همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,392 24.00 1.75 1,374 6.00 0.44 1403/03/30 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 36,503.02 1,368 1,343 1,341 1,395 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 43.886 میلیون 38.427 میلیون 30.843 میلیون 1.508 میلیون 36.919 میلیون 4.083 میلیون 3.73 میلیون 11.36 1.15 10.38 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,263 7.00 0.31 2,258 2.00 0.09 1403/03/27 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 1.603 میلیارد 2,256 2,263 2,255 2,264 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 16.718 میلیارد 16.726 میلیارد 710 میلیون 15.115 میلیارد 1.611 میلیارد 1.764 میلیارد 556.329 میلیون 2.88 0.99 0.91 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,788 38.00 1.38 2,770 20.00 0.73 1403/03/30 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 40,143.74 2,750 2,722 2,722 2,804 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.688 میلیارد 1.032 میلیارد 301.656 میلیون 1.842 میلیارد -810,341,203 2.394 میلیارد -622,136,261 -2.25 -1.03 0.33 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,530 8.00 0.53 1,532 10.00 0.66 1403/03/29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 101,420.19 1,522 1,523 1,523 1,548 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 9.596 میلیارد 10.716 میلیارد 335.889 میلیون 9.085 میلیارد 1.631 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.68 0.32 0.37 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,400 50.00 1.15 4,369 19.00 0.44 1403/03/30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,448.19 4,350 4,263 4,263 4,433 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 70.409 میلیون 27.681 میلیون 15.75 میلیون 1.597 میلیون 26.084 میلیون 4.745 میلیون 5.732 میلیون 12 2.64 14.5 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 3,988 78.00 1.99 3,982 72.00 1.84 1403/03/30 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 28,033.32 3,910 3,863 3,863 3,988 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 316.082 میلیون 233.784 میلیون 36.651 میلیون 170.136 میلیون 63.648 میلیون 278.336 میلیون 30.44 میلیون 4.79 2.29 0.52 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,714 91.00 1.97 4,698 75.00 1.62 1403/03/30 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,440.11 4,623 4,600 4,600 4,715 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.179 میلیارد 3.139 میلیارد 1.08 میلیارد 1.101 میلیارد 2.038 میلیارد 2.411 میلیارد 848.073 میلیون 5.98 2.5 2.1 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,229 221.00 2.21 10,008 0.00 0.00 1403/03/30 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,228 10,228 10,229 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,086 21.00 1.97 1,078 13.00 1.22 1403/03/30 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 42,751.74 1,065 1,069 1,069 1,086 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 51.5 میلیون 55.168 میلیون 32.5 میلیون 16.465 میلیون 38.704 میلیون 12.926 میلیون 5.993 میلیون 5.85 0.91 2.71 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,823 54.00 1.88 1403/03/30 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 43,404.8 2,877 2,820 2,820 2,867 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 183.603 میلیون 154.96 میلیون 16 میلیون 138.435 میلیون 16.525 میلیون 98.251 میلیون 334,244 135.13 2.73 0.46 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,182 185.00 1.85 9,997 0.00 0.00 1403/03/30 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,171 10,171 10,187 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,277 4.00 0.12 3,250 31.00 0.94 1403/03/30 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 10,832.49 3,281 3,257 3,218 3,291 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 14.302 میلیون 6.671 میلیون 3.957 میلیون 1.442 میلیون 5.23 میلیون 4.063 میلیون 1.067 میلیون 12.05 2.46 3.17 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,240 90.00 1.75 5,220 70.00 1.36 1403/03/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 17,219.4 5,150 5,200 5,160 5,250 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.129 میلیارد 371 میلیون 331.508 میلیون 797.952 میلیون 4.079 میلیارد 378.152 میلیون 5.12 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 60.00 0.88 6,834 14.00 0.21 1403/03/30 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 12,184.1 6,820 6,780 6,780 6,930 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 5.827 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 436.858 میلیون 1.468 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.79 3.65 4.32 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,750 29.00 0.78 3,731 10.00 0.27 1403/03/30 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 25,971.54 3,721 3,650 3,650 3,782 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 153.584 میلیون 73.479 میلیون 39.605 میلیون 5.818 میلیون 67.661 میلیون 3.143 میلیون 2.097 میلیون 70.47 2.19 47.02 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
کارین

کارین

صندوق بورس 10,213 206.00 2.06 10,007 0.00 0.00 1403/03/30 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,205 10,205 10,213 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,118 6.00 0.06 10,112 0.00 0.00 1403/03/30 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,118 10,115 10,118 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 8,780 1,320.00 13.07 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 8,480 8,480 8,780 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 3,060 57.00 1.83 3,058 59.00 1.89 1403/03/30 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 47,850.14 3,117 3,055 3,055 3,093 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 97.522 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 9.186 میلیون 4.634 میلیون 19.8 2.4 9.99 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 23,873 1,968.00 8.98 21,905 0.00 0.00 1403/03/30 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 23,871 23,871 23,873 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,014 2,327.00 9.43 24,687 0.00 0.00 1403/03/30 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,013 27,013 27,014 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,853 31.00 1.10 2,847 25.00 0.89 1403/03/30 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 28,327.53 2,822 2,800 2,800 2,860 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.927 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.93 1 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,072 11.00 0.53 2,052 31.00 1.49 1403/03/30 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 14,452.96 2,083 2,088 2,042 2,099 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 92.062 میلیون 95.901 میلیون 20.131 میلیون 50.754 میلیون 45.147 میلیون 17.055 میلیون 10.366 میلیون 3.98 0.91 2.42 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 401 7.00 1.78 400 6.00 1.52 1403/03/30 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 106,939.59 394 396 391 401 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 746.287 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.453 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -5.92 0.38 0.47 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 11,580 230.00 1.95 11,780 30.00 0.25 1403/03/30 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 19,301.6 11,810 11,580 11,580 11,580 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.249 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 57.29 1.13 7.28 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,790 640.00 3.13 20,430 0.00 0.00 1403/03/30 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,140 19,100 19,790 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,812 74.00 1.98 3,763 25.00 0.67 1403/03/30 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 42,365.14 3,738 3,664 3,664 3,812 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 42.698 میلیون 17.88 میلیون 9 میلیون 8.831 میلیون 9.049 میلیون 3.619 میلیون 2.477 میلیون 13.67 3.74 9.36 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,387 3.00 0.22 1,385 1.00 0.07 1403/03/30 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 6,753.22 1,384 1,399 1,385 1,400 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 39.612 میلیون 35.868 میلیون 28 میلیون 831,669 35.036 میلیون 9.276 میلیون 8.601 میلیون 4.51 1.12 4.18 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 1403/03/30 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 3,036.42 6,460 6,370 6,370 6,530 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 252.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.67 2.08 5.13 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,531 51.00 1.98 2,581 1.00 0.04 1403/03/30 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 85,486.77 2,582 2,531 2,531 2,531 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 230.3 میلیون 166.459 میلیون 52.164 میلیون 98.273 میلیون 68.186 میلیون 150.417 میلیون 13.37 میلیون 10.07 1.97 0.9 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 1,909 17.00 0.88 1,912 14.00 0.73 1403/03/30 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 22,105.51 1,926 1,926 1,892 1,958 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 35.644 میلیون 29.025 میلیون 9.358 میلیون 17.751 میلیون 11.274 میلیون 14.437 میلیون -1,372,916 -13.03 1.59 1.24 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,106 18.00 1.60 1,109 15.00 1.33 1403/03/30 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 31,102.08 1,124 1,128 1,106 1,128 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 9.196 میلیون 8.896 میلیون 6.357 میلیون 2.095 میلیون 6.801 میلیون 4.282 میلیون 417,685 16.88 1.04 1.65 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,651 51.00 1.96 2,618 18.00 0.69 1403/03/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 57,099.36 2,600 2,647 2,572 2,651 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 734.278 میلیون 390 میلیون 114.096 میلیون 620.182 میلیون 2.25 میلیارد 197.938 میلیون 5.16 1.65 0.45 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,467 28.00 1.95 1,457 18.00 1.25 1403/03/30 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 45,097.87 1,439 1,440 1,435 1,467 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 93.173 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.32 0.94 3.09 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,681 5.00 0.30 1,675 1.00 0.06 1403/03/27 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 49,109.51 1,676 1,686 1,653 1,698 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 10.628 میلیارد 11.768 میلیارد 215.354 میلیون 10.268 میلیارد 1.501 میلیارد 986.074 میلیون 26.185 میلیون 13.78 0.24 0.37 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,487 23.00 1.57 1,478 14.00 0.96 1403/03/30 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 27,192.05 1,464 1,470 1,447 1,493 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 197.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.02 0.94 7.57 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,860 20.00 0.34 5,810 70.00 1.19 1403/03/30 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,627.46 5,880 5,770 5,770 5,900 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 70.105 میلیون 29.407 میلیون 11.675 میلیون 2.273 میلیون 27.134 میلیون 5.812 میلیون 5.249 میلیون 12.92 2.5 11.67 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 24,180 490.00 1.99 24,400 270.00 1.09 1403/03/30 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 2,855.46 24,670 24,180 24,180 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 56.137 میلیون 11.866 میلیون 2 میلیون 7.537 میلیون 4.33 میلیون 9.761 میلیون 2.181 میلیون 22.37 11.27 5 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,757 6.00 0.34 1,750 1.00 0.06 1403/03/30 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 27,549.36 1,751 1,757 1,737 1,768 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.041 میلیارد 4.848 میلیارد 156.34 میلیون 4.764 میلیارد 84.359 میلیون 417.744 میلیون -18,557,885 -14.74 3.24 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 1,559 22.00 1.43 1,548 11.00 0.72 1403/03/30 324 10.862 میلیون 20.88 میلیارد 77,463.46 1,537 1,501 1,501 1,561 1 51,972 1,917 2 46,190 1,920 37.958 هزار میلیارد 35.672 میلیون 24.953 میلیون 19.749 میلیون 5.1 میلیون 19.852 میلیون 14.279 میلیون 1.363 میلیون 22.44 1.54 2.14 9.662 میلیون 1.2 میلیون 10.862 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,264 24.00 1.94 1,263 23.00 1.85 1403/03/30 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 50,347.86 1,240 1,239 1,239 1,264 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 62.729 میلیون 62.829 میلیون 20.638 میلیون 36.663 میلیون 26.166 میلیون 27.411 میلیون 2.416 میلیون 10.79 1 0.95 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 6,730 130.00 1.90 6,730 130.00 1.90 1403/03/30 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 9,093.46 6,860 6,730 6,730 6,740 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 14.919 میلیون 5.985 میلیون 1.789 میلیون 2.879 میلیون 3.105 میلیون 61,245 -530 -22716.92 3.88 196.59 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 950 15.00 1.60 950 15.00 1.60 1403/03/30 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 69,790.52 935 935 935 953 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 36.872 میلیون 41.528 میلیون 35 میلیون 3.622 میلیون 37.907 میلیون 5.851 میلیون 4.998 میلیون 6.65 0.88 5.68 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,082 22.00 1.99 1,083 21.00 1.90 1403/03/30 400 10.15 میلیون 16.63 میلیارد 77,677.72 1,104 1,082 1,082 1,099 1 255,461 1,640 2 83,166 1,650 29.691 هزار میلیارد 39.477 میلیون 38.958 میلیون 18.126 میلیون 19.846 میلیون 19.113 میلیون 10.092 میلیون -307,452 -63.85 1.03 1.95 6.467 میلیون 2.844 میلیون 9.311 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,195 11.00 0.91 1,207 1.00 0.08 1403/03/30 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 27,359.34 1,206 1,184 1,184 1,230 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 355.937 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 10.08 0.96 0.18 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,900 100.00 1.72 5,820 20.00 0.34 1403/03/30 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 10,127.67 5,800 5,720 5,720 5,910 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 38.461 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 8.26 2.13 6.6 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,550 22.00 0.86 2,568 4.00 0.16 1403/03/30 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 14,958.15 2,572 2,525 2,525 2,580 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 342.544 میلیون 352.15 میلیون 19.457 میلیون 292.578 میلیون 59.572 میلیون 259.124 میلیون 12.179 میلیون 4.1 0.84 0.19 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,532 6.00 0.39 1,511 15.00 0.98 1403/03/30 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 23,191.52 1,526 1,496 1,496 1,548 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 20.072 میلیون 15.397 میلیون 11.939 میلیون 2.031 میلیون 13.366 میلیون 10.483 میلیون 1.063 میلیون 16.97 1.35 1.72 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,489 21.00 0.85 2,483 15.00 0.61 1403/03/30 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 27,335.26 2,468 2,431 2,431 2,517 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 53.081 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.73 1.65 1.76 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,604 51.00 2.00 2,572 19.00 0.74 1403/03/30 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 59,833.46 2,553 2,554 2,554 2,604 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.44 میلیارد 1.387 میلیارد 50 میلیون 1.312 میلیارد 75.957 میلیون 142.189 میلیون 18.251 میلیون 7.05 1.69 0.9 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,350 150.00 1.30 11,500 0.00 0.00 1403/03/30 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,120 11,080 11,400 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,230 190.00 1.82 1403/03/30 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 11,955.72 10,420 10,220 10,220 10,380 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 65.683 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 23.95 4.56 19.55 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 750 14.00 1.90 748 12.00 1.63 1403/03/30 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 60,961.91 736 739 734 750 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 87.107 میلیون 110.912 میلیون 30 میلیون 42.227 میلیون 68.685 میلیون 43.653 میلیون 27.505 میلیون 1.63 0.65 1.03 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 940 13.00 1.40 941 14.00 1.51 1403/03/21 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 52,240.98 927 940 933 945 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 53.478 میلیون 57.714 میلیون 19.629 میلیون 35.007 میلیون 22.707 میلیون 11.325 میلیون 1.361 میلیون 13.57 0.81 1.63 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 7,510 40.00 0.53 7,440 110.00 1.46 1403/03/30 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 8,232.13 7,550 7,400 7,400 7,600 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 13.502 میلیون 3.656 میلیون 1.72 میلیون 704,750 2.951 میلیون 6.487 میلیون 1.044 میلیون 12.26 4.34 1.97 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,490 9.00 0.36 2,479 2.00 0.08 1403/03/30 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 19,680.78 2,481 2,450 2,432 2,490 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 8.834 میلیارد 8.809 میلیارد 322.969 میلیون 8.03 میلیارد 779.025 میلیون 1.209 میلیارد 260.706 میلیون 3.07 1.03 0.66 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,792 29.00 1.64 1,753 10.00 0.57 1403/03/30 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 12,124.81 1,763 1,726 1,726 1,793 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 80.682 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.63 0.99 5.36 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,040 34.00 0.85 4,018 12.00 0.30 1403/03/30 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 19,797.68 4,006 4,048 4,000 4,050 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 159.043 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.1 2.84 3.08 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,121 8.00 0.19 4,126 3.00 0.07 1403/03/30 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 10,151.79 4,129 4,117 4,060 4,178 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 90.433 میلیون 52.486 میلیون 17.34 میلیون 18.888 میلیون 33.598 میلیون 3.893 میلیون 7.691 میلیون 9.31 2.13 18.38 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 7,910 150.00 1.86 7,900 160.00 1.99 1403/03/30 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 4,736.64 8,060 7,900 7,900 8,060 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 10.751 میلیون 4.613 میلیون 1,000,000 2.681 میلیون 1.933 میلیون 4.013 میلیون 834,035 9.48 4.09 1.97 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 3,488 47.00 1.33 3,476 59.00 1.67 1403/03/30 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 16,988.05 3,535 3,465 3,465 3,550 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 25.498 میلیون 15.038 میلیون 5.554 میلیون 6.193 میلیون 8.845 میلیون 7.624 میلیون 2.17 میلیون 8.89 2.19 2.53 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,670 180.00 1.90 9,640 150.00 1.58 1403/03/30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 9,412.96 9,490 9,600 9,470 9,670 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.745 میلیارد 1.067 میلیارد 134.342 میلیون 450.059 میلیون 616.579 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.93 2.1 0.39 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,125 6.00 0.28 2,131 0.00 0.00 1403/03/30 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 12,490.88 2,131 2,131 2,125 2,132 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.294 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.63 2.01 4.07 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 3,144 65.00 2.03 3,208 1.00 0.03 1403/03/30 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 1,881 3,209 3,144 3,144 3,144 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 11.277 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 48,761 4.388 میلیون 737,332 617,460 18.18 2.56 15.23 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,698 52.00 1.97 2,678 32.00 1.21 1403/03/30 303 5.464 میلیون 19.15 میلیارد 29,002.8 2,646 2,698 2,698 2,698 1 236,470 3,500 1 1,500 3,506 35.05 هزار میلیارد 40.247 میلیون 22.425 میلیون 10 میلیون 8.063 میلیون 14.363 میلیون 22.615 میلیون 4.994 میلیون 6.43 2.25 1.42 3.765 میلیون 1.696 میلیون 5.462 میلیون -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,833 44.00 1.53 1403/03/30 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 49,032.4 2,877 2,820 2,820 2,890 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 22.854 میلیون 14.043 میلیون 4.456 میلیون 10.231 میلیون 3.812 میلیون 20.93 میلیون 19,326 653.16 3.31 0.6 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,666 1.00 0.06 1,674 9.00 0.54 1403/03/29 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 14,160.48 1,665 1,697 1,658 1,698 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 172.662 میلیون 154.919 میلیون 54.5 میلیون 81.429 میلیون 73.49 میلیون 50.051 میلیون 15.733 میلیون 5.8 1.24 1.82 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,602 90.00 1.99 4,558 46.00 1.02 1403/03/30 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 9,845.26 4,512 4,557 4,515 4,602 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 86.277 میلیون 29.655 میلیون 18.2 میلیون 3.321 میلیون 26.334 میلیون 7.183 میلیون 4.902 میلیون 16.93 3.15 11.55 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 3,740 73.00 1.99 3,733 66.00 1.80 1403/03/30 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 30,857.73 3,667 3,739 3,650 3,740 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 56.045 میلیون 28.272 میلیون 13 میلیون 7.516 میلیون 20.756 میلیون 12.254 میلیون 11.999 میلیون 4.04 2.34 3.96 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
جهش

جهش

صندوق بورس 9,300 2,220.00 19.27 11,520 0.00 0.00 1403/03/30 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 9,010 9,000 9,300 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 56,292 4,754.00 9.22 51,538 0.00 0.00 1403/03/30 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 56,291 56,291 56,293 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 3,473 13.00 0.37 3,476 10.00 0.29 1403/03/30 258 4.994 میلیون 19.48 میلیارد 17,896.2 3,486 3,500 3,451 3,550 4 103,974 3,897 3 41,891 3,915 47.253 هزار میلیارد 43.549 میلیون 30.982 میلیون 12.11 میلیون 1.454 میلیون 29.528 میلیون 12.009 میلیون 11.353 میلیون 3.71 1.43 3.51 279,214 4.714 میلیون 4.994 میلیون -
دامین

دارو امین

سهام بورس 9,310 190.00 2.00 9,310 190.00 2.00 1403/03/30 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 58,924.81 9,500 9,310 9,310 9,310 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 62.717 میلیون 22.202 میلیون 5.5 میلیون 11.512 میلیون 10.69 میلیون 12.39 میلیون 2.895 میلیون 17.7 4.79 4.13 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,220 120.00 1.97 6,200 100.00 1.64 1403/03/30 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 24,899.46 6,100 6,180 6,180 6,220 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 61.666 میلیون 42.478 میلیون 8.5 میلیون 8.966 میلیون 33.512 میلیون 18.718 میلیون 17.964 میلیون 2.93 1.57 2.82 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 3,848 41.00 1.08 3,859 52.00 1.37 1403/03/30 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 7,627.61 3,807 3,883 3,830 3,883 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 72.229 میلیون 49.927 میلیون 15 میلیون 14.344 میلیون 35.583 میلیون 61.848 میلیون 16.349 میلیون 3.54 1.63 0.94 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 6,710 130.00 1.98 6,710 130.00 1.98 1403/03/30 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 38,710.71 6,580 6,630 6,620 6,710 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 101.036 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 8.64 3.68 8.65 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,480 100.00 1.36 7,390 10.00 0.14 1403/03/30 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 14,570.19 7,380 7,320 7,320 7,510 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 782.38 میلیون 387.753 میلیون 60 میلیون 338.98 میلیون 48.773 میلیون 109.677 میلیون 170,008 2608.11 9.09 4.04 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 3,890 63.00 1.65 3,835 8.00 0.21 1403/03/30 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 14,040.64 3,827 3,835 3,835 3,891 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.671 میلیارد 840.394 میلیون 324 میلیون 246.094 میلیون 594.3 میلیون 603.741 میلیون 254.175 میلیون 5.61 2.4 2.36 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,689 75.00 1.99 3,709 55.00 1.46 1403/03/30 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 12,503.75 3,764 3,689 3,689 3,689 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 114.534 میلیون 62.608 میلیون 24 میلیون 25.878 میلیون 36.73 میلیون 71.132 میلیون 8.357 میلیون 10.65 2.42 1.25 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,190 120.00 1.70 7,120 50.00 0.71 1403/03/30 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 14,781.21 7,070 7,070 6,970 7,210 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.196 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.53 6.34 2.88 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
چافست

افست

سهام بورس 8,630 170.00 1.93 8,630 170.00 1.93 1403/03/30 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 24,667.89 8,800 8,630 8,630 8,670 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 27.942 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 40.49 6.67 3.29 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,400 23.00 0.95 2,421 2.00 0.08 1403/03/30 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 15,768.38 2,423 2,379 2,377 2,430 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.348 میلیارد 869.836 میلیون 476.049 میلیون 195.552 میلیون 674.284 میلیون 643.708 میلیون 133.393 میلیون 8.64 1.71 1.79 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 1,950 9.00 0.46 1,947 6.00 0.31 1403/03/30 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 12,177.79 1,941 1,959 1,929 1,976 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 68.234 میلیون 52.679 میلیون 24.5 میلیون 20.532 میلیون 32.146 میلیون 59.607 میلیون 7.342 میلیون 6.5 1.48 0.8 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,780 110.00 1.94 5,760 90.00 1.59 1403/03/30 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 14,034.17 5,670 5,780 5,630 5,780 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 72.952 میلیون 33.973 میلیون 12 میلیون 3.832 میلیون 30.141 میلیون 11.806 میلیون 13.341 میلیون 5.18 2.29 5.85 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,250 100.00 0.34 29,320 170.00 0.58 1403/03/30 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 13,771.74 29,150 28,570 28,570 29,730 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 120.945 میلیون 9.644 میلیون 4.05 میلیون 2.199 میلیون 7.445 میلیون 230,989 -227,942 -520.95 15.95 514.09 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 2,292 3.00 0.13 2,292 3.00 0.13 1403/03/30 170 4.442 میلیون 14.02 میلیارد 7,189.44 2,289 2,327 2,289 2,327 7 220,869 3,150 4 356,226 3,160 25.232 هزار میلیارد 29.177 میلیون 22.114 میلیون 8 میلیون 10.841 میلیون 11.273 میلیون 12.833 میلیون 2.67 میلیون 6.87 1.63 1.43 843,601 3.587 میلیون 3.931 میلیون 500,000
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,065 21.00 1.93 1,084 2.00 0.18 1403/03/27 101 3.928 میلیون 4.86 میلیارد 3,155.44 1,086 1,065 1,065 1,086 4 205,901 1,235 1 703 1,236 19.792 هزار میلیارد 18.823 میلیون 20.583 میلیون 16 میلیون 1.479 میلیون 19.104 میلیون 3.397 میلیون 3.234 میلیون 5.36 0.91 5.12 2.259 میلیون 1.669 میلیون 3.928 میلیون -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 3,896 72.00 1.88 3,814 10.00 0.26 1403/03/30 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 24,776.67 3,824 3,748 3,748 3,898 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 76.085 میلیون 33.962 میلیون 19.8 میلیون 567,667 33.394 میلیون 7.52 میلیون 7.064 میلیون 10.69 2.26 10.04 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,646 25.00 0.95 2,620 1.00 0.04 1403/03/30 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 15,458.2 2,621 2,569 2,569 2,650 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 300.151 میلیون 258.808 میلیون 35 میلیون 179.631 میلیون 79.177 میلیون 140.357 میلیون 30.547 میلیون 3.95 1.52 0.86 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,267 67.00 2.01 3,268 66.00 1.98 1403/03/30 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 64,731.95 3,334 3,267 3,267 3,333 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.061 میلیارد 752.407 میلیون 190 میلیون 440.247 میلیون 312.16 میلیون 739.947 میلیون 81.39 میلیون 7.63 1.99 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,555 52.00 1.99 2,557 50.00 1.92 1403/03/30 241 3.558 میلیون 11.53 میلیارد 52,780.81 2,607 2,555 2,555 2,621 1 48,425 3,240 1 1,600 3,251 21.474 هزار میلیارد 44.583 میلیون 34.357 میلیون 6.628 میلیون 27.636 میلیون 6.721 میلیون 63.061 میلیون 529,369 32.01 2.52 0.27 3.558 میلیون - 3.558 میلیون -
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 5,620 40.00 0.71 5,580 80.00 1.41 1403/03/30 440 3.533 میلیون 25.77 میلیارد 9,608.5 5,660 5,550 5,550 5,710 1 5,000 7,180 3 14,999 7,250 12.367 هزار میلیارد 13.04 میلیون 6.545 میلیون 1.696 میلیون 3.574 میلیون 2.971 میلیون 3.823 میلیون 741,736 12.76 3.19 2.48 3.375 میلیون 133,400 3.508 میلیون -
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 2,350 9.00 0.38 2,350 9.00 0.38 1403/03/30 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 6,282.75 2,341 2,365 2,348 2,385 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 78.729 میلیون 55.534 میلیون 25 میلیون 19.979 میلیون 35.555 میلیون 22.054 میلیون 9.657 میلیون 6.08 1.65 2.66 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,478 56.00 1.58 3,496 38.00 1.08 1403/03/30 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 16,093.39 3,534 3,469 3,464 3,602 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 11.203 میلیون 3.982 میلیون 2.957 میلیون 861,367 3.121 میلیون 3.096 میلیون 3,340 3095.42 3.31 3.34 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,195 24.00 1.08 2,180 39.00 1.76 1403/03/30 197 3.279 میلیون 13.97 میلیارد 12,018.89 2,219 2,175 2,175 2,227 9 186,567 4,249 1 30,386 4,250 59.766 هزار میلیارد 48.914 میلیون 46.378 میلیون 14 میلیون 954,394 45.424 میلیون 20.04 میلیون 19.807 میلیون 2.42 1.06 2.39 520,095 2.759 میلیون 3.279 میلیون -
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 3,943 43.00 1.08 3,977 9.00 0.23 1403/03/30 288 3.237 میلیون 15.83 میلیارد 5,485 3,986 4,025 3,943 4,049 1 10 4,891 1 3,000 4,915 19.552 هزار میلیارد 18.556 میلیون 8.584 میلیون 4 میلیون 2.648 میلیون 5.936 میلیون 5.716 میلیون 1.783 میلیون 8.92 2.68 2.78 3.237 میلیون - 3.237 میلیون -
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 45,834 3,900.00 9.30 41,934 0.00 0.00 1403/03/30 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 45,833 45,833 45,834 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 2,390 11.00 0.46 2,381 2.00 0.08 1403/03/30 219 3.082 میلیون 10.87 میلیارد 7,953.13 2,379 2,402 2,377 2,402 2 28,158 3,507 1 6,000 3,540 18.608 هزار میلیارد 15.218 میلیون 10.276 میلیون 5.3 میلیون 2.599 میلیون 7.677 میلیون 7.824 میلیون 2.226 میلیون 5.67 1.64 1.61 2.493 میلیون 587,167 3.08 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 5,440 20.00 0.37 5,400 60.00 1.10 1403/03/30 421 3.127 میلیون 23.19 میلیارد 20,133.66 5,460 5,360 5,360 5,500 2 6,152 7,310 1 5,000 7,370 42.547 هزار میلیارد 47.449 میلیون 25.383 میلیون 5.734 میلیون 16.485 میلیون 8.898 میلیون 58.351 میلیون 517,927 59.78 3.48 0.53 3.027 میلیون 100,000 3.07 میلیون 56,584