شاخص کانی های غیر فلزی

ش.کانی های غیر فلزی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 54,219.5 0.03

آخرین معامله

12:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 54,234.1 پایانی 54,219.5
بیشترین 54,234.1 کمترین 54,219.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 54,236.8 54,238.6 54,332
1400/02/19 54,337.2 54,336.8 54,378.6
1400/02/18 54,383.2 54,382.8 54,418.7
1400/02/15 54,424.2 54,420.7 54,434.2
1400/02/13 54,435.6 54,435.4 54,891.4
1400/02/12 54,893.8 54,849.4 54,899.6
1400/02/11 54,906.9 54,904.4 54,914.6
1400/02/08 54,917.6 54,918 55,039.1
1400/02/07 55,074.6 55,074.6 55,145.3
1400/02/06 55,148.7 55,146.6 55,192.9
1400/02/05 55,199 55,195.2 55,212.2
1400/02/04 55,213.4 55,212.6 55,236.4
1400/02/01 55,247.6 55,244.8 55,258
1400/01/31 55,263.4 55,261.9 55,289.1
1400/01/30 55,291.8 55,289.8 55,299.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها