سر. مالی سپهر صادرات

وسپهر | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 10,100 0.00
قیمت پایانی: 10,011 0.88

آخرین معامله

1400/02/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,900 پایانی 10,011 89.00
بیشترین 10,102 کمترین 9,797
حجم - دفعات -
حد قیمت 9,797 - 10,706 ارزش -
حجم مبنا 9.649 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/19
حقیقی حقوقی
1,227 تعداد خریدار 4
12.959 میلیون حجم خرید 26.267 میلیون
9,210 تعداد فروشنده 6
39.166 میلیون حجم فروش 58,984
26.208 میلیون تغییر مالکیت 26.208 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور431 تعداد81,075,527 خرید10,100 فروش10,101 تعداد14,541 دستور6
دستور2 تعداد2,106 خرید10,099 فروش10,102 تعداد138,616 دستور31
دستور1 تعداد1,000 خرید10,007 فروش10,103 تعداد11,870 دستور9
دستور1 تعداد1,000 خرید10,001 فروش10,104 تعداد7,920 دستور7
دستور3 تعداد7,774 خرید10,000 فروش10,105 تعداد126,253 دستور44

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,172 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,172
P/E TTM 8.542

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 565 P/E مجمع 17.72
سود نقدی 500
درصد توزیع 88.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.71 % رتبه 27
6 ماهه 11.08 % رتبه 15
9 ماهه 0.41 % رتبه 8
1 ساله 0.41 % رتبه 16
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
300.33 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.75

P/B

% 10.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 10,011 درصد تغییر : 0.88 حجم : 39.23 میلیون دفعات : 11,411
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 39.02 میلیون دفعات : 10,613
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 28.32 میلیون دفعات : 10,440
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.18 حجم : 18.71 میلیون دفعات : 6,137
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 10,082 درصد تغییر : 0.16 حجم : 55.27 میلیون دفعات : 17,702
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 2.91 حجم : 87.81 میلیون دفعات : 25,068
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 10,401 درصد تغییر : 0.53 حجم : 740,738 دفعات : 191
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 350,382 دفعات : 136
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,684 دفعات : 79
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,762 دفعات : 46
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 238,956 دفعات : 92
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,888 دفعات : 68
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 316,320 دفعات : 103
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75,086 دفعات : 41
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 10,456 درصد تغییر : 0.05 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 26.00 12,300 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 124.01 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وملت آخرین : 372.00 4,282 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگستر آخرین : 569.00 18,398 حجم : 4,763 ارزش بازار : 7.586 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکادو آخرین : 810.00 15,492 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنعت آخرین : 40.00 5,720 حجم : 4.49 میلیون ارزش بازار : 34.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنا آخرین : 160.00 5,430 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 14.931 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسیلام آخرین : 30.00 1,210 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : وسیزد آخرین : 38.00 1,242 حجم : 12,231 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها