سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,163 1.28
قیمت پایانی: 3,123 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,080 پایانی 3,123 0.00
بیشترین 3,185 کمترین 3,045
حجم 200.716 میلیون دفعات 7,220
حد قیمت 2,933 - 3,241 ارزش 626.92 میلیارد
حجم مبنا 38.873 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,851 تعداد خریدار 11
163.052 میلیون حجم خرید 37.664 میلیون
2,795 تعداد فروشنده 11
182.578 میلیون حجم فروش 18.138 میلیون
19.526 میلیون تغییر مالکیت 19.526 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد3,310,409 خرید3,163 فروش3,164 تعداد5,666 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید3,160 فروش3,165 تعداد78,865 دستور5
دستور1 تعداد100,010 خرید3,155 فروش3,167 تعداد7,000 دستور2
دستور1 تعداد6,317 خرید3,154 فروش3,168 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد11,707 خرید3,152 فروش3,169 تعداد109,145 دستور7

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -191 دوره 9 ماهه
سود TTM -296
P/E TTM -10.551

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -477 P/E مجمع -6.55
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.61 % رتبه 3
6 ماهه 47.8 % رتبه 4
9 ماهه 60.32 % رتبه 4
1 ساله 71.69 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
610.579 هزار میلیارد

ارزش بازار

-7.29

P/B

% 26.13

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 3,123 درصد تغییر : 1.17 حجم : 200.716 میلیون دفعات : 7,220
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 3,087 درصد تغییر : 0.00 حجم : 343.494 میلیون دفعات : 9,774
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 3,087 درصد تغییر : 2.28 حجم : 343.494 میلیون دفعات : 9,774
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 3,159 درصد تغییر : 0.03 حجم : 462.685 میلیون دفعات : 10,863
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 3,158 درصد تغییر : 0.10 حجم : 466.102 میلیون دفعات : 10,233
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 3,155 درصد تغییر : 4.80 حجم : 758.097 میلیون دفعات : 16,794
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 3,314 درصد تغییر : 0.60 حجم : 416.095 میلیون دفعات : 13,839
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 3,334 درصد تغییر : 0.00 حجم : 471.744 میلیون دفعات : 13,714
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 3,334 درصد تغییر : 1.86 حجم : 471.744 میلیون دفعات : 13,714
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 3,397 درصد تغییر : 0.21 حجم : 436.991 میلیون دفعات : 13,446
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 3,404 درصد تغییر : 1.64 حجم : 392.559 میلیون دفعات : 12,440
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 3,349 درصد تغییر : 0.45 حجم : 360.025 میلیون دفعات : 11,626
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 3,364 درصد تغییر : 3.53 حجم : 862.216 میلیون دفعات : 23,509
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 3,487 درصد تغییر : 0.00 حجم : 559.172 میلیون دفعات : 16,216
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 3,487 درصد تغییر : 0.49 حجم : 559.172 میلیون دفعات : 16,216
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 130.00 8,240 حجم : 46.59 میلیون ارزش بازار : 94.685 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 90.00 10,010 حجم : 12.589 میلیون ارزش بازار : 30.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 60.00 5,820 حجم : 148.677 میلیون ارزش بازار : 228.126 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 60.00 7,180 حجم : 15.441 میلیون ارزش بازار : 35.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 100.00 34,450 حجم : 5.763 میلیون ارزش بازار : 91.064 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خدیزل آخرین : 80.00 12,360 حجم : 40.581 میلیون ارزش بازار : 207.532 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/10
نماد : خپارس آخرین : 6.00 1,780 حجم : 231.943 میلیون ارزش بازار : 201.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 30.00 5,390 حجم : 131.119 میلیون ارزش بازار : 462.894 هزار میلیارد تاریخ : 16:55
نماد : خبهمن آخرین : 36.00 2,432 حجم : 72.083 میلیون ارزش بازار : 322.593 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 51.00 3,500 حجم : 282.559 میلیون ارزش بازار : 1040.412 هزار میلیارد تاریخ : 17:02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها