شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 19,045 0.30

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,029.5 پایانی 19,045
بیشترین 19,105 کمترین 19,029.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1401/05/26 19,045 19,029.5 19,105
1401/05/25 19,102.4 19,102.4 19,208.2
1401/05/24 19,184.7 19,114.1 19,185.7
1401/05/23 19,205.4 19,205.4 19,280.8
1401/05/22 19,264.8 19,133.7 19,271.9
1401/05/19 19,150.9 19,150.9 19,266.8
1401/05/18 19,150.2 19,059.4 19,150.6
1401/05/15 19,050.1 18,934.8 19,050.1
1401/05/12 18,861.6 18,813.9 18,861.6
1401/05/11 18,766.1 18,759.3 18,782.4
1401/05/10 18,738.7 18,722.3 18,752
1401/05/09 18,703.4 18,692.3 18,842.3
1401/05/08 18,881.5 18,881.5 18,941.3
1401/05/05 18,861.8 18,845.2 18,862.1
1401/05/04 18,819 18,819 18,863.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها