سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,574 0.23
قیمت پایانی: 2,612 1.71

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,608 پایانی 2,612 44.00
بیشترین 2,667 کمترین 2,572
حجم 215.932 میلیون دفعات 5,089
حد قیمت 2,440 - 2,696 ارزش 564.04 میلیارد
حجم مبنا 46.729 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,230 تعداد خریدار 24
179.578 میلیون حجم خرید 36.354 میلیون
1,477 تعداد فروشنده 14
168.236 میلیون حجم فروش 47.697 میلیون
11.343 میلیون تغییر مالکیت 11.343 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد60,000 خرید2,573 فروش2,574 تعداد30,030 دستور1
دستور5 تعداد444,672 خرید2,572 فروش2,581 تعداد5,000 دستور1
دستور6 تعداد411,985 خرید2,570 فروش2,582 تعداد32,853 دستور2
دستور1 تعداد2,200 خرید2,569 فروش2,584 تعداد2,000 دستور1
دستور6 تعداد2,411,666 خرید2,568 فروش2,586 تعداد14,184 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود -370 دوره 6 ماهه
سود TTM -1,005
P/E TTM -2.599

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی -718 P/E مجمع -3.64
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.91 % رتبه 9
6 ماهه 20.86 % رتبه 8
9 ماهه 10.88 % رتبه 4
1 ساله 18.68 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
510.674 هزار میلیارد

ارزش بازار

-1.97

P/B

% 26.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 2,568 درصد تغییر : 2.84 حجم : 227.346 میلیون دفعات : 4,528
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 2,497 درصد تغییر : 0.08 حجم : 175.516 میلیون دفعات : 3,827
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 2,495 درصد تغییر : 0.81 حجم : 205.292 میلیون دفعات : 3,437
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 2,475 درصد تغییر : 0.73 حجم : 164.558 میلیون دفعات : 3,599
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 2,457 درصد تغییر : 0.70 حجم : 144.13 میلیون دفعات : 3,142
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 2,440 درصد تغییر : 1.62 حجم : 154.526 میلیون دفعات : 4,393
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 2,401 درصد تغییر : 2.74 حجم : 209.397 میلیون دفعات : 4,176
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 2,337 درصد تغییر : 11.77 حجم : 121.967 میلیون دفعات : 2,689
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 2,091 درصد تغییر : 3.37 حجم : 308.626 میلیون دفعات : 5,303
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 2,164 درصد تغییر : 4.16 حجم : 115.961 میلیون دفعات : 2,892
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 2,258 درصد تغییر : 2.38 حجم : 129.321 میلیون دفعات : 2,583
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 2,313 درصد تغییر : 0.22 حجم : 120.784 میلیون دفعات : 2,280
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 2,308 درصد تغییر : 2.72 حجم : 116.419 میلیون دفعات : 2,835
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 2,247 درصد تغییر : 0.97 حجم : 116.638 میلیون دفعات : 2,600
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 2,269 درصد تغییر : 3.56 حجم : 147.65 میلیون دفعات : 3,518
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 310.00 6,220 حجم : 72.877 میلیون ارزش بازار : 73.086 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 18.00 4,050 حجم : 17.936 میلیون ارزش بازار : 25.044 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 106.00 4,610 حجم : 195.914 میلیون ارزش بازار : 185.708 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خکرمان آخرین : 249.00 5,290 حجم : 50.523 میلیون ارزش بازار : 26.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : - 21,600 حجم : 5.425 میلیون ارزش بازار : 57.327 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 35.00 4,264 حجم : 24.068 میلیون ارزش بازار : 151.735 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 34.00 1,191 حجم : 175.385 میلیون ارزش بازار : 135.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 253.00 3,878 حجم : 365.477 میلیون ارزش بازار : 334.216 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 33.00 1,920 حجم : 97.749 میلیون ارزش بازار : 261.467 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 39.00 2,691 حجم : 335.149 میلیون ارزش بازار : 822.013 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها