کربن ایران

شکربن | سهام - بورس
شیمیایی ( سایر محصولات شیمیایی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 76,110 2,424.38
قیمت پایانی: 77,180 2,459.87

آخرین معامله

1400/12/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,600 پایانی 77,180 74,165.00
بیشترین 79,400 کمترین 76,010
حجم 423,837 دفعات 807
حد قیمت 75,800 - 83,760 ارزش 32.7 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/22
حقیقی حقوقی
213 تعداد خریدار 2
319,069 حجم خرید 33,557
125 تعداد فروشنده -
352,626 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/09/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/09/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 3,145 درصد تغییر : 4.31 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,015 درصد تغییر : 4.22 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,893 درصد تغییر : 2.20 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,958 درصد تغییر : 0.44 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,971 درصد تغییر : 1.36 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,012 درصد تغییر : 0.47 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,998 درصد تغییر : 0.83 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,023 درصد تغییر : 0.30 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,014 درصد تغییر : 0.76 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,037 درصد تغییر : 0.43 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,024 درصد تغییر : 1.72 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,077 درصد تغییر : 0.16 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,072 درصد تغییر : 0.75 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,049 درصد تغییر : 1.65 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 1.27 حجم : 423,837 دفعات : 807
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپترو آخرین : 400.00 11,010 حجم : 1.723 میلیون ارزش بازار : 20.402 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شصدف آخرین : 50.00 28,050 حجم : 498,551 ارزش بازار : 19.705 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شدوص آخرین : 190.00 11,890 حجم : 1.76 میلیون ارزش بازار : 11.59 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شبصیر آخرین : 4,750 102,800 حجم : 294,169 ارزش بازار : 51.35 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها