معدنی دماوند

کدما | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 55,490 0.23
قیمت پایانی: 55,360 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 56,100 پایانی 55,360 0.00
بیشترین 56,100 کمترین 54,380
حجم 2.53 میلیون دفعات 2,999
حد قیمت 77,780 - 85,960 ارزش 163.1 میلیارد
حجم مبنا 244,459 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,040 تعداد خریدار -
4.847 میلیون حجم خرید -
1,463 تعداد فروشنده 2
4.345 میلیون حجم فروش 502,001
502,001 تغییر مالکیت 502,001

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور271 تعداد472,353 خرید85,960 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور6 تعداد9,255 خرید85,950 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد179 خرید85,940 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد1,639 خرید85,930 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد191 خرید85,910 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 249 دوره 9 ماهه
سود TTM 849
P/E TTM 101.201

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 712 P/E مجمع 120.67
سود نقدی 700
درصد توزیع 98.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.42 % رتبه 619
6 ماهه 12.41 % رتبه 71
9 ماهه 60.69 % رتبه 67
1 ساله 45.48 % رتبه 94
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.73 هزار میلیارد

ارزش بازار

31.25

P/B

% 50.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 55,360 درصد تغییر : 1.34 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 56,110 درصد تغییر : 1.27 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 56,830 درصد تغییر : 0.64 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 56,470 درصد تغییر : 1.88 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 57,550 درصد تغییر : 4.39 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 55,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 55,130 درصد تغییر : 2.74 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 56,680 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 56,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 56,610 درصد تغییر : 2.59 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 55,180 درصد تغییر : 3.04 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 53,550 درصد تغییر : 3.24 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 55,340 درصد تغییر : 1.67 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 54,430 درصد تغییر : 3.94 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 56,660 درصد تغییر : 1.85 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 2,999
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 1,940 19,700 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 63.245 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
نماد : کبافق آخرین : 220.00 25,290 حجم : 1.55 میلیون ارزش بازار : 37.106 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاما آخرین : 17.00 4,790 حجم : 19.94 میلیون ارزش بازار : 62.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تکنار آخرین : 40,768 49,800 حجم : 63,320 ارزش بازار : 2.907 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کمنگنز آخرین : 140.00 13,500 حجم : 1.78 میلیون ارزش بازار : 19.284 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/25
نماد : فزر آخرین : 100.00 22,250 حجم : 15.3 میلیون ارزش بازار : 82.2 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها