شاخص غذایی به جز قند و شکر

ش.غذایی به جز قند و شکر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 54,177.5 0.41

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 54,273.4 پایانی 54,177.5
بیشترین 54,273.4 کمترین 54,165.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 54,177.5 54,165.6 54,273.4
1399/12/10 54,398.8 54,363.4 54,430.2
1399/12/09 54,436.1 54,430.8 54,527.1
1399/12/06 54,581.7 54,581.7 54,751.4
1399/12/05 55,042.3 55,040.9 55,288.2
1399/12/04 55,162.8 55,113.7 55,177.5
1399/12/03 55,141.7 55,135.2 55,187.5
1399/12/02 55,237.3 55,234 55,510.1
1399/11/29 55,470 55,470 55,764.2
1399/11/28 55,798 55,798 56,038.5
1399/11/27 55,877.9 55,815.6 55,975.2
1399/11/26 56,006.3 55,532.8 56,118.3
1399/11/25 55,016.9 53,799.7 55,014.3
1399/11/21 53,221.9 53,036.1 53,296.3
1399/11/20 53,481.5 53,481.5 54,550.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها