داروپخش

وپخش | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 13,410 4.15
قیمت پایانی: 13,900 0.64

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,660 پایانی 13,900 90.00
بیشترین 13,660 کمترین 13,160
حجم 48,890 دفعات 44
حد قیمت 17,240 - 19,040 ارزش 882.71 میلیون
حجم مبنا 3.36 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار -
48,890 حجم خرید -
16 تعداد فروشنده -
48,890 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد291 خرید18,050 فروش18,100 تعداد14,398 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید18,020 فروش18,240 تعداد34,000 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید18,010 فروش18,290 تعداد3,599 دستور1
دستور5 تعداد2,663 خرید18,000 فروش18,300 تعداد31,766 دستور3
دستور4 تعداد2,154 خرید17,970 فروش18,310 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 44 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,993
P/E TTM 6.061

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 7,037 P/E مجمع 2.58
سود نقدی 6,452
درصد توزیع 91.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.47 % رتبه 386
6 ماهه 3.2 % رتبه 400
9 ماهه 8.74 % رتبه 514
1 ساله 22.96 % رتبه 584
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
152.376 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.93

P/B

% 8.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 13,900 درصد تغییر : 0.64 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 13,990 درصد تغییر : 8.02 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 15,210 درصد تغییر : 0.13 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 15,230 درصد تغییر : 0.07 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.13 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 15,260 درصد تغییر : 0.20 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 15,290 درصد تغییر : 0.46 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 15,360 درصد تغییر : 0.20 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 15,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 15,330 درصد تغییر : 0.13 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 15,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 15,350 درصد تغییر : 0.13 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 15,370 درصد تغییر : 0.58 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 15,460 درصد تغییر : 0.13 حجم : 48,890 دفعات : 44
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 15,480 درصد تغییر : 0.39 حجم : 48,890 دفعات : 44
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : والبر آخرین : 152.00 4,440 حجم : 841,141 ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاسپین آخرین : 1,000 20,700 حجم : 233,800 ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کی بی سی آخرین : 110.00 6,140 حجم : 1.246 میلیون ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : برکت آخرین : 21.00 4,069 حجم : 7.467 میلیون ارزش بازار : 93.636 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دابور آخرین : 800.00 14,260 حجم : 86,831 ارزش بازار : 24.624 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دارو آخرین : 700.00 15,260 حجم : 24,249 ارزش بازار : 71.214 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : داسوه آخرین : 2,130 33,380 حجم : 189,944 ارزش بازار : 30.128 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : دالبر آخرین : 91.00 4,180 حجم : 18,925 ارزش بازار : 62.13 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دامین آخرین : 580.00 7,840 حجم : 4.986 میلیون ارزش بازار : 36.025 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دپارس آخرین : 120.00 46,010 حجم : 8,337 ارزش بازار : 58.948 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها