بیمه معلم

ومعلم | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,713 2.00
قیمت پایانی: 4,806 0.06

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,713 پایانی 4,806 3.00
بیشترین 4,713 کمترین 4,713
حجم 279,628 دفعات 15
حد قیمت 4,715 - 5,099 ارزش 1.32 میلیارد
حجم مبنا 8.068 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
35 تعداد خریدار -
167,149 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
167,149 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,715 تعداد4,208,893 دستور257
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,716 تعداد14,766 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,717 تعداد120,136 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,718 تعداد209,798 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,720 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 742 دوره 9 ماهه
سود TTM 775
P/E TTM 6.209

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 366 P/E مجمع 13.14
سود نقدی 200
درصد توزیع 54.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.38 % رتبه 156
6 ماهه 26.82 % رتبه 224
9 ماهه 25.71 % رتبه 291
1 ساله 140.84 % رتبه 294
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.16 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.54

P/B

% 12.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 4,806 درصد تغییر : 0.06 حجم : 279,628 دفعات : 15
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 4,809 درصد تغییر : 0.04 حجم : 167,149 دفعات : 40
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 4,811 درصد تغییر : 0.02 حجم : 37,715 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 4,812 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,270 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 4,812 درصد تغییر : 0.02 حجم : 61,207 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 4,813 درصد تغییر : 0.04 حجم : 203,209 دفعات : 43
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 4,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.31 میلیون دفعات : 199
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 4,815 درصد تغییر : 0.43 حجم : 2.31 میلیون دفعات : 199
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 4,836 درصد تغییر : 0.08 حجم : 485,905 دفعات : 82
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 4,840 درصد تغییر : 0.10 حجم : 513,901 دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 4,845 درصد تغییر : 0.58 حجم : 4.5 میلیون دفعات : 559
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 4,873 درصد تغییر : 4.19 حجم : 10.36 میلیون دفعات : 1,364
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 4,677 درصد تغییر : 3.66 حجم : 25.37 میلیون دفعات : 1,881
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 4,512 درصد تغییر : 4.14 حجم : 20.33 میلیون دفعات : 2,115
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 4,707 درصد تغییر : 1.71 حجم : 22.44 میلیون دفعات : 2,258
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسین آخرین : 2,758 17,501 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ودی آخرین : 473.00 23,216 حجم : 111,046 ارزش بازار : 59.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وآفری آخرین : 4,074 18,127 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : ملت آخرین : 340.00 16,680 حجم : 71,930 ارزش بازار : 48.479 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : پارسیان آخرین : 250.00 12,410 حجم : 7,978 ارزش بازار : 63.3 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : آسیا آخرین : 40.00 2,360 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 57.916 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : اتکای آخرین : 267.00 13,092 حجم : 1.46 میلیون ارزش بازار : 53.02 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : اتکام آخرین : 102.00 5,009 حجم : 1.04 میلیون ارزش بازار : 19.89 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ورازی آخرین : 6,846 8,397 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : دانا آخرین : 130.00 6,800 حجم : 202,670 ارزش بازار : 27.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها