سایپا دیزل

خکاوه | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,560 32.49
قیمت پایانی: 5,273 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,560 پایانی 5,273 0.00
بیشترین 3,560 کمترین 3,560
حجم 121.965 میلیون دفعات 10,509
حد قیمت 3,560 - 3,740 ارزش 643.09 میلیارد
حجم مبنا 3.793 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار -
278,933 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
278,933 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,340 خرید3,443 فروش3,560 تعداد8,683,986 دستور189
دستور1 تعداد1,588 خرید3,368 فروش3,561 تعداد9,314 دستور2
دستور1 تعداد21,711 خرید3,277 فروش3,568 تعداد8,978 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,570 تعداد7,500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,600 تعداد67,513 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -903 دوره 9 ماهه
سود TTM -7
P/E TTM -518.286

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -535 P/E مجمع -6.78
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.01 % رتبه 208
6 ماهه 40.85 % رتبه 184
9 ماهه 55.07 % رتبه 240
1 ساله 1.57 % رتبه 221
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.898 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 44.44

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 5,273 درصد تغییر : 0.00 حجم : 121.965 میلیون دفعات : 10,509
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 110.00 5,410 حجم : 298,815 ارزش بازار : 43.939 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خموتور آخرین : 290.00 14,690 حجم : 12,076 ارزش بازار : 21.404 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خگستر آخرین : 50.00 2,680 حجم : 29.5 میلیون ارزش بازار : 106.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکرمان آخرین : 663.00 3,928 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خساپا آخرین : 40.00 2,200 حجم : 443.75 میلیون ارزش بازار : 430.123 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خدیزل آخرین : 792.00 38,855 حجم : 158,540 ارزش بازار : 39.552 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,590 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خاور آخرین : 156.00 5,853 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خبهمن آخرین : 190.00 19,500 حجم : - ارزش بازار : 194.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خودرو آخرین : 40.00 2,320 حجم : 350.95 میلیون ارزش بازار : 702.859 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها