همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 15,870 320.00 1.98 15,870 320.00 1.98 11:29 21,338 41.66 میلیون 661.2 میلیارد 615.6 16,190 15,870 15,870 15,870 22 1,901,844 15,910 42 603,195 15,910 317.4 هزار میلیارد 175.347 میلیون 38.834 میلیون 20 میلیون 13.447 میلیون 25.386 میلیون 626,594 5.439 میلیون - 6.38 258.38 371.945 میلیون 124.311 میلیون 445.956 میلیون 50.3 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,470 50.00 1.98 2,470 50.00 1.98 11:28 3,744 156.74 میلیون 387.5 میلیارد 42,394.57 2,520 2,480 2,470 2,500 0 0 0 508 30,936,859 2,520 553.098 هزار میلیارد 393.658 میلیون 564.294 میلیون 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 53.7 2.77 1.39 119.344 میلیون 274.313 میلیون 372.333 میلیون 21.324 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,080 240.00 1.95 12,080 240.00 1.95 11:28 2,787 18.33 میلیون 221.5 میلیارد 6,712.71 12,320 12,080 12,080 12,200 17 1,700,000 12,310 1 1,025 12,310 2416 هزار میلیارد 124.17 میلیون 2.464 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 32.65 6.27 7.1 31.931 میلیون 92.239 میلیون 106.195 میلیون 17.975 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,520 70.00 1.95 3,520 70.00 1.95 11:29 3,543 118.15 میلیون 416.1 میلیارد 31,242.57 3,590 3,540 3,520 3,570 1 20,000 3,560 122 3,570,260 3,570 728.791 هزار میلیارد 6.34 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 8.09 1.66 1.24 57.692 میلیون 50.868 میلیون 94.882 میلیون 13.678 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,220 40.00 1.77 2,260 0.00 0.00 11:28 472 5.97 میلیون 13.3 میلیارد 12,580.38 2,260 2,220 2,220 2,220 50 20,000,000 2,250 3167 326,166,701 2,250 441.854 هزار میلیارد 929.73 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -6.91 6.69 3.35 77.852 میلیون 11.528 میلیون 85.743 میلیون 3.637 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 29,960 1,690.00 5.98 29,760 1,490.00 5.27 11:29 8,360 24.9 میلیون 741.2 میلیارد 3,046.89 28,270 29,000 28,920 29,960 1004 6,421,923 28,850 1 1,700 28,850 172.608 هزار میلیارد 173.076 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 444.18 23.52 73.16 81.279 میلیون 7.817 میلیون 84.605 میلیون 4.491 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,780 40.00 1.05 3,780 40.00 1.05 11:29 1,607 29.02 میلیون 109.8 میلیارد 17,889.57 3,820 3,820 3,750 3,860 1 4,900 3,830 1 3,300 3,830 115.009 هزار میلیارد 1.157 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون -47.85 2.5 0.97 25.366 میلیون 63.337 میلیون 84.134 میلیون 4.568 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,260 40.00 1.74 2,260 40.00 1.74 11:29 1,729 46.39 میلیون 104.8 میلیارد 27,574.42 2,300 2,260 2,260 2,290 2 300,000 2,180 664 35,063,654 2,300 396.3 هزار میلیارد 4.517 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون -27.23 1.79 0.95 30.619 میلیون 70.022 میلیون 81.012 میلیون 19.628 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,410 40.00 1.63 2,440 10.00 0.41 11:29 786 11.91 میلیون 28.7 میلیارد 15,688.07 2,450 2,410 2,410 2,410 1 13,300 2,340 3092 189,992,361 2,450 736.041 هزار میلیارد 1.334 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -7.16 16.83 1.34 72.367 میلیون 17,000 71.228 میلیون 1.156 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 18,180 370.00 1.99 18,200 350.00 1.89 11:29 19,334 66.87 میلیون 1.217 هزار میلیارد 2,982.16 18,550 18,340 18,180 18,550 5 6,376 18,550 2 51,000 18,550 1456 هزار میلیارد 69.943 میلیون 1.484 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون - 5.48 5.51 44.232 میلیون 25.71 میلیون 66.726 میلیون 3.216 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,640 90.00 5.81 1,630 80.00 5.16 11:29 16,414 222.43 میلیون 362.6 میلیارد 4,376.54 1,550 1,570 1,540 1,640 1 4,248 1,580 9 27,552 1,580 57.567 هزار میلیارد 60.499 میلیون 44.238 میلیون 35.317 میلیون 5.758 میلیون 38.48 میلیون 4.069 میلیون 2.439 میلیون - 1.42 13.45 63.974 میلیون 1.073 میلیون 65.034 میلیون 12,590
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,760 120.00 4.55 2,730 90.00 3.41 11:29 3,885 66.35 میلیون 180.9 میلیارد 16,318.9 2,640 2,710 2,600 2,790 1 3,760 2,690 10 545,739 2,700 28.665 هزار میلیارد 29.397 میلیون 15.827 میلیون 10.5 میلیون 1.677 میلیون 14.15 میلیون 3.802 میلیون 3.662 میلیون 30 1.96 7.29 63.311 میلیون 454,800 60.317 میلیون 3.449 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,520 220.00 1.87 11,580 160.00 1.36 11:29 6,814 44.87 میلیون 519.5 میلیارد 6,550.25 11,740 11,750 11,510 11,800 28 2,596,185 11,910 2 101,000 11,910 2420.22 هزار میلیارد 79.521 میلیون 2.454 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 589.882 میلیون 246.651 میلیون 16.86 4.74 4.16 14.487 میلیون 65.034 میلیون 59.708 میلیون 19.813 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,810 350.00 8.41 4,010 150.00 3.61 1399/09/5 - - - 10,255.6 4,160 4,190 - - 14 222,774 3,800 6 206,863 3,800 1.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.301 میلیون 13,178 40.314 میلیون 12 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,230 220.00 1.92 11,240 210.00 1.83 11:28 4,247 55.98 میلیون 629.4 میلیارد 12,198.17 11,450 11,230 11,230 11,420 1 60,000 11,350 2034 41,386,333 11,430 854.24 هزار میلیارد 984.282 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 13.74 5.14 0.94 12.382 میلیون 25.22 میلیون 37.602 میلیون -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 8,230 180.00 2.24 8,290 240.00 2.98 11:29 6,673 40.59 میلیون 336.5 میلیارد 6,239.79 8,050 8,200 8,100 8,500 4 7,440 8,040 6 26,212 8,050 103.625 هزار میلیارد 104.721 میلیون 41.029 میلیون 12.5 میلیون 4.096 میلیون 36.933 میلیون 20.394 میلیون 19.123 میلیون 80.49 2.72 4.93 34.413 میلیون 3 میلیون 36.059 میلیون 1.354 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,100 160.00 1.94 8,200 60.00 0.73 11:29 830 5.89 میلیون 47.7 میلیارد 7,428.48 8,260 8,100 8,100 8,100 0 0 0 1040 15,119,617 8,260 615 هزار میلیارد 715.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 13.36 4.87 1.08 16.591 میلیون 20.801 میلیون 35.704 میلیون 1.688 میلیون
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,150 60.00 1.87 3,160 50.00 1.56 11:28 300 33.2 میلیون 104.6 میلیارد 114,794.28 3,210 3,150 3,150 3,150 0 0 0 1582 145,074,705 3,210 494.034 هزار میلیارد 2.281 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 65.69 4.51 2.5 1.657 میلیون 32.4 میلیون 30.967 میلیون 3.09 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 5,560 30.00 0.54 5,620 30.00 0.54 11:29 3,732 11.91 میلیون 66.9 میلیارد 3,178.52 5,590 5,590 5,520 5,780 1 100,000 5,670 2 19,180 5,680 61.82 هزار میلیارد 68.096 میلیون 22.507 میلیون 7 میلیون 6.606 میلیون 15.901 میلیون 5.545 میلیون 4.902 میلیون - 3.87 11.09 17.17 میلیون 12.329 میلیون 27.288 میلیون 2.211 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,007 149.00 1.47 10,007 149.00 1.47 1399/10/14 5,669 233.51 میلیون 2.337 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,005 10,009 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 120.084 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 11,000 300.00 2.80 10,850 150.00 1.40 1399/12/12 - - - 7,101.52 10,700 10,870 - - 6 280,036 11,000 1 272 11,000 56.537 هزار میلیارد 93.34 میلیون 65.307 میلیون 5.211 میلیون 36.803 میلیون 28.504 میلیون 10.209 میلیون 17.414 میلیون 3.25 1.98 5.54 26.144 میلیون 700,000 22.396 میلیون 4.448 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 79,670 3,560.00 4.68 80,340 4,230.00 5.56 1399/10/14 27,550 23.23 میلیون 1.867 هزار میلیارد - 76,110 74,500 79,670 82,500 2 573 74,740 7 2,094 74,740 106.392 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,500 250.00 1.96 12,510 240.00 1.88 11:29 1,530 9.17 میلیون 114.7 میلیارد 5,850.49 12,750 12,500 12,500 12,740 4 43,159 12,740 1 3,812 12,750 625.5 هزار میلیارد 702.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 16.48 4.91 2.51 9.907 میلیون 12.468 میلیون 18.417 میلیون 3.959 میلیون
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 11,880 240.00 1.98 12,030 90.00 0.74 10:59 103 1.48 میلیون 17.6 میلیارد 14,355.76 12,120 11,880 11,880 11,880 0 0 0 212 2,059,707 11,710 14.436 هزار میلیارد 16.571 میلیون 2.711 میلیون 1.2 میلیون 2.027 میلیون 684,512 1.572 میلیون 5,895 2467.18 21.25 9.25 17.306 میلیون 1.297 میلیون 18.333 میلیون 269,348
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,090 140.00 1.56 9,120 170.00 1.90 11:29 7,164 29.54 میلیون 269.3 میلیارد 4,128.5 8,950 8,940 8,920 9,290 1 720 8,910 4 58,376 8,910 228 هزار میلیارد 238.137 میلیون 149.203 میلیون 20 میلیون 14.387 میلیون 134.816 میلیون 99.576 میلیون 102.238 میلیون 44.49 1.66 2.25 13.431 میلیون 5.844 میلیون 18.114 میلیون 1.161 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,340 10.00 0.30 3,350 0.00 0.00 11:29 947 11.38 میلیون 38.1 میلیارد 12,046.75 3,350 3,360 3,300 3,370 17 1,559,103 3,350 1 2,000 3,350 26.934 هزار میلیارد 30.654 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 - 3.16 6.62 4.172 میلیون 13.899 میلیون 18.071 میلیون -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 20,090 410.00 2.00 20,250 250.00 1.22 11:13 198 1.5 میلیون 30 میلیارد 7,551.62 20,500 20,090 20,090 20,090 1 300 19,900 1 88,985 19,900 22.275 هزار میلیارد 23.961 میلیون 3.879 میلیون 1.1 میلیون 1.411 میلیون 2.469 میلیون 4.081 میلیون 1.291 میلیون 17.47 9.14 5.53 22.216 میلیون 50,000 17.292 میلیون 4.975 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,600 200.00 1.85 10,610 190.00 1.76 11:29 2,761 18.23 میلیون 193.4 میلیارد 5,887.42 10,800 10,620 10,590 10,890 1 763 10,870 5 33,290 10,890 763.92 هزار میلیارد 793.63 میلیون 195.893 میلیون 72 میلیون 16.03 میلیون 179.863 میلیون 76.186 میلیون 73.662 میلیون 29.47 4.32 10.22 7.27 میلیون 14.714 میلیون 17.247 میلیون 4.737 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 13,000 570.00 4.59 12,980 550.00 4.42 1399/12/12 - - - 6,192.79 12,430 12,630 - - 1 1,000 12,990 4 126,120 13,000 58.41 هزار میلیارد 58.72 میلیون 19.629 میلیون 4.5 میلیون 309,588 19.32 میلیون 14.035 میلیون 13.919 میلیون 4.2 3.02 4.16 16.443 میلیون 66,765 16.45 میلیون 60,000
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,110 20.00 0.48 4,080 50.00 1.21 11:29 2,382 20.68 میلیون 84.4 میلیارد 8,902.87 4,130 4,070 4,050 4,230 0 0 0 20 918,959 4,130 18.295 هزار میلیارد 19.147 میلیون 5.798 میلیون 4.484 میلیون 628,216 5.17 میلیون 2.881 میلیون 356,580 120 3.58 6.43 10.627 میلیون 3.5 میلیون 14.027 میلیون 100,000
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,090 490.00 1.99 24,280 300.00 1.22 11:29 2,425 14.63 میلیون 355.3 میلیارد 6,084.88 24,580 24,200 24,090 24,980 4 45,150 23,270 893 8,952,432 24,420 696.545 هزار میلیارد 761.251 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 728.927 میلیون 57.285 میلیون 16.14 5.8 0.97 8.559 میلیون 5.465 میلیون 14.024 میلیون -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 18,590 350.00 1.85 18,620 320.00 1.69 11:29 965 5.01 میلیون 93.1 میلیارد 5,350.9 18,940 18,580 18,580 19,000 12 1,177,950 18,910 3 7,006 18,940 279.3 هزار میلیارد 371.848 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 34.1 6.25 2.95 4.948 میلیون 9.978 میلیون 13.485 میلیون 1.441 میلیون
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,060 910.00 9.13 9,380 590.00 5.92 1399/10/24 3,206 12.85 میلیون 120.5 میلیارد 4,007.71 9,970 10,100 9,000 9,830 0 0 0 0 6.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.041 میلیون 808,211 12.849 میلیون -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 23,310 0.00 0.00 23,600 290.00 1.24 11:29 4,137 8.33 میلیون 196.5 میلیارد 1,842.85 23,310 23,000 22,850 24,500 4 182,562 23,520 1 500 37,250 14.16 هزار میلیارد 14.939 میلیون 1.248 میلیون 160,000 953,231 295,028 507,126 14,918 1966.67 47.41 27.58 15.077 میلیون - 12.378 میلیون 2.699 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,240 160.00 1.90 8,310 90.00 1.07 11:29 1,199 8.17 میلیون 67.4 میلیارد 6,728.18 8,400 8,250 8,240 8,350 1 1,000 8,370 11 97,677 8,390 2384.97 هزار میلیارد 2.934 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 26.05 6.02 10.69 5.4 میلیون 8.589 میلیون 11.849 میلیون 2.14 میلیون
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,320 1,139.00 9.35 13,175 994.00 8.16 1399/09/19 - - - 3,711.96 12,181 13,600 - - 4 14,500 13,381 3 59,628 13,381 - - - - - - - - - - - 11.31 میلیون - 11.31 میلیون -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 11,630 230.00 1.94 11,750 110.00 0.93 11:11 66 2.02 میلیون 23.5 میلیارد 31,070.43 11,860 11,630 11,630 11,630 0 0 0 265 8,145,002 11,850 58.75 هزار میلیارد 109.572 میلیون 57.643 میلیون 4 میلیون 50.272 میلیون 7.371 میلیون 25.222 میلیون 2.019 میلیون 29.36 8.04 2.35 4.209 میلیون 6.9 میلیون 11.009 میلیون 100,000
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,130 100.00 1.91 5,200 30.00 0.57 11:15 354 2.96 میلیون 15.2 میلیارد 8,309.91 5,230 5,200 5,130 5,280 1 88,375 5,220 3 39,049 5,230 28.6 هزار میلیارد 29.174 میلیون 9.358 میلیون 5.5 میلیون 408,713 8.949 میلیون 1.97 میلیون 1.709 میلیون 16.83 3.21 14.6 9.088 میلیون 1.734 میلیون 10.821 میلیون -