همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,490 37.00 1.51 2,494 41.00 1.67 12:29 6,753 170.61 میلیون 425.5 میلیارد 25,488.4 2,453 2,435 2,400 2,570 132 52,287,662 2,397 4 195,395 2,398 558.472 هزار میلیارد 3.667 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 54.22 2.7 1.36 82.896 میلیون 294.191 میلیون 342.01 میلیون 35.077 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,242 10.00 0.45 2,255 23.00 1.03 12:29 6,646 199.97 میلیون 450.8 میلیارد 28,954.35 2,232 2,215 2,216 2,319 383 133,956,640 2,215 1 400,000 2,215 395.423 هزار میلیارد 4.502 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.95 1.74 0.92 83.118 میلیون 372.618 میلیون 312.262 میلیون 143.474 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,922 278.00 5.99 4,853 209.00 4.50 1400/02/15 - - - 24,516.96 4,644 4,660 - - 3 802,000 4,922 389 7,399,906 4,922 1004.779 هزار میلیارد 6.558 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 10.94 2.25 1.68 242.052 میلیون 152.346 میلیون 291.665 میلیون 102.733 میلیون
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 670 5.00 0.74 669 6.00 0.89 1400/02/18 2,939 136.25 میلیون 91.2 میلیارد 46,360.58 675 655 655 710 0 0 0 0 61.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.765 میلیون 73.489 میلیون 125.909 میلیون 10.344 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,420 4.00 0.17 2,439 23.00 0.95 12:29 2,487 70.95 میلیون 173 میلیارد 28,911.6 2,416 2,393 2,418 2,490 1 4,765 2,393 7 150,438 2,394 381.157 هزار میلیارد 2.152 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 49.44 3.4 1.88 25.396 میلیون 135.643 میلیون 111.43 میلیون 49.609 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 16,790 230.00 1.39 16,760 200.00 1.21 12:29 3,915 44.09 میلیون 738.7 میلیارد 11,246.61 16,560 16,510 16,600 16,800 1 1,000 16,690 1 1,000 16,690 1098.115 هزار میلیارد 2.937 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 36.36 7.29 4.25 29.203 میلیون 130.328 میلیون 103.532 میلیون 55.999 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,490 190.00 3.02 6,220 80.00 1.27 1400/02/19 - - - 18,266.94 6,300 6,120 - - 2 298,867 6,490 11 198,453 6,500 174.16 هزار میلیارد 183.032 میلیون 37.623 میلیون 8.4 میلیون 8.872 میلیون 28.751 میلیون 26.56 میلیون 13.676 میلیون 14.64 6.14 6.64 83.961 میلیون 9.602 میلیون 93.524 میلیون 39,149
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,959 101.00 5.44 1,940 82.00 4.41 12:29 15,564 527.64 میلیون 1.024 هزار میلیارد 39,076.86 1,858 1,838 1,840 1,969 0 0 0 2884 271,988,367 1,894 585.213 هزار میلیارد 1.155 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -5.69 12.76 1.02 16.278 میلیون 45.21 میلیون 60.488 میلیون 1,000,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,050 380.00 3.56 11,080 410.00 3.84 12:29 10,974 51.99 میلیون 575.8 میلیارد 4,541.2 10,670 10,110 10,710 11,290 20 854,886 10,270 20 58,612 10,280 1573.36 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون - 5.64 6.28 25.565 میلیون 35.367 میلیون 59.789 میلیون 1.143 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,740 720.00 5.99 12,620 600.00 4.99 12:29 10,639 101.56 میلیون 1.284 هزار میلیارد 7,857.76 12,020 11,410 12,090 12,740 17 77,437 11,580 7 26,758 11,590 2641.76 هزار میلیارد 2.85 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 589.882 میلیون 246.651 میلیون 10.19 4.84 4.26 16.055 میلیون 43.572 میلیون 58.521 میلیون 1.107 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,090 740.00 5.99 12,736 386.00 3.13 12:29 18,844 152.99 میلیون 1.98 هزار میلیارد 8,386.75 12,350 11,790 12,470 13,090 2 80,000 11,710 861 11,704,871 11,820 2588 هزار میلیارد 2.52 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 11.82 6.29 7.11 30.428 میلیون 21.73 میلیون 51.077 میلیون 1.081 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,700 266.00 6.00 4,689 255.00 5.75 12:29 1,684 32.7 میلیون 153.3 میلیارد 19,493.38 4,434 4,175 4,570 4,700 0 0 0 15 882,785 4,286 50.055 هزار میلیارد 51.752 میلیون 21.559 میلیون 10.675 میلیون 4.419 میلیون 17.139 میلیون 4.277 میلیون 4.114 میلیون 11.51 2.76 11.07 12.277 میلیون 35.001 میلیون 44.678 میلیون 2.6 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,807 61.00 2.22 2,811 65.00 2.37 12:29 2,286 26.98 میلیون 75.9 میلیارد 11,079.34 2,746 2,700 2,730 2,867 4 400,000 2,715 12 569,953 2,715 17.172 هزار میلیارد 19.914 میلیون 10.354 میلیون 6.107 میلیون 3.145 میلیون 7.209 میلیون 7.727 میلیون 1.188 میلیون 14.11 2.33 2.17 27.233 میلیون 12.802 میلیون 40.027 میلیون 8,324
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 8,630 480.00 5.89 8,620 470.00 5.77 11:56 2,016 18.96 میلیون 163.4 میلیارد 9,501.81 8,150 8,610 8,510 8,630 8 56,412 7,710 1 4,000 7,720 215.5 هزار میلیارد 212.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 1.95 1.48 1.99 25.734 میلیون 6.775 میلیون 31.583 میلیون 925,166
کمند

کمند

صندوق بورس 10,034 122.00 1.20 10,034 122.00 1.20 1399/10/14 4,860 194.51 میلیون 1.952 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,033 10,036 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 140.476 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,341 110.00 2.60 4,318 87.00 2.06 12:29 1,457 23.04 میلیون 99.5 میلیارد 15,928.15 4,231 4,120 4,130 4,450 0 0 0 160 10,033,623 4,232 131.378 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون -54.66 2.76 1.08 9.305 میلیون 18.111 میلیون 23.412 میلیون 4.005 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,150 470.00 4.86 10,120 440.00 4.55 12:29 3,103 22.15 میلیون 224.1 میلیارد 7,284.61 9,680 9,110 9,700 10,260 2 178,059 9,280 8 368,522 9,290 728.64 هزار میلیارد 771.485 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 28.11 5.56 9 19.116 میلیون 17.153 میلیون 22.211 میلیون 14.058 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 5,590 110.00 1.93 5,590 110.00 1.93 1400/01/25 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 11,929.12 5,700 5,620 5,590 5,650 0 0 0 0 127.006 هزار میلیارد 229.412 میلیون 84.199 میلیون 22.72 میلیون 102.406 میلیون -18,206,717 28.083 میلیون -3,100,145 -40.97 -6.98 4.52 20.919 میلیون 1.878 میلیون 21.997 میلیون 800,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,040 450.00 5.93 8,000 410.00 5.40 12:29 4,932 67.27 میلیون 538.2 میلیارد 13,815.27 7,590 7,440 7,740 8,040 0 0 0 1261 21,685,906 7,670 600 هزار میلیارد 665.315 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 13.03 4.47 0.99 3.969 میلیون 17.301 میلیون 20.651 میلیون 618,917
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,210 570.00 5.91 10,140 500.00 5.19 12:29 6,568 68.32 میلیون 693 میلیارد 10,157.35 9,640 9,410 9,900 10,210 0 0 0 2738 59,611,640 9,700 770.64 هزار میلیارد 846.722 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.61 4.33 0.79 3.029 میلیون 18 میلیون 20.351 میلیون 678,420
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 73,500 2,610.00 3.43 72,560 3,550.00 4.66 1399/10/14 39,066 56.76 میلیون 4.119 هزار میلیارد - 76,110 74,500 70,220 74,400 2 573 74,740 7 2,094 74,740 96.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 1,000 30.00 2.91 1,030 0.00 0.00 1400/02/12 314 18.41 میلیون 18.4 میلیارد 58,620.48 1,030 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 360.518 هزار میلیارد 360.519 میلیون 379.653 میلیون 350.018 میلیون 977 379.653 میلیون -42,073,104 -42,083,326 -8.57 0.95 -8.57 467,830 17.939 میلیون 17.98 میلیون 426,512
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 7,420 420.00 6.00 7,400 400.00 5.71 12:29 1,977 32.83 میلیون 243.1 میلیارد 16,696.71 7,000 6,750 7,110 7,420 10 780,331 6,940 2 100,086 6,950 621.6 هزار میلیارد 627.616 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 13.59 6.85 14.33 1.978 میلیون 19.105 میلیون 17.233 میلیون 3.851 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,110 280.00 2.85 10,040 210.00 2.14 12:29 1,024 7.49 میلیون 76.1 میلیارد 7,463.26 9,830 9,800 9,900 10,290 3 96,707 9,750 10 66,275 9,760 818.26 هزار میلیارد 844.402 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 23.19 6.24 11.37 4.817 میلیون 12.256 میلیون 15.464 میلیون 1.609 میلیون
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,500 90.00 0.40 23,200 790.00 3.53 12:29 3,685 12.53 میلیون 290.8 میلیارد 3,454.72 22,410 22,410 21,800 23,750 42 2,009,433 21,850 1 3,212 21,860 29.232 هزار میلیارد 29.429 میلیون 4.292 میلیون 1.26 میلیون 1.192 میلیون 3.1 میلیون 2.916 میلیون 1.726 میلیون 76.57 9.11 9.68 14.883 میلیون 2.83 میلیون 14.495 میلیون 3.219 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,625 205.00 5.99 3,604 184.00 5.38 12:29 470 13.53 میلیون 49 میلیارد 28,768.64 3,420 3,261 3,570 3,625 2 178,400 3,332 2 123,122 3,353 52.087 هزار میلیارد 104.747 میلیون 88.3 میلیون 14.424 میلیون 55.415 میلیون 32.884 میلیون 41.11 میلیون 16.835 میلیون 2.93 1.5 1.2 8.482 میلیون 9.521 میلیون 14.361 میلیون 3.641 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,348 11.00 0.82 1,346 9.00 0.67 12:29 7,165 321.42 میلیون 432.6 میلیارد 45,125.58 1,337 1,323 1,300 1,400 1 10,000 1,310 777 119,854,606 1,333 181.223 هزار میلیارد 189.326 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 70.84 8.24 15.4 10.776 میلیون 3.5 میلیون 14.276 میلیون -
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 1,000 30.00 2.91 1,030 0.00 0.00 1400/02/12 202 14.01 میلیون 14 میلیارد 69,371.29 1,030 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 282.719 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 -9.09 0.96 -9.09 13,000 14 میلیون 13.862 میلیون 151,144
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,600 310.00 3.74 8,660 370.00 4.46 12:30 3,115 24.96 میلیون 216.1 میلیارد 8,215.97 8,290 7,990 8,500 8,730 0 0 0 82 3,402,450 8,170 2485.42 هزار میلیارد 2.837 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 11.07 5.71 10.61 3.175 میلیون 13.05 میلیون 11.647 میلیون 4.578 میلیون
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,320 1,139.00 9.35 13,175 994.00 8.16 1399/09/19 - - - 3,711.96 12,181 13,600 - - 4 14,500 13,381 3 59,628 13,381 - - - - - - - - - - - 11.31 میلیون - 11.31 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,190 740.00 5.12 14,990 540.00 3.74 12:29 2,177 15.17 میلیون 227.5 میلیارد 7,063.6 14,450 13,770 14,520 15,250 3 4,866 13,760 23 1,046,352 14,070 750 هزار میلیارد 787.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.91 5.55 2.85 4.153 میلیون 7.952 میلیون 10.259 میلیون 1.846 میلیون
چکاوهح

کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,990 370.00 3.95 8,990 370.00 3.95 1399/12/9 - - - 7,605.09 9,360 9,340 - - 0 0 0 193 2,328,512 8,990 - - - - - - - - - - - 11.035 میلیون 100,000 10.069 میلیون 1.066 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 28,376 1,812.00 6.82 28,375 1,811.00 6.82 1399/10/14 1,842 56.2 میلیون 1.595 هزار میلیارد - 26,564 26,584 28,374 28,379 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 85.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,020 20.00 0.13 15,020 20.00 0.13 12:29 4,008 3.91 میلیون 58.7 میلیارد 1,007.29 15,000 15,000 15,000 15,240 15 11,993 15,000 304 526,318 15,010 165.22 هزار میلیارد 172.972 میلیون 23.48 میلیون 11 میلیون 7.972 میلیون 15.508 میلیون 5.858 میلیون 5.693 میلیون 28.99 10.64 28.16 312,088 9.672 میلیون 7.684 میلیون 2.301 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,836 20.00 1.10 1,857 41.00 2.26 12:29 17,100 539.32 میلیون 1.002 هزار میلیارد 45,279.67 1,816 1,804 1,770 1,919 0 0 0 3566 487,132,564 1,810 363.063 هزار میلیارد 842.923 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -5.68 5.37 2.69 7.38 میلیون - 7.38 میلیون -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,540 150.00 0.86 17,390 0.00 0.00 12:29 12,815 9.89 میلیون 172 میلیارد 771.58 17,390 17,220 17,210 17,680 1 351 17,250 79 140,298 17,250 347.8 هزار میلیارد 363.427 میلیون 55.183 میلیون 20 میلیون 15.627 میلیون 39.556 میلیون 16.268 میلیون 14.047 میلیون 24.76 8.79 21.38 2.605 میلیون 8.424 میلیون 7.337 میلیون 3.693 میلیون
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 9,050 1,180.00 11.53 9,070 1,160.00 11.34 1399/10/14 767 5.75 میلیون 52.1 میلیارد - 10,230 10,230 8,970 9,160 2 7,898 10,130 1 33,688 10,150 3.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.509 میلیون 1.657 میلیون 7.078 میلیون 87,790
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 5,770 190.00 3.41 5,650 70.00 1.25 12:29 637 4.31 میلیون 24.7 میلیارد 6,986.01 5,580 5,390 5,580 5,830 1 100,000 5,500 2 145,762 5,500 33.9 هزار میلیارد 35.176 میلیون 24.534 میلیون 6 میلیون 1.696 میلیون 22.839 میلیون 13.631 میلیون 13.458 میلیون 11.6 1.47 2.46 2.677 میلیون 4.021 میلیون 6.628 میلیون 70,000