کربن ایران

شکربن | سهام - بورس
شیمیایی ( سایر محصولات شیمیایی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 76,110 2,238.25
قیمت پایانی: 77,180 2,271.12

آخرین معامله

1400/12/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,600 پایانی 77,180 73,925.00
بیشترین 79,400 کمترین 76,010
حجم 423,837 دفعات 807
حد قیمت 75,800 - 83,760 ارزش 32.7 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/22
حقیقی حقوقی
213 تعداد خریدار 2
319,069 حجم خرید 33,557
125 تعداد فروشنده -
352,626 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,255 درصد تغییر : 1.00 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,288 درصد تغییر : 1.51 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,239 درصد تغییر : 0.94 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,209 درصد تغییر : 0.93 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,239 درصد تغییر : 0.22 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,232 درصد تغییر : 0.00 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,232 درصد تغییر : 0.89 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,261 درصد تغییر : 0.61 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,281 درصد تغییر : 0.00 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,281 درصد تغییر : 1.80 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 3,223 درصد تغییر : 0.37 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 3,211 درصد تغییر : 0.88 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 3,183 درصد تغییر : 0.09 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 3,180 درصد تغییر : 4.76 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,339 درصد تغییر : 1.77 حجم : 423,837 دفعات : 807
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپترو آخرین : 90.00 8,840 حجم : 1.72 میلیون ارزش بازار : 16.471 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شصدف آخرین : 50.00 33,050 حجم : 1.32 میلیون ارزش بازار : 22.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شدوص آخرین : 170.00 11,790 حجم : 1.76 میلیون ارزش بازار : 11.59 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شبصیر آخرین : - 96,200 حجم : 428,750 ارزش بازار : 52.325 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها