شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 17,951.3 0.06

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,945.1 پایانی 17,951.3
بیشترین 17,955.9 کمترین 17,938
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 17,951.3 17,938 17,955.9
1400/01/24 17,940.6 17,804.4 17,940.6
1400/01/23 17,796.5 17,763.7 17,796.5
1400/01/22 17,772.1 17,772.2 17,830
1400/01/21 17,852 17,852.1 17,919.5
1400/01/18 17,924.5 17,910.8 17,935.9
1400/01/17 17,916.6 17,913.2 17,923.3
1400/01/16 17,919.8 17,901.7 17,935.1
1400/01/15 17,907.6 17,907.6 17,988.5
1400/01/14 18,003.3 18,003.3 18,112.2
1400/01/11 18,122.3 18,071.2 18,133.4
1400/01/10 18,081.1 18,042.5 18,081.2
1400/01/08 18,046.3 18,026.3 18,053.9
1400/01/07 18,038.7 17,977.9 18,039.8
1399/12/27 17,990.4 17,868.9 17,990.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها