شاخص لاستیک

ش.لاستیک | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 274,493.4 0.24

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 275,301.8 پایانی 274,493.4
بیشترین 275,667.4 کمترین 274,493.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 275,164.4 275,136.8 282,065.4
1400/03/25 282,672.9 280,419.6 285,800.9
1400/03/24 286,114.5 286,089.2 288,043.7
1400/03/23 287,033.5 287,025.7 290,556.3
1400/03/22 291,759.3 291,749.4 292,504.6
1400/03/19 289,937.7 287,205.4 289,959.3
1400/03/18 289,679.1 288,307.3 291,700.2
1400/03/17 287,046.4 283,114 287,057.2
1400/03/12 281,188.6 279,328.3 281,298.8
1400/03/11 274,934.7 272,951.5 275,105.6
1400/03/10 276,699.5 276,690.5 277,528.6
1400/03/09 279,464.9 279,458.1 283,166
1400/03/08 285,737.2 285,020.8 285,757.2
1400/03/05 282,293.5 279,158 282,623.2
1400/03/04 280,676 280,568.3 280,913.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها