فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,010 1.69
قیمت پایانی: 5,960 0.85

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,000 پایانی 5,960 50.00
بیشترین 6,050 کمترین 5,850
حجم 20.882 میلیون دفعات 907
حد قیمت 5,620 - 6,200 ارزش 124.44 میلیارد
حجم مبنا 12.8 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
303 تعداد خریدار 8
17.755 میلیون حجم خرید 3.128 میلیون
228 تعداد فروشنده 5
8.514 میلیون حجم فروش 12.368 میلیون
9.24 میلیون تغییر مالکیت 9.24 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,653 خرید6,000 فروش6,010 تعداد51,000 دستور2
دستور3 تعداد18,536 خرید5,960 فروش6,030 تعداد20,000 دستور1
دستور6 تعداد81,291 خرید5,950 فروش6,040 تعداد39,173 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید5,940 فروش6,050 تعداد230,535 دستور6
دستور1 تعداد3,360 خرید5,930 فروش6,060 تعداد250,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 570 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,051
P/E TTM 5.669

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 825 P/E مجمع 7.22
سود نقدی 640
درصد توزیع 77.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.03 % رتبه 179
6 ماهه 11.66 % رتبه 449
9 ماهه 39.41 % رتبه 255
1 ساله 3.96 % رتبه 175
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
190.72 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.32

P/B

% 20.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 5,960 درصد تغییر : 0.85 حجم : 20.882 میلیون دفعات : 907
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 5,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.415 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 5,910 درصد تغییر : 0.85 حجم : 22.801 میلیون دفعات : 1,005
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 5,860 درصد تغییر : 1.01 حجم : 12.341 میلیون دفعات : 425
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 0.34 حجم : 5.242 میلیون دفعات : 437
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 5,940 درصد تغییر : 0.34 حجم : 3.84 میلیون دفعات : 318
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 5,960 درصد تغییر : 0.33 حجم : 3.248 میلیون دفعات : 376
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 5,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.028 میلیون دفعات : 225
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 5,980 درصد تغییر : 0.83 حجم : 3.578 میلیون دفعات : 334
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 6,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.396 میلیون دفعات : 314
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 6,030 درصد تغییر : 1.86 حجم : 8.747 میلیون دفعات : 1,006
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 0.51 حجم : 12.191 میلیون دفعات : 1,275
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,890 درصد تغییر : 0.17 حجم : 2.313 میلیون دفعات : 345
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.374 میلیون دفعات : 363
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,900 درصد تغییر : 0.17 حجم : 4.492 میلیون دفعات : 471
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 140.00 7,700 حجم : 769,351 ارزش بازار : 30.749 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : میدکو آخرین : 10.00 14,240 حجم : 1.2 میلیون ارزش بازار : 1995 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کویر آخرین : 25.00 2,365 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 89.126 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولای آخرین : 60.00 7,280 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 4.082 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولاد آخرین : 3.00 4,921 حجم : 66.075 میلیون ارزش بازار : 2608.66 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/07
نماد : فوکا آخرین : 190.00 12,300 حجم : 407,582 ارزش بازار : 74.565 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنورد آخرین : 490.00 12,680 حجم : 2.388 میلیون ارزش بازار : 20.18 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنفت آخرین : 8,074 21,650 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فلوله آخرین : 33.00 1,671 حجم : 102.38 میلیون ارزش بازار : 9.527 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسدید آخرین : 450.00 50,250 حجم : 2,358 ارزش بازار : 4.87 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها