شاخص بازار دوم فرابورس

ش.بازار دوم فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 7,126 0.98

آخرین معامله

12:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,074.8 پایانی 7,126
بیشترین 7,121.3 کمترین 7,074.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 7,057.1 7,031.5 7,057
1400/02/19 7,032.7 7,030.9 7,079.8
1400/02/18 7,087.1 7,087.1 7,111.6
1400/02/15 7,118.8 7,118.5 7,123.9
1400/02/13 7,124.2 7,124.2 7,144.6
1400/02/12 7,151.5 7,151.5 7,195
1400/02/11 7,208.1 7,208.1 7,247.1
1400/02/08 7,250.4 7,245.7 7,258.6
1400/02/07 7,242.1 7,195.9 7,245.8
1400/02/06 7,217.4 7,200.6 7,219.1
1400/02/05 7,210.8 7,210.8 7,251.8
1400/02/04 7,257.9 7,257.9 7,275.1
1400/02/01 7,280.8 7,280.8 7,302.6
1400/01/31 7,309.3 7,309.3 7,316
1400/01/30 7,318.5 7,316.9 7,331
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها