گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

ومدیر | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,870 3.75
قیمت پایانی: 4,850 4.15

آخرین معامله

11:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,010 پایانی 4,850 210.00
بیشترین 5,050 کمترین 4,810
حجم 26.18 میلیون دفعات 5,708
حد قیمت 4,910 - 5,410 ارزش 126.8 میلیارد
حجم مبنا 5.017 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:55
حقیقی حقوقی
767 تعداد خریدار 3
20.992 میلیون حجم خرید 15.845 میلیون
6,537 تعداد فروشنده 6
35.297 میلیون حجم فروش 1.54 میلیون
14.305 میلیون تغییر مالکیت 14.305 میلیون

عرضه و تقاضا

11:55
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد182,938 خرید5,100 فروش5,100 تعداد736 دستور2
دستور1 تعداد3,972 خرید5,080 فروش5,110 تعداد11,627 دستور2
دستور2 تعداد101,000 خرید5,070 فروش5,120 تعداد24,462 دستور19
دستور1 تعداد10,000 خرید5,020 فروش5,130 تعداد12,116 دستور12
دستور2 تعداد2,000 خرید5,010 فروش5,140 تعداد11,743 دستور14

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 180 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,061
P/E TTM 2.426

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,900 P/E مجمع 2.63
سود نقدی 720
درصد توزیع 37.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 72.58 % رتبه 17
6 ماهه 72.58 % رتبه 22
9 ماهه 72.58 % رتبه 95
1 ساله 72.58 % رتبه 577
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.65 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.02

P/B

% 14.64

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 5,060 درصد تغییر : 1.20 حجم : 16.71 میلیون دفعات : 6,514
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 3.10 حجم : 36.84 میلیون دفعات : 8,300
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 5,160 درصد تغییر : 4.27 حجم : 33.47 میلیون دفعات : 6,920
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 5,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.29 میلیون دفعات : 23,254
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 5,390 درصد تغییر : 0.94 حجم : 26.29 میلیون دفعات : 23,254
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 5,340 درصد تغییر : 4.50 حجم : 22.21 میلیون دفعات : 11,802
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 5,110 درصد تغییر : 1.92 حجم : 33.21 میلیون دفعات : 11,733
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 5,210 درصد تغییر : 4.40 حجم : 26.93 میلیون دفعات : 7,057
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 5,450 درصد تغییر : 2.83 حجم : 31.57 میلیون دفعات : 8,576
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.19 حجم : 29.95 میلیون دفعات : 40,094
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 5,290 درصد تغییر : 2.76 حجم : 42.4 میلیون دفعات : 29,558
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 5,440 درصد تغییر : 0.73 حجم : 58.98 میلیون دفعات : 27,828
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 5,480 درصد تغییر : 1.44 حجم : 42.1 میلیون دفعات : 10,729
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 5,560 درصد تغییر : 2.58 حجم : 44.88 میلیون دفعات : 10,037
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 5,420 درصد تغییر : 1.12 حجم : 65.35 میلیون دفعات : 11,249
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 627.00 14,420 حجم : 10.44 میلیون ارزش بازار : 143.31 هزار میلیارد تاریخ : 11:55
نماد : وملت آخرین : 1,456 3,198 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : وگستر آخرین : 189.00 9,938 حجم : 6.75 میلیون ارزش بازار : 3.814 هزار میلیارد تاریخ : 11:55
نماد : وکادو آخرین : 4,300 20,602 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : وصنعت آخرین : 70.00 6,790 حجم : 6.78 میلیون ارزش بازار : 40.38 هزار میلیارد تاریخ : 11:55
نماد : وصنا آخرین : 380.00 7,350 حجم : 8.84 میلیون ارزش بازار : 20.304 هزار میلیارد تاریخ : 11:55
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 63.00 1,211 حجم : - ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 37.00 703 حجم : - ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها