شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 28,813.3 0.66

آخرین معامله

1402/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,547.8 پایانی 28,813.3
بیشترین 28,815.9 کمترین 28,547.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1402/03/13 28,813.3 28,547.8 28,815.9
1402/03/10 28,624.4 28,591.2 28,814.1
1402/03/09 28,826.5 28,734.4 28,870
1402/03/08 28,599.6 28,528.2 28,630
1402/03/07 28,304.5 28,261.7 28,814.5
1402/03/06 29,041.6 29,041.6 29,366.2
1402/03/03 29,493.4 29,486.8 29,576.6
1402/03/02 29,497.4 29,366.2 29,545.5
1402/03/01 29,241.2 29,175.8 29,307.9
1402/02/31 28,938.2 28,688.1 28,938.2
1402/02/30 28,916.5 28,916.5 29,293.9
1402/02/27 29,082.7 28,689.5 29,082.7
1402/02/25 28,690.5 28,567.2 28,888.3
1402/02/24 28,481.3 28,122.4 28,481.3
1402/02/23 27,860 27,852.8 28,413.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها