سایپا دیزل

خکاوه | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,919 25.68
قیمت پایانی: 5,273 0.00

آخرین معامله

10:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,830 پایانی 5,273 0.00
بیشترین 3,919 کمترین 3,805
حجم 121.965 میلیون دفعات 10,509
حد قیمت 3,736 - 3,966 ارزش 643.09 میلیارد
حجم مبنا 3.793 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:45
حقیقی حقوقی
292 تعداد خریدار 1
22.378 میلیون حجم خرید 334,890
221 تعداد فروشنده 2
21.973 میلیون حجم فروش 740,000
405,110 تغییر مالکیت 405,110

عرضه و تقاضا

10:45
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,574 خرید3,870 فروش3,885 تعداد4,400 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید3,859 فروش3,898 تعداد45,000 دستور1
دستور2 تعداد175,000 خرید3,850 فروش3,900 تعداد8,286 دستور2
دستور1 تعداد55,057 خرید3,811 فروش3,910 تعداد38,483 دستور1
دستور1 تعداد5,970 خرید3,810 فروش3,917 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 423 دوره 9 ماهه
سود TTM 331
P/E TTM 11.495

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -995 P/E مجمع -3.82
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.64 % رتبه 180
6 ماهه 13.29 % رتبه 222
9 ماهه 5.02 % رتبه 327
1 ساله 30.26 % رتبه 317
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.898 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 44.44

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 121.00 2,575 حجم : 8.24 میلیون ارزش بازار : 29.456 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : خموتور آخرین : 116.00 3,405 حجم : - ارزش بازار : 10.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خگستر آخرین : 110.00 2,321 حجم : 113.36 میلیون ارزش بازار : 91.092 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : خکرمان آخرین : 1,644 2,947 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 10:48
نماد : خساپا آخرین : 75.00 1,577 حجم : 210.08 میلیون ارزش بازار : 305.583 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : خدیزل آخرین : - 51,650 حجم : - ارزش بازار : 50.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خپارس آخرین : 45.00 981 حجم : 142.12 میلیون ارزش بازار : 109.707 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : خاور آخرین : 4,519 1,178 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 10:48
نماد : خبهمن آخرین : 86.00 1,812 حجم : 55.72 میلیون ارزش بازار : 241.137 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : خودرو آخرین : 94.00 1,985 حجم : 345.2 میلیون ارزش بازار : 596.977 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها