سر. رنا

ورنا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,521 4.80
قیمت پایانی: 4,496 4.22

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,420 پایانی 4,496 182.00
بیشترین 4,641 کمترین 4,400
حجم 12.48 میلیون دفعات 964
حد قیمت 4,099 - 4,529 ارزش 54.3 میلیارد
حجم مبنا 5.834 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
305 تعداد خریدار 2
19.569 میلیون حجم خرید 321,000
666 تعداد فروشنده 3
16.99 میلیون حجم فروش 2.9 میلیون
2.579 میلیون تغییر مالکیت 2.579 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور24 تعداد601,179 خرید4,529 فروش4,530 تعداد3,500 دستور1
دستور1 تعداد45,200 خرید4,525 فروش4,532 تعداد1,500 دستور1
دستور1 تعداد1,591 خرید4,460 فروش4,600 تعداد1,220 دستور1
دستور1 تعداد19,500 خرید4,450 فروش4,641 تعداد10,211 دستور4
دستور3 تعداد19,012 خرید4,440 فروش4,680 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 355 دوره 6 ماهه
سود TTM 568
P/E TTM 7.873

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 352 P/E مجمع 12.7
سود نقدی 36
درصد توزیع 10.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.28 % رتبه 115
6 ماهه 50.52 % رتبه 156
9 ماهه 62.62 % رتبه 127
1 ساله 53.57 % رتبه 98
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
34.618 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.11

P/B

% 27.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 4,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.48 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 4,314 درصد تغییر : 0.07 حجم : 12.48 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 4,317 درصد تغییر : 4.40 حجم : 12.48 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 4,135 درصد تغییر : 1.10 حجم : 12.48 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 4,181 درصد تغییر : 3.86 حجم : 12.48 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 4,349 درصد تغییر : 1.61 حجم : 12.48 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 4,420 درصد تغییر : 3.42 حجم : 14.84 میلیون دفعات : 1,024
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 4,274 درصد تغییر : 5.82 حجم : 11.7 میلیون دفعات : 694
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 4,039 درصد تغییر : 0.37 حجم : 11.43 میلیون دفعات : 1,202
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 4,054 درصد تغییر : 4.97 حجم : 19.16 میلیون دفعات : 786
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 4,266 درصد تغییر : 4.99 حجم : 9.69 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 4,490 درصد تغییر : 4.67 حجم : 10.48 میلیون دفعات : 542
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 4,710 درصد تغییر : 4.85 حجم : 18.74 میلیون دفعات : 899
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 4,950 درصد تغییر : 4.44 حجم : 31.64 میلیون دفعات : 1,433
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 5,180 درصد تغییر : 0.19 حجم : 41.15 میلیون دفعات : 4,926
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خموتور آخرین : 420.00 9,780 حجم : 5.85 میلیون ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,368 3,223 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خساپا آخرین : 19.00 1,683 حجم : 704 میلیون ارزش بازار : 335.301 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 32.00 1,043 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 154.00 5,851 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 42.00 2,007 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها