سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,683 1.12
قیمت پایانی: 1,691 0.65

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,685 پایانی 1,691 11.00
بیشترین 1,733 کمترین 1,642
حجم 704 میلیون دفعات 17,359
حد قیمت 1,641 - 1,813 ارزش 1.208 هزار میلیارد
حجم مبنا 45.977 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
3,500 تعداد خریدار 9
393.345 میلیون حجم خرید 7.288 میلیون
4,019 تعداد فروشنده 6
395.577 میلیون حجم فروش 5.057 میلیون
2.231 میلیون تغییر مالکیت 2.231 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد1,000,000 خرید1,700 فروش1,700 تعداد106,000 دستور2
دستور1 تعداد14,500 خرید1,699 فروش1,701 تعداد448,472 دستور7
دستور1 تعداد355,507 خرید1,697 فروش1,703 تعداد175,213 دستور2
دستور1 تعداد17,219 خرید1,696 فروش1,704 تعداد113,706 دستور3
دستور7 تعداد346,953 خرید1,695 فروش1,705 تعداد504,260 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -197 دوره 9 ماهه
سود TTM -160
P/E TTM -10.671

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -129 P/E مجمع -13.19
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.36 % رتبه 4
6 ماهه 38.33 % رتبه 3
9 ماهه 43.27 % رتبه 3
1 ساله 14.9 % رتبه 7
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
335.301 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.08

P/B

% 26.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 1,691 درصد تغییر : 0.65 حجم : 704 میلیون دفعات : 17,359
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 1,702 درصد تغییر : 1.45 حجم : 704 میلیون دفعات : 17,359
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 1,727 درصد تغییر : 3.79 حجم : 704 میلیون دفعات : 17,359
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 1,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 704 میلیون دفعات : 17,359
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 1,664 درصد تغییر : 2.97 حجم : 704 میلیون دفعات : 17,359
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 1,715 درصد تغییر : 0.82 حجم : 704 میلیون دفعات : 17,359
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 1,701 درصد تغییر : 4.48 حجم : 1.03 میلیارد دفعات : 18,690
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 1,628 درصد تغییر : 8.25 حجم : 468.56 میلیون دفعات : 10,207
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 1,504 درصد تغییر : 4.75 حجم : 82.88 میلیون دفعات : 1,652
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 1,579 درصد تغییر : 4.48 حجم : 360.19 میلیون دفعات : 8,861
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 1,653 درصد تغییر : 5.00 حجم : 549.69 میلیون دفعات : 8,254
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 1,740 درصد تغییر : 4.45 حجم : 293.17 میلیون دفعات : 8,200
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 1,821 درصد تغییر : 4.76 حجم : 340.49 میلیون دفعات : 8,415
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 1,912 درصد تغییر : 1.60 حجم : 808.77 میلیون دفعات : 17,970
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 1,943 درصد تغییر : 4.97 حجم : 218.85 میلیون دفعات : 2,912
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 207.00 4,521 حجم : 12.48 میلیون ارزش بازار : 34.618 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خموتور آخرین : 420.00 9,780 حجم : 5.85 میلیون ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خگستر آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خکرمان آخرین : 1,368 3,223 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خکاوه آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خدیزل آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خپارس آخرین : 32.00 1,043 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خاور آخرین : 154.00 5,851 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خبهمن آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : خودرو آخرین : 42.00 2,007 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها