معدنی دماوند

کدما | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 148,700 2.00
قیمت پایانی: 151,720 0.01

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 148,780 پایانی 151,720 10.00
بیشترین 148,700 کمترین 148,700
حجم 823 دفعات 13
حد قیمت 148,780 - 160,910 ارزش 122.4 میلیون
حجم مبنا 230,001 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
33 تعداد خریدار -
8,237 حجم خرید -
12 تعداد فروشنده -
8,237 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش148,780 تعداد1,457,817 دستور1102
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش148,790 تعداد5,157 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش148,800 تعداد872 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش148,840 تعداد36,618 دستور24
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش148,870 تعداد11,532 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -112 دوره 9 ماهه
سود TTM 282
P/E TTM 537.288

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,325 P/E مجمع 65.26
سود نقدی 250
درصد توزیع 10.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 53.75 % رتبه 562
6 ماهه 5.58 % رتبه 606
9 ماهه 120.71 % رتبه 601
1 ساله 1144.52 % رتبه 599
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
37.93 هزار میلیارد

ارزش بازار

115.16

P/B

% 56.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 151,720 درصد تغییر : 0.01 حجم : 823 دفعات : 13
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 151,730 درصد تغییر : 0.05 حجم : 8,237 دفعات : 44
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 151,810 درصد تغییر : 0.04 حجم : 6,804 دفعات : 34
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 151,870 درصد تغییر : 0.03 حجم : 3,861 دفعات : 24
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 151,910 درصد تغییر : 0.09 حجم : 14,890 دفعات : 70
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 152,050 درصد تغییر : 36.65 حجم : 3.69 میلیون دفعات : 7,491
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 240,010 درصد تغییر : 0.01 حجم : 683 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 240,030 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2,750 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 240,090 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,349 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 240,140 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,622 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 240,180 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,612 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 240,220 درصد تغییر : 0.01 حجم : 830 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 240,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 640 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 240,250 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,903 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 240,290 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,547 دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 570.00 28,340 حجم : 458,439 ارزش بازار : 69.425 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کبافق آخرین : 1,000 49,120 حجم : 10,771 ارزش بازار : 60.884 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کاما آخرین : 260.00 12,820 حجم : 2.34 میلیون ارزش بازار : 129.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : تکنار آخرین : 29,170 119,738 حجم : 63,320 ارزش بازار : 5.434 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کمنگنز آخرین : 1,780 87,360 حجم : 837 ارزش بازار : 18.042 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها