شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 21,880.18 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,806.82 پایانی 21,880.18
بیشترین 21,880.59 کمترین 21,806.82
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1403/03/30 21,880.18 21,806.82 21,880.59
1403/03/29 21,796.26 21,795.41 21,848.49
1403/03/27 21,860.14 21,850.43 21,923.56
1403/03/26 22,031.98 22,031.98 22,171.75
1403/03/23 22,206.31 22,198.17 22,251.42
1403/03/22 22,284.62 22,282.92 22,344.83
1403/03/21 22,264.03 22,212.6 22,273.47
1403/03/20 22,109.26 22,085.5 22,111.62
1403/03/19 22,228.96 22,228.5 22,341.59
1403/03/16 22,452.12 22,451.77 22,543.85
1403/03/13 22,562.55 22,561.65 22,693.85
1403/03/12 22,702.18 22,702.15 22,848.19
1403/03/09 22,695.75 22,645.61 22,696.26
1403/03/08 22,495.97 22,429.56 22,495.98
1403/03/07 22,368.25 22,350.34 22,412.54
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها