کربن ایران

شکربن | سهام - بورس
شیمیایی ( سایر محصولات شیمیایی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 76,110 1,369.31
قیمت پایانی: 77,180 1,389.96

آخرین معامله

1400/12/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,600 پایانی 77,180 72,000.00
بیشترین 79,400 کمترین 76,010
حجم 423,837 دفعات 807
حد قیمت 75,800 - 83,760 ارزش 32.7 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/22
حقیقی حقوقی
213 تعداد خریدار 2
319,069 حجم خرید 33,557
125 تعداد فروشنده -
352,626 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/03/14
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/03/14
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 5,180 درصد تغییر : 0.78 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 3.75 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 5,340 درصد تغییر : 1.29 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 5,410 درصد تغییر : 2.08 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 2.57 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 5,440 درصد تغییر : 3.89 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 5,660 درصد تغییر : 3.47 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 5,470 درصد تغییر : 4.79 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 3.16 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 5,060 درصد تغییر : 1.75 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 5,150 درصد تغییر : 4.10 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 5,370 درصد تغییر : 3.87 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 2.78 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 4.57 حجم : 423,837 دفعات : 807
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 4,810 درصد تغییر : 4.18 حجم : 423,837 دفعات : 807
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپترو آخرین : 460.00 27,900 حجم : 959,100 ارزش بازار : 49.941 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شصدف آخرین : 250.00 41,450 حجم : 508,732 ارزش بازار : 28.84 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شدوص آخرین : 70.00 16,500 حجم : 1.76 میلیون ارزش بازار : 11.59 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبصیر آخرین : 350.00 35,800 حجم : 783,867 ارزش بازار : 88.625 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها