بسته بندی مشهد

فبستم | سهام - فرابورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

سایر محصولات فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,900 2.94
قیمت پایانی: 12,090 1.39

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,260 پایانی 12,090 170.00
بیشترین 12,260 کمترین 11,900
حجم 387,226 دفعات 145
حد قیمت 11,900 - 12,620 ارزش 4.61 میلیارد
حجم مبنا 827,130 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
73 تعداد خریدار 1
372,226 حجم خرید 15,000
37 تعداد فروشنده -
387,226 حجم فروش -
15,000 تغییر مالکیت 15,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,900 تعداد77,757 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,920 تعداد100,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,000 تعداد6,929 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,090 تعداد6,361 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,100 تعداد4,085 دستور2

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 59 دوره 6 ماهه
سود TTM 147
P/E TTM 82.245

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 152 P/E مجمع 79.54
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.64 % رتبه 418
6 ماهه 34.61 % رتبه 579
9 ماهه 289.62 % رتبه 599
1 ساله 1420.75 % رتبه 622
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.418 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 12,090 درصد تغییر : 1.39 حجم : 387,226 دفعات : 145
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 12,260 درصد تغییر : 1.05 حجم : 927,223 دفعات : 266
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 12,390 درصد تغییر : 1.59 حجم : 426,863 دفعات : 133
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 12,590 درصد تغییر : 2.63 حجم : 1.794 میلیون دفعات : 235
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 12,930 درصد تغییر : 2.38 حجم : 1.894 میلیون دفعات : 323
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 12,630 درصد تغییر : 2.35 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 300
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 12,340 درصد تغییر : 0.33 حجم : 1.898 میلیون دفعات : 275
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 12,300 درصد تغییر : 0.49 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 649
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 12,240 درصد تغییر : 3.38 حجم : 1.976 میلیون دفعات : 167
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 11,840 درصد تغییر : 2.96 حجم : 1.369 میلیون دفعات : 228
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 11,500 درصد تغییر : 2.95 حجم : 917,432 دفعات : 103
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 11,170 درصد تغییر : 1.85 حجم : 681,575 دفعات : 254
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 11,380 درصد تغییر : 2.89 حجم : 1.222 میلیون دفعات : 366
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 11,060 درصد تغییر : 1.47 حجم : 452,883 دفعات : 51
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 10,900 درصد تغییر : 1.87 حجم : 1.263 میلیون دفعات : 238
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیا آخرین : - 7,666 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/30
نماد : فجام آخرین : 118.00 4,511 حجم : 1.626 میلیون ارزش بازار : 3.684 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فبیرا آخرین : 48.00 1,663 حجم : 1.059 میلیون ارزش بازار : 2.877 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فاما آخرین : 110.00 7,610 حجم : 327,111 ارزش بازار : 19.25 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : چدن آخرین : 45.00 1,856 حجم : 10.296 میلیون ارزش بازار : 16.008 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فجوش آخرین : 7.00 1,524 حجم : 40 ارزش بازار : 1.619 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فکمند آخرین : 850.00 29,550 حجم : 1.058 میلیون ارزش بازار : 2.264 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها