کربن ایران

شکربن | سهام - بورس
شیمیایی ( سایر محصولات شیمیایی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

ممنوع-محفوظ

آخرین قیمت: 7,440 1.92
قیمت پایانی: 7,440 1.92

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,440 پایانی 7,440 140.00
بیشترین 7,440 کمترین 7,440
حجم 2.356 میلیون دفعات 184
حد قیمت 5,720 - 6,580 ارزش 14.5 میلیارد
حجم مبنا 2.554 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار 3
617,305 حجم خرید 1.644 میلیون
31 تعداد فروشنده 1
953,019 حجم فروش 1.308 میلیون
335,714 تغییر مالکیت 335,714

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور16 تعداد138,487 خرید6,130 فروش6,140 تعداد76,870 دستور3
دستور29 تعداد457,400 خرید6,120 فروش6,150 تعداد99,000 دستور1
دستور29 تعداد510,740 خرید6,110 فروش6,200 تعداد199,931 دستور4
دستور32 تعداد587,680 خرید6,100 فروش6,210 تعداد4,175 دستور4
دستور37 تعداد646,450 خرید6,090 فروش6,220 تعداد10,000 دستور5

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 555 دوره 9 ماهه
سود TTM 915
P/E TTM 6.732

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 639 P/E مجمع 9.64
سود نقدی 563
درصد توزیع 88.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.41 % رتبه 184
6 ماهه 24.75 % رتبه 185
9 ماهه 30.35 % رتبه 189
1 ساله 105.48 % رتبه 202
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.332 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.97

P/B

% 49.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 7,440 درصد تغییر : 1.92 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 7,300 درصد تغییر : 1.96 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 7,160 درصد تغییر : 1.65 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 7,280 درصد تغییر : 1.49 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 7,390 درصد تغییر : 0.81 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 7,450 درصد تغییر : 1.36 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 7,350 درصد تغییر : 1.66 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 7,230 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 7,220 درصد تغییر : 1.23 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 7,310 درصد تغییر : 1.95 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 7,170 درصد تغییر : 2.43 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 7,000 درصد تغییر : 1.30 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 6,910 درصد تغییر : 1.32 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 6,820 درصد تغییر : 1.04 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 6,750 درصد تغییر : 1.17 حجم : 2.356 میلیون دفعات : 184
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شدوص آخرین : 79.00 4,842 حجم : 872,797 ارزش بازار : 22.642 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وپترو آخرین : 650.00 33,530 حجم : 77,764 ارزش بازار : 67.358 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شصدف آخرین : 190.00 12,520 حجم : 65,799 ارزش بازار : 25.48 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شبصیر آخرین : - 12,950 حجم : 2.466 میلیون ارزش بازار : 71.375 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها