شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 18,691 0.04

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,703.7 پایانی 18,691
بیشترین 18,703.7 کمترین 18,686.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1401/09/09 18,691 18,686.8 18,703.7
1401/09/08 18,683.4 18,633 18,683.4
1401/09/07 18,637.3 18,583.2 18,639.5
1401/09/06 18,554.1 18,537.4 18,558.1
1401/09/05 18,564.8 18,563.7 18,598.8
1401/09/02 18,593.8 18,578.3 18,595
1401/09/01 18,542.6 18,503.1 18,542.6
1401/08/30 18,510.1 18,476.1 18,512.2
1401/08/29 18,468.1 18,378.9 18,472.5
1401/08/25 18,478.5 18,421.6 18,478.5
1401/08/24 18,431.2 18,426.2 18,447.7
1401/08/23 18,419 18,419 18,540.7
1401/08/22 18,524.1 18,524 18,550.1
1401/08/21 18,541.5 18,447.8 18,548.5
1401/08/18 18,421.6 18,265.3 18,421.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها