گروه صنعتی سدید

وسدید | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,842 86.47
قیمت پایانی: 21,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,842 پایانی 21,000 0.00
بیشترین 2,842 کمترین 2,842
حجم 5.502 میلیون دفعات 817
حد قیمت 2,842 - 2,958 ارزش 115.55 میلیارد
حجم مبنا 1.592 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار -
114,451 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
114,451 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,842 تعداد145,930,400 دستور1666
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,843 تعداد281,084 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,844 تعداد2,306,171 دستور21
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,845 تعداد1,768,341 دستور19
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,846 تعداد2,186,012 دستور23

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 8 دوره 6 ماهه
سود TTM 39
P/E TTM 74.282

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 181 P/E مجمع 16.02
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.45 % رتبه 613
6 ماهه 16.35 % رتبه 611
9 ماهه 37.62 % رتبه 615
1 ساله 39.56 % رتبه 602
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
83.599 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 12.14

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.502 میلیون دفعات : 817
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 60.00 10,400 حجم : 13.23 میلیون ارزش بازار : 40.784 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : میدکو آخرین : 546.00 33,880 حجم : 3.28 میلیون ارزش بازار : 1527.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کویر آخرین : 570.00 18,560 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 204.984 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کاوه آخرین : 30.00 19,850 حجم : 7.58 میلیون ارزش بازار : 297.45 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فولای آخرین : 1,516 49,019 حجم : 1,500 ارزش بازار : 6.771 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فولاد آخرین : 10.00 12,670 حجم : 77.85 میلیون ارزش بازار : 2660.57 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فوکا آخرین : 9,536 11,414 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فنورد آخرین : 8,920 157,690 حجم : 514,919 ارزش بازار : 22.477 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فنفت آخرین : 18,813 32,389 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فلوله آخرین : 660.00 21,470 حجم : 22,538 ارزش بازار : 11.06 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها