کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ انجام معاملات در نمادهای معاملاتی (پشاهن1)،(غیوان1)،(بتک1)،(شتهران1)و(فبستم1) پس از اعمال دامنه نوسان صحیح قیمتی در نمادهای معاملاتی مذکور از ساعت 11_15 امکان پذیر می باشد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران