سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,724 4.96
قیمت پایانی: 1,740 4.08

آخرین معامله

11:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,797 پایانی 1,740 74.00
بیشترین 1,800 کمترین 1,724
حجم 232.59 میلیون دفعات 7,838
حد قیمت 1,776 - 1,962 ارزش 403.6 میلیارد
حجم مبنا 45.977 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:45
حقیقی حقوقی
5,691 تعداد خریدار 14
414.844 میلیون حجم خرید 43.71 میلیون
4,586 تعداد فروشنده 6
457.569 میلیون حجم فروش 984,851
42.725 میلیون تغییر مالکیت 42.725 میلیون

عرضه و تقاضا

11:45
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید1,810 فروش1,810 تعداد400,000 دستور1
دستور3 تعداد659,774 خرید1,808 فروش1,815 تعداد18,767 دستور2
دستور2 تعداد35,488 خرید1,807 فروش1,817 تعداد159,531 دستور4
دستور2 تعداد103,000 خرید1,806 فروش1,818 تعداد204,493 دستور5
دستور2 تعداد140,000 خرید1,805 فروش1,819 تعداد105,920 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -11 دوره 3 ماهه
سود TTM -285
P/E TTM -6.378

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -295 P/E مجمع -6.16
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.81 % رتبه 4
6 ماهه 20.47 % رتبه 5
9 ماهه 29.74 % رتبه 3
1 ساله 38.52 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
339.211 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.41

P/B

% 26.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 1,814 درصد تغییر : 0.22 حجم : 303.59 میلیون دفعات : 10,170
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1,818 درصد تغییر : 2.73 حجم : 458.55 میلیون دفعات : 14,508
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 1,869 درصد تغییر : 4.59 حجم : 406.23 میلیون دفعات : 12,424
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 1,959 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260.36 میلیون دفعات : 14,376
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 1,959 درصد تغییر : 0.15 حجم : 260.36 میلیون دفعات : 14,376
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 1,962 درصد تغییر : 3.76 حجم : 400.49 میلیون دفعات : 14,594
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 1,891 درصد تغییر : 1.50 حجم : 475.72 میلیون دفعات : 16,685
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 1,863 درصد تغییر : 4.66 حجم : 458.83 میلیون دفعات : 16,386
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 1,954 درصد تغییر : 1.71 حجم : 318.02 میلیون دفعات : 13,153
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 1,988 درصد تغییر : 0.05 حجم : 360.57 میلیون دفعات : 17,023
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 1,987 درصد تغییر : 3.59 حجم : 426.81 میلیون دفعات : 16,064
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 2,061 درصد تغییر : 0.63 حجم : 485.6 میلیون دفعات : 16,573
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 2,074 درصد تغییر : 0.93 حجم : 611.09 میلیون دفعات : 17,227
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 2,055 درصد تغییر : 0.49 حجم : 571.47 میلیون دفعات : 17,565
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 2,045 درصد تغییر : 0.29 حجم : 507.44 میلیون دفعات : 16,328
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 230.00 4,770 حجم : 6.28 میلیون ارزش بازار : 37.969 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : خموتور آخرین : 170.00 13,130 حجم : 23.63 میلیون ارزش بازار : 18.761 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : خگستر آخرین : 132.00 2,509 حجم : 95.56 میلیون ارزش بازار : 100.003 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : خکرمان آخرین : 1,349 3,242 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : خکاوه آخرین : 1,628 3,645 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 11:42
نماد : خدیزل آخرین : 2,551 48,961 حجم : 186,982 ارزش بازار : 50.63 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
نماد : خپارس آخرین : 35.00 1,088 حجم : 217.32 میلیون ارزش بازار : 122.2 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : خاور آخرین : 1,927 7,624 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 11:42
نماد : خبهمن آخرین : 83.00 1,608 حجم : 144.6 میلیون ارزش بازار : 217.44 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : خودرو آخرین : 97.00 1,847 حجم : 314.22 میلیون ارزش بازار : 559.874 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها