کاسپین تامین

کاسپین | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 21,400 1.15
قیمت پایانی: 21,650 0.00

آخرین معامله

1401/05/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,550 پایانی 21,650 0.00
بیشترین 22,500 کمترین 21,050
حجم 345,649 دفعات 52
حد قیمت 20,600 - 22,700 ارزش 7.5 میلیارد
حجم مبنا 726,393 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/16
حقیقی حقوقی
167 تعداد خریدار 4
1.064 میلیون حجم خرید 985,008
55 تعداد فروشنده 1
255,844 حجم فروش 1.793 میلیون
808,019 تغییر مالکیت 808,019

عرضه و تقاضا

1401/05/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد240 خرید21,000 فروش22,450 تعداد3,800 دستور1
دستور2 تعداد3,800 خرید20,950 فروش22,500 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش22,550 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش22,600 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش22,850 تعداد4,233 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 407 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,907
P/E TTM 11.353

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,103 P/E مجمع 6.98
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 96.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.36 % رتبه 548
6 ماهه 27.19 % رتبه 506
9 ماهه 1.81 % رتبه 461
1 ساله 15.46 % رتبه 431
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.84 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.47

P/B

% 18.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 21,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 21,650 درصد تغییر : 1.37 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 21,950 درصد تغییر : 2.44 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 22,500 درصد تغییر : 0.44 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.44 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 22,700 درصد تغییر : 0.87 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 3.86 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 22,050 درصد تغییر : 0.23 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 22,100 درصد تغییر : 3.49 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/05/01 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 2.00 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/04/30 پایانی : 22,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/04/29 پایانی : 22,450 درصد تغییر : 0.44 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/04/28 پایانی : 22,550 درصد تغییر : 2.50 حجم : 345,649 دفعات : 52
تاریخ : 1401/04/27 پایانی : 22,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 345,649 دفعات : 52
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 250.00 33,800 حجم : 507,054 ارزش بازار : 100.43 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : والبر آخرین : 48.00 4,234 حجم : 3.96 میلیون ارزش بازار : 49.729 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : کی بی سی آخرین : 30.00 8,270 حجم : 3.81 میلیون ارزش بازار : 4.557 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ریشمک آخرین : 490.00 17,580 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 5.991 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دیران آخرین : 290.00 12,420 حجم : 6.85 میلیون ارزش بازار : 12.346 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلقما آخرین : 8.00 1,478 حجم : 14.12 میلیون ارزش بازار : 11.254 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دلر آخرین : 10.00 19,200 حجم : 4.27 میلیون ارزش بازار : 45.349 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : دکیمی آخرین : 330.00 21,380 حجم : 595,196 ارزش بازار : 8.646 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دکوثر آخرین : 25.00 2,370 حجم : 16.11 میلیون ارزش بازار : 4.034 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دقاضی آخرین : 73,205 13,400 حجم : 20,795 ارزش بازار : 21.888 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها