شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 25,591.63 0.01

آخرین معامله

14:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,442.91 پایانی 25,591.63
بیشترین 25,596.46 کمترین 25,442.91
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1402/09/08 25,237.36 25,210.21 25,248.56
1402/09/07 25,116.49 25,056.78 25,116.49
1402/09/06 25,152.56 25,152.55 25,234.16
1402/09/01 25,094.76 25,069.24 25,132.66
1402/08/29 24,975.64 24,975.11 25,022.65
1402/08/28 25,084.27 24,932.11 25,123.23
1402/08/27 24,947.6 24,947.59 24,993.88
1402/08/10 24,038.46 24,006.21 24,144.69
1402/08/02 24,569.49 24,569.49 24,813.35
1402/08/01 24,865.79 24,865.79 24,990.01
1402/07/30 25,030.8 25,030.8 25,158.31
1402/07/29 25,091.85 25,049.5 25,128.17
1402/07/26 25,026.53 25,026.5 25,101.47
1402/07/24 25,157.95 24,951.93 25,157.96
1402/07/23 24,848.68 24,848.65 24,925.51
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها