سر. توکا فولاد

وتوکا | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,130 1.94
قیمت پایانی: 11,350 0.00

آخرین معامله

10:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,130 پایانی 11,350 0.00
بیشترین 11,130 کمترین 11,130
حجم 16,601 دفعات 12
حد قیمت 11,130 - 12,030 ارزش 184.8 میلیون
حجم مبنا 5.382 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:50
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار -
28,269 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
28,269 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,130 تعداد6,064,598 دستور222
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,140 تعداد55,288 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,200 تعداد250 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,300 تعداد1,270 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,350 تعداد6,763 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 138 دوره 9 ماهه
سود TTM 510
P/E TTM 22.244

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 699 P/E مجمع 16.24
سود نقدی 380
درصد توزیع 54.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.8 % رتبه 192
6 ماهه 15.04 % رتبه 400
9 ماهه 8.39 % رتبه 427
1 ساله 89.48 % رتبه 341
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.741 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.12

P/B

% 40.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 11,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 28,269 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 11,350 درصد تغییر : 0.09 حجم : 172,326 دفعات : 35
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 11,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70,434 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 11,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 39,212 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 11,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17,184 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 11,360 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.22 میلیون دفعات : 183
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 11,400 درصد تغییر : 1.98 حجم : 9.04 میلیون دفعات : 684
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 11,630 درصد تغییر : 0.26 حجم : 523,460 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 11,660 درصد تغییر : 0.09 حجم : 119,600 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 11,670 درصد تغییر : 0.51 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 11,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.21 میلیون دفعات : 730
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 11,730 درصد تغییر : 1.84 حجم : 5.21 میلیون دفعات : 730
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 11,950 درصد تغییر : 0.83 حجم : 2.48 میلیون دفعات : 444
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 12,050 درصد تغییر : 0.17 حجم : 13.05 میلیون دفعات : 1,862
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 12,030 درصد تغییر : 5.71 حجم : 30.96 میلیون دفعات : 2,508
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : میدکو آخرین : 607.00 29,785 حجم : 1.27 میلیون ارزش بازار : 1364.904 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : کویر آخرین : 450.00 22,340 حجم : 82,610 ارزش بازار : 246.024 هزار میلیارد تاریخ : 11:02
نماد : کاوه آخرین : 300.00 18,640 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 279.45 هزار میلیارد تاریخ : 11:20
نماد : فولای آخرین : 1,034 50,693 حجم : 702 ارزش بازار : 6.931 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : فولاد آخرین : 230.00 11,510 حجم : 42.49 میلیون ارزش بازار : 2420.22 هزار میلیارد تاریخ : 11:20
نماد : فوکا آخرین : 8,412 12,538 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 11:01
نماد : فنورد آخرین : 4,030 197,600 حجم : 26,758 ارزش بازار : 28.973 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : فنفت آخرین : 19,641 33,217 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 10:40
نماد : فلوله آخرین : 430.00 21,400 حجم : 87,777 ارزش بازار : 10.905 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : فسدید آخرین : 3,774 115,306 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:57
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها