سر. مالی سپهر صادرات

وسپهر | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,141 1.17
قیمت پایانی: 10,445 1.79

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,774 پایانی 10,445 184.00
بیشترین 10,774 کمترین 9,955
حجم 125.34 میلیون دفعات 38,716
حد قیمت 9,748 - 10,774 ارزش 1.309 هزار میلیارد
حجم مبنا 9.649 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
5,954 تعداد خریدار 4
75.143 میلیون حجم خرید 50.214 میلیون
27,863 تعداد فروشنده 5
124.849 میلیون حجم فروش 507,746
49.706 میلیون تغییر مالکیت 49.706 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,850 خرید10,141 فروش10,141 تعداد3,005 دستور3
دستور19 تعداد96,132 خرید10,140 فروش10,144 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد1,996 خرید10,139 فروش10,145 تعداد32,941 دستور4
دستور1 تعداد600 خرید10,138 فروش10,147 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد7,000 خرید10,130 فروش10,148 تعداد888 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,097 دوره 6 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 565 P/E مجمع 18.49
سود نقدی 500
درصد توزیع 88.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.68 % رتبه 8
6 ماهه 2.01 % رتبه 11
9 ماهه 2.01 % رتبه 18
1 ساله 2.01 % رتبه 19
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
313.35 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.95

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 10,445 درصد تغییر : 1.79 حجم : 125.34 میلیون دفعات : 38,716
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 10,261 درصد تغییر : 3.80 حجم : 119.49 میلیون دفعات : 35,139
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 9,885 درصد تغییر : 2.39 حجم : 100.73 میلیون دفعات : 28,915
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 10,127 درصد تغییر : 0.36 حجم : 114.88 میلیون دفعات : 27,642
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 10,164 درصد تغییر : 0.48 حجم : 63.31 میلیون دفعات : 28,042
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 10,115 درصد تغییر : 0.09 حجم : 77.7 میلیون دفعات : 30,242
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 10,106 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112.02 میلیون دفعات : 38,422
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 10,106 درصد تغییر : 0.19 حجم : 112.02 میلیون دفعات : 38,422
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 10,087 درصد تغییر : 2.62 حجم : 86.17 میلیون دفعات : 32,374
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 10,358 درصد تغییر : 0.18 حجم : 93.97 میلیون دفعات : 38,704
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,377 درصد تغییر : 0.42 حجم : 67.65 میلیون دفعات : 36,097
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,334 درصد تغییر : 1.35 حجم : 162.63 میلیون دفعات : 51,786
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 10,475 درصد تغییر : 0.00 حجم : 103.14 میلیون دفعات : 44,367
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,475 درصد تغییر : 2.66 حجم : 103.14 میلیون دفعات : 44,367
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,761 درصد تغییر : 1.13 حجم : 87.58 میلیون دفعات : 34,385
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 651.00 12,387 حجم : 12.5 میلیون ارزش بازار : 124.18 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وملت آخرین : 394.00 4,260 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وگستر آخرین : 1,098 20,873 حجم : 3.92 میلیون ارزش بازار : 8.37 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وکادو آخرین : 9,148 25,450 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وصنعت آخرین : 330.00 6,330 حجم : 19.76 میلیون ارزش بازار : 38.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وصنا آخرین : 370.00 7,110 حجم : 1.07 میلیون ارزش بازار : 20.034 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وسیلام آخرین : 60.00 1,180 حجم : 354,927 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : وسیزد آخرین : 60.00 1,220 حجم : 9,100 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : - ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 50.00 1,080 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها