میلیون 21.868 میلیون 5.443 میلیون 2.624 میلیون 8.31 1 4 35.163 میلیون 650,000 35.663 میلیون 150,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 300.00 2.79 10,550 220.00 2.04 1400/07/28 6,227 53.76 میلیون 567.2 میلیارد 8,632.62 10,770 10,620 10,430 10,660 1 7,100 10,640 5 125,216 10,640 3091.15 هزار میلیارد 3.47 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 4.91 3.32 2.66 23.493 میلیون 28.536 میلیون 34.103 میلیون 17.926 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,270 39.00 1.75 2,266 35.00 1.57 1400/07/28 1,470 27.24 میلیون 61.7 میلیارد 18,531.7 2,231 2,284 2,200 2,310 2 11,500 2,235 1 50,503 2,240 82.489 هزار میلیارد 114.126 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 11.18 1.82 4.04 33.908 میلیون 25,814 33.004 میلیون 930,000
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,800 75.00 1.54 4,802 73.00 1.50 1400/07/28 2,904 25.86 میلیون 124.2 میلیارد 8,903.59 4,875 4,940 4,719 4,940 2 3,050 4,907 2 31,877 4,920 89.797 هزار میلیارد 94.212 میلیون 52.68 میلیون 18.7 میلیون 4.415 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 6.24 1.86 5.7 35.092 میلیون 6.055 میلیون 31.902 میلیون 9.244 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 18,600 370.00 1.95 18,780 190.00 1.00 1400/07/28 2,610 14.08 میلیون 264.4 میلیارد 5,394.28 18,970 18,670 18,050 19,080 1 32,400 18,900 3 8,205 18,900 112.68 هزار میلیارد 119.964 میلیون 31.23 میلیون 6 میلیون 7.284 میلیون 23.946 میلیون 20.53 میلیون 14.059 میلیون 8.01 4.71 5.49 23.616 میلیون 12.042 میلیون 29.407 میلیون 6.25 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 467 15.00 3.11 477 5.00 1.04 1400/07/28 254 16.74 میلیون 7.8 میلیارد 65,892.69 482 470 461 473 5 1,053,257 473 1 50,473 484 75.727 هزار میلیارد 75.744 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 17,628 152.9 میلیون -52,326,060 -52,348,933 -1.45 0.5 -1.45 28.643 میلیون - 28.643 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 9,290 370.00 3.83 9,280 380.00 3.93 1400/07/28 4,434 25.16 میلیون 233.4 میلیارد 5,673.43 9,660 9,500 9,190 9,500 1 3,333 9,570 2 94,652 9,570 92.8 هزار میلیارد 97.839 میلیون 27.685 میلیون 10 میلیون 5.039 میلیون 22.646 میلیون 7.701 میلیون 9.167 میلیون 10.12 4.1 12.05 26.534 میلیون 4.393 میلیون 27.958 میلیون 2.968 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 478 1.00 0.21 475 2.00 0.42 1400/07/28 317 19.2 میلیون 9.1 میلیارد 60,563.96 477 464 464 480 3 410,210 473 1 150,000 477 71.019 هزار میلیارد 71.054 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.49 0.5 -1.49 26.995 میلیون 960,648 27.956 میلیون -
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 512 1.00 0.20 513 2.00 0.39 1400/07/10 - - - 52,352.04 511 501 - - 1 100,000 506 4 775,308 517 58.748 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 -1.55 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 7,680 150.00 1.92 7,670 160.00 2.04 1400/07/28 1,273 14.27 میلیون 109.4 میلیارد 11,212.14 7,830 7,550 7,450 7,890 1 2,500 7,800 1 160 7,820 30.68 هزار میلیارد 31.765 میلیون 8.694 میلیون 4 میلیون 1.085 میلیون 7.609 میلیون 6.548 میلیون 2.925 میلیون 10.49 4.03 4.7 21.332 میلیون 9.691 میلیون 26.767 میلیون 4.256 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,500 137.00 5.80 2,531 168.00 7.11 1400/07/28 2,632 58.83 میلیون 148.9 میلیارد 22,352.67 2,363 2,532 2,492 2,640 4 30,950 2,351 2 81,693 2,359 25.013 هزار میلیارد 29.22 میلیون 17.98 میلیون 9.883 میلیون 4.207 میلیون 13.774 میلیون 13.026 میلیون 3.947 میلیون 6.34 1.82 1.92 25.891 میلیون 1.109 میلیون 26.598 میلیون 402,500
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,157 150.00 4.99 3,143 136.00 4.52 1400/07/28 2,884 63.62 میلیون 200 میلیارد 22,059.76 3,007 3,066 3,050 3,157 116 6,729,959 3,019 1 2,633 3,066 19.194 هزار میلیارد 22.295 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 11.45 2.48 2.19 38.732 میلیون 4.975 میلیون 26.203 میلیون 17.503 میلیون