همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,025 63.00 3.02 2,041 47.00 2.25 1400/04/27 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 31,962.7 2,088 2,088 2,022 2,097 0 0 0 0 587.324 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون 655.519 میلیون 2.295 میلیون 670.803 میلیون -156,120,600 -3.94 268.31 0.92 445.363 میلیون 97.14 میلیون 535.97 میلیون 6.533 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,530 3.00 0.20 1,514 13.00 0.85 1400/04/27 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 51,137.82 1,527 1,510 1,474 1,563 0 0 0 0 162.643 هزار میلیارد 214.293 میلیون 162.766 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 152.314 میلیون 16.051 میلیون 16.12 میلیون 12.65 1.34 12.7 387.285 میلیون 96.07 میلیون 427.822 میلیون 55.533 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,807 4.00 0.22 1,811 0.00 0.00 1400/04/29 14,236 426.06 میلیون 771.4 میلیارد 28,114.89 1,811 1,815 1,790 1,860 0 0 0 0 354.07 هزار میلیارد 885.632 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون - - 139.631 میلیون 4.109 میلیون -52.98 9.81 1.66 405.929 میلیون 20.129 میلیون 409.94 میلیون 16.118 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,740 11.00 0.40 2,730 1.00 0.04 1400/04/27 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 41,509.68 2,729 2,734 2,680 2,751 0 0 0 0 491.742 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 3.633 میلیارد 261.927 میلیون 515.543 میلیون 144.499 میلیون 4.24 2.33 1.19 139.445 میلیون 301.595 میلیون 322.551 میلیون 118.489 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,220 23.00 1.85 1,237 6.00 0.48 1400/04/26 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 39,363.73 1,243 1,270 1,208 1,279 0 0 0 0 127.006 هزار میلیارد 249.096 میلیون 166.21 میلیون 22.72 میلیون 108.612 میلیون 57.598 میلیون 42.498 میلیون -27,385,400 -5.13 2.44 3.31 282.516 میلیون 28.103 میلیون 309.615 میلیون 1.004 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 544 9.00 1.68 535 0.00 0.00 1400/04/29 5,083 280.17 میلیون 150 میلیارد 55,119.26 535 515 515 552 1 294,894 544 2 203,561 545 137.42 هزار میلیارد 137.423 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -4.76 0.5 -4.76 216.404 میلیون 63.928 میلیون 280.257 میلیون 75,308
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 13,620 450.00 3.42 13,760 590.00 4.48 1400/04/26 - - - 8,151.62 13,170 13,820 13,490 13,820 0 0 0 0 863.36 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.008 میلیارد 97.873 میلیون 7.04 4.66 0.94 308.084 میلیون 33.183 میلیون 254.579 میلیون 86.688 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 537 4.00 0.74 541 0.00 0.00 1400/04/29 3,863 197.49 میلیون 106.7 میلیارد 51,124.46 541 536 535 560 1 50,000 538 1 100,000 538 95.454 هزار میلیارد 95.457 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون 18.062 میلیون -55,800,934 -1.71 0.57 5.28 176.124 میلیون 21.37 میلیون 197.406 میلیون 87,391
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,940 51.00 1.28 3,922 69.00 1.73 1400/04/27 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 30,938.02 3,991 4,005 3,880 4,005 0 0 0 0 800.221 هزار میلیارد 7.878 میلیارد 7.558 میلیارد 207.043 میلیون 7.059 میلیارد 501.839 میلیون 882.26 میلیون 136.61 میلیون 5.94 1.62 0.92 113.065 میلیون 131.531 میلیون 196.859 میلیون 47.737 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,766 10.00 0.36 2,776 0.00 0.00 1400/04/29 8,551 171.4 میلیون 475.8 میلیارد 20,044.95 2,776 2,790 2,730 2,853 1 78,000 2,766 1 7,298 2,766 109.944 هزار میلیارد 114.314 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 8.12 1.78 6.69 167.462 میلیون 3.943 میلیون 169.794 میلیون 1.61 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,239 56.00 2.44 2,233 62.00 2.70 1400/04/27 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 30,109.28 2,295 2,255 2,206 2,283 0 0 0 0 354.566 هزار میلیارد 5.375 میلیارد 5.26 میلیارد 175.354 میلیون 4.995 میلیارد 264.551 میلیون 466.27 میلیون 60.39 میلیون 6.48 1.48 0.84 126.629 میلیون 30.752 میلیون 155.133 میلیون 2.248 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 21,000 0.00 0.00 21,000 0.00 0.00 1400/04/23 2.836 میلیون 130.648 میلیون 2.744 هزار میلیارد - - 21,000 21,000 21,000 0 0 0 1 86 21,000 21.105 هزار میلیارد 25.215 میلیون 10.241 میلیون 1.005 میلیون 4.11 میلیون 6.132 میلیون 16.698 میلیون 3.53 میلیون - - - 120.535 میلیون 10.115 میلیون 130.65 میلیون -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,090 105.00 4.78 2,105 90.00 4.10 1400/04/23 - - - 26,473.81 2,195 2,121 2,086 2,188 0 0 0 0 33.394 هزار میلیارد 26.411 میلیون 13.509 میلیون 629,607 1.278 میلیون 12.231 میلیون 3.137 میلیون 210,019 119.67 2.05 8.01 141.382 میلیون 200,000 125.271 میلیون 16.31 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,357 4.00 0.29 1,361 0.00 0.00 1400/04/29 3,623 124.21 میلیون 169.1 میلیارد 34,282.54 1,361 1,380 1,341 1,400 0 0 0 0 24.67 هزار میلیارد 41.877 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 817.41 15.11 4.7 122.788 میلیون 1.417 میلیون 124.206 میلیون -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,960 70.00 0.54 13,030 0.00 0.00 1400/04/29 28,786 135.07 میلیون 1.76 هزار میلیارد 6,013.3 13,030 13,270 12,860 13,340 2 2,500 12,960 1 6,455 12,960 1850.26 هزار میلیارد 1.892 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 7.66 6.89 7.67 131.001 میلیون 4.069 میلیون 115.03 میلیون 20.04 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,547 45.00 1.28 3,502 0.00 0.00 1400/04/29 6,475 122.91 میلیون 430.4 میلیارد 18,982.75 3,502 3,321 3,311 3,547 34 1,631,072 3,547 2 95 3,550 21.386 هزار میلیارد 24.488 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 12.76 2.76 2.44 116.801 میلیون 6.112 میلیون 107.805 میلیون 15.108 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,090 360.00 3.44 10,120 330.00 3.16 1400/04/27 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 7,639.1 10,450 10,300 10,010 10,300 0 0 0 0 603.75 هزار میلیارد 804.574 میلیون 234.739 میلیون 75 میلیون 45.574 میلیون 189.164 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 6.85 4.01 1.05 98.625 میلیون 5.419 میلیون 101.043 میلیون 3.001 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 537 1.00 0.19 536 0.00 0.00 1400/04/29 2,160 99.59 میلیون 53.3 میلیارد 46,105.32 536 530 526 559 2 34,327 536 3 180,933 538 51.514 هزار میلیارد 51.59 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -4.69 0.5 -4.69 79.587 میلیون 20 میلیون 99.587 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,070 8.00 0.38 2,078 0.00 0.00 1400/04/29 4,077 97.69 میلیون 203 میلیارد 23,962.37 2,078 2,020 1,981 2,130 1 48,130 2,070 1 15,000 2,074 42.885 هزار میلیارد 60.245 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 73.61 2.98 4.8 95.585 میلیون 2.109 میلیون 96.008 میلیون 1.687 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,580 80.00 0.75 10,490 170.00 1.59 1400/04/27 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 7,868.25 10,660 10,490 10,390 10,630 0 0 0 0 2862.61 هزار میلیارد 3.422 میلیارد 981.15 میلیون 293 میلیون 354.078 میلیون 692.396 میلیون 774.037 میلیون 382.775 میلیون 8.03 4.45 3.97 58.05 میلیون 38.21 میلیون 92.225 میلیون 4.035 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 4.00 0.14 2,834 0.00 0.00 1400/04/29 5,611 93.83 میلیون 265.9 میلیارد 16,722.08 2,834 2,905 2,784 2,905 0 0 0 0 443.068 هزار میلیارد - - 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,068 -18.12 5.37 2.33 81.452 میلیون 12.375 میلیون 91.809 میلیون 2.019 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,217 23.00 1.03 2,240 0.00 0.00 1400/04/29 10,534 90.76 میلیون 203.3 میلیارد 8,615.75 2,240 2,159 2,111 2,265 1 5,000 2,215 3 87,162 2,216 45.093 هزار میلیارد 51.574 میلیون 29.511 میلیون 20.131 میلیون 6.481 میلیون 23.03 میلیون 6.288 میلیون 2.939 میلیون 15.34 1.96 7.17 40.52 میلیون 50.239 میلیون 78.152 میلیون 12.606 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,630 120.00 0.94 12,659 91.00 0.71 1400/04/27 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 22.133 میلیون 12,750 12,600 12,530 12,880 0 0 0 0 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 121.743 میلیون 470.298 میلیون 422.22 میلیون 260.458 میلیون 9.72 5.38 5.99 66.884 میلیون 21.222 میلیون 74.278 میلیون 13.828 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 543 0.00 0.00 543 0.00 0.00 1400/04/29 1,576 69.92 میلیون 38 میلیارد 44,365.41 543 534 530 561 3 212,538 541 2 68,067 546 50.455 هزار میلیارد 50.457 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.67 0.51 -1.67 62.035 میلیون 7.884 میلیون 69.92 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,469 16.00 0.64 2,485 0.00 0.00 1400/04/29 2,443 58.18 میلیون 144.6 میلیارد 23,815.33 2,485 2,450 2,443 2,522 1 33,448 2,465 1 80,000 2,469 90.461 هزار میلیارد 122.098 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 12.26 1.99 4.43 48.177 میلیون 10.004 میلیون 58.181 میلیون -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,289 28.00 1.21 2,317 0.00 0.00 1400/04/29 1,847 59.44 میلیون 137.8 میلیارد 32,182.42 2,317 2,190 2,181 2,343 2 66,126 2,282 1 85,500 2,289 11.001 هزار میلیارد 18.675 میلیون 11.204 میلیون 4.748 میلیون 7.674 میلیون 3.53 میلیون 17.208 میلیون 627,699 17.53 3.12 0.64 58.165 میلیون 1.276 میلیون 53.685 میلیون 5.756 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,790 6.00 0.34 1,784 0.00 0.00 1400/04/29 1,568 49.12 میلیون 87.6 میلیارد 31,326.81 1,784 1,780 1,760 1,826 2 7,823 1,780 2 13,564 1,795 43.051 هزار میلیارد 154.97 میلیون 143.754 میلیون 23.901 میلیون 111.919 میلیون 31.835 میلیون 81.951 میلیون 7.965 میلیون 5.41 1.35 0.53 29.72 میلیون 19.4 میلیون 49.12 میلیون -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,780 10.00 0.17 5,770 0.00 0.00 1400/04/29 4,166 56.82 میلیون 327.6 میلیارد 13,639.51 5,770 5,530 5,520 5,780 88 1,644,944 5,780 1 8,633 5,950 107.899 هزار میلیارد 112.024 میلیون 41.561 میلیون 12.5 میلیون 4.125 میلیون 37.435 میلیون 20.381 میلیون 19.061 میلیون 5.66 2.88 5.29 56.673 میلیون 148,890 48.406 میلیون 8.416 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,390 50.00 0.35 14,340 0.00 0.00 1400/04/29 7,406 68.85 میلیون 987.4 میلیارد 9,296.41 14,340 14,260 14,060 14,630 2 2,036 14,390 1 6,529 14,390 1168.71 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 17.2 9.1 16.59 51.091 میلیون 17.758 میلیون 47.943 میلیون 20.906 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 818 0.00 0.00 818 0.00 0.00 1400/04/29 797 47.83 میلیون 39.1 میلیارد 60,007.64 818 818 818 818 0 0 0 958 77,825,922 818 98.071 هزار میلیارد 98.415 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 -7.29 0.76 -7.3 2.826 میلیون 45 میلیون 47.826 میلیون -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 3,039 47.00 1.52 2,983 103.00 3.34 1400/04/27 3,536 73.77 میلیون 214.5 میلیارد 18,534.7 3,086 3,040 2,950 3,087 0 0 0 0 28.739 هزار میلیارد 33.783 میلیون 17.774 میلیون 9.883 میلیون 4.303 میلیون 13.471 میلیون 11.257 میلیون 3.538 میلیون 8.33 2.19 2.62 46.573 میلیون 450,000 46.773 میلیون 250,000
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,264 24.00 0.57 4,240 0.00 0.00 1400/04/29 27,226 46.61 میلیون 197.6 میلیارد 2,259.1 4,240 4,200 4,120 4,322 1 10,796 4,264 4 1,472 4,264 38.16 هزار میلیارد 40.999 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 8.62 میلیون 10.173 میلیون 3.75 1.76 4.43 42.961 میلیون 3.653 میلیون 46.503 میلیون 111,364
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,701 21.00 1.22 1,722 0.00 0.00 1400/04/29 6,461 53.81 میلیون 92.7 میلیارد 8,329.05 1,722 1,688 1,660 1,750 3 233,175 1,701 2 91,452 1,702 60.816 هزار میلیارد 68.039 میلیون 44.925 میلیون 35.317 میلیون 7.223 میلیون 37.701 میلیون 5.362 میلیون 3.328 میلیون 18.27 1.61 11.34 28.342 میلیون 25.472 میلیون 43.38 میلیون 10.434 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,200 40.00 0.65 6,160 0.00 0.00 1400/04/29 2,983 49.4 میلیون 304.2 میلیارد 16,559.33 6,160 6,180 5,910 6,290 0 0 0 0 295.68 هزار میلیارد 311.343 میلیون 78.903 میلیون 48 میلیون 15.663 میلیون 63.239 میلیون 40.666 میلیون -703,715 -420.17 4.68 7.27 16.006 میلیون 33.391 میلیون 42.482 میلیون 6.915 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 40,400 220.00 0.54 40,620 0.00 0.00 1400/04/29 23,920 42.56 میلیون 1.729 هزار میلیارد 2,690.27 40,620 41,180 39,900 41,590 13 22,652 40,200 1 20,000 40,200 235.596 هزار میلیارد 250.431 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 98.83 24.76 87.62 38.192 میلیون 4.364 میلیون 42.327 میلیون 228,538
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,680 100.00 0.54 18,580 0.00 0.00 1400/04/29 7,294 46.35 میلیون 861 میلیارد 6,354.03 18,580 17,980 17,880 18,710 1 300 18,670 4 56,646 18,680 400.585 هزار میلیارد 737.211 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 52.34 12.08 22.25 39.157 میلیون 7.189 میلیون 40.615 میلیون 5.731 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,770 45.00 0.93 4,815 0.00 0.00 1400/04/29 3,402 51.71 میلیون 249 میلیارد 15,198.88 4,815 4,711 4,711 4,890 0 0 0 0 146.5 هزار میلیارد - - 30.426 میلیون - - 162.145 میلیون 18.579 میلیون 7.89 2.7 0.9 37.254 میلیون 14.453 میلیون 38.352 میلیون 13.354 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,917 34.00 0.70 4,883 0.00 0.00 1400/04/29 2,771 37.64 میلیون 183.8 میلیارد 13,583.12 4,883 4,890 4,782 4,950 0 0 0 0 70.435 هزار میلیارد 130.243 میلیون 97.575 میلیون 14.424 میلیون 61.987 میلیون 35.589 میلیون 45.401 میلیون 18.812 میلیون 3.63 1.92 1.5 28.365 میلیون 9.274 میلیون 36.678 میلیون 960,919
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,900 150.00 1.54 9,800 50.00 0.51 1400/04/23 825 6.76 میلیون 54 میلیارد 11,912.78 9,750 9,760 9,630 9,920 2 1,030 9,800 5 23,162 9,910 679.56 هزار میلیارد 856.977 میلیون 197.847 میلیون 54.9 میلیون 33.777 میلیون 164.07 میلیون 86.185 میلیون 94.579 میلیون 8.7 5.02 9.56 24.032 میلیون 22.059 میلیون 36.64 میلیون 9.45 میلیون