سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,032 2.17
قیمت پایانی: 2,045 1.54

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,057 پایانی 2,045 32.00
بیشترین 2,081 کمترین 2,024
حجم 258.05 میلیون دفعات 6,173
حد قیمت 1,974 - 2,180 ارزش 527.62 میلیارد
حجم مبنا 58.68 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
1,784 تعداد خریدار 8
219.403 میلیون حجم خرید 38.648 میلیون
1,606 تعداد فروشنده 1
257.75 میلیون حجم فروش 300,000
38.348 میلیون تغییر مالکیت 38.348 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد1,020,360 خرید2,036 فروش2,036 تعداد431,426 دستور8
دستور61 تعداد5,898,970 خرید2,034 فروش2,037 تعداد250,000 دستور1
دستور58 تعداد5,018,940 خرید2,032 فروش2,039 تعداد194,228 دستور5
دستور3 تعداد372,385 خرید2,031 فروش2,040 تعداد298,672 دستور8
دستور61 تعداد4,935,123 خرید2,030 فروش2,041 تعداد9,921 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -95 دوره 6 ماهه
سود TTM -323
P/E TTM -6.331

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -477 P/E مجمع -4.29
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.79 % رتبه 3
6 ماهه 7.41 % رتبه 2
9 ماهه 24.09 % رتبه 3
1 ساله 12.05 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
399.819 هزار میلیارد

ارزش بازار

-6.15

P/B

% 25.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,045 درصد تغییر : 1.54 حجم : 258.05 میلیون دفعات : 6,173
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,077 درصد تغییر : 1.28 حجم : 466.126 میلیون دفعات : 8,557
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,104 درصد تغییر : 0.52 حجم : 454.273 میلیون دفعات : 10,548
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,115 درصد تغییر : 0.71 حجم : 546.329 میلیون دفعات : 11,760
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,100 درصد تغییر : 2.49 حجم : 662.76 میلیون دفعات : 12,853
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,049 درصد تغییر : 2.60 حجم : 806.536 میلیون دفعات : 14,587
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,997 درصد تغییر : 3.31 حجم : 1.105 میلیارد دفعات : 13,878
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,933 درصد تغییر : 1.58 حجم : 659.002 میلیون دفعات : 12,114
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,903 درصد تغییر : 1.06 حجم : 704.132 میلیون دفعات : 8,574
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,883 درصد تغییر : 0.11 حجم : 211.95 میلیون دفعات : 4,661
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,881 درصد تغییر : 0.53 حجم : 207.652 میلیون دفعات : 4,880
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,871 درصد تغییر : 1.01 حجم : 283.307 میلیون دفعات : 6,010
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,890 درصد تغییر : 1.25 حجم : 318.801 میلیون دفعات : 7,959
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,914 درصد تغییر : 1.54 حجم : 390.472 میلیون دفعات : 10,281
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,944 درصد تغییر : 0.31 حجم : 666.005 میلیون دفعات : 13,548
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 160.00 5,740 حجم : 35.154 میلیون ارزش بازار : 67.832 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خموتور آخرین : 7.00 4,530 حجم : 7.417 میلیون ارزش بازار : 13.443 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خگستر آخرین : 78.00 3,840 حجم : 165.897 میلیون ارزش بازار : 153.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکرمان آخرین : - 2,929 حجم : 3.288 میلیون ارزش بازار : 14.74 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکاوه آخرین : 300.00 10,380 حجم : 14.56 میلیون ارزش بازار : 27.016 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خدیزل آخرین : 100.00 5,190 حجم : 9.585 میلیون ارزش بازار : 88.049 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 140.415 میلیون ارزش بازار : 118.792 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/22
نماد : خاور آخرین : 10.00 2,295 حجم : 59.803 میلیون ارزش بازار : 197.853 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خبهمن آخرین : 17.00 1,658 حجم : 38.183 میلیون ارزش بازار : 223.499 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خودرو آخرین : 76.00 2,388 حجم : 330.743 میلیون ارزش بازار : 726.689 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها