شاخص غذایی به جز قند و شکر

ش.غذایی به جز قند و شکر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 54,229.6 0.19

آخرین معامله

10:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 54,136.8 پایانی 54,229.6
بیشترین 54,210.8 کمترین 54,136.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 54,124.9 54,076.4 54,224.9
1400/02/19 54,233.7 54,234.9 54,322.2
1400/02/18 54,328.9 54,328.6 54,534.5
1400/02/15 54,564.5 54,563.8 54,732.6
1400/02/13 54,757.7 54,757.7 54,847.7
1400/02/12 54,860.2 54,860.5 54,909
1400/02/11 54,930.8 54,928 55,079.8
1400/02/08 55,241.9 55,236.3 55,366.1
1400/02/07 55,377.9 55,377.7 55,578.2
1400/02/06 55,593.1 55,593.2 55,681.7
1400/02/05 55,694.4 55,697.9 55,799.8
1400/02/04 55,802.7 55,804.8 55,974.4
1400/02/01 56,004.1 56,005.5 56,092.6
1400/01/31 56,120 56,117.1 56,159.3
1400/01/30 56,170 56,159.9 56,237.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها