پلاستیک شاهین

پشاهن | سهام - فرابورس
لاستیک و پلاستیک ( محصولات پلاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 50,600 586.66
قیمت پایانی: 7,369 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50,600 پایانی 7,369 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم 381 دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 2.89 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور32 تعداد285,689 خرید45,050 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد122 خرید43,750 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,739 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,986
P/E TTM 22.684

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,284 P/E مجمع 35.09
سود نقدی 1,900
درصد توزیع 147.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 383.96 % رتبه 587
6 ماهه 695.74 % رتبه 648
9 ماهه 698.36 % رتبه 656
1 ساله 518.56 % رتبه 661
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.48 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 7,369 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پلاسک آخرین : 73.00 3,426 حجم : 6.55 میلیون ارزش بازار : 4.659 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : پلاست آخرین : 27,280 15,840 حجم : 6,608 ارزش بازار : 5.515 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : پدرخش آخرین : 40.00 8,460 حجم : 1.98 میلیون ارزش بازار : 2.896 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : پلوله آخرین : 4,934 23,800 حجم : 95,835 ارزش بازار : 4.124 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها