به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ تاریخ سررسید اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت نفت بهران(شبهرن) با نماد (هبهرن912) روز شنبه مورخ 02/12/1399 می باشد. فرآیند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر می باشد:1-به منظور اعمال اوراق اختیار فروش تبعی دارنده اوراق باید درخواست خود را جهت اعمال به کارگزار مربوطه ارائه نماید.2-کارگزاران محترم می بایست درخواست اعمال مشتریان خود را به صورت تجمیعی در یک فایل با فرمت اکسل و از طریق اتوماسیون اداری، در روز سررسید و حداکثر تا ساعت 13 به معاونت بازار شرکت بورس ارسال نمایند. فایل مذکور شامل ردیف، نماد اوراق تبعی، نام و نام خانوادگی دارنده اوراق، کد بورسی، تعداد اوراق درخواستی و نوع تسویه(اول نقدی بعد فیزیکی و یا فیزیکی) و کد ملی دارنده اوراق می باشد. یادآور می شود به مکاتباتی که به صورت موردی و جداگانه به این معاونت ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارسال درخواست اعمال توسط کارگزار باید د