همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام Exchange 1,838 40.00 2.22 1,856 58.00 3.23 1402/12/09 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 28,058.09 1,798 1,850 1,812 1,889 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 57.9 میلیون 36.804 میلیون 30.843 میلیون 656,300 36.148 میلیون 2.054 میلیون 1.678 میلیون 34.12 1.58 27.87 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
وبملت

بانک ملت

سهام Exchange 2,200 30.00 1.35 2,202 28.00 1.26 1402/12/09 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 50,046.9 2,230 2,195 2,188 2,221 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.468 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.83 1.34 0.96 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام Exchange 2,441 6.00 0.25 2,481 46.00 1.89 1402/12/09 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 47,841.06 2,435 2,492 2,439 2,525 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.516 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.2 -1.01 0.31 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام Exchange 4,829 119.00 2.53 4,835 125.00 2.65 1402/12/09 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 14,184.77 4,710 4,896 4,750 4,900 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 77.808 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 9.32 3.49 10.66 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام Exchange 4,377 55.00 1.27 4,371 49.00 1.13 1402/12/09 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 16,328.04 4,322 4,388 4,281 4,490 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 300.594 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.63 2.86 0.79 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام Exchange 1,084 3.00 0.28 1,096 9.00 0.83 1402/12/09 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 32,285.3 1,087 1,092 1,079 1,113 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.096 میلیارد 2.091 میلیارد 1.636 میلیارد 303.31 میلیون 1.788 میلیارد 337.979 میلیون 313.281 میلیون 5.72 1 5.31 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام Exchange 4,454 1,476.00 24.89 4,467 1,463.00 24.67 1402/12/09 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22,253.58 5,930 4,460 4,421 4,500 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 5.98 میلیارد 3.01 میلیارد 800 میلیون 1.157 میلیارد 1.853 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 4.91 2.6 2.14 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
همای

همای

صندوق Exchange 10,069 61.00 0.61 10,008 0.00 0.00 1402/12/09 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,068 10,068 10,069 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام Exchange 1,319 3.00 0.23 1,326 4.00 0.30 1402/12/09 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 28,030.82 1,322 1,340 1,315 1,365 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 58.381 میلیون 51.841 میلیون 29.1 میلیون 15.286 میلیون 36.555 میلیون 12.361 میلیون 5.612 میلیون 7.68 1.18 3.49 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام Exchange 3,523 230.00 6.98 3,293 0.00 0.00 1402/12/09 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 52,727.54 3,293 3,523 3,523 3,523 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 182.734 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 23.55 2.81 0.61 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق Exchange 10,050 53.00 0.53 9,997 0.00 0.00 1402/12/09 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,048 10,048 10,060 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
شسینا

شیمیایی سینا

سهام Exchange 4,166 272.00 6.99 4,149 255.00 6.55 1402/12/09 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 22,562.21 3,894 3,925 3,925 4,166 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 18.068 میلیون 6.601 میلیون 3.597 میلیون 1.651 میلیون 4.951 میلیون 3.593 میلیون 1.023 میلیون 16.05 3.32 4.57 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام Exchange 4,719 2,981.00 38.71 4,731 2,969.00 38.56 1402/12/09 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 11,836.43 7,700 4,750 4,708 4,800 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.2 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام Exchange 5,610 1,680.00 23.05 7,290 0.00 0.00 1402/12/09 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,236.22 7,290 5,610 5,580 5,630 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 4.894 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 6.6 3.28 3.6 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام Exchange 4,200 81.00 1.97 4,247 128.00 3.11 1402/12/09 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 20,546.19 4,119 4,200 4,186 4,320 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 174.027 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 148.75 2.55 76.83 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
کارین

کارین

صندوق Exchange 10,076 69.00 0.69 10,007 0.00 0.00 1402/12/09 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,075 10,075 10,076 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
کمند

کمند

صندوق Exchange 10,174 62.00 0.61 10,112 0.00 0.00 1402/12/09 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,169 10,168 10,174 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق Exchange 9,650 450.00 4.46 10,100 0.00 0.00 1402/12/09 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,750 9,610 9,850 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق Exchange 22,041 136.00 0.62 21,905 0.00 0.00 1402/12/09 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 22,039 22,039 22,041 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق Exchange 24,851 164.00 0.66 24,687 0.00 0.00 1402/12/09 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 24,851 24,851 24,852 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام Exchange 2,940 8.00 0.27 2,940 8.00 0.27 1402/12/09 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 26,361.08 2,948 2,942 2,917 2,999 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.663 میلیارد 2.617 میلیارد 30.426 میلیون 2.484 میلیارد 133.454 میلیون 403.813 میلیون 70.764 میلیون 2.53 1.34 0.44 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام Exchange 2,925 77.00 2.70 2,950 102.00 3.58 1402/12/09 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 16,798.34 2,848 2,873 2,873 2,997 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 96.71 میلیون 80.919 میلیون 20.131 میلیون 37.324 میلیون 43.595 میلیون 16.89 میلیون 12.361 میلیون 4.8 1.36 3.52 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام Exchange 4,315 2.00 0.05 4,343 26.00 0.60 1402/12/09 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 27,017.02 4,317 4,383 4,299 4,414 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 774.124 میلیون 474.246 میلیون 70.776 میلیون 466.746 میلیون 7.5 میلیون 560.356 میلیون -46,258,225 -6.64 40.98 0.56 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
کسرام

پارس سرام

سهام Exchange 16,000 760.00 4.99 15,990 750.00 4.92 1402/12/09 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 9,689.42 15,240 15,260 15,260 16,000 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 16.292 میلیون 10.804 میلیون 1.6 16.328 میلیون 78.84 1.563 میلیون 207,108 75.77 1.54 10.04 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق Exchange 19,560 870.00 4.26 20,430 0.00 0.00 1402/12/09 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,830 19,520 20,100 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام Exchange 4,710 133.00 2.91 4,793 216.00 4.72 1402/12/09 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 18,617.96 4,577 4,750 4,613 4,805 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 51.483 میلیون 17.711 میلیون 9 میلیون 8.346 میلیون 9.365 میلیون 3.484 میلیون 711,919 60.59 4.62 12.38 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام Exchange 1,431 100.00 6.53 1,512 19.00 1.24 1402/12/09 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 20,416.47 1,531 1,508 1,426 1,561 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 47.59 میلیون 38.068 میلیون 18 میلیون 6.066 میلیون 32.003 میلیون 10.274 میلیون 9.809 میلیون 4.32 1.33 4.13 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999
ونیکی

سر. ملی

سهام Exchange 7,270 30.00 0.41 7,240 0.00 0.00 1402/12/09 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 10,309.54 7,240 7,290 7,230 7,290 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 293.44 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 6.33 2.52 5.67 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام Exchange 2,274 3.00 0.13 2,281 10.00 0.44 1402/12/09 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 12,765.59 2,271 2,290 2,263 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 211.354 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 6.56 1.89 0.83 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام Exchange 2,550 2.00 0.08 2,587 35.00 1.37 1402/12/09 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 19,170.28 2,552 2,590 2,543 2,645 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 36.696 میلیون 26.444 میلیون 9.358 میلیون 12.486 میلیون 13.958 میلیون 14.458 میلیون 846,859 28.59 1.73 1.67 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام Exchange 5,780 230.00 4.14 5,890 340.00 6.13 1402/12/09 1,160 14.305 میلیون 84.45 میلیارد 14,459.81 5,550 5,700 5,700 5,930 1 27,490 5,890 2 102,885 5,900 36.588 هزار میلیارد 36.864 میلیون 10.558 میلیون 6.201 میلیون 337,981 10.22 میلیون 1.457 میلیون 1.197 میلیون 30.52 3.57 25.08 12.086 میلیون 2.189 میلیون 14.142 میلیون 132,200
شتران

پالایش نفت تهران

سهام Exchange 2,769 1.00 0.04 2,776 6.00 0.22 1402/12/09 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 16,325.75 2,770 2,779 2,764 2,815 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.186 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.57 1.84 0.54 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام Exchange 1,689 15.00 0.90 1,699 25.00 1.49 1402/12/09 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 26,543.69 1,674 1,704 1,674 1,725 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 108.659 میلیون 98.136 میلیون 60 میلیون 6.719 میلیون 91.418 میلیون 30.981 میلیون 28.847 میلیون 3.53 1.13 3.29 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام Exchange 1,690 5.00 0.30 1,692 7.00 0.42 1402/12/09 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,183.74 1,685 1,700 1,687 1,714 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.58 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 72.46 2.88 0.45 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام Exchange 1,760 6.00 0.34 1,763 9.00 0.51 1402/12/09 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 34,940.27 1,754 1,767 1,752 1,791 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 221.434 میلیون 197.333 میلیون 100 میلیون 45.134 میلیون 152.198 میلیون 14.582 میلیون 16.286 میلیون 10.82 1.16 12.09 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام Exchange 6,460 140.00 2.22 6,520 200.00 3.16 1402/12/09 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 11,312.56 6,320 6,590 6,390 6,700 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 79.208 میلیون 30.447 میلیون 11.675 میلیون 3.087 میلیون 27.36 میلیون 5.966 میلیون 6.975 میلیون 10.91 2.78 12.76 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
سصفها

سیمان اصفهان

سهام Exchange 32,480 790.00 2.37 33,880 610.00 1.83 1402/12/09 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 5,560.32 33,270 32,980 32,350 35,100 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 73.44 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 23.8 15.96 7.16 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام Exchange 1,885 89.00 4.96 1,796 0.00 0.00 1402/12/09 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 91,546.81 1,796 1,885 1,885 1,885 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.164 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.17 9.79 0.77 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام Exchange 2,093 63.00 2.92 2,141 15.00 0.70 1402/12/09 324 10.862 میلیون 20.88 میلیارد 43,092.1 2,156 2,152 2,073 2,233 1 51,972 1,917 2 46,190 1,920 37.958 هزار میلیارد 47.498 میلیون 24.96 میلیون 19.749 میلیون 5.215 میلیون 19.745 میلیون 12.685 میلیون 1.394 میلیون 30.34 2.14 3.33 9.662 میلیون 1.2 میلیون 10.862 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام Exchange 1,613 15.00 0.94 1,613 15.00 0.94 1402/12/09 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 36,621.83 1,598 1,636 1,598 1,653 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 65.372 میلیون 58.243 میلیون 20.638 میلیون 32.083 میلیون 26.16 میلیون 26.134 میلیون 3.165 میلیون 10.52 1.27 1.27 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام Exchange 9,220 70.00 0.77 9,220 70.00 0.77 1402/12/09 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 11,101.06 9,150 9,050 9,050 9,310 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 19.366 میلیون 5.939 میلیون 1.789 میلیون 2.871 میلیون 3.068 میلیون 6,908 -65,716 -251 5.38 2387.75 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام Exchange 1,049 7.00 0.67 1,047 5.00 0.48 1402/12/09 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 31,312.8 1,042 1,035 1,035 1,060 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 40.258 میلیون 41.595 میلیون 35 میلیون 3.613 میلیون 37.982 میلیون 5.752 میلیون 4.936 میلیون 7.42 0.96 6.37 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
فاذر

آذراب

سهام Exchange 1,570 46.00 3.02 1,575 51.00 3.35 1402/12/09 400 10.15 میلیون 16.63 میلیارد 32,236.21 1,524 1,550 1,533 1,600 1 255,461 1,640 2 83,166 1,650 29.691 هزار میلیارد 54.921 میلیون 45.383 میلیون 18.126 میلیون 26.372 میلیون 19.011 میلیون 7.604 میلیون -233,659 -122.18 1.5 3.75 6.467 میلیون 2.844 میلیون 9.311 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام Exchange 1,619 27.00 1.70 1,598 6.00 0.38 1402/12/09 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 58,750.75 1,592 1,639 1,582 1,639 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 348.218 میلیون 334.499 میلیون 31 میلیون 292.288 میلیون 42.211 میلیون 208.89 میلیون 4.99 میلیون 11.21 1.32 0.27 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
ثمسکن

سر. مسکن

سهام Exchange 7,700 230.00 3.08 7,780 310.00 4.15 1402/12/09 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 8,932.13 7,470 7,600 7,600 7,940 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 50.688 میلیون 19.231 میلیون 6.3 میلیون 1.674 میلیون 17.557 میلیون 7.697 میلیون 6.742 میلیون 7.27 2.79 6.37 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام Exchange 1,866 15.00 0.80 1,886 5.00 0.27 1402/12/09 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 29,028.72 1,881 1,918 1,856 1,935 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 25.177 میلیون 15.798 میلیون 11.939 میلیون 2.659 میلیون 13.139 میلیون 10.053 میلیون 1.088 میلیون 20.71 1.71 2.25 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
کهمدا

شیشه همدان

سهام Exchange 3,060 92.00 3.10 3,057 89.00 3.00 1402/12/09 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 18,264.18 2,968 2,950 2,950 3,110 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 56.796 میلیون 36.016 میلیون 7.5 میلیون 19.195 میلیون 16.82 میلیون 16.247 میلیون 7.651 میلیون 4.91 2.25 2.31 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق Exchange 11,400 100.00 0.87 11,500 0.00 0.00 1402/12/09 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,410 11,360 11,490 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
ثشاهد

سر. شاهد

سهام Exchange 14,540 550.00 3.93 14,640 650.00 4.65 1402/12/09 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 5,364.21 13,990 14,300 14,270 14,920 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 93.527 میلیون 15.287 میلیون 6.29 میلیون 1.436 میلیون 13.851 میلیون 2.777 میلیون 2.231 میلیون 41.28 6.65 33.16 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام Exchange 1,905 57.00 3.08 1,886 38.00 2.06 1402/12/09 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 31,094.19 1,848 1,872 1,862 1,908 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 98.807 میلیون 110.912 میلیون 30 میلیون 42.227 میلیون 68.685 میلیون 43.653 میلیون 27.505 میلیون 2.06 0.82 1.3 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
ولساپا

رایان سایپا

سهام Exchange 1,119 37.00 3.42 1,106 24.00 2.22 1402/12/09 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 36,074.15 1,082 1,082 1,082 1,125 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 54.47 میلیون 54.996 میلیون 14.54 میلیون 32.761 میلیون 22.235 میلیون 10.106 میلیون 2.56 میلیون 8.48 0.98 2.15 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام Exchange 10,240 190.00 1.89 10,270 220.00 2.19 1402/12/09 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 5,397.49 10,050 10,270 10,130 10,440 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 18.548 میلیون 3.644 میلیون 1.72 میلیون 883,742 2.76 میلیون 6.074 میلیون 1.185 میلیون 14.91 6.4 2.91 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام Exchange 2,590 17.00 0.66 2,576 3.00 0.12 1402/12/09 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 56,059.71 2,573 2,570 2,569 2,590 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 7.3 میلیارد 7.151 میلیارد 272.969 میلیون 6.467 میلیارد 683.547 میلیون 1.055 میلیارد 248.759 میلیون 3.34 1.22 0.79 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
شهر

گروه مالی شهر

سهام Exchange 1,939 43.00 2.27 1,922 26.00 1.37 1402/12/09 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 8,780.58 1,896 1,902 1,901 1,940 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 87.441 میلیون 77.272 میلیون 33 میلیون 24.015 میلیون 53.258 میلیون 10.546 میلیون 9.373 میلیون 6.77 1.19 6.01 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
وسپه

سر. سپه

سهام Exchange 3,915 32.00 0.82 3,928 45.00 1.16 1402/12/09 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 10,259.46 3,883 3,890 3,890 3,970 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 120.52 میلیون 73.861 میلیون 23.4 میلیون 1.109 میلیون 72.753 میلیون 40.434 میلیون 40.193 میلیون 2.97 1.64 2.95 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام Exchange 5,290 60.00 1.15 5,310 80.00 1.53 1402/12/09 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 8,083.98 5,230 5,260 5,260 5,390 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 110.806 میلیون 47.708 میلیون 7.34 میلیون 18.731 میلیون 28.977 میلیون 5.327 میلیون 12.477 میلیون 7.38 3.18 17.29 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
کسعدی

کاشی سعدی

سهام Exchange 9,160 20.00 0.22 9,230 50.00 0.54 1402/12/09 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 7,782.36 9,180 9,330 9,110 9,420 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 11.863 میلیون 4.334 میلیون 500,000 2.653 میلیون 1.681 میلیون 3.947 میلیون 708,860 13.02 5.49 2.34 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام Exchange 9,470 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1402/12/09 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 8,996.78 9,470 9,470 9,450 9,580 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.663 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 3.18 2.13 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام Exchange 2,265 12.00 0.53 2,276 1.00 0.04 1402/12/09 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 14,355.75 2,277 2,277 2,259 2,348 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 94.816 میلیون 50.598 میلیون 27 میلیون 15.156 میلیون 35.441 میلیون 17.971 میلیون 11.272 میلیون 7.07 2.25 4.43 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام Exchange 2,270 14.00 0.61 2,284 0.00 0.00 1402/12/09 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 14,439.16 2,284 2,249 2,220 2,330 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 9.508 میلیون 4.461 میلیون 3.5 میلیون 51,449 4.41 میلیون 1.921 میلیون 1.828 میلیون 4.37 1.81 4.16 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
غگل

گلوکوزان

سهام Exchange 3,545 61.00 1.75 3,573 89.00 2.55 1402/12/09 303 5.464 میلیون 19.15 میلیارد 11,662.09 3,484 3,545 3,516 3,610 1 236,470 3,500 1 1,500 3,506 35.05 هزار میلیارد 43.793 میلیون 22.425 میلیون 10 میلیون 8.063 میلیون 14.363 میلیون 19.528 میلیون 3.508 میلیون 10.18 2.5 1.83 3.765 میلیون 1.696 میلیون 5.462 میلیون -
خاذین

سایپا آذین

سهام Exchange 3,221 9.00 0.28 3,253 41.00 1.28 1402/12/09 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 12,524.11 3,212 3,290 3,196 3,335 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 25.022 میلیون 13.367 میلیون 4.456 میلیون 10.527 میلیون 2.839 میلیون 22.771 میلیون 474,508 30.55 5.1 0.64 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام Exchange 2,673 43.00 1.63 2,686 56.00 2.13 1402/12/09 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 25,471.16 2,630 2,640 2,634 2,780 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 185.72 میلیون 151.717 میلیون 36.403 میلیون 87.942 میلیون 63.775 میلیون 45.521 میلیون 13.957 میلیون 7.01 1.53 2.15 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام Exchange 5,100 30.00 0.59 5,120 50.00 0.99 1402/12/09 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 13,019.73 5,070 5,080 5,050 5,220 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 96.738 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 18.5 3.69 12.28 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام Exchange 5,480 30.00 0.54 5,540 30.00 0.54 1402/12/09 628 5.357 میلیون 32.66 میلیارد 12,757.1 5,510 5,630 5,430 5,640 6 108,520 6,060 1 16,659 6,080 12.993 هزار میلیارد 15.563 میلیون 6.331 میلیون 1.63 میلیون 3.763 میلیون 2.568 میلیون 1.79 میلیون 424,726 27.78 4.59 6.59 4.779 میلیون 530,492 5.309 میلیون 820
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام Exchange 3,376 46.00 1.38 3,343 13.00 0.39 1402/12/09 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 17,980.11 3,330 3,330 3,330 3,388 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 48.825 میلیون 29.263 میلیون 13 میلیون 5.249 میلیون 24.013 میلیون 10.401 میلیون 10.163 میلیون 4.28 1.81 4.18 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
جهش

جهش

صندوق Exchange 11,050 470.00 4.08 11,520 0.00 0.00 1402/12/09 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 11,150 10,980 11,280 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام Exchange 6,980 310.00 4.65 6,970 300.00 4.50 1402/12/09 258 5.039 میلیون 31.99 میلیارد 16,053.7 6,670 6,950 6,780 7,050 3 95,689 6,330 1 838 6,340 19.05 هزار میلیارد 21.577 میلیون 4.012 میلیون 3 میلیون 666,598 3.346 میلیون 2.796 میلیون 1.619 میلیون 12.92 6.25 7.48 2.839 میلیون 2.194 میلیون 5.034 میلیون -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق Exchange 51,854 316.00 0.61 51,538 0.00 0.00 1402/12/09 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 51,827 51,827 51,856 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام Exchange 3,671 72.00 2.00 3,634 35.00 0.97 1402/12/09 258 4.994 میلیون 19.48 میلیارد 20,673.4 3,599 3,628 3,589 3,694 4 103,974 3,897 3 41,891 3,915 47.253 هزار میلیارد 45.829 میلیون 21.975 میلیون 4.03 میلیون 1.822 میلیون 20.153 میلیون 6.546 میلیون 6.032 میلیون 7.3 2.19 6.72 279,214 4.714 میلیون 4.994 میلیون -
دامین

دارو امین

سهام Exchange 6,300 20.00 0.32 6,120 160.00 2.55 1402/12/09 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 7,033.14 6,280 6,110 5,960 6,370 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 44.945 میلیون 21.976 میلیون 5.5 میلیون 11.285 میلیون 10.691 میلیون 13.244 میلیون 3.956 میلیون 8.51 3.15 2.54 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام Exchange 8,050 50.00 0.62 8,140 40.00 0.49 1402/12/09 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 13,164.77 8,100 8,240 8,050 8,400 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 79.143 میلیون 26.17 میلیون 4.5 میلیون 9.953 میلیون 16.217 میلیون 13.361 میلیون 12.769 میلیون 5.42 4.27 5.18 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام Exchange 8,350 320.00 3.99 8,310 280.00 3.49 1402/12/09 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 7,739.11 8,030 8,070 8,060 8,450 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 84.412 میلیون 46.625 میلیون 8.458 میلیون 14.126 میلیون 32.5 میلیون 63.008 میلیون 20.182 میلیون 3.48 2.16 1.13 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
کالا

بورس کالای ایران

سهام Exchange 7,880 50.00 0.64 7,960 130.00 1.66 1402/12/09 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 8,401.09 7,830 7,960 7,840 8,200 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 118.141 میلیون 30.944 میلیون 13.6 میلیون 9.885 میلیون 21.06 میلیون 9.648 میلیون 9.329 میلیون 11.6 5.14 11.22 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
اخابر

مخابرات ایران

سهام Exchange 10,310 50.00 0.48 10,380 20.00 0.19 1402/12/09 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,060.9 10,360 10,490 10,300 10,600 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 936.348 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 56.45 12.93 4.54 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام Exchange 4,950 4.00 0.08 4,952 2.00 0.04 1402/12/09 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 13,225.05 4,954 4,950 4,934 4,989 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.648 میلیارد 807.42 میلیون 192.5 میلیون 303.378 میلیون 504.042 میلیون 546.726 میلیون 252.913 میلیون 5.32 2.67 2.46 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام Exchange 4,200 9.00 0.21 4,203 12.00 0.29 1402/12/09 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 13,507.19 4,191 4,378 4,172 4,378 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 163.263 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.73 2.76 1.58 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام Exchange 11,340 10.00 0.09 11,380 30.00 0.26 1402/12/09 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 5,402.04 11,350 11,490 11,240 11,680 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.245 میلیارد 684.969 میلیون 57.722 میلیون 588.579 میلیون 96.391 میلیون 221.623 میلیون 200.843 میلیون 3.27 6.81 2.96 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
چافست

افست

سهام Exchange 10,650 690.00 6.93 10,400 440.00 4.42 1402/12/09 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 6,851.35 9,960 9,990 9,990 10,650 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 30.007 میلیون 14.829 میلیون 1.93 میلیون 9.935 میلیون 4.894 میلیون 6.187 میلیون 2.329 میلیون 8.62 4.1 3.24 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام Exchange 2,425 44.00 1.78 2,451 18.00 0.73 1402/12/09 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 31,331.52 2,469 2,460 2,412 2,469 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.34 میلیارد 788.458 میلیون 476.049 میلیون 174.812 میلیون 613.646 میلیون 574.555 میلیون 139.301 میلیون 8.36 1.9 2.03 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام Exchange 2,271 1.00 0.04 2,282 10.00 0.44 1402/12/09 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 14,143.79 2,272 2,290 2,263 2,318 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 75.702 میلیون 50.237 میلیون 18 میلیون 19.793 میلیون 30.444 میلیون 58.243 میلیون 9.162 میلیون 6.1 1.84 0.96 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام Exchange 5,390 20.00 0.37 5,380 10.00 0.19 1402/12/09 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 19,875.71 5,370 5,300 5,300 5,530 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 69.887 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.29 2.69 7.33 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام Exchange 25,550 0.00 0.00 25,920 370.00 1.45 1402/12/09 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 3,040.87 25,550 25,550 25,480 26,660 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 106.908 میلیون 9.243 میلیون 1.8 میلیون 1.932 میلیون 7.312 میلیون 4.241 میلیون 2.888 میلیون 36.35 14.36 24.75 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
فروس

فروسیلیس ایران

سهام Exchange 3,057 1.00 0.03 3,065 9.00 0.29 1402/12/09 170 4.442 میلیون 14.02 میلیارد 8,853.47 3,056 3,150 3,055 3,200 7 220,869 3,150 4 356,226 3,160 25.232 هزار میلیارد 34.107 میلیون 20.942 میلیون 8 میلیون 9.587 میلیون 11.355 میلیون 12.165 میلیون 3.718 میلیون 6.59 2.16 2.02 843,601 3.587 میلیون 3.931 میلیون 500,000
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام Exchange 1,224 17.00 1.41 1,210 3.00 0.25 1402/12/09 101 3.928 میلیون 4.86 میلیارد 24,701.95 1,207 1,244 1,203 1,244 4 205,901 1,235 1 703 1,236 19.792 هزار میلیارد 19.748 میلیون 20.652 میلیون 16 میلیون 387,733 20.264 میلیون 3.61 میلیون 3.46 میلیون 5.59 0.96 5.36 2.259 میلیون 1.669 میلیون 3.928 میلیون -
البرز

بیمه البرز

سهام Exchange 2,548 12.00 0.47 2,534 2.00 0.08 1402/12/09 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 130,400.66 2,536 2,540 2,540 2,559 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 284.537 میلیون 232.793 میلیون 35 میلیون 167.881 میلیون 64.912 میلیون 119.696 میلیون 22.378 میلیون 5.21 1.8 0.97 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام Exchange 3,265 2.00 0.06 3,297 34.00 1.04 1402/12/09 275 3.796 میلیون 14.33 میلیارد 17,768.71 3,263 3,241 3,220 3,387 1 208,622 3,721 2 147,106 3,770 9.438 هزار میلیارد 12.188 میلیون 5.714 میلیون 1.62 میلیون 2.78 میلیون 2.934 میلیون 3.079 میلیون 332,496 24.79 2.81 2.68 3.744 میلیون 2,200 3.64 میلیون 105,708
فخوز

فولاد خوزستان

سهام Exchange 3,750 19.00 0.50 3,739 30.00 0.80 1402/12/09 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 29,670.15 3,769 3,740 3,710 3,783 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.145 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 6.98 2.33 1.01 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام Exchange 3,080 108.00 3.63 3,090 118.00 3.97 1402/12/09 241 3.558 میلیون 11.53 میلیارد 19,731.9 2,972 3,030 3,030 3,120 1 48,425 3,240 1 1,600 3,251 21.474 هزار میلیارد 42.636 میلیون 28.401 میلیون 6.628 میلیون 22.156 میلیون 6.245 میلیون 60.167 میلیون 103,399 198.06 3.28 0.34 3.558 میلیون - 3.558 میلیون -
کترام

کاشی تکسرام

سهام Exchange 6,820 10.00 0.15 6,840 30.00 0.44 1402/12/09 440 3.533 میلیون 25.77 میلیارد 6,930.79 6,810 6,930 6,740 7,040 1 5,000 7,180 3 14,999 7,250 12.367 هزار میلیارد 15.027 میلیون 6.364 میلیون 1.696 میلیون 3.423 میلیون 2.94 میلیون 4.312 میلیون 1.004 میلیون 11.56 3.95 2.69 3.375 میلیون 133,400 3.508 میلیون -
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام Exchange 2,458 28.00 1.13 2,485 1.00 0.04 1402/12/09 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 3,440.95 2,486 2,466 2,457 2,498 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 79.706 میلیون 50.895 میلیون 9 میلیون 17.856 میلیون 33.039 میلیون 22.971 میلیون 11.757 میلیون 5.28 1.88 2.7 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام Exchange 6,000 30.00 0.50 6,020 10.00 0.17 1402/12/09 271 3.532 میلیون 22.56 میلیارد 8,635.01 6,030 6,100 5,960 6,240 1 1,076 6,480 1 19,048 6,490 12.76 هزار میلیارد 14.672 میلیون 6.635 میلیون 2 میلیون 2.632 میلیون 4.003 میلیون 5.385 میلیون 1.149 میلیون 10.48 3.01 2.25 3.271 میلیون 96,612 3.368 میلیون -
چکارن

کارتن ایران

سهام Exchange 4,989 89.00 1.75 5,038 40.00 0.79 1402/12/09 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 9,706.33 5,078 5,000 4,858 5,138 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 13.466 میلیون 4.514 میلیون 2.366 میلیون 1.45 میلیون 3.064 میلیون 3.479 میلیون 83,318 143.06 3.89 3.43 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243
وبهمن

سر. بهمن

سهام Exchange 4,432 13.00 0.29 4,450 5.00 0.11 1402/12/09 197 3.279 میلیون 13.97 میلیارد 22,385.94 4,445 4,509 4,432 4,549 9 186,567 4,249 1 30,386 4,250 59.766 هزار میلیارد 64.415 میلیون 35.026 میلیون 14 میلیون 2.115 میلیون 32.911 میلیون 15.948 میلیون 15.832 میلیون 3.94 1.89 3.91 520,095 2.759 میلیون 3.279 میلیون -
سقاین

سیمان قائن

سهام Exchange 5,560 260.00 4.91 5,520 220.00 4.15 1402/12/09 288 3.237 میلیون 15.83 میلیارد 15,473.12 5,300 5,280 5,230 5,560 1 10 4,891 1 3,000 4,915 19.552 هزار میلیارد 24.709 میلیون 8.275 میلیون 4 میلیون 2.629 میلیون 5.646 میلیون 5.181 میلیون 1.848 میلیون 11.95 3.91 4.26 3.237 میلیون - 3.237 میلیون -
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق Exchange 42,196 262.00 0.62 41,934 0.00 0.00 1402/12/09 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 42,195 42,195 42,196 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
سخاش

سیمان خاش

سهام Exchange 3,280 11.00 0.34 3,309 40.00 1.22 1402/12/09 219 3.082 میلیون 10.87 میلیارد 16,101.77 3,269 3,269 3,269 3,365 2 28,158 3,507 1 6,000 3,540 18.608 هزار میلیارد 20.364 میلیون 10.05 میلیون 5.3 میلیون 2.826 میلیون 7.224 میلیون 7.425 میلیون 2.425 میلیون 7.23 2.44 2.36 2.493 میلیون 587,167 3.08 میلیون -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام Exchange 10,600 500.00 4.95 10,590 490.00 4.85 1402/12/09 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 12,962.14 10,100 10,500 10,400 10,600 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 28.49 میلیون 2.362 میلیون 2.63 میلیون 638,546 1.723 میلیون 570,693 414,118 67.27 16.16 48.8 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
کگل

گل گهر

سهام Exchange 4,964 4.00 0.08 5,020 60.00 1.21 1402/12/09 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 35,757.44 4,960 5,060 4,949 5,080 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.237 میلیارد 1.074 میلیارد 330 میلیون 579.92 میلیون 493.967 میلیون 688.404 میلیون 194.453 میلیون 8.52 3.35 2.41 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام Exchange 24,200 290.00 1.21 24,140 230.00 0.96 1402/12/09 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 3,567.71 23,910 24,300 23,810 24,920 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 23.852 میلیون 9.289 میلیون 640,000 8.402 میلیون 886,304 14.813 میلیون 221,233 69.83 17.43 1.04 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -