شاخص کل فرابورس

ش.کل فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 17,313.5 0.11

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,300.2 پایانی 17,313.5
بیشترین 17,313.5 کمترین 17,292.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/29 17,313.5 17,292.7 17,313.5
1400/03/26 17,294.2 17,294.2 17,355
1400/03/25 17,362 17,359.1 17,462.2
1400/03/24 17,457.8 17,451.6 17,485.5
1400/03/23 17,434.5 17,417 17,436.7
1400/03/22 17,452.5 17,439.4 17,489.6
1400/03/19 17,484 17,484 17,626.7
1400/03/18 17,659.2 17,660.7 17,752.9
1400/03/17 17,720.7 17,709.5 17,728.5
1400/03/12 17,704.6 17,677 17,706.1
1400/03/11 17,678 17,678 17,719.9
1400/03/10 17,726.1 17,724.2 17,836.2
1400/03/09 17,841.5 17,759.8 17,892.4
1400/03/08 17,732.4 17,597.9 17,732.4
1400/03/05 17,582.5 17,553.5 17,582.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها