سر. توسعه و عمران استان اردبیل

ثتوسا | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,554 34.26
قیمت پایانی: 66,249 0.00

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,554 پایانی 66,249 0.00
بیشترین 43,554 کمترین 43,554
حجم 14,877 دفعات 28
حد قیمت 43,924 - 46,164 ارزش 938.72 میلیون
حجم مبنا 301,892 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:26
حقیقی حقوقی
76 تعداد خریدار 1
76,947 حجم خرید 100,000
39 تعداد فروشنده -
176,947 حجم فروش -
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

12:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش43,924 تعداد485,895 دستور148
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش43,925 تعداد1,200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش44,000 تعداد9,677 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش44,001 تعداد659 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش44,002 تعداد123 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -43 دوره 3 ماهه
سود TTM 486
P/E TTM 91.444

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 562 P/E مجمع 79.08
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.86 % رتبه 1004
6 ماهه 43.4 % رتبه 1005
9 ماهه 92.88 % رتبه 1006
1 ساله 152.05 % رتبه 1006
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 420.00 45,990 حجم : 1.89 میلیون ارزش بازار : 50.568 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 40,581 72,916 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 300.00 14,900 حجم : - ارزش بازار : 23.888 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
نماد : وآذر آخرین : 2,360 85,260 حجم : - ارزش بازار : 17.384 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : کرمان آخرین : 667.00 55,000 حجم : 37.31 میلیون ارزش بازار : 63.076 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 260.00 13,070 حجم : 72,460 ارزش بازار : 35.032 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 3,784 47,522 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/5
نماد : ثنام آخرین : 2,140 16,413 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : ثغرب آخرین : 160.00 7,855 حجم : 9,713 ارزش بازار : 9.618 هزار میلیارد تاریخ : 10:04
نماد : ثعمرا آخرین : 262.00 12,883 حجم : 7,850 ارزش بازار : 17.087 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها