شاخص محصولات کاغذی

ش.محصولات کاغذی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 76,848 0.07

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,973 پایانی 76,848
بیشترین 77,616.2 کمترین 76,848
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 76,795 76,799.2 77,858.3
1400/03/25 79,217.4 79,218.1 81,005.9
1400/03/24 82,298.9 82,304.1 88,570.6
1400/03/23 86,387.6 85,866.6 86,806.5
1400/03/22 86,187.9 86,187.9 87,479.2
1400/03/19 89,250.8 89,250.8 89,709.4
1400/03/18 92,849.4 92,849.3 94,401.2
1400/03/17 93,785.8 93,785.7 95,443.8
1400/03/12 94,186.9 93,300.5 94,186.9
1400/03/11 91,663.1 91,652 91,841.2
1400/03/10 94,986.3 94,986.3 97,993.6
1400/03/09 98,820.3 98,821.3 101,142.7
1400/03/08 102,900.2 102,896.5 106,725.3
1400/03/05 106,965.8 106,965.8 107,317.4
1400/03/04 107,965 108,016.6 108,258.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها