ایران خودرو دیزل

خاور | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,851 2.70
قیمت پایانی: 5,697 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,851 پایانی 5,697 0.00
بیشترین 5,851 کمترین 5,851
حجم 245.565 میلیون دفعات 17,191
حد قیمت 5,357 - 5,687 ارزش 1.399 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.511 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 2
1.643 میلیون حجم خرید 300,000
149 تعداد فروشنده 1
1.743 میلیون حجم فروش 200,000
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور521 تعداد30,027,015 خرید5,687 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد5,000 خرید5,610 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد2,400 خرید5,600 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20,000 خرید5,588 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد17,875 خرید5,574 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,116 دوره 9 ماهه
سود TTM -1,602
P/E TTM -3.546

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -2,561 P/E مجمع -2.22
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.94 % رتبه 605
6 ماهه 21.44 % رتبه 599
9 ماهه 24.13 % رتبه 555
1 ساله 19.45 % رتبه 542
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.423 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 41.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 5,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245.565 میلیون دفعات : 17,191
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 207.00 4,521 حجم : 12.48 میلیون ارزش بازار : 34.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 420.00 9,780 حجم : 5.85 میلیون ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,368 3,223 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خساپا آخرین : 19.00 1,683 حجم : 704 میلیون ارزش بازار : 335.301 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 32.00 1,043 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 42.00 2,007 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها