ذوب روی اصفهان

فروی | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,210 4.95
قیمت پایانی: 14,190 4.80

آخرین معامله

11:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,170 پایانی 14,190 650.00
بیشترین 14,210 کمترین 13,950
حجم 1.93 میلیون دفعات 750
حد قیمت 12,840 - 14,180 ارزش 27.45 میلیارد
حجم مبنا 956,737 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:15
حقیقی حقوقی
382 تعداد خریدار 5
2.004 میلیون حجم خرید 582,605
512 تعداد فروشنده 3
2.58 میلیون حجم فروش 6,299
576,306 تغییر مالکیت 576,306

عرضه و تقاضا

11:15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد743 خرید13,890 فروش13,900 تعداد800 دستور1
دستور3 تعداد144,582 خرید13,840 فروش13,950 تعداد4,324 دستور3
دستور1 تعداد67 خرید13,810 فروش13,970 تعداد139 دستور1
دستور1 تعداد1,434 خرید13,770 فروش13,980 تعداد75 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید13,730 فروش13,990 تعداد1,392 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 534 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,041
P/E TTM 13.003

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 6,938 P/E مجمع 1.95
سود نقدی 4,400
درصد توزیع 63.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.49 % رتبه 118
6 ماهه 57.12 % رتبه 123
9 ماهه 59.55 % رتبه 143
1 ساله 64.12 % رتبه 125
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.771 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.12

P/B

% 44.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 13,540 درصد تغییر : 0.22 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 1,203
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 13,510 درصد تغییر : 4.99 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 853
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 14,220 درصد تغییر : 4.82 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 853
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 14,940 درصد تغییر : 4.72 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 853
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 15,680 درصد تغییر : 3.98 حجم : 3.97 میلیون دفعات : 1,569
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 16,330 درصد تغییر : 0.99 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 789
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 16,170 درصد تغییر : 4.32 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 1,178
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 16,900 درصد تغییر : 2.76 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 1,178
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 17,380 درصد تغییر : 4.30 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 1,178
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 18,160 درصد تغییر : 4.22 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 1,178
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 18,960 درصد تغییر : 2.05 حجم : 3.95 میلیون دفعات : 1,600
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 18,580 درصد تغییر : 0.22 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 18,540 درصد تغییر : 4.10 حجم : 5.57 میلیون دفعات : 2,486
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 17,810 درصد تغییر : 1.60 حجم : 3.41 میلیون دفعات : 1,144
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 17,530 درصد تغییر : 4.60 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 260.00 5,620 حجم : 688,023 ارزش بازار : 21.843 هزار میلیارد تاریخ : 10:56
نماد : میدکو آخرین : 100.00 46,060 حجم : 5.53 میلیون ارزش بازار : 2758.8 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : کویر آخرین : 179.00 3,775 حجم : 3 میلیون ارزش بازار : 90.666 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : کاوه آخرین : 530.00 11,270 حجم : 2.64 میلیون ارزش بازار : 164.1 هزار میلیارد تاریخ : 11:16
نماد : فولای آخرین : 300.00 6,420 حجم : 4.67 میلیون ارزش بازار : 3.511 هزار میلیارد تاریخ : 11:16
نماد : فولاد آخرین : 490.00 10,410 حجم : 74.6 میلیون ارزش بازار : 3041.34 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فوکا آخرین : 8,030 12,920 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فنورد آخرین : 7,690 161,660 حجم : 165,357 ارزش بازار : 23.24 هزار میلیارد تاریخ : 11:08
نماد : فنفت آخرین : 8,624 22,200 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فلوله آخرین : 40.00 857 حجم : 12.45 میلیون ارزش بازار : 5.608 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها