سر. رنا

ورنا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,740 2.71
قیمت پایانی: 5,810 1.53

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,840 پایانی 5,810 90.00
بیشترین 5,950 کمترین 5,700
حجم 35.154 میلیون دفعات 2,428
حد قیمت 5,490 - 6,310 ارزش 204.29 میلیارد
حجم مبنا 4.67 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
805 تعداد خریدار 6
34.354 میلیون حجم خرید 800,141
590 تعداد فروشنده 4
34.399 میلیون حجم فروش 754,909
45,232 تغییر مالکیت 45,232

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد58,639 خرید5,740 فروش5,760 تعداد876 دستور1
دستور3 تعداد21,064 خرید5,730 فروش5,770 تعداد48,429 دستور2
دستور8 تعداد66,934 خرید5,720 فروش5,780 تعداد55,000 دستور2
دستور6 تعداد137,887 خرید5,710 فروش5,790 تعداد129,903 دستور3
دستور38 تعداد698,126 خرید5,700 فروش5,800 تعداد269,965 دستور7

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 113 دوره 9 ماهه
سود TTM 278
P/E TTM 20.905

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 439 P/E مجمع 13.23
سود نقدی 44
درصد توزیع 10.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.2 % رتبه 24
6 ماهه 12.82 % رتبه 22
9 ماهه 91.06 % رتبه 33
1 ساله 75.06 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
67.832 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.38

P/B

% 28.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 5,810 درصد تغییر : 1.53 حجم : 35.154 میلیون دفعات : 2,428
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 5,900 درصد تغییر : 0.51 حجم : 59.469 میلیون دفعات : 3,444
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 5,870 درصد تغییر : 1.56 حجم : 73.991 میلیون دفعات : 4,659
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 5,780 درصد تغییر : 2.48 حجم : 76.071 میلیون دفعات : 4,780
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 5,640 درصد تغییر : 4.77 حجم : 81.294 میلیون دفعات : 3,851
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 5,383 درصد تغییر : 0.65 حجم : 42.301 میلیون دفعات : 2,704
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 5,348 درصد تغییر : 2.75 حجم : 69.918 میلیون دفعات : 4,035
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 5,205 درصد تغییر : 1.27 حجم : 43.902 میلیون دفعات : 2,800
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 2.39 حجم : 51.841 میلیون دفعات : 1,602
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,020 درصد تغییر : 1.62 حجم : 40.841 میلیون دفعات : 1,784
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 4,940 درصد تغییر : 0.40 حجم : 29.591 میلیون دفعات : 1,796
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 4,960 درصد تغییر : 3.50 حجم : 24.862 میلیون دفعات : 1,699
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 0.96 حجم : 37.762 میلیون دفعات : 2,414
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,190 درصد تغییر : 1.31 حجم : 52.119 میلیون دفعات : 4,576
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,259 درصد تغییر : 1.64 حجم : 97.245 میلیون دفعات : 4,656
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خموتور آخرین : 7.00 4,530 حجم : 7.417 میلیون ارزش بازار : 13.443 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خگستر آخرین : 78.00 3,840 حجم : 165.897 میلیون ارزش بازار : 153.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکرمان آخرین : - 2,929 حجم : 3.288 میلیون ارزش بازار : 14.74 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکاوه آخرین : 300.00 10,380 حجم : 14.56 میلیون ارزش بازار : 27.016 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خساپا آخرین : 45.00 2,032 حجم : 258.05 میلیون ارزش بازار : 399.819 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خدیزل آخرین : 100.00 5,190 حجم : 9.585 میلیون ارزش بازار : 88.049 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 140.415 میلیون ارزش بازار : 118.792 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/22
نماد : خاور آخرین : 10.00 2,295 حجم : 59.803 میلیون ارزش بازار : 197.853 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خبهمن آخرین : 17.00 1,658 حجم : 38.183 میلیون ارزش بازار : 223.499 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خودرو آخرین : 76.00 2,388 حجم : 330.743 میلیون ارزش بازار : 726.689 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها