بسته بندی مشهد

فبستم | سهام - فرابورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

سایر محصولات فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,900 2,283.35
قیمت پایانی: 793 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,900 پایانی 793 0.00
بیشترین 18,900 کمترین 18,900
حجم 25,000 دفعات 2
حد قیمت 17,800 - 18,900 ارزش 20.4 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
28,006 حجم خرید -
13 تعداد فروشنده -
28,006 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور86 تعداد594,972 خرید18,900 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید18,850 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,956 خرید18,290 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 44 دوره 3 ماهه
سود TTM 179
P/E TTM 102.682

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 152 P/E مجمع 120.92
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 656.07 % رتبه 610
6 ماهه 2214.86 % رتبه 629
9 ماهه 2217.78 % رتبه 643
1 ساله 2217.78 % رتبه 647
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.43 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/01/29 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
تاریخ : 1401/01/28 پایانی : 793 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,000 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیا آخرین : 1,982 7,666 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/30
نماد : فجام آخرین : 21.00 4,975 حجم : 3.07 میلیون ارزش بازار : 3.029 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : فبیرا آخرین : 3,310 1,725 حجم : 64,634 ارزش بازار : 2.505 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : فاما آخرین : 190.00 9,460 حجم : 722,892 ارزش بازار : 20.65 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : چدن آخرین : 10.00 2,457 حجم : 15.69 میلیون ارزش بازار : 17.613 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : فجوش آخرین : 166,069 167,600 حجم : 40 ارزش بازار : 1.619 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/06
نماد : فکمند آخرین : 12,415 24,750 حجم : 369,282 ارزش بازار : 1.612 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها