سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,270 2.71
قیمت پایانی: 2,240 1.36

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,180 پایانی 2,240 30.00
بیشترین 2,310 کمترین 2,100
حجم 1.19 میلیارد دفعات 33,660
حد قیمت 1,950 - 2,150 ارزش 2.656 هزار میلیارد
حجم مبنا 45.977 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
210 تعداد خریدار 2
84.709 میلیون حجم خرید 10.8 میلیون
1,600 تعداد فروشنده 4
72.067 میلیون حجم فروش 23.442 میلیون
12.642 میلیون تغییر مالکیت 12.642 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3779 تعداد218,567,988 خرید2,150 فروش2,150 تعداد800,000 دستور2
دستور27 تعداد451,956 خرید2,140 فروش2,160 تعداد310,000 دستور2
دستور12 تعداد632,303 خرید2,130 فروش2,190 تعداد12,390 دستور2
دستور12 تعداد316,049 خرید2,120 فروش2,200 تعداد15,327,681 دستور49
دستور34 تعداد535,213 خرید2,110 فروش2,210 تعداد51,000 دستور7

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -197 دوره 9 ماهه
سود TTM -160
P/E TTM -13.479

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -129 P/E مجمع -16.67
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.97 % رتبه 4
6 ماهه 51.88 % رتبه 6
9 ماهه 228.94 % رتبه 8
1 ساله 258.52 % رتبه 8
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
437.944 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.54

P/B

% 24.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 2,210 درصد تغییر : 2.79 حجم : 1.94 میلیارد دفعات : 47,318
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 2,150 درصد تغییر : 4.88 حجم : 95.51 میلیون دفعات : 2,186
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 2,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 232.38 میلیون دفعات : 5,117
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 2,050 درصد تغییر : 4.59 حجم : 232.38 میلیون دفعات : 5,117
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,960 درصد تغییر : 1.55 حجم : 1.52 میلیارد دفعات : 33,990
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1,930 درصد تغییر : 4.46 حجم : 205.2 میلیون دفعات : 6,703
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,020 درصد تغییر : 3.81 حجم : 1.27 میلیارد دفعات : 29,328
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,100 درصد تغییر : 1.87 حجم : 1.3 میلیارد دفعات : 37,278
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 2,140 درصد تغییر : 4.46 حجم : 480.77 میلیون دفعات : 12,437
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 2,240 درصد تغییر : 0.89 حجم : 1.03 میلیارد دفعات : 32,752
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,260 درصد تغییر : 4.63 حجم : 789.25 میلیون دفعات : 19,586
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 2,160 درصد تغییر : 1.89 حجم : 1.32 میلیارد دفعات : 41,129
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 2,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 765.48 میلیون دفعات : 24,789
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 2,120 درصد تغییر : 4.51 حجم : 765.48 میلیون دفعات : 24,789
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 3.48 حجم : 943.29 میلیون دفعات : 31,078
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 340.00 6,470 حجم : 28.36 میلیون ارزش بازار : 51.74 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 1,190 22,730 حجم : 667,040 ارزش بازار : 33.578 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 90.00 3,050 حجم : 552.8 میلیون ارزش بازار : 122.38 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خکرمان آخرین : 501.00 5,092 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 286.00 5,559 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 648.00 42,525 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 41.393 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 210.00 5,830 حجم : 77.32 میلیون ارزش بازار : 134.504 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خاور آخرین : 1,953 7,650 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 1,210 22,990 حجم : 31.01 میلیون ارزش بازار : 232.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 40.00 2,770 حجم : 1.08 میلیارد ارزش بازار : 829.554 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها