سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,200 1.79
قیمت پایانی: 2,200 1.79

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,240 پایانی 2,200 40.00
بیشترین 2,250 کمترین 2,200
حجم 443.75 میلیون دفعات 10,647
حد قیمت 2,210 - 2,380 ارزش 977.8 میلیارد
حجم مبنا 45.977 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
15,079 تعداد خریدار 31
1.322 میلیارد حجم خرید 138.429 میلیون
11,094 تعداد فروشنده 18
1.402 میلیارد حجم فروش 58.862 میلیون
79.567 میلیون تغییر مالکیت 79.567 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد400,000 خرید2,250 فروش2,250 تعداد4,462,686 دستور49
دستور8 تعداد425,829 خرید2,240 فروش2,260 تعداد3,556,846 دستور67
دستور37 تعداد2,983,251 خرید2,230 فروش2,270 تعداد5,067,977 دستور92
دستور69 تعداد7,116,869 خرید2,220 فروش2,280 تعداد15,202,155 دستور106
دستور220 تعداد10,647,873 خرید2,210 فروش2,290 تعداد19,975,306 دستور117

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -197 دوره 9 ماهه
سود TTM -160
P/E TTM -14.044

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -129 P/E مجمع -17.36
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.45 % رتبه 2
6 ماهه 25 % رتبه 3
9 ماهه 44.58 % رتبه 6
1 ساله 261.03 % رتبه 7
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
430.123 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.51

P/B

% 25.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 2,200 درصد تغییر : 1.79 حجم : 443.75 میلیون دفعات : 10,647
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 2,240 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.46 میلیارد دفعات : 37,293
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 2,250 درصد تغییر : 1.75 حجم : 86.05 میلیون دفعات : 1,261
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 2,290 درصد تغییر : 0.44 حجم : 7.91 میلیون دفعات : 348
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.62 میلیون دفعات : 233
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.86 حجم : 18.79 میلیون دفعات : 656
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 2,320 درصد تغییر : 1.28 حجم : 383.06 میلیون دفعات : 8,936
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 2,350 درصد تغییر : 1.67 حجم : 53.5 میلیون دفعات : 1,087
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 2,390 درصد تغییر : 0.42 حجم : 12.63 میلیون دفعات : 390
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.42 حجم : 12.42 میلیون دفعات : 552
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 2,410 درصد تغییر : 1.63 حجم : 46.34 میلیون دفعات : 1,444
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 1.21 حجم : 357.59 میلیون دفعات : 9,664
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 2,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 796.06 میلیون دفعات : 21,905
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 2,480 درصد تغییر : 1.22 حجم : 796.06 میلیون دفعات : 21,905
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 3.81 حجم : 1.44 میلیارد دفعات : 29,969
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 110.00 5,410 حجم : 298,815 ارزش بازار : 43.939 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خموتور آخرین : 290.00 14,690 حجم : 12,076 ارزش بازار : 21.404 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خگستر آخرین : 50.00 2,680 حجم : 29.5 میلیون ارزش بازار : 106.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکرمان آخرین : 663.00 3,928 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکاوه آخرین : 1,713 3,560 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خدیزل آخرین : 792.00 38,855 حجم : 158,540 ارزش بازار : 39.552 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,590 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خاور آخرین : 156.00 5,853 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خبهمن آخرین : 190.00 19,500 حجم : - ارزش بازار : 194.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خودرو آخرین : 40.00 2,320 حجم : 350.95 میلیون ارزش بازار : 702.859 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها