سایپا دیزل

خکاوه | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,380 16.94
قیمت پایانی: 5,273 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,380 پایانی 5,273 0.00
بیشترین 4,380 کمترین 4,380
حجم 121.965 میلیون دفعات 10,509
حد قیمت 4,126 - 4,380 ارزش 643.09 میلیارد
حجم مبنا 3.793 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
1.274 میلیون حجم خرید -
119 تعداد فروشنده 1
874,205 حجم فروش 400,000
400,000 تغییر مالکیت 400,000

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور258 تعداد27,948,698 خرید4,380 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20,000 خرید4,377 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4,863 خرید4,300 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,180 خرید4,293 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4,000 خرید4,280 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 581 دوره 3 ماهه
سود TTM -535
P/E TTM -8.071

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -995 P/E مجمع -4.34
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.23 % رتبه 450
6 ماهه 30.16 % رتبه 395
9 ماهه 30.57 % رتبه 303
1 ساله 50.4 % رتبه 305
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.898 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 44.44

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 32.00 4,830 حجم : 8.87 میلیون ارزش بازار : 38.702 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خموتور آخرین : 90.00 9,990 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 14.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خگستر آخرین : 10.00 2,766 حجم : 171.4 میلیون ارزش بازار : 109.944 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکرمان آخرین : 772.00 3,819 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خساپا آخرین : 4.00 1,807 حجم : 426.06 میلیون ارزش بازار : 354.07 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خدیزل آخرین : 433.00 47,980 حجم : 442,573 ارزش بازار : 47.547 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خپارس آخرین : 23.00 1,220 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : خاور آخرین : 2,403 8,100 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/21
نماد : خبهمن آخرین : 3.00 1,530 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : خودرو آخرین : 63.00 2,025 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها