شاخص کانی های غیر فلزی

ش.کانی های غیر فلزی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 57,331.4 0.32

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 57,495.5 پایانی 57,331.4
بیشترین 57,495.5 کمترین 57,330.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 57,331.4 57,330.2 57,495.5
1399/12/10 57,516.3 57,517.4 57,798.2
1399/12/09 57,715.3 57,667 57,735.2
1399/12/06 57,694.2 57,677.3 57,875.7
1399/12/05 57,778.9 57,771.6 58,111.1
1399/12/04 58,104.6 58,104.6 58,242.5
1399/12/03 58,286.2 58,223.5 58,351.2
1399/12/02 58,151.9 58,008.1 58,191.3
1399/11/29 58,193 58,193 58,327.4
1399/11/28 57,931.3 57,720.6 57,964.8
1399/11/27 57,745.8 57,745.1 57,943.7
1399/11/26 57,955.8 57,953.2 58,175.9
1399/11/25 57,987.7 57,009.5 57,987.2
1399/11/21 56,630.8 56,444.7 56,660.8
1399/11/20 56,787.9 56,787.9 57,174.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها