فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,000 1.64
قیمت پایانی: 18,030 1.48

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,010 پایانی 18,030 270.00
بیشترین 18,400 کمترین 17,940
حجم 10.06 میلیون دفعات 1,392
حد قیمت 17,660 - 19,100 ارزش 181.4 میلیارد
حجم مبنا 4.675 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
883 تعداد خریدار 10
13.174 میلیون حجم خرید 6.721 میلیون
980 تعداد فروشنده 6
18.458 میلیون حجم فروش 1.437 میلیون
5.284 میلیون تغییر مالکیت 5.284 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید18,000 فروش18,200 تعداد80,000 دستور1
دستور2 تعداد21,000 خرید17,970 فروش18,290 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید17,960 فروش18,300 تعداد8,297 دستور3
دستور1 تعداد1,385 خرید17,950 فروش18,320 تعداد2,760 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید17,940 فروش18,330 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,669 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,780
P/E TTM 10.281

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 648 P/E مجمع 28.24
سود نقدی 320
درصد توزیع 49.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.5 % رتبه 69
6 ماهه 3.21 % رتبه 55
9 ماهه 46.8 % رتبه 70
1 ساله 165.73 % رتبه 71
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
270.45 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.95

P/B

% 19.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 18,030 درصد تغییر : 1.48 حجم : 10.06 میلیون دفعات : 1,392
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 18,300 درصد تغییر : 1.55 حجم : 19.89 میلیون دفعات : 2,729
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 18,020 درصد تغییر : 3.74 حجم : 26.89 میلیون دفعات : 3,201
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 17,370 درصد تغییر : 1.92 حجم : 10.52 میلیون دفعات : 1,262
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 17,710 درصد تغییر : 1.99 حجم : 5.5 میلیون دفعات : 581
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 18,070 درصد تغییر : 1.04 حجم : 10.39 میلیون دفعات : 1,616
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 18,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.04 میلیون دفعات : 1,585
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 18,260 درصد تغییر : 0.50 حجم : 7.04 میلیون دفعات : 1,585
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 18,170 درصد تغییر : 1.73 حجم : 10.16 میلیون دفعات : 1,319
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 18,490 درصد تغییر : 1.70 حجم : 13.59 میلیون دفعات : 1,785
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 18,810 درصد تغییر : 0.69 حجم : 36.37 میلیون دفعات : 4,255
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 18,940 درصد تغییر : 5.99 حجم : 14.79 میلیون دفعات : 671
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 17,870 درصد تغییر : 4.99 حجم : 13.56 میلیون دفعات : 545
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 17,020 درصد تغییر : 5.00 حجم : 11.47 میلیون دفعات : 353
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 16,210 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 220.00 11,140 حجم : 17,184 ارزش بازار : 45.781 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : میدکو آخرین : 617.00 30,234 حجم : 8.75 میلیون ارزش بازار : 1366.577 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کویر آخرین : 450.00 22,350 حجم : 13,271 ارزش بازار : 246.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فولای آخرین : 1,035 50,747 حجم : 1,326 ارزش بازار : 6.939 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فولاد آخرین : 230.00 11,600 حجم : 73.13 میلیون ارزش بازار : 2424.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فوکا آخرین : 8,451 12,499 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فنورد آخرین : 4,280 210,140 حجم : 147,603 ارزش بازار : 30.488 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فنفت آخرین : 20,507 34,083 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/29
نماد : فلوله آخرین : 450.00 22,170 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 11.185 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فسدید آخرین : 5,354 116,886 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها