با درآمد ثابت تصمیم

تصمیم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,304 6.53
قیمت پایانی: 16,299 6.50

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,314 پایانی 16,299 995.00
بیشترین 16,320 کمترین 16,062
حجم 9.21 میلیون دفعات 634
حد قیمت 13,773 - 16,833 ارزش 150.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
65 تعداد خریدار 1
1.241 میلیون حجم خرید 1.764 میلیون
30 تعداد فروشنده 3
350,944 حجم فروش 2.655 میلیون
890,004 تغییر مالکیت 890,004

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد35,504 خرید15,314 فروش15,314 تعداد30,000 دستور1
دستور1 تعداد7,851 خرید15,280 فروش15,315 تعداد945,500 دستور10
دستور1 تعداد675 خرید15,000 فروش15,340 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد700 خرید14,870 فروش15,349 تعداد7,471 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,350 تعداد6,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.68 %
6 ماهه 16.12 %
9 ماهه 38.14 %
1 ساله 45.88 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 15,311 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.55 میلیون دفعات : 130
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 15,304 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3.01 میلیون دفعات : 162
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 15,303 درصد تغییر : 0.16 حجم : 909,609 دفعات : 133
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 15,279 درصد تغییر : 0.07 حجم : 603,169 دفعات : 122
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 15,269 درصد تغییر : 0.04 حجم : 697,349 دفعات : 69
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 15,263 درصد تغییر : 0.03 حجم : 601,456 دفعات : 113
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 15,259 درصد تغییر : 0.10 حجم : 718,228 دفعات : 114
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 15,274 درصد تغییر : 0.12 حجم : 709,661 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 15,256 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.26 میلیون دفعات : 114
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 15,244 درصد تغییر : 0.13 حجم : 8.62 میلیون دفعات : 187
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 15,224 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 100
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 15,202 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.69 میلیون دفعات : 118
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 15,195 درصد تغییر : 0.07 حجم : 10.75 میلیون دفعات : 243
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 15,184 درصد تغییر : 0.09 حجم : 2.36 میلیون دفعات : 110
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 15,198 درصد تغییر : 0.24 حجم : 8.95 میلیون دفعات : 234
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,110 22,875 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 217.00 11,193 حجم : 19.4 میلیون ارزش بازار : 55.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,811 28,375 حجم : 58.31 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 122.00 10,034 حجم : 209.74 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 24.06 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها