فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,850 0.15
قیمت پایانی: 19,830 0.25

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,100 پایانی 19,830 50.00
بیشترین 20,230 کمترین 19,390
حجم 7.58 میلیون دفعات 1,285
حد قیمت 19,290 - 21,070 ارزش 150.2 میلیارد
حجم مبنا 4.675 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
335 تعداد خریدار 8
2.493 میلیون حجم خرید 5.083 میلیون
446 تعداد فروشنده 5
3.558 میلیون حجم فروش 4.018 میلیون
1.065 میلیون تغییر مالکیت 1.065 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید19,860 فروش19,860 تعداد4,488 دستور1
دستور1 تعداد517 خرید19,830 فروش19,870 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید19,760 فروش19,880 تعداد3,359 دستور1
دستور3 تعداد7,642 خرید19,750 فروش19,900 تعداد1,000 دستور1
دستور3 تعداد105,500 خرید19,730 فروش19,910 تعداد4,700 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,669 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,780
P/E TTM 11.14

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 648 P/E مجمع 30.6
سود نقدی 320
درصد توزیع 49.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.8 % رتبه 39
6 ماهه 10.38 % رتبه 60
9 ماهه 5.83 % رتبه 57
1 ساله 50.57 % رتبه 68
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
297.45 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.55

P/B

% 19.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 19,830 درصد تغییر : 0.25 حجم : 7.58 میلیون دفعات : 1,285
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 19,880 درصد تغییر : 3.06 حجم : 7.62 میلیون دفعات : 1,341
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 19,290 درصد تغییر : 0.31 حجم : 10.47 میلیون دفعات : 1,362
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 19,230 درصد تغییر : 1.99 حجم : 3.57 میلیون دفعات : 544
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 19,620 درصد تغییر : 1.75 حجم : 4.35 میلیون دفعات : 950
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 19,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.8 میلیون دفعات : 1,306
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 19,970 درصد تغییر : 2.68 حجم : 4.17 میلیون دفعات : 673
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 20,520 درصد تغییر : 2.93 حجم : 7.96 میلیون دفعات : 569
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 21,140 درصد تغییر : 2.76 حجم : 16.56 میلیون دفعات : 1,179
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 21,740 درصد تغییر : 6.41 حجم : 7.35 میلیون دفعات : 1,512
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.29 میلیون دفعات : 1,838
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.68 میلیون دفعات : 1,229
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.45 میلیون دفعات : 942
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.49 میلیون دفعات : 1,129
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.73 میلیون دفعات : 1,052
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 60.00 10,400 حجم : 13.23 میلیون ارزش بازار : 40.784 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : میدکو آخرین : 546.00 33,880 حجم : 3.28 میلیون ارزش بازار : 1527.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کویر آخرین : 570.00 18,560 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 204.984 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فولای آخرین : 1,516 49,019 حجم : 1,500 ارزش بازار : 6.771 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فولاد آخرین : 10.00 12,670 حجم : 77.85 میلیون ارزش بازار : 2660.57 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فوکا آخرین : 9,536 11,414 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فنورد آخرین : 8,920 157,690 حجم : 514,919 ارزش بازار : 22.477 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فنفت آخرین : 18,813 32,389 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فلوله آخرین : 660.00 21,470 حجم : 22,538 ارزش بازار : 11.06 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فسدید آخرین : 149.00 111,681 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها