شاخص محصولات کاغذی

ش.محصولات کاغذی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 112,075.6 0.33

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 112,363.6 پایانی 112,075.6
بیشترین 112,363.6 کمترین 112,053.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 112,075.6 112,053.4 112,363.6
1399/12/17 112,451.1 112,514.6 113,261.9
1399/12/16 112,312.8 112,338.8 112,465.4
1399/12/13 111,384.7 110,600.7 111,316.3
1399/12/12 110,827.2 110,827.2 111,010.9
1399/12/11 110,884 110,459.3 110,942.8
1399/12/10 110,557.8 110,530.8 110,624
1399/12/09 110,667.9 110,597.2 110,871
1399/12/06 110,626.8 110,626.8 110,870
1399/12/05 111,229.6 111,161.5 111,552.8
1399/12/04 111,532.7 111,532.7 111,734
1399/12/03 111,743 111,803.3 112,199.4
1399/12/02 111,569.9 111,501.5 111,845.9
1399/11/29 111,218.1 110,715.2 111,219.3
1399/11/28 111,005.9 110,859.6 111,021.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها