شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 18,297.6 0.81

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,581.7 پایانی 18,297.6
بیشترین 18,656.3 کمترین 18,297.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/11/05 18,297.6 18,297.4 18,656.3
1399/11/04 18,447 18,102.1 18,447.3
1399/11/01 18,010.2 17,569.1 18,010.2
1399/10/30 17,530.8 17,240.9 17,531.3
1399/10/29 17,436.7 17,436.7 17,738.1
1399/10/27 17,859.1 17,859.1 18,292.3
1399/10/24 18,320.2 18,320.2 18,601.3
1399/10/23 18,701.3 18,701.3 19,167.8
1399/10/22 19,174.6 19,146.5 19,231.2
1399/10/21 19,075 18,901.5 19,077.3
1399/10/20 18,848 18,844.7 19,121.3
1399/10/17 19,076.1 19,071.5 19,390.8
1399/10/16 19,388.8 19,388.8 19,524.6
1399/10/15 19,534.8 19,392.1 19,557.6
1399/10/14 19,307.9 19,152.1 19,324.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها