پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)

سپح | حق تقدم - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,300 0.79
قیمت پایانی: 15,230 0.33

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,180 پایانی 15,230 50.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 14,580 - 17,000 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/18
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
688 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 688
688.00 تغییر مالکیت 688.00

عرضه و تقاضا

1399/12/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,638 خرید14,600 فروش15,180 تعداد1,999,312 دستور20
دستور1 تعداد1,000 خرید14,590 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور31 تعداد3,006,833 خرید14,580 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 511 دوره 12 ماهه
سود TTM 511
P/E TTM 33.503

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 737 P/E مجمع 23.23
سود نقدی 200
درصد توزیع 27.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 264
6 ماهه % رتبه 389
9 ماهه % رتبه 209
1 ساله % رتبه 231
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 6.61

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 15,230 درصد تغییر : 0.33 حجم : 7.17 میلیون دفعات : 392
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 15,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,294 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 15,180 درصد تغییر : 1.62 حجم : 46,362 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 15,430 درصد تغییر : 10.14 حجم : 88,257 دفعات : 56
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 14,010 درصد تغییر : 1.30 حجم : 10.41 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 13,830 درصد تغییر : 3.96 حجم : 10.22 میلیون دفعات : 256
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 14,400 درصد تغییر : 15.39 حجم : 10 میلیون دفعات : 193
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 17,020 درصد تغییر : 7.10 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 1,875
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 18,320 درصد تغییر : 1.72 حجم : 4.25 میلیون دفعات : 2,762
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 18,640 درصد تغییر : 7.49 حجم : 3.79 میلیون دفعات : 2,518
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 20,150 درصد تغییر : 7.23 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 2,026
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 21,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 2,448
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 21,720 درصد تغییر : 1.27 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 2,448
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 22,000 درصد تغییر : 0.87 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 1,552
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 21,810 درصد تغییر : 4.20 حجم : 2.18 میلیون دفعات : 1,310
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رتاپح آخرین : 220.00 5,440 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/29
نماد : رکیشح آخرین : 260.00 5,040 حجم : 2.24 میلیون ارزش بازار : 9.405 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها