سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,179 0.41
قیمت پایانی: 2,170 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,110 پایانی 2,170 0.00
بیشترین 2,179 کمترین 2,107
حجم 1.3 میلیارد دفعات 25,631
حد قیمت 1,907 - 2,107 ارزش 2.66 هزار میلیارد
حجم مبنا 65.753 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
5,932 تعداد خریدار 23
1.117 میلیارد حجم خرید 53.752 میلیون
5,698 تعداد فروشنده 26
1.056 میلیارد حجم فروش 114.452 میلیون
60.699 میلیون تغییر مالکیت 60.699 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد499,422 خرید2,025 فروش2,025 تعداد400,000 دستور1
دستور8 تعداد981,526 خرید2,024 فروش2,029 تعداد38,800 دستور1
دستور4 تعداد149,211 خرید2,023 فروش2,030 تعداد787,927 دستور9
دستور4 تعداد352,208 خرید2,022 فروش2,032 تعداد606,138 دستور5
دستور13 تعداد912,159 خرید2,021 فروش2,033 تعداد427,853 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -59 دوره 3 ماهه
سود TTM -481
P/E TTM -4.316

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -477 P/E مجمع -4.35
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.33 % رتبه 6
6 ماهه 27.99 % رتبه 3
9 ماهه 13.75 % رتبه 4
1 ساله 2.63 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
407.053 هزار میلیارد

ارزش بازار

24.04

P/B

% 25.48

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,170 درصد تغییر : 4.53 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 3.44 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 2,007 درصد تغییر : 3.19 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,945 درصد تغییر : 9.58 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,775 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,775 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,775 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,777 درصد تغییر : 3.49 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,717 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,717 درصد تغییر : 4.76 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,639 درصد تغییر : 4.80 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,564 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,573 درصد تغییر : 2.41 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,536 درصد تغییر : 4.24 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,604 درصد تغییر : 3.37 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 25,631
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 80.00 6,330 حجم : 4.1 میلیون ارزش بازار : 42.077 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 5.00 4,068 حجم : 6.2 میلیون ارزش بازار : 10.965 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 6.00 3,533 حجم : 1.68 میلیارد ارزش بازار : 118.34 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,011 3,580 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 14.45 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 4,117 9,390 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 14.523 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 50.00 6,210 حجم : 18.1 میلیون ارزش بازار : 70.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 478.95 میلیون ارزش بازار : 136.055 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/23
نماد : خاور آخرین : 3,830 1,867 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 126.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 7.00 1,869 حجم : 211.53 میلیون ارزش بازار : 261.467 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 20.00 2,240 حجم : 1.16 میلیارد ارزش بازار : 770.43 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها