فولاد سپید فراب کویر

کویر | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,370 0.30
قیمت پایانی: 13,350 0.45

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,400 پایانی 13,350 60.00
بیشترین 13,440 کمترین 13,050
حجم 12.72 میلیون دفعات 2,764
حد قیمت 12,860 - 14,200 ارزش 173.2 میلیارد
حجم مبنا 4.32 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
433 تعداد خریدار 4
2.817 میلیون حجم خرید 9.977 میلیون
833 تعداد فروشنده 1
8.885 میلیون حجم فروش 3.908 میلیون
6.069 میلیون تغییر مالکیت 6.069 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد10,670 خرید13,400 فروش13,410 تعداد724 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید13,390 فروش13,430 تعداد283 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید13,380 فروش13,450 تعداد5,580 دستور1
دستور2 تعداد11,362 خرید13,370 فروش13,460 تعداد5,000 دستور1
دستور3 تعداد28,673 خرید13,350 فروش13,470 تعداد335 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,264 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,406
P/E TTM 9.541

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,288 P/E مجمع 10.41
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 77.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.95 % رتبه 69
6 ماهه 34.74 % رتبه 81
9 ماهه 11.66 % رتبه 99
1 ساله 7.01 % رتبه 114
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
146.988 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.01

P/B

% 11.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 13,410 درصد تغییر : 0.89 حجم : 12.72 میلیون دفعات : 2,764
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 13,530 درصد تغییر : 0.07 حجم : 12.72 میلیون دفعات : 2,764
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 13,520 درصد تغییر : 0.30 حجم : 12.72 میلیون دفعات : 2,764
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 13,560 درصد تغییر : 2.02 حجم : 12.72 میلیون دفعات : 2,764
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 13,840 درصد تغییر : 1.69 حجم : 12.72 میلیون دفعات : 2,764
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 13,610 درصد تغییر : 0.59 حجم : 12.72 میلیون دفعات : 2,764
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 13,530 درصد تغییر : 2.38 حجم : 20.22 میلیون دفعات : 4,343
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 13,860 درصد تغییر : 1.00 حجم : 19.31 میلیون دفعات : 4,116
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 14,000 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 88
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 14,280 درصد تغییر : 1.72 حجم : 1.49 میلیون دفعات : 72
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 14,530 درصد تغییر : 4.97 حجم : 4.31 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 15,290 درصد تغییر : 4.97 حجم : 4.33 میلیون دفعات : 136
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 16,090 درصد تغییر : 4.91 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 101
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 16,920 درصد تغییر : 4.84 حجم : 4.24 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 17,780 درصد تغییر : 4.97 حجم : 4.37 میلیون دفعات : 148
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 80.00 8,370 حجم : 3.89 میلیون ارزش بازار : 35.786 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 622.00 41,808 حجم : 7.77 میلیون ارزش بازار : 1865.223 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاوه آخرین : 350.00 18,370 حجم : 8.47 میلیون ارزش بازار : 266.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 1,850 35,150 حجم : 275,118 ارزش بازار : 4.79 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فولاد آخرین : 290.00 10,210 حجم : 47.79 میلیون ارزش بازار : 2862.61 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فوکا آخرین : 6,711 14,239 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 1,140 164,900 حجم : 289,136 ارزش بازار : 24.021 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنفت آخرین : 16,809 30,385 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 09:21
نماد : فلوله آخرین : 780.00 15,640 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 9.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسدید آخرین : 3,411 108,121 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها