شاخص بازار دوم فرابورس

ش.بازار دوم فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 7,043.4 0.02

آخرین معامله

12:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,038.2 پایانی 7,043.4
بیشترین 7,043.9 کمترین 7,036
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 7,043.4 7,036 7,043.9
1399/12/10 7,042.1 7,041.7 7,070.4
1399/12/09 7,077.1 7,077.1 7,106.2
1399/12/06 7,111.4 7,111.4 7,130.3
1399/12/05 7,128.4 7,107.1 7,128.4
1399/12/04 7,134.6 7,134.6 7,207.9
1399/12/03 7,218.3 7,218.3 7,262.1
1399/12/02 7,270.5 7,269.8 7,300.5
1399/11/29 7,297.1 7,292.3 7,310
1399/11/28 7,304.7 7,304.7 7,334
1399/11/27 7,342.9 7,342.9 7,371.7
1399/11/26 7,381.7 7,381.7 7,426.5
1399/11/25 7,407.2 7,327.4 7,407.2
1399/11/21 7,241 7,188 7,241
1399/11/20 7,193.6 7,193.6 7,234.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها