بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,410 1.97
قیمت پایانی: 12,660 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,410 پایانی 12,660 0.00
بیشترین 12,410 کمترین 12,410
حجم 7,978 دفعات 9
حد قیمت 12,520 - 13,530 ارزش 99 میلیون
حجم مبنا 4.314 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
41 تعداد خریدار 1
420,788 حجم خرید 1.4 میلیون
36 تعداد فروشنده -
1.821 میلیون حجم فروش -
1.4 میلیون تغییر مالکیت 1.4 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید12,520 فروش12,520 تعداد5,520,130 دستور443
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,530 تعداد644 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,550 تعداد405 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,580 تعداد9,244 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,590 تعداد1,226 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 357 دوره 9 ماهه
سود TTM 403
P/E TTM 31.383

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 286 P/E مجمع 44.27
سود نقدی 250
درصد توزیع 87.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.32 % رتبه 254
6 ماهه 12.9 % رتبه 301
9 ماهه 23.92 % رتبه 283
1 ساله 97.97 % رتبه 291
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
63.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.59

P/B

% 15.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,660 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,978 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,660 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 99
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,770 درصد تغییر : 0.85 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 88
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,880 درصد تغییر : 4.04 حجم : 51.62 میلیون دفعات : 5,277
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,380 درصد تغییر : 0.72 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 99
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,470 درصد تغییر : 5.50 حجم : 29.45 میلیون دفعات : 3,181
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 11,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.85 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 11,820 درصد تغییر : 5.91 حجم : 4.85 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 11,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.23 میلیون دفعات : 671
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 11,160 درصد تغییر : 0.27 حجم : 2.52 میلیون دفعات : 512
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 11,190 درصد تغییر : 4.58 حجم : 4.63 میلیون دفعات : 924
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 10,700 درصد تغییر : 2.98 حجم : 7.53 میلیون دفعات : 1,095
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 10,390 درصد تغییر : 1.33 حجم : 2.6 میلیون دفعات : 701
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 10,530 درصد تغییر : 2.50 حجم : 2.92 میلیون دفعات : 593
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 10,800 درصد تغییر : 0.84 حجم : 2.06 میلیون دفعات : 419
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 96.00 4,713 حجم : 279,628 ارزش بازار : 20.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسین آخرین : 2,758 17,501 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ودی آخرین : 473.00 23,216 حجم : 111,046 ارزش بازار : 59.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وآفری آخرین : 4,074 18,127 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : ملت آخرین : 340.00 16,680 حجم : 71,930 ارزش بازار : 48.479 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : آسیا آخرین : 40.00 2,360 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 57.916 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : اتکای آخرین : 267.00 13,092 حجم : 1.46 میلیون ارزش بازار : 53.02 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : اتکام آخرین : 102.00 5,009 حجم : 1.04 میلیون ارزش بازار : 19.89 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ورازی آخرین : 6,846 8,397 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : دانا آخرین : 130.00 6,800 حجم : 202,670 ارزش بازار : 27.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها