آهن و فولاد ارفع

ارفع | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,484 1.99
قیمت پایانی: 12,639 0.78

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,484 پایانی 12,639 99.00
بیشترین 12,749 کمترین 12,484
حجم 2.32 میلیون دفعات 422
حد قیمت 12,519 - 13,540 ارزش 29.05 میلیارد
حجم مبنا 4.8 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
344 تعداد خریدار 3
3.852 میلیون حجم خرید 3.272 میلیون
523 تعداد فروشنده 1
7.124 میلیون حجم فروش 782
3.272 میلیون تغییر مالکیت 3.272 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد236 خرید12,610 فروش12,640 تعداد400 دستور1
دستور2 تعداد47,258 خرید12,600 فروش12,650 تعداد405 دستور1
دستور2 تعداد1,600 خرید12,542 فروش12,735 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید12,541 فروش12,778 تعداد50,000 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید12,540 فروش12,779 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,282 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,495
P/E TTM 8.52

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 875 P/E مجمع 14.56
سود نقدی 500
درصد توزیع 57.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.3 % رتبه 135
6 ماهه 35.47 % رتبه 93
9 ماهه 39.42 % رتبه 96
1 ساله 101.89 % رتبه 102
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
151.668 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.76

P/B

% 16.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,639 درصد تغییر : 0.78 حجم : 2.32 میلیون دفعات : 422
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,738 درصد تغییر : 0.28 حجم : 7.12 میلیون دفعات : 1,090
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,774 درصد تغییر : 1.48 حجم : 3.15 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,588 درصد تغییر : 1.43 حجم : 5.09 میلیون دفعات : 874
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,770 درصد تغییر : 1.67 حجم : 4.24 میلیون دفعات : 714
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,987 درصد تغییر : 1.60 حجم : 4.96 میلیون دفعات : 807
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 13,198 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 839
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 13,198 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 839
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 13,181 درصد تغییر : 1.34 حجم : 6.33 میلیون دفعات : 900
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 13,360 درصد تغییر : 0.89 حجم : 10.89 میلیون دفعات : 1,607
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,480 درصد تغییر : 4.23 حجم : 12.81 میلیون دفعات : 1,814
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 12,933 درصد تغییر : 6.00 حجم : 4.91 میلیون دفعات : 313
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 12,201 درصد تغییر : 4.13 حجم : 4.18 میلیون دفعات : 504
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 11,717 درصد تغییر : 4.91 حجم : 12.22 میلیون دفعات : 862
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 11,169 درصد تغییر : 4.80 حجم : 4.61 میلیون دفعات : 403
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 220.00 11,140 حجم : 17,184 ارزش بازار : 45.781 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : میدکو آخرین : 617.00 30,234 حجم : 8.75 میلیون ارزش بازار : 1366.577 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کویر آخرین : 450.00 22,350 حجم : 13,271 ارزش بازار : 246.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کاوه آخرین : 300.00 18,000 حجم : 10.06 میلیون ارزش بازار : 270.45 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فولای آخرین : 1,035 50,747 حجم : 1,326 ارزش بازار : 6.939 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فولاد آخرین : 230.00 11,600 حجم : 73.13 میلیون ارزش بازار : 2424.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فوکا آخرین : 8,451 12,499 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فنورد آخرین : 4,280 210,140 حجم : 147,603 ارزش بازار : 30.488 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فنفت آخرین : 20,507 34,083 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/29
نماد : فلوله آخرین : 450.00 22,170 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 11.185 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها