شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 20,735.7 2.03

آخرین معامله

12:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,194.9 پایانی 20,735.7
بیشترین 21,194.9 کمترین 20,735.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/06/29 21,166.2 21,144.3 21,176.6
1400/06/28 21,146.6 21,146.6 21,450.2
1400/06/27 21,468.3 21,468.3 22,013.3
1400/06/24 21,997.1 21,997.1 22,209.2
1400/06/23 22,246 22,053.7 22,246
1400/06/22 22,130.3 22,130.3 22,383.1
1400/06/21 22,400.5 22,400.5 22,807.6
1400/06/20 22,811.1 22,811.2 22,861.2
1400/06/17 22,768.5 22,700.8 22,868.8
1400/06/16 22,665.7 22,665.7 22,879.7
1400/06/15 22,765 22,680.7 22,795.4
1400/06/14 22,693.6 22,676.6 22,732
1400/06/13 22,742.5 22,505 22,762.4
1400/06/10 22,409.3 22,038.9 22,409.3
1400/06/09 21,960.7 21,667.4 21,960.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها