شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 17,203.2 0.99

آخرین معامله

10:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,068.4 پایانی 17,203.2
بیشترین 17,201 کمترین 17,068.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/11/06 17,034.3 16,964.7 17,035.3
1400/11/05 16,954.2 16,945.1 17,231.3
1400/11/04 17,243.9 17,243 17,360.5
1400/11/03 17,355.1 17,354.8 17,545
1400/11/02 17,556.1 17,556.6 17,655.4
1400/10/29 17,642.7 17,635 17,648
1400/10/28 17,655.4 17,656.4 17,876.9
1400/10/27 17,875.7 17,875.7 17,910.5
1400/10/26 17,872.3 17,871.7 17,975.4
1400/10/25 17,987.3 17,987.3 18,111.4
1400/10/22 18,099.8 18,069.9 18,101.3
1400/10/21 18,065.5 18,024.6 18,065.2
1400/10/20 18,017.4 18,018.8 18,102.6
1400/10/19 18,117.9 18,117.5 18,372
1400/10/18 18,374.6 18,374.6 18,423.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها