سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,559 3.79
قیمت پایانی: 1,554 3.46

آخرین معامله

10:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,539 پایانی 1,554 52.00
بیشترین 1,570 کمترین 1,522
حجم 113.73 میلیون دفعات 2,886
حد قیمت 1,386 - 1,530 ارزش 176.8 میلیارد
حجم مبنا 45.977 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:02
حقیقی حقوقی
2,503 تعداد خریدار 5
304.495 میلیون حجم خرید 7.47 میلیون
2,096 تعداد فروشنده 4
305.214 میلیون حجم فروش 6.751 میلیون
719,458 تغییر مالکیت 719,458

عرضه و تقاضا

10:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30,000 خرید1,518 فروش1,518 تعداد400,000 دستور1
دستور4 تعداد664,729 خرید1,517 فروش1,519 تعداد99,550 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید1,516 فروش1,520 تعداد1,499,161 دستور18
دستور5 تعداد724,616 خرید1,515 فروش1,521 تعداد600,000 دستور2
دستور7 تعداد1,094,242 خرید1,514 فروش1,523 تعداد81,409 دستور6

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -372 دوره 9 ماهه
سود TTM -470
P/E TTM -3.195

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -295 P/E مجمع -5.09
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 % رتبه 10
6 ماهه 10.7 % رتبه 7
9 ماهه 23.76 % رتبه 7
1 ساله 32.95 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
303.823 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.18

P/B

% 25.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,502 درصد تغییر : 3.02 حجم : 311.97 میلیون دفعات : 7,506
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,458 درصد تغییر : 4.08 حجم : 343.05 میلیون دفعات : 7,641
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,520 درصد تغییر : 0.80 حجم : 182.51 میلیون دفعات : 5,853
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,508 درصد تغییر : 2.84 حجم : 217.89 میلیون دفعات : 6,533
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 1.77 حجم : 170.26 میلیون دفعات : 5,847
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,580 درصد تغییر : 0.19 حجم : 147.01 میلیون دفعات : 4,357
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 1,577 درصد تغییر : 4.60 حجم : 230.41 میلیون دفعات : 6,265
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 1,653 درصد تغییر : 1.79 حجم : 221.65 میلیون دفعات : 6,555
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,624 درصد تغییر : 0.18 حجم : 157.84 میلیون دفعات : 5,409
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,627 درصد تغییر : 4.29 حجم : 270.92 میلیون دفعات : 7,952
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,700 درصد تغییر : 1.51 حجم : 194.28 میلیون دفعات : 6,875
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,726 درصد تغییر : 1.00 حجم : 333.72 میلیون دفعات : 8,826
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,709 درصد تغییر : 2.64 حجم : 456.68 میلیون دفعات : 11,313
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,665 درصد تغییر : 0.83 حجم : 296.48 میلیون دفعات : 8,231
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,679 درصد تغییر : 4.48 حجم : 441.36 میلیون دفعات : 9,879
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 94.00 2,548 حجم : 3.92 میلیون ارزش بازار : 29.083 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
نماد : خموتور آخرین : 116.00 3,405 حجم : - ارزش بازار : 10.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خگستر آخرین : 80.00 2,291 حجم : 67.34 میلیون ارزش بازار : 90.696 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : خکرمان آخرین : 1,701 2,890 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
نماد : خکاوه آخرین : 1,354 3,919 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 10:00
نماد : خدیزل آخرین : - 51,650 حجم : - ارزش بازار : 50.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خپارس آخرین : 28.00 964 حجم : 92.45 میلیون ارزش بازار : 109.253 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : خاور آخرین : 4,519 1,178 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
نماد : خبهمن آخرین : 54.00 1,780 حجم : 24.24 میلیون ارزش بازار : 235.213 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
نماد : خودرو آخرین : 93.00 1,984 حجم : 319.76 میلیون ارزش بازار : 596.977 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها