کاسپین تامین(حق تقدم)

کاسپینح | حق تقدم - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,111 3.02
قیمت پایانی: 9,163 2.47

آخرین معامله

10:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,560 پایانی 9,163 232.00
بیشترین 9,600 کمترین 9,514
حجم 41,724 دفعات 20
حد قیمت 8,926 - 9,864 ارزش 382.32 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:03
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار -
41,724 حجم خرید -
10 تعداد فروشنده 1
41,337 حجم فروش 387
387.00 تغییر مالکیت 387.00

عرضه و تقاضا

10:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید9,111 فروش9,300 تعداد2,405 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید9,110 فروش9,394 تعداد19,500 دستور2
دستور1 تعداد22,357 خرید9,101 فروش9,395 تعداد8,387 دستور1
دستور2 تعداد200,000 خرید9,100 فروش9,669 تعداد2,000 دستور1
دستور2 تعداد52,596 خرید9,082 فروش9,670 تعداد2,301 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 407 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,907
P/E TTM 5.957

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,103 P/E مجمع 3.66
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 96.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 593
6 ماهه % رتبه 561
9 ماهه % رتبه 527
1 ساله % رتبه 471
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.904 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.05

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 9,395 درصد تغییر : 1.73 حجم : 70,561 دفعات : 51
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 0.27 حجم : 1.692 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 9,586 درصد تغییر : 0.18 حجم : 222,758 دفعات : 62
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 9,569 درصد تغییر : 1.53 حجم : 173,274 دفعات : 29
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 9,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 243,758 دفعات : 59
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 9,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 243,758 دفعات : 59
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 9,718 درصد تغییر : 0.73 حجم : 243,758 دفعات : 59
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 9,648 درصد تغییر : 0.72 حجم : 243,758 دفعات : 59
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 9,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 243,758 دفعات : 59
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 9,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 243,758 دفعات : 59
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 9,718 درصد تغییر : 1.35 حجم : 243,758 دفعات : 59
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 9,851 درصد تغییر : 1.47 حجم : 129,647 دفعات : 58
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 9,708 درصد تغییر : 4.42 حجم : 2.64 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,157 درصد تغییر : 0.87 حجم : 114,214 دفعات : 52
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 10,246 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.292 میلیون دفعات : 156
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دتمادح آخرین : 360.00 36,200 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : دعبیدح آخرین : 1,400 31,700 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : داروح آخرین : 100.00 12,440 حجم : 8.22 میلیون ارزش بازار : 39.364 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/13
نماد : دقاضیح آخرین : 130.00 11,100 حجم : 4,317 ارزش بازار : 22.797 هزار میلیارد تاریخ : 09:29
نماد : دلرح آخرین : 280.00 24,500 حجم : 21.51 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : دسبحاح آخرین : 10,830 5,760 حجم : 21,936 ارزش بازار : 54.545 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/06
نماد : دزهراویح آخرین : 1.00 3,250 حجم : 47.21 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/05
نماد : دشیمیح آخرین : 510.00 21,900 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/18
نماد : دالبرح آخرین : 301.00 5,200 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 37.098 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/14
نماد : دسبحانح آخرین : 2,694 7,600 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 22.283 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها