داروپخش

وپخش | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 98,330 3.00
قیمت پایانی: 100,540 0.82

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 98,380 پایانی 100,540 830.00
بیشترین 98,330 کمترین 98,330
حجم 134,226 دفعات 56
حد قیمت 98,330 - 107,450 ارزش 13.2 میلیارد
حجم مبنا 430,886 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار 1
4,226 حجم خرید 130,000
43 تعداد فروشنده -
134,226 حجم فروش -
130,000 تغییر مالکیت 130,000

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد56 خرید94,390 فروش98,330 تعداد92,516 دستور81
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش98,380 تعداد1,477 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش98,410 تعداد4,586 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش98,420 تعداد600 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش98,450 تعداد100 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 673 دوره 9 ماهه
سود TTM 8,247
P/E TTM 12.191

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 8,877 P/E مجمع 11.33
سود نقدی 8,500
درصد توزیع 95.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.24 % رتبه 188
6 ماهه 7.77 % رتبه 252
9 ماهه 28.61 % رتبه 230
1 ساله 4.27 % رتبه 266
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
84.454 هزار میلیارد

ارزش بازار

22.98

P/B

% 11.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 100,540 درصد تغییر : 0.82 حجم : 134,226 دفعات : 56
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 101,370 درصد تغییر : 0.05 حجم : 7,750 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 101,420 درصد تغییر : 0.03 حجم : 5,121 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 101,450 درصد تغییر : 0.01 حجم : 907 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 101,460 درصد تغییر : 0.03 حجم : 5,477 دفعات : 20
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 101,490 درصد تغییر : 1.12 حجم : 266,969 دفعات : 470
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 102,640 درصد تغییر : 5.53 حجم : 1.4 میلیون دفعات : 1,597
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 97,260 درصد تغییر : 2.95 حجم : 898,928 دفعات : 991
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 94,470 درصد تغییر : 2.15 حجم : 375,577 دفعات : 217
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 96,550 درصد تغییر : 2.36 حجم : 27,436 دفعات : 102
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 98,880 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34,676 دفعات : 134
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 98,880 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,112 دفعات : 53
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 98,880 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,978 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 98,880 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,169 دفعات : 60
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 98,880 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,595 دفعات : 184
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : والبر آخرین : 460.00 15,070 حجم : 3.48 میلیون ارزش بازار : 73.298 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کی بی سی آخرین : 776.00 25,121 حجم : 300 ارزش بازار : 7.51 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کاسپین آخرین : 774.00 25,049 حجم : - ارزش بازار : 18.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ریشمک آخرین : 1,696 54,860 حجم : 20,754 ارزش بازار : 16.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دیران آخرین : 530.00 17,200 حجم : 110,753 ارزش بازار : 15.576 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلقما آخرین : 770.00 25,080 حجم : 12,060 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دلر آخرین : 1,040 33,890 حجم : 28,093 ارزش بازار : 39.274 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکیمی آخرین : 900.00 29,100 حجم : 203,184 ارزش بازار : 17.217 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دقاضی آخرین : 44,222 42,383 حجم : 20,795 ارزش بازار : 35.075 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها