سر. توسعه و عمران استان اردبیل

ثتوسا | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,678 43.13
قیمت پایانی: 66,249 0.00

آخرین معامله

1400/03/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,678 پایانی 66,249 0.00
بیشترین 37,678 کمترین 37,678
حجم 14,877 دفعات 28
حد قیمت 37,678 - 40,008 ارزش 938.72 میلیون
حجم مبنا 301,892 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/18
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
619 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
619 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,678 تعداد2,530,414 دستور305
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,679 تعداد2,180 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,682 تعداد24,614 دستور11
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,698 تعداد14,139 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,701 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -125 دوره 6 ماهه
سود TTM 348
P/E TTM 111.609

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 562 P/E مجمع 69.11
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.76 % رتبه 1032
6 ماهه 36.44 % رتبه 1035
9 ماهه 50.95 % رتبه 1035
1 ساله 62.63 % رتبه 1035
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 66,249 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,877 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 120.00 52,520 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 52.258 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وثخوز آخرین : 34,314 66,649 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : وتوس آخرین : 540.00 11,380 حجم : 703,051 ارزش بازار : 21.52 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وآذر آخرین : 8,090 72,890 حجم : 170 ارزش بازار : 16.208 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : کرمان آخرین : 21.00 1,154 حجم : 280.99 میلیون ارزش بازار : 49.866 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : ثنوسا آخرین : 1,250 11,320 حجم : - ارزش بازار : 33.059 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : ثنظام آخرین : 1,223 44,961 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : ثنام آخرین : 2,400 16,153 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/17
نماد : ثغرب آخرین : 382.00 7,264 حجم : 766 ارزش بازار : 9.175 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : ثعمرا آخرین : 645.00 12,266 حجم : 17,876 ارزش بازار : 16.771 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها